Místní akční skupina Orlicko Jednání pro přípravu SPL M A S rové komise. výboru a výběrov. REDEA Žamberk s.r.o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Místní akční skupina Orlicko Jednání pro přípravu SPL M A S 05.09.2008. rové komise. výboru a výběrov. REDEA Žamberk s.r.o."

Transkript

1 5.9.8 Společné jednání programového výboru a výběrov rové komise Předseda MAS: Management MAS: Ing. Oldřich Žďárský Ing. Ivana Danielová REDEA Žamberk s.r.o.

2 Program: Program. Informace o programu Leader. astavení jednotlivých Fiche pro realizaci SPL (preferenční kritéria, monitorovací kritéria, atd.). Změny v SPL 4. Schválení návrhu SPL k veřejnému projednání PŘESTÁVKA 5. Informace o plnění rozpočtu 6. ávrh stanovení výše členských příspěvků 7. Informace o kontrole čerpání poskytnuté dotace z PK 8. Schválení smlouvy s Ing. Murasem na vedení účetnictví 9. Různé

3 Informace o programu Leader Aktuality: bylo dopracováno finální znění SPL v současné době je obsah předmětem konzultací poslední fází je dopracování jednotlivých fiche SPL termín příjmu žádostí:

4 Informace o programu Leader Plánovaný harmonogram : veřejné projednání návrhu SPL: polovina září dopracování SPL dle připomínek konzultantů: září průběžně schválení SPL na valné hromadě: týden v říjnu podání žádost o dotaci ve vyhlášeném termínu předpokládaný termín výsledků ( + 4 měsíce) => únor/březen 9

5 astavení fiche Fiche: podrobný popis jednotlivých opatření vyplňují se do předem připraveného formuláře (Adobe Reader) musí plně korelovat s SPL (analýza, SWOT, priority cíle, finanční plán) OBSAHUJÍ TYPY POLOŽEK:. Povinné položky: v některých případech je možno je pouze zúžit, např. Příjemci dotace (rozsah vhodných příjemců stanový PRV, MAS ho může omezit jen na vybrané). Dobrovolné položky: např. preferenční kriteria hodnocení projektů

6 astavení fiche Hlavní body k projednání : Bod 5: Definice příjemce dotace - musí být v souladu s charakterem fiche (které skupiny chceme podporovat) Bod : Maximální / minimální způsobilé výdaje - minimální výše by měla být stanovena s ohledem na administrativní efektivnost - maximální výše určuje, jak hodně budeme drobit finanční prostředky mezi malé projekty

7 astavení fiche Bod 6: Preferenční kritéria stanovená MAS + váha všech preferenčních kritérií = povinná + dobrovolná - jsou stanovena s ohledem na to které skutečnosti a aktivity chceme (více/méně) podporovat (např. mimořádné bodové ohodnocení za konkrétní aktivitu) - měla by zohledňovat požadavek na principy programu Leader: podněcovat ke komunitnímu plánování, partnerství (ovlivňují také pohled hodnotitelů na naplňování principu Leader) - měla by umožnit hodnocení kvality zpracování předloženého projektu - neměla by být (ani potenciálně) diskriminační (nastavené preferenční kritérium by např. nemělo znevýhodňovat jednoho příjemce v rámci fiche oproti druhému) - neměla by připouštět subjektivní hodnocení (měla by být kvantifikovatelná), ale současně by měla připouštět alespoň částečný manipulační prostor - následně MAS přiděluje Váhu jednotlivým kritériím bodování

8 astavení fiche Bod : Způsobilé výdaje - Jsou dány číselníkem způsobilých výdajů v souladu s opatřením PRV - Návrh: v rámci realizace SPL vyloučit tyto typy výdajů: - výdaje na technickou dokumentaci - výdaje na nákup pozemků a staveb Bod : Kritéria pro monitoring a hodnocení - popisují co chceme sledovat - musí být v souladu s charakterem fiche - měla by být v souladu s preferenčními kritérii: => co podporujeme a bodujeme, následně také sledujeme

9 astavení fiche Vize Prioritní osa Prioritní osa Prioritní osa Prioritní osa 4 Fiche Fiche Fiche 5 Fiche 8 Fiche Fiche 6 Fiche 4 Fiche 7 OBCE O POD IKATELÉ

10 Změny v SPL Změna fiche č. 6 : Původní verze ová verze ázev PRV Příjemci Efektivní využití lesních přírodních zdrojů I... FO i PO působící v oblasti dřevozprac. průmyslu v kategorii mikropodniku Efektivní využití lesních přírodních zdrojů, maloobchod a služby III..., pouze záměr a FO i PO, spadající do kategorie mikropodniku Oblast podpory Výše podpory Modernizace malokapacitních venkovských provozů zaměřených na prvotní zpacování dřeva 5% způsobilých výdajů Stejná jako v původní verzi v rámci OKEČ DD (překryv s I...) Podpora dalších mikropodniků v rámci dalších OKEČ (CB,D,F,G) 6 % způsobilých výdajů

11 Změny v SPL Fiche č. Zkvalitňování infrastruktury obcí Podpora výstavby pro zkvalit. života na venkově Podpora zapojování žen v regionu Orlicko 4 Podpora projektů NNO zakládajících veřejnou podporu 5 Moderní zemědělské podnikání základ prosperity regionu 6 Efektivní využití lesních přírodních zdrojů 7 Cestovní ruch šance pro Orlicko Celkem Technická pomoc Celkem ROK Obce Obce minimálně NNO maximálně Organizace (NNO) NNO, zakládající veřejnou Podporu Podnikatelé Podnikatelé Podnikatelé 9,5,5 8,5 8,5,5,5 8,5,5,5,5,5 8,5,5,5,5,5 8,5,5 Celkem 4 6,5,5,5 7, V celkové hodnotě 5,56 6,7,7,7,5,7,7 55,

12 Změny v SPL Fiche č. Zkvalitňování infrastruktury obcí Podpora výstavby pro zkvalit. života na venkově Podpora zapojování žen v regionu Orlicko 4 Podpora projektů NNO zakládajících veřejnou podporu 5 Moderní zemědělsk é podnikání základ prosperity regionu 6 Efektivní využití lesních přírodních zdrojů, maloobchod a služby 7 Cestovní ruch šance pro Orlicko Celkem Technická pomoc Celkem ROK Obce Obce minimálně NNO maximálně Organizace (NNO) NNO, zakládající veřejnou Podporu Podnikatelé Podnikatelé Podnikatelé 9,5,5 8,5 8,5,5,5 8,5,5,5,5,5 8,5,5,5,5,5 8,5,5 Celkem 4 6,5,5, , V celkové hodnotě 5,56 6,7,7,7,5 6 9, 55,

13 Změny v SPL astavení monitorovacích indikátorů : Dle svého uvážení si MAS stanovuje 5 monitorovacích ukazatelů (uvádí je v kapitole 6.5. SPL), k jejichž plnění se zaváže do let. Při jejich nastavení je třeba zohlednit, že: Finanční alokace = 5% fix + 5 BO US BO US: První dva roky realizace SPL: dle počtu obyvatel (5%) Třetí a další rok realizace SPL: dle počtu obyvatel (%) + dle naplňování monitorovacích ukazatelů (%)

14 Změny v SPL Teorie (jak by to mělo být): Ukazatele představují kvantifikované výstupy fiche např. počet km obnovených komunikací = počet vybudovaných ubytovacích lůžek =, atd. Problematické body: - neexistuje metodika stanovení ukazatelů - projekty mohou být realizovány až 8 měsíců (tzn. že projekty podpořené v druhém roce realizace často ještě nemohou být vyhodnoceny, protože nejsou realizovány) - ukazatele se vždy musí vztahovat k poskytnuté dotaci, která není v okamžiku podání žádosti známa Vztah k bodování: Příslušná kapitola SPL nemá přímou vazbu na bodování, pouze obecnou v rámci posouzení dosahování cílů :

15 Změny v SPL Praxe (jak to dělaly již podpořené MAS): Příklady monitorovacích indikátorů podpořených MAS:. Přístupy:. Správný ale riskantní vzhledem k bonusu (indikátory jsou nastaveny řádně v návaznosti na fiche, monitorují výstupy fiche a vytyčují cíle). esprávný, bez rizika vzhledem k bonusu, rizikový vzhledem k hodnotiteli (indikátory monitorují různé podružné aktivity spojené s realizací SPL)

16 Příklady přístupů enaplňují charakter monitorovacích indikátorů aplňující charakter monitorovacích indikátorů ázev Cílová hodnota ázev Cílová hodnota Počet vzdělávacích akcí k problematice SPL 8 Počet lůžek ubytovacích kapacit 5 Aplikace komunitního plánování setkání pracovních skupin Počet projektů zaměřených na mladé lidi, nebo na ženy 5 Informování veřejnosti o aktivitách MAS (web, tiskové zprávy) Počet strojů a zařízení instalovaných pro zlepšení vzhledu obcí a služby občanům Další čísla zpravodaje MAs Počet nově založených mikropodniků Počet výukových kurzů o rozsahu minim. výukové dny pro účastníky regionu 4 Počet projektů obcí realizovaných metodou komunitního plánování Počet nových členů MAS Počet podpořených projektů celkem Počet obyvatel na území MAS + Počet nových, nebo rekonstruovaných objektů občanské vybavenosti 4

17 avržené indikátory ázev kritéria Počet modernizovaných nebo nových objektů pro sportovní, kulturní a volnočasové aktivity v obcích Počet obcí s modernizovanou infrastrukturou Počet modernizovaných objektů Organizací zaměřených na řešení potřeb žen Počet podpořených projektů zaměřených na modernizaci a rozvoj zemědělského podnikání v souladu s SPL Alokace na roky při mil. dotaci Fiche mil. Kč Ø 75 Fiche 5 mil. Kč Ø Fiche,5 mil. Kč Ø 75 Fiche 5,7 4 mil. Kč Ø 67 Cílová hodnota Počet projektů realizovaných formou komunitního plánování +

18 Schválení SPL Schválení SPL k veřejnému projednání a přeložení VH : Od veřejného projednání byly dopracovány jednotlivé kapitoly SPL: kapitola 6: Strategie (Priority a cíle, finanční plán, popis inovačních prvků) kapitola 7: Popis partnerství v rámci MAS (vztah k obyvatelstvu, zapojení partnerů do přípravy SPL, historie) kapitola 8: Popis zkušeností a spolupráce kapitola 9: Popis organizace a zdrojů MAS kapitola : Popis administrativních postupů kapitola : Popis zapojení žen, zemědělců a mladých lidí

19 Plnění rozpočtu Návrh rozpočtu na rok 8 Poradenská činnost Kč Dotace PK: zajištění poradenské činnosti MAS Kč - organizace činností orgánů MAS - příprava a zpracování žádosti do PRV, aktualizace strategie - dotační poradenství, vč. vyúčtování dotací - informační činnosti, zajištění provozu web. stránek - poradenství při vyhledání zahraničního partnera - drobné výdaje (kopírování, papíry, obálky, atd.) - občerstvení Výdaje na vedení BÚ 5 Kč Členské příspěvky Kč Výdaje za doménu 568 Kč Vedení účetnictví Kč Rezerva 4 9 Kč Celkem Kč Celkem Kč

20 ávrh členských příspěvků Usnesením č. 7/8 byly valnou hromadou schváleny členské příspěvky na úhradu běžných provozních výdajů MAS. Pro rok 8 je třeba získat Kč na pokrytí činnosti MAS a výdajů MAS do přijetí další dotace z PK : ávrh stanovení výše členských příspěvků: DISKUSE

21 Informace o kontrole čerpání poskytnuté dotace Kontrola z oddělení vnitřního auditu PK proběhla:. září 8 výsledek kontroly: bez výhrad

22 Schválení smlouvy s Ing. Murasem Smlouva pro zajištění účetních služeb s Ing. Murasem Předmět plnění: - zpracovávat měsíčně předané účetní doklady a vést zákonem stanovené účetní knihy a evidenci - vyhotovovat účetní podklady pro vyúčtování dotací a grantů - vést personální a mzdovou agendu zaměstnanců, včetně zpracování mezd, zpracování přihlášek a odhlášek zaměstnanců na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění - vyhotovovat roční účetní závěrku a daňové přiznání včetně povinných příloh - zajišťovat přebírání a předávání dokladů v místě odběratele - po ukončení účetního období předat odběrateli veškeré doklady a vytištěné sestavy

23 Schválení smlouvy s Ing. Murasem Smlouva pro zajištění účetních služeb s Ing. Murasem Sjednaná odměna: Za výše vymezené služby náleží dodavateli odměna, která se sjednává pro účetní rok 8 ve výši,- Kč vč. DPH 9%. Odměna bude uhrazena na základě vystavené faktury (4 Kč jsou nevyčerpané z roku 7) Odměna pro každé další účetní období bude sjednávána vždy dodatkem této smlouvy. Výpovědní lhůta: Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou měsíce.

24 Různé Různé: Předpokládaný termín konání VH: PRV Í TÝDE V ŘÍJ U Hlavní body programu: schválení SPL schválení výše členských příspěvků

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 ETODCKÝ POKYN PRO VYUŽTÍ NTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 Verze: 1.1 ze dne 15. 5. 2014 NSTERSTVO PRO ÍSTNÍ ROZVOJ Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 E-mail: nok@mmr.cz Vydáno inisterstvem

Více

DEJME (ŽE)NÁM ŠANCI MIMOŘÁDNÁ GRANTOVÁ VÝZVA PROGRAMU PROGRAMOVÁ OBLAST: DOMÁCÍ NÁSILÍ A NÁSILÍ ZALOŽENÉ NA POHLAVÍ VELKÉ GRANTY

DEJME (ŽE)NÁM ŠANCI MIMOŘÁDNÁ GRANTOVÁ VÝZVA PROGRAMU PROGRAMOVÁ OBLAST: DOMÁCÍ NÁSILÍ A NÁSILÍ ZALOŽENÉ NA POHLAVÍ VELKÉ GRANTY MIMOŘÁDNÁ GRANTOVÁ VÝZVA PROGRAMU DEJME (ŽE)NÁM ŠANCI PROGRAMOVÁ OBLAST: DOMÁCÍ NÁSILÍ A NÁSILÍ ZALOŽENÉ NA POHLAVÍ VELKÉ GRANTY ČÍSLO VÝZVY: 63 302-2014-5 NORSKÉ FONDY 2009 2014 NADACE OPEN SOCIETY FUND

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení pomoci z ESF (Řídící orgán OP LZZ) vyhlašuje VÝZVU k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci OPERAČNÍHO

Více

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST PROJEKTOVÁ PŘÍRUČKA Operační program PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST Verze: 5.3 Datum účinnosti: 30. 7. 2014 PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Evropský fond pro regionální rozvoj OBSAH ČÁST A ZÁKLADNÍ

Více

Podle těchto příloh je poskytována podpora z Fondu žádostem akceptovaným od nabytí

Podle těchto příloh je poskytována podpora z Fondu žádostem akceptovaným od nabytí Přílohy IV Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků účinné

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD Sídlo: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 379/84A, 360 06 Karlovy Vary tel.: 354 222 624 e-mail: ridiciorgan@nuts2severozapad.cz

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení pomoci z ESF (Řídící orgán OP LZZ) vyhlašuje VÝZVU k předkládání

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD Sídlo: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 379/84A, 360 06 Karlovy Vary tel.: 354 222 624 e-mail: ridiciorgan@nuts2severozapad.cz

Více

C. IMPLEMENTAČNÍ ČÁST

C. IMPLEMENTAČNÍ ČÁST PROGRAM ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE Zpracovatel: SPF Group, v.o.s. Masarykova 129/106 400 01 Ústí nad Labem Datum: červen 2013 OBSAH Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Projektový cyklus a akční plán... 4 2.1 Akční plán...

Více

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko Název: MAS Jablunkovsko, z. s. IČO: 00739286 Sídlo: Bystřice 334, PSČ 739 95 Čl. I. Název a sídlo sdružení Čl. II. Úvodní ustanovení MAS Jablunkov, z. s. (dále

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK 2015

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK 2015 AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK 2015 prováděcí materiál ke Střednědobému plánu rozvoje ch služeb v Jihomoravském kraji na období 2015 2017 Akční plán rozvoje ch služeb

Více

METODICKÝ POKYN PROCESŮ ŘÍZENÍ A MONITOROVÁNÍ ESI FONDŮ V MS2014+ 2. ČÁST

METODICKÝ POKYN PROCESŮ ŘÍZENÍ A MONITOROVÁNÍ ESI FONDŮ V MS2014+ 2. ČÁST MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PROCESŮ ŘÍZENÍ A MONITOROVÁNÍ ESI FONDŮ V MS2014+ 2. ČÁST Verze: 1 červenec 2014 Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán

Více

Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost

Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost se zapracováním dosavadních zkušeností s realizací integrovaných plánů rozvoje měst

Více

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Ministerstvo zemědělství Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Program zemědělského aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje Zadání pro veřejnou soutěž Praha, červen 2014 Schváleno

Více

Obsah: Je připravena smlouva o financování 21

Obsah: Je připravena smlouva o financování 21 Obsah: PŘÍPRAVA PROJEKTU 2 Nápad na papíře - Projektový záměr/fiche 3 Jak zaplatit realizaci? Vytipování finančních zdrojů 6 Kde a jak zažádat o peníze? Příprava žádosti o grant/dotaci/úvěr 10 Žádost,

Více

Zastupitelstvo kraje Vysočina. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina na podporu certifikace středních škol. ze dne 18. 9. 2007. č.

Zastupitelstvo kraje Vysočina. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina na podporu certifikace středních škol. ze dne 18. 9. 2007. č. Zastupitelstvo kraje Vysočina Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina na podporu certifikace středních škol ze dne 18. 9. 2007 č. 14/07 1 Čl. 1 Úvodní ustanovení (1) V zájmu zkvalitnění řídících a organizačních

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku ANALÝZY A SYSTÉMOVÁ PŘÍPRAVA zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v

Více

Návrh programu Národní program udržitelnosti I na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Návrh programu Národní program udržitelnosti I na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací III. Návrh programu Národní program udržitelnosti I na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 1. Název programu Národní program udržitelnosti I (dále jen Program NPU I ) 2. Identifikační kód

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU

PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 46 OBSAH: 1. ÚVOD... 3 2. PODMÍNKA NESTRANNOSTI

Více

Ministerstvo zemědělství ČR Č. j.: 113618/2011-MZE-14113. Metodika pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2.

Ministerstvo zemědělství ČR Č. j.: 113618/2011-MZE-14113. Metodika pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2. Ministerstvo zemědělství ČR Č. j.: 113618/2011-MZE-14113 Metodika pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2. OBSAH I. PODMÍNKY PRO TVORBU FICHE... 3 II. CHARAKTERISTIKA REŢIMŮ PODPORY... 6

Více

Předběžný harmonogram výzev pro OP PIK na rok 2015

Předběžný harmonogram výzev pro OP PIK na rok 2015 Předběžný harmonogram výzev pro OP PIK na rok 2015 Identifikace specifického cíle Prioritní osa Specifický cíl PO 1 SC 1.1 Inovace PO 1 SC 1.1 Potenciál PO 1 SC 1.1 Aplikace PO 1 SC 1.2 Program podpory

Více

Směrnice MŽP č. 12/2009

Směrnice MŽP č. 12/2009 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V Praze dne 15. října 2009 Č.j.: 3973/M/09 71656/ENV/09 Směrnice MŽP č. 12/2009 pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků pro projekty z Operačního

Více

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 Zpracoval Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor strategické koncepce ve spolupráci s odbory Magistrátu hl. m. Prahy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Na Vápence 14 130 00 Praha 3 Praha 27. února 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 130 00 Praha 3 Strana 1 / 29 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZPRACOVATELI... 3 2. ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE... 4 3. POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

Více

ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) vyhlašuje VÝZVU

ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) vyhlašuje VÝZVU I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Č. j.: 23 440/2008-41 ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE

Více

Praha únor 2015 NÁVRH ROZPOČTU ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ NA ROK 2015

Praha únor 2015 NÁVRH ROZPOČTU ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ NA ROK 2015 Praha únor 2015 NÁVRH ROZPOČTU ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ NA ROK 2015 Představenstvo ČKA projednalo návrh rozpočtu pro rok 2015 na svém XII. zasedání 2. 12. 2014 a schválilo I. zasedání 21. 1. 2015. Návrh

Více

Hodnotící kritéria (bodování) pro oblast podpory 1.1 Podpora rozvojových pólů regionu

Hodnotící kritéria (bodování) pro oblast podpory 1.1 Podpora rozvojových pólů regionu Sídlo: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 379/84A, 360 06 Karlovy Vary tel.: 353 502 624 e-mail: ridiciorgan@nuts2severozapad.cz

Více

MV 17 03 pril 1. Zápis z 15. Zasedání Monitorovacího výboru

MV 17 03 pril 1. Zápis z 15. Zasedání Monitorovacího výboru MV 17 03 pril 1 Zápis z 15. Zasedání Monitorovacího výboru BRNO Říjen 2013 Téma jednání: Zápis z 15. zasedání Monitorovacího výboru ROP JV Datum konání: 24. 4. 2013 Místo konání: Jihlava Přítomni: Ing.

Více

Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání

Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání EX-ATE HODOCEÍ DODATKU T JEDOTÉHO PROGRAMOVÉHO DOKUMETU PRO CÍL 3 REGIOU UTS 2 HL. M. PRAHA árodní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání Evaluační tým Ing. Věra Czesaná, CSc. Ing. Zdeňka Matoušková, CSc.

Více