VLIV SMĚRNIC EVROPSKÉ UNIE NA ROZSAH A TECHNICKOU ÚROVEŇ SPALOVÁNÍ ODPADŮ V ČESKÉ REPUBLICE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VLIV SMĚRNIC EVROPSKÉ UNIE NA ROZSAH A TECHNICKOU ÚROVEŇ SPALOVÁNÍ ODPADŮ V ČESKÉ REPUBLICE"

Transkript

1 VLIV SMĚRNIC EVROPSKÉ UNIE NA ROZSAH A TECHNICKOU ÚROVEŇ SPALOVÁNÍ ODPADŮ V ČESKÉ REPUBLICE VEJVODA J., BURYAN P. Vysoká škola chemicko-technologická, Ústav plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší, Technická 5, Praha 6 Přehled platných směrnic EU a legislativa ČR Spalování odpadů v EU se dotýká dvou kategorií odpadů. Jedná se komunální odpady a o nebezpečné odpady. V současné době jsou ještě na jejich spalování kladeny odlišné nároky. Technické požadavky na spalovny z hlediska úrovně spalování a znečišťování ovzduší jsou shrnuty v následujících legislativních aktech: 1. Směrnice 89/429/EEC pro stávající spalovny komunálních odpadů; 2. Směrnice 89/369/EEC pro nové spalovny komunálních odpadů. 3. Směrnice 94/67/EC pro spalování nebezpečných odpadů. Z hlediska kvant spalovaných KO má pro další vývoj základní význam: 4. Směrnice 99/31/EC o skládkování odpadů; Při této příležitosti je třeba se zmínit o připravovaném předpisu, který pod názvem Společné stanovisko č. 7 předložila Rada evropské unie Evropskému parlamentu a které po schválení touto institucí má nahradit první tři citované směrnice. Jeho přijetí se očekává v tomto roce a má zásadně upravit spalování všech odpadů. V ČR podmínky pro provoz spaloven komunálních i nebezpečných odpadů vymezuje vyhláška MŽP ČR 117/1997 Sb.(dále vyhláška). Spalování komunálních odpadů Směrnice 89/429/EEC pro stávající spalovny KO není z hlediska vstupu ČR do EU aktuální. V roce 1991 přijatá úprava ve formě Opatření FVŽP k zákonu 309/1991 Sb.o ovzduší ve svých ustanoveních splňuje téměř všechny požadavky směrnice 89/369/EEC pro nové spalovny KO, které jsou přísnější než požadavky kladené směrnicí pro stávající spalovny. Navíc, jak dokládají data v tab. č. 1, v současné době v platnosti zůstávají ustanovení směrnice 89/429/EEC jen pro spalovny od 1 do 6 tun za hodinu, avšak i ty musí do 30. listopadu splňovat směrnici 89/369/EEC. Za výkon spalovny podle směrnice 89/369/EEC se považuje součet množství spálených odpadů za jednotku časovou všech zařízení umístěných na společném stanovišti a sloužícím témuž účelu. Směrnice rozeznává tři kategorie spaloven komunálních odpadů (KO), jimiž jsou: - spalovny o jmenovitém množství spáleného KO nižším než 1 t/h - spalovny o jmenovitém množství spáleného KO od 1 3 t/h - spalovny o jmenovitém množství spáleného KO vyšším než 3 t/h Vyhláška třídí z hlediska požadavků na ochranu ovzduší spalovny KO do dvou skupin.první z nich je pro spalovny s jmenovitým množstvím spáleného odpadu do 1 t/h, druhá pak pro ostatní spalovny. Porovnání emisních limitů pro stanovené koncentrace vztažných plynů je provedeno v tab. č. 2. Zatím co vyhláška připouští vyjádření emisních limitů ve vztahu ke koncentraci kyslíku, direktivy EU umožňují emisní limity vztahovat vedle kyslíku i ke koncentraci oxidu uhličitého, přičemž pro obsah O 2 ve výši 11 % obj. je ekvivalentní koncentrace CO 2 ve výši 9 % obj. Pro spalovny KO do množství spáleného odpadu 1 t/h stanoví vyhláška vztažný obsah kyslíku 17 %, zatím co direktiva uvádí obsah 11 %. Direktiva však připouští vyjádření emisního limitu i pro koncentraci kyslíku ve spalinách ve výši 17 % s tím, že koncentrace takto vyjádřené nesmí překročit uvedené v tabulce po jejich vynásobení koeficientem 2,5. Směrnice rovněž předepisuje zvýšit teplotu spalin za posledním přívodem spalovacího vzduchu na minimální teplotu 850 o C s dobou prodlení spalin při této teplotě alespoň 2 s a při koncentraci kyslíku minimálně 6 % obj. a to i za nejméně příznivých podmínek pro provoz spalovny. Všechny nové spalovny KO musí být vybaveny reservními hořáky, které se uvedou samočinně do provozu, pokud teplota spalin za posledním přívodem kyslíku klesne pod 850 o C. Tato podmínka platí i pro najíždění a odstavování zařízení, pokud se spalovaný odpad nalézá ve spalovací komoře. Porovnáme-li emisní limity podle vyhlášky s posuzovanou směrnicí, tak jak jsou uvedeny v tab. č. 2, vysvítají jen nepatrné rozdíly. U spaloven do 1 t/h musíme ve vyhlášce vynásobit hodnotou 2,5 (rozdíl ve vyjádření vzhledem ke vztažné koncentraci kyslíku). V tomto případě vyhoví emisní limity pro prach, které jsou hodnotou 125 mg. m -3 n přísnější, naproti tomu nevyhoví výrazně mírnější hodnota pro CO, která po přepočtu činí 250 mg. m -3 n. Emisní limit pro CO hodnotou 100 mg. m -3 n v zařízení o jmenovitém množství -3. spálených KO 1 t/h a vyšším je splněn, pokud nejméně 90 % všech měření za 24 hodin je nižší než 150 mg. m n U ostatních znečišťujících látek, uvedených v tab. č. 2 se vychází z sedmidenních průměrů, z nichž žádný nesmí překročit emisní limit a žádná z naměřených denních hodnot nesmí překročit emisní limit o více než 30 %. Zde IUAPPA Praha Section: C

2 je na místě porovnat emisní limity podle definice kontinuálního měření podle vyhlášky, které je universální ve svých požadavcích na všechny kategorie zdrojů znečišťování ovzduší, a podmínky vyhodnocení podle směrnice. U spaloven s jmenovitým množstvím spáleného KO nad 1 t/h jsou ostatních emisních limitů vesměs shodné, pouze vyhláška ukládá přísnější emisní limit pro HCl a je i přísnější než některé podle směrnice pro spalovny s jmenovitým výkonem 1 3 t/h. Oproti vyhlášce směrnice neukládá emisní limit pro oxidy dusíku. Pokud jde o emisní limity pro těžké kovy, pak jsou zde malé rozdíly v zařazení jednotlivých kovů do skupin (např.: vyhláška 117/97 Sb. uvádí součtové pro Hg + Tl + Cd hodnotou 0,2 mg. m -3 n, směrnice stejnou hodnotu jen pro Hg + Cd. Pokud jde o měření, jsou podmínky v zásadě shodné. Směrnice ukládá, že rozsah měření musí být uložen v povolení pro provoz zdroje, včetně používaných metod. Měření musí být provedeno k tomu oprávněnou organizací. Dále se požaduje prokázání doby styku 2 s při teplotě 850 o C měřením při minimální koncentraci O 2 6 % obj. Vzorkovací místa musí být schválena kompetentními úřady a obsažena v povolení k provozu zdroje. Novela vyhlášky, která vstoupí v platnost v tomto roce, zavede emisní limity pro polychlorované -3 dibenzodioxiny a polychlorované dibenzofurany (PCDD/F) hodnotou 0,1 ng.m n pro všechny spalovny komunálních odpadů o výkonu nad 1 t/h. Spalování nebezpečných odpadů Zatím co vyhláška ošetřuje pouze základní podmínky spalování nebezpečných odpadů (NO) a vyhlašuje emisní limity, směrnice 94/67/EC vymezuje podmínky pro provoz celé spalovny, tj.od přijímání odpadů do spalovny, přes proces spalování odpadu, nakládání s odpadními vodami a odpady ze spalovny NO. Čl. 6 direktivy přesněji vymezuje teplotu spalování NO hodnotou 850 o C, která musí být dosažena na stěně spalovací komory nebo v její blízkosti za posledním přívodem vzduchu po dobu nejméně 2 s a při minimálním obsahu kyslíku 6 %. Obsahuje-li NO více než 1 % halogenovaných organických látek, teplota musí činit nejméně 1100 o C. Tyto podmínky jsou - až na zmínku o místě dosažení požadované teploty - stejné jako ve vyhlášce, která požaduje teplotu 1200 o C. Oproti stávajícímu znění vyhlášky směrnice zakotvuje s platností od r emisní limit pro PCDD/F hodnotou 0,1ng.m -3 n, avšak bude rovněž zaveden při novelizaci s účinností od r. 2003, a to pro všechny spalovny NO bez výkonového omezení. Je-li pec otápěna samotným NO nebo směsí plynných a práškových látek z tepelné předúpravy NO za nedostatku vzduchu (pyrolýzy), a kdy plynná část tvoří více než 50 % veškerého přivedeného tepla do zařízení, koncentrace kyslíku za posledním přívodem vzduchu musí být alespoň 3 %. Pro případ pyrolýzních pecí se vyhláška odvolává na individuální stanovení podmínek spalování, jejichž kompetenci svěřuje ČIŽP. Směrnice dále deklaruje, že všechna spalovací zařízení musí být vybavena zvláštními hořáky, které se samočinně uvedou do provozu, pokud teplota za posledním přívodem spalovacího vzduchu klene pod stanovenou hranici. Ty poté musí být v provozu tak dlouho, dokud se spalovaný odpad nalézá ve spalovací komoře.. Během uvádění do provozu nebo odstavování z provozu, pokud se teplota nachází pod požadovanou hranicí, hořáky musí používat paliva, která nesmí vyvolat vyšší emise než vznikají spalováním plynového oleje (přibližně LTO). Odpad nesmí být spalován: - pokud není dosaženo předepsané teploty - kdykoliv, pokud teplota spalování klesne - jestliže předepsané kontinuální měření prokazuje překračování emisních limitů pro případ poruchy čistícího zařízení. Emisní limity pro CO jsou vymezeny hodnotami: - buď 50 mg.m -3 n jako denní průměrná hodnota, nebo jedna z alternativ mg.m n jako 95 % všech naměřených hodnot za 10 minut mg.m -3 n jako průměr všech středních hodnot za 30 min během 24 hodin. Poslední pojetí, tj. 100 mg.m -3 n CO jako průměr všech středních hodnot za 30 min během 24 hodin, u nás vyhodnocované s podmínkou navíc jako minimum 95 % všech středních hodnot v průběhu kalendářního roku, je naší legislativě nejbližší. Desetiminutové průměry vyhláška nepředpokládá. Tab. č. 3 porovnává emisní limity podle vyhlášky a směrnice 94/67/EEC. Z porovnání je zřejmé, že vyhláška je pro téměř všechny znečišťující látky podstatně mírnější. Pokud jde o těžké kovy, vyhláška uvádí emisní limit pro součtové koncentrace kovů s obdobnou nejvyšší toxicitou (Hg,Tl, Cd), zatím co směrnice uvádí samostatné v členění na nové a existující spalovny NO.Ve vyhlášce schází ve výčtu limitovaných koncentrací Sn. Na nové spalovny směrnice klade přísnější požadavky. Ostatní kovy stanoví směrnice součtovou hodnotou. Odběry vorků pro stanovení PCD/F jako průměrné za minimálně 6 a maximálně 9 hodin musí být prováděny 2 x za rok, přičemž v prvním roce provozu každé dva měsíce. Toto ustanovení je rovněž předmětem novely vyhlášky. Není však podmínkou, pokud spalované odpady nemohou překročit stanovenou hodnotu o více než 10 %. Kapalné odpady ze spalovny a z čištění spalin musí být minimalizovány a musí být v souladu s odpovídajícími normami EU co do obsahu těžkých kovů, PCD/F, jejichž hmotnost však musí být nižší než je ta, která je z daného zařízení vypouštěna do ovzduší. IUAPPA Section: C

3 Vybavení spalovny NO musí být na takové úrovni, aby byl zamezen jakýkoliv únik znečišťujících látek do půdy a podzemních vod. Skladovací prostory pro NO musí být zabezpečeny proti svedení dešťové vody do odpadních vod ze skládek odpadů a protipožárních zařízení. Tento svod musí umožňovat odebírání vzorků pro jejich analýzu před jejich vypuštěním. Směrnice 99/31/EC o skládkování odpadů Zatím co předcházející směrnice vymezovaly toliko technické podmínky pro spalování odpadů, tato směrnice omezuje ukládání biologicky rozložitelných (biodegradabilních) odpadů na skládky. Její přijetí zakládá omezení skládkování těchto odpadů, přičemž náhradu lze hledat především v termických procesech zneškodňování odpadů. Směrnice 99/31/EC si klade za cíl omezit ukládání biodegradabilního odpadu na skládky v porovnání s rokem 1995 takto: - do pěti let od vstoupení v platnost, tj. do roku 2006 o 25 % - do osmi let, tj. do roku 2009 o 50 % - do patnácti let, tj. do roku 2017 o 65 % - dále do dvou let od vstoupení v platnost zakazuje ukládat celé ojeté pneumatiky - do pěti let od vstoupení v platnost pak i rozdrcené pneumatiky Směrnice ukládá členským zemím, aby do dvou let od nabytí účinnosti zavedly systémy pro sledování celkového množství komunálního odpadu ukládaného na skládky a jeho podílu, který je biologicky rozložitelný. Náklady na skládkování musí pokrýt veškeré náklady spojené s provozem skládky, vč. předpokládaných nákladů na jejich rekultivaci a následnou péči o lokalitu po dobu alespoň 30 let. Očekávané změny v EU pro spalování odpadů Rada EU Stanoviskem č. 7 ze dne 25. listopadu 1999 postoupila Evropskému parlamentu k projednání a přijetí návrh nové směrnice 2000/ /EC, která má nahradit všechny výše citované směrnice s výjimkou 99/31/EC o skládkování odpadů. Základním cílem je odstranit nesrovnalosti při spalování odpadů v členských státech EU a zabránit neřízenému spalování odpadů společně s palivy (dále spoluspalování) při výrobě energie. Stanoví jednoznačná pravidla umožňující spalování odpadů, které nejsou klasifikovány jako nebezpečné, společně s palivy při výrobě energie a výrobků. Na spalování KO klade stejné požadavky jako na spalování NO, přičemž technické požadavky na úroveň spalování, čistotu odpadních plynů a kvalitu vypouštěných vod jsou prakticky stejné jako ve směrnici 94/67/EEC pro nebezpečné odpady. Emisní limity pro znečišťující látky do ovzduší se v případě spoluspalování se stanoví jako vážený průměr hodnot emisních limitů pro spalování paliv a pro spalování nebezpečných odpadů. V případě, že je podíl spalovaných odpadů vyšší než 40 %, musí být dodrženy emisní limity stanovené pro odpady. Dále má usnadnit spalování odpadů v cementárnách, kde se respektuje technologie výroby slinku hodnotami emisních limitů pro prach (30 mg.m n -3 ) a pro oxidy dusíku (v přepočtu na oxid dusičitý 800 mg.m n -3. Rovněž má být dodržen obsah organického uhlíku v pevných zbytcích spalovacího procesu ve výši 3 % hm. A celkový obsah C nesmí překročit 5 %. Jsou i kladeny požadavky na kvalitu vypouštěných vod z čištění odpadních plynů. Očekávané dopady na spalovny v ČR Pokud dojde k přijetí směrnice o spoluspalování v podobě, jak byla naznačena výše, lze očekávat zvýšené nároky na spalovny KO zejména na prach. Hodnota 10 mg.m n -3 je v podstatě prohibitivní pro elektrostatické odlučovače prachu, které, pokud nenásleduje mokré čištění spalin, budou muset být u většiny instalací nahrazovány tkaninovými odlučovači, jejichž pořizovací náklady jsou podstatně vyšší. Otázky spojené s dodržováním emisních limitů pro kyselé plynné látky obsažené ve spalinách nemusí být předmětem zvýšených nákladů na zařízení, ale spíše nákladů na provoz. Je však nesporné, že přijetí emisních limitů pro PCDD/F novelizací vyhlášky 117/97 Sb. vyvolá potřebu na investice, ať již do použití uhlíkových sorpčních materiálů nebo aplikací procesu selektivní katalytické redukce. Pokud jde o nároky na rozsah spalování KO je třeba počítat s jejich zvýšeným podílem. V první řadě by měla být naplněna kapacita stávajících spaloven KO ve výši 640 kt/rok (Praha 310 kt/r, Brno 240 kt/r, Liberec 90 kt/r). Dále v časovém horizontu let je nutno počítat, že při respektování směrnice o skládkování vzniknou požadavky na 2 3 nové spalovny KO o prosazení okolo 100 kt/rok [1]. Předpokládané náklady na výstavbu jedné spalovny libereckého typu s odlučováním PCDD/F v dnešních cenách by činily asi 2 miliardy Kč. V případě spaloven v Praze a Liberci nutno počítat s instalací třetího stupně čištění spalin. V současné době existuje v ČR asi 79 spaloven NO [2]. Tento počet je značný.vysoké finanční nároky na jejich úpravy pro dodržení směrnic EU povedou k omezení jejich počtu a rozvozu NO na větší vzdálenosti. Tak tomu bylo ve státech EU, kde jejich počet klesl o jednu třetinu. Otázka spaloven NO si vyžádá podrobnější IUAPPA Section: C

4 průzkum, když dotazníkové akce, organizované MŽP v roce 1999, se zúčastnilo jen několik a přitom v zásadě podcenily objem nákladů spojených s požadovanou modernizací. Literatura: [1] [1] Mikoláš, J, Kotoulová Z.: Rozvaha k aplikaci směrnice o omezení skládkování biodegradabilního odpadu v České republice. Závěrečná zpráva EMO, s. r. o. Praha 1998, 26 stran. [2] [2] Nekvasil, F., Blohberger, M., Morch, V., Bosák, S.: Katalog spaloven odpadů. Kutná Hora Praha, prosinec 1998 Druh, (resp. výkon spalovny KO v t/h) Nové spalovny Stávající spalovny - nad 6 t/h - od 1 do 6 t/h 89/369/EEC 89/429/EEC (tj. nové spalovny KO) (tj. stávající spalovny KO) Od od od do do Tab. č. 1: Porovnání časové aktuálnosti platných směrnic pro spalování komunálního odpadu Znečišťující látka EU EU EU EU EU Výkon spalovny do 1 t/h 1 3 t/h 3 t/h a více Do 1 t/h 1 t/h a více Vztažný plyn /%/ +/ 11 O 2 /9 CO 2 11 O 2 /9 CO 2 11O 2 /9CO 2 17 O 2 11 O 2 Celkový prach CO HCl /HCl/ HF /HF/ NO x /NO 2 / SO 2 /SO 2 / Org. Látky /elem C/ Hg+ Cd+ Cd - 0,2 As + Ni + Cr + Co - 0,2 Pb + Cu + Mn - 5,0 Pb + Cr + Cu + Mn Ni + As Cd + Hg - 0,2 0,2 +/ v EU lze složení spalin vztáhnout jak na O 2, tak i na CO 2. Při přepočtu z obsahu O 2 17 % na obsah ve výši 11 % se dělí koeficientem 2,5 Tab. č. 2: Porovnání emisních limitů / mg. m n -3, suchý plyn / podle Direktivy 84/369/EEC a vyhlášky MŽP ČR č. 117/97 Sb. pro nové spalovny komunálních odpadů. IUAPPA Section: C

5 Polutant Vyhl. MŽP ČR 117/97 Sb. EU-denní průměry EU-30 minutové (alt. A ) EU-30 minutové (alt. B ) EUvšechny průměrné pro nová zařízení. EUvšechny prům. pro exist. zařízení Vztažný plyn /%/ 1/ Prach SO NO x /NO 2 / CO / C x H y /C/ Cl /HCl/ F /HF/ PCDD/F ,1 ng/m 3 ++/ Hg+Tl+Cd 0,2 As+Ni+Cr+Co 2,0 Pb+Cu+Mn 5,0 Cd 0,05 0,1 Tl 0,05 0,1 Hg 0,05 0,1 Sb+As+Pb+Cr +Co+Cu+Mn+ Ni+V+Sn 0,5 1 1/ při spalování samotného odpadního oleje se emisní limity vyjadřují v přepočtu na 3 % O2. +/ 95 % všech denních průměrů v průběhu kalendářního roku ++/ doba odběru vzorku min. 6 hodin a maximálně 9 hodin. Tato hodnota je počítána jako součet koncentrací jednotlivých dioxinů a furanů podle metodiky na ekvivalent podle EPA (viz příloha č. 1 vyhlášky 117/97 Sb.) Tab. č. 3: Porovnání emisních limitů / mg. m n -3, suchý plyn/ podle Direktivy 94/67/EC a vyhlášky MŽP ČR č. 117/97 Sb. pro spalovny nebezpečných odpadů. IUAPPA Section: C

SPOLUSPALOVÁNÍ TUHÉHO ALTERNATIVNÍHO PALIVA VE STANDARDNÍCH ENERGETICKÝCH JEDNOTKÁCH

SPOLUSPALOVÁNÍ TUHÉHO ALTERNATIVNÍHO PALIVA VE STANDARDNÍCH ENERGETICKÝCH JEDNOTKÁCH SPOLUSPALOVÁNÍ TUHÉHO ALTERNATIVNÍHO PALIVA VE STANDARDNÍCH ENERGETICKÝCH JEDNOTKÁCH Teplárenské dny 2015 Hradec Králové J. Hyžík STEO, Praha, E.I.C. spol. s r.o., Praha, EIC AG, Baden (CH), TU v Liberci,

Více

Seznam údajů souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší

Seznam údajů souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší Příloha č. 15 (Příloha č. 7 k vyhlášce č. 205/2009 Sb.) Seznam údajů souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší 1. Identifikace provozovatele a provozovny 1. Údaje o provozovateli Název provozovatele

Více

Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Dle rozdělovníku Č.j. SpZn. Vyřizuje/ linka Brno dne: JMK 128967/2009 S JMK 128967/2009 OŽP/Ns Mariana Nosilová/2678

Více

Ing. Vladimír Neužil, CSc. Organizace KONEKO Marketing, spol. s r. o. Název textu Zneškodňování komunálního odpadu BK2 - Emise-stacionární zdroje

Ing. Vladimír Neužil, CSc. Organizace KONEKO Marketing, spol. s r. o. Název textu Zneškodňování komunálního odpadu BK2 - Emise-stacionární zdroje Autor Ing. Vladimír Neužil, CSc. Organizace KONEKO Marketing, spol. s r. o. Název textu Zneškodňování komunálního odpadu Blok BK2 - Emise-stacionární zdroje Datum Srpen 2001 Poznámka Text neprošel redakční

Více

Zpráva o provozu spalovny environmentální profil za rok 2002

Zpráva o provozu spalovny environmentální profil za rok 2002 Zpráva o provozu spalovny environmentální profil za rok 2002 V souladu s vyhláškou MŽP č.356/2002 Sb. uveřejňujeme požadované provozní údaje za rok 2002. Tak jak je zvykem v naší firmě podáváme informace

Více

Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje. (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení)

Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje. (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení) Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení) MZP 0002071102 Ing. Věra Hudáková Vývoj řešení výzkumného

Více

Zákon o odpadech a jeho prováděcí předpisy

Zákon o odpadech a jeho prováděcí předpisy Zákon o odpadech a jeho prováděcí předpisy Mgr. Viktor Havlice Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 Praha 10, 100 10 Ústředna: +420-267 121 111 Fax: ++420-2-6731-0308 Email: info@env.cz Obsah

Více

Ostrava 16.2.2011. odbor ochrany ovzduší MŽP

Ostrava 16.2.2011. odbor ochrany ovzduší MŽP Znečištění ovzduší a způsoby řešení v malých obcích Ostrava 16.2.2011 Legislativní nástroje ochrany ovzduší v ČR odbor ochrany ovzduší MŽP Legislativa ochrany ovzduší současně platná (1/4) zahrnující malé

Více

Maturitní témata Blok předmětů z životního prostředí Školní rok: 2013-2014

Maturitní témata Blok předmětů z životního prostředí Školní rok: 2013-2014 STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A SLUŽEB ELIŠKY KRÁSNOHORSKÉ 2069 DVŮR KRÁLOVÉ N. L. Obor Aplikovaná chemie ŠVP Aplikovaná chemie, ochrana životní prostředí, farmaceutické substance Maturitní témata Blok předmětů

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

MOKRÉ MECHANICKÉ ODLUČOVAČE

MOKRÉ MECHANICKÉ ODLUČOVAČE Účinnost technologie ke snižování emisí [%] Nově ohlašovaná položka bude sloužit k vyhodnocení účinnosti jednotlivých typů odlučovačů a rovněž k jejímu sledování ve vztahu k naměřeným koncentracím znečišťujících

Více

ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007

ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 27 Vážení čtenáři, Lovochemie, a.s., věnuje ochraně životního prostředí mimořádnou pozornost. Postupné snižování emisí do všech složek životního prostředí, vytváření

Více

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení podle 13 odst. 3 zákona o integrované prevenci

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení podle 13 odst. 3 zákona o integrované prevenci Adresátům dle rozdělovníku Č. j.: KULK 31175/2006 Spis zn.: KULK 5761/2004 Vyřizuje: Ing. Miroslav Kašák Telefon: 485 226 499 v Liberci 18.5.2006 R O Z H O D N U T Í Krajského úřadu Libereckého kraje,

Více

Studie pro energetické využití odpadů ve Zlínském kraji, Příloha Manažerský souhrn

Studie pro energetické využití odpadů ve Zlínském kraji, Příloha Manažerský souhrn Manažerský souhrn Nakládání s komunálním odpadem není v současné době ve Zlínském kraji nijak výrazně odlišné od situace v ostatních krajích České republiky. Výjimkou jsou kraj Liberecký a Jihomoravský

Více

ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ iluze či realita?!

ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ iluze či realita?! ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ iluze či realita?! Od koncepčního řešení pro investiční záměry až po technologie a zařízení šité na míru Petr Stehlík Vysoké učení technické v Brně Ústav procesního a ekologického

Více

Trendy a příležitosti ve zpracování odpadů v ČR. Ing. Kateřina Sobková

Trendy a příležitosti ve zpracování odpadů v ČR. Ing. Kateřina Sobková Trendy a příležitosti ve zpracování odpadů v ČR Ing. Kateřina Sobková Praha, 17.9.2013 Produkce odpadů 2008 2009 2010 2011 2012 * Celková produkce odpadů tis. t 30 782 32 267 31 811 30 672 31 007 Celková

Více

Energetické využívání odpadů připravovaná legislativa. Jana Střihavková odbor odpadů

Energetické využívání odpadů připravovaná legislativa. Jana Střihavková odbor odpadů Energetické využívání odpadů připravovaná legislativa Jana Střihavková odbor odpadů Zákon č. 185/2001 Sb. 23 spalování odpadů odstraňování D10 využívání R1 Energetické využívání odpadů podle zákona o odpadech

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 352 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 352 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 352 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší 352 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 3. července 2002, kterým se stanoví

Více

Osvědčily se požadavky 30. BImSchV. v praxi?

Osvědčily se požadavky 30. BImSchV. v praxi? Osvědčily se požadavky 30. BImSchV (spolkové nařízení o ochraně před imisemi) v praxi? Prof. Dr.-Ing. Rainer Wallmann HAWK Vysoká škola užité vědy a umění Vysoká odborná škola Hildesheim/Holzminden/Göttingen

Více

Příprava výstavby ZEVO v Kraji Vysočina Zdeněk Chlád

Příprava výstavby ZEVO v Kraji Vysočina Zdeněk Chlád Příprava výstavby ZEVO v Kraji Vysočina Zdeněk Chlád radní pro oblast životního prostředí Kraje Vysočina Historie ISNOV Historické důvody řešení ISNOV trvalé neplnění cílů Plánu odpadového hospodářství

Více

Smlouva o DÍLO na realizaci akce

Smlouva o DÍLO na realizaci akce ZADAVATEL: Místo stavby: TAMERO Kralupy nad Vltavou Zakázka Část A Příloha č. 9 Smlouva o DÍLO na realizaci akce Garantované parametry 1. GARANTOVANÉ PARAMETRY Kotel musí splňovat níže uvedené jmenovité

Více

Česká asociace odpadového hospodářství

Česká asociace odpadového hospodářství Česká asociace odpadového hospodářství SMYSLUPLNÉ MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ ODPADŮ V PODMÍNKÁCH ČR Ing. Petr Havelka výkonný ředitel ČESKÁ ASOCIACE ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ Již 17 let sdružuje podnikatelské

Více

Oběhové hospodářství

Oběhové hospodářství Oběhové hospodářství Odpady jako zdroj cenných surovin Jan Maršák Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Seminář k oběhovému hospodářství, EUROCENTRUM Praha 17. 9. 2015 Oběhové hospodářství - odpad

Více

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Problémy životního prostředí - ovzduší V této kapitole se dozvíte: Co je to ovzduší. Jaké plyny jsou v atmosféře. Jaké složky znečišťují

Více

ALME ASOCIACE AUTORIZOVANÝCH LABORATOŘÍ PRO MĚŘENÍ EMISÍ 9. »lenovè ALME. CS PROEKOS, spol. s r.o.

ALME ASOCIACE AUTORIZOVANÝCH LABORATOŘÍ PRO MĚŘENÍ EMISÍ 9. »lenovè ALME. CS PROEKOS, spol. s r.o. ALME ASOCIACE AUTORIZOVANÝCH LABORATOŘÍ PRO MĚŘENÍ EMISÍ 9 Ing. Jindřich Marek AXIA Dolní Třešňovec 30/IV 563 01 Lanškroun Tel.: 0467 / 524 502 mï enì emisì Fax: 0467 / 523 970 e-mail: info@axialan.cz

Více

Energetické využití odpadu. 200 let První brněnské strojírny

Energetické využití odpadu. 200 let První brněnské strojírny 200 let První brněnské strojírny Řešení využití odpadů v nové produktové linii PBS Spalování odpadů Technologie spalování vytříděného odpadu, kontaminované dřevní hmoty Depolymerizace a možnosti využití

Více

Ing. Michal SKŘEBSKÝ 606 788 384

Ing. Michal SKŘEBSKÝ 606 788 384 Ing. Michal SKŘEBSKÝ 606 788 384 Cíl Naučit vnímat vedoucí pracovníky ochranu životního prostředí jako součást každodenní práce, včetně výchovného působení na své okolí. Orientovat se v základních dokumentech

Více

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ PODLE ZÁKONA Č. 185/2001 SB., O ODPADECH Příručka pro oblast životního prostředí Příručka pro oblast životního prostředí Obsah: 1.0 Úvod 1.1 Stručný

Více

VŠCHT Praha, Ústav energetiky 10/1/2012. NAŘÍZENÍ VLÁDY o Plánu odpadového hospodářství České republiky, 197/2003 Sb. VŠCHT Praha, Ústav energetiky

VŠCHT Praha, Ústav energetiky 10/1/2012. NAŘÍZENÍ VLÁDY o Plánu odpadového hospodářství České republiky, 197/2003 Sb. VŠCHT Praha, Ústav energetiky 10/1/2012 5AZE_I Druhotné zdroje energie Odpadové hospodářství Využití odpadů Spalovny POP Čištění spalin Skládkování Ústav energetiky, VŠCHT Praha E-mail: Ivo.Jiricek@vscht.cz Odpady Definice (zák. č.

Více

STŘEDOTONÁŽNÍ SPALOVNA ODPADŮ - SYSTÉM ČIŠTĚNÍ SPALIN

STŘEDOTONÁŽNÍ SPALOVNA ODPADŮ - SYSTÉM ČIŠTĚNÍ SPALIN VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV PROCESNÍHO A EKOLOGICKÉHO INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF PROCESS AND ENVIRONMENTAL

Více

Realizace projektů ke snížení znečišťujících látek ze zdrojů znečišťování ovzduší společnosti TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.

Realizace projektů ke snížení znečišťujících látek ze zdrojů znečišťování ovzduší společnosti TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. 2 Realizace projektů ke snížení znečišťujících látek ze zdrojů znečišťování ovzduší společnosti TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. Ing. Gajdacz Tomáš Ochrana ovzduší TŽ, a.s. 3 Cíl prezentace: Informovat o: Vývoji

Více

odbor výstavby a ŽP 573500743 nám. Svobody 29, 768 11 Chropyně

odbor výstavby a ŽP 573500743 nám. Svobody 29, 768 11 Chropyně O Z N Á M E N Í údajů pro stanovení výše ročního poplatku pro malý zdroj znečišťování ovzduší za rok (dle ust. 19, odst. 16 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů,

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum 17. listopadu 15/2172 708 33 Ostrava Poruba

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum 17. listopadu 15/2172 708 33 Ostrava Poruba R Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum 17. listopadu 15/2172 708 33 Ostrava Poruba Zpráva č. 34/14 Výpočet emisních faktorů znečišťujících látek pro léta 2001 až

Více

Stručné shrnutí informací uvedených v žádosti

Stručné shrnutí informací uvedených v žádosti Stručné shrnutí informací uvedených v žádosti 1.Identifikace provozovatele (žadatele) Obchodní tiskárny akciová společnost, Plynárenská 233, 280 57 Kolín, IČ: 00013790 2.Popis zařízení a přehled případných

Více

1. Ochrana ovzduší a emisní limity

1. Ochrana ovzduší a emisní limity 1. Ochrana ovzduší a emisní limity 1. podmínka : dodržet navržené emisní limity Tabulka 1 - Emisní zdroje a termíny dosažení závazného emisního limitu Emisní zdroj Kotelna K 001 - kotel č. K 011, K 012

Více

EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU

EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU Sídlo/kancelář: Březinova 42, Brno Pobočka: Místecká 901, Paskov Česká Republika eveco@evecobrno.cz www.evecobrno.cz INTRODUCTION Společnost EVECO

Více

Stanovisko ČIŽP k žádostem o podporu z Operačního programu životní prostředí SFŽP

Stanovisko ČIŽP k žádostem o podporu z Operačního programu životní prostředí SFŽP Stanovisko ČIŽP k žádostem o podporu z Operačního programu životní prostředí SFŽP Úvod Státní fond životního prostředí vyhlásil 29.6.2007 Operační program životní prostředí, ze kterého bude poskytována

Více

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE NAKLÁDÁNÍ S ODPADY Spalovny odpadů Tepelné zpracování odpadu v energetických zdrojích Tepelné zpracování odpadu v cementárnách

Více

Provoz skládky komunálních odpadů

Provoz skládky komunálních odpadů Provoz skládky komunálních odpadů (ilustrovaný scénář pořadu) Odpady provázejí člověka po celou dobu civilizace. Vznikají při průmyslové činnosti, zemědělství, dopravě a při běžném životě člověka v konzumní

Více

ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY

ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY VELKÁ NOVELA ZÁKONA O ODPADECH RNDr. Martin Bursík MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY Hlavní cíle velké novely 1. Usnadnit občanům třídění odpadů 2. Ekonomicky zvýhodnit recyklaci před spalováním

Více

DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY

DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY Hradec Králové 2015 DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY Centrální zásobování teplem a spalovny komunálních odpadů doc. Ing. Zdeněk Skála, CSc Ing. Jiří Moskalík, Ph.D. Obsah Vznik a členění produkovaných odpadů

Více

PROTOKOL o autorizovaném měření emisí a o akreditované zkoušce číslo: 38/13

PROTOKOL o autorizovaném měření emisí a o akreditované zkoušce číslo: 38/13 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum 17. listopadu 15/2172 708 33 Ostrava Poruba Autorizovaná osoba dle zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. pro měření emisí

Více

energetického využití odpadů, odstraňování produktů energetického využití odpadů, hodnocení dopadů těchto technologií na prostředí.

energetického využití odpadů, odstraňování produktů energetického využití odpadů, hodnocení dopadů těchto technologií na prostředí. Příjemce projektu: Partner projektu: Místo realizace: Ředitel výzkumného institutu: Celkové způsobilé výdaje projektu: Dotace poskytnutá EU: Dotace ze státního rozpočtu ČR: VŠB Technická univerzita Ostrava

Více

UPRAVENÁ EMISNÍ BILANCE VYTÁPĚNÍ BYTŮ MALÝMI ZDROJI OD ROKU 2006

UPRAVENÁ EMISNÍ BILANCE VYTÁPĚNÍ BYTŮ MALÝMI ZDROJI OD ROKU 2006 Č ESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV ODDĚ LENÍ EMISÍ A ZDROJŮ PRACOVIŠTĚ MILEVSKO UPRAVENÁ EMISNÍ BILANCE VYTÁPĚNÍ BYTŮ MALÝMI ZDROJI OD ROKU 2006 ING. PAVEL MACHÁLEK RNDR. JIŘÍ MACHART, CSC. Milevsko 2007

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne: 22.1.2010 Číslo jednací: 179132/2009/KUSK Spisová značka: SZ_179132/2009/KUSK Vyřizuje: Ing. Lucie Merklová, Ph.D. / l. 860 Značka: OŽP/Mer ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001

Více

ZPRACOVÁNÍ A ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ V REGIONECH A MIKROREGIONECH

ZPRACOVÁNÍ A ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ V REGIONECH A MIKROREGIONECH ZPRACOVÁNÍ A ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ V REGIONECH A MIKROREGIONECH Petr Stehlík Vysoké učení technické v Brně Ústav procesního a ekologického inženýrství NETME Centre Obsah Úvod Koncepční a komplexní

Více

Ochrana ovzduší v rámci IPPC, legislativní rámec BREF

Ochrana ovzduší v rámci IPPC, legislativní rámec BREF Ochrana ovzduší v rámci IPPC, legislativní rámec BREF Aplikace BAT po novele zákona o integrované prevenci Ing. Jan Slavík, Ph.D. Dny teplárenství a energetiky Hradec Králové, 25.04.2014 Výjimka z aplikace

Více

Komentář k datovému standardu a automatizovaným kontrolám obsahu F_OVZ_SPE

Komentář k datovému standardu a automatizovaným kontrolám obsahu F_OVZ_SPE Komentář k datovému standardu a automatizovaným kontrolám obsahu F_OVZ_SPE Ohlašovací povinnost: Souhrnná provozní evidence (SPE) zdrojů znečišťování ovzduší Formulář: F_OVZ_SPE Dle příslušné legislativy:

Více

OCHRANA OVZDUŠÍ VE STÁTNÍ SPRÁVĚ 8.-10. listopadu 2011. Malé spalovací zdroje. Milan Kyselák

OCHRANA OVZDUŠÍ VE STÁTNÍ SPRÁVĚ 8.-10. listopadu 2011. Malé spalovací zdroje. Milan Kyselák OCHRANA OVZDUŠÍ VE STÁTNÍ SPRÁVĚ 8.-10. listopadu 2011 Malé spalovací zdroje Milan Kyselák Obsah 1. Spotřeba a ceny paliv pro domácnosti 2. Stav teplovodních kotlů v domácnostech 3. Vhodná opatření pro

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ č.j.: 3545/ZZ/12 V Karlových Varech dne 19.12.2012 Vyřizuje: Ing. Podlešák/2292 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001

Více

Odstraňování Absorption minoritních nečistot z bioplynu

Odstraňování Absorption minoritních nečistot z bioplynu www.vscht.cz Ústav plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší Laboruntersuchungen der Karel Ciahotný Gastrocknung e-mail:karel.ciahotny@vscht.cz mit Hilfe von Adsorption und Odstraňování Absorption minoritních

Více

Možnosti energetického využívání směsných komunálních odpadů v ČR - aktuální situace, výhledy a možnosti

Možnosti energetického využívání směsných komunálních odpadů v ČR - aktuální situace, výhledy a možnosti Nakládání s odpady v Moravskoslezském a Žilinském kraji konaný dne 11.9.2014, v hotelu Imperial v Ostravě Možnosti energetického využívání směsných komunálních odpadů v ČR - aktuální situace, výhledy a

Více

Termické zpracování odpadů. Ing. Jan Malaťák, Ph.D.

Termické zpracování odpadů. Ing. Jan Malaťák, Ph.D. Termické zpracování odpadů SPALOVNY Ing. Jan Malaťák, Ph.D. Praha 2006 Termické zpracování odpadů Těmito postupy jsou původně nebezpečné látky v hořlavých odpadech přeměněny na poměrně neškodné produkty.

Více

» I. Legislativa současná» II. Legislativa budoucí» III. Současné problémy

» I. Legislativa současná» II. Legislativa budoucí» III. Současné problémy Legislativa v ochraně venkovního ovzduší a měření suspendovaných částic frakce PM 10 resp. PM 2,5 Jiří Morávek, odbor ochrany ovzduší MŽP» I. Legislativa současná» II. Legislativa budoucí» III. Současné

Více

Spalovací vzduch a větrání pro plynové spotřebiče typu B

Spalovací vzduch a větrání pro plynové spotřebiče typu B Spalovací vzduch a větrání pro plynové spotřebiče typu B Datum: 1.2.2010 Autor: Ing. Vladimír Valenta Recenzent: Doc. Ing. Karel Papež, CSc. U plynových spotřebičů, což jsou většinou teplovodní kotle a

Více

Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 Změny ve vzoru žádosti

Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 Změny ve vzoru žádosti Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 Změny ve vzoru žádosti Ondřej Skoba Odbor životního prostředí a zemědělství Oddělení hodnocení ekologických rizik Praha, 11.09.2014 Struktura prezentace

Více

OKRUH II LEGISLATIVA. Ing. Lucie Valentová, Ph.D. ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s.

OKRUH II LEGISLATIVA. Ing. Lucie Valentová, Ph.D. ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s. OKRUH II LEGISLATIVA Ing. Lucie Valentová, Ph.D. ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s. LEGISLATIVA nakládání s biologicky rozložitelnými odpady Biologicky rozložitelný odpad - pojmy

Více

Integrovaná soustava získávání energie využitím domácích obnovitelných a alternativních zdrojů

Integrovaná soustava získávání energie využitím domácích obnovitelných a alternativních zdrojů Integrovaná soustava získávání energie využitím domácích obnovitelných a alternativních zdrojů Prof. Ing. Petr Stehlík, CSc. Vysoké učení technické v Brně Ústav procesního a ekologického inženýrství Ing.

Více

Hlášení o produkci a nakládání s odpady

Hlášení o produkci a nakládání s odpady Příloha č. 20 k vyhlášce č. 383/2001 Sb. Hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok.... Evidenční číslo (Vyplní obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo SOP) List č. 1 Strana č. Celkový počet

Více

Česká asociace odpadového hospodářství

Česká asociace odpadového hospodářství Česká asociace odpadového hospodářství STUDIE ČAOH POROVNÁNÍ VARIANT ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ ODPADŮ A TAP V ČR DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY 2015 22.4.2015 Ing. Petr Havelka výkonný ředitel ČAOH ČESKÁ ASOCIACE

Více

Vývoj stavu ovzduší. Příloha č. 2

Vývoj stavu ovzduší. Příloha č. 2 Vývoj stavu ovzduší Příloha č. 2 Na počátku 90. let patřilo znečištění ovzduší k nejzávaznějším problémům životního prostředí České republiky. Emise všech hlavních znečišťujících látek, zvláště pak suspendovaných

Více

Ing. Vladimír Neužil, CSc. Organizace KONEKO Marketing spol. s r.o. Název textu Emise - stacionární zdroje Datum Březen 2001 Poznámka Text neprošel

Ing. Vladimír Neužil, CSc. Organizace KONEKO Marketing spol. s r.o. Název textu Emise - stacionární zdroje Datum Březen 2001 Poznámka Text neprošel Autor Ing. Vladimír Neužil, CSc. Organizace KONEKO Marketing spol. s r.o. Název textu Emise - stacionární zdroje Datum Březen 2001 Poznámka Text neprošel redakční ani jazykovou úpravou 3. EMISE STACIONÁRNÍ

Více

ÚČETNICTVÍ MATERIÁLOVÝCH TOKŮ ELEKTROODPADU V ČR

ÚČETNICTVÍ MATERIÁLOVÝCH TOKŮ ELEKTROODPADU V ČR Konference Průmyslová ekologie, 24.-26. března 2010 ÚČETNICTVÍ MATERIÁLOVÝCH TOKŮ ELEKTROODPADU V ČR Miloš Polák 1), 2) 1) REMA Systém, a.s., Velké Kunratické 1570/3a, 148 00 Praha4,; e-mail: mpolak@remasystem.cz;

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE 1. Identifikace provozovatele Obchodní firma nebo název/titul,

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01C31GY* Čj: MSK 120307/2013 Sp. zn.: ŽPZ/6861/2014/Chla 245.1 V5 Vyřizuje: Ing. Michal Chlapek

Více

Jiný pohled na ekonomiku MBÚ a spaloven. Ing. Jan Habart, Ph.D. Česká zemědělská univerzita v Praze CZ Biomu

Jiný pohled na ekonomiku MBÚ a spaloven. Ing. Jan Habart, Ph.D. Česká zemědělská univerzita v Praze CZ Biomu Jiný pohled na ekonomiku MBÚ a spaloven Ing. Jan Habart, Ph.D. Česká zemědělská univerzita v Praze CZ Biomu 22 % (1 mil. tun) 2007 2020 Základní schéma MBÚ MBÚ Klasická MBÚ Původce Lehké drcení Separátor

Více

Výhled pro nakládání s BRO v ČR

Výhled pro nakládání s BRO v ČR Výhled pro nakládání s BRO v ČR Kamila Součková MŽP Odbor odpadů Nový zákon o odpadech Platná legislativa OH ČR Rozšířené teze rozvoje OH v ČR (schváleny vládou 25. srpna 2010) Věcné záměry zákon o odpadech

Více

Splní Česká republika skládkovou směrnici o odpadech a za jakou cenu?

Splní Česká republika skládkovou směrnici o odpadech a za jakou cenu? Arnika program Toxické látky a odpady Chlumova 17, 130 00 Praha 3 e-mail: toxik@arnika.org www.arnika.org/o-programu tel./fax: 222 781 471, GSM: 774 406 825 Splní Česká republika skládkovou směrnici o

Více

Projekt monitoringu. investor :

Projekt monitoringu. investor : Výtisk 6 Zakázka : DS BENZINA Červené Pěčky - PD monitoringu Číslo zakázky : SAN-15-0192 Interní číslo dokumentu : PRO-SAN-15-0004 Projekt monitoringu Monitoring a sběr fáze v rámci opatření vedoucích

Více

Návrh zákona o předcházení ekologické újmě a její nápravě a návrh novely zákona o odpadech

Návrh zákona o předcházení ekologické újmě a její nápravě a návrh novely zákona o odpadech Návrh zákona o předcházení ekologické újmě a její nápravě a návrh novely zákona o odpadech Libor Dvořák ředitel legislativního odboru Ministerstvo životního prostředí Libor_Dvorak@env.cz Návrh zákona o

Více

Příloha 4. Porovnání prototypů jednotlivých souborů s podpisem zdroje

Příloha 4. Porovnání prototypů jednotlivých souborů s podpisem zdroje Porovnání prototypů jednotlivých souborů s podpisem zdroje Obsah 1. ÚVOD... 4 2. SROVNÁNÍ PROTOTYPŮ JEDNOTLIVÝCH SOUBORŮ S PODPISEM ZDROJE... 4 2.1 POLYCYKLICKÉ AROMATICKÉ UHLOVODÍKY... 4 2.2 TĚŽKÉ KOVY...

Více

Produkce. [t/rok] O 29,3000 0,00 N 2,0600 2,5400 123,30 0,00

Produkce. [t/rok] O 29,3000 0,00 N 2,0600 2,5400 123,30 0,00 Tabulka č.4.1.1. - Celková produkce odpadů města Šumperka v období 2-24 Druh zdroj dat: evidence odpadů obce Název druhu Kategorie Produkce Změna produkce * odhad pro 2851 obyvatel Měrná produkce v roce

Více

Praktické zkušenosti s vyřizováním žádostí o povolení provozu z pohledu krajského úřadu. Irena Kojanová

Praktické zkušenosti s vyřizováním žádostí o povolení provozu z pohledu krajského úřadu. Irena Kojanová Praktické zkušenosti s vyřizováním žádostí o povolení provozu z pohledu krajského úřadu Irena Kojanová OBSAH Praktické zkušenosti s vyřizováním žádostí o povolení provozu Žádosti o povolení provozu pro

Více

Ceny tepelné energie v soustavách zásobování teplem v porovnání s cenami z lokálních zdrojů.

Ceny tepelné energie v soustavách zásobování teplem v porovnání s cenami z lokálních zdrojů. Ceny tepelné energie v soustavách zásobování teplem v porovnání s cenami z lokálních zdrojů. Konkurenceschopnost ceny tepla ve Vsetíně vůči lokálním plyn. kotelnám, příp. tepelným čerpadlům. Invicta Bohemica,

Více

3 Údaje ze sčítání lidu, domů a bytů SLDB 2011 pro modelový výpočet neevidované spotřeby pevných a kapalných paliv v lokálních topeništích

3 Údaje ze sčítání lidu, domů a bytů SLDB 2011 pro modelový výpočet neevidované spotřeby pevných a kapalných paliv v lokálních topeništích 1 3 Údaje ze sčítání lidu, domů a bytů SLDB 211 pro modelový výpočet neevidované spotřeby pevných a kapalných paliv v lokálních topeništích Sčítání lidu, domů a bytů k 26. březnu 211 se uskutečnilo na

Více

Zákon č. 59/2006 Sb. ze dne 2. února 2006

Zákon č. 59/2006 Sb. ze dne 2. února 2006 Zákon č. 59/2006 Sb. ze dne 2. února 2006 o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky Ústí nad Labem 4/2014 Ing. Jaromír Vachta Účel a působnost

Více

Vítáme vás v Evropském průzkumu o SME (malé a střední společnosti) a životním prostředí.

Vítáme vás v Evropském průzkumu o SME (malé a střední společnosti) a životním prostředí. EVROPSKÝ PRŮZKUM O SME A ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ Vítáme vás v Evropském průzkumu o SME (malé a střední společnosti) a životním prostředí. Vyplnění dotazníku zabere přibližně 5-10 minut. Děkujeme! Dánský technologický

Více

AVE Kolín s.r.o., Třídvorská 1501, 280 02 Kolín V T: +420 321 724 011, www.ave-kolin.cz

AVE Kolín s.r.o., Třídvorská 1501, 280 02 Kolín V T: +420 321 724 011, www.ave-kolin.cz Svoz BRKO ve správním území obce Hradčany Hradčany 26. 11. 2013 Program biologicky rozložitelný komunální odpad pilotní projekt v Kolíně II a v Sendražicích zajištění plnění zakázky propagace legislativa,

Více

Jsou spalovny komunálních odpadů opravdu tak nebezpečné?

Jsou spalovny komunálních odpadů opravdu tak nebezpečné? Pohled pragmatického ekonoma: Jsou spalovny komunálních odpadů opravdu tak nebezpečné? Pokud je někde zveřejněn záměr projektu postavit spalovnu komunálního odpadu (nedej Bože spalovnu nebezpečného odpadu),

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2013 1. Identifikace provozovatele zařízení Obchodní firma nebo

Více

www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz

www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz www.tonda-obal.cz Pro děti... www.tonda-obal.cz Děti se mohou na Tondu obracet také se svými dotazy (e-mail: tonda@ekokom.cz). Pojízdná výstava o zpracování

Více

Nové kotlíkové dotace z OPŽP

Nové kotlíkové dotace z OPŽP Nové kotlíkové dotace z OPŽP Současný stav Emise z malých spalovacích zdrojů v domácnostech mají velký podíl na celkových emisích PM10 (cca 40%) a benzo(a)pyrenu (až 90 %) a velký dopad na kvalitu ovzduší.

Více

Moderní způsoby vytápění domů s využitím biomasy. Ing. T. Voříšek, SEVEn, o.p.s. Seminář Vytápění biomasou 2009, Luhačovice, 13.-14.

Moderní způsoby vytápění domů s využitím biomasy. Ing. T. Voříšek, SEVEn, o.p.s. Seminář Vytápění biomasou 2009, Luhačovice, 13.-14. Moderní způsoby vytápění domů s využitím biomasy Ing. T. Voříšek, SEVEn, o.p.s. Seminář Vytápění biomasou 2009, Luhačovice, 13.-14. května 2009 Obsah Co je charakteristické pro moderní způsob vytápění

Více

BM servis a.s. Řízená skládka odpadů S-IO a S-OO Nový stav Integrované povolení čj. MSK 202791/2006 ze dne 25. 5. 2007, ve znění pozdějších změn

BM servis a.s. Řízená skládka odpadů S-IO a S-OO Nový stav Integrované povolení čj. MSK 202791/2006 ze dne 25. 5. 2007, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

J. Schlaghamerský: Ochrana životního prostředí odpady

J. Schlaghamerský: Ochrana životního prostředí odpady Definice odpadu dle zákona č. 185 / 2001 Sb.: Odpad - je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadu uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu

Více

Technické lyceum - výběrové předměty

Technické lyceum - výběrové předměty EKOLOGIE Technické lyceum - výběrové předměty Zaměření 3.roční!r 4.ročník Předmět Dotace Předmět Dotace Výpočetní technika Počítačové sítě (CNA) 4 Počítačové sítě (CNA) 4 Tvorba WWW stránek 2 Ekologie

Více

Elektrárny část II. Tepelné elektrárny. Ing. M. Bešta

Elektrárny část II. Tepelné elektrárny. Ing. M. Bešta Tepelné elektrárny 1) Kondenzační elektrárny uhelné K výrobě elektrické energie se využívá tepelné energie uvolněné z uhlí spalováním. Teplo uvolněné spalováním se využívá k výrobě přehřáté (ostré) páry.

Více

Dokumentace podprogramu 1

Dokumentace podprogramu 1 Dokumentace podprogramu 1 1. Základní údaje podprogramu: identifikační údaje: Pořízení nízkoemisních pohonných a pomocných jednotek 2. Bilance potřeb a zdrojů financování podprogramu ISPROFIN S 05 270

Více

NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU - PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv Spalovací turbíny Ing. Jan Andreovský Ph.D.

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv Spalovací turbíny Ing. Jan Andreovský Ph.D. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Spalování paliv Spalovací turbíny Ing. Jan Andreovský Ph.D. Spalovací turbíny Základní informace Historie a vývoj Spalovací

Více

Právníúprava odpadového hospodářství

Právníúprava odpadového hospodářství Právníúprava odpadového hospodářství Michal Sobotka Katedra práva životního prostředí PF UK sobotka@prf.cuni.cz Produkce odpadů svět: 14 mld.t ročně 15% N Evropa: 2.3 mld.t 3.5 mil.t/obyvatel 27 mil.t

Více

IV. Chemické rovnice A. Výpočty z chemických rovnic 1

IV. Chemické rovnice A. Výpočty z chemických rovnic 1 A. Výpočty z chemických rovnic 1 4. CHEMICKÉ ROVNICE A. Výpočty z chemických rovnic a. Výpočty hmotností reaktantů a produktů b. Výpočty objemů reaktantů a produktů c. Reakce látek o různých koncentracích

Více

Částka 128. VYHLÁŠKA ze dne 16. listopadu 2010 o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie

Částka 128. VYHLÁŠKA ze dne 16. listopadu 2010 o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie Strana 4772 Sbírka zákonů č.349 / 2010 349 VYHLÁŠKA ze dne 16. listopadu 2010 o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST ( v souladu s Nařízením (EU) No. 453/2010 )

BEZPEČNOSTNÍ LIST ( v souladu s Nařízením (EU) No. 453/2010 ) BEZPEČNOSTNÍ LIST ( v souladu s Nařízením (EU) No. 453/2010 ) 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/ SMĚSI A SPOLEČNOSTI/ PODNIKU 1.1 Určení výrobku Název výrobku: SOKOFLOK 16 Druh výrobku: s m ě s 1.2 Důležité upozornění

Více

Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady)

Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady) Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady) Pozitivní vliv MOVO na životní prostředí 1. Nakládání s vodami: Provádění

Více

Informační systém kvality ovzduší v oblasti Polsko -Českého pohraničí ve Slezském a Moravskoslezském regionu = projekt AIR SILESIA

Informační systém kvality ovzduší v oblasti Polsko -Českého pohraničí ve Slezském a Moravskoslezském regionu = projekt AIR SILESIA Informační systém kvality ovzduší v oblasti Polsko -Českého pohraničí ve Slezském a Moravskoslezském regionu = projekt AIR SILESIA Lucie Hellebrandová Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě 1 Základní údaje

Více

1. Ochrana ovzduší a emisní limity

1. Ochrana ovzduší a emisní limity 1. Ochrana ovzduší a emisní limity 1.1 Emisní limity Technologické úseky TÚ 105, 106 a 108 spadají do kategorie zvláště velkých stacionárních zdrojů znečištění ovzduší. Technologické úseky TÚ 101 a 102

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 50210/ENV/15 V Praze dne 21. července 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 60 Rozeslána dne 3. července 2009 Cena Kč 49, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 60 Rozeslána dne 3. července 2009 Cena Kč 49, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 60 Rozeslána dne 3. července 2009 Cena Kč 49, O B S A H : 205. Vyhláška o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o provedení některých dalších ustanovení

Více

Vyplňují se pouze údaje o auto vracích a odpadech, nikoliv údaje o dílech vzniklých zpracováním auto vraků, které jsou určeny k opětovnému použití.

Vyplňují se pouze údaje o auto vracích a odpadech, nikoliv údaje o dílech vzniklých zpracováním auto vraků, které jsou určeny k opětovnému použití. Vysvětlivky: Vyplňují se pouze údaje o auto vracích a odpadech, nikoliv údaje o dílech vzniklých zpracováním auto vraků, které jsou určeny k opětovnému použití. Veškeré údaje o množství se uvádějí v tunách

Více