Kapesní příručka pro spotřebitele o nových označeních EU na produktech rybolovu a akvakultury. Rybolov

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kapesní příručka pro spotřebitele o nových označeních EU na produktech rybolovu a akvakultury. Rybolov"

Transkript

1 Kapesní příručka pro spotřebitele o nových označeních EU na produktech rybolovu a akvakultury Rybolov

2 2

3 Kapesní příručka pro spotřebitele o nových označeních EU na produktech rybolovu a akvakultury Věděli jste, že se počínaje 13. prosincem 2014 změní pravidla pro etikety všech produktů rybolovu a akvakultury určených pro spotřebitele v EU? Tento kapesní průvodce vám vysvětlí, jaké údaje se musí na nových etiketách objevit a jaké další informace na nich mohou být uvedeny. 1 Tento praktický průvodce vám pomůže používat nová pravidla. Nejedná se ani o právní či formální dokument, ani o úplný seznam požadavků. Další informace naleznete v právních předpisech na straně 15 a v odkazech uvedených na zadní straně tohoto průvodce.

4 A. Nezpracované a některé zpracované produkty rybolovu a akvakultury Následující požadavky se vztahují na produkty rybolovu a akvakultury uvedené v příloze I (písmena a), b), c) a e)) nařízení o společné organizaci trhů. Stručně řečeno se tyto požadavky vztahují na všechny nezpracované a některé zpracované produkty (např. solené a uzené produkty nebo vařené garnáty s krunýřem). Tyto produkty mohou být buď balené, nebo nebalené. Použijí se zároveň nařízení o společné organizaci trhů (kapitola IV) a nařízení o poskytování informací o potravinách spotřebitelům (viz strana 15). 2

5 1. Povinné informace Balené a nebalené produkty Obchodní označení a vědecký název: Obchodní označení i vědecký název musí být uvedeny. Tyto názvy musí odpovídat názvům na oficiálním seznamu vypracovaném a zveřejněném každou zemí v EU. Obchodní označení a vědecký název mohou odpovídat názvu potraviny buď zcela (nařízení o poskytování informací o potravinách spotřebitelům), nebo částečně, jak je tomu v případě, kdy se k názvu musí přidat další údaje. Metoda produkce: Metoda produkce by měla být uvedena zejména pomocí následujících označení: odlov nebo odlov ve sladkých vodách nebo chov. U smíšených produktů složených z téhož druhu a s různou metodou produkce se musí uvádět metoda produkce každé šarže. Oblast odlovu / země a vodní útvar / země produkce: Oblast odlovu pro ryby ulovené v moři je oblast, podoblast nebo divize FAO, kde byly ryby uloveny. U ryb ulovených v severovýchodním Atlantiku a Středozemním a Černém moři se musí uvést jméno podoblasti nebo divize spolu s názvem, který je pro spotřebitele snadno srozumitelný, nebo mapou či piktogramem. Tím se nahrazuje název oblasti. U ryb ulovených jinde na světě se musí uvést pouze název oblasti. Seznam oblastí, podoblastí a divizí (ICES) zveřejňuje FAO na stránkách handbook/h/en. U ryb ulovených ve sladkých vodách se musí uvádět název vodního útvaru (řeky, jezera, atd.) i země, kde byl produkt uloven. U chovaných ryb (akvakultura) se musí uvádět země produkce. U smíšených produktů složených z téhož druhu a pocházejících z různých oblastí odlovu či zemí chovu se musí uvést alespoň oblast/země šarže, která je z hlediska množství nejreprezentativnější, a fakt, že produkty pocházejí z různých oblastí/zemí. Rybolovné zařízení: U volně žijících ryb se musí uvádět jedna z následujících kategorií rybolovných zařízení, která byla použita k jejich ulovení: nevody, vlečné sítě, tenatové sítě a podobné sítě, kruhové zátahové sítě a čeřeny, háčky a šňůry, drapáky a vězence a pasti. U smíšených produktů složených z téhož druhu a ulovených pomocí různých kategorií rybolovných zařízení se musí uvádět kategorie rybolovných zařízení pro každou šarži. Rozmrazené produkty: Etiketa musí uvádět, zda byl produkt rozmrazen. U balených produktů musí být tato informace připojena k obchodnímu názvu. U nebalených produktů tato informace nemusí být obsažena v názvu potraviny, ale musí být uvedena na billboardech nebo na plakátech. çç Tato informace nemusí být uvedena, pokud produkty rybolovu a akvakultury: jsou složky přítomné v konečném výrobku nebo byly dříve zmrazené pro účely ochrany zdraví a bezpečnosti nebo byly rozmrazeny před uzením, solením, vařením, nakládáním, sušením nebo kombinací některých z těchto postupů nebo jsou potraviny, jejichž zmrazení je z technologického hlediska nezbytnou součástí výrobního procesu. 3

6 4 Minimální trvanlivost do / Spotřebujte do : Datum minimální trvanlivosti odpovídá položkám Minimální trvanlivost do a Minimální trvanlivost do konce. Na všech balených produktech, které nepodléhají rychle zkáze, se musí uvádět datum minimální trvanlivosti. Naopak produkty, které rychle podléhají zkáze, by měly uvádět položku spotřebujte do. U všech nebalených produktů, produktů zabalených pro účely přímého prodeje nebo produktů zabalených v místě prodeje na žádost spotřebitele mohou země EU rozhodnout, zda přijmou vnitrostátní předpisy, které stanoví, že datum minimální trvanlivosti či spotřebujte do má být uvedeno. U živých mlžů může být datum minimální trvanlivosti nahrazeno štítkem tito živočichové musejí být v okamžiku prodeje živí. Alergeny: U balených produktů by měl v seznamu složek být jasně označen název všech případných alergenů, a to písmem či barvou pozadí, které alergeny jasně odlišují od ostatních složek uvedených v seznamu. U nebalených produktů, produktů zabalených pro účely přímého prodeje nebo produktů zabalených v místě prodeje na žádost spotřebitele jsou informace týkající se alergenů také povinné. Země EU však mohou přijmout vnitrostátní předpisy stanovující způsob, jakým jsou tyto informace poskytovány. Pokud neexistuje seznam složek, přítomnost alergenů se uvede takto: obsahuje. çç To není nutné, pokud název potraviny na alergen/y jasně odkazuje. Další požadavky na balené produkty Kromě údajů stanovených výše musí být u balených produktů uvedeny následující informace: Seznam složek: Pod položkou Složení se uvede seznam všech složek v sestupném pořadí podle hmotnosti. çç To není nutné u potravin tvořených jedinou složkou, jejichž název je stejný jako název této složky. Množství složek: Množství složek musí být vyjádřeno v procentech. Musí být uvedeno, pokud je složka: obsažena v názvu potraviny, zdůrazněna na etiketě, důležitá pro charakterizaci potraviny. çç Existují určité výjimky, např. pokud je uvedena čistá hmotnost po odkapání. Čisté množství: (Čistá hmotnost:) Čisté množství musí být vyjádřeno v gramech či v kilogramech. Čistá hmotnost po odkapání musí být uvedena i v případě, že je potravina v tekuté formě (také zmrazená či hluboce zmrazená). V případě potravin s glazurou se uvádí čistá hmotnost potraviny bez glazury. V tomto případě se na etiketě uvede jedna z následujících čtyř možností (na příkladu 250 g): a) Čistá hmotnost = 250 g a Čistá hmotnost po odkapání = 250 g b) Čistá hmotnost = Čistá hmotnost po odkapání = 250 g c) Čistá hmotnost po odkapání = 250 g d) Čistá hmotnost (bez glazury) = 250 g Podmínky skladování a použití: Zvláštní podmínky skladování a/nebo podmínky použití musí být uvedeny.

7 Název nebo obchodní název a adresa provozovatele potravinářského podniku: Uvede se název a adresa provozovatele potravinářského podniku, který odpovídá za informace o potravině a pod jehož jménem je potravina uváděna na trh. Pokud provozovatel není usazen v EU, uvede se jméno/název a adresa dovozce potraviny. Země původu nebo místo provenience: Musí být uvedeno, pokud by neuvedení této informace mohlo spotřebitele uvést v omyl. Návod k použití: Pouze v případě potřeby. Výživové údaje (od 13. prosince 2016): Tyto údaje obsahují energetickou hodnotu a množství tuku, nasycených mastných kyselin, sacharidů, cukrů, bílkovin a soli ve 100 g či 100 ml. Mohou uvádět obsah vitamínů, minerálů a dalších živin. Údaje lze navíc vyjádřit jako 1 porce nebo v procentech referenčních příjmů. Nevztahuje se na nezpracované produkty obsahující jedinou složku nebo kategorii složek. Baleno v ochranné atmosféře: Tato informace se uvede, pokud byl produkt balený v některých plynech. Datum zmrazení nebo Datum prvního zmrazení : Tento požadavek se vztahuje pouze na nezpracované produkty. Datum se uvádí takto: Zmrazeno den/měsíc/rok. Přidaná voda: Přidaná voda se uvede v seznamu složek v souladu s požadavky nařízení o poskytování informací o potravinách spotřebitelům. V případě produktů rybolovu, které mají podobu krájeného masa, kusu, plátku, porce, filetu nebo celého produktu rybolovu, musí název potraviny obsahovat údaj o přítomnosti vody, pokud množství přidané vody představuje více než 5 % hmotnosti konečného výrobku. Přidané bílkoviny odlišného živočišného původu: Název potraviny musí obsahovat údaj o přítomnosti přidaných bílkovin a o jejich živočišném původu. Produkty ze spojovaných kousků rybího masa: U produktů, jež mohou vyvolávat dojem, že jsou vyrobeny z jednoho celistvého kusu ryby, avšak ve skutečnosti jsou tvořeny různými kusy spojenými jinými složkami (např. přídatnými látkami a potravinářskými enzymy) či dalšími prostředky, se musí tato informace uvést. Provozovatel musí použít termín ze spojovaných kousků rybího masa. Identifikační značka: Název země, číslo schválení zařízení, kde probíhá produkce, a značka ES, nebo její překlad do jiných jazyků EU, musí být uvedeny, pokud byl produkt vyroben v EU. V případě dovezených produktů jsou povinné pouze název země a číslo schválení zařízení. Datum balení: Datum balení se musí uvést u živých mlžů. Toto datum musí obsahovat alespoň den a měsíc. 5

8 6 2. Dobrovolně poskytované informace Kromě povinných informací se mohou uvést i následující dobrovolně poskytované informace, pokud jsou jasné, jednoznačné, ověřitelné a neuvádějí spotřebitele v omyl. Dobrovolně poskytované informace nesmějí být uvedeny na úkor prostoru vyhrazeného pro povinné informace. Datum odlovu/výlovu: Dle příslušné dokumentace. Datum vykládky: Dle příslušné dokumentace. Přístav vykládky produktů rybolovu: Název přístavu, ve kterém byly ryby poprvé vyloženy. Podrobnější informace o rybolovném zařízení: Dle příslušné dokumentace. Kromě sedmi povinných kategorií rybolovných zařízení uvedených v oddílu 1 mohou být doplněny podrobnější informace, jako zařízení uvedená ve sloupci 2 nebo 3 přílohy III nařízení o společné organizaci trhů. Více informací o nařízení o společné organizaci trhů naleznete na konci tohoto průvodce. Pokud byly ryby uloveny jinými metodami rybolovu (např. ručně či při potápění), může tato informace být uvedena dobrovolně. Stát vlajky plavidla: Dle příslušné dokumentace. Environmentální, etické a sociální informace: Dle příslušné dokumentace. Způsoby a postupy produkce: Dle příslušné dokumentace. Nutriční obsah / Výživové údaje: Provozovatelé potravinářských podniků se vyzývají, aby dobrovolně uváděli výživové údaje v následujících případech: do doby, než uvádění bude povinné, a to ode dne 13. prosince 2016, u produktů, které jsou osvobozeny od uvádění povinných výživových údajů podle přílohy V nařízení o poskytování informací o potravinách spotřebitelům. Toto nařízení naleznete na webových stránkách Evropské komise uvedených na zadní straně tohoto průvodce. Ode dne 13. prosince 2014 se tyto dobrovolně poskytované informace řídí stejnými pravidly vyjádření a obchodní úpravy jako povinné výživové údaje. Ostatní: Jakékoli další informace, které jsou podle provozovatele potravinářského podniku pro spotřebitele užitečné, pokud jsou jasné, jednoznačné a ověřitelné.

9 7

10 8 Příklad etikety pro nezpracovaný a balený čerstvý produkt Kategorie rybolovného zařízení Čistá hmotnost Provozovatel potravinářského podniku Obchodní označení a vědecký název MAKRELA (Scomber scombrus) Uloveno vlečnou sítí Čisté množství: 250 g Obchodní název a adresa: xxx Irsko XX-YYY-ZZ ES POVINNÉ DOBROVOLNÉ NAŘÍZENÍ O SPOLEČNÉ ORGANIZACI TRHŮ NAŘÍZENÍ O POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O POTRAVINÁCH SPOTŘEBITELŮM Identifikační značka Upozorňujeme, že u nezpracovaných a nebalených produktů musí být povinné informace podle nařízení o společné organizaci trhů uvedeny mimo jiné na billboardech a plakátech.

11 Portugal United Kingdom Andorra Luxemburg Monaco Schweiz Moldawien Niederlande Belgien Dänemark Slowenien Malta Bosnien u. Herzegowina Montenegro Mazedonien Albanien Griechenland Metoda produkce Oblast odlovu Island Finnland Russland Odlov: severní část Keltského moře Vyloženo v Killybegs Spotřebujte do Udržujte při teplotě 0 až 2 C YYY Osvědčení o udržitelnosti Marokko Spanien Irland Algerien Frankreich Tunesien Norwegen Deutschland Italien Schweden Tschechien Österreich Kroatien Polen Slowakei Ungarn Serbien Estland Lettland Litauen Přístav vykládky Weißrussland Rumänien Bulgarien Ukraine Türkei Datum vykládky Zypern. Minimální trvanlivost do / Spotřebujte do Kód rychlé reakce (QR kód) 9 Certifikační značka Podmínky skladování

12 B. Další zpracované produkty rybolovu a akvakultury Následující požadavky se vztahují na JINÉ produkty rybolovu a akvakultury NEŽ produkty, které jsou uvedené v písmenech a), b), c) a e) přílohy I nařízení o společné organizaci trhů. Jednoduše řečeno, tyto požadavky se vztahují na zpracované produkty jako konzervované směsné produkty, obalované produkty atd. Tyto produkty mohou být buď balené, nebo nebalené. Použije se pouze nařízení o poskytování informací o potravinách spotřebitelům (viz strana 15). 10

13 1. Povinné informace Poznámka: U nebalených produktů jsou povinné pouze informace týkající se alergenů, ostatní povinné informace nemusí být uvedeny, pokud země EU nepřijmou vnitrostátní opatření týkající se některých nebo všech těchto informací. Název potraviny: Uvede se zákonný název, nebo pokud neexistuje, vžitý název. Pokud vžitý název neexistuje nebo se nepoužívá, může se užít popisný název. Rozmrazené produkty: Název potraviny, která byla před prodejem zmrazena a je prodávána v rozmrazeném stavu, je třeba doplnit označením rozmrazeno. çç Tato informace nemusí být uvedena pro: složky přítomné v konečném výrobku, potraviny, jejichž zmrazení je z technologického hlediska nezbytnou součástí výrobního procesu, potraviny, jejichž rozmrazení nemá žádný negativní dopad na jejich bezpečnost nebo kvalitu. Seznam složek: Každá složka nebo pomocná látka způsobující alergie nebo nesnášenlivost (alergeny): Množství složek: Čisté množství: Minimální trvanlivost do / Spotřebujte do : Podmínky skladování a použití: Název nebo obchodní název a adresa provozovatele potravinářského podniku: Země původu nebo místo provenience: Návod k použití: Výživové údaje (od 13. prosince 2016): Další povinné údaje: Baleno v ochranné atmosféře: Přidaná voda: Produkty ze spojovaných kousků rybího masa: Přidané bílkoviny odlišného živočišného původu: Konzervovaní praví a nepraví tuňáci / konzervované sardinky a výrobky typu sardinek: Pro tyto produkty existují rovněž zvláštní obchodní normy. Tyto normy naleznete v nařízení 1536/92 pro konzervované pravé a nepravé tuňáky a v nařízení 2136/89 pro konzervované sardinky a výrobky typu sardinek. 11

14 Příklad etikety pro zpracovaný produkt (konzervovaný) Název potraviny Filety MAKRELY v olivovém oleji Čistá hmotnost Čistá hmotnost: 115 g Obchodní název a adresa: xxx 12 Provozovatel potravinářského podniku Maroko XX-YYY-ZZ POVINNÉ DOBROVOLNÉ NAŘÍZENÍ O SPOLEČNÉ ORGANIZACI TRHŮ NAŘÍZENÍ O POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O POTRAVINÁCH SPOTŘEBITELŮM Identifikační značka

15 Složení: Makrela (75 %), olivový olej, sůl Minimální trvanlivost do konce 10/2016 Udržujte v chladu a suchu Seznam složek (množství hlavní složky, alergeny) Minimální trvanlivost do / Spotřebujte do Podmínky skladování 13 Čárový kód

16 2. Dobrovolně poskytované informace Kromě povinných informací vyžadovaných pro produkty rybolovu a akvakultury se mohou uvést i dobrovolně poskytované informace, pokud jsou jasné, jednoznačné, podložené příslušnými vědeckými údaji a neuvádějí spotřebitele v omyl. Jakékoli dobrovolně poskytované informace nesmějí být uvedeny na úkor prostoru vyhrazeného pro povinné informace. V případě obalů nebo nádob, jejichž největší plocha je menší než 80 cm 2, činí výška malého písmene nejméně 0,9 mm. Úplný název potraviny a její čistá hmotnost musí být uvedeny ve stejném zorném poli. Jak je třeba povinné informace pro spotřebitele zobrazit? 14 Povinné informace musí být k dispozici a snadno dostupné. V případě balených produktů musí být uvedeny přímo na obalu nebo na etiketě k němu připojené. U nebalených produktů, na které se vztahuje nařízení o společné organizaci trhů, mohou být tyto informace uvedeny různými způsoby na etiketách, billboardech, plakátech a podobně. Vyznačují se na nápadném místě a musí být dobře viditelné, snadno čitelné, a pokud je třeba, nesmazatelné. Nesmějí být žádným způsobem skryty, zastřeny ani přerušeny jiným textem nebo vyobrazením či jiným zasahujícím materiálem ani od nich nesmí být odváděna pozornost. Na obalu nebo na etiketě musí výt vytisknuty v dobře čitelné podobě a písmem, u nějž výška malého písmene činí nejméně 1,2 mm.

17 Právní základ Nařízení vztahující se k nařízení o společné organizaci trhů Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1379/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné organizaci trhů s produkty rybolovu a akvakultury a o změně nařízení Rady (ES) č. 1184/2006 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 104/2000 Nařízení Rady (EHS) č. 1536/92 ze dne 9. června 1992, kterým se stanoví společné obchodní normy pro konzervované pravé a nepravé tuňáky Nařízení Rady (EHS) č. 2136/89 ze dne 21. června 1989 o stanovení společných obchodních norem pro konzervované sardinky Nařízení o poskytování informací o potravinách spotřebitelům Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006 a o zrušení směrnice Komise 87/250/EHS, směrnice Rady 90/496/EHS, směrnice Komise 1999/10/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES, směrnic Komise 2002/67/ES a 2008/5/ES a nařízení Komise (ES) č. 608/2004 Hygienická pravidla Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu Potravinářské přídatné látky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 ze dne 16. prosince 2008 o potravinářských přídatných látkách 15

18 Evropská komise Kapesní příručka pro spotřebitele o nových označeních EU na produktech rybolovu a akvakultury Lucemburk: Úřad pro publikace Evropské unie s cm ISBN doi: /79035 Evropská unie, 2014 Reprodukce povolena pod podmínkou uvedení zdroje.

19

20 KL CS-N Často kladené otázky: Nařízení o společné organizaci trhů Nařízení o poskytování informací o potravinách spotřebitelům qanda_application_reg _cs.pdf Webové stránky Kontakty MARE SANCO ISBN doi: /79035

Srdečně Vás vítáme ke krátké firemní prezentaci

Srdečně Vás vítáme ke krátké firemní prezentaci Srdečně Vás vítáme ke krátké firemní prezentaci www.tachocontrol.de Stand: 09 12 1 Naše činnosti pro Vás Vaše Semmler GmbH Historie Jsme již aktivní v následujících zemích Sdružení, spolky Reference Shrnutí

Více

MAKRO KVALITA Informační zpravodaj oddělení kvality

MAKRO KVALITA Informační zpravodaj oddělení kvality MAKRO KVALITA Informační zpravodaj oddělení kvality 3 / 2014 ZNAČENÍ POTRAVIN. CO SE ZMĚNÍ? První část nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 1169/2011 o poskytování informací spotřebitelům nabude

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 6-14

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 6-14 EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 2014/0096(COD) 4.2.2015 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 6-14 Návrh zprávy Giovanni La Via (PE546.615v01-00) Sbližování

Více

Nebalené potraviny. Balené potraviny. Potraviny zabalené bez přítomnosti spotřebitele

Nebalené potraviny. Balené potraviny. Potraviny zabalené bez přítomnosti spotřebitele Stav k: 18. 11. 2014 Základní požadavky na označování balených a nebalených potravin (novela zákona, nařízení o poskytování informací spotřebitelům) Balené potraviny Nebalené potraviny Čl. 9 odst. 1 nařízení

Více

Otázky a odpovědi týkající se používání nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům

Otázky a odpovědi týkající se používání nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům 31. ledna 2013 Otázky a odpovědi týkající se používání nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům 1 Úvod Dne 25. října 2011 přijaly Evropský parlament a Rada nařízení

Více

POMOC NA CESTÁCH HILFE UNTERWEGS HELP ON THE ROAD

POMOC NA CESTÁCH HILFE UNTERWEGS HELP ON THE ROAD POMOC NA CESTÁCH HILFE UNTERWEGS HELP ON THE ROAD Mezinárodní havarijní služba nonstop! V této publikaci jsme shrnuli nejdůležitější telefonní čísla v jednotlivých zemích a adresy a čísla importérů ŠkodaAuto.

Více

Druhy. a složení potravin. Cvičení č. 1. Vyučující: Martina Bednářová. Druhy a složení potravin cvičení č. 1

Druhy. a složení potravin. Cvičení č. 1. Vyučující: Martina Bednářová. Druhy a složení potravin cvičení č. 1 Druhy Cvičení č. 1 Vyučující: Martina Bednářová a složení potravin 1 2 Požadavky na splnění předmětu Druhy a složení potravin - cvičení 1x za 14 dní, (celkem 7 cvičení) 2x 45 min. (90 min) Absence 1x omluvená

Více

Novinky v potravinářské legislativě 10/7/2013 1

Novinky v potravinářské legislativě 10/7/2013 1 Novinky v potravinářské legislativě Praha, říjen 2013 Mgr. Markéta Chýlková 10/7/2013 1 Nařízení o poskytování informací o potravinách spotřebitelům 2 Nařízení EP a Rady (EU) č. 1169/2011 návrh ze dne

Více

OBSAH / INHALT / TABLE OF CONTENTS

OBSAH / INHALT / TABLE OF CONTENTS ŠkodaSuperb (3T) ŠkodaSuperb (3T) SIMPLY CLEVER OBSAH / INHALT / TABLE OF CONTENTS HUDBA A KOMUNIKACE MUSIK UND KOMMUNIKATION MUSIC AND COMMUNICATION 01 ELEKTROINSTALACE ELEKTROINSTALLATION ELECTRICAL

Více

Možnosti aplikace nařízení (EU) č. 1169/2011 7/21/2015 1

Možnosti aplikace nařízení (EU) č. 1169/2011 7/21/2015 1 Možnosti aplikace nařízení (EU) č. 1169/2011 Praha, červenec 2015 Mgr. Markéta Chýlková 7/21/2015 1 Nařízení EP a Rady (EU) č. 1169/2011 návrh ze dne 30. ledna 2008 [2008/0028(COD)] Evropský parlament

Více

Označování potravin Mnoho cenných informací pro spotřebitele?

Označování potravin Mnoho cenných informací pro spotřebitele? OZNAČOVÁNÍ POTRAVIN / Mnoho cenných informací pro spotřebitele? Označování potravin Mnoho cenných informací pro spotřebitele? ÚVOD NOVINKY PRAKTICKÝ DOPAD 1 OZNAČOVÁNÍ POTRAVIN / MNOHO CENNÝCH INFORMACÍ

Více

VYHLÁŠKA č. 450/2004 Sb. ze dne 21. července 2004, o označování výživové hodnoty potravin, ve znění vyhlášky č. 330/2009 Sb.

VYHLÁŠKA č. 450/2004 Sb. ze dne 21. července 2004, o označování výživové hodnoty potravin, ve znění vyhlášky č. 330/2009 Sb. VYHLÁŠKA č. 450/2004 Sb. ze dne 21. července 2004, o označování výživové hodnoty potravin, ve znění vyhlášky č. 330/2009 Sb. Změna: 330/2009 Sb. Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 19 odst. 1 písm.

Více

Jak číst. 500g. Množství. Název výrobku. Trvanlivost. Výrobce/ dovozce. červen 2008. 3 Seznam složek

Jak číst. 500g. Množství. Název výrobku. Trvanlivost. Výrobce/ dovozce. červen 2008. 3 Seznam složek EVROPSKÁ KOMISE Jak číst vločky z rýže a celých pšeničných zrn, obohacené vitamíny (B1, B2, B3, B6, kyselina listová, B12, C) a železem Čistá hmotnost: MINIMÁLNÍ TRVANLIVOST červen 2008 1 2 Množství Název

Více

Nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům

Nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům Nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům Odborný seminář Kvalita a bezpečnost potravin: Aktuální trendy v legislativě, označování, výživových a zdravotních tvrzeních

Více

MVDr. Blanka Karešová KVS pro Královéhradecký kraj b.karesova.kvsh@svscr.cz

MVDr. Blanka Karešová KVS pro Královéhradecký kraj b.karesova.kvsh@svscr.cz Vyhláška č. 289/2007 Sb. o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství MVDr. Blanka Karešová KVS pro Královéhradecký

Více

Jak číst. 500g. Množství. Název výrobku. Trvanlivost. Výrobce/ dovozce. červen 2008. 3 Seznam složek

Jak číst. 500g. Množství. Název výrobku. Trvanlivost. Výrobce/ dovozce. červen 2008. 3 Seznam složek EVROPSKÁ KOMISE Jak číst vločky z rýže a celých pšeničných zrn, obohacené vitamíny (B1, B2, B3, B6, kyselina listová, B12, C) a železem Čistá hmotnost: MINIMÁLNÍ TRVANLIVOST červen 2008 1 2 Množství Název

Více

DODATEK K PŘÍRUČCE PRO PRAKTICKÉ UPLATŇOVÁNÍ NAŘÍZENÍ O RYBOLOVU NNN

DODATEK K PŘÍRUČCE PRO PRAKTICKÉ UPLATŇOVÁNÍ NAŘÍZENÍ O RYBOLOVU NNN DODATEK K PŘÍRUČCE PRO PRAKTICKÉ UPLATŇOVÁNÍ NAŘÍZENÍ O RYBOLOVU NNN Tento dokument je dodatkem k prvnímu vydání Příručky pro praktické uplatňování nařízení Rady (ES) č. 1005/2008 ze dne 29. září 2008,

Více

Návrh VYHLÁŠKA. ze dne.. 2015, o způsobu označování potravin

Návrh VYHLÁŠKA. ze dne.. 2015, o způsobu označování potravin I. Návrh VYHLÁŠKA ze dne.. 2015, o způsobu označování potravin Ministerstvo zemědělství stanoví podle 18 odst. 1 písm. a) a o) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění

Více

I I I. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o potravinách a tabákových výrobcích. Čl. I

I I I. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o potravinách a tabákových výrobcích. Čl. I I I I. N á v r h ZÁKON ze dne... 2013, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další

Více

Označování potravin - průvodce pro spotřebitele

Označování potravin - průvodce pro spotřebitele 1 Označování potravin - průvodce pro spotřebitele 2014 2 1 OZNAČOVÁNÍ POTRAVIN PRŮVODCE PRO SPOTŘEBITELE Ing. Irena Suková 2014 2 Anotace Příručka je souhrnem informací o významu a provedení údajů uváděných

Více

(Text s významem pro EHP)

(Text s významem pro EHP) L 304/18 Úřední věstník Evropské unie 22.11.2011 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, o změně nařízení Evropského

Více

PŘÍRUČKA PRO PROVOZOVATELE POTRAVINÁŘSKÝCH PODNIKŮ. k nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům

PŘÍRUČKA PRO PROVOZOVATELE POTRAVINÁŘSKÝCH PODNIKŮ. k nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům 2013 PŘÍRUČKA PRO PROVOZOVATELE POTRAVINÁŘSKÝCH PODNIKŮ k nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům 2013 PŘÍRUČKA PRO PROVOZOVATELE POTRAVINÁŘSKÝCH PODNIKŮ k nařízení

Více

Česko-německá obchodní a průmyslová komora Zastoupení Saského hospodářství

Česko-německá obchodní a průmyslová komora Zastoupení Saského hospodářství Česko-německá obchodní a průmyslová komora Zastoupení Saského hospodářství Zahajovací konference VÝZKUM VÝVOJ INOVACE Transfer technologií v regionu 25.10.2011 Lucie Křelinová VÝZKUM VÝVOJ - INOVACE: Transfer

Více

Pravidla soutěže. Cena prezidenta Potravinářské komory ČR o nejlepší inovativní potravinářský výrobek

Pravidla soutěže. Cena prezidenta Potravinářské komory ČR o nejlepší inovativní potravinářský výrobek Pravidla soutěže Cena prezidenta Potravinářské komory ČR o nejlepší inovativní potravinářský výrobek Tato pravidla upravují soutěž s názvem Cena prezidenta Potravinářské komora ČR o nejlepší inovativní

Více

GDA navigace ve světě živin a kalorií, http://www.gda.cz/data/sharedfiles/brozura_gda.pdf, cit., 26.4. 2011

GDA navigace ve světě živin a kalorií, http://www.gda.cz/data/sharedfiles/brozura_gda.pdf, cit., 26.4. 2011 Předmět Přírodověda Třída 5. Autor Dagmar Šnajdarová Anotace Práce s textem týkající se živin a kalorií v potravinách. Soubor obsahuje 5 stran pro žáky a 4 strany pro učitele s řešením. Očekávaný výstup

Více

PRODEJ MALÉHO MNOŽSTVÍ VLASTNÍCH PRODUKTŮ ( Prodej ze dvora ) Jak na "prodej ze dvora"

PRODEJ MALÉHO MNOŽSTVÍ VLASTNÍCH PRODUKTŮ ( Prodej ze dvora ) Jak na prodej ze dvora PRODEJ MALÉHO MNOŽSTVÍ VLASTNÍCH PRODUKTŮ ( Prodej ze dvora ) Cíle prezentace Definovat prodej ze dvora Stanovit komodity, které lze prodávat Stanovit množství daných komodit a místa prodeje Tvorba legislativy

Více

Jak nakupovat kvalitní a nutričně hodnotné potraviny?

Jak nakupovat kvalitní a nutričně hodnotné potraviny? Jak nakupovat kvalitní a nutričně hodnotné potraviny? Jak nakupujete potraviny? Zamyslete se, co je vašimi hlavními kritérii při nákupu potravin cena složení výživové údaje přítomnost éček chuť vzhled

Více

Chcete jíst zdravěji? Zeptejte se mě jak.

Chcete jíst zdravěji? Zeptejte se mě jak. Chcete jíst zdravěji? Zeptejte se mě jak. Chcete jíst zdravěji? Zeptejte se mě jak. Řada Tesco Healthy Living nabízí širokou škálu výrobků pro podporu zdravého životního stylu. V nabídce najdete různé

Více

DOPORUČENÍ. L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014

DOPORUČENÍ. L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014 L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014 DOPORUČENÍ DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 27. března 2014 o druhém koordinovaném plánu kontrol s cílem posoudit rozšíření podvodných praktik při uvádění některých

Více

Chytrý nákup: Jak poznat kvalitní potraviny

Chytrý nákup: Jak poznat kvalitní potraviny Chytrý nákup: Jak poznat kvalitní potraviny Ve značení potravin není lehké se vyznat. Což je špatně, ale co naplat. Při výběru pomůže několik základních pravidel i orientace v produktech. 2 10 pravidel

Více

Alergeny v potravinách ve vztahu k systému HACCP

Alergeny v potravinách ve vztahu k systému HACCP Alergeny v potravinách ve vztahu k systému HACCP 27. duben 2012 Ing. Milena Musilová milena.musilova@mendelu.cz SYSTÉM HACCP Hazard Analysis and Critical Control Points Systém řízení zdravotní nezávadnosti

Více

446/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 16. července 2004, kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin potravními doplňky

446/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 16. července 2004, kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin potravními doplňky 446/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 16. července 2004, kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin potravními doplňky Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 19 odst. 1 písm. a) a

Více

Základní škola a Mateřská škola Brumovice, okres Břeclav, příspěvková organizace ŘÁD HACCP 1. 2. 2014 1. 2. 2014

Základní škola a Mateřská škola Brumovice, okres Břeclav, příspěvková organizace ŘÁD HACCP 1. 2. 2014 1. 2. 2014 Základní škola a Mateřská škola Brumovice, okres Břeclav, příspěvková organizace ŘÁD HACCP Č.j.: 8/2014 Vypracovala: Schválila: Mgr. Marie Michnová, Veronika Veselá Mgr. Marie Michnová Pedagogická rada

Více

PŘÍLOHY. návrhu SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

PŘÍLOHY. návrhu SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 20.3.2014 COM(2014) 174 final ANNEXES 1 to 3 PŘÍLOHY návrhu SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kaseinů a kaseinátů

Více

Úvod do potravinářské legislativy Lekce 9: pravidla pro označování potravin, informace na obalech, výživová hodnota, výživová a zdravotní tvrzení

Úvod do potravinářské legislativy Lekce 9: pravidla pro označování potravin, informace na obalech, výživová hodnota, výživová a zdravotní tvrzení Úvod do potravinářské legislativy Lekce 9: pravidla pro označování potravin, informace na obalech, výživová hodnota, výživová a zdravotní tvrzení Ústav analýzy potravin a výživy prof. ing. Vladimír Kocourek,

Více

EL, 1 ): 1) 10 2) 1. 3) EL 4) EL 5) EL

EL, 1 ): 1) 10 2) 1. 3) EL 4) EL 5) EL Označování e-liquidů, základů (bází) a mixů bázi s obsahem nikotinu podle předpisů EU a navozujících zákonů a vyhlášek České republiky v souladu s předpisy EU V dubnu 2012 byla většina dovozců a prodejců

Více

Srdečně Vás vítáme! Milé sběratelky, mílí sběratelé!

Srdečně Vás vítáme! Milé sběratelky, mílí sběratelé! Srdečně Vás vítáme! Milé sběratelky, mílí sběratelé! Je nám potěšením, že vám můžeme představit nový katalog LEUCHTTURM s doplňky pro filatelisty. Vedle osvědčených druhů zboží naleznete na následujících

Více

ZNAČENÍ GDA NA OBALECH POTRAVIN. Navigace ve světě živin a kalorií

ZNAČENÍ GDA NA OBALECH POTRAVIN. Navigace ve světě živin a kalorií ZNAČENÍ GDA NA OBALECH POTRAVIN Navigace ve světě živin a kalorií 1 CO JE ZNAČENÍ GDA? Značení GDA je: na první pohled jasná informace o obsahu energie, procenty vyjádřený podíl doporučeného denního množství

Více

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 95 této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 95 této smlouvy, 18.1.2007 L 12/3 OPRAVY Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 ze dne 20. prosince 2006 o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin ( L 404 ze dne 30. prosince

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška o způsobu označování potravin a tabákových výrobků

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška o způsobu označování potravin a tabákových výrobků SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška o způsobu označování potravin a tabákových výrobků Citace pův. předpisu: 113/2005 Sb. Částka: 37/2005 Sb.

Více

Aktuální vývoj v oblasti potravinového práva

Aktuální vývoj v oblasti potravinového práva Aktuální vývoj v oblasti potravinového práva Ochrana spotřebitele: Vím, co jím? CEBRE Česká podnikatelská reprezentace při EU Ing. Jindřich Fialka 15. května 2013 Úřad pro potraviny Ministerstvo zemědělství

Více

Otázky a odpovědi k nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům

Otázky a odpovědi k nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům Otázky a odpovědi k nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům Praktický průvodce novými pravidly pro označování potravin Ke konci roku 2011 vstoupilo v platnost nařízení

Více

VEJCE Podmínky pro manipulaci a prodej vajec

VEJCE Podmínky pro manipulaci a prodej vajec VEJCE Podmínky pro manipulaci a prodej vajec V prostoru Evropské unie jsou vejce volně obchodovatelná, a pokud splňují závazné podmínky pro uvádění do oběhu, mohou se dovážet i do České republiky, a to

Více

ROZHODNUTÍ č. 30/2013 GENERÁLNÍHO TAJEMNÍKA RADY O NÁHRADĚ CESTOVNÍCH VÝDAJŮ DELEGÁTŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ

ROZHODNUTÍ č. 30/2013 GENERÁLNÍHO TAJEMNÍKA RADY O NÁHRADĚ CESTOVNÍCH VÝDAJŮ DELEGÁTŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ SN 2682/13 ROZHODNUTÍ č. 30/2013 GENERÁLNÍHO TAJEMNÍKA RADY O NÁHRADĚ CESTOVNÍCH VÝDAJŮ DELEGÁTŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ GENERÁLNÍ TAJEMNÍK RADY, s ohledem na jednací řád Evropské rady ze dne 1. prosince 2009

Více

Finanční právo. 2. seminář 18. října 2013

Finanční právo. 2. seminář 18. října 2013 Finanční právo 2. seminář 18. října 2013 NEPŘÍMÉ DANĚ Daň z přidané hodnoty Daň z přidané hodnoty Nepřímá daň. Neutrální = vztahuje se na všechny podnikatelské aktivity a subjekty, včetně zboží z dovozu

Více

stav k 11. 4. 2008 Přehled platných předpisů Evropských společenství k CITES *) [podrobnější přehled je v dokumentu Euleg080411.

stav k 11. 4. 2008 Přehled platných předpisů Evropských společenství k CITES *) [podrobnější přehled je v dokumentu Euleg080411. PŘEHLED LEGISLATIVY EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ A ČESKÉ REPUBLIKY v oblasti ochrany druhů volně včetně Úmluvy o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně (CITES) stav k 11. 4. 2008 Přehled platných předpisů

Více

Školící materiály pro cyklus vzdělávacích seminářů Tradiční využívání planých rostlin Legislativa v kosmetice.

Školící materiály pro cyklus vzdělávacích seminářů Tradiční využívání planých rostlin Legislativa v kosmetice. Školící materiály pro cyklus vzdělávacích seminářů Tradiční využívání planých rostlin Legislativa v kosmetice. 9. 3. 2012 Autor školícího materiálu: Mgr.Miriam Popelková PP8: Mendelova univerzita v Brně

Více

Název: Zdravý životní styl 2

Název: Zdravý životní styl 2 Název: Zdravý životní styl 2 Výukové materiály Autor: Mgr. Blanka Machová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Biologie Ročník: 4. a 5. (2. a 3. vyššího

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 07. 09.

Více

Modul EKO-KOM. www.money.cz

Modul EKO-KOM. www.money.cz Modul EKO-KOM www.money.cz 2 Money S5 EKO-KOM Systém EKO-KOM Systém EKO-KOM zajišťuje sdružené plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů prostřednictvím systémů tříděného sběru v obcích

Více

Falšování potravin. MVDr. Matej Pospiech, Ph.D.

Falšování potravin. MVDr. Matej Pospiech, Ph.D. Falšování potravin MVDr. Matej Pospiech, Ph.D. Mendelova univerzita, 31.10.2013 Obsah přednášky úvod, historie co považujeme za falšování specifika falšování potravin nejčastější způsoby falšování u jednotlivých

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2009R1152 CS 17.04.2012 001.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1152/2009 ze dne 27. listopadu

Více

Označování potravin z hlediska obsahu lepku

Označování potravin z hlediska obsahu lepku Označování potravin z hlediska obsahu lepku 1. ledna 2012 vstoupilo v platnost nařízení (ES) č. 41/2009 ze dne 20. ledna 2009 o složení a označování potravin vhodných pro osoby s nesnášenlivostí lepku,

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 510 Sbírka zákonů č. 25 / 2008 Částka 11 25 ZÁKON ze dne 16. ledna 2008 o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního

Více

Kalorické tabulky potravin

Kalorické tabulky potravin BMI, Body Mass Index - jednoduchým výpočtem zjistíte, jak jste na tom s vaší váhou. BMI = hmotnost (kg) / výška (m) 2 BMI je však pouhým statistickým nástrojem, u konkrétních osob se může klinický stav

Více

MÝTY O MLÉCE KRÁTKÉ SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ PRŮZKUMU

MÝTY O MLÉCE KRÁTKÉ SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ PRŮZKUMU MÝTY O MLÉCE KRÁTKÉ SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ PRŮZKUMU Češi patří ve srovnání s obyvateli ostatních zemí se svou průměrnou spotřebou 51,5 litru mléka na hlavu/rok (podle průzkumu z roku 2006) mezi průměrné konzumenty

Více

Název výrobku ( případně vžitý název) : Výrobce - název a adresa: Složení výrobku

Název výrobku ( případně vžitý název) : Výrobce - název a adresa: Složení výrobku Šumavské párky skop. střevo EAN/obj.číslo 10101 vepřové maso 34%, hovězí maso 10%, vepřové sádlo, voda, vepřové kůže, sója, solící směs ( jedlá sůl, konzervant E250, dextróza), bramborový škrob, stabilizátor

Více

kapitola 19 - tabulková část

kapitola 19 - tabulková část 1900 00 00 00/80 PŘÍPRAVKY Z OBILOVIN, MOUKY, ŠKROBU NEBO MLÉKA; JEMNÉ PEČIVO 1901 00 00 00/80 Sladový výtažek; potravinové přípravky z mouky, krupice, krupičky, škrobu nebo sladových výtažků, neobsahující

Více

ZAZNAMNÍK JMÉNO DATUM KONTAKT NA VÝŽIVOVÉHO PORADCE

ZAZNAMNÍK JMÉNO DATUM KONTAKT NA VÝŽIVOVÉHO PORADCE Poradna pro zdravou výživu a odvykání kouření MOJE ZMĚNA ŽIVOTNÍHO STYLU ZAZNAMNÍK JMÉNO DATUM KONTAKT NA VÝŽIVOVÉHO PORADCE Výchozí hmotnost Cílová hmotnost Cíle krátkodobé: 1. měsíc... 2. měsíc... 3.

Více

Vyhotovení pro dodavatele

Vyhotovení pro dodavatele 1 Vyhotovení pro dodavatele 1 VYSVĚTLIVKY Doprava vybraných výrobků podléhajících spotřební dani, které byly uvedeny do volného daňového oběhu v odesílajícím členském státě 1. Obecné pokyny 1.1. V souladu

Více

Hygiena a školní zdravotnictví. Výživa a pitný režim

Hygiena a školní zdravotnictví. Výživa a pitný režim Hygiena a školní zdravotnictví Výživa a pitný režim Diskuse Proč je zdravá výživa důležitá? Jak byste definovali zdravou výživu? Zdravá výživa a populace České republiky. Jakým způsobem vést dítě ke zdravé

Více

Výrobce: Masokombinát Plzeň s.r.o. Podnikatelská 15, 304 12, Plzeň

Výrobce: Masokombinát Plzeň s.r.o. Podnikatelská 15, 304 12, Plzeň 6201400 Bůčková roláda syrová Složení: vepřový bok bez kosti 80%, náplň 10% [hovězí maso 45%, vepřové maso 45%, antioxidanty (E315, E326), pitná voda, jedlá sůl, regulátor kyselosti (E262), dextróza],

Více

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství. NAŘÍZENÍ RADY č. (EHS) 2919/85. ze dne 17. října 1985,

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství. NAŘÍZENÍ RADY č. (EHS) 2919/85. ze dne 17. října 1985, NAŘÍZENÍ RADY č. (EHS) 2919/85 ze dne 17. října 1985, kterým se stanoví podmínky přístupu k režimu podle Revidované úmluvy pro plavbu na Rýně, vztahující se na plavidla plavby na Rýně RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

Více

11.11.2010 Úřední věstník Evropské unie L 293/15

11.11.2010 Úřední věstník Evropské unie L 293/15 11.11.2010 Úřední věstník Evropské unie L 293/15 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1014/2010 ze dne 10. listopadu 2010 o sledování a hlášení údajů o registraci nových osobních automobilů podle nařízení Evropského

Více

CZ.1.07/1.1.02/03.0064

CZ.1.07/1.1.02/03.0064 Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_54 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

25_2008_Sb.txt INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

25_2008_Sb.txt INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 25/2008 Sb. ZÁKON ze dne 16. ledna 2008 o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném a o změně některých zákonů Změna: 227/2009 Sb. Změna: 281/2009 Sb. Parlament se usnesl na

Více

Application and processing note (P)

Application and processing note (P) Application and processing note (P) Elektrická vrtacka Article Number: 102466, 50 Languages: cs BERNER_Application_and_processing_note_(P)_Elektrická_vrtacka 69823[PDF]_cs.pdf 2015-02-09 Návod k obsluze/bezpečnostní

Více

Lophlex Vám přináší vždy něco navíc. Získejte svou odměnu nízkobílkovinné potraviny

Lophlex Vám přináší vždy něco navíc. Získejte svou odměnu nízkobílkovinné potraviny Lophlex Vám přináší vždy něco navíc Získejte svou odměnu nízkobílkovinné potraviny Vážení, připravili jsme pro vás informační brožuru o zcela novém ročním programu Lophlex vám přináší vždy něco navíc.

Více

Tabulka stanovuje gramáž potravin, které jídelna nakoupí. Počítá tak se ztrátou při zpracování.

Tabulka stanovuje gramáž potravin, které jídelna nakoupí. Počítá tak se ztrátou při zpracování. Spotřební koš Spotřební koš vyjadřuje zastoupení různých potravin, které by se ve školních jídelnách měly objevovat na talíři strávníků. Jeho cílem je zajistit dostatečnou pestrost a výživovou hodnotu

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVY KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVY KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 27.6.2008 KOM(2008) 393 v konečném znění ZPRÁVY KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O UPLATŇOVÁNÍ ČLÁNKU 9 SMĚRNICE RADY 89/398/EHS O SBLIŽOVÁNÍ PRÁVNÍCH

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh. NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. /... ze dne [ ],

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh. NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. /... ze dne [ ], KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne... C Návrh NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. /... ze dne [ ], kterým se mění nařízení Komise (EU) č. xxxx/2012, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy

Více

Včetně poslední změny: nařízení vlády č. 238/2009 Sb. s účinností 1. 8. 2009. 1 Předmět úpravy

Včetně poslední změny: nařízení vlády č. 238/2009 Sb. s účinností 1. 8. 2009. 1 Předmět úpravy Nařízení vlády č. 205/2004 Sb., kterým se v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky stanoví bližší podmínky poskytování podpory a národní podpory spotřeby mléka a mléčných výrobků žáky,

Více

Význam polynenasycených mastných kyselin během těhotenství a při kojení, jejich zdroje a přívod

Význam polynenasycených mastných kyselin během těhotenství a při kojení, jejich zdroje a přívod Význam polynenasycených mastných kyselin během těhotenství a při kojení, jejich zdroje a přívod Martina Nevrlá FNUSA Vedoucí práce: prof. MUDr. Zuzana Derflerová Brázdová, DrSc. I. Úvod Metabolismus PNMK,

Více

Kritéria hodnocení potravin dle Zdravá potravina,z.s.

Kritéria hodnocení potravin dle Zdravá potravina,z.s. Kritéria hodnocení potravin dle Zdravá potravina,z.s. Systém hodnocení potravina je hodnocena ve třech kategoriích, které spolu úzce souvisí: označování bezpečnost složení potravin V každé kategorii získá

Více

Požadavky pro cestování se psy, kočkami a fretkami z České republiky / export z České republiky

Požadavky pro cestování se psy, kočkami a fretkami z České republiky / export z České republiky Požadavky pro cestování se psy, kočkami a fretkami z České republiky / export z České republiky I.Cestování se zvířaty v zájmovém chovu z České republiky do Velké Británie, Irska a Malty Musí být splněny

Více

Složky potravy a vitamíny

Složky potravy a vitamíny Složky potravy a vitamíny Potrava musí být pestrá a vyvážená. Měla by obsahovat: základní živiny cukry (60%), tuky (25%) a bílkoviny (15%) vodu, minerální látky, vitaminy. Metabolismus: souhrn chemických

Více

Geneticky modifikované potraviny a krmiva

Geneticky modifikované potraviny a krmiva Geneticky modifikované potraviny a krmiva Co je to geneticky modifikovaný organismus (GMO)? Za GMO je považován organismus, s výjimkou člověka, jehož dědičná informace uložená v DNA byla změněna pomocí

Více

1 ) Směrnice Rady 75/440/EHS ze dne 16. června 1975 o požadované. Směrnice Rady 84/156/EHS ze dne 8. března 1984 o mezních

1 ) Směrnice Rady 75/440/EHS ze dne 16. června 1975 o požadované. Směrnice Rady 84/156/EHS ze dne 8. března 1984 o mezních Strana 186 Sbírka zákonů č.23 / 2011 23 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 22. prosince 2010, kterým se mění nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních

Více

Informace o produktech Pivovarů Staropramen s.r.o., Nádražní 84, Praha, ČR

Informace o produktech Pivovarů Staropramen s.r.o., Nádražní 84, Praha, ČR Informace o produktech Pivovarů Staropramen s.r.o., Nádražní 84, Praha, ČR Tento dokument obsahuje informace pro spotřebitele vyžadované zákonem č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a

Více

Suchá maltová směs je složena z anorganických pojiv (cement) a kameniva. doba zpracovatelnosti směsi Z

Suchá maltová směs je složena z anorganických pojiv (cement) a kameniva. doba zpracovatelnosti směsi Z TECHNICKÝ LIST SAKRET ZM 10 cementová malta Suchá maltová směs. Odpovídá obyčejné maltě pro zdění G třídy M 10 dle ČSN EN 998-2, ZA příloha. Odpovídá obyčejné maltě pro vnitřní a vnější omítky GP dle ČSN

Více

ČÁST PRVNÍ INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

ČÁST PRVNÍ INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ č. 25/2008 Sb. ZÁKON ze dne 16. ledna 2008 o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých

Více

III. Odůvodnění. Obecná část

III. Odůvodnění. Obecná část Odůvodnění III. Obecná část Návrh vyhlášky o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o změně vyhlášky č. 237/2002 Sb., o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých

Více

(1) Toto nařízení zapracovává příslušný předpis Evropské unie 1 ) a stanoví technické požadavky na přepravitelná

(1) Toto nařízení zapracovává příslušný předpis Evropské unie 1 ) a stanoví technické požadavky na přepravitelná Strana 2133 208 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 29. června 2011 o technických požadavcích na přepravitelná tlaková zařízení Vláda nařizuje podle 22 a k provedení 2 písm. d), 11 odst. 1, 2 a 9, 11a odst. 2, 12 a

Více

Racionální výživa. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Racionální výživa. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa Odpovídá potřebám co do kvality i kvantity Primární prevence Z vědeckých poznatků a zvyklostí jednotlivých zemí Proto jsou

Více

Lipidy, důležité přírodní látky

Lipidy, důležité přírodní látky Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního

Více

KATALOG VÝROBKŮ. ... s radostí vyrábíme pro vás

KATALOG VÝROBKŮ. ... s radostí vyrábíme pro vás ZNAČKA VYSOKÉ KVALITY KATALOG VÝROBKŮ... s radostí vyrábíme pro vás ZNAČKA VYSOKÉ KVALITY Představení chráněné dílny PZP Merlin PZP Merlin s r.o. byla založena v roce 1991 a od svého počátku se zaměřuje

Více

ZPRAVODAJ ZHUBNĚTE DO PLAVEK SE SPRÁVNOU VÝŽIVOU

ZPRAVODAJ ZHUBNĚTE DO PLAVEK SE SPRÁVNOU VÝŽIVOU DUBEN 2014 NUTRIČNÍ ZPRAVODAJ ZHUBNĚTE DO PLAVEK SE SPRÁVNOU VÝŽIVOU Několik jednoduchých změn ve vašem stravování dnes vám pomůže vypadat a cítit se perfektně, až přijde léto. Je to takhle: bezpečná a

Více

25/2008 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ

25/2008 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ 25/2008 Sb. ZÁKON ze dne 16. ledna 2008 o integrovaném registru znečiťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlaovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů

Více

členským státům stanovit zkrácení lhůty pro podání Nařízení Komise (ES) č. 1564/2005 ze dne 7. září 2005, ( 1 ) Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 33.

členským státům stanovit zkrácení lhůty pro podání Nařízení Komise (ES) č. 1564/2005 ze dne 7. září 2005, ( 1 ) Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 33. CS 28.11.2009 Úřední věstník Evropské unie L 313/3 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1150/2009 ze dne 10. listopadu 2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 1564/2005, pokud jde o standardní formuláře pro zveřejňování

Více

L 197/24 Úřední věstník Evropské unie 29.7.2009

L 197/24 Úřední věstník Evropské unie 29.7.2009 CS L 197/24 Úřední věstník Evropské unie 29.7.2009 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 684/2009 ze dne 24. července 2009, kterým se provádí směrnice Rady 2008/118/ES, pokud jde o elektronické postupy pro přepravu

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Dokument ze zasedání

EVROPSKÝ PARLAMENT. Dokument ze zasedání EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 Dokument ze zasedání 2009 C6-0141/2008 2006/0145(COD) 13/03/2008 Společný postoj Společný postoj Rady ze dne 10. března 2008 s ohledem na přijetí nařízení Evropského parlamentu

Více

VYBRANÁ USTANOVENÍ. Preambule

VYBRANÁ USTANOVENÍ. Preambule VYBRANÁ USTANOVENÍ Preambule (8) Je vhodné umožnit členským státům stanovit nižší omezení, pokud jde o peněžní prahovou hodnotu pro děti, a zajistit, aby nezletilé osoby nemohly využívat osvobození od

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tematická Hospodářské výpočty III Společná pro celou sadu

Více

Novela zákona o potravinách Petr Bendl, ministr zemědělství

Novela zákona o potravinách Petr Bendl, ministr zemědělství Novela zákona o potravinách Petr Bendl, ministr zemědělství tisková konference 13. listopadu 2012 Ministerstvo zemědělství Základní východiska nejrozsáhlejší změna od vstupu ČR do EU dopad na celý potravinářský

Více

Současné trendy a výhledy produkce, prodeje, zpeněžování jatečného skotu na domácím a zahraničním trhu

Současné trendy a výhledy produkce, prodeje, zpeněžování jatečného skotu na domácím a zahraničním trhu Současné trendy a výhledy produkce, prodeje, zpeněžování jatečného skotu na domácím a zahraničním trhu Dr. Ing. Josef Langr CHOVSERVIS a.s., Hradec Králové Současné trendy a výhledy produkce se opírají

Více

Zákon č. 59/2006 Sb. ze dne 2. února 2006

Zákon č. 59/2006 Sb. ze dne 2. února 2006 Zákon č. 59/2006 Sb. ze dne 2. února 2006 o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky Ústí nad Labem 4/2014 Ing. Jaromír Vachta Účel a působnost

Více

Právní úprava. Ochrana spotřebitele

Právní úprava. Ochrana spotřebitele Ochrana spotřebitele JUDr. Tomáš Pezl Jedná se o sdílenou pravomoc Unie (čl. 4 odst. 2 písm. g) SFEU) Průřez mezi právem veřejným a soukromým Primární právní úprava je velmi kusá Závazek na respektování

Více

Využití biologicky rozložitelných odpadů

Využití biologicky rozložitelných odpadů Využití biologicky rozložitelných odpadů Ing. Dagmar Sirotková, Ing. Dagmar Vološinová Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v. v. i. Definice Odpad movitá věc, které se člověk zbavuje nebo má

Více

Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu. Danuše Hrbková nutriční terapeutka

Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu. Danuše Hrbková nutriční terapeutka Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu Danuše Hrbková nutriční terapeutka Směnný provoz narušení cirkadiánního rytmu dopad na zdraví člověka vyšší riziko koronárního postižení nárůst hladiny

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Název projektu Registrační číslo projektu Název aktivity Název vzdělávacího materiálu Číslo vzdělávacího materiálu Jméno autora Název školy Moderní škola CZ.1.07/1.5.00/34.0526

Více