První jednání zastupitelstva v novém roce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "První jednání zastupitelstva v novém roce"

Transkript

1 4/2014 Aktuálně z radnice V klatovském kulturním domě proběhlo 12. února slavnostní vyhlášení nejlepšího sportovce Klatovska za rok Za Sušici byli oceněni: atletka Martina Brejchová (2. místo), fotbalista Miroslav Vrhel (4. místo) oba v kategorii dospělých, judistka Eva Marešová (9. místo) a atletka Radka Hambergerová (12. místo) obě v kat. mládeže a v kategorii rozhodčích zvítězili Milada Váňová a Josef Abrahám. Ceny předával také starosta Bc. Petr Mottl, který se na adresu sušických sportovců vyjádřil slovy: Děkuji všem oceněným za výbornou reprezentaci Sušice a přeji mnoho dalších sportovních úspěchů. Ve čtvrtek 20. února se na radnici uskutečnilo jednání s představiteli Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje odbor Klatovy, o spolupráci při pří pravě oblastního kola soutěže pro žákovské týmy základních škol Malý záchranář. Souboje škol z širokého okolí se na hřišti ZŠ Lerchova odehrají 28. května a součástí akce bude opět bohatý doprovodný program. Na základě městskou radou schválené prezentace Sušice v regionálním vysílání TV Po hoda RELAX přijel štáb této televize 26. února na radnici natočit seznamovací reportáž o městě. Dokument bude vysílat TV Plzeňská února v 17 hod. a celoplošná Regionální televize 3. března od 20 hod. Ve čtvrtek 27. února se starosta Sušice Petr Mottl zúčastnil v Klatovech schůze předsed nictva sdružení Euregion Šu mava Jihozápadní Čechy, které za účelem přeshraniční spolupráce sdružuje 125 obcí z Čech, Rakouska a Německa. Na programu byl plán na příští období a způsoby jeho financování. Akce! 2+1 vstupenka zdarma 24. ročník Cena 7,00 Kč První jednání zastupitelstva v novém roce Práce na bazénu pokračují rychlým tempem aktuálně probíhá obkládání bazénové vany. Na jednání zastupitelstva města 19. února bylo kromě běžné agendy projednáno i několik důležitých bodů týkajících se správy města. Jakkoliv byla atmosféra ovlivněna probíhajícími olympijskými souboji na ledových plochách (Martina Sáblíková a naši hokejisté), zastupitelé projednávali zásadní body detailně. Přítomno bylo 18 zastupitelů z jednadvaceti. V kapitole rozpočtových opa tření byla schválena smlouva o pří spěvku korun na posky tování sociálních služeb Oblastní charitě Sušice, korun jako příspěvek na publikaci sušického rodáka Přemysla Čecha Trefen šumavským genem, kde bude mít město svou prezentaci a obdrží 50 kusů výtisků knihy, 60 tisíc do stane SOŠ a SOU v Sušici jako pří spěvek na využívání ledové plochy zimního stadionu, 85 tisíc budou moci využít dobrovolní hasiči na přípravu velkolepých oslav v rám ci 140. výročí trvání sboru, hasiči z Albrechtic mohou vybavit sou těžní družstvo žen díky příspěvku města 15 tisíc korun / KD SOKOLOVNA SUŠICE / 20:00 / 150 Kč korun, což jsou nevy čerpané prostředky nemocnice na opravy, bude převedeno do stáva jícího rozpočtu organizace s tím, že za uvedenou cenu bude prove dena oprava střechy skladu a do končena oprava terasy v pavilonu nemocnice. Opravy nebylo možné dokončit v loňském roce pro ne příznivé klimatické podmínky. Bazén Sušice Diskuse kolem uvolnění dal ších financí na bazén nebyla ni jak dlouhá ani bouřlivá. Zastupi telé většinově zvedli ruku PRO 10 milionů, které směřují do roz počtu na výstavbu. PROTI hlasovali M. Vrhel, M. Stárková a Z. Řez níčková (ČSSD). Zdůvodnění potřeby dalších peněz, stejně jako finanční reka pitulaci celého projektu, měli za stupitelé k dispozici. by) vychází na Kč bez DPH, což je cena o zhruba 9 % nižší, než původní předpoklá daná (150 mil. Kč). Podle všech předpokladů i avizovaných změn a dodatků by tato cena měla být konečná, posunutí by mohlo na stat i směrem k úsporám vzhle dem k přehodnocování některých požadavků. Smluvní termín do končení stavby nebyl posunut (od tohoto dne by mělo začít přejímací řízení a násled ně kolaudační řízení) a v přípa dě jeho nedodržení bude město uplatňovat smluvní penále. V rámci třetího řízení byly předloženy například změny tý kající se úpravy vjezdu na sou sední pozemek, změny vnitřních dispozic a v souvislosti s tím nut né úpravy (včetně např. změn roz měrů ploch pro obklady, topení, elektroinstalace), výběr náhrad Pro přehlednější orientaci v cenových ních kvalitnějších a odolnějších změnách stavby: původní předpokládaná cena: Kč materiálů, povrchy užitných pod lah atd. Některé položky byly na úvěr na pokrytí financování Kč opak ze změn vyjmuty jako ne vysoutěžená cena stavby Kč potřebné, nebo byly nahrazeny bez DPH levnější variantou v odpovída ceny prací nad původní rámec, jící kvalitě některé truhlářské ošetřené dodatky ke smlouvám: konstrukce, koberce, povrchy - dodatek č. 2 / změny, Kč sportovních podlah a komplety úpravy stavby bez DPH kompenzačních pomůcek (bude - dodatek č. 3/ změny, úpravy Kč řešeno samostatně). návaznost na zimní stadion bez DPH Mezi další faktory ovlivňující celkový nárůst ceny stavby 10,5 % navýšení díla spadají i věci, které vlivem prací (smluvně dohodnunebylo možno dříve předpoklá tých) nad rámec zakázky dat nevhodné podloží parko - dodatek č. 5 / tře Kč návaznosti aktuální viště, přeložky sítí technické in ProV přehlednější orientacina v cenových tízměnách jednací řízení bez uveřejnění, stavby: které projednalocena: další150nárůst fi původní předpokládaná Kč nančních bylo úvěr na pokrytíprostředků, financování zapo 000 Kč třebí schválit dalších 10 milionů vysoutěžená cena stavby Kč korun (8,7 % z původníbez ceny DPH stav by). Vícepráce, které byly aktuálně ceny prací nad původní rámec, projednány a jsou zahrnuty v této ošetřené dodatky ke smlouvám: ceně, se vztahují k výše uvedeným - dodatek č. 2 / změny, Kč dodatkům žedph toto na úpravy stavby č. 2 a 3 s tím,bez vrhované rozpočtové opatření ne - dodatek č. 3/ změny, úpravy Kč musí být v plné výši využito. návaznost na zimní stadion bez DPH Do tabulky po schválení roz celkový nárůst ceny stavby 10,5 % počtového opatření vlivem prací (smluvně dohodnu- zastupitel tých) nad přibyl rámec zakázky stvem řádek: - dodatek č. 5 / Kč Celková cena díla tedy v sou časné době se započtením všech rozpočtových změn (i zahrnutí veškerých úprav nad rámec stav frastruktury, výstavby se dotkla v tomto ohledu i změna legislati vy v jejím průběhu. Barokní bývalá lékárna na náměstí Podstatně delší debata se rozvi nula ohledně možnosti vstoupit do jednání o přímém odkupu nebo o spolupráci s budoucím investo rem v případě historické památ ky na náměstí Rozacínovského domu, bývalé lékárny. Na jed nání zastupitelstva byl přítomen i jednatel potenciálního investo ra, společnosti PROSTAV NEM spol. s r. o. Plzeň. Na záchraně budovy se shod li všichni, diskuse nastala kolem způsobu, jakým by se záchra na domu měla odehrávat a jaký podíl by na ní mohlo nebo mělo mít město Sušice. Zastupitelé si vyslechli argumenty pro mož né varianty, zabývali se nabídkou potenciálního investora. V současné době je budova v majetku firmy se zahranič ní majetkovou účastí, je po léta na prodej, odhadované náklady na potřebnou rekonstrukci se rok od roku zvyšují. Z řad zastupitelů zazněl i pro tinávrh původního usnesení, kte rý nesl variantu pověření starosty města k jednání o přímém odku pu této nemovitosti. Tento návrh schválen nebyl a zastupitelé měs ta nakonec odhlasovali usnesení ve znění: Zastupitelstvo města pověřuje starostu města k jednání ohledně získání domu čp. 48 na náměs tí Svobody v Sušici do majetku města. Jednání jsou tedy teprve na sa mém začátku, je třeba upřesnit ještě mnoho důležitých detailů, které mohou v jednotlivých vari antách řešení nastat. Důležité ale je, že obě strany, tedy jak město, tak investor, který má o nemovi tost zájem, chtějí historickou bu dovu zachránit. Bez problémů byly dále pro jednány body pozemkových zá ležitostí, jednohlasně byl schvá len starostou předložený návrh na vstup města Sušice do Svazu měst a obcí ČR a zastupitelé se seznámili s výsledky činnosti městské policie za uplynulý rok. AS, foto ED Uvnitř čísla najdete Uspěchy žáků sušických škol v celostátních soutěžích str. 2 Strážníci Městské policie odhalili požár v samém zárodku a předešli tak výrazným škodám str. 3 Finanční úřad v Sušici informuje o prodloužené pracovní době před ukončením termínu podávání daňových přiznání str. 3 Další díl talkshow Škrtněte si, prosím byl vzhledem k většímu zájmu diváků přesunut do kina. Hosty byly Táňa Fischerová a Miloslav Čelakovský str. 4 Argentina má nejvyšší horu Ameriky, o výstupu na ni vyprávěl R. Švelch str. 4 Rozhovor s designérem brankářských masek Bohumilem Korálem str. 8 Co je to Bergl se dozvíme v dalším díle seriálu Marie Malé str. 11 Vzpomínka Josefa Pospíchala na významného avantgardního sušického malíře Jana Mlezivu - str. 11 Představujeme partnerská města DOUZELAGE 4. je irský Bundoran str. 12 Oslava Tibetu v podání Tensina Tsedupa str. 12 Jak se chodí v klidu nad propastí prozrazuje Anna Kuchařová str. 12 INTERNET NOVÝ TARIF TRISTA RISTA T TA rychlost až 10 Mb b/s* cena 300, Kč/ měsíčně použité * dle technologie Bezplatná infolinka:

2 strana 2 Vynikající úspěch studentů Gymnázia Sušice Plzeňský kraj uspořádal ve spolupráci se Západočeskou univerzitou novou soutěž pro studenty středních škol a gymnázií. Technická olympiáda Plzeňského kraje je soutěží školních týmů středních škol v řešení tematických okruhů technických problémů stanovených Západočeskou univerzitou v Plzni. Soutěžní týmy musí být tvořeny nejméně dvěma studenty z jedné školy, pomoc jiných subjektů je zakázána. Povoleny jsou pouze konzultace z pedagogického sboru dané školy nebo ze ZČU. Soutěž se koná pod záštitou hejtmana Plzeňského kraje a ve spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni. Na Fakultě elektrotechnické ZČU se tak ve středu 5. února 2014 uskutečnila finálová prezentace soutěžních prací 1. ročníku Technické olympiády Plzeňského kraje. Ve velice těžké konkurenci 15 týmů středních škol a gymnázií obstálo družstvo Gymnázia Sušice soutěžní prací Konstrukce elektro kola na výbornou. Porota, ve které byli odborníci ZČU i představitelé Přípravné kurzy na sušickém gymnáziu Gymnázium Sušice zve zájemce z řad žáků 5. tříd ZŠ o studium na osmiletém gymnáziu na přípravné kurzy k přijímacím zkouškám. Tyto kurzy probíhají vždy ve čtvrtek od 14 do 15 hod. v následujících termínech: 6. března matematika 13. března český jazyk Nespornou výhodou přípravných kurzů je poznání prostředí školy, seznámení se s obsahem a formou testů a možnost včasného odhalení případných nedostatků ve znalostech. Bližší informace o kurzech a přijímacích zkouškách najdete na gymsusice.cz nebo na tel.: Těšíme se na Vás. Ivan Kratochvíl ředitel gymnázia Týden v sedle na koni O prázdninách pravidelně pořádá jezdecký areál Dvůr Krutěnice týdenní pobyty s výukou jízdy na koni pro školáky. Také o letošních jarních prázdninách se pobyt v sedle uskutečnil a tři místa byla bezplatně nabídnuta dětem z dětského domova Kašperské Hory (pracoviště K. Hory, Sušice a Chanovice). Vedení domova vybralo tři zodpovědné chlapce Tomáše Štefana a Honzu, kteří výuku absolvovali spolu s dalšími sedmi dětmi. Moderní jezdecký komplex má kromě velké jezdecké haly a mnoha stájí velké ubytovací kapacity Foto ED Plzeňského kraje, ocenila technické zpracování i skvěle předvedenou prezentaci našeho týmu a družstvo ve složení Ondřej Uher, Pavel Krulec a Petr Sýkora zařadila mezi nejlepší 4 soutěžní týmy. Vedoucími a konzultanty byli vyučující fyziky Mgr. Vilemína Hraničková a Mgr. František Březina. Hejtman Plzeňského kraje Václav Šlajs a rektorka Západočeské univerzity v Plzni Doc. PaedDr. Ilona Mauritzová Ph.D. slavnostně všem vítězům předali hodnotné ceny v podobě tabletů a poukázek na nákup elektroniky. Velké poděkování zaslouží i firma Compotech Sušice, se kterou gymnázium již dlouhodobě spolupracuje. Firma zajistila dopravu soutěžního týmu do krajského města. Vedle robotiky se na gymnáziu daří i dalším technickým disciplínám. Svědčí o tom nejen výsledek této olympiády, ale i vítězství družstva žáků školy v národním kole přírodovědné chemicko fyzikální soutěže Řetězová reakce. V. Hraničková, I. Kratochvíl a restauraci, takže se celý program mohl odehrávat přímo v areálu. Děti se učily péči o koně a základní jezdecké dovednosti. Byly mezi nimi však také pokročilejší jezdci, kteří zvládali i skoky přes překážky. Veškerá výuka probíhala pod vedením zkušených instruktorů. Všechny děti si do sytosti koně užily areál vlastní 17 koní a pro menší děti i několik poníků. Na závěr pobytu uspořádali instruktoři závody a malí žokejové s přehledem zvládli vlídné nástrahy tratě. Pro kluky z dětského domova byl pobyt velkou odměnou a všem se u koní moc líbilo. ED Kaleidoskop Ledová Praha Pionýrská skupina Otava Sušice, pod vedením Štěpánky a Tomáše Balvínových, se zúčastnila akce Ledová Praha 2014 ve dnech Z autobusu jsme šli rovnou na metro a dojeli na stanici, ze které jsme to měli k našemu ubytování už jen kousek. Spali jsme v malé tělocvičně v jedné z pražských škol. Sešlo se zde více skupin, ale každá měla odlišné aktivity. Naši vedoucí si pro nás připravili velmi zajímavý program. V pátek jsme navštívili Muzeum lega, kde jsme si prohlédli mnoho zajímavých modelů postavených z této stavebnice. Následně nás čekala prohlídka skleníku Fata Morgana, který je součástí venkovní expozice Botanické zahrady Praha. Po této prohlídce jsme si to namířili do Národního divadla, které jsme si prohlédli úplně celé. Měli jsme velké štěstí, že nás naše průvodkyně vzala i na venkovní terasu pod střechou divadla. Pohled na Prahu z výšky byl vážně exkluzivní. Po večeři jsme šli na procházku se strašidly večerní Prahou. Prováděl nás starý mnich a cestou jsme potkali třeba čerta i vodníka. Dozvěděli jsme o spoustě strašidlech, která se po městě toulají. Ráno po snídani jsme se vydali do Klementina, kde jsme si prohlédli Zrcadlovou kapli, úchvatný Barokní knihovní sál a Astronomickou věž, ze které se nám nabízel výhled na celou Prahu. Další zastávka našeho putování byla v Muzeu čokolády. Seznámili jsme se s výrobou pralinek a následně jsme každý jednu čerstvou a výtečnou ochutnal. Se sladkou chutí na jazyku jsme vystoupali na věž orloje, odkud jsme měli celé Staroměstské náměstí jako na dlani. Hned poté jsme se metrem vypravili do Kongresového centra, kde jsme se zúčastnili koncertu Děti dětem. Celý tento program jsme si užili a na konci byl uspořádán malý koncert skupiny Hamleti, ve které zpíval Aleš Háma a bubnoval Dalibor Gondík. Všichni si to maximálně užili a rozjeli to před pódiem i na pódiu. V den odjezdu jsme se ještě zúčastnili Pragoffestu Českého craftconu. Každý si zde našel nějakou aktivitu, která se mu líbila. Možností bylo mnoho, například hraní na herní konzoli Xbox, počítačové hry LOL a Minecraft nebo jen sledovat, jak hrají nějakou z těchto her čeští youtubeři. S některými jsme se seznámili a popovídali si. Všichni byli velmi milí a ochotní. Pionýrská skupina pořádá tento výlet každým rokem. Já jsem jela letos poprvé a velmi se mi to líbilo. Příští rok určitě pojedu znovu. Vítovcová Eliška Soutěž WebCode 2014 Horažďovice Petr Motyčka ze ZŠ Komenského, Horažďovice se umístil na 5. místě v soutěži WebCode Soutěž pořádala Střední odborná škola Blatná na konci ledna. Soutěžilo se ve kvalitě a rychlosti kódování webových stránek v technologii (X)HTML a CSS. Soutěž je určena pro žáky základních škol, kteří se základy kódování stránek zabývají v rámci výuky informatiky nebo z vlastního zájmu. Na soutěži se sešli žáci ze základních škol z Horažďovic, Strakonic, Katovic a Blatné. První čtyři místa obsadili žáci ze ZŠ Dukelská, Strakonice. Protože rozdíly v bodování mezi prvními pěti byly minimální, rozhodli se organizátoři pět prvních soutěžících včetně Petra Motyčky ocenit diplomem a věcnou cenou (flash disk). Práce žáků jsou umístěny na v odkazu WebCode Komise velmi ocenila talent Petra Motyčky z 9. ročníku. Ač se tvorbou webových stránek zabývá teprve 4 měsíce, dokázal se vklínit mezi žáky matematické třídy na ZŠ Dukelská, Strakonice, kteří programováním v Baltíkovi a tvorbou webu zabývají soustavně a docilují úspěchů na úrovni ČR. Text a foto Aleš Drobník NAŠI ŽÁCI OPĚT VÍTĚZÍ V SOUTĚŽI REGION Ve dnech 23. a 24. ledna 2014 se žáci SOŠ a SOU Sušice zúčastnili soutěže v odborných znalostech z oblasti cestovního ruchu REGION Soutěž každoročně pořádá Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu v Plzni. Studenti třetího a čtvrtého ročníku studijního oboru Cestovní ruch Suzana Markovičová, Štěpánka Vacková a Tomáš Kindelmann soutěžili v kategorii TÝMY, Daniel Krýgr pak v kategorii JEDNOTLIVCI. Soutěž v kategorii TÝMY se skládala ze znalostního testu ze zeměpisu cestovního ruchu, dějin kultury a techniky služeb cestovního ruchu. V druhé části soutěže studenti sestavovali zájezd dle zadaných kritérií a následně ho pak prezentovali před odbornou komisí, složenou ze zástupců Odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Plzeňského kraje, Asociace průvodců ČR, zástupců CK a také vyučujících Žáci ZŠ TGM Sušice v soutěži technických dovedností Naše škola se v loňském roce zapojila do projektu s názvem Podpora technických dovedností žáků Plzeňského kraje, který realizuje Regionální hospodářská komora Plzeňského kraje. Projekt je spolufinancován Evropskou unií, Evropským sociálním fondem a Operačním programem vzdělávání pro konkurenceschopnost. Hlavním cílem projektu je především zvýšení zájmu mladé generace o studium technicky zaměřených studijních a učebních oborů a celkové posílení prestiže řemeslných profesí. Cílovou skupinou projektu byli žáci 8. a 9. tříd ZŠ. Klíčovými aktivitami byly ukázkové dny na zapojených středních školách a soutěže technických dovedností. Do projektových aktivit se zapojilo 65 ZŠ a 19 SŠ a SOU technického zaměření z celého Plzeňského kraje. Pro žáky 8. a 9. ročníků ZŠ celého Plzeňského kraje připravil projektový tým RHK Plzeňského kraje základní kola soutěží v technických dovednostech, která probíhala přímo na základních školách. Základní kola soutěže absolvovalo téměř odborných předmětů přihlášených škol. Náš tým si dokázal dobře obhájit svůj projekt a umístil se na velmi pěkném 3. místě. V kategorii JEDNOTLIVCI naši školu reprezentoval Daniel Krýgr, žák čtvrtého ročníku studijního oboru Cestovní ruch. Vlastní soutěžní klání se v této kategorii opět skládalo ze znalostního testu ze zeměpisu cestovního ruchu, dějin kultury a techniky služeb cestovního ruchu. Největší výzvou byla druhá část soutěže prezentace turistického regionu či turistické atraktivity společně s její obhajobou v cizím jazyce. Žák naší školy v této kategorii zvítězil. Hlavní cenu, 7denní rekreační pobyt na Slovensku, věnoval hlavní sponzor soutěže CK Sochor. Vítězi přejeme, aby se mu turistický pobyt pod horou Kriváň líbil a byl pro něj tou pravou odměnou za čas strávený přípravou na soutěž. Ing. Pavla Holmanová 700 žáků a nejlepší řešitelé byli nominováni do krajského finále, které se uskutečnilo na Středním odborném učilišti elektrotechnickém v Plzni. V tomto finále soutěžilo celkem 64 žáků z 18 základních škol Plzeňského kraje. Žáci soutěžili ve dvojicích a sestavili 2 projekty dle zadaného schématu pomocí elektronické stavebnice Boffin 750 a vypracovali znalostní kvíz z fyziky. Podle koordinátorů projektu se soutěžící žáci shodli na tom, že je koncept soutěže technických dovedností velmi zaujal. Bavila je především týmová práce, společné hledání problému, radost ze zapojení obvodů a jejich fungování, zvukové a světelné efekty sestavených obvodů a soutěžní atmosféra. Za ZŠ TGM Sušice do finále postoupila dvojice žáků Jakub Pojar a Lukáš Hozman z 9. A. Hoši obsadili krásné 6. místo z 32 zúčastněných dvojic a patří jim velká gratulace a poděkování za vzornou reprezentaci školy. -mp-

3 Aktuality strana 3 Zasedání rady města Usnesení ze zasedání rady města ze dne 10. února 2014 Rada města schválila finanční příspěvek ve výši , Kč WASP racing, o.s. Sušice a zároveň pověřila starostu města podpisem smlouvy. Částka bude hrazena z org. 191 příspěvky ostatním sdružením. Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 4 Oslavy 140 let založení Sboru dobrovolných hasičů v Sušici. Bude povýšena org. 232 hasiči Sušice o částku , Kč a o tuto částku bude snížena org. 73 rezerva na investice a provoz. Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 5 nákup pracovních stejnokrojů PS II pro družstvo žen SDH Albrechtice. Bude povýšena org. 235 hasiči Albrechtice o částku , Kč a o tuto částku bude snížena org. 73 rezerva na investice a provoz. Rada města schválila zadání zakázky Nemocnice Sušice modernizace KS, II. etapa dle přiložené nabídky firmě Daniševský spol. s r.o., Na Vyšehradě 1098, Polička, za celkovou cenu , Kč bez DPH (tj , Kč vč, 21% DPH) a pověřila starostu města podpisem smlouvy o dílo. Rada města schválila rozpočtové opatření č. 1, kterým se povýší organizace 9041 Santos ostrov pokladů o částku , a zároveň se poníží organizace č. 73 Rezerva investice a provoz o tutéž částku. Rada města schválila Smlouvu o dílo na akci Sušice II sklady u č. p. 28 na st. p. č. 327/1 demolice s firmou Sušické lesy a služby, s. r. o., Na Hrázi 270, Sušice v celkové výši ,23 Kč bez DPH, t. j ,33 Kč včetně DPH a pověřila starostu jejím podpisem. Rada města schválila pronájem pozemkových parcel č a 1026/3 v k.ú. Sušice nad Otavou, p.vlastimilu Lagronovi, bytem Klatovy pro pořádání Sušické pouti 2014, a to na dobu určitou, za nájemné ve výši , Kč + DPH za celou dobu pronájmu. Rada města pověřila starostu podpisem smlouvy. Rada města doporučila zastupitelstvu města prodej objektu čp.1331/ii v Nádražní ul. v Sušici, včetně stavební parcely č. 580/71 k.ú. Sušice nad Otavou o výměře 460 m 2, firmě REMA Systém a.s., Budějovická 1667/64, Praha 4, za kupní cenu , Kč + náklady s prodejem spojené. Rada města doporučila zastupitelstvu města prodej objektu bez čp. v Nádražní ul. v Sušici, včetně stavební parcely č. 580/12 k.ú. Sušice nad Otavou o výměře 1014 m 2, panu Václavu Regnerovi, bytem Sirkařská 979, Sušice II, za kupní cenu , Kč + náklady s prodejem spojené. Rada města vzala na vědomí cenu nemovitostí haly čp. 119/II, stpč a ppč. 318/58 k.ú. Sušice nad Otavou a pověřila starostu města jednáním s Tělovýchovnou jednotou Sušice o kupní ceně. Rada města uložila odboru majetku a rozvoje města prověřit u Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových možnosti odkoupení objektu moštárny na stpč k.ú. Sušice nad Otavou městem Sušice. Rada města schválila zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce na realizaci akce Sušice ul. Mírová a Družstevní stavební úpravy kanalizace dle Směrnice pro zadávání veřejných zakázek města Sušice a zároveň schválila firmy, které budou vyzvány k předložení cenové nabídky: Lesní stavby, s.r.o. Palackého 764, Nýrsko, VAK SERVIS s.r.o., Domažlické předměstí 610, Klatovy, AQUAŠUMAVA s.r.o., Chudenín 30, Nýrsko, Silnice Klatovy a.s., Vídeňská 190, Klatovy, BÖGL a KRÝSL, k. s., Dvořákova 998, Dobřany. Rada města doporučila zastupitelstvu města vstup města Sušice do Svazu měst a obcí ČR. Rada města pověřila odbor majetku a rozvoje města řešením problematiky výlepu reklam ve městě. Kompetní zápis usnesení rady města najdete na Územní pracoviště Finančního úřadu pro Plzeňský kraj v Sušici informuje Poplatníkům, kteří si zvolí osobní odevzdání daňového přiznání na územním pracovišti finančního úřadu, nabízí finanční správa rozšířené úřední hodiny územních pracovišť finančních úřadů. V letošním roce budou v posledních dnech lhůty pro podání daňového přiznání, tj. v týdnu od do a v pondělí a úterý a , otevřeny podatelny všech územních pracovišť finančních úřadů denně od 8 do 18 hodin. Podatelny územních pracovišť finančních úřadů se sídlem v okresních městech budou otevřeny též v sobotu , a to od 8 do 12 hodin. Stejně jako loňský rok, a to díky zájmu daňové veřejnosti, budou pracovníci finanční správy vyjíždět do vybraných obcí, aby prostřednictvím kontaktních míst usnadnili daňovým poplatníkům podání daňových přiznání, zejména k dani z příjmů fyzických osob. V místní příslušnosti Územního pracoviště Finančního úřadu pro Plzeńský kraj v Sušici budou úřední hodiny v Kašperských Horách 17. března od do 17 hodin v informačním středisku v budově MěÚ a v Kolinci 19. března také od do 17 hodin v budově úřadu městyse. Pokladní hodiny na Územním pracovišti v Sušici budou v pracovních dnech od do od 9 do 11 hodin a od do hodin. Nenechávejte však podání přiznání a případné zaplacení na územním pracovišti finančního úřadu na poslední chvíli! Ušetříte si tak čekání v případné frontě. Přiznání je možno podat i vhozením do úřední schránky vedle vchodu do budovy územního pracoviště finančního úřadu v kteroukoliv dobu. Informace nezbytné pro správné plnění daňových povinností k daním z příjmů jsou zveřejněny na v záložce Daně a pojistné a budou aktuálně doplňovány v Novinkách. Interaktivní formuláře daňových přiznání k daním z příjmů budou na stránkách zveřejněny v záložce Daňové tiskopisy do poloviny února 2014 (formuláře nejsou určeny k elektronickému podání, ale pouze ke snadnějšímu vyplnění tiskopisu a k jeho tisku). Vyplnění i odeslání tiskopisů daňových přiznání k daním z příjmů za zdaňovací období roku 2013 je možné i elektronicky v aplikaci EPO na Daňovém portálu, dostupném též na adrese Pojistné přiznání pro poplatníky pojistného na důchodové spoření lze podat pouze v papírové formě. Tiskopis pojistného přiznání je spolu s potvrzením uveřejněn na webových stránkách finanční správy pod záložkami Daňové tiskopisy Databáze aktuálních daňových tiskopisů Pojistné na důchodové spoření poplatník, případně je k dispozici u správce pojistného. ÚzP FÚ Starosta Města Hartmanice, Hartmanice 75, Sušice, vyhlašuje v souladu s ustanovením 6 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územně samosprávných celků v platném znění veřejnou výzvu na obsazení pracovního místa samostatný odborný referent městského úřadu Požadované vzdělání: vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou Náplň činnosti: zpracování agendy městského úřadu, pokladna, výkaznictví, vedení evidence majetku, fakturace, dotace, účetnictví a mzdy příspěvkové organizace Jiné požadavky: orientace v oblasti veřejné správy, praxe na obecním úřadu výhodou znalost práce na PC (Word, Excel, elektronická pošta, Internet) komunikační schopnosti samostatnost, flexibilita znalost německého jazyka výhodou Požadavky na uchazeče dle 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územně samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů: a) fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let b) občan České republiky c) způsobilost k právním úkonům d) bezúhonnost Místo výkonu práce: Hartmanice Předpokládaný nástup: nebo dle dohody, pracovní poměr na dobu určitou (zástup za mateřskou dovolenou) Platové zařazení: 9. platová třída Přihláška uchazeče musí obsahovat: a) jméno, příjmení, titul b) datum a místo narození c) státní příslušnost d) místo trvalého pobytu e) číslo občanského průkazu f) telefonní spojení g) datum a podpis K přihlášce uchazeč připojí dle 6, odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb. a) profesní životopis s konkrétním rozpisem dosavadní pracovní náplně, odborných znalostí a dovedností b) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce c) ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání Písemné přihlášky se všemi požadovanými doklady doručte na adresu Městského úřadu Hartmanice, Hartmanice 75, Sušice nejpozději do úterý do 14 hodin. Obálku označte textem Veřejná výzva neotvírat Bližší informace na telefonu: , Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoli zrušit veřejnou výzvu bez udání důvodu, popřípadě nevybrat žádného uchazečů. V Hartmanicích 20. února 2014 Jiří Jukl, starosta Strážníci zachránili majetek i život Včasná pomoc Při noční službě z neděle na pondělí (2. 3. února) zjistila obsluha městského dohlížecího kamerového systému nestandardní obraz na jedné z kamer, snímající křižovatku ulic Lerchova, Příkopy a Volšovská. Na záběru z kamery bylo vidět problikávající světlo v objektu restaurace Zlatá Otava. Dvanáct minut po půlnoci stálá služba na místo vyslala hlídku strážníků, kteří zjistili, že místnost restaurace je plná kouře a urychleně začala shánět majitele. Ten se na místo dostavil po zhruba patnácti minutách, restauraci otevřel a zjistil, že zárodek požáru, který se povedlo zjistit a zneškodnit díky všímavosti obsluhy kamerového systému, způsobil umělohmotný odpadkový koš vedle baru. Kromě shořelého koše a částečně i desky baru nebyly způsobeny žádné další škody. Pravděpodobnou příčinou mohlo být odhození žhavého cigaretového nedopalku do koše. Hodnoty, které se podařilo před ohněm zachránit, by při poničení objektu požárem šplhaly minimálně do statisíců. Nejen majetek, ale i životy zachraňují strážníci MP Sušice Opět noční služba, o týden později (neděle 8. 2 ) na služebnu MP přišel muž oznámit před osmou večer, že se v průjezdu u bývalé polikliniky stalo pravděpodobně nějaké neštěstí, na místě údajně spadl starší muž ze schodů a jeho stav je velmi špatný, nekomunikuje, ztěžka dýchá. Oznamovatel přišel na služebnu osobně, neměl k dispozici funkční telefon. Na místo byla okamžitě vyslaná hlídka strážníků, současně stálá služba volala záchrannou službu. Strážníci na místě museli zahájit resuscitační pomoc, muž (r. 1929) ležící na zemi nedýchal a nejevil známky života. Na místo po několika minutách dorazila posádka záchranné služby a soukromým vozem i lékařka, které sice služba už skončila, ale nezaváhala a na žádost sestry na místo okamžitě vyjela. Oživování muže, u něhož došlo opakovaně k zástavě srdce, pokračovalo i ve chvíli, kdy na místo dorazil další lékař a záchranář (osobní záchranářský vůz), přijíždějící z jiného zásahu. Po zhruba půl hodině se na místě podařilo muže oživit a připravit k transportu. Strážníci, kteří po celou dobu prováděli resuscitaci až do příjezdu dalšího lékaře z Klatov (lékař který měl službu v Sušici zasahoval na výjezdu na Modravě), pomohli se zajištěním transportu a po odjezdu obou záchranářských vozů do Klatov se vrátili na služebnu. Jen o několik minut později se vydali na pravidelnou kontrolu města a pokračovali ve své běžné práci. -red- Koberec z vajglů K napsání tohoto příspěvku se odhodlávám řadu měsíců. Prvním podnětem byla příhoda, jíž jsem byla svědkem v ulici Americká, někdy na podzim loňského roku Ve všední den po poledni bývá v těchto místech rušno. Rychle kráčející lidé, kteří si často v polední pauze stejně jako já potřebují obstarat nákup, běhají z jednoho obchodu do druhého a kličkují mezi projíždějícími auty. Do toho všeho přijíždějí větší zásobovací vozy, aby doplnily zboží místním obchodníkům. Občas tak bývá ulice ucpaná. V ten podzimní den však měla ještě jednoho návštěvníka. Kolečko. Kolečko s koštětem. Stálo tam opuštěné a... překáželo. Trpělivý řidič nákladního auta vyskakuje, kolečko odsouvá ke stěně domu a obnovuje tak průjezd ulicí. Tak nějak vypadal v praxi úklid ulice. A kvalita odvedené práce? Dáreček po pejskovi zůstal tam, kde byl, a to ještě několik dní, než byl chodci postupně roznesen do vytracena. Připadá mi, že v poslední době se zhoršuje či téměř ustal úklid našeho města. Náměstí, nábřeží a přilehlé ulice jsou plné drobných odpadků a vajglů. Co s tím? Možností je několik. Nejméně oblíbenou cestou je trest za znečišťování veřejného místa, tedy pokuta. Když zlobí dítě, zaslouží si trest. Když dospělí házejí odpadky mimo koš, zaplatí za to. V Praze bylo anketou zjištěno, že obyvatelé volají po přísnějším postihování různých nešvarů a žádají kázeň a odpovědnost všech. A přitom mají Pražané již několik let přísnou vyhlášku o čistotě, která umožňuje postihovat i za odhozené nedopalky cigaret a žvýkačky. Druhou možností je prevence a větší informovanost. Pokud se budeme všichni chovat k sobě i k našemu městu odpovědně, ušetříme si peníze vydávané za úklid a můžeme je použít jinde. Především v nás dospělých by mělo být tolik sebereflexe, abychom byli schopni dávat kladný příklad dětem. Poslední a nejdražší variantou je za úklid zaplatit. V Sušici se o čistotu města stará SULES, s.r.o., organizace zřizovaná městem. Za úklid města si účtuje 2 miliony ročně. Kromě toho stojí údržba a úklid cyklostezky 350 tisíc a zimní údržba komunikací města téměř 3 miliony. Jestli je to hodně, nebo málo, nedokážu posoudit. Jsem třetím rokem zastupitelkou města, ale nikdy jsme nedostali žádnou zprávu o hospodaření této organizace. V minulých letech byla každá ulice ve městě dvakrát za rok uklizena čistícím strojem. Nyní následkem nedostatečného strojního čištění zarůstá travou místo mezi chodníkem a komunikací. Při návštěvě Klatov téměř vždy potkám ve městě uklízeče při práci. S ručním nářadím a bez kolečka čistí rychlým a neobtěžujícím způsobem každý kousek chodníku. Centrum města je ukázkově čisté. Proč to jinde jde a u nás ne? Milena Stárková

4 strana 4 Na vrcholu jižní a západní polokoule Druhý díl z cyklu cestovatelských přednášek pořádaných Sušickým kulturním centrem zavedl posluchače ze sušického kina až do Argentiny. Promítání fotek z výpravy na nejvyšší horu Ameriky (Aconcagua m n. m.) doplnil slovem jejich autor Rosťa Švelch. Čtyřčlenná expedice, které byl členem, se v únoru 2009 letecky dopravila do Mendozy velkého města na východní straně And a odtud busem přímo do hor. (Západní část pohoří spadá už do Chile.) Obrovská, rozlehlá hora Aconcaqua (v kečuánštině Bílá Strž) se vypíná tisíc metrů nad ostatní vrcholy a její jižní stěna patří k pěti nejvyšším na světě. Už při dlouhém postupu k úpatí hory zaujala Rosťu Švelcha výrazná rozmanitost barev okolních skal, a tak tuto nádheru mohli z fotek obdivovat také návštěvníci přednášky. Výstup na vrchol není technicky náročný, problémem je ale velké převýšení a silný vítr. Pro členy expedice velice nebezpečný meteorologický jev vytváří v ledu úchvatné přírodní monumenty, tzv. kajícníky. Z několika obrázků vykukovaly celé armády těchto permoníků. Extrémní převýšení se podepsalo na fyzických možnostech výpravy a na vrchol Vše podstatné, co esteticky dotváří svatební chvíle, bylo k vidění v sobotu 15. února ve společenských prostorách Dvora Krutěnice. K vrcholům akce patřila přehlídka svatebních šatů (salon Niki). Dále zde proběhla prezentace snubních prstýnků (Klenoty Fialka manželé Pokladníkovi) a svatebních oznámení. Přítomné dámy mohly vyzkoušet líčení profesionálních kosmetiček, které pracovaly se značkou Mary Kay, a také svatební účes od velmi zručné kadeřnice Martinky. Někteří hosté během odpoledne ochutnávali pečlivě připravené minizákusky (Pekařství Rendl) a snad úplně každý obdivoval svatební dort naší kolegyně Adélky, na jehož zdobení se podílela floristka Hanka Šebestová. Tato odbornice foto z archivu autora se nikdo nedostal. Vytrvalec Švelch však počkal, lépe se aklimatizoval a o výstup se pokusil s jinou expedicí shodou okolností také z České republiky. Dlouhou větrnou cestu na vrchol nakonec zdolal a po dvanácti dnech od začátku výstupu stanul na nejvyšším bodě pěti kontinentů i jižní polokoule. Cestou zpět fotil autor sporadickou ale o to krásnější květenu a nakonec i město plné zeleně Mendozu. Na závěr pořadu ještě Rosťa Švelch předal výtěžek z přednášky Františkovi Příbkovi vedoucímu Stacionáře Klíček pro osoby s postižením. V příštím díle cestovatelských přednášek 10. března se podíváme opět do jiného světadílu. Se Zdeňkem Lerchem navštívíme Ázerbájdžán. ED Nevěsty v krutěnickém Dvoře světového formátu připravila nádherné svatební kytice. Personál hotelu se postaral o kompletní svatební výzdobu areálu (svatební tabule v několika módních barvách, svatební apartmán pro novomanžele i nazdobený kočár). Kuchaři Dvora Krutěnice se blýskli ukázkovým rautem, který nesmí chybět na žádné svatbě. Myslíme si, že první ročník svatební přehlídky měl u diváků úspěch, snoubencům posloužil jako inspirace k vlastní pohádkové svatbě a doufáme, že s některými ze zúčastněných se potkáme v jejich svatební den u nás v hotelu. Všem, kteří se podíleli na přípravě této akce, velmi děkujeme. -apfoto Cyril Dušek Kulturní aktuality Ve Škrtněte si, prosím vystoupili hluboce vnímaví hosté Malíř Miloslav Čelakovský a herečka a občanská aktivistka Táňa Fischerová byli hosty dalšího dílu pořadu Radka Nakládala Škrtněte si, prosím. Vzhledem k větší návštěvnosti (a to i když byl zrovna hokej) byla akce posunuta z kavárny do kina. Přestože se oba hosté vzájemně osobně neznali, během svých vystoupení zjistili, že mají mnoho společného a po oficiálním konci pořadu pokračovali v družném rozhovoru. Hudební doprovod obstaral mistrnou hrou na klarinet Martin Kanaloš. Nejprve se představil vzácný host zdaleka, herečka i kandidátka na prezidentku Táňa Fischerová na první pohled křehká žena, svými činy ale silná osobnost. Vyrůstala po válce v tvůrčím uměleckém prostředí. Otec byl divadelní režisér a matka původně baletka. Nebyla tehdy ani televize, lidé byli chudí a více na sobě pracovali. Koncem šedesátých let se dostala na brněnskou JAMU a zároveň už točila film. Po dvou letech jí nabídli angažmá ve slavném Činoherním klubu, tak ze školy odešla. Tak se dostala do povedené party s Čepkem, Hrzánem, Landovským, Kačerem, Abrahámem. Pak zaúřadovala normalizace a byla propuštěna. Ještě nějaký čas hrála pro děti v divadle Jiřího Wolkera, ale to bylo vše, další angažmá za minulého režimu už nedostala. Dlouho jsem to špatně nesla, ale dnes si říkám, že je dobře, že jsem to překonala a neudělala kompromis. Posílilo mě to a navíc jsem se naučila nové věci, dodala. Po revoluci Táňa Fischerová opět hrála ve filmech (např. Hanele K. Kachyni) i televizních seriálech (Lékař umírajícího času, Konec velkých prázdnin). Moderátor otevřel druhou hlavní oblast činnosti paní Fischerové. Její občanská angažovanost se v roce 2002 odrazila ve zvolení za poslankyni Parlamentu ČR a vyvrcholila nedávnou kandidaturou na prezidentku ČR. Vzala jsem tu kandidaturu proto, aby se tam mohl dostat někdo, kdo není z velkých politických kruhů a peněz. Byla jsem ráda, že tu díky přímé volbě taková možnost je. Také už jsem v politice působila, znala jsem to prostředí, lidi a mechanismy. Už dlouho předtím jsme v rámci občanských aktivit diskutovali o tom, koho bychom navrhli, ale každý chtěl nakonec někoho jiného. Pak mě oslovili novináři s tím, že jsem vyhrála nějakou anketu možných kandidátů. Já se roz hodla, že to vezmu, i když jsem kromě drobných příspěvků od lidí neměla na kampaň žádné peníze. Byla to náročná, ale přínosná doba. Potkával jsem radostné lidi, a to mě nabíjelo a dávalo sílu překonávat únavu. A vlastně stále jezdím se svými dvěma pomocníky mezi lidi bavit se o budoucnosti, o alternativních ekonomických možnostech, o politice a společnosti. Je to pro mě stejně důležité jako herectví. Táňa Fischerová navíc působí v mnoha dobrovolných organizacích je např. předsedkyní Českého helsinského výboru pro lidská práva. Další otázka Radka Nakládala se týkala její uváděné spojitosti s antroposofií. Táňa Fischerová jako předsedkyně Klíčového hnutí vysvětlila, že si z tohoto filosoficko náboženského směru vzala pouze návod, jak by mohla společnost lépe fungovat. Jedná se o princip sociální trojčlennosti, kde je společnost organizována v části politické, ekonomické a duchovně kulturní (věda, zdravotnictví, vzdělání, víra). Každá část ale musí fungovat dle jiného principu: Do kultury patří svoboda, ale jenom tam. Do politicko-právní oblasti patří rovnost a do ekonomické části patří solidarita a spolupráce. Neštěstí dnešní společnosti je v tom, že se to všechno spojuje dohromady. Zpočátku jsem se divila, že v zákonech není dodržován princip rovnosti - vždyť nahrávají těm mocným. Pak jsem pochopila, že ti mocní mají své právníky a ti jim to zpracují a dají to svému poslanci a ten to předloží do sněmovny ke schválení. Pak zjistíme, že máme zákon udělaný přímo pro ČEZ a zpravodajem toho zákona je poslanec, který je členem dozorčí rady ČEZu. Že výsledkem jednání je zákon, který neslouží společnosti, ale je ušit na míru solárním baronům a to ještě tajně, aby polovina lidí ani nevěděla, pro co hlasuje. Pokud není rovnost před zákonem, tedy spravedlnost, tak společnost padá a nemá budoucnost. A zbývá Táně Fischerové čas na divadlo? Mám takové drobné pořady, např. zpívám se svým kolegou Danielem Dobiášem krásné staré texty, a na několika pořadech spolupracuji s Alfredem Strejčkem. Poslední otázka moderátora směřuje ke známým televizním adventním koncertům, které už Táňa Fischerová, Jan Kačer a Marta Kubišová nemoderují. Abych pravdu řekla, nechtěli nás. Rozhodovali o nás a vedení s námi odmítlo diskutovat. Tento způsob mocenského jednání všichni tři dobře známe z minulého režimu a já to brala jako symbol, že se vracíme tam, kde jsme nechtěli být. Zůstala nám aspoň svoboda říct tak si to vypijte sami a s Martou Kubišovou a Janem Kačerem jsme odešli. Bohužel to odnesly ty adventní koncerty, ale na druhou stranu máme báječný diváky, kteří i když to vypnuli, tak peníze stejně poslali, protože pochopili ten smysl: To, že tam jsou nějací lidé, které nechceme, neznamená, že zničíme ideu dávání, a to je na tom to krásný. Pak už si ke stolu na jevišti přisedl domácí host, akademický malíř Miloslav Čelakovský, a moderátor se v otázkách nejprve zaměřil na jeho začátky. Budoucí malíř se narodil v Plzni, ale v dospělosti se přesunul do Sušice, kde působil především jako učitel výtvarné výchovy. Jak sám říká, nejvíce ho v životě ovlivnil známý plzeňský malíř Vladimír V. Modrý: V sedmé třídě jsme dostali nového učitele, nakreslil jsem jeho karikaturu a on s něžným pohlavkem poznamenal Kluku, z tebe bude malíř. M. Čelakovský se stal jeho žákem, později i přítelem a provázel ho celým životem. Po maturitě ho ale z politických důvodů nevzali na vysokou školu, a tak šel tehdy začínající malíř fárat do dolu v Tlučné. Po čase se jako horník mohl přihlásit alespoň na pedagogickou fakultu a později přestoupil studovat tento výtvarný obor na Filozofickou fakultu UK k Cyrilu Boudovi. Během povídání za ním na plátně běžely jeho skici, pan Čelakovský se na ně otočil a poznamenal, že skici jsou vždy začátkem jeho tvorby (velmi oblíbenou má např. krajinu v Provence) a dodal, že obraz nemá být nápodobou skutečnosti, ale že zobrazuje duši autora a jeho sdělení ostatním. Sušický malíř je také znám svojí oblibou v malování kamenů a skal (jeden takový obraz byl na jevišti vystaven), kterou vysvětlil svojí uměleckou představivostí: Jak malíř postupně pracuje, tak aniž by to ovlivnil, začnou mu najednou zobrazované kameny připomínat lidské osudy. Dále hovořil o celoživotním přátelství a veselých historkách s malířem Jindřichem Krátkým. Jako mladíci podnikali výpravy na Vysočinu za básníkem Bohuslavem Reynkem do kraje jeho oblíbeného skladatele Bohuslava Martinů a Gustava Mahlera. To byl ten impulz, který vedl ke snaze ztvárnit hudbu na plátně? ptá se Radek Nakládal na další malířovu oblíbenou činnost a tázaný host vysvětluje: Tato má snaha má delší historii. Jako mladí jsme četli Prokleté básníky a tehdy mě zaujal Bodelairův citát vůně, barvy, zvuky odpovídají si. Později jsem se pokusil namalovat varhanní fugu od B. M. Černohorského. Sotva to dořekl, sálem se skladba rozezněla a na jevišti byl odkryt zmíněný obraz. Poté malíř Čelakovský pokračoval: Jedno z mých evangelií je kniha Karla Čapka Život a dílo skladatele Foltýna. Dovolte, abych vám přečetl pasáž, která je pro mě svatá, a podle které maluji celý život. (Čapkova myšlenka vychází z biblického popisu počátku všech věcí, kdy Bůh oddělil světlo od tmy, tedy rozčlenil, omezil a očistil, a pokračuje připodobněním k člověku: Na počátku jsi ty sám látka nesličná a pustá, musíš oddělovat světlo od tmy, aby se látka stala tvarem.) V současné době malíř pracuje na zakázce skic křížové cesty k Hauswaldské kapli, podle kterých budou Ludvíkem Kovářem vyrobeny skleněné plastiky. Vysvětluje, že křížovou cestu na zakázku také maloval za minulého režimu, tehdy se ale ke svému dílu nemohl přiznat a dodává, že jednou dokonce dostal i zakázku státní, a to namalovat obraz rentgenu. Na závěr Radek Nakládal malíři popřál, aby divák jeho obraz nejenom viděl, ale aby ho zároveň dokázal i slyšet. text a foto Eduard Lískovec

5 Přehled akcí strana 5 Sušice 28. února od 17 hod. KD Sokolovna Husův sál loutkové představení Dlouhý, Široký a Bystrozraký 28. února od 20 hod. KD Sokolovna Kryštof - Inzerát tour března Vepřové hody na Bouchalce Oslavte s námi konec masopustu! 2. března ve 14 hod. od restaurace Bouchalka Masopustní průvod Hořejším předměstím masky vítány 4. března od hod. budova kina Sušice Anglická gramatika 4. března od hod. KD Sokolovna Slavnostní koncert ke 100. nedožitým narozeninám Karla Polaty účinkuje dechovka Libkovanka Zdeňka Beneše, pořadem provází Josef Pospíšil 7. března od 17 hod. KD Sokolovna Husův sál loutkové představení Tři zlaté vlasy děda Vševěda 7. března od 19 hod. Kino Sušice 13. března od 16 hod. Městská knihovna Sušice Poruchy autistického spektra přednáška Mgr. Zuzany Bartoňové 14. března od 17 hod. KD Sokolovna Husův sál loutkové představení Červená Karkulka Sušické kulturní centrum, p. o. SIRKUS, Příkopy 178, Sušice: ředitel kino pokladna předprodej vstupenek pondělí, středa , hod. úterý, čtvrtek , hod. pátek , hod. POKLADNA kina otevřena denně, vždy 1 hodinu před promítáním filmu KAFE SIRKUS, Příkopy 178, Sušice pondělí neděle hod GALERIE SIRKUS Tereza Říčanová Vlastní sběr ilustrace, malby, grafika KD Sokolovna, T. G. Masaryka 120, Sušice správa budov kulturní akce, kurzy, výlety, předprodej vstupenek redakce SN otevřeno: pondělí, středa , hod. úterý , hod. čtvrtek, pátek , hod Městská knihovna Sušice komunitní centrum, ul. Klostermannova čp tel , provoz oddělení pro dospělé a čítárna po, st, pá 8 12 a hod. veřejný internet út, čt 8 12 hod. oddělení pro mládež po, st, pá hod. Muzeum Šumavy Sušice náměstí Svobody 40, tel., fax e mail: RADNICE SUŠICE 6. patro Po pá 8 16 hod. Sušické dominanty viz. str. 12 Městské informační centrum budova radnice tel , e mail: Otevřeno: pondělí až pátek: a hod. PŘIPRAVUJEME: 21. března od 19 hod. Smetanův sál Nezmaři + sbor Svatobor 2. dubna od 17 hod. Kino Sušice kavárna 6. dubna od hod. KD Sokolovna 19. května od hod. KD Sokolovna 15. března od 13 hod. Agatha Christie: KORUNNÍ SVĚDEK Detektivní hru uvádí Divadlo Propadlo Plzeň. 15. března od hod. Antonín Přidal: MALÉ NOČNÍ HRY Sen o dvou kůrkách a Pěnkavu s Loutnou uvádí Divadelní studio D3 Karlovy Vary. 15. března od 20 hod. Dodo Gombár: TŘETÍ VĚK Hořkou komedii uvádí Divadlo bez zákulisí Sokolov. 16. března od 10 hod. Boris Vian: PĚNA DNÍ Příběh dvou partnerských dvojic v podání Karavany deseti slov Plzeň. 16. března od 13 hod. David Drábek: JEDLÍCI ČOKOLÁDY Osudy tří sester uvádí Divadlo JakoHost Plzeň. 16. března od hod. ZÁVĚR PŘEHLÍDKY KINO OTAVA tel Kašperské Hory 1. března Informační středisko NP a CHKO Šumava, tel Bruno Gröning Po stopách zázračného léčitele dokumentární film v kinech už 10 let viz. SN č. 3 Městské kulturní a info. středisko pondělí pátek 9 12 hod. a hod Muzeum Šumavy galerie úterý sobota 10 12, hod. Hrádek ZÁMEK HRÁDEK Židovské komunity na Sušicku putovní výstava trvá do 16. března 2. března v zámecké kapli pouť sv. Valburgy + mše a koncert Hrádeckého chrámového sboru Podmokly 8. března od 21 hod. KD Podmokly UKRADENÝ VJECY předkapela WEGET ROCK Žihobce Muzeum Lamberská stezka tel Vzpomínání jednoho ochotnického spolku Výstava dobových kostýmů, rekvizit, kulis, fotografií, plakátů či režijních knih. Historie lyžování na Šumavě výstava dobových fotografií ze sbírky Emila Kintzla 8. března od 20 hod. KD Sokolovna 8. března od 9 hod. Komunitní centrum Jarní a velikonoční dekorace Tvořivá sobota zdobení věnečků a vrhlíků s sebou přezůvky, svačinu, pitíčko, věneček (vrhlík) 10. března od 18 hod. Kino Sušice Ázerbájdžán uvádí Zdeněk Lerch další díl z cyklu cestovatelských přednášek 11. března od Kino Sušice Anglická gramatika 28. března od 18 hod. Kino Sušice Filmový festival Expediční kamera Nejlepší filmy o cestování a sportech v přírodě, letos poprvé část programů ve 3D. 31. března od hod. KD Sokolovna Nový pořad Zdeňka Trošky známého scénáristu a režiséra uvádí Michal Herzán Region Horažďovice KULTURNÍ DŮM března od 14 hod. DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL XXXI. ZÁPADOČESKÁ OBLASTNÍ PŘEHLÍDKA AMATÉRSKÉHO DIVADLA Nesoutěžní představení 10. března od hod. Alain Reynaud-Fourton: MONSIEUR AMÉDÉÉ Francouzská komedie Hartmanické divadlo TYL 11. března od hod. Zdeněk Zelenka: PŘÍPITEK VŠEM LÁSKÁM Tři povídky z Boccacciova Dekameronu uvádí Scéna mladých při DS Čelakovský Strakonice. 12. března od hod. Michael Frayn: ZA SCÉNOU Jak se dělá divadlo, uvádí Spolek Kolár Strašín. Soutěžní představení 13. března od 20 hod. Francis Veber: TROUBA NA VEČEŘI Komedii uvádí Divadlo Za oponou při SDS Klatovy. 14. března od hod. Václav Havel: VAŇKU, ČLOVĚČE! Z aktovek V. Havla uvádí Druhé nástupiště Plzeň. 14. března od 20 hod. ČTYŘI VRAŽDY STAČÍ, DRAHOUŠKU divadelní úprava Zuzana Navrátilová Komedii uvádí Divadelní spolek Schody Sušice. 15. března od 10 hod. Oscar Wilde: JAK DŮLEŽITÉ MÍTI FILIPA Komedii uvádí Divadelní spolek Jezírko Plzeň. 1. března SDS Žihobce Masopustní průvod 7. března od 18 hod. Přednáška M. Šobra Příroda Patagonie 8. března od hod. Žihobecké divadlo J. K. T. DDS Kajetánek Bubáci a Hastrmani 13. března od 17 hod. tvořivé odpoledne Jana Wudy Šumavské perle Mlázovy 1. března od 17 hod. Zámek Mlázovy Posezení s harmonikou K tanci a poslechu hrají heligonky p. Čada a p. Marval Důležitá telefonní čísla Úřad práce, pracoviště Sušice Městský úřad Sušice e mail: podatelnamususice.cz Sušické lesy a služby s. r. o Městská policie / recepce Nemocnice Sušice, o. p. s informace o víkendové zubní pohotovosti Spoje ČSAD Sušice (7 15 hod.) / České dráhy Sušice / Sběrný dvůr Sušice areál ČOV, Pražská ul. susicerumpold.cz provoz. doba: út, čt hod., so 8 12 a hod.

6 strana 6 Vzpomínky Dne 19. února uplynuly dva roky od úmrtí pana Stanislava Kartáka z Červených Dvorců. Stále vzpomíná manželka a synové s rodinami. Kdo žije v srdcích těch, jež opustil, ten nezemřel. Dne 28. února uplyne šest smutných let, kdy nás navždy opustila naše milovaná maminka, babička, paní Eva Nováková ze Sušice. Stále vzpomíná dcera Eva, syn Petr, vnuk Tomáš, sestry a bratr s rodinami. Všem, kteří vzpomenou společně s námi, děkujeme. Neplačte, že jsem odešla, ten klid a mír mi přejte, jen v srdci věčnou vzpomínku si na mne zachovejte. Dne 2. března tomu budou již tři dlouhé roky, kdy od nás navždy odešla naše milovaná manželka, maminka a babička, paní Ludmila Vašková S láskou stále vzpomínají manžel Stanislav, synové Petr a Pavel a vnoučata Barborka, Pavlík a Petruška. Ten, kdo v srdci žije, neumírá. Že čas rány vyhojí, je jen pouhé zdání, v srdcích je stále velký žal a vzpomínání. Dne 2.března již uplynou dva roky od úmrtí maminky, babičky a prababičky paní Marie Řáhové z Bohdašic. Za tichou vzpomínku děkují synové Jan a František s rodinami. Dne 4. března uplyne 20 let od úmrtí paní Jarmily Kopačové Bauerové S láskou vzpomínají dcera Jana s manželem Martinem a vnuci Petr a Jan s rodinami. Smutné jsou dny a život bez Tebe, my ale vzpomínáme stále na Tebe. Dne 10. března vzpomeneme jedenáctého výročí úmrtí mého drahého manžela, našeho otce, pana Václava Žáka ze Sušice. S láskou vzpomínají manželka, synové s rodinami a ostatní příbuzní. Kdo byl milován, není zapomenut. Dne 11. března tomu bude sedm let od úmrtí pana Eduarda Veitha, který by se 22. května dožil 70 let. S láskou vzpomínají manželka, děti, vnoučata a pravnoučata. Dne 14. března uplyne devět smutných let, co nás tragicky opustil náš milovaný syn, bratr a strýc, pan Radek Mottl ze Sušice. Kdo znal, vzpomene, kdo měl rád, nezapomene. Maminka a bratr s rodinou. Opustili nás... Iva Nováková 1957, Květoslava Brejchová 1930, Zdeňka Schwarzkopfová 1926, Jan Janoušek 1929, Marie Burdová 1933, Jana Turková 1942, František Kučera 1933, Marie Balvínová 1929, Václav Černý 1974, Lucie Krulichová 1984, Ivana Roháčková 1961, Marie Sikorová 1928, Václav Vodák 1944, Františka Valdmanová 1926, Dana Zachová 1964, Irena Chytilová 1940, Květa Helusová 1927 Bohoslužby Církve Bratrské v Sušici: Církev Bratrská, Studentská 506, Sušice každou neděli bohoslužba 9 11 hod. každé úterý Biblická hodina hod. Společenská kronika Blahopřání Dne 16. února se dožila významného životního jubilea paní Hana Cihlářová, výrazná herecká osobnost sušické ochotnické divadelní scény. Svůj talent na místní scéně uplatňovala již od patnácti let a během své bohaté kariéry slavila úspěchy nejen v činohře, ale pro svůj krásný hlas i v operetě (viz. SN č. 21/2010 Omamná vůně líčidel). Dnes se těší z podpory a lásky svých dvou dětí, vnoučat i pravnoučat. Žije stále v Sušici, bydlí v Domě s pečovatelskou službou Na Baště, a ačkoliv má sama zdravotní potíže, dokáže pomáhat spolubydlícím svým pozitivním přístupem, smyslem pro humor a hlavně velkým srdcem. Přejeme paní Haně Cihlářové hlavně hodně zdraví a ještě mnoho krásných chvil s rodinou i přáteli. Ke gratulaci se připojuje starosta Sušice Petr Mottl a jménem Svazu pro občanské záležitosti MUDr. Jaroslava Prajerová. Vítáme nové občánky David Čech, Eliška Marková, Václav Dušek, Karel Flosman, Ema Škorvanová, Matyáš Pojar, David Novák, Kryštof Nekola, Eliška Marková, Tomáš Krondl, Matěj Brázda, Albert Antonín Holý, Daniel Mazanec, Šimon Pohořal, Marek Šrejma, Karolína Dohnalová, Ondřej Pargač, Kristýna Svojšová, Tadeáš Pavlík Víkendový kurz reflexní terapie Termín: sobota 29. března kurz pro začátečníky neděle 30. března kurz pro pokročilé Místo: Albrechtice u Sušice, penzion Pod Sedlem Lektoři: Mgr. Richard Synek e mail: Mgr. Pavla Malá RT je účinná především na bolesti zad, hlavy, ale i na jiné zdravotní potíže. Cílem tohoto kurzu je předat účastníkům informace a zkušenosti k tomu, aby pomocí této metody dokázali pomáhat sami sobě, nebo svým blízkým. Zároveň chceme využít útulných podmínek penzionu a okolní přírody k relaxaci a meditaci. Zájemcům zašleme podrobnější informace. Seminář: Poruchy autistického spektra 13. března od 16 hod. v Městské knihovně v Sušici Délka: 2 hodiny, vstupné : 50 Kč přednáší Mgr. Zuzana Bartoňová poradce rané péče a speciální pedagog o.s motýl Náplň: 1. Poruchy autistického spektra teorie je základ: poruchy autistického spektra (PAS) pojem, názvy a typické projevy jednotlivých poruch, příčiny vzniku, co rozumíme pod pojmem triáda postižení vývoje. 2. Nejlepším učitelem je vlastní dítě příběh Anežky osobní příběh o tom, jak dlouhá může být cesta od podezření ke stanovení diagnózy a jaký vliv má na rodinu. 3. Čas na konkrétní dotazy. Vzdělávací cíl: Pervazivní vývojové poruchy autistické spektrum, příčiny vzniku, triáda postižení kvalitativní postižení v oblasti komunikace, sociálních vztahů a v oblasti představivosti, smyslové abnormality, jak vnímá dítě s poruchou autistického spektra atypický autista. Přihláška na soutěž Zaškrtněte, prosím svojí kategorii Stupeň postižení: O Lehká forma, O Středně těžká forma, O Těžká forma, O Hluboké postižení Druh autismu: O Aspergerův syndrom, O Dětský, O Atypický Jméno a příjmení:...věk:... Kontaktní údaje: telefon:...e mail:... Adresa bydliště:... Podpis:... Podpořeno z programu Think Big Pojeďte s námi......na muzikál MATA HARI Divadlo Broadway Praha sobota 1. března 2014 odpolední představení ve 14 hod. Odjezd v 10 hod. z nábřeží!...na divadlo SLUHA DVOU PÁNŮ Carlo Goldoni Slavná komedie v režii Jiřího Menzela o tom, že sloužit dvěma pánům není žádná legrace. pátek 29. srpna otáčivé hlediště Český Krumlov Zájemci se mohou hlásit v kanceláři KD Sokolovna, nebo na tel nejpozději do 20. března Počet vstupenek omezen...na výlet 17. května SKANZEN BAVORSKÉHO LESA TITTLING největší evropský skanzen lidové architektury ENGELHARTSZELL prohlídka jediného trapistického kláštera Rakouska s možností ochutnávky a zakoupení klášterního likéru, projížďka po Dunaji nejkrásnější lodí KRISTALLSCHIFF, procházka historickou částí Pasova k soutoku tří řek. 5. července BERCHTESGADEN ORLÍ HNÍZDO SALZBURG vyjížďka autobusem a výtahen na horu Kehlstein kde si prohlédneme známé Orlí hnízdo, návštěva hořcové likérky GRASSL s ochutnávkou a možností zakoupení hořcových likérů, odpoledne prohlídka historického centra Salzburgu. 19. července BERCHTESGADEN ORLÍ HNÍZDO KÖNIGSSEE vyjížďka autobusem a výtahem na horu Kehlstein Orlí hnízdo, návštěva hořcové likérky GRASSL ochutnávka a možnost zakoupení likérů, odpoledne projížďka lodí po jezeře Königssee. 16. srpna NEUSCHWANSTEIN MNICHOV prohlídka nejnavaštěvovanějšího pohádkového zámku bavorského krále Ludvíka II. V bavorských Alpách, odpoledne prohlídka historické části Mnichova. 13. září NORIMBERK WALHALLA germánský Slavín procházka historickým centrem města, návštěva půvabného Muzea hraček, které svojí expozicí potěší nejen dětského návštěvníka WALHALLA v síni slávy budově postavené v řeckém a antickém slohu, které byl vzorem aténský Pantheon si prohlédneme busty a pamětní desky významných osobností spojených s německou historií. 6. prosince VÁNOČNÍ VÍDEŇ procházka centrem překrásně vyzdobné rakouské metropole, načerpání sváteční atmosféry s možností nákupů na vánočních trzích. REDAKCE SUŠICKÝCH NOVIN A PŘEDPRODEJ VSTUPENEK NA KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE, KURZY A VÝLETY SÍDLÍ V SOKOLOVNĚ na adrese: T. G. Masaryka 120, Sušice. Své příspěvky, názory, vzpomínky, poděkování, blahopřání a inzeráty přijímáme v kanceláři v 1.patře. Předprodej: , redakce: Archiv Sušických novin od r najdete na Termíny vydání Sušických novin do července 2014 uzávěrka datum vydání č března 14. března č března 28. března č dubna 11. dubna č dubna 25. dubna č května 9. května č května 23. května č května 6. června č června 20. června č června 4. července č července 18. července DEN KRÁSY s Mary Kay Zbývá Vám málo času na sebe? Chtěla byste strávit čas ve společnosti profesionálních nezávislých kosmetických poradkyň, které Vám ukáží nejnovější trendy líčení, jak správně pečovat o svou pleť, jak se líčit a pečovat o tělo a jak kombinovat barvy? Pokud ano, srdečně Vás zveme na DEN KRÁSY, který se zde uskuteční! Informujte o akci i své přítelkyně a DOPŘEJTE SI CHVILKU PRO SEBE! 8. března 2014 od hod Dvůr Krutěnice

7 Kultura strana 7 GALERIE SIRKUS SUŠICE Galerie Sušice Sušické kulturní centrum SIRKUS, Příkopy 178 po pá 8 16 hod., so ne hod. V sušické městské galerii Sirkus můžete až do 19. března shlédnout autorskou výstavu ilustrátorky Terezy Říčanové Vlastní sběr (ilustrace, kresby a malby). Do konce měsíce představuje své malby a objekty v Galerii U Bílého jednorožce v Klatovech malířka Martina Chloupa. Dobrým tipem na výlet za uměním je určitě výstava řádově 300 ori ginálních prací Salvatora Dalí v nedaleké Bavorské Rudě. Expozici doplňuje soubor dvaceti portrétů tohoto španělského surrealisty od českého fotografa Václava Chocholy. Šíša Krevní barometr Jakou krev aktuálně potřebujeme? Vážení dárci krve, jsme vám za sebe i pacienty vděčni, že dokážete nezištně a zpravidla na úkor volného času přijít a darovat krev. I její nepatrné množství má potenciál pomoc k uzdravení nebo dokonce zachránit život. Proto je každá návštěva důležitá. I přesto ale mohou nastat situace, kdy máme krve vaši krevní skupiny dostatek a odmítneme ji. Není to kvůli pohrdání vaším darem, že bychom si jej nevážili. Naopak. Vážíme si jej i vás natolik, že nechceme odběrem zatěžovat váš organismus s vědomím, že krev zřejmě projde dříve expirační lhůtou, než bude využita. Případy odmítnutí jsou ojedinělé, ale dochází k nim. My jim chceme předcházet a s krví nakládat co nejefektivněji. Proto je zřízena bezplatná telefonní linka , kde se dozvíte o akutní potřebě krevních skupin. A proto jsme na této webové adrese krev zřídili krevní barometr, kde budou informace aktualizovány každý pracovní den dopoledne. -TO- Knihovna JSI DOBRÝ KAMARÁD? Děti z družin si přišly zpříjemnit odpoledne k nám do knihovny. Připravili jsme pro ně program na téma kamarádství. Prvním úkolem bylo namalovat společně nového kamaráda a to všichni zvládli bravurně. Najednou mezi námi byli dva noví kámoši. Děti jim daly jména Kája a Wendy. Pro nové přátele vybraly vlastnosti, které by u nich chtěly mít. Na všechny čekala velká zkouška. Možná tomu nebude věřit, ale knihovnou se prohnala sněhová vánice, která nám je odnesla My jsme totiž úplně zapomněli, že se mají s chovat s námi. Co s tím? Vydali jsme se na velkou záchrannou výpravu, která byla úspěšná. Káju i Wendy jsme našli a pomocí zaklínadel je vysvobodili ze spárů vánice. Nové, i když jen namalované kamarády, si děti potom odnesly s sebou do družiny. Děkujeme za návštěvu. -mk- MĚSTSKÁ KNIHOVNA SUŠICE POŘÁDÁ PRO ZÁJEMCE VŠECH VĚKOVÝCH KATEGORIÍ POČÍTAČOVÝ KURZ Kurz bude přizpůsoben dle znalostí uchazečů PRO ÚPLNÉ ZAČÁTEČNÍKY I MÍRNĚ POKROČILÉ Zahájení proběhne ve čtvrtek 6. března 2014 (hodina bude upřesněna) Přihlásit se můžete do 4. března 2014 v knihovně osobně nebo tel. čísle Kapacita kurzu je omezena počtem počítačů. Díky připojení WiFi je možné navýšit počet zájemců o účastníky, kteří vlastní notebook. sobota 1 neděle 2 pondělí 3 úterý 4 středa 5 čtvrtek 6 pátek 7 sobota 8 neděle 9 pondělí 10 úterý 11 středa 12 čtvrtek 13 pátek Angelika FRA/BLG/ČR/AUT, 113 min., 120 Kč, dab Niko 2 FIN/DEU/DAN/IRL, 75 min., 80 Kč, dab Výuka anglického jazyka Předložky 60 min., 50 Kč Jack Ryan: V utajení USA/RUS, 100 min., 110 Kč, titulky Dobrodružství pana Peabodyho a Shermana USA, 92 min., 125/100 Kč, dab Cyklus cestovatelských přednášek Ázerbájdžán 60 min., 50 Kč Výuka anglického jazyka Ustálená slovní spojení 60 min., 50 Kč Vampire Academy USA, 104 min., 100 Kč, titulky OTEVÍRACÍ DOBA předprodej vstupenek: Po Út St Čt Pá Dědictví aneb Kurva se neříká ČR, 106 min., 120 Kč Velká oříšková loupež 3D USA/ROK/CAN, 85 min., 130 Kč, dab. Angelika FRA/BLG/ČR/AUT, 113 min., 120 Kč, dab. Vlk z Wall Street USA, 180 min., 100 Kč, titulky Památkáři USA, 112 min., 120 Kč, titulky Něžné vlny ČR, 103 min., 80 Kč Attila Marcel FRA, 102 min., 90/70 Kč (pro členy FK), titulky Hartmanické ochotnické divadlo Tyl Monsieur Amádée ČR, 120 min., 110 Kč Babovřesky 2 ČR,110 min., 120 Kč Niko 2 FIN/DEU/DAN/IRL, 75 min., 80 Kč, dab. Památkáři USA, 112 min., 110 Kč, titulky Zlodějka knih USA/DEU, 125 min., 100 Kč Gravitace 3D USA/GBR, 90 min., 70 Kč, titulky Krásno ČR, 119 min., 100 Kč Shun Li a Básník ITA/FRA, 98 min., 100/80 Kč pro členy FK Babovřesky 2 ČR, 120 min., 120 Kč Dětská představení Nedělní odpoledne věnujeme dětem, pásma pohádek, či celovečerní filmy současné i ověřené kvality. Rodiče mohou sledovat film se svými potomky či si dopřát chvilku na baru s připojením na Wi-Fi. Filmový klub Každý týden svátek pro cinefily, výběr toho nejlepšího ze světové i české kinematografie, pro členy klubu zlevněné vstupenky. Dokumentární film Do 15 let nepřístupné Vzdělávací pořady Představení v 3D Do 12 let nevhodné Divadelní a umělecká představení Vstupenky si můžete rezervovat i zakoupitna stránkách nebo v pokladně kina na tel Pokladna otevřena vždy hodinu před představením. Změna programu vyhrazena. pokladna kina: denně vždy jednu hodinu před promítáním filmu Rezervace je nutné vyzvednout nejdéle 30 minut před začátkem představení. Poté budou zrušeny! Seniorská projekce Cestovatelské přednášky Příkopy 178, Sušice pokladna kina (otevřena hodinu před začátkem představení) Angelika Sedmnáctiletá Angelika je proti své vůli provdána za bohatého toulouského hraběte Joffreye de Peyrac, který je nejen o dvanáct let starší než ona, ale má také pověst čaroděje. Svým šarmem a inteligencí si brzy získá Angeličino srdce a zdá se, že jejich šťastný život nemůže nic ohrozit. Dědictví aneb Kurva se neříká Bohumil (Boleslav Polívka) trochu zestárl. Přibyl mu majetek, starosti, kilogramy a děti. Ztratil ženu svého života. Už sedm let nepije a celkem si zvykl na peníze. Po sedmi letech se ale Bohuš zase napije. A bude to jízda Niko 2 Sobík Niko opět musí řešit své trable. Tentokrát se Niko vydává na záchranou misi svého nevlastního bratra, který je unesen zlými orly. Velká oříšková loupež 3D Zoufalá doba si vyžaduje zoufalé činy. Do města přichází zima a Veverčák Surly plánuje, jak získat zásoby na zimu co takhle vykrást obchod s oříšky? Vlk z Wall Street Ve dne vydělával tisíce dolarů za minutu. Noci prožíval tak rychle a naplno, jak jen mohl na drogách a sexu. Fascinující životní příběh finančníka Jordana Belforta brilantní, zábavná autobiografie o chamtivosti, moci a výstřednostech, které si nikdo neumí představit. Výuka anglického jazyka Předložky místní, časové Pozice předložky ve větě. KONVERZAČNÍ TÉMA: Počasí, klima, příroda Památkáři Památkáři jsou unikátní vojenská jednotka. Její členové nasazovali své životy za druhé světové války, aby získali zpátky umělecké skvosty, které nakradla německá armáda při svém dobývání. Jedná se o netradiční a působivý válečný film, natočený podle faktografického bestselleru Roberta M. Edsela. Něžné vlny Sympatický Vojta je nesmělý a jeho rodina praštěná. Cholerický tatínek, který kdysi nepřeplaval kanál La Manche, z něj chce mít závodního plavce a milující maminka, bývalá hvězda dětské lední revue, vidí v synovi talentovaného pianistu. Jenže Vojta má docela jiné priority píše se totiž rok Attila Marcel Třicátník Paul žije se svými dvěma tetami, postaršími aristokratkami, které ho od malička vychovávaly ve víře, že se z něj stane klavírní virtuóz. Celý jeho život se odehrává mezi koncertním křídlem, hodinami tance a bytem, a to až do doby, než potká svoji sousedku ze 4. patra Hartmanické ochotnické divadlo Tyl Až do jednoho večera žije profesor na penzi Amédée poklidným a nudným životem na předměstí Paříže. Pak se ale všechno od základu změní pasáci, prostitutky a gangsteři promění profesorův dům v učiněný blázinec. Jack Ryan: V utajení Pokud má Jack Ryan zachránit svět i svou Kathy, bude se muset z roztřeseného zelenáče proměnit v chladnokrevný stroj, který se nebude bát myslet a střílet najednou. Babovřesky 2 Horáčková musí dohodit svoji vnučku hokejistům, pomstít se starostovi Stehlíkovi, upozornit kontrolora z ministerstva na nepravosti v Babovřeskách a mladý farář to všechno musí nějak uhlídat. Jak tohle dopadne? Dobrodružství pana Peabodyho a Shermana Pan Peabody je vynálezce, šikovný podnikatel, držitel Nobelovy ceny, gurmán, dvojnásobný olympijský vítěz, génius a shodou okolností je to pes. A díky svému vynálezu může se svým adoptivním synem Shermanem cestovat časem Zlodějka knih Příběh devítileté Liesel se odehrává v Německu roku Nacismus je všudypřítomný a Liesel vnímá nebezpečné trendy kolem sebe. S realitou se vyrovnává pomocí knih, které krade v knihovnách, ale i z hořících hromad, na kterých nacisté pálí nevhodné tituly. Její chování však může přinést zkázu celé rodině, protože doma ukrývají židovské utečence. Výuka anglického jazyka Podst. jména a předložky Příd. jména a předložky Slovesa a předložky. KONVERZAČNÍ TÉMA: Život ve městě. Gravitace 3D Strhující, vizuálně grandiozní a napínavý snímek o nehodě na oběžné dráze Země. Raketoplán i orbitální stanice jsou zničeny a ve skafandru dochází kyslík. Výrazný herecký projev Sandry Bullock, kdy na malém prostoru dokázala rozehrát vše od hlubokého zoufalství až po nezlomné odhodlání. Krásno Je dost hrozné žít s pocitem, že ve smrti vaší mámy je možná zapleten váš vlastní otec. Tohle je bohužel podezření, se kterým se musí Michal vyrovnávat. A jakkoli má příběh detektivní nádech a rámec, v určitých věcech detektivce vzdoruje. Nikdy v něm totiž neobdržíme to, co je základní rekvizitou detektivky důkaz. Shun Li a Básník Rozdílné kultury, prostředí zastaralých konvencí a společenských hodnot. Přesto se potkali a navzdory okolí jeden druhému přinášejí únik z vlastní osamělosti. Podmanivá hudba, výjimečné herecké výkony a laskavý humor přinesly tomuto filmu mnoho filmových ocenění po celém světě. Vampire Academy Dhampír napůl člověk, napůl vampír. Jejich posláním je chránit Moroje, klidné a smrtelné vampýry, před Strigoji, krvežíznivými vampýry. Válka je však na spadnutí a absolventi vampýrské akademie v ní hrají důležitou roli. Připravujeme: proběhne v Sušickém kině FILMOVÝ FESTIVAL EXPEDIČNÍ KAMERA, kde budete mít možnost shlédnout ty nejlepší filmy o cestování a sportech v přírodě.

8 strana 8 Bohumil Korál žije hokejem Dříve hráč, pak trenér mládeže, dnes trenér úspěšného sušického hokejového týmu Bohumil Korál přichází na led ze své dílny, kde zdobí brankářské masky. Ačkoliv se sušickým hokejistům letos daří, nelze tyto úspěchy srovnávat s proslulostí brankářských masek. Vždyť jeho maska v roce 2004 vyhrála NHL! Přesněji řečeno maska, kterou se brnil Roman Čechmánek zvítězila v soutěži o nejhezčí design masky v NHL. Jeho výtvory můžete obdivovat v ligových i jiných televizních utkáních při detailních pohledech na soustředěné brankáře (Lašák, Salfický, Popperle, Štěpánek, Trvaj, Francouz, Orct, Málek a mnoho dalších). Naposledy jsme mohli obdivovat dílo sušického designéra minulé úterý na olympiádě v Soči v detailech slovenského brankáře Jána Laca (pět krásných záběrů, jak loví puk ze své svatyně). Vychází vaše profese z vlastní hokejové zkušenosti byl jste brankářem? Naopak, do branky bych si nikdy nestoupl. Hokej jsem hrál jako hráč v poli. Jak jste se dostal k výzdobě masek? Už od mala jsem měl asi talent na kreslení. Maloval jsem si pořád. Když jsem začal s technikou airbrush (s pomocí které se masky malují) experimentovat, potřeboval jsem nějaký odbyt. Učil jsem se malovat na kusy plechů a podobně, ale to mě brzy přestalo stačit. Protože jsem velký hokejový fanda, rozeslal jsem poptávky do všech extraligových hokejových klubů s nabídkou nástřiků brankářských masek. Bylo to v roce Ozval se mi jediný brankář a to Pavel Cagaš z Havířova. Masku jsem mu k jeho NENECHTE SI UJÍT exhibiční hokejové utkání a zábavnou show! Kdy: hodin Kde: Zimní stadion SUŠICE Vstup: 100 Kč, děti do 15 let ZDARMA DOPRAVA ZDARMA Odjezd: 14 hodin, parkoviště U Hlaváčků Horažďovice Akci podporuje Sportoviště města Sušice HOKEJOVÝ TÝM HVĚZD MARTINA DEJDARA VERSUS TÝM MC HOUBA A HOKEJOVÝ VÝBĚR Z HORAŽĎOVIC A SUŠICE. Součástí vystoupení bude synchronizované krasobruslení. ROZPIS VEŘEJNÉHO BRUSLENÍ sobota od do veřejné bruslení úterý od do veřejné bruslení středa od do bruslení pro rodiny s dětmi pátek od do 16.0 bruslení pro rodiny s dětmi od do veřejné bruslení sobota od do veřejné bruslení neděle od do veřejné bruslení úterý od do veřejné bruslení středa od do bruslení pro rodiny s dětmi pátek od do veřejné bruslení od do veřejné bruslení NEDĚLE od do KARNEVAL Na bruslení pro rodiny s dětmi je možné zapůjčit hrazdičky. Celkový rozpis a obsazení ledové plochy najdete na stránkách sportoviste-susice.cz, facebooku, nástěnce u zimního stadionu a plakátech. Broušení bruslí každé úterý a čtvrtek hod. velké spokojenosti namaloval, ale to bylo vše. Později se mi podařilo oslovit firmu REY, která jako jediná v České Republice tyto masky vyrábí a po několika zkušebních nástřicích jsem se stal jedním ze dvou malířů, kteří s nimi do dnešní doby spolupracují. Každý brankář má jiné požadavky jaké přání bylo nej složitější? Pravděpodobně od Pavla Francouze z Litvínova, pro tuto sezonu. Poslal mně grafický návrh, který si nechal udělat u počítačového grafika. Tento byl ale pro techniku, kterou používám, takřka neproveditelný. Já ale opravdu nerad své zákazníky odmítám a tak jsem s použitím všech svých patnáctiletých zkušeností a veškeré své trpělivosti malbu provedl. Šlo Tuto masku jsme nedávno viděli v akci na OH J. Laco (SVK) o složité černé ornamenty na bílé masce vypadá jako pokreslená tetováním. Pavel Francouz, masku pochválil a označil za mistrovské dílo. Máte nějaký oblíbený motiv? Oblíbený motiv vyloženě nemám. Mám rád, když od zákazníka dostanu prostor k improvizaci a mohu masku dotvářet podle mého vkusu. To je ideální, protože takto vznikne vždy úplný originál. Je to dnes vaše hlavní práce? Malováním masek se už patnáct let živím. Masky maluji nejen do Česka, ale i do Slovenska, Německa, Ruska atd. Protože maluji i masky na pozemní hokej patří mezi mé zákazníky i sportovci z Austrálie, Nového Zélandu, Anglie ale také například z Indie. Na vašich stránkách jsem se dočetl, že také vyrábíte carbonové čepele jde to vše stihnout? Hokejové čepele vyrábím jako doplňkovou činnost. Musím bohužel zájemce často odmítat, protože nemám čas se této činnosti věnovat více. Malování brankářských masek je pro mě prioritou! Jak jste se dostal k trénování sušického hokejového týmu mužů a co je vaším cílem v této oblasti? Po minulé sezóně, kdy u týmu sušických Mužů skončil trenér i vedoucí mužstva, jsem kývl na nabídku trénovat tady v Sušici. Minulé tři roky jsem působil u mládežnického hokeje ve Strakonicích, tak jsem doufal, že zkušenosti získané tam, mohu v Sušici zúročit. Moje představa zpopularizovat v Sušici tento sport a přivést na stadion více diváků se myslím podařila. Zápasy navštěvuje průměrně 120 diváků. Trénujeme 2x týdně a s docházkou hráčů jsem také velice spokojen. Není výjimka, že na tréninku mám 18 hráčů a tři brankáře. To je asi sen každého trenéra. Naše představa je mít tým složený ze sušických odchovanců. Náš hokejový oddíl má relativně slušnou žákovskou základnu a chceme těmto malým hokejistům ukázat, že pokud u tohoto sportu zůstanou, mají možnost jednou za naše město hokej hrát. Děkuji za rozhovor. Eduard Lískovec foto archiv B. Korála Sport Fotbalový turnaj o pohár EL-WEST reality Tým Sušice C doplněný hráči B odehrál zápas proti Kolinci. Minulý víkend byl zahájen prvním kolem i druhý zimní turnaj pořádaný fotbalovým oddílem TJ Sušice a TJ Sušice o pohár EL West reality. Za krásného počasí i za umělého osvětlení a na kvalitním povrchu byli odehrány první čtyři utkání. Nejvyšším rozdílem zvítězil nad svým soupeřem Svatobor Hrádek. Vedlo se i sušickému céčku doplněného o několik hráčů z béčka. O kvalitě sušických hráčů se přesvědčilo mužstva Sokola Kolinec: TJ SUŠICE B SOKOL KOLINEC 5:1 (1:1) Branky: 30 a 73 Martin Kalný, 65 a 83 Tomáš Klíma, 60 Marek Budil 9 Štěpán Javorský, SVATOBOR HRÁDEK SOKOL VEŘECHOV 7:0 (5:0) Branky: 55 a 60 Tomáš Adamec, 2 Jiří Brabec, 9 Radek Holeček, 16 Pavel Fráňa, 20 Jakub Švelch, 31 David Kojzar, FJ SRK ŽELEZNÁ RUDA ARBO VELHARTICE 3:4 (1:1) Branky: 11 a 54 David Greiner, 88 Luboš Kroupa 18 František Matějka, 68 Martin Tykal, 70 Luboš Pilík, 78 Miroslav Bejvl, SK KLATOVY B TJ MĚCHO LUPY 4:2 (0:0) 2. kolo 22. a 23. února SOKOL PAČEJOV SK KLATO- VY B 6:0 (2:0 ) foto: T. Kalná TJ MĚCHOLUPY SOKOL VE- ŘECHOV 2:1 (0:1 ) SOKOL HRADEŠICE FJ SRK ŽELEZNÁ RUDA 7:0 (4:0) SOKOL KOLINEC ARBO VEL HARTICE 1:2 (0:1) Branky: 65 Miroslav Vališ 25 Martin Tykal, 72 Josef Kalista Program 3. kola března sobota hod. TJ SUŠICE B ARBO VELHARTICE 13 hod. SOKOL KOLINEC SOKOL HRADEŠICE neděle hod. SOKOL VEŘECHOV SOKOL PAČEJOV hod. TJ MĚCHOLUPY SVATOBOR HRÁDEK POSLEDNÍ TŘI HOKEJOVÉ ZÁPASY SEZÓNY 19. kolo Sokol Katovice : TJ Sušice 1:5 (0:2, 1:2, 0:1) Branky (Asistence): 4 Fedor (Vávrů), 11 Holý (Šašek, Rendl), 26 Broža (Lejsek), 33 Holý (Ryšavý), 53 Vachoušek (Šmrha). Na zimním stadionu ve Strakonicích nastoupili sušičtí v předposledním kole Okresního přeboru k zápasu s loňským mistrem z Katovic. Do utkání vstoupili lépe hráči TJ Sušice. Již ve 4. minutě skóroval Fedor po přihrávce Vávrů. Další branku přidal v 11. minutě Holý po přihrávce Šaška a tak na ukazateli svítil po první třetině stav 0:2. Ve druhé třetině, po té co skóroval sušický Broža po asistenci Lejska a podruhé v zápase Holý, který zasunul za záda domácího brankáře vyraženou střelu Ryšavého, se zdálo, že se soupeř ke zvratu nenadechne. Bohužel několik zbytečných vyloučení sušických hráčů umožnilo domácím zvýšit tlak a dokonce vstřelit branku. Po dvou třetinách byl stav 1:4. Začátek třetího dějství si hráči Sušice ohlídali a nápor Katovic zvládli. Potom co v 53. minutě Vachoušek proměnil samostatný unik do kterého ho poslal Šmrha už hosté dohráli zápas s přehledem a vítězství si sebrat nenechali. Škoda je jednoho inkasovaného gólu. Brankář Šlais by si za předvedený výkon nulu na svém kontě určitě zasloužil. Dohrávka 12. kola TJ Sušice : Sokol Radomyšl 6:7 po SN (1:2,5:1.0:3,SN 0:1) Sušičtí hokejisté odehráli s již jistým vítězem Strakonického přeboru vyrovnané utkání. Bohužel neudrželi tříbrankové vedení, které si po dvou třetinách vybudovali. Ve třetí třetině soupeř z Radomyšle dvěma góly v přesilovce snížil na 6:5. Kuriózní situace nastala v poslední minutě zápasu, kdy domácí hráli oslabení o dva hráče a hosté s odvolaným brankářem s šesti hráči v poli. Přesilovku 6 na 3 hráči Radomyšle využili a 49. vteřin před koncem utkání vyrovnali na 6:6. Byli šťastnější i v samostatných nájezdech a tak si ze Sušice odvezli 2 body. Branky(Asistence):5 Šašek (Vávrů), 23 Šmrha (Vávrů), 30 Šmrha (Vachoušek), 36 Košvanec, 37 Holý (Vachoušek, Šašek), 39 Košvanec (Rendl). Sestava: Šlais Rendl, Karhan, Blažek, Šmrha Vávrů, Vospěl, Broža, Holý, Šašek, Vachoušek, Košvanec. 20. kolo TJ Sušice : HC Horažďovice 6:5 (3:2, 1:2, 2:1) V posledním zápase sezóny nastoupili sušičtí proti týmu Horažďovic s odhodláním získat všechny tři body a tím si zajistit konečné čtvrté místo v tabulce. Derby začalo opatrně, první branku vstřelili hosté v jedenácté minutě. V šestnácté vyrovnal domácí Blažek, ale hned následně po prohrané buly si hosté vedení vzali zpět. Naštěstí si dvěma brankami z holí Petery a Vachouška sušičtí zajistili do konce první třetiny vedení 3:2. Ve druhé třetině přidal Košvanec čtvrtý gól a zdálo se že utkání směřuje ke zdárnému konci. Bohužel hosté dvěma góly do konce druhé třetiny stav vyrovnali a tak se začínalo opět od nuly. Poslední třetinu začali lépe Horažďovice a ujali se vedení. Naštěstí během jedné minuty sušický Fedor vyrovnal a v 51. minutě Ryšavý vítězným gólem poslal domácí do vedení. Dramatický závěr hráči Sušice zvládli a přesto, že hráli poslední dvě a půl minuty oslabení, utkání dovedli do vítězného konce. Hokejisté obsadili v Okresním přeboru Strakonicka konečné čtvrté místo. Branky (Asistence): 16 Blažek (Vospěl), 17 Petera (Ryšavý), 19 Vachoušek, 24 Košvanec (Vospěl), 44 Fedor (Holý, Karhan), 51 Ryšavý. Sestava: Šlais, Skolek Vávrů, Broža, Blažek, Karhan Šašek, Holý, Ryšavý, Fedor, Vospěl, Košvanec, Vachoušek, Petera. -bk- foto Ladislav Fedor

9 Inzerce strana 9 PŘIJĎTE K NÁM DO SAUNY! Nabízíme Vám soukromí a ničím nerušenou relaxaci s blahodárnými účinky na zdraví člověka. Čeká na vás infrasauna a finská sauna ze světlého dřeva. Součástí privátních saun je útulná odpočívárna s posezením a sprchovým koutem. INFRASAUNA Pro 1 2 osoby Za cenu 150,- / 75 minut FINSKÁ SAUNA Pro 2 4 osoby Za cenu 300,- / 75 minut Cena vstupného zahrnuje zapůjčení osušky. HOTEL NA PEKÁRNĚ T.G.MASARYKA 129, Sušice PARTNER CK EXIM TOURS AKTIVNÍ DOVOLENÁ V TURECKU s Lenkou BLAŽKOVOU REZERVACE: poslední volná místa LAST MINUTE ZÁJEZDY od všech cestovních kanceláří s odlety z PRAHY, MNICHOVA, VÍDNĚ... tel , STEJNÉ CENY a PODMÍNKY jako v uvedených CK!!! Psí škola Sírius Za kulturou 2014: POPELKA muzikál na ledě, MAUGLÍ, ADAM a EVA, MATA HARI, ANTOINETTA, KLEOPATRA, MAMMA MIA v Horažďovicích zve všechny zájemce na jarní "Kurz dobrého chování a agility pro všechny psy a pejsky". Začínáme 15. března v 10 hodin. Informace a přihlášky na nebo tel p. Krásná NÁKUP A PRODEJ EUR za výhodný kurz bez poplatku! VÝUKA ANGLICKÉHO JAZYKA II. 9. Předložky Ustálená slovní spojení Spojky Britská a americká angličtina Předložky místní, časové Pozice předložky ve větě Konverzační téma: Počasí, klima, příroda Podst. jména a předložky Přídavného jména a předložky Slovesa a předložky Konverzační téma: Život ve městě Problematika souvětí Interpunkce Konverzační téma: Doprava, dopravní prostředky a orientace v cizím místě Idiomy, kolokace Konverzační téma: US vs. UK Reading skills Writing skills Dovolená a vše kolem ní Dovednosti ve čtení Strategie porozumění textu Čtení s porozuměním Konverzační téma: Knihy Dovednosti v psaní Styl formální/neformální Dopisy y Strategie psaní Konverzační téma: Média (tištěná, online, rozhlasová) Holiday English Řešení různých situací v hotelu, na pláži, v restauraci, na pohotovosti Prostor pro Vaše dotazy SOŠ a SOU SUŠICE Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Sušice, U Kapličky 761, Sušice, VYPLŇTE SVÉ MEZERY V ANGLIČTINĚ... Vždy od do hodin KINO SUŠICE Cena 50 Kč (za jednotlivý kurz) NABÍDKA STRAVOVÁNÍ Nabízíme možnost stravování v naší jídelně a možnost odběru jídel za velmi příznivé ceny. Kvalitní a chutná jídla vařená podle norem, jako domácí strava, ne z polotovarů! Výběr ze dvou druhů jídel, možno objednat přes internet. Jídelní lístek na

10 strana 10 Inzerce BaZaR DUHa Rabí NÁBYTEK Nabízí k prodeji velké množství nábytku, sedací soupravy, skříně, postele, letiště, stoly, židle, rohové lavice, malovaný nábytek, bytové doplňky, obrazy, sklo, porcelán za přijatelné ceny. Kontakt paní tučková, tel , Náměstí Rabí. Otevírací doba: po pá , so po telefonické domluvě i v jiném čase těšíme se na vaši návštěvu KOSMETIKA pro dámy i pány Jana Trnková & Jana Šimáčková JARNÍ AKCE 1) přístrojová lymfodrenáž dolních končetin 6+1 ZDARMA (výrazné zlepšení celulitidy, úbytek až o několik cm v problémových partiích) 2) Cenově zvýhodněná kosmetická ošetření k lymfodrenáži 3) NOVÁ KOSMETICKÁ OŠETŘENÍ TEL: NEBO Na Tržišti 862 ( ZA LETIŠTĚM ), Sušice FARMÁŘSKÁ HOSPŮDKA U PELIKÁNA NOVĚ OTEVŘENA v Liběticích ve Dvoře Příjemné posezení ve stylovém selském prostředí. Nabízíme tradiční pivo a zabijačkové pochoutky. Možnost rezervace pro různé akce, oslavy a večírky na tel ROZVOZ PIZZY A HOTOVÝCH JÍDEL HOTEL SVATOBOR Pizza: pátek sobota od hod. tel: Hotová jídla: pondělí pátek od hod. tel: Více informací a jídelní lístek na svatobor.cz nebo na tel: PRODEJ Prodám plastovou střešní krytinu průhledná nebo kouřová vlna 90x200 cm. Trapéz průhledný 107,5x300 cm. Vhodná na pergolu a lehké přístřešky. Cena 315 Kč, trapéz 590 Kč. Tel Prodám orig. truhlářskou hoblici z masiv. dřeva, nikdy nepoužitou, rozměry , 2 svěrka, odkládací plocha, běžná cena Kč, moje cena 8700 Kč. Dovoz po Sušici a v okolí zajištěn. Tel Prodám novou nevyužitou koupelnovou vanu, český výrobce RYHO LYRA, prov. pravá bílá, 140/90 cm, vana vč. ocel. montážní sady. Vana je zalepena do fólie, dovoz Sušice a okolí zajištěn. Původní cena 9240 Kč, nyní 6400 Kč. Tel Prodám pětiramenný lustr, kombinace žlutý kov dřevo, mléčně bílé kor nouty Cena: 800 Kč. Lampička černožlutá polohovací. Cena: 100 Kč. Tel Prodám 15 elektrony orig. Škoda octavia 4 ks cena 4000 Kč. Dále prodám zimní pneu 195 x 65 x 15 cena 1 ks 150 Kč. Tel Prodám učebnice,,základy společenských věd. Díly 1 4 autorů Pelcová, Pešková a spol. ve výborném stavu (téměř nové). Vhodné pro studenty pedag. fakult, pro žáky středních škol a jejich učitele. Pořizovací cena 800 Kč, nyní 220 Kč. Tel Prodám starší dětskou dřevěnou postel IKEA 150x80 cm, lze rozložit na 200 x 80 cm, cena 300 Kč. Tel Prodám různé druhy bílé chodské keramiky. Tel Prodám terárium 50 Š, 30 V. 40 H. Cena 150 Kč. Tel Prodám 7 ks pneu na Trabanta (4 zimní) celkem za 400 Kč. Volat večer po 17 hod. Tel Prodám nosič jízdních kol na tažné zařízení Wjenczek 3+1 téměř nový, nepoužívaný. Původní cena 7 500, nyní Kč. Tel Nabízím k odkoupení,,minikul TIVÁTOR WORLD W 40 se čtyřtaktním motorem,,briggs STATTON se zárukou do , nepoužitý, jen vyzkoušený. Důvod prodeje, prodej pozemku a vysoký věk. Původní cena 6 110, nyní Kč. Kompletní dokument. Tel Prodám cihelné bloky Thermophor Kumatherm šíře 36,5 cm. Celkem 195 ks, 4 palety. Dále oklepané cihly cena 2 Kč/ks, na paletě po 100 ks, celkem 1000 ks. Tel KOUPĚ Koupíme byt 3+1 nebo 4+1 v Sušici, po celkové rekonstrukci. Volejte Koupím starý nábytek, obrazy, šperky, hodiny a jiné staré věci z pozůstalosti i poškozené. Tel Koupím stav. buňku nebo maringotku. Sušicko. Tel Koupím auto k ekologické likvidaci, bourané, nepojízdné, na stavu nezáleží. Případnou ekologickou likvidaci a odhlášení z provozu zajistím. Nabídněte na tel Na prodej řadová garáž v Sušici Volšovská ulice, pěkný stav. Ihned volná. Zastavěná plocha 18 m 2 Cena: ,- Kč. Řádková inzerce Koupím staré vojenské helmy, bajonety, vyznamenání, uniformy (i části), boty, opasky, torny, telata, šavle, pouzdra na pistole, čutory, zásobníky, celty, staré maskáče atd. Tel Koupím les i s pozemkem pro vlastní hospodaření. Platba hotově. Tel Koupím celou pozůstalost nebo jednotlivé staré věci. Obrazy, nábytek, porcelán, nálepky, známky a jiné. Tel Koupím prázdné telefonní karty ČR i zahraniční levně. Tel , Koupím staré pivní láhve s litými nápisy, reklamní plechové a smaltové cedule. Kontakt: Uzávěrka příštího vydání Sušických novin bude 6. března 2014 ve h. Koupím staré zápalkové nálepky, krabičky i celé sbírky, reklamní plechové a smaltové cedule, mosazné stáčečky na pivo, staré pivní láhve s litými nápisy. Tel Koupím litinové radiátory v dobrém stavu. Tel Koupím frézu MF70 Jičínku s lištou i nefunkční. Dále míchačku na 1 3 kolečka a ještě koupím zbíjecí a vrtací kladivo (Narex, Makita, Bosch, Hiltku). Tel Koupím zápalkové nálepky i celou sbírku z pozůstalosti nebo od konečného sběratele. Platí stále. Tel po 20. hodině. Koupím knihu Údržba a opravy automobilů Škoda Favorit Forman. Tel BYTY NEMOVITOSTI Na prodej bývalá chalupa 3+1 v Bílenících (Sušice 14 km), po rozsáhlé rekonstrukci v r (sítě, omítky, podlahy, střecha, komíny) sloužící k trvalému bydlení. Zahrada 388 m 2. Cena , Kč. Info: , Na prodej velmi pěkný nízkoenergetický byt se zahradou u domu, ve Velkých Hydčicích. 4+1, po kompletní rekonstrukci. Nízké měsíční platby. Nutno vidět! Cena , Kč. Info: , Hledáme urgentně pro klientku dům v dobrém stavu do , Kč k okamžitému nastěhování. Min. 2+1, zahrada, dostupnost školy hromadnou dopravou, nebo v místě podmínkou! Realityaxa, Sušice, mob Oceňování nemovitostí pro prodej, darovací smlouvu, dědické řízení, úvěr, hypotéku, účetnictví apod. kvalitně a rychle. I. Herzová, Sušice. Tel Pronájem: 80 m 2 nebytový prostor v Havlíčkově 94, od Po celkové rekonstrukci a modernizaci. Vyjma vinárny, hospody, řeznictví cokoliv. Tel Pronajmu v Sušici, Nádražní ulici nebytové prostory o velikosti 40 m 2 volné od května Cena dohodou. Tel RK Parva, s.r.o., prodej byt 3+1/L, 70 m 2, v Sušici, ul. U Kapličky. Byt je v 2. patře panelového domu. Cena: , Kč. Tel.: RK Parva, s.r.o., pronájem bytu po rekonstrukci 2+kk v Sušici. Cena: 4.500, Kč, náklady na bydlení 2.000, Kč. Pouze pro nekuřáky a bez domácích zvířat. Tel.: RK Parva, s.r.o., prodej řadový dvougenerační rodinný dům v Sušici. V domě jsou dvě bytové jednotky 4+kk, v suterénu 2+kk. Součástí domu udržovaná zahrada, garáž a prostorný sklep. Cena: , Kč. Tel.: RK Parva, s.r.o., prodej bytu 1+1/L, v Sušici, ul. Hrádecká. Byt je v 1. patře panelového domu. Cena: , Kč, Tel.: Pronajmu v Rozsedlých byt po rekonstrukci. Byt 3+1 etáž. topení, garáž, zahrada. Byt 2+1 se zahradou 210 m 2. Tel Prodám garáž v Sušici Pod Kalichem rozměry d 5,8 š 2,2, v roce 2008 rekonstrukce podlahy a garážových vrat, vrata plechová zateplená se dvěma zámky elektřina. Tel Nabízím k pronájmu řadovou, zděnou, garáž ve Volšovské ulici u Plynárny. Elektrika. Tel Prodám stavební a manipulační pozemky ( m 2 ) v Nezamyslicích (bývalý statek). Značka: rozumná cena. Tel RŮZNÉ Ihned přijmu kadeřnici holičku na živnostenský list 8 hodin pracovní doba. S levným pronájmem kadeř. místa. Kadeřnictví Jany Šafránkové Hradecká 242, Sušice (vedle podlahářství Mazura). Tel Zahradnické práce celoroční údržba vaší zahrady sekání trávy, výsadba, realizace, prostřih ovocných stromů apod. R. Žák, Sušice. Tel Hledám brigádu přes zimu. Zdravý důchodce Sušicko. Tel Ošetřím celoročně vaši zahradu včetně návrhu a realizace. Tel Oprava střech, komínů, natěračské a zednické práce. Sušice a okolí. Tel Veterinární centrum s.r.o. přijme nového pracovníka do psího salonu v Sušici. V případě zájmu volejte Na prodej pozemek u Sušice - Záluží jižně orientovaný pozemek v intravilánu obce. Výhled na hrad Kašperk. Naprosté soukromí. Ideální pro stavbu domu 2 v blízkosti města. El. na hranici pozemku. Výměra: m. Cena: 117,- Kč/m 2 REALITY AXA, SUŠICE, nám. Svobody 4 info:

11 Příspěvky dopisovatelů strana 11 Sušicko pohledem Marie Malé: Záluží Milčice Bergl Divišov Divišov Jistě jste vypozorovali, že každá následující trasa kopíruje ze začátku tu předešlou, je to pro rychlejší orientaci. Nemusíte dlouho hledat výchozí bod, už jste kolem něj šli. Cestu od Kalichu na Záluží už znáte, odtud můžete volně pokračovat na Milčice. Na konci Záluží, vpravo u bývalého kravína, je značena odbočka se směrovkou Milčice.Po několika minutách míjíte vlevo větší obydlí a kousek dál vpravo budete obdivovat hezky udržovanou chalupu se zahradou, osázenou okrasnými keři. Brzy na jaře vás tam překvapí množství keříků lýkovce, rostou vlevo na stráni v křoví. Světlefialové kvítky omamně voní, ale pozor! Lýkovec je velmi krásný, bohužel však jedovatý! Milčice slangově Mělčičky jsou místem, kterému jsem dala přízvisko ráj na zemi! Už cestou, kudy půjdete, můžete obdivovat krajinu s množstvím luk a na nich pasoucí se stáda skotu a oveček. Před námi se vylupují vzdálené vesničky a celé panorama šumavských vrcholů. Pokud byste se někdy na tyto vrcholy vydrápali, nemusíte mít ani mapu. Záluží je vidět odevšad! Tam, kde cesta začíná prudce klesat, ocitáte se již v Milčicích. Na hlavní cestu navazují všelijaké pěšinky, tudy chodívali obyvatelé Milčic do okolních vesniček, také do Albrechtic nakupovat, a na nedělní mše svaté. Někdy tuto zkratku používám, když jdu ze Sedla přes Milčice do Divišova. Krása tohoto místa se dá těžko popsat, je to oáza klidu a pohody. Šťastní chalupáři, kteří tu tráví dny volna nebo dovolenou. Každá chalupa má své majitele a ti ji vzorně opečovávají. Ano, je na to vše krásná podívaná, ale co to dalo úsilovné práce, to si málokdo dokáže představit! MILČICE Původně vesnička, kde mělo svá hospodářství sedm sedláků a žilo tu též osm chalupníků. Ves obklopovaly nejen louky a pole, ale i množství ovocných sadů. Jabloně, hrušně a především švestky byly vysázené všude kolem, vypadalo to, jakoby vesničku obepínal zelený věnec. Na jižních svazích se ovoci velmi dařilo, proto mohli sadaři nabízet své výpěstky všude tam, kde pro pěstování nebyly vhodné podmínky. Takto se ovoce dostávalo na trh až na Srní, Kozí Hřbety, Zhůří a podobně. Co do množství, převažovaly švestky, ještě v nynější době tu roste volně množství už zplanělých stromků. Milčicím se přezdívalo marmeládové doly. Na nákupy se chodívalo do Albrechtic. Bývala zde malá trafika, hospůdka, svou živnost tu provozoval krejčí Niebauer. Uprostřed návsi stojí hezká kaplička a při cestě do Záluží najdete druhou. Tenkrát, před dávnými léty, se u kapliček obyvatelé scházívali k večerním modlitbám.tento život v odlehlých končinách znám, prožila jsem to jako mladá holka. Bez vzájemné výpomoci souseda sousedovi by se těžko přežívalo! JUBILEUM JOSEFA PAVLA Před 125 lety 28. února 1889 se ve Velkých Hydčicích u Horažďovic narodil spisovatel Josef Pavel. Po absolvování plzeňského učitelského ústavu (1909) učil na školách v Malém Boru, Sedle a v Horažďovicích, v meziválečném období též v Plzni. Od roku 1938 až do svého penzionování v roce 1942 byl školním inspektorem v Rokycanech a Kutné Hoře; toto povolání vykonával i v letech Zemřel 8. května 1948 v Kutné Hoře. Své první knihy adresoval dospělým čtenářům: jsou to romány vytěžené z první světové války Osman Fetič (1924) a Zelený kádr (1927), jakož i próza Hrad na Připomenu jednu úsměvnou událost z nedávné doby.v Sušici na ústředí ZKD se zastavil řidič a ptal se, kudy vede silnice do Milčic. Ochotně mu bylo vše vysvětleno a on s kamionem Coca coly se opravdu do Milčic dostal. Už při odbočení měl jisté pochybnosti, cesta byla příliš úzká, těžko se mu kamion podařilo otočit. Zjistil, že měl dojet do Milčic blízko Klatov! Až se dost vynadíváte, pozvedněte svůj zrak a podívejte se do údolí Divišovského potoka. Nad ním najdete opět bývalou menší osadu Platoř. V dnešní době je to taky místo chalupářů. Už je tomu dosti let, kdy se lípa na Platoři stala stromem roku. Znám jednu lesní pěšinku, kterou se dostanete k Divišovskému potoku, těžko to ale vysvětlím, musí se překonat trnitý terén. Raději dojděte vpravo na kraj lesa a po jeho okraji dojdete k potoku, kde ještě najdete zbytky mlýna. Přes potok vede také lávka, ale ta je výše proti proudu. Když přebrodíte potok, dostanete se na hlavní cestu, po které dojdete do Divišova. Na tuto cestu navazuje dosti zarostlá cesta od Platoře. V těchto místech najdete ještě obvodové zdivo bývalé zájezdní hospody, kde se zastavovali formani, když vezli obilí do mlýna k semletí. Stával tu ještě jeden mlýn. Nyní je vše zarostlé křovím, sem tam najdete nějakou chatičku. JaK Jsem PotKával malíře Jako mnozí trpím výčitkami, že jsem se v mladickém rozletu více nevyptával starších. Zrovna tak dopadlo moje setkání s malířem, scénáristou, grafikem, s vynikajícím výtvarníkem Janem Mlezivou. Mnozí pamatují jeho neonové logo SOLO, Dům v lese Jan Mleziva (z archivu Jiřího Koláře) Podlesí (1932). Většinu dalších děl napsal pro děti a mládež. V próze nazvané Paduán (1931) ztvárnil příběh chlapce z polepšovny, zatímco románkem šumavského výra Král noci (1933) vstoupil do oblasti přírodní beletrie tvořené románovými příběhy zvířat, ptáků či ryb. Ve 30. a 40. letech takové knihy psali například Stanislav Reiniš, Jaroslav Hubálek, Karel Nový, Josef Prchal, Jaromír Tomeček nebo Alois Mikula. Josef Pavel tematicky těžil také z historie a lidové slovesnosti. Dokládá to soubor osmi historických příběhů s názvem Ve stínu českých hradů (1934) a dvoudílná publikace Pověsti českých hradů a zámků ( ), která dosáhla několika reedic (naposled vyšla roku 2004). Ve spojitosti s touto tematikou Pavel vydal Turistického průvodce po 130 českých hradech a jejich dějinách (1937). V téže době napsal i Skauty na Otavě (1937), zobrazující prázdninová dobrodružství družin Srnců a Havranů; roku 1946 tato kniha vyšla v přepracované podobě pod názvem Junáci na Otavě. Součástí Pavlova díla jsou rovněž drobné knížky Broček (1936), Divoké kachňátko a jiné povídky z přírody (1938), Kluk z vesnice (1939) a Švanda dudák (1940), ale i osobitý které svítilo od padesátých let na nejvyšší budově továrny. Jan Mleziva pocházel z jižních Čech a po válce se usadil v Sušici. Stal se výtvarníkem osvětové besedy, kde také pracoval (pro zajímavost) pozdější významný plzeňský básník Josef Hrubý. Jan Mleziva byl avantgardní malíř a doba socreálu modernu nebrala. Za první republiky mimo jiné vystavoval u E. F. Buriana. V Sušici se zapsal do podvědomí svými inscenacemi pro místní divadelníky a monumentálními výzdobami pro sokolské šibřinky v sokolovně. Výrazný uvolněný rukopis uplatňoval v kresbách a grafikách. Jeho kresba Sušice pro diplomy MěNV byla udivující svou jednoduchou linií a dodnes ji mám před očima. Pomáhal jsem Mistrovi, tak totiž byl Jan Mleziva se vší vážností všemi oslovován, s realizací divadelních inscenací. Chodil jsem za průvodce po Boubíně a jeho okolí (Boubín, šumavský prales, 1937). Jiří Poláček ním do osvětové besedy konzultovat své tempery a linoryty. Ještě coby gymnazista jsem se lopotil v Luhu s pastely, abych zachytil řeku. Stanul za mnou Mistr. Chvíli koukal na mou práci, chvíli na plenér. Půjčte mi pastel a čtvrtku. Během deseti minut mně dal lekci, jak pracovat a oddělovat podstatné od nepodstatného. Pozval mě do svého skromného bytečku v Benátkách. Zpod postele vysunul velké desky se svými díly. Kresby, monotypy, úžasné! Mistr Mleziva byl moje akademie. A proč to vše píši. Protože je mi líto, že se jako výtvarná osobnost nezachoval svým kumštem pro Sušici, že nikdy nevystavoval v Sušici, že Sušice propásla Mistrovo umění. Stále vidím jeho štíhlou postavu v řadovém obleku s černou baretkou na hlavě. Nepříliš hovořil, a když, tak tiše. Jeho oči snímaly bystře svět a bylo z nich možno vyčíst i určitou skepsi. Poslední pozdravení bylo, když kráčel se sušickým básníkem Jiřím Kolářem na pivo k Fialkům. Josef Pospíchal Podél potoka dojdete k dalšímu brodu, jsou tam dvě cesty. Pokud potok přebrodíte, před sebou vidíte starý křížek. Dostáváte se na pravý břeh Divišovského potoka (vedla tudy cesta, nyní je rozbahněná) Pokud byste pokračovali kousek lesní cestou, dostali byste se na místo, kterému se říká Bergl. Cesta vede doprava do strmého svahu. Najdete tam ještě základy jednoho velikého stavení a dále u lesa jeden rekreační domek. Vystoupáte k lesu a tam narazíte na cestu, po které byste došli do Vrabčova a dál do Sušice. Také se dá dojít podél pravého břehu přes Janovice do Divišova, ale pozor, na začátku od brodu je cesta rozbahněná. Do Divišova znám lepší cestu. U zmíněného křížku nepřekročíte potok, vydáte se cestou vlevo, a ta vás dovede přímo do Divišova před Šumavskou hospodu, kde si můžete dát dobré pivko nebo něco k snědku. Z této cesty jsou docela hezké Blahopřání Milčice výhledy na protější stráně Berglu, jsou zřetelně vidět krásné chalupy v Janovicích, také divišovský rybník a protější stráně na Nuzerově. Z Divišova do Sušice můžete zvolit dvě možnosti. Dojít pěšky kolem Otavy Luhem na Páteček nebo na Santos. Můžete také zvolit autobusové spojení. Vím, že po téhle túře budete více unaveni, ale to přejde, můžete mít dobrý pocit, že jste objevili část Šumavy, která není až tak moc navštěvována. Moc ráda jsem s vámi tuto trasu absolvovala. Marie Malá, foto Vladimír Vlk Záluží Většinou na této straně přinášíme nějaký oslavencův zajímavý článek. Tentokrát mu zde gratulujeme k jeho výjimečným osmdesátinám. Jen považte: pan Emil Kintzl se narodil 23. února a své kulatiny oslavil účastí v Šumavském skimaratonu. Na letos vzhledem k sněhovým podmínkám zkrácené trase absolvoval 25 km jako zdaleka nejstarší běžkař. A myslíte, že dojel na konci? Omyl, předjel více než padesát závodníků! Taková oslava ovšem není zadarmo. Na takový výsledek se musí makat. Emil Kintzl začal už před sedmdesáti pěti lety, když se přistěhoval z Prahy do Sušice. Už tehdy se postavil na lyže a k srdci mu přirostly obě disciplíny sjezd i běžky. Další důležité zkušenosti získal po válce ve Skautu a na brigádách v lese i v uhelných skladech. Vytrvalost nabýval dlouhá léta jako učitel tělocviku, ale také jako ochotník, recesista (viz. foto dole) a muzikant na školách v Hartmanicích, Srní a Kašperských Horách. I tam ho však dostihla úhelná normalizační ruka a sportovec Emil Kintzl, zocelený v postojích, odešel na čtrnáctiletý trénink do kotelny. Každý rok se sníh mění ve vodu a Emil mění lyže za loď Otavu zná pohledem vodáka nazpaměť. Letním protipólem lyžování je cyklistika a i v tomto odvětví nemá srovnání. Dlouhá léta jezdil náročný seriál amatérských profíků ŠUAC a v Sušici je např. pravidelným účastníkem Svatobor Tour (zde aby nevyšel ze cviku, tak si jako jeden z mála dával kombinaci nejprve výjezd na kole, pak rychle dolů a znovu nahoru vyběhnout). Je zakládajícím členem Horské služby na Kašperských Horách a za Klub českých turistů už přes padesát let šlape po kopcích a značí stezky. Mnoho jich obnovil, až na jednu. Starodávná cesta na Modrý sloup, kterou vymazala totalitní železná opona, snahám turistů odolávala. Emil Kintzl také jako novinář, spisovatel a fotograf usiloval dvacet let o její znovuotevření. Konečně loni trasu vyznačil, ale otevření bylo nakonec zmařeno. Přejme tedy tomuto znalci Šumavy a pamětníkovi všeho dění na Sušicku, aby co nejdříve došlo k nápravě a on pevným krokem mohl tuto cestu otevřít a na dlouhá léta se dále radovat ze Šumavy i oblíbených sportovních aktivit. za redakci Eduard Lískovec Ke gratulaci se přidává starosta Sušice Bc. Petr Mottl a místostarostka Ing. Věra Marešová: Přejeme Vám všechno nejlepší, opravdu železné zdraví a trvalou pohodu. Děkujeme Vám za vše a vážíme si toho, co jste pro šumavský sport a turistiku, a vůbec pro Šumavu udělal.

12 strana 12 BUNDoRaN Irské hlavní město zábavy Tak se nazývá Bundoran, další ze zakládajících členů Douzelage. Přímořské letovisko na severozápadě Irska v nejjižnějším cípu hrabství Donegal leží jen několik mil od hranic Severního Irska. Cestovní ruch je srdcem místního hospodářství již více než 300 let. Co může toto městečko s pouhými 2 tisíci obyvateli nabídnout svým návštěvníkům? Bundoran je jednou ze zastávek na tzv. Divoké Atlantické cesty dlouhé km vedoucí od Donegalu po Cork, která je známá svými velkolepými scenérie podél celého západního pobřeží Irska. Z místní pláže Tullan Strand je nádherný výhled na zátoku Donegal. Na jedné straně se tyčí útesy, které vznikly abrazí způsobenou vlnami a na opačné straně pohoří Dartry Mountains se zajímavým skalním útvarem Benbulben, který svým tvarem připomíná jihoafrickou Stolovou horu. Bundoran a jeho okolí je díky bohaté nabídce přírodních krás vhodné místo pro pěší i cykloturistiku nebo jízdu na koni. Přilehlé pláže jsou vyhledávané milovníky vodních sportů, především surfaři. V roce 2012 zařadil časopis National Geographic toto místo mezi 20 nejlepších surfařských oblastí světa. Na své si přijdou i hráči golfu, pro které je zde už od roku 1894 golfové hřiště s 18 jamkami. Ve městě najdete řadu hotelů, restaurací, hospůdek i nočních klubů, které vás okamžitě okou z lí svou skvělou atmosférou. V některých si můžete vychutnat i živá hudební vystoupení včetně tradičního irského folklóru. Během roku se zde koná velké množství akcí. Jednou z nejvýznamnějších je Sea Sessions Surf Music Festival třídenní festival plný hudby, surfování a zábavy, který se na jedné z pláží koná vždy koncem června. Hudba je významnou součástí kulturního života, každý víkend zde vystupují nejlepší country zpěváci Irska a během roku se můžete zúčastnit několik country festivalů. Co myslíte, kolik lidí ze Sušice mělo možnost navštívit Bundoran? Kromě delegace na konferenci Douzelage v roce 2005 využil služeb místního hostelu Sušický dětský sbor, který se v roce 2007 zúčastnil soutěžního festivalu v nedalekém Sligo, odkud si přivezl zlatý pohár z mládežnické kategorie. Možná si zpěváci vzpomenou na zkoušku na pláži, kdy se do širého Atlantiku nesly nádherné tóny skladby Miniwanka. Pokud vás náš mini průvodce zaujal, vydejte se tam. Díky široké nabídce nebudete mít žádný problém s naplněním svého itineráře, ať tam pojedete kvůli vzrušujícím zážitkům nebo klidnému odpočinku. Anežka Nová, Douzelage Sušice POD NOHAMA TENKÁ STUHA NATAŽENÁ NAD PROPASTÍ Yosemitský národní park, Kalifornie, USA To je stav, který studentka Architektury a stavitelství Anna Kuchařová vyhledává každou volnou chvíli. Se stejně zaměřenými kamarády procestovala kus Země a na podzim se dostala až do kolébky tohoto extrémního outdoorového sportu do Yosemitského národního parku v USA. Nedělní podvečer 16. února přicestovala také do sušického kina. Na pódiu se objevila veselá drobná dívka a nemnoha divákům nejprve vysvětlila, o co se vlastně jedná. Základem je slackline 2,5 cm široký popruh, který se (na rozdíl od provazochodeckého vypnutého lana) ukotví pouze na koncových podpěrách. Pokud je to od popruhu k zemi více jak 10 metrů, jedná se o highline. Anna Kuchařová o sobě říká, že je highlinerka. Její slova potvrdilo svěží vyprávění a dech beroucí fotky. foto archiv A. Kuchařové Na rozdíl od starobylého provazochodectví je smysl tohoto konání zcela jiný. Highliner nevstupuje na tenkou stuhu s vidinou výdělku a slávy, jde překonávat sám sebe. Pro nesdělitelný pocit vítězství vůle nad instinkty těla (člověk je připoután k lanu, které ho přes pohyb livý kroužek spojuje bezpečně s popruhem), přes velkou psychickou i fyzickou náročnost, přináší tato chůze čistou radost a člověka učí potřebným vlastnostem pro život. Podstatnou roli při této aktivitě hraje příroda. Highlineři tráví hodně času hledáním a přípravou vhodných lajn daleko od civilizace. Popruh (lajna) se napíná většinou na divokých krásných místech mezi skalami, pouze jakýmsi zpestřením je pak highline ve městech. Jak autorka přednášky vysvětluje, počátek tohoto sportu se datuje do osmdesátých let minulého století, kdy skálolezci v yosemitském kempu čekali na počasí. K lezení to také má nejblíže: Highliner, aby na skalní věž umístil svou lajnu musí Zajímavosti Oslava Tibetu dle Tenzina Tsedupa Tibetský umělec tanečník, hudebník, autor hudby a textů zavítal do Čech z Indie, kde působí na Tibetském Institutu múzic kých umění. Spolu s ním vystupuje stylově oděná překladatelka. Produkci začal sugestivním uvítacím tancem Tashi shopa, kdy po jevišti kroužil v přísné masce a nádherném tibetském kroji. Po té v krátkosti představil kulturní a společenské prostředí, z kterého přichází. Od padesátých let minulého století je Tibet okupován Čínou. Institut založila v roce 1959 tibetská exilová vláda, aby neupadla v zapomnění tradiční tibetská kultura a náboženství. Zprvu byl důraz kla den především na svébytnou tibet skou operu (Lhamo), která vznikla už ve 14 století. Během vyprávění se Tenzin postupně převlékal a přítomným představoval jednotlivé části slavnostního kroje. Ukázku tibetské opery provedl v odpovídajícím kostýmu a s činely. Následovaly lidové písně, nejprve za doprovodu bubnu se zvláštní zakroucenou paličkou a po té tento šikovný interpret vystoupil se speciálním folklórním bezpražcovým nástrojem podobným kytaře a rytmus tvrdil tanečním podupáváním. V další části uvedl vlastní tvorbu. Na španělku hrál folkové protestsongy, ve kterých se odrážela současná situace okupovaného Tibetu. V jedné písni zpíval o velké a malé rybě, o tom, že si obě vedle sebe dobře žijí a velká přitom nesežere malou. Svoji úvahu o soužití Číny a Tibetu zaměřuje na cíl Tibeťanů získat autonomii být i obratným lezcem. Ovšem vlastní akt chůze nad propastí dál a dál od pevného bodu je zcela nová disciplína... Anna Kuchařová zatím přešla padesátimetrovou highline, více žádná Evropanka nedala. Nejdelší zdolaná lajna měřila 450 metrů. Soutěže se ale v tomto odvětví nepořádají. Výjimkou je trickline, kdy se na krátké lajně provozují různé akrobatické prvky. Sušické diváky autorka pořadu dále seznámila s technikou uvazování se, kotvení lajn a jejich napínání a také nechala toto své speciální nádobíčko kolovat. Zatím na plátně defilovaly i stovky metrů hluboké propasti, vysoké skály a rozlehlé vodní hladiny. Nad těmito scenériemi vždy nějaký malinký človíček balancující na sotva znatelné lajně. Všichni účastníci besedy se tak mohli podívat do významných highlinerských center u nás, v Evropě (Adršpach, Český ráj, Alpy, Francie) i do impozantních Yosemit. Highline není pro každého, ale až jednou v údolí mezi skalami zakloníte hlavu a vysoko nad sebou spatříte kráčející po stavu, nemusíte se děsit, ale s klidem si připomenete sympatickou Annu i to, jak jsme různí a co všechno člověk může dokázat. Ostatně takovou jedinečnou příležitost budeme snad mít i u nás na Sušických slavnostech. Eduard Lískovec a kulturní a náboženskou nezávislost na Číně. Vystoupení zakončil zhudebněnou budhistickou mantrou Óm mani päme hung. Pak si ještě zájemci mohli vybrat a koupit některé drobné výrobky přímo z Tibetu a Indie. text a foto Eduard Lískovec jako pravidelný čtrnáctideník vydává Sušické kulturní cent rum SIRKUS, Příkopy 178, Sušice, IČ Tel , , Odpovědný redaktor Ing. Karel Sedlecký. Tiskne Typos, tiskařské závody, s. r. o., Klatovy. Redakce si vyhrazuje právo vybrat k otištění příspěvky pisatelů podle potřeb SN. Příspěvky představují názory a postoje pisatelů. Za věcnou správnost textů odpovídají autoři. Za obsah inzerátů zodpovídá zadavatel. Cena 7 Kč. Povoleno OÚ Klatovy pod č. j. 72/ /92, MK ČR E Uzávěrka příštího vydání Sušických novin bude 6. března 2014 ve hod.

Akce v Sušici a okolí březen 2014

Akce v Sušici a okolí březen 2014 Mlázovy 2.3. 4.3. 5.3. 5.3. 6.3., Informační středisko NP a CHKO Šumava, od 14:00 do 19:30 hodin Dokumentární film - Fenomén Bruno Gröning aneb po stopách zázračného léčitele - film, který vypovídá o uzdraveních

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0 ZÁPIS USNESENÍ 19. ŘÍJNA 2010 R A D A MĚSTA NEJDKU 124. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Drobná, p. Schwarzová, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Kaššák Hosté: 0 RM schvaluje předložený

Více

Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 4/2017

Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 4/2017 Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, 793 05 Moravský Beroun Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 4/2017 Tajemník Městského úřadu Moravský Beroun dne 18.01.2017 v souladu s 7 zákona č. 312/2002

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

MĚSTO LIBOCHOVICE. Městský úřad Libochovice, nám. 5. května č. p. 48, Libochovice. Bc. Petr Hlavička, tajemník městského úřadu

MĚSTO LIBOCHOVICE. Městský úřad Libochovice, nám. 5. května č. p. 48, Libochovice. Bc. Petr Hlavička, tajemník městského úřadu MĚSTO LIBOCHOVICE Městský úřad Libochovice, nám. 5. května č. p. 48, 411 17 Libochovice Bc. Petr Hlavička, tajemník městského úřadu Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Město Libochovice Městský úřad

Více

ORGANIZACE A PROGRAM SOUTĚŽE:

ORGANIZACE A PROGRAM SOUTĚŽE: ORGANIZACE A PROGRAM SOUTĚŽE: 12. května 2014 do 17:00 příjezd účastníků a jejich ubytování 18:00-18:30 večeře všech účastníků 19:00 porada pedagogického doprovodu 1.patro DM žáci - osobní volno 22:00

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 3/2016

Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 3/2016 Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4,793 05 Moravský Beroun Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 3/2016 Tajemník Městského úřadu Moravský Beroun dne 29.06.2016 v souladu se zákonem č.312/2002

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 79. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 14. 11. 2005 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce Vedoucího úřadu tajemníka Městského úřadu Kolín.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce Vedoucího úřadu tajemníka Městského úřadu Kolín. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce Vedoucího úřadu tajemníka Městského úřadu Kolín. Město Kolín Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I. tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 720 911

Více

VALNÁ HROMADA. Zápis z Valné hromady, konané dne 20.2. 2013 ve 14.00 hodin v centru sdružení v Táboře. Průběh

VALNÁ HROMADA. Zápis z Valné hromady, konané dne 20.2. 2013 ve 14.00 hodin v centru sdružení v Táboře. Průběh VALNÁ HROMADA Zápis z Valné hromady, konané dne 20.2. 2013 ve 14.00 hodin v centru sdružení v Táboře. Průběh 1. Na začátku představila místopředsedkyně Petra Marešová účastníkům Valné hromady činnost občanského

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Město Brandýs nad Labem Stará Boleslav se sídlem MěÚ Brandýs nad Labem Stará Boleslav, Masarykovo nám. 1, Brandýs nad Labem Stará Boleslav

Město Brandýs nad Labem Stará Boleslav se sídlem MěÚ Brandýs nad Labem Stará Boleslav, Masarykovo nám. 1, Brandýs nad Labem Stará Boleslav Město Brandýs nad Labem Stará Boleslav se sídlem MěÚ Brandýs nad Labem Stará Boleslav, Masarykovo nám. 1, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Tajemník MěÚ Brandýs

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ČERVEN 2017 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Diaklub Slavičín

Více

Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 6/2017

Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 6/2017 Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, 793 05 Moravský Beroun Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 6/2017 Tajemník Městského úřadu Moravský Beroun dne 14.03.2017 vyhlašuje výběrové řízení na obsazení

Více

Pořadové číslo : 2. 1. Název vzdělávacího programu: Prevence úrazů u dětí v mateřských školách

Pořadové číslo : 2. 1. Název vzdělávacího programu: Prevence úrazů u dětí v mateřských školách Pořadové číslo : 2 1. Název vzdělávacího programu: Prevence úrazů u dětí v mateřských školách 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Analýza současného stavu

Více

15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel.

15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel. 15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel. 3.6. Vyhráli jsme :-)) Jako odměnu jsme dostali nanukové dorty :-))) 1.červen Dnešek byl dnem, kdy

Více

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Od začátku zimního měsíce prosince se všechny obory naší ZUŠ intenzivně připravovaly na Vánoční výstavu, která proběhla ve dnech 5. a 6. prosince 2015 a dále na

Více

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Procházku historií Kasejovic nám připravil Mgr. Vladimír Červenka z Muzea Josefa

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Veřejný program 2009

Veřejný program 2009 Veřejný program 2009 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49(0)9674-92 48 77 Fax: +49(0)9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2009 11.01.09 Cyklus Objevy :

Více

Vedoucí / vedoucího Centra sociálních služeb Varnsdorf

Vedoucí / vedoucího Centra sociálních služeb Varnsdorf OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Město Varnsdorf, zastoupené tajemníkem Městského úřadu Varnsdorf, vyhlašuje dne 16.11.2016 výběrové řízení na obsazení pracovního místa: Vedoucí / vedoucího Centra

Více

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov Usnesení č. Z 1/2014 Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Dolní Žandov č. 1/2014, které se uskutečnilo dne 27.02.2014 od 17.00 hod. na přísálí kulturního domu v Dolním Žandově. Usnesení č. 1/01/2014

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

USNESENÍ z 24. schůze Rady města Semily konané dne

USNESENÍ z 24. schůze Rady města Semily konané dne Rok 2016 USNESENÍ z 24. schůze Rady města Semily konané dne 03.10.2016 Rada města Semily po projednání: 161003/RM/583 kontrolu plnění usnesení Rady města Semily 161003/RM/584 podání žádosti o uzavření

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 7. 4. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce.

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 7. 4. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČO: 00254762 Č. j. 79/2014 Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva

Více

Kategorie: I. vokální A. sólový zpěv B. komorní zpěv

Kategorie: I. vokální A. sólový zpěv B. komorní zpěv ZUŠ BOHUSLAVA MARTINŮ POLIČKA VYHLAŠUJE PŘEHLÍDKU 5. 8. 5. 2014 Cílem této přehlídky je podpora interpretace skladeb Bohuslava Martinů a tvůrčí činnosti, kterou jeho dílo inspiruje. Pro účastníky přehlídky

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil z 86. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 13. 2. 2006 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera,

Více

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 73

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 73 MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 73 DNE: 25.09.2017 JEDNACÍ ČÍSLO: 1223/2017/STAR NÁZEV: Výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky příspěvkové organizace KULTURA ŽĎÁR ANOTACE: Rada města vyhlašuje

Více

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 16. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 16. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC Z Á P I S č. 16 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLOBUKY konaného dne 17. února 2016 v 18,30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu PŘÍTOMNI: pan/paní Václav HENZL Pavel KLOBUCKÝ Zdeněk LISEC Radoslava

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne 25.11.2015 v Napajedlích Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu 4.

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 69. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 30. září 2002 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20 2. Kontrola

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-50-2016 Termín jednání 31. srpna 2016 Začátek jednání 15:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 Středy 2. a 16. listopadu 9.30 11.30 hudební sál MKD TERAPIE BARVAMI Otevřený relaxační kurz s A. Rohde Kabele. Vstupné 50 Kč Středa 2. listopadu v 19.30 hodin hudební sál MKD

Více

V pátek a sobotu (28.a 29.5.2010) proběhly oslavy města Mikulova. Hlavním organizátorem bylo město Mikulov, které ve spolupráci se společností

V pátek a sobotu (28.a 29.5.2010) proběhly oslavy města Mikulova. Hlavním organizátorem bylo město Mikulov, které ve spolupráci se společností V pátek a sobotu (28.a 29.5.2010) proběhly oslavy města Mikulova. Hlavním organizátorem bylo město Mikulov, které ve spolupráci se společností Mikulovská rozvojová s. r.o. tuto velmi povedenou akci pečlivě

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

SBORNÍK SOŠ A SOU MŠP LETOVICE A JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

SBORNÍK SOŠ A SOU MŠP LETOVICE A JIHOMORAVSKÉHO KRAJE SBORNÍK SOŠ A SOU MŠP LETOVICE A JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ENERSOL 2006 Co o této soutěži víme a jak probíhala? ENERSOL 2006 je soutěž, která byla vyhlášena MŠMT. Regionálním vzdělávacím centrem (RVC) pro obnovitelné

Více

Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 1/2014

Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 1/2014 Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, 793 05 Moravský Beroun Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 1/2014 Tajemník Městského úřadu Moravský Beroun dne 22.01.2014 v souladu s 7 zákona č. 312/2002

Více

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod.

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. pavilon 1. stupně Základní škola, Mládežnická 536, Trutnov 4 Základní škola, Mládežnická

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU 38. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2014-2018 konané dne 15. února 2016 Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Rada města Kraslic. Soupis usnesení

Rada města Kraslic. Soupis usnesení Město Kraslice Náměstí 28. října 1438, 358 20 Kraslice Soupis usnesení z 62. schůze Rady města Kraslic, která se uskutečnila dne 04.09.2013 v 14:00 hodin v malé zasedací síni Městského úřadu v Kraslicích

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení. manažer Centra společných služeb (CSS)

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení. manažer Centra společných služeb (CSS) Svazek obcí Horní Labe Náměstí 69, 543 71 Hostinné IČO: 71169431 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Svazek obcí Horní Labe zastoupený předsedkyní svazku vyhlašuje dne 02.06.2016 výběrové řízení na

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í z 1. zasedání dne

V Ý P I S U S N E S E N Í z 1. zasedání dne Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. R AD A Z L Í N S K É H O K R AJ E V Ý P I S

Více

Memoriál Rosti Čtvrtlíka. II. ročník soutěžní přehlídky mladých recitátorů. Čtvrtlístek IČ : 7274620

Memoriál Rosti Čtvrtlíka. II. ročník soutěžní přehlídky mladých recitátorů. Čtvrtlístek IČ : 7274620 II. ročník soutěžní přehlídky mladých recitátorů Čtvrtlístek IČ : 7274620 IČO : 22757490 Akce je spolufinancována z projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 1 Propozice soutěžní přehlídky mladých recitátorů Čtvrtlístek

Více

Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011

Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011 Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011 Program: 1. Zahájení, schválení programu 2. Kontrola usnesení, úkolů 3. RM/8/01/11 - Zápis z jednání komise prevence kriminality

Více

Festival amatérského divadla Kladno 2017

Festival amatérského divadla Kladno 2017 Festival amatérského divadla Kladno 2017 6. ročník, 21. 23. dubna 2017 Přihláška Festival amatérského divadla Kladno Obecné podmínky účasti Informace o inscenaci, škole/souboru Technické požadavky ní osoba

Více

Fokus divadlo 2014. Barbora Genserová, studentka 5.B, se v silné konkurenci studentů středních škol umístila na 3. místě. Blahopřejeme!

Fokus divadlo 2014. Barbora Genserová, studentka 5.B, se v silné konkurenci studentů středních škol umístila na 3. místě. Blahopřejeme! Fokus divadlo 2014 Pod tímto názvem Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě vyhlásila na podzim 1. ročník soutěže o nejlepší divadelní recenzi a kritiku. Jelikož se v literárním semináři

Více

{jathumbnail off} V kategorii Společenské vědy, humanitní obory a kultura ocenění NF GB získala kvintánka

{jathumbnail off} V kategorii Společenské vědy, humanitní obory a kultura ocenění NF GB získala kvintánka Na Staré radnici v Broumově se 24. listopadu se sešli Správní rada Nadačního fondu Gymnázia Broumov, studenti, vedení školy, sponzoři, rodiče a další přátelé školy u příležitosti předávání Ocenění NF GB

Více

Středisko výcviku vodicích psů

Středisko výcviku vodicích psů Středisko výcviku vodicích psů Ve čtvrtek 7. října 2010 jsme navštívili Středisko výcviku vodicích psů v Jinonicích. Tento den je Dnem nevidomých a slabozrakých, proto ve středisku probíhal den otevřených

Více

Pardubická 78, 533 61 Choltice. Zpráva o činnosti Knihovny městyse Choltice v roce 2011

Pardubická 78, 533 61 Choltice. Zpráva o činnosti Knihovny městyse Choltice v roce 2011 Pardubická 78, 533 61 Choltice Zpráva o činnosti Knihovny městyse Choltice v roce 2011 Knihovna městyse Choltice působí jako středisková pro 6 knihoven obvodu. Jedná se o knihovny: Veselí, Turkovice, Svinčany,

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Krajské kolo. Dopravní soutěže mladých cyklistů. Sokolov 19. května 2011

Krajské kolo. Dopravní soutěže mladých cyklistů. Sokolov 19. května 2011 Krajské kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů Sokolov 19. května 211 Dopravní soutěž mladých cyklistů je zákonitým vyvrcholením přípravy na bezpečnou účast v silničním provozu. Ve čtvrtek 19. května 211

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

Zpravodaj Obce Hrádek

Zpravodaj Obce Hrádek Zpravodaj Obce Hrádek 26.března 2008 Příprava výstavby kanalizace a ČOV v Hrádku a Tedražicích V současné době se intenzivně dopracovává žádost o získání dotace z Operačního programu Životní prostředí

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček z 31. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 15. 10. 2007 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová,

Více

ARS Poetica Puškinův památník

ARS Poetica Puškinův památník ARS Poetica Puškinův památník 50. ročník Je to k nevíře, ale v pátek 8. 4. 2016 v Bohumíně proběhl již 50. ročník krajské přehlídky ARS Poetica Puškinův památník. Jubilejního ročníku se zúčastnilo téměř

Více

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 1 3/2015 ANEB

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 1 3/2015 ANEB Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. 1 3/2015 ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ ANEB CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK O B S A H 1. OZNÁMENÍ OÚ 1.1. Poplatek za svoz odpadu a poplatek ze psů 1.2. Informace z evidence obyvatel

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

Ocenění žáků Městem Třebíč

Ocenění žáků Městem Třebíč Ocenění žáků Městem Třebíč V termínu 22. června 2015 byli níže uvedení žáci přijati představiteli třebíčské radnice a odměněni za příkladnou reprezentaci školy a města Třebíče. Jan Vavřínek (5. A) za reprezentaci

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Nevážit si stáří znamená ráno bourat dům, ve kterém máme v noci spát Alphonse Karr Obsah : 1. Základní údaje 2. Organizační struktura

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.6.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.6.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.6.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

Vyhlašovatelem soutěže je Občanské sdružení Dívka v Jičíně v Čechách, které je zároveň od roku 2006 organizátorem celostátního finále této soutěže.

Vyhlašovatelem soutěže je Občanské sdružení Dívka v Jičíně v Čechách, které je zároveň od roku 2006 organizátorem celostátního finále této soutěže. patronka soutěže Lilian Sarah Fischerová druhá Česká vícemiss 2007 DDM Kamarád Třemošná a Plzeňská krajská rada dětí a mládeže vyhlašuje 16. ročník soutěže v Plzeňském kraji pod záštitou KÚ PK a MŠMT ČR

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

DDM Kamarád Třemošná vyhlašuje 15. ročník soutěže v Plzeňském kraji pod záštitou KÚ PK a MŠMT ČR a 1. ročník finále ČECH v Plzni

DDM Kamarád Třemošná vyhlašuje 15. ročník soutěže v Plzeňském kraji pod záštitou KÚ PK a MŠMT ČR a 1. ročník finále ČECH v Plzni patronka soutěže Lilian Sarah Fischerová druhá Česká vícemiss 2007 DDM Kamarád Třemošná vyhlašuje 15. ročník soutěže v Plzeňském kraji pod záštitou KÚ PK a MŠMT ČR a 1. ročník finále ČECH v Plzni Vyhlašovatelem

Více

Zůstanete li s námi, od teď už Vám žádná informace o škole neuteče. V tomto zpravodaji jsou informace za období 16. 31. 12. 2014.

Zůstanete li s námi, od teď už Vám žádná informace o škole neuteče. V tomto zpravodaji jsou informace za období 16. 31. 12. 2014. Hezké středeční odpoledne, srdečně Vás vítáme u druhého prosincového zpravodaje Střední školy služeb a řemesel Stochov. Letošní poslední vydání! A tak přejeme vše jen to nejlepší do nového roku 2015. Zůstanete

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU IČO: 75034620 TEL. 326 702 246 e-mail : zsklaster@centrum.cz www.skola.klasterhradiste.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ( školní rok 2010/2011

Více

Zápis z 18. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 5. října 2009 od hodin v kanceláři starosty

Zápis z 18. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 5. října 2009 od hodin v kanceláři starosty Zápis z 18. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 5. října 2009 od 16.00 hodin v kanceláři starosty přítomni: ověřovatel zápisu: zapisovatelka: Program jednání 5 členů rady města + tajemnice

Více

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Rok 2007 USNESENÍ z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Zastupitelstvo města Semily po projednání : bere na vědomí 4.49./07/ZM zápis z jednání kontrolního výboru konaného

Více

Cvičení jednotek SDH v roce 2014

Cvičení jednotek SDH v roce 2014 Cvičení jednotek SDH v roce 2014 (okres Strakonice JPO III a JPO V) Schvaluje:... starostka OSH Strakonice Plán cvičení jednotek 1. Dokumentace zdolávání požárů Operativní karta a Operativní plán (dále

Více

Zpravodaj. * Zastupitelé byli opět seznámeni s obsahem jednacího řádu podle kterého se řídí jednání zastupitelstva obce.

Zpravodaj. * Zastupitelé byli opět seznámeni s obsahem jednacího řádu podle kterého se řídí jednání zastupitelstva obce. Zpravodaj č. 11/ 2010 R A D Ě T I C E LISTOPAD I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce 9. listopadu se konalo ustavující

Více

U s n e s e n í ze schůze Rady města Beroun konané dne

U s n e s e n í ze schůze Rady města Beroun konané dne Poznámka: Zveřejněna je upravená verze usnesení rady a zastupitelstva města z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v

Více

Zadávací podmínky. pavlik@czechtourism.cz

Zadávací podmínky. pavlik@czechtourism.cz Zadávací podmínky Označení Standardy a metodika projektu Odborná školení a vzdělávání zakázky: pracovníků územní veřejné správy v oblasti cestovního ruchu Zadavatel Název žadatele: Česká republika, Ministerstvo

Více

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016 Životický portál Od 25. dubna do 1. května 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 Oznámení

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

Reportáž ze studentské konference Jelenovská

Reportáž ze studentské konference Jelenovská Reportáž ze studentské konference Jelenovská Úvodem Autoři textu: Petra Horáková a Marek Holášek Autorka fotografií: Nikola Linhartová Jak bývá každý rok v jarním semestru na Ústavu hudební vědy Filozofické

Více

Program na březen 2014

Program na březen 2014 Číslo stránky 1 Program na březen 2014 ZÁJMOVÉ AKTIVITY Název aktivity Termíny aktivity Doba konání Lektor (asistent) Cena aktivity Poznámky / Přihlášky Aspergea: setkání sebeobhájců 6. 3. 2014 čtvrtek

Více

USNESENÍ Zastupitelstva MČ Praha Dolní Měcholupy číslo 37/1 ze dne 14. 4. 2014

USNESENÍ Zastupitelstva MČ Praha Dolní Měcholupy číslo 37/1 ze dne 14. 4. 2014 číslo 37/1 Bezpečnostní situace - informaci strážníka městské policie o bezpečnostní situaci v městské části Praha Dolní Měcholupy za měsíce únor a březen 2014 číslo 37/2 Rozpočtové změny - zvýšení rozpočtu

Více

Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády

Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády Koncem února proběhla školní kola biologické olympiády i na naší škole. Zejména o kategorii B byl mimořádný zájem. Studenti tradičně změřili své síly v testu

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Divadelní festivaly Datum vytvoření 15.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Přehlídka hlavních českých divadelních festivalů Způsob využití Výklad nové

Více

Město Moravský Beroun. Zpráva o realizovaných a rozpracovaných projektech za volební období

Město Moravský Beroun. Zpráva o realizovaných a rozpracovaných projektech za volební období Město Moravský Beroun Zpráva o realizovaných a rozpracovaných projektech za volební období 2010 2014 Rok Název investiční akce 2011 Rekonstrukce kanalizace ulice Opavská 905 597 2011 Odstranění kůlny za

Více

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne , od 18:00 hodin

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne , od 18:00 hodin ZÁPIS z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne 8. 12. 2016, od 18:00 hodin 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Ráby bylo zahájeno v 18:00 hod. starostou

Více

Akce v Sušici a okolí leden 2014

Akce v Sušici a okolí leden 2014 Kašperské Hory Chanovice Chanovice 2.1. 4.1. 4.1., kostel sv. Václava, od 9:00 hodin Bohoslužba Slavnost Matky Boží, P. Marie Hrad Kašperk, denně od 10:00 do 16:30 hodin Zimmí prohlídky hradu Kašperk tradiční

Více

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci,

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, dostává se Vám do rukou první oficiální zpravodaj 10. Mezinárodní olympiády TOM, který jsme v návaznosti na legendu o vzniku našeho města nazvali Paví

Více

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program Zámek Brtnice Program investora pro vyhledávací studii k jednotlivým variantám využití zámku v Brtnici. 1. Varianta prohlídkový zámek + galerie Využití celého zámku jako universálního turistického cíle

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.20/02.0037 Název projektu: Nebojme se cizích řečí Název

Více

Obec Doubice. Zápis z 1. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne od 16:00 hodin

Obec Doubice. Zápis z 1. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne od 16:00 hodin Obec Doubice Zápis z 1. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 20. 04. 2015 od 16:00 hodin Místo konání: Termín konání: Obec Doubice Obecní úřad č.p.50, zasedací místnost 20. 04. 2015 od 16:00

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

ZPRAVODAJ OBCE DOLNÍ MORAVA

ZPRAVODAJ OBCE DOLNÍ MORAVA ZPRAVODAJ OBCE DOLNÍ MORAVA Červen 2011 Číslo: 5/2011 ZDARMA VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ V sobotu 28. května jsme slavnostně přivítali dva nové občánky obce Dolní Morava, a to Adama Hetflajše narozeného 22. 6. 2010

Více