Produkce biomasy kg/m 2. Procentický podíl. Celkem biomasy 10 9 t km 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Produkce biomasy kg/m 2. Procentický podíl. Celkem biomasy 10 9 t. 10 6 km 2"

Transkript

1 5. ENERGIE Z BIOMASY (Bioenergetika, Fytopaliva) Jako biomasa se označují produkty živých organismů rostlinného nebo živočišného původu. Největší význam má biomasa rostlinného původu, tzv. fytomasa. Tyto produkty obsahují proměnlivé množství vody a proto se někdy údaje uvádějí v bezvodém stavu, tj. v sušině. Množství biomasy se odhaduje na t (sušina), která se nachází na pevninách, jejichž celková plocha je 149 mil.km 2. Toto množství každoročně vyprodukuje 117, t sušiny fytomasy. Vodní plochy mají rozlohu asi 361 mil.km 2, obsahují 3, t a vyprodukují za rok t nové biomasy, všechny údaje jsou vztažené na sušinu. Z kontinentální fytomasy největší produkci mají pralesy. Celoroční produkce fytomasy vyjádřená energeticky je kj, zatímco energetická spotřeba je asi kj. Fytomasa pěstovaná pro lidskou výživu činí jen asi 8% a z toho jen jedna desetina se spotřebuje přímo jako potrava. Tab... Produkce biomasy v různých ekosystémech */ hmotnostně Ekosystém Plocha 10 6 km 2 Produkce biomasy kg/m 2 Celkem biomasy 10 9 t Procentický podíl Deštný prales 17 2,2 37,7 38,29 Tropický prales 7,5 1,6 12,0 12,2 Lesy mírného pásma 12,0 1,24 14,9 15,13 Severské lesy 12,0 0,80 9,6 9,75 Savany 15 0,90 13,5 13,71 Obdělávaná půda 14 0,65 9,1 9,24 Pustiny, led, pouště 24,0 0,083 0,07 0,071 Polopouště 18 0,09 1,6 1,62 Celkem 119,5 98,47 99,971 Vzhledem k tomu, že zásoby fosilních paliv jsou konečné a tedy vyčerpatelné hledají se další zdroje paliv, které by tento zásadní nedostatek neměly. Patří sem především paliva založená na biomase-rostlinného nebo živočišného původu nebo produkty zpracování biomasy. 1

2 Biomasa patří vlastně také do skupiny sluneční energii, protože převážně vzniká jako produkt fotosyntézy, kde sluneční světlo hraje důležitou roli. Mezi obnovitelné zdroje paliv na bázi biomasy patří: dřevo, zemědělské plodiny: obilí, cukrovka, kukuřice, brambory, cukrová třtina, řepka, cukrovka, slunečnice atd. Zkoušejí se různé rychle rostoucí dřeviny, v našich zeměpisných podmínkách je to především topol černý, zkouší se i pěstování různých plodin (hořčice, pohanka, len, konopí, proso apod.), testují se v evropských podmínkách i některé pro nás exotické plodiny jako je např. tzv. sloní tráva a další plodiny. Pro energetické účely se používají původní rostliny, jejich odpadní části (sláma), některé se zpracují na alkohol (brambory, cukrovka, cukrová třtina) a ten se použije jako zdroj energie, nebo se lisováním a extrakcí vyrobí rostlinné oleje (řepka, slunečnice atd.) a ty se dále zpracují na pohonné hmoty. Některé vedlejší produkty zpracování zemědělských plodin lze dále využít v zemědělství, jako je tomu např. při lisování a extrakci řepky, kde se zbytky, tzv. pokrutiny, využívají v krmných směsích, protože mají ještě vysoký energetický obsah. Prakticky každou biomasu lze přeměnit zplyňováním na generátorový plyn, příp. na syntézní plyn nebo je možné ji zpracovat pyrolýzou (fytopyrolýza), kdy vznikají plynné, kapalné a tuhé produkty. Ze syntézního plynu pak je možné připravit řadu chemických sloučenin. Některé zemědělské produkty lze využít i pro přípravu chemických sloučenin (tzv. oleochemie). Pěstování zemědělských plodin pro průmyslové účely dále umožňuje řešit problém obdělávání půdy na výsypkách, úložištích popílků, v oblastech postižených různými spady. Zemědělství, zaměřené na pěstování plodin pro průmyslové účely vytváří také nové pracovní příležitosti v této oblasti kde se počet pracovníků bude postupně snižovat, jak lze předpokládat podle vývoje v jiných evropských státech. Umožní to dále kultivovat krajinu a udržovat ji na určité úrovni, aby neobdělávaná pole nezarostla plevelnými rostlinami a keři, což by změnilo zásadně její charakter a ničilo by úrodnou půdu. Někdy se v souvislosti s využíváním zemědělských plodin pro energetické účely hovoří o bioenergetice a uvedené plodiny se označují jako fytopaliva nebo biopaliva. Třebaže pěstování zemědělských plodin pro energetické účely vypadá lákavě, je vždy třeba porovnávat energii vloženou (obdělávání půdy, hnojiva, herbicidy, svoz a skladování sklizně, zpracování na finální produkt) s energií získanou - spalné teplo konečného produktu. Osévání velkých ploch určitými plodinami je omezeno nutnou rotací plodin na půdách, protože na stejném pozemku není možné stále pěstovat jen jednu plodinu. Pěstování monokultur na velkých plochách může ovlivňovat další flóru a faunu a to někdy i negativně. Z hlediska kapalných paliv (pohonných hmot) v našich zeměpisných podmínkách můžeme uvažovat pouze používání ethanolu a z rostlinných olejů je to prakticky jen řepkový olej. Vedle kapalných paliv lze pro pohon spalovacích motorů využívat i plynná paliva jako je bioplyn, vznikající anaerobním zpracováním různých odpadů (hlavní složku tvoří methan), skládkový plyn (LFG), dále dřevní plyn, což je generátorový plyn získaný při zplyňování dřeva. Pro zpracování biomasy můžeme využít procesy: a/termochemické: 2

3 - spalování - zplyňování - pyrolýza b/biochemické: c/ Fyzikální: d/chemické: - alkoholové kvašení - methanové kvašení - mechanické (štípání, drcení, lisování, briketování, peletování, mletí) - Esterifikace rostlinných olejů - Oleochemie Dále je možné využívat odpadní teplo ze zpracování biomasy (kompostování, anaerobní zpracování odpadů, větrání stájí, ochlazování nadojeného mléka apod. Biomasa-schema BIOMASA- PEVNÁ PALIVA 3

4 Do této skupiny biomasy patří především dřevo, odpady z těžby a ze zpracování dřeva, různé druhy slámy, odpady z rostlinné výroby, rostliny pěstované pro energetické účely, organické odpady z potravinářských výrob apod. mohou být také využity pro energetické účely. Rozhodujícím faktorem pro využití biomasy je obsah vody v biomase. U dřeva by vlhkost měla být max. 20%, u slámy asi 15%. Úspěšně však byla spalována i čerstvá kůra s obsahem vlhkosti až 55%. Ve vlhkých palivech se však mohou množit houby a plísně, které snižují výhřevnost. Dále je nebezpečí přenesení plísní a hub do domácnosti, kde mohou napadnout dřevěné stavby a předměty. Výhodou jejich spalování je, že se do ovzduší dostává jen část CO 2, který si rostlina odebrala při svém růstu pro fotosyntézu. Nejedná se tedy o zvyšování obsahu oxidu uhličitého v ovzduší. Nevýhodou spalování biomasy je značný podíl, který se při ohřátí na C zplyňuje (dřevo asi 70%, sláma až 80%), což má za následek tvorbu dlouhého plamene, až několik metrů, zatímco koks má plamen o délce řádově centimetrů. Musí se volit větší ohniště, teplosměnné plochy musí být umístěny až za koncem plamene, jinak se tvoří saze a zanášejí se tyto plochy. Při spalování slámy se až 10% popílku dostane do spalin a je třeba jej zachytit. Výhodou dřeva a slámy je prakticky nulový nebo velice nízký obsah síry, zlomek v porovnání s obsahem síry v uhlí. Totéž platí pro obsah dusíku. I při spalování biomasy vznikají oxidy dusíku, protože při spalování vzduchem je vznik oxidů funkcí teploty. Rovněž těžké kovy představují jen zanedbatelné množství.. Pro pěstování některých energetických plodin je možné využívat i méněhodnotné půdy, zavážky, složiště popílku, jak je patrné z tabulky... 4

5 Tab...Výnosy suché hmoty energetických plodin, t/ha Plodina Pole (t/ha) Slunečnice 7,71 (100 %) Len 4,39 (100 %) Proso 13,80 (100 %) Konopí 11,40 (100 %) Čirok zrnový Čirok cukrový 27,00 (100 %) 53,00 (100 %) HYSO 42,40 (100 %) Složiště popela Počerady 10,45 (135 %) Důlní výsypka Březno povážka zeminou 9,74 (126 %) 0 7,0 (159 %) 9,75 (70,7 %) 33,50 (295 %) 9,30 (34 %) 17,55 (33 %) 27, (64 %) 13,85 (100,4 %) 12,35 (108 %) 31,00 (115 %) 24,40 (46 %) 23,80 (54 %) popelem 8,54 (111 %) 5,65 (129 %) 13,85 (100,4%) 8,15 (71 %) 13,20 (49 %) 24, 00 (46 %) 32,80 (75 %) 5

6 Tab... Průměrná výhřevnost některých fytopaliv Druh paliva Štěpka energetická Piliny od katru Palivové dřevo, polena Dřevní brikety, suché piliny Řepková sláma, ze skladu, volná Řepková sláma balíkovaná Řepková sláma briketovaná Řepkové semeno Řepkový olej Řepkové výlisky jako palivo Průměrná výhřevnost GJ/t Tab...Porovnání elementárního složení fosilních a fytopaliv Palivo Zplyněný podíl (%) Výhřevnost MJ/kg Pope l (%) C (%) O (%) H (%) N (%) S (%) Sláma 80,3 14, ,5 0,1 Dřevo 70,0 15,3 0, ,1 0 Dřevěné uhlí 23,0 30,1 0, ,1 0 Rašelina 70,0 13,5 1, ,8 0,3 Hnědé uhlí Černé uhlí 57,0 13, ,0 29, Koks 4,0 25, ,5 0,8 Tabulka č.10 6

7 Výhřevnost fytomasy-porovnání s fosilními palivy Palivo Uhlí hnědé Uhlí černé Koks Lehký topný olej Zemní plyn (1000 m 3 ) Dřevní štěpky Piliny dřeva Sláma řepková (balíky) Sláma řepková (brikety) Sláma řepková (volně) Tabulka č.11 Výhřevnost GJ/t Měrná cena Kč/GJ ,5 Porovnání výhřevnosti základních paliv (hmotnost, objem) Druh paliva Výhřevnost MJ/kg Výhřevnost MJ/l Petrolej 43,90 32,50 Motorová nafta 42,50 37,00 Lehký topný olej (LTO) 42,50 37,00 Těžký topný olej (TTO) 41,45 39,40 Plynový olej 45,60 24,60 Uhlí černé 29,30 Uhlí hnědé 20,90 Dřevo (20 % H 2 O) 14,23 Sláma obilovin (10 % H 2 O) 15,50 DŘEVO Světové zásoby dřeva jsou cca m 3, ročně se těží m 3 (asi 1%), což je cca 1, t. Dřevo v minulosti bylo jediným zdrojem energie a zůstává výhradním zdrojem energie především pro většinu rozvojových zemí. Nicméně se k této surovině obrací pozornost i 7

8 vyspělých států, kde jeho spalování pomáhá řešit některé problémy ekologické. Dřevo je také cennou surovinou pro výrobu nábytku, používá se ve stavebnictví a zpracovává se i chemicky, nejčastěji je to výroba papíru a buničiny. Lesy, kde se většina dřeva pěstuje, plní ještě řadu dalších funkcí jako je zadržování vláhy, např. 100 kg lesní půdy zadrží až 300 l vody, písek jen 25 l vody., zvyšuje odpařování vody, při fotosyntéze vzniká kyslík, dále sem patří zadržování prachu, tlumení hluku a vytvářejí vhodné prostředí pro existenci hmyzu, ptactva a dalších živočichů, které pomáhají vytvořit rovnováhu v dané lokalitě. Zabraňují smývání půdy, stabilizuje svahy proti vodní a větrné erozi. Stromy ovlivňují i ráz krajiny, vytvářejí stín, slouží jako větrolamy apod. Lesy jsou zdrojem dřeva, bylin, hub, lesních plodů, získá se v nich pryskyřice a jsou domovem lovné zvěře. Lesy mají také velice příznivý vliv na psychiku lidí. Pro energetické účely se mohou pěstovat plantáže některých rychlerostoucích stromů: Jako nejvhodnější rychle rostoucí dřeviny jsou : Platany Topoly Akáty Olše Vrby (salix viminalis 082), výtěžnost 10 t/ha, výhřevnost 17,6 MJ/kg Při těžbě dřeva vznikají různé ztráty: Těžební ztráty: Jehličnatý strom, stáří let: kmenové dřevo 60% vrše, větve, haluze 16% jehličí 9% kůra 6% pařez a kořeny 9% Ztráty při mechanickém zpracování dřeva: kůra: 8-10% piliny :12-14% krajinky: 15% Rozloha lesů v České republice: 8

9 Rozloha lesů (ha) Celkem Jehličnaté Listnaté (21 %) Těžba dřeva v České republice Těžba dřeva ( x 10 3 m 3 ) [bez kůry] Dodávky paliva (x 10 3 m 3 ) [bez kůry] : Jehličnaté Listnaté (74,4%) 262 (18,8 %) 586 (66,2 %) 247 (27,9 %) 57 (80,2%) 128 (18 %) Štěpka 95 (6,8 %) 52 (5,9 %) 13 (1,8 %) Složení dřeva Dřevo tvoří tři základní složky:celulosa, hemicelulosa a lignin, které jsou vzájemně prostoupené. Složení některých dřev je následující: Tab... Složení dřeva Druh dřeva Celulosa (%) Smrk Borovice Buk Vrba 46,6 43,2 39,2 51,6 Hemicelulosa (%) 27,6 28,0 35,3 37,6 Lignin (%) 26,9 26,6 20,1 25,7 9

10 Tab Průměrné elementární složení dřeva Prvek C (%) H (%) O (%) N (%) Procenta 49,0 6,3 44,2 0,2-1,0 Výhřevnost sušiny z biomasy je MJ/kg, u sušiny získané sušením vzduchem o vlhkosti 15-20% je to 14-16MJ/kg. K získání jedné tuny biomasy (dřevní štěpky), je třeba asi 5 kg motorové nafty. Její energetický obsah je až MJ/t, což odpovídá asi 285 kg LTO. Dodaná energie představuje jen 2,7-1,7% z energie získané. Z jednoho hektaru je možné získat energii odpovídající kg LTO. Obsah vody v čerstvě poraženém stromu je 40-60%. Ponecháme-li dřevo pod střechou v průvanu, klesne obsah vody na 20% a má výhřevnost 14,9 MJ/kg. Zvyšování výhřevnosti je způsobeno snižováním obsahu vody. Obsah vody v dřevu pro malé spalovací jednotky do 30 kw má být pod 15%, velké spalovací jednotky spalují dřevo i s vlhkostí kolem 30%. Dřevozpracující podniky produkují odpady s obsahem vody i pod 20-15%, což je výborné palivo i surovina pro briketování. Piliny z pil zpracovávajících surové dřevo, mají obsah vody kolem 40% a jsou vhodná jen pro velká topeniště s výkonem přes 500 kw. Pokud by měly nižší vlhkost, byla by to vhodná surovina pro briketování. Umělé sušení je vždy nákladné, pokud se nevyužívá odpadní teplo. Sušíme-li dřevo pod střechou v průvanu, pak obsah vody klesá poměrně rychle na 25%. Odpařuje se voda obsažená v buňkách dřeva v závislosti na rovnováze s relativní vlhkostí a to poměrně rychle. Kapilárně vázaná voda opouští dřevo při vlhkosti 13% a voda vázaná molekulárně při vlhkosti pod 6%, ovšem za cenu vyšších nákladů, protože se jedná o umělé sušení. Dobře uskladněné dřevo proschne na výborné palivo asi za půl roku, je-li rozštípáno, v podobě polen trvá proschnutí asi jeden rok. Za vyhovující obsah vody se považuje 20-30%, s výhřevností dřeva MJ/kg. Na živém dřevu, krytém kůrou, s obsahem vody kolem 50% nemají dřevokazné houby a plísně podmínky pro rozvoj. Kritická je oblast vody mezi 30-45% vody, proto se musí tato oblast rychle překonat. Méně nebezpečná situace je u polen, špalků a štípaných špalků, velmi nebezpečná je situace zejména u štěpky a pilin. Plísně a houby během krátké doby mohou snížit výhřevnost a mohou být zdrojem zdravotních potíží lidí. Velmi nebezpečná je příměs vlhkých listů a jehličí. Výhodné je proto skladovat dřevo mimo obytný dům. Dřevo se dodává obvykle v prostorových mírách a to v přepočtu na: pevné metry (pm): kmeny, polena rovnané metry (rm): štípaná polena, polena a špalky sypané metry (sm): štěpka, piliny Při tomto prodeji vliv vlhkosti se již neuplatňuje. Při hmotnostním prodeji je třeba znát obsah vody, protože celková hmotnost je tvořena hmotností dřeva a hmotností vody! 10

11 Tabulka č.15 Výhřevnost hlavních druhů palivového dřeva a objemová hmotnost Palivo Objemová hmotnost sušiny Objemová hmotnost při vlhkosti 25% Výhřevnost při vlhkosti 25 % kg/m 3 kg/pm kg/rm kj/kg kg/pm kj(rm) Smrk , Jedle , Borovice , Modřín , Topol , Olše , Vrba , Bříza , Jasan , Buk , Dub , Habr , Akát , Tabulka č. 18 Vliv vlhkosti na výhřevnost některých fytopaliv 11

12 Druh paliva Obsah vody (%) Výhřevnost (MJ/kg) Polena (měkké dřevo) 0 18, , , , , ,10 Dřevní štěpka */ 10 16, , , ,10 Sláma obilovin **/ 10 15,50 Sláma z kukuřice **/ 10 14,40 Sláma z řepky **/ 10 16,00 Lněné stonky **/ 10 16,90 */ Volně ložená **/ Balíky Tabulka č. 19 Výhřevnost štěpky v MJ/m 3 v závislosti na vlhkosti 12

13 Štěpka vyrobená z celých stromů Vlhkost 0 % 20 % 40 % 60 % borovice smrk bříza olše z klestu, bez jehličí borovice smrk bříza (bez listí) z klestu s jehličím borovice smrk z odkorněných odřezků jehličnaté řezivo Podle vlhkost se v Rakousku štěpka třídí do pěti skupin: do 20% : trvale skladovatelná do 30% : dlouhodobě skladovatelná do 35% : krátkodobě skladovatelná do 40%: vlhká - nutno sušit nebo hned spálit do 50% :čerstvě vyrobená nebo sklizená, sušit Vedle běžného pěstování dřevin v lesích, mohou se zakládat i speciální plantáže, kde se pěstují dřeviny pro energetické využití. Jsou to různé, rychle rostoucí dřeviny, nap.: topol černý, topol balzámový, různé hybridy topolu a dále vrba. Méně výkonné jsou: akát, olše, osika a bříza. Pro pěstování je důležité složení půdy, průměrné srážky (kolem 500 mm), optimální výška hladiny spodní vody (mezi mm) a nesmí klesnout pod 2000 mm. Pro pěstování na těchto plantážích se používají následující postupy: 13

14 Název rotace Doba pěstování (roky) Počet sazenic na 1 ha Tloušťka kmene (cm) Počet cyklů Roční výnos sušiny(přírůstek) t/ha Mini */ Midi */ až Maxi */ */ Pařezy se nechají obrůst. Sklizeň se provádí pomocí motorové pily, hydraulických nůžek nebo speciálními stroji, které stromy pokácejí a hned sváží do otepí nebo pokácené dřevo hned štěpkují. I když se kácení provádí v zimě, kdy stromy jsou bez listí a vláhy, čerstvě pokácené dřevo obsahuje řadu látek s velkou vlhkostí, která může dosáhnout až 50 %. Takové dřevo je pak náchylné k infikaci houbami a plísněmi, což snižuje jeho výhřevnost. Dřevo se má skladovat pod přístřeškem, kde proudí vzduch. Dřevo s obsahem vody pod 20 % se považuje za stálé. Tabulka č.20 Emisní měrné faktory pro spalování dřeva dle REZZO Tepelný výkon topeniště Emise do 3 MW nad 3 MW (g/kg) (g/m 3 ) */ (%) (g/kg) (g/m 3 ) (%) Popílek 12, ,14 15,0 2,0 1,7 SO 2 1,0 0,13 0,01 1,5 0,25 0,016 NO X 5,0 0,7 0,06 5,0 0,7 0,06 CO 1,0 0,13 0,01 1,0 0,13 0,01 Uhlovodíky 1,0 0,13 0,01 1,0 0,13 0,01 Tabulka č.21 Emisní faktory pro kotle ústředního vytápění 14

15 Druh paliva EMISE (mg/mj) SO 2 NO X C X H Y CO Popílek CO 2 Černé uhlí Hnědé uhlí Brikety Koks LTO TTO Zemní plyn Polena Štěpka SPALOVÁNÍ DŘEVA Dřevo se může spalovat ve formě polen, polínek, pilin, hoblin, štěpky, briket a pelet. Pro briketování jsou nejvhodnější suché piliny z truhlářských výrob, kde není třeba sušení, což by zvyšovalo náklady na výrobu. Velmi vhodné pro briketování jsou piliny z tvrdého dřeva, kterých však je nedostatek. Dřevní odpad,jako jsou vhodné zbytky z lesní těžby, tenké stromy, větve z prořezávky, je možné upravit štěpkováním. Dříví se nechá proschnout a pak se štípe ve stroji na drobné špalíkyštěpky, které je možné použít pro automatizované vytápění. Umělé sušení by opět bylo velmi nákladné. Dřevo s obsahem vody do 20% je již stálé. V některých státech se dřevo spaluje ve formě polen a polínek, pro jejichž výrobu se používají speciální stroje. Při spalování dřeva je třeba častěji přikládat, protože při větší zásobě dřeva by docházelo ke značnému zplyňování, vznikl by CO a saze. Komínové plyny jsou horké a proto se před vstupem do komínu zařazují výměníky tepla, které bývají doplněny dohořívací komorou, kam se přivádí sekundární vzduch. Topeniště se stává vlastně generátorem spalitelných plynů. Dalším vývojovým stupněm je spodní dohořívání paliva. Dokonalejší ohniště mají dva spalovací prostory: v primárním se zplyňuje palivo a v sekundárním prohoří vzniklé plyny. Dávkování paliva i dávkování primárního i sekundárního vzduchu jsou automatizovány. Pro spalování dřeva a dřevního odpadu postačuje teplota kolem 800 C. Při teplotách pod C vzniká při spalování kouř. Nad koncem plamene se dá naměřit teplota C, což může způsobovat tepelné namáhání materiálu kotlů, při vyšších teplotách vznikne více oxidů dusíku. Dále dochází k tavení dřevního popele a tvoření strusky z minerálních látek obsažených zejména v kůře stromů. Dřevní popel měkne při teplotách C a spéká se v rozmezí 15

16 C, napaluje se na vyzdívku, která se při čištění poškozuje. Vhodné teploty spalování jsou kolem 800 C. * SPRÁVNÉ HOŘENÍ plamen je žlutý s nádechem do modra z komína neodchází kouř, za chladného počasí jen bílá pára z popele se netvoří pevná struska, vzniká ho málo na teplosměnných plochách se neusazují saze nebo jen nepatrně žádné saze se neusazují v komíně nebo jen při zatápění malá spotřeba paliva topeniště má rovnoměrný, příjemný zvuk * NESPRÁVNÉ HOŘENÍ trvalé kouření z komína (nízká teplota, mokré palivo) spékání popele, napékání strusky (vysoká teplota, příliš mnoho sekundárního vzduchu ke konci plamene) zanášení teplosměnných ploch a komína sazemi, odlétání sazí z komína (rychlé ochlazení plamene) zadehtování komína, čpavý zápach spalin v okolí POCHODY PROBÍHAJÍCÍ PŘI SPALOVÁNÍ DŘEVA 16

17 SITUACE V ČESKÉ REPUBLICE: V našich lesích zůstává nevyužito asi 30 mil. m 3 odpadového dřeva. V ČR by bylo možné využívat cca 13 mil.t biomasy, zatím se využívá jen 0,25 mil.t za rok. Výhřevnost biomasy je podle vlhkosti asi 20-30% v porovnání s lehkým topným olejem (LTO). Výhodou spalování biomasy je, že se nezvyšuje obsah CO 2 v ovzduší, protože při spálení se do atmosféry dostává jen část oxidu uhličitého, který z atmosféry odebrala rostlina při svém růstu, protože nespalujeme celou rostlinu, ale jen její část. Jeden milion tun obilní slámy nahradí asi t LTO. Dále jsou uvedeny údaje o pěstování obilnin a dalších plodin v České republice, které mohou být využity jako zdroj energie (sláma) nebo mohou být výchozí surovinou pro výrobu ethanolu a methylesterů rostlinných olejů. 17

18 Tabulka...Obilniny v České republice (1994, ha) Obilniny Počet ha Výnos t/ha Pšenice ,58 Žito ,51 Ječmen ,78 Oves Kukuřice na zrno ,39 Ostatní obilniny Obilniny celkem Tab... Další zemědělské plodiny využitelné i technicky Plodina Počet ha Výnos t/ha Slunečnice na vyzrání Mák Řepka ,38 Len Cukrovka technická ,57 Brambory celkem ,06 Krmné okopaniny ,22 Kukuřice na zeleno Osevní plocha celkem ha V ČR by mohlo být z dostupných 8-9 mil.t biomasy využito asi 1,6 mil.t slámy, 1,5 mil. dřevního odpadu a asi 2 mil.t. spalitelného domovního odpadu. Pro období se pro ČR uvádějí následující množství různých fytopaliv: Tabulka č.9 Množství fytopaliv v České republice 18

19 Palivo Množství (t/rok) Sláma obilovin (10 % produkce) */ Sláma obilovin (20% produkce)**/ Sláma řepková (100 % produkce) Sláma z kukuřice (100 % produkce) Dřevní odpad Spalitelný domovní odpad Celkem */ Celkem **/ ( ) V další tabulce č.10 jsou uvedeny údaje o výhřevnosti fytomasy a měrná cena za 1 GJ. Pro porovnání jsou uvedeny údaje o fosilních palivech. SLÁMA Sklizené slámy obilovin, řepky, kukuřice, stonky lnu, seno z luk apod. mají vysokou energetickou hodnotu, vyšší než některé druhy hnědých uhlí, ale jejich hustota ve volně sypaném stavu je kolem 59 kg/m 3 a nehodí se pro skladování či přikládání. Častěji se používají malé balíky slámy, které mohou mít hmotnost kolem 100 kg/m 3 (Rakousko, Dánsko). Jsou vhodné pro ruční přikládání jednou za 1-3 h nebo ve větších objektech pro automatizované přikládání. Pro spalování je nejvýhodnější sláma pšeničná, sláma olejnin (především řepky), také slunečnice, následuje sláma z kukuřice na zrno, sloní tráva (čínský rákos Miscantus), někdy i seno z luk vyřazených pro výrobu potravin, příp. i lněné stonky. Výhřevnost slámy v sušině se pohybuje kolem MJ/kg, při 15% vlhkosti asi MJ/kg. Objemová hmotnost slámy je: suchá řezanka : od 45 kg/m 3 balíky standardní: kg/m 3 obří balíky: kg/m 3 brikety : kg/m 3 Výnosy slámy jsou různé a závisí na způsobu sklizně. Řepkové slámy je na poli kolem 6 t/ha a více, ale prakticky se sklidí jen asi 3 t, protože je vysoký řez. Obilniny dají až 10 t/ha, sloní tráva až 30 t/ha. Cena slámy pro energetické účely je dána náklady na sběr, dopravu a skladování. Přičemž poslední položka je větší než obě předcházející. 19

20 Tabulka č.12 Průměrná výhřevnost některých biopaliv Druh paliva Průměrná výhřevnost GJ/t Štěpka energetická 10 Piliny od katru 10 Palivové dřevo, polena 12 Dřevní brikety, suché piliny 17 Řepková sláma, sklad, volná 14 Řepková sláma balíkovaná 14 Řepková sláma briketovaná 14 Řepkové semeno 26 Řepkový olej 39 Řepkové výlisky jako palivo 18 Doprava slámy Na vzdálenost nad 20 km v porovnání s volně loženou slámou je doprava briket asi 10 krát levnější a doprava balíků je asi 3 krát levnější. Skladování slámy Při skladování slámy je nebezpečí samovznícení a proto je třeba u skladované slámy kontrolovat teplotu. Briketování slámy Lisy na slámu vycházejí z lisů na seno nebo z peletizačních, protlačovacích lisů na granulovaná krmiva ze slámy a šrotu. Doplňují se drtičem slámy, které mají vyšší energetickou spotřebu než vlastní lisy. U drtiče je spotřeba energie kwh/t slámy, u lisu kolem 45 kwh/t (někdy se uvádí i jen 20 kwh/t). Lisování slámy je příznivější než lisování sena, lisování řepkové slámy je výhodnější než lisování ovesné slámy a energeticky nejvýhodnější je lisování směsi slámy a zrna (v přepočtu spotřeby energie na tunu). Pro zvýšení kvality briket se přidává pojivo nebo je vhodná "předúprava" zahrnující napaření nebo nahřátí schlazením ještě v podmínkách pod tlakem v lisovací komoře nebo za ní. Prach a písek snižují životnost namáhaných součástí a proto se lisy vybavují síty.. * Pístové lisy 20

21 Zpracuje se krátce pořezaná nebo hrubě drcená sláma při tlaku 15 MPa. Výkonnost lisů je kg/h, ojediněle až kg/h. Průměr briket je mm. Výkonnost se zvyšuje až o 100%, jestliže se se slámu lisuje i zrno. Brikety o průměru 50 mm a vyšší jsou vhodné pro ruční přikládání. U pístových lisů se nemění fyzikální vlastnosti slámy, stupeň slisování je nižší než u šnekových lisů, soudržnost briket je krátkodobá. Cena pístového lisu u nás je do Kč.Rozměry našich briket jsou:průměr mm, délka mm. * Šnekové briketovací lisy Šnek z vysoce kvalitní oceli (jeden či dva šneci). Jemněji rozdrcená sláma než u pístových lisů, prochází sítem, větší kousky se vracejí zpět. Stupeň slisování je větší, vlivem tření se zvýší teplota až přes 200 C. Ve slámě obsažený lignin přechází do voskovité fáze a po vychladnutí dokonale spojuje částečky slámy. Sláma se může míchat např. i s pilinami z tvrdého dřeva. Výrobek ze šnekových lisů je dokonalý a může se exportovat i do zahraničí. Šnekové briketovací lisy patří do velkých závodů, investice i spotřeba energie jsou větší než u pístových lisů. * Peletizační lisy Jedná se o protlačovací lisy, používané pro výrobu granulovaných krmných směsí. Existují dva typy lisů: s horizontální matricí, protlačovací otvory jsou svislé s vertikální matricí, protlačovací otvory jsou vodorovné, mají vyšší výkonnost V obou případech lisovací funkci vykonávají těžké rotující válce, protlačující rozmělněnou slámu otvory (kruhové nebo čtvercové otvory. Musí být vyrobeny precizně, aby bylo dosaženo optimálního lisovacího účinku. U velkých lisů je odpor komůrek řízen hydraulicky. Cena těchto lisů se pohybuje mezi DEM. Pro briketování sena z luk uvedené lisy nevyhovují. Spotřeba energie na lisování je u suché slámy 4-7% energie ve slámě obsažené. Při lisování směsi slámy a zrna klesne spotřeba energie pod 4%. Investiční náklady jsou vysoké a vyžadují celoroční využívání lisů. Cena paliva se zvýší na 2-3 násobek. ŘEPKOVÁ SLÁMA Tato sláma se prakticky nevyužívá jako stelivo, je to spíše balast s malým obsahem živin. Řepková sláma se špatně zaorává, obtížně se v půdě rozkládá a nevytváří dobré lůžko pro osivo. Do značné míry se spalovala přímo v řádcích. Tato sláma má výhřevnost kolem 14 MJ/kg, což je stejná výhřevnost jako má dobré hnědé uhlí. Výnosy řepkové slámy se pohybují mezi 3-6 t/ha, podle způsobu sklizně. U řepky je téměř stoprocentní využití. 21

22 Řepková sláma obsahuje přes 35% vody po sklizni, ale rychle prosychá a již za 2-3 dny při pěkném počasí klesne obsah voda pod 20%, což je vhodné pro sklizeň, skladování i spalování. Vzhledem ke své struktuře dobře prosychá i pod střechou v prostém průvanu. Lze předpokládat, že se řepková sláma bude sklízet. Sláma má nepatrný obsah síry, ale výhřevnost má stejnou jako hnědé uhlí. Není nebezpečí koroze oxidy síry, teplota spalin může být nižší než při spalování uhlí. Neobsahuje také těžké kovy a v dobrých topeništích mají spaliny malý obsah oxidů dusíku a dehtu. Zařízení na spalování slámy je asi dvakrát nákladnější, zvl. pro automatické přikládání. Topeniště musí být prostornější a je třeba zachytit jemný úlet. Cena paliva je však podstatně nižší, takže náklady na topení se mohou snížit až o 30%. Další výhodou je, že za spalováni fytopaliv se neplatí daň za CO 2, jako tomu bude při spalování fosilních paliv. Pro výrobu energie lze výhodně používat i semeno řepky. Přibližná bilance energetických nákladů na výrobu a užití řepkové slámy jako paliva je uvedena v tabulce č. 14. Tabulka č.14 Bilance energetických nákladů na využití řepkové slámy jako palivo Činnost Jednotka Výnos semene řepky t/ha 3 Kalorická hodnota semene GJ/ha 72,9 Výnos slámy t/ha 6 Kalorická hodnota slámy GJ/ha 84 Výroba a sklizeň jen semene GJ/ha 18 Výroba a sklizeň semene a slámy GJ/ha 20,4 Doprava jen semene z pole GJ/ha 0,1 Doprava semene i slámy GJ/ha 0,3 Lisování semen GJ/ha 4,2 Lisování semene a briketování slámy GJ/ha 5,7 Celkové energetická náklady při využití semene GJ/ha 22,3 Celkové energetické náklady při využití semen i slámy GJ/ha 26,4 Čistý energetický zisk při využití jen semene GJ/ha (72,9-22,3), 50,6 Čistý energetický zisk při využití slámy a semene GJ/ha (156,9-26,4), 130,5 Výnosový součinitel při využití jen semene 1 : 3,5 Výnosový součinitel při využití semene i slámy 1 : 5,9 22

23 Při využití jen semene přistupují ještě energetické náklady na likvidaci ( rozmetání a zaorání) slámy. Je možné je považovat za uhrazené hnojivovým účinkem zaorané slámy. SLONÍ TRÁVA Sloní tráva (čínský rákos, Miscantus sinesis giganteus). Patří mezi výjimečné rostliny s výjimečnou schopností asimilace vzdušného CO 2, vody a slunečního záření jej přeměňovat na organickou hmotu. Daří se jí všude tam, kde se daří kukuřice, zejména lehčí humusnější hlubší půdy s dostatkem vláhy.jedná se o rostlinu víceletou (15-20 let). Sklizeň se začíná ve třetím roce. Výnos suché hmoty je t (příp. více) na 1 ha. Využití pro výrobu obalů, izolace, výrobu buničiny, energetické využití by bylo až druhořadé. Vhodné pro plochy vyřazené pro nadprodukci potravin. Sazenice se musí předpěstovat ve sklenících, vysazují se do vyhnojené půdy, první tři roky se musí přihnojovat.rostlina dosahuje výšky 2,5-3 m, tvoří bohaté trsy. Stonky jsou až 3 cm silné. Koncem září končí růst do výšky. Z jedné sazenice vyroste asi 70 stonků. Pro energetické využití je vhodné sklízet sloní trávu v zimě, kdy má nejméně vody. Osázení 1 ha stojí v Rakousku asi ATS. Min. plocha je 30 ha, optimální je 60 ha. SPALOVÁNÍ SLÁMY Zpracování slámy má vliv na její spalování. Málo slisované balíky rychle prohořívají, jsou vhodné pro zatopení, velmi stlačené balíky hoří pomalu a dlouho. Nevýhodou balíků slámy je jejich horní odhořívání, což zvyšuje emise a úlet popílku. Dalším vývojovým stupněm bylo spodní, dvoufázové dohořívání, při kterém se do hořících plynů přiváděl horký sekundární vzduch a tím se spalování zlepšilo. Dále se sláma zpracovává do obřích, válcovitých balíků, o hmotnosti až 350 kg, a objemové hmotnosti kg/m 3 nebo se zhotovují hranaté balíky o hmotnosti až 600 kg/m 3 které mají objemovou hmotnost asi 160 kg/m 3. Tyto balíky jsou vhodné pro velkospotřebitele jako jsou teplárny nebo průmyslové podniky. Balíky se mohou spalovat celé, příp. se rozpojují a spaluje se pořezaná sláma. Jak již bylo uvedeno slámu je možné dále briketovat a peletovat. Pro malá topeniště je však tato úprava nevhodná, způsob odhoření je nepravidelný, zpočátku hoří velmi rychle, vzniká kouř, postupně se briketa pokrývá popílkem a hoření se zpomaluje. Ve velkých topeništích s pohyblivými rošty tento problém nevzniká. Peletování a briketování slámy není energeticky náročné, spotřeba energie je jen 5% na energetický obsah slámy. Při spalování slámy se dostává do spalin až 10% popela. SPALOVÁNÍ KOMUNÁLNÍHO ODPADU Na jednu osobu připadá kg pevných odpadů za rok.hořlavé složky odpadu jsou: papír (35-60%), zbytky potravin (2-8%), dřevo (3-35%), textil, kůže, guma (1-3%). Zbytek tvoří kovy, sklo a další nehořlavé materiály. 23

Energetické využití odpadu. 200 let První brněnské strojírny

Energetické využití odpadu. 200 let První brněnské strojírny 200 let První brněnské strojírny Řešení využití odpadů v nové produktové linii PBS Spalování odpadů Technologie spalování vytříděného odpadu, kontaminované dřevní hmoty Depolymerizace a možnosti využití

Více

Technologie zplyňování biomasy

Technologie zplyňování biomasy Technologie zplyňování biomasy Obsah prezentace Profil společnosti Proces zplyňování Zplyňovací technologie Generátorový plyn Rozdělení technologií Typy zplyňovacích jednotek Čištění plynu Systém GB Gasifired

Více

Taxation of gas fuels by excise tax and ecological tax

Taxation of gas fuels by excise tax and ecological tax Zdanění plynných paliv spotřební a ekologickou daní Taxation of gas fuels by excise tax and ecological tax Ing. Josef BŘEZINA, CSc Anotace: Příspěvek je zaměřen na zdanění plynných paliv spotřební daní

Více

BIOLOGICKÁ ÚPRAVA ZEMĚDĚLSKÝCH ODPADŮ A STATKOVÝCH HNOJIV

BIOLOGICKÁ ÚPRAVA ZEMĚDĚLSKÝCH ODPADŮ A STATKOVÝCH HNOJIV BIOLOGICKÁ ÚPRAVA ZEMĚDĚLSKÝCH ODPADŮ A STATKOVÝCH HNOJIV VÍT MATĚJŮ, ENVISAN-GEM, a.s., Biotechnologická divize, Budova VÚPP, Radiová 7, 102 31 Praha 10 envisan@grbox.cz ZEMĚDĚLSKÉ ODPADY Pod pojmem zemědělské

Více

Souhrn základních informací o uplatňování biopaliv v okolních zemích

Souhrn základních informací o uplatňování biopaliv v okolních zemích Souhrn základních informací o uplatňování biopaliv v okolních zemích Souhrn se týká Spolkové republiky Německo (SRN), Rakouska, Polska, Slovenska a České republiky (ČR). 1. Povinnost uplatňovat biopaliva

Více

Úvod do problematiky. Možnosti energetického využití biomasy

Úvod do problematiky. Možnosti energetického využití biomasy Úvod do problematiky Možnosti energetického využití biomasy Cíle Uvést studenta do problematiky energetického využití biomasy Klíčová slova Biomasa, energie, obnovitelný zdroj 1. Úvod Biomasa představuje

Více

Kotle na biopaliva. KSM-Multistoker XXL 350 1000 kw. dřevní štěpka, pelety, brikety

Kotle na biopaliva. KSM-Multistoker XXL 350 1000 kw. dřevní štěpka, pelety, brikety Kotle na biopaliva dřevní štěpka, pelety, brikety KSM-Multistoker XXL 350 1000 kw Plně automatické kotle na štěpku, dřevěné a slaměné pelety a brikety s výkonem 350 1000 kw Kotle značky KSM-Stoker vyrábí

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

1/6. 2. Stavová rovnice, plynová konstanta, Avogadrův zákon, kilomol plynu

1/6. 2. Stavová rovnice, plynová konstanta, Avogadrův zákon, kilomol plynu 1/6 2. Stavová rovnice, plynová konstanta, Avogadrův zákon, kilomol plynu Příklad: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22,

Více

4 Praktické využití biomasy

4 Praktické využití biomasy 4 Praktické využití biomasy Jakým způsobem a v jakých případech budeme nakonec biomasu prakticky využívat, závisí na mnoha faktorech: 1. Druh a forma biomasy například kusové dřevo je ideální pro topení

Více

Přírodní zdroje uhlovodíků

Přírodní zdroje uhlovodíků Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Říjen 2010 Mgr. Alena Jirčáková Zemní plyn - vznik: Výskyt často spolu s ropou (naftový zemní plyn) nebo

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice Životní prostředí a doprava Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Kotel na zplynování dřeva s ventilátorem a generátorem

Kotel na zplynování dřeva s ventilátorem a generátorem Kotel na zplynování dřeva s ventilátorem a generátorem Kotel na zplynování dřeva ORLIGNO 200 (18, 25, 40, 60, 80 k. Čisté řešení Dřevo je obnovitelné palivo, jako slunce, voda, nebo vítr. Je zdrojem energie,které

Více

Může nás krajina energeticky uživit?

Může nás krajina energeticky uživit? Může nás krajina energeticky uživit? Ing. Jiří Krist Seminář: Obce a regiony odolné proti změně klimatu Liberec, 8. prosince 2014 EKOTOXA s.r.o. Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_ INOVACE_E.3.13 Integrovaná střední

Více

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Osnova: 1.Dosavadní vývoj českého zemědělství 2.Rozvoj obnovitelných zdrojů energie 3.Pozitiva a rizika obnovitelných

Více

Můžeme být energeticky soběstační a svobodní? Ing. Jiří Krist ARES

Můžeme být energeticky soběstační a svobodní? Ing. Jiří Krist ARES Můžeme být energeticky soběstační a svobodní? Ing. Jiří Krist ARES 1 všech ploch celkem 1 455 hektarů Kategorie ploch Procento z celkové plochy Plocha Energeticky využitelná produkce Zemědělská půda 678

Více

Průmyslově vyráběná paliva

Průmyslově vyráběná paliva Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního

Více

SPOLUSPALOVÁNÍ TUHÉHO ALTERNATIVNÍHO PALIVA VE STANDARDNÍCH ENERGETICKÝCH JEDNOTKÁCH

SPOLUSPALOVÁNÍ TUHÉHO ALTERNATIVNÍHO PALIVA VE STANDARDNÍCH ENERGETICKÝCH JEDNOTKÁCH SPOLUSPALOVÁNÍ TUHÉHO ALTERNATIVNÍHO PALIVA VE STANDARDNÍCH ENERGETICKÝCH JEDNOTKÁCH Teplárenské dny 2015 Hradec Králové J. Hyžík STEO, Praha, E.I.C. spol. s r.o., Praha, EIC AG, Baden (CH), TU v Liberci,

Více

Zdroje tepla. Kotelny

Zdroje tepla. Kotelny Zdroje tepla Kotelny Kotelnou rozumíme samostatnou budovu, stavební objekt, přístavek, místnost, skříň nebo vyhrazený prostor, ve kterém je umístěn jeden či více kotlů pro ústřední vytápění, ohřev teplé

Více

Do kotlů Hargassner se používají dřevní pelety odpovídající normě ČSN EN ISO 17225-2

Do kotlů Hargassner se používají dřevní pelety odpovídající normě ČSN EN ISO 17225-2 Dřevní pelety Vznikají stlačením dřevního prachu, drtě či pilin. Někdy se do pelet přimíchává také kůra. Nejkvalitnější jsou pelety světle zbarvené, tmavší odstíny prozrazují přítomnost příměsí s horší

Více

VERNER udává směr vývoje v ČR

VERNER udává směr vývoje v ČR EXPERT NA TEPLO společnost VERNER přední český výrobce kotlů na biomasu vlastní konstrukce a vývoj moderní výroba EN ISO 9001:2008 tradice a zkušenost -18 let na trhu export do celého světa komfortní obsluha

Více

Ropa Kondenzované uhlovodíky

Ropa Kondenzované uhlovodíky Nejdůležitější surovina pro výrobu organických sloučenin Nejvýznamnější surovina světové ekonomiky Výroba energie Chemické zpracování - 15 % Cena a zásoby ropy (70-100 let) Ropné krize Nutnost hledání

Více

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_DVOLE_SUROVINY2_18 Název materiálu: TUKY, ROSTLINNÉ OLEJE Tematická oblast: Suroviny, 2.ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva. Očekávaný výstup: Žák

Více

OCHRANA OVZDUŠÍ VE STÁTNÍ SPRÁVĚ 8.-10. listopadu 2011. Malé spalovací zdroje. Milan Kyselák

OCHRANA OVZDUŠÍ VE STÁTNÍ SPRÁVĚ 8.-10. listopadu 2011. Malé spalovací zdroje. Milan Kyselák OCHRANA OVZDUŠÍ VE STÁTNÍ SPRÁVĚ 8.-10. listopadu 2011 Malé spalovací zdroje Milan Kyselák Obsah 1. Spotřeba a ceny paliv pro domácnosti 2. Stav teplovodních kotlů v domácnostech 3. Vhodná opatření pro

Více

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Problémy životního prostředí - ovzduší V této kapitole se dozvíte: Co je to ovzduší. Jaké plyny jsou v atmosféře. Jaké složky znečišťují

Více

Z e l e n á e n e r g i e

Z e l e n á e n e r g i e Z e l e n á e n e r g i e Předvídat směry vývoje společnosti ve stále více globalizované společnosti vyžaduje nejen znalosti, ale i určitý stupeň vizionářství. Při uplatnění takových předpovědí v reálném

Více

Odstraňování Absorption minoritních nečistot z bioplynu

Odstraňování Absorption minoritních nečistot z bioplynu www.vscht.cz Ústav plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší Laboruntersuchungen der Karel Ciahotný Gastrocknung e-mail:karel.ciahotny@vscht.cz mit Hilfe von Adsorption und Odstraňování Absorption minoritních

Více

Základní škola a mateřská škola Hutisko Solanec. žák uvede základní druhy uhlovodíků, jejich použití a zdroje. Chemie - 9. ročník

Základní škola a mateřská škola Hutisko Solanec. žák uvede základní druhy uhlovodíků, jejich použití a zdroje. Chemie - 9. ročník Základní škola a mateřská škola Hutisko Solanec Digitální učební materiál Anotace: Autor: Jazyk: Očekávaný výstup: Speciální vzdělávací potřeby: Klíčová slova: Druh učebního materiálu: Druh interaktivity:

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Chemie - 8. ročník pozorování, pokus a bezpečnost práce Určí společné a rozdílné vlastnosti látek vlastnosti látek hustota, rozpustnost, tepelná a elektrická vodivost, vliv atmosféry na vlastnosti a stav

Více

Biopaliva v kontextu obnovitelných zdrojů energie z biomasy

Biopaliva v kontextu obnovitelných zdrojů energie z biomasy Biopaliva v kontextu obnovitelných zdrojů energie z biomasy Ladislav Jelínek, Tomáš Medonos Ústav zemědělské ekonomiky a informací Presentace pro seminář pořádaný Glopolis Biopaliva: příležitosti, rizika

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Moderní pohonné hmoty pro pohon motorových vozidel

Moderní pohonné hmoty pro pohon motorových vozidel Moderní pohonné hmoty pro pohon motorových vozidel Ing.. Václav Pražák ČAPPO Česká rafinérská, a.s. CHEMTEC PRAHA 2002 Motorová paliva Nejdůležitější motorová paliva Automobilové benziny Motorové nafty

Více

Zpracování ropy doc. Ing. Josef Blažek, CSc. 8. přednáška

Zpracování ropy doc. Ing. Josef Blažek, CSc. 8. přednáška ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Zpracování ropy doc. Ing. Josef Blažek, CSc. 8. přednáška Vlastnosti a použití petrolejů, motorových naft, topných

Více

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie Obnovitelné zdroje energie Identifikace regionálních disparit v oblasti obnovitelných zdrojů energie na Jesenicku Bc. Krystyna Nováková Komplexní regionální marketing jako koncept rozvoje rurálního periferního

Více

Současný stav využívání biomasy ve Zlínském kraji

Současný stav využívání biomasy ve Zlínském kraji Ing. Libor Lenža Regionální energetické centrum, o. p. s. Současný stav využívání biomasy ve Zlínském kraji Odborný seminář Biomasa jako zdroj energie 6. 7. června 2006 Ostravice Zlínský kraj Proč biomasa?

Více

PROSUN BIOPLYNOVÉ STANICE BIOFERM. alternative energy systems s.r.o.

PROSUN BIOPLYNOVÉ STANICE BIOFERM. alternative energy systems s.r.o. PROSUN alternative energy systems s.r.o. Přes 17let zkušeností v oboru tepelné a elektrické energie nyní využíváme v oblasti instalace solárních systémů, plynových kondenzačních kotelen, tepelných čerpadel

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Chemie - 8. ročník pozorování, pokus a bezpečnost práce Určí společné a rozdílné vlastnosti látek vlastnosti látek hustota, rozpustnost, tepelná a elektrická vodivost, vliv atmosféry na vlastnosti a stav

Více

rostlin a přesliček metrové sloje potřeba až třicetimetrová vrstva rašelin a přesliček vázaný uhlík, vodík, dusík a síru.

rostlin a přesliček metrové sloje potřeba až třicetimetrová vrstva rašelin a přesliček vázaný uhlík, vodík, dusík a síru. VZNIK UHLÍ Uhlí vzniklo z pravěkých rostlin a přesliček v údolích, deltách řek a jiných nízko položených územích. Po odumření těchto rostlin klesaly až na dno bažin a za nepřístupu vzduchu jim nebylo umožněno

Více

Seznam tříd jednotlivých druhů odpadů

Seznam tříd jednotlivých druhů odpadů Seznam tříd jednotlivých druhů odpadů 0201 odpady ze zemědělství, zahradnictví, lesnictví, myslivosti, rybářství 02 01 03 odpad rostlinných pletiv 02 01 04 odpadní plasty (kromě obalů) 02 01 07 odpady

Více

Ropa Ch_031_Paliva_Ropa Autor: Ing. Mariana Mrázková

Ropa Ch_031_Paliva_Ropa Autor: Ing. Mariana Mrázková Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního

Více

Ch - Uhlovodíky VARIACE

Ch - Uhlovodíky VARIACE Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukových materiálů je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. VARIACE Tento dokument byl kompletně vytvořen, sestaven a vytištěn

Více

palivové dřevo Nejlevnější a nejvýhodnější palivo současnosti i budoucnosti w w w. r o j e k. c z

palivové dřevo Nejlevnější a nejvýhodnější palivo současnosti i budoucnosti w w w. r o j e k. c z R O J E K W O O D W O R K I N G M A C H I N E R Y - S I N C E 1 9 2 1 palivové dřevo Nejlevnější a nejvýhodnější palivo současnosti i budoucnosti Vážená paní, vážený pane. Současná situace v cenách plynu,

Více

Pěstování plodin pro energetické účely

Pěstování plodin pro energetické účely Projekt reg. č. CZ 1.07/2.3.00/45.0029 VĚDA PRO ŽIVOT, ŽIVOT PRO VĚDU Soutěž projektů žáků a studentů Pěstování plodin pro energetické účely Autor: Petra Víšková žákyně 3. ročníku oboru vzdělání 41-41-M/01

Více

Organická chemie-rébusy a tajenky VY_32_INOVACE_7.3.03.CHE

Organická chemie-rébusy a tajenky VY_32_INOVACE_7.3.03.CHE Autor: Předmět/vzdělávací oblast: Tematická oblast: Téma: Mgr. Iveta Semencová Chemie Organická chemie Organická chemie-rébusy a tajenky Ročník: 1. 3. Datum vytvoření: červenec 2013 Název: Anotace: Metodický

Více

STUDIE v rámci projektu Možnosti lokálního vytápení a výroby elektriny z biomasy. Potenciál biomasy, druhy, bilance a vlastnosti paliv z biomasy

STUDIE v rámci projektu Možnosti lokálního vytápení a výroby elektriny z biomasy. Potenciál biomasy, druhy, bilance a vlastnosti paliv z biomasy Tadeáš Ochodek, Jan Kolonicny, Pavel Janásek Potenciál biomasy, druhy, bilance a vlastnosti paliv z biomasy STUDIE v rámci projektu Možnosti lokálního vytápení a výroby elektriny z biomasy Projekt je spolufinancován

Více

EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU

EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU Sídlo/kancelář: Březinova 42, Brno Pobočka: Místecká 901, Paskov Česká Republika eveco@evecobrno.cz www.evecobrno.cz INTRODUCTION Společnost EVECO

Více

Zemní plyn v dopravě. Ing. Oldřich Petržilka prezident, Česká plynárenská unie. 8.6.2010, Autotec, Brno

Zemní plyn v dopravě. Ing. Oldřich Petržilka prezident, Česká plynárenská unie. 8.6.2010, Autotec, Brno Zemní plyn v dopravě Ing. Oldřich Petržilka prezident, Česká plynárenská unie 8.6.2010, Autotec, Brno Česká plynárenská unie POSLÁNÍ: Soustavné zlepšování podmínek pro podnikání v plynárenském oboru v

Více

Složení a výroba pelet. čistá kvalitní pilina bez chemických pojiv průměr 6, 8 mm výhřevnost 18 MJ/kg bez chemických pojiv, max.

Složení a výroba pelet. čistá kvalitní pilina bez chemických pojiv průměr 6, 8 mm výhřevnost 18 MJ/kg bez chemických pojiv, max. Složení a výroba pelet čistá kvalitní pilina bez chemických pojiv průměr 6, 8 mm výhřevnost 18 MJ/kg bez chemických pojiv, max. 2 % škrobu Energie na výrobu pelet 15 % na sušení pilin (využití odpadního

Více

Energetické využití odpadů. Ing. Michal Jirman

Energetické využití odpadů. Ing. Michal Jirman Energetické využití odpadů Ing. Michal Jirman KOGENERAČNÍ BLOKY A SPALOVÁNÍ ODPADŮ Propojení problematiky odpadů, ekologie a energetiky Pozitivní dopady na zlepšení životního prostředí Efektivní výroba

Více

Vitalita půdy a škody způsobené suchem. Jan Vopravil, Jan Srbek, Jaroslav Rožnovský, Marek Batysta, Jiří Hladík

Vitalita půdy a škody způsobené suchem. Jan Vopravil, Jan Srbek, Jaroslav Rožnovský, Marek Batysta, Jiří Hladík Vitalita půdy a škody způsobené suchem Jan Vopravil, Jan Srbek, Jaroslav Rožnovský, Marek Batysta, Jiří Hladík Výzkumy v oblasti sucha na VÚMOP, v.v.i. Cílený výzkum sucha na VÚMOP, v.v.i. cca od roku

Více

C E N Í K. za ukládání odpadů na skládce Životice. Platnost ceníku od 1. ledna 2015. Zákl. cena Poplatek odpadu Název druhu odpadu

C E N Í K. za ukládání odpadů na skládce Životice. Platnost ceníku od 1. ledna 2015. Zákl. cena Poplatek odpadu Název druhu odpadu C E N Í K za ukládání odpadů na skládce Životice Platnost ceníku od 1. ledna 2015 Kat. č. Zákl. cena Poplatek odpadu Název druhu odpadu bez DPH (Kč/t) (Kč/t) 02 Odpady ze zemědělství, zahradnictví, rybářství,

Více

KOGENERACE PLYNOVÉ MOTORY

KOGENERACE PLYNOVÉ MOTORY KOGENERACE PLYNOVÉ MOTORY SPOLEHLIVOST ŽIVOTNOST ZÁRUKY BIOPLYNOVÉ STANICE ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD SKLÁDKY PRŮMYSL KOMFORT FLEXIBILITA APLIKACE VÝKONY MOTORY KONTAKTY SLYŠELI JSTE, ŽE KOGENERACE JE JEDNODUCHÁ.

Více

Hlavní způsoby využití biomasy anaerobní fermentací HLAVNÍ ZPŮSOBY VYUŽITÍ BIOMASY ANAEROBNÍ FERMENTACÍ

Hlavní způsoby využití biomasy anaerobní fermentací HLAVNÍ ZPŮSOBY VYUŽITÍ BIOMASY ANAEROBNÍ FERMENTACÍ Výrobní zařízení HLAVNÍ ZPŮSOBY VYUŽITÍ BIOMASY ANAEROBNÍ FERMENTACÍ Základní schéma bioplynové stanice na tekutou kejdu je na obr. 1., foto na obr. 2. Surová kejda je čerpána z vyrovnávací nádrže (1),

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326 PROJEKT

Více

Sestavování osevních postupů

Sestavování osevních postupů Sestavování osevních postupů Osevní postup je stálý způsob střídání pěstovaných plodin či skupin plodin během n let na n honech. Hon je jednotka osevního postupu, která označuje skupinu pozemků osetých

Více

Stanovení vody, popela a prchavé hořlaviny v uhlí

Stanovení vody, popela a prchavé hořlaviny v uhlí NÁVODY PRO LABORATOŘ PALIV 3. ROČNÍKU BAKALÁŘSKÉHO STUDIA Michael Pohořelý, Michal Jeremiáš, Zdeněk Beňo, Josef Kočica Stanovení vody, popela a prchavé hořlaviny v uhlí Teoretický úvod Základním rozborem

Více

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo,

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, sluneční energie, termální teplo apod.). Nejčastější je kotelna.

Více

Plasty A syntetická vlákna

Plasty A syntetická vlákna Plasty A syntetická vlákna Plasty Nesprávně umělé hmoty Makromolekulární látky Makromolekuly vzniknou spojením velkého množství atomů (miliony) Syntetické či přírodní Známé od druhé pol. 19 století Počátky

Více

Využití biologicky rozložitelných odpadů

Využití biologicky rozložitelných odpadů Využití biologicky rozložitelných odpadů Ing. Dagmar Sirotková, Ing. Dagmar Vološinová Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v. v. i. Definice Odpad movitá věc, které se člověk zbavuje nebo má

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Chemie. Třída: kvarta. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Průřezová témata.

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Chemie. Třída: kvarta. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Průřezová témata. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Chemie Třída: kvarta Očekávané výstupy Vysvětlí pojmy oxidace, redukce, oxidační činidlo, redukční činidlo Rozliší redoxní rovnice od neredoxních

Více

Kombi kolte na dřevo, pelety, ETO a zemní plyn

Kombi kolte na dřevo, pelety, ETO a zemní plyn Kombi kolte na dřevo, pelety, ETO a zemní plyn Kotel na peletya zplynování dřeva ATMOS DC15EP, DC 18SP, DC 25SP, DC32SP Kombinované kotle na zplynování dřeva, pelety, zemní plyn a extra lehký topný olej

Více

Akční plán pro biomasu

Akční plán pro biomasu Akční plán pro biomasu Potenciál zemědělské a lesní biomasy Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. OZE v perspektivě EU 2. Národní akční plán pro obnovitelnou energii 3. Akční Plán pro biomasu

Více

Městská část Praha 11

Městská část Praha 11 Územní energetická koncepce hl. m. Prahy (23 222) ENERGETICKÉ A EMISNÍ BILANCE Městská část Praha 11 Primární spotřeba - Stáv. stav Bilance roční spotřeby primárních paliv (GJ) - Stávající stav (rok 21)

Více

Městská část Praha 14

Městská část Praha 14 Územní energetická koncepce hl. m. Prahy (23 222) ENERGETICKÉ A EMISNÍ BILANCE Městská část Praha 14 Primární spotřeba - Stáv. stav Bilance roční spotřeby primárních paliv (GJ) - Stávající stav (rok 21)

Více

CO JE TO PLYN - ČÍM TOPÍME, NA ČEM VAŘÍME

CO JE TO PLYN - ČÍM TOPÍME, NA ČEM VAŘÍME PLYNOVOD CO JE TO PLYN - ČÍM TOPÍME, NA ČEM VAŘÍME Co je zemní plyn Zemní plyn je přírodní směs plynných uhlovodíků s převaţujícím podílem metanu CH 4 a proměnlivým mnoţstvím neuhlovodíkových plynů (zejména

Více

Motorová paliva a biopaliva

Motorová paliva a biopaliva Motorová paliva a biopaliva Ing. Václav Pražák, Česká rafinérská, a.s., Litvínov (tel.: +420 616 4308; fax: +420 616 4858; E-mail: vaclav.prazak@crc.cz; www.crc.cz) 1. Úvod Provoz na silničních komunikacích

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. 26.2.2010 Mgr.

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. 26.2.2010 Mgr. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 26.2.2010 Mgr. Petra Siřínková ABIOTICKÉ PODMÍNKY ŽIVOTA SLUNEČNÍ ZÁŘENÍ TEPLO VZDUCH VODA PŮDA SLUNEČNÍ

Více

Energetické zdroje budoucnosti

Energetické zdroje budoucnosti Energetické zdroje budoucnosti Energie a společnost Jakýkoliv živý organismus potřebuje dodávku energie (potrava) Lidská společnost dále potřebuje značné množství energie k zabezpečení svých aktivit Doprava

Více

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301, Číslo a název

Více

OVZDUŠÍ. Přechod z vytápění tuhými palivy na plynové topení mýty a realita

OVZDUŠÍ. Přechod z vytápění tuhými palivy na plynové topení mýty a realita Přechod z vytápění tuhými palivy na plynové topení mýty a realita Vytápění plynem využívá v ČR asi 32 % bytů, je to pohodlný způsob, jak si doma zajistit teplo. Plynové kotle mají ekologické spalování

Více

Ing. Josef Březina, CSc Česká zemědělská univerzita v Praze

Ing. Josef Březina, CSc Česká zemědělská univerzita v Praze Porovnání výše zdanění vybraných paliv spotřební a ekologickou daní. Ing. Josef Březina, CSc Česká zemědělská univerzita v Praze 1. Úvod Česká republika se připravovala několik let na zavedení ekologických

Více

Produkt- Titan Fuel Plus. Multifunkční zušlechťující přísada do motorové nafty zlepšující její provozní vlastnosti. Popis. Výhody.

Produkt- Titan Fuel Plus. Multifunkční zušlechťující přísada do motorové nafty zlepšující její provozní vlastnosti. Popis. Výhody. Titan Fuel Plus Multifunkční zušlechťující přísada do motorové nafty zlepšující její provozní vlastnosti Popis Multifunkční zušlechťující přísada do motorové nafty pro přeplňované i nepřeplňované vznětové

Více

jirka.horak@ .horak@vsb.cz www.vec.vsb

jirka.horak@ .horak@vsb.cz www.vec.vsb Umíme me správn vně topit? Co nejvíce ovlivní to co jde z tvého komínu? nu? Jirka Horák, jirka.horak@.horak@vsb.cz www.vec.vsb vsb.cz Zkušebna VEC Akreditovaná zkušebn ební laboratoř č.. 1166.3 - ČIA autorizovaná

Více

Integrovaná soustava získávání energie využitím domácích obnovitelných a alternativních zdrojů

Integrovaná soustava získávání energie využitím domácích obnovitelných a alternativních zdrojů Integrovaná soustava získávání energie využitím domácích obnovitelných a alternativních zdrojů Prof. Ing. Petr Stehlík, CSc. Vysoké učení technické v Brně Ústav procesního a ekologického inženýrství Ing.

Více

Biopaliva jejích výhody a nevýhody

Biopaliva jejích výhody a nevýhody Biopaliva jejích výhody a nevýhody Název projektu: Věda pro život, život pro vědu Registrační číslo: CZ.1.07/2.3.00/45.0029 V Ústí n. L., červen 2014 Ing. Viktorie Weiss, Ph.D. Ing. Jaroslava Svobodová

Více

Andert David, Sladký Václav, Abrham Zdeněk. Lektoroval: Ing. Pavel Neuberger, Ph.D.

Andert David, Sladký Václav, Abrham Zdeněk. Lektoroval: Ing. Pavel Neuberger, Ph.D. Andert David, Sladký Václav, Abrham Zdeněk Lektoroval: Ing. Pavel Neuberger, Ph.D. V této publikaci byly použity výsledky výzkumných projektů Národní agentury pro zemědělský výzkum MZe ČR: QF 4179 Využití

Více

Údržba: broušení a výměna kladívek, výměna sít, mazání pohyblivých částí

Údržba: broušení a výměna kladívek, výměna sít, mazání pohyblivých částí 1. Stručný popis technologického celku Technologie na zpracování dřevní piliny nebo mikro štěpky se skládá ze tří funkčních celku. Prvním celkem je příprava materiálu před sušením. Ta má za úkol ze vstupní

Více

Přírodní minerální hnojivo z Paraguaye

Přírodní minerální hnojivo z Paraguaye Přírodní minerální hnojivo z Paraguaye EcoStone, před vulkanická hornina, je základní mateřskou stavební složkou všech zemin na světě. Skládá se z drtě hornin vybraných vědeckými pracovníky z oboru geologie.

Více

NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU - PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

10. Energeticky úsporné stavby

10. Energeticky úsporné stavby 10. Energeticky úsporné stavby Klíčová slova: Nízkoenergetický dům, pasivní dům, nulový dům, aktivní dům, solární panely, fotovoltaické články, tepelné ztráty objektu, součinitel prostupu tepla. Anotace

Více

Výtopna na biomasu - zdroj energie pro obec ALTERNATIVNÍ ENERGIE 6/2001 Ing. Karel Srdečný, EkoWatt

Výtopna na biomasu - zdroj energie pro obec ALTERNATIVNÍ ENERGIE 6/2001 Ing. Karel Srdečný, EkoWatt Výtopna na biomasu - zdroj energie pro obec ALTERNATIVNÍ ENERGIE 6/2001 Ing. Karel Srdečný, EkoWatt Jednou z možností, jak zajistit ekologické a komfortní vytápění v obci, je výstavba centrálního zdroje

Více

odbor výstavby a ŽP 573500743 nám. Svobody 29, 768 11 Chropyně

odbor výstavby a ŽP 573500743 nám. Svobody 29, 768 11 Chropyně O Z N Á M E N Í údajů pro stanovení výše ročního poplatku pro malý zdroj znečišťování ovzduší za rok (dle ust. 19, odst. 16 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů,

Více

Chemie 8. ročník Vzdělávací obsah

Chemie 8. ročník Vzdělávací obsah Chemie 8. ročník Časový Září Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Pozorování, pokus a bezpečnost práce Úvod do chemie Vlastnosti látek (hustota, rozpustnost, kujnost, tepelná

Více

Z K. Agrochemické zkoušení zemědělských půd a význam vápnění. AZZP Hlavní principy. Miroslav Florián ředitel Sekce zemědělských vstupů

Z K. Agrochemické zkoušení zemědělských půd a význam vápnění. AZZP Hlavní principy. Miroslav Florián ředitel Sekce zemědělských vstupů Z Ú Z K Ú šeb í a zku ntroln dní ko e tř s Ú ký ěděls v zem ní ústa Agrochemické zkoušení zemědělských půd a význam vápnění Miroslav Florián ředitel Sekce zemědělských vstupů AZZP Hlavní principy Zjišťování

Více

Zpráva o provozu spalovny environmentální profil za rok 2002

Zpráva o provozu spalovny environmentální profil za rok 2002 Zpráva o provozu spalovny environmentální profil za rok 2002 V souladu s vyhláškou MŽP č.356/2002 Sb. uveřejňujeme požadované provozní údaje za rok 2002. Tak jak je zvykem v naší firmě podáváme informace

Více

Městská část Praha 13

Městská část Praha 13 Územní energetická koncepce hl. m. Prahy (23 222) ENERGETICKÉ A EMISNÍ BILANCE Městská část Praha 13 Primární spotřeba - Stáv. stav Bilance roční spotřeby primárních paliv (GJ) - Stávající stav (rok 21)

Více

Tematické okruhy závěrečné zkoušky

Tematické okruhy závěrečné zkoušky Tematické okruhy závěrečné zkoušky Obor : Zemědělec farmář Předmět : Pěstování rostlin 1) Půda - její složení, vlastnosti - půdní typy - půdní druhy - rozbor půdy, bonitace půdy 2) Živiny živin - charakteristika

Více

Zpráva České republiky pro Evropskou komisi za rok 2005 o realizaci Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2003/30/ES z 8.

Zpráva České republiky pro Evropskou komisi za rok 2005 o realizaci Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2003/30/ES z 8. Příloha k č.j.: 22631/2006 12000 Zpráva České republiky pro Evropskou komisi za rok 2005 o realizaci Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2003/30/ES z 8. května 2003 Obsah: I. Úvodní komentář II. Plnění

Více

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D.

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. Kotle Úvod do problematiky Základní způsoby získávání energie Spalováním

Více

VESMÍR. za počátek vesmíru považujeme velký třesk před 13,7 miliardami let. dochází k obrovskému uvolnění energie, která se rozpíná

VESMÍR. za počátek vesmíru považujeme velký třesk před 13,7 miliardami let. dochází k obrovskému uvolnění energie, která se rozpíná VESMÍR za počátek vesmíru považujeme velký třesk před 13,7 miliardami let dochází k obrovskému uvolnění energie, která se rozpíná vznikají první atomy, jako první se tvoří atomy vodíku HVĚZDY první hvězdy

Více

Elektrárny část II. Tepelné elektrárny. Ing. M. Bešta

Elektrárny část II. Tepelné elektrárny. Ing. M. Bešta Tepelné elektrárny 1) Kondenzační elektrárny uhelné K výrobě elektrické energie se využívá tepelné energie uvolněné z uhlí spalováním. Teplo uvolněné spalováním se využívá k výrobě přehřáté (ostré) páry.

Více

www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz

www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz www.tonda-obal.cz Pro děti... www.tonda-obal.cz Děti se mohou na Tondu obracet také se svými dotazy (e-mail: tonda@ekokom.cz). Pojízdná výstava o zpracování

Více

MOŽNOSTI LOKÁLNÍHO VYTÁPĚNÍ A VÝROBY ELEKTŘINY Z BIOMASY. Zhodnocení aktivit projektu Podpora z MPO, ERÚ Využití biomasy

MOŽNOSTI LOKÁLNÍHO VYTÁPĚNÍ A VÝROBY ELEKTŘINY Z BIOMASY. Zhodnocení aktivit projektu Podpora z MPO, ERÚ Využití biomasy MOŽNOSTI LOKÁLNÍHO VYTÁPĚNÍ A VÝROBY ELEKTŘINY Z BIOMASY Zhodnocení aktivit projektu Podpora z MPO, ERÚ Využití biomasy Tadeáš Ochodek Rožnov pod Radhoštěm, Beskydský hotel RELAX 28.-29.2. 2008 Název projektu:

Více

Městská část Praha 15

Městská část Praha 15 Územní energetická koncepce hl. m. Prahy (23 222) ENERGETICKÉ A EMISNÍ BILANCE Městská část Praha 15 Primární spotřeba - Stáv. stav Bilance roční spotřeby primárních paliv (GJ) - Stávající stav (rok 21)

Více

KTEV Fakulty životního prostředí UJEP v Ústí n.l. Průmyslové technologie 3 příklady pro cvičení. Ing. Miroslav Richter, PhD.

KTEV Fakulty životního prostředí UJEP v Ústí n.l. Průmyslové technologie 3 příklady pro cvičení. Ing. Miroslav Richter, PhD. KTEV Fakulty životního prostředí UJEP v Ústí n.l. Průmyslové technologie 3 příklady pro cvičení Ing. Miroslav Richter, PhD., EUR ING 2014 Materiálové bilance 3.5.1 Do tkaninového filtru vstupuje 10000

Více

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv Spalovací turbíny Ing. Jan Andreovský Ph.D.

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv Spalovací turbíny Ing. Jan Andreovský Ph.D. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Spalování paliv Spalovací turbíny Ing. Jan Andreovský Ph.D. Spalovací turbíny Základní informace Historie a vývoj Spalovací

Více

Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy

Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 Nařízení se vztahuje na následující

Více

Vliv kompostu na kvalitu půdy

Vliv kompostu na kvalitu půdy Okruh IV Vliv kompostu na kvalitu půdy Ing. Lucie Valentová, Ph.D. Ing. Květuše Hejátková ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s. Proč se zabývat BIODEGRADABILNÍM MATERIÁLEM Ochrana životního

Více

Vladimír Matějovský. Kaňkova 32, 108 00 Praha 10 tel. 274 815 452, mob. 603 459 196, e-mail: michm@volny.cz, vladimir.matejovsky@tiscali.

Vladimír Matějovský. Kaňkova 32, 108 00 Praha 10 tel. 274 815 452, mob. 603 459 196, e-mail: michm@volny.cz, vladimir.matejovsky@tiscali. Vladimír Matějovský Kaňkova 32, 108 00 Praha 10 tel. 274 815 452, mob. 603 459 196, e-mail: michm@volny.cz, vladimir.matejovsky@tiscali.cz Automobilová paliva Grada Publishing, spol. s r. o., 2004 Názvy

Více