Základní škola Chomutov, Školní 1480 Školní řád ŠKOLNÍ ŘÁD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Chomutov, Školní 1480 Školní řád ŠKOLNÍ ŘÁD"

Transkript

1 ŠKOLNÍ ŘÁD 1

2 Práva a povinnosti žáků Žáci mají právo: Na vzdělávání a školské služby podle školského zákona. Na rozvoj osobnosti podle míry nadání, rozumových a fyzických schopností a jedná-li se o žáka se speciálními vzdělávacími potřebami o speciální péči v rámci možností školy. Na informace o průběhu výsledků a výsledcích svého vzdělávání. Vyjadřovat se slušně ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí jejich vzdělávání. Jejich vyjádřením musí být věnována pozornost. Své připomínky mohou vznést prostřednictvím svých zákonných zástupců nebo sami přímo řediteli školy. Na informace a poradenskou činnost v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školního vzdělávacího programu. Na ochranu před vlivy a informacemi, které by ohrožovaly jejich výchovu a vzdělávání. Na ochranu před fyzickým a psychickým násilím, před nevhodným zacházením, na ochranu před návykovými látkami, které mohou ohrozit jejich tělesný a duševní vývoj. Na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, na svobodu náboženství, na dodržování základních psychohygienických podmínek. Na to, aby byl respektován jejich soukromý život a život jejich rodiny. V případě nejasností v učivu požádat o pomoc vyučujícího. Požádat o pomoc či radu třídního učitele, výchovného poradce nebo jinou osobu ve škole v situaci, kdy se dostanou do tísně. Žáci jsou povinni: Dodržovat zásady slušného chování. Docházet do školy pravidelně, vhodně upraveni, včas podle rozvrhu hodin, řádně se vzdělávat, plnit uložené úkoly, účastnit se činností organizovaných školou. Chovat se slušně k dospělým a žákům školy. Na vyučování se připravovat, nosit učebnice a školní potřeby dle rozvrhu a pokynů vyučujících. Připravit se na každou hodinu pomůcky a se zazvoněním být na svém místě. 2

3 Chránit své zdraví a zdraví spolužáků žákům jsou zakázány všechny činnosti, které jsou zdraví škodlivé, např. kouření, pití alkoholických nápojů, zneužívání návykových a zdraví škodlivých látek. Dodržovat školní řád, řády odborných učeben, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, se kterými byli seznámeni, a to ve škole a akcích organizovaných školou. Nenosit do školy předměty, které nesouvisí s výukou a mohly by ohrozit zdraví a bezpečnost jiných osob. Dále nenosit cenné předměty, vyšší finanční částky. Při vyučovací hodině mít vypnutý mobilní telefon. Dokládat prostřednictvím svých zákonných zástupců nepřítomnost ve škole. Nepoškozovat vnitřní i vnější vybavení školy. Zacházet s učebnicemi pomůckami šetrně, udržovat své místo, třídu i ostatní prostory v čistotě a pořádku, chránit majetek před poškozením. Úmyslné poškození či poškození z nedbalosti opravit, případně uhradit škodu prostřednictvím zákonných zástupců. Před ukončením vyučování žáci neopouštět budovu školy bez vědomí vyučujících. Mít při vyučování žákovskou knížku, kterou nosí jako úřední doklad, chránit ji před poškozením, zničením a ztrátou. Pokud nemá žák žákovskou knížku, omluví se na začátku každé vyučovací hodiny. Hlásit ihned vyučujícímu všechna poranění, ke kterým došlo při pobytu ve škole. Práva a povinnosti zákonných zástupců Zákonní zástupci mají právo: Na svobodnou volbu školy pro své dítě. Na informace o průběhu a výsledcích vzdělávaní svého dítěte. Volit a být voleny do školské rady. Nahlížet do výroční zprávy školy, pořizovat si z ní opisy a výpisy. Na informace o škole podle zákona 106/1999 sb., o svobodném přístupu k informacím. Vyjadřovat se ke všem rozhodnutím, které se týkají podstatných záležitostí jejich dítěte. 3

4 Na informace a poradenskou pomoc školy pro jejich dítě v záležitostech týkajících se vzdělávání podle vzdělávacího programu. Požádat o přezkoumání výsledků hodnocení žáka. Požádat o uvolnění žáka z vyučování podle pravidel určených tímto školním řádem. Zákonní zástupci mají povinnost: Zajistit, aby žák docházel do školy řádně a včas. Na vyzvání ředitele školy, pedagogického pracovníka se osobně zúčastnit projednávání závažných otázek týkajících se vzdělávání jejich dítěte. Informovat dítě o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných okolnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání. Dokládat včas důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování v souladu s pravidly určenými tímto školním řádem, tedy do 3 dnů od počátku nepřítomnosti žáka. Oznamovat škole údaje nezbytné pro vedení školní matriky. Pravidla vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky Žák má právo na slušné zacházení ze strany zaměstnanců školy. Hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkovi školy se vždy považují za závažné porušení povinnosti stanovené tímto řádem. Učitelé a ostatní pracovníci školy mají právo na slušné zacházení a chování ze strany žáků a jejich zákonných zástupců školy. Pedagogičtí pracovníci vydávají žákům a zákonným zástupcům žáků pouze takové pokyny, které bezprostředně souvisí s plněním povinné školní docházky žáka, školního vzdělávacího programu, školního řádu a dalších nezbytných organizačních opatření. Všichni zaměstnanci školy chrání žáky před všemi formami špatného zacházení, sexuálním násilím, zneužíváním. Dbají, aby žáci nepřicházeli do styku s materiály a informacemi pro ně nevhodnými. Nevměšují se do jejich soukromí. Chrání žáky před nezákonnými útoky na jejich pověst. Při podezření na týrání dítěte se spojí s potřebnými orgány, které žákovi zajistí pomoc. Maximální pozornost věnují ochraně před návykovými látkami, nevhodným chováním. 4

5 Informace, které zákonný zástupce poskytne do školní matriky nebo jiné důležité informace o žákovi, jsou důvěrné a podléhají ochraně podle zákona č. 101/ 2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Provoz a vnitřní režim školy Chování žáka: Žáci se při vyučování a při akcích organizovaných školou chovají podle tohoto školního řádu. Plnit pokyny pedagogických pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem. Žáci jsou povinni se ve škole přezouvat. Obuv si ukládají do šaten, šatních skřínek. Pokud si žáci zapomenou učebnice, pomůcky, uložené úkoly, žákovskou knížku omluvit se na počátku hodiny. Při vyučovací hodině se žák aktivně zapojuje do právě probíhající činnosti. Svým chováním neruší spolužáky. Respektuje dohodnutá pravidla chování a pokyny učitele. Přestávka slouží k přechodu žáků do učeben a k regeneraci sil žáka. Před zvoněním na hodinu je žák na svém místě a připraven na hodinu. Žák nemůže bez vědomí třídního učitele, případně jiného pracovníka školy odejít ze školní budovy v době, kdy má podle rozvrhu hodin vyučování. Projevy šikanování mezi žáky (tj. násilí, omezování osobní svobody, ponižování, apod., kterých by se dopouštěli jednotlivci nebo skupiny žáků vůči jiným žákům nebo skupinám žáků) jsou zakázány a budou považovány za hrubý přestupek proti školnímu řádu. Docházka do školy Žák přichází do školy včas, aby byl na svém místě připraven na vyučování nejpozději 5 minut před začátkem vyučovací hodiny. Žákům je umožněn vstup do budovy školy nejméně 20 minut před začátkem vyučování. Vyučování probíhá podle časového rozvržení vyučovacích hodin a přestávek. Rozvrh hodin mají žáci zapsán v žákovské knížce. Vyučovací hodina trvá 45 minut. 5

6 Začátky vyučovacích hodin jsou stanoveny takto: 1. hodina hodina hodina hodina hodina hodina Pokud mají žáci odpolední vyučování: nebo 1. hodina hodina hodina hodina hodina Přestávka na oběd 6. hodina hodina hodina hodina hodina hodina hodina Přestávka na oběd 6. hodina hodina V případě odpoledního vyučování bude rozvržení hodin vždy upřesněno na začátku školního roku a zákonní zástupci budou písemně informováni. Žák během polední přestávky: a) Jde na oběd do školní jídelny a pak zůstává ve škole. Dozor nad žáky je zajištěn. b) Jde na oběd. Potom odchází ze školy a škola za žáka nezodpovídá. c) Odchází ze školy a škola za žáka nezodpovídá. d) Zůstává ve škole a dozor je zajištěn. Zákonný zástupce vždy na začátku školního roku rozhodne o tom, kde bude žák v době polední přestávky. Rozhodnutí bude písemně doloženo a platí po celý školní 6

7 rok. Ve výjimečných případech může zákonný zástupce své rozhodnutí týkající se pobytu žáka ve škole změnit. Své rozhodnutí musí doložit písemně. Pokud žák nebude dodržovat určená pravidla, bude toto chování považováno za závažné porušení školního řádu. Dozírající učitel vede evidenci žáků, kteří budou o polední přestávce ve škole. Dohled (dozor) začíná nejméně 20 minut před začátkem dopoledního a odpoledního vyučování. Před odpoledním vyučováním si žáky 2. stupně, kteří nejsou ve škole, vyzvedává před školou vyučující a odvádí žáky do šatny a pak do učebny. Pokud probíhá vyučování mimo budovu školy, odcházejí žáci od školní budovy vždy společně pod vedením učitele. Žáci mohou mít sraz i mimo budovu školy. Učitel dobu a místo srazu oznámí prokazatelným způsobem zákonným zástupcům žáka nejméně 2 dny před akcí. Dozor je na místě srazu nejméně 15 minut před stanoveným časem. Žáci ročníků přecházejí z Beethovenovy ulice do školní jídelny, která je umístěna ve Školní ulici: a) Pokud navštěvují školní družinu s paní vychovatelkou. b) V ostatních případech s dozírajícím pedagogickým pracovníkem. Omlouvání absence Pravidla pro omlouvání absence žáků vycházejí ze zákona 561/2004 Sb., školský zákon a z Metodického pokynu MŠMT ČR k jednotnému postupu při uvolňování žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví č. j / Uvolnění žáka z vyučování při předem známé nepřítomnosti: uvolnění žádá zákonný zástupce žáka předem a písemně. Oprávnění žáka: a) Na jednu hodinu může uvolnit vyučující příslušného předmětu. b) Na jeden den může uvolnit třídní učitel. c) Na více jak jeden uvolňuje ředitel školy. Jako doklad o uvolnění nelze uznat žádost jiného subjektu (ZUŠ, trenérů ). Ve všech případech žádá o uvolnění zákonný zástupce žáka. V případě nepředvídané nepřítomnosti žáka je zákonný zástupce povinen do 3 dnů prokazatelným způsobem omluvit důvod nepřítomnosti žáka. 7

8 Žák v den nástupu po absenci, nejpozději však druhý den po příchodu do školy předloží důvod své absence omluvenku. Pokud nebudou zameškané dny v uvedeném termínu řádně omluveny, jsou tyto hodiny posuzovány jako neomluvené. V případě časté nepřítomnosti žáka, může škola požadovat, aby žák měl omluvenku od lékaře. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před patologickými jevy a projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků Na počátku školního roku seznámí třídní učitelé a ostatní učitelé ve svých předmětech žáky s možnostmi úrazů a jejich prevencí. Poučení zapíší do třídní knihy. Při výuce v odborných učebnách dodržují žáci bezpečnostní předpisy danými řádem učebny. Vyučující prokazatelně provedou poučení žáků v první vyučovací hodině školního roku a dodatečně poučí žáky, kteří chyběli. Žáci se po škole pohybují klidně, jsou ohleduplní ke svým spolužákům. Žáci se nevyklání z oken, neskáčou ze schodů, nemanipulují s elektrickým a plynovým zařízením. Okna a žaluzie ovládají žáci jen se souhlasem vyučujícího. Žáci se řídí pokyny všech zaměstnanců školy. Žáci nevstupují ve školní budově do prostor, kam je vzhledem k jejich bezpečnosti vstup zakázán (např. dílna pana školníka, školní kuchyně, půda, sklep ). Do prostor určených pro zaměstnance školy vstupují žáci jen na vyznání. Na WC se žáci pohybují tak, aby neuklouzli. Nerozstřikují vodu. Ředitel školy může ze závažných důvodů, zejména zdravotních, uvolnit žáka zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu, tedy i rozhodnout, že žák nebude z předmětu hodnocen. V předmětu tělesná výchova a pracovní činnosti je nutné písemné doporučení lékaře V ostatních případech žádá o uvolnění žáka zákonný zástupce žáka. Poučení o bezpečnosti se provádí před každou akcí konanou mimo školu před každými prázdninami. Žáci jsou také poučeni o chování v dopravních prostředcích. Žáci se na hodiny tělesné výchovy převlékají do sportovního úboru a sportovní obuvi. Během provozu školy nejsou budovy školy z venku volně přístupné. 8

9 Z důvodů bezpečnosti je v budově A nainstalován kamerový systém. Je sledován prostor u hlavního vchodu, prostor šaten, vchod do budovy školy před sborovnou, chodba ve staré budově a chodby v areálu tělocvičen. Všichni zaměstnanci školy jsou při vzdělávání povinni přihlížet k fyziologickým potřebám žáků a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj. Zaměstnanci školy nesmí žáky bez dozoru dospělé osoby uvolňovat k činnostem mimo budovy školy. Žáky, kteří jsou přihlášeni do školní družiny, předává vyučující vychovatelce školní družiny. Při podezření nebo zjištění infekčního onemocnění škola kontaktuje rodiče. Mezi tato onemocnění patří i pedikulóza (zavšivení). Při výskytu vší nesmí učitel kontrolovat dětem hlavy. Povinností rodičů je dítě odvšivit. Pokud rodiče posílají zavšivené dítě do školy, třídní učitel informuje orgán sociální péče. Žákům není dovoleno se zdržovat v prostorech školy v době mimo vyučování, pokud nad nimi není vykonáván dozor způsobilou osobou. Povinnosti pracovníků školy Při zahájení školního roku třídní učitel prokazatelným způsobem seznámí žáky se školním řádem, na první třídní schůzce pak seznámí zákonné zástupce žáků. Školní řád je také umístěn na webových stránkách školy. Při náhlých potížích žáka zajistí učitel předání žáka zákonným zástupcům. Učitel ihned na počátku vyučovací hodiny překontroluje počet žáků ve třídě, chybějící žáky zapíše do třídní knihy. Další povinnosti zaměstnanců žáka jsou obsaženy v pracovním řádu pro zaměstnance škola školských zařízení a v Zákoníku práce. Ochrana před sociálně patologickými jevy a ochrana před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí Všichni pracovníci školy průběžně sledují konkrétní podmínky a situaci ve škole z hlediska výskytu sociálně patologických jevů. Školní metodik rizikového chování zajišťuje spolupráci s rodiči v oblasti prevence rizikového chování. Pedagogičtí pracovníci jsou povinni v souladu s pracovním řádem vykonávat kvalitní dohled nad žáky ve škole, na akcích pořádaných školou. 9

10 Metodik rizikového chování zajišťuje aktivity v oblasti prevence rizikového chování. Podmínky zacházení s majetkem školy U každého svévolného poškození nebo zničení majetku školy, majetku žáků, učitelů či jiných osob žákem je vyžadována úhrada od rodičů žáka, který poškození způsobil. Ztráty věcí hlásí žáci neprodleně třídnímu učiteli. Žákům se nedoporučuje nosit do školy předměty, které nesouvisí s výukou, cenné předměty. Na ztrátu těchto předmětů se nevztahuje pojištění odpovědnosti, škola ztrátu těchto předmětů nehradí Řád školní družiny Školní družina zabezpečuje žákům odpočinek a rekreaci po ukončení školního vyučování, rozvíjí jejich zájmy a schopnosti. Do školní družiny jsou přijímaní žáci ročníku. Přednost mají děti zaměstnaných rodičů a děti z nižších ročníků. Rodiče je přihlašují řádným vyplněním zápisního lístku. Měsíční úplata školní družiny je 100,- Kč. Placení úplaty je ve dvou splátkách za období září leden a únor červen na konto školy. Provoz školní družiny je od 5.30 do podle potřeby rodičů. Provoz ranní družiny je i pro nezapsané žáky školy, dále pro žáky při dělených hodinách, při odpadnutí vyučovacích hodin. Podmínky docházky přihlášených žáků. Docházka je povinná. Žák odchází ze školní družiny podle zápisu uvedeného na zápisním lístku. Děti mohou odcházet po obědě nebo až po V jiném čase děti nebudou uvolňovány. Nepřítomnost dítěte ve školní družině musí být řádně omluvena. Za žáka, který se nedostavil do školní družiny, vychovatelka nezodpovídá. Dítě nebude uvolňováno na telefonické požádání. Pokud rodiče potřebují nutně vyzvednout dítě dříve, než je uvedeno na zápisním lístku, jsou povinni toto předem nahlásit. V případě, že by dítě šlo samo, je nutné odevzdat lístek s datem a podpisem rodičů. Po skončení vyučování děti přecházejí do školní družiny. Žák se řídí pokyny vychovatelek, zachovává ustanovení školního řádu. Bezpečnost dětí je vždy zajištěna předáváním učitele vychovateli a naopak. Do školní družiny potřebují žáci ručník, popř. tepláky na převlečení (řádně označené). 10

11 Žák chrání neničí svévolně zařízení školní družiny. Vstup do místnosti školní družiny není z hygienických důvodů cizím osobám dovolen. Rodiče mohou vstoupit jen do vyhrazených prostor školy. O přijetí, nepřijetí a vyloučení žáka ze školní družiny rozhoduje ředitel školy. K obědu odcházejí žáci společně s vychovatelkou školní družiny. Dbají všech pravidel slušného chování a stolování. Stravné platí rodiče v kanceláři školní jídelny. Obědy by měly být zaplacené a vyzvednuté do posledního dne předcházejícího měsíce. Onemocní-li žák, rodiče jej odhlásí ze stravování (24 hodin předem). Pokud není žák odhlášen, oběd mu propadá. Řád školní jídelny Školní jídelna se řídí vyhláškou o školním stravování č. 463/2011. Tato vyhláška stanovuje věkové skupiny strávníků dosaženého věku v daném školním roce. Dosáhne-li žák daného věku ve školním roce (rozumí se od do ) platí za oběd cenu uvedenou v tabulce. Ceny platné od (ceny se mohou měnit) 6 10 let 21 Kč let 23 Kč 15 a více let 26 Kč zaměstnanci čipová karta Celková cena oběda 18 Kč 50 Kč 60 Kč V případě nepřítomnosti žáka ve škole je nutno odhlásit objednané obědy. Nárok na dotovaný oběd má žák pouze první den nemoci, v ostatní dny nepřítomnosti se nejedná o školní stravování. Odhlásit obědy je možno osobně u vedoucí školní jídelny nebo telefonicky na čísle jeden den předem. Peníze za odhlášené obědy se převádějí na další měsíc. Rodiče nahlásí včas ukončení nemoci dítěte a popřípadě zruší odhlášení obědů. Výdej oběda probíhá od do Platby obědů se provádí v hotovosti, vždy jeden den předem v tyto hodiny: a) pondělí až čtvrtek: 7 14 h b) pátek: 7 12 h 11

12 Školní desatero Desatero žáka 1. Do školy chodím včas, upravený a připravený na vyučování. 2. Mám právo na svůj názor, který vyjadřuji slušnou formou. 3. Zdravím všechny pracovníky školy. 4. Nedělám to, co nechci, aby mi dělali druzí. 5. Neničím školní majetek ani majetek spolužáků. 6. Nejsem vulgární. 7. Nenosím do školy nebezpečné látky, předměty a věci, které do školy nepatří. 8. Dbám na pořádek svého místa ve třídě, v šatně. Ve škole se přezouvám. 9. V hodinách nevyrušuji. 10. Pomáhám mladším a slabším kamarádům. Desatero učitele 1. Odpovídám na pozdravy žáků. 2. Oslovuji žáky křestním jménem. 3. Vytvářím příjemnou atmosféru při vyučování. 4. Vyslechnu žáka, vždy se snažím zodpovědět jeho dotaz. 5. Jsem přístupný požadavku, názoru rodiče i žáka. 6. Jsem ochoten žákům kdykoli pomoci, poradit. 7. Dodržuji pedagogický a lidský takt. 8. Nezapomínám na pochvalu. 9. Jsem stejně spravedlivý ke všem žákům. 10. Svým chováním jsem příkladem pro žáky. Desatero rodiče 1. Zajímám se o chod školy, o dění ve škole se svým dítětem denně mluvím. 2. Kontroluji pomůcky na vyučování, pořádek v aktovce. 3. Včas omlouvám nepřítomnost mého dítěte. 4. Školní výsledky mého dítěte mi nejsou lhostejné, pravidelně se o nich informuji. 12

13 5. Podepisuji žákovskou knížku nejméně 1 týdně. 6. Své dítě neposuzuji jen podle známek. 7. Zajímám se o kamarády mého dítěte i o způsob trávení volného času. 8. Kdykoli se mohu s důvěrou obrátit na třídního učitele. 9. Daný problém řešíme společně s vyučujícím klidně, bez emocí, snažíme se najít nejlepší řešení. 10. Dveře školy jsou mi vždy otevřené. 13

V n i t ř n í ř á d. Základní školy a Mateřské školy ve Velké Lhotě. Docházka do školy

V n i t ř n í ř á d. Základní školy a Mateřské školy ve Velké Lhotě. Docházka do školy V n i t ř n í ř á d Základní školy a Mateřské školy ve Velké Lhotě Docházka do školy 1. Vyučování probíhá podle rozvrhu, který byl schválen ředitelem školy. 2. Začátek dopoledního vyučování a délku přestávek

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny Vypracoval: Ivana Štefková Schválil: Mgr. Ilona Racková Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu. I. OBECNÁ

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Schválil: Školní družina při ZŠ Hlučín, Hornická 7, okr. Opava, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada projednala dne: Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 9. 2014

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola Kozojedy, okres Plzeň-sever I. OBECNÁ USTANOVENÍ Ředitel školy vydává podle 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola, Rokycany, Čechova 40, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vnitřní řád školní družiny Č.j.: ZSCech40/96/2013 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 19.9.2013 Školská

Více

2. Do ŠD mohou docházet žáci z tř., kteří jsou zařazeni do oddělení pro 2. stupeň ZŠ.

2. Do ŠD mohou docházet žáci z tř., kteří jsou zařazeni do oddělení pro 2. stupeň ZŠ. ZŠ a MŠ KAMÝK nad VLTAVOU, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY a) Přihlašování a odhlašování účastníka 1. Do ŠD mohou docházet děti z přípravné třídy, žáci z 1. 5. tř., kteří jsou zařazeni

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD (řád základní školy)

ŠKOLNÍ ŘÁD (řád základní školy) Vnitřní předpis č.: 11/2017 ŠKOLNÍ ŘÁD (řád základní školy) Obsah: I. Úvodní ustanovení II. Práva a povinnosti žáků, pravidla vzájemných vztahů mezi žáky a zaměstnanci školy A. Práva žáků B. Povinnosti

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY IČ:70999384 e-mail: zs.bratcice@skolniweb.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Pavla Fialová Schválil: Mgr. Kristýna Dvořáková, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne 28. 8. 2014 Směrnice

Více

Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov

Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j.: 59/13 Skartační znak: S 5 Spisový znak:

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Bílá Lhota, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 29.8.2016 Směrnice nabývá platnosti dne: 29.8.2016 Směrnice nabývá

Více

Fakultní základní škola Komenium a Mateřská škola Olomouc, 8.května 29

Fakultní základní škola Komenium a Mateřská škola Olomouc, 8.května 29 Fakultní základní škola Komenium a Mateřská škola Olomouc, 8.května 29 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Němčice nad Hanou, okres Prostějov Tyršova 360, 798 27 Němčice nad Hanou VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 666 / 2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 1. 9. 2014 Směrnice

Více

Základní škola Karla Čapka, Praha 10, Kodaňská 16/658

Základní škola Karla Čapka, Praha 10, Kodaňská 16/658 Základní škola Karla Čapka, Praha 10, Kodaňská 16/658 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracovala: Marie Machátová, vedoucí vychovatelka ŠD Školská rada projednala dne: Pedagogická rada projednala dne: 3.9.2012

Více

4. Vnitřní řád školní družiny

4. Vnitřní řád školní družiny Název: Základní škola a Mateřská škola, Únanov, příspěvková organizace, okres Znojmo Sídlo: Únanov 56, 671 31 Únanov IČO: 709 92 274 4. Vnitřní řád školní družiny Č.j.: ZSUN 179/2015 Spisový znak: 1.1.1

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY OBSAH 1 Všeobecná ustanovení 1.1 Činnost ŠD 2 Organizace a provoz ŠD 2.1 Odhlašování a přihlašování žáka 2.2 Provoz ŠD 2.3 Docházka do ŠD 2.4 Pravidla chování žáků 2.5 Práva

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD Ustanovení pro žáky a rodiče

ŠKOLNÍ ŘÁD Ustanovení pro žáky a rodiče Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Ustanovení pro žáky a rodiče Školní řád Základní školy a Mateřské školy Babice vychází ze Zákona č. 561/2004 Sb., 30, o předškolním,

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny Školní družina (dále jen družina) je školským zařízením pro zájmové vzdělávání zřízené v souladu se zákonem 561/2004 Sb., O předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

1. Práva a povinnosti žáků ve školní družině

1. Práva a povinnosti žáků ve školní družině Základní škola a mateřská škola Hradec nad Svitavou, okres Svitavy, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část 3 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: HRS III/ /2015 Skartační znak: S 10 Vypracovaly:

Více

Řád školní družiny při ZŠ Třemošnice

Řád školní družiny při ZŠ Třemošnice Řád školní družiny při ZŠ Třemošnice vychází ze zákona 561/2004 Sb. a vyhlášky č. 74/2005 o zájmovém vzdělávání ve znění pozdějších předpisů Školní družina je školské zařízení určené k zájmovému vzdělávání,

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Schválil: Základní škola Kolová, příspěvková organizace se sídlem Kolová 97, 362 14 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Směrnice nabývá platnosti ode dne: 3. 9. 2012 Mgr. Bc. Petra Hnátková, ředitelka

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Obecná ustanovení Školní družina je školským zařízením pro zájmové vzdělávání zřízené v souladu se zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Brno, Hroznová 1 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j.: 180a Spisový znak: 2a Skartační znak: A5 Vypracoval: Bc.Žaneta Muronová, vedoucí vychovatelka Schválil: Mgr.Zbyněk Krejčíř Datum vydání:

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY se sídlem Orel 71, 538 21 Slatiňany VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 3/2014 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: 20.1.2014 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.2.2014 Mgr. Jiřina Lacinová,

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracovala: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Dražice, okres Tábor příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada projednala dne: 14. 11. 2016 Směrnice nabývá platnosti ode

Více

Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o.

Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o. Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. J.: 1/9/2014 Vypracoval: Vydal: Ing. Petra Hanzalová, vychovatelka pověřená vedením ŠD Mgr. Jarmila Líčeníková, ředitelka

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola,lužany, okres Jičín se sídlem Lužany 155, 507 06 Lužany VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: /2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 28.8.2014 Směrnice nabývá

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: Vypracoval: Schválil: Základní škola Štěchovice, příspěvková organizace se sídlem Školní 122, 252 07 Štěchovice VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ZŠŠ2015/1/162 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 14.9.2015

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU Č.j.: VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU Vypracoval: Schválil: 13.2013.2ZŠ Pedagogická rada projednala dne 10.1.2013 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 10.1.2013 Mgr. Petr Vágner, ředitel školy

Více

Základní škola Osík, okres Svitavy ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Eva Hrdonková, ředitelka školy

Základní škola Osík, okres Svitavy ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Eva Hrdonková, ředitelka školy Základní škola Osík, okres Svitavy ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Mgr. Eva Hrdonková, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne: 27. 8. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 9. 2012 Směrnice nabývá

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3 Základní škola Zahrádka, U Zásobní zahrady 8, Praha 3 (dále jen ZŠZ), vydává v souladu s 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny Základní škola, Blatná, Holečkova 1060 Činnost školní družiny 1. Školní družina poskytuje žákům školy zájmové vzdělávání, odpočinkový program, společenské, kulturní, sportovní

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Obecná ustanovení

Více

ZAHRNUJÍCÍ VNITŘNÍ ŘÁD ŠD

ZAHRNUJÍCÍ VNITŘNÍ ŘÁD ŠD ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ZAHRNUJÍCÍ VNITŘNÍ ŘÁD ŠD Vypracovala : Myslikovjanová Ivana, vedoucí vychovatelka Schválil : Mgr. Skýpalová Monika, statutární zástupce Pedagogická rada schválila dne : 29. 8. 2015

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola, Hostěradice, okres Znojmo příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZSHost/ 35 /2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 26.8.2014 Směrnice nabývá platnosti

Více

2. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

2. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola, Brumovice, okres Břeclav, příspěvková organizace se sídlem Brumovice 140, 691 11 Brumovice 2. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 264/2013 Vypracoval: Schválil: Mgr. Marie

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola Maleč, příspěvková organizace se sídlem Maleč 77, 582 76 Maleč VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j. 259/14 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 27. 8. 2014 Směrnice

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZŠ 181/12 Vypracoval: Základní škola a Mateřská škola Tábor-Čekanice VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9.2012 Mgr. Hana Dolejší, ředitelka školy Směrnice nabývá účinnosti

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, OKRES VSETÍN čp. 154, 756 21 KATEŘINICE Vnitřní řád školní družiny č. j. 62/2014 Pedagogická rada projednala: 28. 8. 2014 Směrnice nabývá platnosti od: 1. 9.

Více

Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD

Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád zahrnuje základní údaje, týkající se práv a povinností žáků SOUE a jejich zákonných zástupců, organizace vyučování

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 118/15 Vypracoval: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Tábor-Měšice, Míkova 64 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada projednala dne: 27.8.2015 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9.2015

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Šakvice, příspěvková organizace se sídlem Hlavní 41. 691 67 Šakvice VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 23 /12 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 28. 8. 2012 Směrnice nabývá

Více

5. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

5. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Mokrá, okres Brno-venkov 5. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j 117 /2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 31. 8. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 3. 9. 2012 Alena

Více

17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Komenského 157, 679 32 Svitávka 17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 9/2016 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 31. 8. 2015 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 31. 8. 2015 Mgr. Aleš Antl,

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 122/12 Vypracoval: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Tábor-Měšice, Míkova 64 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada projednala dne: 31.8.2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9.2012

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola Lázně Bohdaneč, Masarykovo nám. 108, 533 41 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním,

Více

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu Základní a Mateřská škola Záhoří Horní Záhoří 3, 398 18 Záhoří tel./fax: 382 284 213, IČO: 75000989 Vnitřní řád školní družiny a školního klubu Číslo směrnice: 12..2013 Vypracoval: Mgr. Markéta Bajerová,

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU Základní škola při zdravotnickém zařízení a Mateřská škola při zdravotnickém zařízení, Klimkovice, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU Vypracoval: Pedagogická rada projednala

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Milín, okres Příbram, příspěvková organizace Školní 247, 262 31 Milín IČO 70998868 tel.: 318691134, e-mail: zs.milin@post.cz, www.zsmilin.org Obecná ustanovení VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU Základní škola, Chrast, okres Chrudim příspěvková organizace se sídlem U Pošty 5, 538 51 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU Č.j.: ZŠ/CH-370/12b) Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Mateřská škola a Základní škola Nový Kostel, okres Cheb tel. 354 599 840 E mail: zs.nk@tiscali.cz Vnitřní řád školní družiny Projednán na pedagogické radě dne 1. 9. 2015 Libuše Návarová ředitelka školy

Více

Školní řád školní rok 2016/2017

Školní řád školní rok 2016/2017 Školní řád školní rok 2016/2017 Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Lomnice, okres Bruntál, příspěvkové organizace vydává v souladu s 30 odst. 1 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Pecka, příspěvková organizace Pecka, okres Jičín ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část 22. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 89 /2012 Spisový znak A.1. Vypracoval: Schválil: Pedagogická

Více

Masarykova základní škola a mateřská škola Semčice

Masarykova základní škola a mateřská škola Semčice OBSAH: ŠKOLNÍ ŘÁD 1. Práva a povinnosti žáka 2. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků 3. Zacházení se školním majetkem, učebnicemi a školními potřebami 4. Vnitřní režim školy 5. Zákonní

Více

22/ ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8

22/ ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8 22/ ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8 I. Úvodní ustanovení 1. Základní škola speciální a Praktická škola vydává podle zákona č. 49/2009 Sb. (školský zákon)

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část: 4. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část: 4. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část: 4. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j.: 117/2013 Vypracoval: Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 9. 2013 Mgr. Jaroslav Přeučil, ředitel školy Směrnice nabývá účinnosti ode dne:

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Základní škola Vacenovice, okres Hodonín Vnitřní řád školní družiny Platnost: 16.10.2014 Zpracovala: Marie Konečná Pedagogická rada projednala: 15.10.2014 Schválila: Mgr. Liběna Lisá Spis.znak A.1.4. /

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, DOLNÍ OLEŠNICE, okres Trutnov, příspěvková organizace, Dolní Olešnice 41, 543 71 Hostinné, tel. 724 893 650, E-mail: zsdolniolesnice@seznam.cz IČO 75016591 Vnitřní řád

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY pro rok 2014/2015

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY pro rok 2014/2015 13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY pro rok 2014/2015 Hlavním posláním ŠD je zabezpečení pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti, odpočinku

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace, 360 01 Karlovy Vary Vnitřní řád školní družiny V Karlových Varech 30.srpna 2013 Mgr. Jan Poula ředitel školy Vnitřní řád školní družiny

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j. ZŠ/0103/2014/04 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Platnost od 1. 9. 2014 Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 Š k o l a p o d p o r u j í c í z d r a v í telefon: 376 313 353 e-mail: zscapkova@investtel.cz IČO: 70825912 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY I. Všeobecná ustanovení

Více

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: /2012 Vypracoval: Dagmar Křivánková vedoucí vychovatelka Schválil: PaedDr. Marcela Vaňková ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne 3. 9. 2012 Směrnice nabývá

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY pro rok 2014/2015

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY pro rok 2014/2015 13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY pro rok 2014/2015 Hlavním posláním ŠD je zabezpečení pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti, odpočinku

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola Golčův Jeníkov, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY pro škol. rok 2016/2017 Školní družina tvoří mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině, není

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Název školy: Základní škola Nový Hrozenkov, okres Vsetín Sídlo: Nový Hrozenkov 437, 756 04 Nový Hrozenkov IČ: 45211744 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: Č.j.: ZŠ 128/2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOLOPLAZY 783 56 Doloplazy 145 V N IT Ř N Í Ř Á D Š K O L N Í D R U Ž I N Y Č.j.: Spisový znak: Skartační znak: 29-14 A.1.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOLOPLAZY 783 56 Doloplazy 145 V N IT Ř N Í Ř Á D Š K O L N Í D R U Ž I N Y Č.j.: Spisový znak: Skartační znak: 29-14 A.1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOLOPLAZY 783 56 Doloplazy 145 V N IT Ř N Í Ř Á D Š K O L N Í D R U Ž I N Y Č.j.: Spisový znak: Skartační znak: 29-14 A.1. A10 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: 23.1.2014

Více

Školní řád Základní školy Praha-Petrovice

Školní řád Základní školy Praha-Petrovice Školní řád Základní školy Praha-Petrovice Označení dokumentu, číslo jednací: ŠŘ01/2708/2014, počet stran: 6 Zpracoval a schválil: Mgr. Petr Zeman, ředitel školy Platnost a účinnost dokumentu ode dne: 27.

Více

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY se sídlem 739 59 Střítež 108 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZŠ/0164/2012 2012/2013 Vypracoval: Schválil: Mgr. Dagmar Machálková, ředitelka školy Mgr. Dagmar Machálková, ředitelka školy Pedagogická

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola, Hluboké Mašůvky, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 160 /2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 15.1.2014 Směrnice nabývá platnosti

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Základní škola, Brno, Bosonožská 9, příspěvková organizace Fakultní škola Pedagogické fakulty MU v Brně Bosonožská 9 625 00 BRNO Starý Lískovec Čj.: 1537/2015 I. Úvodní ustanovení Vnitřní řád školní družiny

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

Základní škola a mateřská škola Stod, VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Školní družina poskytuje zájmové vzdělávání žákům běžných a speciálních tříd ZŠ a MŠ Stod a vykonává činnost ve dnech

Více

LABYRINTH základní škola, s.r.o.

LABYRINTH základní škola, s.r.o. LABYRINTH základní škola, s.r.o. Lidická 1869/28, 602 00 Brno Čj.: 82/2016 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada dne 26. srpna 2016 Vnitřní řád školní družiny nabývá účinnosti 1. září 2016 Obecná

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: Vypracoval: Schválil: Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ZŠSnH276/2014/Pru Pedagogická rada projednala dne: 29. 8. 2014 Směrnice nabývá

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Základní škola Milín, okres Příbram, příspěvková organizace Školní 247, 262 31 Milín IČO 70998868 tel.: 318691134, e-mail: zs.milin@post.cz, www.zsmilin.org Vnitřní řád školní družiny Obecná ustanovení

Více

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY příspěvková organizace se sídlem Libštát č. p. 17, 512 03 Libštát 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j.: 03/2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 31. 8. 2012 Směrnice nabývá platnosti

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Základní škola a Mateřská škola Huzová, okres Olomouc, příspěvková organizace Směrnice č. 3 Vnitřní řád školní družiny 1. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců ve školní

Více

1.2 Žák se ve ŠD chová slušně k dospělým i jiným žákům školy, dbá pokynů pedagogických a provozních pracovníků.

1.2 Žák se ve ŠD chová slušně k dospělým i jiným žákům školy, dbá pokynů pedagogických a provozních pracovníků. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám

Více

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu Vnitřní řád školní družiny a školního klubu ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j. Vypracoval: Bc. Radomíra Stejskalová Schválila Školská rada dne: Pedagogická rada ZŘ projednala dne: Směrnice

Více

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10. Vnitřní řád

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10. Vnitřní řád Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 Vnitřní řád ŠKOLA 1. Režim dne Vyučování začíná dopoledne v 8.00 hodin v obou budovách školy. Odpolední vyučování začíná ve 12.45

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: Vypracoval: Schválil: Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada projednala dne 30. 8. 2012 Školská rada projednala dne: 11. 10. 2012 Směrnice

Více

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola Slapy, okres Praha západ, příspěvková organizace se sídlem Slapy 50, 252 08 Slapy 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: SM 2 /2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola speciální Lanškroun, Olbrachtova 206 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZŠspecLa 147/2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 03. 09. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne:

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 188/2013 Vypracovala: Marie Černohorská, vedoucí vychovatelka ŠD Schválila: PaedDr. Ivana

Více

! ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PRŽNO, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK, příspěvková organizace

! ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PRŽNO, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK, příspěvková organizace ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PRŽNO, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZŠ08 /2014 Vypracoval: Schválil: Mgr.Dagmar Sedlářová, ředitelka školy Mgr.Dagmar Sedlářová,

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU Vypracovala: Schválila: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOROTÍN, OKRES TÁBOR BOROTÍN č. 146, PSČ: 391 35 IČ: 71002464 E-mail: zsborotin@seznam.cz Tel.: 381 285 833, 739 572 481 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

Více

Základní škola Blansko, Erbenova 13 IČO: 49464191. ŠKOLNÍ ŘÁD Příloha č. 2 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ERB/42/13 A.4./A 5

Základní škola Blansko, Erbenova 13 IČO: 49464191. ŠKOLNÍ ŘÁD Příloha č. 2 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ERB/42/13 A.4./A 5 Základní škola Blansko, Erbenova 13 IČO: 49464191 ŠKOLNÍ ŘÁD Příloha č. 2 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ERB/42/13 A.4./A 5 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: 21. 1. 2013 Školská

Více

Řád školní družiny a školního klubu

Řád školní družiny a školního klubu Řád školní družiny a školního klubu Tato směrnice je vydána v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon v platném znění. Je součástí Školního řádu školy, určuje pravidla provozu školní družiny

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny ZÁKLADNÍ ŠKOLA GUTHA-JARKOVSKÉHO KOSTELEC NAD ORLICÍ Vnitřní řád školní družiny VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve

Více

158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI

158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA HASIČI 150 ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155 POLICIE 158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI 800 15 55 55 PRÁZDNINY A SVÁTKY PODZIMNÍ PRÁZDNINY VÁNOČNÍ PRÁZDNINY POLOLETNÍ PRÁZDNINY

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Sloup 679 13 Sloup 200 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: /2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 27.8.2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne: Mgr.Pavel

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: Vypracovala: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova se sídlem 798 14 Olšany u Prostějova 3 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY OLS-370/2015 Mgr. Eva Pluskalová, ředitelka školy Mgr.

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 Š k o l a p o d p o r u j í c í z d r a v í telefon: 376 313 353 e-mail: zscapkova@investtel.cz IČO: 70825912 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZS-KT-CAP-311/2015

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola Hvozd, Hvozd 84, 798 55 Hvozd VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 65/2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 28.8.2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne:

Více

09 Základní škola, Příbram VII, 28. října 1

09 Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Obecná ustanovení Řád školní družiny (dále také ŠD) je vydán základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485, příspěvková organizace. Školní řád

Základní škola Stříbro, Mánesova 485, příspěvková organizace. Školní řád Základní škola Stříbro, Mánesova 485, příspěvková organizace Školní řád V souladu se Zákonem č. 561/2004 Sb. par. 30, o předškolním, základním, středním, vyšším, odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Více

Základní škola Hlučín Rovniny, okres Opava ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola Hlučín Rovniny, okres Opava ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola Hlučín Rovniny, okres Opava ŠKOLNÍ ŘÁD Projednáno pedagogickou radou 29.8.2011 Platnost od 1.9.2011 čj.: HL-ROV/422/2011 A. Práva žáků Žák má právo: Na vzdělání a účast ve výuce podle rozvrhu.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov Č.j.: Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Mgr. Miloš Rousek, ředitel školy Mgr. Miloš Rousek, ředitel školy Směrnice

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 12. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Františka Horenského, Boršice, příspěvková organizace Vypracoval: Mgr. Tomáš Kordula, ředitel školy Základní škola Františka Horenského,

Více