Byty a prostory sloužící podnikání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Byty a prostory sloužící podnikání"

Transkript

1 Á l I ŽĎÁR NAD sazavou MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJI) MĚsTSKÝ úřad ŽĎÁR NAD SAzAvou MATERIÁL PRO RADU MĚST A č. 1 O DNE: JEDNACÍ ČÍSLO: 159/2019/0P NÁZEV: Byty a prostory sloužící podnikání ANOTACE: Dle přiložené tabulky NÁVRH USNESENÍ: Rada města po projednání schvaluje jednání týkající se bytů a prostor sloužících podnikání dle předloženého návrhu Starosta města: Mistostarosta města: Místostarostka města: Tajemnik MěÚ, Usek tajemníka a správy Měú: Odbor majetkoprávní: Odbor komunálnich služeb: Odbor finanční: Odbor dopravy: Odbor rozvoje a územniho plánování: Odbor stavební: Odbor školství, kultury a sportu: Odbor sociální: Odbor občansko-správni a OZU: Odbor životnfho prostředí: Odděleni informatiky: Odd. fin. kontroly a inter. auditu: Odd. projektů a marketingu: Krizové řízení: Městská policie: Regionální muzeum: Technická správa budov města: Zpracoval: majetkoprávní odbor Předkládá: majetkoprávní odbor

2 Obsah byty a prostory sloužící podnikání: I Bod Druh úkonu Nájemné I Lokalita v m' Využití ZR (rozsah) Záměr na 49,46 ZR a) pronájem bytu Kč/m 2 /měs. Brodská 31,00 m 2 bydlení 1932/43/31 Smlouva o 49,46 ZR b) nájmu bytu Kč/m 2 /měs. Libušínská 28,14 m 2 bydlení DPS 203/11/49 Změna trvalého dle návrhu ZR byt v domě c) pobytu BD Veselská se závazky bydlení 11/19/2 Schválení d) podnájmu bytu dle návrhu ZR byt v domě bydlení a garážového BD Veselská se závazky stání 11/19/2 Schválení 49,46 ZR e) podnájmu bytu Kč/m 2 /měs. Revoluční 31,00 m 2 bydlení 1829/27/18 f) Výpověď nájmu 49,46 ZR bytu Kč/m 2 /měs. Revoluční 31,00 m 2 bydlení 1829/27/34 g) Výpůjčka bezúplatné ZR - prostory určené pro prostor Na úvoze podnikání 766/15 Dodatek č. 3 ke h) smlouvě o ,- ZR prostory určené pro nájmu Kč/rok Na úvoze 101,70 m 2 podnikání nebytového 766/15 prostoru Dodatek č. 2 ke i) smlouvě o ,- ZR prostory určené pro nájmu Kč/rok Na úvoze 35,33 m 2 podnikání nebytového 766/15 prostoru Návrh na j) uzavření ZR prostory určené pro Smlouvy o dle nabídky Nám. 271,28 m 2 podnikání nájmu Republiky nebytových 294/24 prostor

3 a) Návrh usnesení Rada města vyhlašuje záměr na pronájem bytu č. 31 umístěného v bytovém domě č.p na ulici Brodská, č.or. 43, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č v k.ú. Město Žďár nad Sázavou, dle předloženého návrhu. b) Návrh usnesení Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č..., umístěného v bytovém domě č.p. 203 na ul. Libušínské, č.or. 11, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, který je součástí pozemku č.p v k.ú Město Žďár. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s paní LM., bytem Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 6, dle předloženého návrhu. c) Návrh usnesení Rada města schvaluje výjimku z trvalého pobytu ve Žďáře nad Sázavou u nájmu bytu č... umístěného v bytovém domě č.p. 11, 12,13 na ulici Veselské, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, který je postaven na pozemcích p.č. 119/7, 119/27 a 119/28 k.ú. Město Žďár. d) Návrh usnesení Rada města schvaluje podnájem bytu č... a garážového stání č..., umístěných v bytovém domě č.p. 11,12,13 na ulici Veselské, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, který je postaven na pozemcích p.č. 119/7, 119/27 a 119/28 k.ú. Město Žďár, dle předloženého návrhu. e) Návrh usnesení Rada města schvaluje podnájem bytu č..., umístěného v bytovém domě č.p. 1829, č.or. 27 na ulici Revoluční, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je postaven na pozemku p.č k.ú. Město Žďár, dle předloženého návrhu. f) Návrh na usnesení Rada města rozhodla vypovědět nájem bytu č..., umístěného v bytovém domě č.p. 1829, č.or. 27 na ulici Revoluční, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je postaven na pozemku p.č k.ú. Město Žďár a pověřuje starostu města zpracováním výpovědi. g) Návrh na usnesení: Rada města dává souhlas s výpůjčkou části prostor sloužících podnikání Sboru křesťanského společenství Žďár nad Sázavou, a to horního sálu, který město pronajímá za účelem krátkodobých pronájmů, který se nachází v objektu č.p. 766, jež je součástí pozemku parc. č. 3094, zastavěná plocha a nádvoří, na ulici Na úvoze č. or. 15, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 5, katastrální území Město Žďár, na dobu nezbytně nutnou, a to po dobu rekonstrukce místnosti, kterou Sbor křesťanského společenství Zďár nad Sázavou užívá v souladu se smlouvou o nájmu. hl Návrh na usnesení Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o nájmu nebytového prostoru umístěného v objektu č.p. 766, jež je součástí pozemku parc. č. 3094, zastavěná plocha a nádvoří, na ulici Na Úvoze č. or. 15, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 5, katastrální území Město Žďár, uzavřené dne mezí městem Žďár nad Sázavou a panem Zdeňkem Vokurkou, IČO , s místem podnikání Na Úvoze 766/15, Žďár nad Sázavou, ve znění dodatků č. 1,2, v předloženém znění. í) Návrh na usnesení

4 Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu nebytového prostoru umístěného v objektu č.p. 766, jež je součástí pozemku parc. č. 3094, zastavěná plocha a nádvoří, na ulici Na úvoze č. or. 15, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 5, katastrální území Město Žďár, uzavřené dne mezi městem Žďár nad Sázavou a panem Zdeňkem Vokurkou, IČO , s místem podnikání Na úvoze 766/15, Žďár nad Sázavou, ve znění dodatků č. 1, v předloženém znění. i> Návrh na usnesení: Radě města ukládá majetkoprávnímu odboru předložit návrh Smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání, které se nachází v objektu č.p. 294, který je součástí pozemku parc. č. 1, zastavěná plocha a nádvoří, na ulici nám. Republiky č.or. 24, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, katastrální území Město Žďár s tím, že: Varianta 1. Smlouva bude uzavřena s panem Michalem Moravou, IČO s výší nájemného Kč/rok bez DPH Varianta 2. Smlouva bude uzavřena s panem Jakubem Cibulkou, IČO s výší nájemného Kč/rok bez DPH.

5 Bod a) Vyhlášení záměru na pronájem bytu Vyhlášení na pronájem bytu č. 31, umístěného v bytovém domě č.p na ulici Brodské 43, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č v k.ú. Město Žďár nad Sázavou, dle předloženého návrhu. Bod bl Smlouva o nájmu bytu v DPS Byt vel. 1+1, ul. Libušínská , Zďár nad Sázavou 1 Budoucí nájemce: M.L., bytem ZR 6 Stanovisko odborů: Sociální odbor doporučuje radě města ke schválení uzavření smlouvy o nájmu bytu č..., umístěném v bytovém domě č.p. 203 na ul. Libušínské, č.or. 11, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, který je součástí pozemku č.p v k.ú Město Žďár. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s paní M.L., bytem Žďár nad Sázavou 6. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s účinností od Sazba výše nájemného je 49,46 Kč!m 2 Bod cl Změna trvalého pobytu-udělení výjimky Dne schválila rada města ve Žd'áře nad Sázavou Doplnění Pravidel pro pronájem bytú ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a Smlouvy o nájmu bytu. Na základě schválené změny "se nájemce pfi podpisu nájemní smlouvy zavazuje k tomu, že v době nejpozději do dvou měsíců od podpisu smlouvy o nájmu bytu sí pfihlási trvalý pobyt v pfiděleném bytě. Doklad o pfihlášení trvalého pobytu pfedloží nájemce pracovnicí majetkoprávního odboru (v pfípadě bytů v DPS i prostfedníctvím sociální pracovnice) Městského úfadu ve Žďáfe nad Sázavou ve výše uvedené lhůtě. V pfípadě, že ze strany nájemce nebude splněna podmínka pfíhlášení trvalého pobytu v bytě, jehož nájem je předmětem smlouvy o nájmu bytu ve lhůtě dvou měsíců od podpisu smlouvy o nájmu bytu, smlouva o nájmu bytu pozbývá platnosti. Charakteristika případu nebude zveřejněna, neboť obsahuje osobní a citlivé údaje. Stanovisko odboru majetkoprávního: Majetkoprávní odbor doporučuje udělit J.Š. výjimku a umožnit jí ponechat trvalý pobyt ve stávajícím bydlišti. Bod dl Žádost o souhlas s podnájmem bytu Charakteristika případu nebude zveřejněna, neboť obsahuje osobní a citlivé údaje. Stanovisko odboru majetkoprávního: Na základě písemného vyjádření předsedy BD Veselská doporučujeme radě města schválit smlouvu o podnájmu bytu a garážového stání. Byt i garážové stání budou využity a nebudou prázdné tak jako v posledních měsících, přičemž náklady spojené s užíváním bytu a garážového stání neponese nájemce. Podnájemní poměr bude sjednán na dobu URCITOU od do Bode) Žádost o souhlas s podnájmem bytu Charakteristika případu nebude zveřejněna, neboť obsahuje osobní a citlivé údaje.

6 Stanovisko odboru majetkoprávního: Pracovníci majetkoprávního odboru MěÚ mají výhrady k dalšímu prodlužování podnájemního poměru, neboť se domnívá, že pan J.D. ml. se do české republiky zpět již nevrátí. Pracovníci však vzali v úvahu při svém posuzování i další skutečnosti. Pokud v tuto chvíli nedojde k prodloužení podnájemního poměru, může se stát, že pan J.D. st. přestane hradit předpisy nájemného a služeb s nájmem bytu spojených. Finanční prostředky používané na úhradu nájemného bude šetřit na kauci pro jiného vlastníka nemovitosti. Vymáhání dlužných pohledávek po nájemci, který se zdržuje v Anglii, kde s největší pravděpodobností již zůstane, bude problematické. Rovněž vyklizení a vrácení prázdného bytu v krátké době může být problémem vzhledem k pobytu nájemce. Pracovníci majetkoprávního odboru na základě výše uvedeného doporučují radě města schválit podnájem bytu č..., nacházející se v obytném domě č. 1829/27 na ulici Revoluční ve :Ž:ďáře nad Sázavou 3 mezi panem J.D. a panem J.D. na dobu, na kterou je podnájemní poměr sjednán a tzn. od do Nájemce bude písemně upozorněn na to, že se bude jednat o poslední prodloužení podnájemního poměru, kdy pronajímatel bude požadovat ke dni vrácení vyklizeného a prázdného bytu za předpokladu, že se sám do bytu nenastěhuje a nebude ho nadále řádně užívat. Tím vznikne nájemci dostatečně dlouhý časový prostor proto, aby si situaci s obecním nájemním bytem vyřešil. Rovněž podnájemníkovi vznikne značný časový prostor proto, aby si zajistil do jiné ubytování. Bod fl VVoověď nájmu bytu Nájemce: B.K., bytem Žd'ár nad Sázavou 3 Charakteristika případu nebude zveřejněna, neboť obsahuje osobní a citlivé údaje. Stanovisko odboru majetkoprávního: Z výše uvedených důvodů doporučujeme Radě města schválit Výpověď nájmu bytu č..., umístěném v bytovém domě č.p.1829, který je součástí pozemku parc. č. 1248, zastavěná plocha a nádvoří, na ulici Revoluční, č.or. 27 ve :Ž:ďáře nad Sázavou, část :Ž:ďár nad Sázavou 3, katastrální území Město :Ž:ďár. Bod g) Souhlas s dočasným uskladněním věcí Dne paní A.Š. zástupce Křesťanského společenství Žďár nad Sázavou podala žádost o možnost uložení věcí z kanceláře v přízemí do sálu v 1. patře a bezúplatný pronájem tohoto sálu po dobu cca 30 minut vždy v neděli mezi hodinou. Prostory se nachází v objektu č.p. 766, který je součástí pozemku parc. č. 3094, zastavěná plocha a nádvoří, na ulici Na úvoze č. or. 15, ve :Ž:ďáře nad Sázavou, část :Ž:ďár nad Sázavou 5. V jejich kanceláři v přízemí bude rekonstruovaná podlaha, která je v havarijním stavu. Jedná se o dobu cca 2-3 měsíců. S paní š. je domluveno, že pokud by někdo požádal o pronájem horního sálu, tak dojde k zabezpečení věcí, které budou v horním sále dočasně uloženy nebo jejich dočasnému vystěhování. Bod hl Žádost o změnu splátkového kalendáře Dne pan Z.V. podal žádost o změnu splátkového kalendáře, který má ve čtvrtletním režimu na splátky měsíční, za pronájem prostor umístěných v objektu č.p. 766, jež je součástí pozemku parc. č. 3094, zastavěná plocha a nádvoří, na ulici Na úvoze č. or. 15, ve :Ž:ďáře nad Sázavou, část :Ž:ďár nad Sázavou 5. Doporučujeme radě města schválit Dodatek č. 3 ke Smlouvě o nájmu nebytového prostoru v předloženém znění.

7 Bod i) Žádost o změnu splátkového kalendáře Dne pan ZV. podal žádost o změnu splátkového kalendáře, který má ve čtvrtletním režimu na splátky měsíční, za pronájem prostor umístěných v objektu č.p. 766, jež je součástí pozemku parc. č. 3094, zastavěná plocha a nádvoří, na ulici Na Úvoze č. or. 15, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 5. Doporučujeme radě města schválit Dodatek č. 2 ke Smlouvě o nájmu nebytového prostoru v předloženém znění. Bod j) Vyhodnocení záměru na pronájem části prostor sloužících podnikání Do vyhlášeného záměru na pronájem nebytového prostoru nacházející se v objektu č.p. 294, který je součástí pozemku parc. č. 1, zastavěná plocha a nádvoří, na ulici nám. Republiky č.or. 24, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, se přihlásili dva zájemci: 1. dne se přihlásil pan Michal Morava, OM-indická s.r.o., Zhoř 143, Zhoř, se záměrem provozovat indickou a nepálskou restauraci - viz. přiložená nabídka. Navrhovaná výše nájmu měsíčně je ,- Kč bez DPH. 2. dne se přihlásil pan Jakub Cibulka, Yucatan-mexická restaurace, Husova 376/3, Žďár nad Sázavou. Pan Cibulka provozuje již ve Žďáře nad Sázavou 5 let restauraci Yucatan-mexická restaurace, kde by provoz ukončil. Navrhovaná výše nájemného - viz. přiložená nabídka.

8 Město Žďár nad Sázavou VYHLAŠUJE ZÁMĚR Obsah: Vyvěšeno: Pronájem bytu Uzávěrka: Zpracoval odbor: majetkoprávní Zodpovídá: L. Milfajtová Tel.: Obsah: Pronájem bytu č. 31 v budově č.p. 1932, na ulici Brodské, č.or. 43 ve Zďáře nad Sázavou, část Žd'ár nad Sázavou 3 1. Byt č. 31 se nachází v bytovém domě č.p. 1932, který je součástí poze~ku parc. č. 1275, zastavěná plocha a nádvoří, na ulici Brodská, č.or. 43 ve Zďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou, na listu vlastnictví č. 1 pro obec Žďár nad Sázavou a katastrální území Město Žďár 2. byt sestává z jednoho pokoje + kuchyně + příslušenství, celková plocha bytu je 30,40 m2, započitatelná plocha je 28,95 m2 3. základní nájemné je 49.46,- Kč/m2/měsíc = 1.432,- Kč/měsíc 4. předpokládaný termín pro uzavření smlouvy o nájmu bytu je způsob přihlašování do výběrového řízení: Přihlášky se podávají na tiskopise, který je k dispozici na podatelně městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou a na internetových stránkách Přihlášky se podávají v zalepené obálce, kde na čelní stranu uveďte: Výběrové řízení na byt Brodská 1932/43131, ZR 3 Obálku odevzdejte nejpozději do hod. v den uzávěrky na sekretariát starosty k zaevidování Poznámka: Na tomto bytě není v době vyhlášení záměru přihlášena k trvalému pobytu žádná osoba. O výsledku výběrového řízení budou písemnou formou informováni pouze- budoucí nájemce, dále pak náhradník (pokud byl určen). Pokud nebude ostatním žadatelům ve lhůtě 10 pracovních dnů po rozhodnutí RM zasláno písemné sdělení, znamená to, že ve výběrovém řízení nebyli úspěšní. Upozornění: Písemné reakce na vyhlášený záměr přijímá sekretariát starosty na Městském úřadě ve Žďáře nad Sázavou v zalepených obálkách výrazně označených Výběrové řízení na byt (viz. bod.5) a s uvedením jména a adresy zájemce, nejpozději do termínu uzávěrky záměru včetně. Fyzická osoba, která je subjektem údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., dává podáním přihlášky na záměr Městu Žďár nad Sázavou souhlas ke zpracování svých osobních údajů, včetně rodného čísla, tedy souhlas ke zpracování osobních údajů pro účely vedení evidence a majetkoprávní agendy, projednání v orgánech města a zveřejněni rozhodnutí těchto orgánů, uzavření smluv apod., ve kterých jsou tyto údaje obsaženy, lj. všude tam, kde lze uvedením osobních údajů předejít záměně účastníků právního vztahu. Tento souhlas je poskytován na dobu neurčitou, nejdéle však do okamžiku, kdy pomine účel, pro který budou uvedené osobní údaje zpracovány, s výjimkami stanovenými zvláštními zákony. Schválil: Ing. Martin MRKOS, ACCA v.r. starosta města

9 DODATEK č. 3 ke smlouvě o nájmu nebytového prostoru uzavřené ve znění dodatku č. jen Smlouva o nájmu) mezi: 1,2 (dále 1. Městem Žd'ár nad Sázavou, se sídlem Žižkova 227/1, Žd'ár nad Sázavou, IČO , DIČ CZ , zastoupeným starostou Ing. Martinem Mrkosem ACCA, adresa pro doručování písemností: Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou jako pronajímatel na straně jedné a 2. Zdeněk Vokurka, trvale bytem Libická 2390/13, Žďár nad Sázavou, IČO: , DIČ CZ , podnikající pod jménem Zdeněk Vokurka, na základě Živnostenského listu č.j. OŽ/1/46/03/U z , vydaný MěÚ Žd'ár nad Sázavou, ev.č , s místem podnikání Libická 2390/13, Žd'ár nad Sázavou, adresa pro doručování písemností: Libická 2390/13, Žd'ár nad Sázavou jako nájemce na straně druhé I. Smluvní strany se dohodly, že článek 111. Smlouvy o nájmu bude s účinností od doplněn a mění se následovně: Úhrada za nájem nebytových prostor je stanovena následovně: Nájemné z nebytových prostor se stanovuje s platností od do následujícího roku dle vzorce Nt+1 = Nt x Kj.(Nt = stávající nájemné, Ki =míra inflace) Koeficient růstu nájemného vyjadřující míru inflace (Kil (dále jen míra inflace) stanoví ČSÚ. Pronajímatel oznámí nájemci zvýšení nájemného z nebytových prostor do běžného roku formou doporučeného dopisu do vlastních rukou, jinak ztrácí na částku zvýšení nárok. Úhrada za nájem pronajatých prostor je stanovena v celkové výši ,- Kč včetně DPH ročně. Roční nájemné bude každý rok hrazeno nájemcem na účet pronajímatele č /0100, variabilní symbol v měsíčních splátkách a to dle splátkového kalendáře, které budou splatné vždy do 5. dne následujícího měsíce, částkou 7 249,- včetně DPH. Zaplacením se podle této smlouvy rozumí připsání příslušné částky na bankovní účet příjemce platby. Doplatky nebo přeplatky podle vyúčtování nákladů jsou splatné do 15 dnů po doručení vyúčtování. Nad rámec této úhrady se nájemce zavazuje hradit: 18% z celkových nákladů na odvod srážkových vod z objektu elektrická energie, plyn a voda - dle vlastních měřičů jednotlivých dodavatelů energií (zajišťuje si nájemce). Nájemce se dále zavazuje hradit ze svých prostředků další náklady na služby, které jsou s užíváním předmětných nebytových prostor spojeny a nejsou upraveny touto smlouvou.

10 Nájemce bere na vědomí, že elektrická energie, voda, plyn, telefon apod. jsou pro potřeby pronajatých prostor a celé budovy odebírány vždy jen z jednoho zdroje a pronajímatel nemá žádný jiný jejich zdroj a ani jej nebude zajišťovat při jejich výpadku, leda by takový výpadek či omezení plánoval (např. při opravách budovy). Proto se obě smluvní strany dohodly, že výpadky či omezení v možnosti nájemce odebírat z rozvodů instalovaných v pronajatých prostorách elektrickou energii, studenou vodu a teplou užitkovou vodu, užívat odpovídající osvětlení pronajatých prostor nebo udržovat v pronajatých prostorách odpovídající teplotu, popřípadě další služby, se nepovažují za neplnění povinnosti pronajímatele z této smlouvy nebo jeho povinnosti stanovených právním předpisem ani za nezpůsobilost pronajatých prostor ke smluvenému užívání. Stejně tak se nepovažují za neplnění povinností pronajímatele ani za nezpůsobilost pronajatých prostor ke smluvenému užívání i delší takové výpadky či omezení, pokud je pronajímatel nezavinil. V ostatním zůstává Smlouva o nájmu nezměněna. ll Tento dodatek obsahuje jeden list a je vyhotoven ve dvou stejnopisech, které mají účinnost originálu. Každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise tohoto dodatku. Uzavření dodatku č. 3 bylo schváleno radou města Žďáru nad Sázavou dne usnesením č.j. 159/2019/0P. Ve Žďáře nad Sázavou Ing. Martin Mrkos ACCA starosta Města Žďár nad Sázavou Zdeněk Vokurka

11 DODATEKč. 2 ke smlouvě o nájmu nebytového prostoru uzavřené ve znění dodatku č. jen Smlouva o nájmu) mezi: 1 (dále 1. Městem Žd'ár nad Sázavou, se sídlem Žižkova 22711, Žďár nad Sázavou, IČO , DIČ CZ , zastoupeným starostou Ing. Martinem Mrkosem ACCA, adresa pro doručování písemností: Žižkova 227/1, Žd'ár nad Sázavou jako pronajímatel na straně jedné a 2. Zdeněk Vokurka, trvale bytem Libická , Žd'ár nad Sázavou, IČO: , DIČ CZ , podnikající pod jménem Zdeněk Vokurka, na základě Živnostenského listu č.j. OŽI /U z , vydaný MěÚ Žd'ár nad Sázavou, ev.č , s místem podnikání Libická 2390/13, Žd'ár nad Sázavou, adresa pro doručování písemností: Libická , Žďár nad Sázavou jako nájemce na straně druhé I. Smluvní strany se dohodly, že článek 111. Smlouvy o nájmu bude s účinností od doplněn a mění se následovně: Úhrada za nájem nebytových prostor je stanovena následovně: Nájemné z nebytových prostor se stanovuje s platností od do následujícfho roku dle vzorce Nt+1 = Nt x Ki.(Nt =stávající nájemné, Kj =míra inflace) Koeficient růstu nájemného vyjadřující míru inflace (Ki) (dále jen míra inflace) stanoví ČSÚ. Pronajímatel oznámí nájemci zvýšení nájemného z nebytových prostor do běžného roku formou doporučeného dopisu do vlastních rukou, jinak ztrácí na částku zvýšení nárok. Úhrada za nájem pronajatých prostor je stanovena v celkové výši ,- Kč včetně DPH ročně. Roční nájemné bude každý rok hrazeno nájemcem na účet pronajímatele č /0100, variabilní symbol v měsíčních splátkách a to dle splátkového kalendáře, které budou splatné vždy do 5. dne následujícího měsíce, částkou 3 110,- Kč včetně DPH. Zaplacením se podle této smlouvy rozumí připsání příslušné částky na bankovní účet příjemce platby. Doplatky nebo přeplatky podle vyúčtování nákladů jsou splatné do 15 dnů po doručení vyúčtování. Nad rámec této úhrady se nájemce zavazuje hradit: elektrická energie, plyn a voda - dle vlastních měřičů jednotlivých dodavatelů energií (zajišťuje si nájemce). Nájemce se dále zavazuje hradit ze svých prostředků další náklady na služby, které jsou s užíváním předmětných nebytových prostor spojeny a nejsou upraveny touto smlouvou. Nájemce bere na vědomí, že elektrická energie, voda, plyn, telefon apod. jsou pro potřeby pronajatých prostor a celé budovy odebírány vždy jen z jednoho zdroje a pronajímatel nemá

12 žádný jiný jejích zdroj a ani jej nebude zajišťovat pří jejích výpadku, leda by takový výpadek čí omezení plánoval (např. pří opravách budovy). Proto se obě smluvní strany dohodly, že výpadky čí omezení v možnosti nájemce odebírat z rozvodů instalovaných v pronajatých prostorách elektrickou energii, studenou vodu a teplou užitkovou vodu, užívat odpovídající osvětlení pronajatých prostor nebo udržovat v pronajatých prostorách odpovídající teplotu, popřípadě další služby, se nepovažují za neplnění povinností pronajímatele z této smlouvy nebo jeho povinnosti stanovených právním předpisem ani za nezpůsobilost pronajatých prostor ke smluvenému užívání. Stejně tak se nepovažují za neplnění povinností pronajímatele ani za nezpůsobilost pronajatých prostor ke smluvenému užívání i delší takové výpadky čí omezení, pokud je pronajímatel nezavinil. V ostatním zůstává Smlouva o nájmu nezměněna. ll Tento dodatek obsahuje jeden list a je vyhotoven ve dvou stejnopisech, které mají účinnost originálu. Každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise tohoto dodatku. Uzavření dodatku č. 2 bylo schváleno radou města Žďáru nad Sázavou dne usnesením č.j. 159/2019/0P. Ve Žďáře nad Sázavou Ing. Martin Mrkos ACCA starosta Města Žďár nad Sázavou Zdeněk Vokurka

I I. MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 85 JEDNACÍ ČÍSLO: 1448/2018/0P DNE: NÁZEV: ANOTACE: NÁVRH USNESENÍ:

I I. MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 85 JEDNACÍ ČÍSLO: 1448/2018/0P DNE: NÁZEV: ANOTACE: NÁVRH USNESENÍ: Á I I ŽĎÁR NAD SÁZAVOU MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽĎÁR NAD SÁZAVOU MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 85 DNE: 12. 3. 2018 JEDNACÍ ČÍSLO: 1448/2018/0P NÁZEV: Byty a prostory sloužící podnikání ANOTACE:

Více

I I. MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 18. Byty a prostory sloužící podnikání DNE: JEDNACÍ ČÍSLO: 280/2019/0P NÁZEV: ANOTACE: NÁVRH USNESENÍ:

I I. MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 18. Byty a prostory sloužící podnikání DNE: JEDNACÍ ČÍSLO: 280/2019/0P NÁZEV: ANOTACE: NÁVRH USNESENÍ: Á I I ŽĎÁR NAD Sl\z.AVOU MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJU MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽĎÁR NAD SÁZAVOU MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 18 DNE: 1. 7. 2019 JEDNACÍ ČÍSLO: 280/2019/0P NÁZEV: Byty a prostory sloužící podnikání ANOTACE:

Více

I I f:ftár NAD SÁZAVOU

I I f:ftár NAD SÁZAVOU Á I I f:ftár NAD SÁZAVOU MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽĎÁR NAD SÁZAVOU MATERIÁL PRO RADU MĚST A č. 69 DNE: 26. 6. 2017 JEDNACÍ ČÍSLO: 1132/2017/0P NÁZEV: Byty a prostory sloužící podnikání

Více

I I tm.,..,os.;z."'ou

I I tm.,..,os.;z.'ou Á I I tm.,..,os.;z."'ou MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽóÁR NAD SAzAvou MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 88 DNE: 23. 4. 2018 JEDNACÍ ČÍSLO: 1519/2018/0P NÁZEV: Byty a prostory sloužící podnikání ANOTACE:

Více

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 96

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 96 MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 96 DNE: 24. 9. 2018 JEDNACÍ ČÍSLO: 1674/2018/OP NÁZEV: Byty a prostory sloužící ANOTACE: Dle přiložené tabulky NÁVRH USNESENÍ: Rada města po projednání schvaluje jednání týkající

Více

I I ž6ar NAD SÁZAVOU. MATERIÁL PRO RADU MĚST A č. 72 JEDNACÍ ČÍSLO: 1198/2017/0P NÁZEV: ANOTACE: NÁVRH USNESENÍ: Byty a prostory sloužící podnikání

I I ž6ar NAD SÁZAVOU. MATERIÁL PRO RADU MĚST A č. 72 JEDNACÍ ČÍSLO: 1198/2017/0P NÁZEV: ANOTACE: NÁVRH USNESENÍ: Byty a prostory sloužící podnikání Á I I ž6ar NAD SÁZAVOU MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ M~sTSKÝ ÚŘAD ŽĎÁR NAD SAzAvou MATERIÁL PRO RADU MĚST A č. 72 DNE: 11. 9. 2017 JEDNACÍ ČÍSLO: 1198/2017/0P NÁZEV: Byty a prostory sloužící podnikání ANOTACE:

Více

Byty a prostory sloužící podnikání

Byty a prostory sloužící podnikání Á I I iďár NAD SÁZAVOU MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽĎÁR NAD SÁZAVOU MATERIÁL PRO RADU MĚST A č. 79 DNE: 18. 12. 2017 JEDNACÍ ČÍSLO: 1348/2017/0P NÁZEV: Byty a prostory sloužící podnikání ANOTACE:

Více

Byty a prostory sloužící podnikání

Byty a prostory sloužící podnikání Á I I ŽĎÁR NAD sazavou MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ M~sTSKÝ úřad ŽóÁR NAD SÁZAvou MATERIÁL PRO RADU MĚST A č. 19 DNE: 29. 7. 2019 JEDNACÍ ČÍSLO: 287/2019/0P NÁZEV: Byty a prostory sloužící podnikání ANOTACE:

Více

I I žďár'ao s;;z,wou. MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 84 DNE: JEDNACÍ ČÍSLO: 1427/2018/0P NÁZEV: ANOTACE: NÁVRH USNESENÍ:

I I žďár'ao s;;z,wou. MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 84 DNE: JEDNACÍ ČÍSLO: 1427/2018/0P NÁZEV: ANOTACE: NÁVRH USNESENÍ: Á I I žďár'ao s;;z,wou MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽĎÁR NAD SÁZAVOU MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 84 DNE: 26. 2. 2018 JEDNACÍ ČÍSLO: 1427/2018/0P NÁZEV: Byty a prostory sloužící podnikání ANOTACE:

Více

I I. MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 94 JEDNACÍ ČÍSLO: 1652/2018/0P NÁZEV: ANOTACE: NÁVRH USNESENÍ: -= Byty a prostory sloužící podnikání

I I. MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 94 JEDNACÍ ČÍSLO: 1652/2018/0P NÁZEV: ANOTACE: NÁVRH USNESENÍ: -= Byty a prostory sloužící podnikání Á I I tóar "o SÁ?Avo< MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽĎÁR NAD S;~zAvou MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 94 DNE: 27. 8. 2018 JEDNACÍ ČÍSLO: 1652/2018/0P NÁZEV: Byty a prostory sloužící podnikání ANOTACE:

Více

I I. MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 93 NÁZEV: Byty a prostory sloužící podnikání ANOTACE: NÁVRH USNESENÍ: JEDNACÍ ČÍSLO: 1626/2018/0P

I I. MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 93 NÁZEV: Byty a prostory sloužící podnikání ANOTACE: NÁVRH USNESENÍ: JEDNACÍ ČÍSLO: 1626/2018/0P Á I I zoar,,,o"'''''"" MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ MĚSTSKY ÚŘAD ŽóAR NAD 8/,zAv::>u MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 93 DNE: 30. 7. 2018 JEDNACÍ ČÍSLO: 1626/2018/0P NÁZEV: Byty a prostory sloužící podnikání

Více

Byty a prostory sloužící podnikání. Odbor majetkoprávní:

Byty a prostory sloužící podnikání. Odbor majetkoprávní: Á I I ŽĎÁR NAD sfi.:i..avou MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽĎÁR NAD SÁZAVOU MATERIÁL PRO RADU MĚST A č. 7 DNE: 28. 1. 2019 JEDNACÍ ČÍSLO: 87/2019/0P NÁZEV: Byty a prostory sloužící podnikání

Více

I I. MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 81 JEDNACÍ ČÍSLO: 1363/2018/0P NÁZEV: ANOTACE: NÁVRH USNESENÍ: Byty a prostory sloužící podnikání

I I. MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 81 JEDNACÍ ČÍSLO: 1363/2018/0P NÁZEV: ANOTACE: NÁVRH USNESENÍ: Byty a prostory sloužící podnikání Á I I f6ár NAO SÁZAVOU MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽĎÁR NAD SÁZAVOU MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 81 DNE: 15. 1. 2018 JEDNACÍ ČÍSLO: 1363/2018/0P NÁZEV: Byty a prostory sloužící podnikání ANOTACE:

Více

I I. MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 83. Byty a prostory sloužící podnikání DNE: JEDNACÍ ČÍSLO: 1410/2018/0P NÁZEV: ANOTACE: NÁVRH USNESENÍ:

I I. MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 83. Byty a prostory sloužící podnikání DNE: JEDNACÍ ČÍSLO: 1410/2018/0P NÁZEV: ANOTACE: NÁVRH USNESENÍ: Á I I žďárnaosazavou MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ MĚSTSKÝ úřad ŽĎÁR NAD SAzAvou MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 83 DNE: 12. 2. 2018 JEDNACÍ ČÍSLO: 1410/2018/0P NÁZEV: Byty a prostory sloužící podnikání ANOTACE:

Více

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 50

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 50 MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 50 DNE: 03. 10. 2016 JEDNACÍ ČÍSLO: 790/2016/OP NÁZEV: Byty a prostory sloužící k podnikání ANOTACE: Dle přiložené tabulky NÁVRH USNESENÍ: Rada města

Více

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 49

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 49 MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ b í h úd jů MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 49 DNE: 19. 9. 2016 JEDNACÍ ČÍSLO: 770/2016/OP NÁZEV: Byty a prostory sloužící k ANOTACE: Dle přiložené tabulky NÁVRH USNESENÍ: Rada města

Více

I I. MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 87 JEDNACÍ ČÍSLO: 1488/2018/0P DNE: NÁZEV: ANOTACE: NÁVRH USNESENÍ: Byty a prostory sloužící podnikání

I I. MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 87 JEDNACÍ ČÍSLO: 1488/2018/0P DNE: NÁZEV: ANOTACE: NÁVRH USNESENÍ: Byty a prostory sloužící podnikání Á I I MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJU MĚSTSKÝ úřad ŽĎÁR NAD SAzAvou MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 87 DNE: 9. 4. 2018 JEDNACÍ ČÍSLO: 1488/2018/0P NÁZEV: Byty a prostory sloužící podnikání ANOTACE: Dle pří/oženě

Více

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 11

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 11 MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 11 DNE: 25. 3. 2019 JEDNACÍ ČÍSLO: 167/2019/OP NÁZEV: Byty a prostory sloužící podnikání ANOTACE: Dle přiložené tabulky NÁVRH USNESENÍ: Rada města po projednání schvaluje jednání

Více

Obsah prostory sloužící podnikání : Využití. úkonu. (rozsah) dle volných kanceláří Kč/m 2 /rok 600. prostory určené pro podnikání

Obsah prostory sloužící podnikání : Využití. úkonu. (rozsah) dle volných kanceláří Kč/m 2 /rok 600. prostory určené pro podnikání Obsah prostory sloužící podnikání : Bod a) Druh úkonu Prodloužení vyhlášeného záměru Nájemné 1000 Kč/m 2 /rok 600 Kč/m 2 /rok Lokalita v ZR ZR Dolní ulice 165/1 m2 (rozsah) dle volných kanceláří Využití

Více

JEDNACÍ ČÍSLO: 1153/2017/0P. Byty a prostory sloužící podnikání

JEDNACÍ ČÍSLO: 1153/2017/0P. Byty a prostory sloužící podnikání Á I I ŽĎÁR NAD SÁZAVOU MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽĎÁR NAD SÁZAVOU MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 70 DNE: 7. 8. 2017 JEDNACÍ ČÍSLO: 1153/2017/0P NÁZEV: Byty a prostory sloužící podnikání ANOTACE:

Více

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 6. Byty a prostory sloužící podnikání

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 6. Byty a prostory sloužící podnikání Á I I ž6.4r NAD SÁZAVOU MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJť'l MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽĎÁR NAD SÁZAVOU MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 6 DNE: 14. 1. 2019 JEDNACÍ ČÍSLO: 74/2019/0P NÁZEV: Byty a prostory sloužící podnikání ANOTACE:

Více

I I. MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 19 DNE: JEDNACÍ ČÍSLO: 288/2019/0P NÁZEV:

I I. MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 19 DNE: JEDNACÍ ČÍSLO: 288/2019/0P NÁZEV: Á I I ŽĎÁR NAD SÁZAVOU MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽĎÁR NAD SÁZAVOU MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 19 DNE: 29. 7. 2019 JEDNACÍ ČÍSLO: 288/2019/0P NÁZEV: Předchozí souhlas s uzavřením NS ANOTACE:

Více

I I l6ár NAD SÁZAVOU. MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 76 DNE: JEDNACÍ ČÍSLO: 1287/2017/0P NÁZEV: ANOTACE: NÁVRH USNESENÍ:

I I l6ár NAD SÁZAVOU. MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 76 DNE: JEDNACÍ ČÍSLO: 1287/2017/0P NÁZEV: ANOTACE: NÁVRH USNESENÍ: Á I I l6ár NAD SÁZAVOU MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽóAR NAD SÁZAVOU MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 76 DNE: 6. 11. 2017 JEDNACÍ ČÍSLO: 1287/2017/0P NÁZEV: Byty a prostory sloužící podnikání ANOTACE:

Více

I I :t:6.4r NAD SÁZAVOU

I I :t:6.4r NAD SÁZAVOU Á I I :t:6.4r NAD SÁZAVOU MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJ0 MĚsTSKÝ ÚŘAD ŽĎAR NAD SAzAvou MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 59 DNE: 30. 1. 2017 JEDNACÍ ČÍSLO: 932/2017/0P NÁZEV: Byty a prostory sloužící podnikání ANOTACE:

Více

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 96

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 96 MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 96 DNE: 24. 9. 2018 JEDNACÍ ČÍSLO: 16872018/OP NÁZEV: Majetkoprávní jednání ANOTACE: Dle přiložené tabulky NÁVRH USNESENÍ: Rada města po projednání schvaluje majetkoprávní jednání

Více

Byty a prostory sloužící podnikání

Byty a prostory sloužící podnikání Á I I ioár NAD SÁZAVOU MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽĎÁR NAD SÁZAVOU MATERIÁL PRO RADU MĚST A č. 17 DNE: 17. 6. 2019 JEDNACÍ ČÍSLO: 262/2019/0P NÁZEV: Byty a prostory sloužící podnikání ANOTACE:

Více

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 74

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 74 MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 74 DNE: 9. 10. 2017 JEDNACÍ ČÍSLO: 1242/2017/OP NÁZEV: Majetkoprávní jednání ANOTACE: Dle přiložené tabulky NÁVRH USNESENÍ: Rada města po projednání schvaluje majetkoprávní jednání

Více

Á I I ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Á I I ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Á I I ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Materiál bez osobních údajů MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽĎÁR NAD SÁZAVOU MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 81 DNE: 15.1.2018 JEDNACÍ ČÍSLO: 1369/ 2018/ PO MŠ NÁZEV: Souhlas s nájemní smlouvou PO MŠ Žďár

Více

I I ŽĎÁR NAD SÁZAVOU. MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 54 NÁZEV: Majetkoprávní jednání RM ANOTACE: NÁVRH USNESENí: JEDNACí ČíSLO: 854/2016/0P

I I ŽĎÁR NAD SÁZAVOU. MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 54 NÁZEV: Majetkoprávní jednání RM ANOTACE: NÁVRH USNESENí: JEDNACí ČíSLO: 854/2016/0P Á I I ŽĎÁR NAD SÁZAVOU MATERIÁL BEZ OSOBNíCH ÚDAJU MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽĎÁR NAD SÁZAvou MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 54 DNE: 28.11.2016 JEDNACí ČíSLO: 854/2016/0P NÁZEV: Majetkoprávní jednání RM ANOTACE: Dle přiložené

Více

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 71

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 71 MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 71 DNE: 28.08.2017 JEDNACÍ ČÍSLO: 1178/2017/POL NÁZEV: Financování PO Poliklinika ANOTACE: Dle vládního nařízení číslo 168/2017 došlo od 1.7.2017

Více

MATERIÁL PRO RADU MĚST A č. 8. Byty a prostory sloužící podnikání. Odbor majetkoprávní:

MATERIÁL PRO RADU MĚST A č. 8. Byty a prostory sloužící podnikání. Odbor majetkoprávní: Á I I ŽĎÁR NAD SÁ2.AVOU MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ MĚSTSKÝ úřad ŽóAR NAD SAzAvou MATERIÁL PRO RADU MĚST A č. 8 DNE: 11.2.2019 JEDNACÍ ČÍSLO: 109/2019/0P NÁZEV: Byty a prostory sloužící podnikání ANOTACE:

Více

Mateřská škola Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace

Mateřská škola Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Mateřská škola Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 49 DNE: 19.9.2016 JEDNACÍ ČÍSLO: 761/2016/PO MŠ NÁZEV: Souhlas s umístěním spolků Sdružení

Více

MATERIÁL PRO RADU 80

MATERIÁL PRO RADU 80 MATERIÁL PRO RADU 80 DNE: 29. 12. 2017 1357/2017/OP NÁZEV: Majetkoprávní jednání ANOTACE: NÁVRH USNESENÍ: Odbor majetkoprávní Odbor komunálních služeb Odbor rozvoje a územního plánování Odbor stavební

Více

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 3. Byty a prostory sloužící podnikání

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 3. Byty a prostory sloužící podnikání Á I I ŽĎÁR NAD SÁZAVOU MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽĎÁR NAD SÁZAVOU MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 3 DNE: 26.11.2018 JEDNACÍ ČÍSLO: 32/2018/0P NÁZEV: Byty a prostory sloužící podnikání ANOTACE:

Více

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 9

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 9 MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 9 DNE: 25. 2. 2019 JEDNACÍ ČÍSLO: 122/2019/OP NÁZEV: Majetkoprávní jednání ZM ANOTACE: Dle přiložené tabulky NÁVRH USNESENÍ: Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit

Více

Poliklinika Žďár nad Sázavou

Poliklinika Žďár nad Sázavou Materiál bez osobních údajů Poliklinika Žďár nad Sázavou MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 48 DNE: 29.8.2016 JEDNACÍ ČÍSLO: 721/2016/Pol. NÁZEV: Návrh na vypořádání technického zhodnocení na budově polikliniky

Více

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 53

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 53 MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 53 DNE: 14. 10. 2016 JEDNACÍ ČÍSLO: 837/2016/ŠKS NÁZEV: Smlouva TIC ANOTACE: Jedná se o uzavření smlouvy o zajištění činnosti Turistického informačního centra mezi městem Žďár

Více

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 89

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 89 MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 89 DNE: 3.5.2018 JEDNACÍ ČÍSLO: 1548/2018/ORÚP NÁZEV: Smlouva s Ředitelstvím silnic a dálnic - křižovatka Neumannova x Novoměstská ANOTACE: K povolení úprav křižovatky Neumannova

Více

USNESENÍ. z 64. schůze Rady města Hranic, dne 14. 1. 2014

USNESENÍ. z 64. schůze Rady města Hranic, dne 14. 1. 2014 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 64. schůze Rady města Hranic, dne 14. 1. 2014 Usnesení 2081/2014 - RM 64 ze dne 14. 1. 2014 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 14.1. 2014 bez

Více

MATERIÁL PRO ZASTUPITELSTVO MĚSTA č. 4

MATERIÁL PRO ZASTUPITELSTVO MĚSTA č. 4 MATERIÁL PRO ZASTUPITELSTVO MĚSTA č. 4 DNE: 14. 3. 2019 JEDNACÍ ČÍSLO: 4/2019/OP/6 NÁZEV: Majetkoprávní jednání ANOTACE: Dle předložené tabulky NÁVRH USNESENÍ: Zastupitelstvo města po projednání schvaluje

Více

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 45

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 45 MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJ Ů MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 45 DNE: 27. 6 2016 JEDNACÍ ČÍSLO: 702/2016/ŠKS NÁZEV: Souhlas s umístěním sídel spolků Sdružení rodičů a přátel školy v základních školách ve Žďáře

Více

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 2

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 2 MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 2 DNE: 12. 11. 2018 JEDNACÍ ČÍSLO: 11/2018/ŠKS NÁZEV: Dodatek č. 1 k Darovací smlouvě ANOTACE: Dodatek č. 1 k Darovací smlouvě pro partnerské město Chust v oblasti Zakarpatské

Více

I I ŽĎÁR NAO SÁZAVOU. MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 13. Byty a prostory sloužící podnikání DNE: JEDNACÍ ČÍSLO: 204/2019/0P NÁZEV: ANOTACE:

I I ŽĎÁR NAO SÁZAVOU. MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 13. Byty a prostory sloužící podnikání DNE: JEDNACÍ ČÍSLO: 204/2019/0P NÁZEV: ANOTACE: Á I I ŽĎÁR NAO SÁZAVOU MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽĎÁR NAD SÁZAVOU MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č 13 DNE: 15 4 2019 JEDNACÍ ČÍSLO: 204/2019/0P NÁZEV: Byty a prostory sloužící podnikání ANOTACE:

Více

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 3

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 3 MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 3 DNE: 26. 11. 2018 JEDNACÍ ČÍSLO: 31/2018/OP NÁZEV: Majetkoprávní jednání ZM ANOTACE: Dle přiložené tabulky NÁVRH USNESENÍ: Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení

Více

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 28

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 28 MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 28 DNE: 2.11.2015 JEDNACÍ ČÍSLO: 420/2015/ORÚP NÁZEV: ANOTACE: Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo ze dne 30.11.2011 o navýšení ceny díla na Zhotovení

Více

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 94

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 94 MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 94 DNE: 27. 8. 2018 JEDNACÍ ČÍSLO: 1650/2018/OP NÁZEV: Majetkoprávní jednání RM ANOTACE: Dle přiložené tabulky NÁVRH USNESENÍ: Rada města po projednání schvaluje majetkoprávní

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 11. září 2018

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 11. září 2018 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 11. září 2018 u p r a v e n á v e r z e č. RM 213/2018 rozpočtové opatření č. 4/2018/Rada města, vzájemně kompenzovatelné položkové a paragrafové

Více

MĚSTO VODŇANY. PRAVIDLA pro postup při hospodaření s byty ve vlastnictví města Vodňany

MĚSTO VODŇANY. PRAVIDLA pro postup při hospodaření s byty ve vlastnictví města Vodňany MĚSTO VODŇANY PRAVIDLA pro postup při hospodaření s byty ve vlastnictví města Vodňany Rada města Vodňany (dále jen Rada) pro zajištění výkonu vlastnického práva a práva pronajímatele bytů v souladu se

Více

Dobrý den, na základě Vašeho dopisu ze dne 28.10. 2014, Vám zasílám Vámi požadované informace:

Dobrý den, na základě Vašeho dopisu ze dne 28.10. 2014, Vám zasílám Vámi požadované informace: Dobrý den, na základě Vašeho dopisu ze dne 28.10. 2014, Vám zasílám Vámi požadované informace: 1.Jaké celkové náklady jsou spojeny se stavbou Sportovní haly Lužice - náklady na stavbu samotnou, projektová

Více

-fotokopii dokladu o složení kauce, včetně

-fotokopii dokladu o složení kauce, včetně M Ě S T O Z N O J M O Městský úřad Odbor majetkový OZNÁMENÍ ZÁMĚRU NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR Název nemovitosti: Nebytový prostor Umístění nemovitosti: Znojmo, v areálu Louckého kláštera p.č.: 24/3 č. pop.:

Více

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 29

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 29 MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 29 DNE: 16. 11. 2015 JEDNACÍ ČÍSLO: 426/2015/ŠKS NÁZEV: Spádové obvody pro přijímání dětí do 1. tříd základních škol ANOTACE: Obci Počítky končí 31. 12. 2015 Smlouva o vytvoření

Více

MATERIÁL PRO ZASTUPITELSTVO MĚSTA č. 15

MATERIÁL PRO ZASTUPITELSTVO MĚSTA č. 15 MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ MATERIÁL PRO ZASTUPITELSTVO MĚSTA č. 15 DNE: 23. 6. 2016 JEDNACÍ ČÍSLO: 15/2016/OF/8 NÁZEV: Dodatek č. 2 ke smlouvě o úvěru č. 1209/11/5638 ANOTACE: RM doporučuje ZM schválit

Více

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 30

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 30 MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 30 DNE: 30.11.2015 JEDNACÍ ČÍSLO: 459/2015/OS NÁZEV: Veřejnoprávní smlouvy - dotace ANOTACE: Město Žďár nad Sázavou podporuje aktivity organizací,

Více

I I. MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 92 JEDNACÍ ČÍSLO: 1600/2018/0P NÁZEV: Vyhlášení záměru na prodej pozemků pro výstavbu RD ANOTACE: NÁVRH USNESENÍ:

I I. MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 92 JEDNACÍ ČÍSLO: 1600/2018/0P NÁZEV: Vyhlášení záměru na prodej pozemků pro výstavbu RD ANOTACE: NÁVRH USNESENÍ: Á I I ŽĎÁR NAD &i.zp.,-.')u MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽĎÁR NAD S.~VOU MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 92 DNE: 25. 6. 2018 JEDNACÍ ČÍSLO: 160020180P NÁZEV: Vyhlášení záměru na prodej pozemků pro

Více

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 8 Materiál bez osobních údajů

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 8 Materiál bez osobních údajů MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 8 Materiál bez osobních údajů DNE: 11.2.2019 JEDNACÍ ČÍSLO: 113/2019/MP NÁZEV: Smlouva o zajištění školení strážníků ANOTACE: V rámci odborného školení k činnostem strážníka

Více

MATERIAL PRO RADU MESTA c. 52

MATERIAL PRO RADU MESTA c. 52 MATERIAL BEZ OSOBNICH UDAJU ~ MESTSKY URAD ZiSAR NAD SAZAVOU MATERIAL PRO RADU MESTA c. 52 ONE: 31. 10.2016 JEDNACi CiSLO: 8191201610P NAZEV: Byty a prostory slouzici podnik{mi ANOTACE: Die pfilozene tabulky

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek dne: 07.12.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 15.12.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Pronájem nebytových prostor restaurace v budově bez čp/če (budova přilehlá k čp. 114,

Více

Nájemní smlouva. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb., v platném znění mezi. I.

Nájemní smlouva. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb., v platném znění mezi. I. Příloha č. 8 Zásad vzorová nájemní smlouva pro pronájem nebytového prostoru ( doba určitá / neurčitá ) Nájemní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb.,

Více

U S N E S E N Í R 1031/01-09

U S N E S E N Í R 1031/01-09 U S N E S E N Í z 50. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 13. ledna 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

S M L O U V A O N Á J M U

S M L O U V A O N Á J M U S M L O U V A O N Á J M U Smluvní strany: Společnost Saquaro, s. r. o., IČ: 015 70 595 se sídlem Kolovratská 110/4, Praha 10, PSČ: 100 00 zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíle C, vložka

Více

k.ú. Zámek ZR ul. Nová, ZR 2 k.ú. Město ZR Dolní, Libušínská, ZR 1 Nádražní, ZR 6 Brodská, ZR 3 k.ú. Město ZR ul. Pelikánova, ZR 7

k.ú. Zámek ZR ul. Nová, ZR 2 k.ú. Město ZR Dolní, Libušínská, ZR 1 Nádražní, ZR 6 Brodská, ZR 3 k.ú. Město ZR ul. Pelikánova, ZR 7 Obsah majetkoprávních úkonů RM č. 53-834/2016/OP dne 14.11.2016: Bod Druh úkonu Žadatel Lokalita v ZR p.č., m 2 (rozsah) Využití a) Prodej pozemku - vyhlášení záměru Manželé P., ZR k.ú. Město ZR ul. Veselská,

Více

MATERIÁL PRO RADU MĚST A č. 2. Byty a prostory sloužící podnikání

MATERIÁL PRO RADU MĚST A č. 2. Byty a prostory sloužící podnikání Á I I i:ďár NAO SÁZAVOU MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJÚ M~sTSKÝ úřad ŽĎÁR NAD SÁZAvou MATERIÁL PRO RADU MĚST A č. 2 DNE: 12.11.2018 JEDNACÍ ČÍSLO: 10/2018/0P NÁZEV: Byty a prostory sloužící podnikání ANOTACE:

Více

Dohoda o vzájemné spolupráci

Dohoda o vzájemné spolupráci Á I I MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ME2TSK í ÚŘAD ŽĎÁR NAD SÁZAVOU MATERIÁL PRO ZASTUPITELSTVO MĚSTA č. 30 DNE: 6. 9. 2018 JEDNACÍ ČÍSLO: 30/2018/MST/7 NÁZEV: Dohoda o vzájemné spolupráci ANOTACE: Návrh

Více

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 41

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 41 MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJ Ů MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 41 NÁZEV: DNE: 2. 5. 2016 Přijetí finančního daru JEDNACÍ ČÍSLO: 628/2016/ŠKS ANOTACE: Přijetí finančního daru od firmy Cooper-Standard Automotive

Více

Smlouva o podnájmu. Smluvní strany:

Smlouva o podnájmu. Smluvní strany: Smlouva o podnájmu Smluvní strany: společnost Saquaro, s.r.o., IČ: 015 70 595 se sídlem Kolovratská 110/4, Praha 10, PSČ: 100 00 zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíle C, vložka 208498 zastoupená

Více

Smlouva o podnájmu bytu

Smlouva o podnájmu bytu Odbor bytový Úřadu městské části Brno-střed Dominikánská 2, 601 69 Brno FI_BO_11/1 Pravidla pronájmu bytů v městské části Brno-střed a Kritéria a způsob pro výběr žadatelů o pronájem bytu v městské části

Více

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR [PR SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR uzavřená v souladu se zák.č. 116/1990 Sb.,o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany: 1. L. K. místo podnikání a IČ: (dále

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 09. ledna 2019

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 09. ledna 2019 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 09. ledna 2019 u p r a v e n á v e r z e č. RM 01/2019 doporučuje Zastupitelstvu města Kynšperk nad Ohří 1. schválit a) podání žádosti o poskytnutí

Více

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 6

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 6 MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 6 DNE: 14. 1. 2019 JEDNACÍ ČÍSLO: 73/2019/OP NÁZEV: Majetkoprávní jednání RM ANOTACE: Dle přiložené tabulky NÁVRH USNESENÍ: Rada města schvaluje majetkoprávní jednání dle předloženého

Více

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 49

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 49 MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJ Ů MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 49 DNE: 19. 9. 2016 JEDNACÍ ČÍSLO: 780/2016/ŠKS NÁZEV: Darovací smlouvy sochařské sympozium ANOTACE: Jedná se uzavření darovacích smluv mezi autorkami

Více

JEDNACÍ ČÍSLO: 1735/2018/0P. Byty a prostory sloužící podnikání

JEDNACÍ ČÍSLO: 1735/2018/0P. Byty a prostory sloužící podnikání Á I I ŽĎÁR NAD SÁZAVOU MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽĎÁR NAD SÁZAVOU MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 98 DNE: 22. 10. 2018 JEDNACÍ ČÍSLO: 1735/2018/0P NÁZEV: Byty a prostory sloužící podnikání ANOTACE:

Více

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 91

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 91 MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 91 DNE: 11. 6. 2018 JEDNACÍ ČÍSLO: 1584/2018/ŠKS NÁZEV: Finanční dary Kraje Vysočina na rok 2018 ANOTACE: Finanční dary Kraje Vysočina městu Žďár nad Sázavou na podporu vzdělávání

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 61 ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 61 ze dne č.j.: 64/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 61 ze dne 03.02.2016 Pronájem části pozemku parc. č. 2639/126 v k.ú. Žižkov a návrh nájemní smlouvy k pronájmu části pozemku parc.

Více

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 U S N E S E N Í

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 U S N E S E N Í RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 U S N E S E N Í Rady městské části Praha 15 číslo R 62 ze dne 17.12.2014 Název: Uzavření nové nájemní smlouvy s nájemci bytu č. ***, manžely *********, v bytovém domě na *********

Více

Městská policie Žďár nad Sázavou

Městská policie Žďár nad Sázavou Městská policie Žďár nad Sázavou M A T E R I Á L B E Z O S O B N Í C H Ú D A J Ů MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 45 DNE: 27.6.2016 JEDNACÍ ČÍSLO: 699/2016/MP OBSAH: Smlouvy o poskytnutí a využití psa ANOTACE:

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 IV. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE MO LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. NÁVRHY USNESENÍ: 1. Prodloužení doby splatnosti doplatku kupní

Více

Město Žďár nad Sázavou VYHLAŠUJE ZÁMĚR

Město Žďár nad Sázavou VYHLAŠUJE ZÁMĚR Město Žďár nad Sázavou VYHLAŠUJE ZÁMĚR Evidenční číslo záměru: Záměr zveřejněn od: 30.06.2017 Z-191/2017-OP Zpracoval odbor: majetkoprávní Podávání přihlášek od 2.10.2017 15.00 hod. do 30.10.2017 15.00

Více

Z á s a d y pronájmu nebytových prostor ve vlastnictví Statutárního města Ostravy - Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

Z á s a d y pronájmu nebytových prostor ve vlastnictví Statutárního města Ostravy - Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz Z á s a d y pronájmu nebytových prostor ve vlastnictví Statutárního města Ostravy - Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz (Tyto zásady byly schváleny usnesením Rady městského obvodu MOaP č. 2361/34

Více

U s n e s e n í z 28. jednání rady města Velká Bystřice dne v 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu ve Velké Bystřici.

U s n e s e n í z 28. jednání rady města Velká Bystřice dne v 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu ve Velké Bystřici. U s n e s e n í z 28. jednání rady města Velká Bystřice dne 12.4.2012 v 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu ve Velké Bystřici. UR/28/1/2012 program jednání Rada města Velká Bystřice po projednání

Více

BEZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ. Žádost Nemocnice Nové Město na Moravě o poskytnutí finanční výpomoci na pořízení nového sanitního vozu.

BEZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ. Žádost Nemocnice Nové Město na Moravě o poskytnutí finanční výpomoci na pořízení nového sanitního vozu. BEZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ MATERIÁL PRO ZASTUPITELSTVO MĚSTA č. 18 DNE: 15. 12. 2016 JEDNACÍ ČÍSLO: 18/2016/OS/4 OBSAH: Žádost Nemocnice Nové Město na Moravě ANOTACE: Žádost Nemocnice Nové Město na Moravě o poskytnutí

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1218/01-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1218/01-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne U S N E S E N Í z 54. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 16. ledna 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Delegování člena RM R 1215/01-13

Více

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 59

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 59 MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 59 DNE: 30. 01. 2017 JEDNACÍ ČÍSLO: 937/2017/OF NÁZEV: Vyhlášení výběrového řízení na poskytovatele úvěru ve výši 40 mil. Kč ANOTACE: Vyhlášení výběrového řízení na poskytovatele

Více

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 54

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 54 MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 54 DNE: 28. 11. 2016 JEDNACÍ ČÍSLO: 860/2016/OS NÁZEV: Dodatek veřejnoprávní smlouvy ANOTACE: Město Žďár nad Sázavou uzavřelo se Svazem důchodců ČR,

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 16.01.2006 Usnesení č. 32 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 09.01.2006. Usnesení č. 33 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo o zhotovení

Více

MATERIÁL PRO ZASTUPITELSTVO MĚSTA č. 15

MATERIÁL PRO ZASTUPITELSTVO MĚSTA č. 15 BEZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ MATERIÁL PRO ZASTUPITELSTVO MĚSTA č. 15 DNE: 23. 06. 2016 JEDNACÍ ČÍSLO: 15/2016/OS/9 NÁZEV: Dodatky veřejnoprávních smluv ANOTACE: Město Žďár nad Sázavou uzavřelo s poskytovateli sociálních

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 361/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 361/2015 č.j.: 361/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 338 ze dne 27.05.2015 Pronájem garážového stání č. 27.25, Sabinova 8/278, Praha 3 Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1.

Více

Garáž v areálu Biskupcova 21/18 PODNÁJEMNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 2215 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také OZ )

Garáž v areálu Biskupcova 21/18 PODNÁJEMNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 2215 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také OZ ) PODNÁJEMNÍ SMLOUVA mezi uzavřená podle 2215 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také OZ ) společností Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s. se sídlem: Olšanská 2666/7, 130 00 Praha 3 IČO:

Více

PRAVIDLA... 1 1 ÚVOD... 3 1.1 PŘEDMĚT PRAVIDEL... 3 1.2 POJMY... 3 2 VYHLÁŠENÍ VOLNÉHO BYTU SPO... 3 3 ŽÁDOST O BYT SPO... 3

PRAVIDLA... 1 1 ÚVOD... 3 1.1 PŘEDMĚT PRAVIDEL... 3 1.2 POJMY... 3 2 VYHLÁŠENÍ VOLNÉHO BYTU SPO... 3 3 ŽÁDOST O BYT SPO... 3 Pravidla pro pronajímání bytů v majetku Města Žamberka sociálně potřebným občanům Číslo dokumentu: OS3202 Vydání č.: 02 Výtisk č.: 01 Platnost od: 21.02.2008 Účinnost od : 01.03.2008 Platnost do: Zpracoval:

Více

Dohoda o převodu práv a povinností ze smlouvy o nájmu pozemku ze dne 30. října 2012

Dohoda o převodu práv a povinností ze smlouvy o nájmu pozemku ze dne 30. října 2012 Dohoda o převodu práv a povinností ze smlouvy o nájmu pozemku ze dne 30. října 2012 Níže uvedeného dne, měsice a roku uzavřeli: "; \ J IČ: Rvskvv:i.':, se sídlem Boskcvi e, Masarykovo nám. 4/2 680 18 Boskovice,

Více

SMLOUVA O NÁJMU PROSTORU

SMLOUVA O NÁJMU PROSTORU SMLOUVA O NÁJMU PROSTORU č. 25/05776/16 kterou podle 2302 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník ), uzavřeli tito účastníci Město Uherský Brod se sídlem:

Více

Městská policie Žďár nad Sázavou

Městská policie Žďár nad Sázavou Městská policie Žďár nad Sázavou M A T E R I Á L B E Z O S O B N Í C H Ú D A J Ů MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 55 DNE: 12.12.2016 JEDNACÍ ČÍSLO: 881/2016/MP OBSAH: Schválení nájemní smlouvy ANOTACE: Podstatou

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 996 ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 996 ze dne č.j.: 1064/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 996 ze dne 14.12.2015 Pronájem části pozemku parc. č. 2799/9 v k.ú. Žižkov a návrh nájemní smlouvy k pronájmu části pozemku parc.

Více

Městská policie Žďár nad Sázavou

Městská policie Žďár nad Sázavou Městská policie Žďár nad Sázavou M A T E R I Á L B E Z O S O B N Í C H Ú D A J Ů MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 39 DNE: 4.4.2016 JEDNACÍ ČÍSLO: 576/2016/MP OBSAH: Smluvní ujednání o svěření psa do dočasné

Více

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 78

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 78 MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 78 DNE: 4. 12. 2017 JEDNACÍ ČÍSLO: 1332/2017/ŠKS NÁZEV: Darovací smlouvy ANOTACE: Darovací smlouva uzavřená mezi městem Žďár nad Sázavou a VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou, kdy město

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 27 ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 27 ze dne č.j.: 29/2018 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 27 ze dne 17.01.2018 Pronájem části pozemku parc. č. 2814/1 v k.ú. Žižkov a návrh nájemní smlouvy k pronájmu části pozemku parc.

Více

Sociální služby města Žďár nad Sázavou, p.o.

Sociální služby města Žďár nad Sázavou, p.o. MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Sociální služby města Žďár nad Sázavou, p.o. MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 86 DNE: 9. 4. 2018 JEDNACÍ ČÍSLO: 1493/2018/POSSM NÁZEV: Změna úhrad DS ANOTACE: Schválení nového přehledu

Více

z 4.řádného jednání rady města konaného dne od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech

z 4.řádného jednání rady města konaného dne od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech V ý p i s u s n e s n í z 4.řádného jednání rady města konaného dne 2.4.2013 od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech Usnesení č. 101/2013 Rada města schvaluje program řádného jednání rady města. Usnesení

Více

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 5

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 5 MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 5 DNE: 31. 12. 2018 JEDNACÍ ČÍSLO: 662018/OS OBSAH: Smlouva o poskytnutí dotace na projekt Podpora prorodinné politiky města Žďár nad Sázavou 2019

Více

Informace z usnesení 7. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne Uzavření smlouvy o nájmu bytu

Informace z usnesení 7. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne Uzavření smlouvy o nájmu bytu Informace z usnesení 7. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 9.2. 2011 1. Uzavření smlouvy o nájmu bytu Rada MČ Brno - Starý-Lískovec bere na vědomí souhlas Statutárního města Brna, Bytového odboru, s uzavřením

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 710 ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 710 ze dne MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 710 ze dne 17.10.2018 Pronájem části pozemku parc. č. 3961/6 v k.ú. Žižkov a návrh nájemní smlouvy k pronájmu části pozemku parc. č. 3961/6 v

Více