Produkce biomasy kg/m 2. Procentický podíl. Celkem biomasy 10 9 t km 2

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Produkce biomasy kg/m 2. Procentický podíl. Celkem biomasy 10 9 t. 10 6 km 2"

Transkript

1 5. ENERGIE Z BIOMASY (Bioenergetika, Fytopaliva) Jako biomasa se označují produkty živých organismů rostlinného nebo živočišného původu. Největší význam má biomasa rostlinného původu, tzv. fytomasa. Tyto produkty obsahují proměnlivé množství vody a proto se někdy údaje uvádějí v bezvodém stavu, tj. v sušině. Množství biomasy se odhaduje na t (sušina), která se nachází na pevninách, jejichž celková plocha je 149 mil.km 2. Toto množství každoročně vyprodukuje 117, t sušiny fytomasy. Vodní plochy mají rozlohu asi 361 mil.km 2, obsahují 3, t a vyprodukují za rok t nové biomasy, všechny údaje jsou vztažené na sušinu. Z kontinentální fytomasy největší produkci mají pralesy. Celoroční produkce fytomasy vyjádřená energeticky je kj, zatímco energetická spotřeba je asi kj. Fytomasa pěstovaná pro lidskou výživu činí jen asi 8% a z toho jen jedna desetina se spotřebuje přímo jako potrava. Tab... Produkce biomasy v různých ekosystémech */ hmotnostně Ekosystém Plocha 10 6 km 2 Produkce biomasy kg/m 2 Celkem biomasy 10 9 t Procentický podíl Deštný prales 17 2,2 37,7 38,29 Tropický prales 7,5 1,6 12,0 12,2 Lesy mírného pásma 12,0 1,24 14,9 15,13 Severské lesy 12,0 0,80 9,6 9,75 Savany 15 0,90 13,5 13,71 Obdělávaná půda 14 0,65 9,1 9,24 Pustiny, led, pouště 24,0 0,083 0,07 0,071 Polopouště 18 0,09 1,6 1,62 Celkem 119,5 98,47 99,971 Vzhledem k tomu, že zásoby fosilních paliv jsou konečné a tedy vyčerpatelné hledají se další zdroje paliv, které by tento zásadní nedostatek neměly. Patří sem především paliva založená na biomase-rostlinného nebo živočišného původu nebo produkty zpracování biomasy. 1

2 Biomasa patří vlastně také do skupiny sluneční energii, protože převážně vzniká jako produkt fotosyntézy, kde sluneční světlo hraje důležitou roli. Mezi obnovitelné zdroje paliv na bázi biomasy patří: dřevo, zemědělské plodiny: obilí, cukrovka, kukuřice, brambory, cukrová třtina, řepka, cukrovka, slunečnice atd. Zkoušejí se různé rychle rostoucí dřeviny, v našich zeměpisných podmínkách je to především topol černý, zkouší se i pěstování různých plodin (hořčice, pohanka, len, konopí, proso apod.), testují se v evropských podmínkách i některé pro nás exotické plodiny jako je např. tzv. sloní tráva a další plodiny. Pro energetické účely se používají původní rostliny, jejich odpadní části (sláma), některé se zpracují na alkohol (brambory, cukrovka, cukrová třtina) a ten se použije jako zdroj energie, nebo se lisováním a extrakcí vyrobí rostlinné oleje (řepka, slunečnice atd.) a ty se dále zpracují na pohonné hmoty. Některé vedlejší produkty zpracování zemědělských plodin lze dále využít v zemědělství, jako je tomu např. při lisování a extrakci řepky, kde se zbytky, tzv. pokrutiny, využívají v krmných směsích, protože mají ještě vysoký energetický obsah. Prakticky každou biomasu lze přeměnit zplyňováním na generátorový plyn, příp. na syntézní plyn nebo je možné ji zpracovat pyrolýzou (fytopyrolýza), kdy vznikají plynné, kapalné a tuhé produkty. Ze syntézního plynu pak je možné připravit řadu chemických sloučenin. Některé zemědělské produkty lze využít i pro přípravu chemických sloučenin (tzv. oleochemie). Pěstování zemědělských plodin pro průmyslové účely dále umožňuje řešit problém obdělávání půdy na výsypkách, úložištích popílků, v oblastech postižených různými spady. Zemědělství, zaměřené na pěstování plodin pro průmyslové účely vytváří také nové pracovní příležitosti v této oblasti kde se počet pracovníků bude postupně snižovat, jak lze předpokládat podle vývoje v jiných evropských státech. Umožní to dále kultivovat krajinu a udržovat ji na určité úrovni, aby neobdělávaná pole nezarostla plevelnými rostlinami a keři, což by změnilo zásadně její charakter a ničilo by úrodnou půdu. Někdy se v souvislosti s využíváním zemědělských plodin pro energetické účely hovoří o bioenergetice a uvedené plodiny se označují jako fytopaliva nebo biopaliva. Třebaže pěstování zemědělských plodin pro energetické účely vypadá lákavě, je vždy třeba porovnávat energii vloženou (obdělávání půdy, hnojiva, herbicidy, svoz a skladování sklizně, zpracování na finální produkt) s energií získanou - spalné teplo konečného produktu. Osévání velkých ploch určitými plodinami je omezeno nutnou rotací plodin na půdách, protože na stejném pozemku není možné stále pěstovat jen jednu plodinu. Pěstování monokultur na velkých plochách může ovlivňovat další flóru a faunu a to někdy i negativně. Z hlediska kapalných paliv (pohonných hmot) v našich zeměpisných podmínkách můžeme uvažovat pouze používání ethanolu a z rostlinných olejů je to prakticky jen řepkový olej. Vedle kapalných paliv lze pro pohon spalovacích motorů využívat i plynná paliva jako je bioplyn, vznikající anaerobním zpracováním různých odpadů (hlavní složku tvoří methan), skládkový plyn (LFG), dále dřevní plyn, což je generátorový plyn získaný při zplyňování dřeva. Pro zpracování biomasy můžeme využít procesy: a/termochemické: 2

3 - spalování - zplyňování - pyrolýza b/biochemické: c/ Fyzikální: d/chemické: - alkoholové kvašení - methanové kvašení - mechanické (štípání, drcení, lisování, briketování, peletování, mletí) - Esterifikace rostlinných olejů - Oleochemie Dále je možné využívat odpadní teplo ze zpracování biomasy (kompostování, anaerobní zpracování odpadů, větrání stájí, ochlazování nadojeného mléka apod. Biomasa-schema BIOMASA- PEVNÁ PALIVA 3

4 Do této skupiny biomasy patří především dřevo, odpady z těžby a ze zpracování dřeva, různé druhy slámy, odpady z rostlinné výroby, rostliny pěstované pro energetické účely, organické odpady z potravinářských výrob apod. mohou být také využity pro energetické účely. Rozhodujícím faktorem pro využití biomasy je obsah vody v biomase. U dřeva by vlhkost měla být max. 20%, u slámy asi 15%. Úspěšně však byla spalována i čerstvá kůra s obsahem vlhkosti až 55%. Ve vlhkých palivech se však mohou množit houby a plísně, které snižují výhřevnost. Dále je nebezpečí přenesení plísní a hub do domácnosti, kde mohou napadnout dřevěné stavby a předměty. Výhodou jejich spalování je, že se do ovzduší dostává jen část CO 2, který si rostlina odebrala při svém růstu pro fotosyntézu. Nejedná se tedy o zvyšování obsahu oxidu uhličitého v ovzduší. Nevýhodou spalování biomasy je značný podíl, který se při ohřátí na C zplyňuje (dřevo asi 70%, sláma až 80%), což má za následek tvorbu dlouhého plamene, až několik metrů, zatímco koks má plamen o délce řádově centimetrů. Musí se volit větší ohniště, teplosměnné plochy musí být umístěny až za koncem plamene, jinak se tvoří saze a zanášejí se tyto plochy. Při spalování slámy se až 10% popílku dostane do spalin a je třeba jej zachytit. Výhodou dřeva a slámy je prakticky nulový nebo velice nízký obsah síry, zlomek v porovnání s obsahem síry v uhlí. Totéž platí pro obsah dusíku. I při spalování biomasy vznikají oxidy dusíku, protože při spalování vzduchem je vznik oxidů funkcí teploty. Rovněž těžké kovy představují jen zanedbatelné množství.. Pro pěstování některých energetických plodin je možné využívat i méněhodnotné půdy, zavážky, složiště popílku, jak je patrné z tabulky... 4

5 Tab...Výnosy suché hmoty energetických plodin, t/ha Plodina Pole (t/ha) Slunečnice 7,71 (100 %) Len 4,39 (100 %) Proso 13,80 (100 %) Konopí 11,40 (100 %) Čirok zrnový Čirok cukrový 27,00 (100 %) 53,00 (100 %) HYSO 42,40 (100 %) Složiště popela Počerady 10,45 (135 %) Důlní výsypka Březno povážka zeminou 9,74 (126 %) 0 7,0 (159 %) 9,75 (70,7 %) 33,50 (295 %) 9,30 (34 %) 17,55 (33 %) 27, (64 %) 13,85 (100,4 %) 12,35 (108 %) 31,00 (115 %) 24,40 (46 %) 23,80 (54 %) popelem 8,54 (111 %) 5,65 (129 %) 13,85 (100,4%) 8,15 (71 %) 13,20 (49 %) 24, 00 (46 %) 32,80 (75 %) 5

6 Tab... Průměrná výhřevnost některých fytopaliv Druh paliva Štěpka energetická Piliny od katru Palivové dřevo, polena Dřevní brikety, suché piliny Řepková sláma, ze skladu, volná Řepková sláma balíkovaná Řepková sláma briketovaná Řepkové semeno Řepkový olej Řepkové výlisky jako palivo Průměrná výhřevnost GJ/t Tab...Porovnání elementárního složení fosilních a fytopaliv Palivo Zplyněný podíl (%) Výhřevnost MJ/kg Pope l (%) C (%) O (%) H (%) N (%) S (%) Sláma 80,3 14, ,5 0,1 Dřevo 70,0 15,3 0, ,1 0 Dřevěné uhlí 23,0 30,1 0, ,1 0 Rašelina 70,0 13,5 1, ,8 0,3 Hnědé uhlí Černé uhlí 57,0 13, ,0 29, Koks 4,0 25, ,5 0,8 Tabulka č.10 6

7 Výhřevnost fytomasy-porovnání s fosilními palivy Palivo Uhlí hnědé Uhlí černé Koks Lehký topný olej Zemní plyn (1000 m 3 ) Dřevní štěpky Piliny dřeva Sláma řepková (balíky) Sláma řepková (brikety) Sláma řepková (volně) Tabulka č.11 Výhřevnost GJ/t Měrná cena Kč/GJ ,5 Porovnání výhřevnosti základních paliv (hmotnost, objem) Druh paliva Výhřevnost MJ/kg Výhřevnost MJ/l Petrolej 43,90 32,50 Motorová nafta 42,50 37,00 Lehký topný olej (LTO) 42,50 37,00 Těžký topný olej (TTO) 41,45 39,40 Plynový olej 45,60 24,60 Uhlí černé 29,30 Uhlí hnědé 20,90 Dřevo (20 % H 2 O) 14,23 Sláma obilovin (10 % H 2 O) 15,50 DŘEVO Světové zásoby dřeva jsou cca m 3, ročně se těží m 3 (asi 1%), což je cca 1, t. Dřevo v minulosti bylo jediným zdrojem energie a zůstává výhradním zdrojem energie především pro většinu rozvojových zemí. Nicméně se k této surovině obrací pozornost i 7

8 vyspělých států, kde jeho spalování pomáhá řešit některé problémy ekologické. Dřevo je také cennou surovinou pro výrobu nábytku, používá se ve stavebnictví a zpracovává se i chemicky, nejčastěji je to výroba papíru a buničiny. Lesy, kde se většina dřeva pěstuje, plní ještě řadu dalších funkcí jako je zadržování vláhy, např. 100 kg lesní půdy zadrží až 300 l vody, písek jen 25 l vody., zvyšuje odpařování vody, při fotosyntéze vzniká kyslík, dále sem patří zadržování prachu, tlumení hluku a vytvářejí vhodné prostředí pro existenci hmyzu, ptactva a dalších živočichů, které pomáhají vytvořit rovnováhu v dané lokalitě. Zabraňují smývání půdy, stabilizuje svahy proti vodní a větrné erozi. Stromy ovlivňují i ráz krajiny, vytvářejí stín, slouží jako větrolamy apod. Lesy jsou zdrojem dřeva, bylin, hub, lesních plodů, získá se v nich pryskyřice a jsou domovem lovné zvěře. Lesy mají také velice příznivý vliv na psychiku lidí. Pro energetické účely se mohou pěstovat plantáže některých rychlerostoucích stromů: Jako nejvhodnější rychle rostoucí dřeviny jsou : Platany Topoly Akáty Olše Vrby (salix viminalis 082), výtěžnost 10 t/ha, výhřevnost 17,6 MJ/kg Při těžbě dřeva vznikají různé ztráty: Těžební ztráty: Jehličnatý strom, stáří let: kmenové dřevo 60% vrše, větve, haluze 16% jehličí 9% kůra 6% pařez a kořeny 9% Ztráty při mechanickém zpracování dřeva: kůra: 8-10% piliny :12-14% krajinky: 15% Rozloha lesů v České republice: 8

9 Rozloha lesů (ha) Celkem Jehličnaté Listnaté (21 %) Těžba dřeva v České republice Těžba dřeva ( x 10 3 m 3 ) [bez kůry] Dodávky paliva (x 10 3 m 3 ) [bez kůry] : Jehličnaté Listnaté (74,4%) 262 (18,8 %) 586 (66,2 %) 247 (27,9 %) 57 (80,2%) 128 (18 %) Štěpka 95 (6,8 %) 52 (5,9 %) 13 (1,8 %) Složení dřeva Dřevo tvoří tři základní složky:celulosa, hemicelulosa a lignin, které jsou vzájemně prostoupené. Složení některých dřev je následující: Tab... Složení dřeva Druh dřeva Celulosa (%) Smrk Borovice Buk Vrba 46,6 43,2 39,2 51,6 Hemicelulosa (%) 27,6 28,0 35,3 37,6 Lignin (%) 26,9 26,6 20,1 25,7 9

10 Tab Průměrné elementární složení dřeva Prvek C (%) H (%) O (%) N (%) Procenta 49,0 6,3 44,2 0,2-1,0 Výhřevnost sušiny z biomasy je MJ/kg, u sušiny získané sušením vzduchem o vlhkosti 15-20% je to 14-16MJ/kg. K získání jedné tuny biomasy (dřevní štěpky), je třeba asi 5 kg motorové nafty. Její energetický obsah je až MJ/t, což odpovídá asi 285 kg LTO. Dodaná energie představuje jen 2,7-1,7% z energie získané. Z jednoho hektaru je možné získat energii odpovídající kg LTO. Obsah vody v čerstvě poraženém stromu je 40-60%. Ponecháme-li dřevo pod střechou v průvanu, klesne obsah vody na 20% a má výhřevnost 14,9 MJ/kg. Zvyšování výhřevnosti je způsobeno snižováním obsahu vody. Obsah vody v dřevu pro malé spalovací jednotky do 30 kw má být pod 15%, velké spalovací jednotky spalují dřevo i s vlhkostí kolem 30%. Dřevozpracující podniky produkují odpady s obsahem vody i pod 20-15%, což je výborné palivo i surovina pro briketování. Piliny z pil zpracovávajících surové dřevo, mají obsah vody kolem 40% a jsou vhodná jen pro velká topeniště s výkonem přes 500 kw. Pokud by měly nižší vlhkost, byla by to vhodná surovina pro briketování. Umělé sušení je vždy nákladné, pokud se nevyužívá odpadní teplo. Sušíme-li dřevo pod střechou v průvanu, pak obsah vody klesá poměrně rychle na 25%. Odpařuje se voda obsažená v buňkách dřeva v závislosti na rovnováze s relativní vlhkostí a to poměrně rychle. Kapilárně vázaná voda opouští dřevo při vlhkosti 13% a voda vázaná molekulárně při vlhkosti pod 6%, ovšem za cenu vyšších nákladů, protože se jedná o umělé sušení. Dobře uskladněné dřevo proschne na výborné palivo asi za půl roku, je-li rozštípáno, v podobě polen trvá proschnutí asi jeden rok. Za vyhovující obsah vody se považuje 20-30%, s výhřevností dřeva MJ/kg. Na živém dřevu, krytém kůrou, s obsahem vody kolem 50% nemají dřevokazné houby a plísně podmínky pro rozvoj. Kritická je oblast vody mezi 30-45% vody, proto se musí tato oblast rychle překonat. Méně nebezpečná situace je u polen, špalků a štípaných špalků, velmi nebezpečná je situace zejména u štěpky a pilin. Plísně a houby během krátké doby mohou snížit výhřevnost a mohou být zdrojem zdravotních potíží lidí. Velmi nebezpečná je příměs vlhkých listů a jehličí. Výhodné je proto skladovat dřevo mimo obytný dům. Dřevo se dodává obvykle v prostorových mírách a to v přepočtu na: pevné metry (pm): kmeny, polena rovnané metry (rm): štípaná polena, polena a špalky sypané metry (sm): štěpka, piliny Při tomto prodeji vliv vlhkosti se již neuplatňuje. Při hmotnostním prodeji je třeba znát obsah vody, protože celková hmotnost je tvořena hmotností dřeva a hmotností vody! 10

11 Tabulka č.15 Výhřevnost hlavních druhů palivového dřeva a objemová hmotnost Palivo Objemová hmotnost sušiny Objemová hmotnost při vlhkosti 25% Výhřevnost při vlhkosti 25 % kg/m 3 kg/pm kg/rm kj/kg kg/pm kj(rm) Smrk , Jedle , Borovice , Modřín , Topol , Olše , Vrba , Bříza , Jasan , Buk , Dub , Habr , Akát , Tabulka č. 18 Vliv vlhkosti na výhřevnost některých fytopaliv 11

12 Druh paliva Obsah vody (%) Výhřevnost (MJ/kg) Polena (měkké dřevo) 0 18, , , , , ,10 Dřevní štěpka */ 10 16, , , ,10 Sláma obilovin **/ 10 15,50 Sláma z kukuřice **/ 10 14,40 Sláma z řepky **/ 10 16,00 Lněné stonky **/ 10 16,90 */ Volně ložená **/ Balíky Tabulka č. 19 Výhřevnost štěpky v MJ/m 3 v závislosti na vlhkosti 12

13 Štěpka vyrobená z celých stromů Vlhkost 0 % 20 % 40 % 60 % borovice smrk bříza olše z klestu, bez jehličí borovice smrk bříza (bez listí) z klestu s jehličím borovice smrk z odkorněných odřezků jehličnaté řezivo Podle vlhkost se v Rakousku štěpka třídí do pěti skupin: do 20% : trvale skladovatelná do 30% : dlouhodobě skladovatelná do 35% : krátkodobě skladovatelná do 40%: vlhká - nutno sušit nebo hned spálit do 50% :čerstvě vyrobená nebo sklizená, sušit Vedle běžného pěstování dřevin v lesích, mohou se zakládat i speciální plantáže, kde se pěstují dřeviny pro energetické využití. Jsou to různé, rychle rostoucí dřeviny, nap.: topol černý, topol balzámový, různé hybridy topolu a dále vrba. Méně výkonné jsou: akát, olše, osika a bříza. Pro pěstování je důležité složení půdy, průměrné srážky (kolem 500 mm), optimální výška hladiny spodní vody (mezi mm) a nesmí klesnout pod 2000 mm. Pro pěstování na těchto plantážích se používají následující postupy: 13

14 Název rotace Doba pěstování (roky) Počet sazenic na 1 ha Tloušťka kmene (cm) Počet cyklů Roční výnos sušiny(přírůstek) t/ha Mini */ Midi */ až Maxi */ */ Pařezy se nechají obrůst. Sklizeň se provádí pomocí motorové pily, hydraulických nůžek nebo speciálními stroji, které stromy pokácejí a hned sváží do otepí nebo pokácené dřevo hned štěpkují. I když se kácení provádí v zimě, kdy stromy jsou bez listí a vláhy, čerstvě pokácené dřevo obsahuje řadu látek s velkou vlhkostí, která může dosáhnout až 50 %. Takové dřevo je pak náchylné k infikaci houbami a plísněmi, což snižuje jeho výhřevnost. Dřevo se má skladovat pod přístřeškem, kde proudí vzduch. Dřevo s obsahem vody pod 20 % se považuje za stálé. Tabulka č.20 Emisní měrné faktory pro spalování dřeva dle REZZO Tepelný výkon topeniště Emise do 3 MW nad 3 MW (g/kg) (g/m 3 ) */ (%) (g/kg) (g/m 3 ) (%) Popílek 12, ,14 15,0 2,0 1,7 SO 2 1,0 0,13 0,01 1,5 0,25 0,016 NO X 5,0 0,7 0,06 5,0 0,7 0,06 CO 1,0 0,13 0,01 1,0 0,13 0,01 Uhlovodíky 1,0 0,13 0,01 1,0 0,13 0,01 Tabulka č.21 Emisní faktory pro kotle ústředního vytápění 14

15 Druh paliva EMISE (mg/mj) SO 2 NO X C X H Y CO Popílek CO 2 Černé uhlí Hnědé uhlí Brikety Koks LTO TTO Zemní plyn Polena Štěpka SPALOVÁNÍ DŘEVA Dřevo se může spalovat ve formě polen, polínek, pilin, hoblin, štěpky, briket a pelet. Pro briketování jsou nejvhodnější suché piliny z truhlářských výrob, kde není třeba sušení, což by zvyšovalo náklady na výrobu. Velmi vhodné pro briketování jsou piliny z tvrdého dřeva, kterých však je nedostatek. Dřevní odpad,jako jsou vhodné zbytky z lesní těžby, tenké stromy, větve z prořezávky, je možné upravit štěpkováním. Dříví se nechá proschnout a pak se štípe ve stroji na drobné špalíkyštěpky, které je možné použít pro automatizované vytápění. Umělé sušení by opět bylo velmi nákladné. Dřevo s obsahem vody do 20% je již stálé. V některých státech se dřevo spaluje ve formě polen a polínek, pro jejichž výrobu se používají speciální stroje. Při spalování dřeva je třeba častěji přikládat, protože při větší zásobě dřeva by docházelo ke značnému zplyňování, vznikl by CO a saze. Komínové plyny jsou horké a proto se před vstupem do komínu zařazují výměníky tepla, které bývají doplněny dohořívací komorou, kam se přivádí sekundární vzduch. Topeniště se stává vlastně generátorem spalitelných plynů. Dalším vývojovým stupněm je spodní dohořívání paliva. Dokonalejší ohniště mají dva spalovací prostory: v primárním se zplyňuje palivo a v sekundárním prohoří vzniklé plyny. Dávkování paliva i dávkování primárního i sekundárního vzduchu jsou automatizovány. Pro spalování dřeva a dřevního odpadu postačuje teplota kolem 800 C. Při teplotách pod C vzniká při spalování kouř. Nad koncem plamene se dá naměřit teplota C, což může způsobovat tepelné namáhání materiálu kotlů, při vyšších teplotách vznikne více oxidů dusíku. Dále dochází k tavení dřevního popele a tvoření strusky z minerálních látek obsažených zejména v kůře stromů. Dřevní popel měkne při teplotách C a spéká se v rozmezí 15

16 C, napaluje se na vyzdívku, která se při čištění poškozuje. Vhodné teploty spalování jsou kolem 800 C. * SPRÁVNÉ HOŘENÍ plamen je žlutý s nádechem do modra z komína neodchází kouř, za chladného počasí jen bílá pára z popele se netvoří pevná struska, vzniká ho málo na teplosměnných plochách se neusazují saze nebo jen nepatrně žádné saze se neusazují v komíně nebo jen při zatápění malá spotřeba paliva topeniště má rovnoměrný, příjemný zvuk * NESPRÁVNÉ HOŘENÍ trvalé kouření z komína (nízká teplota, mokré palivo) spékání popele, napékání strusky (vysoká teplota, příliš mnoho sekundárního vzduchu ke konci plamene) zanášení teplosměnných ploch a komína sazemi, odlétání sazí z komína (rychlé ochlazení plamene) zadehtování komína, čpavý zápach spalin v okolí POCHODY PROBÍHAJÍCÍ PŘI SPALOVÁNÍ DŘEVA 16

17 SITUACE V ČESKÉ REPUBLICE: V našich lesích zůstává nevyužito asi 30 mil. m 3 odpadového dřeva. V ČR by bylo možné využívat cca 13 mil.t biomasy, zatím se využívá jen 0,25 mil.t za rok. Výhřevnost biomasy je podle vlhkosti asi 20-30% v porovnání s lehkým topným olejem (LTO). Výhodou spalování biomasy je, že se nezvyšuje obsah CO 2 v ovzduší, protože při spálení se do atmosféry dostává jen část oxidu uhličitého, který z atmosféry odebrala rostlina při svém růstu, protože nespalujeme celou rostlinu, ale jen její část. Jeden milion tun obilní slámy nahradí asi t LTO. Dále jsou uvedeny údaje o pěstování obilnin a dalších plodin v České republice, které mohou být využity jako zdroj energie (sláma) nebo mohou být výchozí surovinou pro výrobu ethanolu a methylesterů rostlinných olejů. 17

18 Tabulka...Obilniny v České republice (1994, ha) Obilniny Počet ha Výnos t/ha Pšenice ,58 Žito ,51 Ječmen ,78 Oves Kukuřice na zrno ,39 Ostatní obilniny Obilniny celkem Tab... Další zemědělské plodiny využitelné i technicky Plodina Počet ha Výnos t/ha Slunečnice na vyzrání Mák Řepka ,38 Len Cukrovka technická ,57 Brambory celkem ,06 Krmné okopaniny ,22 Kukuřice na zeleno Osevní plocha celkem ha V ČR by mohlo být z dostupných 8-9 mil.t biomasy využito asi 1,6 mil.t slámy, 1,5 mil. dřevního odpadu a asi 2 mil.t. spalitelného domovního odpadu. Pro období se pro ČR uvádějí následující množství různých fytopaliv: Tabulka č.9 Množství fytopaliv v České republice 18

19 Palivo Množství (t/rok) Sláma obilovin (10 % produkce) */ Sláma obilovin (20% produkce)**/ Sláma řepková (100 % produkce) Sláma z kukuřice (100 % produkce) Dřevní odpad Spalitelný domovní odpad Celkem */ Celkem **/ ( ) V další tabulce č.10 jsou uvedeny údaje o výhřevnosti fytomasy a měrná cena za 1 GJ. Pro porovnání jsou uvedeny údaje o fosilních palivech. SLÁMA Sklizené slámy obilovin, řepky, kukuřice, stonky lnu, seno z luk apod. mají vysokou energetickou hodnotu, vyšší než některé druhy hnědých uhlí, ale jejich hustota ve volně sypaném stavu je kolem 59 kg/m 3 a nehodí se pro skladování či přikládání. Častěji se používají malé balíky slámy, které mohou mít hmotnost kolem 100 kg/m 3 (Rakousko, Dánsko). Jsou vhodné pro ruční přikládání jednou za 1-3 h nebo ve větších objektech pro automatizované přikládání. Pro spalování je nejvýhodnější sláma pšeničná, sláma olejnin (především řepky), také slunečnice, následuje sláma z kukuřice na zrno, sloní tráva (čínský rákos Miscantus), někdy i seno z luk vyřazených pro výrobu potravin, příp. i lněné stonky. Výhřevnost slámy v sušině se pohybuje kolem MJ/kg, při 15% vlhkosti asi MJ/kg. Objemová hmotnost slámy je: suchá řezanka : od 45 kg/m 3 balíky standardní: kg/m 3 obří balíky: kg/m 3 brikety : kg/m 3 Výnosy slámy jsou různé a závisí na způsobu sklizně. Řepkové slámy je na poli kolem 6 t/ha a více, ale prakticky se sklidí jen asi 3 t, protože je vysoký řez. Obilniny dají až 10 t/ha, sloní tráva až 30 t/ha. Cena slámy pro energetické účely je dána náklady na sběr, dopravu a skladování. Přičemž poslední položka je větší než obě předcházející. 19

20 Tabulka č.12 Průměrná výhřevnost některých biopaliv Druh paliva Průměrná výhřevnost GJ/t Štěpka energetická 10 Piliny od katru 10 Palivové dřevo, polena 12 Dřevní brikety, suché piliny 17 Řepková sláma, sklad, volná 14 Řepková sláma balíkovaná 14 Řepková sláma briketovaná 14 Řepkové semeno 26 Řepkový olej 39 Řepkové výlisky jako palivo 18 Doprava slámy Na vzdálenost nad 20 km v porovnání s volně loženou slámou je doprava briket asi 10 krát levnější a doprava balíků je asi 3 krát levnější. Skladování slámy Při skladování slámy je nebezpečí samovznícení a proto je třeba u skladované slámy kontrolovat teplotu. Briketování slámy Lisy na slámu vycházejí z lisů na seno nebo z peletizačních, protlačovacích lisů na granulovaná krmiva ze slámy a šrotu. Doplňují se drtičem slámy, které mají vyšší energetickou spotřebu než vlastní lisy. U drtiče je spotřeba energie kwh/t slámy, u lisu kolem 45 kwh/t (někdy se uvádí i jen 20 kwh/t). Lisování slámy je příznivější než lisování sena, lisování řepkové slámy je výhodnější než lisování ovesné slámy a energeticky nejvýhodnější je lisování směsi slámy a zrna (v přepočtu spotřeby energie na tunu). Pro zvýšení kvality briket se přidává pojivo nebo je vhodná "předúprava" zahrnující napaření nebo nahřátí schlazením ještě v podmínkách pod tlakem v lisovací komoře nebo za ní. Prach a písek snižují životnost namáhaných součástí a proto se lisy vybavují síty.. * Pístové lisy 20

21 Zpracuje se krátce pořezaná nebo hrubě drcená sláma při tlaku 15 MPa. Výkonnost lisů je kg/h, ojediněle až kg/h. Průměr briket je mm. Výkonnost se zvyšuje až o 100%, jestliže se se slámu lisuje i zrno. Brikety o průměru 50 mm a vyšší jsou vhodné pro ruční přikládání. U pístových lisů se nemění fyzikální vlastnosti slámy, stupeň slisování je nižší než u šnekových lisů, soudržnost briket je krátkodobá. Cena pístového lisu u nás je do Kč.Rozměry našich briket jsou:průměr mm, délka mm. * Šnekové briketovací lisy Šnek z vysoce kvalitní oceli (jeden či dva šneci). Jemněji rozdrcená sláma než u pístových lisů, prochází sítem, větší kousky se vracejí zpět. Stupeň slisování je větší, vlivem tření se zvýší teplota až přes 200 C. Ve slámě obsažený lignin přechází do voskovité fáze a po vychladnutí dokonale spojuje částečky slámy. Sláma se může míchat např. i s pilinami z tvrdého dřeva. Výrobek ze šnekových lisů je dokonalý a může se exportovat i do zahraničí. Šnekové briketovací lisy patří do velkých závodů, investice i spotřeba energie jsou větší než u pístových lisů. * Peletizační lisy Jedná se o protlačovací lisy, používané pro výrobu granulovaných krmných směsí. Existují dva typy lisů: s horizontální matricí, protlačovací otvory jsou svislé s vertikální matricí, protlačovací otvory jsou vodorovné, mají vyšší výkonnost V obou případech lisovací funkci vykonávají těžké rotující válce, protlačující rozmělněnou slámu otvory (kruhové nebo čtvercové otvory. Musí být vyrobeny precizně, aby bylo dosaženo optimálního lisovacího účinku. U velkých lisů je odpor komůrek řízen hydraulicky. Cena těchto lisů se pohybuje mezi DEM. Pro briketování sena z luk uvedené lisy nevyhovují. Spotřeba energie na lisování je u suché slámy 4-7% energie ve slámě obsažené. Při lisování směsi slámy a zrna klesne spotřeba energie pod 4%. Investiční náklady jsou vysoké a vyžadují celoroční využívání lisů. Cena paliva se zvýší na 2-3 násobek. ŘEPKOVÁ SLÁMA Tato sláma se prakticky nevyužívá jako stelivo, je to spíše balast s malým obsahem živin. Řepková sláma se špatně zaorává, obtížně se v půdě rozkládá a nevytváří dobré lůžko pro osivo. Do značné míry se spalovala přímo v řádcích. Tato sláma má výhřevnost kolem 14 MJ/kg, což je stejná výhřevnost jako má dobré hnědé uhlí. Výnosy řepkové slámy se pohybují mezi 3-6 t/ha, podle způsobu sklizně. U řepky je téměř stoprocentní využití. 21

22 Řepková sláma obsahuje přes 35% vody po sklizni, ale rychle prosychá a již za 2-3 dny při pěkném počasí klesne obsah voda pod 20%, což je vhodné pro sklizeň, skladování i spalování. Vzhledem ke své struktuře dobře prosychá i pod střechou v prostém průvanu. Lze předpokládat, že se řepková sláma bude sklízet. Sláma má nepatrný obsah síry, ale výhřevnost má stejnou jako hnědé uhlí. Není nebezpečí koroze oxidy síry, teplota spalin může být nižší než při spalování uhlí. Neobsahuje také těžké kovy a v dobrých topeništích mají spaliny malý obsah oxidů dusíku a dehtu. Zařízení na spalování slámy je asi dvakrát nákladnější, zvl. pro automatické přikládání. Topeniště musí být prostornější a je třeba zachytit jemný úlet. Cena paliva je však podstatně nižší, takže náklady na topení se mohou snížit až o 30%. Další výhodou je, že za spalováni fytopaliv se neplatí daň za CO 2, jako tomu bude při spalování fosilních paliv. Pro výrobu energie lze výhodně používat i semeno řepky. Přibližná bilance energetických nákladů na výrobu a užití řepkové slámy jako paliva je uvedena v tabulce č. 14. Tabulka č.14 Bilance energetických nákladů na využití řepkové slámy jako palivo Činnost Jednotka Výnos semene řepky t/ha 3 Kalorická hodnota semene GJ/ha 72,9 Výnos slámy t/ha 6 Kalorická hodnota slámy GJ/ha 84 Výroba a sklizeň jen semene GJ/ha 18 Výroba a sklizeň semene a slámy GJ/ha 20,4 Doprava jen semene z pole GJ/ha 0,1 Doprava semene i slámy GJ/ha 0,3 Lisování semen GJ/ha 4,2 Lisování semene a briketování slámy GJ/ha 5,7 Celkové energetická náklady při využití semene GJ/ha 22,3 Celkové energetické náklady při využití semen i slámy GJ/ha 26,4 Čistý energetický zisk při využití jen semene GJ/ha (72,9-22,3), 50,6 Čistý energetický zisk při využití slámy a semene GJ/ha (156,9-26,4), 130,5 Výnosový součinitel při využití jen semene 1 : 3,5 Výnosový součinitel při využití semene i slámy 1 : 5,9 22

23 Při využití jen semene přistupují ještě energetické náklady na likvidaci ( rozmetání a zaorání) slámy. Je možné je považovat za uhrazené hnojivovým účinkem zaorané slámy. SLONÍ TRÁVA Sloní tráva (čínský rákos, Miscantus sinesis giganteus). Patří mezi výjimečné rostliny s výjimečnou schopností asimilace vzdušného CO 2, vody a slunečního záření jej přeměňovat na organickou hmotu. Daří se jí všude tam, kde se daří kukuřice, zejména lehčí humusnější hlubší půdy s dostatkem vláhy.jedná se o rostlinu víceletou (15-20 let). Sklizeň se začíná ve třetím roce. Výnos suché hmoty je t (příp. více) na 1 ha. Využití pro výrobu obalů, izolace, výrobu buničiny, energetické využití by bylo až druhořadé. Vhodné pro plochy vyřazené pro nadprodukci potravin. Sazenice se musí předpěstovat ve sklenících, vysazují se do vyhnojené půdy, první tři roky se musí přihnojovat.rostlina dosahuje výšky 2,5-3 m, tvoří bohaté trsy. Stonky jsou až 3 cm silné. Koncem září končí růst do výšky. Z jedné sazenice vyroste asi 70 stonků. Pro energetické využití je vhodné sklízet sloní trávu v zimě, kdy má nejméně vody. Osázení 1 ha stojí v Rakousku asi ATS. Min. plocha je 30 ha, optimální je 60 ha. SPALOVÁNÍ SLÁMY Zpracování slámy má vliv na její spalování. Málo slisované balíky rychle prohořívají, jsou vhodné pro zatopení, velmi stlačené balíky hoří pomalu a dlouho. Nevýhodou balíků slámy je jejich horní odhořívání, což zvyšuje emise a úlet popílku. Dalším vývojovým stupněm bylo spodní, dvoufázové dohořívání, při kterém se do hořících plynů přiváděl horký sekundární vzduch a tím se spalování zlepšilo. Dále se sláma zpracovává do obřích, válcovitých balíků, o hmotnosti až 350 kg, a objemové hmotnosti kg/m 3 nebo se zhotovují hranaté balíky o hmotnosti až 600 kg/m 3 které mají objemovou hmotnost asi 160 kg/m 3. Tyto balíky jsou vhodné pro velkospotřebitele jako jsou teplárny nebo průmyslové podniky. Balíky se mohou spalovat celé, příp. se rozpojují a spaluje se pořezaná sláma. Jak již bylo uvedeno slámu je možné dále briketovat a peletovat. Pro malá topeniště je však tato úprava nevhodná, způsob odhoření je nepravidelný, zpočátku hoří velmi rychle, vzniká kouř, postupně se briketa pokrývá popílkem a hoření se zpomaluje. Ve velkých topeništích s pohyblivými rošty tento problém nevzniká. Peletování a briketování slámy není energeticky náročné, spotřeba energie je jen 5% na energetický obsah slámy. Při spalování slámy se dostává do spalin až 10% popela. SPALOVÁNÍ KOMUNÁLNÍHO ODPADU Na jednu osobu připadá kg pevných odpadů za rok.hořlavé složky odpadu jsou: papír (35-60%), zbytky potravin (2-8%), dřevo (3-35%), textil, kůže, guma (1-3%). Zbytek tvoří kovy, sklo a další nehořlavé materiály. 23

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_D.1.10 Integrovaná střední škola technická

Více

Co je BIOMASA? Ekologická definice

Co je BIOMASA? Ekologická definice BIOMASA Co je BIOMASA? Ekologická definice celkový objem všech organismů vyskytujících se v určitém okamžiku na určitém místě všechny organismy v sobě mají chemicky navázanou energii Slunce. Co je BIOMASA?

Více

Obnovitelné zdroje energie Budovy a energie

Obnovitelné zdroje energie Budovy a energie ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra Technických zařízení budov Obnovitelné zdroje energie Budovy a energie doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D. Pracovní materiály pro výuku předmětu. 1 2 1 je hmota organického

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

VY_32_INOVACE_12_ENERGETICKE PLODINY

VY_32_INOVACE_12_ENERGETICKE PLODINY Kód materiálu: Název materiálu: VY_32_INOVACE_12_ENERGETICKE PLODINY Energetické plodiny Předmět: Zeměpis Ročník: 8. Časová dotace: 45 minut Datum ověření: 10. 1. 2013 Jméno autora: Klíčová slova: Výchovné

Více

SPOTŘEBA ENERGIE ODKUD BEREME ENERGII VÝROBA ELEKTŘINY

SPOTŘEBA ENERGIE ODKUD BEREME ENERGII VÝROBA ELEKTŘINY SPOTŘEBA ENERGIE okamžitý příkon člověka = přibližně 100 W, tímto energetickým potenciálem nás pro přežití vybavila příroda (100Wx24hod = 2400Wh = spálení 8640 kj = 1,5 kg chleba nebo 300 g jedlého oleje)

Více

Paliva. nejběžnějším zdrojem tepla musí splňovat tyto podmínky: co nejmenší náklady na těžbu a výrobu snadno uskutečnitelné spalování

Paliva. nejběžnějším zdrojem tepla musí splňovat tyto podmínky: co nejmenší náklady na těžbu a výrobu snadno uskutečnitelné spalování Paliva Paliva nejběžnějším zdrojem tepla musí splňovat tyto podmínky: co nejmenší náklady na těžbu a výrobu snadno uskutečnitelné spalování Dělení paliv podle skupenství pevná uhlí, dřevo kapalná benzín,

Více

M Ý T Y A F A K T A. O obnovitelných zdrojích energie v dopravě (Biopaliva)

M Ý T Y A F A K T A. O obnovitelných zdrojích energie v dopravě (Biopaliva) M Ý T Y A F A K T A O obnovitelných zdrojích energie v dopravě (Biopaliva) Zpracovala a předkládá Odborná sekce Energetika při Okresní hospodářské komoře v Mostě, Ve spolupráci s Českou rafinérskou, a.

Více

Energetické využití odpadu. 200 let První brněnské strojírny

Energetické využití odpadu. 200 let První brněnské strojírny 200 let První brněnské strojírny Řešení využití odpadů v nové produktové linii PBS Spalování odpadů Technologie spalování vytříděného odpadu, kontaminované dřevní hmoty Depolymerizace a možnosti využití

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

OMEZOVÁNÍ NEGATIVNÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH DOPADŮ PŘI VÝROBĚ PALIV A PETROCHEMIKÁLIÍ. Seminář, Bratislava, 6.6.2013 Autor: J.LEDERER

OMEZOVÁNÍ NEGATIVNÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH DOPADŮ PŘI VÝROBĚ PALIV A PETROCHEMIKÁLIÍ. Seminář, Bratislava, 6.6.2013 Autor: J.LEDERER OMEZOVÁNÍ NEGATIVNÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH DOPADŮ PŘI VÝROBĚ PALIV A PETROCHEMIKÁLIÍ Seminář, Bratislava, 6.6.2013 Autor: J.LEDERER OBSAH - CESTY K REDUKCI NOVOTVORBY CO 2 NEOBNOVITELNÉ SUROVINY OMEZENÍ UHLÍKOVÝCH

Více

7.5.2015. Bionafta. Bionafta. Bioetanol. Bioetanol. Bioetanol. Bioetanol

7.5.2015. Bionafta. Bionafta. Bioetanol. Bioetanol. Bioetanol. Bioetanol Bionafta Bionafta z řepkového semene se lisuje olej působením katalyzátoru a vysoké teploty se mění na metylester řepkového oleje = bionafta první generace mísí se s některými lehkými ropnými produkty,

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ - ENERGETICKÝ ÚSTAV ODBOR TERMOMECHANIKY A TECHNIKY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ - ENERGETICKÝ ÚSTAV ODBOR TERMOMECHANIKY A TECHNIKY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ - ENERGETICKÝ ÚSTAV ODBOR TERMOMECHANIKY A TECHNIKY PROSTŘEDÍ doc. Ing. Josef ŠTETINA, Ph.D. Předmět 3. ročníku BS http://ottp.fme.vutbr.cz/sat/

Více

Využití biomasy pro výrobu biopaliva Bakalářská práce

Využití biomasy pro výrobu biopaliva Bakalářská práce Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky Využití biomasy pro výrobu biopaliva Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Zdeněk Konrád, Ph.D.

Více

1/47. Biomasa. energetické využití druhy biomasy statistiky

1/47. Biomasa. energetické využití druhy biomasy statistiky 1/47 Biomasa energetické využití druhy biomasy statistiky Biomasa 2/47 tradiční zdroj základní zdroj energie v minulosti energetický potenciál 10x převyšuje energetické potřeby společnosti Průmyslov myslová

Více

OMEZOVÁNÍ NEGATIVNÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH DOPADŮ PŘI VÝROBĚ PALIV A PETROCHEMIKÁLIÍ. Most, Autor: Doc. Ing. J.LEDERER, CSc.

OMEZOVÁNÍ NEGATIVNÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH DOPADŮ PŘI VÝROBĚ PALIV A PETROCHEMIKÁLIÍ. Most, Autor: Doc. Ing. J.LEDERER, CSc. OMEZOVÁNÍ NEGATIVNÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH DOPADŮ PŘI VÝROBĚ PALIV A PETROCHEMIKÁLIÍ Most, 29.11.2012 Autor: Doc. Ing. J.LEDERER, CSc. OBSAH - CESTY K REDUKCI NOVOTVORBY CO 2 NEOBNOVITELNÉ SUROVINY OMEZENÍ

Více

Marian Mikulík. Možnosti lokálneho vykurovania a výroby elektrickej energie z biomasy

Marian Mikulík. Možnosti lokálneho vykurovania a výroby elektrickej energie z biomasy ZPŮSOBY ZUŠLECH LECHŤOVÁNÍ BIOMASY Marian Mikulík Žilinská univerzita v Žilině Seminář Možnosti lokálneho vykurovania a výroby elektrickej energie z biomasy Žilina, 22. máj 2007 Biomasa představuje p významný

Více

PALIVA. Bc. Petra Váňová 2014

PALIVA. Bc. Petra Váňová 2014 PALIVA Bc. Petra Váňová 2014 Znáte odpověď? Která průmyslová paliva znáte? koks benzín líh svítiplyn nafta Znáte odpověď? Jaké jsou výhody plynných paliv oproti pevným? snadný transport nízká teplota vzplanutí

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Miroslav Štefan

Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Miroslav Štefan Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Miroslav Štefan Chemie chemie ve společnosti kvarta Datum tvorby 2.6.2013 Anotace a)

Více

Palivová soustava Steyr 6195 CVT

Palivová soustava Steyr 6195 CVT Tisková zpráva Pro více informací kontaktujte: AGRI CS a.s. Výhradní dovozce CASE IH pro ČR email: info@agrics.cz Palivová soustava Steyr 6195 CVT Provoz spalovacího motoru lze řešit mimo používání standardního

Více

BIOLOGICKÁ ÚPRAVA ZEMĚDĚLSKÝCH ODPADŮ A STATKOVÝCH HNOJIV

BIOLOGICKÁ ÚPRAVA ZEMĚDĚLSKÝCH ODPADŮ A STATKOVÝCH HNOJIV BIOLOGICKÁ ÚPRAVA ZEMĚDĚLSKÝCH ODPADŮ A STATKOVÝCH HNOJIV VÍT MATĚJŮ, ENVISAN-GEM, a.s., Biotechnologická divize, Budova VÚPP, Radiová 7, 102 31 Praha 10 envisan@grbox.cz ZEMĚDĚLSKÉ ODPADY Pod pojmem zemědělské

Více

Pracovní list č. 1 téma: Úvod do rostlinné produkce

Pracovní list č. 1 téma: Úvod do rostlinné produkce Pracovní list č. 1 téma: Úvod do rostlinné produkce Obsah tématu: 1) Hlavní cíl rostlinné výroby 2) Rozdělení kulturních rostlin dle vlastností sklízených produktů s přihlédnutím k postupům při jejich

Více

Návrh. Čl. I. 3. Příloha č. 1 zní:

Návrh. Čl. I. 3. Příloha č. 1 zní: Návrh Vyhláška ze dne 008, kterou se mění vyhláška č. 48/005 Sb., o stanovení druhů, způsobů využití a parametrů biomasy při podpoře výroby elektřiny z biomasy, ve znění vyhlášky č. 5/007 Sb. Ministerstvo

Více

AKCE: Přednáška Technologie výroby a zpracování bioplynu Stanislav Bureš. Datum: 27. 11. 2014

AKCE: Přednáška Technologie výroby a zpracování bioplynu Stanislav Bureš. Datum: 27. 11. 2014 AKCE: Přednáška Technologie výroby a zpracování bioplynu Stanislav Bureš. Datum: 27. 11. 2014 Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace CZ.1.07/2.2.00/28.0302

Více

Zplyňování biomasy. Sesuvný generátor. Autotermní zplyňování Autotermní a alotermní zplyňování

Zplyňování biomasy. Sesuvný generátor. Autotermní zplyňování Autotermní a alotermní zplyňování Zplyňování = termochemická přeměna uhlíkatého materiálu v pevném či kapalném skupenství na výhřevný energetický plyn pomocí zplyňovacích médií a tepla. Produktem je plyn obsahující výhřevné složky (H 2,

Více

NEKONVENČNÍ ZPŮSOBY VÝROBY TEPELNÉ A ELEKTRICKÉ ENERGIE. Ing. Stanislav HONUS

NEKONVENČNÍ ZPŮSOBY VÝROBY TEPELNÉ A ELEKTRICKÉ ENERGIE. Ing. Stanislav HONUS NEKONVENČNÍ ZPŮSOBY VÝROBY TEPELNÉ A ELEKTRICKÉ ENERGIE Ing. Stanislav HONUS ORGANICKÝ MATERIÁL Spalování Chemické přeměny Chem. přeměny ve vodním prostředí Pyrolýza Zplyňování Chemické Biologické Teplo

Více

SACHARIDY FOTOSYNTÉZA: SAHARIDY JSOU ORGANICKÉ SLOUČENINY SLOŽENÉ Z VÁZANÝCH ATOMŮ UHLÍKU, VODÍKU A KYSLÍKU.

SACHARIDY FOTOSYNTÉZA: SAHARIDY JSOU ORGANICKÉ SLOUČENINY SLOŽENÉ Z VÁZANÝCH ATOMŮ UHLÍKU, VODÍKU A KYSLÍKU. SACHARIDY SAHARIDY JSOU ORGANICKÉ SLOUČENINY SLOŽENÉ Z VÁZANÝCH ATOMŮ UHLÍKU, VODÍKU A KYSLÍKU. JSOU TO HYDROXYSLOUČENINY, PROTOŽE VŠECHNY OBSAHUJÍ NĚKOLIK HYDROXYLOVÝCH SKUPIN -OH. Sacharidy dělíme na

Více

ŘÍZENÉ SPALOVÁNÍ BIOMASY

ŘÍZENÉ SPALOVÁNÍ BIOMASY WORKSHOP SLNKO V NAŠICH SLUŽBÁCH 5.4.2013 7.4.2013, OŠČADNICA, SK TENTO MIKROPROJEKT JE SPOLUFINANCOVANÝ EURÓPSKOU ÚNIOU, Z PROSTRIEDKOV FONDU MIKROPROJEKTOV SPRAVOVANÉHO TRENČIANSKYM SAMOSPRÁVNYM KRAJOM

Více

PEVNÁ PALIVA. Základní dělení: Složení paliva: Fosilní-jedná se o nerostnou surovinu u našich výrobků se týká jen hnědouhelné brikety

PEVNÁ PALIVA. Základní dělení: Složení paliva: Fosilní-jedná se o nerostnou surovinu u našich výrobků se týká jen hnědouhelné brikety PEVNÁ PALIVA Základní dělení: Fosilní-jedná se o nerostnou surovinu u našich výrobků se týká jen hnědouhelné brikety Biomasa obnovitelný zdroj energie u našich výrobků se týká dřeva a dřevních briket Složení

Více

Olejný len. Agritec Plant Research s.r.o. Ing. Marie Bjelková, Ph.D. Ing. Prokop Šmirous, CSc.

Olejný len. Agritec Plant Research s.r.o. Ing. Marie Bjelková, Ph.D. Ing. Prokop Šmirous, CSc. Olejný len Agritec Plant Research s.r.o. Ing. Marie Bjelková, Ph.D. Ing. Prokop Šmirous, CSc. Charakterizace Linum usitatissimum L. a jeho technologických typů (A) Přadný len (B) Olejnopřadný len (dvojitě

Více

Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 10 OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VYUŽÍVANÉ ČLOVĚKEM 9. ročník

Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 10 OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VYUŽÍVANÉ ČLOVĚKEM 9. ročník Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 10 OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VYUŽÍVANÉ ČLOVĚKEM 9. ročník DOPORUČENÝ ČAS NA VYPRACOVÁNÍ: 25 minut INFORMACE K TÉMATU: OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE Spalováním fosilních

Více

Taxation of gas fuels by excise tax and ecological tax

Taxation of gas fuels by excise tax and ecological tax Zdanění plynných paliv spotřební a ekologickou daní Taxation of gas fuels by excise tax and ecological tax Ing. Josef BŘEZINA, CSc Anotace: Příspěvek je zaměřen na zdanění plynných paliv spotřební daní

Více

Technologie zplyňování biomasy

Technologie zplyňování biomasy Technologie zplyňování biomasy Obsah prezentace Profil společnosti Proces zplyňování Zplyňovací technologie Generátorový plyn Rozdělení technologií Typy zplyňovacích jednotek Čištění plynu Systém GB Gasifired

Více

Úvod do problematiky. Možnosti energetického využití biomasy

Úvod do problematiky. Možnosti energetického využití biomasy Úvod do problematiky Možnosti energetického využití biomasy Cíle Uvést studenta do problematiky energetického využití biomasy Klíčová slova Biomasa, energie, obnovitelný zdroj 1. Úvod Biomasa představuje

Více

Energetické zhodnocení komunálního odpadu, plastů, kalů ČOV, kyselých kalů, gudrónov, gumy a biomasy

Energetické zhodnocení komunálního odpadu, plastů, kalů ČOV, kyselých kalů, gudrónov, gumy a biomasy Energetické zhodnocení komunálního odpadu, plastů, kalů ČOV, kyselých kalů, gudrónov, gumy a biomasy obsah Prezentace cíl společnosti Odpadní komodity a jejich složení Nakládání s komunálním odpadem Thermo-katalitická

Více

Energetické plodiny pro vytápění budov

Energetické plodiny pro vytápění budov Energetické plodiny pro vytápění budov Ing.Vlasta Petříková, DrSc. CZ Biom České sdružení pro biomasu, Praha Kontakty - vpetrikova@volny.cz, Tel. 233 356 940, 736 171 353 Význam obnovitelných zdrojů energie

Více

4. Odpady v zemědělsko - potravinářském komplexu. Odpady z živočišné výroby a jejich zpracování

4. Odpady v zemědělsko - potravinářském komplexu. Odpady z živočišné výroby a jejich zpracování 4. Odpady v zemědělsko - potravinářském komplexu Odpady z živočišné výroby a jejich zpracování 1 Zdroj znečištění povrchových a odpadních vod Hnůj, močůvka, hnojůvka Nevhodné uložení odpadu Škodlivé mikroorganismy

Více

WWW.HOLUB-CONSULTING.DE

WWW.HOLUB-CONSULTING.DE WWW.HOLUB-CONSULTING.DE Kukuřice jako monokultura způsobující ekologické problémy Jako například: půdní erozi díky velkým rozestupům mezi jednotlivými řadami a pozdnímu pokrytí půdy, boj proti plevelu

Více

OBSAH 1 ÚVOD... 7. 1.1 Výrobek a materiál... 7 1.2 Přehled a klasifikace materiálů pro výrobu... 8 2 ZDROJE DŘEVA... 13

OBSAH 1 ÚVOD... 7. 1.1 Výrobek a materiál... 7 1.2 Přehled a klasifikace materiálů pro výrobu... 8 2 ZDROJE DŘEVA... 13 OBSAH 1 ÚVOD................................................. 7 1.1 Výrobek a materiál........................................ 7 1.2 Přehled a klasifikace materiálů pro výrobu..................... 8 2

Více

Platné znění od 1.11.2009. 274/1998 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství. ze dne 12. listopadu 1998 ČÁST PRVNÍ SKLADOVÁNÍ HNOJIV

Platné znění od 1.11.2009. 274/1998 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství. ze dne 12. listopadu 1998 ČÁST PRVNÍ SKLADOVÁNÍ HNOJIV Změna: vyhláškou č. 476/2000 Sb. Změna: vyhláškou č. 473/2002 Sb. Změna: vyhláškou č. 399/2004 Sb. Změna: vyhláškou č. 91/2007 Sb. Změna: vyhláškou č. 353/2009 Sb. Platné znění od 1.11.2009 274/1998 Sb.

Více

Rozdělení BPS podle zpracovávaného substrátu

Rozdělení BPS podle zpracovávaného substrátu Rozdělení BPS podle zpracovávaného substrátu Bioplynové stanice k 31.12.2015 Celkem 507 BPS (k 1.1.2014 500 BPS) Instalovaný výkon 358 MW Výroba elektřiny 83887 GWh Podíl bioplynu na OZE 24,7 % (22,1 %)

Více

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Osnova: 1.Dosavadní vývoj českého zemědělství 2.Rozvoj obnovitelných zdrojů energie 3.Pozitiva a rizika obnovitelných

Více

ANALYTICKÉ INFORMACE ZEMĚDĚLSTVÍ V PARDUBICKÉM KRAJI V ROCE 2006

ANALYTICKÉ INFORMACE ZEMĚDĚLSTVÍ V PARDUBICKÉM KRAJI V ROCE 2006 ZEMĚDĚLSTVÍ V PARDUBICKÉM KRAJI V ROCE 26 Výměra zemědělské půdy V roce 26 byla výměra zemědělské půdy v Pardubickém kraji 231,9 tis. ha, z čehož 78,5 % zaujímala orná půda a 21,1 % trvalé travní porosty.

Více

Zemědělství a potravinářský průmysl

Zemědělství a potravinářský průmysl Zemědělství a potravinářský průmysl Údaje z vykazovaného roku 26 Zeme Sasko Údaje z vykazovaného roku 26 ROZLOHA A OBYVATELSTVO VYUŽÍVÁNÍ ZEMĚDĚLSKĚ PŮDY ROZLOHA Celková rozloha 1. ha 1.842 35.75 Zemědělská

Více

Vliv paliv obsahujících bioložky na provozní parametry vznětových motorů

Vliv paliv obsahujících bioložky na provozní parametry vznětových motorů 185 Vliv paliv obsahujících bioložky na provozní parametry vznětových motorů doc. Ing. Josef Laurin, CSc., doc. Ing. Lubomír Moc, CSc., Ing. Radek Holubec Technická univerzita v Liberci, Studentská 2,

Více

Souhrn základních informací o uplatňování biopaliv v okolních zemích

Souhrn základních informací o uplatňování biopaliv v okolních zemích Souhrn základních informací o uplatňování biopaliv v okolních zemích Souhrn se týká Spolkové republiky Německo (SRN), Rakouska, Polska, Slovenska a České republiky (ČR). 1. Povinnost uplatňovat biopaliva

Více

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov TBA1 Vytápění Zdroje tepla - obnovitelné zdroje 1 Obnovitelné zdroje energie Zákon 406/2000 Sb o hospodaření energií OZE=nefosilní přírodní

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

274/1998 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 12. listopadu 1998 o skladování a způsobu používání hnojiv

274/1998 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 12. listopadu 1998 o skladování a způsobu používání hnojiv 274/1998 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 12. listopadu 1998 o skladování a způsobu používání hnojiv Změna: 476/2000 Sb. Změna: 473/2002 Sb. Změna: 399/2004 Sb. Změna: 91/2007 Sb. Ministerstvo

Více

Bioplynová stanice. Úvod. Immobio-Energie s.r.o. Jiráskovo nám. 4 Tel.: 377 429 799 326 00 Plzeň Fax: 377 429 921 contact@immobio-energie.

Bioplynová stanice. Úvod. Immobio-Energie s.r.o. Jiráskovo nám. 4 Tel.: 377 429 799 326 00 Plzeň Fax: 377 429 921 contact@immobio-energie. Ing. Diana Sedláčková Mobil: 728 019 076 Bioplynová stanice Úvod Vznik bioplynu z organických látek i využití methanu k energetickým účelům je známo již dlouho. Bioplyn je směs methanu, oxidu uhličitého

Více

Přírodní zdroje uhlovodíků

Přírodní zdroje uhlovodíků Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Říjen 2010 Mgr. Alena Jirčáková Zemní plyn - vznik: Výskyt často spolu s ropou (naftový zemní plyn) nebo

Více

PROGRAM BIOPLYNOVÉ STANICE

PROGRAM BIOPLYNOVÉ STANICE PROGRAM BIOPLYNOVÉ STANICE Obsah 1 Co je a jak vzniká bioplyn...2 2 Varianty řešení...3 3 Kritéria pro výběr projektů...3 4 Přínosy...4 4.1. Přínosy energetické...4 4.2 Přínosy environmentální...4 4.3

Více

PATRES Školící program. Bioplynové technologie

PATRES Školící program. Bioplynové technologie využití obnovitelných zdrojů energie v budovách Bioplynové technologie Ing. Jiří Klicpera CSc. Ing.Evžen Přibyl ENVIROS, s.r.o. 1 Motto "Já elektřinu ke svému životu nepotřebuji, televizi klidně mohu sledovat

Více

PROJEKT BIOPLYNOVÉ STANICE

PROJEKT BIOPLYNOVÉ STANICE PROJEKT BIOPLYNOVÉ STANICE Radek Kazda Příspěvek přináší základní návrh zemědělské bioplynové stanice na zpracování kukuřičné siláže, uvádí její roční provozní bilanci a ekonomické zhodnocení. Klíčová

Více

Vývoj v oblasti využití biomasy v Jihomoravském kraji

Vývoj v oblasti využití biomasy v Jihomoravském kraji Vývoj v oblasti využití biomasy v Jihomoravském kraji Odbor životního prostředí KrÚ JMK Ing. Aleš Pantůček 1. Analýza území Jihomoravský kraj je svoji rozlohou čtvrtý největší kraj v ČR, z hlediska počtu

Více

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ornajdelrvd) IV.

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ornajdelrvd) IV. IV. Platné znění části vyhlášky č. 377/2013 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv, ve znění vyhlášky č. 131/2014 Sb., s vyznačením navrhovaných změn *** 7 Používání hnojiv, pomocných látek a substrátů

Více

Název: Potřebujeme horkou vodu

Název: Potřebujeme horkou vodu Tradiční a nové způsoby využití energie Název: Potřebujeme horkou vodu Seznam příloh Obrázky k rozlosování žáků do náhodných skupin Motivační texty 1 až 5 Pracovní list Potřebujeme horkou vodu Graf naměřených

Více

Činnost klastru ENVICRACK v oblasti energetického využití odpadu

Činnost klastru ENVICRACK v oblasti energetického využití odpadu Činnost klastru ENVICRACK v oblasti energetického využití odpadu Pyrolýza jde o progresivní způsob získávání energie, přičemž nemalou výhodou je možnost likvidace mnohých těžko odstranitelných odpadů šetrným

Více

Zplynovací kotle s hořákem na dřevěné pelety DC18S, DC25S, DC24RS, DC30RS. C18S a AC25S. Základní data certifikovaných kotlů

Zplynovací kotle s hořákem na dřevěné pelety DC18S, DC25S, DC24RS, DC30RS. C18S a AC25S. Základní data certifikovaných kotlů Zplynovací kotle s hořákem na pelety DC18S, DC25S, DC24RS, DC30RS jsou konstruovány pro spalování dřeva a dřevěných briket (možná dotace z programu Zelená úsporám) C18S a AC25S jsou konstruovány pro spalování

Více

1. Obsahy dusíku, fosforu a draslíku ve statkových hnojivech (uvedeno po odpočtu skladovacích ztrát, vztaženo k uvedenému obsahu sušiny)

1. Obsahy dusíku, fosforu a draslíku ve statkových hnojivech (uvedeno po odpočtu skladovacích ztrát, vztaženo k uvedenému obsahu sušiny) 1. Obsahy dusíku, fosforu a draslíku ve statkových hnojivech (uvedeno po odpočtu skladovacích ztrát, vztaženo k uvedenému obsahu sušiny) Statkové hnojivo Dusík (N) Fosfor (P 2 O 5 ) Průměrný obsah sušiny

Více

BIOMASA JAKO ZDROJ ENERGIE

BIOMASA JAKO ZDROJ ENERGIE INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 BIOMASA JAKO ZDROJ ENERGIE Ing.

Více

Přehled vybraných energeticky využitelných rostlin

Přehled vybraných energeticky využitelných rostlin Přehled vybraných energeticky využitelných rostlin http://biom.cz/index.shtml?x=940486 Rozdělení podle vytrvalosti Jednoleté Energetické obiloviny Čiroky Kukuřičná sláma Konopí seté Laskavec Amaranthus

Více

Vývoj technologie výroby bioetanolu ze slámy v České republice úspěšně ukončen.

Vývoj technologie výroby bioetanolu ze slámy v České republice úspěšně ukončen. Vývoj technologie výroby bioetanolu ze slámy v České republice úspěšně ukončen. Jaroslav Váňa, Zdeněk Kratochvíl Dílčí výstup řešení projektu NAZV QE 1324 "Technologie výroby bioetanolu z lignocelulózové

Více

Energeticky soběstačná obec Žlutice zelené teplo z biomasy

Energeticky soběstačná obec Žlutice zelené teplo z biomasy Energeticky soběstačná obec Žlutice zelené teplo z biomasy Pavlína Voláková spol. Žlutická teplárenská a.s. Energetické zdroje Krajský úřad Karlovarského kraje odbor regionálního rozvoje Karlovy Vary 13.

Více

Úvod... 4. Bioplynová stanice... 5. Provoz bioplynové stanice... 6. Produkty anaerobní digesce... 7. Bioplynová stanice Načeradec...

Úvod... 4. Bioplynová stanice... 5. Provoz bioplynové stanice... 6. Produkty anaerobní digesce... 7. Bioplynová stanice Načeradec... Obsah Úvod... 4 Bioplynová stanice... 5 Provoz bioplynové stanice... 6 Produkty anaerobní digesce... 7 Bioplynová stanice Načeradec... 8 Technické informace... 9 Složení plynu... 10 Postup krmení... 11

Více

Peletovaná alternativní paliva ze spalitelných zbytků a biomasy

Peletovaná alternativní paliva ze spalitelných zbytků a biomasy Energetické využití biomasy Peletovaná alternativní paliva ze spalitelných zbytků a biomasy Ing. Petr Jevič, CSc., prof. h.c. Ing. Petr Hutla, CSc. Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i. Praha (VÚZT,

Více

Sluneční energie. Základní energie - celkové množství přiváděné k Zemi cca 1350 W.m -2 35 % se odrazí do kosmického prostoru 15 % pohlceno atmosférou

Sluneční energie. Základní energie - celkové množství přiváděné k Zemi cca 1350 W.m -2 35 % se odrazí do kosmického prostoru 15 % pohlceno atmosférou Sluneční energie Základní energie - celkové množství přiváděné k Zemi cca 1350 W.m -2 35 % se odrazí do kosmického prostoru 15 % pohlceno atmosférou 1 % energie větrů 1% mořské proudy 0,5 % koloběh vody

Více

Ročník: 1. Mgr. Jan Zmátlík Zpracováno dne: 11.10.2012

Ročník: 1. Mgr. Jan Zmátlík Zpracováno dne: 11.10.2012 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZMAJA_VYTAPENI_11 Název materiálu: Paliva, spalování paliv Tematická oblast: Vytápění 1. ročník Instalatér Anotace: Prezentace uvádí a popisuje význam, druhy a použití

Více

Compliance se směrnicemi EU o udržitelnosti výroby biopaliv do roku 2020 Splnění kritérií udržitelnosti, systém certifikace ISCC 19. 1.

Compliance se směrnicemi EU o udržitelnosti výroby biopaliv do roku 2020 Splnění kritérií udržitelnosti, systém certifikace ISCC 19. 1. Praha, 2011 1 Compliance se směrnicemi EU o udržitelnosti výroby biopaliv do roku 2020 Splnění kritérií udržitelnosti, systém certifikace ISCC 19. 1. 2011 Ing. Petr Jevič, CSc., prof. h.c. Výzkumný ústav

Více

Hydrotermické zpracování materiálů

Hydrotermické zpracování materiálů Hydrotermické zpracování materiálů Kapitola 1 strana 2 Cíle kapitoly Úvodní popis problematiky hydrotermické úpravy materiálů Popis děje hydrotermické úpravy za účelem výroby kapalných biopaliv Popis děje

Více

(CH4, CO2, H2, N, 2, H2S)

(CH4, CO2, H2, N, 2, H2S) VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE Ústav technologie vody a prostředí Anaerobní postupy úpravy odpadů Prof. Ing. Jana Zábranská,, CSc. Anaerobní fermentace organických materiálů je souborem procesů

Více

Pelety z netradičních. Mgr. Veronika Bogoczová

Pelety z netradičních. Mgr. Veronika Bogoczová Pelety z netradičních materiálů Mgr. Veronika Bogoczová Pelety z netradičních materiálů zvýšení zájmu o využití obnovitelných zdrojů energie rostlinná biomasa CO2 neutrální pelety perspektivní ekologické

Více

Kategorie, emisní faktory a plány zavedení zásad správné zemědělské praxe u zemědělských zdrojů

Kategorie, emisní faktory a plány zavedení zásad správné zemědělské praxe u zemědělských zdrojů Příloha č. 10 (Příloha č. 2 NV č. 615/2006 Sb.) Kategorie, emisní faktory a plány zavedení zásad správné zemědělské praxe u zemědělských zdrojů 1. Stanovení kategorie zemědělských zdrojů Kategorie zemědělského

Více

Stav, vývoj a trendy prodeje biopaliv a bionafty ve světě a na trhu v ČR

Stav, vývoj a trendy prodeje biopaliv a bionafty ve světě a na trhu v ČR Praha, 2012 1 VÚZT, v.v.i. PETROLsummit SVB Stav, vývoj a trendy prodeje biopaliv a bionafty ve světě a na trhu v ČR Ing. Petr Jevič, CSc., prof. h.c. Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i. VÚZT, v.v.i

Více

lní vývoj v ČR Biomasa aktuáln pevnými palivy 2010 Ing. Jan Koloničný, ný, Ph.D. Mgr. Veronika Hase 3.11. 4.11.2010 v Hotelu Skalní mlýn

lní vývoj v ČR Biomasa aktuáln pevnými palivy 2010 Ing. Jan Koloničný, ný, Ph.D. Mgr. Veronika Hase 3.11. 4.11.2010 v Hotelu Skalní mlýn Biomasa aktuáln lní vývoj v ČR Ing. Jan Koloničný, ný, Ph.D. Mgr. Veronika Hase Seminář: Technologické trendy při vytápění pevnými palivy 2010 3.11. 4.11.2010 v Hotelu Skalní mlýn Výroba elektřiny z biomasy

Více

1/6. 2. Stavová rovnice, plynová konstanta, Avogadrův zákon, kilomol plynu

1/6. 2. Stavová rovnice, plynová konstanta, Avogadrův zákon, kilomol plynu 1/6 2. Stavová rovnice, plynová konstanta, Avogadrův zákon, kilomol plynu Příklad: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22,

Více

Kotel na zplynování dřeva s ventilátorem a generátorem

Kotel na zplynování dřeva s ventilátorem a generátorem Kotel na zplynování dřeva s ventilátorem a generátorem Kotel na zplynování dřeva ORLIGNO 200 (18, 25, 40, 60, 80 k. Čisté řešení Dřevo je obnovitelné palivo, jako slunce, voda, nebo vítr. Je zdrojem energie,které

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice Životní prostředí a doprava Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

ití,, výhody a nevýhody jednotlivých zdrojů

ití,, výhody a nevýhody jednotlivých zdrojů Účel použit ití,, výhody a nevýhody jednotlivých zdrojů vytápění Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Seminář: : Technologické trendy ve vytápění pevnými palivy 21.10. 22.10.2009 Pozlovice 1 Obsah prezentace Rozdělení

Více

Pěstování energetických plodin pro výrobu bioplynu

Pěstování energetických plodin pro výrobu bioplynu Pěstování energetických plodin pro výrobu bioplynu Energie z pole České Budějovice 19.3.2009 Jiří Diviš, Jan Moudrý Zemědělská fakulta JU Č.Budějovice ENERGIE Fosilní paliva- omezené zásoby denní celosvětová

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Mgr.

Více

Obnovitelné zdroje energie v roce 2006 a letech minulých - přehled statistických dat -

Obnovitelné zdroje energie v roce 2006 a letech minulých - přehled statistických dat - Obnovitelné zdroje energie v roce 2006 a letech minulých - přehled statistických dat - Ing. Aleš B u f k a Seminář: Nástroje státu na podporu úspor energie a obnovitelných zdrojů Praha 22.11.2007 Pozice

Více

Internetový portál. www.tzb-info.cz. Fotovoltaika. v dopravě a v zemědělství. Ing. Bronislav Bechník, Ph.D.

Internetový portál. www.tzb-info.cz. Fotovoltaika. v dopravě a v zemědělství. Ing. Bronislav Bechník, Ph.D. Internetový portál www.tzb-info.cz Fotovoltaika v dopravě a v zemědělství Ing. Bronislav Bechník, Ph.D. odborný garant oboru Obnovitelná energie a úspory energie bronislav.bechnik@topinfo.cz www.tzb-info.cz

Více

Oxid uhličitý, biopaliva, společnost

Oxid uhličitý, biopaliva, společnost Oxid uhličitý, biopaliva, společnost Oxid uhličitý Oxid uhličitý v atmosféře před průmyslovou revolucí cca 0,028 % Vlivem skleníkového efektu se lidstvo dlouhodobě a všestranně rozvíjelo v situaci, kdy

Více

Logistika zbytkové lesní biomasy

Logistika zbytkové lesní biomasy Logistika zbytkové lesní biomasy Ing. Silvie Petránkov nková Ševčíková VŠB-TUO, Výzkumné energetické centrum - 1 - Co to je logistika? Technické, organizační a obchodní zajištění cesty surové biomasy ke

Více

Negativní vliv energetického využití biomasy Ing. Marek Baláš, Ph.D.

Negativní vliv energetického využití biomasy Ing. Marek Baláš, Ph.D. Negativní vliv energetického využití biomasy Ing. Marek Baláš, Ph.D. Osnova 2 Legislativa Biomasa druhy složení Emise vznik, množství, vlastnosti, dopad na ŽP a zdraví, opatření CO SO 2 NO x Chlor TZL

Více

ANALÝZA POTENCIÁLU BIOMASY V ČR S RESPEKTOVÁNÍM POTRAVINOVÉ BEZPEČNOSTI

ANALÝZA POTENCIÁLU BIOMASY V ČR S RESPEKTOVÁNÍM POTRAVINOVÉ BEZPEČNOSTI ANALÝZA POTENCIÁLU BIOMASY V ČR S RESPEKTOVÁNÍM POTRAVINOVÉ BEZPEČNOSTI Kamila Vávrová VÚKOZ, v. v. i., Praha OBSAH PŘEDNÁŠKY Potravinová bezpečnost Zdroje biomasy Typologie půd EP Model vývoje pěstebních

Více

Energetický potenciál biomasy v MSK

Energetický potenciál biomasy v MSK Energetický potenciál biomasy v MSK Ing. Silvie Petránková Ševčíková, Ph.D. Dny teplárenství a energetiky, 21. 23.4.2015, Hradec Králové VŠB Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum Biomasa

Více

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŮDA

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŮDA PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŮDA 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Problémy životního prostředí - půda V této kapitole se dozvíte: Jak vznikla půda. Nejvýznamnější škodliviny znečištění půd. Co je to

Více

Biomasa jako palivo 29.4.2016. Energetické využití biomasy jejím spalováním ENERGETICKÉ VYUŽITÍ BIOMASY

Biomasa jako palivo 29.4.2016. Energetické využití biomasy jejím spalováním ENERGETICKÉ VYUŽITÍ BIOMASY ENERGETICKÉ VYUŽITÍ BIOMASY ENERGETICKÉ VYUŽITÍ BIOMASY Co je to biomasa? Biomasa je souhrn látek tvořících těla všech organismů, jak rostlin, bakterií, sinic a hub, tak i živočichů. Tímto pojmem často

Více

Průmyslová kapalná maziva na bázi rostlinných olejů

Průmyslová kapalná maziva na bázi rostlinných olejů Téma přehledového článku Průmyslová kapalná maziva na bázi rostlinných olejů Zadavatel práce: prof. Ing. Martin Hartl, Ph. D. Autor práce: Bc. Petr Kohoutek Struktura článku 1. Úvod 2. Situace na trhu

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov. Budovy a energie Obnovitelné zdroje energie

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov. Budovy a energie Obnovitelné zdroje energie ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Budovy a energie Obnovitelné zdroje energie doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D. Verze 2.17 Systémy CZT 2 1 Centrální

Více

Model dokonalého spalování pevných a kapalných paliv Teoretické základy spalování. Teoretické základy spalování

Model dokonalého spalování pevných a kapalných paliv Teoretické základy spalování. Teoretické základy spalování Spalování je fyzikálně chemický pochod, při kterém probíhá organizovaná příprava hořlavé směsi paliva s okysličovadlem a jejich slučování (hoření) za intenzivního uvolňování tepla, což způsobuje prudké

Více

Energetické hodnocení krmiv

Energetické hodnocení krmiv Energetické hodnocení krmiv Využití energie krmiv v (%) BE Brutto energie 100 SE Stravitelná energie En.tuhých výkalů 70 (50-80) 30 (20-50) ME Metabolizovatelná EP EM energie plynů moče 57 (35-71) (4-9)

Více

CÍL. 20 % motorových paliv nahradit alternativními palivy

CÍL. 20 % motorových paliv nahradit alternativními palivy BIOPALIVA BIOFUELS Situace kolem ropy 1 barel ropy = 159 litrů Denní těžba ropy na světě : asi 75 milionů barelů Roční těžba ropy na světě : asi 27 miliard barelů Ropa pokrývá asi 40 % primární spotřeby

Více

VYUŽÍVÁNÍ DŘEVNÍHO ODPADU. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.

VYUŽÍVÁNÍ DŘEVNÍHO ODPADU. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28. VYUŽÍVÁNÍ DŘEVNÍHO ODPADU Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Dřevní odpad je významným sekundárním zdrojem dendromasy VYUŽÍVÁNÍ

Více

Technika v technologiích produkce tuhých biopaliv

Technika v technologiích produkce tuhých biopaliv Technika v technologiích produkce tuhých biopaliv Cíle Seznámit studenty s technikou a technologiemi využívaných při produkci tuhých biopaliv. Klíčová slova Biopaliva, sklizeň, zpracování 1. Úvod Technologie

Více

ENERGETICKÉ VYUŽITÍ BIOMASY

ENERGETICKÉ VYUŽITÍ BIOMASY ENERGETICKÉ VYUŽITÍ BIOMASY ENERGY USE OF BIOMASS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BACHELOR S THESIS AUTOR PRÁCE AUTHOR MICHAL BOUCHNER VEDOUCÍ PRÁCE SUPERVISOR Ing. MAREK BALÁŠ, Ph.D. BRNO 2015 ABSTRAKT Hlavním cílem

Více

REKONSTRUKCE UHELNÝCH KOTLŮ NA SPALOVÁNÍ BIOMASY

REKONSTRUKCE UHELNÝCH KOTLŮ NA SPALOVÁNÍ BIOMASY REKONSTRUKCE UHELNÝCH KOTLŮ NA SPALOVÁNÍ BIOMASY František HRDLIČKA Sněžné Milovy 2015 Czech Technical University in Prague, Czech Republic Faculty of Mechanical Engineering CHARAKTERISTIKA BIOMASY ODLIŠNOST

Více