tázací dovětek část druhá Tázací dovětky se objevují i v rozkazovacích větách. V češtině v tomto případě nebývají tak běžné, ale používáme je také:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "tázací dovětek část druhá Tázací dovětky se objevují i v rozkazovacích větách. V češtině v tomto případě nebývají tak běžné, ale používáme je také:"

Transkript

1 Tázací dovětky část druhá V tomto příspěvku se dále podíváme na tázací dovětky v angličtině. Zaměříme se především na obtížnější a méně časté aspekty tohoto gramatického jevu. Vysvětlíme si, jak se používají tázací dovětky u rozkazovacích vět a s modálními slovesy. Dále upozorníme na některé oblíbené 'chytáky' tvůrců gramatických testů, a na závěr si uvedeme další gramatické jevy, které s tázacími dovětky souvisí. Rozkazovací věty Tázací dovětky se objevují i v rozkazovacích větách. V češtině v tomto případě nebývají tak běžné, ale používáme je také: Podej mi to, ano? Přestaň, jo? V angličtině můžeme použít dva typy takového dovětku. Jeden se používá u rozkazů pro druhou osobu jednotného i množného čísla (bež / běžte, dělej / dělejte), a to jak pro kladné, tak pro záporné rozkazy (sedni si / nesedej si, přineste / nenoste). Ten má tvar WILL YOU?, popř. WOULD YOU? nebo COULD YOU? (vybrat si můžete sami). Give it to me, will you? 1 Don't do it, will you? 2 Open the door, would you? 3 Druhý typ tázacího dovětku používáme pro rozkazy první osobě množného čísla (pojďme, udělejme, nechoďme apod.). Ten má tvar SHALL WE? v kladných i záporných rozkazech. Let's go home, shall we? Let's start, shall we? Let's not be late, shall we? Don't let's go there, shall we? Modální slovesa U vět s modálními slovesy se samozřejmě dovětky používají také. I zde platí pravidlo, že kladné věty mají záporný dovětek, a záporné věty mají kladný dovětek. Problém však je v tom, že gramatický protiklad modálních sloves bývá jiný než jejich významový či logický protiklad. Např. sloveso must může mít za jistých okolností logický protiklad např. needn't, jindy can, jindy mustn't. V tázacích dovětcích však nejde o logiku, tvoří se ryze gramaticky: Oznamovací věta can can't must mustn't needn't ought to tázací dovětek can't can mustn't must need oughtn't

2 oughtn't to should shouldn't ought shouldn't should Z toho plyne, že můžeme zapomenout např. na tabulku objevující se v učebnici Angličtina pro jazykové školy, kde se jako zápor slovesa must uvádí needn't, a zápor slovesa may je mustn't. He can't swim, can he? We should start studying, shouldn't we? I must try harder, mustn't I? He mustn't be late, must he? They needn't worry, need they? - o tomto jevu více v následující sekci She oughtn't to tell him, ought she? He can't have been there, can he? They must have felt very sad, mustn't they? Chytáky a záludnosti Princip tvoření tázacích dovětků není zase tak složitý. Autoři různých testů se však často snaží studenty nachytat a zmást. Proto se podíváme na několik následujících úkazů, které nejsou v běžném životě tak časté, ale které se mohou objevit např. v přijímacím testu na VŠ, v závěrečné zkoušce na střední škole apod. Pozor na stažené tvary Pokud je ve větě použitý stažený tvar ('s, 'd apod.), je důležité větět, o jaké sloveso se ve skutečnosti jedná. He's seen me, hasn't he? (=He has seen me) He's working, isn't he? (=He is working) Další příklad: He'd done it, hadn't he? (=He had done it) He'd do it, wouldn't he? (=He would do it) Nejoblíbenějším chytákem je však vazba I'd rather (=I would rather) a I'd better (=I had better). You'd better go now, hadn't you? (=You had better go now - raději bys už měl jít, ne?) You'd rather stay, wouldn't you? (=You would rather stay - raději bys tu zůstal, viď?) Pozor na vazbu s THERE Ve větách s tzv. existenční vazbou, tedy THERE IS, THERE ARE apod, se používá THERE jako podmět věty a ten bude také v tázacím dovětku. There is a house on the hill, isn't there? There have never been so many people, have there? There can't be anything wrong with him, can there? There must be someone who can help you, mustn't there? Pozor na matoucí vedlejší věty Tázací dovětek bývá i v krátkých souvětích, potom se však řídí hlavní větou a ne vedlejší. He thinks that he is very clever, doesn't he? nikoliv isn't he He couldn't remember what his name was, could he? nikoliv wasn't it

3 Pozor na neurčitá podstatná jména: he / she? Z některých podstatných jmen a zájmen není jisté, zda se jedná o muže či ženu. V takových případech v dovětku použijeme zájmeno pro množné číslo they. Somebody has broken the window, haven't they? nikoliv hasn't somebody, hasn't he, hasn't she, hasn't it, hasn't he or she... The injured person didn't die, did they? nikoliv did he, did she, did it... Pozor na HAVE a NEED Sloveso have lze používat jako pomocné sloveso (např. ve vazbě have got ve významu mít, nebo v předpřítomném čase) a nebo jako sloveso významové. Otázka a zápor se v obou případech tvoří odlišně. U pomocného slovesa používáme v otázkách převrácení slovosledu (Have you got? / Have you seen it?) a v záporech ke slovesu přidáme not (I haven't got. / I haven't seen it.). V druhém případě používáme pomocné DO / DON'T apod. (Do you have to go? I don't usually have breakfast. apod.) Proto se bude také odlišně tvořit tázací dovětek: They haven't got a dog, have they? nikoliv do they She has returned, hasn't she? nikoliv didn't she ALE: They don't have a dog, do they? nikoliv have they He has shower every day, doesn't he? nikoliv hasn't he They haven't got a dog, have they? nikoliv do they He has to study a lot, doesn't he? nikoliv hasn't he Se slovesem need je to obdobné. Používáme-li toto sloveso jako významové (tedy potřebovat), otázky a zápory tvoříme se slovesem DO, DOES, DID, tedy i tázací dovětek bude s tímto pomocným slovesem: She needs a new bicycle, doesn't she? nikoliv needn't she I don't need to do it today, do I? nikoliv need I Pokud však používáme NEED jako modální sloveso (dnes se používá už výhradně v záporu - needn't - nemuset), v tázacím dovětku bude jeho gramatický protiklad, modální sloveso NEED (které se dnes jako modální už běžně nepoužívá) We needn't do that, need we? nikoliv do we She needn't do the cooking at home, need she? nikoliv does she Problém s I AM Jaký dovětek použít u vět s I am není snadné určit. Je několik způsobů, ale jen jeden je všeobecně považován za správný a spisovný: aren't I?. Běžně používané ain't I je hovorové a nespisovné. I'm taller than you, aren't I? Obdobné jevy Gramatiku, kterou jsme si v těchto dvou článcích vysvětlili, můžeme použít i v jiných případech. Jedním z nich jsou např. doplňkové otázky (jak já říkám nevěřícné otázky) a druhým jsou přitakání (já také, já také ne, já ano, já ne). Doplňkové otázky Doplňkovou otázku můžeme použít jako reakci na to, co někdo jiný pronesl. Je to jev velice podobný tázacím dovětkům. V češtině jako doplňkovou otázku používáme slova např. opravdu? / vážně? / fakt? apod.

4 'Včera jsem viděl ten nový film s Tomem Hanksem.' - 'Vážně?' 'Dostal jsem čtyřku z matiky.' - 'Fakt?' V angličtině použijeme opět pomocné sloveso a podmět, stejně jako u tázacích dovětků. Rozdíl je však ten, že zatímco tázací dovětek má opačnou polaritu (je kladný, pokud je věta záporná, a záporný, pokud je věta kladná), doplňková otázka má polaritu stejnou jako věta. 'I love U2.' -- 'Do you?' 'She doesn't like me.' -- 'Doesn't she?' 'We're going on holiday.' -- 'Are you?' 'I must study harder.' -- 'Must you?' 'There weren't many people.' -- 'Weren't there?' I zde lze použít stoupavou či klesavou intonaci, podle toho, zda se doplňkovou otázkou skutečně ptáme a očekáváme potvrzení, nebo pokud touto otázkou pouze vyjadřujeme své překvapení. Samozřejmě že je možné v hovorové angličtině použít jako doplňkovou otázku 'Really?' nebo jinou hovorovou vazbu (např. No kidding! - Nekecáš?) 'I love U2.' -- 'Really?' 'She doesn't like me.' -- 'No?' Přitakání Druhou 'gramatikou', která souvisí s tázacími dovětky, jsou přitakání. Myslím tím krátké věty, kterými můžeme vyjádřit, zda jsme na tom stejně jako druhý mluvčí, nebo jinak. V češtině jsou to především tyto výrazy: já také, já také ne, já ano, já ne. Jak je tomu ale v angličtině? Já také Kladné přitakání, já také, můžete anglicky vyjádřit buď jednoduchou frází 'Me too.' nebo gramatickou vazbou se slůvkem so + pomocné sloveso + podmět věty (nemusí být nahrazený zájmenem): 'I'm so happy.' -- 'So am I.' 'He's very tall.' -- 'So am I.' 'I've got two brothers.' -- 'So have I.' 'I can ski.' -- 'So can I.' 'I must lose weight.' -- 'So must I.' 'They are very good at sports.' -- 'So are we.' (my taky) 'I like tennis.' -- 'So do I.' 'I've already seen it.' -- 'So have I.' 'I started school last year.' -- 'So did I.' 'I love heavy metal.' -- 'So does Jane.' (Jana taky) 'My house is large.' -- 'So is mine.' (můj taky) Já také ne Záporné přitakání, já také ne, můžete anglicky vyjádřit buď jednoduchou frází 'Me neither.' nebo gramatickou vazbou se slůvkem nor nebo neither + pomocné sloveso (kladné) + podmět věty (nemusí být nahrazený zájmenem).: 'I'm not very happy.' -- 'Nor am I.' 'He isn't very tall.' -- 'Neither am I.' 'I haven't got any brothers.' -- 'Nor have I.' 'I can't ski.' -- 'Neither can I.' 'I mustn't fail.' -- 'Nor must I.' 'They aren't very good at sports.' -- 'Neither are we.' (my taky ne) 'I don't like tennis.' -- 'Nor do I.' 'I've never seen it.' -- 'Neither have I.'

5 'I didn't go to school yesterday.' -- 'Nor did I.' 'I don't like heavy metal.' -- 'Neither does Jane.' (Jana taky ne) 'My car wasn't expensive.' -- 'Neither was mine.' (moje taky ne) Já ano, já ne Máte-li jinou zkušenost než mluvčí, česky prohodíte já ano nebo já ne. Anglicky však nelze říci 'I yes.' ani 'I no.'. Proto použijeme opět krátkou gramatickou vazbu, kde bude podmět a pomocné sloveso opačné polarity, než je ve větě, na kterou reagujeme: 'I'm not very happy.' -- 'I am.' (já jo, já jsem) 'I haven't got any brothers.' -- 'I have.' (já mám) 'I can't ski.' -- 'I can.' (já umím) 'They aren't very good at sports.' -- 'We are.' (my jsme) 'I don't like tennis.' -- 'I do.' (já mám) 'I've never seen it.' -- 'I have.' (já ano) 'I didn't go to school yesterday.' -- 'I did.' (já šel) 'I don't like heavy metal.' -- 'Jane does.' (Jana ano) 'My house is large.' -- 'Mine isn't.' (můj není) 'I'm so happy.' -- 'I'm not.' (já nejsem) 'I've got two brothers.' -- 'I haven't.' (já ne, já nemám) 'I can ski.' -- 'I can't.' (já neumím) 'I must lose weight.' -- 'I needn't.' (já nemusím - zde již musí být významový protiklad - nemusím, ne NESMÍM) 'They are very good at sports.' -- 'We aren't.' (my ney) 'I like tennis.' -- 'I don't.' (já ne) 'I've already seen it.' -- 'I haven't.' 'I started school last year.' -- 'I didn't.' 'I love heavy metal.' -- 'Jane doesn't.' (Jana ne) 'My car wasn't expensive.' -- 'Mine was.' (moje bylo) 1) Dejmi to, buď tak hodný. 2) Nedělej to, jo? 3) otevři ty dveře, byl bys tak laskav?

všechny tyto časy se nachází třeba v následujících větách na stejné vzrušující téma, namely uklízení pokoje

všechny tyto časy se nachází třeba v následujících větách na stejné vzrušující téma, namely uklízení pokoje ONE... BASIC TENSES nejdřív je samozřejmě třeba vysvětlit jak funguje základních řekněme osm časů, a to pokud možno v jedné hodině. studenti se v tom sice budou chvilku plácat, ale v konečném důsledku

Více

Elementary. Stručný přehled gramatiky pro úroveň A1. Ing. Ivan Hrbek Mgr. Tereza Vogeltanzová. English for work, socializing & travel

Elementary. Stručný přehled gramatiky pro úroveň A1. Ing. Ivan Hrbek Mgr. Tereza Vogeltanzová. English for work, socializing & travel English for work, socializing & travel Elementary Stručný přehled gramatiky pro úroveň A1 Ing. Ivan Hrbek Mgr. Tereza Vogeltanzová Bohemian Ventures výhradní distributor vydavatelství Pearson pro Českou

Více

VY_22_INOVACE_ANJ7_01-36 ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů MZ 5 / VY_22_ANJ7_01-36

VY_22_INOVACE_ANJ7_01-36 ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů MZ 5 / VY_22_ANJ7_01-36 VY_22_INOVACE_ANJ7_01-36 ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů Název školy Základní škola Benešov, Jiráskova 888 Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.1278 Název projektu Pojďte s námi

Více

face2face Studijní příručka Pre-intermediate Studijní příručka Pre-intermediate by J.Čadová -Cambridge University Press 2009 PHOTOCOPIABLE

face2face Studijní příručka Pre-intermediate Studijní příručka Pre-intermediate by J.Čadová -Cambridge University Press 2009 PHOTOCOPIABLE face2face Studijní příručka Pre-intermediate Pro české vydání zpracováno podle anglického originálu face2face Pre-intermediate a s laskavým svolením nakladatelství Cambridge University Press doplněno.

Více

Anglická slovesa The English verbs

Anglická slovesa The English verbs Anglická slovesa The English verbs Sloveso v angličtině může vyjadřovat činnost (to read číst, to swim plavat ), stav (to existexistovat, to lie ležet ) nebo proces (to die zemřít, to go on pokračovat).

Více

Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Pre-Intermediate (vhodné pro dospělé)

Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Pre-Intermediate (vhodné pro dospělé) Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Pre-Intermediate (vhodné pro dospělé) Autoři: Mgr. Karin Burkartová Bc. Lenka Heczková Mgr. Simona Martínková Mgr. Vladimíra Pavlíková

Více

ZÁJMENA SOME, ANY, NO SOME Je to neurčité zájmeno, které můžeme použít jako podstatné jméno, přídavné jméno nebo zájmeno. Má stejný tvar pro jednotné i množné číslo. Překládáme ho jako NĚJAKÝ, NĚJACÍ,

Více

VYBRANÉ JEVY ANGLICKÉ GRAMATIKY

VYBRANÉ JEVY ANGLICKÉ GRAMATIKY VYBRANÉ JEVY ANGLICKÉ GRAMATIKY Obsah Pítomný as prostý: sloveso to be... 2 Minulý as prostý: sloveso to be... 2 Existencionální vazba there is/there are... 3 Pítomný as prostý: plnovýznamová slovesa...

Více

STRUČNÝ SOUHRN ANGLICKÉ GRAMATIKY

STRUČNÝ SOUHRN ANGLICKÉ GRAMATIKY STRUČNÝ SOUHRN ANGLICKÉ GRAMATIKY Slovosled v anglické větě: oznam.věta: 1.podmět, 2.přísudek, 3.předmět, 4.příslovečná určení místa, času, způsobu např.: I did the homework easily at home yesterday. otázka:

Více

STUDIJNÍ OPORA K PŘEDMĚTU CIZÍ JAZYK I. ANGLIČTINA I.-VI.

STUDIJNÍ OPORA K PŘEDMĚTU CIZÍ JAZYK I. ANGLIČTINA I.-VI. STUDIJNÍ OPORA K PŘEDMĚTU CIZÍ JAZYK I. ANGLIČTINA I.-VI. Typ studijního programu: bakalářský Studijní obor: Ekonomika a management Jména autorů Růžena Dvořáčková Jan Skipala OSTRAVA 2014 2 OBSAH strana

Více

AKTIVITA 1 OSOBNÍ OTÁZKY PERSONAL QUESTIONS

AKTIVITA 1 OSOBNÍ OTÁZKY PERSONAL QUESTIONS AKTIVITA 1 OSOBNÍ OTÁZKY PERSONAL QUESTIONS jazyková úroveň: falešní začátečníci, mírně pokročilí pomůcky: příloha 1A, 1B, 1C, 1D postup: odpovídejte na běžné otázky v přítomném čase příklad: How old is

Více

1 According to * According to me, he should leave. * According to me, he s crazy. * According to his opinion, it was John s fault.

1 According to * According to me, he should leave. * According to me, he s crazy. * According to his opinion, it was John s fault. Don Sparling 1 According to * According to me, he should leave. * According to me, he s crazy. * According to his opinion, it was John s fault. Angličtina používá according to, když jde o informaci získanou

Více

Emily A. Grosvenor. Angličtina za 24 dnů Intenzivní kurz pro samouky

Emily A. Grosvenor. Angličtina za 24 dnů Intenzivní kurz pro samouky Emily A. Grosvenor Angličtina za 24 dnů Intenzivní kurz pro samouky Edika Brno 2013 Angličtina za 24 dnů Intenzivní kurz pro samouky Emily A. Grosvenor Překlad: Vilém Jungman Odborná korektura: Christopher

Více

Shrnutí slovesných časů v angličtině THE PAST TENSES = MINULÉ ČASY. PŘEDMINULÝ - pluperfect = pre-preterite = THE PAST PERFECT TENSE

Shrnutí slovesných časů v angličtině THE PAST TENSES = MINULÉ ČASY. PŘEDMINULÝ - pluperfect = pre-preterite = THE PAST PERFECT TENSE Shrnutí slovesných časů v angličtině THE PAST TENSES = MINULÉ ČASY PŘEDMINULÝ - pluperfect = pre-preterite = THE PAST PERFECT TENSE Předminulý čas se vztahuje k ději v minulosti, který se stal (a je ukončen)

Více

Aktivity pro výuku podle procvičovaných gramatických jevů

Aktivity pro výuku podle procvičovaných gramatických jevů Aktivity pro výuku podle procvičovaných gramatických jevů Autoři: Mgr. Karin Burkartová Bc. Lenka Heczková Mgr. Simona Martínková Mgr. Vladimíra Pavlíková Mgr. Daniela Peikerová PaedDr. Eva Petrášová Mgr.

Více

ANGLIČTINA. Učební texty angličtiny specializované na drážní provoz. Pavel Rakyta

ANGLIČTINA. Učební texty angličtiny specializované na drážní provoz. Pavel Rakyta ANGLIČTINA Učební texty angličtiny specializované na drážní provoz Pavel Rakyta Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Obsah Předmluva... 3

Více

ANGLIČTINA pro kombinované studium

ANGLIČTINA pro kombinované studium Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ANGLIČTINA pro kombinované studium cvičení pro 3. semestr Miroslava Weberová a kol. Ostrava 2011 Recenze: Mgr. Radka Juříčková Název: Angličtina pro kombinované

Více

CHALLENGES 2 Pehled gramatiky v eštin Sekce Grammar Reference, Workbook strany 109-128

CHALLENGES 2 Pehled gramatiky v eštin Sekce Grammar Reference, Workbook strany 109-128 CHALLENGES 2 Pehled gramatiky v eštin Sekce Grammar Reference, Workbook strany 109-128 GRAMMAR REFERENCE WB STRANA 109 (Modul Back to school, strany 3-4) Sloveso have got / has got (mít) když mluvíme o

Více

Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika. Iva Dostálová Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika

Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika. Iva Dostálová Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika Iva Dostálová Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika Iva Dostálová Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika Text Iva Dostálová Kresby Pavel Kantorek Obálka a grafická úprava Fragment DTP s. r. o., Kamila Flonerová

Více

Minulý čas prostý a předpřítomný čas prostý. Past Simple and Present Perfect Simple

Minulý čas prostý a předpřítomný čas prostý. Past Simple and Present Perfect Simple Minulý čas prostý a předpřítomný čas prostý Past Simple and Present Perfect Simple International Express Pre-Intermediate, U 7 UJAZ FEKT VUT v Brně Tvoření minulého času prostého Pravidelná slovesa sloveso

Více

ANGLICKÁ GRAMATIKA PRO STUDENTY OBORU Ruština se zaměřením na hospodářsko-právní a turistickou oblast OLOMOUC 2013 UNIT 3 ZÁJMENA PRONOUNS

ANGLICKÁ GRAMATIKA PRO STUDENTY OBORU Ruština se zaměřením na hospodářsko-právní a turistickou oblast OLOMOUC 2013 UNIT 3 ZÁJMENA PRONOUNS ANGLICKÁ GRAMATIKA PRO STUDENTY OBORU Ruština se zaměřením na hospodářskoprávní a turistickou oblast OLOMOUC 2013 UNIT 3 ZÁJMENA PRONOUNS OSOBNÍ PERSONAL U osobních zájmen se ve 3. osobě sg. projevuje

Více

I Got You Babe * A/67

I Got You Babe * A/67 I Got You Babe * A/67 They say we re young and we don t know We want to/won t find out until we grow I don t know if all that s true/through Cause you got me and, baby, I got you Babe, I got you, babe,

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, HAVÍŘOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní vzdělávací program pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Dodatek č. 1 platný od 1. září 2013

Více

GET TALKING! Intenzivní kurz anglické konverzace. Alena Kuzmová. 2011 Computer Press Brno

GET TALKING! Intenzivní kurz anglické konverzace. Alena Kuzmová. 2011 Computer Press Brno GET TALKING! Intenzivní kurz anglické konverzace Alena Kuzmová 2011 Computer Press Brno ????????????? Get Talking! intenzivní kurz anglické konverzace ALENA KUZMOVÁ Computer Press, a. s., 2011. Vydání

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, HAVÍŘOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní vzdělávací program pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Dodatek č. 1 platný od 1. září 2013

Více

michael's story / 1 / meeting lisa

michael's story / 1 / meeting lisa michael's story / 1 / meeting lisa hello. my name is michael and I would like to tell you about a girl I know. she lives in california now but we used to spend a lot of time together when she was a teacher

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 3. 1. 2013

Více

30.8.2010. 2. Minulý čas pravidelných sloves tvoříme přidáním koncovky ed k významovému slovesu. Minulý čas prostý má stejný tvar ve všech osobách:

30.8.2010. 2. Minulý čas pravidelných sloves tvoříme přidáním koncovky ed k významovému slovesu. Minulý čas prostý má stejný tvar ve všech osobách: 1 MINULÝ ČAS PROSTÝ PAST SIMPLE 1. Minulý čas slovesa to be se tvoří nepravidelně. 1. I was I was in Prague last month. Minulý měsíc jsem byl v Praze. 2. you were You were late. Opozdil jsi se. 3. he,

Více

STANDARDY ANGLICKÝ JAZYK

STANDARDY ANGLICKÝ JAZYK STANDARDY ANGLICKÝ JAZYK Vypracovala skupina pro přípravu standardů z anglického jazyka ve složení: Vedoucí: Mgr. Štěpánka Legemzová, ZŠ Angel, Praha 12 Koordinátor za VÚP: Členové: Mgr. Kamila Sladkovská,

Více

Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Elementary (vhodné pro dospělé)

Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Elementary (vhodné pro dospělé) Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Elementary (vhodné pro dospělé) Autoři: Mgr. Karin Burkartová Bc. Lenka Heczková Mgr. Simona Martínková Mgr. Vladimíra Pavlíková Mgr.

Více