PRAVIDLA ÚVOD PŘEDMĚT PRAVIDEL POJMY VYHLÁŠENÍ VOLNÉHO BYTU SPO ŽÁDOST O BYT SPO... 3

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRAVIDLA... 1 1 ÚVOD... 3 1.1 PŘEDMĚT PRAVIDEL... 3 1.2 POJMY... 3 2 VYHLÁŠENÍ VOLNÉHO BYTU SPO... 3 3 ŽÁDOST O BYT SPO... 3"

Transkript

1 Pravidla pro pronajímání bytů v majetku Města Žamberka sociálně potřebným občanům Číslo dokumentu: OS3202 Vydání č.: 02 Výtisk č.: 01 Platnost od: Účinnost od : Platnost do: Zpracoval: Bytová komise Dne: Podpis: Přezkoumal: Dne: Podpis: Schválil: Rada města Dne: Podpis:

2 Obsah: PRAVIDLA... 1 PRO PRONAJÍMÁNÍ BYTŮ... 1 V MAJETKU MĚSTA ŽAMBERK ÚVOD PŘEDMĚT PRAVIDEL POJMY VYHLÁŠENÍ VOLNÉHO BYTU SPO ŽÁDOST O BYT SPO PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ ŽÁDOSTI O BYT SPO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ SPO A PRODLUŽOVÁNÍ NÁJEMNÍCH SMLUV K TĚMTO BYTŮM POVINNOSTI ŽADATELE O BYT SPO A NÁJEMCE BYTU SPO VYŘAZENÍ ŽADATELE O BYT SPO ZE SEZNAMU ŽADATELŮ NEBO VYŘAZENÍ NÁJEMCE BYTU ZE SEZNAMU NÁJEMCŮ ZÁSADY PRO UZAVÍRÁNÍ NÁJEMNÍCH SMLUV NA BYTY SPO ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ PŘÍLOHY... 6 Strana 2/7

3 1 Úvod 1.1 Předmět pravidel Předmětem pravidel je stanovení podmínek a způsobu posuzování žádostí o uzavření nájemní smlouvy k bytu v domě ve vlastnictví Města Žamberk, které budou postupem stanoveným těmito pravidly pronajímány sociálně potřebným občanům. 1.2 Pojmy Sociálně potřebnými občany se v rámci těchto pravidel rozumí: - samostatně žijící osoba nebo rodina bez nezaopatřeného dítěte, která je doplácena dávkami hmotné nouze, a to po dobu min. 3 měsíců před podáním žádosti. - rodina, příp. rodič, který se stará o alespoň jedno nezaopatřené dítě a pobírá sociální příplatek, a to minimálně 3 měsíce před podáním žádosti Bytem pro sociálně potřebné občany (dále jen byt SPO ) se rozumí nově uvolněný byt v následujících domech: Čs.armády 449, Čs. armády 457, Revoluční 651, Revoluční 652, Revoluční 794, Pod Černým lesem 1515 nebo nově vybudovaný či získaný byt pro sociálně potřebné občany. Na tyto byty se nevztahují Pravidla pro pronajímání bytů v majetku města Žamberk (systém přidělení bytu formou dražby předplaceného nájmu). Rada města může na návrh bytové komise rozhodnout o vyjmutí některého bytu SPO z kategorie bytů přidělovaných dle těchto pravidel a určit jej k přidělení dle Pravidel pro pronajímání bytů v majetku Města Žamberk (systém přidělení bytu formou dražby předplaceného nájmu) a Pravidla pro pronájem bytů pro příjmově vymezené osoby. 2 Vyhlášení volného bytu SPO Městský úřad Žamberk vyvěsí evidenční kartu bytu SPO, který je k pronajmutí, na dobu 30 dnů na úřední desku a na místa obvyklá pro zveřejňování informací MěÚ. K upozornění na tuto možnost bude využívat i periodický tisk. Kartu připraví Město Žamberk, zastoupené Správou budov Žamberk s.r.o., jako správcem bytů v majetku Města Žamberk. 3 Žádost o byt SPO 1) Zájemce o byt SPO podá žádost na formuláři, který si vyzvedne u zapisovatelky bytové komise v sekretariátu starosty na MěÚ v Žamberku. 2) Vyplněný formulář Žádost o byt pro sociálně potřebné občany (se všemi náležitostmi a přílohami) předá žadatel zapisovatelce bytové komise do sekretariátu starosty. Bytová komise žádost doplní, ověří správnost uvedených údajů a bodově ohodnotí podle přílohy č.1 těchto pravidel. K těmto úkonům si může žadatele pozvat k ústnímu projednání jeho žádosti. Pokud zjistí důvody pro nepřijetí žádosti, doloží je k žádosti. 4 Podmínky pro přijetí žádosti o byt SPO 1) Podmínky pro přijetí žádosti o byt SPO: Strana 3/7

4 a) žadatel je občanem ČR, je zletilý a má trvalé bydliště v Žamberku nejméně 3 roky nepřetržitě před přidělováním bytu b) žadatel nebo jeho manžel nemá ve vlastnictví byt nebo nemovitost s volným bytem c) žadatel nebo jeho manžel nemá v nájmu byt nebo nemovitost s volným bytem na dobu neurčitou s výjimkou bytu městského s tím, že v případě přidělení bytu RM vrátí daný žadatel současně užívaný byt městu d) žadatel nebo jeho manžel nemá v nájmu byt nebo nemovitost s volným bytem na dobu určitou, která uplyne dříve než za 6 měsíců od data podání žádosti e) žadatel nebo jeho manžel nemá právo na bytovou náhradu na základě výpovědi z nájmu jím užívaného bytu. f) Žadatel a osoby, které se v případě přidělení bytu budou se žadatelem do bytu stěhovat, nemají vůči městu Žamberk žádné splatné závazky. 2) Jedna rodina může podat pouze jednu žádost o byt SPO. 3) Pokud žadatel přidělený byt odmítne, může si další žádost o byt SPO podat až po uplynutí 24 měsíců od data přidělení odmítnutého bytu. 5 Přidělování bytů SPO a prodlužování nájemních smluv k těmto bytům 1) Bytová komise sestaví seznam žadatelů dle přihlášek na aktuálně uvolněný byt. 2) Bytová komise ohodnotí každou žádost konkrétním počtem bodů; výsledný počet bodů pro každou žádost se stanoví součtem bodů přidělených dle jednotlivých kriterií uvedených v příloze č. 1 těchto pravidel. Potom sestaví pořadí podle počtu získaných bodů a doporučí toho z žadatelů, se kterým bude po schválení Radou města nájemní smlouva uzavřena. O závěrech budou žadatelé informováni usnesením Rady města do 30 dnů ode dne rozhodnutí. 3) Rada města může rozhodnout o přidělení bytu SPO přímo: a) nájemci městského bytu, který má platnou výpověď z nájmu a má právo na náhradní byt nebo náhradní ubytování, b) jinému občanovi s trvalým bydlištěm v Žamberku v naléhavých případech způsobených živelnou pohromou c) jinému občanovi s trvalým bydlištěm v Žamberku na návrh bytové komise v jiných zvláštních případech. 4) Po přidělení bytu SPO je nájemce evidován v rejstříku bytů, vedeném v evidenci Správy budov Žamberk s.r.o. 5) Nejméně 3 měsíce před uplynutím doby, na kterou byla uzavřena nájemní smlouva, má nájemce možnost požádat o prodloužení nájemní smlouvy. Žádost se předá zapisovatelce bytové komise do sekretariátu starosty města. K této žádosti nájemce doloží aktualizované údaje uvedené v žádosti o byt SPO. 6) Je-li aktualizované bodové hodnocení dle přílohy č.1 podstatně nižší než bodové hodnocení, kterého nájemce dosáhl v žádosti o byt SPO nebo při posledním prodloužení nájemní smlouvy, může komise navrhnout radě města neprodloužit nájemní smlouvu. 7) Neplnění povinností uvedených v čl. 6. je důvodem pro neprodloužení nájemní smlouvy. 8) Rozhodnutí rady města o prodloužení doby nájmu nebo zamítnutí žádosti bude žadateli doručeno přede dnem ukončení nájmu dle nájemní smlouvy. Strana 4/7

5 6 Povinnosti žadatele o byt SPO a nájemce bytu SPO Každý žadatel o byt SPO a nájemce bytu SPO je povinen : a) ve své žádosti uvést pravdivé a úplné údaje b) nejméně 2 měsíce před uplynutím doby, na kterou byla uzavřena nájemní smlouva, požádat komisi, resp. radu města, o prodloužení nájemní smlouvy na byt SPO (dle čl.5 odst.5). 7 Vyřazení žadatele o byt SPO ze seznamu žadatelů nebo vyřazení nájemce bytu ze seznamu nájemců 1) Ze seznamu žadatelů o byt SPO a ze seznamu nájemců bytu SPO může komise vyřadit žadatele nebo nájemce, který : a) uvede nepravdivé nebo neúplné údaje ve své žádosti o byt SPO nebo v žádosti o prodloužení nájemní smlouvy k tomuto bytu b) nepožádá o prodloužení nájemní smlouvy nejméně 2 měsíce před uplynutím doby, na kterou byla tato smlouva uzavřena. 2) Porušení ustanovení sjednaných v nájemní smlouvě v domech s byty SPO je důvodem pro neprodloužení nájemní smlouvy. 3) Pokud je nájemce z bytu vystěhován z důvodu hrubého porušování podmínek nájemní smlouvy, může si podat novou žádost nejdříve po uplynutí dvou let roku od předání vyklizeného bytu jeho správci (Správa budov Žamberk s.r.o.). 8 Zásady pro uzavírání nájemních smluv na byty SPO 1) Nájemní smlouva je s žadatelem uzavírána na dobu určitou, a to maximálně na dva roky. V odůvodněných případech může rada města na návrh bytové komise rozhodnout o prodloužení doby nájmu. V případě, že žadatel podá žádost o prodloužení po lhůtě uvedené v čl. 6 písm. b), nebude smlouva prodloužena. Takto podaná žádost bude posuzována jako nová žádost o byt SPO. 2) Nájemce nemá nárok na žádnou bytovou náhradu, jestliže : a) dojde k uplynutí doby, na kterou byla nájemní smlouva uzavřena b) komise navrhne radě města neprodloužení nájemní smlouvy dle těchto pravidel a toto stanovisko schválí Rada města. 3) Před podepsáním nájemní smlouvy je budoucí nájemce povinen složit peněžní prostředky k zajištění nájemného a úhrady za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu a k úhradě jiných svých závazků v souvislosti s nájmem ve výši 5 000,- Kč na zvláštní účet Města Žamberk, zastoupeného Správou budov Žamberk s.r.o. Po skončení nájmu budou tyto peněžní prostředky vráceny nájemci nebo jeho právnímu nástupci, pokud nebudou oprávněně čerpány Městem Žamberk, zastoupeném Správou budov Žamberk s.r.o., ve smyslu ust. 686a odst. 3 občanského zákoníku, a to nejdéle do jednoho měsíce ode dne, kdy nájemce byt vyklidil a předal Městu Žamberk, zastoupeném Správou budov Žamberk s.r.o, Strana 5/7

6 4) Pokud zájemce o sociální byt dostává příspěvek na bydlení, je zájemce povinen při podpisu nájemní smlouvy udělit písemný souhlas Správě budov Žamberk s.r.o., k případným srážkám na měsíční nájemné z této dávky. 5) V bytech SPO nebudou povolovány výměny bytů (dle 715 a 716 občanského zákoníku) ani podnájmy (dle 719 občanského zákoníku). Pouze se souhlasem pronajímatele v domech SPO může být povolena výměna bytu SPO za byt SPO. 6) V bytě mohou bydlet pouze osoby vedené v evidenci správce bytů SPO, resp. nájemce s dalšími členy domácnosti ( 115 občanského zákoníku). 7) Při prodloužení nájemní smlouvy na byt SPO se s dosavadním nájemcem sjednává prodloužení doby nájmu dodatkem k uzavřené nájemní smlouvě. 8) Na přidělení bytu SPO není právní nárok, což znamená, že Rada města na návrh bytové komise může s rozhodnout o nepřidělení bytu SPO. 9 Závěrečná ustanovení Zrušují se Pravidla pro pronajímání bytů v majetku Města Žamberk pro sociálně potřebné občany ze dne Tato pravidla schválila Rada města Žamberka na svém jednání konaném dne usnesením č. 39/2008-RADA. 10 Přílohy Příloha č. 1 Žádost o byt SPO Příloha č. 2 - Bodové hodnocení žádostí o byt SPO Řízení výtisků Název a pořadí výtisku Médium (papír, databáze, audio kazeta.) Za výtisk odpovídá Místo uložení OS 3101 digi vedoucí KTAJ předpisy města PMD OS 3101 digi vedoucí PRAV web OS 3101 výtisk 01 papír vedoucí KTAJ registr předpisů OS 3101 výtisk 02 papír sekretariát KSTA registr předpisů Příloha č. 1 Žádost o byt SPO Příloha č. 1 Strana 6/7

7 Příloha č. 2 Bodové hodnocení žádostí o byt SPO A. Trvalé bydliště v Žamberku 1-10 bodů od 3 do 5 let 3 body od 5 do 8 let 6 bodů od 8 do 10 let 8 bodů nad 10 let 10 bodů B. Čistý měsíční příjem na člena domácnosti 1-10 bodů do 4.000,00 Kč 6 bodů do 5.000,00 Kč 8 bodů do 6.000,00 Kč 10 bodů do 7.000,00 Kč 4 body nad 7.000,00 Kč 1 bod C. Počet členů žadatelovy domácnosti 4-20 bodů Za každého člena domácnosti ( 115 OZ) 4 body Posuzuje se max. 5 členů domácnosti D. Dosavadní způsob bydlení 1-20 bodů společná domácnost dle 115 OZ 20 bodů podnájem u jiného nájemce se souhlasem vlastníka 15 bodů nájem uzavřený na dobu určitou 10 bodů užívání ubytovacího zařízení na základě vydaného povolení vlastníka 5 bodů jiný způsob bydlení 3 body E. Stanovisko bytové komise 1-30 bodů Po posouzení naléhavosti a potřebnosti řešení žádostí může bytová komise přidělit další body, a to v závislosti na situaci žadatele vyplývající např. z přeplněnosti bytu, v němž doposud bydlí, z kategorie tohoto bytu, ze zdravotních důvodů doložených lékařským potvrzením apod. Strana 7/7

Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně

Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně 1) Žádosti o přidělení bytu Žádosti o přidělení bytu jsou přijímány, evidovány a číslovány podle data podání realitní kanceláří

Více

P R A V I D L A. MĚSTA LÁZNĚ BĚLOHRAD pro přidělování obecních bytů do nájmu občanům. Část I.

P R A V I D L A. MĚSTA LÁZNĚ BĚLOHRAD pro přidělování obecních bytů do nájmu občanům. Část I. P R A V I D L A MĚSTA LÁZNĚ BĚLOHRAD pro přidělování obecních bytů do nájmu občanům Část I. Čl. 1 Základní pojmy Byt: Za byt se považuje místnost nebo soubor místností ve vlastnictví města Lázně Bělohrad,

Více

Oddíl I Obecná ustanovení. Článek 1 Předmět a rozsah úpravy. Článek 2 Vymezení pojmů

Oddíl I Obecná ustanovení. Článek 1 Předmět a rozsah úpravy. Článek 2 Vymezení pojmů Město Příbram - Městský úřad Příbram Zásady č. 1/2007, kterými se stanoví závazný postup při pronajímání a prodeji volných /neobsazených/ bytů ve vlastnictví města Příbram Oddíl I Obecná ustanovení Článek

Více

Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem

Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem \ Město Stráž pod RaJskem Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem Rada města Stráže pod Ralskem stanovuje základní podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku Města Stráž

Více

Pravidla pro přidělování městských bytů v majetku města Karolinka

Pravidla pro přidělování městských bytů v majetku města Karolinka Pravidla pro přidělování městských bytů v majetku města Karolinka Čl. 1 Ustanovení 1. Tato pravidla upravují podmínky pronajímání bytů v domech v majetku města Karolinky (dále jen městský byt ). 2. Tato

Více

KRITÉRIA A ZPŮSOB VÝBĚRU ŽADATELŮ O PRONÁJEM BYTŮ V DOMECH V MAJETKU STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA SVĚŘENÝCH STATUTEM MĚSTA BRNA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV

KRITÉRIA A ZPŮSOB VÝBĚRU ŽADATELŮ O PRONÁJEM BYTŮ V DOMECH V MAJETKU STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA SVĚŘENÝCH STATUTEM MĚSTA BRNA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV KRITÉRIA A ZPŮSOB VÝBĚRU ŽADATELŮ O PRONÁJEM BYTŮ V DOMECH V MAJETKU STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA SVĚŘENÝCH STATUTEM MĚSTA BRNA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV Zastupitelstvo města Brna na svém Z5/ 035. zasedání

Více

Závazný postup při pronajímání bytů v domech ve vlastnictví (spoluvlastnictví) hlavního města Prahy svěřených městské části Praha 4, v úplném znění

Závazný postup při pronajímání bytů v domech ve vlastnictví (spoluvlastnictví) hlavního města Prahy svěřených městské části Praha 4, v úplném znění Závazný postup při pronajímání bytů v domech ve vlastnictví (spoluvlastnictví) hlavního města Prahy svěřených městské části Praha 4, v úplném znění schválený usnesením Rady městské části Praha 4 číslo

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany I. Základní podmínky 1.1 Žádost o přidělení bytu (příloha č. 1) může podat občan ČR nebo cizí

Více

MĚSTO NOVÝ JIČÍN MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN Masarykovo náměstí 1/1, 741 11 Nový Jičín IČO: 00298212 7/2010 SMĚRNICE RM

MĚSTO NOVÝ JIČÍN MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN Masarykovo náměstí 1/1, 741 11 Nový Jičín IČO: 00298212 7/2010 SMĚRNICE RM MĚSTO NOVÝ JIČÍN MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN Masarykovo náměstí 1/1, 741 11 Nový Jičín IČO: 00298212 Název vnitřního předpisu: HOSPODAŘENÍ S BYTY V MAJETKU MĚSTA Druh vnitřního předpisu: SMĚRNICE RM Číslo:

Více

Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem. č. 7/2014. Pravidla pro hospodaření s byty v majetku města Dvůr Králové nad Labem

Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem. č. 7/2014. Pravidla pro hospodaření s byty v majetku města Dvůr Králové nad Labem Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 7/2014 Pravidla pro hospodaření s byty v majetku města Dvůr Králové nad Labem Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada města Dvůr Králové nad Labem (dále jen rada

Více

Návrh. doplnění Zásad pronajímání bytů svěřených městské části Praha 10 a bytů z kvóty MHMP

Návrh. doplnění Zásad pronajímání bytů svěřených městské části Praha 10 a bytů z kvóty MHMP Odbor majetkoprávní 2. zasedání Rada m. č. Praha 10 Zastupitelstva m. č. Praha 10 dne 26. 1. 2015 Návrh doplnění Zásad pronajímání bytů svěřených městské části Praha 10 a bytů z kvóty MHMP Důvod předložení:

Více

Závazný postup při pronajímání startovacích bytů v domech ve vlastnictví hlavního města Prahy svěřených městské části Praha 4

Závazný postup při pronajímání startovacích bytů v domech ve vlastnictví hlavního města Prahy svěřených městské části Praha 4 Závazný postup při pronajímání startovacích bytů v domech ve vlastnictví hlavního města Prahy svěřených městské části Praha 4 schválený usnesením Rady městské části Praha 4 číslo 12R- 452/2012 ze dne 2.5.

Více

Pravidla pro nájem bytů ze sociální rezervy, tzv. sociálních bytů

Pravidla pro nájem bytů ze sociální rezervy, tzv. sociálních bytů Příloha k usnesení Rady MČ Praha 1 číslo UR12_1036 ze dne 24. 07. 2012 Pravidla pro nájem bytů ze sociální rezervy, tzv. sociálních bytů Byty ze sociální rezervy, tzv. sociální byty, jsou určeny pro sociálně

Více

PRO PŘIDĚLOVÁNÍ A PRONAJÍMÁNÍ MĚSTSKÝCH BYTŮ V TZV. DOMECH PRO SENIORY

PRO PŘIDĚLOVÁNÍ A PRONAJÍMÁNÍ MĚSTSKÝCH BYTŮ V TZV. DOMECH PRO SENIORY STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA ZÁSADY PRO PŘIDĚLOVÁNÍ A PRONAJÍMÁNÍ MĚSTSKÝCH BYTŮ V TZV. DOMECH PRO SENIORY Příloha č. 1 Koncepce rozvoje sociálního bydlení v Opavě na období 2011-2014 Účinnost od: 01.07.2013

Více

PRO PŘIDĚLOVÁNÍ A PRONAJÍMÁNÍ MĚSTSKÝCH BYTŮ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

PRO PŘIDĚLOVÁNÍ A PRONAJÍMÁNÍ MĚSTSKÝCH BYTŮ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA ZÁSADY PRO PŘIDĚLOVÁNÍ A PRONAJÍMÁNÍ MĚSTSKÝCH BYTŮ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Příloha č. 3 Koncepce rozvoje sociálního bydlení v Opavě na období 2011-2014 Účinnost od: 01.07.2013

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 958 ze dne 13.5.2014 k návrhu na schválení Pravidel pronájmu a prodlužování doby nájmu bytů a ubytovacích místností

Více

Čl. I Předmět úpravy. Čl. II Předmět nájmu

Čl. I Předmět úpravy. Čl. II Předmět nájmu Závazný postup při pronajímání bytů v domech s pečovatelskou službou ve vlastnictví hlavního města Prahy svěřených městské části Praha 4 schválený usnesením Rady městské části Praha 4 č. 5R-226/2013 ze

Více

Pravidla pro přidělování bytů, prostoru nebo místnosti ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou

Pravidla pro přidělování bytů, prostoru nebo místnosti ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou SMĚRNICE MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU Pravidla pro přidělování bytů, prostoru nebo místnosti ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou Interní číslo směrnice: IP/3/2014 Řízený výtisk Změna č.: 0 Účinnost od: 1.1.2015

Více

Zásady k pronájmu bytů ve správě MČ Praha 14 Obsah

Zásady k pronájmu bytů ve správě MČ Praha 14 Obsah Zásady k pronájmu bytů ve správě MČ Praha 14 Obsah 1. Úvodní ustanovení:... 2 2. Způsoby pronájmu bytu městské časti Praha 14:... 3 2.1 Pravidla pro pronájem za podmínky odkoupení pohledávky:... 3 2.2

Více

M ě s t o B l a n s k o. Rada města Blansko v y d á v á. směrnici č. 4/2010 PRAVIDLA

M ě s t o B l a n s k o. Rada města Blansko v y d á v á. směrnici č. 4/2010 PRAVIDLA M ě s t o B l a n s k o Rada města Blansko v y d á v á směrnici č. 4/2010 PRAVIDLA pro poskytování nájmu bytu v domech zvláštního určení v domech s pečovatelskou službou v majetku Města Blansko Platnost

Více

Z Á S A D Y PRO NÁJEM BYTŮ ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ V DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU OLDŘICHOVICE

Z Á S A D Y PRO NÁJEM BYTŮ ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ V DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU OLDŘICHOVICE Vnitřní směrnice č. 06/2012 Z Á S A D Y PRO NÁJEM BYTŮ ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ V DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU OLDŘICHOVICE 1. Úvodní ustanovení (1) Těmito Zásadami se stanoví pravidla pro poskytování nájmu bytů

Více

Směrnice pro nájem bytů zvláštního určení

Směrnice pro nájem bytů zvláštního určení Označení dokumentu: S/08/2015 Skartační zn.: A/5 Účinnost od: 10.03.2015 Typ dokumentu: směrnice Revize/datum: Účinnost do: Stav dokumentu: platný Zveřejnění na www: ano Počet stran/příloh: 10/4 MĚSTO

Více

Pravidla pro pronajímání bytů v majetku a správě CHOMUTOVSKÉ BYTOVÉ a.s. schválena na zasedání představenstva dne 20.02.2014

Pravidla pro pronajímání bytů v majetku a správě CHOMUTOVSKÉ BYTOVÉ a.s. schválena na zasedání představenstva dne 20.02.2014 Pravidla pro pronajímání bytů v majetku a správě CHOMUTOVSKÉ BYTOVÉ a.s. schválena na zasedání představenstva dne 20.02.2014 usnesením č. 635/14 Jana Vaňhová v.r. předseda představenstva PRAVIDLA pro pronajímání

Více

Město Kolín. Směrnice

Město Kolín. Směrnice Město Kolín Směrnice č. 14 ze dne 26.5.2014, kterou se stanoví obecná pravidla pro uzavírání nájemních smluv na sociální byty v majetku města Kolína Tato směrnice je závazná pro zaměstnance města Kolína

Více

Pravidla ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE. Název : o poskytování půjček na koupi bytu z vlastnictví města Žamberka

Pravidla ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE. Název : o poskytování půjček na koupi bytu z vlastnictví města Žamberka ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Pravidla o poskytování půjček na koupi bytu z vlastnictví města Žamberka Číslo dokumentu: SAM 3219 Vydání č.: 01 Výtisk č.: 01 Platnost od: 17.09.2008 Účinnost od : 01.10.2008

Více

MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec. Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí

MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec. Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 10/2010 Část I. Obecná ustanovení 1) Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí

Více

Směrnice města Klimkovic č. 2/2005 o přidělování bytů v majetku města Klimkovic do nájmu občanům

Směrnice města Klimkovic č. 2/2005 o přidělování bytů v majetku města Klimkovic do nájmu občanům MĚSTO KLIMKOVICE Směrnice města Klimkovic č. 2/2005 o přidělování bytů v majetku města Klimkovic do nájmu občanům (Úplné znění k 2.10.2014, tj. ve znění dodatků č. 1, 2, 3 a po úpravě Přílohy č. 1) I.

Více

Zásady pro přidělování a užívání bytů v domech s pečovatelskou službou (dále jen DPS) v Příbrami

Zásady pro přidělování a užívání bytů v domech s pečovatelskou službou (dále jen DPS) v Příbrami Zásady pro přidělování a užívání bytů v domech s pečovatelskou službou (dále jen DPS) v Příbrami Obsah: Str. Díl I Úvod 1 Účel zásad 1 Úvodní ustanovení 1 Díl II Podání žádosti 2 Evidence a řízení o žádostech

Více

Pravidla pro pronájem bytů ve vlastnictví města Frýdlant nad Ostravicí v působnosti odboru sociálních věcí

Pravidla pro pronájem bytů ve vlastnictví města Frýdlant nad Ostravicí v působnosti odboru sociálních věcí Pravidla pro pronájem bytů ve vlastnictví města Frýdlant nad Ostravicí v působnosti odboru sociálních věcí A. Pravidla pro přidělování bytů a uzavírání nájemních smluv v domě zvláštního určení a pro malometrážní

Více

Zásady k pronajímání bytů ve vlastnictví hlavního města Prahy, které byly svěřeny do správy nemovitostí ve vlastnictví Městské části Praha 20

Zásady k pronajímání bytů ve vlastnictví hlavního města Prahy, které byly svěřeny do správy nemovitostí ve vlastnictví Městské části Praha 20 Zásady k pronajímání bytů ve vlastnictví hlavního města Prahy, které byly svěřeny do správy nemovitostí ve vlastnictví Městské části Praha 20 Městská část Praha 20 se sídlem Úřad městské části, Jívanská

Více