DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD. Disciplinární komise 2. Účastnici řízení 6. Práva obviněného daňového poradce 7

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD. Disciplinární komise 2. Účastnici řízení 6. Práva obviněného daňového poradce 7"

Transkript

1 DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD Komory daňových poradců České republiky, vydané na základě zákona ČNR č. 523/1992 Sb. o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky 1 Disciplinární řád upravuje postavení, postup a způsob jednání orgánů Komory daňových poradců České republiky (dále jen "komora") v disciplinárním řízení (dále jen "řízení"), práva a povinnosti účastníků řízení a úkony, které s řízením bezprostředně souvisejí. Disciplinární komise 2 (1) Počet členů disciplinární komise určují stanovy. (2) Disciplinární komise jedná v plénu nebo v tříčlenných disciplinárních senátech (dále jen "senát"). (3) Předseda disciplinární komise nemůže zasedat v senátě. 3 (1) Disciplinární komise jednající v plénu analyzuje a vyhodnocuje poznatky získané při své činnosti a zpracovává stanoviska, které mají povahu doporučení pro další orgány komory. (2) Disciplinární komise v plénu je usnášení schopná, je-li přítomno alespoň osm členů; k přijetí rozhodnutí je zapotřebí dvou třetin hlasů přítomných členů. (3) Disciplinární komise jedná v plénu vždy podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. 4 (1) Senáty konají řízení v prvém stupni. (2) Senáty jmenuje vždy k jednotlivému řízení předseda disciplinární komise podle abecedního pořadí. Předsedu senátu jmenuje předseda disciplinární komise. 5 (1) Z projednávání a rozhodování věci je vyloučen člen senátu, u něhož lze mít důvodnou pochybnost o nepodjatosti pro jeho vztah k projednávané věci, k účastníkům nebo jejich zástupcům. (2) O vyloučení člena senátu rozhoduje předseda disciplinární komise. (3) V případě vyloučení člena senátu či jeho vzdání se členství v senátě z jakýchkoliv důvodů, jmenuje předseda disciplinární komise abecedně nejbližšího člena disciplinární komise. Účastnici řízení 6 Účastníkem řízení je daňový poradce, proti němuž bylo zahájeno řízení ( dále jen "obviněný daňový poradce") a předseda dozorčí komise, popřípadě jím pověřený člen dozorčí komise (dále jen "disciplinární žalobce"). Práva obviněného daňového poradce 7 Obviněný daňový poradce má tato práva: (a) vyjádřit se k návrhu na zahájení řízení (dále jen "disciplinární žaloba"), (b) nahlížet do všech materiálů vztahujících se k řízení (dále jen " disciplinární spis") a činit si výpisy, (c) navrhovat provedení důkazů, (d) účastnit se projednávání věci před senátem, klást otázky svědkům a znalcům, vyjadřovat se k prováděným důkazům a na závěr jednání se vyjádřit ke skutkové i právní stránce projednávané věci, (e) podat opravný prostředek proti rozhodnutí disciplinárního senátu, Disciplinární řád KDP ČR Strana 1

2 (f) zvolit si po podání disciplinární žaloby obhájce, jímž může být daňový poradce, advokát nebo komerční právník. Postup před podáním disciplinární žaloby 8 (1) Disciplinární žalobce je povinen podat disciplinární žalobu v každém případě, kdy je důvodné podezření, že se daňový poradce dopustil disciplinárního provinění. (2) Členové dozorčí komise jsou povinni oznámit předsedovi komise podezření na disciplinární provinění daňového poradce, o němž se dozvěděli při výkonu funkce. 9 (1) Jakmile se předseda dozorčí komise dozví o podezření, že se daňový poradce dopustil disciplinárního provinění, je povinen učinit vše pro to, aby věc byla náležitě objasněna. Podle okolnosti provede potřebné úkony, zejména vyžádá doplnění informace od daňového poradce nebo oznamovatele, nebo učiní jiná opatření ke zjištění skutkového stavu (předběžné šetření). (2) Provedením úkonů v předběžném šetření může předseda dozorčí komise pověřit člena dozorčí komise. (3) Celé předběžné šetření koná předseda dozorčí komise s co největším urychlením. Přitom dbá zejména, aby bylo šetřeno všech práv a právem chráněných zájmů daňového poradce a aby nedošlo k promlčení skutku, který by mohl svou povahou naplňovat znaky disciplinárního provinění. 10 (1) V případě, že v průběhu přípravného šetření zjistí předseda či jím pověřený člen dozorčí komise, že je věc třeba odložit, předloží ji k rozhodnutí dozorčí komisi. (2) Dojde-li k odložení věci, která byla šetřena na základě oznámení třetí osoby, uvědomí o odložení věci dozorčí komise oznamovatele se stručným odůvodněním. (3) Jestliže nedojde k podání návrhu na zahájení disciplinárního řízení, avšak je zjištěno, že se daňový poradce dopustí pochybení, je mu to dozorčí komisí vhodným způsobem vytknuto. 11 (1) Je-li na podkladě zjištěných skutečností odůvodněno podezření, že se daňový poradce dopustil disciplinárního provinění, vypracuje disciplinární žalobce disciplinární žalobu. (2) Disciplinární žaloba obsahuje zejména popis skutku v němž je spatřováno disciplinární provinění, odůvodnění a návrh na provedení důkazů při jednání senátu. Řízení před senátem 12 (1) Dnem doručení disciplinární žaloby disciplinární komisi je zahájeno řízení. (2) Disciplinární žaloba může být vzata zpět žalobcem do počátku porady senátu o konečném rozhodnutí. Příprava jednání 13 (1) Předseda disciplinární komise jmenuje senát v souladu s ustanovením 4 odst. 2. Předsedovi senátu doručí disciplinární žalobu. (2) Má-li obviněný daňový poradce námitky proti složení senátu z důvodů podjatosti, musí důvody sdělit předsedovi senátu do 8 dnů od doručení disciplinární žaloby. (3) V případě, že v průběhu řízení nastanou okolnosti, které by bránily kterémukoliv členu senátu ve věci rozhodovat, sdělí tyto skutečnosti neprodleně předsedovi disciplinární komise. (4) Námitky pojatostí přezkoumá předseda disciplinární komise, který po přezkoumání důvodů případně odvolá člena senátu a jmenuje jiného člena. (5) Předseda senátu doručí obviněnému daňovému poradci disciplinární žalobu do vlastních rukou s určením přiměřené lhůty k vyjádření a sdělením jmen členů senátu. 13a Doručování (1) Pro doručování písemností do vlastních rukou se použijí přiměřeně ustanovení zvláštních právních předpisů o doručování rozhodnutí Disciplinární řád KDP ČR Strana 2

3 vydaných ve správním řízení ( 24, 25 a 26 správního řádu). (2) Při doručení formou úřední desky se použije přiměřeně ustanovení 26 správního řádu. Úřední deska KDP ČR je umístěna v sídle KDP ČR na veřejně přístupném místě. Úřední deska je označena slovy Úřední deska KDP ČR. Písemnosti doručované tímto způsobem obsahují datum vyvěšení. Informace obsažené na Úřední desce KDP ČR jsou současně uveřejňovány na internetových stránkách Komory pod odkazem s označením Úřední deska. 17 (1) Po doručení vyjádření obviněného daňového poradce nebo po marném uplynutí lhůty k vyjádření stanoví předseda senátu termín ústního jednání. Disciplinární žalobce, obviněný daňový poradce a jeho obhájce musí mít od doručení předvolání nejméně osmidenní lhůtu na přípravu. (2) V případě nedodržení lhůty stanovené v odstavci l lze ústní jednání konat pouze s výslovným souhlasem té strany, u které nebyla lhůta dodržena. 14 Senát zastaví řízení, pokud byla žaloba podána opožděně ( 13 odst. l zákona). 15 (1) Senát přeruší řízení, bylo-li proti obviněnému daňovému poradci zahájeno pro týž skutek trestní řízení. (2) Senát přeruší řízení, bylo-li proti obviněnému daňovému poradci zahájeno řízení o omezení nebo zbavení způsobilosti k právním úkonům. (3) Senát může přerušit řízení, bylo-li proti obviněnému daňovému poradci zahájeno pro týž skutek jiné řízení před jiným státním orgánem. (4) Pokud byl obviněný daňový poradce za skutek, pro který bylo zahájeno řízení před disciplinární komisí, pravomocně odsouzen v trestním řízení, senát řízení zastaví. (5) Pokud byl obviněný daňový poradce pravomocně postižen za skutek, pro který bylo zahájeno řízení před disciplinární komisí v jiném než trestním řízení a postih v tomto řízení lze z hlediska účelu řízení považovat za dostatečně účinný, senát řízení zastaví. (6) Nebyl-li obviněný daňový poradce zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo byla-li jeho způsobilost k právním úkonům omezena či pokud byl postižen podle odst. 4 nebo 5, pokračuje senát v řízení. 16 Rozhodnutí podle 14 a 15 činí senát v neveřejném zasedání. Rozhodnutí je doručeno do vlastních rukou disciplinárnímu žalobci, obviněnému daňovému poradci a jeho obhájci. Jednání 18 (1) Jednání se koná za stále přítomnosti celého senátu. Účast disciplinárního žalobce je povinná. Obviněný daňový poradce má být zásadně přítomen. Bez osobní účasti obviněného daňového poradce lze jednat pouze tehdy, jestliže byl obviněný daňový poradce řádně obeslán a neomluvil svoji neúčast vážnými důvody nebo jestliže projevil souhlas, aby se jednalo v jeho nepřítomnosti. (2) Jednání je neveřejné. (3) O průběhu jednání je pořizován protokol. (4) Jednání řídí předseda senátu. Nejsou-li splněny podmínky podle odstavce l, předseda senátu jednání odročí. 19 (1) Po zahájení jednání přednese disciplinární žalobce žalobu. Poté přečte předseda senátu vyjádření obviněného daňového poradce, pokud toto bylo senátu doručeno a udělí slovo obviněnému daňovému poradci, pokud je přítomen a chce se ústně vyjádřit. (2) Po výpovědi obviněného daňového poradce následuje další dokazování. Jako důkaz slouží vše, co zákonnými prostředky může přispět k objasnění věci, a to zejména výpovědi svědků, listinné důkazy a znalecké posudky. 20 (1) Svědek nesmí být vyslechnut o okolnostech, které tvoří předmět státního tajemství, jež je povinen zachovávat v tajnosti, ledaže by byl této povinnosti příslušným orgánem zproštěn. Disciplinární řád KDP ČR Strana 3

4 (2) Předseda senátu poučí svědka před započetím výslechu o jeho právech a povinnostech, jakož i o významu svědecké výpovědi pro zjištění skutkového děje. 21 Je-Ii potřebné jednání doplnit důkazy, které nemohou být provedeny při tomto jednání, senát jednání odročí. 22 Po skončení dokazování udělí předseda senátu slovo k závěrečným řečem. Nejprve se vyjádří disciplinární žalobce, poté obhájce a obviněný daňový poradce. Je-li obviněných daňových poradců více, rozhoduje o pořadí závěrečných řečí obhájců a obviněných daňových poradců předseda senátu. 23 (1) Po závěrečných řečech následuje porada o rozhodnutí. V průběhu porady mohou být přítomni pouze členové senátu. Členové senátu hlasují v abecedním pořádku, předseda senátu hlasuje poslední. Nejprve se hlasuje o vině, v případě zjištění viny o disciplinárním opatření. Rozhoduje většina hlasů. (2) Průběh hlasování je zapsán do protokolu o hlasování, který je vložen do obálky a zapečetěn. Do obálky může nahlédnout pouze odvolací orgán. Rozhodnutí 24 Senát může rozhodnout jen o skutku, který je uveden v žalobě. Rozhodnutím uzná obviněného daňového poradce vinným a uloží mu disciplinární opatření nebo je žaloby zprostí nebo řízení přeruší či zastaví. 25 (1) Senát uzná obviněného daňového poradce vinným, jestliže bylo nepochybně prokázáno, že se stal skutek, který je předmětem disciplinární žaloby, a že se jej dopustil obviněný daňový poradce a je-li tento skutek závažným nebo opětovným porušením povinnosti daňového poradce uložených mu zákonem. (2) Při stanovení a výměře disciplinárního opatření je zapotřebí přihlédnout k povaze skutku a jeho následkům, k okolnostem, za nichž byl proveden, k osobě obviněného daňového poradce a k míře jeho zavinění. 26 Senát zprostí obviněného daňového poradce disciplinární žaloby, jestliže nebylo nepochybně prokázáno, že se stal skutek, který je předmětem disciplinární žaloby, a že se jej dopustil obviněný daňový poradce a není-li tento skutek závažným nebo opětovným porušením povinnosti daňového poradce uložených mu zákonem. 27 Senát řízení zastaví a) z důvodů ustanovení 14; b) vzal-li disciplinární žalobce disciplinární žalobu zpět do doby uvedené v 12 odst. 2; c) byl-li po zahájení řízení vyškrtnut daňový poradce ze seznamu daňových poradců, pokud sám o vyškrtnutí nepožádal. 28 Senát řízení přeruší za podmínek V případě, že senát zjistí, že obviněný daňový poradce se dopustil pochybení, které není disciplinárním proviněním, řízení zastaví a v odůvodnění vytkne daňovému poradci jeho pochybení. 30 (1) Po skončení porady vyhlásí ústně rozhodnutí předseda senátu; toto rozhodnutí odůvodní a podá poučení o opravném prostředku. (2) Rozhodnutí musí být vyhotoveno písemně. V písemném vyhotovení rozhodnutí musí být uveden výrok, odůvodnění a poučení o opravném prostředku. Bylo-li rozhodnuto o uložení pokuty musí rozhodnutí obsahovat též údaj o splatnosti a způsobu platby. Opis rozhodnutí je doručen ve lhůtě nejpozději 14 dnů ode dne vyhlášení rozhodnutí disciplinárnímu žalobci, obviněnému daňovému poradci a jeho obhájci. Disciplinární řád KDP ČR Strana 4

5 Opravné prostředky 31 (1) Proti rozhodnutí senátu lze podat opravný prostředek. (2) Rozhodnutí senátu jímž bylo uloženo písemné napomenutí nebo pokuta lze napadnout odvoláním. O odvolání rozhoduje prezídium. Odvolání může podat dozorčí komise a obviněný daňový poradce. (3) Odvolání nemůže podat ten, kdo se tohoto práva výslovně vzdal před senátem po vyhlášení rozhodnutí. (4) Odvolání má odkladný účinek. (5) Rozhodnutí, kterým byl obviněnému daňovému poradci pozastaven výkon daňového poradenství nebo kterým byl vyškrtnut ze seznamu přezkoumává soud podle zvláštních předpisů. Odvolání 32 Odvolání do rozhodnutí senátu se podává do 15 dnů od doručení rozhodnutí k rukám předsedy senátu. Jestliže se rozhodnutí doručuje jak obviněnému daňovému poradci, tak jeho obhájci, běží lhůta k podání odvolání ode dne pozdějšího doručení. 33 Předseda senátu doručí stejnopis odvolání druhému účastníkovi a předloží spis prezídiu komory nebo soudu. Řízení o odvolání 34 (1) Prezídium zpravidla rozhoduje po ústním jednání. (2) Na lhůty pro předvolání k jednání, na průběh jednání se užijí ustanovení tohoto řádu jako při jednání před senátem obdobně. 35 Prezídium odvolací řízení zastaví v případě, že odvolatel vzal zpět své odvolání ve lhůtě do okamžiku zahájení porady po provedeném ústním jednání. 36 (1) Prezídium řízení přeruší bylo-li proti disciplinárně obviněnému zahájeno pro týž skutek trestní řízení. (2) Prezídium může přerušit řízení, bylo-li proti disciplinárně obviněnému zahájeno pro týž skutek jiné řízení před jiným státním orgánem. (3) V případě odpadnutí překážek řízení se postupuje obdobně podle ustanovení 15 odst Prezídium rozhodnutí potvrdí, a) bylo-li odvolání podáno opožděně nebo osobou, která k podání odvolání není legitimována; b) bylo-li rozhodnutí shledáno správným 38 (1) Prezídium zruší rozhodnutí a vrátí je senátu k novému projednání a rozhodnutí: a) byl-li v mezidobí vyškrtnut daňový poradce ze seznamu daňových poradců, pokud sám o vyškrtnutí nepožádal; b) byl-li disciplinárně obviněný v mezidobí odsouzen pravomocně pro tentýž skutek v trestním řízení; c) byl-li disciplinárně obviněný v mezidobí pravomocně postižen za skutek pro který bylo zahájeno řízení před disciplinární komisí v jiném než trestním řízení a postih v tomto řízení lze z hlediska účelu disciplinárního řízení považovat za dostatečně účinný; d) v případě, že nejsou dány dostatečné podklady pro rozhodnutí ve věci samé. (2) Při novém projednání a rozhodnutí je senát vázán právním názorem prezídia. Ve výjimečných případech může být věc přikázána i jinému senátu. 39 V případě, že je dostatek podkladů pro rozhodnutí ve věci samé, prezídium rozhodnutí senátu změní a samo ve věci rozhodne. Disciplinární řád KDP ČR Strana 5

6 40 (1) Prezídium nemůže samo uznat obviněného daňového poradce vinným pro skutek, pro který byl senátem zproštěn; v tomto případě věc vždy vrátí k novému projednání a rozhodnutí po zrušení původního rozhodnutí. (2) Přísnější disciplinární opatření, než jaké uložil obviněnému daňovému poradci senát, může být disciplinárně obviněnému v odvolacím řízení uloženo jen v důsledku odvolání, které v jeho neprospěch podal disciplinární žalobce. 41 Proti rozhodnutí prezídia není možné odvolání. Rozhodnutí nabývá právní moci vyhlášením. Náklady řízení 42 Náklady řízení, které vznikly komoře, nese komora. Náklady, které v řízení vznikly obviněnému daňovému poradci, nese poradce. Výkon kárných opatření 43 (1) Pravomocné rozhodnutí senátu doručí předseda disciplinární komise prezídiu. (2) Výkon disciplinárních opatření zabezpečí prezídium. 44 Pravomocně uložené disciplinární opatření se zapíše do seznamu, který vede kancelář komory. 45 Tento disciplinární řád nabývá účinnosti dnem Disciplinární řád KDP ČR Strana 6