Vytvoření manuálu vizuální identity a webové prezentace operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vytvoření manuálu vizuální identity a webové prezentace operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost"

Transkript

1 Hlavní město Praha, Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU Zadávací podmínky výběrového řízení Vytvoření manuálu vizuální identity a webové prezentace operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost Projekt je financován Evropskou unií, Českou republikou a hlavním městem Prahou 1/9

2 1 ZADAVATEL Identifikační údaje Zadavatel Hl. m. Praha, Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU Právní forma Obec IČ DIČ CZ Sídlo Mariánské náměstí 2, Praha 1 Oprávněná osoba Jméno Mgr. Patricia Tiso Ferulíková Telefon Kontaktní osoba Jméno Mgr. Jiří Kinský Telefon Projekt je financován Evropskou unií, Českou republikou a hlavním městem Prahou 2/9

3 2 PŘEDMĚT ZAKÁZKY Druh zakázky Nákup služeb Popis předmětu zakázky Předmětem výběrového řízení je vytvoření grafického manuálu a webové prezentace pro Operační program Praha - Adaptabilita (OPPA) a Operační program Praha - Konkurenceschopnost (OPPK). První část zakázky tvoří zpracování Manuálu vizuálního stylu, druhou část zakázky tvoří zpracování webových prezentací OPPA a OPPK, přičemž je možné podat nabídku pouze na jednu z částí nebo na obě části zakázky zároveň. Podrobná specifikace zakázky Kontext V letech budou v Praze realizovány dva operační programy podporované z fondů Evropské unie. Celkově bude z těchto programů rozděleno 10,8 mld. Kč. Na oblast rozvoje lidských zdrojů se zaměří Operační program Praha Adaptabilita, jehož prostředky budou směřovat do dalšího vzdělávání lidí, do pomoci znevýhodněným lidem při vstupu a udržení se na trhu práce a do modernizace počátečního vzdělávání v rámci středních, vyšších odborných a vysokých škol. Na oblast investic je určen Operační program Praha Konkurenceschopnost, který zahrnuje výstavbu a modernizaci dopravní infrastruktury, investice do životního prostředí a podporu malým a středním podnikům. 1. část zakázky - Manuál vizuálního stylu První částí zakázky je zpracování Manuálu vizuálního stylu. Základními prvky jednotného vizuálního stylu operačních programů Praha - Adaptabilita (OPPA) a Praha - Konkurenceschopnost (OPPK) jsou: grafická podoba dvou log, písma, barvy a doplňkové prvky. Manuál vizuálního stylu musí obsahovat závazné předpisy, příklady a doporučení, jak postupovat při aplikaci prvků jednotného vizuálního stylu. V rámci zpracování Manuálu vizuálního stylu budou vytvořena dvě samostatná loga. Každý z operačních programů (tj, OPPA a OPPK) bude mít své vlastní logo. Loga obou programů by však spolu měla vzájemně komunikovat tak, aby vyjadřovala spolupráci obou programů a vyjadřovala heslo poskytované pomoci "Praha & EU - Investujeme do vaší budoucnosti". Loga by měla být jednoduchá pro použití v barevném i jednobarevném provedení. Loga mohou být tvořena grafickým zpracováním písmena A resp. K, zkratky OPPA resp. OPPK, slova Adaptabilita resp Konkurenceschopnost, názvu programu Praha Adaptabilita resp. Praha Konkurenceschopnost nebo libovolnou grafickou značkou. Loga budou používána v průběhu 9 let pro propagaci a informování o operačních programech. Loga bude využívat hl. m. Praha při komunikování o možnostech programů a o jejich výsledcích prostřednictvím: tiskových zpráv, informačních materiálů, plakátů, inzerce v tisku, propagačních materiálů, projektových příruček, webového informačního portálu a dalších. Povinnost používat loga budou mít všichni příjemci podpory z operačních programů ve všech projektových činnostech (označení staveb, označení prostor realizace projektu, tiskovin, reklamních předmětů, informačních materiálů, webových prezentacích aj.). Obě loga budou vždy používána společně s vlajkou EU a značkou hl. m. Prahy. Minimální velikost pro značku hl. m. Prahy je 10 x 10 mm, pro vlajku EU platí, že její poměr její délky Projekt je financován Evropskou unií, Českou republikou a hlavním městem Prahou 3/9

4 vůči výšce je 1,5 : 1. Obsahem manuálu vizuální musí být minimálně : 1. Základní barevné provedení obou log 2. Jednobarevné provedení obou log (pro aplikaci na materiálech, kde je možné užít pouze dvě barvy) 3. Černobílé provedení obou log 4. Provedení obou log v materiálu (tj. speciální plastická varianta log pro použití např. na kůži, dřevo, sklo a různé typy textilií či kovů, na kterých je možné loga aplikovat prostřednictvím různých technologických postupů (ražba, gravírování, pískování atd.) 5. Rozkres obou log, který definuje umístění jednotlivých prvků a jejich vzájemné poměry 6. Ochranná zóna log 7. Rozměrová řada log (Pozn.: Rozměrová řada značky musí představovat loga ve velikostech, které se doporučují přednostně používat při aplikaci. Musí být současně určena minimální velikost log zaručující jejich bezchybnou reprodukci v rozlišení, kterou jsou schopny zajistit běžné kancelářské tiskárny.) 8. Doplňkové barvy vizuálního stylu pro specifické případy, kdy je potřeba pracovat s více barvami mimo barev užitých v logách 9. Užití log ve spojení s textem - příklady spojení loga s příslušným názvem operačního programu, ke kterému se vztahuje, a také se sloganem Praha & EU Investujeme do vaší budoucnosti včetně definování hlavních zásad spojení log a textu jako jsou písmo, velikost písma, vzdálenost textu od log apod. 10. Užití log ve spojení s vlajkou EU a značkou hlavního města Prahy (Pozn.:Oprávněné užití značky hlavního města Prahy stanovuje Manuál jednotného vizuálního stylu hlavního města Prahy, oprávněné užití vlajky EU stanovuje Nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 o kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj; podrobnosti k uvedeným dokumentům je možno získat na vyžádání u zadavatele) 11. Užití log na webových stránkách a návrh designu úvodní a typické webové stránky OPPA nebo OPPK (rozvržení prvků na stránce, použití barev a grafických prvků atd.) 12. Užití log ve spojení s vlajkou EU a značkou hlavního města Prahy na následujících propagačních a tiskových materiálech. (Pozn: vzory aplikace log postačuje zpracovat pouze jako kombinaci jednoho z navržených log (tj. loga OPPA nebo OPPK), vlajky EU a značky hlavního města Prahy): Prezentační desky pro dokumenty ve formátu A4 Šablona textových materiálů (postačuje titulní a první strana) Blok obecný ve formátu A4 (obsahující bílé papíry) Prezentační fólie (prezentace zpracovaná v počítačovém programu Power Point) Užití na propagačních předmětech (tužky, hrnky, samolepky, deštníky, tašky, obaly na CD atp.) 2. část zakázky - Webová prezentace Druhou částí zakázky je zpracování webové prezentace fondů EU v hlavním městě Praze. Fondy EU v hlavním městě Praze jsou využívány v rámci celkem 4 operačních programů, čemuž musí struktura webových stránek odpovídat. Kromě programů OPPA a OPPK budou na stránkách umístěny také informace o stávajících programech administrovaných hl. m. Prahou, tj. o Jednotném programovém dokumentu pro Cíl 2 (JPD 2) a Jednotném Projekt je financován Evropskou unií, Českou republikou a hlavním městem Prahou 4/9

5 programovém dokumentu pro Cíl 3 (JPD 3), ke kterým již webová prezentace existuje na pod odkazem Město EU Dotační programy JPD 2 a JPD 3. Úvodní stránka nového webu bude rozcestníkem pro všechny čtyři programy. Struktura stránek v jednotlivých programech a rozsah informací bude obdobný jako na stávajících webových stránkách programů JPD 2 a JPD 3. Finální verze webové prezentace musí respektovat pravidla stanovená v Manuálu vizuálního stylu. Webová prezentace musí splňovat tyto požadavky: 1. Dynamické webové stránky s přístupností pro zrakově postižené - blind friendly web; 2. Možnost registrace uživatelů za účelem zasílání informačních ů, aktualit, informací apod.; 3. Integrace RSS kanálu nebo obdobného řešení; 4. Možnost fulltextového vyhledávání v rámci webové prezentace všech programů a každého programu jednotlivě; 5. Spravování obsahu stránek (publikování nových článků) pomocí jednoduchého redakčního systému, který nevyžaduje znalost html (poskytnutí redakční systému je součástí dodávky) 6. Možnost snadného stahování dokumentů ve formátech.doc,.xls,.pdf,.jpg 7. Doplňky typu anketa, statistika přístupů, fotogalerie, modul otázky a odpovědi, diskuse, návštěvní kniha; 8. Možnost zjednodušeného tisku (bez log a obrázků) a zasílání na ové adresy; 9. Optimalizace pro různé prohlížeče, přehlednost a snadné ovládání. Rozsah a termín plnění zakázky Doba plnění zakázky červen červenec 2007 Místo plnění zakázky Jungmannova 29, Praha 1 Projekt je financován Evropskou unií, Českou republikou a hlavním městem Prahou 5/9

6 3 POŽADAVKY NA UCHAZEČE Specifické požadavky na dodavatele Závazek dodavatele, že poskytne zadavateli výhradní oprávnění (tj. licenci) k výkonu práva užít předmět zakázky, pokud se na tento předmět vztahují autorská práva dle zvláštního zákona, a to bez omezení, včetně situací, kdy zadavatel umožní užití tohoto předmětu zakázky třetími osobami. Závazek dodavatele, že bude archivovat dokumenty, které souvisí se zakázkou po dobu 10 let od konce plnění zakázky. Závazek dodavatele, že umožní po tuto dobu kontrolu všem oprávněným osobám. Závazek dodavatele na převod veškerých autorských práv k dílu na zadavatele zakázky. Tyto povinnosti budou součástí smlouvy o nákupu služeb. Projekt je financován Evropskou unií, Českou republikou a hlavním městem Prahou 6/9

7 4 PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Pokyny pro zpracování a podání nabídky Termín pro podání nabídky 25. května 2007 Forma nabídky Způsob přeložení nabídky (možno zvolit jeden z uvedených způsobů) Povinné součásti nabídky Každá nabídka musí být předložena v českém jazyce v elektronické formě. Kromě elektronické formy je dále možné nabídku předložit také v písemné formě v jednom originále. Všechny listy nabídky předložené v písemné formě musejí být spojeny tak, aby je nebylo možné vyjmout bez poškození spojení. Elektronicky na adresu: Osobně na adresu: Jungmannova 29, Praha 1, hlavní podatelna Poštou na adresu: odbor fondů EU, k rukám Mgr. Jiřího Kinského, Magistrát hl. m. Prahy Jungmannova 29, Praha 1 A) Identifikace dodavatele název firmy, sídlo, IČ, garant dodávky (jméno, telefon, ) B) Popis věcného obsahu a způsobu řešení nabídky na vytvoření 1. části zakázky - Manuál vizuálního stylu ve struktuře stanovené v části Podrobná specifikace zakázky této zadávací dokumentace, včetně informace o významných zakázkách dodavatele či členů realizačního týmu C) Popis věcného obsahu a způsobu řešení nabídky na vytvoření 2. části zakázky - Webová prezentace: návrh struktury webové prezentace (mapa www stránek, včetně stručného popisu jednotlivých částí) a poskytnutí demo verze (evaluační verze) nabízeného redakčního systému, včetně informace o významných zakázkách dodavatele či členů realizačního týmu. D) Návrh smlouvy mezi dodavatelem a zadavatelem na předmět zakázky; zadavatel si vyhrazuje právo provést úpravy smlouvy po konzultaci s dodavatelem E) Celková cena za 1. část zakázky - Manuál vizuální identity bez a s DPH F) Celková cena za 2. část zakázky - Webová prezentace bez a s DPH, uvedena musí být také cena 1 licence redakčního systému bez a s DPH V případě, že se nabídka vztahuje jen k jedné ze dvou vymezených částí zakázky, postačuje, aby obsahovala pouze části A), B), D) a E) nebo části A), C), D) a F). Varianty nabídek Zadavatel akceptuje předložení nabídky pouze na 1. část zakázky nebo pouze na 2. část zakázky nebo na obě části zakázky zároveň. V případě, že dodavatel předloží několik variantních řešení, budou tyto posuzovány jako samostatné nabídky Projekt je financován Evropskou unií, Českou republikou a hlavním městem Prahou 7/9

8 Předpokládaná cena za 1. část zakázky - Manuál vizuální identity: ,- Kč bez DPH za 2. část zakázky - Webová prezentace: ,- Kč bez DPH (cena licence redakčního systému nesmí překročit ,- Kč s DPH) Platební podmínky Zadavatel se zavazuje uhradit dohodnutou kupní cenu bankovním převodem do jednoho měsíce po převzetí faktury. Fakturu má dodavatel povinnost vystavit do 14 kalendářních dnů po převzetí kompletní dodávky zadavatelem v místě plnění zakázky. Doba splatnosti faktury musí být stanovena na 1 kalendářní měsíc ode dne doručení faktury zadavateli. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového a účetního dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je zadavatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět dodavateli k doplnění či úpravě, aniž se dostane do prodlení se splatností lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného dokladu. Faktura bude členěna dle požadavku specifikovaného ve smlouvě. Projekt je financován Evropskou unií, Českou republikou a hlavním městem Prahou 8/9

9 5 KRITÉRIA A ZPŮSOB VÝBĚRU ZAKÁZKY Způsob hodnocení nabídek Nabídky, které nebudou úplné (tj. nebudou obsahovat všechny povinné součásti), budou vyřazeny a nebudou hodnoceny. Nabídky budou hodnoceny odděleně pro 1. část zakázky a pro 2. část zakázky podle následujících kritérií: 1. část zakázky - Manuál vizuální identity 1/ kvalita návrhu Manuálu vizuálního stylu váha 80 % (hodnocen bude návrh vzhledu log, jejich vhodnost pro použití s vlajkou EU a značkou hl. m. Prahy, vypovídací schopnost identifikující cíle programů, estetická kvalita) 2/ nabídková cena váha 20 % 2. část zakázky - Webová prezentace 1/ nabídková cena - váha 50 % 2/ kvalita návrhu struktury webové prezentace 40 % (hodnocena bude přehlednost navrhované struktury, vhodnost z hlediska uživatelů, funkčnost navrženého systému prezentace, kvalita publikačního systému/nástroje) 3/ kvalita redakčního systému 10 % (hodnocena bude vhodnost, způsob ovládání a uživatelská přívětivost redakčního systému) Další informace k zakázce Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení kdykoliv v jeho průběhu zrušit. V Praze dne 25. dubna Patricia Tiso Ferulíková Projekt je financován Evropskou unií, Českou republikou a hlavním městem Prahou 9/9