EKO-KOM, a.s. Oddělení využití odpadů Na Pankráci 1685/ Praha 4

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EKO-KOM, a.s. Oddělení využití odpadů Na Pankráci 1685/17 140 21 Praha 4"

Transkript

1 Návod na vyplnění Dotazníku o nakládání s komunálním odpadem v obci, se zaměřením na tříděný sběr za rok 2014 Dotazník je přílohou č. 2 smlouvy mezi obcí a společností EKO-KOM, a.s. Proto musí být řádně vyplněn a odeslán nejpozději do 28. února 2015 Uživatel stáhne soubor Dotazník 2014 z webové stránky a uloží do svého počítače, kde jej následně vyplní. Vyplněný dotazník odešlete jako přílohu ové zprávy na adresu: případně jej můžete zaslat poštou na adresu naší společnosti k rukám Kateřiny Hamouzové (na obálku napište DOTAZNÍK.) EKO-KOM, a.s. Oddělení využití odpadů Na Pankráci 1685/ Praha 4 Pokud při vyplnění, tisku nebo odeslání dotazníku narazíte na jakékoliv potíže, nebo se vyskytnou nejasnosti, prosíme, kontaktujte vašeho regionálního manažera. Kontakty na příslušné regionální manažery naleznete na Obsah Úvodní strana dotazníku Tabulka 1a - Identifikační a kontaktní údaje Tabulka 1b - Informování obyvatel... 3 Tabulka 2 - Nádoby pro sběr jednotlivých komodit tříděného sběru podle typu vlastnictví nádob... 3 Tabulka 3a - Vybavení obce zařízeními pro sběr odpadů (sběrná místa, sběrné dvory)... 4 Strana 2 dotazníku... 4 Tabulka 3b - Počet zařízení pro sběr VYBRANÝCH ODPADŮ... 4 Tabulka 3c - Počet zařízení pro sběr TŘÍDĚNÝCH ODPADŮ... 5 Tabulka 4a - Třídění na školách... 5 Tabulka 4b - Třídění na školách kolik škol alespoň jednou ročně organizuje sběr druhotných surovin... 5 Tabulka 5 - Zpětný odběr elektrozařízení a baterií Strana 3 dotazníku... 6 Tabulka 6a - Způsob sběru bioodpadů Tabulka 6b - Způsob využití nebo odstranění bioodpadů... 7 Tabulka 7 - Sběr a svoz odpadů v obci, vztah obce ke svozové firmě... 7 Tabulka 8 - Náklady na odpadové hospodářství obce...8 Strana 4 dotazníku Tabulka 9 - Způsob úhrady za služby v odpadovém hospodářství obce Tabulka 10 - Příjmy obce z poplatků za svoz komunálního odpadu od občanů, podnikatelů Tabulka 11a - Výše poplatku za produkci komunálního odpadu (obec-občan) Tabulka 11b - Výše místního poplatku za trvale bydlícího občana a rekreační objekt v roce Strana 5 dotazníku Tabulka 12 - Množství odstraněných a využitých komunálních odpadů Tabulka 13 - Cena za uložení nebo spálení směsného komunálního odpadu Tabulka 14 - Realizované projekty obce do odpadového hospodářství v roce Tabulka 15 - Zapojení obce do dotačních programů v oblasti odpadového hospodářství Tabulka 16 - Plánované investice obce do odpadového hospodářství v letech

2 Úvodní strana dotazníku Tabulka 1a - Identifikační a kontaktní údaje Tato tabulka musí být vyplněna! Identifikační a kontaktní údaje obce: - evidenční číslo obce v systému EKO-KOM, naleznete na smlouvě se společností EKO-KOM, a.s. (formát XX/XXXX, např. 80/0001), - IČO obce dle registru ekonomických subjektů (IČO musí obsahovat 8 číslic), - typ a název obce podle zřizovací listiny (obec/městys/město/statutární město/hlavní město), - okres, jehož je obec součástí dle územního členění, - jméno příjmení a titul starostky/starosty nebo primátorky/primátora, - číslo oficiální datové schránky obce, - oficiální ová adresa obce, - počet objektů určených k rekreaci, které se nacházejí na správním území obce (dle evidence nemovitostí). Kontaktní údaje o osobě, která má na starosti agendu EKO-KOM - jméno a příjmení kontaktní osoby, která má vyřizuje agendu EKO-KOM, - funkce, kterou kontaktní osoba zastává, - mobilní telefon, případně telefon kontaktní osoby (telefonní číslo musí obsahovat 9 číslic), - ová adresa pro komunikaci s kontaktní osobou. Kontaktní údaje o osobě, která vyplňuje dotazník V případě, že jsou tyto údaje shodné s údaji o osobě, která vyřizuje agendu EKO-KOM, zaškrtněte v šedém tázacím poli ANO. Pokud dotazník vyplňuje jiná osoba, zaškrtněte v šedém tázacím poli NE a vyplňte následující pole: - jméno a příjmení osoby, která vyplnila dotazník, - funkce, kterou osoba, jež vyplnila dotazník, zastává, - mobilní telefon, případně telefon osoby, která vyplnila dotazník (telefonní číslo musí obsahovat 9 číslic). Úřední hodiny - úřední hodiny obecního úřadu v jednotlivých dnech (formát času hh:mm-hh:mm). str. 2

3 Tabulka 1b - Informování obyvatel Doplňte údaje o místním tisku nebo obecním zpravodaji, který slouží k informování občanů: - název (titul) místního tisku nebo obecního zpravodaje, - jak často zpravodaj vychází, - www adresu internetových stránek místního tisku nebo obecního zpravodaje, - jméno a příjmení šéfredaktora, který má na starosti vydávání zpravodaje, - mobilní telefon, případně telefon šéfredaktora (telefonní číslo musí obsahovat 9 číslic), - ovou adresu pro komunikaci s šéfredaktorem (adresa musí a tečku). Tabulka 2 - Nádoby pro sběr jednotlivých komodit tříděného sběru podle typu vlastnictví nádob Doplňte údaj o počtu sběrných hnízd (sběrná hnízda jsou místa v obci, na kterých jsou umístěny nádoby na tříděný odpad a to bez ohledu na to, kolik nádob jednotlivá hnízda obsahují). Doplňte údaje o počtech a vlastnictví nádob pro sběr jednotlivých druhů odpadu. V řádcích jsou uvedeny jednotlivé sbírané komodity (papír, plast, směsný komunální odpad, atd.). U každé komodity uveďte ČÍSLEM do příslušného sloupce kolik nádob vlastní obec, kolik nádob vlastní svozová firma, kolik nádob je ve vlastnictví EKO-KOM, a.s. (dle smlouvy o výpůjčce) nebo zda některé nádoby jsou ve vlastnictví občanů (poplatníků). Pokud nemáte přesné údaje o vlastnictví nádob (například na směsný komunální odpad), stanovte počet kvalifikovaným odhadem. Z tabulky 2 vyplývá, že na území obce jsou prostřednictvím nádob sbírány komodity (papír, plast směsný, sklo čiré, sklo barevné, bioodpad, textil a směsný komunální odpad. Obec vlastní dva kontejnery pro sběr papíru, a tři kontejnery pro sběr plastů. Tři nádoby na sklo čiré a jednu nádobu na papír má obec zapůjčené od společnosti EKO-KOM, a.s. Další tři nádoby pro sběr skla barevného má obec pronajaty od svozové firmy. Obec sbírá nápojový karton prostřednictvím pytlového sběru. Pokud by obec sbírala určitou komoditu ve směsi s jinou komoditou (např. nápojový karton s plasty), uvádí se pouze počet kontejnerů u převažující komodity, do sloupce pro další komoditu se kontejnery již neuvádí (došlo by k duplicitě). Dále z tabulky vyplývá, že je bioodpad sbírán prostřednictvím 25 nádob, které jsou ve vlastnictví občanů. Na území obce je také sbírán textil a to do jedné nádoby vlastněné společností zajišťující její svoz. V obci je 200 nádob pro sběr směsného komunálního odpadu (domovního odpadu) ve vlastnictví občanů. str. 3

4 Tabulka 3a - Vybavení obce zařízeními pro sběr odpadů (sběrná místa, sběrné dvory) Doplňte údaje o počtech zařízení (sběrných míst nebo sběrných dvorů), které jsou k dispozici pro odložení vybraných druhů komunálního odpadu od občanů. Do jednotlivých řádků (podle typu zařízení) uveďte ČÍSLEM počet zařízení celkem, a dále z těchto zařízení počet zařízení vybavených váhou pro vážení přijatých odpadů a počet zařízení, která mohou využívat také občané ostatních obcí (jedná se o zařízení, jejichž využití je s dotyčnými obcemi smluvně ujednáno). Sběrné místo je místo v obci, které je určeno ke shromažďování odpadů podobně jako sběrný dvůr (není to sběrné hnízdo) a je stanoveno obecně závaznou vyhláškou obce jako místo pro odkládání odpadů. Sběrné místo je obvykle oploceno, uzamčeno a slouží ke shromažďování jiných odpadů než běžných komunálních odpadů (např. velkoobjemový odpad, kovy, pneumatiky, odložená elektrozařízení). Sběrné místo slouží pouze pro občany obce, nikoli pro podnikatele, firmy apod. Sběrný dvůr je zařízení, k jehož provozu je nezbytný souhlas krajského úřadu. Sběrný dvůr podléhá stavebnímu povolení, provoz se řídí schváleným provozním řádem. Sběrný dvůr plní obdobné funkce jako sběrné místo, obec však může umožnit využívání sběrného dvora občanům okolních obcí, podnikatelům či firmám. Z tabulky vyplývá, že na území obce je jeden sběrný dvůr, a jedno sběrné místo pro sběr odpadů od občanů. Sběrný dvůr je vybaven váhou pro vážení přijatých odpadů, sběrné místo nikoliv. Zároveň obec má smluvní ujednání s jednou nebo více okolními obcemi, že jejich občané mohou využívat sběrného dvora pro odložení svých odpadů. Strana 2 dotazníku Tabulka 3b - Počet zařízení pro sběr VYBRANÝCH ODPADŮ Doplňte údaje o počtech zařízení, (sběrných míst nebo sběrných dvorů), podle druhu sbíraných odpadů (nebezpečný odpad, objemný odpad, stavební odpad, bioodpad a zpětný odběr elektrozařízení) V červeném tázacím poli ZAŠKRTNĚTE, zda vaše obec má smluvně ujednáno využití sběrného dvora s jinou obcí (občané vaší obce tam mohou oficiálně odevzdávat své odpady). Pokud ano, tak do vedlejších polí uveďte název a IČO obce, která vašim občanům umožňuje využití jejího sběrného dvora. Do tabulky pak ČÍSLEM uveďte počet zařízení, která slouží pro sběr odpadů uvedených v jednotlivých sloupcích. Poslední řádek tabulky je určen pro odpady, které je možné ukládat na zařízení v jiné obci (viz. tázací pole tabulky 3b). Z tabulky vyplývá, že obec jednou ročně organizuje mobilní svoz nebezpečných odpadů. Dále z tabulky vyplývá, že se v obci nachází jeden sběrný dvůr, který slouží pro sběr nebezpečných odpadů, objemných odpadů a bioodpadů. Obec provozuje také jedno sběrné místo, které slouží str. 4

5 pro sběr objemných odpadů a bioodpadů. Zároveň má obec uzavřenou smlouvu s Horním Pěknovem o využití jejich sběrného dvora nebo sběrného místa pro uložení stavebních odpadů a pro zpětný odběr elektrozařízení. Tabulka 3c - Počet zařízení pro sběr TŘÍDĚNÝCH ODPADŮ Doplňte údaje o počtech zařízení, (sběrných míst, sběrných dvorů a výkupen), podle druhu sbíraných odpadů (papír, plast, sklo, nápojový karton, kov) V červeném tázacím poli ZAŠKRTNĚTE, zda vaše obec má smluvně ujednáno využití některého ze zařízení uvedených v tabulce 3c s jinou obcí (občané vaší obce tam mohou oficiálně odevzdávat své odpady). Pokud ano, tak do vedlejších polí uveďte název a IČO obce, která vašim občanům umožňuje využití jejího sběrného dvora. Do tabulky pak ČÍSLEM uveďte počet zařízení, která slouží pro sběr odpadů uvedených v jednotlivých sloupcích. Poslední řádek tabulky je určen pro odpady, které je možné ukládat na zařízení v jiné obci (viz. tázací pole tabulky 3c). Z tabulky vyplývá, že se v obci nachází jeden sběrný dvůr a jedno sběrné místo, na kterých mohou občané odevzdávat všechny složky tříděného sběru (papír, plast, sklo, nápojový karton a kovy). Dále z tabulky vyplývá, že v obci se nachází jedna výkupna druhotných surovin, která se zabývá výkupem papíru a kovů. Zároveň má obec uzavřenou smlouvu s Horním Pěnkovem o využití jejich sběrného dvora nebo sběrného místa pro uložení všech složek tříděného sběru (papír, plast, sklo, nápojový karton a kovy). Tabulka 4a - Třídění odpadů na školách Doplňte údaje o školách, které se nachází na území obce. V červeném tázacím poli ZAŠKRTNĚTE, zda se ve vaší obci nachází školské zařízení (mateřská, základní, střední, vysoká škola) Do tabulky uveďte ČÍSLEM počet škol (podle stupně vzdělání), které se nachází na území obce bez ohledu na to, zda se jedná o školy obecní, nebo soukromé, a bez ohledu na to, zda škola organizuje tříděný sběr papíru, plastů, skla, nápojových kartonů nebo kovového odpadu. Z tabulky vyplývá, že na území obce je jedna mateřská a dvě základní školy, které mají zavedený tříděný sběr. Tabulka 4b - Třídění na školách (kolik škol alespoň jednou ročně organizuje sběr druhotných surovin). Do tabulky uveďte ČÍSLEM počet škol (podle typu školy), které se nacházejí na území obce a pořádají pravidelně, nebo alespoň jednou ročně, sběr vybraných odpadů v podobě různých sběrových soutěží a jiných akcí, u odpadů uvedených v jednotlivých řádcích tabulky. Pokud se v obci nachází školské zařízení, které tříděný sběr neorganizuje vůbec, do tabulky jej neuvádějte. str. 5

6 Z tabulky vyplývá, že v mateřské škole děti třídí papír, PET lahve a nápojové kartony (sběr probíhá odděleně). Na základních školách pak děti sbírají papír, plastová víčka, nápojový karton a baterie. Tabulka 5 - Zpětný odběr elektrozařízení a baterií Zaškrtněte pole v příslušném sloupci podle způsobu sběru elektrozařízení. Vyberte v tabulce firmu, které byla elektrozařízení odevzdána a podle způsobu sběru (sběrný dvůr, mobilní sběr ) v příslušném sloupci ZAŠKRTNĚTE pole, které odpovídá danému způsobu sběru. Z tabulky vyplývá, že v obci je sběrný dvůr, který sebraná elektrozařízení předal konkrétním kolektivním systémům (Asekol, Elektrowin). V obci má systém Asekol instalované kontejnery na zpětný odběr elektrozařízení. Další vyřazená elektrozařízení byla sbírána v rámci mobilního sběru. Takto sebraná elektrozařízení byla také předána konkrétním kolektivním systémům (Asekol, Elektrowin). Dále z tabulky vyplývá, že zpětný odběr elektrozařízení je prováděn také na škole. Takto sebraná elektrozařízení (například baterie) škola předává svozové firmě. Strana 3 dotazníku Tabulka 6a - Způsob sběru bioodpadů Doplňte údaje o způsobech sběru bioodpadů. Pokud mají občané k dispozici domácí kompostéry, či v obci organizujete oddělený sběr bioodpadu ze zahrad, kuchyňského odpadu z domácností, odpadu z jídelen nebo odpadu z údržby veřejné zeleně, ZAŠKRTNĚTE pole u daného způsobu sběru jednotlivých typů bioodpadu (v případě více způsobů, vyberte více polí). Pokud je zaškrtnut jeden ze způsobů sběru, v daném řádku (mimo domácí kompostéry) vyplňte také hmotnost bioodpadů předaných k využití. Hmotnost uvádějte v tunách. str. 6

7 Z tabulky vyplývá, že občané mají k dispozici domácí kompostéry, a zároveň bylo v roce 2014 v rámci činnosti sběrného dvora sebráno 3,568 tun bioodpadu ze zahrad. Občané také předávají bioodpad místnímu zemědělci, což je zaškrtnutá varianta jiný. Zároveň obec na sběrném dvoře shromáždila celkem 9,5 tuny odpadu z údržby obecní zeleně. Občané obce využívají jiný způsob sběru kuchyňských odpadů rostlinného původu. V tabulce 6b je následně uvedeno, že se jedná o využití komunitní kompostárny. Dále z tabulky vyplývá, že obec neorganizuje sběr odpadu z jídelen. Tabulka 6b - Způsob využití nebo odstranění bioodpadů Doplňte údaje o způsobu využití nebo odstranění bioodpadů, pokud je v obci sbíráte odděleně od komunálního odpadu. Pokud v obci organizujete oddělený sběr bioodpadu ze zahrad, kuchyňského odpadu z domácností, odpadu z jídelen (např. veřejné stravování, školy, školky, domovy důchodců, nemocnice, zapojené do systému obce) nebo odpadu z údržby veřejné zeleně, ZAŠKRTNĚTE pole u daného způsobu využití nebo odstranění jednotlivých typů bioodpadu (v případě více způsobů, vyberte více polí). Z tabulky vyplývá, že sebraný odpad ze zahrad je odvážen do kompostárny (zařízení se souhlasem krajského úřadu). Kuchyňský odpad z domácností občané odvážejí do komunitní kompostárny. Odpad z jídelen není sbírán vůbec (viz. tabulka č. 6a), není také nijak využíván nebo odstraňován. Odpad z údržby zeleně je předáván místnímu zemědělci. Tabulka 7 - Sběr a svoz odpadů v obci, vztah obce ke svozové firmě Tabulka 7a) Firmy svážející tříděný sběr. Doplňte údaje o firmách, které zajišťují pro obec svoz tříděných složek komunálního odpadu. V tabulce vyplňte údaje o firmách, které v obci zajišťují sběr a svoz tříděného sběru (IČO, název firmy). V příslušném sloupci tabulky pak ZAŠKRTNĚTE pole, které odpovídá majetkovým vazbám s příslušnou svozovou firmou. Pokud tříděný sběr v obci sváží více než čtyři subjekty, konzultujte správný postup vyplnění údajů s regionálním manažerem společnosti EKO-KOM, a.s. Z tabulky 7a vyplývá, že v obci působí čtyři firmy, které se zabývají svozem tříděných složek komunálního odpadu. Obec je 100% vlastník firmy Komunální služby, s.r.o., dále obec vlastní většinový podíl ve firmě Svoz odpadů, a.s. a nemá žádný vlastnický vztah k firmě Jan Novákodpady, s.r.o. Na území obce sváží některé odpady i příspěvková organizace Pěnkavské služby, p.o. jejichž zřizovatelem je obec. Tabulka 7b) Firmy svážející směsný komunální odpad V tabulce vyplňte údaje o firmách, které pro obec zajišťují sběr a svoz směsného komunálního odpadu (IČO, název firmy). V příslušném sloupci tabulky pak ZAŠKRTNĚTE pole, které odpovídá majetkovým vazbám s příslušnou svozovou firmou. Pokud komunální odpad v obci sváží více než tři subjekty, konzultujte správný postup vyplnění údajů s regionálním manažerem společnosti EKO- KOM, a.s. str. 7

8 Z tabulky vyplývá, že v obci působí jedna firma, která se zabývá svozem směsného komunálního odpadu. Obec je zřizovatelem firmy příspěvkové organizace Pěnkavské služby, p.o. Tabulka 8 - Náklady na odpadové hospodářství obce Tato tabulka musí být vyplněna! (údaje uvádějte v celých Kč včetně DPH) Jedná se pouze o provozní náklady nejsou zde započítávány náklady na investice (např. výstavba sběrného dvora, třídící linky, nákupy nádob apod.). Jsou uváděny hrubé náklady nesnížené o případné příjmy z prodeje druhotných surovin či odměnu ze systému EKO-KOM. Při vyplňování vycházejte z faktur od dodavatele služeb za jednotlivé činnosti v roce Tyto informace lze souhrnně získat i z Výkazu FIN 2-12 M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (za období 12 příslušného roku), kde náklady na odpadové hospodářství najdete ve výdajích v 3722 (sběr a svoz komunálních odpadů), 3721 (sběr a svoz nebezpečných odpadů) a 3723 (sběr a svoz ostatních odpadů - separovaný odpad). Tříděný sběr využitelných odpadů (řádek 1) Do řádku Tříděný sběr využitelných odpadů, uveďte celkové náklady, které obec eviduje v souvislosti se sběrem, svozem a využitím tříděných složek komunálního odpadu. Náklady jsou rozděleny podle jednotlivých způsobů sběru. Pokud daný sběr není v obci realizován, neuvádějte do sloupce žádnou hodnotu. V dalších řádcích (1a 1e) je pak potřeba samostatně rozepsat náklady spojené se sběrem a svozem využitelných odpadů plastů, papíru, skla, nápojového kartonu, a náklady na jejich další využití, pokud jsou obci účtovány. V případě, že náklady nejsou obci účtovány samostatně, požádejte o rozpis nákladů příslušnou svozovou firmu. Náklady opět vyjádřete samostatně pro jednotlivé způsoby sběru. V posledním sloupci pak uveďte celkové náklady, které obec eviduje ke sběru dané komodity (jedná se o součet nákladů v daném řádku). Oddělený sběr biologických odpadů (řádek 2) Náklady spojené se sběrem a svozem biologických odpadů od občanů, včetně nákladů spojených s dalším nakládáním s nimi, pokud jsou obci účtovány. Náklady jsou rozděleny podle jednotlivých způsobů sběru. Nepatří zde náklady spojené s údržbou veřejné zeleně v obci. Pokud daný sběr není v obci realizován, neuvádějte do sloupce žádnou hodnotu. V případě, že náklady nejsou obci účtovány samostatně, požádejte o rozpis nákladů příslušnou svozovou firmu. V posledním sloupci pak uveďte celkové náklady, které obec eviduje ke sběru biologických odpadů (jedná se o součet nákladů v daném řádku). Oddělený sběr nebezpečných odpadů (řádek 3) Náklady spojené se sběrem a svozem nebezpečných odpadů od občanů, včetně nákladů spojených s dalším nakládáním s nimi, pokud jsou obci účtovány. Náklady jsou rozděleny podle jednotlivých způsobů sběru. Pokud daný sběr není v obci realizován, neuvádějte do sloupce žádnou hodnotu. V případě, že náklady nejsou obci účtovány samostatně, požádejte o rozpis nákladů příslušnou svozovou firmu. V posledním sloupci pak uveďte celkové náklady, které obec eviduje ke sběru nebezpečných odpadů (jedná se o součet nákladů v daném řádku). Oddělený sběr objemných odpadů (řádek 4) Náklady spojené se sběrem a svozem objemných odpadů od občanů, včetně nákladů spojených s dalším nakládáním s nimi, pokud jsou obci účtovány. Náklady jsou rozděleny podle jednotlivých způsobů sběru. Pokud daný sběr není v obci realizován, neuvádějte do sloupce žádnou hodnotu. V případě, že náklady nejsou obci účtovány samostatně, požádejte o rozpis nákladů příslušnou str. 8

9 svozovou firmu. V posledním sloupci pak uveďte celkové náklady, které obec eviduje ke sběru objemných odpadů (jedná se o součet nákladů v daném řádku). Sběr směsného komunálního odpadu (řádek 5) Náklady spojené se sběrem a svozem směsného komunálního odpadu od občanů, včetně nákladů spojených s dalším nakládáním s ním, pokud jsou obci účtovány. Náklady jsou rozděleny podle jednotlivých způsobů sběru. Pokud daný sběr není v obci realizován, neuvádějte do sloupce žádnou hodnotu. V případě, že náklady nejsou obci účtovány samostatně, požádejte o rozpis nákladů příslušnou svozovou firmu. V posledním sloupci pak uveďte celkové náklady, které obec eviduje ke sběru komunálního odpadu (jedná se o součet nákladů v daném řádku). Platby jiným obcím za využití sběrného dvora nebo sběrného místa (řádek 6) Uveďte náklady na úhradu služeb sběrného dvora nebo sběrného místa na území jiné obce, a to včetně nákladů spojených s dalším nakládáním s odpady sesbíranými v rámci tohoto sběrného dvora či sběrného místa. Sběrné místo je místo v obci, které je určeno ke shromažďování odpadů (není to sběrné hnízdo) a je stanoveno obecně závaznou vyhláškou obce jako místo pro odkládání odpadů. Sběrné místo je obvykle oploceno, uzamčeno a slouží ke shromažďování jiných odpadů než běžných komunálních odpadů (např. velkoobjemový odpad, kovy, pneumatiky, odložená elektrozařízení). Sběrné místo slouží pouze pro občany obce, nikoli pro podnikatele, firmy apod. Sběrný dvůr je zařízení, k jehož provozu je nezbytný souhlas krajského úřadu. Sběrný dvůr podléhá stavebnímu povolení, provoz se řídí schváleným provozním řádem. Sběrný dvůr plní obdobné funkce jako sběrné místo, obec však může umožnit využívání sběrného dvora občanům okolních obcí, podnikatelům či firmám Odpady vzniklé z údržby zeleně obce (řádek 7) Náklady spojené se sběrem a svozem odpadu vzniklého z údržby zeleně obce, včetně nákladů spojených s dalším nakládáním s ní. Nepatří sem náklady spojené se sběrem bioodpadů od obyvatel. Koše na veřejných prostranstvích úklid a vysypávání (řádek 8) Náklady spojené s vyprazdňováním košů, svozem a odstraněním odpadů pocházejících z odpadkových košů. Úklid veřejných prostranství (řádek 9) Náklady na sběr, svoz a odstranění uličních smetků (volně odhozených odpadů), tj. náklady na metaře, použití techniky a odstranění odpadů (jedná se pouze o provozní náklady). Do nákladů je možné zahrnou také náklady spojené s úklidem okolo stanovišť sběrných na komunální odpad včetně jeho využitelných složek, pokud jsou tyto náklady fakturovány samostatně. Do nákladů nezahrnujte náklady na strojní čištění ulic, kropení, apod. Černé skládky (řádek 10) Náklady na odstranění odpadů z nelegálních černých skládek včetně nákladů na jejich konečné odstranění na skládce či ve spalovně. Informování veřejnosti (řádek 12) Náklady spojené s propagací třídění odpadů a nakládání s nimi a informování občanů obce, např. letáky, přednášky, venkovní akce Administrativa odpadového hospodářství v obci (řádek 13) Náklady související s celkovou administrací odpadového hospodářství obce (výpočty poplatků, cen, náklady na správu a výběry plateb, vyplňování dotazníků, statistických hlášení o odpadech). K jejich zjištění je možné použít tzv. přepočteného pracovníka, tj. kolik pracovníků a jakým procentem své pracovní doby se zabývá administrativou odpadového hospodářství obce. Následně vypočtený počet pracovníků vynásobíte jejich průměrnými ročními mzdovými náklady. str. 9

10 Celkové náklady na odpadové hospodářství v obci (řádek 11) Sečtěte celkové náklady na odpadové hospodářství v položkách 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. Částky uvádějte v Kč včetně DPH, pokud je uplatňováno). Do celkového součtu nelze 2x započíst částky na řádcích 1a-1e, ale jen celkovou sumu řádku 1. Z tabulky vyplývá, že obec nemá smlouvu o využití sběrného dvora nebo sběrného místa v jiné obci, ale provozuje vlastní. Obec má náklady spojené se sběrem biologicky rozložitelných odpadů, které sbírá v komunitní kompostárně. Dále z tabulky vyplývá, že obec nemá žádné náklady s úklidem košů na veřejných prostranstvích. Strana 4 dotazníku Tabulka 9 - Způsob úhrady za služby v odpadovém hospodářství obce Tato tabulka musí být vyplněna! Uveďte údaje o využívaných způsobech platby za služby v odpadovém hospodářství mezi obcí a svozovou firmou. Vyberte v tabulce způsoby úhrady, které Vaše obec využívá a podle jednotlivých druhů odpadu (papír, plast, nebezpečné odpady ). V příslušném sloupci zaškrtněte pole, které odpovídá způsobu úhrady sběru a svozu tohoto odpadu. V případě využití více způsobů úhrady (například při spolupráci s více firmami), ZAŠKRTNĚTE více polí. Pokud Vám nevyhovuje žádná z možností úhrady, ZAŠKRTNĚTE pole jiný způsob a v posledním řádku tabulky popište, o jaký typ platby se jedná. str. 10

11 Z tabulky vyplývá, že směsný plast je sbírán nádobovým, nebo pytlovým způsobem sběru a firma jej účtuje za svezený pytel. Sběr papíru a samostatný sběr PET lahví obec platí v ceně za výsyp nádoby. Sklo je sváženo zdarma, nebezpečné a komunální odpady obec hradí podle svezeného množství (cena za tunu nebo kilogram). Na sběr kovového odpadu obec poskytuje smluvní příspěvek (například část příjmu od systému EKO-KOM). Tato platba je zahrnuta a vypsána v poli pro jiné typy plateb. Platba za komunální odpad (popelnice) je kombinovaná, je hrazena paušální platba za svoz a poté cena za každý ujetý kilometr. Tabulka 10 - Příjmy obce od občanů a podnikatelů Tato tabulka musí být vyplněna! Do tabulky ČÍSLEM vyplňte příjmy (částky uvádějte v Kč včetně DPH, pokud je uplatňováno), které obec získala: V poplatku od občanů Uveďte příjmy za místní poplatek za systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů nebo příjmy za poplatek za komunální odpad (nádoba, pytel atd.), nebo ze smluvní úhrady dle 17, odst. 5 zákona o odpadech, v sestavě FIN 2-12 M v příjmech položka 1337 nebo paragraf 3722 a většinou položka V poplatku od rekreantů Uveďte případné příjmy z místního poplatku za využití systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů nebo příjmy z poplatku za komunální odpad (nádoba, pytel atd.), od rekreantů nebo vlastníků rekreačních objektů nebo vztažené k rekreačním objektům. Od ostatních původců za využití systému Uveďte příjmy od fyzických nebo právnických osob, které mají s obcí smlouvu (podle 17 odst. 5, zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech). Jedná se o podnikatele, kteří využívají systému obce a mají s obcí smlouvu na svoz odpadu ze své podnikatelské činnosti. Z prodeje druhotných surovin Uveďte příjmy z prodeje druhotných surovin (tříděný odpad), pokud s nimi obec sama obchoduje nebo je-li cena surovin přímo kalkulována v ceně služby, kterou zajišťuje svozová firma pro obec. Pokud informace nemáte, dotažte se přímo svozové firmy. Do těchto příjmů nepatří odměna ze systému EKO-KOM. Za zpětný odběr elektrozařízení Uveďte celkové příjmy od kolektivních systémů (bez rozlišení) za zpětně odebraná elektrozařízení. Do těchto příjmů nepatří odměna ze systému EKO-KOM. Z tabulky vyplývá, že obec od občanů vybrala poplatek v celkové výši Kč, od živnostníků a podnikatelů, kteří využívají sběrný systém obce, dalších Kč a v rámci příspěvků za zpětný odběr elektrozařízení získala 7500 Kč (včetně příspěvku na provoz místa zpětného odběru). Tabulka 11a - Výše zpoplatnění obyvatelstva (obec-občan) Tato tabulka musí být vyplněna! Všechny přepínače v tabulce musí mít zvolenu jednu z možností ANO/NE. str. 11

12 V tabulce ZAŠKRTNĚTE způsob platby za odvoz komunálních odpadů od občanů, který obec v roce 2014 uplatňovala. Dále do tabulky ČÍSLEM vyplňte výši poplatků (částky uvádějte v celých Kč), které obec občanům za daný způsob v roce 2014 účtovala. V případě uplatňování více způsobů, vyberte každý z nich. Do třetího řádku tabulky ČÍSLEM vyplňte, kolik procent plátců v roce 2014 neuhradilo poplatek. Místní poplatek (za trvale bydlícího občana a rekreační objekt) (Kč/obyvatele a rok) S účinností od 1. července 2012 došlo k novelizaci zákona č. 565/1990 Sb.,o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. K novelizaci došlo zákonem č. 174/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších přepisů, a zákonem č. 142/2012 Sb., o změně některých zákonů v souvislosti se zavedením základních registrů. Místní poplatek za komunální odpad, podle 10b zákona o místních poplatcích, jednoznačně definuje poplatníka. Novelizace přinesla změny, kdy byl rozšířen okruh poplatníků, a došlo ke zvýšení horní hranice sazby poplatku. Jednoznačný je v případě místního poplatku za komunální odpad právní režim správy tohoto poplatku, který se uskutečňuje podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků. Místní poplatek podle zákona o místních poplatcích je poplatkem za "provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů". Poplatek za komunální odpad Poplatek za komunální odpad podle zákona č. 185/2001 o odpadech. Poplatek, za komunální odpad, podle 17a zákona o odpadech může ve srovnání s místním poplatkem v mnohem větší míře odrážet skutečný stav věci, tzn. produkci komunálního odpadu fyzickými osobami na území obce. Poplatníkem tohoto poplatku je každá fyzická osoba, při jejíž činnosti vzniká komunální odpad. Podle 17a odst. 5 zákona o odpadech se maximální výše poplatku stanoví podle předpokládaných oprávněných nákladů obce vyplývajících z režimu nakládání s komunálním odpadem rozvržených na jednotlivé poplatníky podle počtu a objemu nádob určených k odkládání odpadů připadajících na jednotlivé nemovitosti nebo podle počtu uživatelů bytů a s ohledem na úroveň třídění tohoto odpadu, přičemž v poplatku mohou být promítnuty i náklady spojené s pronájmem nádob určených k odkládání odpadu. Tento typ poplatku může být rozlišen podle služby, jakou si občan přeje, proto vyplňte výši poplatků podle uvedených příkladů. Z tabulky vyplývá, že obec vybírala v roce 2014 místní poplatek za provoz systému nakládání s komunálním odpadem ve výši 680 Kč za trvale žijícího občana a rok. Zároveň obec eviduje 5% občanů, kteří poplatek neuhradili. str. 12

13 Tabulka 11b - Výše místního poplatku za trvale bydlícího občana a rekreační objekt v roce 2015 Do tabulky ČÍSLEM vyplňte výši poplatků (částky uvádějte v Kč), které obec občanům za daný způsob poplatku bude účtovat v roce Z tabulky vyplývá, že pro rok 2015 obec stanovila místní poplatek za provoz systému nakládání s komunálním odpadem ve výši 740 Kč za trvale žijícího občana a rok. Zároveň obec stanovila výši poplatku za využití systému od rekreantů nebo vztažené k rekreačním objektům na 740 Kč/rok. Strana 5 dotazníku Tabulka 12 - Množství odstraněných a využitých komunálních odpadů Tato tabulka musí být vyplněna! Do tabulky ČÍSLEM vyplňte množství odpadu, který obec vyprodukovala (hmotnost uvádějte v tunách). Množství směsného komunálního odpadu uloženého na skládku v tunách za rok - tento údaj zjistíte z Hlášení o produkci a nakládání s odpady (pod katalogovým číslem ), které Vám zasílá za ukončený rok vaše svozová společnost. Množství spáleného směsného komunálního odpadu ve spalovně komunálních odpadů v tunách za rok - tento údaj zjistíte z Hlášení o produkci a nakládání s odpady, které Vám zasílá za ukončený rok vaše svozová společnost. Z tabulky vyplývá, že obec vyprodukovala v roce 2014 celkem 50,325 tun směsného komunálního odpadu, který byl odstraněn na skládce. Do spalovny komunálních odpadů bylo předáno 16,300 tun směsného komunálního odpadu. Dále bylo v obci sebráno celkem 16,700 tuny objemných odpadů, které byly taktéž uloženy na skládce komunálních odpadů. Tabulka 13 - Cena za uložení nebo spálení směsného komunálního odpadu Tato tabulka musí být vyplněna! Do tabulky ČÍSLEM vyplňte cenu (částky uvádějte v Kč včetně DPH), které obec hradí za uložení nebo spálení jedné tuny komunálního odpadu. Dále ZAŠKRTNĚTE, zda obec má na svém území skládku komunálního odpadu. V prvním řádku tabulky uveďte cenu za tunu skládkování komunálního odpadu ( včetně DPH a rekultivačního poplatku a základního poplatku za uložení odpadu, který náleží obci, na jejímž území skládka komunálního odpadu leží (výše základního poplatku v roce 2014 činila 500 Kč). V druhém řádku tabulky uveďte cenu za spálení tuny komunálního odpadu, (včetně DPH, pokud je účtována) pokud je komunální odpad z obce spalován ve spalovně komunálních odpadů (energeticky využíván). V tázacím poli pod tabulkou vyberte ANO, pokud má Vaše obec na svém katastrálním území povolenou a provozovanou skládku komunálního odpadu (S-OO). Pokud obec na svém území takovou skládku komunálního odpadu nemá, vyberte NE. str. 13

14 Z tabulky vyplývá, že obec na svém území nemá provozovanou skládku komunálního odpadu, a že směsný komunální odpad, který obec vyprodukovala, byl odvážen jak do spalovny komunálního odpadu (1300 Kč/tuna) tak také k uložení na skládce (1145 Kč/tuna). Tabulka 14 - Realizované projekty obce do odpadového hospodářství v roce 2014 Do tabulky doplňte údaje o nákladech realizovaných projektů v roce 2014 zaměřených na: - nákup nádob na tříděný sběr, - výstavbu sběrného dvora, - výstavbu zařízení pro nakládání s odpady (např. dotřiďovací linka, kompostárna), - jiné, které nejsou uvedeny v předchozím a souvisí s odpadovým hospodářstvím, např. stavební úpravy v okolí sběrných hnízd. Z tabulky vyplývá, že obec v roce 2013 začala projekt nákupu nádob a v roce 2014 pořídila nádoby na tříděný sběr v celkové hodnotě Kč a v roce 2014 dokončila projekt výstavby sběrného dvora v hodnotě Kč. Zároveň v roce 2014 pokračovala v budování nových stání pro kontejnery na tříděný sběr. Za výstavbu stání obec zaplatila v roce 2014 celkem Kč. Tabulka 15 - Zapojení obce do dotačních programů v oblasti odpadového hospodářství V této tabulce uveďte názvy projektů, ze kterých má Vaše obec zájem získat finanční nebo materiálovou podporu z krajských nebo evropských projektů. Uveďte: - název programu (Krajského, Evropského, Operačního ze SFŽP), - název projektu, - zpracovatele projektu, - odhadované náklady projektu (celkové, tj. včetně vlastních zdrojů financování), - dobu jeho trvání. Z tabulky vyplývá, že studii rozvoje tříděného sběru obec v roce 2014 využila grantu poskytnutého krajským úřadem v celkové výši Kč. str. 14

15 Tabulka 16 - Plánované investice obce do odpadového hospodářství v letech Do tabulky 16 specifikujte blíže údaje o plánovaných investicích realizovaných mimo projekty uvedené v tabulce č. 16 na: - rozšíření sběrné sítě nádob na tříděný sběr, - obnova sběrné sítě nádob na tříděný sběr, - výstavbu, rekonstrukci nebo dovybavení sběrného dvora, - výstavbu či rekonstrukci dotřiďovací linky využitelných odpadů, - výstavbu či rekonstrukci kompostárny, - výstavbu či rekonstrukci bioplynové stanice, - výstavbu či rekonstrukci zařízení pro úpravu směsných komunálních odpadů (MBT), - výstavbu či rekonstrukci překládací stanice komunálních odpadů, - výstavbu či rekonstrukci zařízení pro energetické využití odpadů, - výstavbu či rekonstrukci zařízení pro rozebírání elektroodpadu. Do tabulky uveďte rok zahájení, předpokládaný rok ukončení a odhadovanou výši investic z vlastních zdrojů. V případě, že plánujete jinou investici, než jsou nabízené možnosti, využijte prázdných polí pro vypsání jiných záměrů. Z tabulky vyplývá, že v roce 2015 obec plánuje rozšířit stávající sběrnou síť na tříděný sběr nákupem nových nádob. Odhadovaná výše investice činí Kč. Dále obec plánuje nahrazení stávajících (zastaralých) nádob na tříděný sběr, které již dosluhují. Nahrazení nádob je plánováno v roce 2015 a odhadovaná výše investice je Kč. Obec také plánuje rekonstrukci stávající kompostárny, které součástí je také generální oprava stávajícího nakladače. Rekonstrukce bude probíhat v letech 2015 až 2017 a vyžádá si investici Kč. Děkujeme za vyplnění dotazníku a prosíme o jeho odeslání jako přílohy ové zprávy na adresu: případně jej můžete zaslat poštou na adresu naší společnosti k rukám Kateřiny Hamouzové (na obálku napište DOTAZNÍK.) str. 15

Město Nový Jičín IČ 00298212

Město Nový Jičín IČ 00298212 PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ dle 44 zákona č. 185/21 Sb., vplatném znění na období 211 216 Město Nový Jičín IČ 298212 se sídlem: Masarykovo Nám. 1, 741 11 Nový Jičín Příslušný kraj: Moravskoslezský kraj

Více

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ MĚSTO ČESKÝ TĚŠÍN Verze se zapracovanými připomínkami vznesenými krajským úřadem Moravskoslezského kraje Červenec 2005 Zpracovatel:.A.S.A., spol. s r. o. Ing. Pavla Pajtlová

Více

Ekonomické modely hodnocení komplexních nákladů v odpadovém hospodářství

Ekonomické modely hodnocení komplexních nákladů v odpadovém hospodářství Ekonomické modely hodnocení komplexních nákladů v odpadovém hospodářství Praha, 2004 Ekonomické modely hodnocení komplexních nákladů v odpadovém hospodářství IREAS, Institut pro strukturální politiku,

Více

Plán odpadového hospodářství. původce odpadů. města Nové Strašecí

Plán odpadového hospodářství. původce odpadů. města Nové Strašecí Plán odpadového hospodářství původce odpadů Listopad 2011 ISES, s.r.o. M. J. Lermontova 25 160 00 Praha 6 Identifikační údaje Objednatel: Název obce : Město Nové Strašecí Zastoupený : Mgr. Karel Filip,

Více

ANALÝZA SYSTÉMU ODPADOVÉHO HOSPODÁ

ANALÝZA SYSTÉMU ODPADOVÉHO HOSPODÁ ANALÝZA SYSTÉMU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ OBCÍ V NÁRODNÍM ZADAVATEL: Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava 1.máje 260, 385 01 Vimperk E-mail: vimperk@npsumava.cz IČO: 00583171, DIČ: CZ00583171

Více

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PŮVODCE ODPADŮ

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PŮVODCE ODPADŮ PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PŮVODCE ODPADŮ MĚSTA NYMBURKA Prosinec 2011 ISES, s.r.o. M. J. Lermontova 25 160 00 Praha 6 Identifikační údaje Objednatel: Název obce : Město Nymburk Zastoupený : Ing. Miloš

Více

Plán odpadového hospodářství Karlovarského kraje

Plán odpadového hospodářství Karlovarského kraje Ing. Pavel Novák s.r.o. Plán odpadového hospodářství Karlovarského kraje Směrná část červen 2015 Zadavatel: Karlovarský kraj, Závodní 353, 360 06 Karlovy Vary Zhotovitel: Ing. Pavel Novák, s.r.o. Osadní

Více

B4 ODPADY B4.1 EVIDENCE ODPADŮ. 154 PRAHA Životní prostředí 2009

B4 ODPADY B4.1 EVIDENCE ODPADŮ. 154 PRAHA Životní prostředí 2009 B4 ODPADY B4 ODPADY B4.1 EVIDENCE ODPADŮ Uvedené údaje o produkci a nakládání s odpady jsou výstupem z Informačního systému o odpadech (ISOH), který od roku 27 pro MŽP provozuje CENIA, česká informační

Více

Plán odpadového hospodářství. původce odpadů. města. Kralupy nad Vltavou

Plán odpadového hospodářství. původce odpadů. města. Kralupy nad Vltavou Plán odpadového hospodářství původce odpadů města Kralupy nad Vltavou Srpen 2011 ISES, s.r.o. M. J. Lermontova 25 160 00 Praha 6 Identifikační údaje Objednatel: Název obce : Město Kralupy nad Vltavou Zastoupený

Více

Plán odpadového hospodářství města Náchoda

Plán odpadového hospodářství města Náchoda Plán odpadového hospodářství města Náchoda 06/2010 Obsah: 1. Účel a důvod zpracování POH 3 2. Působnost a doba platnosti POH 3 3. Identifikační údaje 3 4. Zpracovatel POH 3 5. Analýza stávajícího stavu

Více

Systém nakládání s odpady v samostatné působnosti obce. Právnická fakulta Masarykovy univerzity. Bakalářská práce

Systém nakládání s odpady v samostatné působnosti obce. Právnická fakulta Masarykovy univerzity. Bakalářská práce Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor Veřejná správa Katedra práva ţivotního prostředí a pozemkového práva Bakalářská práce Systém nakládání s odpady v samostatné působnosti obce Mgr. Ondřej Kocián

Více

III. ODŮVODNĚNÍ. k návrhu vyhlášky, kterou se stanoví rozsah a způsob zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů

III. ODŮVODNĚNÍ. k návrhu vyhlášky, kterou se stanoví rozsah a způsob zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů III. ODŮVODNĚNÍ k návrhu vyhlášky, kterou se stanoví rozsah a způsob zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů 2014 ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST A Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace

Více

Analýza systému nakládání s odpady v obci Olšany u Prostějova

Analýza systému nakládání s odpady v obci Olšany u Prostějova Analýza systému nakládání s odpady v obci Olšany u Prostějova Cíle analýzy: zhodnotit současný stav nakládání s odpady vytipovat klíčové oblasti a slabá místa rámcově navrhnout opatření na zlepšení stavu

Více

Část A Metodický návod odboru odpadů Ministerstva životního prostředí pro zpracování Plánu odpadového hospodářství původce obce

Část A Metodický návod odboru odpadů Ministerstva životního prostředí pro zpracování Plánu odpadového hospodářství původce obce Část A Metodický návod odboru odpadů Ministerstva životního prostředí pro zpracování Plánu odpadového hospodářství původce obce Praha, MŽP říjen 2004 1 Obsah 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Oblast použití...

Více

Eko komunikace. zpravodaj pro klienty společnosti EKO-KOM, a. s. 28/ 2015

Eko komunikace. zpravodaj pro klienty společnosti EKO-KOM, a. s. 28/ 2015 Elektronický zpravodaj pro klienty společnosti EKO-KOM, a. s. EKO-KOM, a. s., Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4 zpravodaj@ekokom.cz, www.ekokom.cz, tel.: + 420 729 848 444 445, + 420 261 176 256 Eko

Více

S ODPADEM V BRNĚ 2011 RÁDCE PRO OBČANY A PODNIKATELE TŘINÁCTÉ VYDÁNÍ

S ODPADEM V BRNĚ 2011 RÁDCE PRO OBČANY A PODNIKATELE TŘINÁCTÉ VYDÁNÍ ČISTÉ MĚSTO aneb KAM S ODPADEM V BRNĚ 2011 RÁDCE PRO OBČANY A PODNIKATELE TŘINÁCTÉ VYDÁNÍ www.soliton.cz RNDr. Miroslav Sedláček Čisté město aneb Kam s odpadem v Brně 2011 Třinácté aktualizované a doplněné

Více

14. ročník konference ODPADY a OBCE Hospodaření s komunálními odpady (12. a 13.6. 2013) Výsledky systému EKO-KOM za rok 2012... 2

14. ročník konference ODPADY a OBCE Hospodaření s komunálními odpady (12. a 13.6. 2013) Výsledky systému EKO-KOM za rok 2012... 2 OBSAH Výsledky systému EKO-KOM za rok 2012... 2 Aktuální vývoj legislativy odpadového hospodářství ČR Vize, koncepce a stav odpadové legislativy s výhledem do roku 2020... 3 Budoucnost odpadového hospodářství

Více

SBĚRNÉ DVORY NA ÚZEMÍ MĚSTA BRNA

SBĚRNÉ DVORY NA ÚZEMÍ MĚSTA BRNA VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ KRAJINY FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF LANDSCAPE WATER MANAGEMENT SBĚRNÉ DVORY NA ÚZEMÍ

Více

Obvyklé otázky. k předpisům o obalech. Verze 6.2

Obvyklé otázky. k předpisům o obalech. Verze 6.2 Obvyklé otázky k předpisům o obalech Verze 6.2 Vztahují se povinnosti zákona o obalech i na naši firmu? Pokud při své podnikatelské činnosti uvádíte obaly, balené zboží nebo obalové prostředky na trh nebo

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ŠKOLICÍ STŘEDISKA Výzva II

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ŠKOLICÍ STŘEDISKA Výzva II Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ŠKOLICÍ STŘEDISKA Výzva II Praha - srpen 2009 1 Dokument je

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ICT V PODNICÍCH VÝZVA III

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ICT V PODNICÍCH VÝZVA III Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ICT V PODNICÍCH VÝZVA III Praha červen 2012 Dokument

Více

ISPOP -ODPADY. Ohlašování v roce 2015. Praha 12.01.2015

ISPOP -ODPADY. Ohlašování v roce 2015. Praha 12.01.2015 ISPOP -ODPADY Ohlašování v roce 2015 Praha 12.01.2015 Obsah Základní pojmy a informace Legislativa - novely, nové předpisy (obecné informace, autovraky, elektro) Podání hlášení o odpadech (zasílání hlášení,

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ICT V PODNICÍCH VÝZVA II

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ICT V PODNICÍCH VÝZVA II Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ICT V PODNICÍCH VÝZVA II Praha květen 2010 Dokument je výhradním

Více

185/2001 Sb. ZÁKON. Strana 1 / 146. ze dne 15. května 2001. o odpadech a o změně některých dalších zákonů

185/2001 Sb. ZÁKON. Strana 1 / 146. ze dne 15. května 2001. o odpadech a o změně některých dalších zákonů 185/2001 Sb. ZÁKON ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů Změna: 477/2001 Sb. Změna: 76/2002 Sb., 275/2002 Sb., 320/2002 Sb. Změna: 188/2004 Sb. Změna: 356/2003 Sb., 167/2004

Více

PŘIPOMÍNKY. k materiálu Ministerstva životního prostředí ČR Návrh zákona o odpadech a o změně některých zákonů (zákon o odpadech)

PŘIPOMÍNKY. k materiálu Ministerstva životního prostředí ČR Návrh zákona o odpadech a o změně některých zákonů (zákon o odpadech) k materiálu Ministerstva životního prostředí ČR Návrh zákona o odpadech a o změně některých zákonů (zákon o odpadech) V Praze dne 31. března 2009 Č.j.: 60/9000/2009 A. Připomínky k Důvodové zprávě 1. Připomínka

Více

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP verze ke dni 10.10. 2008 Ministerstvo životního prostředí ČR, www.env.cz, Státní fond životního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 Tel.:

Více

Základní ustanovení ( 1-4)

Základní ustanovení ( 1-4) 185/2001 Sb. znění účinné od 1. 6. 2015 Ustanovení části šestnácté nabývá účinnosti dnem 14 června 2001. Ustanovení 31 odst. 5 a 38 odst. 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 9 nabývají účinnosti dnem 23. února 2002. Ustanovení

Více

Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele. Elektroodpad. samostatný dodatek k odborným příručkám.

Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele. Elektroodpad. samostatný dodatek k odborným příručkám. Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele Elektroodpad samostatný dodatek k odborným příručkám pro živnosti "Maloobchod, maloobchod se smíšeným zbožím (včetně specializovaného

Více

Název práce: TŘÍDĚNÍ KOMUNÁLNÍHO ODPADU A JEHO NÁSLEDNÝ SVOZ

Název práce: TŘÍDĚNÍ KOMUNÁLNÍHO ODPADU A JEHO NÁSLEDNÝ SVOZ Dopravní fakulta Jana Pernera, Univerzita Pardubice II. ročník (obor TŘD), st. skupina: KS - PRAHA Brejcha Radim pracovní skupina: Název práce: TŘÍDĚNÍ KOMUNÁLNÍHO ODPADU A JEHO NÁSLEDNÝ SVOZ Prohlášení:

Více

Integrovaný systém nakládání s odpady na regionální úrovni

Integrovaný systém nakládání s odpady na regionální úrovni Integrovaný systém nakládání s odpady na regionální úrovni Publikace byla vydána v rámci projektu: SPII2f1/30/07: Výzkum integrovaného systému nakládání s odpady a nových podpůrných nástrojů pro jeho zavedení

Více