Zápis. členové Rady HMP (příloha č. 1 originálu zápisu) (příloha č. 2 a 3 originálu zápisu) náměstek primátora Novotný radní Vašíček

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis. členové Rady HMP (příloha č. 1 originálu zápisu) (příloha č. 2 a 3 originálu zápisu) náměstek primátora Novotný radní Vašíček"

Transkript

1 Zápis ze 27. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v úterý dne 19. srpna2014 od hodin v Nové zasedací síni Rady HMP Předsedající: Přítomni: Přizvaní hosté: Omluveni: Ověřovatelé: Zapisovatelka: primátor hl. m. Prahy RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D. členové Rady HMP (příloha č. 1 originálu zápisu) (příloha č. 2 a 3 originálu zápisu) náměstek primátora Novotný radní Štvánová radní Pařízek Ing. Magdalena Vávrová 27. jednání Rady hlavního města Prahy zahájil ve hod. primátor hl. m. Prahy RNDr. Tomáš Hudeček, Ph. D. 1. Organizační záležitosti ( ) Schválení zápisu ze 26. jednání Rady HMP ze dne Zápis včetně usnesení byl schválen beze změny. (pro hlasovalo 6 radních, 2 se zdrželi, 2 byli nepřítomni náměstek primátora Novotný, ) Materiály stažené z projednání Rady HMP k návrhu Koncepčního dokumentu pro strategii kultury v Praze s výhledem na milníky 2020, 2030 a 2050 primátor hl. m. Prahy TISK č k návrhu na směnu části pozemku parc.č. 873/162, pozemků parc.č. 873/163 a parc.č. 888/14 v k.ú. Kamýk v podílovém spoluvlastnictví 5-ti fyzických osob (Ing. Kula a spol.) za část pozemku parc.č. 873/72 v k.ú. Kamýk ve vlastnictví hl.m. Prahy radní Vorlíčková TISK č

2 k záměru veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Právní informační systém Codexis" radní Manhart TISK č k uzavření smlouvy na dílčí zakázku "Zajištění technické správy databází využívaných elektronickými prezentacemi a aplikacemi v rámci infrastruktury prezentační vrstvy" v zast. I. náměstek primátora Vávra TISK č k uzavření smlouvy o poskytování odborných konzultací a činnosti systémového architekta v oblasti datových center a sítí v zast. I. náměstek primátora Vávra TISK č k objednávce služeb - Poskytování odborných poradenských služeb při přípravě podkladů k zadávacímu řízení k veřejné zakázce na Rozvoj, integrace a zajištění provozu ekonomických IS hl.m. Prahy" a zakázek souvisejících v zast. I. náměstek primátora Vávra TISK č k pronájmu movitých věcí ve vlastnictví Hlavního města Prahy pověřený ředitel MHMP Ing. Košťál, Ph. D. TISK č Materiály přeřazené z projednání do ORR k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. POS/40/02/003062/2014 o poskytnutí právní služby, uzavřené dne mezi hl. m. Praha a společností ROWAN LEGAL advokátní kancelář, s.r.o. primátor hl. m. Prahy TISK č zařazeno jako bod č. 148 ORR k uzavření kupní smlouvy veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Dodávka balíčku reflexních prvků pro prvňáčky II. - doplnění zakázky" primátor hl. m. Prahy TISK č zařazeno jako bod č. 149 ORR 2

3 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou daru z kap a úpravu rozpočtu v kap a 1016 TISK č zařazeno jako bod č. 150 ORR k návrhu na vyhlášení grantů v oblasti Kongresového turismu pro rok 2015 náměstek primátora Novotný v zast. radní Vorlíčková TISK č zařazeno jako bod č. 151 ORR k návrhu na vyhlášení grantů vlastníkům památkově významných objektů na rok 2015 náměstek primátora Novotný v zast. radní Vorlíčková TISK č zařazeno jako bod č. 152 ORR Materiály dodatečně zařazené do ORR k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů, svěření správy věcí z vlastnictví hlavního města Prahy městské části Praha 6 (nemovitosti v k.ú. Dejvice) radní Vorlíčková TISK č zařazeno jako bod č. 109 ORR Materiály stažené z ORR k návrhu na uzavření dodatku č. 5 ke Smlouvě o nájmu a správě č. A/39/1752/01 ve znění dodatků č. 1 až 4, uzavřené dne mezi hl.m.prahou jako pronajímatelem a společností CODUM s.r.o. jako nájemcem radní Vorlíčková TISK č Materiály přesunuté v programu projednání Rady HMP k návrhu na přerozdělení rozpočtu, odpovědnosti a kompetencí souvisejících s jednotlivými investičními akcemi realizovanými bývalým odborem městského investora mezi odbory MHMP strategických investic a technické vybavenosti náměstek primátora Nouza, pověřený ředitel MHMP Ing. Košťál, Ph. D. TISK č zařazeno jako bod č. 89 3

4 Materiály dodatečně zařazené do projednání Rady HMP k návrhu na provedení exhumace ostatků kněze římskokatolické církve Josefa Toufara z hromadného hrobu na hřbitově Ďáblice radní Dlouhý TISK č zařazeno jako bod č. 77 A k uzavření objednávky veřejné zakázky malého rozsahu "KCP - licence pro JBS" a k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 09 vnitřní správa v roce 2014 pověřený ředitel MHMP Ing. Košťál, Ph. D. TISK č zařazeno jako bod č. 89 A k návrhu na rozhodnutí Rady hl. m. Prahy ve věci podání doplnění trestního oznámení v souvislosti s obstaráním technologie Wi-Fi, zajištěním jejího provozu a poskytováním služeb pro provoz této technologie na území hlavního města Prahy pověřený ředitel MHMP Ing. Košťál, Ph. D. TISK č zařazeno jako bod č. 89 B Schválení programu 27. jednání Rady HMP Program 27. jednání Rady HMP byl s výše uvedenými úpravami schválen. (pro hlasovalo 8 radních, 2 byli nepřítomni radní Vašíček) 2. primátor hl. m. Prahy k návrhu zadání celoměstsky významné změny IV ÚP SÚ hl.m. Prahy - Z 2781/00 (Praha 6 -Bytová výstavba) TISK č Doba projednávání: Ing. arch. Kubiš pověř. říz. IPR HMP, Ing. Čemus SUP MHMP, Ing. Davidová SUP MHMP, Ing. Dvořáková SUP MHMP HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO: 7 ZDRŽEL SE: 1 PŘIJATO USNESENÍ ČÍSLO 2003 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel primátor hl. m. Prahy. 4

5 3. primátor hl. m. Prahy k návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje hl.m. Prahy TISK č A Doba projednávání: Ing. arch. Kubiš pověř. říz. IPR HMP Ing. Čemus - SUP MHMP Ing. Davidová SUP MHMP Ing. Dvořáková SUP MHMP PŘIJATO USNESENÍ ČÍSLO 2004 Předložený materiál uvedl předkladatel primátor hl. m. Prahy. 4. primátor hl. m. Prahy ke zřízení komise RHMP pro rozvoj konceptu Smart Cities v hlavním městě Praze dle požadavků Evropského inovačního partnerství pro Smart Cities and Communities TISK č Doba projednávání: T. Ctibor pověř. říz. IPR HMP Ing. Bučková IPR HMP PŘIJATO USNESENÍ ČÍSLO 2005 m. Prahy. S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel primátor hl. 5

6 5. primátor hl. m. Prahy k návrhu na úpravu rozpočtu, úpravu limitu prostředků na platy a úpravu limitu počtu zaměstnanců příspěvkové organizace Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy TISK č Doba projednávání: T. Ctibor pověř. říz. IPR HMP JUDr. Zenkerová IPR HMP PŘIJATO USNESENÍ ČÍSLO 2006 m. Prahy. S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel primátor hl. 6. primátor hl. m. Prahy k záměru na realizaci veřejné zakázky Modernizace ovládání Autonomního systému varování a vyrozumění obyvatelstva hl. m. Prahy prostřednictvím Městského rádiového systému TETRA včetně servisní podpory. TISK č Doba projednávání: Ing. Juránek - ředitel BKR MHMP HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO: 7 ZDRŽEL SE: 1 PŘIJATO USNESENÍ ČÍSLO 2007 Předložený materiál uvedl předkladatel primátor hl. m. Prahy. 6

7 7. primátor hl. m. Prahy Navýšení limitu licencí Pražského centra kartových služeb TISK č Doba projednávání: Ing. Vorlíček pověř. říz. INF MHMP Ing. Vychodil předs. představenstva Operátor Opencard, a.s. Mgr. Šimková - AK Abbot Legal, s.r.o. PŘERUŠENO S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel primátor hl. m. Prahy. Následovala široká diskuse, do které se zapojili zvláště primátor hl. m. Prahy, Mgr. Kotalík pověřený řízením odboru LEG MHMP a Mgr. Šimková, zástupkyně advokátní kanceláře Abbot Legal, s.r.o. Na základě návrhu primátora hl. m. Prahy bylo jednání Rady HMP přerušeno. ( ) Jednání Rady HMP opětovně zahájil primátor hl. m. Prahy ve V rámci pokračující diskuse si vyhradili I. nám. primátora Vávra, radní Pařízek a radní Štvánová záznam v zápise z jednání dnešní Rady HMP jmenovaní se při hlasování o návrhu usnesení ve stávající podobě zdrží hlasování. Na základě návrhu primátora hl. m. Prahy bylo projednání tisku opětovně přerušeno s tím, že odborem LEG MHMP a zástupkyní advokátní kanceláře Abbot Legal, s.r.o. bude upřesněn návrh usnesení a doprojednání tohoto materiálu proběhne na konci dnešního jednání Rady HMP. 8. primátor hl. m. Prahy Dohoda o společném postupu HMP a Operátor OPENCARD, a.s. TISK č Doba projednávání: Ing. Vorlíček pověř. říz. INF MHMP Ing. Vychodil předs. představenstva Operátor Opencard, a.s. Mgr. Křeček - AK Havel, Kuchař, Ryšavá, a partneři s.r.o. PŘERUŠENO Předložený materiál uvedl předkladatel primátor hl. m. Prahy. Projednávání materiálu bylo přerušeno na návrh předkladatele s tím, že tisk bude přepracován do následujícího jednání Rady HMP Tisk v písemné podobě nebyl dodán - jednání proběhlo na základě ústního předkladu. 7

8 9. I. náměstek primátora Vávra k návrhu na vydání ručitelského prohlášení za závazky Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciové společnosti (DP HMP) pro společnost ŠKODA TRANSPORTATION a.s. (ŠT) v souvislosti s uzavřením dodatku č. 5 ke kupní smlouvě č. prodávajícího (věřitele): ŠTO1/008/06SML, č. kupujícího (dlužníka): ze dne ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne , dodatku č. 2 ze dne , dodatku č. 3 ze dne , dodatku č. 4 ze dne mezi společností DP HMP a ŠT TISK č Doba projednávání: Ing. Ďuriš generální ředitel DP hl. m. Prahy PŘERUŠENO S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel I. náměstek primátora Vávra. Projednání materiálu bylo přerušeno na návrh předkladatele s tím, že materiál bude přepracován do příštího jednání Rady HMP Tisk v písemné podobě nebyl dodán - jednání proběhlo na základě ústního předkladu. 10. I. náměstek primátora Vávra k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace městské části Praha Lochkov na vrub kapitoly rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP rozpočtu hlavního města Prahy TISK č Doba projednávání: PŘIJATO USNESENÍ ČÍSLO 2008 Předložený materiál uvedl předkladatel I. náměstek primátora Vávra. 8

9 11. I. náměstek primátora Vávra k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace městské části Praha 15 na vrub kapitoly rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP rozpočtu hlavního města Prahy TISK č Doba projednávání: p. Prinzová, DiS. - zástupkyně starosty MČ Praha 15 PŘIJATO USNESENÍ ČÍSLO 2009 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel I. náměstek primátora Vávra. 12. I. náměstek primátora Vávra k návrhu finančních vztahů k městským částem hl. m. Prahy z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2015 TISK č Doba projednávání: HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO: 8 ZDRŽEL SE: 0 PŘIJATO USNESENÍ ČÍSLO 2010 Předložený materiál uvedl předkladatel I. náměstek primátora Vávra. 9

10 13. náměstek primátora Novotný v zastoupení radní Vorlíčková k návrhu na udělení grantů v oblasti Kongresového turismu pro rok II. kolo TISK č Doba projednávání: Mgr. Cipro ředitel OZV MHMP PŘIJATO USNESENÍ ČÍSLO 2011 Předložený materiál uvedla, v zastoupení náměstka primátora Novotného, radní Vorlíčková. 14. náměstek primátora Novotný v zastoupení radní Vorlíčková k vydání 1 ks hromadné akcie nahrazující 80 ks kmenových akcií na jméno Hlavní město Praha, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie ,- Kč, emitenta Kongresové centrum Praha, a.s. na základě zvýšení základního kapitálu TISK č Doba projednávání: Ing. Geuss, Ph.D. ředitel OPA MHMP HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO: 7 ZDRŽEL SE: 1 PŘIJATO USNESENÍ ČÍSLO 2012 Předložený materiál uvedla, v zastoupení náměstka primátora Novotného, radní Vorlíčková. 10

11 15. náměstek primátora Nouza k návrhu na zahájení přípravy investičních akcí MÚK Harfa a Zakrytí Spořilovské TISK č Doba projednávání: Ing. Pivec pověř. říz. TSK HMP PŘIJATO USNESENÍ ČÍSLO 2013 Předložený materiál uvedl předkladatel náměstek primátora Nouza. 16. náměstek primátora Nouza k návrhu aktualizace Územní energetické koncepce hl. m. Prahy TISK č Doba projednávání: Ing. Jirásková ředitelka MZO MHMP Ing. Hrstková MZO MHMP Ing. Voříšek techn. řed. SEVEn ENERGY, s.r.o. HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO: 7 ZDRŽEL SE: 1 PŘIJATO USNESENÍ ČÍSLO 2014 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel náměstek primátora Nouza. 11

12 17. náměstek primátora Nouza k návrhu na přiznání odměny řediteli příspěvkové organizace Lesy hl. m. Prahy TISK č Doba projednávání: Ing. Jirásková ředitelka MZO MHMP Ing. Hrstková MZO MHMP Ing. Frantík MZO MHMP HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO: 7 ZDRŽEL SE: 1 PŘIJATO USNESENÍ ČÍSLO 2015 Předložený materiál uvedl předkladatel náměstek primátora Nouza, který Radě HMP navrhl změnu přílohy č. 1 důvodové zprávy, což bylo Radou HMP akceptováno. Navržené usnesení bylo po této úpravě schváleno. 18. náměstek primátora Nouza k návrhu na výběr nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy s vybraným uchazečem na veřejnou zakázku Sanace opěrných stěn- Nábř.kpt.Jaroše TISK č Doba projednávání: Ing. Jirásková ředitelka MZO MHMP Ing. Hrstková MZO MHMP Ing. Frantík MZO MHMP PŘIJATO USNESENÍ ČÍSLO 2016 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel náměstek primátora Nouza. Na dotaz radního Pařízka, ve věci souladu projednávaného materiálu s Pravidly pro přípravu a vyhotovování materiálů pro jednání Rady HMP a se zákonem o veřejných zakázkách, reagoval potvrzením právní správnosti tisku Mgr. Kotalík, pověřený řízením odboru LEG MHMP. 12

13 19. náměstek primátora Nouza k návrhu na výběr nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy s vybraným uchazečem na veřejnou zakázku Obnova památkově chráněných objektů v Královské oboře TISK č Doba projednávání: Ing. Jirásková ředitelka MZO MHMP Ing. Hrstková MZO MHMP Ing. Frantík MZO MHMP PŘIJATO USNESENÍ ČÍSLO 2017 Předložený materiál uvedl předkladatel náměstek primátora Nouza. 20. náměstek primátora Nouza k návrhu na uzavření smlouvy na veřejnou zakázku malého rozsahu "Rekonstrukce lesní cesty - Pražská" TISK č Doba projednávání: Ing. Jirásková ředitelka MZO MHMP Ing. Hrstková MZO MHMP Ing. Frantík MZO MHMP HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO: 7 ZDRŽEL SE: 1 PŘIJATO USNESENÍ ČÍSLO 2018 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel náměstek primátora Nouza. 13

14 21. náměstek primátora Nouza k návrhu na uzavření smlouvy na veřejnou zakázku malého rozsahu "Restaurátorská rekonstrukce schodiště u památníku Vítkov" TISK č Doba projednávání: Ing. Jirásková ředitelka MZO MHMP Ing. Hrstková MZO MHMP Ing. Frantík MZO MHMP PŘIJATO USNESENÍ ČÍSLO 2019 Předložený materiál uvedl předkladatel náměstek primátora Nouza. 22. náměstek primátora Nouza k návrhu na přidělení dotací v rámci Programu Čistá energie Praha 2014 a s tím spojenou úpravu rozpočtu v kapitole 02 - I. TISK č Doba projednávání: Ing. Jirásková ředitelka MZO MHMP Ing. Hrstková MZO MHMP PŘIJATO USNESENÍ ČÍSLO 2020 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel náměstek primátora Nouza. 14

15 23. náměstek primátora Nouza záměr k realizaci veřejné zakázky Provozování sběrného dvora hl. m. Prahy Voctářova na území městské části Praha 8 TISK č Doba projednávání: Ing. Jirásková ředitelka MZO MHMP Ing. Kulhánková MZO MHMP PŘIJATO USNESENÍ ČÍSLO 2021 Předložený materiál uvedl předkladatel náměstek primátora Nouza. 24. náměstek primátora Nouza Záměr realizace veřejné zakázky Provozování sběrného dvora hl. m. Prahy Podnikatelská na území městské části Praha 21 TISK č Doba projednávání: Ing. Jirásková ředitelka MZO MHMP Ing. Kulhánková MZO MHMP HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO: 7 ZDRŽEL SE: 1 PŘIJATO USNESENÍ ČÍSLO 2022 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel náměstek primátora Nouza. 15

16 25. náměstek primátora Nouza Záměr realizace veřejné zakázky Provozování sběrného dvora hl. m. Prahy Zakrytá na území městské části Praha 4 TISK č Doba projednávání: Ing. Jirásková ředitelka MZO MHMP Ing. Kulhánková MZO MHMP PŘIJATO USNESENÍ ČÍSLO 2023 Předložený materiál uvedl předkladatel náměstek primátora Nouza. 26. náměstek primátora Nouza k záměru možného využití fondu kvalifikovaných investorů k financování infrastrukturních projektů hlavního města Prahy TISK č Doba projednávání: Ing. Koucký pověř. říz. OSI MHMP Ing. Jop - ČSOB Advisory, a.s. Mgr. Novák advokát PŘIJATO USNESENÍ ČÍSLO 2024 Předložený materiál uvedl předkladatel náměstek primátora Nouza. K materiálu se vyjádřila Ing. Javornická, zástupkyně ředitele MHMP pro sekci finanční a správy majetku. Schválení navrhovaného usnesení podpořil I. náměstek primátora Vávra. 16

17 27. náměstek primátora Nouza k návrhu na úpravu celkových investičních nákladů stavby č Strahovský tunel 2. stavba TISK č Doba projednávání: Ing. Koucký pověř. říz. OSI MHMP PŘIJATO USNESENÍ ČÍSLO 2025 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel náměstek primátora Nouza. 28. náměstek primátora Nouza k záměru odboru OSI MHMP na realizaci veřejné zakázky Rozšíření služeb k veřejné zakázce Právní zastupování Hlavního města Prahy ve všech věcech souvisejících se sporem se společností Metrostav a.s. týkajícího se realizace stavby Souboru staveb Městského okruhu - stavba č Myslbekova - Prašný most, stavba č Prašný most - Špejchar, stavba č Špejchar - Pelc - Tyrolka a stavba č Protipovodňová opatření na ochranu hl. m. Prahy, etapa 0007, část 14 Troja - městský okruh'" a ke jmenování "Zvláštní komise předmětné veřejné zakázky" TISK č Doba projednávání: Ing. Koucký pověř. říz. OSI MHMP JUDr. Vejběrová AK Squire Sanders, v.o.s. Mgr. Chalupa AK Squire Patton Boggs, v.o.s. PŘIJATO USNESENÍ ČÍSLO 2026 Předložený materiál uvedl předkladatel náměstek primátora Nouza, který požádal o doplnění informací JUDr. Vejběrovou, zástupkyni AK Squire Sanders, v.o.s. 17

18 29. náměstek primátora Nouza k uzavření smlouvy veřejné zakázky malého rozsahu na zhotovení variantní studie proveditelnosti na stavbu č "Odstraňování hlukové zátěže, etapa Protihlukové stěny při ulici Slánská, Praha 6-Řepy" TISK č Doba projednávání: Ing. Koucký pověř. říz. OSI MHMP HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO: 7 ZDRŽEL SE: 1 PŘIJATO USNESENÍ ČÍSLO 2027 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel náměstek primátora Nouza. 30. náměstek primátora Nouza k uzavření smlouvy veřejné zakázky malého rozsahu na zhotovení variantní studie proveditelnosti na stavbu č "Odstraňování hlukové zátěže, etapa Protihluková stěna při ulici Bělohorská, Praha 6" TISK č Doba projednávání: Ing. Koucký pověř. říz. OSI MHMP PŘIJATO USNESENÍ ČÍSLO 2028 Předložený materiál uvedl předkladatel náměstek primátora Nouza. Na dotaz radního Pařízka, ve věci souladu projednávaného materiálu se zákonem o veřejných zakázkách, reagovali potvrzením právní správnosti tisku Ing. Koucký, pověřený řízením odboru OSI MHMP a Mgr. Kotalík, pověřený řízením odboru LEG MHMP. 18

19 31. náměstek primátora Nouza k uzavření smlouvy veřejné zakázky malého rozsahu na poskytování investorských služeb a inženýrské činnosti při přípravě a realizaci stavby č Odstraňování hlukové zátěže, etapa Protihlukové stěny při ulici Slánská, Praha 6-Řepy" TISK č Doba projednávání: Ing. Koucký pověř. říz. OSI MHMP PŘIJATO USNESENÍ ČÍSLO 2029 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel náměstek primátora Nouza. 32. náměstek primátora Nouza k uzavření smlouvy veřejné zakázky malého rozsahu "Oprava zařízení včasného varování před vznikem námrazy - systému Boschung Mecatronic na komunikaci vysočanská radiála" TISK č Doba projednávání: Ing. Koucký pověř. říz. OSI MHMP PŘIJATO USNESENÍ ČÍSLO 2030 Předložený materiál uvedl předkladatel náměstek primátora Nouza. Na dotaz radního Pařízka, ve věci souladu projednávaného materiálu se zákonem o veřejných zakázkách, reagoval potvrzením právní správnosti tisku Mgr. Kotalík, pověřený řízením odboru LEG MHMP. 19

20 33. náměstek primátora Nouza k uzavření smlouvy veřejné zakázky malého rozsahu na aktualizaci projektové dokumentace pro zadání stavby č Kolektor Hlávkův most mezi hl. m. Prahou a INGUTIS, spol. s r.o. TISK č Doba projednávání: Ing. Koucký pověř. říz. OSI MHMP PŘIJATO USNESENÍ ČÍSLO 2031 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel náměstek primátora Nouza. 34. náměstek primátora Nouza k návrhu na uzavření dodatku č.4 k Souhrnu smluvních dohod č. DIL/21/07/005656/2011 na zhotovení stavby č "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV Praha na Císařském ostrově" etapa nová vodní linka TISK č Doba projednávání: Ing. Koucký pověř. říz. OSI MHMP PŘIJATO USNESENÍ ČÍSLO 2032 Předložený materiál uvedl předkladatel náměstek primátora Nouza. 20

21 35. náměstek primátora Nouza k uzavření smlouvy veřejné zakázky malého rozsahu na zajištění inženýrské činnosti na stavbu č "TV Lipence, etapa 0013 K Průhonu, 3.část" TISK č Doba projednávání: Ing. Albert, Ph. D. pověř. říz. OTV MHMP HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO: 7 ZDRŽEL SE: 1 PŘIJATO USNESENÍ ČÍSLO 2033 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel náměstek primátora Nouza. 36. náměstek primátora Nouza k uzavření smlouvy veřejné zakázky malého rozsahu Stavba č TV Lochkov, etapa 0012 Propojovací komunikace ŘSD, (DZS) TISK č Doba projednávání: Ing. Albert, Ph. D. pověř. říz. OTV MHMP PŘIJATO USNESENÍ ČÍSLO 2034 Předložený materiál uvedl předkladatel náměstek primátora Nouza. 21

22 37. náměstek primátora Nouza k uzavření smlouvy veřejné zakázky malého rozsahu na stavbu č "TV Letňany", etapa 0003-Rýmařovská TISK č Doba projednávání: Ing. Albert, Ph. D. pověř. říz. OTV MHMP PŘIJATO USNESENÍ ČÍSLO 2035 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel náměstek primátora Nouza. 38. náměstek primátora Nouza k návrhu uzavření smlouvy na zakázku malého rozsahu pro stavbu č Rajská zahrada - přemostění TISK č Doba projednávání: Ing. Albert, Ph. D. pověř. říz. OTV MHMP PŘIJATO USNESENÍ ČÍSLO 2036 Předložený materiál uvedl předkladatel náměstek primátora Nouza. 22

23 39. náměstek primátora Nouza k uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu pro stavbu č Centrální park JZM I, etapa 0005 Ukončení (DZS) TISK č Doba projednávání: Ing. Albert, Ph. D. pověř. říz. OTV MHMP HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO: 7 ZDRŽEL SE: 1 PŘIJATO USNESENÍ ČÍSLO 2037 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel náměstek primátora Nouza. 40. náměstek primátora Nouza k uzavření smlouvy veřejné zakázky malého rozsahu na "poskytování investorských služeb a inženýrské činnosti při přípravě a realizaci stavby č TV Řeporyje, etapa Muzikova MHD" TISK č Doba projednávání: Ing. Albert, Ph. D. pověř. říz. OTV MHMP HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO: 7 ZDRŽEL SE: 1 PŘIJATO USNESENÍ ČÍSLO 2038 Předložený materiál uvedl předkladatel náměstek primátora Nouza. 23

24 41. náměstek primátora Nouza k uzavření smlouvy veřejné zakázky malého rozsahu na stavbu č. 0133"TV Ďáblice", etapa 0009-Komunikace Ďáblická II TISK č Doba projednávání: Ing. Albert, Ph. D. pověř. říz. OTV MHMP PŘERUŠENO S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel náměstek primátora Nouza. Na základě připomínek Mgr. Kotalíka, pověřeného řízením odboru LEG MHMP, navrhl primátor hl. m. Prahy přerušení projednávaného materiálu s tím, že bude dopracován do příštího jednání Rady HMP náměstek primátora Nouza k uzavření mandátní smlouvy veřejné zakázky malého rozsahu stavby č TV Újezd nad Lesy, etapa 0021 BUS MHD - ČD TISK č Doba projednávání: Ing. Albert, Ph. D. pověř. říz. OTV MHMP PŘIJATO USNESENÍ ČÍSLO 2039 Předložený materiál uvedl předkladatel náměstek primátora Nouza. 24

25 43. náměstek primátora Nouza k uzavření smlouvy veřejné zakázky malého rozsahu stavby č TV Újezd nad Lesy, etapa 0021 BUS MHD - ČD TISK č Doba projednávání: Ing. Albert, Ph. D. pověř. říz. OTV MHMP HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO: 7 ZDRŽEL SE: 1 PŘIJATO USNESENÍ ČÍSLO 2040 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel náměstek primátora Nouza. 44. náměstek primátora Nouza k záměru odboru technické vybavenosti MHMP na realizaci veřejné zakázky na stavební práce pro st. č "TV Ďáblice", etapa 0007-Červený mlýn TISK č Doba projednávání: Ing. Albert, Ph. D. pověř. říz. OTV MHMP HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO: 7 ZDRŽEL SE: 1 PŘIJATO USNESENÍ ČÍSLO 2041 Předložený materiál uvedl předkladatel náměstek primátora Nouza. 25

26 45. náměstek primátora Nouza k záměru odboru OMI MHMP na realizaci veřejné zakázky č TV Klánovice, etapa 0003 Komunikace III, část 1 TISK č Doba projednávání: Ing. Albert, Ph. D. pověř. říz. OTV MHMP PŘERUŠENO S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel náměstek primátora Nouza. Projednání tisku bylo na základě doporučení a souhlasu členů Rady HMP přerušeno. Tisk v písemné podobě nebyl dodán, materiál byl projednán na základě ústního předkladu. 46. radní Štvánová k návrhu na jmenování ředitelky příspěvkové organizace Střední odborné učiliště gastronomie, se sídlem Praha 10, U Krbu 45/521 TISK č Doba projednávání: JUDr. Dolejšová pověř. říz. SMS MHMP Mgr. Mrvová PŘIJATO USNESENÍ ČÍSLO 2042 Předložený materiál uvedla předkladatelka radní Štvánová. 26

27 47. radní Štvánová k návrhu na stanovení výše platu ředitelům a ředitelkám příspěvkových organizací zřízených hlavním městem Prahou v působnosti odboru školství, mládeže a sportu MHMP TISK č Doba projednávání: JUDr. Dolejšová pověř. říz. SMS MHMP HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO: 7 ZDRŽEL SE: 1 PŘIJATO USNESENÍ ČÍSLO 2043 Štvánová. S předloženým materiálem Radu HMP seznámila předkladatelka radní 48. radní Štvánová k návrhu na vyhlášení Celoměstského programu podpory projektů netradičních forem využití volného času mládeže v hl. m. Praze v roce Můj nápad TISK č Doba projednávání: JUDr. Dolejšová pověř. říz. SMS MHMP PŘIJATO USNESENÍ ČÍSLO 2044 Předložený materiál uvedla předkladatelka radní Štvánová. 27

28 49. radní Štvánová ke schválení uzavření smlouvy o dílo na zajištění inženýrské činnosti - TDI na akci:,,zš a MŠ Za Invalidovnou P8 - přístavba pavilonu MŠ a ZŠ, dílen a tělocvičny ", Základní škola a Mateřská škola, Za Invalidovnou 3, Praha 8, s uchazečem doporučeným hodnotící komisí ze zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu. TISK č Doba projednávání: JUDr. Dolejšová pověř. říz. SMS MHMP PŘIJATO USNESENÍ ČÍSLO 2045 Štvánová. S předloženým materiálem Radu HMP seznámila předkladatelka radní 50. radní Štvánová k uzavření smlouvy veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci akce SOŠ STAVEBNÍ A ZAHRAD. P9 - rek. vstupních prostorů školy, Střední odborná škola stavební a zahradnická, Praha 9, Učňovská 1, s uchazečem doporučeným hodnotící komisí ze zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu. TISK č Doba projednávání: JUDr. Dolejšová pověř. říz. SMS MHMP HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO: 7 ZDRŽEL SE: 1 PŘIJATO USNESENÍ ČÍSLO 2046 Předložený materiál uvedla předkladatelka radní Štvánová. 28

29 51. radní Štvánová ke schválení uzavření smlouvy o dílo na zajištění inženýrských činností - projekčních prací na akci:"základní umělecká škola Klapkova, Praha 8 - půdní vestavba", ZUŠ Klapkova, Klapkova 156/25, Praha 8. TISK č Doba projednávání: JUDr. Dolejšová pověř. říz. SMS MHMP PŘIJATO USNESENÍ ČÍSLO 2047 Štvánová. S předloženým materiálem Radu HMP seznámila předkladatelka radní 52. radní Štvánová k návrhu na vyhlášení Celoměstských programů podpory využití volného času dětí a mládeže na území hl. m. Prahy na rok 2015 TISK č Doba projednávání: JUDr. Dolejšová pověř. říz. SMS MHMP PŘIJATO USNESENÍ ČÍSLO 2048 Předložený materiál uvedla předkladatelka radní Štvánová. 29

30 53. radní Štvánová k návrhu na uzavření darovací smlouvy mezi hl.m. Prahou a Občanským sdružením Prevence dětem na projekt "Bezpečnostní průprava dětí předškolního věku" TISK č Doba projednávání: Mgr. Boháč ředitel PRM MHMP HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO: 7 ZDRŽEL SE: 1 PŘIJATO USNESENÍ ČÍSLO 2049 Štvánová. S předloženým materiálem Radu HMP seznámila předkladatelka radní 54. radní Vorlíčková k záměru odboru SVM MHMP na realizaci veřejné zakázky "Komunikace U Sloupu - Troja" a ke schválení jmenování komisí TISK č Doba projednávání: J. Rak, BBA SVM MHMP Ing. Hós - SVM MHMP PŘIJATO USNESENÍ ČÍSLO 2050 Předložený materiál uvedla předkladatelka radní Vorlíčková. 30

31 55. radní Vorlíčková k návrhu na úplatný převod pozemků parc. č. 1544/1, parc. č. 1544/4, parc. č. 1544/5, parc. č. 1544/11, parc. č. 1544/12 a parc. č. 1544/13, vše v k.ú. Strašnice o celkové výměře m2 TISK č Doba projednávání: J. Rak, BBA SVM MHMP Ing. Hós - SVM MHMP PŘIJATO USNESENÍ ČÍSLO 2051 S předloženým materiálem Radu HMP seznámila předkladatelka radní Vorlíčková. 56. radní Vorlíčková k návrhu na úplatný převod zastavěného pozemku parc.č. 2031/46 v kat. území Chodov z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví společnosti TERMOCOM s.r.o. TISK č Doba projednávání: J. Rak, BBA SVM MHMP Ing. Hós - SVM MHMP PŘIJATO USNESENÍ ČÍSLO 2052 Předložený materiál uvedla předkladatelka radní Vorlíčková. 31

32 57. radní Vorlíčková k návrhu směny pozemku parc.č. 2010/150 o výměře 2842 m2 a pozemku parc.č. 2123/1 o výměře 1898 m2 v k. ú. Stodůlky, ve vlastnictví Trigema Development s.r.o. za pozemek parc. č. 2166/46 o výměře 4195 m2 a pozemek parc.č. 2166/56 o výměře 688 m2 v k. ú. Stodůlky, ve vlastnictví hl. m. Prahy TISK č Doba projednávání: J. Rak, BBA SVM MHMP Ing. Hós - SVM MHMP HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO: 7 ZDRŽEL SE: 1 PŘIJATO USNESENÍ ČÍSLO 2053 S předloženým materiálem Radu HMP seznámila předkladatelka radní Vorlíčková. 58. radní Vorlíčková k návrhu směny části pozemku parc.č. 978/9 v k. ú. Jinonice, ve vlastnictví CONDUCT s.r.o. za část pozemku parc.č. 1510/6 v k.ú. Jinonice, ve vlastnictví hl.m. Prahy a směny části pozemku parc.č. 978/8 v k. ú. Jinonice, ve vlastnictví Next development s.r.o. za část pozemku parc.č v k.ú. Jinonice, ve vlastnictví hl.m. Prahy TISK č Doba projednávání: J. Rak, BBA SVM MHMP Ing. Hós - SVM MHMP HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO: 7 ZDRŽEL SE: 1 PŘIJATO USNESENÍ ČÍSLO 2054 Předložený materiál uvedla předkladatelka radní Vorlíčková. 32

Zápis. z 16. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v úterý dne 22. dubna 2014 od 12.00 hodin v Nové zasedací síni Rady HMP

Zápis. z 16. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v úterý dne 22. dubna 2014 od 12.00 hodin v Nové zasedací síni Rady HMP Zápis z 16. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v úterý dne 22. dubna 2014 od 12.00 hodin v Nové zasedací síni Rady HMP Předsedající: primátor hl. m. Prahy RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D. Přítomni:

Více

Zápis. ze 3. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v úterý dne 27. ledna 2015 od 9.00 hodin v Nové zasedací síni Rady HMP

Zápis. ze 3. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v úterý dne 27. ledna 2015 od 9.00 hodin v Nové zasedací síni Rady HMP Zápis ze 3. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v úterý dne 27. ledna 2015 od 9.00 hodin v Nové zasedací síni Rady HMP Předsedající: primátorka hl. m. Prahy Adriana Krnáčová Přítomni: členové

Více

U P R A V E N Ý P R O G R A M 16. jednání Rady HMP, které se koná dne 22. 4. 2014

U P R A V E N Ý P R O G R A M 16. jednání Rady HMP, které se koná dne 22. 4. 2014 U P R A V E N Ý P R O G R A M 16. jednání Rady HMP, které se koná dne 22. 4. 2014 K odsouhlasení - zápis z 15. jednání Rady HMP ze dne 15. 4. 2014 BOD TISK MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS PŘIZVANÍ 1. Organizační

Více

Schválená usnesení 33. Rady HMP ze dne 8.10.2014

Schválená usnesení 33. Rady HMP ze dne 8.10.2014 R-15637 2665 7.10.2014 k návrhu na zveřejňování smluv na webových stránkách akciové společnosti Obecní dům, a.s. R-15636 2666 7.10.2014 k návrhu na zveřejňování smluv na webových stránkách akciové společnosti

Více

Schválená usnesení 25. Rady HMP ze dne 30.6.2015

Schválená usnesení 25. Rady HMP ze dne 30.6.2015 R-18364 1580 30.6.2015 k rozpracování projektového záměru Prague Market (Jednotný trh městských služeb) R-18436 1581 30.6.2015 k návrhu na poskytnutí daru městu Tbilisi a úpravě rozpočtu běžných výdajů

Více

Schválená usnesení 24. Rady HMP ze dne 24.6.2014

Schválená usnesení 24. Rady HMP ze dne 24.6.2014 R-14338 1486 24.6.2014 k výroční zprávě, schválení účetní závěrky a vypořádání hospodářského výsledku za rok 2013 a ke schválení smluv o výkonu funkce se členy dozorčí rady společnosti Rozvojové projekty

Více

U P R A V E N Ý P R O G R A M U J E D N Á N Í

U P R A V E N Ý P R O G R A M U J E D N Á N Í N Á V R H U P R A V E N Ý P R O G R A M U J E D N Á N Í 39. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, které se koná dne 29.5. 2014 od 9,00 hod. (v případě potřeby jednání pokračuje v pátek 30.5. 2014)

Více

Zpráva o činnosti rady MČ Praha 10 za období od 1. 7. 2014 do 31. 12. 2014

Zpráva o činnosti rady MČ Praha 10 za období od 1. 7. 2014 do 31. 12. 2014 Rada MČ Praha 10 2. zasedání ZMČ Praha 10 dne 26. 1. 2015 Zpráva o činnosti rady MČ Praha 10 za období od 1. 7. 2014 do 31. 12. 2014 Důvod předložení: 94 odst. 1 a 70 odst. 4 zákona č. 131/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 Pozvánka

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 Pozvánka MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 Pozvánka Zastupitelstvo městské části 16. jednání 14.10.2013 Místo konání: Divadelní sál MZŠ Začátek jednání: 16:00 hod Navržený program jednání: Pořadí Věc Číslo materiálu Značka

Více

Zápis. 11. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 25.5.2010

Zápis. 11. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 25.5.2010 Zápis 11. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 25.5.2010 Přítomni: Dále přítomni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka rady, Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Černochová, starostka, Ing.

Více

Zápis. 16. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 28.8.2007

Zápis. 16. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 28.8.2007 Zápis 16. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 28.8.2007 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka RMČ, Jana Černochová, starostka, Ing. Karel Chramosil, člen

Více

USNESENÍ z 6. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 17. března 2010

USNESENÍ z 6. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 17. března 2010 USNESENÍ z 6. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 17. března 2010 USNESENÍ RK/6/310/2010 při výkonu působnosti Valné hromady společnosti Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a. s.,

Více

Seznam usnesení 40. Zastupitelstva HMP ze dne 19. 6. 2014

Seznam usnesení 40. Zastupitelstva HMP ze dne 19. 6. 2014 Z-2614 40/1 19.6.2014 k návrhu na vydání změny Z 2833/00 Územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy (posun ÚSES v k.ú. Kunratice) Z-2681 40/2 19.6.2014 k návrhu na pořízení celoměstsky významných změn

Více

P Ř E H L E D usnesení 32. zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy ze dne 24.11.2005

P Ř E H L E D usnesení 32. zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy ze dne 24.11.2005 P Ř E H L E D usnesení 32. zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy ze dne 24.11.2005 Tisk Č.usn. Schváleno Název usnesení 039 32/01 24.11.2005 Konečný návrh rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2006 a dotačním

Více

Seznam usnesení 8. Zastupitelstva HMP ze dne 18. 6. 2015

Seznam usnesení 8. Zastupitelstva HMP ze dne 18. 6. 2015 Z-3400 8/1 18.6.2015 k návrhu na vyhrazení si pravomoci rozhodovat v samostatné působnosti Zastupitelstvem hlavního města Prahy Z-3401 8/2 18.6.2015 k volbě přísedících Městského soudu v Praze Z-3503 8/3

Více

R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2

R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 Zápis 14. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 21.07.2014 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Mgr. Jana Černochová, starostka,

Více

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012. Obsah přílohy:

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012. Obsah přílohy: Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012 PŮSOBNOST A RÁMCOVÁ NÁPLŇ ČINNOSTI ODBORŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU RUMBURK Obsah přílohy: a) 10 Odbor starosty b) 11 Odbor II. místostarosty

Více

Zápis. 8. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2. konané dne 24.6.2008

Zápis. 8. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2. konané dne 24.6.2008 Zápis 8. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 konané dne 24.6.2008 Přítomni: Dále přítomni: Jana Babická, členka rady, Ing. Michal Bočan, člen zastupitelstva, Zdeněk Brož, člen zastupitelstva,

Více

USNESENÍ z 32. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 20. 10. 2014

USNESENÍ z 32. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 20. 10. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 32.

Více

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 06.02.2015. Obsah přílohy:

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 06.02.2015. Obsah přílohy: Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 06.02.2015 PŮSOBNOST A RÁMCOVÁ NÁPLŇ ČINNOSTI ODBORŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU RUMBURK Obsah přílohy: a) 9 Starosta b) 10 Odbor tajemníka c) 11

Více

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE V Ý P I S U S N E S E N Í z 24. zasedání dne 12.12.2011 1. Plnění usnesení RZK a ZZK 1109/R24/11 bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského

Více

Zápis z jednání Finančního výboru ZMČ Praha 18 ze dne 31. ledna 2007

Zápis z jednání Finančního výboru ZMČ Praha 18 ze dne 31. ledna 2007 Zápis z jednání Finančního výboru ZMČ Praha 18 ze dne 31. ledna 2007 Zápis z jednání Finančního výboru ZMČ Praha 18 (FV ZMČ) Dne 31.ledna 2007, začátek: 17,00 hod ukončení: 19,05 hod Přítomni: Ing. Juklová,

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č. j.: LK-0071/14/Tr Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Přezkoumání hospodaření města Jilemnice za rok

Více

Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice

Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice konaného dne 8. 6. 2015 od 14.00 hod. Zúčastnění: starosta Ing. Miloš Růžička, zástupce starosty Martin Lonek, radní Ing. Tomáš Dvořák, radní Ing.

Více

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011 Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011 které se konalo ve středu 19. 10. 2011 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : 5 MUDr. Jan Šťastný JUDr. Ing. Petr Petržílek,

Více

U S N E S E N Í. č. 124-164

U S N E S E N Í. č. 124-164 U S N E S E N Í z 22. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 19.12. 2013 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 17.00 hod. ukončení : 20.40 hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl (příchod 17.30),

Více

Výsledky projednání Rady města Kolína ze 146. schůze konané dne 02.06.2014. Usnesení č. 146/2691/2014 146/2742/2014

Výsledky projednání Rady města Kolína ze 146. schůze konané dne 02.06.2014. Usnesení č. 146/2691/2014 146/2742/2014 Výsledky projednání Rady města Kolína ze 146. schůze konané dne 02.06.2014. Usnesení č. 146/2691/2014 146/2742/2014 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodů dodržení přiměřenosti

Více

NÁPLŇ PRÁCE jednotlivých odborů, oddělení, úseků a organizačních složek

NÁPLŇ PRÁCE jednotlivých odborů, oddělení, úseků a organizačních složek Příloha č. 4 ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU č. 1/2015 NÁPLŇ PRÁCE jednotlivých odborů, oddělení, úseků a organizačních složek Obsah: Část I. Společné náplně odborů, organizačních složek... 2 Část II. Náplně jednotlivých

Více

Zpráva o činnosti Městského úřadu Česká Lípa. za rok 2014

Zpráva o činnosti Městského úřadu Česká Lípa. za rok 2014 Zpráva o činnosti Městského úřadu za rok 2014 Předkládá: Zpracovali: Mgr. Romana Žatecká, starostka města Ing. Jan Hladonik, tajemník MěÚ vedoucí odborů, oddělení a referenti Úvod Vážení zastupitelé, vážení

Více

Zpráva o činnosti Městského úřadu, Městské policie Lysá nad Labem za rok 2012

Zpráva o činnosti Městského úřadu, Městské policie Lysá nad Labem za rok 2012 Zpráva o činnosti Městského úřadu, Městské policie Lysá nad Labem za rok 2012 Obsah: Rok 2012 - rok velkých investic Činnost městského úřadu Odbor vnitřních věcí Odbor fi nanční Odbor správy majetku a

Více