ODOLEN 11/2005. Zpravodaj mûsta Odolena Voda

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ODOLEN 11/2005. Zpravodaj mûsta Odolena Voda"

Transkript

1 ODOLEN 11/2005 Zpravodaj mûsta Odolena Voda

2 Alena Vrbová V ZVA Uprostřed dešťů zim a živlů na zabití uprostřed tmavých šeření ať svítí jen jiskřička v doutnavém ohništi Myslete na příští Nic není skončeno Všechno teprve zraje Strop slíbeného ráje zdá se být vysoko Ať slétne blíž Předčasně nezetlíš Tvá krajina má dobré podsebití Uprostřed plískanic A časů na zabití Ať svítí Kresba: Tereza Hamsová (Ze sbírky Utajené bitvy, 1979) V mûsíci fiíjnu oslavili v znamné Ïivotní jubileum následující obãané: GRATULUJEME Sedmdesátiny paní Marie Smotlachová pan Josef Brenn Pûtasedmdesátiny paní Blažena Blahnová Odolena Voda Odolena Voda Odolena Voda Pûtaosmdesátiny paní Ludmila Macková Devûtaosmdesátiny pan Eduard Žáček Odolena Voda Odolena Voda Všem jubilantům blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně zdraví a spokojenosti. (Všechna jména jsou zveřejněna se souhlasem jubilantů.) Tady se nic nedûje Tak tuto větu mnozí z nás v říjnu určitě nemohli pronést, pokud ovšem sledovali víkendové dění. V sobotu jsme mohli sledovat volejbalové utkání Volleyball.cz Kladno a SK Olomouc v naší sportovní hale, které náš dopisovatel nazval přímo pamlskem. Milovníci sportu si přišli na své i při fotbalovém utkání A mužstva TJ Aero s SK Záluží a to již zároveň probíhal 10. ročník noční soutěže dobrovolných hasičů Memoriál Bédy Černého v dolínské Kolibě. A kdo měl ještě chuť, tak si mohl jít poslechnout do Opery country hudbu 2. ročníku Odolen Festu. Ani následující sobota nebyla jiná. Od 8.00 hod. jsme mohli využít Dne otevřených dveří ve Fitness Petra a salonu Slunečnice a zakoupit permanentky o 100,- Kč levněji a z každé z nich přispět částkou 20,- Kč ve prospěch školní družiny,nebo věnovat libovolnou částku na její činnost.odpoledne jsme si mohli vybrat mezi Drakyádou na Zlatkově, či přijít fandit fotbalistům A mužstva. A kdo se chtěl svést na kolotoči, stačilo zajít na plácek za hřbitovem. Poslední a příjemnou událostí před uzávěrkou tohoto čísla se stalo oficiální

3 předání věcného daru ve výši 3 813,50 (společenské hry a sportovní potřeby) majitelkou fitka Petrou Kučerovou do rukou vedoucí školní družiny Jany Řezáčové. A k tomu ještě 140 nanuků firmy Nowaco jako dar pro pondělní den družinovým dětem. Dne otevřených dveří využilo cca 100 návštěvníků a jim patří naše poděkování stejně jako těm, které se o jejich spokojenost v sobotu staraly. Vznikla opět nová myšlenka finanční podpory užitečné činnosti pro děti. Bude pokračovat ještě , kdy v Santa Marii v hod. proběhne vystoupení Travesti Show Kočky a z každé zakoupené vstupenky částka 20,- Kč bude věnována právě družině. A kde se dají koupit vstupenky? Logicky tam, kde myšlenka vznikla fitnes anebo Slunečnice. A pak že se tu nic neděje! A to jsem přesvědčená, že jsem nenavštívila všechny akce..jitka Predigerová Obsah O ãem jednaly samosprávné orgány mûsta Kam s nimi? aneb jak tfiídíme odpady Místní poplatky Policie âr informuje Nûco málo z historie dolínské knihovny Matefiská kola Z receptáfie na eho ãtenáfie Recenze ODOLEN FEST Hasiãsk sbor Dolínek Stolní tenis Fotbal Volejbal Kino Vltava Malá pocta panu Hálkovi Kalendárium Kresba na titulu Barbora Zitová a Kristýna Kröblová 4.B ODOLEN Vydává MěÚ Odolena Voda, Dolní nám. č.14, Odolena Voda jako měsíčník. Registrační číslo MK âr E IâO: Četnost 11 čísel za rok Řídí redakční rada ve složení: A. Pospíšilová,V. Kulíšek, Fr. Podskalský, I. Pekárek,T. Fojtík, Šéfredaktorka a korektura textu: Mgr. J. Predigerová, tel.: Zástupce šéfredaktora: Barbora Měchurová, tel.: Grafická úprava, sazba: Artemis, reklamní umělecká agentura, tel: , Tisk:Artemis: tel./fax: , Uveřejněné příspěvky nemusí vyjadřovat názory redakční rady Odolenu. Příspěvky do Odolenu je možné předat některému ze členů redakční rady, na ovou adresu a to nejpozději do 15-tého každého měsíce. Inzeráty přijme sekretariát starosty MěÚ Odolena Voda v úředních dnech tj. pondělí a středa od 8.00 do hodin Toto číslo bylo vydáno: 2/11/2005 Cena 7,- Kč

4 2 O čem jednaly samosprávné orgány města Rada města 5. října 2005 SCHVÁLILA: uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu za účelem provozování hlídaného parkoviště v ulici Školní,který mění výši nájemného na 25,- Kč/m 2 arok od do , nájemce bude udržovat vjezd z ulice Školní na hlídané parkoviště v dobrém technickém stavu uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene: a) mezi společností Aryka In-West a. s. Praha 9 a městem Odolena Voda pro uložení inženýrských sítí (elektro nízké napětí, splašková výtlaková kanalizace, vodovod, plynovod STL) pro výstavbu 17 rodinných domů v ulici Čenkovská v Dolínku do místní komunikace za jednotlivou inženýrskou síť v hodnotě 100,- Kč b) mezi společností Český Telecom a.s.praha 3 a městem Odolena Voda pro stavbu komunikačního zařízení pro 37 rodinných domů v Dolínku v lokalitě Za Klokočkou s podmínkou využití stávajících chrániček uložených při výstavbě komunikace v této lokalitě za jednorázovou cenu 140,- Kč c) mezi Středočeskou energetickou a. s. Praha 2 a městem Odolena Voda pro umístění kabelů nízkého a vysokého napětí včetně betonového stožáru vysokého napětí, dle předloženého situačního plánu, za jednorázovou cenu 100,- Kč, pro přeložku trafostanice v ulici K Cukrovaru do stavby polyfunkčního domu prodej pozemků k výstavbě rodinných domů p. č. 196/18 o výměře 796 m 2, p.č.196/19 o výměře 796 m 2 ap.č.196/20 o výměře 796 m 2 v Dolínku (bývalá školní zahrada) a způsob prodeje formou dražby s vyvolávací cenou 1 600,- Kč za 1 m 2 a doporučuje prodej projednat v zastupitelstvu města zveřejnění záměru na prodej pozemku ke komerčnímu využití v ulici Pražská v Dolínku o výměře m 2 (smíšená průmyslová zóna) za cenu minimálně 650,- Kč za m 2 a doporučuje k projednání v zastupitelstvu města jako dostatečná přijatá opatření městského úřadu, která by měla zabránit vzniku nedobytných pohledávek: vytvoření pracovního místa na MěÚ pro právníka od vypracování a schválení Směrnice č. 1/2004 o postupu při sledování a vymáhání pohledávek města Odolena Voda s platností od příprava nové směrnice na oběh účetních dokladů sledování informací o smluvních partnerech v Obchodním věstníku výsledky hodnotící komise pro výběr zhotovitele poptávkovým řízením na akce dle schváleného plánu oprav na obytných domech v majetku města pro rok 2005 takto: kompletní oprava dvanácti balkonů firmou Stavitelství Milan Parma Odolena Voda za cenu ,- Kč včetně 5 % DPH oprava rozvodů kanalizace a vody v ul. Horní nám. a Čs. armády č.p. 247, 248, 249, 250 firmou STIS PRO s.r.o. Praha 9 za cenu , 70 Kč včetně 5 % DPH kompletní výměna okapů a svodů v ul. Revoluční č.p firmou Ota Marek Odolena Voda za cenu ,- Kč včetně 5 % DPH kompletní oprava podélné terasy č. p. 395 v ul. Pod Tvrzí firmou a-z Profil s.r.o. Praha 5 za cenu ,- Kč včetně 5 % DPH kompletní oprava rohové terasy č.p. 250 na Horní náměstí firmou a-z Profil s.r.o. Praha 5 za cenu ,- Kč včetně 5 % DPH přidělení bytu č. 5 v č.p. 254 na Horním náměstí dle pořadníku, s účinností od VYDALA SOUHLASNÉ STANOVISKO: ke stavebnímu řízení pro stavbu 12 rodinných domů a inženýrských sítí s místní komunikací v Dolínku pro investora CANABA a. s. Praha 4, zastoupeného ELPROM Davle. Rada města požaduje dodržení původního záměru stanoveného v územním rozhodnutí - realizovat přístřešek garážového stání u domů a je zásadně proti výstavbě garáží. Přístřešky pro garážová stání situovat u všech domů tak, aby před přístřeškem byl prostor minimálně 5 m od hrany pozemku z důvodu parkování dalšího vozidla na pozemku

5 pro firmu Aryka In-West a.s. Praha 9 zastoupenou projekční a inženýrskou stavební kanceláří Investing Pšenička Praha 1: a) s napojením nově vybudované komunikace na stávající místní komunikaci Čenkovská dle předložené projektové dokumentace b) s uložením inženýrských sítí dle předložené projektové dokumentace - elektro nízké napětí, splašková výtlaková kanalizace, vodovod, plynovod c) k projektu rozdělení pozemků a řešení inženýrských sítí včetně komunikace pro 17 rodinných domů v ulici Čenkovská pro územní řízení,s podmínkou splnění následujících požadavků: řešit záchyt ropných produktů ve slepé části budované komunikace dodržet uliční čáru pro výstavbu rodinných domů 5 až 7 metrů vybudovat jednostranný chodník v ulici Čenkovská podle této nové výstavby VZALA NA VĚDOMÍ: a) žádost firmy COLAS CZ a.s. Praha 9 o souhlas se zvýšením ročního objemu těžby v Lomu Čenkov ze stávajících 150 tis. tun kamene na limitní hodnotu 220 tis. tun ročně a doporučuje předložení žádosti k projednání na jednání zastupitelstva města b) návrh na rozšíření smlouvy o spolupráci, uzavřené v roce 2002 mezi městem Odolena Voda a firmou COLAS CZ a.s. o: zbudování chodníku ze zámkové dlažby v Dolínku v ulici Vodolská apražská opravu místní komunikace vedoucí kolem lomu Čenkov na náklady firmy COLAS CZ a.s. odstoupení od koupě pozemku v majetku města v ulici Pražská v Dolínku o výměře m 2 firmou REISSWOLF likvidace dokumentů a dat Kralupy nad Vltavou, která byla schválena zastupitelstvem města č. 5/2003 dne zápis z jednání finančního výboru ze dne , zápis škodní a likvidační komise ze dne a vyjádření tajemníka městského úřadu a starostky k problematice vzniku a následnému řešení pohledávek žádost firmy Glöckner Praha, s.r.o. Praha 4 na změnu investičního záměru ve způsobu využití přízemí stavby polyfunkčního objektu v ulici K Cukrovaru pro byty s předzahrádkami. Rada města doporučuje změnu záměru projednat na jednání zastupitelstva města. Důvodem žádosti je nezájem obchodních řetězců o zřízení prodejny v našem městě pro nízký počet obyvatel aj. žádost o povolení výsadby zeleně u severní zdi hřbitova občanským sdružením Přátelé všech přátel města Odolena Voda s tím, že tento záměr musí být projednán s majitelem pozemku. Rada města doporučuje použít k výsadbě jiný typ stromů než smuteční vrbu z důvodu křehkosti dřeva a možnosti poškození pomníků. ULOŽILA: starostce města pokračovat v jednání s firmou COLAS CZ a.s. Praha 9 o úpravě smlouvy o spolupráci a o zvýšení sponzorského daru ze ,- Kč za rok na ,- Kč za rok s účinností od roku 2007 a o možnosti zbudování asfaltového povrchu v areálu sportovní haly pro víceúčelové hřiště starostce města jednat s VKM a.s. o možnosti napojení dvou nemovitostí v ulici Čenkovská na nově budovaný kanalizační řad v této ulici firmou Aryka-In-West. Jana Blahnová, místostarostka Srdeãnû vás zveme na P EDVÁNOâNÍ POSEZENÍ S DÒCHODCI, které se koná dne 28. listopadu 2005 ve hod. v Klubu Aero Odolena Voda. Vystoupení žáků ze ZŠ Odolena Voda a čtyř umělců z Prahy. Občerstvení zajištěno.tanec a zábava též. Komise pro obãanské záleïitosti 3

6 KAM s nimi? aneb jak třídíme odpady v Odoleně Vodě? Stanovi tû s nádobami na tfiídûn odpad: Sběr papíru Do modr ch nádob mûïete odhodit: noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, knihy, sešity, krabice, lepenku, kartón, papírové obaly (např. sáčky) Prosím, nevhazujte: mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, uhlový a voskovaný papír, použité plenky a hygienické potřeby Sběr skla Do zelen ch nádob mûïete odhodit: láhve od nápojů, skleněné nádoby, skleněné střepy - tabulové sklo Prosím, nevhazujte: keramiku, porcelán, autosklo, drátěné sklo a zrcadla Sběr plastů Do Ïlut ch nádob mûïete odhodit: PET láhve od nápojů (prosím, nezapomeàte je se lápnout!), plastové nádoby, kelímky, krabičky od pokrmových tuků, sáčky, fólie, výrobky a obaly z plastů, polystyrén Prosím, nevhazujte: novodurové trubky, obaly od nebezpečných látek (motorové oleje, chemikálie, barvy apod.) Sběr tetrapacků - nápojových obalů do ãern ch nádob TETRAPACK o objemu 240 litrů označené samolepkou s nápisem TETRAPACK mûïete odhodit: nápojové krabice (nápojové kartony) s označením TETRAPACK Sbûrné dvory Technick ch sluïeb Odolena Voda: Areál Technick ch sluïeb, Dolní nám. 32 provozní doba: Po: hod. St: hod. So: hod. Areál kotelny V Malém háji provozní doba: Út: hod. Čt: hod. Pá: hod. Ne: hod. Na sběrný dvůr můžete odvážet tyto druhy odpadů: Kovy: železný šrot, hliníkové předměty, barevné kovy, plechovky, hrnce apod. Kompostovateln odpad: nejčastěji odpady ze zahrádky: větve, listí, tráva apod. Prosím, nevhazujte: maso, kosti, oleje z potravin, tekuté a silně mastné potraviny, obaly od potravin, uhynulá domácí zvířata Objemné odpady: starý nábytek (křesla, židle, skříně, válendy apod.), podlahové krytiny (koberce, linolea), umyvadla, toalety Elektrotechnika: televize, rádia, počítače, nefunkční sporáky, pračky, mikrovlnné trouby, ledničky apod. Stavební suè: cihly a beton z drobných rekonstrukcí v bytě Nebezpeãné odpady: zbytky barev, autobaterie, chemikálie, zářivkové trubice, monočlánky Kartony 4 Pfiíklad uloïení rûzn ch druhû odpadû Autovraky - autovrakoviště, některé části do kovošrotů C/PAP - jedná se o kombinované obaly složené z několika různých materiálů - směsný komunální odpad (kromě nápojových krabic) CD nosiãe - směsný komunální odpad CD - plastový obal - kontejner na plasty Elektrotechnika ( elektrošrot ) - počítače, televize, kuchyňské spotřebiče, telefony, kabely - prodejce, sběrný dvůr

7 Chemikálie a barvy - sběrný dvůr, jde o NEBEZPEČNÝ ODPAD Plasty, plastové sáãky a ta ky ( igelity ) - kontejner na plasty Karton - jesličky ve stanovištích pro kontejnery na směsný komunální odpad, sběrné dvory Keramika, porcelán, drátûné sklo, zrcadlo - směsný komunální odpad Kovové obaly, plechovky, hrnce, hliníková víãka, alobal - ve větším množství sběrné dvory, kovošroty nebo směsný komunální odpad Léky - lékárna, nebo sběrný dvůr Nábytek, podlahové krytiny, sanita - sběrný dvůr Nápojové krabice (nápojové kartony) - do kontejneru označeného nálepkou se sběrem tohoto odpadu - tetrapacky Obleãení - při sběru šatstva pro charitativní organizace Papír mastn a zneãistûn, uhlov a voskovan - směsný komunální odpad Pneumatiky - prodejce, sběrný dvůr Polystyren pûnov - kontejner na plasty Bio odpad, zahradní odpad - sběrný dvůr, kompostárna (Kompostárna Dolínek ), případně speciální kontejnery na sběr bioodpadu PVC - novodurové trubky, podlahové krytiny, objemnější odpady do sběrného dvora, ostatní do směsného komunálního odpadu Stavební sutû - menší množství sběrný dvůr, větší množství nutno zajistit vlastní odvoz (např. firma Patrik Chatrný , Tuháček , případně Technické služby OV na požádání mohou přistavit valník) Îelezn rot - výkupny druhotných surovin, kovošroty, sběrný dvůr, 2x ročně svoz železného odpadu Podrobnější informace o sběru a třídění odpadu lze získat na Technických službách Odolena Voda , nebo na internetových stránkách společnosti EKO-KOM, a.s., která se stará o recyklaci a využití odpadů z obalů -www.jaktridit.cz Eva Odehnalová starostka Foto: Barbora Mûchurová Nabízím pronájem kanceláří v Klíčanech (objekt tiskárny, 1. patro). Tel.:

8 Nový miniseriál na téma MÍSTNÍ POPLATKY Vážení občané, v následujících číslech ODOLENU vám budeme odhalovat krok po kroku činnost správce místního poplatku, tj. zavedení místního poplatku, druhy místních poplatků a v neposlední řadě způsoby pro vymáhání úhrady. Místní poplatky jsou upraveny zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Dle shora uvedeného zákona 1 mohou obce vybírat tyto místní poplatky (dále jen poplatky ): a) poplatek ze psů b) poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt c) poplatek za užívání veřejného prostranství d) poplatek ze vstupného e) poplatek z ubytovací kapacity f) poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst g) poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj h) poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů i) poplatek za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu a kanalizace. Jedná se o taxativní výčet jednotlivých druhů poplatků. Poplatky mají fakultativní povahu a povinnými se stávají až jejich zavedením obecně závaznou vyhláškou obce.tato pravomoc je vyhrazena zastupitelstvu obce dle 84 odst.2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. Zastupitelstvo města Odolena Voda zavedlo obecně závazné vyhlášky pro tyto místní poplatky: a) poplatek ze psů b) poplatek za užívání veřejného prostranství c) poplatek ze vstupného d) poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj e) poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Zajištění poplatkového řízení ve smyslu 14 a 15 zákona o místních poplatcích je plně v kompetenci městského úřadu (nikoli samosprávy).tento orgán je oprávněn provádět celé poplatkové řízení, kterým se rozumí povinnost správce provádět veškerá opatření potřebná ke správnému a úplnému zjištění, stanovení a splnění poplatkových povinností, zejména právo vyhledávat poplatkové subjekty, poplatky vyměřit, vybrat, vyúčtovat, vymáhat nebo kontrolovat. Pro řízení o správě poplatků se správce řídí zákonem č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, pokud zákon o místních poplatcích nestanoví jinak. Už jen věta závěrem.věříme, že po krátkém úvodu do problematiky místních poplatků, jste přesvědčeni, že úřednice odboru samosprávy Městského úřadu v Odoleně Vodě musí v poplatkovém řízení postupovat tak, jak jim ukládají platné právní předpisy, včetně obecně závazných vyhlášek. SoÀa Hofmanová vedoucí odboru samosprávy MûÚ Příště se budeme zabývat již konkrétní obecně závaznou vyhláškou. 6 PODùKOVÁNÍ Za Mateřskou školu Odolena Voda bych ráda poděkovala paní Ing. Zdeňce Mazancové za finanční dar, který poskytla naší škole. Eva Boháãková fieditelka M

9 Chraňte své auto před zloději Každý den šetří policie množství případů krádeží automobilů a věcí z nich. Předmětem zájmu zlodějů bývají především autorádia, věci odložené na sedačkách, obsah úložného prostoru vozidla, jednotlivé odnímatelné díly vozidla (antény, pneumatiky, střešní nosiče, RZ) nebo také celé vozidlo. Bohužel, žádné vozidlo se nedá zabezpečit stoprocentně, ale existuje několik jednoduchých opatření ke snížení možného rizika, že se něco takového stane právě vám. 1. Zvolte správné místo k parkování, nejlépe v garáži, na hlídaném parkovišti, poblíž domu nebo na veřejném a osvětleném místě. 2. Vozidlo vždy zamykejte. Nezapomeňte zkontrolovat funkčnost centrálního uzamykání, zavřete okna, střešní okénko a úložný prostor. 3. Nenechávejte v zapalování ani ve vozidle klíčky od auta, doklady ani jiné důležité nebo cenné věci, zejména na viditelném místě. (Autorádio bývá často lákadlem pro zloděje, proto je lepší vyjmout před opuštěním vozidla autorádio nebo jeho ovládací panel.) Vyšším stupněm ochrany jsou pak řádně nainstalované mechanické zábranné prostředky např. zámky na řadící páku, uzamykatelné tyče na volant, bezpečnostní fólie na okna vozu aj. Další nadstandardní možností ochrany je instalace elektronických zabezpečovacích prostředků jako jsou zejména autoalarmy a imobilizéry. Způsobů zabezpečení motorového vozidla před odcizením nebo vykradením je více. Využijte proto dostupných možností a zvyšte zabezpečení vašeho vozidla pomocí vhodné kombinace těchto ochranných prostředků. Pokud i přes výše zmíněná opatření dojde k odcizení vašeho automobilu, není vše ještě úplně ztraceno. Řešením je vyhledávací systém odcizených vozidel. Tento systém umožňuje získat informace o místě, kde se automobil nachází a směru jeho pohybu. Použitím vyhledávacího systému je šance na nalezení odcizeného vozidla a zadržení pachatele mnohonásobně vyšší. Vhodně uzavřené pojištění vozidla vám rovněž může pomoci usnadnit situaci v případě, že se vaše auto stane předmětem zájmu zloděje. Pro případ, že by přes veškerá preventivní opatření došlo k odcizení vašeho vozidla, doporučujeme mějte poznamenané údaje k vozidlu jako je jeho RZ, typ, barva a rok výroby, číslo motoru, podvozku,vin kód. Je také vhodné mít k dispozici jeho fotografii a popis specifických znaků (jeho odlišnosti od standardního modelu jako například poškození, výbava atd.) Tyto informace se vám budou hodit při oznámení krádeže na Policii ČR i při jednání o náhradě škody s pojišťovnou. Když se potenciální pachatel rozhoduje, které auto vykrade, vychází vždy z konkrétní situace. Vzpomeňte si na to vždy, když odcházíte od vašeho automobilu a necháváte uvnitř mobilní telefon, kabelku, doklady, peněženku nebo klíčky v zapalování. ppor. Mgr. Lenka Kubátová tisková mluvãí O PâR Praha-v chod Policie České republiky Okresní ředitelství Praha-východ nabízí uplatnění zájemcům o práci u Policie České republiky v přímém výkonu služby. Nabízíme zajímavou práci policejních inspektorů na obvodním oddělení a oddělení dopravní policie (po získání praxe možnost zařazení na Službu kriminální policie a vyšetřování). Dále nabízíme možnost profesního růstu, dalšího vzdělávání a dobré platové podmínky. Policistou se může stát občan České republiky starší 18 let, který je bezúhonný, má středoškolské vzdělání zakončené maturitní zkouškou, je fyzicky, zdravotně a duševně způsobilý pro výkon služby. Pokud splňujete uvedené podmínky, můžete se přihlásit každý všední den v době od 7.00 do hod. na Okresním ředitelství PČR Praha-východ, ul. Křižíkova 8, Praha 8. Bližší informace ve stejnou dobu poskytneme na tel.číslech a

10 Něco málo z historie dolínské knihovny Motto: Velké říše zanikají, dobrá kniha zůstává. Lion Feuchtwanger 8 Slavnostní otevření Místní lidové knihovny v Dolínku - Hálkově domku se konalo 30. prosince 1972, tedy již téměř před 33 lety. Knihovna byla umístěna vmalé útulné místnosti, kde se Vítězslav Hálek narodil (5. dubna 1835). Větší místnost rodného domku se stala nejen Památníkem života a díla básníka, ale také čítárnou nově vzniklé dolínské knihovny. Půjčovalo se zde dlouhá léta pravidelně v sobotu dopoledne. Zanedlouho se tak rodný domek Vítěz-slava Hálka stal díky knihovně oblíbeným místem pro děti i dospělé nejen z Dolínku, ale i z okolních obcí. Lákadlem byly nejen knihy a znovu otevřený rodný domek V. Hálka, ale také možnost užít si atmosféru starého domku, útulné starobylé prostředí a teplo kamen, která pamatují dobu, kdy zde byla ještě hospoda. Ta se stala právě důvodem, proč se sem Rodn domek Vítûzslava Hálka - pohlednice Foto Vladimír Hendrych začátkem 19. století Josef a Tereza Hálkovi, rodiče Vítězslava Hálka, přistěhovali. Pocházeli z nedaleké Veliké Vsi. Jelikož se vzali proti vůli svých rodičů, odstěhovali se do Dolínku, kde se básníkův otec Josef Hálek stal hospodským. Zanedlouho poté se jim zde narodil chlapec, kterému dali jméno Vincenc.Ten si pak své jméno počeštil na Vítězslav. Nápad pana Ing. Josefa Kroupy - přestěhovat dolínskou knihovnu z bývalého Národního výboru v Dolínku do rodného domku básníka Vítězslava Hálka - se osvědčil. Knižní fond tehdy představovaly dvě staré kancelářské skříně se zaprášenými, poškozenými knihami. Vybudovat knihovnu v těchto památných místech nebylo ale zdaleka jednoduché. Hálkův domek byl poslední dům v Dolínku, kde nebyla zavedena elektřina. Spovolením příslušných úřadů (zejména Památníku národního písemnictví vpraze na Strahově, jemuž rodný domek patřil), zavedl elektrikář pan František Vaněk z Dolínku do domku elektrické vedení, které bylo z bezpečnostních důvodů rozvedeno pouze po stěnách místností. Krásný dřevěný strop ve větší místnosti zůstal tedy zachován v původním stavu. Dále bylo třeba rodnou místnost, do níž byly obě skříně s poničenými knihami přeneseny, zateplit, aby se v ní nedržela vlhkost. Na cihlovou podlahu se koupily vietnamské rohože, pořídila se elektrická kamínka a přenosná stojací lampa. Skříně se opravily, přikoupily se poličky a obnovil se knižní fond. A tak se kniha mohla vrátit do míst, v nichž se - řečeno symbolicky - narodila. První nabídkou knihovny se stala informační brožura MLK Dolínek Hálkův domek svým čtenářům, vytvořená v podstatě na koleně napsaná v březnu 1973 na psacím stroji a rozmnožovaná přes kopíráky, neboť nebyly počítače ani kopírky. Možná, že ji někdo bude mít ještě doma... Velkou podporu měla knihovna v Okresní knihovně v Brandýse nad Labem, pro niž malá venkovská knihovna, umístěná v rodném domku básníka a spisovatele Vítězslava Hálka, byla raritou i chloubou. Kromě klasické české a světové literatury a knih Hálka se knihovna snažila nabídnout i knižní novinky a časopisy, což v tehdejší době nebylo tak jednoduché. Velkou podporu měla knihovna v osobě tehdejší paní ředitelky Okresní knihovny v Brandýse nad Labem paní

11 âtenáfisk krouïek pfii knihovnû Dolínku - Hálkovû domku v letech Zleva: Jirka tûpánsk, Drahu ka temberová, Lenka Svûtlíková, Kvûta Liãková, Jaru ka Pikhartová, Jindfii ka Mar ounová, Va ek tembera, Alena Kroupová - vedoucí krouïku. Vpfiedu Jaru ka a Maru ka Zádovy (Foto ze kolního fotografování) Jaroslavy Kolářové, která zařídila, že týdenní novinky se daly půjčit dokonce ivnejmenší knihovně v okrese Praha-východ. Pamětníci si jistě vzpomenou, jaké se tehdy stály každý čtvrtek před prodejnami knih fronty! Novinky vycházely jen jeden den v týdnu a byly hned rozprodané. Abychom získali nové čtenáře, pravidelně jsme jezdili naším trabantem do Okresní knihovny v Brandýse n. L. pro nejnovější čtivo. Knižní fond nebylo možné z provozních důvodů rozšiřovat, ale formou meziknihovní výpůjční služby měla knihovna v Hálkově domku stále pestrou a širokou nabídku knih i časopisů. Ty byly tehdy ještě obtížněji dosažitelné než knižní novinky. Zejména dětské knihy a časopisy (např. tehdy tolik oblíbený, ale nedostatkový Čtyřlístek!) přilákaly do Hálko-va domku hodně dětí ze ZDŠ Odolena Voda. Z těch největších dětských čtenářů - nadšenců se od prosince 1973 začal v dolínské knihovně scházet čtenářský kroužek. Děti se zapojovaly do provozu knihovny - ochotně pomáhaly při vypůjčování, s katalogizací knih, vyráběly pro čtenáře záložky do knížek a příležitostně i provázely rodným domkem V. Hálka návštěvníky. Do programu kroužku a knihovny patřily také výlety za památkami v našem okolí apraze. Půvabné byly večery pro čtenáře, zejména slavnostní večery pro čtenáře důchodce, které knihovna s čtenářským kroužkem připravovala o vánocích. Čtenářský kroužek se staral také o Hálkův domek i pomník. Bfiízka Jindfii ky Mar ounové (v Dolínku ) Zleva: Kvûta Liãková, Lenka Svûtlíková, Va ek tembera, Jaru ka Pikhartová Foto: Alena vandová Pomáhal také při úpravách komunikací v obci. V roce 1975 si každý člen kroužku zasadil svoji břízku 9

12 Z kroniky âtenáfiského krouïku Text: Dne jsem zasadila bfiízku. Kvûta Liãková, Panenské BfieÏany ã. 2, nar vnově založeném parku u Hálkova pomníku. Dnes po 30 letech je zde malý zalesněný parčík u autobusové zastávky. V kořenech dvanácti bříz by měla být sklenička zapečetěná voskem, kterou tam děti vložily s opáleným papírkem, na němž je napsáno, kdo který stromek zde 12. dubna 1975 zasadil. Knihovnu založila a prvních 13 let vedla Alena Kroupová Švandová. Pravidelně s velkou ochotou a láskou v knihovně pracovala také paní Jarmila Stará a Jindřiška Maršounová. Čtyři roky po založení knihovny v Dolínku - Hálkově domku vznikl vlastivědný kroužek ( ), jehož tvůrci byli vlastně dospělí čtenáři dolínské knihovny. Proto se vlastivědný kroužek začal spojovat také se jménem Vítězslava Hálka. Zakladatelem kroužku a jeho prvním předsedou se stal pan Josef Moravec st., velký nadšenec a obdivovatel cestování a přírody.pod jeho vedením začal kroužek podnikat mnoho různorodých akcí včetně výletů po stopách Vítězslava Hálka. Je obdivuhodné, že dnes díky dalším nadšencům, zejména paní Kulíškové, má vlastivědný kroužek již téměř 30letou tradici. RNDr. Alena vandová Ing. Josef Kroupa Mateřská škola třída Berušky 10 Začal nový školní rok i pro děti, které začaly chodit do naší školičky. Začalo něco nového. Maminka musela do práce a já musím do školky, protože mi jsou právě tři roky. První den ve školce jsem se přišel podívat s maminkou, pohrál jsem si a šel domů. Paní učitelku jsem viděl poprvé, byla to pro mě cizí paní, ale byla milá, půjčila mi, co jsem chtěl, aby se mi tady ve školce líbilo. Druhý den jsem nemohl dospat, jak jsem se do školky těšil.teprve dnes jsem si všiml, že jsou po celé šatně berušky. Ve třídě jsem byl bez maminky a perfektně jsem to zvládl. Na zahradě byla další skvělá zábava. Mohl jsem se klouzat, jezdit na koloběžce, hrát si na písku a také se houpat s kamarády.ve dvanáct hodin začínám plakat, protože přišla maminka a já nechci domů. Další den domluvila maminka s paní učitelkou, že ochutnám ve školce jídlo, které pro nás uvařily paní kuchařky. Spinkání je další báječná věc. Poslechnu si pohádku, paní učitelka zazpívá krásnou ukolébavku, pohladí moji jemnou tvářičku a teď už můžu spokojeně spát. Děláme ještě spoustu jiných zábavných věcí: cvičíme, prolézáme tunelem, skáčeme na trampolíně, hrajeme hru na auta, zpíváme a učíme se další a další hry. Seznámení s barvou, když jsem maloval svoji značku, nemělo chybu. A co se ještě v naší školičce naučím? Maminko a tatínku, přijď se na mě podívat, až bude den otevřených dveří, ukážu ti, jaký jsem šikula! Tímto chci poděkovat všem rodičům, že měli s dětmi trpělivost a všechny nesnáze překonali. Jaroslava Hlaváãová

13 Výtvarné kurzy pro veřejnost na ZŠ Pro všechny milovníky ručních prací jsme připravily předvánoční tvořivé hraní. Přijďte si vyzkoušet netradiční výtvarné techniky. DRÁTOVÁNÍ Vlastnoručně vyrobený dárek nebo originální šperk určitě potěší. Odrátujete si skleničku či kamínek. V ceně kurzu jsou barevné drátky a korálky. Kleště, kamínek nebo skleničku je nutno přinést. Cena kurzu: 140,- Kč Doba trvání 1,5-2 hod. DECOUPAGE (UBROUSKOVÁ TECHNIKA) Chcete si ozdobit rámeček, krabičku, květináč či svíčku krásným motivem z ubrousků? Předměty k polepování si můžete přinést nebo si je zakoupit na kurzu.v ceně jsou též lepidla, povrchový lak, ubrousky. Cena kurzu: 260,- Kč Doba trvání 2-2,5 hod. Kurzy začínají vždy v hodin (místo bude upřesněno v den kurzu u vchodu do ZŠ) a budou se konat při minimálním počtu 10 účastníků. Maximální počet zúčastněných je 25, při velkém zájmu je možné vypsat další termín. Přihlášení a úhradu kurzu proveďte nejpozději týden před zahájením v kanceláři školy nebo u níže podepsaných. Těšíme se na vás Lenka Bfiezinová a Jana Jistebnická Z receptáře našeho čtenáře Kufiecí fiízek ve pekovém kabátku Potřebujeme: 100 g žampionů, 2 lžíce másla, 4 kuřecí řízky, 8 plátků špeku, pepř, sůl, 2 lžíce sekané petrželky, stroužek česneku Žampiony nakrájíme, česnek utřeme se solí a obojí podusíme na horkém másle asi 5 minut. Osolíme, opepříme, přidáme lžičku petrželky, promícháme a necháme vychladnout. Řízky naklepeme, osolíme, okořeníme, naplníme houbovou směsí, zabalíme a upevníme párátkem. Každý zarolovaný řízek obalíme dvěma plátky špeku. Pečeme 15 minut. Podáváme s bramborem nebo pečivem. 11

14 Robert Fulghum: Třetí přání 2 Zbytek příběhu (skoro) Vprázdninovém čísle Odolenu jsem upozornil na výtečnou knihu amerického spisovatele Roberta Fulghuma Tfietí pfiání. Jak jsem již v recenzi uvedl, kniha má pokračování, které se zrovna v těchto dnech dostává na knižní pulty. Není důležité vyprávět příběh,protože příběh této knihy sice je krásný, ale důležité jsou pocity, které ve vás četba vyvolá. Nechte se unášet proudem klidné říčky, kde nehrozí žádný kámen, kde ve vodě nečeká žádné nebezpečí. Takovýto svět plný klidu a lásky sice je utopií, ale Třetí přání je svým způsobem pohádka. A komu by se pohádky nelíbily, že? Nenechte se ale ukolébat a vychutnávejte si příjemné popisování japonského světa či řecké svaté hory Athos. Nechte se strhnout osudem jedné lásky, která možná ani nebyla láskou a jednoho přátelství, které možná láskou bylo. Ale možná bylo vše jinak, možná, protože možná je to hlavní, co vás při čtení tohoto skvostu musí napadat pořád. Proč by svět nemohl být tak krásný, to vás napadne jako druhé. A po přečtení se zeptáte: Proč je život tak krutý? A nebo není krutý? Kolik nám osud dal času? A jak s tím časem co nejlépe naložit? Robert Fulghum pokračuje ve svém královském stylu, používá jazyk vybroušený a přesný. Jeho slova jsou kapky rosy dopadající do mechového polštáře. Tentokrát se však nevyhýbá ani kontroverznějším scénám, a tak můžete být svědky jednoho nevšedního, ale svým způsobem velmi poetického sexuálního zážitku na motorce. Sex popisovaný Fulghumovým perem neurazí, spíše velmi překvapí, ale to bych prozradil kouzlo jedné z nejpůsobivějších scén knihy. V tomto díle se onen prapodivný trojúhelník z první části mezi Max-Polem,Alicí aalexem uzavře, ovšem nebyl by to Fulghum, aby v tom neukryl téma k zamyšlení. Konec knihy je, stejně jako tomu bylo u prvního dílu, velkým šokem. Nikdy se mi před touto knihou nestalo, aby mi při čtení ukápla slza. Zde ukápla, a ne jedna. Předtím, než vám povím o největším překvapení knihy, bych chtěl malinko rýpat. Na konci prvního dílu se rozehrál špionážní motiv děje. Čekal jsem, že to bude jedna ze stěžejních částí pokračování. Zdá se mi však, že je tato zápletka upozaděna, jakoby vyšuměla doztracena.třeba tím chtěl Fulghum naznačit, že v jeho pohádkovém světě není pro takové věci místo. A nebo chtěl jen namlsat čtenáře na bonbon, který je po rozbalení jiný, než se slibuje na pytlíku? Těžko říct.trochu mě také mrzí, že druhý díl je podstatně kratší než první, přitom si dokáži po vzoru dílu prvního představit, že by to mohlo být delší. Jenže, tyto drobné vady na kráse vyvažuje, a to stonásobně, překvapení, které dává knize multimediální rozměr. Ke knize je přiložené CD s nahrávkami amerických valčíků. Můžete si je poslechnout najednou. Ale doporučuji něco jiného. V knize jsou v určitých momentech notové záznamy písní, které se určitým způsobem vztahují k ději. Aprávě tyto melodie jsou na CD. Poslechněte si tedy melodie v tu pravou chvíli a budete nadšeni.zážitek,který jste měli ze čtení,se vám znásobí,krásné pocity budou ještě krásnější a smutek ještě hlubší.to je přesně to, co mi chybělo uprvního dílu, kde sice noty byly také, ale my hudební analfabeti jsme z toho moc neměli. Po přečtení této knihy jsem deset až patnáct minut seděl, tupě zíral před sebe a začalo mi docházet vše, co mi chtěl Fulghum říct. Bylo mi smutno, ale krásně smutno. Cítil jsem se obohacený i prázdný zároveň. Kniha byla tak krásná, že jsem nedokázal celý zbytek večera myslet na nic jiného. A došlo mi, jak strašně málo času máme. V moderní době nebezpečně stupidních reality show je tato kniha lékem na bolavou duši, balzámem, živou vodou. Kniha, respektive příběh, není ukončen, takže se můžeme těšit na třetí díl. Ale pro mě není důležité, co bude obsahovat třetí díl, protože nemůže být pro mě krásnější a důležitější knihy než je Třetí přání Tomá Fojtík

15 ODOLEN FEST roãník písniãkové soutûïe amatérsk ch folkov ch, bluegrassov ch, country, trampsk ch skupin Tento ročník byl spojený s oslavou 10. výročí kapely Surových Kocourů. Místo konání - ODOLENA VODA - DOLÍNEK, RESTAURACE OPERA. ZÚČASTNILO SE 5 KAPEL A 4 PÍSNIČKÁŘI. TROSEâNÍCI JAUVAJS MINARET PRORADOST SVOU CESTOU SIMONA KLÍMOVÁ PAVEL POKORN JIRKA MIDT HANKA HLOÎKOVÁ 1. a 2. místo získala skupina Minaret Byla jmenována porota, která měla za úkol posoudit nejlepší kapelu a muzikanta.v porotě - Vladka Provazníková, Petr Valter a Jiří Fajman. NEJLEP ÍM MUZIKANTEM se stala Simona Klímová. NEJLEP Í KAPELOU kapela Jauvajs. Během sčítání bodů vyplnila čas kapela Minaret, která si na pomoc pozvala na podium Simonu Klímovou a v závěru se přidal i Jakub Linhart z kapely Jauvajs. Vítězná kapela Minaret ze Slaného si sebou odvezla ceny za 1.a 2.místo.Sošku Surového Kocoura, uzeninové květiny, koláče a památeční dřevěné placky od SK, které dostávali i ostatní účinkující za účast. Dřevěnou placku dostal i náš nejoblíbenější zvukař Zbyněk Mištera. 1. MÍSTO - kapela MINARET (172 bodû) s písniãkou SVÍTÁNÍ 2. MÍSTO - kapela MINARET (132 bodû) s písniãkou MÒJ KAMION 3. MÍSTO - kapela JUVAJS (116 bodû) s písniãkou SPANCILL HILL Po vyhlášení oficiálního pořadí, vyhlásila kapela Suroví kocouři svého nejlepšího muzikanta všech dob. Po konstatování Pavla Kocoura, že nejlepší ze všech byl a je pan kapelník Milan Surovec a že se tedy hraje vlastně pouze o druhé místo, byla jako nejlepší muzikantka Surových kocourů vyhlášena Martina Vašíčková. Poté se kapela SK ujala hraní na podiu i s bývalým členem kapely Pavlem Kocourem a tímto se s ním rozloučila a poděkovala mu. O chvilkové pauze nás vystřídala Simona Klímová. Poté nastoupili bývalí členové kapely Petr Polák, V. Šunda, kteří si přizvali na podium Pavla Kocoura, Milana Surovce a R. Eiselta. Na festík se přišla podívat i bývalá členka kapely Jana Boudníková. Dovolte nám, abychom poděkovali paní Evě Odehnalové - starostce města Odolena Voda, paní Janě Blahnové - místostarostce města Odolena Voda za jejich pomoc a účast. Dále všem, kteří se festivalu zúčastnili jako diváci a účinkující. Panu Maternovi majiteli samoobsluhy Materna, panu Janu Veselému majiteli restaurace Opera. Poděkování patří pořadatelům, kteří nám, Surovým Kocourům, pomohli s přípravou festivalu, jeho organizací a průběhem. Děkujeme tímto paní Vladimíře Surovcové, Romaně Kocourové, Olze Polcerové, Jirkovi Soldánovi a nutno poděkovat i zvukaři Zbyňkovi Mišterovi za ozvučení sálu. Doufáme, že se vám všem kteří jste festival viděli na vlastní oči akce líbila a že se s námi těšíte na Odolen Fest 2006!!! va i Suroví Kocoufii 13

16 Hasičský sbor Dolínek Na e druïstvo pfii souteïi KL na Vodolce - foto Tomá Velebil 14 Cviãení IZS v Kralupech nad Vltavou - foto Václav Porkát Opět po dlouhé době jsou tady hasiči z Dolínku, aby se s vámi podělili o dění okolo hasičského sboru.během léta se událo mnoho zajímavého, a tak je opět o čem psát. Nejprve bych rád zmínil účast při likvidaci požárů. Poprvé to bylo počátkem září při likvidaci požáru vozidla v areálu bývalého statku v Čenkově a podruhé v nočních hodinách v sobotu 15. října, kdy jsme spolu s HZS Praha, HZSP Aero, HZS Neratovice a SDH Klecany a Řež zasahovali u požáru rodinného domu v Klecanech - Drastech, bohužel již při příjezdu na místo hořel celý dům. Naštěstí se ale podařilo uchránit okolní dva domy v řadové zástavbě. Kromě těchto dvou ostrých zásahů se naše výjezdové družstvo zúčastnilo v noci 22. září velkého cvičení IZS v Kralupech: námětem byl teroristický útok na rychlíkovou soupravu projíždějící kralupským nádražím. Naši hasiči pomáhali s vyprošťováním a odnášením raněných z trosek vagonů ke stanovištím první pomoci. Naše soutěžní družstvo se zúčastnilo dalšího ročníku seriálu Krušnohorské ligy, jeden z dílů jste měli možnost sledovat 27. srpna na hřišti u sportovní haly. V celkovém pořadí jsme skončili na patnáctém místě ze zhruba padesáti družstev. Další soutěží, kterou pořádáme ve spolupráci s SDH Úžice, byl letos jubilejní desátý ročník Noční soutěže - Memoriálu Bédy Černého. Letos soutěž prošla velkými změnami, protože některé z objektů, které jsme dříve využívali, jsou buď stržené anebo naopak opravené, takže kromě tradičních disciplín jako odpolední netradiční štafeta kolem rybníka a přes něj, požárního útoku z překážkami a na noční trase také kýblování z rybníka do sudu, štafety s hadicemi, sušení hadic nebo dálkové dopravy vody v pískovně ve Vojkovicích, přibyly nově mj. požár televizoru v patře budovy ztížený překážkami (hasilo se ruční Noãní soutûï - Pfiekonání lanové lávky stříkačkou), záchrana ztracené kočičky pomocí žebříků ze střechy rozestavěného obchodního centra na Dolním náměstí - rádi bychom touto cestou poděkovali firmě Glöckner za svolení s použitím stavby. Novinkou bylo i ošetření a vyproštění osoby z vraku vozidla po dopravní nehodě, nebo simulovaný zásah u požáru pily, kdy jedna

17 část mužstva prováděla hasební zásah a druhá evakuaci nezasaženého materiálu (trámy 30x30x70). Ztížené podmínky byly i u tradičního přechodu silážních jam pomocí nastavovacích žebříků, kde jedna z nich byla částečně zaplněná slámou, kterou museli hasiči překonat. Všechny pak doslova Vyhledání a záchrana osoby z opu tûné budovy O etfiení a vypro tûní osoby z vozidla Pfiekonání siláïní jámy pomocí ÏebfiíkÛ PoÏár rodinného domu v Drastech - foto Radek Krahulík HZS Praha dorazil zhruba kilometrový přespolní běh doplněný plavbou na lodičce (i letos se ve studené vodě někteří vykoupali) a přechodem přes rybník po lanovém žebříku či na kladce. Závěrečnou (pro přihlížející) humornou dorážku na konec v podobě trakařů (chůze po rukách) už nikdo neměl sílu ani komentovat. Jen pro pořádek uvedu pořadí - 1. SDH Úněšov (Plzeň-sever), 2. SDH Tehovec (Praha-východ), 3. OS Hasiči Košutka (Plzeň-město), domácí Dolínek skonãil na pûkném ãtvrtém místû z dvaceti startujících. Samozřejmě, že se nezabýváme jenom sportem 23. července jsme pořádali Neckyádu na horním čenkovském rybníce (více o ní bylo v zářijovém Odolenu), 15

18 Na e zásahové vozidlo po repasi a nazbrojení podíleli jsme se na pořádání rozloučení s prázdninami - Indiánském létě také u horního čenkováku (3. září) a s naší historickou i současnou technikou jsme se 10. září zúčastnili oslav 80. výročí založení SDH Úžice - z našich veteránů se tam předvedla Praga RN DVS-8 z roku 1957, přívěsná stříkačka Stratílek z roku 1943, přenosná stříkačka AUDI z roku 1942, ze současnosti pak náš zrepasovaný trambus - Škoda 706 CAS-25 a dopravní automobil GAZ 69. Kromě toho se naši kluci zúčastnili v krojích v ten samý den průvodu Obce baráčnické k 70. výročí jejího založení.poslední akcí,na které se náš sbor pořadatelsky podílel,byla nejtěžší hasičská soutěž v Evropě Iron Fireman 2005 u budovy bývalého Motokovu v Praze na Pankráci - technickou četu akce již podruhé za sebou zajišťovali naši dorostenci. A pokud jste si všimli povážlivého nepořádku před naší zbrojnicí v Dolínku, vězte, že právě provádíme svépomocí kompletní výměnu stropů a téměř celkovou opravu střechy. Tentokrát jsem článek doplnil o několik fotografií vlastních i kolegů. Hynek Obrouãka Rozhovor s předsedou stolního tenisu V kvûtnu loàského roku jsem s vámi hovofiil o velice dobré práci va eho oddílu s mládeïí. MÛÏete mi s odstupem ãasu fiíci, co se ve va í práci s mládeïí zmûnilo a jak ch v sledkû mládeïnická druïstva dosahují? V letošní sezóně jsme k osvědčené trenérské dvojici pí Hudečková a p. Haider zařadili i mladou trenérku slečnu M. Jankovou. Výsledky v sezóně jsou do další práce s mládeží opravdu povzbudivé.v okrese Mělník se naše družstvo žáků umístilo v dlouhodobé soutěži na 2. místě z 10 družstev. Nutno však podotknout, že zde startovali spíše mladší žáci. V okrese Prahavýchod jsme v soutěži družstev zvítězili a naši hráči v jednotlivcích obsadili první tři příčky. Jde o tyto hráče: Marek Kulíšek, Ondřej Franěk a Michal Soukup. Na okresních přeborech se naši hráči umístili takto: 16 Kategorie žáci 1. Marek Kulíšek 2. Ondřej Buriánek 3. Michal Soukup Kategorie dorostenci 1. Marek Kulíšek 3. Roman Buriánek Kategorie dorostenky 1. Mirka Janková

19 Vím, Ïe v echny oddíly na í TJ Aero, které poïádaly o grant od mûsta, jej dostaly v rozdílné finanãní v i. Byl mezi nimi i vá oddíl. K ãemu a jak jste tûchto prostfiedkû vyuïili? Podafiilo se vám získat i nûjaké sponzory? Naše žádost o grant od města byla zaměřena především na materiální zabezpečení pro pořádání žákovských turnajů. Grant nám byl poskytnut ve výši ,- Kč. Zakoupili jsme tři stoly na stolní tenis zn. Butterfly a dále přes 100 tréninkových míčků pro žáky v ceně přes ,- Kč. Protože se nám nepodařilo sehnat žádné sponzory, zbytek peněz byl hrazen z příspěvků členů oddílu. KaÏd, kdo nav tûvuje sportovní areál mûstského stadionu, si musel v imnout pracovního nasazení v ech ãlenû va eho oddílu. Co se vlastnû v prostorách va í herny dûlo? Již několik let jsme postrádali možnost bezproblémového osprchování i používání WC. Proto naší další letní aktivitou byla celková rekonstrukce herny s vybudováním vlastního WC a sprchy. Na tuto akci jsme získali grant od TJSK Praha-východ ve výši ,- Kč. Jelikož jsme tento záměr plánovali již delší dobu, byly prostředky potřebné k rekonstrukci vybírány několik let formou zvýšených členských příspěvků. Samotná realizace pak byla prováděna svépomocí,po dobu cca dvou měsíců.zahrnovala vybudování vlastního WC a sprchy, vymalování a přestavbu klubovny, pokládku nové dřevěné podlahy a vymalování herny. Celkové náklady překročily ,- Kč. Na této činnosti se dle možnosti podílel celý oddíl. Proto bych chtěl také touto cestou všem členům, kteří přispěli svou prací, poděkovat. Dovolte mi, abych jménem redakční rady Odolenu poděkoval předsedovi oddílu stolního tenisu p. Petru Valentovi za odpovědi na mé otázky a popřál všem členům oddílu mnoho sportovních úspěchů. Vladimír Kulí ek Fotbal Minikopaná pokračovala i v měsíci říjnu tréninkem 3x týdně ve sportovním areálu v Odoleně Vodě. Pokračovala i v okresní mistrovské soutěži s těmito výsledky: neděle Sokol Babice - TJ Aero 2:7 branky Janovský 3, Bednařík 2, Lubas M. a Vlasák po 1 sobota TJ Aero - SK Zeleneč 2:1 branky Lubas, Plicka neděle SK Popovice - TJ Aero 0:11 branky Bednařík 5, Lubas 3, Plicka 2, Holý 1 sobota TJ Aero - FK Říčany 2:1 branky Lubas, Janovský Po sedmi odehraných utkáních je umístění v mistrovské tabulce následující: 1. Odolena Voda :61 6 bodû 6. Čelákovice :8 7 bodů 11. V. Popovice :50 3 bodů V sobotu sehrají chlapci na hřišti FK Kunice poslední mistrovské utkání podzimní části sezóny Pfiípravka trénovala v říjnu 2x týdně na hřišti ve sportovním areálu a odehrála mistrovská utkání okresní soutěže s těmito výsledky: neděle TJ Aero - Sokol Zápy 6:0 branky Lubas 4, Šmíd 2 neděle SK Řež - TJ Aero 4:7 branky Šmíd 3, Lubas M. a Řezáč 2 sobota St. Boleslav - TJ Aero 3:2 branky Hladík, Řezáč P. neděle TJ Aero - FK Toušeň 7:0 branky Bednařík, Plicka a Hladík 2, Řezáč P. Po šesti odehraných utkáních je umístění v mistrovské tabulce následující: 1. St. Boleslav : 5 16 bodů 5. Odolena Voda :10 12 bodû 9.Toušeň :69 0 bodů Star í a mlad í Ïáci v říjnu trénovali v probíhající mistrovské sezóně I.A třídy 2x týdně.v mistrovské soutěži dosahovali střídavých úspěchů: 17

20 neděle TJ Byšice - TJ Aero st. žáci 0:0 ml. žáci 1:1 branka Lakatoš sobota TJ Aero - FK Brandýs st. žáci 2:1 branky Repetný, Řehoř ml. žáci 1:10 branka Kutička neděle FK Kralupy - TJ Aero st. žáci 0:0 ml. žáci 8:1 branka Kutička sobota TJ Aero - Ml. Boleslav st. žáci 3:1 branky Herák, Kvik, P. Repetěný ml. žáci 4:0 branky Jiskra, Řezáč P., Řezáč M., Kutička sobota FK Krnsko - TJ Aero st. žáci 2:1 branka Petříček ml. žáci 2:1 branka Lakatoš sobota TJ Aero - TJ Mělník st. žáci 7:0 branky Petříček, Repetný akymr po 2, Řehoř ml. žáci 4:3 branky Lakatoš a Javůrek 2 Po osmi odehraných utkáních je umístění v tabulce následující: Starší žáci 1. Mnichovo Hradiště :12 2 bodů 9. Odolena Voda :13 9 bodû 14. Ml. Boleslav :22 2 body Mladší žáci 1. Mnichovo Hradiště :22 4 bodů 10. Odolena Voda :35 7 bodû 14. Rožďalovice :50 1 bod V listopadu budou sehrána tato utkání: sobota v 9.30 hod. FK Vel. Borek - TJ Aero odjezd autobusu v 7.45 hod.od hřiště sobota v 9.30 hod. TJ Aero - FC Rožďělovice Dorost ivříjnu trénoval 2x týdně a v neděli 16. října ukončil na hřišti Slavoje Toušeň svou podzimní část okresní mistrovské soutěže, v níž dosahoval velice dobrých výsledků. sobota Sokol Pacov - TJ Aero 0:10 branky Sedláček 5, Mazura a Riessner 2, Džavoronok neděle TJ Aero - AFK Nehvizdy 4:1 branky Riessner 2, Sedláček a Harmáček sobota SK Sibřina - TJ Aero 2:4 branky Kymr 2, Srb a Sedláček neděle TJ Aero - SK Jirny 2:4 branky Harmáček a Sedláček neděle FK Toušeň - TJ Aero 0:2 branky Harmáček 2 Tímto utkáním ukončil dorost podzimní část okresního přeboru sezóny a v mistrovské tabulce se umístil takto: 1. Odolena Voda :7 15 bodû 3.Toušeň :81 2 bodů 7. Škvorec :24 3 body A muïstvo se tréninkem 2x v týdnu poctivě připravovalo na mistrovská utkání III. třídy, ve kterých hrálo se střídavými úspěchy. Zlepšení nastalo až ve druhé polovině října, kdy se herní převaha mužstva začala projevovat střeleckými úspěchy. V průběhu mistrovské soutěže byl rozehrán i nový ročník Poháru ČMFS - předkolem, ve kterém byl na našem hřišti poražen účastník okresního přeboru Sokol Veltěž 9:5 brankami Čuby, Predigera a Pancíře T. po 2, Rosenkranc, Pancíř M. a Žemlička.V mistrovské soutěži pak bylo dosaženo těchto výsledků: neděle Sok. Měšice B - TJ Aero 3:1 branka Pancíř T. sobota TJ Aero - Jiskra Kinetice 1:1 branka Pancíř T. sobota AFK Nehvizdy - TJ Aero 4:2 branky Prediger, Mužíček sobota TJ Aero - Sokol Padov 5:2 branky Maceka 3, Rosenkranc, Pancíř M. sobota SK Záluží - TJ Aero 2:4 branky Pancíř M. 2, Rosenkranc, Matějíček 18

Název školy: Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice Autor: Mgr. Ludmila Matějková

Název školy: Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice Autor: Mgr. Ludmila Matějková Název školy: Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice Autor: Mgr. Ludmila Matějková Název: VY 32_INOVACE_712 Téma: Práce s myší Třídění odpadu Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1555

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO RECYKLACE

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO RECYKLACE Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO RECYKLACE 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Co je to recyklace V

Více

Věc: Upozornění na neoprávněné míchání odpadů v nádobách na komunální odpad

Věc: Upozornění na neoprávněné míchání odpadů v nádobách na komunální odpad SOMPO, a.s., Svatovítské náměstí 126, 393 01 Pelhřimov IČO 251 72 263, DIČ 091-25172263 Tel.: 565 323455, 565 323012, fax: 565 321074 www.sompo.cz, email: info@sompo.cz, sompo@sompo.cz Věc: Upozornění

Více

Jak třídíme odpad v obci Prosetín

Jak třídíme odpad v obci Prosetín Jak třídíme odpad v obci Prosetín Pro zlepšení informovanosti občanů obce Prosetín a m.č. Brťoví a Čtyři Dvory o třídění odpadů jsme se rozhodli vydat tuto brožuru, ve které se dozvíte veškeré důležité

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Kompostárna atd., atd., aneb průvodce zpracováním bioodpadu

Kompostárna atd., atd., aneb průvodce zpracováním bioodpadu Obec Bory a Místní Agenda 21 Kompostárna atd., atd., aneb průvodce zpracováním bioodpadu bioodpadu a tříděním ostatníc ostatníc h odpadů odpadů v Borech - skládkování: cca 1200,- až 1500,-Kč/tuna - spalování:

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 6.6.2013

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Odpady nebo druhotné suroviny

Odpady nebo druhotné suroviny Odpady nebo druhotné suroviny Dokonalá technika a technologie velmi dobrá životní úroveň Blahobyt velké množství odpadů Využívání odpadu jako obnovitelného zdroje druhotných surovin Terapie planety : Recyklace

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Kalendář odvozu odpadů - I. pololetí 2013

Kalendář odvozu odpadů - I. pololetí 2013 Kalendář odvozu odpadů - I. pololetí 2013 Svoz odpadu ze zeleně ve vacích Vaky pro jarní svoz se budou vydávat od 18. do 22. března 2013 od 8 do 17,30 hod. ve sběrném dvoře v Krásném Březně (vchod z ul.

Více

Upozornění ke sběru. Starý papír, kartony. Bílé sklo. Barevné sklo

Upozornění ke sběru. Starý papír, kartony. Bílé sklo. Barevné sklo Upozornění ke sběru Sběrné frakce se mohou region od regionu velice lišit. Zde jsou proto uvedeny moduly nejpoužívanějších variant sběru druhotných surovin, které lze sestavit v závislosti na daném regionu.

Více

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008 Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína č. 1/2008 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2015 INFORMACE PRO OBČANY: V měsíci září se zasedání zastupitelstva nekonalo. Často mě zastavují občané s otázkou, kam s objemným odpadem. Odpad, který se nevejde do popelnice, mohou

Více

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk, ve znění vyhlášek č. 3/2003 a č. 2/2006 Zastupitelstvo

Více

Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk

Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk Zastupitelstvo města Vamberk se na svém 5. zasedání

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz

www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz www.tonda-obal.cz Pro děti... www.tonda-obal.cz Děti se mohou na Tondu obracet také se svými dotazy (e-mail: tonda@ekokom.cz). Pojízdná výstava o zpracování

Více

Čl. I. Základní ustanovení

Čl. I. Základní ustanovení Město Třeboň Obecně závazná vyhláška č. 5/2006., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 5/2001, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajícím

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

O B E C R Y B N I Š T Ě

O B E C R Y B N I Š T Ě O B E C R Y B N I Š T Ě Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Rybniště se

Více

??? NAKLÁDÁNÍ S ODPADY???

??? NAKLÁDÁNÍ S ODPADY??? OBECNÍ ÚŘAD SULKOVEC INFORMUJE??? NAKLÁDÁNÍ S ODPADY??? Komunální odpad je tvořen oddělitelnými složkami: papír, plasty (mimo PET lahve), PET lahve, sklo, drobný kovový odpad, bioodpad z domácností (z

Více

Třídění odpadů ve Žďáru nad Sázavou

Třídění odpadů ve Žďáru nad Sázavou Třídění odpadů ve Žďáru nad Sázavou Modrý kontejner na papír noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, knihy, sešity, krabice, lepenka, kartony, papírové obaly ( např. sáčky ) Nepatří: mokrý,

Více

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015 MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

EKOkuchařka. Ekotým ZŠ Kunín

EKOkuchařka. Ekotým ZŠ Kunín EKOkuchařka Ekotým ZŠ Kunín EKOkuchařka pro občany Kunína Připravili jsme pro vás EKOkuchařku, ve které jsou recepty na správné třídění odpadů. A nejen to! Ekotým ZŠ Kunín Třídění odpadu O osudu použitých

Více

OBEC Dubicko. Obecně závazná vyhláška obce Dubicko č. 05 / 2011,

OBEC Dubicko. Obecně závazná vyhláška obce Dubicko č. 05 / 2011, OBEC Dubicko Obecně závazná vyhláška obce Dubicko č. 05 / 2011, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

M Ě S T A D E S N Á Č. 1/2006

M Ě S T A D E S N Á Č. 1/2006 O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T A D E S N Á Č. 1/2006 kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání

Více

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky.

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje: 1) Program 9. Veřejného zasedání ZO, rozšířený o bod: Masarykovy

Více

Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013

Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013 Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013 O veřejném pořádku, ve znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 3/2009, účinné od 1. ledna 2014 Zastupitelstvo

Více

Obecně závazná vyhláška obce Seletice

Obecně závazná vyhláška obce Seletice Obecně závazná vyhláška obce Seletice o systému sběru, třídění a zneškodňování odpadů vznikajících na území obce Seletic Zastupitelstvo obce Seletic schválilo dne 1. 1. 2005, podle ustanovení 9, odst.

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČLÁNEK

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČLÁNEK Obecně závazná vyhláška Města Klecany č. 1/2009 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a systému nakládání se stavebním odpadem na území města Klecany.

Více

Florbalový turnaj. Malý projekt. Rybák Luděk. Rok 2009/10. Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1

Florbalový turnaj. Malý projekt. Rybák Luděk. Rok 2009/10. Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Florbalový turnaj Malý projekt Rybák Luděk Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Obsah Úvod...3 Popis projektu...3 Cíle projektu...3 Strom cílů...4 Časový harmonogram...5

Více

Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 8/2005 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem

Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 8/2005 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 8/2005 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Kadaně se na svém zasedání dne 22.9.2005 usnesením č.314/2005 usneslo vydat podle 84 odst.

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem

Více

Město Krásná Hora nad Vltavou 262 56 Krásná Hora nad Vltavou tel. 318-862309, fax 318-862456, E-mail: mesto@krasna-hora.cz

Město Krásná Hora nad Vltavou 262 56 Krásná Hora nad Vltavou tel. 318-862309, fax 318-862456, E-mail: mesto@krasna-hora.cz Město Krásná Hora nad Vltavou 262 56 Krásná Hora nad Vltavou tel. 318-862309, fax 318-862456, E-mail: mesto@krasna-hora.cz Zastupitelstvo města Krásná Hora nad Vltavou Obecně závazná vyhláška města č.

Více

Celkové příjmy 20 261 691,-- Kč. Z jednání rady obce ve dnech 2.3. a 23.3.2005. Z jednání zastupitelstva obce dne 23.3.2005

Celkové příjmy 20 261 691,-- Kč. Z jednání rady obce ve dnech 2.3. a 23.3.2005. Z jednání zastupitelstva obce dne 23.3.2005 1 Z jednání rady obce ve dnech 2.3. a 23.3.2005 - RO vzala na vědomí provedený průzkum cen za sněhovou frézu, která se pohybuje v částce přibližně 400 tis. Kč. V letošním roce bude podána žádost o dotaci

Více

Schváleno ZM: 27. 2. 2006 usnesením č. 16/2/2006 Účinnost: 24. 3. 2006

Schváleno ZM: 27. 2. 2006 usnesením č. 16/2/2006 Účinnost: 24. 3. 2006 Město Napajedla Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Napajedla,

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o stanovení systému nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Havířova se na svém zasedání dne 22.9.2014 usnesením č. 1283/27ZM/2014

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 30. 09. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391

Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 30. 09. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391 MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 30. 09. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391 Číslo 07 ročník 14, září 2008 Z usnesení zastupitelstva obce ze dne

Více

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004,

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města, včetně systému

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pičín

Více

U S N E S E N Í. z jednání Rady města Odolena Voda č. 13/2015 ve středu 5. 8. 2015 od 15:00 hodin

U S N E S E N Í. z jednání Rady města Odolena Voda č. 13/2015 ve středu 5. 8. 2015 od 15:00 hodin Rada města s c h v a l u j e : U S N E S E N Í z jednání Rady města Odolena Voda č. 13/2015 ve středu 5. 8. 2015 od 15:00 hodin 1. Program jednání Rady města Odolena Voda č. 13/2015. 2. Dodatek č. 1 ke

Více

Obecní úřad Chodouň 4 6/2007 ANEB O B S A H

Obecní úřad Chodouň 4 6/2007 ANEB O B S A H Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. 4 6/2007 ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ ANEB CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK O B S A H 1. OZNÁMENÍ OÚ 1.1. Informace o povolení k nakládání s vodami a jejich platnost od 1.1.2008 2.

Více

Z pravodaj. * ZO schválilo dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování. * ZO schválilo licenční smlouvy na rok 2009 s OSA (Ochranný svaz

Z pravodaj. * ZO schválilo dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování. * ZO schválilo licenční smlouvy na rok 2009 s OSA (Ochranný svaz Z pravodaj č. 3/ 2009 R A D Ě T I C E B Ř E Z E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Z jednání zastupitelstva obce ze dne 17. 3. 2009 Na jednání zastupitelstva

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

Více

RECYKLUJ. Dokud ještě naše planeta žije. Brozura.indd 1 3.12.2008 22:15:47

RECYKLUJ. Dokud ještě naše planeta žije. Brozura.indd 1 3.12.2008 22:15:47 RECYKLUJ Dokud ještě naše planeta žije Brozura.indd 1 3.12.2008 22:15:47 zaměřeno na: průměrná česká popelnice Průměrné procento hmotnosti obsahu odpadu: 22 % papír 13 % plasty 9 % sklo 3 % nebezpečný

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 3-2008 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27.3. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY VZNIKAJÍCÍMI ČINNOSTÍ A PROVOZEM MĚSTSKÉHO ÚŘADU VSETÍN

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY VZNIKAJÍCÍMI ČINNOSTÍ A PROVOZEM MĚSTSKÉHO ÚŘADU VSETÍN Město Vsetín, Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČ0: 00304450 Výtisk č.: 0 SMĚRNICE číslo ES 72-01 Vydání: 2 Účinnost od: 13. 6. 2003 Město Vsetín Městský úřad Vsetín Přepis: Počet stran:

Více

Statutární město Prostějov Zastupitelstvo města Prostějova ÚPLNÉ ZNĚNÍ. Obecně závazná vyhláška č. 6/2011

Statutární město Prostějov Zastupitelstvo města Prostějova ÚPLNÉ ZNĚNÍ. Obecně závazná vyhláška č. 6/2011 Statutární město Prostějov Zastupitelstvo města Prostějova ÚPLNÉ ZNĚNÍ Obecně závazná vyhláška č. 6/2011 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů,

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

JIŘÍKOV MĚSTO. Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, Zastupitelstvo města Jiříkov se na svém 2. zasedání konaném dne 3. I 2.

JIŘÍKOV MĚSTO. Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, Zastupitelstvo města Jiříkov se na svém 2. zasedání konaném dne 3. I 2. MĚSTO JIŘÍKOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, kterou se stanoví systém shromažd'ování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem na

Více

Obecně závazná vyhláška č. 7/2008

Obecně závazná vyhláška č. 7/2008 Obecně závazná vyhláška č. 7/2008 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Třince Zastupitelstvo města Třinec se na svém

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010

Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010 Obecní úřad Štíhlice 1 Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010 O poplatku za komunální odpad a o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

čl. 1 Úvodní ustanovení

čl. 1 Úvodní ustanovení OZV č. 3/2015 ÚD M S V O MĚSTO Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Obec Veliká Ves Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Čuchal, p. Pokorná, p. Hanykýř Omluveni: p.

Více

KONCEPCE SNIŽOVÁNÍ EKOLOGICKÉ STOPY BUDOVY

KONCEPCE SNIŽOVÁNÍ EKOLOGICKÉ STOPY BUDOVY Projekt ROZŠÍŘENÍ VYBRANÝCH PROFESÍ O ENVIRONMENTÁLNÍ PŘESAH Č. CZ.1.07/3.2.04/05.0050 KONCEPCE SNIŽOVÁNÍ EKOLOGICKÉ STOPY BUDOVY EKOLOGICKÁ STOPA plocha ekologicky produktivní země, kterou potřebujeme

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ OBCE ÚZEMÍ OBCE NEVŘEŇ

Více

SDH LIPŮVKA 1879-2009

SDH LIPŮVKA 1879-2009 OBEC LIPŮVKA Z historie obce První písemnou zmínku o Lipůvce nalézáme roku 1371 v Moravských zemských deskách. Z archeologických nálezů však víme, že zde žili lidé již mnohem dříve. Dá se předpokládat,

Více

ZŠ BYSTŘICE N. P., NÁDRAŽNÍ 615 9. 1. 2009. Koordinátoři Ekoškoly: Mgr. Hana Kopecká, Mgr. Dagmar Pivková Technická podpora: Mgr.

ZŠ BYSTŘICE N. P., NÁDRAŽNÍ 615 9. 1. 2009. Koordinátoři Ekoškoly: Mgr. Hana Kopecká, Mgr. Dagmar Pivková Technická podpora: Mgr. ZŠ BYSTŘICE N. P., NÁDRAŽNÍ 615 9. 1. 2009 Koordinátoři Ekoškoly: Mgr. Hana Kopecká, Mgr. Dagmar Pivková Technická podpora: Mgr. Marie Slámová Tonda obal na cestách Beseda Dopoledne byla pro 6. a 7. třídy

Více

Obsah. ESKO-T a jeho obce pomáhají snižovat emise skleníkových plynů. ESKO-T rozšiřuje třídění o další komoditu

Obsah. ESKO-T a jeho obce pomáhají snižovat emise skleníkových plynů. ESKO-T rozšiřuje třídění o další komoditu Obsah ESKO-T a jeho obce pomáhají snižovat emise skleníkových plynů Skládka TKO Petrůvky se rozšiřuje ESKO-T rozšiřuje třídění o další komoditu ESKO-T vyhlašuje další ročník soutěže ve sběru papíru ISNOV

Více

OBEC VELKÉ BŘEZNO. Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Základní pojmy

OBEC VELKÉ BŘEZNO. Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Základní pojmy OBEC VELKÉ BŘEZNO OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2003, O SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVĚ, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ VZNIKAJÍCÍCH NA ÚZEMÍ OBCE VELKÉ BŘEZNO A O SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015

Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015 OBEC SUCHODOL Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládáním se stanoveným odpadem

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

M Ě S T O K U N O V I C E. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013

M Ě S T O K U N O V I C E. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013 M Ě S T O K U N O V I C E OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM

Více

Výpis usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 30.12.2013 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

Výpis usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 30.12.2013 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny s ohledem na zákon č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Výpis usnesení z 22. zasedání

Více

Obecně závazná vyhláška obce Líbeznic č. 3/01

Obecně závazná vyhláška obce Líbeznic č. 3/01 Obecně závazná vyhláška obce Líbeznic č. 3/01 Zastupitelstvo obce Líbeznic vydává dne 10.12.2001 podle ustanovení 17 odst. 2 zákona č.185/2001sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, a v souladu

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013,

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013, PRÁVNÍ PŘEDPISY 2013 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu datum nabytí účinnosti: 1. 2. 2013 Magistrát města Brna,

Více

J Í L O V É. Článek 1 Základní pojmy

J Í L O V É. Článek 1 Základní pojmy M Ě S T O J Í L O V É Obecně závazná vyhláška č. 8/2011, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 5-2008 z 5. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 6.5. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013

Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013 Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pátek

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti města. 2) Oznámení

Více

Čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu. 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.

Čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu. 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob. OBEC ROSICE Obecně závazná vyhláška obce Rosice č. 1/2014 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 Průvodce oslavami V letošním roce uplyne již 150 let od zahájení provozu na významné železniční spojnici Turnova a Kralupy nad Vltavou, turnovsko kralupské

Více

Separace komunálního odpadu

Separace komunálního odpadu I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 20 Separace komunálního odpadu Pro

Více

S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství.

S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství. Informace o odpadech S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství. Termín a výše platby místního poplatku

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

Nový Zebrin 1 / 2015 Strana 6 Zprávy z obce OBECNÍ VÝLET 14.12.2015 V neděli 14. 12. 2014 jsme v hojném počtu vyrazili na adventní trhy do německých Drážďan. Počasí nám bohužel vůbec nepřálo, ale naštěstí

Více

Příloha k usnesení ze 40. zasedání rady obce konané dne 3. 6. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení ze 40. zasedání rady obce konané dne 3. 6. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 40/06/2013-RO- U Příloha k usnesení ze 40. zasedání rady obce konané dne 3. 6. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz, e-mail:urad@chotusice.cz ID: smmaqfz Obecně závazná vyhláška Obce Chotusice

Více

OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015,

OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015, OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

Obecně závazná vyhláška. Obce Koněprusy. č. 4

Obecně závazná vyhláška. Obce Koněprusy. č. 4 Obecně závazná vyhláška Obce Koněprusy č. 4 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a o poplatku za komunální odpad Zastupitelstvo obce Koněprusy

Více

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák.

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák. Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 10-2010 z 10. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 13. 9. 2010 od 17. 00 hodin

Více

Hrací řád. 1. Dvorce jsou otevřeny denně od 8:00 do setmění. Požadavky na hru před 8:00 je třeba dohodnout se správcem areálu.

Hrací řád. 1. Dvorce jsou otevřeny denně od 8:00 do setmění. Požadavky na hru před 8:00 je třeba dohodnout se správcem areálu. Hrací řád 1. Dvorce jsou otevřeny denně od 8:00 do setmění. Požadavky na hru před 8:00 je třeba dohodnout se správcem areálu. 2. Oprávnění ke hře mají členové oddílu po zaplacení příspěvků a splnění brigádnické

Více

Okresní nohejbalový svaz Praha západ. Okresní soutěž a přebor mužů v nohejbale Praha - západ 2015 ROZPIS

Okresní nohejbalový svaz Praha západ. Okresní soutěž a přebor mužů v nohejbale Praha - západ 2015 ROZPIS Okresní nohejbalový svaz Praha západ Okresní soutěž a přebor mužů v nohejbale Praha - západ 2015 ROZPIS 1. Předpis Hraje se dle platných Pravidel nohejbalu, Soutěžního řádu, tohoto rozpisu a jeho případných

Více

M Ě S T O V A R N S D O R F

M Ě S T O V A R N S D O R F M Ě S T O V A R N S D O R F Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním

Více

Statutární město Ústí nad Labem

Statutární město Ústí nad Labem Statutární město Ústí nad Labem Obecně závazná vyhláška č. 4 /2011, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání

Více

Golden Tour Pardubice 2014

Golden Tour Pardubice 2014 2014 spojte příjemné s užitečným udělejte něco pro své zaměstnance zviditelněte svou společnost dejte vzniknout novým obchodním kontaktům zapojte se do nejvýznamnějšího projektu svého druhu ve střední

Více

SROVNÁVACÍ ANALÝZA ODPADY

SROVNÁVACÍ ANALÝZA ODPADY SROVNÁVACÍ ANALÝZA ODPADY Používání šmíráků papírů popsaných z jedné strany na psaní testů, v kanceláři školy Používání šmíráků papírů popsaných z jedné strany na psaní testů Oboustranné kopírování Využívání

Více

SROVNÁVACÍ ANALÝZA EKOLOGICKÉHO STAVU ŠKOLY

SROVNÁVACÍ ANALÝZA EKOLOGICKÉHO STAVU ŠKOLY ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615 SROVNÁVACÍ ANALÝZA EKOLOGICKÉHO STAVU ŠKOLY Zpracoval: Ekotým Koordinátorky EVVO: Mgr. Dagmar Pivková Mgr. Hana Kopecká Školní rok: 2011/2012 SROVNÁVACÍ ANALÝZA EKOLOGICKÉHO

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Zak. č. : SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. k. ú...., kraj Zlínský PROJEKT PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA (VZOR) Investor: Datum: Vypracoval: Razítko: Paré č. X A.0 OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY A.0 OBSAH

Více