ODOLEN 11/2005. Zpravodaj mûsta Odolena Voda

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ODOLEN 11/2005. Zpravodaj mûsta Odolena Voda"

Transkript

1 ODOLEN 11/2005 Zpravodaj mûsta Odolena Voda

2 Alena Vrbová V ZVA Uprostřed dešťů zim a živlů na zabití uprostřed tmavých šeření ať svítí jen jiskřička v doutnavém ohništi Myslete na příští Nic není skončeno Všechno teprve zraje Strop slíbeného ráje zdá se být vysoko Ať slétne blíž Předčasně nezetlíš Tvá krajina má dobré podsebití Uprostřed plískanic A časů na zabití Ať svítí Kresba: Tereza Hamsová (Ze sbírky Utajené bitvy, 1979) V mûsíci fiíjnu oslavili v znamné Ïivotní jubileum následující obãané: GRATULUJEME Sedmdesátiny paní Marie Smotlachová pan Josef Brenn Pûtasedmdesátiny paní Blažena Blahnová Odolena Voda Odolena Voda Odolena Voda Pûtaosmdesátiny paní Ludmila Macková Devûtaosmdesátiny pan Eduard Žáček Odolena Voda Odolena Voda Všem jubilantům blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně zdraví a spokojenosti. (Všechna jména jsou zveřejněna se souhlasem jubilantů.) Tady se nic nedûje Tak tuto větu mnozí z nás v říjnu určitě nemohli pronést, pokud ovšem sledovali víkendové dění. V sobotu jsme mohli sledovat volejbalové utkání Volleyball.cz Kladno a SK Olomouc v naší sportovní hale, které náš dopisovatel nazval přímo pamlskem. Milovníci sportu si přišli na své i při fotbalovém utkání A mužstva TJ Aero s SK Záluží a to již zároveň probíhal 10. ročník noční soutěže dobrovolných hasičů Memoriál Bédy Černého v dolínské Kolibě. A kdo měl ještě chuť, tak si mohl jít poslechnout do Opery country hudbu 2. ročníku Odolen Festu. Ani následující sobota nebyla jiná. Od 8.00 hod. jsme mohli využít Dne otevřených dveří ve Fitness Petra a salonu Slunečnice a zakoupit permanentky o 100,- Kč levněji a z každé z nich přispět částkou 20,- Kč ve prospěch školní družiny,nebo věnovat libovolnou částku na její činnost.odpoledne jsme si mohli vybrat mezi Drakyádou na Zlatkově, či přijít fandit fotbalistům A mužstva. A kdo se chtěl svést na kolotoči, stačilo zajít na plácek za hřbitovem. Poslední a příjemnou událostí před uzávěrkou tohoto čísla se stalo oficiální

3 předání věcného daru ve výši 3 813,50 (společenské hry a sportovní potřeby) majitelkou fitka Petrou Kučerovou do rukou vedoucí školní družiny Jany Řezáčové. A k tomu ještě 140 nanuků firmy Nowaco jako dar pro pondělní den družinovým dětem. Dne otevřených dveří využilo cca 100 návštěvníků a jim patří naše poděkování stejně jako těm, které se o jejich spokojenost v sobotu staraly. Vznikla opět nová myšlenka finanční podpory užitečné činnosti pro děti. Bude pokračovat ještě , kdy v Santa Marii v hod. proběhne vystoupení Travesti Show Kočky a z každé zakoupené vstupenky částka 20,- Kč bude věnována právě družině. A kde se dají koupit vstupenky? Logicky tam, kde myšlenka vznikla fitnes anebo Slunečnice. A pak že se tu nic neděje! A to jsem přesvědčená, že jsem nenavštívila všechny akce..jitka Predigerová Obsah O ãem jednaly samosprávné orgány mûsta Kam s nimi? aneb jak tfiídíme odpady Místní poplatky Policie âr informuje Nûco málo z historie dolínské knihovny Matefiská kola Z receptáfie na eho ãtenáfie Recenze ODOLEN FEST Hasiãsk sbor Dolínek Stolní tenis Fotbal Volejbal Kino Vltava Malá pocta panu Hálkovi Kalendárium Kresba na titulu Barbora Zitová a Kristýna Kröblová 4.B ODOLEN Vydává MěÚ Odolena Voda, Dolní nám. č.14, Odolena Voda jako měsíčník. Registrační číslo MK âr E IâO: Četnost 11 čísel za rok Řídí redakční rada ve složení: A. Pospíšilová,V. Kulíšek, Fr. Podskalský, I. Pekárek,T. Fojtík, Šéfredaktorka a korektura textu: Mgr. J. Predigerová, tel.: Zástupce šéfredaktora: Barbora Měchurová, tel.: Grafická úprava, sazba: Artemis, reklamní umělecká agentura, tel: , Tisk:Artemis: tel./fax: , Uveřejněné příspěvky nemusí vyjadřovat názory redakční rady Odolenu. Příspěvky do Odolenu je možné předat některému ze členů redakční rady, na ovou adresu a to nejpozději do 15-tého každého měsíce. Inzeráty přijme sekretariát starosty MěÚ Odolena Voda v úředních dnech tj. pondělí a středa od 8.00 do hodin Toto číslo bylo vydáno: 2/11/2005 Cena 7,- Kč

4 2 O čem jednaly samosprávné orgány města Rada města 5. října 2005 SCHVÁLILA: uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu za účelem provozování hlídaného parkoviště v ulici Školní,který mění výši nájemného na 25,- Kč/m 2 arok od do , nájemce bude udržovat vjezd z ulice Školní na hlídané parkoviště v dobrém technickém stavu uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene: a) mezi společností Aryka In-West a. s. Praha 9 a městem Odolena Voda pro uložení inženýrských sítí (elektro nízké napětí, splašková výtlaková kanalizace, vodovod, plynovod STL) pro výstavbu 17 rodinných domů v ulici Čenkovská v Dolínku do místní komunikace za jednotlivou inženýrskou síť v hodnotě 100,- Kč b) mezi společností Český Telecom a.s.praha 3 a městem Odolena Voda pro stavbu komunikačního zařízení pro 37 rodinných domů v Dolínku v lokalitě Za Klokočkou s podmínkou využití stávajících chrániček uložených při výstavbě komunikace v této lokalitě za jednorázovou cenu 140,- Kč c) mezi Středočeskou energetickou a. s. Praha 2 a městem Odolena Voda pro umístění kabelů nízkého a vysokého napětí včetně betonového stožáru vysokého napětí, dle předloženého situačního plánu, za jednorázovou cenu 100,- Kč, pro přeložku trafostanice v ulici K Cukrovaru do stavby polyfunkčního domu prodej pozemků k výstavbě rodinných domů p. č. 196/18 o výměře 796 m 2, p.č.196/19 o výměře 796 m 2 ap.č.196/20 o výměře 796 m 2 v Dolínku (bývalá školní zahrada) a způsob prodeje formou dražby s vyvolávací cenou 1 600,- Kč za 1 m 2 a doporučuje prodej projednat v zastupitelstvu města zveřejnění záměru na prodej pozemku ke komerčnímu využití v ulici Pražská v Dolínku o výměře m 2 (smíšená průmyslová zóna) za cenu minimálně 650,- Kč za m 2 a doporučuje k projednání v zastupitelstvu města jako dostatečná přijatá opatření městského úřadu, která by měla zabránit vzniku nedobytných pohledávek: vytvoření pracovního místa na MěÚ pro právníka od vypracování a schválení Směrnice č. 1/2004 o postupu při sledování a vymáhání pohledávek města Odolena Voda s platností od příprava nové směrnice na oběh účetních dokladů sledování informací o smluvních partnerech v Obchodním věstníku výsledky hodnotící komise pro výběr zhotovitele poptávkovým řízením na akce dle schváleného plánu oprav na obytných domech v majetku města pro rok 2005 takto: kompletní oprava dvanácti balkonů firmou Stavitelství Milan Parma Odolena Voda za cenu ,- Kč včetně 5 % DPH oprava rozvodů kanalizace a vody v ul. Horní nám. a Čs. armády č.p. 247, 248, 249, 250 firmou STIS PRO s.r.o. Praha 9 za cenu , 70 Kč včetně 5 % DPH kompletní výměna okapů a svodů v ul. Revoluční č.p firmou Ota Marek Odolena Voda za cenu ,- Kč včetně 5 % DPH kompletní oprava podélné terasy č. p. 395 v ul. Pod Tvrzí firmou a-z Profil s.r.o. Praha 5 za cenu ,- Kč včetně 5 % DPH kompletní oprava rohové terasy č.p. 250 na Horní náměstí firmou a-z Profil s.r.o. Praha 5 za cenu ,- Kč včetně 5 % DPH přidělení bytu č. 5 v č.p. 254 na Horním náměstí dle pořadníku, s účinností od VYDALA SOUHLASNÉ STANOVISKO: ke stavebnímu řízení pro stavbu 12 rodinných domů a inženýrských sítí s místní komunikací v Dolínku pro investora CANABA a. s. Praha 4, zastoupeného ELPROM Davle. Rada města požaduje dodržení původního záměru stanoveného v územním rozhodnutí - realizovat přístřešek garážového stání u domů a je zásadně proti výstavbě garáží. Přístřešky pro garážová stání situovat u všech domů tak, aby před přístřeškem byl prostor minimálně 5 m od hrany pozemku z důvodu parkování dalšího vozidla na pozemku

5 pro firmu Aryka In-West a.s. Praha 9 zastoupenou projekční a inženýrskou stavební kanceláří Investing Pšenička Praha 1: a) s napojením nově vybudované komunikace na stávající místní komunikaci Čenkovská dle předložené projektové dokumentace b) s uložením inženýrských sítí dle předložené projektové dokumentace - elektro nízké napětí, splašková výtlaková kanalizace, vodovod, plynovod c) k projektu rozdělení pozemků a řešení inženýrských sítí včetně komunikace pro 17 rodinných domů v ulici Čenkovská pro územní řízení,s podmínkou splnění následujících požadavků: řešit záchyt ropných produktů ve slepé části budované komunikace dodržet uliční čáru pro výstavbu rodinných domů 5 až 7 metrů vybudovat jednostranný chodník v ulici Čenkovská podle této nové výstavby VZALA NA VĚDOMÍ: a) žádost firmy COLAS CZ a.s. Praha 9 o souhlas se zvýšením ročního objemu těžby v Lomu Čenkov ze stávajících 150 tis. tun kamene na limitní hodnotu 220 tis. tun ročně a doporučuje předložení žádosti k projednání na jednání zastupitelstva města b) návrh na rozšíření smlouvy o spolupráci, uzavřené v roce 2002 mezi městem Odolena Voda a firmou COLAS CZ a.s. o: zbudování chodníku ze zámkové dlažby v Dolínku v ulici Vodolská apražská opravu místní komunikace vedoucí kolem lomu Čenkov na náklady firmy COLAS CZ a.s. odstoupení od koupě pozemku v majetku města v ulici Pražská v Dolínku o výměře m 2 firmou REISSWOLF likvidace dokumentů a dat Kralupy nad Vltavou, která byla schválena zastupitelstvem města č. 5/2003 dne zápis z jednání finančního výboru ze dne , zápis škodní a likvidační komise ze dne a vyjádření tajemníka městského úřadu a starostky k problematice vzniku a následnému řešení pohledávek žádost firmy Glöckner Praha, s.r.o. Praha 4 na změnu investičního záměru ve způsobu využití přízemí stavby polyfunkčního objektu v ulici K Cukrovaru pro byty s předzahrádkami. Rada města doporučuje změnu záměru projednat na jednání zastupitelstva města. Důvodem žádosti je nezájem obchodních řetězců o zřízení prodejny v našem městě pro nízký počet obyvatel aj. žádost o povolení výsadby zeleně u severní zdi hřbitova občanským sdružením Přátelé všech přátel města Odolena Voda s tím, že tento záměr musí být projednán s majitelem pozemku. Rada města doporučuje použít k výsadbě jiný typ stromů než smuteční vrbu z důvodu křehkosti dřeva a možnosti poškození pomníků. ULOŽILA: starostce města pokračovat v jednání s firmou COLAS CZ a.s. Praha 9 o úpravě smlouvy o spolupráci a o zvýšení sponzorského daru ze ,- Kč za rok na ,- Kč za rok s účinností od roku 2007 a o možnosti zbudování asfaltového povrchu v areálu sportovní haly pro víceúčelové hřiště starostce města jednat s VKM a.s. o možnosti napojení dvou nemovitostí v ulici Čenkovská na nově budovaný kanalizační řad v této ulici firmou Aryka-In-West. Jana Blahnová, místostarostka Srdeãnû vás zveme na P EDVÁNOâNÍ POSEZENÍ S DÒCHODCI, které se koná dne 28. listopadu 2005 ve hod. v Klubu Aero Odolena Voda. Vystoupení žáků ze ZŠ Odolena Voda a čtyř umělců z Prahy. Občerstvení zajištěno.tanec a zábava též. Komise pro obãanské záleïitosti 3

6 KAM s nimi? aneb jak třídíme odpady v Odoleně Vodě? Stanovi tû s nádobami na tfiídûn odpad: Sběr papíru Do modr ch nádob mûïete odhodit: noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, knihy, sešity, krabice, lepenku, kartón, papírové obaly (např. sáčky) Prosím, nevhazujte: mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, uhlový a voskovaný papír, použité plenky a hygienické potřeby Sběr skla Do zelen ch nádob mûïete odhodit: láhve od nápojů, skleněné nádoby, skleněné střepy - tabulové sklo Prosím, nevhazujte: keramiku, porcelán, autosklo, drátěné sklo a zrcadla Sběr plastů Do Ïlut ch nádob mûïete odhodit: PET láhve od nápojů (prosím, nezapomeàte je se lápnout!), plastové nádoby, kelímky, krabičky od pokrmových tuků, sáčky, fólie, výrobky a obaly z plastů, polystyrén Prosím, nevhazujte: novodurové trubky, obaly od nebezpečných látek (motorové oleje, chemikálie, barvy apod.) Sběr tetrapacků - nápojových obalů do ãern ch nádob TETRAPACK o objemu 240 litrů označené samolepkou s nápisem TETRAPACK mûïete odhodit: nápojové krabice (nápojové kartony) s označením TETRAPACK Sbûrné dvory Technick ch sluïeb Odolena Voda: Areál Technick ch sluïeb, Dolní nám. 32 provozní doba: Po: hod. St: hod. So: hod. Areál kotelny V Malém háji provozní doba: Út: hod. Čt: hod. Pá: hod. Ne: hod. Na sběrný dvůr můžete odvážet tyto druhy odpadů: Kovy: železný šrot, hliníkové předměty, barevné kovy, plechovky, hrnce apod. Kompostovateln odpad: nejčastěji odpady ze zahrádky: větve, listí, tráva apod. Prosím, nevhazujte: maso, kosti, oleje z potravin, tekuté a silně mastné potraviny, obaly od potravin, uhynulá domácí zvířata Objemné odpady: starý nábytek (křesla, židle, skříně, válendy apod.), podlahové krytiny (koberce, linolea), umyvadla, toalety Elektrotechnika: televize, rádia, počítače, nefunkční sporáky, pračky, mikrovlnné trouby, ledničky apod. Stavební suè: cihly a beton z drobných rekonstrukcí v bytě Nebezpeãné odpady: zbytky barev, autobaterie, chemikálie, zářivkové trubice, monočlánky Kartony 4 Pfiíklad uloïení rûzn ch druhû odpadû Autovraky - autovrakoviště, některé části do kovošrotů C/PAP - jedná se o kombinované obaly složené z několika různých materiálů - směsný komunální odpad (kromě nápojových krabic) CD nosiãe - směsný komunální odpad CD - plastový obal - kontejner na plasty Elektrotechnika ( elektrošrot ) - počítače, televize, kuchyňské spotřebiče, telefony, kabely - prodejce, sběrný dvůr

7 Chemikálie a barvy - sběrný dvůr, jde o NEBEZPEČNÝ ODPAD Plasty, plastové sáãky a ta ky ( igelity ) - kontejner na plasty Karton - jesličky ve stanovištích pro kontejnery na směsný komunální odpad, sběrné dvory Keramika, porcelán, drátûné sklo, zrcadlo - směsný komunální odpad Kovové obaly, plechovky, hrnce, hliníková víãka, alobal - ve větším množství sběrné dvory, kovošroty nebo směsný komunální odpad Léky - lékárna, nebo sběrný dvůr Nábytek, podlahové krytiny, sanita - sběrný dvůr Nápojové krabice (nápojové kartony) - do kontejneru označeného nálepkou se sběrem tohoto odpadu - tetrapacky Obleãení - při sběru šatstva pro charitativní organizace Papír mastn a zneãistûn, uhlov a voskovan - směsný komunální odpad Pneumatiky - prodejce, sběrný dvůr Polystyren pûnov - kontejner na plasty Bio odpad, zahradní odpad - sběrný dvůr, kompostárna (Kompostárna Dolínek ), případně speciální kontejnery na sběr bioodpadu PVC - novodurové trubky, podlahové krytiny, objemnější odpady do sběrného dvora, ostatní do směsného komunálního odpadu Stavební sutû - menší množství sběrný dvůr, větší množství nutno zajistit vlastní odvoz (např. firma Patrik Chatrný , Tuháček , případně Technické služby OV na požádání mohou přistavit valník) Îelezn rot - výkupny druhotných surovin, kovošroty, sběrný dvůr, 2x ročně svoz železného odpadu Podrobnější informace o sběru a třídění odpadu lze získat na Technických službách Odolena Voda , nebo na internetových stránkách společnosti EKO-KOM, a.s., která se stará o recyklaci a využití odpadů z obalů -www.jaktridit.cz Eva Odehnalová starostka Foto: Barbora Mûchurová Nabízím pronájem kanceláří v Klíčanech (objekt tiskárny, 1. patro). Tel.:

8 Nový miniseriál na téma MÍSTNÍ POPLATKY Vážení občané, v následujících číslech ODOLENU vám budeme odhalovat krok po kroku činnost správce místního poplatku, tj. zavedení místního poplatku, druhy místních poplatků a v neposlední řadě způsoby pro vymáhání úhrady. Místní poplatky jsou upraveny zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Dle shora uvedeného zákona 1 mohou obce vybírat tyto místní poplatky (dále jen poplatky ): a) poplatek ze psů b) poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt c) poplatek za užívání veřejného prostranství d) poplatek ze vstupného e) poplatek z ubytovací kapacity f) poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst g) poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj h) poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů i) poplatek za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu a kanalizace. Jedná se o taxativní výčet jednotlivých druhů poplatků. Poplatky mají fakultativní povahu a povinnými se stávají až jejich zavedením obecně závaznou vyhláškou obce.tato pravomoc je vyhrazena zastupitelstvu obce dle 84 odst.2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. Zastupitelstvo města Odolena Voda zavedlo obecně závazné vyhlášky pro tyto místní poplatky: a) poplatek ze psů b) poplatek za užívání veřejného prostranství c) poplatek ze vstupného d) poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj e) poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Zajištění poplatkového řízení ve smyslu 14 a 15 zákona o místních poplatcích je plně v kompetenci městského úřadu (nikoli samosprávy).tento orgán je oprávněn provádět celé poplatkové řízení, kterým se rozumí povinnost správce provádět veškerá opatření potřebná ke správnému a úplnému zjištění, stanovení a splnění poplatkových povinností, zejména právo vyhledávat poplatkové subjekty, poplatky vyměřit, vybrat, vyúčtovat, vymáhat nebo kontrolovat. Pro řízení o správě poplatků se správce řídí zákonem č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, pokud zákon o místních poplatcích nestanoví jinak. Už jen věta závěrem.věříme, že po krátkém úvodu do problematiky místních poplatků, jste přesvědčeni, že úřednice odboru samosprávy Městského úřadu v Odoleně Vodě musí v poplatkovém řízení postupovat tak, jak jim ukládají platné právní předpisy, včetně obecně závazných vyhlášek. SoÀa Hofmanová vedoucí odboru samosprávy MûÚ Příště se budeme zabývat již konkrétní obecně závaznou vyhláškou. 6 PODùKOVÁNÍ Za Mateřskou školu Odolena Voda bych ráda poděkovala paní Ing. Zdeňce Mazancové za finanční dar, který poskytla naší škole. Eva Boháãková fieditelka M

9 Chraňte své auto před zloději Každý den šetří policie množství případů krádeží automobilů a věcí z nich. Předmětem zájmu zlodějů bývají především autorádia, věci odložené na sedačkách, obsah úložného prostoru vozidla, jednotlivé odnímatelné díly vozidla (antény, pneumatiky, střešní nosiče, RZ) nebo také celé vozidlo. Bohužel, žádné vozidlo se nedá zabezpečit stoprocentně, ale existuje několik jednoduchých opatření ke snížení možného rizika, že se něco takového stane právě vám. 1. Zvolte správné místo k parkování, nejlépe v garáži, na hlídaném parkovišti, poblíž domu nebo na veřejném a osvětleném místě. 2. Vozidlo vždy zamykejte. Nezapomeňte zkontrolovat funkčnost centrálního uzamykání, zavřete okna, střešní okénko a úložný prostor. 3. Nenechávejte v zapalování ani ve vozidle klíčky od auta, doklady ani jiné důležité nebo cenné věci, zejména na viditelném místě. (Autorádio bývá často lákadlem pro zloděje, proto je lepší vyjmout před opuštěním vozidla autorádio nebo jeho ovládací panel.) Vyšším stupněm ochrany jsou pak řádně nainstalované mechanické zábranné prostředky např. zámky na řadící páku, uzamykatelné tyče na volant, bezpečnostní fólie na okna vozu aj. Další nadstandardní možností ochrany je instalace elektronických zabezpečovacích prostředků jako jsou zejména autoalarmy a imobilizéry. Způsobů zabezpečení motorového vozidla před odcizením nebo vykradením je více. Využijte proto dostupných možností a zvyšte zabezpečení vašeho vozidla pomocí vhodné kombinace těchto ochranných prostředků. Pokud i přes výše zmíněná opatření dojde k odcizení vašeho automobilu, není vše ještě úplně ztraceno. Řešením je vyhledávací systém odcizených vozidel. Tento systém umožňuje získat informace o místě, kde se automobil nachází a směru jeho pohybu. Použitím vyhledávacího systému je šance na nalezení odcizeného vozidla a zadržení pachatele mnohonásobně vyšší. Vhodně uzavřené pojištění vozidla vám rovněž může pomoci usnadnit situaci v případě, že se vaše auto stane předmětem zájmu zloděje. Pro případ, že by přes veškerá preventivní opatření došlo k odcizení vašeho vozidla, doporučujeme mějte poznamenané údaje k vozidlu jako je jeho RZ, typ, barva a rok výroby, číslo motoru, podvozku,vin kód. Je také vhodné mít k dispozici jeho fotografii a popis specifických znaků (jeho odlišnosti od standardního modelu jako například poškození, výbava atd.) Tyto informace se vám budou hodit při oznámení krádeže na Policii ČR i při jednání o náhradě škody s pojišťovnou. Když se potenciální pachatel rozhoduje, které auto vykrade, vychází vždy z konkrétní situace. Vzpomeňte si na to vždy, když odcházíte od vašeho automobilu a necháváte uvnitř mobilní telefon, kabelku, doklady, peněženku nebo klíčky v zapalování. ppor. Mgr. Lenka Kubátová tisková mluvãí O PâR Praha-v chod Policie České republiky Okresní ředitelství Praha-východ nabízí uplatnění zájemcům o práci u Policie České republiky v přímém výkonu služby. Nabízíme zajímavou práci policejních inspektorů na obvodním oddělení a oddělení dopravní policie (po získání praxe možnost zařazení na Službu kriminální policie a vyšetřování). Dále nabízíme možnost profesního růstu, dalšího vzdělávání a dobré platové podmínky. Policistou se může stát občan České republiky starší 18 let, který je bezúhonný, má středoškolské vzdělání zakončené maturitní zkouškou, je fyzicky, zdravotně a duševně způsobilý pro výkon služby. Pokud splňujete uvedené podmínky, můžete se přihlásit každý všední den v době od 7.00 do hod. na Okresním ředitelství PČR Praha-východ, ul. Křižíkova 8, Praha 8. Bližší informace ve stejnou dobu poskytneme na tel.číslech a

10 Něco málo z historie dolínské knihovny Motto: Velké říše zanikají, dobrá kniha zůstává. Lion Feuchtwanger 8 Slavnostní otevření Místní lidové knihovny v Dolínku - Hálkově domku se konalo 30. prosince 1972, tedy již téměř před 33 lety. Knihovna byla umístěna vmalé útulné místnosti, kde se Vítězslav Hálek narodil (5. dubna 1835). Větší místnost rodného domku se stala nejen Památníkem života a díla básníka, ale také čítárnou nově vzniklé dolínské knihovny. Půjčovalo se zde dlouhá léta pravidelně v sobotu dopoledne. Zanedlouho se tak rodný domek Vítěz-slava Hálka stal díky knihovně oblíbeným místem pro děti i dospělé nejen z Dolínku, ale i z okolních obcí. Lákadlem byly nejen knihy a znovu otevřený rodný domek V. Hálka, ale také možnost užít si atmosféru starého domku, útulné starobylé prostředí a teplo kamen, která pamatují dobu, kdy zde byla ještě hospoda. Ta se stala právě důvodem, proč se sem Rodn domek Vítûzslava Hálka - pohlednice Foto Vladimír Hendrych začátkem 19. století Josef a Tereza Hálkovi, rodiče Vítězslava Hálka, přistěhovali. Pocházeli z nedaleké Veliké Vsi. Jelikož se vzali proti vůli svých rodičů, odstěhovali se do Dolínku, kde se básníkův otec Josef Hálek stal hospodským. Zanedlouho poté se jim zde narodil chlapec, kterému dali jméno Vincenc.Ten si pak své jméno počeštil na Vítězslav. Nápad pana Ing. Josefa Kroupy - přestěhovat dolínskou knihovnu z bývalého Národního výboru v Dolínku do rodného domku básníka Vítězslava Hálka - se osvědčil. Knižní fond tehdy představovaly dvě staré kancelářské skříně se zaprášenými, poškozenými knihami. Vybudovat knihovnu v těchto památných místech nebylo ale zdaleka jednoduché. Hálkův domek byl poslední dům v Dolínku, kde nebyla zavedena elektřina. Spovolením příslušných úřadů (zejména Památníku národního písemnictví vpraze na Strahově, jemuž rodný domek patřil), zavedl elektrikář pan František Vaněk z Dolínku do domku elektrické vedení, které bylo z bezpečnostních důvodů rozvedeno pouze po stěnách místností. Krásný dřevěný strop ve větší místnosti zůstal tedy zachován v původním stavu. Dále bylo třeba rodnou místnost, do níž byly obě skříně s poničenými knihami přeneseny, zateplit, aby se v ní nedržela vlhkost. Na cihlovou podlahu se koupily vietnamské rohože, pořídila se elektrická kamínka a přenosná stojací lampa. Skříně se opravily, přikoupily se poličky a obnovil se knižní fond. A tak se kniha mohla vrátit do míst, v nichž se - řečeno symbolicky - narodila. První nabídkou knihovny se stala informační brožura MLK Dolínek Hálkův domek svým čtenářům, vytvořená v podstatě na koleně napsaná v březnu 1973 na psacím stroji a rozmnožovaná přes kopíráky, neboť nebyly počítače ani kopírky. Možná, že ji někdo bude mít ještě doma... Velkou podporu měla knihovna v Okresní knihovně v Brandýse nad Labem, pro niž malá venkovská knihovna, umístěná v rodném domku básníka a spisovatele Vítězslava Hálka, byla raritou i chloubou. Kromě klasické české a světové literatury a knih Hálka se knihovna snažila nabídnout i knižní novinky a časopisy, což v tehdejší době nebylo tak jednoduché. Velkou podporu měla knihovna v osobě tehdejší paní ředitelky Okresní knihovny v Brandýse nad Labem paní

11 âtenáfisk krouïek pfii knihovnû Dolínku - Hálkovû domku v letech Zleva: Jirka tûpánsk, Drahu ka temberová, Lenka Svûtlíková, Kvûta Liãková, Jaru ka Pikhartová, Jindfii ka Mar ounová, Va ek tembera, Alena Kroupová - vedoucí krouïku. Vpfiedu Jaru ka a Maru ka Zádovy (Foto ze kolního fotografování) Jaroslavy Kolářové, která zařídila, že týdenní novinky se daly půjčit dokonce ivnejmenší knihovně v okrese Praha-východ. Pamětníci si jistě vzpomenou, jaké se tehdy stály každý čtvrtek před prodejnami knih fronty! Novinky vycházely jen jeden den v týdnu a byly hned rozprodané. Abychom získali nové čtenáře, pravidelně jsme jezdili naším trabantem do Okresní knihovny v Brandýse n. L. pro nejnovější čtivo. Knižní fond nebylo možné z provozních důvodů rozšiřovat, ale formou meziknihovní výpůjční služby měla knihovna v Hálkově domku stále pestrou a širokou nabídku knih i časopisů. Ty byly tehdy ještě obtížněji dosažitelné než knižní novinky. Zejména dětské knihy a časopisy (např. tehdy tolik oblíbený, ale nedostatkový Čtyřlístek!) přilákaly do Hálko-va domku hodně dětí ze ZDŠ Odolena Voda. Z těch největších dětských čtenářů - nadšenců se od prosince 1973 začal v dolínské knihovně scházet čtenářský kroužek. Děti se zapojovaly do provozu knihovny - ochotně pomáhaly při vypůjčování, s katalogizací knih, vyráběly pro čtenáře záložky do knížek a příležitostně i provázely rodným domkem V. Hálka návštěvníky. Do programu kroužku a knihovny patřily také výlety za památkami v našem okolí apraze. Půvabné byly večery pro čtenáře, zejména slavnostní večery pro čtenáře důchodce, které knihovna s čtenářským kroužkem připravovala o vánocích. Čtenářský kroužek se staral také o Hálkův domek i pomník. Bfiízka Jindfii ky Mar ounové (v Dolínku ) Zleva: Kvûta Liãková, Lenka Svûtlíková, Va ek tembera, Jaru ka Pikhartová Foto: Alena vandová Pomáhal také při úpravách komunikací v obci. V roce 1975 si každý člen kroužku zasadil svoji břízku 9

12 Z kroniky âtenáfiského krouïku Text: Dne jsem zasadila bfiízku. Kvûta Liãková, Panenské BfieÏany ã. 2, nar vnově založeném parku u Hálkova pomníku. Dnes po 30 letech je zde malý zalesněný parčík u autobusové zastávky. V kořenech dvanácti bříz by měla být sklenička zapečetěná voskem, kterou tam děti vložily s opáleným papírkem, na němž je napsáno, kdo který stromek zde 12. dubna 1975 zasadil. Knihovnu založila a prvních 13 let vedla Alena Kroupová Švandová. Pravidelně s velkou ochotou a láskou v knihovně pracovala také paní Jarmila Stará a Jindřiška Maršounová. Čtyři roky po založení knihovny v Dolínku - Hálkově domku vznikl vlastivědný kroužek ( ), jehož tvůrci byli vlastně dospělí čtenáři dolínské knihovny. Proto se vlastivědný kroužek začal spojovat také se jménem Vítězslava Hálka. Zakladatelem kroužku a jeho prvním předsedou se stal pan Josef Moravec st., velký nadšenec a obdivovatel cestování a přírody.pod jeho vedením začal kroužek podnikat mnoho různorodých akcí včetně výletů po stopách Vítězslava Hálka. Je obdivuhodné, že dnes díky dalším nadšencům, zejména paní Kulíškové, má vlastivědný kroužek již téměř 30letou tradici. RNDr. Alena vandová Ing. Josef Kroupa Mateřská škola třída Berušky 10 Začal nový školní rok i pro děti, které začaly chodit do naší školičky. Začalo něco nového. Maminka musela do práce a já musím do školky, protože mi jsou právě tři roky. První den ve školce jsem se přišel podívat s maminkou, pohrál jsem si a šel domů. Paní učitelku jsem viděl poprvé, byla to pro mě cizí paní, ale byla milá, půjčila mi, co jsem chtěl, aby se mi tady ve školce líbilo. Druhý den jsem nemohl dospat, jak jsem se do školky těšil.teprve dnes jsem si všiml, že jsou po celé šatně berušky. Ve třídě jsem byl bez maminky a perfektně jsem to zvládl. Na zahradě byla další skvělá zábava. Mohl jsem se klouzat, jezdit na koloběžce, hrát si na písku a také se houpat s kamarády.ve dvanáct hodin začínám plakat, protože přišla maminka a já nechci domů. Další den domluvila maminka s paní učitelkou, že ochutnám ve školce jídlo, které pro nás uvařily paní kuchařky. Spinkání je další báječná věc. Poslechnu si pohádku, paní učitelka zazpívá krásnou ukolébavku, pohladí moji jemnou tvářičku a teď už můžu spokojeně spát. Děláme ještě spoustu jiných zábavných věcí: cvičíme, prolézáme tunelem, skáčeme na trampolíně, hrajeme hru na auta, zpíváme a učíme se další a další hry. Seznámení s barvou, když jsem maloval svoji značku, nemělo chybu. A co se ještě v naší školičce naučím? Maminko a tatínku, přijď se na mě podívat, až bude den otevřených dveří, ukážu ti, jaký jsem šikula! Tímto chci poděkovat všem rodičům, že měli s dětmi trpělivost a všechny nesnáze překonali. Jaroslava Hlaváãová

13 Výtvarné kurzy pro veřejnost na ZŠ Pro všechny milovníky ručních prací jsme připravily předvánoční tvořivé hraní. Přijďte si vyzkoušet netradiční výtvarné techniky. DRÁTOVÁNÍ Vlastnoručně vyrobený dárek nebo originální šperk určitě potěší. Odrátujete si skleničku či kamínek. V ceně kurzu jsou barevné drátky a korálky. Kleště, kamínek nebo skleničku je nutno přinést. Cena kurzu: 140,- Kč Doba trvání 1,5-2 hod. DECOUPAGE (UBROUSKOVÁ TECHNIKA) Chcete si ozdobit rámeček, krabičku, květináč či svíčku krásným motivem z ubrousků? Předměty k polepování si můžete přinést nebo si je zakoupit na kurzu.v ceně jsou též lepidla, povrchový lak, ubrousky. Cena kurzu: 260,- Kč Doba trvání 2-2,5 hod. Kurzy začínají vždy v hodin (místo bude upřesněno v den kurzu u vchodu do ZŠ) a budou se konat při minimálním počtu 10 účastníků. Maximální počet zúčastněných je 25, při velkém zájmu je možné vypsat další termín. Přihlášení a úhradu kurzu proveďte nejpozději týden před zahájením v kanceláři školy nebo u níže podepsaných. Těšíme se na vás Lenka Bfiezinová a Jana Jistebnická Z receptáře našeho čtenáře Kufiecí fiízek ve pekovém kabátku Potřebujeme: 100 g žampionů, 2 lžíce másla, 4 kuřecí řízky, 8 plátků špeku, pepř, sůl, 2 lžíce sekané petrželky, stroužek česneku Žampiony nakrájíme, česnek utřeme se solí a obojí podusíme na horkém másle asi 5 minut. Osolíme, opepříme, přidáme lžičku petrželky, promícháme a necháme vychladnout. Řízky naklepeme, osolíme, okořeníme, naplníme houbovou směsí, zabalíme a upevníme párátkem. Každý zarolovaný řízek obalíme dvěma plátky špeku. Pečeme 15 minut. Podáváme s bramborem nebo pečivem. 11

14 Robert Fulghum: Třetí přání 2 Zbytek příběhu (skoro) Vprázdninovém čísle Odolenu jsem upozornil na výtečnou knihu amerického spisovatele Roberta Fulghuma Tfietí pfiání. Jak jsem již v recenzi uvedl, kniha má pokračování, které se zrovna v těchto dnech dostává na knižní pulty. Není důležité vyprávět příběh,protože příběh této knihy sice je krásný, ale důležité jsou pocity, které ve vás četba vyvolá. Nechte se unášet proudem klidné říčky, kde nehrozí žádný kámen, kde ve vodě nečeká žádné nebezpečí. Takovýto svět plný klidu a lásky sice je utopií, ale Třetí přání je svým způsobem pohádka. A komu by se pohádky nelíbily, že? Nenechte se ale ukolébat a vychutnávejte si příjemné popisování japonského světa či řecké svaté hory Athos. Nechte se strhnout osudem jedné lásky, která možná ani nebyla láskou a jednoho přátelství, které možná láskou bylo. Ale možná bylo vše jinak, možná, protože možná je to hlavní, co vás při čtení tohoto skvostu musí napadat pořád. Proč by svět nemohl být tak krásný, to vás napadne jako druhé. A po přečtení se zeptáte: Proč je život tak krutý? A nebo není krutý? Kolik nám osud dal času? A jak s tím časem co nejlépe naložit? Robert Fulghum pokračuje ve svém královském stylu, používá jazyk vybroušený a přesný. Jeho slova jsou kapky rosy dopadající do mechového polštáře. Tentokrát se však nevyhýbá ani kontroverznějším scénám, a tak můžete být svědky jednoho nevšedního, ale svým způsobem velmi poetického sexuálního zážitku na motorce. Sex popisovaný Fulghumovým perem neurazí, spíše velmi překvapí, ale to bych prozradil kouzlo jedné z nejpůsobivějších scén knihy. V tomto díle se onen prapodivný trojúhelník z první části mezi Max-Polem,Alicí aalexem uzavře, ovšem nebyl by to Fulghum, aby v tom neukryl téma k zamyšlení. Konec knihy je, stejně jako tomu bylo u prvního dílu, velkým šokem. Nikdy se mi před touto knihou nestalo, aby mi při čtení ukápla slza. Zde ukápla, a ne jedna. Předtím, než vám povím o největším překvapení knihy, bych chtěl malinko rýpat. Na konci prvního dílu se rozehrál špionážní motiv děje. Čekal jsem, že to bude jedna ze stěžejních částí pokračování. Zdá se mi však, že je tato zápletka upozaděna, jakoby vyšuměla doztracena.třeba tím chtěl Fulghum naznačit, že v jeho pohádkovém světě není pro takové věci místo. A nebo chtěl jen namlsat čtenáře na bonbon, který je po rozbalení jiný, než se slibuje na pytlíku? Těžko říct.trochu mě také mrzí, že druhý díl je podstatně kratší než první, přitom si dokáži po vzoru dílu prvního představit, že by to mohlo být delší. Jenže, tyto drobné vady na kráse vyvažuje, a to stonásobně, překvapení, které dává knize multimediální rozměr. Ke knize je přiložené CD s nahrávkami amerických valčíků. Můžete si je poslechnout najednou. Ale doporučuji něco jiného. V knize jsou v určitých momentech notové záznamy písní, které se určitým způsobem vztahují k ději. Aprávě tyto melodie jsou na CD. Poslechněte si tedy melodie v tu pravou chvíli a budete nadšeni.zážitek,který jste měli ze čtení,se vám znásobí,krásné pocity budou ještě krásnější a smutek ještě hlubší.to je přesně to, co mi chybělo uprvního dílu, kde sice noty byly také, ale my hudební analfabeti jsme z toho moc neměli. Po přečtení této knihy jsem deset až patnáct minut seděl, tupě zíral před sebe a začalo mi docházet vše, co mi chtěl Fulghum říct. Bylo mi smutno, ale krásně smutno. Cítil jsem se obohacený i prázdný zároveň. Kniha byla tak krásná, že jsem nedokázal celý zbytek večera myslet na nic jiného. A došlo mi, jak strašně málo času máme. V moderní době nebezpečně stupidních reality show je tato kniha lékem na bolavou duši, balzámem, živou vodou. Kniha, respektive příběh, není ukončen, takže se můžeme těšit na třetí díl. Ale pro mě není důležité, co bude obsahovat třetí díl, protože nemůže být pro mě krásnější a důležitější knihy než je Třetí přání Tomá Fojtík

15 ODOLEN FEST roãník písniãkové soutûïe amatérsk ch folkov ch, bluegrassov ch, country, trampsk ch skupin Tento ročník byl spojený s oslavou 10. výročí kapely Surových Kocourů. Místo konání - ODOLENA VODA - DOLÍNEK, RESTAURACE OPERA. ZÚČASTNILO SE 5 KAPEL A 4 PÍSNIČKÁŘI. TROSEâNÍCI JAUVAJS MINARET PRORADOST SVOU CESTOU SIMONA KLÍMOVÁ PAVEL POKORN JIRKA MIDT HANKA HLOÎKOVÁ 1. a 2. místo získala skupina Minaret Byla jmenována porota, která měla za úkol posoudit nejlepší kapelu a muzikanta.v porotě - Vladka Provazníková, Petr Valter a Jiří Fajman. NEJLEP ÍM MUZIKANTEM se stala Simona Klímová. NEJLEP Í KAPELOU kapela Jauvajs. Během sčítání bodů vyplnila čas kapela Minaret, která si na pomoc pozvala na podium Simonu Klímovou a v závěru se přidal i Jakub Linhart z kapely Jauvajs. Vítězná kapela Minaret ze Slaného si sebou odvezla ceny za 1.a 2.místo.Sošku Surového Kocoura, uzeninové květiny, koláče a památeční dřevěné placky od SK, které dostávali i ostatní účinkující za účast. Dřevěnou placku dostal i náš nejoblíbenější zvukař Zbyněk Mištera. 1. MÍSTO - kapela MINARET (172 bodû) s písniãkou SVÍTÁNÍ 2. MÍSTO - kapela MINARET (132 bodû) s písniãkou MÒJ KAMION 3. MÍSTO - kapela JUVAJS (116 bodû) s písniãkou SPANCILL HILL Po vyhlášení oficiálního pořadí, vyhlásila kapela Suroví kocouři svého nejlepšího muzikanta všech dob. Po konstatování Pavla Kocoura, že nejlepší ze všech byl a je pan kapelník Milan Surovec a že se tedy hraje vlastně pouze o druhé místo, byla jako nejlepší muzikantka Surových kocourů vyhlášena Martina Vašíčková. Poté se kapela SK ujala hraní na podiu i s bývalým členem kapely Pavlem Kocourem a tímto se s ním rozloučila a poděkovala mu. O chvilkové pauze nás vystřídala Simona Klímová. Poté nastoupili bývalí členové kapely Petr Polák, V. Šunda, kteří si přizvali na podium Pavla Kocoura, Milana Surovce a R. Eiselta. Na festík se přišla podívat i bývalá členka kapely Jana Boudníková. Dovolte nám, abychom poděkovali paní Evě Odehnalové - starostce města Odolena Voda, paní Janě Blahnové - místostarostce města Odolena Voda za jejich pomoc a účast. Dále všem, kteří se festivalu zúčastnili jako diváci a účinkující. Panu Maternovi majiteli samoobsluhy Materna, panu Janu Veselému majiteli restaurace Opera. Poděkování patří pořadatelům, kteří nám, Surovým Kocourům, pomohli s přípravou festivalu, jeho organizací a průběhem. Děkujeme tímto paní Vladimíře Surovcové, Romaně Kocourové, Olze Polcerové, Jirkovi Soldánovi a nutno poděkovat i zvukaři Zbyňkovi Mišterovi za ozvučení sálu. Doufáme, že se vám všem kteří jste festival viděli na vlastní oči akce líbila a že se s námi těšíte na Odolen Fest 2006!!! va i Suroví Kocoufii 13

16 Hasičský sbor Dolínek Na e druïstvo pfii souteïi KL na Vodolce - foto Tomá Velebil 14 Cviãení IZS v Kralupech nad Vltavou - foto Václav Porkát Opět po dlouhé době jsou tady hasiči z Dolínku, aby se s vámi podělili o dění okolo hasičského sboru.během léta se událo mnoho zajímavého, a tak je opět o čem psát. Nejprve bych rád zmínil účast při likvidaci požárů. Poprvé to bylo počátkem září při likvidaci požáru vozidla v areálu bývalého statku v Čenkově a podruhé v nočních hodinách v sobotu 15. října, kdy jsme spolu s HZS Praha, HZSP Aero, HZS Neratovice a SDH Klecany a Řež zasahovali u požáru rodinného domu v Klecanech - Drastech, bohužel již při příjezdu na místo hořel celý dům. Naštěstí se ale podařilo uchránit okolní dva domy v řadové zástavbě. Kromě těchto dvou ostrých zásahů se naše výjezdové družstvo zúčastnilo v noci 22. září velkého cvičení IZS v Kralupech: námětem byl teroristický útok na rychlíkovou soupravu projíždějící kralupským nádražím. Naši hasiči pomáhali s vyprošťováním a odnášením raněných z trosek vagonů ke stanovištím první pomoci. Naše soutěžní družstvo se zúčastnilo dalšího ročníku seriálu Krušnohorské ligy, jeden z dílů jste měli možnost sledovat 27. srpna na hřišti u sportovní haly. V celkovém pořadí jsme skončili na patnáctém místě ze zhruba padesáti družstev. Další soutěží, kterou pořádáme ve spolupráci s SDH Úžice, byl letos jubilejní desátý ročník Noční soutěže - Memoriálu Bédy Černého. Letos soutěž prošla velkými změnami, protože některé z objektů, které jsme dříve využívali, jsou buď stržené anebo naopak opravené, takže kromě tradičních disciplín jako odpolední netradiční štafeta kolem rybníka a přes něj, požárního útoku z překážkami a na noční trase také kýblování z rybníka do sudu, štafety s hadicemi, sušení hadic nebo dálkové dopravy vody v pískovně ve Vojkovicích, přibyly nově mj. požár televizoru v patře budovy ztížený překážkami (hasilo se ruční Noãní soutûï - Pfiekonání lanové lávky stříkačkou), záchrana ztracené kočičky pomocí žebříků ze střechy rozestavěného obchodního centra na Dolním náměstí - rádi bychom touto cestou poděkovali firmě Glöckner za svolení s použitím stavby. Novinkou bylo i ošetření a vyproštění osoby z vraku vozidla po dopravní nehodě, nebo simulovaný zásah u požáru pily, kdy jedna

17 část mužstva prováděla hasební zásah a druhá evakuaci nezasaženého materiálu (trámy 30x30x70). Ztížené podmínky byly i u tradičního přechodu silážních jam pomocí nastavovacích žebříků, kde jedna z nich byla částečně zaplněná slámou, kterou museli hasiči překonat. Všechny pak doslova Vyhledání a záchrana osoby z opu tûné budovy O etfiení a vypro tûní osoby z vozidla Pfiekonání siláïní jámy pomocí ÏebfiíkÛ PoÏár rodinného domu v Drastech - foto Radek Krahulík HZS Praha dorazil zhruba kilometrový přespolní běh doplněný plavbou na lodičce (i letos se ve studené vodě někteří vykoupali) a přechodem přes rybník po lanovém žebříku či na kladce. Závěrečnou (pro přihlížející) humornou dorážku na konec v podobě trakařů (chůze po rukách) už nikdo neměl sílu ani komentovat. Jen pro pořádek uvedu pořadí - 1. SDH Úněšov (Plzeň-sever), 2. SDH Tehovec (Praha-východ), 3. OS Hasiči Košutka (Plzeň-město), domácí Dolínek skonãil na pûkném ãtvrtém místû z dvaceti startujících. Samozřejmě, že se nezabýváme jenom sportem 23. července jsme pořádali Neckyádu na horním čenkovském rybníce (více o ní bylo v zářijovém Odolenu), 15

18 Na e zásahové vozidlo po repasi a nazbrojení podíleli jsme se na pořádání rozloučení s prázdninami - Indiánském létě také u horního čenkováku (3. září) a s naší historickou i současnou technikou jsme se 10. září zúčastnili oslav 80. výročí založení SDH Úžice - z našich veteránů se tam předvedla Praga RN DVS-8 z roku 1957, přívěsná stříkačka Stratílek z roku 1943, přenosná stříkačka AUDI z roku 1942, ze současnosti pak náš zrepasovaný trambus - Škoda 706 CAS-25 a dopravní automobil GAZ 69. Kromě toho se naši kluci zúčastnili v krojích v ten samý den průvodu Obce baráčnické k 70. výročí jejího založení.poslední akcí,na které se náš sbor pořadatelsky podílel,byla nejtěžší hasičská soutěž v Evropě Iron Fireman 2005 u budovy bývalého Motokovu v Praze na Pankráci - technickou četu akce již podruhé za sebou zajišťovali naši dorostenci. A pokud jste si všimli povážlivého nepořádku před naší zbrojnicí v Dolínku, vězte, že právě provádíme svépomocí kompletní výměnu stropů a téměř celkovou opravu střechy. Tentokrát jsem článek doplnil o několik fotografií vlastních i kolegů. Hynek Obrouãka Rozhovor s předsedou stolního tenisu V kvûtnu loàského roku jsem s vámi hovofiil o velice dobré práci va eho oddílu s mládeïí. MÛÏete mi s odstupem ãasu fiíci, co se ve va í práci s mládeïí zmûnilo a jak ch v sledkû mládeïnická druïstva dosahují? V letošní sezóně jsme k osvědčené trenérské dvojici pí Hudečková a p. Haider zařadili i mladou trenérku slečnu M. Jankovou. Výsledky v sezóně jsou do další práce s mládeží opravdu povzbudivé.v okrese Mělník se naše družstvo žáků umístilo v dlouhodobé soutěži na 2. místě z 10 družstev. Nutno však podotknout, že zde startovali spíše mladší žáci. V okrese Prahavýchod jsme v soutěži družstev zvítězili a naši hráči v jednotlivcích obsadili první tři příčky. Jde o tyto hráče: Marek Kulíšek, Ondřej Franěk a Michal Soukup. Na okresních přeborech se naši hráči umístili takto: 16 Kategorie žáci 1. Marek Kulíšek 2. Ondřej Buriánek 3. Michal Soukup Kategorie dorostenci 1. Marek Kulíšek 3. Roman Buriánek Kategorie dorostenky 1. Mirka Janková

19 Vím, Ïe v echny oddíly na í TJ Aero, které poïádaly o grant od mûsta, jej dostaly v rozdílné finanãní v i. Byl mezi nimi i vá oddíl. K ãemu a jak jste tûchto prostfiedkû vyuïili? Podafiilo se vám získat i nûjaké sponzory? Naše žádost o grant od města byla zaměřena především na materiální zabezpečení pro pořádání žákovských turnajů. Grant nám byl poskytnut ve výši ,- Kč. Zakoupili jsme tři stoly na stolní tenis zn. Butterfly a dále přes 100 tréninkových míčků pro žáky v ceně přes ,- Kč. Protože se nám nepodařilo sehnat žádné sponzory, zbytek peněz byl hrazen z příspěvků členů oddílu. KaÏd, kdo nav tûvuje sportovní areál mûstského stadionu, si musel v imnout pracovního nasazení v ech ãlenû va eho oddílu. Co se vlastnû v prostorách va í herny dûlo? Již několik let jsme postrádali možnost bezproblémového osprchování i používání WC. Proto naší další letní aktivitou byla celková rekonstrukce herny s vybudováním vlastního WC a sprchy. Na tuto akci jsme získali grant od TJSK Praha-východ ve výši ,- Kč. Jelikož jsme tento záměr plánovali již delší dobu, byly prostředky potřebné k rekonstrukci vybírány několik let formou zvýšených členských příspěvků. Samotná realizace pak byla prováděna svépomocí,po dobu cca dvou měsíců.zahrnovala vybudování vlastního WC a sprchy, vymalování a přestavbu klubovny, pokládku nové dřevěné podlahy a vymalování herny. Celkové náklady překročily ,- Kč. Na této činnosti se dle možnosti podílel celý oddíl. Proto bych chtěl také touto cestou všem členům, kteří přispěli svou prací, poděkovat. Dovolte mi, abych jménem redakční rady Odolenu poděkoval předsedovi oddílu stolního tenisu p. Petru Valentovi za odpovědi na mé otázky a popřál všem členům oddílu mnoho sportovních úspěchů. Vladimír Kulí ek Fotbal Minikopaná pokračovala i v měsíci říjnu tréninkem 3x týdně ve sportovním areálu v Odoleně Vodě. Pokračovala i v okresní mistrovské soutěži s těmito výsledky: neděle Sokol Babice - TJ Aero 2:7 branky Janovský 3, Bednařík 2, Lubas M. a Vlasák po 1 sobota TJ Aero - SK Zeleneč 2:1 branky Lubas, Plicka neděle SK Popovice - TJ Aero 0:11 branky Bednařík 5, Lubas 3, Plicka 2, Holý 1 sobota TJ Aero - FK Říčany 2:1 branky Lubas, Janovský Po sedmi odehraných utkáních je umístění v mistrovské tabulce následující: 1. Odolena Voda :61 6 bodû 6. Čelákovice :8 7 bodů 11. V. Popovice :50 3 bodů V sobotu sehrají chlapci na hřišti FK Kunice poslední mistrovské utkání podzimní části sezóny Pfiípravka trénovala v říjnu 2x týdně na hřišti ve sportovním areálu a odehrála mistrovská utkání okresní soutěže s těmito výsledky: neděle TJ Aero - Sokol Zápy 6:0 branky Lubas 4, Šmíd 2 neděle SK Řež - TJ Aero 4:7 branky Šmíd 3, Lubas M. a Řezáč 2 sobota St. Boleslav - TJ Aero 3:2 branky Hladík, Řezáč P. neděle TJ Aero - FK Toušeň 7:0 branky Bednařík, Plicka a Hladík 2, Řezáč P. Po šesti odehraných utkáních je umístění v mistrovské tabulce následující: 1. St. Boleslav : 5 16 bodů 5. Odolena Voda :10 12 bodû 9.Toušeň :69 0 bodů Star í a mlad í Ïáci v říjnu trénovali v probíhající mistrovské sezóně I.A třídy 2x týdně.v mistrovské soutěži dosahovali střídavých úspěchů: 17

20 neděle TJ Byšice - TJ Aero st. žáci 0:0 ml. žáci 1:1 branka Lakatoš sobota TJ Aero - FK Brandýs st. žáci 2:1 branky Repetný, Řehoř ml. žáci 1:10 branka Kutička neděle FK Kralupy - TJ Aero st. žáci 0:0 ml. žáci 8:1 branka Kutička sobota TJ Aero - Ml. Boleslav st. žáci 3:1 branky Herák, Kvik, P. Repetěný ml. žáci 4:0 branky Jiskra, Řezáč P., Řezáč M., Kutička sobota FK Krnsko - TJ Aero st. žáci 2:1 branka Petříček ml. žáci 2:1 branka Lakatoš sobota TJ Aero - TJ Mělník st. žáci 7:0 branky Petříček, Repetný akymr po 2, Řehoř ml. žáci 4:3 branky Lakatoš a Javůrek 2 Po osmi odehraných utkáních je umístění v tabulce následující: Starší žáci 1. Mnichovo Hradiště :12 2 bodů 9. Odolena Voda :13 9 bodû 14. Ml. Boleslav :22 2 body Mladší žáci 1. Mnichovo Hradiště :22 4 bodů 10. Odolena Voda :35 7 bodû 14. Rožďalovice :50 1 bod V listopadu budou sehrána tato utkání: sobota v 9.30 hod. FK Vel. Borek - TJ Aero odjezd autobusu v 7.45 hod.od hřiště sobota v 9.30 hod. TJ Aero - FC Rožďělovice Dorost ivříjnu trénoval 2x týdně a v neděli 16. října ukončil na hřišti Slavoje Toušeň svou podzimní část okresní mistrovské soutěže, v níž dosahoval velice dobrých výsledků. sobota Sokol Pacov - TJ Aero 0:10 branky Sedláček 5, Mazura a Riessner 2, Džavoronok neděle TJ Aero - AFK Nehvizdy 4:1 branky Riessner 2, Sedláček a Harmáček sobota SK Sibřina - TJ Aero 2:4 branky Kymr 2, Srb a Sedláček neděle TJ Aero - SK Jirny 2:4 branky Harmáček a Sedláček neděle FK Toušeň - TJ Aero 0:2 branky Harmáček 2 Tímto utkáním ukončil dorost podzimní část okresního přeboru sezóny a v mistrovské tabulce se umístil takto: 1. Odolena Voda :7 15 bodû 3.Toušeň :81 2 bodů 7. Škvorec :24 3 body A muïstvo se tréninkem 2x v týdnu poctivě připravovalo na mistrovská utkání III. třídy, ve kterých hrálo se střídavými úspěchy. Zlepšení nastalo až ve druhé polovině října, kdy se herní převaha mužstva začala projevovat střeleckými úspěchy. V průběhu mistrovské soutěže byl rozehrán i nový ročník Poháru ČMFS - předkolem, ve kterém byl na našem hřišti poražen účastník okresního přeboru Sokol Veltěž 9:5 brankami Čuby, Predigera a Pancíře T. po 2, Rosenkranc, Pancíř M. a Žemlička.V mistrovské soutěži pak bylo dosaženo těchto výsledků: neděle Sok. Měšice B - TJ Aero 3:1 branka Pancíř T. sobota TJ Aero - Jiskra Kinetice 1:1 branka Pancíř T. sobota AFK Nehvizdy - TJ Aero 4:2 branky Prediger, Mužíček sobota TJ Aero - Sokol Padov 5:2 branky Maceka 3, Rosenkranc, Pancíř M. sobota SK Záluží - TJ Aero 2:4 branky Pancíř M. 2, Rosenkranc, Matějíček 18

Název školy: Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice Autor: Mgr. Ludmila Matějková

Název školy: Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice Autor: Mgr. Ludmila Matějková Název školy: Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice Autor: Mgr. Ludmila Matějková Název: VY 32_INOVACE_712 Téma: Práce s myší Třídění odpadu Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1555

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO RECYKLACE

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO RECYKLACE Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO RECYKLACE 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Co je to recyklace V

Více

Následující informace by vám měly pomoci orientovat se v problematice nakládání s jednotlivými druhy odpadu.

Následující informace by vám měly pomoci orientovat se v problematice nakládání s jednotlivými druhy odpadu. Následující informace by vám měly pomoci orientovat se v problematice nakládání s jednotlivými druhy odpadu. Z právního hlediska (Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb.) je odpad každá movitá věc, které se osoba

Více

Systém elektronické evidence výsypu odpadových nádob Hrušovany u Brna

Systém elektronické evidence výsypu odpadových nádob Hrušovany u Brna Systém elektronické evidence výsypu Hrušovany u Brna Autor Datum Důvod vzniku systému předpoklad trvalého růstu nákladů na likvidaci odpadů minimalizace, resp. eliminace dopadu zvyšování cen za likvidaci

Více

Recyklace odpadů. Způsoby nakládání s odpady dle vlivu na životní prostředí mají toto pořadí:

Recyklace odpadů. Způsoby nakládání s odpady dle vlivu na životní prostředí mají toto pořadí: Téma č. 27 - obor Kuchařské práce/ekologie Proč třídit odpad? Recyklace odpadů Zkuste se nad touto otázkou zamyslet dříve, než budete číst dále. Někdo z vás odpověděl: protože mám rád přírodu; nechci,

Více

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013,

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Věc: Upozornění na neoprávněné míchání odpadů v nádobách na komunální odpad

Věc: Upozornění na neoprávněné míchání odpadů v nádobách na komunální odpad SOMPO, a.s., Svatovítské náměstí 126, 393 01 Pelhřimov IČO 251 72 263, DIČ 091-25172263 Tel.: 565 323455, 565 323012, fax: 565 321074 www.sompo.cz, email: info@sompo.cz, sompo@sompo.cz Věc: Upozornění

Více

LODĚNICKÝ INFORMAČNÍ LIST

LODĚNICKÝ INFORMAČNÍ LIST Na stromech a révě do Martina listí - tuhá zima přijde, buďme si jistí! Když Kateřina po ledě už chodívá, Eva potom blátem oplývá Jaký listopad, takový březen. Když ještě v listopadu hřmívá, úrodný rok

Více

Čl. 2 Třídění komunálního odpadu

Čl. 2 Třídění komunálního odpadu MĚSTYS CHOLTICE Obecně závazná vyhláška městyse Choltice č. 3/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Jak třídíme odpad v obci Prosetín

Jak třídíme odpad v obci Prosetín Jak třídíme odpad v obci Prosetín Pro zlepšení informovanosti občanů obce Prosetín a m.č. Brťoví a Čtyři Dvory o třídění odpadů jsme se rozhodli vydat tuto brožuru, ve které se dozvíte veškeré důležité

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Obec Bílsko OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Bílsko, včetně systému nakládání

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 6.6.2013

Více

obce Svépravice č.: 1/2007

obce Svépravice č.: 1/2007 Obec Svépravice ORP Pelhřimov, kraj Vysočina OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA obce Svépravice č.: 1/2007 O SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH A STAVEBNÍCH ODPADŮ

Více

Návrh Obecně závazně vyhlášky č. 3/2009 POŽÁRNÍ ŘÁD

Návrh Obecně závazně vyhlášky č. 3/2009 POŽÁRNÍ ŘÁD Město Odolena Voda Návrh Obecně závazně vyhlášky č. 3/2009 POŽÁRNÍ ŘÁD Zastupitelstvo města Odolena Voda na svém zasedání č. 7/2009 dne 30. listopadu 2009 usnesením č... schválilo vydat v souladu s ustanovením

Více

Obec Tuchlovice U Staré školy Tuchlovice

Obec Tuchlovice U Staré školy Tuchlovice OBEC TUCHLOVICE Obecně závazná vyhláška Obce Tuchlovice č. 01/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Změna loga společnosti.a.s.a.

Změna loga společnosti.a.s.a. Autor Datum Změna loga společnosti.a.s.a. S platností od 1. března 2015 společnosti skupiny.a.s.a. group změnily své logo a nově se prezentují značkou FCC Environment. Společnost FCC je majitelem skupiny.a.s.a.

Více

4. kolo 10. ledna 2016. 5. kolo 21. února 2016

4. kolo 10. ledna 2016. 5. kolo 21. února 2016 Středočeský krajský volejbalový svaz ČVS - STK Příloha č. 1 k Rozpisu krajského přeboru mládeže Praha 23. června 2015 R o z l o s o v á n í krajského přeboru mládeže ve volejbale v sezóně 2015-2016 aktualizováno

Více

MĚSTO MEZIMĚSTÍ. účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)

MĚSTO MEZIMĚSTÍ. účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) 1 MĚSTO MEZIMĚSTÍ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28.

Více

Smlouva o pronájmu sportovní plochy, kabin a tribuny na Orelském stadionu. I.Předmět smlouvy. II. Účel pronájmu. III. Povinnosti pronajímatele

Smlouva o pronájmu sportovní plochy, kabin a tribuny na Orelském stadionu. I.Předmět smlouvy. II. Účel pronájmu. III. Povinnosti pronajímatele PROJEKT k žádosti o poskytnutí veřejné finanční podpory na zajištění podmínek pro sportovní činnost mládežnických mužstev fotbalového oddílu ČSK Uherský Brod Smlouva o pronájmu sportovní plochy, kabin

Více

Městys Okříšky. 1 Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných

Městys Okříšky. 1 Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných Městys Okříšky Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem, o komunitním kompostování

Více

OHLÉDNUTÍ ZA PRÁVĚ KONČÍCÍM VOLEBNÍM OBDOBÍM

OHLÉDNUTÍ ZA PRÁVĚ KONČÍCÍM VOLEBNÍM OBDOBÍM OHLÉDNUTÍ ZA PRÁVĚ KONČÍCÍM VOLEBNÍM OBDOBÍM ROK 2002 20. a 21. října 2006 proběhnou v naší obci volby do zastupitelstva obce. Jaké bylo volební období 2002 2006? Co jsme v tomto období čtyř let udělali

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Město Nýřany OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA NÝŘANY č. 1/2015

Město Nýřany OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA NÝŘANY č. 1/2015 1 Město Nýřany OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA NÝŘANY č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na

Více

Obecní občasník č. 5

Obecní občasník č. 5 Obecní občasník č. 5 vydává obec Rataje KVĚTEN 2016 Vážení spoluobčané, jistě se vám do rukou již dostala pozvánka na setkání rodáků obce Rataje. Během této víkendové akce přijede do Rataj mnoho návštěvníků

Více

O B E C R Y B N I Š T Ě

O B E C R Y B N I Š T Ě O B E C R Y B N I Š T Ě Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Rybniště se

Více

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC občasník s informacemi o Beřovickém golfu Říjen 2015 Všechny čtenáře chceme hned v úvodu ujistit, že našim cílem je pouze a jen poskytnout z času na čas několik informací a novinek,

Více

Usnesení č. 62/14: RaM schválila přesunutí bodu Závěrečný účet města za rok 2013 + účetní závěrka 2013 na jednání dne 26. 3. 2014.

Usnesení č. 62/14: RaM schválila přesunutí bodu Závěrečný účet města za rok 2013 + účetní závěrka 2013 na jednání dne 26. 3. 2014. Usnesení z 6. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 05.03.2014 od 13.30 hodin v malé zasedací místnosti!!! Upraveno!!! RaM po projednání schválila: Usnesení č. 59/14: RaM schválila program jednání

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ Odpady

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ Odpady Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Odpady Vypracoval Mgr. Pavel Daněk Co je to odpad? je movitá věc, které se člověk zbavuje nebo má úmysl nebo

Více

Čl. 1. Základní ustanovení

Čl. 1. Základní ustanovení MĚSTO TŘEBOŇ Obecně závazná vyhláška č. 3/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Třeboň, včetně

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Úřední hodiny pro veřejnost: Obecní úřad: Číslo 11/2015 Obecní úřad Libějovice Listopad 2015

Více

Ročník: 2004 Číslo: 23. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2004 Číslo: 23. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2004 Číslo: 23 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Zprávy ze zasedání zastupitelstva obce Od posledního vydání zpravodaje se žádné nekonalo. Další zasedání se uskuteční v úterý 21. září

Více

M Ě S T O CH L U M E C

M Ě S T O CH L U M E C M Ě S T O CH L U M E C Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

M Ě S T O P R O S E Č

M Ě S T O P R O S E Č M Ě S T O P R O S E Č Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Proseč

Více

O B E C K A L E K. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

O B E C K A L E K. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, O B E C K A L E K Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Zastupitelstvo obce se na

Více

DEJTE ODPADŮM DRUHOU ŠANCI VŠE O TŘÍDĚNÍ A VYUŽITÍ ODPADŮ

DEJTE ODPADŮM DRUHOU ŠANCI VŠE O TŘÍDĚNÍ A VYUŽITÍ ODPADŮ DEJTE ODPADŮM DRUHOU ŠANCI VŠE O TŘÍDĚNÍ A VYUŽITÍ ODPADŮ Plasty ANO: plastové nádoby a lahve (sešlápnout, tak aby se efektivně využil objem nádoby), výrobky z plastů, sáčky a fólie, nápojové kartony,

Více

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk, ve znění vyhlášek č. 3/2003 a č. 2/2006 Zastupitelstvo

Více

Třídění odpadu. V obci Petrovice se třídí následující odpady:

Třídění odpadu. V obci Petrovice se třídí následující odpady: Třídění odpadu Jak na to V obci Petrovice se třídí následující odpady: Sklo - Ekokom Plast - Ekokom Papír - Ekokom Kov - Ekokom Baterie sběr použitých baterií Ecobat (viz Obrázek 1) Sběr použitých zářivek

Více

OBEC TUCHLOVICE. Čl.1 Úvodní ustanovení

OBEC TUCHLOVICE. Čl.1 Úvodní ustanovení OBEC TUCHLOVICE Obecně závazná vyhláška Obce Tuchlovice č. 01/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Čl. I. Základní ustanovení

Čl. I. Základní ustanovení Město Třeboň Obecně závazná vyhláška č. 5/2006., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 5/2001, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajícím

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2012

V Ř E S K O V Á K listopad 2012 V Ř E S K O V Á K listopad 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, výstavba kanalizace pokračuje a já vás žádám, aby jste případné škody na majetku, které jsou způsobeny firmou provádějící tyto práce co

Více

odpadů. Článek 2. Všeobecná ustanovení

odpadů. Článek 2. Všeobecná ustanovení MĚSTO HRANICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2005 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Hranice se usneslo dne 20.12.2005 vydat podle ustanovení

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

Z pravodaj. * ZO schválilo dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování. * ZO schválilo licenční smlouvy na rok 2009 s OSA (Ochranný svaz

Z pravodaj. * ZO schválilo dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování. * ZO schválilo licenční smlouvy na rok 2009 s OSA (Ochranný svaz Z pravodaj č. 3/ 2009 R A D Ě T I C E B Ř E Z E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Z jednání zastupitelstva obce ze dne 17. 3. 2009 Na jednání zastupitelstva

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

Více

Čl. 1. Úvodní ustanovení. Čl. 2. Základní pojmy

Čl. 1. Úvodní ustanovení. Čl. 2. Základní pojmy Obec TROUBELICE 783 83 Troubelice 352 tel./fax: +420 585 032 108 e mail: starosta@troubelice.cz www.troubelice.cz Obecně závazná vyhláška č: 2 Rok vydání: 2001 Datum účinnosti: 1. ledna 2002 Typ: platná

Více

1. Umístění kontejnerů. Stanoviště kontejnerů v Obříství: ve dvoře u staré tělocvičny č.p Termíny přistavení velkoobjemového kontejneru

1. Umístění kontejnerů. Stanoviště kontejnerů v Obříství: ve dvoře u staré tělocvičny č.p Termíny přistavení velkoobjemového kontejneru PROVOZNÍ ŘÁD VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ, NEBEZPEČNÉHO, KOMUNÁLNÍHO, STAVEBNÍHO A BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉHO ODPADU Platný na území obce Obříství pro rok 2017 1. Umístění kontejnerů Stanoviště kontejnerů

Více

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE SQUASHI 2013 Jménem České Asociace

Více

M Ě S T O ČESKÁ SKALICE ZASTUPITELSTVO MĚSTA

M Ě S T O ČESKÁ SKALICE ZASTUPITELSTVO MĚSTA M Ě S T O ČESKÁ SKALICE ZASTUPITELSTVO MĚSTA OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 6/2011 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ NA ÚZEMÍ MĚSTA ČESKÁ

Více

Cvičení jednotek SDH v roce 2014

Cvičení jednotek SDH v roce 2014 Cvičení jednotek SDH v roce 2014 (okres Strakonice JPO III a JPO V) Schvaluje:... starostka OSH Strakonice Plán cvičení jednotek 1. Dokumentace zdolávání požárů Operativní karta a Operativní plán (dále

Více

M Ě S T O K R U P K A

M Ě S T O K R U P K A M Ě S T O K R U P K A Obecně závazná vyhláška č. 6/2012, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem

Více

Informace Obecního úřadu Uhřice občasník. srpen - září 2011

Informace Obecního úřadu Uhřice občasník. srpen - září 2011 OBEC UHŘICE Informace Obecního úřadu Uhřice občasník srpen - září 2011 Vážení spoluobčané, koncem prázdnin za slunného počasí proběhl cyklovýlet Okolo Malé Hané. Jsem rád, že ze zhruba 390 přihlášených

Více

Příloha k usnesení ze 40. zasedání rady obce konané dne 3. 6. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení ze 40. zasedání rady obce konané dne 3. 6. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 40/06/2013-RO- U Příloha k usnesení ze 40. zasedání rady obce konané dne 3. 6. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, letní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou v dubnu, květnu a červnu 2008. Ve druhé části

Více

Obec P ední Výto Obecn závazná vyhláška . 2/2008 o systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t ní, využívání a odstra ování komunálních odpad

Obec P ední Výto Obecn závazná vyhláška . 2/2008 o systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t ní, využívání a odstra ování komunálních odpad Obec Přední Výtoň Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Přední Výtoň a o nakládání

Více

ČI. 2 Třídění komunálního odpadu

ČI. 2 Třídění komunálního odpadu Město Kravaře Náměstí 43 747 21 Kravaře Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu, včetně systému nakládání

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové Zpravodaj listopad - prosinec 2015 obce Krajková Advent v Krajkové Období před Štědrým dnem je v naší obci tradičně doprovázeno akcemi pořádanými kulturní komisí. Zdobení perníčků perníčkování proběhlo

Více

OBEC DOBRÁ. Čl. 1 Úvodní ustanovení

OBEC DOBRÁ. Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC DOBRÁ Obecně závazná vyhláška obce Dobrá č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

Schváleno ZM: 27. 2. 2006 usnesením č. 16/2/2006 Účinnost: 24. 3. 2006

Schváleno ZM: 27. 2. 2006 usnesením č. 16/2/2006 Účinnost: 24. 3. 2006 Město Napajedla Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Napajedla,

Více

Obec Kelníky Zastupitelstvo obce Kelníky. Obecně závazná vyhláška Obce Kelníky č. 1/2016,

Obec Kelníky Zastupitelstvo obce Kelníky. Obecně závazná vyhláška Obce Kelníky č. 1/2016, Obec Kelníky Zastupitelstvo obce Kelníky Obecně závazná vyhláška Obce Kelníky č. 1/2016, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

SK ToRiK. SK ToRiK DOKSY. využití reklamních ploch v areálu klubu. ... sportovní vyžití a relax pro každého... volejbal beachvolejbal nohejbal

SK ToRiK. SK ToRiK DOKSY. využití reklamních ploch v areálu klubu. ... sportovní vyžití a relax pro každého... volejbal beachvolejbal nohejbal NABÍDKA NABÍDKA SK ToRiK využití reklamních ploch v areálu klubu volejbal beachvolejbal nohejbal volejbal beachvolejbal nohejbal... sportovní vyžití a relax pro každého... OBSAH základní informace klub

Více

CENÍK SLUŽEB SZM PŘÍBRAM

CENÍK SLUŽEB SZM PŘÍBRAM Sportovní zařízení města Příbram příspěvková organizace Legionářů 378, 261 01 Příbram VII IČO: 71217975, DIČ: CZ71217975 Tel.: 318 626 649, fax: 318 623 815, e-mail: szm@pb.cz CENÍK SLUŽEB SZM PŘÍBRAM

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od hod na obecním úřadě

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od hod na obecním úřadě Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od 19.30 hod na obecním úřadě Přítomni: Omluvena: H. Růžičková, J. Soukup, Ing. A. Koucký, M. Řípa,

Více

OBEC MIROŠOVICE. Obecně závazná vyhláška obce Mirošovice č. 1/2016

OBEC MIROŠOVICE. Obecně závazná vyhláška obce Mirošovice č. 1/2016 OBEC MIROŠOVICE Obecně závazná vyhláška obce Mirošovice č. 1/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015 MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2015 INFORMACE PRO OBČANY: V měsíci září se zasedání zastupitelstva nekonalo. Často mě zastavují občané s otázkou, kam s objemným odpadem. Odpad, který se nevejde do popelnice, mohou

Více

Sportovní zařízení Provoz a údržba sportovního areálu Pořádání hromadných akcí Ochrana zdraví návštěvníků Důležité kontakty Závěrečná ustanovení

Sportovní zařízení Provoz a údržba sportovního areálu Pořádání hromadných akcí Ochrana zdraví návštěvníků Důležité kontakty Závěrečná ustanovení Provozní řád Sportovního areálu Jižní předměstí" Město Rokycany opatření orgánů města č. 1/2013 Provozní řád Sportovního areálu Jižní předměstí Rokycany účinnost od 1. září 2013 Obsah: Čl. I. Čl. II. Čl.

Více

Kompostárna atd., atd., aneb průvodce zpracováním bioodpadu

Kompostárna atd., atd., aneb průvodce zpracováním bioodpadu Obec Bory a Místní Agenda 21 Kompostárna atd., atd., aneb průvodce zpracováním bioodpadu bioodpadu a tříděním ostatníc ostatníc h odpadů odpadů v Borech - skládkování: cca 1200,- až 1500,-Kč/tuna - spalování:

Více

Jak správně třídit papír? Papír je velmi dobře recyklovatelná surovina. Proč tedy ničit lesy, abychom získali surovinu na výrobu papíru, když můžeme zužitkovat již vyrobený nepotřebný papír? Použitím jedné

Více

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám to pěkně uběhlo. Dětem skončily prázdniny, nám ostatním zase dny volna a odpočinku. Především srpen se povedl, opět byla plně využita naše upravená požární nádrž, nezahálelo

Více

OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. obce Loukov č. 1/2001

OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. obce Loukov č. 1/2001 OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA obce Loukov č. 1/2001 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání se stavebním odpadem v Loukově a m.

Více

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti města. 2) Oznámení

Více

Obecně závazná vyhláška Města Kasejovice č. 4/2007

Obecně závazná vyhláška Města Kasejovice č. 4/2007 MĚSTO KASEJOVICE Obecně závazná vyhláška Města Kasejovice č. 4/2007 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

PAVLÍKOVSKÁ RADNICE. Informační list městyse Pavlíkov 2/2015. Slavnostní otevření rozhledny na Senecké hoře

PAVLÍKOVSKÁ RADNICE. Informační list městyse Pavlíkov 2/2015. Slavnostní otevření rozhledny na Senecké hoře PAVLÍKOVSKÁ RADNICE Informační list městyse Pavlíkov 2/2015 Slavnostní otevření rozhledny na Senecké hoře Informace z jednání zastupitelstva Městyse Pavlíkov. Zastupitelstvo zasedalo 25. 3. 2015, 29. 4.

Více

Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá.

Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá. 2015 Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá. Vážení spoluobčané, je tu konec října, před námi poslední dva měsíce roku a opět vám do schránek přinášíme náš zpravodaj. V obecním zastupitelstvu

Více

Kvten 2016 Roník : 25 íslo : 5 Zdarma

Kvten 2016 Roník : 25 íslo : 5 Zdarma Kvten 2016 Roník 25 íslo 5 Zdarma " ' ( )*+,- -( - ( -+ +-' - - " ' () * +,- 01, -0 " "'()* "*+,)* 123-4 -5667 +-'897 ;1 --- ' + -< -- = 1 - --' 3 ' --'-> ---1 - +-' " ' - -+ - 1+ - + -+ '? + - + 1-' +'+

Více

SSOS_ZE_3.11 Třídění odpadu

SSOS_ZE_3.11 Třídění odpadu Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ZE_3.11

Více

Rada Souhrn 12. řádné jednání Rady, konané dne v 8:30 hod. kancelář starosty

Rada Souhrn 12. řádné jednání Rady, konané dne v 8:30 hod. kancelář starosty Zveřejněné usnesení je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Město Březnice,

Více

OBEC NUČICE sídlem úřadu Kubrova 31, Nučice, IČ

OBEC NUČICE sídlem úřadu Kubrova 31, Nučice, IČ OBEC NUČICE sídlem úřadu Kubrova 31, 252 16 Nučice, IČ 00233668 Obecně závazná vyhláška obce Nučice č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

Hrací řád. 1. Dvorce jsou otevřeny denně od 8:00 do setmění. Požadavky na hru před 8:00 je třeba dohodnout se správcem areálu.

Hrací řád. 1. Dvorce jsou otevřeny denně od 8:00 do setmění. Požadavky na hru před 8:00 je třeba dohodnout se správcem areálu. Hrací řád 1. Dvorce jsou otevřeny denně od 8:00 do setmění. Požadavky na hru před 8:00 je třeba dohodnout se správcem areálu. 2. Oprávnění ke hře mají členové oddílu po zaplacení příspěvků a splnění brigádnické

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

6. vydání Informační leták Obecního úřadu ve Ktové listopad 2012

6. vydání Informační leták Obecního úřadu ve Ktové listopad 2012 K T O V Á Č E K 4/2012 6. vydání Informační leták Obecního úřadu ve Ktové listopad 2012 První adventní neděle se kvapem blíží a s ní i naše, v pořadí již druhé, rozsvícení Vánočního stromečku. Nenechte

Více

Článek 1. Předmět vyhlášky

Článek 1. Předmět vyhlášky Obecně závazná vyhláška města Žlutice o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a stavebních odpadů č. 7/2003 Zastupitelstvo města Žlutice

Více

Provozní řád Sportovního areálu Jižní předměstí" Rokycany

Provozní řád Sportovního areálu Jižní předměstí Rokycany Provozní řád Sportovního areálu Jižní předměstí" Rokycany Město Rokycany opatření orgánů města č. 5/2012 Provozní řád Sportovního areálu Jižní předměstí Rokycany účinnost od 1. srpna 2012 Obsah: Čl. I.

Více

MĚSTO BENEŠOV. Obecně závazná vyhláška č. 6/2014,

MĚSTO BENEŠOV. Obecně závazná vyhláška č. 6/2014, MĚSTO BENEŠOV Obecně závazná vyhláška č. 6/2014, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015

Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015 OBEC SUCHODOL Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládáním se stanoveným odpadem

Více

ÚVODNÍK NĚCO ZE ZASTUPITELSTEV. Vážení spoluobčané,

ÚVODNÍK NĚCO ZE ZASTUPITELSTEV. Vážení spoluobčané, ÚVODNÍK Vážení spoluobčané, rád bych Vám všem popřál hezký a pohodový podzim, bez zbytečných problémů. Jsou však věci v naší obci, které mě jako občana a potažmo i jako zastupitele trápí. Především je

Více

Mratínský jarmark a salátové mistrovství jsou za dveřmi

Mratínský jarmark a salátové mistrovství jsou za dveřmi MratíNoviny listopad 2015 Nezávislý mratínský měsíčník VIII. ročník vydání č. 83 Mratínský jarmark a salátové mistrovství jsou za dveřmi B líží se devátý ročník staročeského mratínského jarmarku a současně

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

MĚSTO STARÉ MĚSTO. Čl. 1 Úvodní ustanovení

MĚSTO STARÉ MĚSTO. Čl. 1 Úvodní ustanovení MĚSTO STARÉ MĚSTO Obecně závazná vyhláška města č. 02/2007 o stanovení systému shromaždování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Informace Obecního úřadu Polepy

Informace Obecního úřadu Polepy Číslo III Březen 2007 Blahopřejeme našim spoluobčanům V březnu slaví paní Emílie Lázňovská své 84. narozeniny. Přejeme vše nejlepší a hodně zdraví do dalších let. Informace Obecního úřadu Polepy Finanční

Více

6. Přihlášky a odhlášky:

6. Přihlášky a odhlášky: Středočeský svaz stolního tenisu vypisuje Středočeskou Open Tour mládeže a juniorů ve stolním tenise 2015-2016 1. Řídící orgán: Soutěž řídí Středočeský svaz stolního tenisu (STSST) prostřednictvím své

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

Výroční zpráva SDH Suhrovice. Rok 2014. Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice

Výroční zpráva SDH Suhrovice. Rok 2014. Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice Výroční zpráva SDH Suhrovice Rok 2014 Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice Dovolte mi, abych Vás informoval prostřednictvím výroční zprávy o stavu a činnosti SDH Suhrovice v uplynulém roce

Více