Základní škola Chomutov, Školní 1480 Školní řád ŠKOLNÍ ŘÁD

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Chomutov, Školní 1480 Školní řád ŠKOLNÍ ŘÁD"

Transkript

1 ŠKOLNÍ ŘÁD 1

2 Práva a povinnosti žáků Žáci mají právo: Na vzdělávání a školské služby podle školského zákona. Na rozvoj osobnosti podle míry nadání, rozumových a fyzických schopností a jedná-li se o žáka se speciálními vzdělávacími potřebami o speciální péči v rámci možností školy. Na informace o průběhu výsledků a výsledcích svého vzdělávání. Vyjadřovat se slušně ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí jejich vzdělávání. Jejich vyjádřením musí být věnována pozornost. Své připomínky mohou vznést prostřednictvím svých zákonných zástupců nebo sami přímo řediteli školy. Na informace a poradenskou činnost v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školního vzdělávacího programu. Na ochranu před vlivy a informacemi, které by ohrožovaly jejich výchovu a vzdělávání. Na ochranu před fyzickým a psychickým násilím, před nevhodným zacházením, na ochranu před návykovými látkami, které mohou ohrozit jejich tělesný a duševní vývoj. Na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, na svobodu náboženství, na dodržování základních psychohygienických podmínek. Na to, aby byl respektován jejich soukromý život a život jejich rodiny. V případě nejasností v učivu požádat o pomoc vyučujícího. Požádat o pomoc či radu třídního učitele, výchovného poradce nebo jinou osobu ve škole v situaci, kdy se dostanou do tísně. Žáci jsou povinni: Dodržovat zásady slušného chování. Docházet do školy pravidelně, vhodně upraveni, včas podle rozvrhu hodin, řádně se vzdělávat, plnit uložené úkoly, účastnit se činností organizovaných školou. Chovat se slušně k dospělým a žákům školy. Na vyučování se připravovat, nosit učebnice a školní potřeby dle rozvrhu a pokynů vyučujících. Připravit se na každou hodinu pomůcky a se zazvoněním být na svém místě. 2

3 Chránit své zdraví a zdraví spolužáků žákům jsou zakázány všechny činnosti, které jsou zdraví škodlivé, např. kouření, pití alkoholických nápojů, zneužívání návykových a zdraví škodlivých látek. Dodržovat školní řád, řády odborných učeben, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, se kterými byli seznámeni, a to ve škole a akcích organizovaných školou. Nenosit do školy předměty, které nesouvisí s výukou a mohly by ohrozit zdraví a bezpečnost jiných osob. Dále nenosit cenné předměty, vyšší finanční částky. Při vyučovací hodině mít vypnutý mobilní telefon. Dokládat prostřednictvím svých zákonných zástupců nepřítomnost ve škole. Nepoškozovat vnitřní i vnější vybavení školy. Zacházet s učebnicemi pomůckami šetrně, udržovat své místo, třídu i ostatní prostory v čistotě a pořádku, chránit majetek před poškozením. Úmyslné poškození či poškození z nedbalosti opravit, případně uhradit škodu prostřednictvím zákonných zástupců. Před ukončením vyučování žáci neopouštět budovu školy bez vědomí vyučujících. Mít při vyučování žákovskou knížku, kterou nosí jako úřední doklad, chránit ji před poškozením, zničením a ztrátou. Pokud nemá žák žákovskou knížku, omluví se na začátku každé vyučovací hodiny. Hlásit ihned vyučujícímu všechna poranění, ke kterým došlo při pobytu ve škole. Práva a povinnosti zákonných zástupců Zákonní zástupci mají právo: Na svobodnou volbu školy pro své dítě. Na informace o průběhu a výsledcích vzdělávaní svého dítěte. Volit a být voleny do školské rady. Nahlížet do výroční zprávy školy, pořizovat si z ní opisy a výpisy. Na informace o škole podle zákona 106/1999 sb., o svobodném přístupu k informacím. Vyjadřovat se ke všem rozhodnutím, které se týkají podstatných záležitostí jejich dítěte. 3

4 Na informace a poradenskou pomoc školy pro jejich dítě v záležitostech týkajících se vzdělávání podle vzdělávacího programu. Požádat o přezkoumání výsledků hodnocení žáka. Požádat o uvolnění žáka z vyučování podle pravidel určených tímto školním řádem. Zákonní zástupci mají povinnost: Zajistit, aby žák docházel do školy řádně a včas. Na vyzvání ředitele školy, pedagogického pracovníka se osobně zúčastnit projednávání závažných otázek týkajících se vzdělávání jejich dítěte. Informovat dítě o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných okolnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání. Dokládat včas důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování v souladu s pravidly určenými tímto školním řádem, tedy do 3 dnů od počátku nepřítomnosti žáka. Oznamovat škole údaje nezbytné pro vedení školní matriky. Pravidla vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky Žák má právo na slušné zacházení ze strany zaměstnanců školy. Hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkovi školy se vždy považují za závažné porušení povinnosti stanovené tímto řádem. Učitelé a ostatní pracovníci školy mají právo na slušné zacházení a chování ze strany žáků a jejich zákonných zástupců školy. Pedagogičtí pracovníci vydávají žákům a zákonným zástupcům žáků pouze takové pokyny, které bezprostředně souvisí s plněním povinné školní docházky žáka, školního vzdělávacího programu, školního řádu a dalších nezbytných organizačních opatření. Všichni zaměstnanci školy chrání žáky před všemi formami špatného zacházení, sexuálním násilím, zneužíváním. Dbají, aby žáci nepřicházeli do styku s materiály a informacemi pro ně nevhodnými. Nevměšují se do jejich soukromí. Chrání žáky před nezákonnými útoky na jejich pověst. Při podezření na týrání dítěte se spojí s potřebnými orgány, které žákovi zajistí pomoc. Maximální pozornost věnují ochraně před návykovými látkami, nevhodným chováním. 4

5 Informace, které zákonný zástupce poskytne do školní matriky nebo jiné důležité informace o žákovi, jsou důvěrné a podléhají ochraně podle zákona č. 101/ 2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Provoz a vnitřní režim školy Chování žáka: Žáci se při vyučování a při akcích organizovaných školou chovají podle tohoto školního řádu. Plnit pokyny pedagogických pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem. Žáci jsou povinni se ve škole přezouvat. Obuv si ukládají do šaten, šatních skřínek. Pokud si žáci zapomenou učebnice, pomůcky, uložené úkoly, žákovskou knížku omluvit se na počátku hodiny. Při vyučovací hodině se žák aktivně zapojuje do právě probíhající činnosti. Svým chováním neruší spolužáky. Respektuje dohodnutá pravidla chování a pokyny učitele. Přestávka slouží k přechodu žáků do učeben a k regeneraci sil žáka. Před zvoněním na hodinu je žák na svém místě a připraven na hodinu. Žák nemůže bez vědomí třídního učitele, případně jiného pracovníka školy odejít ze školní budovy v době, kdy má podle rozvrhu hodin vyučování. Projevy šikanování mezi žáky (tj. násilí, omezování osobní svobody, ponižování, apod., kterých by se dopouštěli jednotlivci nebo skupiny žáků vůči jiným žákům nebo skupinám žáků) jsou zakázány a budou považovány za hrubý přestupek proti školnímu řádu. Docházka do školy Žák přichází do školy včas, aby byl na svém místě připraven na vyučování nejpozději 5 minut před začátkem vyučovací hodiny. Žákům je umožněn vstup do budovy školy nejméně 20 minut před začátkem vyučování. Vyučování probíhá podle časového rozvržení vyučovacích hodin a přestávek. Rozvrh hodin mají žáci zapsán v žákovské knížce. Vyučovací hodina trvá 45 minut. 5

6 Začátky vyučovacích hodin jsou stanoveny takto: 1. hodina hodina hodina hodina hodina hodina Pokud mají žáci odpolední vyučování: nebo 1. hodina hodina hodina hodina hodina Přestávka na oběd 6. hodina hodina hodina hodina hodina hodina hodina Přestávka na oběd 6. hodina hodina V případě odpoledního vyučování bude rozvržení hodin vždy upřesněno na začátku školního roku a zákonní zástupci budou písemně informováni. Žák během polední přestávky: a) Jde na oběd do školní jídelny a pak zůstává ve škole. Dozor nad žáky je zajištěn. b) Jde na oběd. Potom odchází ze školy a škola za žáka nezodpovídá. c) Odchází ze školy a škola za žáka nezodpovídá. d) Zůstává ve škole a dozor je zajištěn. Zákonný zástupce vždy na začátku školního roku rozhodne o tom, kde bude žák v době polední přestávky. Rozhodnutí bude písemně doloženo a platí po celý školní 6

7 rok. Ve výjimečných případech může zákonný zástupce své rozhodnutí týkající se pobytu žáka ve škole změnit. Své rozhodnutí musí doložit písemně. Pokud žák nebude dodržovat určená pravidla, bude toto chování považováno za závažné porušení školního řádu. Dozírající učitel vede evidenci žáků, kteří budou o polední přestávce ve škole. Dohled (dozor) začíná nejméně 20 minut před začátkem dopoledního a odpoledního vyučování. Před odpoledním vyučováním si žáky 2. stupně, kteří nejsou ve škole, vyzvedává před školou vyučující a odvádí žáky do šatny a pak do učebny. Pokud probíhá vyučování mimo budovu školy, odcházejí žáci od školní budovy vždy společně pod vedením učitele. Žáci mohou mít sraz i mimo budovu školy. Učitel dobu a místo srazu oznámí prokazatelným způsobem zákonným zástupcům žáka nejméně 2 dny před akcí. Dozor je na místě srazu nejméně 15 minut před stanoveným časem. Žáci ročníků přecházejí z Beethovenovy ulice do školní jídelny, která je umístěna ve Školní ulici: a) Pokud navštěvují školní družinu s paní vychovatelkou. b) V ostatních případech s dozírajícím pedagogickým pracovníkem. Omlouvání absence Pravidla pro omlouvání absence žáků vycházejí ze zákona 561/2004 Sb., školský zákon a z Metodického pokynu MŠMT ČR k jednotnému postupu při uvolňování žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví č. j / Uvolnění žáka z vyučování při předem známé nepřítomnosti: uvolnění žádá zákonný zástupce žáka předem a písemně. Oprávnění žáka: a) Na jednu hodinu může uvolnit vyučující příslušného předmětu. b) Na jeden den může uvolnit třídní učitel. c) Na více jak jeden uvolňuje ředitel školy. Jako doklad o uvolnění nelze uznat žádost jiného subjektu (ZUŠ, trenérů ). Ve všech případech žádá o uvolnění zákonný zástupce žáka. V případě nepředvídané nepřítomnosti žáka je zákonný zástupce povinen do 3 dnů prokazatelným způsobem omluvit důvod nepřítomnosti žáka. 7

8 Žák v den nástupu po absenci, nejpozději však druhý den po příchodu do školy předloží důvod své absence omluvenku. Pokud nebudou zameškané dny v uvedeném termínu řádně omluveny, jsou tyto hodiny posuzovány jako neomluvené. V případě časté nepřítomnosti žáka, může škola požadovat, aby žák měl omluvenku od lékaře. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před patologickými jevy a projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků Na počátku školního roku seznámí třídní učitelé a ostatní učitelé ve svých předmětech žáky s možnostmi úrazů a jejich prevencí. Poučení zapíší do třídní knihy. Při výuce v odborných učebnách dodržují žáci bezpečnostní předpisy danými řádem učebny. Vyučující prokazatelně provedou poučení žáků v první vyučovací hodině školního roku a dodatečně poučí žáky, kteří chyběli. Žáci se po škole pohybují klidně, jsou ohleduplní ke svým spolužákům. Žáci se nevyklání z oken, neskáčou ze schodů, nemanipulují s elektrickým a plynovým zařízením. Okna a žaluzie ovládají žáci jen se souhlasem vyučujícího. Žáci se řídí pokyny všech zaměstnanců školy. Žáci nevstupují ve školní budově do prostor, kam je vzhledem k jejich bezpečnosti vstup zakázán (např. dílna pana školníka, školní kuchyně, půda, sklep ). Do prostor určených pro zaměstnance školy vstupují žáci jen na vyznání. Na WC se žáci pohybují tak, aby neuklouzli. Nerozstřikují vodu. Ředitel školy může ze závažných důvodů, zejména zdravotních, uvolnit žáka zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu, tedy i rozhodnout, že žák nebude z předmětu hodnocen. V předmětu tělesná výchova a pracovní činnosti je nutné písemné doporučení lékaře V ostatních případech žádá o uvolnění žáka zákonný zástupce žáka. Poučení o bezpečnosti se provádí před každou akcí konanou mimo školu před každými prázdninami. Žáci jsou také poučeni o chování v dopravních prostředcích. Žáci se na hodiny tělesné výchovy převlékají do sportovního úboru a sportovní obuvi. Během provozu školy nejsou budovy školy z venku volně přístupné. 8

9 Z důvodů bezpečnosti je v budově A nainstalován kamerový systém. Je sledován prostor u hlavního vchodu, prostor šaten, vchod do budovy školy před sborovnou, chodba ve staré budově a chodby v areálu tělocvičen. Všichni zaměstnanci školy jsou při vzdělávání povinni přihlížet k fyziologickým potřebám žáků a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj. Zaměstnanci školy nesmí žáky bez dozoru dospělé osoby uvolňovat k činnostem mimo budovy školy. Žáky, kteří jsou přihlášeni do školní družiny, předává vyučující vychovatelce školní družiny. Při podezření nebo zjištění infekčního onemocnění škola kontaktuje rodiče. Mezi tato onemocnění patří i pedikulóza (zavšivení). Při výskytu vší nesmí učitel kontrolovat dětem hlavy. Povinností rodičů je dítě odvšivit. Pokud rodiče posílají zavšivené dítě do školy, třídní učitel informuje orgán sociální péče. Žákům není dovoleno se zdržovat v prostorech školy v době mimo vyučování, pokud nad nimi není vykonáván dozor způsobilou osobou. Povinnosti pracovníků školy Při zahájení školního roku třídní učitel prokazatelným způsobem seznámí žáky se školním řádem, na první třídní schůzce pak seznámí zákonné zástupce žáků. Školní řád je také umístěn na webových stránkách školy. Při náhlých potížích žáka zajistí učitel předání žáka zákonným zástupcům. Učitel ihned na počátku vyučovací hodiny překontroluje počet žáků ve třídě, chybějící žáky zapíše do třídní knihy. Další povinnosti zaměstnanců žáka jsou obsaženy v pracovním řádu pro zaměstnance škola školských zařízení a v Zákoníku práce. Ochrana před sociálně patologickými jevy a ochrana před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí Všichni pracovníci školy průběžně sledují konkrétní podmínky a situaci ve škole z hlediska výskytu sociálně patologických jevů. Školní metodik rizikového chování zajišťuje spolupráci s rodiči v oblasti prevence rizikového chování. Pedagogičtí pracovníci jsou povinni v souladu s pracovním řádem vykonávat kvalitní dohled nad žáky ve škole, na akcích pořádaných školou. 9

10 Metodik rizikového chování zajišťuje aktivity v oblasti prevence rizikového chování. Podmínky zacházení s majetkem školy U každého svévolného poškození nebo zničení majetku školy, majetku žáků, učitelů či jiných osob žákem je vyžadována úhrada od rodičů žáka, který poškození způsobil. Ztráty věcí hlásí žáci neprodleně třídnímu učiteli. Žákům se nedoporučuje nosit do školy předměty, které nesouvisí s výukou, cenné předměty. Na ztrátu těchto předmětů se nevztahuje pojištění odpovědnosti, škola ztrátu těchto předmětů nehradí Řád školní družiny Školní družina zabezpečuje žákům odpočinek a rekreaci po ukončení školního vyučování, rozvíjí jejich zájmy a schopnosti. Do školní družiny jsou přijímaní žáci ročníku. Přednost mají děti zaměstnaných rodičů a děti z nižších ročníků. Rodiče je přihlašují řádným vyplněním zápisního lístku. Měsíční úplata školní družiny je 100,- Kč. Placení úplaty je ve dvou splátkách za období září leden a únor červen na konto školy. Provoz školní družiny je od 5.30 do podle potřeby rodičů. Provoz ranní družiny je i pro nezapsané žáky školy, dále pro žáky při dělených hodinách, při odpadnutí vyučovacích hodin. Podmínky docházky přihlášených žáků. Docházka je povinná. Žák odchází ze školní družiny podle zápisu uvedeného na zápisním lístku. Děti mohou odcházet po obědě nebo až po V jiném čase děti nebudou uvolňovány. Nepřítomnost dítěte ve školní družině musí být řádně omluvena. Za žáka, který se nedostavil do školní družiny, vychovatelka nezodpovídá. Dítě nebude uvolňováno na telefonické požádání. Pokud rodiče potřebují nutně vyzvednout dítě dříve, než je uvedeno na zápisním lístku, jsou povinni toto předem nahlásit. V případě, že by dítě šlo samo, je nutné odevzdat lístek s datem a podpisem rodičů. Po skončení vyučování děti přecházejí do školní družiny. Žák se řídí pokyny vychovatelek, zachovává ustanovení školního řádu. Bezpečnost dětí je vždy zajištěna předáváním učitele vychovateli a naopak. Do školní družiny potřebují žáci ručník, popř. tepláky na převlečení (řádně označené). 10

11 Žák chrání neničí svévolně zařízení školní družiny. Vstup do místnosti školní družiny není z hygienických důvodů cizím osobám dovolen. Rodiče mohou vstoupit jen do vyhrazených prostor školy. O přijetí, nepřijetí a vyloučení žáka ze školní družiny rozhoduje ředitel školy. K obědu odcházejí žáci společně s vychovatelkou školní družiny. Dbají všech pravidel slušného chování a stolování. Stravné platí rodiče v kanceláři školní jídelny. Obědy by měly být zaplacené a vyzvednuté do posledního dne předcházejícího měsíce. Onemocní-li žák, rodiče jej odhlásí ze stravování (24 hodin předem). Pokud není žák odhlášen, oběd mu propadá. Řád školní jídelny Školní jídelna se řídí vyhláškou o školním stravování č. 463/2011. Tato vyhláška stanovuje věkové skupiny strávníků dosaženého věku v daném školním roce. Dosáhne-li žák daného věku ve školním roce (rozumí se od do ) platí za oběd cenu uvedenou v tabulce. Ceny platné od (ceny se mohou měnit) 6 10 let 21 Kč let 23 Kč 15 a více let 26 Kč zaměstnanci čipová karta Celková cena oběda 18 Kč 50 Kč 60 Kč V případě nepřítomnosti žáka ve škole je nutno odhlásit objednané obědy. Nárok na dotovaný oběd má žák pouze první den nemoci, v ostatní dny nepřítomnosti se nejedná o školní stravování. Odhlásit obědy je možno osobně u vedoucí školní jídelny nebo telefonicky na čísle jeden den předem. Peníze za odhlášené obědy se převádějí na další měsíc. Rodiče nahlásí včas ukončení nemoci dítěte a popřípadě zruší odhlášení obědů. Výdej oběda probíhá od do Platby obědů se provádí v hotovosti, vždy jeden den předem v tyto hodiny: a) pondělí až čtvrtek: 7 14 h b) pátek: 7 12 h 11

12 Školní desatero Desatero žáka 1. Do školy chodím včas, upravený a připravený na vyučování. 2. Mám právo na svůj názor, který vyjadřuji slušnou formou. 3. Zdravím všechny pracovníky školy. 4. Nedělám to, co nechci, aby mi dělali druzí. 5. Neničím školní majetek ani majetek spolužáků. 6. Nejsem vulgární. 7. Nenosím do školy nebezpečné látky, předměty a věci, které do školy nepatří. 8. Dbám na pořádek svého místa ve třídě, v šatně. Ve škole se přezouvám. 9. V hodinách nevyrušuji. 10. Pomáhám mladším a slabším kamarádům. Desatero učitele 1. Odpovídám na pozdravy žáků. 2. Oslovuji žáky křestním jménem. 3. Vytvářím příjemnou atmosféru při vyučování. 4. Vyslechnu žáka, vždy se snažím zodpovědět jeho dotaz. 5. Jsem přístupný požadavku, názoru rodiče i žáka. 6. Jsem ochoten žákům kdykoli pomoci, poradit. 7. Dodržuji pedagogický a lidský takt. 8. Nezapomínám na pochvalu. 9. Jsem stejně spravedlivý ke všem žákům. 10. Svým chováním jsem příkladem pro žáky. Desatero rodiče 1. Zajímám se o chod školy, o dění ve škole se svým dítětem denně mluvím. 2. Kontroluji pomůcky na vyučování, pořádek v aktovce. 3. Včas omlouvám nepřítomnost mého dítěte. 4. Školní výsledky mého dítěte mi nejsou lhostejné, pravidelně se o nich informuji. 12

13 5. Podepisuji žákovskou knížku nejméně 1 týdně. 6. Své dítě neposuzuji jen podle známek. 7. Zajímám se o kamarády mého dítěte i o způsob trávení volného času. 8. Kdykoli se mohu s důvěrou obrátit na třídního učitele. 9. Daný problém řešíme společně s vyučujícím klidně, bez emocí, snažíme se najít nejlepší řešení. 10. Dveře školy jsou mi vždy otevřené. 13

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD 3. základní škola, Rakovník, Okružní 2331, Rakovník Č.j.: 1 /2009 Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Pedagogická rada projednala dne: 31.8.2009 Směrnice nabývá platnosti dne:

Více

Základní škola a Mateřská škola logopedická Olomouc. Školní řád. Č. j.: ZŠLG 973 /2012. Osnova:

Základní škola a Mateřská škola logopedická Olomouc. Školní řád. Č. j.: ZŠLG 973 /2012. Osnova: Základní škola a Mateřská škola logopedická Olomouc Školní řád Č. j.: ZŠLG 973 /2012 Osnova: I. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů

Více

Základní škola a mateřská škola Postřekov, příspěvková organizace. Školní řád

Základní škola a mateřská škola Postřekov, příspěvková organizace. Školní řád Základní škola a mateřská škola Postřekov, příspěvková organizace Školní řád Projednáno na pedagogické radě školy dne 1. 9. 2014 se schválenou platností od 1. 9. 2014 1 Obsah: Školní řád 1. Práva a povinnosti

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vypracovala: Schválila: Základní škola J. Gutha-Jarkovského, příspěvková organizace se sídlem Praha 1, Truhlářská 22 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD PhDr. Jitka Kendíková, ředitelka školy PhDr. Jitka

Více

Základní škola Přerov nad Labem, okres Nymburk příspěvková organizace čp.112, 289 16 Přerov nad Labem ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola Přerov nad Labem, okres Nymburk příspěvková organizace čp.112, 289 16 Přerov nad Labem ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola Přerov nad Labem, okres Nymburk příspěvková organizace čp.112, 289 16 Přerov nad Labem ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 188 / 2005 Vypracovala: PaedDr.Irena Jarešová Schválila: PaedDr.Irena Jarešová Pedagogická

Více

Základní škola Stráž, Stráž 21, okres Tachov ŠKOLNÍ ŘÁD. s platností od 01.09.2007

Základní škola Stráž, Stráž 21, okres Tachov ŠKOLNÍ ŘÁD. s platností od 01.09.2007 Základní škola Stráž, Stráž 21, okres Tachov ŠKOLNÍ ŘÁD s platností od 01.09.2007 1. Úprava schválena na pedagogické radě dne 15. 09. 2012 2. Úprava schválena na pedagogické radě dne 01. 09. 2014 ředitel

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ vydává škola v souladu se zákonem 561/2004 Sb., 30. Jeho obsah vyplývá z tohoto zákona.

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ vydává škola v souladu se zákonem 561/2004 Sb., 30. Jeho obsah vyplývá z tohoto zákona. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy Stachy 253, Stachy 384 73 tel. ZŠ: 388 428 186, 388 428 055 IČO: 00 58 33 67 ZUŠ: 388 428 289 fax: 388 428 051 MŠ: 388 428 380 e-mail: skola@stachy.net

Více

Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Litoměřice, Šaldova 6, příspěvková organizace. Školní řád

Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Litoměřice, Šaldova 6, příspěvková organizace. Školní řád Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Litoměřice, Šaldova 6, příspěvková organizace Školní řád platnost od 1. září 2013 schváleno pedagogickou radou dne 26.8.2013 schváleno

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Jirkov, Krušnohorská 1675, okres Chomutov

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Jirkov, Krušnohorská 1675, okres Chomutov Mgr. Martin Reihs 2014/2015 2014/2015 OBSAH Obecná ustanovení... 2 A. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců... 2 1. Žáci mají právo:... 2 2. Žáci jsou povinni:... 2 3. Zákonní zástupci žáků

Více

Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Hradec Králové, Nerudova 1180

Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Hradec Králové, Nerudova 1180 Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Hradec Králové, Nerudova 1180 Školní řád Č.j.: 27/03/14 Účinnost od: 1. 9. 2014 Počet příloh: 3 Změny: pozbývá platnosti předchozí školní

Více

Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola, Nové Bránice p.o. Nové Bránice 131, 664 64 Dolní Kounice I. ÚVOD

Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola, Nové Bránice p.o. Nové Bránice 131, 664 64 Dolní Kounice I. ÚVOD ŠKOLNÍ ŘÁD OBSAH I. Úvod II. Práva a povinnosti žáků III. Práva a povinnosti zákonných zástupců žáků IV. Práva a povinnosti pracovníků školy V. Docházka do školy VI. Bezpečnost a ochrana zdraví VII. Provoz

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Husova 333 se sídlem Husova 333/II, 377 15 Jindřichův Hradec Vypracoval: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD Pedagogická rada projednala dne: 3.2.2006 Rada školy

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary Okružní 367, 364 71 Bochov. Č.j.: 45/2013. Mgr. Věra Sosnovcová, ředitelka školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary Okružní 367, 364 71 Bochov. Č.j.: 45/2013. Mgr. Věra Sosnovcová, ředitelka školy Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary Okružní 367, 364 71 Bochov ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 45/2013 Vypracoval: Schválila školská rada dne: 16.9.2013 Mgr. Věra Sosnovcová, ředitelka školy Pedagogická

Více

Školní řád ZŠ a vnitřní řád ŠD a ŠK

Školní řád ZŠ a vnitřní řád ŠD a ŠK Č.j. 388/2013 Účinnost: 1. 9. 2013 Spisový znak: 2-1 Skartační znak: A 5 Razítko školy: Počet stran: 20 Podpis ředitele školy: Školní řád ZŠ a vnitřní řád ŠD a ŠK Změny: Číslo Datum Strana Účinno st od

Více

Školní řád. Účinnost: 1.9.2014. Č.j. Základní škola Brigádníků 14/510 Praha 10 100 00. Počet stran: Razítko školy: Podpis ředitele školy: Změny:

Školní řád. Účinnost: 1.9.2014. Č.j. Základní škola Brigádníků 14/510 Praha 10 100 00. Počet stran: Razítko školy: Podpis ředitele školy: Změny: Č.j. Spisový znak: 2-1 Razítko školy: Základní škola Brigádníků 14/510 Praha 10 100 00 Účinnost: 1.9.2014 Skartační znak: A5 Počet stran: Podpis ředitele školy: Školní řád Změny: Číslo Datum Strana Účinnost

Více

Soukromá obchodní akademie Podnikatel, s.r.o. nám. V. Řezáče 5, 360 09 Karlovy Vary ŠKOLNÍ ŘÁD

Soukromá obchodní akademie Podnikatel, s.r.o. nám. V. Řezáče 5, 360 09 Karlovy Vary ŠKOLNÍ ŘÁD Soukromá obchodní akademie Podnikatel, spol. s r. o. nám. V. Řezáče 5, 360 09 Karlovy Vary ŠKOLNÍ ŘÁD a pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve střední škole Název zařízení: Soukromá obchodní

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00. Č.j.: ZŠŠ 66/2014

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00. Č.j.: ZŠŠ 66/2014 Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: ZŠŠ 66/2014 Aktualizoval: Schválila: Mgr. Petr Přerovský Mgr. Eva Čuříková, ředitelka školy Pedagogická

Více

Střední průmyslová škola dopravní, a.s.

Střední průmyslová škola dopravní, a.s. Č. j.: Účinnost od: Spisový znak: Skartační znak: A5 Pedagogická rada projednala dne: Školská rada projednala dne: Směrnice nabývá platnosti dne: Střední průmyslová škola dopravní, a.s. Plzeňská 298/217a,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA NA BALABENCE 800, PRAHA 9 - LIBEŇ. Projednán na pedagogické radě dne 1. 9. 2014 se schválenou platností od 1. 9.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA NA BALABENCE 800, PRAHA 9 - LIBEŇ. Projednán na pedagogické radě dne 1. 9. 2014 se schválenou platností od 1. 9. ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA NA BALABENCE 800, PRAHA 9 - LIBEŇ Š k o l n í ř á d Projednán na pedagogické radě dne 1. 9. 2014 se schválenou platností od 1. 9. 2014 Mgr. Božena Žižková ředitelka školy

Více

Speciální základní škola Bystré, příspěvková organizace se sídlem: Zámecká 1, Bystré 569 92 ORGAIZAČÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLÍ ŘÁD

Speciální základní škola Bystré, příspěvková organizace se sídlem: Zámecká 1, Bystré 569 92 ORGAIZAČÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLÍ ŘÁD Č.j.: Vypracoval: Speciální základní škola Bystré, příspěvková organizace se sídlem: Zámecká 1, Bystré 569 92 ORGAIZAČÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLÍ ŘÁD Pedagogická rada projednala dne 9.10.2012 SZSBy-240/2012 Školská

Více

Základní škola J.A.Komenského Brandýs nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola J.A.Komenského Brandýs nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola J.A.Komenského Brandýs nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 2/2012 Vypracoval: Schválil: Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9. 2012 Skartační znak: A5 Mgr. Miloslav Dušek,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Škola: Základní škola a mateřská škola Častolovice Školní řád Č.j.: 133 / 2015 Účinnost od: 01.04. 2015 Skartační znak: A 10 OBSAH:

ŠKOLNÍ ŘÁD. Škola: Základní škola a mateřská škola Častolovice Školní řád Č.j.: 133 / 2015 Účinnost od: 01.04. 2015 Skartační znak: A 10 OBSAH: Škola: Základní škola a mateřská škola Častolovice Školní řád Č.j.: 133 / 2015 Účinnost od: 01.04. 2015 Skartační znak: A 10 ŠKOLNÍ ŘÁD OBSAH: Práva a povinnosti žáků,zákonných zástupců a pravidla vztahů.

Více

GYMNÁZIUM PETRA BEZRUČE, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Školní řád. Gymnázia Petra Bezruče

GYMNÁZIUM PETRA BEZRUČE, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Školní řád. Gymnázia Petra Bezruče GYMNÁZIUM PETRA BEZRUČE, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní řád Gymnázia Petra Bezruče Platnost od 1. září 2014 Školní řád ÚVOD Školní řád je zpracován zejména na základě zákona č. 561/2004 Sb.

Více

Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace Hrabová 52, 789 01 Zábřeh Tel. 583449138 IČO 75029405

Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace Hrabová 52, 789 01 Zábřeh Tel. 583449138 IČO 75029405 Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace Hrabová 52, 789 01 Zábřeh Tel. 583449138 IČO 75029405 Š k o l n í ř á d ZŠ Projednán na pedagogické radě dne 27. 8. 2013,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené, Olomouc, Kosmonautů 4 P 2.2.3 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY Č.j.: Vypracoval: Schválil: 153/2013-mi Pedagogická rada

Více

Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ ŘÁD Projednán v pedagogické radě dne 26. 8. 2013 Schválen školskou radou dne 27. 8. 2013 Platnost od 2. 9. 2013 1 2 Obsah: A Školní řád 1. Práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců ve škole a

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Teplice, Koperníkova 2592 Koperníkova 2592, Teplice www.zskopernikova.cz ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j.: 012/2012/SM Vypracovala: Schválila: Spisový

Více

A Školní řád B Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

A Školní řád B Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Obsah: A Školní řád 1. Práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců ve škole a pravidla vzájemných vztahů žáků a zákonných zástupců žáků s pedagogickými pracovníky 1.1 Práva a povinnosti žáků ve škole 1.2

Více

Školní řád ZŠ a MŠ Kojetice Moravcova 26 250 72 Kojetice

Školní řád ZŠ a MŠ Kojetice Moravcova 26 250 72 Kojetice Školní řád ZŠ a MŠ Kojetice Moravcova 26 250 72 Kojetice Účinnost od: 5..2007 Změny: 2.0.2007 Obsah: A Školní řád. Práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců ve škole a pravidla vzájemných vztahů žáků

Více

Školní řád je vydán na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) Obsah:

Školní řád je vydán na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) Obsah: Školní řád je vydán na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) Oddíl A. Školní řád Obsah: 1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými

Více