Cena Wernera von Siemense 2013 Všeobecná pravidla a podmínky soutěže

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Cena Wernera von Siemense 2013 Všeobecná pravidla a podmínky soutěže"

Transkript

1 Cena Wernera von Siemense 2013 Všeobecná pravidla a podmínky soutěže Společnost Siemens, s.r.o., reprezentant všech společností Siemens v České republice (dále jen Siemens), ve snaze podpořit prestiž českého vysokého školství a výzkumných pracovišť se zaměřením na technické obory a přírodní vědy a ukázat jejich kvalitu, vyhlašuje Cenu Wernera von Siemense 2013, zaměřenou především na studenty a mladé vědce a na pedagogické pracovníky (dále jen Cena ). Podpora vzdělání, vědy a výzkumu na českých vysokých školách patří k dlouhodobé strategii společnosti Siemens. 1. Pořadatel a vyhlašovatel soutěže Pořadatelem a vyhlašovatelem soutěže je společnost Siemens, s.r.o., Siemensova 1, Praha 13, , IČ , zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 625 (dále jen pořadatel ). 2. Cíl soutěže Cílem soutěže je oceňovat autory nejlepších studentských a vědeckých prací a pedagogy vysokých škol se zaměřením na technické obory a přírodní vědy, a přispět tak k rozvoji českého vysokého školství, vědy a výzkumu. 3. Časový harmonogram soutěže Vyhlášení soutěže: červenec 2013 Poslední den pro doručení přihlášek: kategorie kategorie Zasedání poroty a ohlášení výsledků soutěže účastníkům: do Slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen v Betlémské kapli: Kategorie soutěže Cena se uděluje v těchto kategoriích: 1. Nejvýznamnější výsledek základního výzkumu (garant předseda Akademie věd ČR) v každém roce je oceněn maximálně jeden účastník (jednotlivec nebo výzkumný tým) 2. Nejvýznamnější výsledek vývoje /inovace (garant rektor Českého vysokého učení technického) v každém roce je oceněn maximálně jeden účastník (jednotlivec nebo výzkumný tým) 3. Nejlepší pedagogický pracovník (garant předseda České konference rektorů) v každém roce je oceněn maximálně jeden účastník 4. Nejlepší diplomová práce (garant generální ředitel Siemens, s.r.o.) v každém roce jsou oceněni nejvýše tři účastníci tři dvojice student a jeho vedoucí práce je stanoveno pořadí vítězů (1., 2., 3.) 5. Nejlepší disertační práce (garant generální ředitel Siemens, s.r.o.) Strana 1 /

2 v každém roce jsou oceněni nejvýše tři účastníci tři dvojice doktorand a jeho vedoucí práce je stanoveno pořadí vítězů (1., 2., 3.) 6. Nejlepší diplomová nebo disertační práce vzniklá ve spolupráci se Siemens (garant generální ředitel Siemens, s.r.o.) v každém roce jsou oceněni nejvýše tři účastníci tři dvojice student/doktorand a jeho vedoucí práce je stanoveno pořadí vítězů (1., 2., 3.) 5. Odměny Odměna bude vítězi vyplacena převodem na účet, který po vyhlášení sdělí pořadateli. V případě, že je práce dílem kolektivu, pořadatel převede odměnu v plné výši na účet osoby, kterou kolektiv zvolil za svého zástupce. Převodem uvedené finanční částky na tento účet odpovědnost Pořadatele za výplatu výhry končí. Její následné rozdělení mezi jednotlivé autory podle výše jejich procentuálního podílu na výsledku uvedeném v přihlášce nebo jiné dohody týmu provede již tato pověřená osoba. Odměna podléhá zdanění dle zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, v platném znění. V jednotlivých kategoriích jsou vítězům udělovány peněžité odměny v následující výši: 1. Nejvýznamnější výsledek základního výzkumu (jednotlivec nebo výzkumný tým) ,- Kč 2. Nejvýznamnější výsledek vývoje/inovace (jednotlivec nebo výzkumný tým) ,- Kč 3. Nejlepší pedagogický pracovník ,- Kč 4. Nejlepší diplomová práce 5. Nejlepší disertační práce 1. místo ,- Kč student ,- Kč vedoucí práce 2. místo ,- Kč student ,- Kč vedoucí práce 3. místo ,- Kč student ,- Kč vedoucí práce 1. místo ,- Kč student ,- Kč vedoucí práce 2. místo ,- Kč student ,- Kč vedoucí práce 3. místo ,- Kč student ,- Kč vedoucí práce 6. Nejlepší diplomová nebo disertační práce vzniklá ve spolupráci se Siemens 1. místo ,- Kč student ,- Kč vedoucí práce 2. místo ,- Kč student ,- Kč vedoucí práce 3. místo ,- Kč student ,- Kč vedoucí práce 6. Podmínky účasti Soutěže se mohou účastnit všechny fyzické osoby nebo kolektivy (dále jen účastník), které vyplní přihlášku a splní kvalifikační podmínky uvedené dále v tomto článku. V případě kolektivu přihlášku podává celý kolektiv, který současně určí jednu osobu ze Strana 2 /

3 svého středu jako zástupce. Veškerá následná komunikace ze strany zadavatele bude dále probíhat s tímto určeným zástupcem. Věk a. Kategorie 1. a 2. do dovršení 40 let včetně (v případě týmu se vztahuje na jeho členy s možnou výjimkou pro vedoucího týmu) b. Kategorie 3., 4.,5. a 6. bez věkového omezení. Specifické podmínky pro jednotlivé kategorie a. Kategorie 1. a 2. b. Kategorie 3. c. Kategorie 4. d. Kategorie 5. e. Kategorie 6. účastníka navrhuje příslušné pracoviště vysoké školy nebo AV ČR, do soutěže lze přihlásit pouze ukončený výsledek výzkumné práce, vývoje nebo inovace, od jehož zveřejnění nebo realizace neuplynulo více než pět let, součástí návrhu je zdůvodnění navrhovatele a 1 výtisk kvalifikační práce/souboru prací. účastníka navrhuje příslušné pracoviště vysoké školy nebo AV ČR, do soutěže lze přihlásit účastníka za dosažené výsledky výuky, za zavádění nových studijních metod, za mimořádnou publikační činnost spojenou s výukou nebo za výjimečný přínos pro výchovu, součástí návrhu je zdůvodnění navrhovatele. přihlašovat se mohou autoři, jejichž práce vznikaly na některé z českých technických nebo přírodovědných vysokých škol nebo na některém pracovišti AV ČR, do soutěže lze přihlásit pouze práce obhájené v období od do , k přihlášce účastník přiloží práci (v českém nebo anglickém jazyce) a další přílohy uvedené v přihlášce. přihlašovat se mohou autoři, jejichž práce vznikaly na některé z českých technických nebo přírodovědných vysokých škol nebo na některém pracovišti AV ČR, do soutěže lze přihlásit pouze práce obhájené v období od do , k přihlášce účastník přiloží práci (v českém nebo anglickém jazyce) a další přílohy uvedené v přihlášce. přihlašovat se mohou autoři, jejichž práce vznikaly ve spolupráci se společností Siemens. Jde zejména případy, kdy tématem práce byla technologie Siemens, konzultantem či vedoucím byl specialista ze společnosti Siemens či jinou formu spolupráce. Za společnosti Siemens se v tomto případě považují české i zahraniční společnosti ze skupiny Siemens. do soutěže lze přihlásit pouze práce obhájené v období od do , Strana 3 /

4 Všeobecné podmínky k přihlášce účastník přiloží práci (v českém nebo anglickém jazyce) a další přílohy uvedené v přihlášce, a. Účastník se přihlásí do soutěže vyplněním a odevzdáním přihlášky s povinnými přílohami v jednom vyhotovení v českém nebo anglickém jazyce ve stanoveném termínu. Přihlášku k vyplnění lze získat na internetových stránkách nebo od kontaktní osoby pořadatele. Kontaktní osoba je uveřejněna na internetových stránkách pořadatele. b. Účastníky v kategoriích 1., 2. a 3. navrhují příslušná pracoviště vysokých škol (vysoká škola sama nebo příslušná fakulta nebo katedra vysoké školy) nebo AV ČR (vědecké ústavy AV ČR) na základě výzvy ČKR, resp. AV ČR. c. Účastníci v kategoriích a 6. se do soutěže přihlašují sami na základě doporučení svého vedoucího práce. d. Přihlášky se odevzdávají doporučenou poštou nebo osobně proti písemnému potvrzení o převzetí na recepci budovy D v sídle pořadatele. Adresa odevzdání je: Siemens, s.r.o. Cena Siemens Siemensova Praha 13 Stodůlky e. Neúplné nebo chybně vyplněné přihlášky budou odmítnuty. f. Účastníci soutěže udělí v přihlášce souhlas s tím, aby byl pořadatel v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, jako správce osobních údajů oprávněn zpracovat pro účely organizace, vyhodnocení soutěže osobní údaje poskytnuté účastníkem v přihlášce, využít je pro účely prezentace soutěže a jejích účastníků zejména v médiích, pro reklamní a marketingové účely pořadatele nebo reklam jím nabízených výrobků, a to po dobu 2 let nebo do písemného odvolání souhlasu účastníkem. Bez udělení souhlasu nemůže být přihláška do soutěže zařazena. g. Pokud CD s elektronickou verzí přihlášené práce dodané účastníkem bude nečitelné, má pořadatel právo takovou práci ze soutěže po marném uplynutí 10 denní lhůty k doručení bezvadné verze bez náhrady vyřadit. h. Odevzdané práce budou vráceny pouze na vyžádání. Nevyžádané práce budou po uplynutí 5 měsíců od uzávěrky přihlášek skartovány bez náhrady. i. Pořadatel si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním soutěže, a to včetně jejího přerušení či zrušení. j. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu těchto pravidel v průběhu trvání soutěže. k. Účast v soutěži není nároková. 7. Obory přihlášených prací Obor, kterým se přihlášená práce musí zabývat, musí spadat do oborů činnosti společnosti Siemens, zejména pak: výroba, přenos, akumulace a efektivní spotřeba energie automatizační technika informační a komunikační technologie mechatronika elektromagnetická kompatibilita Strana 4 /

5 technika ve vztahu k životnímu prostředí dopravní technika medicínská přístrojová technika a její aplikace osvětlovací technika technologie budov technologické procesy simulace a matematické modelování materiály. Cenu je však možné udělit i za výjimečný přínos v jiných technických nebo přírodovědných kategoriích. 8. Způsob určení vítězů O ocenění v kategorii 1., dle článku 4, rozhoduje odborná porota ustanovená na návrh předsedy AV ČR. Komise se skládá z představitelů AV ČR a vysokých škol. Komisi předsedá předseda AV ČR. O ocenění v kategorii 2., dle článku 4, rozhoduje odborná porota ustanovená na návrh rektora ČVUT. Komise se skládá z představitelů vysokých škol a AV ČR. Komisi předsedá rektor ČVUT. O ocenění v kategorii 3. dle článku 4, rozhoduje odborná porota ustanovená ČKR na návrh předsedy ČKR. Předsedou komise je předseda ČKR. O ocenění v kategoriích 4. a 5., dle článku 4, rozhoduje odborná porota složená z prorektorů pro vědu a výzkum následujících vysokých škol: ČVUT Praha VUT Brno VŠB Ostrava Západočeská univerzita Plzeň Univerzita Pardubice Vysoká škola chemicko-technologická Praha Masarykova univerzita Brno Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Technická Univerzita v Liberci Universita Karlova v Praze Předsedou komise je představitel ČVUT Praha. Hlavním kritériem hodnocení přihlášených prací je zejména odborná kvalita přihlášené práce a přínos současnému stavu poznání. Účastník může být v jedné kategorii oceněn pouze jednou a rovněž jedna práce na příslušné téma může být oceněna pouze jedenkrát. Porota může rovněž rozhodnout o neudělení žádné ceny v jednotlivých kategoriích. Příslušná porota vybere z podaných přihlášek v každé kategorii vždy pět nominovaných, ze kterých následně určí vítěze. Rozhodnutí poroty jsou konečná. Vyhlášení vítězů a předání cen proběhne dne v Betlémské kapli v Praze. Strana 5 /

6 9. Odpovědnost pořadatele a účastníka Pořadatel neodpovídá za zpracování nebo hodnocení jakékoliv nepřesné informace, technické nebo jiné chyby, která mu bude poskytnuta na základě přihlášky. Pořadatel neodpovídá za žádné problémy nebo technická selhání, zejména jakékoli telefonní sítě nebo linek, počítačových internetových systémů, serverů nebo poskytovatelů počítačového zařízení, které nejsou v jeho kompetenci, v jejichž důsledku by kterákoliv osoba nebyla schopna vstoupit do soutěže nebo svůj vstup dokončit. Pořadatel nedopovídá za nedopatření, jako je ztráta dat, nedoručení zásilky atd., způsobené třetími stranami použitými k přepravě a doručení zásilek nebo dat. Podáním přihlášky nepřecházejí na pořadatele žádná převoditelná nebo licenční práva autora nebo původce. Pořadatel neodpovídá za ochranu autorských práv a práv duševního vlastnictví. Účastník soutěže musí respektovat její podmínky a rozhodnut pořadatele, která budou ve všech ohledech konečná a závazná. Pořadatel si vyhrazuje právo dle vlastního uvážení diskvalifikovat osobu, u které zjistí, že porušuje stanovená pravidla a podmínky soutěže. Pořadatel neodpovídá za úplnost výtahů z těchto pravidel, která mohou být ve zkrácené verzi zveřejňována v propagačních materiálech, ani za tiskové chyby. Účast v soutěži je dobrovolná a účastník podáním přihlášky vyjadřuje souhlas s jejími pravidly. Strana 6 /

Pravidla soutěže Soutěž o nejlepší mobilní aplikaci. I. Pořadatel Soutěže. II. Účel Soutěže

Pravidla soutěže Soutěž o nejlepší mobilní aplikaci. I. Pořadatel Soutěže. II. Účel Soutěže Pravidla soutěže Soutěž o nejlepší mobilní aplikaci I. Pořadatel Soutěže Soutěž Soutěž o nejlepší mobilní aplikaci pořádá Pořadatel společnost Master Internet s.r.o. se sídlem v Brně, Jiráskova 225/21,

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Letní soutěž PVZP o ceny pro klienty Pojišťovny VZP, a.s.

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Letní soutěž PVZP o ceny pro klienty Pojišťovny VZP, a.s. ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Letní soutěž PVZP o ceny pro klienty Pojišťovny VZP, a.s. Preambule: Účelem níže uvedených ustanovení je úplná úprava pravidel spotřebitelské soutěže (dále jen Pravidla ) SOUTĚŽ

Více

Pravidla soutěže Huawei Technologies (Czech) s.r.o. Najdi Huawei. Pořadatel a organizátor soutěže

Pravidla soutěže Huawei Technologies (Czech) s.r.o. Najdi Huawei. Pořadatel a organizátor soutěže Pravidla soutěže Huawei Technologies (Czech) s.r.o. Najdi Huawei I. Pořadatel a organizátor soutěže 1: Pořadatelem reklamní soutěže Najdi Huawei (dále jen soutěž ) je společnost: Huawei Technologies (Czech)

Více

VI. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STUDIJNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY PARDUBICE ZE DNE 27. ČERVNA 2014

VI. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STUDIJNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY PARDUBICE ZE DNE 27. ČERVNA 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. dubna 2006

Více

PREAMBULE I. PŘEDMĚT DOTACE

PREAMBULE I. PŘEDMĚT DOTACE ČESKÁ ROZVOJOVÁ AGENTURA VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ DOTAČNÍ ŘÍZENÍ V RÁMCI DOTAČNÍHO TITULU VYSÍLÁNÍ ČESKÝCH UČITELŮ DO ROZVOJOVÝCH ZEMÍ - PODPORA ZVYŠOVÁNÍ KVALITY VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ V PARTNERSKÝCH ROZVOJOVÝCH

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE PROJEKT X

PRAVIDLA SOUTĚŽE PROJEKT X PRAVIDLA SOUTĚŽE PROJEKT X 1. Organizátor soutěže, předmět soutěže 1.1 Organizátorem soutěže, jejíž pravidla jsou uvedena níže, je společnost je společnost YINACHI, s.r.o., IČO 28288055, se sídlem Praha

Více

OFICIÁLNÍ PRAVIDLA SOUTĚŽE DREAMWALL a SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

OFICIÁLNÍ PRAVIDLA SOUTĚŽE DREAMWALL a SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ OFICIÁLNÍ PRAVIDLA SOUTĚŽE DREAMWALL a SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ Tento text obsahuje závazná pravidla a podmínky soutěže DREAMWALL (dále jen soutěž ): 1. ÚVOD 1.1. Cílem soutěže DREAMWALL je

Více

VIRTUAL Cup Soutěž s HAVEX-auto s.r.o.

VIRTUAL Cup Soutěž s HAVEX-auto s.r.o. VIRTUAL Cup Soutěž s HAVEX-auto s.r.o. Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel marketingové soutěže o zapůjčení vozu ŠKODA Superb na víkend, která probíhá v časově vymezeném období a v

Více

Pravidla soutěže Huawei Technologies (Czech) s.r.o. For the brave. Pořadatel a organizátor soutěže

Pravidla soutěže Huawei Technologies (Czech) s.r.o. For the brave. Pořadatel a organizátor soutěže Pravidla soutěže Huawei Technologies (Czech) s.r.o. For the brave I. Pořadatel a organizátor soutěže 1: Pořadatelem reklamní soutěže For the brave (dále jen soutěž ) je společnost: Huawei Technologies

Více

Vyhlášení veřejného příslibu

Vyhlášení veřejného příslibu Vyhlášení veřejného příslibu Univerzita Palackého v Olomouci vyhlašuje ve smyslu ustanovení 2887a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů veřejný příslib odměny vypsáním

Více

Statut a pravidla soutěže Prokřupejte se k jednomu ze 300 originál pekáčků!

Statut a pravidla soutěže Prokřupejte se k jednomu ze 300 originál pekáčků! Statut a pravidla soutěže Prokřupejte se k jednomu ze 300 originál pekáčků! Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel spotřebitelské soutěže Prokřupejte se k jednomu ze 300 originál pekáčků! (dále jen

Více

Ve znění: 41/2004 Sb., 215/2004 Sb., 342/2005 Sb., 413/2005 Sb., 227/2006 Sb., 81/2006 Sb., 171/2007 Sb.

Ve znění: 41/2004 Sb., 215/2004 Sb., 342/2005 Sb., 413/2005 Sb., 227/2006 Sb., 81/2006 Sb., 171/2007 Sb. Aktualizované znění ZÁKON č. 130/2002 Sb. ze dne 14. března 2002 o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje) Ve znění:

Více

ČESKÁ HLAVA. Česká hlava společně s vládou ČR vyhlásily ceny pro rok 2013. informuje 1/2013. Národní cena vlády Česká hlava za celoživotní přínos

ČESKÁ HLAVA. Česká hlava společně s vládou ČR vyhlásily ceny pro rok 2013. informuje 1/2013. Národní cena vlády Česká hlava za celoživotní přínos ČESKÁ HLAVA Česká hlava společně s vládou ČR vyhlásily ceny pro rok 2013 Již 12. ročník nejprestižnější soutěže pro vědce, techniky a studenty vysokých škol Česká hlava byl vyhlášen v Praze. Soutěž vyhlašuje

Více

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Vnitřní norma VŠCHT Praha č. 20.32/13 V Praze, 27.11.2013 Čj. 965/13/2013 Grantový řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Čl. 1 Základní ustanovení

Více

Fotosoutěž probíhá od 20. února 2008 /0:00 h/ do 6. dubna 2008 /23:59 h/, a to na území České republiky.

Fotosoutěž probíhá od 20. února 2008 /0:00 h/ do 6. dubna 2008 /23:59 h/, a to na území České republiky. OFICIÁLNÍ PRAVIDLA FOTOSOUTĚŽE O2 ELH 2007/2008 1/Organizátor Společnost BPA sport marketing a.s., se sídlem Těšnov 1/1059, 110 00 Praha 1, IČ: 25069764, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

Podrobná pravidla soutěže Sázkařský maraton

Podrobná pravidla soutěže Sázkařský maraton Podrobná pravidla soutěže Sázkařský maraton 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Soutěž s názvem Sázkařský maraton (dále také jen Maraton ) probíhá na území České republiky a Slovenska v termínu od 00:00:01 dne 7.

Více

Status akce Frisco Telefonní číslo a pravidla ochrany osobních údajů

Status akce Frisco Telefonní číslo a pravidla ochrany osobních údajů Status akce Frisco Telefonní číslo a pravidla ochrany osobních údajů Preambule 1. Akce Frisco telefonní číslo se řídí výhradně oficiálními pravidly tohoto Statusu (dále jen Status, které vyznačují práva

Více

ZÁKON o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

ZÁKON o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Strana 2928 Sbírka zákonů č. 211 / 2009 Částka 63 211 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů

Více

Úplné znění Studijního a zkušebního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2014

Úplné znění Studijního a zkušebního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

NÁRODNÍ CENA ZA STUDENTSKÝ DESIGN 2015 Propozice soutěže

NÁRODNÍ CENA ZA STUDENTSKÝ DESIGN 2015 Propozice soutěže NÁRODNÍ CENA ZA STUDENTSKÝ DESIGN 2015 Propozice soutěže Design Cabinet CZ společně s Nadací pro rozvoj architektury a stavitelství a Slovenským centrem dizajnu a zúčastněnými univerzitami a vysokými školami

Více

Cíl soutěže, účastníci a předmět soutěžní přehlídky 2015

Cíl soutěže, účastníci a předmět soutěžní přehlídky 2015 Propozice soutěže Propozice soutěže Design Cabinet CZ společně s Nadací pro rozvoj architektury a stavitelství a Slovenským centrem dizajnu a zúčastněnými univerzitami a vysokými školami vyhlašují celostátní

Více

VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ FONDU ROZVOJE VYSOKÝCH ŠKOL PRO ROK 2010

VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ FONDU ROZVOJE VYSOKÝCH ŠKOL PRO ROK 2010 VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ FONDU ROZVOJE VYSOKÝCH ŠKOL PRO ROK 2010 Výbor Fondu rozvoje vysokých škol (dále jen Výbor Fondu ) vyzývá tímto Vyhlášením výběrového řízení Fondu rozvoje vysokých škol pro

Více

STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva I. ČÁST ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Akademické svobody a akademická práva

STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva I. ČÁST ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Akademické svobody a akademická práva STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva Bratislavská vysoká škola práva stanoví průběh studia tímto studijním řádem jako vnitřním předpisem školy, který přijala podle zákona č. 131/ 2002 Z. z. o vysokých

Více

Vyhrajte Kugu na víkend s plnou nádrží a víkendový wellness pobyt pro dva

Vyhrajte Kugu na víkend s plnou nádrží a víkendový wellness pobyt pro dva ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE Vyhrajte Kugu na víkend s plnou nádrží a víkendový wellness pobyt pro dva Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže Vyhrajte Kugu na víkend s plnou nádrží

Více

Statut a pravidla soutěže Vyhraj meloun!

Statut a pravidla soutěže Vyhraj meloun! Statut a pravidla soutěže Vyhraj meloun! Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel spotřebitelské soutěže Vyhraj meloun, čili 1.000.000 Kč (dále jen soutěž"). Tento statut je jediným dokumentem, který

Více

Novela zákona o vysokých školách

Novela zákona o vysokých školách H L A V N Í C Í L N O V E L Y Hlavním cílem novely zákona o vysokých školách je zlepšení podmínek pro fungování vysokého školství jako klíčového nástroje dlouhodobé mezinárodní konkurenceschopnosti České

Více

ČESKÁ ROZVOJOVÁ AGENTURA VYHLAŠUJE VÝZVU K PODÁVÁNÍ NÁMĚTŮ NA PROJEKTY V DOTAČNÍM TITULU

ČESKÁ ROZVOJOVÁ AGENTURA VYHLAŠUJE VÝZVU K PODÁVÁNÍ NÁMĚTŮ NA PROJEKTY V DOTAČNÍM TITULU ČESKÁ ROZVOJOVÁ AGENTURA VYHLAŠUJE VÝZVU K PODÁVÁNÍ NÁMĚTŮ NA PROJEKTY V DOTAČNÍM TITULU EVROPSKÝ ROK ROZVOJE 2015 PŘÍPRAVNÁ FÁZE (GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTA) PREAMBULE PŘEDLOŽENÝCH NESTÁTNÍMI

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU. Strategie rozvoje ICT Úřadu vlády ČR VYZÝVÁ

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU. Strategie rozvoje ICT Úřadu vlády ČR VYZÝVÁ VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ZADAVATEL: ČESKÁ REPUBLIKA - ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Sídlem: nábř. E. Beneše 4, 118 01 Praha 1 Malá Strana IČ: 00006599 NÁZEV ZAKÁZKY, DRUH ZAKÁZKY,

Více

VII. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU Univerzity Hradec Králové

VII. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU Univerzity Hradec Králové VII. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU Univerzity Hradec Králové ze dne 26. června 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně

Více