Revitalizace a zateplení panelových domů Průčelí , Praha 4 Chodov

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Revitalizace a zateplení panelových domů Průčelí 1650 1651, Praha 4 Chodov"

Transkript

1 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Obsah: Revitalizace a zateplení panelových domů Průčelí , Praha 4 Chodov 1. IDENTIFIKACE ZAKÁZKY INFORMACE O ZADAVATELI PŘEDMĚT ZAKÁZKY TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ ZAKÁZKY POVINNÝ OBSAH NABÍDKY IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE UCHAZEČE KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY UCHAZEČE A JEJICH PROKÁZÁNÍ Prokázání splnění základních a profesních kvalifikačních požadavků Prokázání ekonomických a finančních kvalifikačních požadavků Prokázání technických kvalifikačních požadavků Technická dokumentace, certifikáty a osvědčení Doplňující doklady k prokázání kvalifikačních požadavků Další požadavky a postupy Předpoklady uchazeče pro plnění zakázky PERSONÁLNÍ A TECHNICKO ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ ZAKÁZKY FINANČNÍ PODMÍNKY ZAKÁZKY CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY SMLOUVA A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY STRUKTURA CENOVÉ NABÍDKY ORGANIZACE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY KRITÉRIA A ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK UKONČENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZÁVĚREČNÉ A DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE ZADAVATELE

2 1. IDENTIFIKACE ZAKÁZKY 1.1. INFORMACE O ZADAVATELI Název Bytové družstvo V průčelí , družstvo Sídlo Praha 4 Chodov, V Průčelí 1650/12, PSČ IČO Kontaktní osoba Jaroslava Makalová T: / PŘEDMĚT ZAKÁZKY (vymezení plnění zakázky) Zakázka zahrnuje komplexní sanační opatření podle projektové dokumentace, včetně výkazu výměr, vypracované Ing. arch. Borkem Strádalem s datem květen Zejména se jedná o: Sanace a dodatečné zateplení obvodového pláště Oprava podlah a betonových zábradlí lodžií a výměna ocelových zábradlí lodžií, nové bezrámové zasklení lodžií Osazení stínících prvků na jižní průčelí objektu Rekonstrukce střech včetně dodatečné tepelné izolace Oprava svislých izolací do hloubky cca 0,5 m pod úroveň terénu, okapových chodníků Veškeré související montážní, stavební a pomocné práce. Odvoz a likvidace odpadu. Další opatření jsou uvedena v seznamu opatření D a v technické zprávě D projektové dokumentace MÍSTO A PŘEDPOKLÁDANÉ TERMÍNY PLNĚNÍ Místo plnění: Bytové domy v ul. V Průčelí, čp , Praha 4 Chodov Termín: Plánovaný termín zahájení: od srpna Plánovaný termín dokončení:

3 2. POVINNÝ OBSAH NABÍDKY Nabídka musí obsahovat návrh uchazeče zadavateli na uzavření smlouvy doložený následujícími předpoklady, údaji a doklady, které se uchazeč zavazuje plnit a potvrdit v případě, že bude vybrán k uzavření smlouvy. Nabídku bude uchazeč strukturovat v následujícím pořadí a číslování: 2.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE UCHAZEČE Název společnosti (název, pod kterým je uchazeč zapsán v OR) Sídlo společnosti Adresa pro korespondenční styk IČ Statutární zástupce Telefonní, faxové a ové spojení Údaj o zápisu v obchodním rejstříku včetně spisové značky 2.2. KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY UCHAZEČE A JEJICH PROKÁZÁNÍ Prokázání splnění základních a profesních kvalifikačních požadavků: Výpis z obchodního rejstříku úředně ověřená kopie, ne starší 90 dnů Oprávnění k podnikání podle zvláštních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky (zejména doklady prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci) výpis z živnostenského rejstříku úředně ověřená kopie, ne starší 90 dnů Výpis z rejstříku trestů statutárního zástupce úředně ověřená kopie, ne starší 90 dnů Daňové nedoplatky potvrzení příslušného finančního úřadu, ne starší 90 dnů Nedoplatky na pojistném a penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti potvrzení příslušného úřadu, ne starší 90 dnů Výpis trestní odpovědnosti právnické osoby úředně ověřená kopie, ne starší 90 dnů Insolvence a likvidace potvrzení příslušné instituce Prokázání ekonomických a finančních kvalifikačních požadavků: Doložení hospodářských výsledků obratu za poslední 3 roky Aktuální přehled počtu zaměstnanců Seznam subdodavatelů, kteří by se na zakázce podíleli Doklad (kopie pojistné smlouvy, potvrzení pojišťovny s e specifikací pojistky) o uzavřeném pojistném krytí pro případ odpovědnosti za škody způsobené činností dodavatele zahrnující pojištění stavebně montážních rizik, pojištění odpovědnosti za škody na životě a zdraví, pojištění odpovědnosti za škody vzniklé na věci, pojištění odpovědnosti za jinou majetkovou škodu způsobenou činností dodavatele. Výše pojištění musí být minimálně Kč a pojištění musí trvat po celou dobu plnění zakázky Prokázání technických kvalifikačních požadavků: Přehled obdobných realizací provedených dodavatelem za poslední 3 roky 3

4 U všech referencí musí být uvedeno: rok, název subjektu, cena, předmět a rozsah dodávky, termíny zahájení a ukončení realizace, kontaktní osoba Technická dokumentace, certifikáty a osvědčení: Kompletní technická dokumentace výrobků a systémů Certifikáty a osvědčení dodávaných a montovaných výrobků a systémů Doklady (certifikáty, osvědčení) o zaškolení v montáži použitých výrobků, systémů, technologiích Doplňující doklady k prokázání kvalifikačních požadavků: Certifikace třídy ISO 9001:2001, nebo ISO 9001:2000 (doložit kopií certifikátu) Osvědčení o zařazení do Seznamu odborných dodavatelů (SOD) pro program Zelená úsporám Přehled hlavních nástrojů, pomůcek a technických zařízení, které bude mít dodavatel při plnění k dispozici Další doklady dle vlastního uvážení, prokazující kvalifikační předpoklady pro realizaci zakázky Další požadavky a postupy: Předkládá li nabídku více osob společně, požaduje zadavatel prokázání kvalifikačních požadavků od všech osob Zájemce je povinen ohlásit do 7 dnů Zadavateli změny, které nastaly po podání jeho nabídky a které se dotýkají údajů požadovaných Zadavatelem k prokazování kvalifikace Neprokáže-li zájemce některý z kvalifikačních předpokladů, případně nesplní-li povinnost ohlášení změn, Zadavatel ho vyloučí z účasti v dalším jednání o zakázce. Rozhodnutí o vyloučení Zadavatel bezodkladně sdělí vyloučenému zájemci Předpoklady uchazeče pro plnění zakázky: Zpracování podrobné specifikace dodávek ucelených technologických systémů (v souladu s požadavky uvedenými v technické dokumentaci zakázky): o sanační systém pro reprofilaci betonových konstrukcí v souladu se specifikací v technické zprávě projektu, o kontaktní systém dodatečného zateplení (ETICS) s evropským technickým schválením ETA vystaveným podle ETAG Nr.004 nebo s osvědčením o kvalitativní třídě A Cechu pro zateplování budov v souladu se specifikací v technické zprávě projektu, o kompletní systém pro sanaci podlah balkonů a lodžií, který zahrnuje minimálně hydroizolační stěrku, maltové lože a spárovací hmotu s vlastnostmi (vodotěsnost, schopnost stěrky přemosťovat trhliny a mrazuvzdornost) doloženými zkouškami v souladu se specifikací v technické zprávě projektu, o systém oplechování parapetů (hliníkové systémové oplechování tl. 1,2 mm včetně koncovek Al) v souladu se specifikací v technické zprávě projektu, o specifikace výrobku a dodavatele plechů pro klempířské prvky z ocelového pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou plastem, o ochranný protikorozní systém klempířských prvků a zámečnických výrobků-v souladu se specifikací v technické zprávě projektu, 4

5 o střešní systém (fólie PVC-P tl. 1,5 mm) pro střechy, o eventuálně další materiály použité pro realizaci zakázky v souladu s technickou dokumentací zakázky. Oprávnění pro provádění specializovaných sanačních prací: o sanace betonových konstrukcí, o aplikace příslušného systému dodatečného zateplení (v souladu s certifikátem systému), o aplikace systému pro sanaci lodžií a balkonů, o aplikace systémů pro sanaci plochých střech. Doklady o jakosti dodávek ve smyslu platných právních předpisů (certifikáty, prohlášení o shodě atd. podle zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění). Počet pracovníků odborných profesí rozhodných pro plnění zakázky; zejména počet pracovníků zaškolených a kvalifikovaných pro provádění specializovaných sanačních prací, počet pracovníků zaškolených a kvalifikovaných pro aplikaci (montáž) příslušného zateplovacího systému, počet pracovníků zaškolených a kvalifikovaných pro aplikaci (montáž) příslušného hydroizolačního systému krytiny střech. Údaje o významných zakázkách zaměřených na sanace bytových domů, dodatečné zateplování, sanace lodžií realizovaných zájemcem v posledních 5-ti letech. Uvést objednatele, adresu objektu, na kterém byla zakázka realizována, specifikaci zakázky, kontaktní spojení na zástupce objednatele, dobu realizace, rozsah realizace v tis. Kč (bez DPH), příp. další údaje a reference. 3. PERSONÁLNÍ A TECHNICKO ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ ZAKÁZKY 3.1. PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ ZAKÁZKY Uchazeč v nabídce doloží personální zajištění zakázky minimálně v rozsahu: Přehled vedoucích techniků (osob odpovědných za vedení realizace příslušných stavebních prací), kteří se budou podílet na plnění zakázky. U každého požaduje Zadavatel doložení odborné kvalifikace (vzdělání, praxe, certifikáty, školení atp.) Počet pracovníků a pracovních skupin, kteří se budou podílet na realizaci zakázky, jejich odborná kvalifikace a vyškolení pro daný typ prací, praxe apod. U všech pracovníků a pracovních skupin, kteří se budou podílet na realizaci zakázky uvést, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli TECHNICKO ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ ZAKÁZKY, BEZPEČNOST A EKOLOGIE Uchazeč v nabídce doloží technicky organizační zajištění zakázky, dodržování závazných stavebních, bezpečnostních a ekologických předpisů minimálně v rozsahu: Organizace a řízení stavebních prací Pravidla a zásady organizace stavebních prací (vedení stavby, vedení pracovních skupin, ) Obecná pravidla a postupy plánování prací (zpracování a aktualizace harmonogramu prací, předávací procedury, ) Operativní řízení postupu prací, zajištění kontinuity a návazností (časových, technologických, ) 5

6 Používané kontrolní postupy a nástroje, organizace kontrolních dnů, způsob komunikace se zadavatelem a jeho stavebním (technickým) dozorem, stavební deník, Organizační a řídící postupy/opatření v oblasti bezpečnosti práce, která bude dodavatel používat při plnění zakázky, dodržování bezpečnostních předpisů/norem, doklad o školení montážníků BOZP, PO, Organizační a řídící postupy/opatření v oblasti ochrany životního prostředí, která bude dodavatel používat při plnění zakázky, dodržování ekologických předpisů/norem, likvidace odpadů, úklid, Požadavky dodavatele na skladové prostory a součinnost 4. FINANČNÍ PODMÍNKY ZAKÁZKY 4.1. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY Uchazeč navrhne finanční plnění realizace zakázky respektující požadavky Zadavatele. Finanční plnění zakázky rozvrženo na základě dílčích faktur, které mohou být i na základě odsouhlaseného objemu prací po jednotlivých měsících. Uchazeč navrhne předpokládaný platební kalendář na základě předpokládaného postupu prací. Platby za předmět plnění zakázky budou realizovány na základě faktur vystavených po protokolárním předání jednotlivých částí specifikovaných ve smlouvě o dílo Doba splatnosti faktur je 21 dnů od data jejího prokazatelného doručení Zadavateli Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle zákona 235/2004 Sb. Zákon o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a náležitostí a podle NOZ, ve znění pozdějších předpisů Detailní podmínky, pravidla a postupy předávání jednotlivých částí zakázky a fakturace za jejich plnění budou upraveny smlouvou o dílo 4.2. SMLOUVA A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY Na realizaci zakázky bude s vítězem výběrového řízení uzavřena Rámcová smlouva Návrh Rámcové smlouvy bude přiložen k nabídce jako samostatný dokument Zadavatel požaduje minimální záruční lhůtu na komplexní dodávku zakázky v délce 72 měsíců Základní požadavky pro uzavření smlouvy na plnění zakázky Zabezpečení rozsahu a kvality prací a dodávek stanovených v zadávací (projektové) dokumentaci. Zabezpečení průkazného splnění požadovaných parametrů výrobků i předmětu díla uvedených v zadávací (projektové) dokumentaci. V případě, kdy v projektové (zadávací) dokumentaci jsou specifikovány jako příklad konkrétní materiály a výrobky (např. sanační systém), jedná se o vzorové, ale nikoli jediné zadavatelem požadované řešení. Uvedené materiály a výrobky je proto možné nahradit ekvivalenty, jejichž vlastnosti a technické parametry bude možné doložitelným způsobem hodnotit jako srovnatelné (nebo vyšší) se vzory navrženými v zadávací 6

7 (projektové) dokumentaci. Veškeré zpracovávané malty a betony musí být na akci dodány ve formě suchých hotových směsí v pytlích, příp. v přepravních zásobnících nebo jako hotové směsi z výroben. Zabezpečení realizace zakázky v termínech dle bodů Platební podmínky V návrhu platebních podmínek musí být zapracován požadavek zadavatele, že v průběhu provádění díla může vybraný zhotovitel fakturovat dílčími fakturami vč. DPH až do celkové výše 90 % ceny díla. Každá faktura bude vystavena na základě rozpisu a ohodnocení objemu v uplynulém období skutečně provedených prací a dodávek, který bude písemně odsouhlasen zástupci obou smluvních stran ve formě zjišťovacího protokolu. V závěrečné faktuře vystavené zhotovitelem do 14 dnů po předání a převzetí díla objednatelem bude provedena pozastávka 10 % ze smluvní ceny díla, z níž bude uvolněna a proplacena do 14 dnů po odstranění případných drobných vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla polovina (5 % ze smluvní ceny díla). Druhá polovina pozastávky bude uvolněna (proplacena) za 24 měsíců od termínu předání díla a odstranění drobných vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla. Poskytování záloh před započetím díla není možné STRUKTURA CENOVÉ NABÍDKY Zadavatel požaduje zpracování cenové nabídky ve dvou verzích: Souhrnná cenová nabídka bude zpracována do tabulky viz příloha č. XX. Uchazečem budou do tabulky uvedeny konečné ceny za jednotlivé práce. Tyto konečné ceny budou zahrnovat cenu za dodávku materiálu (je-li relevantní), cenu za montážní případně demontážní práce a další náklady související s realizací Položkový rozpočet podle výkazu hlavních výměr (viz zadávací projektová dokumentace) musí obsahovat veškeré požadované dodávky a práce související s realizací díla. Položkový rozpočet předloží uchazeč k nabídce jako přílohu Veškeré ceny budou uvedeny v Kč vč. DPH i bez DPH. 5. ORGANIZACE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Zadavatel nepřipouští v nabídce variantní řešení. Případné návrhy na úpravu sanačního postupu včetně ekonomického hodnocení navrhovaných úprav může uchazeč připojit k nabídce. Nabídka však musí být platná i bez akceptování těchto případných návrhů vyzyvatelem. Lhůta, po kterou jsou uchazeči vázáni svými nabídkami, činí 90 kalendářních dní ode dne následujícího po skončení lhůty pro podání nabídek. Projektová dokumentace ve formátu pdf včetně výkazu výměr ve formátu xls je uchazečům k dispozici na vyžádání LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK Nabídky musí být doručeny zadavateli ve lhůtě pro podání nabídek. Nabídky, které budou 7

8 Zadavateli doručeny po uplynutí této lhůty, Zadavatel odmítne a vyloučí z další soutěže. Lhůta pro podání nabídek Místo pro podání nabídky Způsob předložení (doručení) nabídky ; 24,00 hod. Bytové družstvo V Průčelí , družstvo; Praha 4 - Chodov, V Průčelí 1650/12, PSČ Nabídky je možné zaslat poštou na adresu Zadavatele nebo podat osobně, po předchozí dohodě - viz kontaktní osoby Zadavatele. V případě zaslání nabídky poštou je pro účast v tomto výběrovém řízení rozhodující okamžik doručení nabídky zadavateli, nikoli datum jejího předání poštovní přepravě. Nabídky budou podány v zalepené obálce označené heslem: Revitalizace. Zadavatel bude akceptovat i nabídky zaslané elektronicky na adresu: 5.2. POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Zadavatel požaduje zpracování a předložení nabídek v následující struktuře: Základním podkladem je tabulka v Excelu s názvem VYKAZ_VYMER_vysledne_, kde uchazeč do názvu vždy doplní název a IČO firmy, současně může vyčíslit další náklady, které bude požadovat, nebo předpokládá v příloze. Jednotlivé ceny za položky pak budou určující při stanovení ceny KRITÉRIA A ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK Zadavatel bude při hodnocení posuzovat: předpoklady uchazeče realizovat zakázku v požadované kvalitě dle části 2.2 výzvy. předpoklady, závazky a schopnosti uchazeče plnit základní požadavky pro uzavření smlouvy dle části 4.2 výzvy. Nabídky zájemců doručené zadavateli budou hodnoceny dle těchto kritérií: Kritérium váha Ekonomická výhodnost nabídky % a. Celková nabídková cena b. Nabízený způsob financování, splátkový kalendář, nabídnuté bonusy Kvalita nabízeného řešení % a. Komplexnost, kvalita, rozsah a technická úroveň nabízeného řešení b. Zvolené technologie a materiály, používané postupy, technické vybavení uchazeče Smlouva a záruční podmínky % a. Komplexnost, technické, organizační a právní aspekty smlouvy, sankce b. Systém podpory, záruční a pozáruční servis Odborná způsobilost, stabilita a reference % a. Odborná způsobilost, kvalifikační předpoklady a reference b. Ekonomická stabilita c. Věrohodnost uchazeče 5.4. UKONČENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ 8

9 Ukončení výběrového řízení bude k Z pracování nabídek bude zpracováno do 14dnů od jeho ukončení. 6. ZÁVĚREČNÉ A DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE ZADAVATELE Při zpracování nabídky musí uchazeč vycházet z předpokladu, že případné náklady za zábor veřejného prostranství resp. místní komunikace bude hradit zhotovitel a dále, že k realizaci akce musí být použito lešení. V případě potřeby doplňujících dotazů k zadávacím podkladům, podání bližších informací o náplni a rozsahu prací se uchazeči obrátí na zadavatele BD V Průčelí , na Zadavatel následně zkontaktuje Zpracovatele zadávacích podkladů, veškeré doplňující podklady zašle uchazeči. Společná prohlídka objektu za účasti autora projektové dokumentace Ing. arch. Borka Strádala, bude uskutečněna po společné dohodě termínu. Individuální prohlídky objektu po domluvě na Uchazeči nemají právo na úhradu nákladů spojených s účastí na výše uvedeném výběrovém řízení nebo s jeho zrušením Zadavatel rozhodne o výběru nejvhodnější nabídky a pořadí uchazečů, resp. o jejich vyloučení z dalšího řízení nejpozději do 60 dnů od uplynutí termínu pro podání nabídek a neprodleně tyto skutečnosti sdělí uchazečům. Zadavatel si vyhrazuje právo: Zrušit vypsanou výzvu bez uvedení důvodu Odmítnout všechny předložené nabídky bez uvedení důvodu Neuzavřít SOD s žádným uchazečem bez uvedení důvodu Vyhlásit novou výzvu Omezit rozsah zadaných prací. razítko a podpis zadavatele 9

Společenství vlastníků Valentova 1729-1731, Praha 4, 140 00

Společenství vlastníků Valentova 1729-1731, Praha 4, 140 00 Společenství vlastníků Valentova 1729-1731, Praha 4, 140 00 se sídlem: Praha 4, Valentova 1730, Praha 4, 149 00 vyhlašují výběrové řízení na akci Revitalizace panelového domu Valentova 1729 1731, Praha

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Město Chrastava nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava IČ: 00262871 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Název veřejné zakázky: Zadavatel Název : Chrastava oprava komunikace Bílokostelecká

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A PODROBNÉ PODMÍNKY. Zlepšení tepelně-technických vlastností haly. Ostrava-Vítkovice II.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A PODROBNÉ PODMÍNKY. Zlepšení tepelně-technických vlastností haly. Ostrava-Vítkovice II. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A PODROBNÉ PODMÍNKY pro výběrové řízení na dodavatele projektu Zlepšení tepelně-technických vlastností haly Ostrava-Vítkovice II. Společnost Chválkovické sklady Olomouc a.s. vypisuje

Více

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení v souladu se Zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen ZVZ ), v souladu se Směrnicí

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Zadávací řízení je organizované formou výzvy více zájemcům. Jedná se o zadávací řízení, které nepodléhá režimu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH)

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Příloha č. 2) k Pravidlům II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Působnost zadavatele plní: oprávněná osoba (ředitelé příspěvkových

Více

Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce týkající se akce

Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce týkající se akce Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce týkající se akce Městys Jedovnice Obnova VO - 1. Etapa Zadavatel: se sídlem e-mail: Městys Jedovnice Havlíčkovo nám. 71, 679 06 JEDOVNICE

Více

REKONSTRUKCE SOKOLOVNY KLIMKOVICE

REKONSTRUKCE SOKOLOVNY KLIMKOVICE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Nejedná se o zadávací řízení dle Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce a dodávky REKONSTRUKCE SOKOLOVNY KLIMKOVICE zadávané

Více

PODROBNÉ PODMÍNKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY otevřené řízení podlimitní zakázka na stavební práce OPRAVA A REKONSTRUKCE OBJEKTŮ RYBNÍKA KACHLIČKA

PODROBNÉ PODMÍNKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY otevřené řízení podlimitní zakázka na stavební práce OPRAVA A REKONSTRUKCE OBJEKTŮ RYBNÍKA KACHLIČKA DRŽITEL CERTIFIKÁTU ČSN EN ISO 9001:2001 INVESTORSKÁ ČINNOST ŘÍZENÍ PROJEKTŮ PŘÍPRAVA STAVEB STAVEBNÍ ROZPOČTY KALKULACE CEN ORGANIZOVÁNÍ VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA SLUŽBY KOORDINÁTORA

Více

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Petr Stehlík Tel.: 267 994 362 Fax: 272 936 597 E-mail: petr.stehlik@sfzp.cz Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název

Více

V souladu s ustanovením 38 odst. 1 zákona Vás zadavatel vyzývá k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace v zadávacím řízení:

V souladu s ustanovením 38 odst. 1 zákona Vás zadavatel vyzývá k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace v zadávacím řízení: ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P. O. BOX 77 118 10 Praha 1 Tel.: 257042417 V Praze dne 17. července 2014 PID: 0 Č. j.: MF-52221/2014/9001/Se Věc: Výzva k podání nabídky ve zjednodušeném

Více

ČZU Centrum ekonomicko-manažerských studií 2. část

ČZU Centrum ekonomicko-manažerských studií 2. část ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (dále jen Dokumentace ) zpracovaná v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) pro veřejnou zakázku na

Více

OI 1/12 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) a dle podmínek Integrovaného operačního plánu, prioritní osa 6.2 (Zavádění ICT

Více

Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov

Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov

Více

Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary nám. 17. listopadu 12, 360 05 Karlovy Vary

Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary nám. 17. listopadu 12, 360 05 Karlovy Vary Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary nám. 17. listopadu 12, 360 05 Karlovy Vary tímto vyzývá zájemce k podání nabídky na veřejnou zakázku V tomto zadávacím řízení se zadavatel neřídí

Více

Zadávací dokumentace a výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace k zakázce malého. rozsahu

Zadávací dokumentace a výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace k zakázce malého. rozsahu Zadávací dokumentace a výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace k zakázce malého Výběrové řízení pro výsadbové práce u akce: OBNOVA HISTORICKÉ ALEJE HRAD VEVEŘÍ-NOVÉ DVORY akce je spolufinancována

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Olomouc 21. 9. 2009 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ROZVOJ A KVALITA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO LIDI BEZ DOMOVA TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA A KOORDINÁTORA BOZP vyhlášenou v souladu s 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Evidenční systém a publikační portál muzejních sbírek Pardubického

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU ZADAVATEL Obchodní firma: Výzkumný ústav anorganické chemie, a. s. (dále VÚAnCh) Se sídlem: Revoluční 84, 400 01 Ústí nad Labem Jednající: Ing. Milanem Petrákem, místopředsedou představenstva, a Ing. Lubomírem

Více

Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Zhotovitel stavby Archeopark Mikulčice část Předhradí

Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Zhotovitel stavby Archeopark Mikulčice část Předhradí Jihomoravský kraj Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Zhotovitel stavby Archeopark Mikulčice část Předhradí

Více

Celková rekonstrukce bytu č. 1 v domě v Jungmannově ul. č.p. 286, Roztoky

Celková rekonstrukce bytu č. 1 v domě v Jungmannově ul. č.p. 286, Roztoky Zadavatel Město Roztoky se sídlem MÚ Roztoky, Nám. 5. května č.p. 2 252 63 Roztoky IČ: 002 41 610 jehož jménem společnost MIVA PRAHA Facility Management, a.s. pověřená výkonem zadavatelské činnosti vyzývá

Více

VÝZVA. název zakázky Dodávka měniče FE Sport Hotel ORT ART. str.1 ze 9

VÝZVA. název zakázky Dodávka měniče FE Sport Hotel ORT ART. str.1 ze 9 VÝZVA k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro zakázku, jejichž předpokládaná hodnota nepřesáhne částku 1 000 000 Kč (bez DPH) v případě zakázky na dodávky nebo zakázky na služby nebo částku menší

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr. ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.cz V Praze dne 26. března 2012 Č. j.: MF-32699/2012/23-232 - 2/Se Věc:

Více

Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu. Stavební práce - opravy mateřské školy

Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu. Stavební práce - opravy mateřské školy Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu Stavební práce - opravy mateřské školy ČÁST I. - Podmínky zadávacího řízení Vzhledem k předpokládané hodnotě veřejné zakázky na stavební práce se

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ. a SVAZEK 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Dynamický - bezmotorový chodník

PÍSEMNÁ VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ. a SVAZEK 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Dynamický - bezmotorový chodník PÍSEMNÁ VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ podle 23 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb. pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky a SVAZEK 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Dynamický - bezmotorový

Více

VÝZVA K ÚČASTI NA ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ

VÝZVA K ÚČASTI NA ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ VÝZVA K ÚČASTI NA ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA STAVEBNÍ ZAKÁZKU VMVP, JAROŇKOVA GALERIE - STAVEBNÍ ÚPRAVY INTERIÉRU Obsah: 1. Soupis zadávacích podmínek 2. Projektová dokumentace v elektronické

Více

,,Technický dozor investora na akci:optimalizace vodního režimu říčky Bradavy v lokalitě rybníka Hvížďalka ve Spáleném Poříčí

,,Technický dozor investora na akci:optimalizace vodního režimu říčky Bradavy v lokalitě rybníka Hvížďalka ve Spáleném Poříčí Město Spálené Poříčí Náměstí Svobody 132 335 61 Spálené Poříčí IČ: 00257249 Vyhlašuje výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu pod názvem:,,technický dozor investora na akci:optimalizace

Více

P R A H A & E U I N V E S T U J E M E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I. ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ )

P R A H A & E U I N V E S T U J E M E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I. ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ ) P R A H A & E U I N V E S T U J E M E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I W W W. O P P K. C Z ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ ) P O D R O B N É

Více

NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP Roudnice n. L. s.r.o. zvýšením odbornosti zdravotnického a nezdravotnického personálu

NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP Roudnice n. L. s.r.o. zvýšením odbornosti zdravotnického a nezdravotnického personálu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE PRO IMPLEMENTACI ISO 14001:2004, ISO 18001:1999, NÁRODNÍCH AKREDITAČNÍCH STANDARDŮ A PROVEDENÍ INTERNÍCH AUDITŮ NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. na veřejnou zakázku s názvem. Kotěrova, Divišova čp. 828 830 generální oprava střechy

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. na veřejnou zakázku s názvem. Kotěrova, Divišova čp. 828 830 generální oprava střechy Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové, telefon 495 774 111 e-mail info@snhk.cz, www.snhk.cz IČ 64811069, DIČ CZ64811069, Bankovní spojení 27-315020217/0100

Více