Soutěž o cenu děkana za práci v oboru ekologie a problematiky životního prostředí (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta).

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Soutěž o cenu děkana za práci v oboru ekologie a problematiky životního prostředí (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta)."

Transkript

1 Soutěž o cenu děkana za práci v oboru ekologie a problematiky životního prostředí (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta). S myšlenkou nezbytnosti environmentální edukace všech budoucích učitelů ustavil děkan Pedagogické fakulty UK v Praze Prof. PaedDr. Jiří Kotásek,CSc. v roce 1991 Kabinet ekologické výchovy, který byl později přejmenován na Centrum ekologického vzdělávání a výchovy. Jednou z aktivit Centra je od roku 1992 každoroční vyhlašování Soutěže o cenu děkana za práci v oboru ekologie a problematiky životního prostředí, a to ve třech kategoriích: - seminární práce a závěrečné práce z různých kurzů zaměřených k problematice životního prostředí a k ekologické (environmentální výchově) těch kurzů, které probíhají na PedF UK v Praze - magisterské diplomové práce a bakalářské závěrečné práce - práce na volné téma. Žánr soutěžních prací není předepsán. Soutěž je vyhlašována každý rok na začátku letního semestru; práce se odevzdávají v listopadu a v prosinci téhož roku probíhá hodnocení porotou a následují prezentace na setkání studentů s děkanem fakulty, porotou a event. dalšími zájemci. Vstup je volný. Podrobnosti o soutěži jsou uvedeny každý rok ve vyhlášce, která je zveřejněna v prostorách fakulty a na Internetu.

2 Statut Soutěže o cenu děkana za práci v oboru ekologie a problematiky životního prostředí Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Soutěž o cenu děkana byla zřízena a je vyhlašována každoročně ve snaze podpořit ekologické myšlení a jednání studentů, budoucích učitelů, různého aprobačního zaměření i studentů specializačních kurzů zaměřených k ekologii, problematice životního prostředí a ekologické výchově. Zásady soutěže 1) Soutěž vyhlašuje každoročně vedoucí Centra ekologického vzdělávání a výchovy na PedF se souhlasem děkana fakulty. O prioritách pro každý rok se radí poradní sbor Centra a též dává návrh děkanovi ke schválení. 2) Soutěž se vyhlašuje zpravidla začátkem letního semestru zveřejněním v prostorách fakulty. 3) Soutěž se organizačně uzavírá odevzdáním přihlášek do tr. a odevzdáním prací nejdéle do téhož roku. Závěrečné hodnocení prací probíhá zpravidla od do a v rozmezí od do je stanoven termín setkání studentů za účasti děkana fakulty nebo jím pověřeného proděkana, poroty a hostů, kde proběhnou prezentace prací přihlášených do soutěže a závěrečné zhodnocení a ocenění. 4) Do soutěže se může přihlásit jednotlivec i tým. V případě týmové práce musí být uveden vedoucí týmu. Přihlášky jsou písemné. 5) Soutěžní práce se přijímají v těchto kategoriích: - práce na volné téma - práce seminární a závěrečné z různých akreditovaných kurzů probíhajících na PedF - práce diplomové a závěrečné bakalářské Tematika může vycházet ze všech studijních oborů přírodovědných i humanitních. Soutěž je otevřena studentům všech ročníků PedF UK prezenčního i kombinovaného studia. Zaměření práce může být: - vědecké - odborně didaktické - umělecké Žánr není předepsán (studie, volný esej, projekt, reportáž, souhrn fotografií s komentářem, filmový dokument, pomůcka, metodický materiál apod.). 6) Hodnocení prací je dvoukolové; první kolo je neveřejné a probíhá v porotě; druhé kolo je veřejná prezentace práce a její obhájení. 7) Po veřejné prezentaci prací vyhlašuje porota výsledky včetně písemného zveřejnění v prostorách fakulty a ve fakultním periodiku (Informatorium). Návrh na finanční ocenění vítězných prací účastníků soutěže podává porota děkanovi fakulty ke schválení.

3 V souvislosti s udělováním odměn u úspěšných prací, musí být u týmových prací uveden procentuální podíl jednotlivců na předkládané práci. 8) Výše finanční odměny se bude řídit podle získaných finančních prostředků z fondu děkana fakulty, případně z jiných zdrojů. Snahou organizátorů bude i získání sponzorských i knižních darů. 9) Porotu jmenuje (potvrzuje) každoročně děkan fakulty. Předsedou poroty je vedoucí Centra, členy jsou pedagogičtí pracovníci fakulty, případně externí odborníci. Počet členů poroty je 7; porota rozhoduje na základě odborných posudků hlasováním. 10) Závěrečná ustanovení: - soutěžní práce zůstává majetkem PedF UK a bude uložena ve studovně ekologické a biologické literatury, popř. bude evidována a deponována na jiné katedře (pokud jde o diplomové nebo závěrečné práce) - děkan PedF UK si vyhrazuje právo v případě potřeby provést změny nebo doplňky ve statutu Soutěže. V Praze 10.února 1996 RNDr. Eva Lišková,CSc.

4 Centrum ekologického vzdělávání a výchovy UK PedF v Praze vyhlašuje 15. ROČNÍK SOUTĚŽE O CENU DĚKANA ZA STUDENTSKOU PRÁCI V OBORU EKOLOGIE A PROBLEMATIKY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Soutěž se vyhlašuje ve třech kategoriích: 1) práce na volné téma 2) práce seminární 3) práce diplomová, bakalářská a závěrečná z různých forem studia na UK PedF Tematika může vycházet ze všech studijních oborů humanitních, přírodovědných, uměleckých, jmenovitě se obracíme i ke studentům občanské, výtvarné, hudební a tělesné výchovy. Soutěž je otevřená studentům všech ročníků prezenčního i kombinovaného studia. Zaměření práce může být: a) vědecké b) odborně didaktické c) umělecké Pro rok 2006 je vyhlášena preference pro téma: Česká republika, Evropská unie a ochrana přírodního a životního prostředí (pracovní název). Žánr není předepsán (studie, volný esej, projekt, reportáž, souhrn fotografií s komentářem, filmový dokument, pomůcka, metodický materiál, umělecké dílo apod.). Soutěž bude finančně dotována. Vyhlašuje se pro rok 2006 s uzávěrkou odevzdáním do 14. listopadu Práce je třeba odevzdat do Centra ekologického vzdělávání a výchovy (Rettigové 4, 3. p., do sekretariátu katedry biologie a ekologické výchovy), kde lze získat i podrobnější informace (doc.dr. Václav Ziegler,CSc.). Registrace přihlášek do soutěže je pro diplomanty posledního ročníku studia a pro studenty bakalářského studia do konce června 2006, pro ostatní nejdéle do 15. října 2006.

5 SOUTĚŽ O CENU DĚKANA ZA PRÁCI V OBORU EKOLOGIE A PROBLEMATIKY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘIHLÁŠKA Příjmení a jméno:. (čitelně) Fakulta: Studijní směr, aprobace, ročník:.. Typ studia (prezenční, kombinované): Pracovní název připravované práce:. Kategorie: l. práce seminární (zaškrtněte) 2. práce diplomová, závěrečná bakalářská a práce z různých kurzů absolvovaných na UK PedF 3. volné téma Druh žánru (studie, projekt, esej, pomůcka, grafika, metodický materiál atd.) Kontaktní adresa uchazeče: Telefon do bytu: do koleje: Datum:. podpis Pozn.: Přihlášky předejte nebo zašlete na adresu: Centrum ekologického vzdělávání a výchovy PedF UK, Rettigové 4, Praha 1. Potřebujte-li informace, zavolejte na tel Termín odevzdání přihlášek je do ; pro studenty posledního ročníku do konce června 2006; termín odevzdání práce do