Karel Hynek Mácha (úryvek z básně) Měšický zpravodaj - 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Karel Hynek Mácha (úryvek z básně) Měšický zpravodaj - 1"

Transkript

1

2

3 MÁJ Byl pozdní večer - první máj - Večerní máj - byl lásky čas. Hrdliččin zval ku lásce hlas, Kde borový zaváněl háj. O lásce šeptal tichý mech; Kvetoucí strom lhal lásky žel, Svou lásku slavík růži pěl, Růžinu jevil vonný vzdech. Jezero hladké v křovích stinných Zvučelo temně tajný bol, Břeh je objímal kol a kol; A slunce jasná světů jiných Na vodách obrazy své zřela, a sama k sobě láskou mřela, Dál blyštil bledý dvorů stín, Jenž k sobě šly blíž a blíž, Jak v objetí by níž a níž se vinuly v soumraku klín, Až posléz šerem v jedno splynou. S nimi se stromy k stromům vinou. - Nejzáze stíní šero hor, Tam bříza k boru k bříze bor Se kloní. Vlna za vlnou Potokem spěchá. Vře plnou - V čas lásky - láskou každý tvor. Bloudila blankytnými pásky, Planoucí tam co slzy lásky, I světy jich v oblohu skvoucí Co ve chrám věčné lásky vzešly; Až se milostí k sobě vroucí Změnivše se v jiskry hasnoucí - Bloudící co milenci sešly. Ouplné luny krásná tvář - Tak bledě jasná jasně bledá, Jak milenec milenku hledá - Ve růžovou vzplanula zář; Karel Hynek Mácha (úryvek z básně) Měšický zpravodaj - 1

4 SLOVO REDAKCE ČTENÁŘŮM Editorial Milí čtenáři, vážení spoluobčané, potvrzuje se moje úvaha z minulého úvodníku o tom, že pravými osudovými roky jsou nejen ty osmičkové, ale ty hned po nich - devítkové. Je rok 2009, který se do dějin jistě výrazně zapíše, neboť hle: padla vláda, padl i trenér Rada, poslanci nám nadělili řadu pěkných zákonů - zákaz měřit rychlost Obecní policií, aniž by to místo bylo označeno dopravní značkou (je to stejné, jako když si na dům dáte tabulku, kdy nejste doma a kdy není zapnut alarm), pak ještě rozhodnutí o pokácení všech stromů podél silnic, a aby se o těchto věcech moc nepsalo, tak náhubkový zákon - omezení svobody slova. A chaos kolem placení poplatků ve zdravotnictví, to už je jen dokladem toho, jak si neumíme vládnout. Ten zmíněný náhubkový zákon postihuje hlavně novináře velkých novin a časopisů. Nás, jako regionálního listu, se to snad naštěstí moc nedotkne, ve smyslu, že by čtenáři dostávali méně informací. My totiž, stejně jako většina ostatních regionálních listů, píšeme mírněji a méně konfliktně, než celostátní listy. Je to dáno i tím, že na nějakou investigativní žurnalistiku nemáme čas ani peníze. Nicméně se nám z řad čtenářů kromě pochval dostává i nesouhlasu, což je pro nás potěšujícím dokladem, že nás lidé čtou, a to velmi pečlivě. Dejme tedy kousek prostoru i těm záporným ohlasům. Vyberu dva příklady (o moc víc jich není). Tak třeba jeden čtenář se domnívá, že píši neobjektivně, tendenčně o určité době dějin obce, má tím na mysli 70. a 80. léta minulého století. Nebudu a ani nechci ten názor vyvracet. Jen mi dovolte malé vysvětlení. O dějinách se dá psát jen dvěma způsoby - pravdivě nebo nepravdivě. Historii obce zpracovávám ne podle toho, co si myslím já, nebo někdo jiný, ale jen a výhradně na základě faktů. Záznamy, archivní dokumenty, zápisy z jednání různých orgánů, fotografie, vyhlášky, volební programy, to je materiál, ze kterého čerpám, nikoliv to, co kdo řekl v hospodě nebo na návsi. Ústní sdělení pamětníků jsou samozřejmě také jedním z pramenů, ale musí být neanonymní a ověřené ještě alespoň z jednoho zdroje. Ještě se k tomu někdy vrátím v samostatném článku. Je jen škoda, že ten čtenář, nebo další se stejným názorem nám to nenapíší jako příspěvek. Značných výhrad k obsahu a stylu našich novin se nám dostává od jednoho ze zastupitelů obce ( píšete bludy - jste Měšický bulvár - jste škvár ). Když jsem, nejen jako novinář a kronikář, ale také jako občan, položil zastupitelstvu několik dotazů, které se tohoto zastupitele týkaly, dostalo se mi od něho odpovědi nejen nevyhovující, ale obsahující i řadu osobních invektiv až urážek. Jedna z nich, ta nejslušnější, vás, čtenáře (a voliče) může zajímat. Jsem totiž údajně samozvolený redaktor. Takže já teď musím informovat dotyčného pána, že redaktor, ten se nevolí. Je to označení povolání, nebo funkce v redakci. Volí se zastupitelé, poslanci... A abych se já samozvolil do redakční rady kvůli vidině stovek hodin neplacené náročné práce, tak to bych byl opravdu blázen. Nehledě na to, že to ani nejde. Měšický zpravodaj - 2

5 S potěšením mohu konstatovat, že zbytek zastupitelstva tuto odpověď nepřijal a distancoval se od ní - odkazuji na zápis z jednání ZO ze dne t. r. Dodávám k tomu jen tolik, že každý politik, byť jen na komunální úrovní, musí počítat s tím, že se o něm bude psát víc než o jiných, a že jeho činnost bude posuzována kritičtěji než u řadového občana. A že přinejmenším na slušný dotaz občana voliče má odpovědět slušně a pravdivě. Kdo toto neumí, nechť odejde. I k této věci se někdy vrátím v samostatném příspěvku - názorovém článku. Ale teď už k obsahu listu. V příspěvku pana starosty se dočtete o postoji obce k reálnému nebezpečí, které hrozí nám všem obyvatelům z chystaného otevření civilního mezinárodního letiště ve Vodochodech. Jde o hrozbu ohrožení životního prostředí zejména nadměrným stálým hlukem, spalinami, o jiných nebezpečích ani nemluvě. Škoda jen, že proti této aroganci peněz nepozvednou svůj hlas ti, kteří ochranu zdraví občanů mají ve svých volebních slibech. Třeba strana Zelených. Když se teď nebudou občané bránit všemi prostředky, budou se pak divit. Na příbuzné téma - životní prostředí - najdete uvnitř články ještě dva. První je o znečisťování ovzduší spalováním odpadků, v dalším si oživíme pravidla nakládání s odpadem. Co s bioodpadem? V krátkém příspěvku Vás seznámíme s nabídkou firmy na jeho pravidelný svoz. Co vám chce sdělit Obecní policie? Dozvíte se z příspěvku její velitelky paní Lídy. Co nového připravila pro své čtenáře Obecní knihovna? Poví vám paní knihovnice. Dozvíte se i o změně ke které došlo v zastupitelstvu obce. Do bloku informací patří i příloha s důležitými telefonními čísly, kterou si můžete vyjmout a uschovat. K pravidelným rubrikám patří oblíbené Toulky historií obce. Dostali jsme se v nich už do roku to už je úplně nedávno, pouhých 60 let uplynulo. V pozvánce na výlet vás zavedeme do nedalekého Ďáblického háje a k tamní hvězdárně. Víte, že i v Měšicích se může ztratit náš spoluobčan? Více v článečku p. Knetla, jednoho ze zachránců. K hezkým tradicím patří Vítání občánků, i o něm se dočtete. Jak jsme 4.dubna vítali jaro, 18. dubna pořádali dětský maškarní karneval a další informace o tom, co se v obci v nedávné době dělo, vystřídají pozvánky na akce chystané. V sobotu 25. dubna prošel opět obcí pravidelný turistický Vejšlap, ale reportáž z něho se už stihnout nedala, tak až příště. V čísle ještě najdete příspěvky o činnosti Klubu maminek a Klubu žen, o Spolku rybářů samozřejmě. Pokud jsem na něco ještě zapomněl, uvnitř to jistě nepřehlédnete. Pár slov na závěr: v dnešním neklidném světě plném spěchu a honby za senzacemi chceme být ostrůvkem klidu a pohody, a tak pro vás píšeme věci příjemné, užitečné, potěšující. Když se nám to někdy nepovede, omluvte nás - jsme jen lidi. Takže na chvíli zapomeňte, že je krize, kdo nám zrovna vládne, a začtěte se do toho, co jsme pro vás připravili. Příjemné dny jara vám za redakční radu a vydavatele přeje Vladimír Novák Měšický zpravodaj - 3

6 Slovo starosty Vážení spoluobčané, všichni jste se jistě seznámili se záměrem přebudovat tovární letiště Aero Vodochody na letiště civilní. Předkládám Vám nyní stanovisko obce, které jsme odeslali na Ministerstvo životního prostředí: Obec Měšice, po seznámení s dokumentací zjišťovacího řízení k záměru Letiště Vodochody, nesouhlasí, aby oznámení nahradilo dokumentaci vlivu záměru na životní prostředí. Obec požaduje vypracování dokumentace vlivů záměru na životní prostředí v další fázi procesu posuzování. Důvodem je, že předložená dokumentace nehodnotí zatížení životního prostředí uvedeným záměrem v kumulaci s těmito současnými negativními vlivy: působení hluku z letecké dopravy směrem na letiště Ruzyně působení hluku ze silniční dopravy po komunikacích č a 244, které jsou nejkratší spojkou od Letiště Vodochody směrem na Kostelec nad Labem, Brandýs nad Labem Starou Boleslav a Mladou Boleslav. Doprava po těchto komunikacích, které vedou středem obcí Bášť, Měšice a Mratín, zatěžuje obyvatele již nyní nad povolený limit. působení hluku uvažované železniční trasy VRT směrem na Berlín zatížení území imisemi a emisemi z letecké dopravy směrem na letiště Ruzyň Předložená dokumentace se dále nezabývá: zatížením území při možných haváriích únikem provozních hmot a vlastním pádem letadla znehodnocením nemovitostí negativním působením uvažovaného provozu Letiště Vodochody na život obyvatel, které je zřetelné snížením zájmu o bydlení v lokalitě již od seznámení veřejnosti se záměrem hlukovou zátěží při uváděných 20% vzletů východním směrem případným odškodněním občanů všech dotčených obcí za znehodnocení jejich nemovitostí Obec Měšice požaduje umístění stálého měření vlivu provozu na životní prostředí na svém katastrálním území, jeho možnou kontrolu a záruky omezení provozu při překračování povolených limitů. Obec Měšice se domnívá, že zdůvodnění nutnosti a potřebnosti realizace záměru uvedené v předložené a posuzované dokumentaci není adekvátní ke zvyšování další zátěže životního prostředí. Vzhledem k tomu, že v současné době dosahuje tato zátěž již mezních hodnot a další zatížení z uvažovaného provozu by je ještě zhoršilo, není možné, podle Listiny základních práv a svobod (č.2/ 1993 Sb.) čl. 35 ve kterém se přiznává každému právo na příznivé životní prostředí, připustit jeho další zatěžování nad přípustnou míru. Zdůvodnění potřeby přestavby letiště v uvedeném dokumentu tím, že nízkonákladové společnosti vyvíjejí tlak na snižování svých nákladů, obec Měšice odmítá a domnívá se, že se jedná o vyloženě podnikatelský a komerční zájem společnosti Aera Vodochody a těchto společností. Dále se obec Měšice domnívá, že slibované generované navýšení pracovních příležitostí a zvýšené příjmy z cestovního ruchu (ty se budou našeho regionu a všech dotčených obcí týkat minimálně), nejsou v žádném případně adekvátní náhradou za další zatěžování životního prostředí nad rámec zákona a znehodnocování nemovitostí a majetků našich občanů, kteří v této lokalitě již po generace žijí a vychovávají své děti. Měšický zpravodaj - 4

7 Po předložení negativních stanovisek většiny dotčených obcí by k povolení uvedeného záměru nemělo stačit zahájené zjišťovací řízení, ale záměr by měl projít další fází posuzování vlivu na životní prostředí. Do textové části oznámení můžete nahlédnout v Informačním systému EIA na internetových stránkách CENIA (http://www.cenia.cz/eia) nebo na stránkách Ministerstva životního prostředí (http://www.mzp.cz/eia), pod kódem záměru MZP257. Zdravím, Petr Lanc PS: Krátký dovětek ke Slovu starosty Dobrá zpráva po redakční uzávěrce: Na základě všech těchto vyhlášení a protestů dotčených obcí, odmítlo Ministerstvo životního prostředí uznat dokumentaci, předloženou Letištěm Vodochody za dokumentaci vlivu záměru na životní prostředí podle příl. 4 zák. č. 100/2001 Sb. a uložilo ji předkladateli nově zpracovat s důrazem na oblasti, které byly nejčastějšími předměty připomínek. Jaký bude další postup? Letiště Vodochody musí předložit ke svému záměru novou dokumentaci o vlivu na životní prostředí, a ta bude opět předána k veřejným připomínkám. Spolu s připomínkami bude tato dokumentace předmětem oponentního posudku, jehož zpracování zadá některé odborné instituci MŽP. Tento posudek bude opět předmětem veřejných připomínek. V případě nesouhlasných stanovisek k němu svolá Ministerstvo veřejné projednání a teprve po něm vydá konečné stanovisko jako odborný podklad k dalšímu případnému jednání. Pokud by některým orgánem nebylo v dalším jednání respektováno, musí být zdůvodněno, proč se tak děje. Ve všech těchto případných dalších jednáních jsou obce nepominutelnými účastníky. Zpracování nové dokumentace vlivu na životní prostředí obvykle trvá rok, někomu déle, někomu méně. Nesmíme se však nechat ukolébat tímto malým úspěchem. Soupeř je velice silný a mocný. Jistě si nebude chtít nechat líbit, že má ohroženu svoji investici. Musíme proto společně s okolními obcemi vytvořit tlak a hledat další argumenty a spojence proti Letišti Vodochody. Při rozhodování Ministerstvo přece musí respektovat nesouhlas velké části ohrožených obyvatel. Nesmíme dát na řeči, že je vše ztraceno. Nic není ztraceno. Nebudeme přece stahovat kalhoty, když brod je ještě daleko. Nahonem a ve spěchu připravil Jiří Bejlek - místostarosta Informace z radnice Vítání občánků 2009 Letošní vítání občánků je naplánováno na sobotu 23. května Vítat budeme všechny děti narozené od ledna 2008 do února Protože loňský a začátek letošního roku byl velice plodný a dětí je celkem 33, byli jsme nuceni rozdělit vítání na čtyři skupiny, podle věku dětí. Začínáme od 14:30 hodin. Každému bude zaslána pozvánka s vyznačeným časem. Měšický zpravodaj - 5

8 Básnička k vítání občánků Říkanka pro menší děti: Při vítání občánků slyšte moji říkanku: Máma ať je usměvavá, táta ať je laskavý, ať nám ruku v ruce pěkný domov připraví... A dodatek pro větší děti: Když pak malé děti rostou v pohodě a v radosti, pak jsou i dospělí lidé světu k spokojenosti. Dobrý den vám přeji všem tatínkové, maminky, kteří sem dnes přicházíte s těmi svými miminky. Všem vám přeji dobré zdraví štěstí, sílu, pohodu. Ať své děti vychováte pro zdar svému národu... Jarmila Ptáková A koho letos přivítáme mezi měšičáky: Děvčata Kluci Burianová Lucie Bačo Patrik Proška Matěj Břichnáčová Ella Blaheta Karel Svojítko Jakub Černá Jana Borecký Dominik Vašátko Ondřej Jirouchová Jana Doležal David Vestfál Dominik Maršálková Iva Duňka Stanislav Zátka Denis Neumanová Alice Hodač Pavel Pospíšilová Lucie Houštecký Vojtěch Rýznarová Laura Kraus Štěpán Saláková Marie Kohlíček Daniel Šestáková Michaela Koten Petr Šimková Karolína Kudláček Dominik Josef Štifterová Magdalena Lomoz Lukáš Tamchynová Eliška Píša Josef Vlčková Natálie Svoboda David Zpracovala Jana Literová - matrikářka Měšický zpravodaj - 6

9 Změna v Zastupitelstvu obce Začátkem dubna z osobních důvodů rezignoval na svou funkci v zastupitelstvu obce předseda Kontrolního výboru pan Vlastimil Hanzl. Starosta obce mu poděkoval za více jak šest let práce vykonávanou pro obec a popřál mu mnoho úspěchů v jeho dalším životě. Jako první náhradník ze strany nezávislých kandidátů nastoupil na jeho místo pan Pavel Žižka. Na zasedání zastupitelstva dne přijal pověření zastupitele a složil slib zastupitele. Byl navržen na funkci předsedy Kontrolního výboru s částkou odměny za výkon této funkce ve výši 1 300,- Kč. Pan Žižka funkci předsedy Kontrolního výboru přijal. Všichni zastupitelé a jistě i vy všichni spoluobčané mu budeme přát, aby se své funkce zhostil co nejlépe a ku prospěchu celé obce. Jiří Bejlek-místostarosta obce Aktuálně z Obecní knihovny S potěšením je možno konstatovat, že téměř všichni hříšníci po upomínce vrátili dlouho držené knihy a nemuselo tak dojít na nepříjemné finanční sankce. Do budoucna připomínáme, že lhůta pro vrácení vypůjčených knih je mimořádně dlouhá (dva měsíce) a možná dojde k jejímu zkrácení. Když ani tento dlouhý termín někdo nedodrží, brání dalším zájemcům, aby si dotyčné knihy půjčili. Je to škoda zejména u žádaných titulů. Od března disponuje knihovna novými soubory z krajské knihovny. Je to stovka nových knih, které tu budou zase jenom rok. K tomu ještě přibylo několik zcela nových knih z vlastního nákupu. Na Vaši návštěvu se těší knihovnice Marie Nováková Pravidla pro nakládání s odpadem Už jsme o odpadovém hospodářství v obci ve Zpravodaji psali, ale uplynula už delší doba, a tak nebude škodit, když, třeba pro nové obyvatele, kteří tu informaci nemají, připomeneme některé zásady znovu. Prvním a hlavním pravidlem ze zákona o odpadech je, že občan může odevzdat své odpady k likvidaci pouze obci nebo pověřené firmě. Každý jiný postup je v rozporu se zákonem. Jestliže tedy odpad za úplatu odevzdáte osobám, které k tomu nemají oprávnění, je to špatně, protože náklad skončí nejspíš na černé skládce. Stejně tak nelze likvidovat odpad byť i na vlastním pozemku, třeba formou skládky, navážky, vrakoviště. Způsoby, jakými se občan může legálně zbavit odpadu, jsou v zásadě tři: 1) Odložení do domovních sběrných nádob (popelnic), ve stanovených termínech odvážených svozovou firmou. Patří do nich jen běžný smíšený odpad z provozu domácnosti. 2) Tříděný odpad (papír, plasty, sklo) patří do barevných kontejnerů, které jsou na několika místech v obci. Je třeba dodržet pravidla na kontejnerech napsaná. Co tam psáno není, ale je to samozřejmost: Kartonové krabice je třeba rozložit na plocho. Láhve PET je nutno sešlápnout. Šetří se tím místo. Vedle kontejnerů (ani popelnic) nelze nic odkládat, není povinností svozové firmy to nakládat a uklízet. 3) Téměř všechno ostatní, až na výjimky patří na obecní sběrné středisko odpadu. Je to v ohradě na konci Revoluční ulice. Dvůr je pro příjem odpadu otevřen celoročně v sobotu od 10 do 12 hodin a od dubna do října také ve středu od 15 do 17 hodin. Tuto dobu je třeba Měšický zpravodaj - 7

10 dodržovat. Je bezohledností vůči zaměstnancům obce složit odpad před bránu ve dnech, kdy je zavřeno. Pravidla pro příjem odpadu na tomto místě si povíme trochu podrobněji. Do velkého kontejneru patří veškerý odpad, který nelze dát do popelnic nebo mezi tříděný odpad. Platí to i naopak, čili co patří do popelnic nebo mezi tříděný odpad, nemá přijít do velkého kontejneru. Nelze sem odkládat stavební suť, zeminu, odpady z novostavby nebo velké rekonstrukce, dále autovraky nebo větší objem dílů z autooprav, materiály s azbestem (eternit a pod.) Na tyto věci si každý musí individuálně objednat specializovanou firmu. Co sem naopak patří, je tak zvaný nebezpečný odpad. To jsou zbytky barev, oleje, chemikálie a pod. Dále je zde možno odevzdat lednice, ale jen nepoškozené demontáží agregátu. To se ostatně týká i dalšího tzv. elektroodpadu. Zde upozorňujeme, že starou lednici od vás musejí vzít také tam, kde jste koupili novou. Ještě je sem možno odevzdat pneumatiky a rostlinný odpad. Za příjem odpadu se zde nic neplatí, ale je možný jen pro občany, kteří zaplatili obci za odvoz odpadu. Odpad smí být jen od fyzických osob z provozu domácností, tedy ne od firem a živností a jiných právnických osob - ty musejí mít své odpadové hospodářství smluvně zajištěné se svozovými firmami. Odpad si na místo musí každý dovézt sám a také sám složit na místo určené pracovníkem, který tam má službu. Pokud si sjednáte odvoz odpadu s technickými službami obce, je nutno jim to oznámit včas a také zaplatit. Je to mimořádná služba, kterou obec poskytne jen je-li to v časových a kapacitních možnostech zaměstnanců obce - oú - Kam s bioodpadem? Již v loňském roce nás svozová firma AVE CZ odpadové hospodářství oslovila s nabídkou svozu biologicky rozložitelného odpadu z domácností. Na tuto nabídku tehdy reagovalo asi 15 zájemců. To je ale málo. Firma, aby svoz prováděla, požaduje alespoň 40 zájemců. Aktualizujeme proto znovu nabídku pro tento rok. Zde jsou podmínky svozu: Firma AVE CZ odpadové hospodářství si Vám dovoluje nabídnout, jako součást již poskytovaných služeb v obci Měšice, svoz biologicky rozložitelného odpadu z domácností. Biologicky rozložitelný odpad ze zahrad a domácností by byl shromažďován do speciálně upravených nádob a pravidelně v období od dubna do konce listopadu odvážen ke kompostování. Četnost vývozu nádob je plánována v 14- ti denních intervalech. Obec by všem zájemcům zprostředkovala uzavření smlouvy s naší společností. Podmínkou je dostatečný zájem ze strany občanů (cca 40 zájemců). Cenová nabídka služby: Nádoba o objemu 120 l Nádoba o objemu 240 l 340,- Kč bez DPH 600,- Kč bez DPH Cenová nabídka nádob: Pořizovací cena Roční nájem nádoby Nádoba o objemu 120 l 850,- Kč bez DPH 220,- Kč bez DPH Nádoba o objemu 240 l 1 000,- Kč bez DPH 260,- Kč bez DPH Měšický zpravodaj - 8

11 Pokud Vás tato nabídka osloví, tak urychleně (do 15. května 2009) svůj zájem prosím sdělte na Obecní úřad. Protože oproti loňskému roku došlo k malým cenovým změnám, je třeba souhlas i těch, kteří provádění služby již požadovali vloni. V závazné písemné žádosti je třeba uvést: Jméno, č. popisné, velikost nádoby a požadavek na její odkup nebo roční pronájem. Podepsanou žádost můžete doručit osobně na OÚ, poslat poštou, em (na adresu faxem ( ). Nezapomeňte poznamenat kontakt na Vás, abychom Vás mohli vyrozumět a vyzvat k jednání o podpisu smlouvy. Vše ovšem závisí na dostatečném počtu přihlášených zájemců. Po 15. květnu 2009 vyhodnotíme zájem a výsledek oznámíme místním rozhlasem a rozesláním SMS zpráv. Z nabídky firmy AVE CZ odpadové hospodářství, zpracoval Jiří Bejlek PS: Upozorňujeme spoluobčany, že pokud se nenajde dostatečný počet zájemců o svoz, existuje možnost odvézt rostlinný bioodpad do obecního sběrného střediska v otvírací době tak, jak je uvedeno v předcházejícím článku Pravidla pro nakládání s odpadem. V současnosti se v Měšicích začíná rozmáhat nešvar, že si občané posekají trávu na svém pozemku a trávu složí před svou nemovitost s tím, že ji někdo odveze. Na tento bezplatný odvoz však obec nemá finance ani pracovníky, kteří v této době, kdy se tráva musí sekat každé tři neděle, neví, kam dříve skočit a kde dříve veřejná prostranství sekat. A tyto načerno složené hromádky, již leckdy hnijící trávy, jim znemožňují používat při sekání potřebnou techniku. Využijte proto nabídky svozové firmy nebo našeho sběrného střediska a předejdete tak sankcím ze strany Obecní policie za znečišťování a zábor veřejného prostranství. - oú - Ještě jedno oznámení, které také souvisí s odpadem. Tím je podzimní svoz listí, které organizuje na podzim obec, kdy bezplatně listí sváží. Na svoz obec rozdávala zdarma zájemcům žoky, do kterých se listí uložilo a připravilo k odvozu. V loňském roce však žoky došly. Pro letošek se nám podařilo sehnat jiné. Bohužel již nejsou zdarma. Obec je musela nakoupit (cca 100 ks) po 50,- Kč a za tu samou cenu je přenechá zájemcům. Kdo tedy z občanů bude mít zájem, může si je na podzim na OÚ zakoupit. - oú - ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Nepříznivý stav čistoty ovzduší v obci Po roce 1990 došlo všeobecně a tedy i na území naší obce, k výraznému poklesu hodnot obsahu znečisťujících látek v ovzduší. Výrazně se snížila koncentrace oxidů síry a polétavého prachu. Stalo se tak díky odsíření uhelných elektráren, redukci těžkého průmyslu a masivní plynofikaci měst a obcí. Před několika lety začal obsah škodlivin ve vzduchu opět zvolna stoupat a tato tendence trvá. Charakter znečistění se ale změnil. Hlavní složkou jsou polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU), velmi jemné polétavé částice prachu a také oxidy dusíku spolu s CO a CO 2. Příčinou je hlavně výrazný nárůst automobilové Měšický zpravodaj - 9

12 dopravy. S tím nic nenaděláme, ale je tu ještě jeden vydatný zdroj lokálního a nárazového znečisťování a tím jsou domácí topeniště na pevná paliva. Na tento problém se teď zaměříme. Když totiž začala stoupat cena zemního plynu, začali se někteří majitelé plynových kotlů vracet zpět k topení uhlím a to často nekvalitním (levným) a v zastaralých zařízeních. Čím je takové topení uhlím škodlivé? Hnědé uhlí obsahuje značný podíl síry (50-70 kg na tunu uhlí), což je zdrojem onoho štiplavého zápachu oxidů síry. Zkuste si doma zapálit jen několik gramů síry, a seznáte, o čem je řeč. Navíc při nedokonalém spalování při nízkých teplotách uniká do ovzduší velké množství pevných nespálených částic - prachu, popílku a sazí. Popílek přitom často vykazuje v různé míře přirozenou radioaktivitu. To by ještě nebylo tak nejhorší, uhlím jsme všichni topili desítky let, jiná možnost nebyla. Však jsme za to taky zaplatili daň v podobě prudkého nárůstu onemocnění rakovinou. Jenže, a to je horší, mnozí majitelé kotlů a kamen do nich ve snaze ušetřit přihazují různé odpadky. Děje se tak i mimo topnou sezónu, kdy si za chladných večerů tak zvaně přitápějí. A to už je na pováženou. Tím jsme se dostali k jádru problému. Když se za zimního, nebo i jarního podvečera, projdete některými ulicemi obce, jasně ucítíte, a to doslova, že něco není v pořádku. Někdo spaluje odpadky. Řekněme si tedy, co při spalování kterých látek nedobrovolně vdechujeme. Při spalování dřevotřísky, sololitu, nábytkového dřeva s lepidly a nátěry, umakartu, nebo dřeva chemicky ošetřeného vznikají: dioxiny, formaldehyd, fenoly a další jedy. Ještě horší následky má spalování plastů (PVC, PP, PE a PET) a gumy. Do ovzduší se dostávají: fosgen, ftaláty, polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU), styren. K tomu přidejme ještě oxidy síry (z gumy), oxid uhelnatý (z plastů, vlhké trávy a listí) a čpavek a kyanovodík (z umělohmotného textilu). Jak tyto vesměs toxické látky působí a lidský organismus? Dioxiny jsou rakovinotvorné, paralyzují nervovou soustavu, jsou nejsilnějšími syntetickými jedy (TCDD). Oxid uhelnatý - smrtelně jedovatý plyn. Fosgen - bojový plyn, leptá plíce. PAU - jsou rakovinotvorné, mají mutagenní a toxické vlastnost, hromadí se v těle. Formaldehyd - rakovinotvorný, dráždí plíce a oči, působí alergie. Styren je rakovinotvorný, ovlivňuje nervový systém Do této zabijácké společnost si ještě přidejme těžké kovy, ty se uvolňují při spalování uhlí, barevných letáků a časopisů a nápojových kartonů. Účinky některých těchto látek se nepříznivě násobí u malých dětí, jejichž organismus ještě není adaptován na odbourávání vdechnutých škodlivin. Myslím, že tento výčet stačí k tomu, aby každého soudného člověka přesvědčil o tom, že takto šetřit opravdu není ta správná cesta. Zdraví, ať už vaše, nebo těch ostatních, má hodnotu vyšší, než sebevíc peněz. Pro úplnost si na závěr přidejme informaci, co se tedy pálit smí, aniž bychom přišli do konfliktu se zákony a vyhláškami. Na otevřeném ohni (venku): suché, čisté dřevo, a suché, zdůrazňuji opravdu suché, rostlinné zbytky. Navíc za dodržení dalších podmínek, to nebudu rozvádět. V kotlích a kamnech jen palivo předepsané výrobcem. Za nedodržení těchto pravidel hrozí ve správním řízení pokuta až Kč. Měšický zpravodaj - 10

13 Zastupitelstvo obce se po mém upozornění záležitostí lokálního znečisťování ovzduší zabývalo na svém zasedání dne 18. března se závěrem, že bude hledat řešení a k problému se bude průběžně vracet (viz zápis a usnesení). My se k tomu budeme vracet také a rádi vás budeme informovat, co se s tím bude dělat. - nk red- Inspirace a pramen: Klecanský zpravodaj, únor 2009 a leták společnost ROSA TIP NA VÝLET Hvězdárna v Ďáblicích, Ďáblický háj Po dlouhé zimě s nedostatkem pohybu nebývá často lidský organismus ochoten podnikat delší turistické výlety, navíc vykonává své i jarní únava. A tak vám dnes nabízíme velmi lehký, pohodlný, nenáročný výlet do velmi příjemných míst. Ďáblický háj kolem vrcholku kopce Ládví je od nás vzdálen doslova na dohled, přitom ne každý to místo zná. Je to skutečná oáza klidu a pohody, přitom téměř uvnitř velkého města. Areál je upraven pro oddych a rekreaci a kdo se tam vydá, nebude zklamán. Výlet je zejména vhodný pro rodiny s dětmi. Najdete tam i dětská hřiště a les je protkán sítí cestiček a pěšinek, takže procházku si může každý upravit podle svého. Když s sebou vezmete pro děti do auta kolečko, budou tam jistě spokojeny. Nejdřív ale jako obvykle, jak se tam dostaneme. Automobilisté pojedou přes Čakovice nebo Březiněves do Ďáblic, kterými projedou po trase autobusu linek 103 nebo 345. Auto pak zaparkují někde v okolí zastávky Květnová, poblíž hvězdárny. Cyklisté pojedou stejnou cestou přes Čakovice, ale vzhledem k hustému provozu aut na trase, je nejlepším řešením naložit kolo na auto a složit je až před cílem. Sám Ďáblický háj je pro cyklisty místem přívětivým. Pro pěšáky je nejlepším způsobem přiblížení použití autobusu linky 345 z Měšic. Ovšem pozor, ten jede jen v pracovní dny. Pokud se rozhodnete k cestě o víkendu, pak nezbývá, než použít trochu delší a složitější spojení, od metra C Ládví autobusem linky 103. Jako výchozí místo pro všechny si zvolíme zastávku autobusů Květnová. Odtud už vyrazíme pěšky, ale ještě ne do háje, ale napřed se podíváme k hvězdárně. Ulicí Květnová, kde bychom měli objevit žluté turistické značení, jdeme kolem budovy Místního úřadu, po pár desítkách metrů odbočíme vlevo do ulice Pod hvězdárnou a po chvíli už objekt hvězdárny uvidíme. Byla postavena v roce 1955 skupinou nadšenců dobrovolníků, má dvě kopule a je od té doby v provozu, v některých dnech i pro veřejnost. Kdykoliv sice přístupná není, ale často se tam různé akce pro veřejnost konají - přednášky, pozorování a podobně. Nejlépe je si aktuální stav zjistit na Internetu předem. Měšický zpravodaj - 11

14 Nedaleko hvězdárny najdete místo s mimořádným dalekým a širokým rozhledem. Za příznivých povětrnostních podmínek je odtud vidět nejen Říp, ale i vrcholy Středohoří, Bezděz, Ještěd, a zcela výjimečně - asi tak jednou do roka - docela i zasněžené pásmo vrcholů Krkonoš. Od hvězdárny se vrátíme do Květnové ulice a půjdeme k jihozápadu po žluté značce směrem k lesu. Cesta povede nejdříve po jeho okraji, pak do lesa vstoupíme. Asi po 600 m se setkáme s druhou hlavní cestou, značenou zeleně, odbočíme na ni doleva do protisměru a jdeme středem háje. Tyto dvě hlavní cesty jsou pohodlné, široké. Z nich ale odbočuje síť cestiček a pěšinek, které je příjemné procházet, zejména jdete-li s dětmi. Zanoříte se do nitra přírody a budete nacházet různé tůňky, buližníkové skalky, objevíte i lom a jiné zajímavosti, třeba i hřiště pro děti. Jdeme-li po zelené cestě dál k severovýchodu, tak po pravé straně je vrchol Ládví (357 m), s nepřístupnou triangulační věží a vodojemem pro pražský vodovod. Kopec Ládví má geologický podklad tvořen buližníkem, čehož dokladem jsou četné buližníkové skalky - suky. Lesní porost sestává ze smrků, borovic, modřínů, dubů a jeřábů. Žijí tu veverky, zajíci a mnoho druhů ptáků. Pokračujeme-li ještě kousek dál, objevíme jezírko. Na křižovatce cest pak máme na výběr, vrátíme-li se k hvězdárně, nebo po zelené vpravo vyjdeme z lesa a Javorovou ulicí sejdeme k hlavní silnici Ďáblické naproti Ďáblickému hřbitovu, kde je zastávka autobusů. Nezní zdánlivě dobře, když řekneme, že vycházku skončíme na hřbitově, ale když nám zbude nějaký čas do odjezdu autobusu, tak proč ne. Tento hřbitov je totiž významným místem, které za shlédnutí stojí. Ďáblický hřbitov, jeden z největších v Praze byl založen v roce 1914 a jeho cennou zvláštností je ohradní zeď a brána ve stylu kubismu. Takových památek není v Praze mnoho. Na hřbitově samém najdete pietně upravená místa, kde nalezli věčný odpočinek italští a francouzští partyzáni nebo oběti pražského květnového povstání. Tady byli pohřbívány také oběti komunistického režimu, a to anonymně a nedůstojně. To dnes připomíná nedávno upravený památník. Výlet lze samozřejmě absolvovat i v opačném směru, od hřbitova nebo konečné tramvají, a skončit buď u hvězdárny, nebo přes Žernoseckou ulici v ďáblickém sídlišti. Tam se také lze po cestě zastavit na občerstvení. Zbývá už jen přát hezké počasí a hodně příjemných zážitků. Vladimír Novák Pramen: Výlety po okolí Prahy (Němec, Soukup) TOULKY MĚŠICKOU MINULOSTÍ - díl XXVIII. Úvod: V minulém dílu jsme procházku léty a událostmi přerušili, abychom si přehledně a souhrnně pověděli o působení dvou významných spolků v obci - dobrovolných hasičů a Obce baráčníků. Dnes se do proudu času vrátíme. Předminule jsme skončili v roce Dnes v tomto roce zůstaneme a seznámíme se s některými dobovými reáliemi, které začaly předznamenávat vývoj společnosti na další desítky let. Objeví se nám nové pojmy, které jsme do té doby neznali: plánování, povinné dodávky, brigádní hodiny, směrná čísla a další. Měšický zpravodaj - 12

15 V té době měla obec stále ještě téměř výlučně zemědělský charakter, s tím, že obyvatelé ve velké míře dojížděli za prací do okolních průmyslových závodů. Podíváme se tedy blíže na dosud opomíjenou stránku života obce - zemědělskou výrobu, její charakter a výsledky. Zbude-li prostor, podíváme se pak do příštího roku 1949, co ten nám přinesl. (Poznámka autora: V tomto díle i v těch dalších se budou objevovat jména lidí, kteří v té době byli komunistickými funkcionáři. To dnes není lichotivá nálepka, ale je to historie, oni do té historie obce patří a vytvářeli ji. Uplynulo 60 let, ti lidé už většinou nežijí, ale jsou zde jejich rodiny, příbuzní, známí. Znal jsem je také téměř všechny, a tak bych nerad, aby na jejich památku padl jakýsi stín podezření, že škodili lidem či obci. Byli mezi nimi lidé čestní, poctiví, byli i horší, ale kdo dnes má právo to posuzovat. A je tomu snad dnes jinak? Podle činů suďme, ne podle kabátu, a tak těm slušným poděkujme, těm méně slušným odpusťme. O tento přístup prosím i čtenáře našeho pojednání). Část dvacátá osmá: Konec 40. let 20. století ve znamení zásadních změn ve společnosti i v životě obce. Poslední dva měsíce roku proběhly ve znamení prověrek členů komunistické strany. Dnes už neví každý, co to byly prověrky. V dalších letech byly ještě několikery, a to nejen mezi komunisty. Byla to česky řečeno čistka, neboli odstranění lidí, kteří měli jiné názory, než bylo v dané době třeba. Konec roku je příležitostí k bilancování. Tak třeba obecní knihovna - tehdy se jmenovala Místní lidová knihovna - měla k svazků oproti 770 z počátku roku. Přírůstek se sestával hlavně z darů, 154 knih byl nákup. Zapsaných čtenářů bylo 99. Knihovna měla překvapivě vysoký příjem i vydání, něco přes korun. Bilancovali i Baráčníci, psali jsme o nich minule. Jen zopakujme, že pantatínkem byl Jan Kubela a rychtářem Karel Šára. Nastaly vánoce, a péčí Osvětové besedy byl instalován Vánoční strom republiky, pod kterým se na sociální péči vybralo přes korun. Zde je na místě vysvětlit, co to byla Osvětová beseda. To byla instituce zastřešující a řídící činnost kulturních složek v obci - jakýsi koordinátor. Jak jsme si v úvodu řekli, byla v té době značná pozornost věnována zemědělské výrobě, zejména plnění dodávek, neboli kontingentů. Jak by ne, na tom bylo závislé zásobování potravinami, a na něm zase spokojenost obyvatelstva. Z pozdějších let víme, že neplnění bylo často záminkou pro tvrdý postih dotyčného rolníka. Podívejme se tedy, jak se u nás plnilo. Předpis byl pro ječmen, chleboviny a brambory, dál pro maso hovězí, vepřové a vejce. Odvádět musel každý, kdo vlastnil byť sebemenší kousek zemědělské půdy, i kdyby na ní nehospodařil. Pro zajímavost pár vybraných čísel: u potravinářského obilí byl předpis q, skutečnost q, neboli 115 %. U brambor předpis 500 q, byl splněn na 116 %, masa hovězího bylo dodáno 304 q, což znamenalo splnění na 146 %. Mléka odevzdal velkostatek za celý rok l, neboli 6,6 l na jednu krávu a den. Od drobných zemědělců to bylo l, čili 3,4 l na krávu a den. Vajec bylo odevzdáno kusů, čili 99 % povinnosti. Tolik o zemědělské produkci, závěr je optimistický. Všechna pole byla zorána a zaseto ozimé obilí. Tehdy to ještě byla samozřejmost. Během roku zemřelo 5 občanů a 12 dětí se narodilo. Měšický zpravodaj - 13

16 Občané a zemědělci se shodli na tom, že velkostatek by neměl být rozparcelován, ale zestátněn. Budoucnost ukáže, že to bylo prozíravé rozhodnutí. Jen není jasné, jak o tom rozhodli občané, kdo se jich na to ptal. Fenoménem té doby a mnoha let dalších byly brigádnické práce, čili neplacená činnost dobrovolníků. Jiným způsobem se tehdy jakékoliv veřejné práce pro obec neřešily. Tak třeba mládež (zřejmě ČSM) opravovala a vyměňovala elektrické vedení k veřejnému osvětlení. Začala také doba plánování, a to úplně všeho. Už v příštím roce totiž vypukne pětiletý plán rozvoje národního hospodářství, čili pětiletka, v pořadí první (doteď byla dvouletka). Plánoval tedy i Místní národní výbor. Vybírám třeba úpravu některých ulic. A k tomu zajímavost. Ulice tehdy a ještě dlouho, neměly jména. A tak se k jejich identifikaci a k orientaci používalo jmen obyvatel okrajových domů ulice. Tak třeba - cituji: od domu občana Pytlíka k rozcestí u Rytířových atd. Dále se plánovala výsadba různého stromoví, příprava výstavby kulturního domu na bývalém sokolském cvičišti, úprava cvičiště na parčík (provede ČSM - svaz mládeže). Dále se chystala instalace památníčku Rudé armády, čistění rybníčku Reservát a výstavba vodních protipožárních nádrží. Už příští rok nám ukáže, kolik se z toho podaří splnit. Takže do něj vstoupíme. Je rok 1949, první rok pětiletky. Dnes před 60 lety. Co se stalo v naší obci, dozvíme se hned. Bylo toho dost - záznamy z té doby jsou podrobné a bohaté, i když hodně archivního materiálu se nenávratně ztratilo. Tak hned 1. ledna byl slavný den, domy byly ověšeny prapory, jak pravil letopisec. Protože lidé šli ve slavnostní náladě plnit pětiletku. (To zní dnes neuvěřitelně, ale tehdy opravdu Nový rok nebyl svátkem, po Silvestru se ráno šlo do práce - pozn. autora). Dne 5. ledna bylo v Sokolovně divadelní představení. Hostovalo zde Žižkovské divadlo s Moliérovou hrou Bláznovství milování. Smutná událost se ale stala o dva dny později. Zemřel pan Josef Kozler, bývalý kronikář, významný občan. Působil v roce 1945 jako místopředseda Revolučního národního výboru. K počasí této zimy říkají zápisy, že zima byla spíš teplá, téměř bez sněhu, a jaro přišlo způsobně, koncem března, s teplotami nad 20 C. Schůze SČSP proběhla 25. ledna, lidé se tam poučili o životě a díle V. I. Lenina. Důležitý okamžik pro život obce nastal 1. února, kdy Měšice začaly patřit k okresu Praha - sever (dosud byl naším okresním městem Brandýs nad Labem). Praha byla pro občany dopravně příhodnější, tak byli spokojeni. K tomu je třeba připomenout, že tehdy do Brandýsa žádný autobus nejezdil, zdlouhavé spojení bylo přes Neratovice vlakem a tak se jezdilo na kole nebo šlo pěšky. Vzpomínka na únorové události roku 1948 se uskutečnila 21. února. Dne 16. března šli mládenci z obce k odvodu. Bylo jich 9 a 2 zde nebydlící. Odvedeni byli pánové Zátka, Tomíček, Petrák, Pšenička. Pokračujeme dál, téměř den po dni rokem Hned 18. března se občané ke své radosti dozvěděli, že v Sokolovně bude zřízeno kino. Dosud jsme do biografu chodili do Líbeznic nebo do Mratína. Na stejné schůzi bylo oznámeno, že funkci obecního tajemníka bude vykonávat J. Hrbek, předseda MNV. Toto sloučení funkcí se údajně jako dobré řešení neosvědčilo. Měšický zpravodaj - 14

17 Koncem března byly vyměřeny parcely na obecním pozemku (mezi dnešní Revoluční ulicí a lesíkem Na Křížku). Stávající parcely od silnice byly prodlouženy o 10 m, zbytek byl rozdělen na 26 parcel. Ty byly přiděleny nejpotřebnějším žadatelům z obce, rozmístění bylo řešeno losováním. Brigádnická činnost opět ožila. Byla opravena cesta od MNV do starých Měšic (dnes ulice Nosticova, dříve Školská). A zajímavost: Z Velké Bažantnice byl dopraven buližníkový balvan do místa u památníku padlých z 1. světové války. Kde se v tom lese asi vzal, buližník není místní hornina. Prvomájová oslava by se dala popsat na celé straně, tak byla bohatá, ale omezíme se jen na to zajímavé. Deset obcí se sešlo na sokolském cvičišti v Líbeznicích (tam, co je dnes budova školní), a odtud šel průvod do měšického zámeckého parku. Ten tehdy vypadal ještě dobře. Přišlo lidí, 21 alegorických vozů, 5 hudeb... Obsahy projevů a názvy písní a básní přeskočíme, to teď bude ještě pár let stejné. Následovaly oslavy 5. až 9. května. Při nich byl právě odhalen ten už zmíněný velký kámen, s deskou na paměť příchodu Rudé armády do obce v roce Kromě nejasného původu tohoto krásného balvanu (věděl by někdo něco k tomu?) je ještě zajímavé, že v základech je uložena láhev s pamětními listinami. Díky příznivému počasí byla dobrá úroda a žně se vydařily. Tak jsme se přehoupli přes polovinu roku, jsme už v listopadu a nastala další etapa života obce. Z rozhodnutí komunistické strany rezignoval na všechny své funkce předseda a tajemník MNV J. Hrbek. Jedním z důvodů bylo údajně i to, že se občas rád napil a tím pak trpěla vážnost funkce. Novým předsedou MNV se 5. listopadu stal Ladislav Fabián. Provedena byla i rekonstrukce MNV. Členy se stali (pro stručnost bez funkcí a křestních jmen): pánové Pytlík, Vavruška, Fiala, Josef Šíla, Černohorský, Dufek st., a paní Černá (V této době jsme si už všichni museli říkat soudruhu, ať šlo o straníka nebo ne. Budu tedy v dalším textu ke jménům přidávat kvůli autentičnosti zkratku s. - pozn. autora) Jmenování L. Fabiána bylo příznivou volbou ve prospěch obce. A pokračujeme dál. V národní škole (dříve obecná) bylo ve školním roce 1949/50 ve čtyřech odděleních zapsáno 39 žáků (13, 10, 6, 10). Učitelem byl Miroslav Krátký. Ladislav Fabián předseda MNV v letech Knihovna měla k svazky a 137 čtenářů. Výdaje a příjmy za rok činily přes korun. Knihovníkem byl, stejně jako v minulém roce, Josef Horák. Na místo obecního tajemníka nastoupil 1. prosince Miroslav Krátký. Lidový kurs ruštiny probíhal na podzim za účasti 32 posluchačů. Vyučoval F. Kořínek, student medicíny. V prosinci byly sbírány podpisy na zdravici J. V. Stalinovi k jeho 70. narozeninám. V té době se tyto věci pečlivě sledovaly, kdo podepsal, a tak víme, že byli jen tři stateční, kteří nepodepsali: paní Magerlová a manželé Sendekovi. Ti asi věděli o Stalinovi svoje. Měšický zpravodaj - 15

18 V letech 1947 a 48 postavila firma Bratří Milsimerové v obci závod na výrobu a zpracování umělých hmot na bázi umělých pryskyřic. Budovy stály (a dodnes stojí) na pozemku při silnici od nádraží do Líbeznic, za tratí, na asi 3/4 ha pozemků. Výroba nábytkových krycích desek zde začala roku Firma byla k znárodněna. Stal se z ní národní podnik Synthesia a závod měl tehdy 31 zaměstnanců. ČSM (Československý svaz mládeže) pracoval úspěšně celý rok, od srpna měl nový výbor, od září byl předsedou J. Kohout. Měl 14 výborových a 9 členských schůzí a řadu brigád pro statek a obec. Brigádnicky pracovali i ostatní občané. Bylo to pro obec 659 hodin a pro statek 1964 hodin. Prioritou té doby na vesnici bylo plnění dodávek čili kontingentů zemědělských produktů. Jak se tedy plnilo v roce 1949: pšenice 80%, žito 105%, ječmen 107%. Nesplnění dodávek pšenice údajně způsobil rolník pan Čermák a doplatil na to, jak se ještě za chvíli dozvíme. V září a říjnu proběhla akce zdánlivě okrajového významu, ale pro obec životně důležitá, totiž oprava silnice do Líbeznic. Dělalo se to tak, že do štěrkového základu se zaválcoval hlinitopísčitý povrch. Dělo se tak pomocí parního válce, impozantního mohutného stroje, který dnes už můžeme vidět jen v muzeu. Že oprava byla tehdy provedena kvalitně, svědčí to, že silnice se dodnes, po 60 letech i při dnešním silném provozu nerozpadá. V dějinách obce v období 1. republiky se vždy objevovaly výsledky hospodaření, tedy rozpočet, tak, jako je tomu i dnes. V době, ve které se pohybujeme, se tyto údaje stále více utajovaly. Pro rok 1950 se v záznamech objevuje jen tzv. směrné číslo rozpočtu, není jasné, co to bylo, zřejmě jakýsi limit nebo předpoklad. Byl ve výši korun. Mnoho se nám už do výčtu dění za rok 1949 nevejde, tak ještě alespoň pár slov o činnosti organizace, která už tehdy vládla a rozhodovala o všem - měla to i zaručeno ústavou, tedy místní organizace KSČ. Teď ještě máme k dispozici výčet akcí a rozhodnutí na schůzích, za pár let už to bude všechno tajné. Ten výčet bodů jednání by opět zabral víc jak dvě strany, tak jen to podstatné. V tomto roce měla KSČ v Měšicích dvě organizace (č. I a II) a nad nimi městský (!) výbor. I. organizace měla 49 členů, II. organizace 53 členů. Funkcionáři výborů byli (opět bez funkcí a křestních jmen) soudruzi: Sýkora (Jan), Dufka ml., Špánek, Vrabec, Šulc, J. Šíla st. a Hanžlík, dále Titl, Z. Šíla, Kesler, Salač, Krátký J. a další. K důležitým rozhodnutím patří třeba vyloučení J. Hrbka ze strany a zbavení všech funkcí. Stal se nežádoucím a vyloučen byl pro nekomunistické jednání (sic!). Měšický zpravodaj - 16 Zemědělské práce - výmlat parní mlátičkou v obci

19 Dále třeba bylo rozhodnuto, že panu Václavu Čermákovi bude odebráno hospodářství, údajně pro špatné hospodaření (viz výše, nesplnění dodávky). A na závěr, jak už to tak bývá, zpráva o počasí. Zima byla až do Vánoc velice mírná, ještě 27. XII. byla teplota +11 o C. Teprve na Silvestra se ochladilo na - 9 o C. Více se nám už do dnešního dílu nevešlo. Příště vstoupíme do let padesátých, nejhoršího období za 40 let komunistické vlády. Na shledanou v roce Pokračování příště Vladimír Novák Oprava a omluva: V minulém díle Toulek jsme v historii hasičského sboru uvedli chybně křestní jméno velitele sboru v roce 1981 jako J. Burda. Správně mělo být L. Burda (Ladislav). Za chybu se omlouváme. - nk - Poděkování Dne jsem se zoufalá při hledání mého druha p. Rudolfa T., který zabloudil na procházce se psy (těžký diabetik) a ztratil orientaci, obrátila s žádostí o pomoc na pana Bejlka. Ten hned zburcoval všechny své známé z Klubu rybářů, pana starostu a všechny chlapy z obou měšických restaurací. Vzali baterky a za velmi nepříznivého počasí se dali do hledání v okolí Velkého rybníka, kam jsme chodili s druhem na procházky. Zámecký park prohledávala obecní policie. Asi po dvou hodinách pátrání vše šťastně dopadlo a můj druh se našel. Byl dezorientovaný, ale hlavně že přežil. Ještě jednou bych chtěla všem členům rybářského klubu, obecní policii i všem ostatním poděkovat. Jejich ochota a vstřícnost byla potěšující, ale obzvlášť si vážím toho, že i v této době jsou mezi námi lidé, kteří jsou ochotni pomoc. Moc děkuji a jsem s pozdravem, Kateřina Levitová, Hlavní 174, Měšice Proč jsem rád, že jsem občanem Měšic V úterý 10. března v podvečer mi volal kolega Bejlek: Vezmi si baterku, jdeme hledat pana R.T.. Ztratil se někde v lese, je nemocný. Tak jsem šel. Pochopitelně nebyl jsem sám, prý nás bylo asi 25. Skvostně pršelo, teplo též bylo, že nebylo, bez baterky nikdo nic neviděl. Do akce se zapojila také naše obecní policie. Nakonec se pan R.T. našel a vše dobře dopadlo. Proč se ale k této události vracím? Protože na tomto případě byla vidět lidská (měšická) sounáležitost. To, co se obecně ze společnosti vymazává, v naší obci zůstalo. Díky tomu, že rybáři mají na sebe spojení a mají oblečení do nepohody se mohlo ihned vyrazit. Když se pohřešovaný pán našel, měli jsme všichni nelíčenou radost. Vůbec nebylo důležité kdo ho našel, ale že se našel. A proto jsem rád, že bydlím v Měšicích. Antonín Knetl P.S.: Jsem přesvědčen, že kdyby bylo třeba, tak by se do hledání zapojila celá obec. Měšický zpravodaj - 17

20 Okénko měšického zahrádkáře Dnešním číslem otevíráme další rubriku nazvanou Okénko měšického zahrádkáře. Podařilo se nám získat příslib na pravidelné příspěvky do Zpravodaje od našeho spoluobčana pana Šmorance, který je odborníkem v tomto oboru. Bude nám pravidelně po dvou měsících, tak jak Zpravodaj vychází, udělovat rady, jaké práce jsou potřebné na naší zahradě udělat. Doufáme, že i vy, naši čtenáři zde naleznete užitečnou radu nebo inspiraci, jak o svou zahradu pečovat. Květnové práce na zahradě V květnu je již jaro v plné síle, ale pozor na pokles nočních teplot při vpádu studeného vzduchu od severu. Zahrádkář má již plné ruce práce, předkládám přehled prací v měsíci květnu, na které by se v zelinářské a ovocné zahradě nemělo zapomenout. Ovocná zahrada 1. Ve fenofázi kvetení nebo po odkvětu je ještě vhodná doba řezu broskvoní, popřípadě i jiných peckovin. Tento zásah připadá v úvahu především, když se opozdí jaro, nebo ve vyšších polohách. 2. Můžeme rovněž prosvětlit nadměrně rostoucí a zahuštěné koruny jabloní a hrušní, a to těch stromů, u nichž jsme neuskutečnili zimní průklest. Zmírníme tím nežádoucí bujný růst. 3. Ořešák řežeme v době, kdy mají nové letorosty délku v průměru milimetrů. Pokud by rány ještě slzely, přerušíme práci a řez dokončíme po dnech. 4. U zmlazených nebo přeroubovaných stromů vylamujeme koncem května až v červnu takzvané vlky (letorosty prorůstající obvykle pod místem řezu starší větve). 5. Pro oslabení růstu a zvýšení plodnosti vyvazujeme postranní výhony i tenčí větve do šikmé, vodorovné nebo ještě lépe až do podvodorovné polohy. 6. Poopravíme úvazky u stromů, které jsou po výsadbě již usazeny, aby nezaškrtily tloustnoucí kmeny nebo větve. 7. I v květnu se mohou ještě vyskytnout mrazy, a proto sledujeme v době kvetení počasí tak jako dosud a ponecháme si materiál pro případné zakrytí na dosah. 8. Doporučuje se použít nastýlku z drcené kůry, kompostu, posečené trávy apod. Tato vrstva udrží stále stejnou vlhkost půdy a potlačí růst plevelů. 9. Průběžně odstraňujeme kořenové výmladky, které zaplevelují půdu. Můžeme se s nimi setkat především u odrůd slivoní na vegetativně množených podnožích. Nesmíme však nechat odkopaný kořenový krček, ani ho nesmíme poranit, protože by tím zesílilo obrůstání nových výmladků. 10. Na začátku květu ošetříme hrušně proti rzivosti. Ošetříme jádroviny proti merám. Použijeme insekticidy proti přezimujícím stádiím škůdců a provedeme první ošetření (před květem) jádrovin proti strupovitosti a padlí. 11. Na začátku květu meruněk a višní provedeme ošetření proti moniliovému úžehu. Vyvěšujeme sférické žluté lapáky na stromech třešní a na základě signalizace provádíme ošetření proti vrtuli třešňové. Měšický zpravodaj - 18

MĚSTO MEZIMĚSTÍ. účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)

MĚSTO MEZIMĚSTÍ. účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) 1 MĚSTO MEZIMĚSTÍ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ OBCE ÚZEMÍ OBCE NEVŘEŇ

Více

Pálení odpadu způsobuje rakovinu

Pálení odpadu způsobuje rakovinu Pálení odpadu způsobuje rakovinu Někdy je popelnice plná, nebo doma chybí žeton nebo se jen nechce s odpadky daleko do kontejneru. Není nic snazší než vhodit pytel odpadků do kamen. Vždyť přece zmizí.

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č. 6/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz, e-mail:urad@chotusice.cz ID: smmaqfz Obecně závazná vyhláška Obce Chotusice

Více

školní četba Karel Hynek Mácha MÁJ

školní četba Karel Hynek Mácha MÁJ školní četba Karel Hynek Mácha MÁJ Máj lyricko-epická skladba českého romantismu, vrchol básníkovy tvorby, základní dílo moderní české poezie; má 4 zpěvy, 2 intermezza a vcelku prostý děj. Příběh otcovraha,

Více

Obec Kelníky Zastupitelstvo obce Kelníky. Obecně závazná vyhláška Obce Kelníky č. 1/2016,

Obec Kelníky Zastupitelstvo obce Kelníky. Obecně závazná vyhláška Obce Kelníky č. 1/2016, Obec Kelníky Zastupitelstvo obce Kelníky Obecně závazná vyhláška Obce Kelníky č. 1/2016, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PĚČNOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pěčnov

Více

OBEC ZDĚTÍN Zastupitelstvo obce Zdětín Obecně závazná vyhláška. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Třídění komunálního odpadu

OBEC ZDĚTÍN Zastupitelstvo obce Zdětín Obecně závazná vyhláška. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Třídění komunálního odpadu OBEC ZDĚTÍN Zastupitelstvo obce Zdětín Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním

Více

-------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------- Obecně závazná vyhláška městyse Krucemburk č.1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního u a systém nakládání se stavebním em. -------------------------------------------------------------------------------------

Více

SJEZD RODÁKŮ A PŘÁTEL

SJEZD RODÁKŮ A PŘÁTEL Dobrovodský ZPRAVODAJ Číslo 1/15 ROČNÍK XXI. Duben 2015 12., 13. a 14 června 2015 SJEZD RODÁKŮ A PŘÁTEL Obce Dobrá Voda u Hořic Obecní úřad připravuje sjezd rodáků a přátel Obce Dobrá Voda u Hořic. Program

Více

MĚSTO BROUMOV. Čl. 2 Třídění komunálního odpadu

MĚSTO BROUMOV. Čl. 2 Třídění komunálního odpadu MĚSTO BROUMOV Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem Zastupitelstvo

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2016

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2016 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu na území města Čáslav Zastupitelstvo města Čáslav se usneslo podle

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz, e-mail:urad@chotusice.cz ID: smmaqfz Obecně závazná vyhláška Obce Chotusice

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM A SE STAVEBNÍM ODPADEM Obecní zastupitelstvo obce Mirošovice se usneslo podle 36, odst. 1, písm. f) zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích

Více

M Ě S T O P R O S E Č

M Ě S T O P R O S E Č M Ě S T O P R O S E Č Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Proseč

Více

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013,

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Mratínský jarmark a salátové mistrovství jsou za dveřmi

Mratínský jarmark a salátové mistrovství jsou za dveřmi MratíNoviny listopad 2015 Nezávislý mratínský měsíčník VIII. ročník vydání č. 83 Mratínský jarmark a salátové mistrovství jsou za dveřmi B líží se devátý ročník staročeského mratínského jarmarku a současně

Více

Městys Okříšky. 1 Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných

Městys Okříšky. 1 Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných Městys Okříšky Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem, o komunitním kompostování

Více

M Ě S T O CH L U M E C

M Ě S T O CH L U M E C M Ě S T O CH L U M E C Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Čl. 1 Předmět a závaznost vyhlášky

Čl. 1 Předmět a závaznost vyhlášky Obec Koloveč Obecně závazná vyhláška obce Koloveč č. 2/2001 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání se stavebním

Více

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno DOTAZNÍK pro občany obce Pržno Milí občané Pržna, do rukou se Vám dostává dotazník, který si klade za cíl zjistit, jak si Vy občané obce Pržno představujete svoji obec, kde vidíte její problémy a kam si

Více

Obecně závazná vyhláška Obce Korouhev

Obecně závazná vyhláška Obce Korouhev zpět Obecně závazná vyhláška Obce Korouhev č. 2/2001 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem v Obci Korouhev Zastupitelstvo

Více

Obec KLOBUKY, okres Kladno

Obec KLOBUKY, okres Kladno OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2016, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Klobuky Zastupitelstvo

Více

Obec Ondřejov Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem

Obec Ondřejov Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem Obec Ondřejov Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo obce Ondřejov schválilo na svém zasedání dne 26. 1. 2011 podle ustanovení 10 písm. d) zákona

Více

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání,

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA ŽELEZNÁ RUDA č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Železná Ruda. Zastupitelstvo

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na

Více

Příloha č. 1 Programu rozvoje obce Růžová VÝSTUPY Z VEŘEJNÝCH PROJEDNÁVÁNÍ VČETNĚ VÝSTUPŮ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ

Příloha č. 1 Programu rozvoje obce Růžová VÝSTUPY Z VEŘEJNÝCH PROJEDNÁVÁNÍ VČETNĚ VÝSTUPŮ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Příloha č. 1 Programu rozvoje obce Růžová VÝSTUPY Z VEŘEJNÝCH PROJEDNÁVÁNÍ VČETNĚ VÝSTUPŮ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ 1 Veřejná projednávání Strategického plánu obce Růžová Výstupy: 1) První veřejné projednávání

Více

Obecně závazná vyhláška obce Písečná č. 3/2009,

Obecně závazná vyhláška obce Písečná č. 3/2009, Obecně závazná vyhláška obce Písečná č. 3/2009, o nakládání s komunálním a stavebním odpadem na území obce Písečná vznikajícím na území obce Písečná Zastupitelstvo obce Písečná se na svém zasedání konaném

Více

OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015,

OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015, OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

OBEC DOLNÍ LÁNOV Obecně závazná vyhláška obce Dolní Lánov. č. 1/2015,

OBEC DOLNÍ LÁNOV Obecně závazná vyhláška obce Dolní Lánov. č. 1/2015, OBEC DOLNÍ LÁNOV Obecně závazná vyhláška obce Dolní Lánov č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

O B E C V E L K É B Ř E Z N O

O B E C V E L K É B Ř E Z N O O B E C V E L K É B Ř E Z N O Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním

Více

OBEC MIROŠOVICE. Obecně závazná vyhláška obce Mirošovice č. 1/2016

OBEC MIROŠOVICE. Obecně závazná vyhláška obce Mirošovice č. 1/2016 OBEC MIROŠOVICE Obecně závazná vyhláška obce Mirošovice č. 1/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

O B E C S T A Ň K O V I C E

O B E C S T A Ň K O V I C E O B E C S T A Ň K O V I C E Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním

Více

Článek 2 Třídění komunálního odpadu

Článek 2 Třídění komunálního odpadu MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A č. 5/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním

Více

OBEC DOBRÁ. Čl. 1 Úvodní ustanovení

OBEC DOBRÁ. Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC DOBRÁ Obecně závazná vyhláška obce Dobrá č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013

Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013 Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pátek

Více

Cena bez DPH: 32,85 Kč Cena s DPH: 39,75 Kč. Skladem: ANO

Cena bez DPH: 32,85 Kč Cena s DPH: 39,75 Kč. Skladem: ANO Objednací číslo:2572_ccr Acrobat MZ/WG 2 x 10g Acrobat MZ WG je postřik proti plísním. Kombinovaný fungicid se systémovým a kontaktním účinkem na plíseň na listech rostlin. Působí na plíseň bramborovou,

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE KOVÁŘOV č. 2/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE KOVÁŘOV č. 2/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE KOVÁŘOV č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Kovářov

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pičín

Více

OBEC NUČICE sídlem úřadu Kubrova 31, Nučice, IČ

OBEC NUČICE sídlem úřadu Kubrova 31, Nučice, IČ OBEC NUČICE sídlem úřadu Kubrova 31, 252 16 Nučice, IČ 00233668 Obecně závazná vyhláška obce Nučice č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015

Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015 OBEC SUCHODOL Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládáním se stanoveným odpadem

Více

Město Nýřany OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA NÝŘANY č. 1/2015

Město Nýřany OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA NÝŘANY č. 1/2015 1 Město Nýřany OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA NÝŘANY č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001 1 Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území obce VŘESKOVICE a o stanovení způsobu sběru, třídění, využívání a zneškodňování odpadů

Více

Obecně závazná vyhláška obce Líbeznic č. 3/01

Obecně závazná vyhláška obce Líbeznic č. 3/01 Obecně závazná vyhláška obce Líbeznic č. 3/01 Zastupitelstvo obce Líbeznic vydává dne 10.12.2001 podle ustanovení 17 odst. 2 zákona č.185/2001sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, a v souladu

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vranov Pro rok 2003

Obecně závazná vyhláška obce Vranov Pro rok 2003 Obecně závazná vyhláška obce Vranov Pro rok 2003 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání se stavebním odpadem

Více

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T Y S E M A R Š O V I C E č. 1/2007 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T Y S E M A R Š O V I C E č. 1/2007 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T Y S E M A R Š O V I C E č. 1/2007 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM Zastupitelstvo Městyse Maršovice se usneslo podle 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o stanovení systému nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Havířova se na svém zasedání dne 22.9.2014 usnesením č. 1283/27ZM/2014

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Obec Bílsko OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Bílsko, včetně systému nakládání

Více

Návrh rozpočtu na rok 2012 výdaje

Návrh rozpočtu na rok 2012 výdaje Návrh rozpočtu na rok 2012 výdaje ============================================================= v tis. Kč 1014 - Ozdravování speciálních plodin a zvláštní veterinární péče Likvidace ohnisek výskytu karanténních

Více

Čl. I. Základní ustanovení

Čl. I. Základní ustanovení Město Třeboň Obecně závazná vyhláška č. 5/2006., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 5/2001, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajícím

Více

O B E C K A L E K. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

O B E C K A L E K. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, O B E C K A L E K Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Zastupitelstvo obce se na

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ Odpady

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ Odpady Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Odpady Vypracoval Mgr. Pavel Daněk Co je to odpad? je movitá věc, které se člověk zbavuje nebo má úmysl nebo

Více

1. ZÁVAZNOST VYHLÁŠKY

1. ZÁVAZNOST VYHLÁŠKY Obecně závazná vyhláška města Lanškroun č. 2/2010, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jejím katastrálním území, včetně systému

Více

Obecně závazná vyhláška. obce Kamenný Přívoz. č. 01/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

Obecně závazná vyhláška. obce Kamenný Přívoz. č. 01/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání Obecně závazná vyhláška obce Kamenný Přívoz č. 01/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

. 2/2002 o stanovení systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t ní, využívání a odstra ování komunálních odpad , v etn systému

. 2/2002 o stanovení systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t ní, využívání a odstra ování komunálních odpad , v etn systému V Y H L Á Š K A č. 2/2002 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem v obci Čebín. Zastupitelstvo

Více

OBEC MALÁ HRAŠTICE. Obecně závazná vyhláška obce Malá Hraštice. č. 1/2015,

OBEC MALÁ HRAŠTICE. Obecně závazná vyhláška obce Malá Hraštice. č. 1/2015, OBEC MALÁ HRAŠTICE Obecně závazná vyhláška obce Malá Hraštice č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním

Více

Z Á P I S č. 1/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Hajany dne 25. 01. 2015

Z Á P I S č. 1/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Hajany dne 25. 01. 2015 Z Á P I S č. 1/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Hajany dne 25. 01. 2015 Přítomni: D. Vohryzková, M. Bláha, R. Vaněčková, Z. Jestřábová, V. Kuchta, J. Meloun, M. Necudová Omluveni: - Přítomno 7 členů

Více

Obecně závazná vyhláška. města Staré Město. č. 1/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

Obecně závazná vyhláška. města Staré Město. č. 1/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání Obecně závazná vyhláška města Staré Město č. 1/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

VYHLÁŠKA obce Kolová

VYHLÁŠKA obce Kolová VYHLÁŠKA obce Kolová Obec Kolová vydává na základě usnesení zastupitelstva obce ze dne 22.1.2002 podle 10 písm. a) a 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a v souladu s

Více

MĚSTA TIŠNOVA č. 8/2011

MĚSTA TIŠNOVA č. 8/2011 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA TIŠNOVA č. 8/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

Čl. 1. Základní ustanovení

Čl. 1. Základní ustanovení MĚSTO TŘEBOŇ Obecně závazná vyhláška č. 3/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Třeboň, včetně

Více

Na obecním úřadě vám pomůžeme zřídit datovou schránku Odpadové hospodářství obce

Na obecním úřadě vám pomůžeme zřídit datovou schránku Odpadové hospodářství obce Obyvatelstvo K 31.12.2013 žilo v obci 349 obyvatel. Tříkrálová sbírka V Tříkrálové sbírce 2014 se v obci vybrala částka 5.007,- Kč. Všem občanům, kteří přispěli děkujeme. Poděkování patří také dětským

Více

S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství.

S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství. Informace o odpadech S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství. Termín a výše platby místního poplatku

Více

Obecně závazná vyhláška obce Hrádek č. 1/2001

Obecně závazná vyhláška obce Hrádek č. 1/2001 O b e c H r á d e k Obecně závazná vyhláška obce Hrádek č. 1/2001 o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Obecní zastupitelstvo obce Hrádek schválilo na svém zasedání dne 11. prosince 2001 podle

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Obecně závazná vyhláška. č. 1/2016. o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem

Obecně závazná vyhláška. č. 1/2016. o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 Zastupitelstvo města Nové Město nad Metují se na svém zasedání dne 25. února 2016 usneslo vydat na základě 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o

Více

MĚSTO JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ

MĚSTO JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ MĚSTO JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Čl. 1 Základní ustanovení

Čl. 1 Základní ustanovení OBEC SLANÁ Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Slaná

Více

Vyhláška č. 13 o systému shromažď. odpadu

Vyhláška č. 13 o systému shromažď. odpadu Vyhláška č. 13 o systému shromažď. odpadu Dokumenty > Obecně závazné vyhlášky vytvořeno: 13.3.2002 změněno: 13.3.2002 zveřejnit od: 13.3.2002 O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A č. 13 kterou se stanoví

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE K ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE K ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU OBEC MĚLNICKÉ VTELNO Mělnická 49, 277 38 Mělnické Vtelno V Mělnickém Vtelně dne 12.10.2016 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE K ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU k zadávacímu řízení veřejné zakázky na

Více

školní četba Karel Hynek Mácha MÁJ

školní četba Karel Hynek Mácha MÁJ školní četba Karel Hynek Mácha MÁJ Máj lyricko-epická skladba českého romantismu, vrchol básníkovy tvorby, základní dílo moderní české poezie; má 4 zpěvy, 2 intermezza a vcelku prostý děj. Příběh otcovraha,

Více

Obec Nová Telib. Zápis č. 10. z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 20.10.2015

Obec Nová Telib. Zápis č. 10. z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 20.10.2015 Zápis č. 10 z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 20.10.2015 Přítomen: Ing. Hájek Jan Nepřítomen: Křovina Jiří (omluven) Lic. Truneček Jan Rybář Václav Dlouhý Jaroslav Vacek Jiří Poupová

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 15. 12. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 15. 12. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 15. 12. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Martin Habáň, Martina Burjanová,

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice Zastupitelstvo obce Olbramice se usneslo dne 20. 12. 2001 vydat podle 10 písm. b) a 84 odst. 2 písm. i) zákona

Více

POŽADAVKY NA ŠKOLKAŘSKÉ VÝPĚSTKY

POŽADAVKY NA ŠKOLKAŘSKÉ VÝPĚSTKY POŽADAVKY NA ŠKOLKAŘSKÉ VÝPĚSTKY V současné době platná legislativa již nerozděluje školkařské výpěstky do kategorií podle tvarů tak jak tomu bylo v minulosti (např. Výpěstky bez korunky a Výpěstky s korunkou)

Více

OBEC Nasavrky, Nasavrky 31, 565 01 Choceň. Obecně závazná vyhláška obce Nasavrky č. 1/2015

OBEC Nasavrky, Nasavrky 31, 565 01 Choceň. Obecně závazná vyhláška obce Nasavrky č. 1/2015 OBEC Nasavrky, Nasavrky 31, 565 01 Choceň Obecně závazná vyhláška obce Nasavrky č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

Obecně závazná vyhláška č. 3 /2015 Statutárního města Hradec Králové

Obecně závazná vyhláška č. 3 /2015 Statutárního města Hradec Králové Obecně závazná vyhláška č. 3 /2015 Statutárního města Hradec Králové o nakládání s komunálním a stavebním odpadem a o systému komunitního kompostování Zastupitelstvo města Hradec Králové se na svém zasedání

Více

Přírodověda - 4. ročník VY_12_INOVACE 02Šti/ČIG/35

Přírodověda - 4. ročník VY_12_INOVACE 02Šti/ČIG/35 Základní škola a Mateřská škola Vrbovec 671 24 Vrbovec 143, tel. 515230171, IČO 750038, E mail: zs.vrbovec@zn.orgman.cz SVĚT POZNÁNÍ Číslo projektu CZ.1 07/1.4. 00/21. 1205 Přírodověda - 4. ročník VY_12_INOVACE

Více

Systém svozu komunálního odpadu a úklid kolem popelnic v Praze

Systém svozu komunálního odpadu a úklid kolem popelnic v Praze Systém svozu komunálního odpadu a úklid kolem popelnic v Praze A) Směsný komunální odpad Na území hl. m. Prahy je v současné době rozmístěno přibližně 118 tisíc sběrných nádob na směsný komunální odpad

Více

Obec Praskačka. Článek 1 Závaznost obecně závazné vyhlášky

Obec Praskačka. Článek 1 Závaznost obecně závazné vyhlášky Obec Praskačka Obecně závazná vyhláška č. 01/2007 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jejím katastrálním území a nakládání

Více

MĚSTYS ŠTÍTARY Zastupitelstvo městyse Štítary Obecně závazná vyhláška Městyse Štítary č. 1/2015

MĚSTYS ŠTÍTARY Zastupitelstvo městyse Štítary Obecně závazná vyhláška Městyse Štítary č. 1/2015 MĚSTYS ŠTÍTARY Zastupitelstvo městyse Štítary Obecně závazná vyhláška Městyse Štítary č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

MĚSTO ŽLUTICE. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015,

MĚSTO ŽLUTICE. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, MĚSTO ŽLUTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem Zastupitelstvo

Více

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č. 1/2016

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č. 1/2016 MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č. 1/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

Čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu. 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.

Čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu. 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob. OBEC ROSICE Obecně závazná vyhláška obce Rosice č. 1/2014 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008 Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína č. 1/2008 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Město Staré Město Zastupitelstvo města Staré Město

Město Staré Město Zastupitelstvo města Staré Město Město Staré Město Zastupitelstvo města Staré Město Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

1 Řepnický zpravodaj č. 20 prosinec 2007

1 Řepnický zpravodaj č. 20 prosinec 2007 1 Řepnický zpravodaj č. 20 prosinec 2007 vydává Obec Řepníky tel. a fax : 469 671 501 úřední hodiny: pondělí a středa 17.00 19.00 Vážení spoluobčané, Blíží se konec roku 2007 a jako každý rok se Vám pokusím

Více

Obecně závazná vyhláška Města Kasejovice č. 4/2007

Obecně závazná vyhláška Města Kasejovice č. 4/2007 MĚSTO KASEJOVICE Obecně závazná vyhláška Města Kasejovice č. 4/2007 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PAZDERNA Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Obecní úřad Infokanál

Obecní úřad Infokanál Obecní úřad Infokanál 11.1.2016 2016 Ing. Košťál Lubomír Milí rodiče, ode dneška bude pracovník úřadu čekat na zastávce autobusu v 14:12 hodin, kdy dojede autobus se školáky ze Stráže pod Ralskem. Bezpečně

Více

Odůvodnění veřejné zakázky

Odůvodnění veřejné zakázky Odůvodnění veřejné zakázky zadávané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ ). Veřejná zakázka Název: Svoz a likvidace odpadů Druh veřejné zakázky: služby Zadávací

Více

Obecní úřad Infokanál

Obecní úřad Infokanál Obecní úřad Infokanál 19.2.2016 2016 Ing. Košťál Lubomír Od 22.2. do 26.2.2016 provoz úřadu omezen z důvodu malování. Děkujeme za pochopení. Obec Noviny p. R. nabízí k zapůjčení motorový kombinovaný drtič

Více

OBEC VŘESINA. Obecně závazná vyhláška obce Vřesina č. 1/2015,

OBEC VŘESINA. Obecně závazná vyhláška obce Vřesina č. 1/2015, OBEC VŘESINA Obecně závazná vyhláška obce Vřesina č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na

Více

MĚSTYS BATELOV. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015,

MĚSTYS BATELOV. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, MĚSTYS BATELOV Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu vznikajícího na území městyse Batelova a nakládání

Více