Národní památkový ústav Valdštejnské náměstí 3, Praha 1 zřízen Ministerstvem kultury ČR k

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Národní památkový ústav Valdštejnské náměstí 3, 118 01 Praha 1 zřízen Ministerstvem kultury ČR k 1.1. 2003"

Transkript

1 Národní památkový ústav Valdštejnské náměstí 3, Praha 1 zřízen Ministerstvem kultury ČR k

2 Seznam pracovišť NPÚ ústřední pracoviště v Praze ú.o.p. v hl. městě Praze ú.o.p. středních Čech v Praze ú.o.p. v Českých Budějovicích ú.o.p. v Plzni ú.o.p. v Lokti ú.o.p. v Ústí nad Labem ú.o.p. v Liberci ú.o.p. v Pardubicích ú.o.p. v Josefově ú.o.p. v Brně ú.o.p. v Telči ú.o.p. v Kroměříži ú.o.p. v Ostravě ú.o.p. v Olomouci

3 Organizační struktura NPÚ K začátku roku 2011 má NPÚ 1860 systemizovaných míst

4 Památkový fond v ČR, k němuž NPÚ zajišťuje odbornou gesci ve smyslu zákona 20/87 Sb. o státní památkové péči Počty nemovitých památek a plošně chráněných území na území ČR: Světové kulturní dědictví (UNESCO): 12 Národní kulturní památky (NKP): 272 Archeologické památkové rezervace (APR): 10 Ostatní památkové rezervace (např. technické památky v rámci JM kraje Stará Huť): 2 Městské památkové rezervace (MPR): 40 Vesnické památkové rezervace (VPR): 61 Krajinné památkové zóny (KPZ): 19 Městské památkové zóny (MPZ): 253 Vesnické památkové zóny (VPZ): 211 Ochranná pásma (OP): 439 Plošně chráněná území celek: 1047 Nemovité kulturní památky počet rejstříkových čísel: Počty movitých památek na území ČR jsou jen odhadovány na více než 50 tis., předměty kulturní povahy na objektech SHZ asi na 1 milion a svazky hist: knihoven na 200 tis.

5 STATUT NÁRODNÍHO PAMÁTKOVÉHO ÚSTAVU Čl. I Základní údaje (1) Národní památkový ústav (dále jen NPÚ ) je státní příspěvkovou organizací, která má celostátní působnost a vystupuje v právních vztazích svým jménem, přičemž nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. (2) NPÚ byl zřízen s účinností ode dne 1. ledna 2003 na dobu neurčitou podle zákona, rozhodnutím ministerstva vydaným pod č.j /2002 o splynutí dosavadních státních organizací na úseku státní památkové péče. (3) NPÚ je podle 25 odst. 2 zákona odbornou organizací státní památkové péče s celostátní působností, řízenou ministerstvem. (4) Zřizovatelem NPÚ je Česká republika - Ministerstvo kultury, IČ: (5) Sídlem NPÚ je Praha 1 - Malá Strana, Valdštejnské nám. 3, (6) Identifikační číslo NPÚ je Čl. II Organizační členění (1) NPÚ se člení na ústřední pracoviště (dále jen "ÚP") a územní odborná pracoviště (dále jen "ÚOP"). ÚP a ÚOP jsou tvořena odbornou sekcí památkové péče, sekcí provozně ekonomickou a sekcí správ památkových objektů. (2) Ústřední pracoviště řídí celkovou činnost NPÚ a v rozsahu vymezeném vnitřními předpisy přímo zajišťuje úkoly státní památkové péče. (3) V rámci své územní působnosti a jejího rozsahu, stanoveném v Hlavním organizačním řádu, zajišťují činnost NPÚ ÚOP.

6 STATUT NÁRODNÍHO PAMÁTKOVÉHO ÚSTAVU (4) NPÚ může k plnění svých úkolů zřizovat a rušit detašovaná a dislokovaná pracoviště. Podrobnosti stanoví Hlavní organizační řád NPÚ. (5) Podrobnosti organizačního členění a činnosti NPÚ včetně zřizování a působnosti poradních orgánů stanoví Hlavní organizační řád NPÚ a další vnitřní předpisy. Čl. III Statutární a další orgány (1) Statutárním orgánem NPÚ, oprávněným jednat jménem NPÚ ve všech záležitostech, je generální ředitel, kterého jmenuje a odvolává ministr kultury. (2) Ředitelé ÚOP jsou oprávněni jednat jménem NPÚ ve všech záležitostech, týkajících se jimi řízeného ÚOP, s výjimkou záležitostí, které podle vnitřních předpisů přísluší pouze generálnímu řediteli a záležitostí, které si generální ředitel vyhradil. (3) Generálního ředitele zastupuje v době jeho nepřítomnosti jím pověřený zástupce. (4) Pracovníci NPÚ jsou oprávněni jednat jménem NPÚ v mezích svých pracovních úkolů; k jednání i v dalších věcech musí být písemně pověřeni generálním ředitelem nebo ředitelem ÚOP v mezích jejich působnosti. (5) Generální ředitel přímo řídí ÚP, jmenuje a odvolává své náměstky. Jmenuje a odvolává ředitele ÚOP a po projednání s řediteli ÚOP jmenuje a odvolává jejich náměstky a vedoucí správ památkových objektů, jejichž seznam tvoří přílohu č. 2 tohoto statutu. Čl. IV Hlavní činnost NPÚ NPÚ jako odborná organizace státní památkové péče zajišťuje a vykonává činnosti a úkoly stanovené v 32 zákona a v dalších právních předpisech. Přehled těchto činností je stanoven v Příloze č. 3.

7 STATUT NÁRODNÍHO PAMÁTKOVÉHO ÚSTAVU Čl. V Předmět jiné činnosti Kromě činností uvedených v čl. IV je NPÚ oprávněn vykonávat podle zvláštních právních předpisů i jinou činnost, a to činnost uvedenou v Příloze č. 4 tohoto Statutu. Čl. VI Hospodaření (1) NPÚ hospodaří s majetkem České republiky, který byl ke dni účinnosti Statutu evidován v jeho účetnictví, jakož i s dalším majetkem České republiky, který mu po tomto dni byl svěřen do příslušnosti hospodařit, nebo který do příslušnosti hospodařit nabyl. (2) NPÚ jako výzkumná organizace vede odděleně účetnictví pro primární neekonomické činnosti uvedené v bodu Rámce Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací tak, aby bylo zabráněno tzv. krizovému financování ekonomických činností výzkumné organizace. Veškerý zisk pocházející z primárních neekonomických činností, pokud jsou na jeho financováni použity veřejné prostředky, je zpětně investován do výzkumu, vývoje nebo do šíření jeho výsledku nebo do výuky. (3) Finanční hospodaření Národního památkového ústavu se řídí právními předpisy upravujícími hospodaření státních příspěvkových organizací. (4) Věc nebo její část, s níž Národní památkový ústav hospodaří, může přenechat do užívání právnické nebo fyzické osobě v souladu s příslušnými právními předpisy a za podmínek stanovených zvláštním zákonem upravujícím nakládání s majetkem státu. (5) S majetkem, který je kulturní památkou, hospodaří NPÚ podle zvláštních právních předpisů.

8 STATUT NÁRODNÍHO PAMÁTKOVÉHO ÚSTAVU Čl. VII Účinnost Tato změna statutu nabývá účinnosti dnem podpisu ministrem kultury. Čl. VIII Závěrečná ustanovení (1) Dnem účinnosti tohoto statutu pozbývá účinnosti statut NPÚ ze dne č.j /2002 ve znění všech pozdějších změn a doplňků. (2) Tento statut nabývá účinnosti dnem podpisu. V Praze dne 23. ledna 2006 V. Jandák v.r.

9 Národní památkový ústav charakteristika poslání a činnosti Národní památkový ústav (dále jen NPÚ) je odbornou a výzkumnou organizací státní památkové péče s celostátní působností. Je státní příspěvkovou organizací ve smyslu platného zákona o státní památkové péči (zák. č. 20/1987 Sb., ve znění pozdějších novel) řízenou ministerstvem kultury.npú se organizačně člení na ústřední pracoviště v Praze (ÚP) a územní odborná pracoviště (ÚOP) v jednotlivých krajích.ústřední pracoviště řídí celkovou činnost NPÚ a v rozsahu vymezeném vnitřními předpisy přímo zajišťuje úkoly státní památkové péče. Územní odborná pracoviště zajišťují úkoly státní památkové péče v rozsahu své územní působnosti.npú jako odborná a výzkumná organizace státní památkové péče zajišťuje a vykonává základní i aplikovaný vědecký výzkum a další odborné, pedagogické, vzdělávací, publikační a popularizační činnosti směřující k zajištění kvality odbornosti v péči o kulturní památky a památkově chráněná území. Hlavní činnosti NPÚ lze rozdělit na dvě základní skupiny:výzkum a vývoj, jakož i odborné a metodické činnosti usměrňující péči o památky ve vlastnictví a správě jiných subjektů a o památkově chráněná území, péči o soubor zpřístupněných kulturních památek, zejména státních hradů a zámků, které jsou v přímé správě NPÚ, mimo to také poskytuje metodickou pomoc dalším vlastníkům zpřístupněných památek. Národní památkový ústav pro zkvalitňování vědeckého poznání kulturního dědictví, jakož i rozvoje teorie, metodologie a praxe oboru památkové péče koordinuje a z velké části vlastními odbornými kapacitami zajišťuje vědecký základní a aplikovaný vědecký výzkum, zúčastňuje se projednávání rozpracované přípravné a projektové dokumentace pro obnovu nemovitých kulturních památek nebo pro stavby, stavební změny nebo udržovacích prací na nemovitostech v památkových rezervacích, zónách a ochranných pásmech a vyjadřuje se ke všem stupňům projektové dokumentace,

10 Národní památkový ústav charakteristika poslání a činnosti (pokračování) v zájmu zvyšování odbornosti a dosažení jednotných standardů kvality, jakož i předvídatelnosti svých odborných vyjádření vydává na podkladě vlastního vědeckého výzkumu i spolupracujících vědeckých a odborných ústavů a vysokých škol celostátně doporučené odborné metodiky a metodická vyjádření, která průběžně aktualizuje, s využitím poznatků zabezpečuje odbornou a metodickou činnost, týkající se péče o nemovité i movité kulturní památky, jejich soubory, dochované historické prostředí, památkové rezervace, zóny, ochranná pásma a území s archeologickými nálezy, vede Ústřední seznam kulturní památek a podílí se na zkvalitňování dat v něm obsažených jak vlastními výzkumy, tak koordinací výzkumu památek a převodem jeho výsledků do příslušné evidence, při zajišťování péče o kulturní památky a památkově chráněná území poskytuje odborný servis vlastníkům chráněných objektů a samosprávám dotčených obcí a vydává odborná vyjádření k obnově těchto objektů jako podklad pro závazná stanoviska příslušných orgánů státní správy, sleduje provádění komplexní péče o památkový fond na území regionu a dává návrhy na odstranění zjištěných závad majitelům i orgánům státní správy, zajišťuje poradenské služby vlastníkům památek, vykonává odborný dohled při realizaci oprav, úprav, údržby, konzervace nemovitých památek, sleduje, navrhuje a vyhodnocuje technologické způsoby oprav kulturních památek včetně sledování a vyhodnocení použitých materiálů,

11 Národní památkový ústav charakteristika poslání a činnosti (pokračování) pro přípravu a výkon péče o památky systematicky ošetřuje, využívá, spravuje a doplňuje dokumentační sbírky a informační fondy obsahující písemnou, grafickou, mapovou a fotografickou dokumentaci k evidovaným i neevidovaným památkám, která slouží zejména pro interní potřeby NPÚ pro vykonávání jeho odborných činností; podle kapacitních možností své dokumentační sbírky zpřístupňuje a napomáhá vlastníkům kulturních památek odborné poradenství vyhledávání archivní dokumentace a dalšími odbornými službami, přitom využívá i fondů archivů, muzeí a galerií vč. informačních bází odborné literatury, zpracovává vyjádření z hlediska možnosti o prodeji a vývozu předmětů kulturní povahy, nebo podle zákona 71/1994 Sb. a 80/2004 Sb., provádí operativní i standardní stavebně historické průzkumy, operativní dokumentace, urbanistické průzkumy, archivní průzkumy, přitom se prioritně zaměřuje na památky ve správě NPÚ a zejména na průzkum a dokumentaci záchranného charakteru na památkách, kterým hrozí buď zánik nebo výrazné snížení architektonických a historických hodnot, realizuje záchranné archeologické výzkumy na objektech ve správě NPÚ a investiční záchranné výzkumy pro další vybrané akce, provádí odborné zpracování, dokumentaci a evidenci archeologických nálezů, pro Ministerstvo kultury připravuje dokumentaci pro návrhy kulturních památek a vybraných památkových území k nominaci na zápis do Seznamu světového dědictví a zároveň sleduje zapsané památky světového dědictví pro účely povinných zpráv tzv. monitoringu, připravuje podklady pro zpracovávání informací o kulturních památkách s mezinárodním statusem, zajišťuje rozsáhlé činnosti spojené se správou a prezentací památkových objektů, včetně evidence a pohybu mobiliářů na těchto objektech,

12 Národní památkový ústav charakteristika poslání a činnosti (pokračování) shromažďuje a vyhodnocuje poznatky, zkušenosti a informace o historických i novodobých technologií a materiálech pro opravy a restaurování kulturních památek, sleduje technické metody ochrany kulturních památek včetně způsobů provizorního zabezpečení, statického zajištění, ochrany materiálu před rozpadem i znehodnocením a uplatňuje principy preventivní ochrany kulturních památek, zpracovává památkové průzkumy a rozbory památkově chráněných území s cílem prohloubení poznání jejich hodnot, zpracovává odborná vyjádření k jednotlivým fázím projednávání územně plánovací dokumentace, prosazuje hlediska uchování hodnot historického urbanismu do územně plánovací dokumentace, zejména do územních a regulačních plánů, zpracovává návrhy na prohlášení chráněných území a ochranných pásem a sleduje dodržování jejich ochranného režimu, shromažďuje, odborně zpracovává a napomáhá praktickému uplatnění vědeckých poznatků souvisejících s památkami sochařství, malířství a uměleckého řemesla, organizuje a zajišťuje odbornou vydavatelskou činnost, organizuje mezioborové konference a semináře a workshopy k nejrůznějším tématům poznávání, péče a popularizace kulturního dědictví, prostřednictvím různých typů vzdělávacích a přednáškových programů a výstav zaměřených na památkový fond oslovuje širokou veřejnost, zpracovává písemnou a fotografickou dokumentaci mobiliárních fondů ve správě pracovišť NPÚ a tuto dokumentaci zpřístupňuje oprávněným osobám k nahlédnutí,

13 Národní památkový ústav charakteristika poslání a činnosti (pokračování) vyjadřuje se k žádostem k návrhům na prohlášení věcí (nemovitých i movitých) za kulturní památky nebo ke správním řízením o zrušení prohlášení věci za kulturní památku, zpracovává i vlastní návrhy na prohlášení za kulturní památky, provádí koncepční i operativní činnosti směřující k záchraně ohrožených kulturních památek, zpracovává podklady pro celostátně jednotný Seznam nejohroženějších a nevyužívaných nemovitých památek, podílí se na metodických, koordinačních, organizačních a hodnotících činnostech při přípravě a realizaci grantových programů krajských úřadů na úseku památkové péče, podílí se na prezentaci a popularizaci památkové péče v jednotlivých regionech i menších oblastech, poskytuje pomoc obcím s rozšířenou působností při metodickém řízení činnosti konzervátorů a zpravodajů a při spolupráci s místními občanskými iniciativami, vyvíjejícími svoji činnost v oblasti ochrany a uchovávání hmotného kulturního dědictví, připravuje podklady v oboru územní památkové ochrany, zejména návrhy na prohlášení městských a vesnických památkových rezervací a zón, návrhy památkových ochranných pásem a zároveň provádí revizi, zpřesňování a digitalizaci dříve prohlášených památkových rezervací a zón a památkových ochranných pásem, zpracovává odborná vyjádření k opravám, konzervaci, údržbě, změnám a úpravám kulturních památek architektury a stavitelství, nemovitostí a pozemků v památkových rezervacích, zónách a ochranných pásmech, zúčastňuje se projednávání rozpracované přípravné a projektové dokumentace pro obnovu nemovitých kulturních památek nebo pro stavby, stavební změny nebo udržovacích prací na nemovitostech v

14 Národní památkový ústav charakteristika poslání a činnosti (ukončení) provádí výzkum a prohlubuje poznání vývoje historických interiérů, jejich uměleckého a umělecko řemeslného vybavení i historických sbírek a výsledky výzkumu aplikuje při zkvalitňování stávajících a tvorbě nových interiérových instalací na hradech a zámcích ve vlastní správě; poskytuje v této oblasti odbornou pomoc i ostatním vlastnickým subjektům, zabezpečuje postupnou digitalizaci údajů o památkách a památkově chráněných územích, zajišťuje a podílí se na odborné výchově a vzdělávání pracovníků v oboru památkové péče a spolupracuje se školami všech typů při rozšiřování výsledků vědeckého výzkumu, vzdělanosti a povědomí o hodnotách a významu kulturního dědictví pro současnost a působí na veřejnost směrem k pozitivnímu vztahu k památkám.

15 Památkové objekty ve správě NPÚ (zpřístupněné objekty) Střední Čechy: Březnice zámek (NKP) Hořovice zámek (NKP) Karlštejn hrad (NKP) Konopiště zámek (NKP) Krakovec hrad Křivoklát hrad (NKP) Mnichovo Hradiště zámek (NKP) Mníšek pod Brdy zámek Palácové zahrady pod Pražským hradem Sázava zámek, bývalý klášter (NKP) Točník hrad /zřícenina/ (NKP) Veltrusy zámek (NKP) Zbečno Hamousův statek Žebrák hrad (NKP) Žleby zámek (NKP) České Budějovice Červená Lhota zámek (NKP) Český Krumlov hrad a zámek (NKP, UNESCO) Dačice zámek (NKP) Hluboká nad Vltavou zámek (NKP) Jindřichův Hradec hrad a zámek (NKP) Kratochvíle zámek (NKP) Landštejn hrad Nové Hrady hrad (NKP) Rožmberk hrad (NKP) Třeboň zámek (NKP) Třeboň Schwarzenberská hrobka Domanín Zlatá Koruna klášter (NKP) Zvíkov hrad (NKP)

16 Památkové objekty ve správě NPÚ (zpřístupněné objekty) pokračování Plzeň: Červené Poříčí zámek Horšovský Týn hrad a zámek (NKP) Kladruby klášter (NKP) Kozel zámek (NKP) Manětín zámek (NKP) Nebílovy zámek Plasy klášter (NKP) Rabí hrad /zřícenina/ (NKP) Švihov hrad (NKP) Velhartice hrad (NKP) Olomouc: Bouzov hrad (NKP) Javorník, Jánský Vrch zámek (NKP) Příkazy Soubor staveb lidové architektury Šternberk na Moravě hrad (NKP) Velké Losiny zámek (NKP) Loket: Bečov nad Teplou hrad a zámek (NKP) Kynžvart zámek (NKP) Valeč zámek Liberec: Bezděz hrad (NKP) Frýdlant hrad a zámek (NKP) Grabštejn hrad Hrubý Rohozec zámek (NKP) Lemberk zámek (NKP) Sychrov zámek (NKP) Trosky hrad (NKP) Zákupy zámek (NKP)

17 Památkové objekty ve správě NPÚ (zpřístupněné objekty) pokračování Ústí nad Labem: Benešov nad Ploučnicí zámek (NKP) Duchcov zámek (NKP) Házmburk hrad Jezeří zámek Krásný Dvůr zámek (NKP) Libochovice zámek (NKP) Most kostel Ploskovice zámek (NKP) Říp rotunda (NKP) Stekník zámek Velké Březno zámek Zubrnice skanzen Pardubice: Kunětická Hora hrad (NKP) Litice hrad Litomyšl zámek (NKP, UNESCO) Slatiňany zámek (NKP) Vysočina Betlém Hlinsko Vysočina Veselý Kopec Josefov: Hrádek u Nechanic zámek (NKP) Kuks Hospital a Betlém (NKP) Náchod zámek (NKP) Opočno zámek (NKP) Ratibořice zámek (NKP)

18 Památkové objekty ve správě NPÚ (zpřístupněné objekty) pokračování Brno: Bítov hrad (NKP) Bučovice zámek (NKP) Janův Hrad hrad (součást areálu UNESCO) Kunštát zámek Lednice zámek (NKP, UNESCO) Lysice zámek (NKP) Milotice zámek (NKP) Nový Hrádek u Lukova hrad (NKP) Pernštejn hrad (NKP) Rájec nad Svitavou zámek (NKP) Uherčice zámek (NKP) Valtice zámek (NKP, UNESCO) Veveří hrad Vranov nad Dyjí zámek (NKP) Telč: Jaroměřice nad Rokytnou zámek (NKP) Lipnice nad Sázavou hrad (NKP) Náměšť nad Oslavou zámek (NKP) Telč zámek (NKP, UNESCO) Zelená Hora památkový areál Kroměříž: Buchlov hrad (NKP) Buchlovice zámek (NKP) Kroměříž zámek (NKP, UNESCO) Vizovice zámek (NKP) Ostrava: Ostrava důl Michal (NKP) Hradec nad Moravicí zámek (NKP) Raduň zámek

19 Specialisté v sekcích ÚP Urbanismus Ing. arch. Alena Krusová, CSc. Historická zeleň Ing. Božena Pacáková Ing. Inka Truxová Technické památky Ing. arch. Eva Dvořáková Ing. Šárka Jiroušková Lidová architektura PhDr. Pavel Bureš Ing. Martin Čerňanský, Ph.D. Restaurování PhDr. Vratislav Nejedlý ved.oddělení dále: Mgr. Viktor Kovařík Mgr. Petr Skalický Mgr. Zdeňka Laserová Lebedová Archeologie Mgr. Knechtová ved.odboru, dále: Mgr. Dagmar Vorlíčková Mgr. Pavla Popelářová Hana Chytrá Jiří Hrabec dok. Jelena Ambrožová prom. mat. data Zuzana Petříková - data Stavebně historický průzkum Mgr. Ing. Jan Beránek ved.oddělení:dále: Ing. Petr macek, PhD. Mgr. Michal Patrný PhDr. Pavel Zahradník PhDr. Jindřich Záhorka Lucie Chotěborská Instalace a mobiliární fondy Oddělení v sekci NPO

20 Specialisté v sekcích Brno Urbanismus Ing. arch. Eva Búřilová, Ph.D. Historická zeleň Ing. Dagmar Fetterová Technické památky Ing. Marek Fajman Lidová architektura Mgr. Alena Dunajová; Ing. Marek Fajman Restaurování PhDr. Eliška Lysková Mgr. Zoja Matulíková Archeologie PhDr. Radmila Stránská PhDr. Petr Vitula Stavebně historický průzkum Mgr. Lenka Šabatová Instalace a mobiliární fondy Mgr. Marta Sedláková Zámecké knihovny PhDr. Pavla Holíková Historické inventáře Mgr. Lenka Kalábová Pomocné vědy historické Mgr. Eva Staňková

21 Objekty ve správě NPÚ - výběr V závorce je uvedena návštěvnost objektu v roce 2009 SH Bítov (84 tis.) SH Bouzov (107 tis.)

22 Objekty ve správě NPÚ SH Křivoklát (125 tis.) SZ Jaroměřice n. R. (46 tis.)

23 Objekty ve správě NPÚ SZ Lysice (28 tis.) SZ Lednice (321 tis.) SZ Telč (72 tis.)

24 Objekty ve správě NPÚ SZ Uherčice (3 tis.) SH Veveří (51 tis.)

25 Objekty ve správě NPÚ SH Zvíkov (38 tis.) SZ Vranov n. D. (75 tis.)

26 Zaměstnanci NPÚ průměrný plat

27 Zaměstnanci NPU věk, vzdělání

28 Děkuji za pozornost

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2004 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V BRNĚ 1

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2004 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V BRNĚ 1 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V BRNĚ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2004 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V BRNĚ 1 ISBN 80-86234-59-2 ISBN 80-86234-57-6 (soubor všech zpráv) ISBN 80-86234-58-4 (NPÚ, ústřední pracoviště)

Více

Hlavní organizační řád. Obecná část

Hlavní organizační řád. Obecná část Hlavní organizační řád Obecná část č.j. NPÚ-310/14594/2013 V souladu s čl. II. Statutu Národního památkového ústavu vydaného zřizovatelem Ministerstvem kultury pod č. j. MK S 5830/2012 ze dne 20. září

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V PLZNI 1

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V PLZNI 1 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V PLZNI ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V PLZNI 1 ISBN 80-86234-81-9 ISBN 80-86234-74-6 (soubor všech zpráv) ISBN 80-86234-75-4 (NPÚ, ústřední pracoviště)

Více

Památkové objekty NPÚ Jejich dostupnost z hlediska potřeb a požadavků návštěvníků s omezenou schopností pohybu

Památkové objekty NPÚ Jejich dostupnost z hlediska potřeb a požadavků návštěvníků s omezenou schopností pohybu Památkové objekty NPÚ Jejich dostupnost z hlediska potřeb a požadavků návštěvníků s omezenou schopností pohybu Milan Jančo, Národní muzeum, Centrum pro prezentaci kulturního dědictví Bečov nad Teplou,

Více

PAMÁTKOVÝ ÚSTAV V PARDUBICÍCH

PAMÁTKOVÝ ÚSTAV V PARDUBICÍCH PAMÁTKOVÝ ÚSTAV V PARDUBICÍCH VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2000 1 OBSAH Úvodní slovo 5 Vědecká rada 7 Organizační schéma a seznam osob zaměstnaných v PÚ v roce 2000 8 Zpráva o plnění plánu hlavních a mimořádných

Více

VYHLÁŠKA MINISTERSTVA KULTURY ČESKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY ze dne 26. dubna 1988,

VYHLÁŠKA MINISTERSTVA KULTURY ČESKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY ze dne 26. dubna 1988, 66/1988 Sb. VYHLÁŠKA MINISTERSTVA KULTURY ČESKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY ze dne 26. dubna 1988, kterou se provádí zákon České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči Změna: 139/1999 Sb. Změna:

Více

Programy Ministerstva kultury na obnovu kulturních památek

Programy Ministerstva kultury na obnovu kulturních památek Programy Ministerstva kultury na obnovu kulturních památek Programy Ministerstva kultury na obnovu kulturních památek: - Program záchrany architektonického dědictví - Havarijní program - Program péče o

Více

Fakulta ekonomicko-správní

Fakulta ekonomicko-správní UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta ekonomicko-správní Památková péče v ČR se zaměřením na okres Jičín Petra Štěrbová Bakalářská práce 2010 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární

Více

Organizační schéma NPÚ ÚOPSČ 3. Úsek ekonomického náměstka 13. Institucionální výzkumné úkoly 130

Organizační schéma NPÚ ÚOPSČ 3. Úsek ekonomického náměstka 13. Institucionální výzkumné úkoly 130 Slovo úvodem 1 Náplň činnosti ústavu 2 Organizační schéma NPÚ ÚOPSČ 3 Seznam osob, které byly v průběhu roku 2005 zaměstnány v NPÚ ÚOPSČ v hlavním pracovním poměru 5 Úsek ředitele 11 Úsek ekonomického

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 1

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 1 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 1 ISBN 80-86234-77-0 ISBN 80-86234-74-6 (soubor všech zpráv) ISBN 80-86234-75-4

Více

NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V LIBERCI

NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V LIBERCI NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V LIBERCI ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2006 NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV územní odborné pracoviště v Liberci ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2006 978-80-86234-99-1 NPÚ

Více

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA V Ý R OČ N Í ZPR ÁVA Obsah Úvodní slovo ředitele 3 1 Organizace 5 2 Náplň a rozsah činnosti 8 3 Památková péče 8 4 Správa památkových objektů 17 5 Věda a výzkum 18 6 Publikační a přednášková činnost 24

Více

ze dne 26. dubna 1988,

ze dne 26. dubna 1988, 66/1988 Sb. VYHLÁŠKA MINISTERSTVA KULTURY ČESKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY ze dne 26. dubna 1988, kterou se provádí zákon České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči Změna: 139/1999 Sb. Změna:

Více

NÁVŠTĚVNOST PAMÁTEK V KRAJÍCH ČR

NÁVŠTĚVNOST PAMÁTEK V KRAJÍCH ČR Národní informační a poradenské středisko pro kulturu 120 21 Praha 2, Blanická 4, POB 12 tel.: 221 507 900 fax: 221 507 929 e-mail: nipos@nipos-mk.cz http: // www.nipos-mk.cz NÁVŠTĚVNOST PAMÁTEK V KRAJÍCH

Více

Srovnávací analýza silných a slabých stránek státní památkové péče bilance, rizika a příležitosti rozvoje systému ve vybraných oblastech.

Srovnávací analýza silných a slabých stránek státní památkové péče bilance, rizika a příležitosti rozvoje systému ve vybraných oblastech. Výstup úkolu: Srovnávací analýza silných a slabých stránek státní památkové péče bilance, rizika a příležitosti rozvoje systému ve vybraných oblastech. (SWOT analýza Strength weakness oportunity thread

Více

PAMÁTKOVÝ ÚSTAV V OSTRAVĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA

PAMÁTKOVÝ ÚSTAV V OSTRAVĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA PAMÁTKOVÝ ÚSTAV V OSTRAVĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 1999 OBSAH Památkový ústav v Ostravě v roce 1999 Ing. arch. Jiří Gwuzd, CSc. ORGANIZACE A ODBORNÁ ČINNOST...5 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PODNIKU...6 SEZNAM STÁLÝCH ZAMĚSTNANCŮ

Více

Příručka vlastníka kulturní památky a nemovitosti v památkově chráněných územích

Příručka vlastníka kulturní památky a nemovitosti v památkově chráněných územích Příručka vlastníka kulturní památky a nemovitosti v památkově chráněných územích 1 Vážení vlastníci kulturních památek a nemovitostí v památkově chráněných územích, velmi si vážíme Vaší osobní iniciativy,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA NÁRODNÍHO ÚSTAVU LIDOVÉ KULTURY

VÝROČNÍ ZPRÁVA NÁRODNÍHO ÚSTAVU LIDOVÉ KULTURY VÝROČNÍ ZPRÁVA NÁRODNÍHO ÚSTAVU LIDOVÉ KULTURY ZA ROK 2012 ISBN 978-80-87261-80-4 2 OBSAH: I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZPRACOVATELI. 4 1. Zpracovatel Národní ústav lidové kultury 2. Zřizovatel, způsob zřízení

Více

ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ ÚDAJE O KULTUŘE V ČESKÉ REPUBLICE

ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ ÚDAJE O KULTUŘE V ČESKÉ REPUBLICE ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ ÚDAJE O KULTUŘE V ČESKÉ REPUBLICE 2011 I. díl KULTURNÍ DĚDICTVÍ MUZEA, GALERIE A PAMÁTKOVÉ OBJEKTY NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU Centrum informací a statistik

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Jihočeské vědecké knihovny v Č. Budějovicích

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Jihočeské vědecké knihovny v Č. Budějovicích ORGANIZAČNÍ ŘÁD Jihočeské vědecké knihovny v Č. Budějovicích A. Všeobecná část 1. Ustanovení o organizačním řádu 1. Organizační řád je vnitřní normou Jihočeské vědecké knihovny (dále jen JVK), upravuje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 OBSAH Úvodní slovo ředitele 3 1. Organizace 5 2. Náplň a rozsah činnosti 8 3. Památková péče 9 4. Správa památkových objektů 29 5. Věda a výzkum 32 6. Publikační a přednášková

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. HLAVNÍ ZÁSADY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. HLAVNÍ ZÁSADY Rada města Vimperk schvaluje v souladu s ustanovením 102 odst. 2, písm. o) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění ( dále je zákon o obcích), tento ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. HLAVNÍ ZÁSADY l. Úvod

Více

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA V Ý R OČ N Í ZPR ÁVA Obsah Úvodní slovo ředitele 3 1 Organizace 5 2 Náplň a rozsah činnosti 7 3 Památková péče 7 4 Správa památkových objektů 18 5 Věda a výzkum 20 6 Publikační a přednášková činnost 22

Více

ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ ÚDAJE O KULTUŘE V ČESKÉ REPUBLICE

ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ ÚDAJE O KULTUŘE V ČESKÉ REPUBLICE ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ ÚDAJE O KULTUŘE V ČESKÉ REPUBLICE 2012 I. díl KULTURNÍ DĚDICTVÍ MUZEA, GALERIE A PAMÁTKOVÉ OBJEKTY NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU Centrum informací a statistik

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE VE VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍM VÝVOJI A INOVACÍCH

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE VE VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍM VÝVOJI A INOVACÍCH ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE VE VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍM VÝVOJI A INOVACÍCH PROGRAM NA PODPORU APLIKOVANÉHO VÝZKUMU A EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE NÁRODNÍ A KULTURNÍ IDENTITY NA LÉTA 2016 až 2022

Více

Program - Kulturní dědictví a současné umění

Program - Kulturní dědictví a současné umění Program - Kulturní dědictví a současné umění CZ 06 1. Shrnutí Program Kulturní dědictví a současné umění je, v souladu s Memorandem o porozumění, zaměřen na dvě prioritní oblasti: I. Programová oblast

Více

Národní památkový ústav Územní odborné pracoviště středních Čech v Praze. výroční zpráva. za rok

Národní památkový ústav Územní odborné pracoviště středních Čech v Praze. výroční zpráva. za rok Národní památkový ústav Územní odborné pracoviště středních Čech v Praze výroční zpráva za rok 2012 Obsah Úvodní slovo ředitele 3 1 Organizace 5 2 Náplň a rozsah činnosti 9 3 Památková péče 9 4 Správa

Více

za rok 2009 Studijní a vědecká a knihovna Plzeňského kraje kraje Plzeň 2009

za rok 2009 Studijní a vědecká a knihovna Plzeňského kraje kraje Plzeň 2009 Plán Roční hlavních zpráva úkolů 2009 za rok 2009 Studijní a vědecká a knihovna Plzeňského kraje kraje Plzeň 2009 Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje č. j. 45/2010 Roční zpráva za rok 2009 Vypracovaly:

Více

VEŘEJNÁ SPRÁVA V OBLASTI PAMÁTKOVÉ

VEŘEJNÁ SPRÁVA V OBLASTI PAMÁTKOVÉ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA PODNIKOHOSPODÁŘSKÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA V OBLASTI PAMÁTKOVÉ PÉČE PŘÍRUČKA ZDENĚK NOVÁK 1. vydání PRAHA 2009 Motto: Ani ohněm ani mečem, ba ani válečnými pohromami se tolik

Více

ÚSTAV PRO HOSPODÁŘSKOU ÚPRAVU LESŮ brandýs NAD LABEM

ÚSTAV PRO HOSPODÁŘSKOU ÚPRAVU LESŮ brandýs NAD LABEM ÚSTAV PRO HOSPODÁŘSKOU ÚPRAVU LESŮ brandýs NAD LABEM výroční zpráva 2014 Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem Nábřežní 1326 250 01 Brandýs nad Labem Tel: +420 321 021 111 E-mail: podatelna@uhul.cz

Více