Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. V.Soumara 2300, Tábor. RNDr. Véle Michal jednatel společnosti VYZÝVÁ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. V.Soumara 2300, 390 03 Tábor. RNDr. Véle Michal jednatel společnosti VYZÝVÁ"

Transkript

1 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ZADAVATEL: Sídlem: Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. V.Soumara 2300, Tábor Zastoupený: RNDr. Véle Michal jednatel společnosti IČ: NÁZEV ZAKÁZKY: Digitalizace kina Svět v Táboře dle standardu DCI Zadavatel Vás VYZÝVÁ k předložení nabídky k výše uvedené veřejné zakázce malého rozsahu za podmínek uvedených dále. 1. Informace o předmětu zakázky Stručný textový popis zakázky, technická specifikace Předmětem této veřejné zakázky je digitalizace kina Svět v Táboře dle standardu DCI. Jedná se o dodávku a montáž DCI 2D technologie, dodávku a montáž doplňující AV technologie potřebné na propojení do stávajícího zvukového systému kina, úpravu promítací kabiny a dodávku promítací plochy, včetně oživení celého systému a zaškolení obsluhy. Technické parametry: Předmětem plnění jsou - dodávka a montáž DCI technologie 4K - instalace AV technologie kompatibilní se stávajícím zvukovým systémem - úprava promítací kabiny a včetně zachování možnosti stávající 35mm projekce - dodávka promítací plochy - oživení celého systému, včetně certifikace platné pro ČR - zabezpečení požadovaných znaků jakosti a metodiky jejich prokázání včetně příslušných zkoušek - zaškolení pracovníků zadavatele - odzkoušení a zajištění provedení záručních zkoušek včetně protokolů, povolení a podobně - sumarizaci podkladů k předání kompletního díla - dodávku dokumentace skutečného provedení v listinné a digitální podobě - poskytnutí záruk na celé dílo - servis a odstraňování vad v záruční době - spolupráce při dlouhodobém provozování díla (servisní činnost, zajišťování a dodávání náhradních dílů dle zvláštních smluv)

2 Předmět díla bude proveden v nejlepší kvalitě a v souladu s příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla. Místo plnění / realizace Kino Svět Tábor, nám. Fr. Křižíka 1291, Tábor Realizace : 5 7 / 2012 V případě, že z jakýchkoliv důvodů na straně zadavatele nebude možné dodržet termín zahájení doby plnění, je zadavatel oprávněn zahájení doby plnění posunout na pozdější dobu, posouvá se tak i termín ukončení doby plnění, uchazečem navržená doba provedení činností zůstává nezměněna. Uchazeč předloží do nabídky harmonogram plnění dodávky, podepsaný osobou odpovědnou za uchazeče jednat. 2. Informace o možnostech vyžádat si informace k zakázce Lhůta pro vyžádání dodatečných informací Zájemci o zakázku mohou požadovat dodatečné informace k zakázce. Žádost o dodatečné informace musí být písemná (může být i ová nebo faxová zpráva) a doručena na adresu zadavatele, a to nejpozději do: Datum: Hodina: v době 08:00 11:00 Prohlídka místa plnění Zadavatel umožní prohlídku místa plnění: Datum: Hodina: v 09:00 hodin Místo srazu: Kino Svět Tábor, nám. Fr. Křižíka 1291, Tábor 3. Lhůta pro podání nabídek Adresa pro podání nabídky Obchodní firma / název: Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. Sídlem: V.Soumara 2300, Tábor Kontaktní osoba Titul, příjmení a jméno: RNDr. Véle Michal Telefon: nebo nebo

3 Lhůta pro podání nabídky Nabídku doručte nejpozději do: Datum: Hodina: do 12:00 hodin Jiné upřesňující údaje k předložení nabídky Nabídku podá uchazeč v jedné uzavřené obálce, která bude obsahovat jeden originál a dvě kopie dle požadavků zadavatele uvedených v této zadávací dokumentaci. V případě pochybností nebo rozporů mezi jednotlivými vyhotoveními se má za rozhodující znění originálního vyhotovení nabídky v tištěné podobě. Nabídka včetně veškerých dokumentů bude zpracována v českém jazyce. Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou a nabídka bude svázána či jiným odpovídajícím způsobem zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy včetně příloh a nebude obsahovat žádné volné listy. Zabezpečení dle výše uvedeného požadavku však nesmí bránit listování v nabídce a práci příslušných osob s nabídkou v rámci přípravy a vlastního posuzování a hodnocení nabídky. Nabídky budou přijímány po celou dobu lhůty pro předložení nabídky vždy v pracovních dnech od 08:00 hodin do 14:00 hodin v sekretariátě společnosti Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o.,v.soumara 2300, Tábor; v poslední den lhůty budou nabídky přijímány do 12:00 hodin. 4. Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů Doložení oprávnění k podnikání, popř. doložení údajů o pojištění odpovědnosti Uchazeč doloží ve své nabídce: a) Kopii výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či kopii výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, ne starší 90 dnů, v originále nebo v úředně ověřeném stejnopisu, b) Kopii dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména dokladu prokazujícím příslušné živnostenské oprávnění či licenci c) Kopii pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě min. ve výši odpovídající pojistné částce ,- Kč. d) seznam významných dodávek realizovaných dodavatelem posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby plnění e) Zadavatel stanovuje, že dodavatel splní tento kvalifikační předpoklad, pokud v seznamu uvede, že v posledních 3 letech realizoval alespoň 3 významné dodávky, přičemž za významnou dodávku se považuje dodávka stejného nebo podobného charakteru jako je předmět zakázky (dodávka a montáž DCI technologie, dodávka a montáž 2D technologie) s finančním plněním minimálně ve výši min. 2 mil.kč bez DPH.

4 Jiné požadavky na prokázání kvalifikace Uchazeč předloží jako součást nabídky prohlášení osoby oprávněné jednat za uchazeče o tom, že uchazeč v případě fyzické osoby nebo všechny osoby vykonávající funkci odpovědného zástupce, nebyli v posledních třech letech disciplinárně potrestáni, popř. prohlášení všech těchto osob a osoby oprávněné za uchazeče jednat o splnění této kvalifikace. 5. Základní kritéria pro přidělení zakázky Ekonomická výhodnost nabídky Dílčí kritéria ekonomické výhodnosti pro přidělení zakázky, jejich minimální hodnota a váha v % Název kritéria Váha kritéria v % nejnižší nabídková cena bez DPH 60 % ekonomická výhodnost provozu 15 % servis záruční i pozáruční, rychlost servisního zásahu 15% Reference 10 % 6. Připouští zadavatel varianty nabídky Zadavatel nepřipouští varianty nabídky. 7. Způsob zpracování nabídkové ceny Uchazeč stanoví nabídkovou cenu: Za celé plnění veřejné zakázky, přičemž předpokládaná hodnota veřejné zakázky v Kč bez DPH je do Kč. Další požadavky: Uchazeč stanoví nabídkovou cenu celkovou částkou za celý předmět plnění veřejné zakázky v souladu se zadávacími podmínkami. Nabídková cena bude uvedena v CZK.

5 Nabídková cena bude uvedena v členění: nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH), samostatně DPH, a nabídková cena včetně DPH. 8. Platební podmínky Zadavatel nebude poskytovat zálohy. Daňový doklad bude vystaven uchazečem do 5ti dnů po dodání a převzetí celého plnění zakázky vč. odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí. Doba splatnosti daňových dokladů bude stanovena na 21 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu zadavateli. 9. Lhůta, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán Uchazeč je svou nabídkou vázán do podpisu smlouvy o dílo. 10. Všeobecné obchodní podmínky Uchazeč ve své nabídce předloží návrh smlouvy o dílo (kupní smlouvy) opatřený razítkem a podpisem. Návrh smlouvy - v návrhu smlouvy zadavatel požaduje: Omezení subdodávek, které se mohou týkat pouze dílčích prací např. potřebných stavebních úprav v projekční kabině, znovu seřízení 35mm projektoru, nikoli však hlavního předmětu smlouvy a to je kompletní dodávka, montáž a seřízení komponentů pro digitální projekci včetně zaškolení obsluhy. Specifikace servisního zabezpečení v rámci záruční doby s určením doby pro provedení opravy u jednotlivých případů, včetně návrhu výše penalizace při nedodržení určené doby. Ceník servisních prací a úkonů pro možnost určit si podmínky následné servisní smlouvy po skončení záruční doby, včetně cen nejběžnějšího spotřebního materiálu pravidelně měněného při běžném provozu. Závazek uchazeče o předání přístupových hesel a přístupových klíčů k ovládání jednotlivých komponentů dle specifikace po skončení záruční doby, pokud tomu tak je. Záruční dobu požaduje zadavatel v délce trvání 36 měsíců od předání díla. Zadavatel požaduje, aby se dodavatel v návrhu smlouvy zavázal k poskytnutí smluvní pokuty v minimální výši ,- Kč za každý den prodlení s termínem dokončení plnění veřejné zakázky v případě, že nebude moci dodržet termín veřejné zakázky, vyjma případů způsobených vyšší mocí. Uchazeč je oprávněn navrhnout vyšší smluvní pokutu. Výše smluvní pokuty není hodnotícím kritériem. Zadavatel dále požaduje, aby se uchazeč v návrhu smlouvy zavázal k zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 000,- Kč v případě nedodržení termínu odstranění vad a nedodělků za každý započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady nebo nedodělku.

6 Uchazečem předložený návrh smlouvy (návrhy smluv) musí po obsahové i formální stránce bezvýhradně odpovídat veškerým požadavkům uvedeným v zadávacích podmínkách. Zadavatel požaduje v nabídce předložit návrh smlouvy i v elektronické podobě. 11. Práva zadavatele Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadání zakázky kdykoliv i bez udání důvodů. Zúčastnění uchazeči obdrží písemné sdělení o výsledku zadávacího řízení. Vítězný uchazeč obdrží písemné sdělení. Zadávací dokumentace je přílohou této výzvy / k dispozici u zadavatele na vyžádání u kontaktní osoby. V Táboře podpis osoby oprávněné za zadavatele jednat a razítko zadavatele

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Město Chrastava nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava IČ: 00262871 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Název veřejné zakázky: Zadavatel Název : Chrastava oprava komunikace Bílokostelecká

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Přírodovědecká fakulta 128 43 PRAHA 2 - Albertov 6 +42 2 2491 9868 fax: +42 2 21952174 JMÉNO FIRMY ADRESA adresa Naše Č.j.: PID: UK 13- V Praze dne Vyřizuje: ing.bečvář Telefon:

Více

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Tato Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů veřejné zakázky na dodávky

Více

V souladu s ustanovením 38 odst. 1 zákona Vás zadavatel vyzývá k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace v zadávacím řízení:

V souladu s ustanovením 38 odst. 1 zákona Vás zadavatel vyzývá k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace v zadávacím řízení: ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P. O. BOX 77 118 10 Praha 1 Tel.: 257042417 V Praze dne 17. července 2014 PID: 0 Č. j.: MF-52221/2014/9001/Se Věc: Výzva k podání nabídky ve zjednodušeném

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKONA )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKONA ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKONA ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: likvidace

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava IČ: 00262871 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Název veřejné zakázky: Zadavatel Název : Chrastava - Výměna oken a dveří bytového domu Turpišova

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Stavební úpravy mateřské školy Velké Těšany č.p.65

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Stavební úpravy mateřské školy Velké Těšany č.p.65 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Číslo zakázky: Forma zadání: Stavební úpravy mateřské školy Velké Těšany č.p.65 VZ/20011/3/01 veřejná zakázka malého rozsahu 1. Identifikační údaje zadavatele: Název

Více

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení v souladu se Zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen ZVZ ), v souladu se Směrnicí

Více

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace 2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace se sídlem Smetanovy sady 625, 769 01 Holešov jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu Vzdělávání

Více

VÝZVA K ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ

VÝZVA K ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ VÝZVA K ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem,,zateplení ZŠ Zeměchy podle 6 a 18 odst. 5 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Základní škola Tvrdonice

Základní škola Tvrdonice Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Město Chrastava nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava IČ: 00262871 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Název veřejné zakázky: Zadavatel Název : Chrastava zpracování pasportu kanalizací

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky SD11/2013 Název zakázky: Stavební práce Předmět zakázky: Výměna střešní krytiny a klempířských prvků na budově ŠD Typ zakázky: Veřejná zakázka malého rozsahu (dále

Více

Dodávka 5 osobních užitkových vozidel pro přepravu handicapovaných občanů - opakované zadání

Dodávka 5 osobních užitkových vozidel pro přepravu handicapovaných občanů - opakované zadání Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení na veřejnou zakázku na dodávky zadávaná podle 8 12 odstavec (2), 21 odst. (1) písm. f) a souvisejících zákona

Více

Odborné učiliště a Praktická škola,

Odborné učiliště a Praktická škola, Odborné učiliště a Praktická škola, Mládežnická 329, 543 71 Hostinné, tel. 499524139 Vyřizuje : J. Pilousová Odborné učiliště a Praktická škola, Mládežnická 329, 543 71 Hostinné, dále jen zadavatel, vyhlašuje

Více

Celková rekonstrukce bytu č. 1 v domě v Jungmannově ul. č.p. 286, Roztoky

Celková rekonstrukce bytu č. 1 v domě v Jungmannově ul. č.p. 286, Roztoky Zadavatel Město Roztoky se sídlem MÚ Roztoky, Nám. 5. května č.p. 2 252 63 Roztoky IČ: 002 41 610 jehož jménem společnost MIVA PRAHA Facility Management, a.s. pověřená výkonem zadavatelské činnosti vyzývá

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na služby ÚVĚR NA SPOLUFINANCOVÁNÍ INVESTIČNÍCH AKCÍ V ROCE 2005 SOUTĚŽ č. 1/2005 Název zadavatele: Město Ždírec nad Doubravou IČ zadavatele:

Více

Stavební úprava komunikace a nová splašková kanalizace Republikánská, Spálené Poříčí - I. etapa

Stavební úprava komunikace a nová splašková kanalizace Republikánská, Spálené Poříčí - I. etapa Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace veřejné zakázky Stavební úprava komunikace a nová splašková kanalizace Republikánská, Spálené Poříčí - I. etapa Veřejný zadavatel tímto oznamuje svůj úmysl

Více

Č.j.: SŠ-ŘŠ/ 281/ 15 Vyřizuje/linka: Ing. Iva Tomášková Praha dne 1. 4. 2015

Č.j.: SŠ-ŘŠ/ 281/ 15 Vyřizuje/linka: Ing. Iva Tomášková Praha dne 1. 4. 2015 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ PRAHA 10, V ÚŽLABINĚ 320 firma k rukám Č.j.: SŠ-ŘŠ/ 281/ 15 Vyřizuje/linka: Ing. Iva Tomášková Praha dne 1. 4. 2015 Věc: Výzva k předložení cenové nabídky více

Více

Ing. MIROSLAV ROSMANIT Malý Koloredov 566, 738 02 Frýdek - Místek IČ: 64118819, mobil: 602 741 224, e-mail: rosmanit.miroslav@seznam.

Ing. MIROSLAV ROSMANIT Malý Koloredov 566, 738 02 Frýdek - Místek IČ: 64118819, mobil: 602 741 224, e-mail: rosmanit.miroslav@seznam. 1 Ing. MIROSLAV ROSMANIT Malý Koloredov 566, 738 02 Frýdek - Místek IČ: 64118819, mobil: 602 741 224, e-mail: rosmanit.miroslav@seznam.cz Doporučeně s dodejkou ADRESÁT Váš dopis zn.: Náš dopis zn.: Vyřizuje:

Více

Vytvoření krajinotvorného prvku

Vytvoření krajinotvorného prvku Tento projekt je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie z Operačního programu Životního prostředí včetně spolufinancování ze Státního fondu životního prostředí ČR. Registrační číslo projektu: CZ.1.02./6.3.00/13.19775

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení Vážený pane / Vážená paní, dovoluji si Vás na základě ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách,

Více

Provádění zimní údržby komunikací v Rychnově u Jablonce nad Nisou v sezóně 2015/2016

Provádění zimní údržby komunikací v Rychnově u Jablonce nad Nisou v sezóně 2015/2016 MĚSTO RYCHNOV U JABLONCE NAD NISOU Husova 490, 468 02 Rychnov u Jablonce n.n., tel.: 488 880 930, 488 880 921 Datum: 1. července 2015 Vyřizuje: J. Dvořák Tel.: 739 336 567 Zadávací dokumentace a výzva

Více

Dostavba vodovodu a likvidace odpadních vod z obce Nová Ves v Horách, místní část Mikulovice

Dostavba vodovodu a likvidace odpadních vod z obce Nová Ves v Horách, místní část Mikulovice Obec Nová Ves v Horách, zastoupená: Obecně prospěšnou společností KLASTR AQUARIUS o.p.s. na základě mandátní smlouvy a plné moci č.j. AQ/02/ Věc: Výzva k podání nabídky ve výběrovém řízení na plnění veřejné

Více

Rekonstrukce 1. křídla Domova mládeže VOŠ a SOŠ Březnice VYZÝVÁ

Rekonstrukce 1. křídla Domova mládeže VOŠ a SOŠ Březnice VYZÝVÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Veřejná zakázka malého rozsahu ZADAVATEL: Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice, Rožmitálská 340 Sídlem: Rožmitálská 340, 262 72 Březnice Zastoupený: Ing. Marií Fiřtíkovou,

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.1860 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.1860 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Zadávací dokumentace. k veřejné zakázce malého rozsahu. Dodávka prezentační techniky a souvisejících služeb

Zadávací dokumentace. k veřejné zakázce malého rozsahu. Dodávka prezentační techniky a souvisejících služeb Dodávka prezentační techniky a souvisejících služeb stránka 1 (6) Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Dodávka prezentační techniky a souvisejících služeb Nejedná se o zadávací řízení

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ PŘÍSTAV STRÁŽNICE

SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ PŘÍSTAV STRÁŽNICE Sociální zařízení přístav Strážnice Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v souladu s ustanovením 6, 12 a 18 zákona. č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů o veřejných zakázkách veřejná zakázka

Více

Veřejná zakázka malého rozsahu. Rekonstrukce dětského hřiště ZŠ Vojtěcha Kováře, Rumburk

Veřejná zakázka malého rozsahu. Rekonstrukce dětského hřiště ZŠ Vojtěcha Kováře, Rumburk Veřejná zakázka malého rozsahu Zadavatel: zastoupený: Město Rumburk, Tř. 9. května 1366/48, 40801 Rumburk IČ: 00261602, DIČ: CZ00261602 Darkem Švábem, místostarostou města Vyzývá uchazeče k předložení

Více