ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZH O DNUTÍ. ÚOHS-S170/2009/KS-9227/2009/840 V Brně dne 24. července 2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZH O DNUTÍ. ÚOHS-S170/2009/KS-9227/2009/840 V Brně dne 24. července 2009"

Transkript

1 *uohsx001c3lf* UOHSX001C3LF ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZH O DNUTÍ ÚOHS-S170/2009/KS-9227/2009/840 V Brně dne 24. července 2009 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S 170/2009/KS, zahájeném dne 29. června 2009 podle 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě návrhu účastníka řízení, jímž je společnost PPF Group N.V., se sídlem Nizozemské království, Amsterdam, Strawinskylaan 933 Tower B Level 9, ve správním řízení zastoupená JUDr. Ivo Jandou, Ph.D., advokátem, se sídlem Praha 1, Na Příkopě 8, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, vydává toto r o z h o d n u t í : Spojení soutěžitelů PPF Group N.V., se sídlem Nizozemské království, Amsterdam, Strawinskylaan 933 Tower B Level 9, na straně jedné, a CITY TOWER, s.r.o., se sídlem Praha 4, Nusle, Hvězdova 1716/2b, IČ: , ECM CITY EMPIRIA a.s., se sídlem Praha 4, Nusle, Hvězdova 1716/2b, IČ: , ECM OFFICES LIBEŇ s.r.o., se sídlem Praha 4, Nusle, Hvězdova 1716/2b, IČ: , VARENSKÁ OFFICE CENTER, a.s., se sídlem Praha 4, Nusle, Hvězdova 1716/2b, IČ: , a TABULA MAIOR, a.s., se sídlem Praha 4, Nusle, Hvězdova 1716/2b, IČ: , na straně druhé, ke kterému má dojít dle 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě smlouvy, kterou zamýšlí uzavřít jako kupující speciální regulovaný realitní podílový fond se sídlem v Lucembursku, který bude zprostředkovaně založen

2 a kontrolován společností PPF Group N.V., a společnost ECM REAL ESTATE INVESTMENTS A.G., se sídlem Lucemburské velkovévodství, Lucemburk, rue du Laboratoire 9, jako prodávající, v jejímž důsledku společnost PPF Group N.V. nepřímo nabude 100% obchodní podíl na společnosti CITY TOWER, s.r.o., 100% obchodní podíl na společnosti ECM OFFICES LIBEŇ s.r.o., akcie představující 100% podíl na základním kapitálu společnosti ECM CITY EMPIRIA a.s., akcie představující 100% podíl na základním kapitálu společnosti VARENSKÁ OFFICE CENTER, a.s. a akcie představující 100% podíl na základním kapitálu společnosti TABULA MAIOR, a.s., a tím i získá možnost tyto společnosti výlučně kontrolovat, se dle 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, p o v o l u j e. O d ů v o d n ě n í : 1. Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále též Úřad ) zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, výpisů z obchodního rejstříku či obdobného zahraničního registru, výročních zpráv, jakož i dalších všeobecně známých skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů. 2. Skutečnost, že se Úřad spojením soutěžitelů zabývá, byla v souladu s 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 27/2009 ze dne 8. července Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek Úřad žádnou námitku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel. I. Notifikační podmínky 3. K předmětnému spojení soutěžitelů má dojít následujícím způsobem. Společnost PPF Group N.V., se sídlem Nizozemské království, Amsterdam, Strawinskylaan 933 Tower B Level 9 (dále jen PPF Group ), založí prostřednictvím své dceřiné společnosti speciální regulovaný realitní podílový fond 1 se sídlem v Lucembursku (dále také jen Fond ). V souvislosti se založením Fondu budou rovněž založeny regulovaná investiční společnost se sídlem v Lucembursku 2 a investiční poradenská společnost se sídlem v České republice. 3 Obě tyto investiční společnosti a Fond budou kontrolovány společností PPF Group. Následně Fond uzavře jako kupující smlouvu se společností ECM REAL ESTATE INVESTMENTS A.G., se sídlem Lucemburské velkovévodství, Lucemburk, rue de Laboratoire 9, jako prodávajícím, podle níž Fond a jeho prostřednictvím společnost PPF Group nabude 100% obchodní podíl na společnostech CITY TOWER, s.r.o., se sídlem Praha 4, Nusle, Hvězdova 1716/2b, IČ: (dále jen CITY TOWER ), ECM OFFICES LIBEŇ s.r.o., se sídlem Praha 4, Nusle, Hvězdova 1716/2b, IČ: (dále jen ECM OFFICES LIBEŇ ), a akcie představující 100% podíl na základním kapitálu společnostech ECM CITY EMPIRIA a.s., se sídlem Praha 4, Nusle, Hvězdova 1716/2b, IČ: (dále jen ECM CITY EMPIRIA ), VARENSKÁ OFFICE CENTER, a.s., se sídlem Praha 4, 1 Předpokládaný název tohoto fondu je PPF ECM Fund I. 2 Předpokládaný název této společnosti je PPF ECM Fund Management Company S.à.r.l. 3 Předpokládaný název této společnosti je PPF ECM Advisory, s.r.o. 2

3 Nusle, Hvězdova 1716/2b, IČ: (dále jen VARENSKÁ OFFICE CENTER ), a TABULA MAIOR, a.s., se sídlem Praha 4, Nusle, Hvězdova 1716/2b, IČ: (dále jen TABULA MAIOR ). Jednotlivá nabytí obchodních či akciových podílů ve výše uvedených společnostech spolu věcně a časově souvisejí, neboť k nim dochází v rámci jedné transakce. Tato transakce jako celek byla Úřadem posouzena v rámci předmětného správního řízení. 4. Vzhledem ke skutečnosti, že v důsledku zamýšlené smlouvy získá společnost PPF Group možnost nepřímo výlučně kontrolovat společnosti CITY TOWER, ECM OFFICES LIBEŇ, ECM CITY EMPIRIA, VARENSKÁ OFFICE CENTER a TABULA MAIOR, předmětná transakce představuje spojení soutěžitelů ve smyslu 12 odst. 3 písm. a) zákona. 5. V dalším kroku se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení soutěžitelů splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v 13 zákona. Při výpočtu obratu spojujících se soutěžitelů Úřad považoval v souladu s 14 odst. 5 zákona nabývané společnosti CITY TOWER, ECM OFFICES LIBEŇ, ECM CITY EMPIRIA, VARENSKÁ OFFICE CENTER a TABULA MAIOR za jednoho soutěžitele, jemuž přiřadil obrat dosažený těmito společnostmi. 6. Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva spojující se soutěžitelé dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je podmínka dle 13 písm. a) zákona splněna, a posuzované spojení soutěžitelů tak podléhá povolení Úřadu. 7. Návrh na povolení spojení byl v souladu s 15 odst. 3 písm. a) zákona podán před uzavřením smlouvy zakládající spojení. II. Charakteristika spojujících se soutěžitelů 8. Navrhovatel PPF Group je holdingovou společností, která vlastní a spravuje majetkové účasti ve společnostech, které vyvíjejí aktivity zejména v oblastech (i) spotřebitelského financování, (ii) bankovnictví, (iii) poradenských služeb, (iv) realitní činnosti, přičemž v této oblasti se zabývají především nabýváním komerčních nemovitostí a kancelářských ploch za účelem jejich pronájmu, nabýváním pozemků za účelem budoucí výstavby a developmentu, (v) správy pohledávek, (vi) kabelového televizního a radiového vysílání a poskytování internetového připojení, 4 (vii) likvidace komunálního odpadu a sekundárně výroby tepla a elektrické energie, a (viii) správy majetku V oblasti pronájmu nebytových prostor je navrhovatel na území České republiky činný prostřednictvím společností (i) Office Star One spol. s r.o., (ii) Office Star Two spol. s r.o., (iii) Office Star Three spol. s r.o., (iv) Office Star Four spol. s r.o., (v) Office Star Five spol. s r.o., (vi) Office Star Six s.r.o., (vii) Office Star Seven spol. s r. o., (viii) Office Star Nine spol. s r.o., (ix) Office Star Ten spol. s r.o., (x) Office Star Thirteen spol. s r.o., (xi) Office Star Fourteen spol. s r.o. a (xii) PPF GATE a.s., jež své aktivity soustředí na území hlavního města Prahy, Brna, Ostravy, Plzně, Českých Budějovic, Hradce Králové, Liberce, Pardubic a Tábora. 10. V oblasti developerské činnosti je navrhovatel na území České republiky činný prostřednictvím společností Vítězné náměstí a.s. a Office Star Eight s.r.o. 4 Touto činností se skupina PPF zabývá výlučně na regionálních trzích na Ukrajině. 5 Touto činností se skupina PPF zabývá na území České republiky, Slovenska, Rumunska, Ruské federace, Ukrajiny, Kazachstánu, Běloruska, Kypru, Číny a Vietnamu. 3

4 11. Nabývané společnosti CITY TOWER, ECM OFFICES LIBEŇ, ECM CITY EMPIRIA, VARENSKÁ OFFICE CENTER a TABULA MAIOR (dále jen Nabývané společnosti ) se na území České republiky zabývají pronájmem nebytových prostor 6 a své aktivity soustředí na území hlavního města Prahy 7 a Ostravy Z Úřadem zjištěných skutečností dále vyplývá, že mezi Nabývanými společnostmi, na straně jedné, a některými soutěžiteli, činnými na trzích pronájmu nebytových prostor, na straně druhé, existují před spojením personální vazby, které budou zachovány i po uskutečnění spojení. K tomu bylo dále zjištěno, že s Nabývanými společnostmi personálně propojené společnosti (jedná se o společnosti Vetrisol, s.r.o., se sídlem Praha 5, Hlubočepy, Renoirova 1051/2A, IČ: , One EpoqueInvestments, a.s., se sídlem Praha 5, Hlubočepy, Renoirova 1051/2A, IČ: , a Two EpoqueInvestments, a.s., se sídlem Praha 5, Hlubočepy, Renoirova 1051/2A, IČ: ) dosahují na trhu pronájmu nebytových prostor na území hlavního města Prahy zanedbatelných tržních podílů. III. Dopady spojení 13. Za účelem zjištění, zda předmětné spojení soutěžitelů nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, zejména v důsledku vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území. 14. Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky vykonává soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi soutěžitele získávajícího možnost kontroly. 15. Jak je patrné z výše uvedeného popisu podnikatelských aktivit spojujících se soutěžitelů, působí jak skupina společností kontrolovaná PPF Group, tak Nabývané společnosti na území České republiky v oblasti pronájmu nebytových prostor. Předmětné spojení soutěžitelů tak má horizontální charakter. 16. Při vymezování věcného relevantního trhu pro posuzovanou oblast vycházel Úřad z následujících úvah. Nebytové prostory, které jsou spojujícími se soutěžiteli a jejich konkurenty ve zkoumané oblasti pronajímány, lze z pohledu komerčního účelu, jemuž slouží, členit na (i) pronájem prodejních ploch, (ii) pronájem hotelových ploch a (iii) pronájem kancelářských ploch. 9 Tyto segmenty, případně jejich další členění, 10 trhu pronájmu nebytových prostor by sice mohly každý představovat samostatný relevantní trh, dosavadní rozhodovací praxe Úřadu se však přiklání k vymezení věcného relevantního trhu jako trhu pronájmu nebytových prostor Společnost ECM CITY EMPIRIA navíc kontroluje společnost EMPIRIA BUILDING s.r.o. působící rovněž v oblasti pronájmu a správy nemovitostí. Další z nabývaných subjektů nemají žádné dceřiné společnosti. 7 Zde jsou činné společnosti CITY TOWER, ECM OFFICES LIBEŇ, ECM CITY EMPIRIA a TABULA MAIOR. 8 Zde je činná společnost VARENSKÁ OFFICE CENTER. 9 Možnost takového členění naznačuje rozhodnutí Úřadu ve věci S 246/03 CEE CZ Immobilien/ELTIMA PROPERTY COMPANY. 10 Například v závislosti na skutečnosti, zda pronajímané prostory jsou či nejsou klimatizované. 11 Viz například rozhodnutí Úřadu ve věci S 154/01 Palác Karlín/Real Estate Karlín, rozhodnutí Úřadu ve věci S 219/03 Americká 33/IPB Real nebo rozhodnutí Úřadu ve věci S 246/03 CEE CZ Immobilien/ELTIMA PROPERTY COMPANY. 4

5 17. Při vymezení geografického relevantního trhu pro oblast pronájmu nebytových prostor 12 Úřad rozlišuje mezi územím hlavního města Prahy, na straně jedné, a ostatními územími v rámci České republiky, na straně druhé, s odůvodněním, že území hlavního města Prahy se v oblasti pronájmu nebytových prostor vyznačuje dostatečně homogenními soutěžními podmínkami, které jsou zřetelně odlišitelné od jiných území v České republice. Zejména pak cena za pronájem nebytových prostor je považována za klíčový rozlišující faktor. Protože se geograficky aktivity skupiny navrhovatele a Nabývaných společností v oblasti pronájmu nebytových prostor překrývají kromě území hlavního města Prahy pouze v Ostravě, přicházelo by v úvahu rovněž vymezení tohoto lokálního trhu pronájmu nebytových prostor. 18. Protože však posuzované spojení soutěžitelů nevzbuzuje vážné obavy z podstatného narušení hospodářské soutěže při žádné z možných definic relevantního trhu, když společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů dosahuje při nejužším možném vymezení relevantního trhu (trh pronájmu nebytových prostor v segmentu kancelářských ploch na území Ostravy) pouze [5-15] %, ponechává Úřad pro účely tohoto rozhodnutí otázku věcného i geografického vymezení relevantního trhu otevřenou. 19. V oblasti pronájmu nebytových prostor na území hlavního města Prahy nepřesahuje společný tržní podíl spojením vzniklého soutěžitele hranici [0-5] % a rovněž tak v oblasti pronájmu nebytových prostor na území České republiky mimo území hlavního města Prahy spojující se soutěžitelé po spojení nedosáhnou společného tržního podílu [0-5] %. Jestliže by Úřad své posouzení zaměřil na území Ostravy, jako jednoho ze dvou měst v rámci České republice, kde se aktivity skupiny navrhovatele překrývají s činnostmi nabývaných subjektů (společnosti VARENSKÁ OFFICE CENTER), pak by společný tržní podíl spojením vzniklého soutěžitele v oblasti pronájmu nebytových prostor činil [0-5] %. Bylo-li by při zkoumání Úřadu zohledněno možné užší členění oblasti pronájmu nebytových prostor, pak by spojující se soutěžitelé po spojení dosáhli v segmentu pronájmu kancelářských ploch na území hlavního města Prahy společného tržního podílu [5-15] %, na území České republiky mimo území hlavního města Prahy společného tržního podílu méně než [0-5] %, zatímco na území Ostravy by v uvedeném segmentu činil jejich společný tržní podíl [5-15] %. V dalších věcných segmentech trhu pronájmu nebytových prostor, tedy segmentu pronájmu prodejních ploch a segmentu pronájmu hotelových ploch by společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů nepřesáhl hranici [0-5] % při kterémkoli z možných geografických vymezení trhu. 20. Spojením vzniklý subjekt bude v posuzované oblasti čelit i po uskutečnění spojení konkurenci ze strany dalších soutěžitelů, z nichž lze jmenovat například společnosti IMMORENT ČR s.r.o., Sekyra Group, a.s., PASSERINVEST GROUP, a.s nebo skupinu AIG Lincoln. 21. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení nezvýší tržní sílu spojujících se soutěžitelů natolik, aby mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže v posuzovaných oblastech. 22. Pro naplnění podmínky, uvedené v 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad v dané věci rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává. 12 Viz rozhodnutí Úřadu ve věci S 246/03 CEE CZ Immobilien/ELTIMA PROPERTY COMPANY. 5

6 Poučení o opravném prostředku 23. Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s 152 odst. 1 a 4, ve spojení s 83 odst. 1 a 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek. JUDr. Robert Neruda, Ph.D. první místopředseda Rozhodnutí obdrží: JUDr. Ivo Janda, Ph.D., advokát AK White & Case Na Příkopě Praha 1 6

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S100/2014/KS-4129/2014/840/JMě Brno 27. 2. 2014

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S100/2014/KS-4129/2014/840/JMě Brno 27. 2. 2014 *UOHSX005T9M3* UOHSX005T9M3 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S100/2014/KS-4129/2014/840/JMě Brno 27. 2. 2014 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S100/2014/KS,

Více

S 219/03-4355/03 V Brně dne 1. prosince 2003

S 219/03-4355/03 V Brně dne 1. prosince 2003 S 219/03-4355/03 V Brně dne 1. prosince 2003 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 219/03, zahájeném dne 31. října 2003 podle 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní

Více

r o z h o d n u t í :

r o z h o d n u t í : S 141/2007/KS-11495/2007/620 V Brně dne 25. června 2007 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S 141/07, zahájeném dne 24. května 2007 podle 44 zákona č. 500/2004 Sb., správní

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S591/2014/KS-17901/2014/840/ASm Brno 26. 8. 2014 ROZHODNUTÍ:

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S591/2014/KS-17901/2014/840/ASm Brno 26. 8. 2014 ROZHODNUTÍ: *UOHSX006BJSC* UOHSX006BJSC ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S591/2014/KS-17901/2014/840/ASm Brno 26. 8. 2014 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn.

Více

S 28/05-4997/05-OOHS V Brně dne 29. srpna 2005

S 28/05-4997/05-OOHS V Brně dne 29. srpna 2005 S 28/05-4997/05-OOHS V Brně dne 29. srpna 2005 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 28/05, zahájeném dne 25. července 2005 podle 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S332/2013/KS-12990/2013/840/DVá Brno 10. 7. 2013 ROZHODNUTÍ:

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S332/2013/KS-12990/2013/840/DVá Brno 10. 7. 2013 ROZHODNUTÍ: *UOHSX0057U5B* UOHSX0057U5B ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S332/2013/KS-12990/2013/840/DVá Brno 10. 7. 2013 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn.

Více

S 17/05-4015/05-OOHS V Brně dne 23. června 2005

S 17/05-4015/05-OOHS V Brně dne 23. června 2005 S 17/05-4015/05-OOHS V Brně dne 23. června 2005 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 17/05, zahájeném dne 18. května 2005 podle 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní

Více

S 98/03-2206/03 V Brně dne 24. června 2003

S 98/03-2206/03 V Brně dne 24. června 2003 S 98/03-2206/03 V Brně dne 24. června 2003 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 98/03, zahájeném dne 30. května 2003 podle 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní

Více

S 14/03-2248/03 V Brně dne 25. června 2003

S 14/03-2248/03 V Brně dne 25. června 2003 S 14/03-2248/03 V Brně dne 25. června 2003 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 14/03, zahájeném dne 29. ledna 2003 podle 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní

Více

S 211/03-4318/03 V Brně dne 28. listopadu 2003

S 211/03-4318/03 V Brně dne 28. listopadu 2003 S 211/03-4318/03 V Brně dne 28. listopadu 2003 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 211/03, zahájeném dne 29. října 2003 podle 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní

Více

S 173/02-3258/02 V Brně dne 17. září 2002

S 173/02-3258/02 V Brně dne 17. září 2002 S 173/02-3258/02 V Brně dne 17. září 2002 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 173/02, zahájeném dne 23.8. 2002 podle 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád),

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZH O DNUTÍ. ÚOHS-S293/2008/KS-3367/2009/840 V Brně dne 19. března 2009

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZH O DNUTÍ. ÚOHS-S293/2008/KS-3367/2009/840 V Brně dne 19. března 2009 *uohsx0016be0* UOHSX0016BE0 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZH O DNUTÍ ÚOHS-S293/2008/KS-3367/2009/840 V Brně dne 19. března 2009 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn.

Více

S 61/01-1290/01-OF V Brně dne 17. srpna 2001

S 61/01-1290/01-OF V Brně dne 17. srpna 2001 S 61/01-1290/01-OF V Brně dne 17. srpna 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 61/01- OF, zahájeném dne 19. července 2001 podle 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení

Více

PŘEDSEDA VLÁDY. vyhlašuje

PŘEDSEDA VLÁDY. vyhlašuje PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 340/2004

Více

Č.j. S 47/01-1209/01-OF V Brně dne 8.8.2001

Č.j. S 47/01-1209/01-OF V Brně dne 8.8.2001 Č.j. S 47/01-1209/01-OF V Brně dne 8.8.2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, jako orgán příslušný dle 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992

Více

Č.j. S 91/99-220/3244 V Brně dne 3.12.1999

Č.j. S 91/99-220/3244 V Brně dne 3.12.1999 Č.j. S 91/99-220/3244 V Brně dne 3.12.1999 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 91/99-220, zahájeném dne 30.8.1999 podle 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, ve spojení

Více

Fúze nově Úřad pro ochranu hospodářské soutěže připravil novelu zákona o ochraně hospodářské soutěže, kterou v polovině ledna schválila vláda. Předchozí novela zajistila implementaci Nařízení Rady EU č.

Více

Č.j.: S 101/99-220/2605 V Brně dne 22.10.1999

Č.j.: S 101/99-220/2605 V Brně dne 22.10.1999 Č.j.: S 101/99-220/2605 V Brně dne 22.10.1999 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, jako orgán příslušný dle 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č.

Více

S 77/03-OK-4890/03-ORP V Brně dne 12. září 2003

S 77/03-OK-4890/03-ORP V Brně dne 12. září 2003 S 77/03-OK-4890/03-ORP V Brně dne 12. září 2003 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže rozhodl ve správním řízení, zahájeném dne 7. května 2003 z vlastního podnětu dle 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním

Více

Č.j. VP/S 30/01-160 V Brně dne 5. června 2001

Č.j. VP/S 30/01-160 V Brně dne 5. června 2001 Č.j. VP/S 30/01-160 V Brně dne 5. června 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v řízení zahájeném dne 9. 3. 2001 na základě žádosti Ministerstva průmyslu a obchodu ČR ze dne 7. 3. 2001 č.j. 13910/2040/201

Více

Toto rozhodnutí nabylo právní moci a stalo se vykonatelným dne 28. 4. 2010 PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

Toto rozhodnutí nabylo právní moci a stalo se vykonatelným dne 28. 4. 2010 PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Toto rozhodnutí nabylo právní moci a stalo se vykonatelným dne 28. 4. 2010 *uohsx001or7d* UOHSX001OR7D PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: /ÚOHS R 141/2009 HS 4960/2010// V

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX004C0W2* UOHSX004C0W2 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S166/2012/VZ-11394/2012/512/JMa V Brně dne 23. srpna 2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle ustanovení

Více

CAC LEASING, a. s. EMISNÍ DODATEK

CAC LEASING, a. s. EMISNÍ DODATEK CAC LEASING, a.s. EMISNÍ DODATEK CAC LEASING, a. s. EMISNÍ DODATEK první emise dluhopisů s pevným úrokovým výnosem 3,10 % p.a. v předpokládaném objemu 1.000.000.000 Kč v průběhu dvouleté emisní lhůty se

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S37/2011/VZ-6060/2011/540/MKr V Brně dne: 23.května 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S37/2011/VZ-6060/2011/540/MKr V Brně dne: 23.května 2011 *UOHSX003J9AB* UOHSX003J9AB ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S37/2011/VZ-6060/2011/540/MKr V Brně dne: 23.května 2011 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle ust.

Více

CPI BYTY, a.s. EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ. dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 2,5 % p.a.

CPI BYTY, a.s. EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ. dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 2,5 % p.a. CPI BYTY, a.s. Dluhopisový program v maximální celkové jmenovité hodnotě vydaných dluhopisů 3.800.000.000 CZK a současně v maximální celkové jmenovité hodnotě nesplacených dluhopisů 3.000.000.000 CZK s

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2001

ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2001 ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2001 BRNO Květen 2002 OBSAH I. ÚVOD...3 II. LEGISLATIVNÍ RÁMEC ČINNOSTI ÚŘADU 1. NÁVRHY NOVÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V PŮSOBNOSTI ÚŘADU A JEJICH

Více

Č.j. VP/S 60e/04-160 V Brně dne 29. dubna 2004

Č.j. VP/S 60e/04-160 V Brně dne 29. dubna 2004 Č.j. VP/S 60e/04-160 V Brně dne 29. dubna 2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 22.3. 2004 na základě žádosti Ministerstva životního prostředí ČR, ze dne 16.3. 2004,

Více

KONSOLIDOVANÁ POLOLETNÍ ZPRÁVA ZA OBDOBÍ OD 1. LEDNA 2014 DO 30. ČERVNA 2014

KONSOLIDOVANÁ POLOLETNÍ ZPRÁVA ZA OBDOBÍ OD 1. LEDNA 2014 DO 30. ČERVNA 2014 KONSOLIDOVANÁ POLOLETNÍ ZPRÁVA ZA OBDOBÍ OD 1. LEDNA 2014 DO 30. ČERVNA 2014 Regulovaná zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, Praha 4, Štětkova 1638/18, PSČ 140 00, IČ: 242 26 491 (dále

Více

POSKYTOVÁNÍ PODPORY ZE STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ

POSKYTOVÁNÍ PODPORY ZE STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ POSKYTOVÁNÍ PODPORY ZE STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ METODIKA STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ 1 OBSAH: 1 ÚVOD. 3 2 ZÁKLADNÍ POJMY. 3 3 PŘÍJEMCE PODPORY BYTOVÉ DRUŽSTVO... 5 4 PODMÍNKY PRO ZÍSKÁNÍ A VYUŽITÍ

Více

Czech Property Investments, a.s.

Czech Property Investments, a.s. Czech Property Investments, a.s. Dluhopisy s pohyblivým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 10 000 000 Euro splatné v roce 2015 ISIN CZ0003501835 Dluhopisy s pohyblivým úrokovým výnosem vydávané

Více