VLIV SMĚRNIC EVROPSKÉ UNIE NA ROZSAH A TECHNICKOU ÚROVEŇ SPALOVÁNÍ ODPADŮ V ČESKÉ REPUBLICE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VLIV SMĚRNIC EVROPSKÉ UNIE NA ROZSAH A TECHNICKOU ÚROVEŇ SPALOVÁNÍ ODPADŮ V ČESKÉ REPUBLICE"

Transkript

1 VLIV SMĚRNIC EVROPSKÉ UNIE NA ROZSAH A TECHNICKOU ÚROVEŇ SPALOVÁNÍ ODPADŮ V ČESKÉ REPUBLICE VEJVODA J., BURYAN P. Vysoká škola chemicko-technologická, Ústav plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší, Technická 5, Praha 6 Přehled platných směrnic EU a legislativa ČR Spalování odpadů v EU se dotýká dvou kategorií odpadů. Jedná se komunální odpady a o nebezpečné odpady. V současné době jsou ještě na jejich spalování kladeny odlišné nároky. Technické požadavky na spalovny z hlediska úrovně spalování a znečišťování ovzduší jsou shrnuty v následujících legislativních aktech: 1. Směrnice 89/429/EEC pro stávající spalovny komunálních odpadů; 2. Směrnice 89/369/EEC pro nové spalovny komunálních odpadů. 3. Směrnice 94/67/EC pro spalování nebezpečných odpadů. Z hlediska kvant spalovaných KO má pro další vývoj základní význam: 4. Směrnice 99/31/EC o skládkování odpadů; Při této příležitosti je třeba se zmínit o připravovaném předpisu, který pod názvem Společné stanovisko č. 7 předložila Rada evropské unie Evropskému parlamentu a které po schválení touto institucí má nahradit první tři citované směrnice. Jeho přijetí se očekává v tomto roce a má zásadně upravit spalování všech odpadů. V ČR podmínky pro provoz spaloven komunálních i nebezpečných odpadů vymezuje vyhláška MŽP ČR 117/1997 Sb.(dále vyhláška). Spalování komunálních odpadů Směrnice 89/429/EEC pro stávající spalovny KO není z hlediska vstupu ČR do EU aktuální. V roce 1991 přijatá úprava ve formě Opatření FVŽP k zákonu 309/1991 Sb.o ovzduší ve svých ustanoveních splňuje téměř všechny požadavky směrnice 89/369/EEC pro nové spalovny KO, které jsou přísnější než požadavky kladené směrnicí pro stávající spalovny. Navíc, jak dokládají data v tab. č. 1, v současné době v platnosti zůstávají ustanovení směrnice 89/429/EEC jen pro spalovny od 1 do 6 tun za hodinu, avšak i ty musí do 30. listopadu splňovat směrnici 89/369/EEC. Za výkon spalovny podle směrnice 89/369/EEC se považuje součet množství spálených odpadů za jednotku časovou všech zařízení umístěných na společném stanovišti a sloužícím témuž účelu. Směrnice rozeznává tři kategorie spaloven komunálních odpadů (KO), jimiž jsou: - spalovny o jmenovitém množství spáleného KO nižším než 1 t/h - spalovny o jmenovitém množství spáleného KO od 1 3 t/h - spalovny o jmenovitém množství spáleného KO vyšším než 3 t/h Vyhláška třídí z hlediska požadavků na ochranu ovzduší spalovny KO do dvou skupin.první z nich je pro spalovny s jmenovitým množstvím spáleného odpadu do 1 t/h, druhá pak pro ostatní spalovny. Porovnání emisních limitů pro stanovené koncentrace vztažných plynů je provedeno v tab. č. 2. Zatím co vyhláška připouští vyjádření emisních limitů ve vztahu ke koncentraci kyslíku, direktivy EU umožňují emisní limity vztahovat vedle kyslíku i ke koncentraci oxidu uhličitého, přičemž pro obsah O 2 ve výši 11 % obj. je ekvivalentní koncentrace CO 2 ve výši 9 % obj. Pro spalovny KO do množství spáleného odpadu 1 t/h stanoví vyhláška vztažný obsah kyslíku 17 %, zatím co direktiva uvádí obsah 11 %. Direktiva však připouští vyjádření emisního limitu i pro koncentraci kyslíku ve spalinách ve výši 17 % s tím, že koncentrace takto vyjádřené nesmí překročit uvedené v tabulce po jejich vynásobení koeficientem 2,5. Směrnice rovněž předepisuje zvýšit teplotu spalin za posledním přívodem spalovacího vzduchu na minimální teplotu 850 o C s dobou prodlení spalin při této teplotě alespoň 2 s a při koncentraci kyslíku minimálně 6 % obj. a to i za nejméně příznivých podmínek pro provoz spalovny. Všechny nové spalovny KO musí být vybaveny reservními hořáky, které se uvedou samočinně do provozu, pokud teplota spalin za posledním přívodem kyslíku klesne pod 850 o C. Tato podmínka platí i pro najíždění a odstavování zařízení, pokud se spalovaný odpad nalézá ve spalovací komoře. Porovnáme-li emisní limity podle vyhlášky s posuzovanou směrnicí, tak jak jsou uvedeny v tab. č. 2, vysvítají jen nepatrné rozdíly. U spaloven do 1 t/h musíme ve vyhlášce vynásobit hodnotou 2,5 (rozdíl ve vyjádření vzhledem ke vztažné koncentraci kyslíku). V tomto případě vyhoví emisní limity pro prach, které jsou hodnotou 125 mg. m -3 n přísnější, naproti tomu nevyhoví výrazně mírnější hodnota pro CO, která po přepočtu činí 250 mg. m -3 n. Emisní limit pro CO hodnotou 100 mg. m -3 n v zařízení o jmenovitém množství -3. spálených KO 1 t/h a vyšším je splněn, pokud nejméně 90 % všech měření za 24 hodin je nižší než 150 mg. m n U ostatních znečišťujících látek, uvedených v tab. č. 2 se vychází z sedmidenních průměrů, z nichž žádný nesmí překročit emisní limit a žádná z naměřených denních hodnot nesmí překročit emisní limit o více než 30 %. Zde IUAPPA Praha Section: C

2 je na místě porovnat emisní limity podle definice kontinuálního měření podle vyhlášky, které je universální ve svých požadavcích na všechny kategorie zdrojů znečišťování ovzduší, a podmínky vyhodnocení podle směrnice. U spaloven s jmenovitým množstvím spáleného KO nad 1 t/h jsou ostatních emisních limitů vesměs shodné, pouze vyhláška ukládá přísnější emisní limit pro HCl a je i přísnější než některé podle směrnice pro spalovny s jmenovitým výkonem 1 3 t/h. Oproti vyhlášce směrnice neukládá emisní limit pro oxidy dusíku. Pokud jde o emisní limity pro těžké kovy, pak jsou zde malé rozdíly v zařazení jednotlivých kovů do skupin (např.: vyhláška 117/97 Sb. uvádí součtové pro Hg + Tl + Cd hodnotou 0,2 mg. m -3 n, směrnice stejnou hodnotu jen pro Hg + Cd. Pokud jde o měření, jsou podmínky v zásadě shodné. Směrnice ukládá, že rozsah měření musí být uložen v povolení pro provoz zdroje, včetně používaných metod. Měření musí být provedeno k tomu oprávněnou organizací. Dále se požaduje prokázání doby styku 2 s při teplotě 850 o C měřením při minimální koncentraci O 2 6 % obj. Vzorkovací místa musí být schválena kompetentními úřady a obsažena v povolení k provozu zdroje. Novela vyhlášky, která vstoupí v platnost v tomto roce, zavede emisní limity pro polychlorované -3 dibenzodioxiny a polychlorované dibenzofurany (PCDD/F) hodnotou 0,1 ng.m n pro všechny spalovny komunálních odpadů o výkonu nad 1 t/h. Spalování nebezpečných odpadů Zatím co vyhláška ošetřuje pouze základní podmínky spalování nebezpečných odpadů (NO) a vyhlašuje emisní limity, směrnice 94/67/EC vymezuje podmínky pro provoz celé spalovny, tj.od přijímání odpadů do spalovny, přes proces spalování odpadu, nakládání s odpadními vodami a odpady ze spalovny NO. Čl. 6 direktivy přesněji vymezuje teplotu spalování NO hodnotou 850 o C, která musí být dosažena na stěně spalovací komory nebo v její blízkosti za posledním přívodem vzduchu po dobu nejméně 2 s a při minimálním obsahu kyslíku 6 %. Obsahuje-li NO více než 1 % halogenovaných organických látek, teplota musí činit nejméně 1100 o C. Tyto podmínky jsou - až na zmínku o místě dosažení požadované teploty - stejné jako ve vyhlášce, která požaduje teplotu 1200 o C. Oproti stávajícímu znění vyhlášky směrnice zakotvuje s platností od r emisní limit pro PCDD/F hodnotou 0,1ng.m -3 n, avšak bude rovněž zaveden při novelizaci s účinností od r. 2003, a to pro všechny spalovny NO bez výkonového omezení. Je-li pec otápěna samotným NO nebo směsí plynných a práškových látek z tepelné předúpravy NO za nedostatku vzduchu (pyrolýzy), a kdy plynná část tvoří více než 50 % veškerého přivedeného tepla do zařízení, koncentrace kyslíku za posledním přívodem vzduchu musí být alespoň 3 %. Pro případ pyrolýzních pecí se vyhláška odvolává na individuální stanovení podmínek spalování, jejichž kompetenci svěřuje ČIŽP. Směrnice dále deklaruje, že všechna spalovací zařízení musí být vybavena zvláštními hořáky, které se samočinně uvedou do provozu, pokud teplota za posledním přívodem spalovacího vzduchu klene pod stanovenou hranici. Ty poté musí být v provozu tak dlouho, dokud se spalovaný odpad nalézá ve spalovací komoře.. Během uvádění do provozu nebo odstavování z provozu, pokud se teplota nachází pod požadovanou hranicí, hořáky musí používat paliva, která nesmí vyvolat vyšší emise než vznikají spalováním plynového oleje (přibližně LTO). Odpad nesmí být spalován: - pokud není dosaženo předepsané teploty - kdykoliv, pokud teplota spalování klesne - jestliže předepsané kontinuální měření prokazuje překračování emisních limitů pro případ poruchy čistícího zařízení. Emisní limity pro CO jsou vymezeny hodnotami: - buď 50 mg.m -3 n jako denní průměrná hodnota, nebo jedna z alternativ mg.m n jako 95 % všech naměřených hodnot za 10 minut mg.m -3 n jako průměr všech středních hodnot za 30 min během 24 hodin. Poslední pojetí, tj. 100 mg.m -3 n CO jako průměr všech středních hodnot za 30 min během 24 hodin, u nás vyhodnocované s podmínkou navíc jako minimum 95 % všech středních hodnot v průběhu kalendářního roku, je naší legislativě nejbližší. Desetiminutové průměry vyhláška nepředpokládá. Tab. č. 3 porovnává emisní limity podle vyhlášky a směrnice 94/67/EEC. Z porovnání je zřejmé, že vyhláška je pro téměř všechny znečišťující látky podstatně mírnější. Pokud jde o těžké kovy, vyhláška uvádí emisní limit pro součtové koncentrace kovů s obdobnou nejvyšší toxicitou (Hg,Tl, Cd), zatím co směrnice uvádí samostatné v členění na nové a existující spalovny NO.Ve vyhlášce schází ve výčtu limitovaných koncentrací Sn. Na nové spalovny směrnice klade přísnější požadavky. Ostatní kovy stanoví směrnice součtovou hodnotou. Odběry vorků pro stanovení PCD/F jako průměrné za minimálně 6 a maximálně 9 hodin musí být prováděny 2 x za rok, přičemž v prvním roce provozu každé dva měsíce. Toto ustanovení je rovněž předmětem novely vyhlášky. Není však podmínkou, pokud spalované odpady nemohou překročit stanovenou hodnotu o více než 10 %. Kapalné odpady ze spalovny a z čištění spalin musí být minimalizovány a musí být v souladu s odpovídajícími normami EU co do obsahu těžkých kovů, PCD/F, jejichž hmotnost však musí být nižší než je ta, která je z daného zařízení vypouštěna do ovzduší. IUAPPA Section: C

3 Vybavení spalovny NO musí být na takové úrovni, aby byl zamezen jakýkoliv únik znečišťujících látek do půdy a podzemních vod. Skladovací prostory pro NO musí být zabezpečeny proti svedení dešťové vody do odpadních vod ze skládek odpadů a protipožárních zařízení. Tento svod musí umožňovat odebírání vzorků pro jejich analýzu před jejich vypuštěním. Směrnice 99/31/EC o skládkování odpadů Zatím co předcházející směrnice vymezovaly toliko technické podmínky pro spalování odpadů, tato směrnice omezuje ukládání biologicky rozložitelných (biodegradabilních) odpadů na skládky. Její přijetí zakládá omezení skládkování těchto odpadů, přičemž náhradu lze hledat především v termických procesech zneškodňování odpadů. Směrnice 99/31/EC si klade za cíl omezit ukládání biodegradabilního odpadu na skládky v porovnání s rokem 1995 takto: - do pěti let od vstoupení v platnost, tj. do roku 2006 o 25 % - do osmi let, tj. do roku 2009 o 50 % - do patnácti let, tj. do roku 2017 o 65 % - dále do dvou let od vstoupení v platnost zakazuje ukládat celé ojeté pneumatiky - do pěti let od vstoupení v platnost pak i rozdrcené pneumatiky Směrnice ukládá členským zemím, aby do dvou let od nabytí účinnosti zavedly systémy pro sledování celkového množství komunálního odpadu ukládaného na skládky a jeho podílu, který je biologicky rozložitelný. Náklady na skládkování musí pokrýt veškeré náklady spojené s provozem skládky, vč. předpokládaných nákladů na jejich rekultivaci a následnou péči o lokalitu po dobu alespoň 30 let. Očekávané změny v EU pro spalování odpadů Rada EU Stanoviskem č. 7 ze dne 25. listopadu 1999 postoupila Evropskému parlamentu k projednání a přijetí návrh nové směrnice 2000/ /EC, která má nahradit všechny výše citované směrnice s výjimkou 99/31/EC o skládkování odpadů. Základním cílem je odstranit nesrovnalosti při spalování odpadů v členských státech EU a zabránit neřízenému spalování odpadů společně s palivy (dále spoluspalování) při výrobě energie. Stanoví jednoznačná pravidla umožňující spalování odpadů, které nejsou klasifikovány jako nebezpečné, společně s palivy při výrobě energie a výrobků. Na spalování KO klade stejné požadavky jako na spalování NO, přičemž technické požadavky na úroveň spalování, čistotu odpadních plynů a kvalitu vypouštěných vod jsou prakticky stejné jako ve směrnici 94/67/EEC pro nebezpečné odpady. Emisní limity pro znečišťující látky do ovzduší se v případě spoluspalování se stanoví jako vážený průměr hodnot emisních limitů pro spalování paliv a pro spalování nebezpečných odpadů. V případě, že je podíl spalovaných odpadů vyšší než 40 %, musí být dodrženy emisní limity stanovené pro odpady. Dále má usnadnit spalování odpadů v cementárnách, kde se respektuje technologie výroby slinku hodnotami emisních limitů pro prach (30 mg.m n -3 ) a pro oxidy dusíku (v přepočtu na oxid dusičitý 800 mg.m n -3. Rovněž má být dodržen obsah organického uhlíku v pevných zbytcích spalovacího procesu ve výši 3 % hm. A celkový obsah C nesmí překročit 5 %. Jsou i kladeny požadavky na kvalitu vypouštěných vod z čištění odpadních plynů. Očekávané dopady na spalovny v ČR Pokud dojde k přijetí směrnice o spoluspalování v podobě, jak byla naznačena výše, lze očekávat zvýšené nároky na spalovny KO zejména na prach. Hodnota 10 mg.m n -3 je v podstatě prohibitivní pro elektrostatické odlučovače prachu, které, pokud nenásleduje mokré čištění spalin, budou muset být u většiny instalací nahrazovány tkaninovými odlučovači, jejichž pořizovací náklady jsou podstatně vyšší. Otázky spojené s dodržováním emisních limitů pro kyselé plynné látky obsažené ve spalinách nemusí být předmětem zvýšených nákladů na zařízení, ale spíše nákladů na provoz. Je však nesporné, že přijetí emisních limitů pro PCDD/F novelizací vyhlášky 117/97 Sb. vyvolá potřebu na investice, ať již do použití uhlíkových sorpčních materiálů nebo aplikací procesu selektivní katalytické redukce. Pokud jde o nároky na rozsah spalování KO je třeba počítat s jejich zvýšeným podílem. V první řadě by měla být naplněna kapacita stávajících spaloven KO ve výši 640 kt/rok (Praha 310 kt/r, Brno 240 kt/r, Liberec 90 kt/r). Dále v časovém horizontu let je nutno počítat, že při respektování směrnice o skládkování vzniknou požadavky na 2 3 nové spalovny KO o prosazení okolo 100 kt/rok [1]. Předpokládané náklady na výstavbu jedné spalovny libereckého typu s odlučováním PCDD/F v dnešních cenách by činily asi 2 miliardy Kč. V případě spaloven v Praze a Liberci nutno počítat s instalací třetího stupně čištění spalin. V současné době existuje v ČR asi 79 spaloven NO [2]. Tento počet je značný.vysoké finanční nároky na jejich úpravy pro dodržení směrnic EU povedou k omezení jejich počtu a rozvozu NO na větší vzdálenosti. Tak tomu bylo ve státech EU, kde jejich počet klesl o jednu třetinu. Otázka spaloven NO si vyžádá podrobnější IUAPPA Section: C

4 průzkum, když dotazníkové akce, organizované MŽP v roce 1999, se zúčastnilo jen několik a přitom v zásadě podcenily objem nákladů spojených s požadovanou modernizací. Literatura: [1] [1] Mikoláš, J, Kotoulová Z.: Rozvaha k aplikaci směrnice o omezení skládkování biodegradabilního odpadu v České republice. Závěrečná zpráva EMO, s. r. o. Praha 1998, 26 stran. [2] [2] Nekvasil, F., Blohberger, M., Morch, V., Bosák, S.: Katalog spaloven odpadů. Kutná Hora Praha, prosinec 1998 Druh, (resp. výkon spalovny KO v t/h) Nové spalovny Stávající spalovny - nad 6 t/h - od 1 do 6 t/h 89/369/EEC 89/429/EEC (tj. nové spalovny KO) (tj. stávající spalovny KO) Od od od do do Tab. č. 1: Porovnání časové aktuálnosti platných směrnic pro spalování komunálního odpadu Znečišťující látka EU EU EU EU EU Výkon spalovny do 1 t/h 1 3 t/h 3 t/h a více Do 1 t/h 1 t/h a více Vztažný plyn /%/ +/ 11 O 2 /9 CO 2 11 O 2 /9 CO 2 11O 2 /9CO 2 17 O 2 11 O 2 Celkový prach CO HCl /HCl/ HF /HF/ NO x /NO 2 / SO 2 /SO 2 / Org. Látky /elem C/ Hg+ Cd+ Cd - 0,2 As + Ni + Cr + Co - 0,2 Pb + Cu + Mn - 5,0 Pb + Cr + Cu + Mn Ni + As Cd + Hg - 0,2 0,2 +/ v EU lze složení spalin vztáhnout jak na O 2, tak i na CO 2. Při přepočtu z obsahu O 2 17 % na obsah ve výši 11 % se dělí koeficientem 2,5 Tab. č. 2: Porovnání emisních limitů / mg. m n -3, suchý plyn / podle Direktivy 84/369/EEC a vyhlášky MŽP ČR č. 117/97 Sb. pro nové spalovny komunálních odpadů. IUAPPA Section: C

5 Polutant Vyhl. MŽP ČR 117/97 Sb. EU-denní průměry EU-30 minutové (alt. A ) EU-30 minutové (alt. B ) EUvšechny průměrné pro nová zařízení. EUvšechny prům. pro exist. zařízení Vztažný plyn /%/ 1/ Prach SO NO x /NO 2 / CO / C x H y /C/ Cl /HCl/ F /HF/ PCDD/F ,1 ng/m 3 ++/ Hg+Tl+Cd 0,2 As+Ni+Cr+Co 2,0 Pb+Cu+Mn 5,0 Cd 0,05 0,1 Tl 0,05 0,1 Hg 0,05 0,1 Sb+As+Pb+Cr +Co+Cu+Mn+ Ni+V+Sn 0,5 1 1/ při spalování samotného odpadního oleje se emisní limity vyjadřují v přepočtu na 3 % O2. +/ 95 % všech denních průměrů v průběhu kalendářního roku ++/ doba odběru vzorku min. 6 hodin a maximálně 9 hodin. Tato hodnota je počítána jako součet koncentrací jednotlivých dioxinů a furanů podle metodiky na ekvivalent podle EPA (viz příloha č. 1 vyhlášky 117/97 Sb.) Tab. č. 3: Porovnání emisních limitů / mg. m n -3, suchý plyn/ podle Direktivy 94/67/EC a vyhlášky MŽP ČR č. 117/97 Sb. pro spalovny nebezpečných odpadů. IUAPPA Section: C

Tepelné zpracování odpadu

Tepelné zpracování odpadu Seminář KONEKO: Prováděcí vyhláška 415/2012 Sb., metodické pokyny a stanoviska MŽP k zákonu o ovzduší Tepelné zpracování odpadu Mgr. Pavel Gadas odbor ochrany ovzduší, MŽP Obecný legislativní rámec Národní

Více

Výsledky měření emisí v roce 1999

Výsledky měření emisí v roce 1999 Výsledky měření emisí v roce 1999 Parametr / (mg/nm 3 ) Emisní limit pro spalovny komunálního odpadu dle Vyhl. 117/97 Sb. Doporučený emisní limit pro EU dle směrnice 89/369 Emise Termizo a.s. Liberec změřené

Více

Zákon 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů

Zákon 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů Zákon 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů 1 Zákon 86/2002 Sb. řeší ochranu ovzduší před znečišťujícími látkami ochranu ozonové vrstvy Země ochranu klimatického systému Země

Více

Seminář KONEKO k vyhlášce č. 415/2012 Sb. Praha, 23. května 2013. Zjišťování a vyhodnocování úrovně znečišťování ovzduší

Seminář KONEKO k vyhlášce č. 415/2012 Sb. Praha, 23. května 2013. Zjišťování a vyhodnocování úrovně znečišťování ovzduší Seminář KONEKO k vyhlášce č. 415/2012 Sb. Praha, 23. května 2013 Zjišťování a vyhodnocování úrovně znečišťování ovzduší Nástroje regulující úroveň znečišťování (1/2) Nástroje omezující emise znečišťujících

Více

Platné znění části zákona s vyznačením změn

Platné znění části zákona s vyznačením změn Platné znění části zákona s vyznačením změn 11 (5) Pokud by provozem stacionárního zdroje označeného ve sloupci B v příloze č. 2 k tomuto zákonu nebo vlivem umístění pozemní komunikace podle odstavce 1

Více

SPALOVNA ZEVO CHOTÍKOV

SPALOVNA ZEVO CHOTÍKOV SPALOVNA ZEVO CHOTÍKOV ZEVO Chotíkov Nástroj pro plnění plánu odpadového hospodářství Další součást palivové základny pro výrobu energií pro Plzeň www. plzenskateplarenska.cz Projekt plně zapadá do hierarchie

Více

Studie proveditelnosti rozvoje skládky Chotíkov

Studie proveditelnosti rozvoje skládky Chotíkov Studie proveditelnosti rozvoje skládky Chotíkov Plzeňská teplárenská, a.s. 304 10 Plzeň, Doubravecká 2578/1 Tel.: 377 180 111, Fax: 377 235 845 E-mail: inbox@plzenskateplarenska.cz Množství odpadů v Plzni

Více

Nakládání s odpady v Brně

Nakládání s odpady v Brně Nakládání s odpady v Brně Ing. Jiří Kratochvil ředitel akciové společnosti Představení společnosti Představení společnosti Nakládání s odpady PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADU OPĚTOVNÉ VYUŽITÍ MATERIÁLOVÉ VYUŽITÍ

Více

SPOLUSPALOVÁNÍ TUHÉHO ALTERNATIVNÍHO PALIVA VE STANDARDNÍCH ENERGETICKÝCH JEDNOTKÁCH

SPOLUSPALOVÁNÍ TUHÉHO ALTERNATIVNÍHO PALIVA VE STANDARDNÍCH ENERGETICKÝCH JEDNOTKÁCH SPOLUSPALOVÁNÍ TUHÉHO ALTERNATIVNÍHO PALIVA VE STANDARDNÍCH ENERGETICKÝCH JEDNOTKÁCH Teplárenské dny 2015 Hradec Králové J. Hyžík STEO, Praha, E.I.C. spol. s r.o., Praha, EIC AG, Baden (CH), TU v Liberci,

Více

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Teplárna E2 Integrované povolení čj. ŽPZ/10759/03/Hd/9 ze dne 9.12.2004

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Teplárna E2 Integrované povolení čj. ŽPZ/10759/03/Hd/9 ze dne 9.12.2004 V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Negativní vliv energetického využití biomasy Ing. Marek Baláš, Ph.D.

Negativní vliv energetického využití biomasy Ing. Marek Baláš, Ph.D. Negativní vliv energetického využití biomasy Ing. Marek Baláš, Ph.D. Osnova 2 Legislativa Biomasa druhy složení Emise vznik, množství, vlastnosti, dopad na ŽP a zdraví, opatření CO SO 2 NO x Chlor TZL

Více

kterým se stanoví emisní limity a další podmínky pro spalování odpad u ve znění nařízení vlády č. 206/2006 Sb.

kterým se stanoví emisní limity a další podmínky pro spalování odpad u ve znění nařízení vlády č. 206/2006 Sb. Nařízení vlády č. 354/00 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 354/00 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky pro spalování odpad u ve znění nařízení vlády č. 06/006 Sb. Vláda nařizuje podle 55 odst. 1 zákona

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum Zkušební laboratoř 17. listopadu 15/2172, Ostrava - Poruba

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum Zkušební laboratoř 17. listopadu 15/2172, Ostrava - Poruba List 1 z 7 Laboratoř plní požadavky na periodická měření emisí dle ČSN P CEN/TS 15675:2009 u zkoušek a odběrů vzorků označených u pořadového čísla symbolem E. Zkoušky: Laboratoř je způsobilá poskytovat

Více

METODICKÝ POKYN MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ODBORU OCHRANY OVZDUŠÍ

METODICKÝ POKYN MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ODBORU OCHRANY OVZDUŠÍ METODICKÝ POKYN MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ODBORU OCHRANY OVZDUŠÍ k definici nízkoemisního spalovacího zdroje Metodický pokyn upřesňuje požadavky na nízkoemisní spalovací zdroje co do přípustných

Více

SPALOVÁNÍ KONTAMINOVANÉ BIOMASY A LEGISLATIVA ČESKÉ REPUBLIKY

SPALOVÁNÍ KONTAMINOVANÉ BIOMASY A LEGISLATIVA ČESKÉ REPUBLIKY SPALOVÁNÍ KONTAMINOVANÉ BIOMASY A LEGISLATIVA ČESKÉ REPUBLIKY Jan Škvařil, Jiří Moskalík, Otakar Štelcl Rešeršní článek pojednává o legislativě České republiky spojené s využitím kontaminované biomasy.

Více

Váš dopis zn. Spisová značka Vyřizuje / telefon Datum S-MHMP /2014/OZP - Mgr. Zuláková/

Váš dopis zn. Spisová značka Vyřizuje / telefon Datum S-MHMP /2014/OZP - Mgr. Zuláková/ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Dle rozdělovníku Váš dopis zn. Spisová značka Vyřizuje / telefon Datum S-MHMP-1210893/2014/OZP - Mgr. Zuláková/236 004 384 25.02.2015

Více

Legislativní aspekty využívání alternativních paliv

Legislativní aspekty využívání alternativních paliv Legislativní aspekty využívání alternativních paliv Vápno, cement, ekologie 2014 Skalský Dvůr, 14. května 2014 Mgr. Pavel Gadas Pojem alternativní palivo zaveden v původní vyhlášce č. 357/2002 Sb. k zákonu

Více

Seznam údajů souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší

Seznam údajů souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší Příloha č. 15 (Příloha č. 7 k vyhlášce č. 205/2009 Sb.) Seznam údajů souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší 1. Identifikace provozovatele a provozovny 1. Údaje o provozovateli Název provozovatele

Více

R o z h o d n u t í. vydává

R o z h o d n u t í. vydává V Praze dne: 2.12.2009 Číslo jednací: 081570/2009/KUSK OŽP/Hra Spisová značka: SZ_081570/2009/KUSK/7 Oprávněná úřední osoba: Bc. Eva Hrabovská dle rozdělovníku R o z h o d n u t í Krajský úřad Středočeského

Více

Ing. Jiří Jungmann, Výzkumný ústav maltovin Praha, s.r.o.

Ing. Jiří Jungmann, Výzkumný ústav maltovin Praha, s.r.o. Ing. Jiří Jungmann, Výzkumný ústav maltovin Praha, s.r.o. * * prvek, protonové číslo 80, rel. atomová hmotnost 200,59 * tekutý kov, teplota tání činí -38,89 oc, teplota varu 356,73 oc * dobře vede elektrický

Více

UŽITEČNÉ SEMINÁŘE. CZ Hradec Králové, 21. února 2013. Zjišťování znečišťování ovzduší a nová legislativa ochrany ovzduší

UŽITEČNÉ SEMINÁŘE. CZ Hradec Králové, 21. února 2013. Zjišťování znečišťování ovzduší a nová legislativa ochrany ovzduší UŽITEČNÉ SEMINÁŘE. CZ Hradec Králové, 21. února 2013 Zjišťování znečišťování ovzduší a nová legislativa ochrany ovzduší Nástroje regulující úroveň znečišťování (1/2) Regulační nástroje omezování emisí

Více

I. Vybraná stanoviska k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

I. Vybraná stanoviska k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší I. Vybraná stanoviska k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší Veronika Tomášková odbor ochrany ovzduší (Plzeň, 19.11.2013) 1) Emisní požadavky na kotle uváděné na trh po 1.1.2014 1.1.2014 nabývá účinnosti

Více

Jednorázové měření emisí Ing. Yvonna Hlínová

Jednorázové měření emisí Ing. Yvonna Hlínová ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Jednorázové měření emisí Ing. Yvonna Hlínová Nástroje regulující úroveň znečišťování (1/2) Regulační nástroje k omezování

Více

Jak lze získat energii z odpadů v konkrétních regionech a mikroregionech? Ing. Vladimír Ucekaj, Ph.D.

Jak lze získat energii z odpadů v konkrétních regionech a mikroregionech? Ing. Vladimír Ucekaj, Ph.D. Jak lze získat energii z odpadů v konkrétních regionech a mikroregionech? Ing. Vladimír Ucekaj, Ph.D. NOVĚ: hierarchie nakládání s odpady (Směr. 2006/12/ES): NUTNOST: nové systémy nakládání s odpady s

Více

Studie proveditelnosti rozvoje skládky Chotíkov

Studie proveditelnosti rozvoje skládky Chotíkov Studie proveditelnosti rozvoje skládky Chotíkov Plzeňská teplárenská, a.s. 304 10 Plzeň, Doubravecká 2578/1 Tel.: 377 180 111, Fax: 377 235 845 E-mail: inbox@plzenskateplarenska.cz Množství odpadů v Plzni

Více

POROVNÁNÍ EMISNÍCH LIMITŮ A NAMĚŘENÝCH KONCENTRACÍ S ÚROVNĚMI EMISÍ SPOJENÝMI S BAT PRO VÝROBU BUNIČINY, PAPÍRU A LEPENKY

POROVNÁNÍ EMISNÍCH LIMITŮ A NAMĚŘENÝCH KONCENTRACÍ S ÚROVNĚMI EMISÍ SPOJENÝMI S BAT PRO VÝROBU BUNIČINY, PAPÍRU A LEPENKY Ministerstvo životního prostředí Sekce technické ochrany životního prostředí Odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Čj. *MIZPP00FQSI2* MIZPP00FQSI2 30878/ENV/15 Datum 11.05.2015

Více

Nová legislativa v ochraně ovzduší a spalovací zdroje

Nová legislativa v ochraně ovzduší a spalovací zdroje Užitečné semináře Hradec Králové, 24.10.2012 Nová legislativa v ochraně ovzduší a spalovací zdroje Kurt Dědič odbor ochrany ovzduší MŽP Sčítací pravidla změny! Slouží ke stanovení celkového jmenovitého

Více

Dopad zpřísněných emisních limitů a stropů na technologie čištění spalin zvláště velkých spalovacích zdrojů

Dopad zpřísněných emisních limitů a stropů na technologie čištění spalin zvláště velkých spalovacích zdrojů Dopad zpřísněných emisních limitů a stropů na technologie čištění spalin zvláště velkých spalovacích zdrojů J. Vejvoda, Ekotechnology Praha P. Buryan, Ústav plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum 17. listopadu 15/2172, Ostrava - Poruba

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum 17. listopadu 15/2172, Ostrava - Poruba Laboratoř plní požadavky na periodická měření emisí dle ČSN P CEN/TS 15675:2009 u zkoušek a odběrů vzorků označených u pořadového čísla symbolem E. Laboratoř je způsobilá aktualizovat normativní dokumenty

Více

Přítomnost a budoucnost společnosti SAKO Brno, a.s.

Přítomnost a budoucnost společnosti SAKO Brno, a.s. Přítomnost a budoucnost společnosti SAKO Brno, a.s. v systému nakládání s komunáln lními odpady v regionu Jihomoravského kraje Ing. Karel Peroutka, RNDr. Jana Suzová NEAPOL dlouhodobé neřešen ení problému

Více

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PRO EMISE TĚŽKÝCH KOVŮ

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PRO EMISE TĚŽKÝCH KOVŮ PŘÍLOHA 1.4 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PRO EMISE TĚŽKÝCH KOVŮ Základním právním předpisem pro ochranu ovzduší je zákon č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší, k němuž byly vydány následující

Více

Strana 1 / /2012 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 20. prosince o energetickém auditu a energetickém posudku

Strana 1 / /2012 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 20. prosince o energetickém auditu a energetickém posudku 480/01 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 0. prosince 01 o energetickém auditu a energetickém posudku Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle 14 odst. 4 zákona č. 406/000 Sb., o hospodaření energií, ve znění zákona

Více

Návrh vyhlášky o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší

Návrh vyhlášky o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší Návrh vyhlášky o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší Yvonna Hlínová odbor ochrany ovzduší Právní základ Zákon č. 86/2002 Sb., o

Více

Možnosti energetického využívání tzv. palivového mixu v podmínkách malé a střední energetiky

Možnosti energetického využívání tzv. palivového mixu v podmínkách malé a střední energetiky Možnosti energetického využívání tzv. palivového mixu v podmínkách malé a střední energetiky 24. 5. 25. 5. 2017 Technologie pro elektrárny a teplárny na tuhá paliva Ing. Ondřej Grolig EVECO Brno, s.r.o.

Více

TECHNOLOGIE KE SNIŽOVÁNÍ EMISÍ (SEKUNDÁRNÍ OPATŘENÍ K OMEZOVÁNÍ EMISÍ)

TECHNOLOGIE KE SNIŽOVÁNÍ EMISÍ (SEKUNDÁRNÍ OPATŘENÍ K OMEZOVÁNÍ EMISÍ) TECHNOLOGIE KE SNIŽOVÁNÍ EMISÍ (SEKUNDÁRNÍ OPATŘENÍ K OMEZOVÁNÍ EMISÍ) 6. část DIOXINY A FURANY Zpracoval: Tým autorů EVECO Brno, s.r.o. DIOXINY A FURANY DIOXINY PCDD: je obecný název pro skupinu toxických

Více

KOMTERM Morava, s.r.o. Energetika Kopřivnice Integrované povolení čj. MSK 24911/2007 ze dne , ve znění pozdějších změn

KOMTERM Morava, s.r.o. Energetika Kopřivnice Integrované povolení čj. MSK 24911/2007 ze dne , ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje. (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení)

Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje. (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení) Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení) MZP 0002071102 Ing. Věra Hudáková Vývoj řešení výzkumného

Více

STANOVENÍ EMISÍ LÁTEK ZNEČIŠŤUJÍCÍCH OVZDUŠÍ Z DOPRAVY

STANOVENÍ EMISÍ LÁTEK ZNEČIŠŤUJÍCÍCH OVZDUŠÍ Z DOPRAVY STANOVENÍ EMISÍ LÁTEK ZNEČIŠŤUJÍCÍCH OVZDUŠÍ Z DOPRAVY Původní Metodika stanovení emisí látek znečišťujících ovzduší z dopravy, která je schválená pro výpočty emisí z dopravy na celostátní a regionální

Více

Seminář Koneko Praha, 23.5.2013. Spalování paliv. Kurt Dědič odbor ochrany ovzduší MŽP

Seminář Koneko Praha, 23.5.2013. Spalování paliv. Kurt Dědič odbor ochrany ovzduší MŽP Seminář Koneko Praha, 23.5.2013 Spalování paliv Kurt Dědič odbor ochrany ovzduší MŽP Zákon č. 201/2012 Sb. stacionární zdroj ucelená technicky dále nedělitelná stacionární technická jednotka nebo činnost,

Více

POJETÍ KONCE ODPADU V NOVÉ LEGISLATIVĚ ODPADŮ VE VZTAHU K PALIVŮM Z ODPADŮ

POJETÍ KONCE ODPADU V NOVÉ LEGISLATIVĚ ODPADŮ VE VZTAHU K PALIVŮM Z ODPADŮ POJETÍ KONCE ODPADU V NOVÉ LEGISLATIVĚ ODPADŮ VE VZTAHU K PALIVŮM Z ODPADŮ Jan Maršák Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Konference Ochrana ovzduší ve státní správě 2016, Třebíč, 8. 10. 11.

Více

Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Dle rozdělovníku Č.j. SpZn. Vyřizuje/ linka Brno dne: JMK 128967/2009 S JMK 128967/2009 OŽP/Ns Mariana Nosilová/2678

Více

Zpráva o provozu spalovny environmentální profil za rok 2002

Zpráva o provozu spalovny environmentální profil za rok 2002 Zpráva o provozu spalovny environmentální profil za rok 2002 V souladu s vyhláškou MŽP č.356/2002 Sb. uveřejňujeme požadované provozní údaje za rok 2002. Tak jak je zvykem v naší firmě podáváme informace

Více

ROZHODNUTÍ. a) Popis technické a technologické jednotky uvedené v příloze č. 1 k zákonu o integrované prevenci

ROZHODNUTÍ. a) Popis technické a technologické jednotky uvedené v příloze č. 1 k zákonu o integrované prevenci Adresátům dle rozdělovníku ČÍSLO JEDNACÍ OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA/LINKA/E-MAIL LIBEREC KULK 58341/2013 OŽPZ 1063/2013 Ing. Švecová/385 pavlina.svecova@kraj-lbc.cz 17. březen 2014 ROZHODNUTÍ Krajský úřad

Více

překročit 0,75 g.mj -1.

překročit 0,75 g.mj -1. Strana 208 Sbírka zákonů č. 13 / 2009 13 VYHLÁŠKA ze dne 22. prosince 2008 o stanovení požadavků na kvalitu paliv pro stacionární zdroje z hlediska ochrany ovzduší Ministerstvo životního prostředí stanoví

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 1. Identifikace provozovatele zařízení Obchodní firma nebo

Více

Ing. Vladimír Neužil, CSc. Organizace KONEKO Marketing, spol. s r. o. Název textu Zneškodňování komunálního odpadu BK2 - Emise-stacionární zdroje

Ing. Vladimír Neužil, CSc. Organizace KONEKO Marketing, spol. s r. o. Název textu Zneškodňování komunálního odpadu BK2 - Emise-stacionární zdroje Autor Ing. Vladimír Neužil, CSc. Organizace KONEKO Marketing, spol. s r. o. Název textu Zneškodňování komunálního odpadu Blok BK2 - Emise-stacionární zdroje Datum Srpen 2001 Poznámka Text neprošel redakční

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 21. listopadu 2012

VYHLÁŠKA. ze dne 21. listopadu 2012 č. 415/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 21. listopadu 2012 o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší Ve znění: Předpis č. K datu Poznámka

Více

Novinky týkající se legislativy v oblasti měření emisí

Novinky týkající se legislativy v oblasti měření emisí Novinky týkající se legislativy v oblasti měření emisí Stanislav Bodzáš stanislav.bodzas@mzp.cz Zkušenosti s aplikací zákona o ochraně ovzduší v praxi Praha 21. května 2014 Program přednášky intervaly

Více

Emisní limity pro zvláště velké spalovací zdroje znečišťování pro oxid siřičitý (SO 2 ), oxidy dusíku (NO x ) a tuhé znečišťující látky

Emisní limity pro zvláště velké spalovací zdroje znečišťování pro oxid siřičitý (SO 2 ), oxidy dusíku (NO x ) a tuhé znečišťující látky Příloha č. 20 (Příloha č. 1 NV č. 352/2002 Sb.) Emisní limity pro zvláště velké spalovací zdroje znečišťování pro oxid siřičitý (SO 2 ), oxidy dusíku (NO x ) a tuhé znečišťující látky 1. Emisní limity

Více

Odpadové hospodářství a jeho výhled v České republice

Odpadové hospodářství a jeho výhled v České republice Odpadové hospodářství a jeho výhled v České republice Martin Harák Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Ostrava, 17. září 2015 Zákon o odpadech Poslední novelizace zákon č. 223/2015 Sb. Zákon

Více

Ing. David Kupka, Ph.D. Řešeno v rámci projektu Nakládání s odpady v Moravskoslezském a Žilinském kraji

Ing. David Kupka, Ph.D. Řešeno v rámci projektu Nakládání s odpady v Moravskoslezském a Žilinském kraji Ing. David Kupka, Ph.D. Řešeno v rámci projektu Nakládání s odpady v Moravskoslezském a Žilinském kraji Nakládání s odpady Předcházení vzniku Opětovné použití Materiálově využití by mělo být upřednostněno

Více

STRATEGIE, PLÁNY, STAV OH, NOVÉ ZÁKONY O ODPADECH

STRATEGIE, PLÁNY, STAV OH, NOVÉ ZÁKONY O ODPADECH STRATEGIE, PLÁNY, STAV OH, NOVÉ ZÁKONY O ODPADECH Jaromír Manhart Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Luhačovice, XXVI. seminář energetiků 21. 1. 2016 Hlavní legislativní změny v roce 2015 I.

Více

Ostrava 16.2.2011. odbor ochrany ovzduší MŽP

Ostrava 16.2.2011. odbor ochrany ovzduší MŽP Znečištění ovzduší a způsoby řešení v malých obcích Ostrava 16.2.2011 Legislativní nástroje ochrany ovzduší v ČR odbor ochrany ovzduší MŽP Legislativa ochrany ovzduší současně platná (1/4) zahrnující malé

Více

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY,a.s. Vysoké pece Integrované povolení čj. MSK 97969/2006 ze dne , ve znění pozdějších změn

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY,a.s. Vysoké pece Integrované povolení čj. MSK 97969/2006 ze dne , ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. ktuální

Více

N Á V R H. VYHLÁŠKA ze dne , ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

N Á V R H. VYHLÁŠKA ze dne , ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy N Á V R H VYHLÁŠKA ze dne... 2012, o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší Ministerstvo životního prostředí stanoví podle

Více

Snížení emisí uhlovodíků z procesu odolejení petrochemických vod. Pavel Sláma úsek HSE&Q, UNIPETROL SERVICES, s.r.o. 23.10.2008

Snížení emisí uhlovodíků z procesu odolejení petrochemických vod. Pavel Sláma úsek HSE&Q, UNIPETROL SERVICES, s.r.o. 23.10.2008 Snížení emisí uhlovodíků z procesu odolejení petrochemických vod Pavel Sláma úsek HSE&Q, UNIPETROL SERVICES, s.r.o. 23.10.2008 MCHČOV a čištění odpadních vod z Petrochemie MCHČOV mechanicko-chemická čistírna

Více

Nedokonalé spalování. Spalování uhlíku C na CO. Metodika kontroly spalování. Kontrola jakosti spalování. Části uhlíku a a b C + 1/2 O 2 CO

Nedokonalé spalování. Spalování uhlíku C na CO. Metodika kontroly spalování. Kontrola jakosti spalování. Části uhlíku a a b C + 1/2 O 2 CO Nedokonalé spalování palivo v kotli nikdy nevyhoří dokonale nedokonalost spalování je příčinou ztrát hořlavinou ve spalinách hořlavinou v tuhých zbytcích nedokonalost spalování tuhých a kapalných paliv

Více

Květen 2004 Ročník XIV Částka 5 OBSAH

Květen 2004 Ročník XIV Částka 5 OBSAH Květen 2004 Ročník XIV Částka 5 OBSAH METODICKÉ POKYNY A NÁVODY 2. Metodika přípravy plánu snížení emisí dle požadavků 5 odst. 6 a 7 zákona o ochraně ovzduší č. 86/2002 Sb. a nařízení vlády č.112/2004

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 151 Rozeslána dne 30. listopadu 2012 Cena Kč 191, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 151 Rozeslána dne 30. listopadu 2012 Cena Kč 191, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 151 Rozeslána dne 30. listopadu 2012 Cena Kč 191, O B S A H : 415. Vyhláška o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších

Více

Identifikace zkušebního postupu/metody IP 100 (ISO 9096, ČSN EN )

Identifikace zkušebního postupu/metody IP 100 (ISO 9096, ČSN EN ) List 1 z 7 Laboratoř plní požadavky na periodická měření emisí dle ČSN P CEN/TS 15675:2009 u všech zkoušek a odběrů vzorků. Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř

Více

6. listopadu 2013 OŽPZ 865/2013 R O Z H O D N U T Í

6. listopadu 2013 OŽPZ 865/2013 R O Z H O D N U T Í Adresátům dle rozdělovníku ČÍSLO JEDNACÍ OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA/LINKA/E-MAIL LIBEREC KULK 51922/2013 Čech/391 6. listopadu 2013 OŽPZ 865/2013 petr.cech@kraj-lbc.cz R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého

Více

Nedokonalé spalování. Spalování uhlíku C na CO. Metodika kontroly spalování. Kontrola jakosti spalování. Části uhlíku a a b C + 1/2 O 2 CO

Nedokonalé spalování. Spalování uhlíku C na CO. Metodika kontroly spalování. Kontrola jakosti spalování. Části uhlíku a a b C + 1/2 O 2 CO Nedokonalé spalování palivo v kotli nikdy nevyhoří dokonale nedokonalost spalování je příčinou ztrát hořlavinou ve spalinách hořlavinou v tuhých zbytcích nedokonalost spalování tuhých a kapalných paliv

Více

PŘÍLOHA 1 IMISNÍ LIMITY PRO TĚŽKÉ KOVY

PŘÍLOHA 1 IMISNÍ LIMITY PRO TĚŽKÉ KOVY PŘÍLOHA 1 IMISNÍ LIMITY PRO TĚŽKÉ KOVY V současné době dosud platí imisní limity dosavadní, avšak pro hodnocení do budoucnosti se používají imisní limity nové. V novém zákonu 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší

Více

budoucnost odpadového hospodářství /se zaměřením na komunální odpady/

budoucnost odpadového hospodářství /se zaměřením na komunální odpady/ Aktuální novela zákona o odpadech a budoucnost odpadového hospodářství /se zaměřením na komunální odpady/ Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů - účinnost od 1.1.2002 1 -

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 1. Identifikace provozovatele Obchodní firma nebo název/ Titul,

Více

Příprava výstavby ZEVO v Kraji Vysočina Zdeněk Chlád

Příprava výstavby ZEVO v Kraji Vysočina Zdeněk Chlád Příprava výstavby ZEVO v Kraji Vysočina Zdeněk Chlád radní pro oblast životního prostředí Kraje Vysočina Historie ISNOV Historické důvody řešení ISNOV trvalé neplnění cílů Plánu odpadového hospodářství

Více

R O Z H O D N U T Í. společnosti TERMIZO a.s., se sídlem Dr. Milady Horákové 571/56, PSČ: 460 06, Liberec, s přiděleným IČ 646 50 251

R O Z H O D N U T Í. společnosti TERMIZO a.s., se sídlem Dr. Milady Horákové 571/56, PSČ: 460 06, Liberec, s přiděleným IČ 646 50 251 Adresátům dle rozdělovníku Č. j.: KULK 22766/2008 Spis zn.: KULK 165/2008 Vyřizuje: Ing. Miroslav Kašák Telefon: 485 226 499 v Liberci 7.5.2008 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor

Více

MOKRÉ MECHANICKÉ ODLUČOVAČE

MOKRÉ MECHANICKÉ ODLUČOVAČE Účinnost technologie ke snižování emisí [%] Nově ohlašovaná položka bude sloužit k vyhodnocení účinnosti jednotlivých typů odlučovačů a rovněž k jejímu sledování ve vztahu k naměřeným koncentracím znečišťujících

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Zařízení Spalovna průmyslových odpadů kt společnosti DEZA, a.s. ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok

Více

Stanovisko Technické komise pro měření emisí

Stanovisko Technické komise pro měření emisí Stanovisko Technické komise pro měření emisí V Praze dne 20.4.2010. Na základě vzájemné spolupráce MŽP a ČIA byl vytvořen tento dokument, který vytváří předpoklady pro sjednocení názvů akreditovaných zkoušek

Více

USNESENÍ výboru pro životní prostředí z 33. schůze ze dne 28. dubna 2016

USNESENÍ výboru pro životní prostředí z 33. schůze ze dne 28. dubna 2016 Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2016 7. volební období 100 USNESENÍ výboru pro životní prostředí z 33. schůze ze dne 28. dubna 2016 Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb.,

Více

ROZHODNUTÍ. Adresátům dle rozdělovníku

ROZHODNUTÍ. Adresátům dle rozdělovníku Adresátům dle rozdělovníku ČÍSLO JEDNACÍ OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA/LINKA/E-MAIL LIBEREC KULK 8181/2014 OŽPZ 15/2014 Ing. Švecová/385 pavlina.svecova@kraj-lbc.cz 7. únor 2014 ROZHODNUTÍ Krajský úřad Libereckého

Více

TEZE NOVELY ZÁKONA O OCHRANĚ OVZDUŠÍ nový přístup k ochraně ovzduší v České republice

TEZE NOVELY ZÁKONA O OCHRANĚ OVZDUŠÍ nový přístup k ochraně ovzduší v České republice TEZE NOVELY ZÁKONA O OCHRANĚ OVZDUŠÍ nový přístup k ochraně ovzduší v České republice Ing. Jan Kužel, Mgr. Veronika Tomášková, Ing. Jiří Morávek odbor ochrany ovzduší MŽP Obsah prezentace Východiska a

Více

TECHNOLOGIE KE SNIŽOVÁNÍ EMISÍ (SEKUNDÁRNÍ OPATŘENÍ K OMEZOVÁNÍ EMISÍ)

TECHNOLOGIE KE SNIŽOVÁNÍ EMISÍ (SEKUNDÁRNÍ OPATŘENÍ K OMEZOVÁNÍ EMISÍ) TECHNOLOGIE KE SNIŽOVÁNÍ EMISÍ (SEKUNDÁRNÍ OPATŘENÍ K OMEZOVÁNÍ EMISÍ) 1. část ÚVOD Zpracoval: Tým autorů EVECO Brno, s.r.o. EMISE - IMISE Emise jsou látky, které jsou vypouštěny do životního prostředí.

Více

Zákon o odpadech a jeho prováděcí předpisy

Zákon o odpadech a jeho prováděcí předpisy Zákon o odpadech a jeho prováděcí předpisy Mgr. Viktor Havlice Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 Praha 10, 100 10 Ústředna: +420-267 121 111 Fax: ++420-2-6731-0308 Email: info@env.cz Obsah

Více

VYHLÁŠKA č. 337/2010 Sb. ze dne 22. listopadu 2010

VYHLÁŠKA č. 337/2010 Sb. ze dne 22. listopadu 2010 VYHLÁŠKA č. 337/2010 Sb. ze dne 22. listopadu 2010 o emisních limitech a dalších podmínkách provozu ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících a užívajících těkavé organické látky

Více

AKTUÁLNÍ STAV LEGISLATIVY V OBLASTI INTEGROVANÉ PREVENCE

AKTUÁLNÍ STAV LEGISLATIVY V OBLASTI INTEGROVANÉ PREVENCE AKTUÁLNÍ STAV LEGISLATIVY V OBLASTI INTEGROVANÉ PREVENCE Ing. Jan Slavík, Ph.D. Seminář Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 11.09.2014, Praha - Konferenční centrum CITY AKTUÁLNÍ STAV

Více

Energetické využívání komunálních odpadů platná a připravovaná legislativa. Jana Střihavková odbor odpadů

Energetické využívání komunálních odpadů platná a připravovaná legislativa. Jana Střihavková odbor odpadů Energetické využívání komunálních odpadů platná a připravovaná legislativa Jana Střihavková odbor odpadů Zákon č. 185/2001 Sb. 23 spalování odpadů odstraňování D10 vyuţívání R1 Energetické vyuţívání odpadů

Více

Dekontaminace areálu Elektrárny Kladno v letech 1997 a 2004

Dekontaminace areálu Elektrárny Kladno v letech 1997 a 2004 Dekontaminace areálu Elektrárny Kladno v letech 1997 a 2004 PODPORA A PROPAGACE OBLASTI PODPORY 4.2 OSTRAŇOVÁNÍ STARÝCH EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŽÍ 17. 18. 6. 2009, Dům kultury Kladno, Kladno - Sítná Hlavní témata

Více

Petr Jíně Protokol č.: 23/2015 Ke Starce 179, Roudné List č: 1 tel: , , Počet listů: 7.

Petr Jíně Protokol č.: 23/2015 Ke Starce 179, Roudné List č: 1 tel: , ,   Počet listů: 7. Ke Starce 179, Roudné 370 07 List č: 1 Protokol o autorizovaném měření plynných emisí CO a NO X č. 23/2015 Provozovatel zdroje: Impregnace Soběslav s.r.o. Na Pískách 420/II Soběslav PSČ:392 01 Zdroj: plynová

Více

Energetické využívání odpadů připravovaná legislativa. Jana Střihavková odbor odpadů

Energetické využívání odpadů připravovaná legislativa. Jana Střihavková odbor odpadů Energetické využívání odpadů připravovaná legislativa Jana Střihavková odbor odpadů Zákon č. 185/2001 Sb. 23 spalování odpadů odstraňování D10 využívání R1 Energetické využívání odpadů podle zákona o odpadech

Více

Směrnice o průmyslových emisích a teplárenství

Směrnice o průmyslových emisích a teplárenství Problematika emisí z malých zdrojů znečišťování II. Směrnice o průmyslových emisích a teplárenství Pohled Teplárenského sdružení ČR Ing. Jiří Vecka výkonné pracoviště TS ČR 8. března 2012, Malenovice Představení

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, Ostrava. Rozhodnutí

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01B15A7* Čj: MSK 175066/2013 Sp. zn.: ŽPZ/430/2014/Chla 245.1 V5 Vyřizuje: Ing. Michal Chlapek

Více

Ke změně IP byla zaslána následující dokumentace:

Ke změně IP byla zaslána následující dokumentace: KÚ Pardubického kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Komenského nám. 125 532 11 Pardubice Váš dopis / ze dne Naše č.j. / značka Vyřizuje / linka Praha, dne OŽPZ/12478/05/PP 5848/CEN/06 Ing.Foytlová/212

Více

Alternativní palivo: pro a proti jeho ostrakisaci

Alternativní palivo: pro a proti jeho ostrakisaci Alternativní palivo: pro a proti jeho ostrakisaci Ing. Bohuslav Brix Konference Ochrana ovzduší ve státní správě II, Sezimovo Ústí 1 14. - 16. 11. 2006 Ostrakon Themistokles (prý často vypsán na střepech)

Více

!" snížení emisí těch znečišťujících látek, u kterých jsou překračovány imisní limity s cílem dosáhnout limitních hodnot ve stanovených lhůtách,

! snížení emisí těch znečišťujících látek, u kterých jsou překračovány imisní limity s cílem dosáhnout limitních hodnot ve stanovených lhůtách, Integrovaný krajský program snižování emisí tuhých znečišťujících látek, oxidu siřičitého, oxidů dusíku, těkavých organických látek, amoniaku, oxidu uhelnatého, benzenu, olova, kadmia, niklu, arsenu, rtuti

Více

Česká asociace odpadového hospodářství

Česká asociace odpadového hospodářství Česká asociace odpadového hospodářství SMYSLUPLNÉ MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ ODPADŮ V PODMÍNKÁCH ČR Ing. Petr Havelka výkonný ředitel ČESKÁ ASOCIACE ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ Již 17 let sdružuje podnikatelské

Více

Nakládání s kaly z ČOV a jejich budoucí vývoj. Kristýna HUSÁKOVÁ odbor odpadů

Nakládání s kaly z ČOV a jejich budoucí vývoj. Kristýna HUSÁKOVÁ odbor odpadů Nakládání s kaly z ČOV a jejich budoucí vývoj Kristýna HUSÁKOVÁ odbor odpadů OBSAH Přehled legislativních předpisů EU a ČR Produkce kalů z ČOV Možnosti nakládání s kaly z ČOV v ČR - materiálové využití

Více

MBÚ a energetické využívání odpadů OPŽP

MBÚ a energetické využívání odpadů OPŽP MBÚ a energetické využívání odpadů OPŽP Jana Střihavková odbor odpadů MBÚ Zařízení k mechanicko biologické úpravě odpadů Účelem zařízení je mechanické oddělení výhřevné složky od biologické složky. Zařízení

Více

Mgr. Šárka Tomšejová, Ph.D. Řešeno v rámci projektu Vliv spalování komunálního odpadu v malých zdrojích tepla na životní prostředí v obcích

Mgr. Šárka Tomšejová, Ph.D. Řešeno v rámci projektu Vliv spalování komunálního odpadu v malých zdrojích tepla na životní prostředí v obcích Mgr. Šárka Tomšejová, Ph.D. Řešeno v rámci projektu Vliv spalování komunálního odpadu v malých zdrojích tepla na životní prostředí v obcích Výběr odpadu zohlednění aspektů Co spalují domácnosti a proč?

Více

Omezování plynných emisí. Ochrana ovzduší ZS 2012/2013

Omezování plynných emisí. Ochrana ovzduší ZS 2012/2013 Omezování plynných emisí Ochrana ovzduší ZS 2012/2013 1 Úvod Různé fyzikální a chemické principy + biotechnologie Principy: absorpce adsorpce oxidace a redukce katalytická oxidace a redukce kondenzační

Více

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení podle 13 odst. 3 zákona o integrované prevenci

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení podle 13 odst. 3 zákona o integrované prevenci Adresátům dle rozdělovníku Č. j.: KULK 31175/2006 Spis zn.: KULK 5761/2004 Vyřizuje: Ing. Miroslav Kašák Telefon: 485 226 499 v Liberci 18.5.2006 R O Z H O D N U T Í Krajského úřadu Libereckého kraje,

Více

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení Liberec 10. září 2004 Č. j.: KULK 96/2004 Vyřizuje: Ťoková Kateřina Tel.: 485 226 385 Adresátům dle rozdělovníku R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství

Více

Trendy a příležitosti ve zpracování odpadů v ČR. Ing. Kateřina Sobková

Trendy a příležitosti ve zpracování odpadů v ČR. Ing. Kateřina Sobková Trendy a příležitosti ve zpracování odpadů v ČR Ing. Kateřina Sobková Praha, 17.9.2013 Produkce odpadů 2008 2009 2010 2011 2012 * Celková produkce odpadů tis. t 30 782 32 267 31 811 30 672 31 007 Celková

Více

NV 615/2006 Sb., o stanovení emisních limitů a dalších podmínek provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší - Změny v rámci

NV 615/2006 Sb., o stanovení emisních limitů a dalších podmínek provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší - Změny v rámci NV 615/2006 Sb., o stanovení emisních limitů a dalších podmínek provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší - Změny v rámci novely Obsah Důvody připravované novely Sčítání zdrojů Implementace

Více

amoniak Při hmotnostním toku emisí zneč. látky vyšším než 500 g/h nesmí být překročena úhrnná hmotnostní koncentrace 50 mg/m 3 v odpadním plynu

amoniak Při hmotnostním toku emisí zneč. látky vyšším než 500 g/h nesmí být překročena úhrnná hmotnostní koncentrace 50 mg/m 3 v odpadním plynu 1. Emisní limity Ovzduší Velký zdroj znečišťování ovzduší Tabulka č.1 Emisní zdroj Znečišťující látka Emisní limit Četnost měření Zařízení chovu prasat amoniak Při hmotnostním toku emisí zneč. látky vyšším

Více

Aktuální legislativa ochrany ovzduší a její dopady do praxe Ekomonitor, Praha, 5.12.2013. Spalování paliv. Kurt Dědič odbor ochrany ovzduší MŽP

Aktuální legislativa ochrany ovzduší a její dopady do praxe Ekomonitor, Praha, 5.12.2013. Spalování paliv. Kurt Dědič odbor ochrany ovzduší MŽP Aktuální legislativa ochrany ovzduší a její dopady do praxe Ekomonitor, Praha, 5.12.2013 Spalování paliv Kurt Dědič odbor ochrany ovzduší MŽP Zákon č. 201/2012 Sb. stacionární zdroj ucelená technicky dále

Více

Aktuální situace v právních předpisech týkajících se biologicky rozložitelných odpadů, zvážení možnosti podpory odbytu kompostů vyrobených z BRKO

Aktuální situace v právních předpisech týkajících se biologicky rozložitelných odpadů, zvážení možnosti podpory odbytu kompostů vyrobených z BRKO Aktuální situace v právních předpisech týkajících se biologicky rozložitelných odpadů, zvážení možnosti podpory odbytu kompostů vyrobených z BRKO Odpadové dny 2010 Mendlova univerzita, Brno 23.9.2010 Bc.

Více

dostupných technik v procesu IPPC březen 2015

dostupných technik v procesu IPPC březen 2015 Aplikace nejlepších dostupných technik v procesu IPPC Jan Kolář březen 2015 Obsah OZO ve vztahu k BAT Zdroje informací k posouzení BAT Systém výměny informací o BAT Způsob stanovení závazných podmínek

Více