EKO-KOM, a.s. Oddělení využití odpadů Na Pankráci 1685/ Praha 4

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EKO-KOM, a.s. Oddělení využití odpadů Na Pankráci 1685/17 140 21 Praha 4"

Transkript

1 Návod na vyplnění Dotazníku o nakládání s komunálním odpadem v obci, se zaměřením na tříděný sběr za rok 2014 Dotazník je přílohou č. 2 smlouvy mezi obcí a společností EKO-KOM, a.s. Proto musí být řádně vyplněn a odeslán nejpozději do 28. února 2015 Uživatel stáhne soubor Dotazník 2014 z webové stránky a uloží do svého počítače, kde jej následně vyplní. Vyplněný dotazník odešlete jako přílohu ové zprávy na adresu: případně jej můžete zaslat poštou na adresu naší společnosti k rukám Kateřiny Hamouzové (na obálku napište DOTAZNÍK.) EKO-KOM, a.s. Oddělení využití odpadů Na Pankráci 1685/ Praha 4 Pokud při vyplnění, tisku nebo odeslání dotazníku narazíte na jakékoliv potíže, nebo se vyskytnou nejasnosti, prosíme, kontaktujte vašeho regionálního manažera. Kontakty na příslušné regionální manažery naleznete na Obsah Úvodní strana dotazníku Tabulka 1a - Identifikační a kontaktní údaje Tabulka 1b - Informování obyvatel... 3 Tabulka 2 - Nádoby pro sběr jednotlivých komodit tříděného sběru podle typu vlastnictví nádob... 3 Tabulka 3a - Vybavení obce zařízeními pro sběr odpadů (sběrná místa, sběrné dvory)... 4 Strana 2 dotazníku... 4 Tabulka 3b - Počet zařízení pro sběr VYBRANÝCH ODPADŮ... 4 Tabulka 3c - Počet zařízení pro sběr TŘÍDĚNÝCH ODPADŮ... 5 Tabulka 4a - Třídění na školách... 5 Tabulka 4b - Třídění na školách kolik škol alespoň jednou ročně organizuje sběr druhotných surovin... 5 Tabulka 5 - Zpětný odběr elektrozařízení a baterií Strana 3 dotazníku... 6 Tabulka 6a - Způsob sběru bioodpadů Tabulka 6b - Způsob využití nebo odstranění bioodpadů... 7 Tabulka 7 - Sběr a svoz odpadů v obci, vztah obce ke svozové firmě... 7 Tabulka 8 - Náklady na odpadové hospodářství obce...8 Strana 4 dotazníku Tabulka 9 - Způsob úhrady za služby v odpadovém hospodářství obce Tabulka 10 - Příjmy obce z poplatků za svoz komunálního odpadu od občanů, podnikatelů Tabulka 11a - Výše poplatku za produkci komunálního odpadu (obec-občan) Tabulka 11b - Výše místního poplatku za trvale bydlícího občana a rekreační objekt v roce Strana 5 dotazníku Tabulka 12 - Množství odstraněných a využitých komunálních odpadů Tabulka 13 - Cena za uložení nebo spálení směsného komunálního odpadu Tabulka 14 - Realizované projekty obce do odpadového hospodářství v roce Tabulka 15 - Zapojení obce do dotačních programů v oblasti odpadového hospodářství Tabulka 16 - Plánované investice obce do odpadového hospodářství v letech

2 Úvodní strana dotazníku Tabulka 1a - Identifikační a kontaktní údaje Tato tabulka musí být vyplněna! Identifikační a kontaktní údaje obce: - evidenční číslo obce v systému EKO-KOM, naleznete na smlouvě se společností EKO-KOM, a.s. (formát XX/XXXX, např. 80/0001), - IČO obce dle registru ekonomických subjektů (IČO musí obsahovat 8 číslic), - typ a název obce podle zřizovací listiny (obec/městys/město/statutární město/hlavní město), - okres, jehož je obec součástí dle územního členění, - jméno příjmení a titul starostky/starosty nebo primátorky/primátora, - číslo oficiální datové schránky obce, - oficiální ová adresa obce, - počet objektů určených k rekreaci, které se nacházejí na správním území obce (dle evidence nemovitostí). Kontaktní údaje o osobě, která má na starosti agendu EKO-KOM - jméno a příjmení kontaktní osoby, která má vyřizuje agendu EKO-KOM, - funkce, kterou kontaktní osoba zastává, - mobilní telefon, případně telefon kontaktní osoby (telefonní číslo musí obsahovat 9 číslic), - ová adresa pro komunikaci s kontaktní osobou. Kontaktní údaje o osobě, která vyplňuje dotazník V případě, že jsou tyto údaje shodné s údaji o osobě, která vyřizuje agendu EKO-KOM, zaškrtněte v šedém tázacím poli ANO. Pokud dotazník vyplňuje jiná osoba, zaškrtněte v šedém tázacím poli NE a vyplňte následující pole: - jméno a příjmení osoby, která vyplnila dotazník, - funkce, kterou osoba, jež vyplnila dotazník, zastává, - mobilní telefon, případně telefon osoby, která vyplnila dotazník (telefonní číslo musí obsahovat 9 číslic). Úřední hodiny - úřední hodiny obecního úřadu v jednotlivých dnech (formát času hh:mm-hh:mm). str. 2

3 Tabulka 1b - Informování obyvatel Doplňte údaje o místním tisku nebo obecním zpravodaji, který slouží k informování občanů: - název (titul) místního tisku nebo obecního zpravodaje, - jak často zpravodaj vychází, - www adresu internetových stránek místního tisku nebo obecního zpravodaje, - jméno a příjmení šéfredaktora, který má na starosti vydávání zpravodaje, - mobilní telefon, případně telefon šéfredaktora (telefonní číslo musí obsahovat 9 číslic), - ovou adresu pro komunikaci s šéfredaktorem (adresa musí a tečku). Tabulka 2 - Nádoby pro sběr jednotlivých komodit tříděného sběru podle typu vlastnictví nádob Doplňte údaj o počtu sběrných hnízd (sběrná hnízda jsou místa v obci, na kterých jsou umístěny nádoby na tříděný odpad a to bez ohledu na to, kolik nádob jednotlivá hnízda obsahují). Doplňte údaje o počtech a vlastnictví nádob pro sběr jednotlivých druhů odpadu. V řádcích jsou uvedeny jednotlivé sbírané komodity (papír, plast, směsný komunální odpad, atd.). U každé komodity uveďte ČÍSLEM do příslušného sloupce kolik nádob vlastní obec, kolik nádob vlastní svozová firma, kolik nádob je ve vlastnictví EKO-KOM, a.s. (dle smlouvy o výpůjčce) nebo zda některé nádoby jsou ve vlastnictví občanů (poplatníků). Pokud nemáte přesné údaje o vlastnictví nádob (například na směsný komunální odpad), stanovte počet kvalifikovaným odhadem. Z tabulky 2 vyplývá, že na území obce jsou prostřednictvím nádob sbírány komodity (papír, plast směsný, sklo čiré, sklo barevné, bioodpad, textil a směsný komunální odpad. Obec vlastní dva kontejnery pro sběr papíru, a tři kontejnery pro sběr plastů. Tři nádoby na sklo čiré a jednu nádobu na papír má obec zapůjčené od společnosti EKO-KOM, a.s. Další tři nádoby pro sběr skla barevného má obec pronajaty od svozové firmy. Obec sbírá nápojový karton prostřednictvím pytlového sběru. Pokud by obec sbírala určitou komoditu ve směsi s jinou komoditou (např. nápojový karton s plasty), uvádí se pouze počet kontejnerů u převažující komodity, do sloupce pro další komoditu se kontejnery již neuvádí (došlo by k duplicitě). Dále z tabulky vyplývá, že je bioodpad sbírán prostřednictvím 25 nádob, které jsou ve vlastnictví občanů. Na území obce je také sbírán textil a to do jedné nádoby vlastněné společností zajišťující její svoz. V obci je 200 nádob pro sběr směsného komunálního odpadu (domovního odpadu) ve vlastnictví občanů. str. 3

4 Tabulka 3a - Vybavení obce zařízeními pro sběr odpadů (sběrná místa, sběrné dvory) Doplňte údaje o počtech zařízení (sběrných míst nebo sběrných dvorů), které jsou k dispozici pro odložení vybraných druhů komunálního odpadu od občanů. Do jednotlivých řádků (podle typu zařízení) uveďte ČÍSLEM počet zařízení celkem, a dále z těchto zařízení počet zařízení vybavených váhou pro vážení přijatých odpadů a počet zařízení, která mohou využívat také občané ostatních obcí (jedná se o zařízení, jejichž využití je s dotyčnými obcemi smluvně ujednáno). Sběrné místo je místo v obci, které je určeno ke shromažďování odpadů podobně jako sběrný dvůr (není to sběrné hnízdo) a je stanoveno obecně závaznou vyhláškou obce jako místo pro odkládání odpadů. Sběrné místo je obvykle oploceno, uzamčeno a slouží ke shromažďování jiných odpadů než běžných komunálních odpadů (např. velkoobjemový odpad, kovy, pneumatiky, odložená elektrozařízení). Sběrné místo slouží pouze pro občany obce, nikoli pro podnikatele, firmy apod. Sběrný dvůr je zařízení, k jehož provozu je nezbytný souhlas krajského úřadu. Sběrný dvůr podléhá stavebnímu povolení, provoz se řídí schváleným provozním řádem. Sběrný dvůr plní obdobné funkce jako sběrné místo, obec však může umožnit využívání sběrného dvora občanům okolních obcí, podnikatelům či firmám. Z tabulky vyplývá, že na území obce je jeden sběrný dvůr, a jedno sběrné místo pro sběr odpadů od občanů. Sběrný dvůr je vybaven váhou pro vážení přijatých odpadů, sběrné místo nikoliv. Zároveň obec má smluvní ujednání s jednou nebo více okolními obcemi, že jejich občané mohou využívat sběrného dvora pro odložení svých odpadů. Strana 2 dotazníku Tabulka 3b - Počet zařízení pro sběr VYBRANÝCH ODPADŮ Doplňte údaje o počtech zařízení, (sběrných míst nebo sběrných dvorů), podle druhu sbíraných odpadů (nebezpečný odpad, objemný odpad, stavební odpad, bioodpad a zpětný odběr elektrozařízení) V červeném tázacím poli ZAŠKRTNĚTE, zda vaše obec má smluvně ujednáno využití sběrného dvora s jinou obcí (občané vaší obce tam mohou oficiálně odevzdávat své odpady). Pokud ano, tak do vedlejších polí uveďte název a IČO obce, která vašim občanům umožňuje využití jejího sběrného dvora. Do tabulky pak ČÍSLEM uveďte počet zařízení, která slouží pro sběr odpadů uvedených v jednotlivých sloupcích. Poslední řádek tabulky je určen pro odpady, které je možné ukládat na zařízení v jiné obci (viz. tázací pole tabulky 3b). Z tabulky vyplývá, že obec jednou ročně organizuje mobilní svoz nebezpečných odpadů. Dále z tabulky vyplývá, že se v obci nachází jeden sběrný dvůr, který slouží pro sběr nebezpečných odpadů, objemných odpadů a bioodpadů. Obec provozuje také jedno sběrné místo, které slouží str. 4

5 pro sběr objemných odpadů a bioodpadů. Zároveň má obec uzavřenou smlouvu s Horním Pěknovem o využití jejich sběrného dvora nebo sběrného místa pro uložení stavebních odpadů a pro zpětný odběr elektrozařízení. Tabulka 3c - Počet zařízení pro sběr TŘÍDĚNÝCH ODPADŮ Doplňte údaje o počtech zařízení, (sběrných míst, sběrných dvorů a výkupen), podle druhu sbíraných odpadů (papír, plast, sklo, nápojový karton, kov) V červeném tázacím poli ZAŠKRTNĚTE, zda vaše obec má smluvně ujednáno využití některého ze zařízení uvedených v tabulce 3c s jinou obcí (občané vaší obce tam mohou oficiálně odevzdávat své odpady). Pokud ano, tak do vedlejších polí uveďte název a IČO obce, která vašim občanům umožňuje využití jejího sběrného dvora. Do tabulky pak ČÍSLEM uveďte počet zařízení, která slouží pro sběr odpadů uvedených v jednotlivých sloupcích. Poslední řádek tabulky je určen pro odpady, které je možné ukládat na zařízení v jiné obci (viz. tázací pole tabulky 3c). Z tabulky vyplývá, že se v obci nachází jeden sběrný dvůr a jedno sběrné místo, na kterých mohou občané odevzdávat všechny složky tříděného sběru (papír, plast, sklo, nápojový karton a kovy). Dále z tabulky vyplývá, že v obci se nachází jedna výkupna druhotných surovin, která se zabývá výkupem papíru a kovů. Zároveň má obec uzavřenou smlouvu s Horním Pěnkovem o využití jejich sběrného dvora nebo sběrného místa pro uložení všech složek tříděného sběru (papír, plast, sklo, nápojový karton a kovy). Tabulka 4a - Třídění odpadů na školách Doplňte údaje o školách, které se nachází na území obce. V červeném tázacím poli ZAŠKRTNĚTE, zda se ve vaší obci nachází školské zařízení (mateřská, základní, střední, vysoká škola) Do tabulky uveďte ČÍSLEM počet škol (podle stupně vzdělání), které se nachází na území obce bez ohledu na to, zda se jedná o školy obecní, nebo soukromé, a bez ohledu na to, zda škola organizuje tříděný sběr papíru, plastů, skla, nápojových kartonů nebo kovového odpadu. Z tabulky vyplývá, že na území obce je jedna mateřská a dvě základní školy, které mají zavedený tříděný sběr. Tabulka 4b - Třídění na školách (kolik škol alespoň jednou ročně organizuje sběr druhotných surovin). Do tabulky uveďte ČÍSLEM počet škol (podle typu školy), které se nacházejí na území obce a pořádají pravidelně, nebo alespoň jednou ročně, sběr vybraných odpadů v podobě různých sběrových soutěží a jiných akcí, u odpadů uvedených v jednotlivých řádcích tabulky. Pokud se v obci nachází školské zařízení, které tříděný sběr neorganizuje vůbec, do tabulky jej neuvádějte. str. 5

6 Z tabulky vyplývá, že v mateřské škole děti třídí papír, PET lahve a nápojové kartony (sběr probíhá odděleně). Na základních školách pak děti sbírají papír, plastová víčka, nápojový karton a baterie. Tabulka 5 - Zpětný odběr elektrozařízení a baterií Zaškrtněte pole v příslušném sloupci podle způsobu sběru elektrozařízení. Vyberte v tabulce firmu, které byla elektrozařízení odevzdána a podle způsobu sběru (sběrný dvůr, mobilní sběr ) v příslušném sloupci ZAŠKRTNĚTE pole, které odpovídá danému způsobu sběru. Z tabulky vyplývá, že v obci je sběrný dvůr, který sebraná elektrozařízení předal konkrétním kolektivním systémům (Asekol, Elektrowin). V obci má systém Asekol instalované kontejnery na zpětný odběr elektrozařízení. Další vyřazená elektrozařízení byla sbírána v rámci mobilního sběru. Takto sebraná elektrozařízení byla také předána konkrétním kolektivním systémům (Asekol, Elektrowin). Dále z tabulky vyplývá, že zpětný odběr elektrozařízení je prováděn také na škole. Takto sebraná elektrozařízení (například baterie) škola předává svozové firmě. Strana 3 dotazníku Tabulka 6a - Způsob sběru bioodpadů Doplňte údaje o způsobech sběru bioodpadů. Pokud mají občané k dispozici domácí kompostéry, či v obci organizujete oddělený sběr bioodpadu ze zahrad, kuchyňského odpadu z domácností, odpadu z jídelen nebo odpadu z údržby veřejné zeleně, ZAŠKRTNĚTE pole u daného způsobu sběru jednotlivých typů bioodpadu (v případě více způsobů, vyberte více polí). Pokud je zaškrtnut jeden ze způsobů sběru, v daném řádku (mimo domácí kompostéry) vyplňte také hmotnost bioodpadů předaných k využití. Hmotnost uvádějte v tunách. str. 6

7 Z tabulky vyplývá, že občané mají k dispozici domácí kompostéry, a zároveň bylo v roce 2014 v rámci činnosti sběrného dvora sebráno 3,568 tun bioodpadu ze zahrad. Občané také předávají bioodpad místnímu zemědělci, což je zaškrtnutá varianta jiný. Zároveň obec na sběrném dvoře shromáždila celkem 9,5 tuny odpadu z údržby obecní zeleně. Občané obce využívají jiný způsob sběru kuchyňských odpadů rostlinného původu. V tabulce 6b je následně uvedeno, že se jedná o využití komunitní kompostárny. Dále z tabulky vyplývá, že obec neorganizuje sběr odpadu z jídelen. Tabulka 6b - Způsob využití nebo odstranění bioodpadů Doplňte údaje o způsobu využití nebo odstranění bioodpadů, pokud je v obci sbíráte odděleně od komunálního odpadu. Pokud v obci organizujete oddělený sběr bioodpadu ze zahrad, kuchyňského odpadu z domácností, odpadu z jídelen (např. veřejné stravování, školy, školky, domovy důchodců, nemocnice, zapojené do systému obce) nebo odpadu z údržby veřejné zeleně, ZAŠKRTNĚTE pole u daného způsobu využití nebo odstranění jednotlivých typů bioodpadu (v případě více způsobů, vyberte více polí). Z tabulky vyplývá, že sebraný odpad ze zahrad je odvážen do kompostárny (zařízení se souhlasem krajského úřadu). Kuchyňský odpad z domácností občané odvážejí do komunitní kompostárny. Odpad z jídelen není sbírán vůbec (viz. tabulka č. 6a), není také nijak využíván nebo odstraňován. Odpad z údržby zeleně je předáván místnímu zemědělci. Tabulka 7 - Sběr a svoz odpadů v obci, vztah obce ke svozové firmě Tabulka 7a) Firmy svážející tříděný sběr. Doplňte údaje o firmách, které zajišťují pro obec svoz tříděných složek komunálního odpadu. V tabulce vyplňte údaje o firmách, které v obci zajišťují sběr a svoz tříděného sběru (IČO, název firmy). V příslušném sloupci tabulky pak ZAŠKRTNĚTE pole, které odpovídá majetkovým vazbám s příslušnou svozovou firmou. Pokud tříděný sběr v obci sváží více než čtyři subjekty, konzultujte správný postup vyplnění údajů s regionálním manažerem společnosti EKO-KOM, a.s. Z tabulky 7a vyplývá, že v obci působí čtyři firmy, které se zabývají svozem tříděných složek komunálního odpadu. Obec je 100% vlastník firmy Komunální služby, s.r.o., dále obec vlastní většinový podíl ve firmě Svoz odpadů, a.s. a nemá žádný vlastnický vztah k firmě Jan Novákodpady, s.r.o. Na území obce sváží některé odpady i příspěvková organizace Pěnkavské služby, p.o. jejichž zřizovatelem je obec. Tabulka 7b) Firmy svážející směsný komunální odpad V tabulce vyplňte údaje o firmách, které pro obec zajišťují sběr a svoz směsného komunálního odpadu (IČO, název firmy). V příslušném sloupci tabulky pak ZAŠKRTNĚTE pole, které odpovídá majetkovým vazbám s příslušnou svozovou firmou. Pokud komunální odpad v obci sváží více než tři subjekty, konzultujte správný postup vyplnění údajů s regionálním manažerem společnosti EKO- KOM, a.s. str. 7

8 Z tabulky vyplývá, že v obci působí jedna firma, která se zabývá svozem směsného komunálního odpadu. Obec je zřizovatelem firmy příspěvkové organizace Pěnkavské služby, p.o. Tabulka 8 - Náklady na odpadové hospodářství obce Tato tabulka musí být vyplněna! (údaje uvádějte v celých Kč včetně DPH) Jedná se pouze o provozní náklady nejsou zde započítávány náklady na investice (např. výstavba sběrného dvora, třídící linky, nákupy nádob apod.). Jsou uváděny hrubé náklady nesnížené o případné příjmy z prodeje druhotných surovin či odměnu ze systému EKO-KOM. Při vyplňování vycházejte z faktur od dodavatele služeb za jednotlivé činnosti v roce Tyto informace lze souhrnně získat i z Výkazu FIN 2-12 M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (za období 12 příslušného roku), kde náklady na odpadové hospodářství najdete ve výdajích v 3722 (sběr a svoz komunálních odpadů), 3721 (sběr a svoz nebezpečných odpadů) a 3723 (sběr a svoz ostatních odpadů - separovaný odpad). Tříděný sběr využitelných odpadů (řádek 1) Do řádku Tříděný sběr využitelných odpadů, uveďte celkové náklady, které obec eviduje v souvislosti se sběrem, svozem a využitím tříděných složek komunálního odpadu. Náklady jsou rozděleny podle jednotlivých způsobů sběru. Pokud daný sběr není v obci realizován, neuvádějte do sloupce žádnou hodnotu. V dalších řádcích (1a 1e) je pak potřeba samostatně rozepsat náklady spojené se sběrem a svozem využitelných odpadů plastů, papíru, skla, nápojového kartonu, a náklady na jejich další využití, pokud jsou obci účtovány. V případě, že náklady nejsou obci účtovány samostatně, požádejte o rozpis nákladů příslušnou svozovou firmu. Náklady opět vyjádřete samostatně pro jednotlivé způsoby sběru. V posledním sloupci pak uveďte celkové náklady, které obec eviduje ke sběru dané komodity (jedná se o součet nákladů v daném řádku). Oddělený sběr biologických odpadů (řádek 2) Náklady spojené se sběrem a svozem biologických odpadů od občanů, včetně nákladů spojených s dalším nakládáním s nimi, pokud jsou obci účtovány. Náklady jsou rozděleny podle jednotlivých způsobů sběru. Nepatří zde náklady spojené s údržbou veřejné zeleně v obci. Pokud daný sběr není v obci realizován, neuvádějte do sloupce žádnou hodnotu. V případě, že náklady nejsou obci účtovány samostatně, požádejte o rozpis nákladů příslušnou svozovou firmu. V posledním sloupci pak uveďte celkové náklady, které obec eviduje ke sběru biologických odpadů (jedná se o součet nákladů v daném řádku). Oddělený sběr nebezpečných odpadů (řádek 3) Náklady spojené se sběrem a svozem nebezpečných odpadů od občanů, včetně nákladů spojených s dalším nakládáním s nimi, pokud jsou obci účtovány. Náklady jsou rozděleny podle jednotlivých způsobů sběru. Pokud daný sběr není v obci realizován, neuvádějte do sloupce žádnou hodnotu. V případě, že náklady nejsou obci účtovány samostatně, požádejte o rozpis nákladů příslušnou svozovou firmu. V posledním sloupci pak uveďte celkové náklady, které obec eviduje ke sběru nebezpečných odpadů (jedná se o součet nákladů v daném řádku). Oddělený sběr objemných odpadů (řádek 4) Náklady spojené se sběrem a svozem objemných odpadů od občanů, včetně nákladů spojených s dalším nakládáním s nimi, pokud jsou obci účtovány. Náklady jsou rozděleny podle jednotlivých způsobů sběru. Pokud daný sběr není v obci realizován, neuvádějte do sloupce žádnou hodnotu. V případě, že náklady nejsou obci účtovány samostatně, požádejte o rozpis nákladů příslušnou str. 8

9 svozovou firmu. V posledním sloupci pak uveďte celkové náklady, které obec eviduje ke sběru objemných odpadů (jedná se o součet nákladů v daném řádku). Sběr směsného komunálního odpadu (řádek 5) Náklady spojené se sběrem a svozem směsného komunálního odpadu od občanů, včetně nákladů spojených s dalším nakládáním s ním, pokud jsou obci účtovány. Náklady jsou rozděleny podle jednotlivých způsobů sběru. Pokud daný sběr není v obci realizován, neuvádějte do sloupce žádnou hodnotu. V případě, že náklady nejsou obci účtovány samostatně, požádejte o rozpis nákladů příslušnou svozovou firmu. V posledním sloupci pak uveďte celkové náklady, které obec eviduje ke sběru komunálního odpadu (jedná se o součet nákladů v daném řádku). Platby jiným obcím za využití sběrného dvora nebo sběrného místa (řádek 6) Uveďte náklady na úhradu služeb sběrného dvora nebo sběrného místa na území jiné obce, a to včetně nákladů spojených s dalším nakládáním s odpady sesbíranými v rámci tohoto sběrného dvora či sběrného místa. Sběrné místo je místo v obci, které je určeno ke shromažďování odpadů (není to sběrné hnízdo) a je stanoveno obecně závaznou vyhláškou obce jako místo pro odkládání odpadů. Sběrné místo je obvykle oploceno, uzamčeno a slouží ke shromažďování jiných odpadů než běžných komunálních odpadů (např. velkoobjemový odpad, kovy, pneumatiky, odložená elektrozařízení). Sběrné místo slouží pouze pro občany obce, nikoli pro podnikatele, firmy apod. Sběrný dvůr je zařízení, k jehož provozu je nezbytný souhlas krajského úřadu. Sběrný dvůr podléhá stavebnímu povolení, provoz se řídí schváleným provozním řádem. Sběrný dvůr plní obdobné funkce jako sběrné místo, obec však může umožnit využívání sběrného dvora občanům okolních obcí, podnikatelům či firmám Odpady vzniklé z údržby zeleně obce (řádek 7) Náklady spojené se sběrem a svozem odpadu vzniklého z údržby zeleně obce, včetně nákladů spojených s dalším nakládáním s ní. Nepatří sem náklady spojené se sběrem bioodpadů od obyvatel. Koše na veřejných prostranstvích úklid a vysypávání (řádek 8) Náklady spojené s vyprazdňováním košů, svozem a odstraněním odpadů pocházejících z odpadkových košů. Úklid veřejných prostranství (řádek 9) Náklady na sběr, svoz a odstranění uličních smetků (volně odhozených odpadů), tj. náklady na metaře, použití techniky a odstranění odpadů (jedná se pouze o provozní náklady). Do nákladů je možné zahrnou také náklady spojené s úklidem okolo stanovišť sběrných na komunální odpad včetně jeho využitelných složek, pokud jsou tyto náklady fakturovány samostatně. Do nákladů nezahrnujte náklady na strojní čištění ulic, kropení, apod. Černé skládky (řádek 10) Náklady na odstranění odpadů z nelegálních černých skládek včetně nákladů na jejich konečné odstranění na skládce či ve spalovně. Informování veřejnosti (řádek 12) Náklady spojené s propagací třídění odpadů a nakládání s nimi a informování občanů obce, např. letáky, přednášky, venkovní akce Administrativa odpadového hospodářství v obci (řádek 13) Náklady související s celkovou administrací odpadového hospodářství obce (výpočty poplatků, cen, náklady na správu a výběry plateb, vyplňování dotazníků, statistických hlášení o odpadech). K jejich zjištění je možné použít tzv. přepočteného pracovníka, tj. kolik pracovníků a jakým procentem své pracovní doby se zabývá administrativou odpadového hospodářství obce. Následně vypočtený počet pracovníků vynásobíte jejich průměrnými ročními mzdovými náklady. str. 9

10 Celkové náklady na odpadové hospodářství v obci (řádek 11) Sečtěte celkové náklady na odpadové hospodářství v položkách 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. Částky uvádějte v Kč včetně DPH, pokud je uplatňováno). Do celkového součtu nelze 2x započíst částky na řádcích 1a-1e, ale jen celkovou sumu řádku 1. Z tabulky vyplývá, že obec nemá smlouvu o využití sběrného dvora nebo sběrného místa v jiné obci, ale provozuje vlastní. Obec má náklady spojené se sběrem biologicky rozložitelných odpadů, které sbírá v komunitní kompostárně. Dále z tabulky vyplývá, že obec nemá žádné náklady s úklidem košů na veřejných prostranstvích. Strana 4 dotazníku Tabulka 9 - Způsob úhrady za služby v odpadovém hospodářství obce Tato tabulka musí být vyplněna! Uveďte údaje o využívaných způsobech platby za služby v odpadovém hospodářství mezi obcí a svozovou firmou. Vyberte v tabulce způsoby úhrady, které Vaše obec využívá a podle jednotlivých druhů odpadu (papír, plast, nebezpečné odpady ). V příslušném sloupci zaškrtněte pole, které odpovídá způsobu úhrady sběru a svozu tohoto odpadu. V případě využití více způsobů úhrady (například při spolupráci s více firmami), ZAŠKRTNĚTE více polí. Pokud Vám nevyhovuje žádná z možností úhrady, ZAŠKRTNĚTE pole jiný způsob a v posledním řádku tabulky popište, o jaký typ platby se jedná. str. 10

11 Z tabulky vyplývá, že směsný plast je sbírán nádobovým, nebo pytlovým způsobem sběru a firma jej účtuje za svezený pytel. Sběr papíru a samostatný sběr PET lahví obec platí v ceně za výsyp nádoby. Sklo je sváženo zdarma, nebezpečné a komunální odpady obec hradí podle svezeného množství (cena za tunu nebo kilogram). Na sběr kovového odpadu obec poskytuje smluvní příspěvek (například část příjmu od systému EKO-KOM). Tato platba je zahrnuta a vypsána v poli pro jiné typy plateb. Platba za komunální odpad (popelnice) je kombinovaná, je hrazena paušální platba za svoz a poté cena za každý ujetý kilometr. Tabulka 10 - Příjmy obce od občanů a podnikatelů Tato tabulka musí být vyplněna! Do tabulky ČÍSLEM vyplňte příjmy (částky uvádějte v Kč včetně DPH, pokud je uplatňováno), které obec získala: V poplatku od občanů Uveďte příjmy za místní poplatek za systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů nebo příjmy za poplatek za komunální odpad (nádoba, pytel atd.), nebo ze smluvní úhrady dle 17, odst. 5 zákona o odpadech, v sestavě FIN 2-12 M v příjmech položka 1337 nebo paragraf 3722 a většinou položka V poplatku od rekreantů Uveďte případné příjmy z místního poplatku za využití systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů nebo příjmy z poplatku za komunální odpad (nádoba, pytel atd.), od rekreantů nebo vlastníků rekreačních objektů nebo vztažené k rekreačním objektům. Od ostatních původců za využití systému Uveďte příjmy od fyzických nebo právnických osob, které mají s obcí smlouvu (podle 17 odst. 5, zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech). Jedná se o podnikatele, kteří využívají systému obce a mají s obcí smlouvu na svoz odpadu ze své podnikatelské činnosti. Z prodeje druhotných surovin Uveďte příjmy z prodeje druhotných surovin (tříděný odpad), pokud s nimi obec sama obchoduje nebo je-li cena surovin přímo kalkulována v ceně služby, kterou zajišťuje svozová firma pro obec. Pokud informace nemáte, dotažte se přímo svozové firmy. Do těchto příjmů nepatří odměna ze systému EKO-KOM. Za zpětný odběr elektrozařízení Uveďte celkové příjmy od kolektivních systémů (bez rozlišení) za zpětně odebraná elektrozařízení. Do těchto příjmů nepatří odměna ze systému EKO-KOM. Z tabulky vyplývá, že obec od občanů vybrala poplatek v celkové výši Kč, od živnostníků a podnikatelů, kteří využívají sběrný systém obce, dalších Kč a v rámci příspěvků za zpětný odběr elektrozařízení získala 7500 Kč (včetně příspěvku na provoz místa zpětného odběru). Tabulka 11a - Výše zpoplatnění obyvatelstva (obec-občan) Tato tabulka musí být vyplněna! Všechny přepínače v tabulce musí mít zvolenu jednu z možností ANO/NE. str. 11

12 V tabulce ZAŠKRTNĚTE způsob platby za odvoz komunálních odpadů od občanů, který obec v roce 2014 uplatňovala. Dále do tabulky ČÍSLEM vyplňte výši poplatků (částky uvádějte v celých Kč), které obec občanům za daný způsob v roce 2014 účtovala. V případě uplatňování více způsobů, vyberte každý z nich. Do třetího řádku tabulky ČÍSLEM vyplňte, kolik procent plátců v roce 2014 neuhradilo poplatek. Místní poplatek (za trvale bydlícího občana a rekreační objekt) (Kč/obyvatele a rok) S účinností od 1. července 2012 došlo k novelizaci zákona č. 565/1990 Sb.,o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. K novelizaci došlo zákonem č. 174/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších přepisů, a zákonem č. 142/2012 Sb., o změně některých zákonů v souvislosti se zavedením základních registrů. Místní poplatek za komunální odpad, podle 10b zákona o místních poplatcích, jednoznačně definuje poplatníka. Novelizace přinesla změny, kdy byl rozšířen okruh poplatníků, a došlo ke zvýšení horní hranice sazby poplatku. Jednoznačný je v případě místního poplatku za komunální odpad právní režim správy tohoto poplatku, který se uskutečňuje podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků. Místní poplatek podle zákona o místních poplatcích je poplatkem za "provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů". Poplatek za komunální odpad Poplatek za komunální odpad podle zákona č. 185/2001 o odpadech. Poplatek, za komunální odpad, podle 17a zákona o odpadech může ve srovnání s místním poplatkem v mnohem větší míře odrážet skutečný stav věci, tzn. produkci komunálního odpadu fyzickými osobami na území obce. Poplatníkem tohoto poplatku je každá fyzická osoba, při jejíž činnosti vzniká komunální odpad. Podle 17a odst. 5 zákona o odpadech se maximální výše poplatku stanoví podle předpokládaných oprávněných nákladů obce vyplývajících z režimu nakládání s komunálním odpadem rozvržených na jednotlivé poplatníky podle počtu a objemu nádob určených k odkládání odpadů připadajících na jednotlivé nemovitosti nebo podle počtu uživatelů bytů a s ohledem na úroveň třídění tohoto odpadu, přičemž v poplatku mohou být promítnuty i náklady spojené s pronájmem nádob určených k odkládání odpadu. Tento typ poplatku může být rozlišen podle služby, jakou si občan přeje, proto vyplňte výši poplatků podle uvedených příkladů. Z tabulky vyplývá, že obec vybírala v roce 2014 místní poplatek za provoz systému nakládání s komunálním odpadem ve výši 680 Kč za trvale žijícího občana a rok. Zároveň obec eviduje 5% občanů, kteří poplatek neuhradili. str. 12

13 Tabulka 11b - Výše místního poplatku za trvale bydlícího občana a rekreační objekt v roce 2015 Do tabulky ČÍSLEM vyplňte výši poplatků (částky uvádějte v Kč), které obec občanům za daný způsob poplatku bude účtovat v roce Z tabulky vyplývá, že pro rok 2015 obec stanovila místní poplatek za provoz systému nakládání s komunálním odpadem ve výši 740 Kč za trvale žijícího občana a rok. Zároveň obec stanovila výši poplatku za využití systému od rekreantů nebo vztažené k rekreačním objektům na 740 Kč/rok. Strana 5 dotazníku Tabulka 12 - Množství odstraněných a využitých komunálních odpadů Tato tabulka musí být vyplněna! Do tabulky ČÍSLEM vyplňte množství odpadu, který obec vyprodukovala (hmotnost uvádějte v tunách). Množství směsného komunálního odpadu uloženého na skládku v tunách za rok - tento údaj zjistíte z Hlášení o produkci a nakládání s odpady (pod katalogovým číslem ), které Vám zasílá za ukončený rok vaše svozová společnost. Množství spáleného směsného komunálního odpadu ve spalovně komunálních odpadů v tunách za rok - tento údaj zjistíte z Hlášení o produkci a nakládání s odpady, které Vám zasílá za ukončený rok vaše svozová společnost. Z tabulky vyplývá, že obec vyprodukovala v roce 2014 celkem 50,325 tun směsného komunálního odpadu, který byl odstraněn na skládce. Do spalovny komunálních odpadů bylo předáno 16,300 tun směsného komunálního odpadu. Dále bylo v obci sebráno celkem 16,700 tuny objemných odpadů, které byly taktéž uloženy na skládce komunálních odpadů. Tabulka 13 - Cena za uložení nebo spálení směsného komunálního odpadu Tato tabulka musí být vyplněna! Do tabulky ČÍSLEM vyplňte cenu (částky uvádějte v Kč včetně DPH), které obec hradí za uložení nebo spálení jedné tuny komunálního odpadu. Dále ZAŠKRTNĚTE, zda obec má na svém území skládku komunálního odpadu. V prvním řádku tabulky uveďte cenu za tunu skládkování komunálního odpadu ( včetně DPH a rekultivačního poplatku a základního poplatku za uložení odpadu, který náleží obci, na jejímž území skládka komunálního odpadu leží (výše základního poplatku v roce 2014 činila 500 Kč). V druhém řádku tabulky uveďte cenu za spálení tuny komunálního odpadu, (včetně DPH, pokud je účtována) pokud je komunální odpad z obce spalován ve spalovně komunálních odpadů (energeticky využíván). V tázacím poli pod tabulkou vyberte ANO, pokud má Vaše obec na svém katastrálním území povolenou a provozovanou skládku komunálního odpadu (S-OO). Pokud obec na svém území takovou skládku komunálního odpadu nemá, vyberte NE. str. 13

14 Z tabulky vyplývá, že obec na svém území nemá provozovanou skládku komunálního odpadu, a že směsný komunální odpad, který obec vyprodukovala, byl odvážen jak do spalovny komunálního odpadu (1300 Kč/tuna) tak také k uložení na skládce (1145 Kč/tuna). Tabulka 14 - Realizované projekty obce do odpadového hospodářství v roce 2014 Do tabulky doplňte údaje o nákladech realizovaných projektů v roce 2014 zaměřených na: - nákup nádob na tříděný sběr, - výstavbu sběrného dvora, - výstavbu zařízení pro nakládání s odpady (např. dotřiďovací linka, kompostárna), - jiné, které nejsou uvedeny v předchozím a souvisí s odpadovým hospodářstvím, např. stavební úpravy v okolí sběrných hnízd. Z tabulky vyplývá, že obec v roce 2013 začala projekt nákupu nádob a v roce 2014 pořídila nádoby na tříděný sběr v celkové hodnotě Kč a v roce 2014 dokončila projekt výstavby sběrného dvora v hodnotě Kč. Zároveň v roce 2014 pokračovala v budování nových stání pro kontejnery na tříděný sběr. Za výstavbu stání obec zaplatila v roce 2014 celkem Kč. Tabulka 15 - Zapojení obce do dotačních programů v oblasti odpadového hospodářství V této tabulce uveďte názvy projektů, ze kterých má Vaše obec zájem získat finanční nebo materiálovou podporu z krajských nebo evropských projektů. Uveďte: - název programu (Krajského, Evropského, Operačního ze SFŽP), - název projektu, - zpracovatele projektu, - odhadované náklady projektu (celkové, tj. včetně vlastních zdrojů financování), - dobu jeho trvání. Z tabulky vyplývá, že studii rozvoje tříděného sběru obec v roce 2014 využila grantu poskytnutého krajským úřadem v celkové výši Kč. str. 14

15 Tabulka 16 - Plánované investice obce do odpadového hospodářství v letech Do tabulky 16 specifikujte blíže údaje o plánovaných investicích realizovaných mimo projekty uvedené v tabulce č. 16 na: - rozšíření sběrné sítě nádob na tříděný sběr, - obnova sběrné sítě nádob na tříděný sběr, - výstavbu, rekonstrukci nebo dovybavení sběrného dvora, - výstavbu či rekonstrukci dotřiďovací linky využitelných odpadů, - výstavbu či rekonstrukci kompostárny, - výstavbu či rekonstrukci bioplynové stanice, - výstavbu či rekonstrukci zařízení pro úpravu směsných komunálních odpadů (MBT), - výstavbu či rekonstrukci překládací stanice komunálních odpadů, - výstavbu či rekonstrukci zařízení pro energetické využití odpadů, - výstavbu či rekonstrukci zařízení pro rozebírání elektroodpadu. Do tabulky uveďte rok zahájení, předpokládaný rok ukončení a odhadovanou výši investic z vlastních zdrojů. V případě, že plánujete jinou investici, než jsou nabízené možnosti, využijte prázdných polí pro vypsání jiných záměrů. Z tabulky vyplývá, že v roce 2015 obec plánuje rozšířit stávající sběrnou síť na tříděný sběr nákupem nových nádob. Odhadovaná výše investice činí Kč. Dále obec plánuje nahrazení stávajících (zastaralých) nádob na tříděný sběr, které již dosluhují. Nahrazení nádob je plánováno v roce 2015 a odhadovaná výše investice je Kč. Obec také plánuje rekonstrukci stávající kompostárny, které součástí je také generální oprava stávajícího nakladače. Rekonstrukce bude probíhat v letech 2015 až 2017 a vyžádá si investici Kč. Děkujeme za vyplnění dotazníku a prosíme o jeho odeslání jako přílohy ové zprávy na adresu: případně jej můžete zaslat poštou na adresu naší společnosti k rukám Kateřiny Hamouzové (na obálku napište DOTAZNÍK.) str. 15

případně poštou na adresu naší společnosti k rukám Kateřiny Hamouzové (na obálku napište DOTAZNÍK)

případně poštou na adresu naší společnosti k rukám Kateřiny Hamouzové (na obálku napište DOTAZNÍK) Návod na vyplnění Dotazníku o nakládání s komunálním odpadem v obci, se zaměřením na tříděný sběr za rok 2013 Dotazník je přílohou č. 2 smlouvy mezi obcí a společností EKO-KOM, a.s. Proto musí být řádně

Více

Návod na vyplnění Dotazníku o nakládání s komunálním odpadem v obci, se zaměřením na tříděný sběr za rok 2015

Návod na vyplnění Dotazníku o nakládání s komunálním odpadem v obci, se zaměřením na tříděný sběr za rok 2015 Návod na vyplnění Dotazníku o nakládání s komunálním odpadem v obci, se zaměřením na tříděný sběr za rok 2015 Dotazník je přílohou č. 2 smlouvy mezi obcí a společností EKO-KOM, a.s. Proto musí být řádně

Více

DOTAZNÍK ZA ROK 2016

DOTAZNÍK ZA ROK 2016 Strana 1 z 5 1a) IDENTIFIKAČNÍ A KONTAKTNÍ ÚDAJE IČ obce ev. č. v systému EKO-KOM typ obce název obce okres WWW STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE REKREAČNÍ OBJEKTY jméno příjmení titul číslo datové schránky ová adresa

Více

Návod na vyplnění Dotazníku o nakládání s komunálním odpadem v obci, se zaměřením na tříděný sběr za rok 2016

Návod na vyplnění Dotazníku o nakládání s komunálním odpadem v obci, se zaměřením na tříděný sběr za rok 2016 Návod na vyplnění Dotazníku o nakládání s komunálním odpadem v obci, se zaměřením na tříděný sběr za rok 2016 Dotazník je přílohou č. 2 smlouvy mezi obcí a společností EKO-KOM, a.s. Musí být řádně vyplněn

Více

Příloha č. 1. o celkovém množství a druzích komunálního odpadu vytříděných a odstraněných v obcích. čtvrtletí roku

Příloha č. 1. o celkovém množství a druzích komunálního odpadu vytříděných a odstraněných v obcích. čtvrtletí roku 3.7xls Běžný VÝKAZ o celkovém množství a druzích komunálního odpadu vytříděných a odstraněných v obcích za čtvrtletí roku Dodavatel výkazu: (obec popř. svoz. firma) Adresa sídla: Adresa provozovny: : :

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2016

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2016 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu na území města Čáslav Zastupitelstvo města Čáslav se usneslo podle

Více

Metodika pro obce odpadové hospodářství

Metodika pro obce odpadové hospodářství Metodika pro obce odpadové hospodářství zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění Poplatek za komunální odpad Platná právní úprava zakotvuje tři možné způsoby

Více

Maximální počet obyvatel/instalované sběrné místo

Maximální počet obyvatel/instalované sběrné místo 1) Odměna za zajištění míst zpětného odběru Sazba: 20,-Kč/obyvatel/rok Zajištění minimální dostupnosti né sítě Sazba: 8,-Kč/obyvatel/rok Nádobový Maximální počet obyvatel/instalované né místo 1 000 obyvatel

Více

Legislativa v odpadovém hospodářství a obce. Velehrad 4.12.2014

Legislativa v odpadovém hospodářství a obce. Velehrad 4.12.2014 Legislativa v odpadovém hospodářství a obce Velehrad 4.12.2014 Ing. Jana Káčerová Krajský úřad Zlínského kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Legislativa v odpadovém hospodářství 1. Zákon č. 185/2001

Více

Nádobový sběr Počet obyvatel/instalované sběrné místo

Nádobový sběr Počet obyvatel/instalované sběrné místo 1) Odměna za zajištění míst zpětného odběru Platnost od 1. 7. 2016 Sazba: 20,-Kč/obyvatel/rok Zajištění minimální dostupnosti né sítě Platnost od 1. 7. 2016 Sazba: 6,-Kč/obyvatel/rok Nádobový Počet obyvatel/instalované

Více

Pravidla soutěže Čistá obec soutěž v třídění odpadů pro obce Královéhradeckého kraje

Pravidla soutěže Čistá obec soutěž v třídění odpadů pro obce Královéhradeckého kraje Pravidla soutěže Čistá obec soutěž v třídění odpadů pro obce Královéhradeckého kraje I. Období Soutěž je vyhlášena na období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013. Pravidla soutěže budou celoročně k dispozici

Více

Obec Kelníky Zastupitelstvo obce Kelníky. Obecně závazná vyhláška Obce Kelníky č. 1/2016,

Obec Kelníky Zastupitelstvo obce Kelníky. Obecně závazná vyhláška Obce Kelníky č. 1/2016, Obec Kelníky Zastupitelstvo obce Kelníky Obecně závazná vyhláška Obce Kelníky č. 1/2016, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz, e-mail:urad@chotusice.cz ID: smmaqfz Obecně závazná vyhláška Obce Chotusice

Více

Obecně závazná vyhláška. č. 3/2010,

Obecně závazná vyhláška. č. 3/2010, Obecně závazná vyhláška č. 3/2010, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na správním území města Český Brod a systém

Více

OBEC TUCHLOVICE. Čl.1 Úvodní ustanovení

OBEC TUCHLOVICE. Čl.1 Úvodní ustanovení OBEC TUCHLOVICE Obecně závazná vyhláška Obce Tuchlovice č. 01/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2012

Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem Obec Nedakonice S účinností od:

Více

Ekonomika odpadového hospodářství obcí. aktualizované výsledky za rok 2010

Ekonomika odpadového hospodářství obcí. aktualizované výsledky za rok 2010 Ekonomika odpadového hospodářství obcí aktualizované výsledky za rok 2010 Vybrané náklady OH obcí (2002-2010) v Kč/obyvatel/rok Směsný odpad objemný odpad Tříděný sběr sběrné dvory černé skládky ostatní

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2/2015 O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládání se stavebním odpadem vznikajícího na katastrálním území obce Petrůvka Petrůvka se na

Více

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání,

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA ŽELEZNÁ RUDA č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Železná Ruda. Zastupitelstvo

Více

Vybrané náklady OH obcí ( ) v Kč/obyvatel/rok

Vybrané náklady OH obcí ( ) v Kč/obyvatel/rok Ekonomika odpadového hospodářství obcí Vybrané náklady OH obcí (2002-2009) v Kč/obyvatel/rok Směsný odpad objemný odpad Tříděný sběr sběrné dvory ostatní černé skládky Celkové náklady r.2002 298,5 38,2

Více

Obec Ondřejov Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem

Obec Ondřejov Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem Obec Ondřejov Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo obce Ondřejov schválilo na svém zasedání dne 26. 1. 2011 podle ustanovení 10 písm. d) zákona

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ OBCE ÚZEMÍ OBCE NEVŘEŇ

Více

SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 1 Zadávací dokumentace veřejné zakázky Nakládání s komunálním odpadem v Jindřichově Hradci v letech 2016 2020 Město Jindřichův Hradec Klášterská 135/II, 377 22 Jindřichův Hradec SPECIFIKACE

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PAZDERNA Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1 /2015

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1 /2015 Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1 /2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se

Více

Ing. Jana Hellemannová 11. září 2014

Ing. Jana Hellemannová 11. září 2014 Projekt je realizován v rámci OP Slovenská republika Česká republika, který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj Ing. Jana Hellemannová 11. září 2014 Obsah prezentace Co je komunální

Více

Město Nýřany OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA NÝŘANY č. 1/2015

Město Nýřany OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA NÝŘANY č. 1/2015 1 Město Nýřany OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA NÝŘANY č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC HORKA NAD MORAVOU Zastupitelstvo obce Horka nad Moravou Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

Obec Tuchlovice U Staré školy Tuchlovice

Obec Tuchlovice U Staré školy Tuchlovice OBEC TUCHLOVICE Obecně závazná vyhláška Obce Tuchlovice č. 01/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Článek 2 Třídění komunálního odpadu

Článek 2 Třídění komunálního odpadu Z A S T U P I T E L S T V O O B C E P R O V O D O V O B E C N Ě Z Á VA Z N Á V Y H L Á Š K A O B C E P R O V O D O V č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání komunálních

Více

OBEC Nasavrky, Nasavrky 31, 565 01 Choceň. Obecně závazná vyhláška obce Nasavrky č. 1/2015

OBEC Nasavrky, Nasavrky 31, 565 01 Choceň. Obecně závazná vyhláška obce Nasavrky č. 1/2015 OBEC Nasavrky, Nasavrky 31, 565 01 Choceň Obecně závazná vyhláška obce Nasavrky č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně

Více

Obecně závazná vyhláška obce Písečná č. 3/2009,

Obecně závazná vyhláška obce Písečná č. 3/2009, Obecně závazná vyhláška obce Písečná č. 3/2009, o nakládání s komunálním a stavebním odpadem na území obce Písečná vznikajícím na území obce Písečná Zastupitelstvo obce Písečná se na svém zasedání konaném

Více

OBEC ZDĚTÍN Zastupitelstvo obce Zdětín Obecně závazná vyhláška. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Třídění komunálního odpadu

OBEC ZDĚTÍN Zastupitelstvo obce Zdětín Obecně závazná vyhláška. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Třídění komunálního odpadu OBEC ZDĚTÍN Zastupitelstvo obce Zdětín Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním

Více

OBEC Narysov. Obecně závazná vyhláška obce Narysov č. 01 / 2013,

OBEC Narysov. Obecně závazná vyhláška obce Narysov č. 01 / 2013, OBEC Narysov Obecně závazná vyhláška obce Narysov č. 01 / 2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Obecně závazná vyhláška Města Bojkovice

Obecně závazná vyhláška Města Bojkovice Obecně závazná vyhláška Města Bojkovice č. 2 / 2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o stanovení systému nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Havířova se na svém zasedání dne 22.9.2014 usnesením č. 1283/27ZM/2014

Více

OBEC VŘESINA. Obecně závazná vyhláška obce Vřesina č. 1/2015,

OBEC VŘESINA. Obecně závazná vyhláška obce Vřesina č. 1/2015, OBEC VŘESINA Obecně závazná vyhláška obce Vřesina č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz, e-mail:urad@chotusice.cz ID: smmaqfz Obecně závazná vyhláška Obce Chotusice

Více

OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz

OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz OBEC Lenora Obecně závazná vyhláška obce Lenora č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

MĚSTO MEZIMĚSTÍ. účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)

MĚSTO MEZIMĚSTÍ. účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) 1 MĚSTO MEZIMĚSTÍ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

(2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad. 1. Čl. 2 Poplatník

(2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad. 1. Čl. 2 Poplatník OBEC Křtěnov Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Křtěnov se na

Více

MĚSTO ŽLUTICE. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015,

MĚSTO ŽLUTICE. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, MĚSTO ŽLUTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem Zastupitelstvo

Více

Město Staré Město Zastupitelstvo města Staré Město

Město Staré Město Zastupitelstvo města Staré Město Město Staré Město Zastupitelstvo města Staré Město Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

O B E C K A L E K. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

O B E C K A L E K. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, O B E C K A L E K Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Zastupitelstvo obce se na

Více

Obec Ondřejov Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem (úplné znění po novelách 3/2014 a 1/2015)

Obec Ondřejov Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem (úplné znění po novelách 3/2014 a 1/2015) Obec Ondřejov Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem (úplné znění po novelách 3/2014 a 1/2015) Zastupitelstvo obce Ondřejov schválilo na svém zasedání dne 26. 1.

Více

Obecně závazná vyhláška. obce Kamenný Přívoz. č. 01/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

Obecně závazná vyhláška. obce Kamenný Přívoz. č. 01/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání Obecně závazná vyhláška obce Kamenný Přívoz č. 01/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

OBEC VELKÉ BŘEZNO. Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Základní pojmy

OBEC VELKÉ BŘEZNO. Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Základní pojmy OBEC VELKÉ BŘEZNO OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2003, O SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVĚ, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ VZNIKAJÍCÍCH NA ÚZEMÍ OBCE VELKÉ BŘEZNO A O SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ

Více

Ing. Jiří Kvítek. telefon: + 420 776 025 700 info: www.jirikvitek.cz e-mail: info@jirikvitek.cz

Ing. Jiří Kvítek. telefon: + 420 776 025 700 info: www.jirikvitek.cz e-mail: info@jirikvitek.cz Ing. Jiří Kvítek poradenství při nakládání s odpady poradenství při nakládání s obaly lektorská a konzultační činnost zajištění školení a prezentací příprava provozní dokumentace zastupování před úřady

Více

Čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu. 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.

Čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu. 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob. OBEC ROSICE Obecně závazná vyhláška obce Rosice č. 1/2014 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pičín

Více

Obecně závazná vyhláška obce Židněves č. 1/2016

Obecně závazná vyhláška obce Židněves č. 1/2016 Obecně závazná vyhláška obce Židněves č. 1/2016 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, o poplatku za komunální odpad a nakládání se stavebním odpadem

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA OTROKOVICE č. 1/2015, O SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM A STAVEBNÍM ODPADEM

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA OTROKOVICE č. 1/2015, O SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM A STAVEBNÍM ODPADEM MĚSTO OTROKOVICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA OTROKOVICE č. 1/2015, O SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM A STAVEBNÍM ODPADEM Zastupitelstvo města Otrokovice rozhodlo dne 16. dubna 2015 usnesením č. ZMO/45/04/15

Více

OBEC MIROŠOVICE. Obecně závazná vyhláška obce Mirošovice č. 1/2016

OBEC MIROŠOVICE. Obecně závazná vyhláška obce Mirošovice č. 1/2016 OBEC MIROŠOVICE Obecně závazná vyhláška obce Mirošovice č. 1/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

-------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------- Obecně závazná vyhláška městyse Krucemburk č.1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního u a systém nakládání se stavebním em. -------------------------------------------------------------------------------------

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Městys Okříšky. 1 Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných

Městys Okříšky. 1 Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných Městys Okříšky Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem, o komunitním kompostování

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015,

Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015, Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Vyhodnocení nakládání se separovaným odpadem v Jeseníku v letech 1991-2011

Vyhodnocení nakládání se separovaným odpadem v Jeseníku v letech 1991-2011 Vyhodnocení nakládání se separovaným odpadem v Jeseníku v letech 1991-2011 Dvacátý první rok systému třídění odpadů od občanů města Jeseníku! Zavedený systém nakládání s tříděnými odpady, společný pro

Více

Finanční aspekty tříděného sběru z pohledu obcí - Ekonomika odpadového hospodářství obcí

Finanční aspekty tříděného sběru z pohledu obcí - Ekonomika odpadového hospodářství obcí Finanční aspekty tříděného sběru z pohledu obcí - Ekonomika odpadového hospodářství obcí aktualizované výsledky za rok 2013 Vybrané náklady OH obcí (2003-2013) v Kč/obyv./rok směsný odpad objemný odpad

Více

Případová studie města Olomouce

Případová studie města Olomouce Případová studie města Olomouce Tato případová studie je součástí projektu Plánování odpadového hospodářství na municipální úrovni (TD020304) a byla vytvořena s finanční podporou TA ČR. Řešitelská organizace:

Více

O B E C R Y B N I Š T Ě

O B E C R Y B N I Š T Ě O B E C R Y B N I Š T Ě Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Rybniště se

Více

www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz

www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz www.tonda-obal.cz Pro děti... www.tonda-obal.cz Děti se mohou na Tondu obracet také se svými dotazy (e-mail: tonda@ekokom.cz). Pojízdná výstava o zpracování

Více

OBEC STAŠOV. Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015,

OBEC STAŠOV. Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015, OBEC STAŠOV Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Oddíl I. Základní ustanovení

Oddíl I. Základní ustanovení MĚSTO OSTROV Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

M Ě S T O P R O S E Č

M Ě S T O P R O S E Č M Ě S T O P R O S E Č Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Proseč

Více

Čl. 1. Základní ustanovení

Čl. 1. Základní ustanovení MĚSTO TŘEBOŇ Obecně závazná vyhláška č. 3/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Třeboň, včetně

Více

Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007

Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007 Stránka č. 1 z 10 Zavřít Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007 Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví systénm shromažďování, sběru, přepravy, třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících

Více

O B E C V Y S O Č I N A

O B E C V Y S O Č I N A O B E C V Y S O Č I N A Z a s t u p i t e l s t v o o b c e V y s o č i n a O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a o b c e V y s o č i n a č. 1 / 2 0 1 5, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,

Více

č.1/2016, ČI. 1 ČI. 2 Třídění komunálního odpadu

č.1/2016, ČI. 1 ČI. 2 Třídění komunálního odpadu OBEC Horní Bludovice Zastupitelstvo obce Horní Bludovice Obecně závazná vyhláška obce Horní Bludovice č.1/2016, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA města Stochov č. 1/2015 ze dne 23. února 2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA města Stochov č. 1/2015 ze dne 23. února 2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA města Stochov č. 1/2015 ze dne 23. února 2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Obecně závazná vyhláška č. 4/2001, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících

Více

Vyhodnocení nakládání se separovaným odpadem v Jeseníku v letech 1991-2008

Vyhodnocení nakládání se separovaným odpadem v Jeseníku v letech 1991-2008 Technické služby Jeseník a.s., Otakara Březiny 168, Jeseník 79 1 Vyhodnocení nakládání se separovaným odpadem v Jeseníku v letech -28 Od roku, tedy již 18 let, se provádí separování využitelných složek

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem

Více

OBEC LIBOUCHEC. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

OBEC LIBOUCHEC. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ OBEC LIBOUCHEC OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2007, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem na

Více

Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015

Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015 OBEC SUCHODOL Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládáním se stanoveným odpadem

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 města Opočno

Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 města Opočno Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 města Opočno o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Opočna, včetně systému nakládání

Více

Obec Sedlice Sedlice 19, Rožmitál pod Třemšínem

Obec Sedlice Sedlice 19, Rožmitál pod Třemšínem Obec Sedlice Sedlice 19, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem Zastupitelstvo obce Sedlice Obecně závazná vyhláška Obce Sedlice č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

Více

Základní vysvětlení pojmů

Základní vysvětlení pojmů Základní vysvětlení pojmů Veřejně dostupná sběrná síť Umožňuje obyvatelstvu odložit svůj tříděný odpad bez časového (tzn. po celých 24 hodin) a technického omezení. Jedná se především o nádobový sběr a

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013,

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013, PRÁVNÍ PŘEDPISY 2013 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu datum nabytí účinnosti: 1. 2. 2013 Magistrát města Brna,

Více

M Ě S T O K U N O V I C E. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013

M Ě S T O K U N O V I C E. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013 M Ě S T O K U N O V I C E OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM

Více

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A č. 2/2013 o poplatku za komunální odpad

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A č. 2/2013 o poplatku za komunální odpad MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A č. 2/2013 o poplatku za komunální odpad Zastupitelstvo města Červeného Kostelce se na svém zasedání dne 28.2.2013 usnesením č. Z-2013/1/29

Více

OBEC PĚČICE. Obecně závazná vyhláška obce Pěčice č.1 /2015,

OBEC PĚČICE. Obecně závazná vyhláška obce Pěčice č.1 /2015, OBEC PĚČICE Obecně závazná vyhláška obce Pěčice č.1 /2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE podle ustanovení 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále rovněž jen zákon či zákon o veřejných zakázkách ) 1. Název zakázky Nakládání s komunálním

Více

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PĚČNOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pěčnov

Více

Metodika vyplnění čtvrtletního výkazu EKO-KOM, a.s.

Metodika vyplnění čtvrtletního výkazu EKO-KOM, a.s. Metodika vyplnění čtvrtletního výkazu EKO-KOM, a.s. Pro verzi výkazu 3.7 platnou od 1. 1. 2015 Obsah Základní vysvětlení pojmů... 2 Veřejně dostupná sběrná síť... 2 Ostatní způsoby sběru... 2 Jakým způsobem

Více

1. Umístění kontejnerů. Stanoviště kontejnerů v Obříství: ve dvoře u staré tělocvičny č.p Termíny přistavení velkoobjemového kontejneru

1. Umístění kontejnerů. Stanoviště kontejnerů v Obříství: ve dvoře u staré tělocvičny č.p Termíny přistavení velkoobjemového kontejneru PROVOZNÍ ŘÁD VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ, NEBEZPEČNÉHO, KOMUNÁLNÍHO, STAVEBNÍHO A BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉHO ODPADU Platný na území obce Obříství pro rok 2017 1. Umístění kontejnerů Stanoviště kontejnerů

Více

Obec Chlístov. Obecně závazná vyhláška obce Chlístov č. 1/2013

Obec Chlístov. Obecně závazná vyhláška obce Chlístov č. 1/2013 Obec Chlístov Obecně závazná vyhláška obce Chlístov č. 1/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na

Více

MĚSTO JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ

MĚSTO JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ MĚSTO JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. /2016,

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. /2016, PRÁVNÍ PŘEDPISY 2016 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu datum nabytí účinnosti: Magistrát města Brna, Dominikánské

Více

OBEC DOBŚÍN Zastupitelstvo obce Dobšín Obecně závazná vyhláška obce Dobšín č. 1/2015,

OBEC DOBŚÍN Zastupitelstvo obce Dobšín Obecně závazná vyhláška obce Dobšín č. 1/2015, OBEC DOBŚÍN Zastupitelstvo obce Dobšín Obecně závazná vyhláška obce Dobšín č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk, ve znění vyhlášek č. 3/2003 a č. 2/2006 Zastupitelstvo

Více

OBEC CHLUMČANY. Čl. 1 Úvodní ustanovení

OBEC CHLUMČANY. Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC CHLUMČANY Obecně závazná vyhláška obce Chlumčany č. 1/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Obec CHLUM, Chlum 42, 257 63 Trhový Štěpánov IČO:00473529 DIČ: CZ00473529 Tel.: 731234451. OBEC Chlum. Obecně závazná vyhláška obce Chlum č.

Obec CHLUM, Chlum 42, 257 63 Trhový Štěpánov IČO:00473529 DIČ: CZ00473529 Tel.: 731234451. OBEC Chlum. Obecně závazná vyhláška obce Chlum č. OBEC Chlum Obecně závazná vyhláška obce Chlum č. 1/2014, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

A. Definice projektu

A. Definice projektu A. Definice projektu Záměrem města Velká Bíteš je vybudovat Regionální odpadové centrum Velká Bíteš jako nejdůležitější součást krajského integrovaného systému nakládání s komunálními odpady v daném regionu.

Více

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č. 6/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

Hodnocení nákladů na hospodaření s komunálními odpady v obcích. Institut pro udržitelný rozvoj měst a obcí, o.p.s

Hodnocení nákladů na hospodaření s komunálními odpady v obcích. Institut pro udržitelný rozvoj měst a obcí, o.p.s Hodnocení nákladů na hospodaření s komunálními odpady v obcích Institut pro udržitelný rozvoj měst a obcí, o.p.s HODNOCENÍ NÁKLADŮ NA OH V ČR Současný stav hodnocení OH z hlediska nákladovosti nebo celé

Více

OBEC DOLNÍ LÁNOV Obecně závazná vyhláška obce Dolní Lánov. č. 1/2015,

OBEC DOLNÍ LÁNOV Obecně závazná vyhláška obce Dolní Lánov. č. 1/2015, OBEC DOLNÍ LÁNOV Obecně závazná vyhláška obce Dolní Lánov č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více