VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz"

Transkript

1 VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST

2 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení pomoci z ESF (Řídící orgán OP LZZ) vyhlašuje VÝZVU k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST 1. Identifikace výzvy: Číslo výzvy: 35 Číslo globálního grantu: CZ.1.04/ Název výzvy: Výzva pro předkládání GP 1.1 Školení je šance Název globálního grantu: Adaptabilita a konkurenceschopnost Celková částka pro tuto výzvu: 1,8 mld. Kč 2. Identifikace programu a oblasti podpory: Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa: 1 Adaptabilita Oblast podpory: 1.1 Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků Cíl podpory: Hlavním cílem podpory je přispět ke zvyšování adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků prostřednictvím zvyšování odborných znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců a zaměstnavatelů. Specifické cíle: Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí zaměstnanců. Rozvoj podnikových systémů řízení lidských zdrojů a rozvoje lidských zdrojů s využitím inovativních přístupů. Motivace zaměstnavatelů k prosazování odborného vzdělávání v rámci organizace. Posílení udržitelnosti pracovních míst. 3. Popis výzvy: 3.1 Podporované aktivity, typy činností: další profesní vzdělávání zaměstnanců podporované zaměstnavateli: o odborné vzdělávání zaměstnanců a zaměstnavatelů zaměřené zejména na prohloubení, rozšíření, zvýšení, obnovení nebo udržení kvalifikace; Strana 2 (celkem 15)

3 o klíčové (obecné) dovednosti, které zvyšují udržitelnost zaměstnání a zaměstnatelnost na trhu práce (informační technologie, komunikační dovednosti, jazyková příprava apod.); tvorba podnikových vzdělávacích programů pro zaměstnance včetně přípravy podnikových lektorů a instruktorů; aplikování všech forem vzdělávání zaměstnanců dle specifických potřeb zaměstnavatelů včetně přípravy na konkrétní náplň práce pro konkrétní pracovní pozici; podpora systémů řízení a rozvoje lidských zdrojů v podnicích vedoucí k motivaci a aktivizaci zaměstnanců a zaměstnavatelů a k podpoře dalšího podnikového vzdělávání, včetně poskytování podpory a poradenství; uplatňování pružných forem organizace práce. Podporovány jsou zejména projekty komplexního charakteru, zaměřené především na aktivity vlastní realizace dalšího profesního vzdělávání zaměstnanců 1. Tvorba a přizpůsobení existujících podnikových programů není podporována jako samostatný projekt, ale pouze jako součást projektu dalšího profesního vzdělávání zaměstnanců. V rámci tohoto globálního grantu mohou podporované aktivity předložených projektů zahrnovat obecné vzdělávání zaměstnanců subjektů ve všech odvětvích národního hospodářství a specifické vzdělávání zaměstnanců subjektů působících v jiných odvětvích národního hospodářství, než je uvedeno v bodě níže. Vzdělávání obecné je definováno jako vzdělávání, které není uplatnitelné pouze na současné nebo budoucí pozici zaměstnance podnikatelského subjektu, který je příjemcem podpory. V případě obecného vzdělávání je intenzita veřejné podpory stanovena nařízením (ES) č. 800/2008 pro malé podniky až na 80 %, pro střední podniky až na 70 % a pro ostatní podniky až na 60 % 2. Vzdělávání specifické je definováno jako vzdělávání zaměstnance, na jehož základě je zaměstnanec uplatnitelný na současné nebo budoucí pozici u podnikatelského subjektu, který je příjemcem podpory. V případě specifického vzdělávání je intenzita veřejné podpory stanovena nařízením (ES) č. 800/2008 pro malé podniky až na 45 %, pro střední podniky až na 35 % a pro ostatní podniky až na 25 %. V případě projektů zahrnujících obecné i specifické vzdělávání musí být v projektové žádosti jasně uvedeno, které aktivity představují obecné a které specifické vzdělávání a podíl obou těchto složek musí být jasně finančně vyjádřen, aby mohly být v rámci projektu uplatněny různé míry veřejné podpory (pro obecné a pro specifické vzdělávání). V případě nejasného odlišení obecného a specifického vzdělávání bude na celý projekt automaticky aplikována míra veřejné podpory jako u specifického vzdělávání (tj. nižší míra podpory). 1 Orientační přehled nákladů vztahujících se aktivitám vlastní realizace vzdělávání je uveden v příloze této výzvy na 2 Zařazení do kategorie podniků dle jejich velikosti upravuje Příloha I nařízení č. 800/2008. Strana 3 (celkem 15)

4 3.1.1 Omezení podporovaných činností specifického vzdělávání: Z podpory v rámci tohoto globálního grantu jsou vyňaty projekty zaměřené na specifické vzdělávání zaměstnanců subjektů působících v níže uvedených odvětvích ekonomické činnosti NACE, které budou předmětem podpory v globálním grantu vyhlášeném z úrovně Ministerstva průmyslu a obchodu: Sekce C Zpracovatelský průmysl, kromě 12 Výroba tabákových výrobků; Sekce D Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu; Sekce E Zásobování vodou; činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi; Sekce F Stavebnictví; Sekce G Velkoobchod, maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel, pouze následující kategorie: o 45.2 Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů, o 45.4 Obchod, opravy a údržba motocyklů, jejich dílů a příslušenství - s výjimkou obchodu s motocykly, jejich díly a příslušenstvím; Sekce H Doprava a skladování, pouze následující kategorie: o 52.1 Skladování, o Manipulace s nákladem; Sekce J Informační a komunikační činnosti, pouze následující kategorie: o 62 Činnosti v oblasti informačních technologií; Sekce M Profesní, vědecké a technické činnosti, pouze následující kategorie: o 71.1 Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství, o 71.2 Technické zkoušky a analýzy; Sekce N Administrativní a podpůrné činnosti, pouze následující kategorie: o 81.2 Úklidové činnosti, kromě Všeobecný úklid budov. Žadatel předkládající projekt na obecné vzdělávání ve výše zmíněných odvětvích může do projektu v rámci tohoto globálního grantu zahrnout specifické vzdělávání zaměstnanců pouze jako doplňující aktivitu a pouze v omezené míře. V projektové žádosti však musí být takovém případě jasně vymezeno 3, které aktivity představují obecné a které specifické vzdělávání, a podíl obou těchto složek musí být jasně finančně vyjádřen, přičemž podíl specifického vzdělávání v rámci tohoto projektu nesmí přesáhnout 20 % rozpočtu projektu (tj. celkové způsobilé výdaje projektu, které tvoří přímé a nepřímé náklady). V případě, že náklady na specifické vzdělávání překročí 20 % rozpočtu projektu nebo v případě nejasného odlišení obecného a specifického vzdělávání bude projektová žádost vyřazena z dalšího hodnocení Další omezení podporovaných činností: V rámci této výzvy nelze do projektů zahrnout následující činnosti: 3 Vymezení obecného a specifického vzdělávání je třeba uvést ve stručném obsahu projektu a v popisu klíčových aktivit. Strana 4 (celkem 15)

5 o vzdělávací aktivity realizované v zahraničí a dlouhodobé vzdělávací kurzy, 4 o zavádění systému řízení jakosti dle norem ISO, EMAS apod. (včetně souvisejícího školení zaměstnanců). 3.2 Cílové skupiny: Cílovou skupinou jsou zaměstnanci 5 zahrnuje jak zaměstnance v dělnických a ostatních profesích, tak střední a vrcholový management. Jde o fyzické osoby závislé na příjmu na základě pracovního poměru nebo obdobného vztahu (pracovní smlouva, DPČ, DPP). Zvláštní důraz by měl být věnován specifickým skupinám zaměstnanců, kteří mají z věkových důvodů ztížené podmínky uplatnění se na trhu práce, tj. zejména: věkové skupiny nad 50 let, mladí do 25 let. Do cílové skupiny této výzvy nespadají zaměstnanci následujících subjektů: 1. školy (tj. veřejné i soukromé základní, střední, vysoké aj. školy) a školská zařízení a jejich pracovníci, kteří jsou cílovou skupinou příslušných prioritních os OP VK. Cílovou skupinou rovněž nejsou vzdělávací instituce a jejich pracovníci; 6 2. veřejná správa a místní samospráva a její zaměstnanci, kteří jsou cílovou skupinou OP LZZ, prioritní osy 4, oblast podpory 4.1; 3. zadavatelé, poskytovatelé a další subjekty působící v oblasti sociálního začleňování/ sociálních služeb, kteří jsou cílovou skupinou OP LZZ, prioritní osy 3, oblast podpory 3.1 a 3.2; 4. instituce služeb zaměstnanosti, spolupracující organizace a jejich pracovníci, kteří jsou cílovou skupinou OP LZZ, prioritní osy 2, oblast podpory Typy projektů: V rámci této výzvy budou podpořeny grantové projekty regionální a nadregionální. Z hlediska zařazení předloženého projektu mezi projekty regionální nebo nadregionální bude rozhodující zařazení cílové skupiny projektu dle místní působnosti žadatele. Regionální projekty: Projekty žadatelů se sídlem a zaměstnanci pouze na území jednoho kraje nebo projekty, jejichž cílovou skupinou bude organizační jednotka, pobočka nebo divize se sídlem a zaměstnanci pouze na území jednoho kraje, budou zařazeny mezi projekty regionální. 4 Dlouhodobé vzdělávací kurzy jsou pro potřeby výzvy vymezeny následovně: kurzy nebo programy vzdělávání vedoucí k získání stupně vzdělání dle školského zákona 561/2004 Sb. střední vzdělání, střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou, vyšší odborné vzdělání a kurzy nebo programy vedoucí k získání stupně vzdělání dle zákona o vysokých školách 111/1998 Sb. bakalářský, magisterský, doktorský studijní program, MBA. 5 Do kategorie zaměstnanci nespadají osoby samostatně výdělečně činné a jejich manželé/ky, ale pouze jejich zaměstnanci, kteří mají pracovní smlouvu, DPP nebo DPČ. 6 Za vzdělávací instituce se pro účely této výzvy považují právnické osoby s předmětem činnosti v oblasti vzdělávání (včetně právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení zapsaných ve školském rejstříku), které mají jako hlavní předmět činnosti v posledním daňovém přiznání uvedenou činnost v oblasti vzdělávání. Strana 5 (celkem 15)

6 Nadregionální projekty: Projekty žadatelů, kteří působí ve více krajích (tj. mají zde organizační jednotky, pobočky nebo divize) a kteří do projektu jako cílovou skupinu zahrnou své zaměstnance z území více než jednoho kraje, budou zařazeny mezi projekty nadregionální. Na regionální projekty je indikativně určeno 75 % prostředků této výzvy (tj. 1,350 mld. Kč), na projekty nadregionální pak zbývajících 25 % prostředků této výzvy (tj. 450 mil. Kč). 3.4 Vymezení žadatelů o finanční podporu: Oprávnění žadatelé o finanční podporu: Žadatelé musí splňovat obě z následujících vymezení: a) z hlediska právní formy: - podnikatelský subjekt pro účely této výzvy se podnikatelským subjektem rozumí právnická osoba založená za účelem podnikání, tj. obchodní společnost nebo výrobní družstvo, a osoba samostatně výdělečně činná. Druhy obchodních společností se v návaznosti na zákon č. 513/1992 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, rozumí: veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným a akciová společnost. b) z hlediska cílových skupin: - zaměstnavatelé (podnikatelské subjekty) mohou předložit projekty, jejichž cílovou skupinou budou zaměstnanci žadatele a případně partnera. Oprávnění žadatelé musí být přímo zodpovědní za přípravu a řízení projektu, nesmí působit jako prostředníci. Role partnera, včetně jeho podílu na konkrétních aktivitách projektu, popř. části prostředků finanční podpory, musí být popsána žadatelem již v Žádosti o finanční podporu z OP LZZ, konkrétně v části Způsob zapojení partnerů do realizace projektu. V případě realizace projektu s partnery je žadatel povinen zajistit, aby vztahy mezi ním a jeho partnery odpovídaly podmínkám a principům partnerství uvedeným v Příručce pro žadatele z OP LZZ Omezení žadatelů o finanční podporu: Žádost nemohou podávat organizace či jiné subjekty, které nejsou uvedeny výše mezi oprávněnými žadateli (viz bod 3.4.1), a organizace, na které se vztahují skutečnosti uvedené v tomto bodě. Oprávněným žadatelem není zaměstnavatel, který: a) má ke dni podání žádosti uzavřenou dohodu podle 209 odst. 2 nebo 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, Strana 6 (celkem 15)

7 b) má s úřadem práce uzavřenou dohodu o odborném rozvoji zaměstnanců a poskytnutí příspěvku v rámci projektu Vzdělávejte se! financovaného z OP RLZ nebo OP LZZ, c) má na úřadu práce předloženou žádost o příspěvek na úhradu nákladů účasti zaměstnanců v projektu Vzdělávejte se! financovaného z OP RLZ nebo OP LZZ. Výše uvedené skutečnosti doloží žadatel formou čestného prohlášení ke dni podání žádosti, v případě bodů b) a c) i před podpisem rozhodnutí o poskytnutí dotace. Vzor prohlášení je součástí žádosti v aplikaci Benefit7. Potenciální žadatelé a jejich partneři nejsou oprávněni se účastnit výzvy nebo získat dotaci pokud: o jsou v likvidaci, úpadku, hrozícím úpadku či je proti nim vedeno insolvenční řízení ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon); o byl na jejich majetek prohlášen konkurz, bylo potvrzeno nucené vyrovnání, byl zamítnut návrh na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku, je proti němu veden výkon rozhodnutí, je v úpadku nebo v likvidaci dle zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání; o se dopustili jednání závažným způsobem odporujícím profesní etice, které může poskytovatel dotace prokázat; o mají v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky nebo má nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociálním zabezpečení nebo příspěvku na státní politiku zaměstnanosti; 7 o na ně byl vydán inkasní příkaz po předcházejícím rozhodnutí Komise (ES) prohlašujícím, že poskytnutá podpora je protiprávní a neslučitelná se společným trhem. Jestliže poskytovatel dotace zjistí, že tyto skutečnosti existovaly před okamžikem vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace, může poskytovatel dotace zahájit řízení o odnětí dotace podle & 15 odst. 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla. 3.5 Omezení výše finanční podpory na jeden projekt: Níže uvedené limity pro výši podpory se týkají pouze způsobilých výdajů. Výší podpory se rozumí částka poskytnutá projektu z veřejných zdrojů (nikoli celkové náklady projektu). Projekty regionální: Minimální výše podpory na jeden projekt: 1 mil. Kč Maximální výše podpory na jeden projekt: 7 mil. Kč Projekty nadregionální: Minimální výše podpory na jeden projekt: 2 mil. Kč Maximální výše podpory na jeden projekt: 15 mil. Kč 7 Pokud žadatel splňuje podmínky bezdlužnosti, je oprávněn účastnit se výzvy. Za splněné podmínky bezdlužnosti se považuje, pokud bylo poplatníkovi (plátci) daně povoleno posečkání daně nebo placení daně ve splátkách dle 60 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, nebo placení pojistného a penále ve splátkách dle 20a zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Strana 7 (celkem 15)

8 3.6 Intenzita podpory: Výše podpory projektu OP LZZ může dosáhnout až 100 % způsobilých výdajů projektu. Způsobilé výdaje projektu budou hrazeny z 85 % z prostředků OP LZZ a zbývajících 15 % z prostředků státního rozpočtu. Podpora aktivit projektů v rámci výzvy má zásadně charakter veřejné podpory. U projektů, na které se vztahují pravidla o poskytování veřejné podpory, je v rámci globálního grantu možné poskytnout podporu formou o podpory podle pravidla de minimis 8, o veřejné podpory na základě blokové výjimky na vzdělávání 9, o veřejné podpory podle dočasného rámce 10. Výše uvedené formy podpory lze v jednom projektu kombinovat. V režimu podpory de minimis je možné podniku, bez ohledu na jeho velikost, hradit až 100 % nákladů projektu za předpokladu, že s ostatními přijatými podporami de minimis nepřesáhne celková částka podpory 200 tis. EUR za poslední tři účetní období. V případě blokové výjimky na vzdělávání podle nařízení Komise (ES) č. 800/2008 je možné poskytnout příspěvek v závislosti na velikosti podniku v souladu s limity pro poskytnutí veřejné podpory na vzdělávání zaměstnanců. Zaměstnavatelé se budou na úhradě nákladů projektu podílet určitou procentní částí svými finančními prostředky. Podle dočasného rámce podpory 11 je možné podniku, bez ohledu na jeho velikost, hradit až 100 % nákladů. Částka podpory jednomu podniku přitom nesmí spolu s podporou de minimis poskytnutou v období od až přesáhnout hodnotu EUR. Žadatel musí v žádosti určit, zda žádá o podporu ve formě veřejné podpory podle blokové výjimky, podle pravidla de minimis, podle dočasného rámce podpory nebo kombinací těchto forem. K tomuto určení zásadně poskytovatel přihlédne při vydání právního aktu o poskytnutí podpory. V případě, že žadatel zvolí formu podpory podle dočasného rámce, bude rozhodnutí o poskytnutí dotace vydáno nejdříve v okamžiku schválení příslušného režimu podpory pro Českou republiku Evropskou komisí. V případě zamítavého stanoviska EK bude žadatel vyzván k úpravě žádosti a zvolení jiného režimu veřejné podpory. 8 Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis. 9 Čl. 38 a 39 Nařízení komise (ES) č. 800/2008, kterým se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách). 10 Bod Dočasného rámce Společenství pro opatření státní podpory zlepšující přístup k financování za současné finanční a hospodářské krize (Úř. věst. C 16, , s. 1). 11 Narozdíl od podpory de minimis a podpory podle blokových výjimek lze podporu podle dočasného rámce poskytnout vedle podniků, které nenaplňují definici podniku v obtížích, rovněž podnikům, které jsou chápány jako podniky v obtížích, avšak nebyly v této situaci ke dni 1. července Definice podniku v obtížích, viz. příručka D7_Veřejná podpora a podpora de minimis. Prohlášení žadatele o oprávněnosti z hlediska ustanovení o podniku v obtížích bude dokládat žadatel, jehož projekt bude vybrán k podpoře z OP LZZ, před vydáním právního aktu o poskytnutí podpory. Strana 8 (celkem 15)

9 Při poskytování podpory de minimis, veřejné podpory na základě blokové výjimky na vzdělávání a veřejné podpory podle dočasného rámce jsou konkrétní podmínky jejího čerpání stanoveny právním aktem o poskytnutí podpory. Veškerá pravidla se řídí příručkou Veřejná podpora a podpora de minimis v OP LZZ. Intenzita veřejné podpory vyjadřuje podíl poskytnutých veřejných prostředků na příslušných způsobilých nákladech projektu. Zbylou část nákladů musí žadatel uhradit z vlastních zdrojů. Žadatel (příjemce), resp. jeho partneři, se na financování způsobilých výdajů projektu podílí v následujících případech: pokud tak stanoví bloková výjimka, podle které je podpora poskytnuta (intenzita podpory je nižší než 100%, viz. bod 3 Popis výzvy); je-li tak z jiných důvodů určeno v právním aktu o poskytnutí podpory. V rámci podpory de minimis a veřejné podpory podle dočasného rámce může činit intenzita podpory až 100%. Žadatelé (pokud nejsou výjimečně podnikem přijímajícím veřejnou podporu) nemusí prokazovat vlastní zdroje pro financování projektů. V případě, že bude jejich projekt vybrán k podpoře z OP LZZ, obdrží 100 % finančních prostředků na jeho realizaci, pokud nebude v právním aktu o poskytnutí podpory rozhodnuto jinak. 3.7 Výdaje na nákup služeb: Výdaje na nákup služeb podléhají pravidlům OP LZZ, které upravuje Metodický pokyn pro zadávání zakázek v OP LZZ a Metodika způsobilých výdajů OP LZZ. Tyto příručky vymezují mj. maximální výši výdajů na nákup služeb plynoucích z uzavřených smluv s dodavateli a z plnění vystavených objednávek. Jejich výše nesmí u projektů vybíraných v rámci výzev na grantové projekty převýšit 70 % způsobilých výdajů. Postup pro výběr dodavatelů a uzavírání smluv s nimi se bude řídit zákonem o veřejných zakázkách 12 pokud se na ně tento zákon vztahuje - a postupem pro výběr dodavatelů, bližší informace jsou uvedeny v Metodickém pokynu pro zadávání zakázek v OP LZZ. 3.8 Kritéria věcného hodnocení: Předložené žádosti budou hodnoceny na základě následujících kritérií věcného hodnocení OP LZZ: A B C Smysl a cíle projektu Cílová skupina Žadatel D Projektové řízení, udržitelnost a rizikovost projektu A1 Zdůvodnění potřebnosti projektu A2 Vazba na cíle výzvy (oblasti podpory OP LZZ) A3 Zhodnocení cílů projektu B1 Jasné vymezení cílové skupiny B2 Přiměřenost cílové skupiny B3 Přínos projektu pro cílovou skupinu B4 Způsob zapojení cílové skupiny C1 Kompetence žadatele C2 Zkušenosti žadatele a členů týmu C3 Partneři D1 Volba a popis klíčových aktivit, harmonogram projektu D2 Předpoklady pro udržitelnost projektu po skončení financování OP LZZ D3 Kvalita řízení rizik 12 Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Strana 9 (celkem 15)

10 E Rozpočet projektu D4 Rizikovost projektu E1 Přiměřenost rozpočtu projektu jeho obsahové náplni a rozsahu E2 Přehlednost, srozumitelnost a věcná správnost rozpočtu F Výsledky a výstupy F1 Šíře a adekvátnost výběru monitorovacích indikátorů F2 Reálnost kvantitativních hodnot monitorovacích indikátorů F3 Přiměřenost výsledků vzhledem k požadovaným prostředkům G Rozpor s horizontálními tématy H Závěrečné zhodnocení Specifická kritéria Kritérium inovativnosti Kritérium komplexnosti Kritérium Synergie (IPRM) 13 Metodika hodnocení specifických kritérií je uvedena v příloze této výzvy. 4. Místo realizace projektu: Cílová skupina podpořených projektů musí pocházet z jiného regionu než z hlavního města Prahy. Projekt by v zásadě měl být realizován v regionu, ze kterého pochází cílová skupina, avšak v odůvodněných případech (např. dopravní dostupnost) může být projekt realizován i v Praze. Území dopadu pro určení územní příslušnosti cílové skupiny je rozhodující převažující místo výkonu práce. 5. Forma podpory: Podpora bude poskytována v rámci OP LZZ formou nevratné finanční pomoci - dotace. Na poskytnutí finanční pomoci není právní nárok. 6. Doba trvání projektu : Maximální délka trvání projektu, předkládaného v rámci této výzvy, jsou 2 roky (24 měsíců). 7. Monitorování projektu: Na základě stanovených cílů projektu si žadatel určí hodnoty monitorovacích indikátorů, kterých chce svým projektem dosáhnout, a tyto hodnoty uvede v Žádosti o finanční podporu. Při monitorování realizace projektu musí příjemce naplňování těchto indikátorů průběžně sledovat a vykazovat v monitorovacích zprávách projektu (zpráva o zahájení realizace projektu, průběžné monitorovací zprávy a závěrečná monitorovací zpráva), v případě 13 Specifická bonifikace pro projekty zařazené do IPRM (Integrované plány rozvoje města): V případě, že předložený projekt je zároveň zahrnut do IPRM, bude mu přidělena bodová bonifikace ve výši 10 % ze získaného bodového ohodnocení. Tato bonifikace bude přičtena formou specifického kritéria "synergie", které bude uplatňováno pouze pro projekty zahrnuté do IPRM. 10% bonifikaci je možné připsat pouze projektům, které v rámci hodnocení obecných kritérií získaly 65 a více bodů. Zahrnutí projektu do IPRM žadatel doloží prohlášením příslušného zpracovatele IPRM (obce resp. města), které dodá jako přílohu žádosti. Strana 10 (celkem 15)

11 některých indikátorů i v detailním členění (např. podle pohlaví, podle postavení na trhu práce apod.). Bližší informace jsou uvedeny v Metodice monitorovacích indikátorů OP LZZ. 8. Způsobilé výdaje projektu: Podpora poskytnutá projektům realizovaným v rámci OP LZZ se vztahuje pouze na způsobilé výdaje. Bližší informace k pravidlům i jednotlivému přehledu způsobilých výdajů (včetně členění dle jednotlivých kapitol rozpočtu, jejich limitů a nezpůsobilých výdajů) jsou uvedeny v Metodice způsobilých výdajů OP LZZ. 9. Nepřímé náklady: V rámci rozpočtu projektu se způsobilé nepřímé náklady vyjadřují v jednotkách procent vzhledem k celkovým způsobilým přímým výdajům po odečtení výdajů na křížové financování. V každé projektové žádosti je nutné nepřímé náklady vyčíslit. Podíly nepřímých nákladů na celkových přímých způsobilých výdajích bez křížového financování jsou pro tuto výzvu následující: Objem přímých výdajů (bez výdajů, jež % nepřímých nákladů spadají do křížového financování) Do 4 mil. Kč 18 % Nad 4 mil. Kč a do 6 mil. Kč včetně 16 % Nad 6 mil. Kč a do 10 mil. Kč včetně 14 % Nad 10 mil. Kč a do 15 mil. Kč včetně 12 % Pokud je podíl kapitoly Nákup služeb na celkových přímých způsobilých výdajích projektu vyšší než 60 %, snižuje se výše uvedené procento nepřímých nákladů na polovinu (tj. 9 %, 8 %, 7 % nebo 6 % ). Žádné jiné procentuální vyjádření nepřímých nákladů není možné. Podrobnosti k vymezení nepřímých nákladů projektu jsou uvedeny v Metodice způsobilých výdajů OP LZZ, která je zveřejněna na Křížové financování: o Maximální objem prostředků, které mohou být v rámci výzvy přiděleny na křížové financování, je 162 mil. Kč (tj. 9 % prostředků alokovaných na výzvu); o Garantovaný maximální podíl způsobilých výdajů projektu, které mohou být hrazeny z křížového financování představuje 3 % způsobilých přímých výdajů projektu; o Maximální podíl způsobilých výdajů projektu, které mohou být hrazeny z křížového financování, představuje 9 % způsobilých přímých výdajů projektu. Strana 11 (celkem 15)

12 11. Termíny výzvy: o Žádosti je možné podávat: od o Ukončení příjmu žádostí: hod. Žádosti doručené po termínu uzavření výzvy budou automaticky vyřazeny (pro žádosti doručované poštou není rozhodující datum razítka na obálce, ale datum a čas doručení žádosti). o Dílčí uzávěrky pro příjem projektů: První uzávěrka pro přijímání projektů bude , následně bude uzávěrka každé tři týdny. Hodnotící proces bude zahájen, bude-li doručeno alespoň 5 projektů. o Dokumenty pro úspěšné zpracování žádosti: Při zpracování žádosti je nezbytné seznámit se s následujícími příručkami. D1_Příručka pro žadatele, D2_Příručka pro příjemce, D3_Horizontální témata, D4_Manuál pro publicitu, D5_Metodika způsobilých výdajů OP LZZ, D6_Průvodce vyplněním projektové žádosti, D7_Veřejná podpora a podpora de minimis, D8_Metodika monitorovacích indikátorů, D9_Metodický pokyn pro zadávání zakázek a D10_ Pokyny pro vyplnění monitorovacích zpráv o realizaci projektu a jejich příloh. Všechny tyto texty společně tvoří tzv. Desatero OP LZZ, které je dostupné ke stažení na webových stránkách Způsob výběru projektů: Předložené grantové projekty žadatelů jsou hodnoceny průběžně dle data registrace žádosti v IS Monit7+. Žádosti jsou po kontrole splnění formálních náležitostí a kritérií přijatelnosti předány k věcnému hodnocení. Po ukončení věcného hodnocení projektů provede výběrová komise vyhlašovatele výzvy výběr projektů pro poskytnutí finanční pomoci z OP LZZ. 13. Účast v dalších projektech a žádostech o podporu z veřejných zdrojů: Na projekt, kterému byla přidělena finanční podpora z OP LZZ, nelze čerpat podporu z jiného programu Evropské unie nebo České republiky. Pokud bude projekt žadatele vybrán k financování z OP LZZ, musí žadatel doložit formou prohlášení, že na stejný projekt nečerpá podporu z jiného programu Evropské unie nebo České republiky. Toto prohlášení bude předloženo jako jeden z podkladů pro uzavření právního aktu o poskytnutí podpory. Žadatel, který předložil projekt do výzvy č. 23 OP LZZ a jehož projekt je stále v procesu hodnocení 14, není oprávněn podat do této výzvy identický projekt, tj. projekt shodný ve věcné podstatě a zaměřený na stejné regiony. Omezení platí do ukončení výběrového procesu výzvy č Předložení žádosti o finanční podporu: Žádost o finanční podporu z OP LZZ je žadatelem vypracována on-line v aplikaci Benefit7 (elektronická žádost) přímo na internetových stránkách nebo 14 Projekt není v procesu hodnocení, pokud byl žadatel vyrozuměn o vyřazení žádosti z dalšího hodnocení na základě nesplnění kritérií přijatelnosti nebo pokud nesplnil podmínky věcného hodnocení. Stav žádostí je možné ověřit v aplikaci Benefit7. Strana 12 (celkem 15)

13 zadost.eu. Na těchto internetových stránkách jsou k dispozici Pokyny Řídícího orgánu, které slouží žadateli jako postup při registraci do aplikace Benefit7 a rovněž jako pomůcka pro vyplnění žádosti o finanční podporu v rámci konkrétní výzvy. Pro žadatele je zřízena hotline adresa na kterou mohou posílat případné dotazy technického rázu. Žádost je zároveň předložena vyhlašovateli výzvy v listinné podobě. Listinná podoba žádosti (včetně příloh) musí být doručena v zalepené obálce doporučenou poštou nebo předána osobně (doručitel obdrží datované a podepsané potvrzení o převzetí) vyhlašovateli výzvy, který ji bude hodnotit. Žádosti zaslané jiným než výše uvedeným způsobem (např. faxem nebo em) nebo doručené jinému subjektu nebudou akceptovány. Tištěná verze finálně uložené žádosti musí být předložena ve 3 výtiscích (jeden originál nebo úředně ověřená kopie a dvě kopie) a podepsaná na příslušném místě žádosti statutárním zástupcem žadatele, nebo jím na základě plné moci pověřenou osobou. Tištěná verze předkládané žádosti a žádost finálně uložená v aplikaci Benefit7 musí mít stejný Unikátní klíč (Hash). Listy výtisku žádosti je nutno pevně spojit, tj. podepsaná žádost musí být sešita a přelepena páskou v levém horním rohu (na přední i zadní straně) nebo jiným obdobným způsobem zamezujícím neoprávněnému nakládání s žádostí. Páska musí být označena podpisem (případně podpisem a razítkem) statutárního zástupce žadatele oprávněného jednat jeho jménem. Za pevné spojení není považována kroužková vazba či vazba do hřbetu. Všechny povinné a případně další přílohy musí být předloženy ve 3 výtiscích (jeden originál nebo úředně ověřená kopie a dvě kopie). Každá z příloh žádosti musí být označena pořadovým číslem podle jejího označení v seznamu příloh a podepsána statutárním zástupcem žadatele, nebo jím na základě plné moci pověřenou osobou a naskenovaná v aplikaci Benefit7. Vícestránková příloha musí být sešita. Požadované přílohy jsou součástí žádosti, avšak jsou k ní pouze volně přiloženy. Povinné přílohy žádosti: o Doklad o právní subjektivitě je nutné předložit v odpovídající formě (odlišné podle právní formy žadatele). Přehled a konkrétní výčet právních forem je uveden v Příručce pro žadatele z OP LZZ. Žadatel, který má jako jeden z předmětů činností v dokladu o právní subjektivitě uvedenou činnost v oblasti vzdělávání, doloží navíc kopii posledního daňového přiznání. o Prohlášení o velikosti podniku (dokládá pouze žadatel, který zaškrtl, že je MSP a žádá v blokové výjimce). o Rozdělení veřejné podpory a soukromého spolufinancování tabulka pro výpočet míry veřejné podpory a případného soukromého spolufinancován (povinné v případě, kdy má podpora nebo její část charakter veřejné podpory nebo podpory de minimis). Vzor ke stažení v Benefit7. o Čestné prohlášení. Formuláře těchto povinných příloh jsou součástí žádosti o finanční podporu z OP LZZ (Benefit7). Strana 13 (celkem 15)

14 V případě, že bude žadatel úspěšný a jeho projekt bude vybrán k podpoře z OP LZZ, bude před podpisem právního aktu o financování z OP LZZ povinen doložit některé další přílohy: o Prohlášení o bezdlužnosti vůči veřejné správě a zdravotním pojišťovnám; o Prohlášení o partnerství (pouze v případě, že je projekt realizován ve spolupráci s partnery); o Prohlášení žadatele o oprávněnosti z hlediska ustanovení o podniku v obtížích. Označení obálky: Žádost musí být doručena v zalepené obálce, na které musí být uvedeno: adresa vyhlašovatele; název operačního programu; číslo prioritní osy a oblasti podpory; název globálního grantu; číslo výzvy globálního grantu; název projektu; plný název a adresa žadatele; upozornění NEOTVÍRAT v levém horním rohu. Poštovní adresa vyhlašovatele: Ministerstvo práce a sociálních věcí Odbor řízení pomoci z ESF Oddělení realizace OP LZZ - Adaptabilita Na Poříčním právu 1, Praha 2 Kontaktní místo (pro osobní doručení žádostí): Ministerstvo práce a sociálních věcí Odbor řízení pomoci z ESF Oddělení realizace OP LZZ - Adaptabilita Detašované pracoviště: Kartouzská 4, Praha 5, 3. patro Žádosti lze předkládat v těchto hodinách: pondělí až pátek od 9.00 do hod. Mimo tyto hodiny lze žádost osobně doručit jen na základě předchozí domluvy. V případě osobního doručení žadatel předem vyplní Potvrzení o převzetí žádosti a spolu s žádostí jej předloží pracovníkům vyhlašovatele. Formulář Potvrzení je přílohou výzvy. Kontaktní osoby: Jméno osoby: Mgr. Marcela Pavelková Jméno osoby: Mgr. Ladislava Veselá Strana 14 (celkem 15)

15 Jméno osoby: PhDr. Marína Landová Jméno osoby: Ing. Eva Tomsová Dotazy k této výzvě je možné zasílat na výše uvedenou ovou adresu. Odpovědi budou zveřejňovány v týdenních intervalech na Seznam příloh výzvy: o Metodika hodnocení specifických kritérií; o Aktivity vlastní realizace dalšího profesního vzdělávání zaměstnanců; o Potvrzení o převzetí žádosti. Strana 15 (celkem 15)

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení pomoci z ESF (Řídící orgán OP LZZ) vyhlašuje VÝZVU k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci OPERAČNÍHO

Více

ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) vyhlašuje VÝZVU

ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) vyhlašuje VÝZVU I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Č. j.: 23 440/2008-41 ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE

Více

Výzva - oblast intervence 3.1, aktivita c) investiční podpora sociální ekonomiky

Výzva - oblast intervence 3.1, aktivita c) investiční podpora sociální ekonomiky Výzva - oblast intervence 3.1, aktivita c) investiční podpora sociální ekonomiky Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky vyhlašuje dne 10. 4.2009 1. výzvu k předkládání žádostí o finanční

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST PROJEKTOVÁ PŘÍRUČKA Operační program PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST Verze: 5.3 Datum účinnosti: 30. 7. 2014 PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Evropský fond pro regionální rozvoj OBSAH ČÁST A ZÁKLADNÍ

Více

PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU

PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 46 OBSAH: 1. ÚVOD... 3 2. PODMÍNKA NESTRANNOSTI

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Identifikace výzvy Inovace Inovační

Více

DEJME (ŽE)NÁM ŠANCI MIMOŘÁDNÁ GRANTOVÁ VÝZVA PROGRAMU PROGRAMOVÁ OBLAST: DOMÁCÍ NÁSILÍ A NÁSILÍ ZALOŽENÉ NA POHLAVÍ VELKÉ GRANTY

DEJME (ŽE)NÁM ŠANCI MIMOŘÁDNÁ GRANTOVÁ VÝZVA PROGRAMU PROGRAMOVÁ OBLAST: DOMÁCÍ NÁSILÍ A NÁSILÍ ZALOŽENÉ NA POHLAVÍ VELKÉ GRANTY MIMOŘÁDNÁ GRANTOVÁ VÝZVA PROGRAMU DEJME (ŽE)NÁM ŠANCI PROGRAMOVÁ OBLAST: DOMÁCÍ NÁSILÍ A NÁSILÍ ZALOŽENÉ NA POHLAVÍ VELKÉ GRANTY ČÍSLO VÝZVY: 63 302-2014-5 NORSKÉ FONDY 2009 2014 NADACE OPEN SOCIETY FUND

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Identifikace výzvy Inovace Inovační projekt

Více

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Ministerstvo zemědělství Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Program zemědělského aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje Zadání pro veřejnou soutěž Praha, červen 2014 Schváleno

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ. PROGRAM ZÁRUKA 2015 až 2023

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ. PROGRAM ZÁRUKA 2015 až 2023 VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ PROGRAM ZÁRUKA 2015 až 2023 Číslo výzvy I. Datum vyhlášení výzvy 24. 2. 2015 Příjem žádostí Od 24. 2. 2015 do 31. 12. 2017 Systém sběru žádostí Kontinuální Obsah 1. CÍL PROGRAMU...

Více

Seznam změn č. 1. Směrnice pro žadatele Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko Śląsk Cieszyński

Seznam změn č. 1. Směrnice pro žadatele Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko Śląsk Cieszyński Seznam změn č. 1 Směrnice pro žadatele Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko Śląsk Cieszyński 1. str. 3, bod 1 Seznam zkratek OPS OEÚS Odbor regionální přeshraniční spolupráce na MMR ČR plnící

Více

Směrnice MŽP č. 12/2009

Směrnice MŽP č. 12/2009 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V Praze dne 15. října 2009 Č.j.: 3973/M/09 71656/ENV/09 Směrnice MŽP č. 12/2009 pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků pro projekty z Operačního

Více

Program CZ 04 Ohrožené děti a mládež. Výzva k předkládání žádostí o grant v rámci Malého grantového schématu. z EHP fondů 2009 2014

Program CZ 04 Ohrožené děti a mládež. Výzva k předkládání žádostí o grant v rámci Malého grantového schématu. z EHP fondů 2009 2014 Program CZ 04 Ohrožené děti a mládež Výzva k předkládání žádostí o grant v rámci Malého grantového schématu z EHP fondů 2009 2014 Ministerstvo práce a sociálních věcí Partner programu (zprostředkovatel

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. Část A Základní ustanovení. Článek 1 Obecná ustanovení

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. Část A Základní ustanovení. Článek 1 Obecná ustanovení VŠEOBECNÉ PODMÍNKY Část A Základní ustanovení Článek 1 Obecná ustanovení 1. Všeobecné podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu (dále jen Smlouva

Více

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Věc: Výzva k podání nabídky Česká republika Český telekomunikační úřad, se sídlem:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku ANALÝZY A SYSTÉMOVÁ PŘÍPRAVA zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD Sídlo: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 379/84A, 360 06 Karlovy Vary tel.: 354 222 624 e-mail: ridiciorgan@nuts2severozapad.cz

Více

';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna 2015

';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna 2015 MĚSTSKA ČAST PRAHA 8 Úřad městské části (1) První den zveřejnění: Poslední den zveřejnění: Počet Hstů:.10 ';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna

Více

Obsah: Je připravena smlouva o financování 21

Obsah: Je připravena smlouva o financování 21 Obsah: PŘÍPRAVA PROJEKTU 2 Nápad na papíře - Projektový záměr/fiche 3 Jak zaplatit realizaci? Vytipování finančních zdrojů 6 Kde a jak zažádat o peníze? Příprava žádosti o grant/dotaci/úvěr 10 Žádost,

Více

DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH ZE ZDROJŮ EU, NESPADAJÍCÍCH POD APLIKACI ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Platné od 1.

Více

Návrh programu Národní program udržitelnosti I na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Návrh programu Národní program udržitelnosti I na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací III. Návrh programu Národní program udržitelnosti I na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 1. Název programu Národní program udržitelnosti I (dále jen Program NPU I ) 2. Identifikační kód

Více

Vytvoření krátkých animovaných filmů a kompilačního DVD pro potřeby informační kampaně v oblasti propagování práv dětí v České republice

Vytvoření krátkých animovaných filmů a kompilačního DVD pro potřeby informační kampaně v oblasti propagování práv dětí v České republice ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA SLUŽBY zadávané dle ust. 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále i jen zákon ), a v souladu s

Více

PROGRAM PODPORY FILMOVÉHO PRŮMYSLU

PROGRAM PODPORY FILMOVÉHO PRŮMYSLU PROGRAM PODPORY FILMOVÉHO PRŮMYSLU 1 I. OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Program podpory filmového průmyslu (dále jen Program ) 1 definuje pravidla a stanovuje podmínky pro poskytování

Více

Podle těchto příloh je poskytována podpora z Fondu žádostem akceptovaným od nabytí

Podle těchto příloh je poskytována podpora z Fondu žádostem akceptovaným od nabytí Přílohy IV Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků účinné

Více

Příručka. elektronická projektová žádost v aplikaci Benefit7

Příručka. elektronická projektová žádost v aplikaci Benefit7 elektronická projektová žádost v aplikaci Benefit7 Obsah 1 Jak vyplnit webovou žádost obecná část 3 1.1 Přístup a spuštění aplikace BENEFIT7 3 1.2 Okna aplikace Benefit7 6 1.3 Registrace a přihlášení uţivatele

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem Pardubická krajská nemocnice, a.s. dodávka nábytku a kuchyňského vybavení zadávaná dle zákona

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD Sídlo: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 379/84A, 360 06 Karlovy Vary tel.: 354 222 624 e-mail: ridiciorgan@nuts2severozapad.cz

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu ZAJIŠTĚNÍ REALIZACE KURZŮ K DVPP PRO OA, HŠ A SOŠ, TURNOV, ZBOROVSKÁ 519, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Projekt OP VK: Podpora profesního rozvoje pedagogických

Více