O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad"

Transkript

1 O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, Střelice SPIS. ZN.: STAV/3037/2011/Bi Č. J.: 3574/ SU VYŘIZUJE: Ing. Lukáš Bínek TEL.: DATUM: ROZHODNUTÍ Stavební úřad Střelice, jako stavební úřad příslušný podle ust. 13 odst. 1 písm. g) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení přezkoumal podle ust. 84 až 91 a 109 až 114 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby, kterou dne podal Michal Hrazdíra, (nar ), Zikova 14, Brno 28 (dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání: I. Vydává podle ust. 79 a 92 stavebního zákona a ust. 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y "Novostavba rodinného domu, prodloužení vodovodního řadu, oplocení a přípojky IS k RD" a podle ust. 115 stavebního zákona a 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu na stavbu: s t a v e b n í p o v o l e n í "Novostavba rodinného domu, oplocení a přípojky IS k RD" (dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 599, 600/1, 600/2 v katastrálním území Ořechov. Stavba obsahuje: - Novostavba RD se nachází na pozemku parc.č. 599, 600/1,600/2 v k.ú. Ořechov. Navržený samostatně stojící RD je jednopodlažní, nepodsklepený s přistavěnou garáží s obytným podkroví. V části podkroví jsou navrženy kancelářské prostory pro firmu stavebníka, v zadním traktu domu je fitness studio. Střecha je sedlová, střešní krytina pálené tašky. Střešní krytina sedlové střechy má sklon Dům má půdorysný tvar písmene L, jeho základní rozměry jsou 32,9 x 15,1 m, šířka 10 m. Zastavěná plocha je 346 m 2. Výška hřebene je +8,05 m nad podlahou 1.NP. V přízemní části domu určené k bydlení jsou dispozičně navrženy vstup, chodba, obývací pokoj s jídelnou a kuchyní, sociální zařízení, ložnice, šatna a technickou místnost. Ve 2.NP pak 3 pokoje, sociální zařízení, chodba se schodištěm. Naproti stávajícímu vjezdu z ulice Ořechovičská je navržena garáž a zastřešené stání, v levé části půdorysu pak fitness studio. V části 2.NP (podkroví) nad garáží a zastřešeným stáním jsou kanceláře firmy stavebníka.

2 Č.j. 3574/ SU str. 2 - Přístup a příjezd ke stavbě je po stávající komunikaci v ulici Ořechovičská stávajícím vjezdem, na který se na pozemku stavebníka napojí vnitřní zpevněné plochy. Objekt bude napojen na nově vytvořené přípojky vody, plynu, elektro. - Přípojka vody naváže na nově navržené prodloužení vodovodu. Splašková kanalizace bude svedena do uliční stoky do stávající, připravené přípojky. Dešťové vody budou jímány do podzemní nádrže a využity k zalévání zahrady. - Plynovodní přípojka lpe 40 bude napojena na NTL plynovod DN 100. Délka přípojky je 3,0m. Přípojka bude ukončena na hranici pozemku HUP. - Přípojka NN je navržena ze stávajícího volného vedení distribučního rozvodu E.ON podpěrného bodu JB9/3, kabelovým svodem CYKY-J 4x16 mm 2 přes pojistkovou skříň Sp100/NSP, která bude osazena n podpěrném bodě. Vlastní přívodní kabel pro RD bude proveden vodičem CYJY-J 5x16 mm 2 ve výkopu a bude ukončen v hlavním rozvaděči domu. - Součástí novostavby RD budou vytvořeny i zpevněné plochy, které naváží na připravený vjezd stejným povrchem betonovou dlažbou. - Na pozemku stavebníka bude zřízeno celkem 8 odstavných a parkovacích stání. - Prodloužený vodovod DN 50 bude napojen na stávající vodovod DN 150. Vodovod V HDPE d63 délky 41,0 m. Pro zásobení objektu bude z vodovodu provedena přípojka pomocí navrtávacího pasu. Na vodovod bude použito potrubí plastové HDPE d63 SDR17. II. Stanoví podmínky pro umístění stavby: 1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb. 2. Zpevněné plochy budou umístěny na pozemcích parc. č. 599, 600/1, 600/2 kat. ú. Ořechov. 3. Plynovodní přípojka bude umístěna na pozemcích parc. č. 610/1, 602 kat. území Ořechov. 4. Vodovodní přípojka bude umístěna na pozemcích parc. č. 610/1, 602 kat. území Ořechov. 5. Kanalizační přípojka bude umístěna na pozemcích parc. č. 401/1, 401/2, 600/1 kat. území Ořechov. 6. Přípojka elektro bude umístěna na pozemcích parc. č. 401/2, 600/1, 600/2 kat. ú. Ořechov. 7. Prodloužení vodovodního řadu bude na pozemku parc. č. 610/1 kat. ú. Ořechov. 8. Před započetím zemních prací je nutné požádat vlastníky anebo správce stávajících sítí technického vybavení dotčených předmětnou stavbou o vytýčení tras jejich stávajících podzemních vedení na místě samém. Následně stanovené podmínky jednotlivými vlastníky anebo správci sítí technického vybavení pak musí být respektovány. 9. Na podkladě tohoto rozhodnutí (pravomocné územní rozhodnutí) a projektové dokumentace na prodloužení vodovodního řadu bude požádán speciální stavební úřad Městský úřad Šlapanice, odbor životního prostředí, o vydání stavebního povolení. III. Stanoví podmínky pro provedení stavby: 1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Ivan Zbořil, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby ČKAIT , Ing. Tomáš Baše, autorizovaný inženýr pro statiku a dynamiku staveb, Ing. Zbyněk Holešovský, autorizovaný technik pro techniku prostředí staveb, specializace zdravotní technika a vodohospodářské stavby, sp. stavby zdravotnětechnické, Ing. Tomáš Sedláček, autorizovaný inženýr pro techniku prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení, Lubomír Macháček, autorizovaný technik pro požární bezpečnost staveb; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu. 2. Případné změny musí být předem projednány a povoleny dle ust. 118 stavebního zákona a vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu. 3. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.

3 Č.j. 3574/ SU str Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby: a) Po dokončení výkopů před betonáží základů kontrola provedení, základové spáry b) Po dokončení nosné konstrukce střechy kontrola uložení vaznic a zavětrování c) Po dokončení prací PSV, závěrečná prohlídka stavby 5. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 6. Budou provedena stavebně technická opatření k zamezení pronikání radonu z podloží do vnitřního prostředí budovy radonový index střední. 7. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem, HRAZDIRA s.r.o., (IČ ), Zikova 14, Brno. 8. Zhotovitel (dodavatel) stavby musí podle ust. 156 stavebního zákona pro stavbu použít jen takové výrobky, které odpovídají požadavkům, daným v citovaném ustanovení. 9. Při provádění prací je nutné dodržovat předpisy, týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 10. Při provádění stavby budou dodržena ust. vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, upravující požadavky na provádění stavebních konstrukcí a technických zařízení staveb a na ně navazující ustanovení příslušných technických norem a předpisů na stavbu se vztahujících. 11. Na stavbě musí být po celou dobu realizace k dispozici ověřená projektová dokumentace stavby a všechny doklady týkající se prováděné stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie. 12. Dle ust. 157 stavebního zákona bude na stavbě veden stavební deník. Stavební deník na stavbě je povinen vést zhotovitel stavby. Obsahové náležitosti stavebního deníku a jeho vedení stanoví zvláštní právní předpis. 13. Při provádění stavby musí být respektovány podmínky požárně bezpečnostního řešení. 14. Zájmy sousedů a jiných stavbou dotčených stran nesmí být narušeny vč. hluku, prašnosti, znečištění vozovek a chodníku. Práce na stavbě, které vytvářejí hluk, nebudou prováděny v době nočního klidu a o víkendech. Případné škody budou majitelům uhrazeny podle platných předpisů. 15. Štítek Stavba povolena, který obdrží stavebník, po nabytí právní moci stavebního povolení, je povinen před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, popřípadě do vydání kolaudačního souhlasu. 16. Stavebník je povinen oznámit nejméně 30 dnů předem stavebnímu úřadu záměr započít s užíváním stavby dle ust. 120 odst. 1 stavebního zákona a předložit potřebné doklady. 17. Budou dodrženy platné právní předpisy na úseku odpadového hospodářství, tj. zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech (zejména ust. 16) a jeho prováděcí vyhlášky. K závěrečné kontrolní prohlídce budou doloženy doklady o odstranění nebo využití vzniklých odpadů. 18. Po ukončení stavby budou veškeré pozemky dotčené stavební činností uvedeny do původního stavu. 19. Při realizaci stavby budou splněny podmínky stanovené ve vyjádřeních dotčených orgánů: Stanovisko - Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Krajské ředitelství ze dne pod ev. č. HSBM /1-OPST V souladu s 2 odst. 2 písm. a) vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb a čl ČSN nosná konstrukce střechy musí vykazovat požární odolnost alespoň 15 minut. Nejpozději k závěrečné kontrolní prohlídce stavby bude prokázána provozuschopnost instalovaných požárně bezpečnostních zařízení doložením potřebných dokladů (zejména doklad o montáži, funkčních zkouškách, kontrolách provozuschopnosti a další dle požadavků vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci). Závazné stanovisko Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, ze dne pod. č.j. KHSJM 26192/2011/BM/HOK Před uvedením stavby do trvalého užívání předloží investor doklad o tom, že v navrhované stavbě byly použity výrobky splňující požadavky 3 vyhl. č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody.

4 Č.j. 3574/ SU str. 4 Před uvedením stavby do trvalého užívání předloží investor vyhovující laboratorní rozbor pitné vody z předmětné stavby v rozsahu - krácený rozbor, jak je stanoveno v příloze č. 5 k vyhlášce MZ č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů. 20. Při realizaci stavby budou splněny podmínky stanovené ve vyjádřeních jednotlivých správců technické infrastruktury: Vyjádření Vodárenská akciová společnost, a.s., ze dne pod č.j. 8222/2011-Ke. Vyjádření Vodárenská akciová společnost, a.s., ze dne pod č.j. 8223/2011-Ke. Vyjádření Telefónica O 2 Czech Republic, a.s., ze dne pod č.j /11. Stanovisko Jihomoravská plynárenská, a.s., ze dne pod zn. 7346/11/112. Stanovisko Jihomoravská plynárenská, a.s., ze dne pod zn. 7349/11/112. Stanovisko Jihomoravská plynárenská, a.s., ze dne pod zn. 3477/11/112. Vyjádření E.ON Česká republika, s.r.o., ze dne pod zn. E7456 Z Vzhledem k tomu, že výroky tohoto rozhodnutí vydaného ve spojeném řízení se vzájemně podmiňují, stavební úřad ve smyslu ust. 74 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, stanoví, že výroková část vztahující se k povolení stavby nabude vykonatelnosti nejdříve dnem, kdy se stane pravomocnou výroková část rozhodnutí o umístění stavby. Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu podle ust. 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů Michal Hrazdíra, (nar ), Zikova 14, Brno 28 Odůvodnění Dne podal stavebník žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní a stavební řízení, které stavební úřad spojil podle ust. 78 odst. 1 stavebního zákona v souladu s ust. 140 odst. 1 správního řádu usnesením podle 140 odst. 4 správního řádu. Stavební úřad oznámil dne zahájení společného územního a stavebního řízení účastníkům řízení, dotčeným orgánům a veřejnosti. K projednání žádosti současně nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě na , o jehož výsledku byl sepsán protokol. Stavební úřad v provedeném společném územním a stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ust. 86 a 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby. Stanoviska, vyjádření, souhlasy sdělili: - Iva Hrazdírová - Obec Ořechov - Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje - MěÚ Šlapanice, odbor životního prostředí - Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje - Telefónica O2 Czech Republic, a.s. - Vodárenská akciová společnost, a.s. - E.ON Česká republika s.r.o. - Jihomoravská plynárenská a.s. Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

5 Č.j. 3574/ SU str. 5 Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených. Účastníky tohoto řízení stavební úřad vymezil tak, že kromě žadatele přiznal právo účastníka řízení všem přímým sousedům, kteří by mohli být podle ust. 85 odst. 1 a 2 a 109 odst. 1 stavebního zákona stavbou dotčeni a všem správcům sítí. Těmito účastníky jsou: Obec Ořechov, Zahradní 216/1, Ořechov u Brna Vlasta Dobrovodská, Ježkov 256/10, Ořechov u Brna Iva Hrázdírová, Zikova 14, Brno Petr Ryšavý, Ořechovičská 289/34, Ořechov u Brna E.ON Česká republika s.r.o., F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice Jihomoravská plynárenská a.s., Plynárenská 499/1, Brno Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, Praha 4-Michle Vodárenská akciová společnost, a.s., divize Brno-venkov, Soběšická 820/156, Brno Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. Vyhodnocení připomínek veřejnosti: Nebyly vzneseny připomínky veřejnosti. Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: - Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. Poučení účastníků Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Jihomoravského kraje podáním u zdejšího správního orgánu. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci pro umístění stavby stavebníkovi, případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu. Stavebníkovi zašle jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku. Rozhodnutí má podle ust. 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. Ing. Ivo Baar vedoucí stavebního úřadu

6 Č.j. 3574/ SU str. 6 Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce po dobu 15 dnů a zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup. Vyvěšeno dne:... Sejmuto dne:... Zveřejněno dne Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. Poplatek: Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 písm. i) ve výši 3000 Kč byl zaplacen. Obdrží: účastníci územního řízení (dodejky, datová schránka) 1. Michal Hrazdíra, Zikova č.p. 14, Brno Obec Ořechov, IDDS: bmbbcae účastníci územního řízení (veřejnou vyhláškou) 3. Vlasta Dobrovodská, Ježkov č.p. 256/10, Ořechov u Brna 4. Petr Ryšavý, Ořechovičská č.p. 289/34, Ořechov u Brna 5. E.ON Česká republika s.r.o., IDDS: 3534cwz 6. Jihomoravská plynárenská a.s., IDDS: yhscfc9 7. Telefónica O2 Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h 8. Vodárenská akciová společnost, a.s., divize Brno-venkov, IDDS: siygxrm 9. Iva Hrazdírová, Zikova 14, Brno účastníci stavebního řízení (dodejky, datové schránky) 1. Michal Hrazdíra, Zikova č.p. 14, Brno Obec Ořechov, IDDS: bmbbcae 3. Vlasta Dobrovodská, Ježkov č.p. 256/10, Ořechov u Brna 4. Petr Ryšavý, Ořechovičská č.p. 289/34, Ořechov u Brna 5. E.ON Česká republika s.r.o., IDDS: 3534cwz 6. Jihomoravská plynárenská a.s., IDDS: yhscfc9 7. Telefónica O2 Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h 8. Vodárenská akciová společnost, a.s., divize Brno-venkov, IDDS: siygxrm 9. Iva Hrazdírová, Zikova 14, Brno dotčené orgány: 10. MěÚ Šlapanice, Odbor životního prostředí, IDDS: 2xfbbgj 11. Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Odbor prevence, IDDS: ybiaiuv 12. Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, IDDS: jaaai36