PROGRAMOVÉ UJEDNÁNÍ PROGRAM DOPRAVNÍ NEHODA TIR. Článek 1 Úvodní ustanovení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROGRAMOVÉ UJEDNÁNÍ PROGRAM DOPRAVNÍ NEHODA TIR. Článek 1 Úvodní ustanovení"

Transkript

1 Pavel Sajenko kancelář se sídlem M. Gorkého 259,Trutnov, IČ: tel PROGRAMOVÉ UJEDNÁNÍ PROGRAM DOPRAVNÍ NEHODA TIR Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Předmětem úpravy je vztah Pavla Sajenka, jako poskytovatele asistenčního programu,(dále jen poskytovatel) na straně jedné, a účastníka programu Dopravní nehoda TIR /řidiče jakéhokoliv motorového vozidla/,(dále jen účastník), na straně druhé, mající za cíl umožnit účastníku snazší orientaci v předpisech upravujících provoz na pozemních komunikacích a předpisech, které upravují šetření silničních dopravních nehod a řízení o přestupcích v silničním provozu a poskytnout účastníku asistenci za účelem snížení dopadu sankcí, ukládaných v souvislosti se spácháním dopravních přestupků při účasti na silničním provozu, majících za následek dopravní nehodu, a to za jednání všeobecně pokládané jako za společensky méně nebezpečné. 2. Smyslem poskytování asistence je odborně provést účastníka programu jako řidiče případným přestupkovým procesem, vedeným zpravidla orgány rozhodujícími na nižším stupni řízení a to zejména orgány Policie ČR, nadřízenými orgány s kázeňskou pravomocí a pověřenými orgány měst a obcí s rozšířenou působností (dále jen správní orgán). 3. Cílem poskytování asistence není nabízení slibu zajištění naprosté beztrestnosti za přestupkové jednání. Článek 2 Poskytnutí asistence 1. Asistence je poskytována na celém území České republiky a to za přestupkové delikty, mající za následek dopravní nehodu, spáchané pouze na území ČR, kterých se dopustil účastník v období sjednaném pro účast v programu Dopravní nehoda TIR. 2. Užití dopravního prostředku nerozhoduje. 3. Asistenci u přečinů ani trestných činů v dopravě v tomto programu nelze poskytnout.

2 -2- Článek 3 Účastník 1. Pavel Sajenko prohlašuje, že má zájem poskytnout účast na programu Dopravní nehoda TIR pouze takovým zájemcům, kteří se jako řidiči v silničním provozu chovají ukázněně a ohleduplně. 2. Účastníkem programu se může stát pouze takový zájemce, který je držitelem platného řidičského oprávnění alespoň v rozsahu skupiny C Účast v programu vzniká v hod dnem následujícím po připsání registračního poplatku na účet poskytovatele, č.ú /0100 vedený u Komerční banky, uskutečněný bankovním převodem anebo jiným vhodným způsobem. V případě složení hotovosti přímo do pokladny poskytovatele vzniká účast tímto okamžikem. 4. Zaregistrováním lze získat sjednanou účast na smluvenou dobu, která činí vždy maximálně jeden kalendářní rok. 5. Účast lze prodloužit zaregistrováním na další sjednané období, vždy však pouze maximálně na další jeden kalendářní rok, navazující po uplynutí sjednaného vztahu. Článek 4 Přerušení účasti 1. Účast v programu lze na žádost účastníka přerušit v případech, kdy mu okolnostmi bude znemožněno účastnit se silničního provozu jako řidič a výhod programu využívat, a to v následujících vyjmenovaných případech: a) účastníkovi bude v průběhu členství vysloven trest spočívající v zákazu řízení motorových vozidel. b) účastníkovi bude vyslovena ztráta spolehlivosti (pozbytí řidičského oprávnění). c) účastník nastoupí zahraniční misi (příslušník ozbrojených sborů, záchranář, humanitární pracovník). d) účastník nastoupí výkon trestu odnětí svobody. 2. O přerušení v účasti musí účastník požádat písemně a žádost doložit příslušným rozsudkem anebo rozhodnutím, přiloženým společně se žádostí v kopii. K žádosti o přerušení podle ust. čl.4 odst. 1 písm. c) postačí přiložení čestného prohlášení.

3 3. Přerušení začíná běžet dnem, kdy byla žádost společně s kopií rozhodnutí, anebo čestným prohlášením prokazatelně doručena poskytovateli na adresu uvedenou v záhlaví. Nebude-li k žádosti přiložena kopie příslušného rozsudku, rozhodnutí anebo čestné prohlášení, bude žádost považována za neúplnou a žádosti nelze vyhovět. Účast v programu pak lze přerušit až dnem doplnění chybějícího dokumentu Přerušením účasti se staví sjednaná účastnická lhůta. Účast pak znovu začíná běžet pominutím důvodů přerušení a to dnem ukončení stanoveného zákazu řízení anebo znovu nabytí řidičského oprávnění, anebo dnem návratu z mise, a to pouze po dobu zbytku alikvotní části původně sjednané doby účasti. 5. O případné změně spočívající ve zkrácení termínu přerušení z důvodu zkrácení výměry původně stanoveného trestu anebo upuštění od výkonu zbytku trestu spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel, je účastník povinen poskytovatele informovat. 6. Přerušit účast na programu z důvodu uvedených v odst. 1 písm. a), b), a písm. d) lze maximálně na dobu tří let a z důvodu uvedených v odst. c) na dobu maximálně pěti let. Článek 5 Zánik účasti 1. Účast na programu zaniká uplynutím sjednané doby. 2. Účast na programu zaniká úmrtím účastníka. 3. Účastník je oprávněn za trvání sjednané doby účastenství, účast vypovědět, a to písemně, kdykoli, bez udání důvodu. 4. Zánikem poskytovatele. 5. Zánikem účasti z důvodu uvedeného v čl. 5 odst. 2), 3), nevzniká žádný nárok na vrácení alikvotní finanční části registračního poplatku. 6. Zanikne-li účast z důvodu uvedeného v čl.5 odst. 4), má účastník právo na vrácení alikvotní části zbytku registračního poplatku, pokud o to sám požádá.

4 -4- Článek 6 Rozsah asistence 1. Poskytovatel poskytne asistenci při deliktech spočívajících v neúmyslném porušení povinností řidiče, které upravuje zákon o provozu na pozemních komunikacích č. 361/2000Sb., ve znění pozdějších předpisů, kdy dojde k dopravní nehodě, vyjma společensky závažných deliktů, které budou při dokumentování dopravní nehody zjištěny, jimiž se pro potřeby tohoto ujednání rozumí: a) řízení vozidla po požití alkoholických nápojů, drog anebo jiných návykových látek anebo řízení vozidla v takové době, kdy by jimi řidič mohl být ještě ovlivněn b) předání řízení vozidla takové osobě, která je pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky c) odmítnutí dechové zkoušky či odmítnutí strpět odběr krve, anebo odmítnutí testu na návykové látky d) řízení vozidla bez platného řidičského oprávnění e) řízení vozidla bez platné lékařské a odborné způsobilosti f) řízení vozidla, u kterého není sjednáno pojištění za škodu, tzv. povinné ručení g) řízení vozidla, které nesplňuje podmínky pro provoz na pozemních komunikacích anebo nemá platnou technickou prohlídku h) řízení vozidla, na kterém není připevněna přidělená registrační značka, anebo na kterém je registrační značka zakryta, nečitelná nebo upravena nebo umístěna tak, že je znemožněna nebo podstatně ztížena její čitelnost i) řízení vozidla, které je v rozporu s pravidly v barevném provedení Vojenské policie, policie, celní správy, obecní policie, vězeňské služby anebo vozidla jednotek požární ochrany nebo horské služby j) řízení vozidla, na kterém je umístěn antiradar k) při řízení dojde k porušení předpisů AETR (evropská dohoda o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě) l) při přepravě dojde k porušení předpisů ADR (o silniční přepravě nebezpečných věcí) 2. Poskytovatel neposkytne asistenci v případě deliktů společensky neetických, jimiž se pro potřeby tohoto ujednání rozumí: a) neumožnění přecházení po přechodu chodci s holí b) opuštění místa dopravní nehody 3. Poskytovatel neposkytne úplnou asistenci v případě, kdy v souvislosti s dokumentováním dopravní nehody došlo na místě k zadržení řidičského průkazu, nebo v případě, kdy za zjištěný delikt je možno řidičský průkaz zadržet, anebo v případě, kdy za projednávaný delikt lze uložit sankci zákazu řízení motorových vozidel. (viz čl. 7 bod 7)

5 -5-4. Vyjde-li v řízení o přestupku najevo, že je možné v jednání účastníka spatřovat podezření ze spáchání přečinu anebo trestného činu v dopravě, asistenci poskytovatel přeruší. O této skutečnosti je poskytovatel povinen účastníka vyrozumět. V řízení o přečinech anebo trestných činech poskytovatel asistenci v tomto programu neposkytuje. 5. Bude-li jednání účastníka, původně posuzované jako přečin anebo trestný čin překvalifikováno zpět na přestupek, v původně započaté asistenci účastníku je možné pokračovat. Článek 7 Účastnické výhody 1. Účastník programu má nárok na zajištění asistence poskytovatele, spočívající v poskytnutí informací a konzultací k přestupkům, kterých se sám dopustil, které nebyly vyřízeny na místě a budou předmětem řízení před správním orgánem pověřeného obecního úřadu s rozšířenou působností anebo nadřízeným služebním funkcionářem. 2. Účastník programu má nárok na zajištění asistence poskytovatele, spočívající v zastupování před správním orgánem, anebo nadřízeným služebním funkcionářem. 3. Účastník programu má nárok na úhradu nákladů spojených se zaplacením pokuty uložené ve správním řízení, anebo na kompenzaci výše částky, o kterou byl snížen jeho funkční příjem. 4. Účastník programu má nárok na úhradu nákladů spojených s povinností uhradit poplatek za vedení správního řízení, přibrání tlumočníka anebo znalce. 5. Účastník programu má nárok na úhradu blokové pokuty, kterou není v blokovém řízení na místě sám ochoten zaplatit. 6. Účastníku nevzniká nárok na proplacení blokové pokuty, která nabyla právní moci na místě jejím zaplacením, anebo podpisem pokutového bloku na pokutu na místě nezaplacenou. 7. Nárok na plnění podle čl. 7 bod 3), 4) nevznikne, budou-li naplněny okolnosti čl. 6 bod 3) tohoto ujednání. 8. Veškeré účastnické výhody dle čl. 7 bod.1 až 5 poskytne poskytovatel bezplatně, a to na své vlastní náklady.

6 -6- Článek 8 Podmínky plnění účastnických výhod 1. K plnění nároků účastníka programu podle čl. 7 poskytovatelem je třeba, aby se o nich poskytovatel dozvěděl včas. 2. K plnění nároků účastníka programu je třeba, aby se poskytovatel účastnil jednotlivých úkonů přestupkového řízení od samého počátku vedeného sporu, po celou jeho dobu. 3. K plnění nároku podle čl. 7 bod 2, tohoto ujednání je třeba, aby účastník poskytovateli udělil plnou moc. 4. K plnění nároku podle čl. 7 bod 3, 4, tohoto ujednání je třeba, aby vydané rozhodnutí bylo pravomocné a konečné. 5. K plnění nároku podle čl. 7 bod 5 tohoto ujednání se použije obdobně ust. čl. 7 bod 1,2,3, a Pokud byl při projednávání deliktu, kterého se účastník dopustil ve sjednané účastnické lhůtě, zastupován pro vyřízení věci již jiným zástupcem, než poskytovatelem a tohoto změní k využití účastnických výhod v tomto programu, poskytne se výhoda toliko dle čl. 7 bodu 1,2. Účastnickou výhodu dle čl. 7 bod 3,4, a 5 nelze v takovém případě poskytnout.. Článek 9 Povinnosti účastníka 1. Účastník je povinen o všech okolnostech, zakládajících nárok na poskytnutí asistence podle čl. 7 informovat poskytovatele neprodleně, nejpozději do tří pracovních dnů od okamžiku, kdy se o nich prokazatelně dozvěděl. 2. Účastník programu je povinen poskytnout poskytovateli součinnost, spočívající zejména v předání veškerých písemných podkladů, fotografií, videozáznamu z místa dopravní nehody, které případně sám pořídil a ostatních informací, kterými k předmětu sporu disponuje 3. Účastník programu je povinen společně s informacemi podle čl. 9 bodu 1 uvést poskytovateli kontaktní adresu a spojení, na kterém bude kdykoli poskytovatelem k zastižení. 4. Za okolnosti podle čl. 9 bodu 1 se rozumí zejména účast na dopravní nehodě, která nebyla vyřízena na místě sepsáním záznamu pro pojišťovnu, uložením blokové pokuty, kterou nebyl účastník ochoten zaplatit, apod.

7 -7- Článek 10 Výše registračního poplatku 1. Základní výše registračního poplatku na období dvanácti po sobě jdoucích kalendářních měsíců se stanoví na částku 1020,-Kč 2. Pro potřeby ujednání dle čl. 5 odst. 6 se stanoví alikvotní registrační poplatek na jeden kalendářní měsíc na částku 85,-kč. Článek 11 Závěrečné ustanovení 1. Účastnická práva a povinnosti jsou nepřenosná. 2. Kde se v této úpravě hovoří o přestupcích, užije se přiměřeně ustanovení upravující řízení o kázeňských deliktech. 3. Kde se v této úpravě hovoří o účastníku programu jako o řidiči, vztahují se na něho současně i případná ustanovení k osobě držitele vozidla, nebo jeho provozovatele. 4. Přistoupením k asistenci poskytovatelem nevzniká účastníku nárok na poskytnutí kompenzace za úhradu případných pokut uložených za nedostavování se účastníka ke správnímu orgánu. 5. Přistoupením k asistenci poskytovatelem nevzniká účastníku nárok na poskytnutí kompenzace nákladů za odtažení nepojízdného vozidla, ani jakoukoliv náhradu způsobené škody či způsobené zdravotní újmy účastníkem v souvislosti s dopravní nehodou. 6. Poskytovatel chápe zavedený bodový systém jako oprávněnou součást výchovy řidiče. Z tohoto důvodu se žádná finanční kompenzace za případně udělené body neposkytuje. 7. Přistoupením k účasti na programu dává účastník souhlas se zpracováním a uchováváním svých osobních údajů poskytovatelem za účelem evidence. 8. Ve zvlášť odůvodněných případech může poskytovatel udělit účastníku programu výjimku z tohoto ujednání v jeho prospěch, přičemž bude dodatkem stanoveno, za jakých podmínek bude výsada výhody přiznána. Dodatek ujednání musí být vždy očíslovanou součástí registračního listu.

8