MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í"

Transkript

1 č.j.: 597/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 544 ze dne Uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o spolupráci pro zajištění projektu Komunitní centrum Žižkov mezi městskou částí Praha 3 a budoucími partnery Rada městské části I. s c h v a l u j e 1. uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o spolupráci pro zajištění projektu Komunitní centrum Žižkov mezi městskou částí Praha 3 a 1.1. Husitským centrem o.p.s., IČO: Novou Trojkou, z.s., IČO: Rodinným a komunitním centrem Paleček z.s., IČO: Beztíže, z. ú., IČO: Centrem pro integraci cizinců, o.p.s., IČO: Sdílny generací, z.s., IČO: II. u k l á d á 1. Ing. Vladislavě Hujové 1.1. podepsat výše uvedené smlouvy Ing. Vladislava Hujová starostka městské části Mgr. Lucie Vítkovská zástupce starostky

2 Příloha č.1 usnesení č.544 ze dne Smlouva s Husitským centrem o.p.s. Smlouva o smlouvě budoucí o spolupráci pro zajištění projektu Komunitního centra Žižkov Městská část Praha 3, se sídlem Havlíčkovo nám. 9, Praha 3, zastoupená Ing. Vladislavou Hujovou, starostkou IČO: (dále jen budoucí příkazce ) a Husitské centrum o.p.s., se sídlem Praha 6, V Tišině 3, PSČ zastoupen Mgr. Lucií Haškovou, ředitelkou IČO: (dále jen budoucí příkazník ) uzavírají dnešního dne tuto smlouvu o smlouvě budoucí Čl. I. Úvodní ustanovení 1. Budoucí příkazce připravuje vytvoření komunitního centra na území Prahy 3, které bude působit na místní úrovni, směřovat k aktivní participaci osob a posílení místní sociální soudržnosti. Dojde ke vzniku společného prostoru otevřeného za předem stanovených podmínek různým znevýhodněným skupinám osob i široké veřejnosti. Cílem je zapojení znevýhodněných osob do života komunity a zároveň sociální oživení lokality, v níž se centrum nachází. Při realizaci uvedeného projektu bude budoucí příkazce spolupracovat s partnery, organizacemi působícími v sociální oblasti na Praze 3, které spoluzajistí aktivity projektu a budou garantem činnosti s jednotlivými cílovými skupinami. V prostoru tak bude provozován intenzivní každodenní program v dopoledních i odpoledních hodinách po dobu 1,5 roku. V rámci projektu budou zajištěny následující klíčové aktivity: Poradenství (sociálně právní, výchovné, psychologické, dluhové, v krizi, při problémech s bydlením) Terénní práce a depistážní činnost Volnočasové kurzy nekomerčního charakteru pro cílové skupiny projektu Workshopy zaměřené na témata cílových skupin a jejich propojování Workshopy zaměřené na mezigenerační sdílení dovedností (senioři a mládež) Otevřený klub pro setkávání cílových skupin projektu Kulturně osvětové akce s preventivním významem 2. Budoucí příkazce za účelem financování projektu požádal o dotaci v rámci 18. výzvy Operačního programu Praha pól růstu (OP PPR).

3 Příloha č.1 usnesení č.544 ze dne Smlouva s Husitským centrem o.p.s. 3. Budoucí příkazník je obecně prospěšnou společností zaměřující se na podporu mládeže, který souhlasil s tím, že se jako partner zapojí do projektu budoucího příkazce specifikovaného v čl. I. odst. 1 této smlouvy. 4. Účelem této smlouvy je vymezení smluvních podmínek pro budoucí spolupráci stran při realizaci projektu budoucího příkazce specifikovaného v čl. I. odst. 1 této smlouvy. Čl. II. Předmět smlouvy 1. Budoucí příkazník se zavazuje uzavřít s budoucím příkazcem budoucí smlouvu o spolupráci pro zajištění klíčových aktivit pro realizaci projektu pro budoucího příkazce, a to ve lhůtě 14 dnů od výzvy budoucího příkazce k jejímu uzavření. Výzva budoucího příkazce bude obsahovat návrh budoucí smlouvy s obsahem odpovídajícím čl. III. této smlouvy. 2. Budoucí příkazce je oprávněn budoucího příkazníka vyzvat k uzavření budoucí smlouvy nejpozději do 2 měsíců od zahájení projektu. Čl. III. Obsah budoucí smlouvy 1. Budoucí smlouva bude obsahovat povinnost budoucího příkazníka jako partnera projektu zajistit pro budoucího příkazce po dobu 18 kalendářních měsíců od uzavření budoucí smlouvy některé ze specifikovaných klíčových aktivit dle čl. I. odst. 1 této smlouvy v rámci provozu komunitního centra a budoucí příkazce se zaváže nahradit budoucímu příkazníkovi při řádném splnění jeho povinností náklady v paušální výši ,55 Kč za celou dobu plnění příkazu. 2. Budoucí příkazník v rámci plnění svých povinností zajistí program v komunitním centru pro děti a mládež v sociálně nepříznivé situaci. Budoucí příkazník zajistí 3 podaktivity komunitního centra, jako je otevřený klub pro mládež, výtvarné dílny a hudebně dramaticko taneční dílny. Budoucí příkazník bude s budoucím příkazcem a dalšími partnery projektu spolupracovat dále na následujících klíčových aktivitách projektu: Poradenství (sociálně právní, výchovné, psychologické, dluhové, v krizi, při problémech s bydlením) Terénní práce a depistážní činnost Volnočasové kurzy nekomerčního charakteru pro cílové skupiny projektu Workshopy zaměřené na témata cílových skupin a jejich propojování Otevřený klub pro setkávání cílových skupin projektu Čl. IV. Společná a závěrečná ustanovení 1. Tato smlouva je uzavřena a řídí se ust a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. 2. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží budoucí příkazce a po jednom budoucí příkazník.

4 Příloha č.1 usnesení č.544 ze dne Smlouva s Husitským centrem o.p.s. 3. Podepsáním této smlouvy smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby byl celý text této smlouvy, případně její obsah a veškeré skutečnosti v ní uvedené ze strany Městské části Praha 3 uveřejněny, a to i v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany též prohlašují, že veškeré informace uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.. Ing. Vladislava Hujová, starostka Mgr. Lucie Hašková, ředitelka

5 Příloha č.2 usnesení č.544 ze dne Smlouva s NOVOU TROJKOU, z.s. Smlouva o smlouvě budoucí o spolupráci pro zajištění projektu Komunitního centra Žižkov Městská část Praha 3, se sídlem Havlíčkovo nám. 9, Praha 3, zastoupená Ing. Vladislavou Hujovou, starostkou IČO: (dále jen budoucí příkazce ) a NOVÁ TROJKA, z.s. se sídlem Jeseniova 519/19, Žižkov, Praha zastoupen Ing. Václavou Novákovou, předsedkyní spolku IČO: (dále jen budoucí příkazník ) uzavírají dnešního dne tuto smlouvu o smlouvě budoucí Čl. I. Úvodní ustanovení 1. Budoucí příkazce připravuje vytvoření komunitního centra na území Prahy 3, které bude působit na místní úrovni, směřovat k aktivní participaci osob a posílení místní sociální soudržnosti. Dojde ke vzniku společného prostoru otevřeného za předem stanovených podmínek různým znevýhodněným skupinám osob i široké veřejnosti. Cílem je zapojení znevýhodněných osob do života komunity a zároveň sociální oživení lokality, v níž se centrum nachází. Při realizaci uvedeného projektu bude budoucí příkazce spolupracovat s partnery, organizacemi působícími v sociální oblasti na Praze 3, které spoluzajistí aktivity projektu a budou garantem činnosti s jednotlivými cílovými skupinami. V prostoru tak bude provozován intenzivní každodenní program v dopoledních i odpoledních hodinách po dobu 1,5 roku. V rámci projektu budou zajištěny následující klíčové aktivity: Poradenství (sociálně právní, výchovné, psychologické, dluhové, v krizi, při problémech s bydlením) Terénní práce a depistážní činnost Volnočasové kurzy nekomerčního charakteru pro cílové skupiny projektu Workshopy zaměřené na témata cílových skupin a jejich propojování Workshopy zaměřené na mezigenerační sdílení dovedností (senioři a mládež) Otevřený klub pro setkávání cílových skupin projektu Kulturně osvětové akce s preventivním významem 2. Budoucí příkazce za účelem financování projektu požádal o dotaci v rámci 18. výzvy Operačního programu Praha pól růstu (OP PPR).

6 Příloha č.2 usnesení č.544 ze dne Smlouva s NOVOU TROJKOU, z.s. 3. Budoucí příkazník je spolkem zaměřujícím se na podporu rodin s dětmi, který souhlasil s tím, že se jako partner zapojí do projektu budoucího příkazce specifikovaného v čl. I. odst. 1 této smlouvy. 4. Účelem této smlouvy je vymezení smluvních podmínek pro budoucí spolupráci stran při realizaci projektu budoucího příkazce specifikovaného v čl. I. odst. 1 této smlouvy. Čl. II. Předmět smlouvy 1. Budoucí příkazník se zavazuje uzavřít s budoucím příkazcem budoucí smlouvu o spolupráci pro zajištění klíčových aktivit pro realizaci projektu pro budoucího příkazce, a to ve lhůtě 14 dnů od výzvy budoucího příkazce k jejímu uzavření. Výzva budoucího příkazce bude obsahovat návrh budoucí smlouvy s obsahem odpovídajícím čl. III. této smlouvy. 2. Budoucí příkazce je oprávněn budoucího příkazníka vyzvat k uzavření budoucí smlouvy nejpozději do 2 měsíců od zahájení projektu. Čl. III. Obsah budoucí smlouvy 1. Budoucí smlouva bude obsahovat povinnost budoucího příkazníka jako partnera projektu zajistit pro budoucího příkazce po dobu 18 kalendářních měsíců od uzavření budoucí smlouvy některé ze specifikovaných klíčových aktivit dle čl. I. odst. 1 této smlouvy v rámci provozu komunitního centra a budoucí příkazce se zaváže nahradit budoucímu příkazníkovi při řádném splnění jeho povinností náklady v paušální výši 1, Kč za celou dobu plnění příkazu. 2. Budoucí příkazník v rámci plnění svých povinností zajistí provoz nízkoprahového předškolního dětského klubu pro děti od 2 do 7 let, nízkoprahového klubu volnočasových aktivit pro školáky a depistáž, tedy vyhledávání klientů z cílové skupiny, navázání kontaktu a komunikace s nimi. Budoucí příkazník bude s budoucím příkazcem a dalšími partnery projektu spolupracovat dále na následujících klíčových aktivitách projektu: Terénní práce a depistážní činnost Volnočasové kurzy nekomerčního charakteru pro cílové skupiny projektu Otevřený klub pro setkávání cílových skupin projektu Čl. IV. Společná a závěrečná ustanovení 1. Tato smlouva je uzavřena a řídí se ust a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. 2. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží budoucí příkazce a po jednom budoucí příkazník. 3. Podepsáním této smlouvy smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby byl celý text této smlouvy, případně její obsah a veškeré skutečnosti v ní uvedené ze strany Městské části Praha 3 uveřejněny, a to i v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany též prohlašují, že veškeré informace uvedené v této smlouvě

7 Příloha č.2 usnesení č.544 ze dne Smlouva s NOVOU TROJKOU, z.s. nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.. Ing. Vladislava Hujová, starostka Ing. Václava Nováková, předsedkyně spolku

8 Příloha č.3 usnesení č.544 ze dne Smlouva s Rodinným a komunitním centrem Paleček z.s. Smlouva o smlouvě budoucí o spolupráci pro zajištění projektu Komunitního centra Žižkov Městská část Praha 3, se sídlem Havlíčkovo nám. 9, Praha 3, zastoupená Ing. Vladislavou Hujovou, starostkou IČO: (dále jen budoucí příkazce ) a Rodinné a komunitní centrum Paleček z.s. se sídlem Uralská 634/10, Bubeneč, Praha 6 zastoupen Janou Liškovou, statutárním zástupcem IČO: (dále jen budoucí příkazník ) uzavírají dnešního dne tuto smlouvu o smlouvě budoucí Čl. I. Úvodní ustanovení 1. Budoucí příkazce připravuje vytvoření komunitního centra na území Prahy 3, které bude působit na místní úrovni, směřovat k aktivní participaci osob a posílení místní sociální soudržnosti. Dojde ke vzniku společného prostoru otevřeného za předem stanovených podmínek různým znevýhodněným skupinám osob i široké veřejnosti. Cílem je zapojení znevýhodněných osob do života komunity a zároveň sociální oživení lokality, v níž se centrum nachází. Při realizaci uvedeného projektu bude budoucí příkazce spolupracovat s partnery, organizacemi působícími v sociální oblasti na Praze 3, které spoluzajistí aktivity projektu a budou garantem činnosti s jednotlivými cílovými skupinami. V prostoru tak bude provozován intenzivní každodenní program v dopoledních i odpoledních hodinách po dobu 1,5 roku. V rámci projektu budou zajištěny následující klíčové aktivity: Poradenství (sociálně právní, výchovné, psychologické, dluhové, v krizi, při problémech s bydlením) Terénní práce a depistážní činnost Volnočasové kurzy nekomerčního charakteru pro cílové skupiny projektu Workshopy zaměřené na témata cílových skupin a jejich propojování Workshopy zaměřené na mezigenerační sdílení dovedností (senioři a mládež) Otevřený klub pro setkávání cílových skupin projektu Kulturně osvětové akce s preventivním významem 2. Budoucí příkazce za účelem financování projektu požádal o dotaci v rámci 18. výzvy Operačního programu Praha pól růstu (OP PPR). 3. Budoucí příkazník je spolkem zaměřujícím se na oblast preventivních aktivit na podporu rodiny a zabývá se oblastí péče o ohrožené rodiny v rámci pověření k výkonu sociálně právní

9 Příloha č.3 usnesení č.544 ze dne Smlouva s Rodinným a komunitním centrem Paleček z.s. ochrany dítěte, který souhlasil s tím, že se jako partner zapojí do projektu budoucího příkazce specifikovaného v čl. I. odst. 1 této smlouvy. 4. Účelem této smlouvy je vymezení smluvních podmínek pro budoucí spolupráci stran při realizaci projektu budoucího příkazce specifikovaného v čl. I. odst. 1 této smlouvy. Čl. II. Předmět smlouvy 1. Budoucí příkazník se zavazuje uzavřít s budoucím příkazcem budoucí smlouvu o spolupráci pro zajištění klíčových aktivit pro realizaci projektu pro budoucího příkazce, a to ve lhůtě 14 dnů od výzvy budoucího příkazce k jejímu uzavření. Výzva budoucího příkazce bude obsahovat návrh budoucí smlouvy s obsahem odpovídajícím čl. III. této smlouvy. 2. Budoucí příkazce je oprávněn budoucího příkazníka vyzvat k uzavření budoucí smlouvy nejpozději do 2 měsíců od zahájení projektu. Čl. III. Obsah budoucí smlouvy 1. Budoucí smlouva bude obsahovat povinnost budoucího příkazníka jako partnera projektu zajistit pro budoucího příkazce po dobu 18 kalendářních měsíců od uzavření budoucí smlouvy některé ze specifikovaných klíčových aktivit dle čl. I. odst. 1 této smlouvy v rámci provozu komunitního centra a budoucí příkazce se zaváže nahradit budoucímu příkazníkovi při řádném splnění jeho povinností náklady v paušální výši ,25 Kč za celou dobu plnění příkazu. 2. Budoucí příkazník v rámci plnění svých povinností zajistí podaktivity projektu jako je poradenství, podpůrná práce s rodinami a podpůrná svépomocná skupina. Budoucí příkazník bude s budoucím příkazcem a dalšími partnery projektu spolupracovat dále na následujících klíčových aktivitách projektu: Poradenství (sociálně právní, výchovné, psychologické, dluhové, v krizi, při problémech s bydlením) Terénní práce a depistážní činnost Volnočasové kurzy nekomerčního charakteru pro cílové skupiny projektu Čl. IV. Společná a závěrečná ustanovení 1. Tato smlouva je uzavřena a řídí se ust a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. 2. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží budoucí příkazce a po jednom budoucí příkazník. 3. Podepsáním této smlouvy smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby byl celý text této smlouvy, případně její obsah a veškeré skutečnosti v ní uvedené ze strany Městské části Praha 3 uveřejněny, a to i v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany též prohlašují, že veškeré informace uvedené v této smlouvě nepovažují

10 Příloha č.3 usnesení č.544 ze dne Smlouva s Rodinným a komunitním centrem Paleček z.s. za obchodní tajemství ve smyslu 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.. Ing. Vladislava Hujová, starostka Jana Lišková, statutární zástupce

11 Příloha č.4 usnesení č.544 ze dne Smlouva s Beztíže, z. ú. Smlouva o smlouvě budoucí o spolupráci pro zajištění projektu Komunitního centra Žižkov Městská část Praha 3, se sídlem Havlíčkovo nám. 9, Praha 3, zastoupená Ing. Vladislavou Hujovou, starostkou IČ (dále jen budoucí příkazce ) a Beztíže, z. ú. se sídlem Doudova 319/29, Podolí, Praha 4 zastoupen Tomášem Klumparem, ředitelem IČO: (dále jen budoucí příkazník ) uzavírají dnešního dne tuto smlouvu o smlouvě budoucí Čl. I. Úvodní ustanovení 1. Budoucí příkazce připravuje vytvoření komunitního centra na území Prahy 3, které bude působit na místní úrovni, směřovat k aktivní participaci osob a posílení místní sociální soudržnosti. Dojde ke vzniku společného prostoru otevřeného za předem stanovených podmínek různým znevýhodněným skupinám osob i široké veřejnosti. Cílem je zapojení znevýhodněných osob do života komunity a zároveň sociální oživení lokality, v níž se centrum nachází. Při realizaci uvedeného projektu bude budoucí příkazce spolupracovat s partnery, organizacemi působícími v sociální oblasti na Praze 3, které spoluzajistí aktivity projektu a budou garantem činnosti s jednotlivými cílovými skupinami. V prostoru tak bude provozován intenzivní každodenní program v dopoledních i odpoledních hodinách po dobu 1,5 roku. V rámci projektu budou zajištěny následující klíčové aktivity: Poradenství (sociálně právní, výchovné, psychologické, dluhové, v krizi, při problémech s bydlením) Terénní práce a depistážní činnost Volnočasové kurzy nekomerčního charakteru pro cílové skupiny projektu Workshopy zaměřené na témata cílových skupin a jejich propojování Workshopy zaměřené na mezigenerační sdílení dovedností (senioři a mládež) Otevřený klub pro setkávání cílových skupin projektu Kulturně osvětové akce s preventivním významem 2. Budoucí příkazce za účelem financování projektu požádal o dotaci v rámci 18. výzvy Operačního programu Praha pól růstu (OP PPR).

12 Příloha č.4 usnesení č.544 ze dne Smlouva s Beztíže, z. ú. 3. Budoucí příkazník je ústavem zaměřujícím se na podporu mládeže, který souhlasil s tím, že se jako partner zapojí do projektu budoucího příkazce specifikovaného v čl. I. odst. 1 této smlouvy. 4. Účelem této smlouvy je vymezení smluvních podmínek pro budoucí spolupráci stran při realizaci projektu budoucího příkazce specifikovaného v čl. I. odst. 1 této smlouvy. Čl. II. Předmět smlouvy 1. Budoucí příkazník se zavazuje uzavřít s budoucím příkazcem budoucí smlouvu o spolupráci pro zajištění klíčových aktivit pro realizaci projektu pro budoucího příkazce, a to ve lhůtě 14 dnů od výzvy budoucího příkazce k jejímu uzavření. Výzva budoucího příkazce bude obsahovat návrh budoucí smlouvy s obsahem odpovídajícím čl. III. této smlouvy. 2. Budoucí příkazce je oprávněn budoucího příkazníka vyzvat k uzavření budoucí smlouvy nejpozději do 2 měsíců od zahájení projektu. Čl. III. Obsah budoucí smlouvy 1. Budoucí smlouva bude obsahovat povinnost budoucího příkazníka jako partnera projektu zajistit pro budoucího příkazce po dobu 18 kalendářních měsíců od uzavření budoucí smlouvy některé ze specifikovaných klíčových aktivit dle čl. I. odst. 1 této smlouvy v rámci provozu komunitního centra a budoucí příkazce se zaváže nahradit budoucímu příkazníkovi při řádném splnění jeho povinností náklady v paušální výši ,30 Kč za celou dobu plnění příkazu. 2. Budoucí příkazník se bude v rámci plnění svých povinností zaměřovat na realizaci aktivit pro děti a mládež ohrožené sociálním vyloučením. Budoucí příkazník zajistí 3 podaktivity komunitního centra, jako je otevřený klub pro mládež, sportovní aktivity a edukativní aktivity. Budoucí příkazník bude s budoucím příkazcem a dalšími partnery projektu spolupracovat dále na následujících klíčových aktivitách projektu: Poradenství (sociálně právní, výchovné, psychologické, dluhové, v krizi, při problémech s bydlením) Terénní práce a depistážní činnost Volnočasové kurzy nekomerčního charakteru pro cílové skupiny projektu Workshopy zaměřené na témata cílových skupin a jejich propojování Otevřený klub pro setkávání cílových skupin projektu Čl. IV. Společná a závěrečná ustanovení 1. Tato smlouva je uzavřena a řídí se ust a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. 2. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží budoucí příkazce a po jednom budoucí příkazník. 3. Podepsáním této smlouvy smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby byl celý text této smlouvy, případně její obsah a veškeré skutečnosti v ní uvedené ze strany Městské části Praha

13 Příloha č.4 usnesení č.544 ze dne Smlouva s Beztíže, z. ú. 3 uveřejněny, a to i v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany též prohlašují, že veškeré informace uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.. Ing. Vladislava Hujová, starostka Tomáš Klumpar, ředitel

14 Příloha č.5 usnesení č.544 ze dne Smlouva s Centrem pro integraci cizinců, o.p.s. Smlouva o smlouvě budoucí o spolupráci pro zajištění projektu Komunitního centra Žižkov Městská část Praha 3, se sídlem Havlíčkovo nám. 9, Praha 3, zastoupená Ing. Vladislavou Hujovou, starostkou IČO: (dále jen budoucí příkazce ) a Centrum pro integraci cizinců, o.p.s. se sídlem Pernerova 10/32, Karlín, Praha 8 zastoupen Vladislavem Günterem, ředitelem IČO: (dále jen budoucí příkazník ) uzavírají dnešního dne tuto smlouvu o smlouvě budoucí Čl. I. Úvodní ustanovení 1. Budoucí příkazce připravuje vytvoření komunitního centra na území Prahy 3, které bude působit na místní úrovni, směřovat k aktivní participaci osob a posílení místní sociální soudržnosti. Dojde ke vzniku společného prostoru otevřeného za předem stanovených podmínek různým znevýhodněným skupinám osob i široké veřejnosti. Cílem je zapojení znevýhodněných osob do života komunity a zároveň sociální oživení lokality, v níž se centrum nachází. Při realizaci uvedeného projektu bude budoucí příkazce spolupracovat s partnery, organizacemi působícími v sociální oblasti na Praze 3, které spoluzajistí aktivity projektu a budou garantem činnosti s jednotlivými cílovými skupinami. V prostoru tak bude provozován intenzivní každodenní program v dopoledních i odpoledních hodinách po dobu 1,5 roku. V rámci projektu budou zajištěny následující klíčové aktivity: Poradenství (sociálně právní, výchovné, psychologické, dluhové, v krizi, při problémech s bydlením) Terénní práce a depistážní činnost Volnočasové kurzy nekomerčního charakteru pro cílové skupiny projektu Workshopy zaměřené na témata cílových skupin a jejich propojování Workshopy zaměřené na mezigenerační sdílení dovedností (senioři a mládež) Otevřený klub pro setkávání cílových skupin projektu Kulturně osvětové akce s preventivním významem 2. Budoucí příkazce za účelem financování projektu požádal o dotaci v rámci 18. výzvy Operačního programu Praha pól růstu (OP PPR).

15 Příloha č.5 usnesení č.544 ze dne Smlouva s Centrem pro integraci cizinců, o.p.s. 3. Budoucí příkazník je obecně prospěšnou společností zaměřující se na oblast podpory cizinců, který souhlasil s tím, že se jako partner zapojí do projektu budoucího příkazce specifikovaného v čl. I. odst. 1 této smlouvy. 4. Účelem této smlouvy je vymezení smluvních podmínek pro budoucí spolupráci stran při realizaci projektu budoucího příkazce specifikovaného v čl. I. odst. 1 této smlouvy. Čl. II. Předmět smlouvy 1. Budoucí příkazník se zavazuje uzavřít s budoucím příkazcem budoucí smlouvu o spolupráci pro zajištění klíčových aktivit pro realizaci projektu pro budoucího příkazce, a to ve lhůtě 14 dnů od výzvy budoucího příkazce k jejímu uzavření. Výzva budoucího příkazce bude obsahovat návrh budoucí smlouvy s obsahem odpovídajícím čl. III. této smlouvy. 2. Budoucí příkazce je oprávněn budoucího příkazníka vyzvat k uzavření budoucí smlouvy nejpozději do 2 měsíců od zahájení projektu. Čl. III. Obsah budoucí smlouvy 1. Budoucí smlouva bude obsahovat povinnost budoucího příkazníka jako partnera projektu zajistit pro budoucího příkazce po dobu 18 kalendářních měsíců od uzavření budoucí smlouvy některé ze specifikovaných klíčových aktivit dle čl. I. odst. 1 této smlouvy v rámci provozu komunitního centra a budoucí příkazce se zaváže nahradit budoucímu příkazníkovi při řádném splnění jeho povinností náklady v paušální výši ,80 Kč za celou dobu plnění příkazu. 2. Budoucí příkazník bude v rámci plnění svých povinností organizovat v komunitním centru otevřený klub pro Čechy a cizince, včetně návazných podaktivit (poradenství, čeština pro cizince, angličtina a jiné cizí jazyky, infosemináře, jobkluby).. Budoucí příkazník bude s budoucím příkazcem a dalšími partnery projektu spolupracovat dále na následujících klíčových aktivitách projektu: Poradenství (sociálně právní, výchovné, psychologické, dluhové, v krizi, při problémech s bydlením) Volnočasové kurzy nekomerčního charakteru pro cílové skupiny projektu Workshopy zaměřené na témata cílových skupin a jejich propojování Otevřený klub pro setkávání cílových skupin projektu Čl. IV. Společná a závěrečná ustanovení 1. Tato smlouva je uzavřena a řídí se ust a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. 2. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží budoucí příkazce a po jednom budoucí příkazník. 3. Podepsáním této smlouvy smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby byl celý text této smlouvy, případně její obsah a veškeré skutečnosti v ní uvedené ze strany Městské části Praha

16 Příloha č.5 usnesení č.544 ze dne Smlouva s Centrem pro integraci cizinců, o.p.s. 3 uveřejněny, a to i v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany též prohlašují, že veškeré informace uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.. Ing. Vladislava Hujová, starostka Vladislav Günter, ředitel

17 Příloha č.6 usnesení č.544 ze dne Smlouva se Sdílny generací, z.s. Smlouva o smlouvě budoucí o spolupráci pro zajištění projektu Komunitního centra Žižkov Městská část Praha 3, se sídlem Havlíčkovo nám. 9, Praha 3, zastoupená Ing. Vladislavou Hujovou, starostkou IČO: (dále jen budoucí příkazce ) a Sdílny generací, z.s. se sídlem Krymská 227/29, Vršovice, Praha 10 zastoupen Mgr. Eliškou Lapkovou, jednatelkou IČO: (dále jen budoucí příkazník ) uzavírají dnešního dne tuto smlouvu o smlouvě budoucí Čl. I. Úvodní ustanovení 1. Budoucí příkazce připravuje vytvoření komunitního centra na území Prahy 3, které bude působit na místní úrovni, směřovat k aktivní participaci osob a posílení místní sociální soudržnosti. Dojde ke vzniku společného prostoru otevřeného za předem stanovených podmínek různým znevýhodněným skupinám osob i široké veřejnosti. Cílem je zapojení znevýhodněných osob do života komunity a zároveň sociální oživení lokality, v níž se centrum nachází. Při realizaci uvedeného projektu bude budoucí příkazce spolupracovat s partnery, organizacemi působícími v sociální oblasti na Praze 3, které spoluzajistí aktivity projektu a budou garantem činnosti s jednotlivými cílovými skupinami. V prostoru tak bude provozován intenzivní každodenní program v dopoledních i odpoledních hodinách po dobu 1,5 roku. V rámci projektu budou zajištěny následující klíčové aktivity: Poradenství (sociálně právní, výchovné, psychologické, dluhové, v krizi, při problémech s bydlením) Terénní práce a depistážní činnost Volnočasové kurzy nekomerčního charakteru pro cílové skupiny projektu Workshopy zaměřené na témata cílových skupin a jejich propojování Workshopy zaměřené na mezigenerační sdílení dovedností (senioři a mládež) Otevřený klub pro setkávání cílových skupin projektu Kulturně osvětové akce s preventivním významem 2. Budoucí příkazce za účelem financování projektu požádal o dotaci v rámci 18. výzvy Operačního programu Praha pól růstu (OP PPR).

18 Příloha č.6 usnesení č.544 ze dne Smlouva se Sdílny generací, z.s. 3. Budoucí příkazník je spolkem, jehož hlavním účelem je organizace vzájemného mezigeneračního sdílení znalostí, zkušeností a dovedností se zaměřením na mezigenerační rozvoj a na smysluplné naplnění volného času často odloučených lidí v důchodovém věku, a to prostřednictvím vzájemného sociálního kontaktu, který souhlasil s tím, že se jako partner zapojí do projektu budoucího příkazce specifikovaného v čl. I. odst. 1 této smlouvy. 4. Účelem této smlouvy je vymezení smluvních podmínek pro budoucí spolupráci stran při realizaci projektu budoucího příkazce specifikovaného v čl. I. odst. 1 této smlouvy. Čl. II. Předmět smlouvy 1. Budoucí příkazník se zavazuje uzavřít s budoucím příkazcem budoucí smlouvu o spolupráci pro zajištění klíčových aktivit pro realizaci projektu pro budoucího příkazce, a to ve lhůtě 14 dnů od výzvy budoucího příkazce k jejímu uzavření. Výzva budoucího příkazce bude obsahovat návrh budoucí smlouvy s obsahem odpovídajícím čl. III. této smlouvy. 2. Budoucí příkazce je oprávněn budoucího příkazníka vyzvat k uzavření budoucí smlouvy nejpozději do 2 měsíců od zahájení projektu. Čl. III. Obsah budoucí smlouvy 1. Budoucí smlouva bude obsahovat povinnost budoucího příkazníka jako partnera projektu zajistit pro budoucího příkazce po dobu 18 kalendářních měsíců od uzavření budoucí smlouvy některé ze specifikovaných klíčových aktivit dle čl. I. odst. 1 této smlouvy v rámci provozu komunitního centra a budoucí příkazce se zaváže nahradit budoucímu příkazníkovi při řádném splnění jeho povinností náklady v paušální výši ,70 Kč za celou dobu plnění příkazu. 2. Budoucí příkazník bude v rámci plnění svých povinností organizovat v komunitním centru akce podporující mezigenerační dialog, pořádat kurzy pro seniory vedené mladým člověkem (lektorem) s cílem naučit se různým dovednostem např. práce s počítačem a bude pořádat workshopy pro mladé lidi vedené lektorem z řad aktivních seniorů s cílem mezigeneračního sdílení dovedností, jako je šití, pletení, práce se dřevem, vaření, apod. Budoucí příkazník bude s budoucím příkazcem a dalšími partnery projektu spolupracovat dále na následujících klíčových aktivitách projektu: Volnočasové kurzy nekomerčního charakteru pro cílové skupiny projektu Workshopy zaměřené na mezigenerační sdílení dovedností (senioři a mládež) Čl. IV. Společná a závěrečná ustanovení 1. Tato smlouva je uzavřena a řídí se ust a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. 2. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží budoucí příkazce a po jednom budoucí příkazník. 3. Podepsáním této smlouvy smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby byl celý text této smlouvy, případně její obsah a veškeré skutečnosti v ní uvedené ze strany Městské části Praha

19 Příloha č.6 usnesení č.544 ze dne Smlouva se Sdílny generací, z.s. 3 uveřejněny, a to i v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany též prohlašují, že veškeré informace uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.. Ing. Vladislava Hujová, starostka Mgr. Eliška Lapková, jednatelka

20 Důvodová zpráva Zpracoval: Vladimír Beran, vedoucí odboru sociálních věcí Na základě usnesení RMČ č. 384 ze dne byl vypracován projekt Komunitní centrum Žižkov, k němuž byla dne předložena žádost o podporu v rámci 18. výzvy Operačního programu Praha - pól růstu (OP PPR). Vzhledem k tomu, že projekt Komunitní centrum Žižkov zapojuje do realizace celkem 6 partnerů z řad neziskových organizací, byl povinnou přílohou žádosti o podporu doklad o partnerství. Dle pravidel OP PPR je dokladem o partnerství buď vlastní smlouva o partnerství, nebo smlouva o smlouvě budoucí, ve které se smluvní strany zavážou k uzavření partnerské smlouvy v případě schválení žádosti o podporu. Poněvadž z důvodu časové tísně nebylo možné k okamžiku odevzdání žádosti o podporu povinné smluvní dokumenty podepsat všemi smluvními stranami (zejména z důvodu administrativního procesu a stanovení podmínek projektu), budou smluvní dokumenty dodány na základě výzvy v souladu s ustanoveními OP PPR. Výzva k nápravě formálních nedostatků bude zaslána přibližně na přelomu měsíců července a srpna. Na jejím základě bude nutné urgentně dodat smluvní dokumenty podepsané ze strany městské části a ze strany všech partnerů projektu. Z výše uvedených důvodů jsou předkládány návrhy smluv o budoucí spolupráci vypracované na základě předloženého projektu. Znění smluv bylo zpracováno AK Veselý a spol.

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 894 ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 894 ze dne č.j.: 955/2017 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 894 ze dne 19.12.2017 Projektový záměr městské části Praha 3 "Komunitní centrum Žižkov II." a příkazní smlouva Rada městské části

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 747/2017 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 706 ze dne 18.10.2017 Schválení dodatku č. 1 ke Smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem mezi městkou částí Praha 3 a organizací

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 384 ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 384 ze dne č.j.: 428/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 384 ze dne 01.06.2016 Projektový záměr městské části Praha 3 Komunitní centrum Žižkov" a příkazní smlouva Rada městské části I.

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 649/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 600 ze dne 31.08.2016 Smlouva se Správou majetkového portfolia Praha 3 a.s. a Správou zbytkového majetku MČ Praha 3 a.s. upravující

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 38 ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 38 ze dne č.j.: 39/2017 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 38 ze dne 18.01.2017 Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě č. 2016/01122/OKÚ-OS o obstarávání dodávek a služeb při správě nemovitostí

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 170/2017 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 166 ze dne 13.03.2017 Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě č. 2016/00673/OTSMI k zakázce s názvem "Výkon koordinátora BOZP - panelové

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 179/2017 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 170 ze dne 28.03.2017 Revokace přílohy usnesení Rady městské části č. 166 ze dne 13.3.2017 k "Dodatku č. 1 k příkazní smlouvě č.

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 444/2017 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 412 ze dne 20.06.2017 Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 2011/02652/10 uzavřené dne 21.12.2011 mezi městskou částí Praha 3 a vlastníky

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 378 ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 378 ze dne č.j.: 422/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 378 ze dne 01.06.2016 Partnerství v rámci Operačního programu Praha - pól růstu ČR a příkazní smlouva s organizací R-Mosty Rada

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 445/2017 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 413 ze dne 20.06.2017 Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě č. 2012/01915/10 uzavřené dne 17.10.2012 mezi městskou částí Praha 3 a vlastníky

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 691 ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 691 ze dne č.j.: 753/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 691 ze dne 26.09.2016 Aktualizace vzorové smlouvy o výpůjčce - zařízení tísňové péče AREÍON Rada městské části I. s c h v a l u

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 606/2017 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 572 ze dne 11.09.2017 Darovací smlouva mezi městskou částí Praha 3 a Tulipa Třebešín s.r.o. Rada městské části I. s c h v a l u

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 252/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 223 ze dne 08.04.2015 Předložení příkazní smlouvy s Občanským sdružením Buči, Koněvova 2430/162, Praha 3, o provádění úklidu Rada

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 582 ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 582 ze dne č.j.: 651/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 582 ze dne 26.08.2015 Revokace přílohy č. 2 usnesení RMČ č. 364 ze dne 27. 05. 2015 - příkazní smlouva s Ing. Petrou Vemolovou

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 732/2017 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 703 ze dne 18.10.2017 Uzavření dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace mezi hlavním městem Prahou a městskou částí

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 757/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 699 ze dne 26.09.2016 Předložení příkazní smlouvy o poskytování právních služeb s Advokátní kanceláří Brož & Sokol & Novák s.r.o.

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 764/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 698 ze dne 26.09.2016 Předložení příkazní smlouvy o poskytování právních služeb s advokátní kanceláří Becker & Poliakoff s.r.o.

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 550 ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 550 ze dne č.j.: 585/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 550 ze dne 05.08.2015 Dotace z rozpočtu kapitoly Ministerstva vnitra ČR ve prospěch obcí na zajištění bydlení osob s udělenou mezinárodní

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 527/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 499 ze dne 22.06.2015 Dodatek č. 6 k mandátní smlouvě č. 2013/01196/20.2 s firmou Správa majetkového portfolia Praha 3 a. s. Rada

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 244/2017 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 231 ze dne 19.04.2017 Smlouva o spolupráci s Národním muzeem na slavnostním koncertu u příležitosti 72. výročí ukončení 2. světové

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 497 ze dne Smlouva o výpůjčce uměleckých děl - vzorová smlouva

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 497 ze dne Smlouva o výpůjčce uměleckých děl - vzorová smlouva č.j.: 520/2017 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 497 ze dne 09.08.2017 Smlouva o výpůjčce uměleckých děl - vzorová smlouva Rada městské části I. s c h v a l u j e 1. Smlouvu o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 644 ze dne Uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o spolupráci s organizací Život 90

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 644 ze dne Uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o spolupráci s organizací Život 90 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 644 ze dne 25.09.2018 Uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o spolupráci s organizací Život 90 Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. dodatek

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 565/2017 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 537 ze dne 30.08.2017 Předložení příkazní smlouvy o poskytování právních služeb s advokátem JUDr. Petrem Honzíkem Rada městské

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 752/2017 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 713 ze dne 18.10.2017 Nákup energií na komoditní burze - smlouva o zprostředkování a smlouva o společném postupu Rada městské části

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 648/2017 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 611 ze dne 11.09.2017 Uzavření příkazní smlouvy se společností Správa zbytkového majetku MČ Praha 3 a.s. na realizaci Chodníkového

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 823/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 767 ze dne 15.09.2014 Uzavření Smlouvy o technické pomoci pro získání dotace na zpřístupnění kostela Nejsvětějšího Srdce Páně Rada

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 292/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 285 ze dne 23.04.2014 Uzavření smlouvy o úhradě čistého nájemného nebo jeho části z dotace Ministerstva vnitra ČR podle varianty

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 549/2017 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 518 ze dne 09.08.2017 Dodatek č. 1 k uzavřené smlouvě o dílo č. 2017/00720/OTSMI na realizaci "MŠ Libická 4/2271, Praha 3 - výměna

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 457/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 399 ze dne 13.06.2016 Smlouva o spolupráci s Národním muzeem při pořádání akce Hrrr na ně! Husité na Vítkově Rada městské části

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 68/2017 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 105 ze dne 01.03.2017 Příkazní smlouva o poskytování služeb v oblasti energetického managementu Rada městské části I. s c h v a

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 268/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 240 ze dne 22.04.2015 Smlouva s Technickou správou komunikací hl. m. Prahy o zajišťování realizace a financování akcí na pozemních

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 881/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 812 ze dne 02.11.2016 "Antigraffiti" program na území městské části Praha 3 - smlouva o podmínkách odstraňování graffiti Rada městské

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 199/2017 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 188 ze dne 05.04.2017 Revokace usnesení č. 162 ze dne 13. 3. 2017 - Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 2016/00186/OTSMI ze dne 18. 3. 2016

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 627/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 568 ze dne 10.08.2016 Dodatek č. 1 k uzavřené smlouvě o dílo č. 2016/00532/OTSMI na realizaci stavby "ZŠ Jeseniova - sanace obvodového

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 209/2017 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 197 ze dne 05.04.2017 Uzavření Smlouvy o provedení stavby ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 452/2017 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 423 ze dne 20.06.2017 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o provozu a údržbě veřejného osvětlení č. 3/0336/99/U Rada městské části I. s c h

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 556/2017 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 522 ze dne 09.08.2017 Uzavření příkazní smlouvy se společností Správa zbytkového majetku MČ Praha 3 a.s. na odstraňování graffity

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 653/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 593 ze dne 31.08.2016 Uzavření smlouvy o umístění reklamních zařízení se společností TTV LCD s.r.o. Rada městské části I. s c h

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 316/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 289 ze dne 13.05.2015 Smlouva o provedení uměleckého výkonu moderátora na akce "Dětský den na Pražačce" a "Diploma Comeniaum" Rada

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í č.j.: 135/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í č. 126 ze dne 27.02.2013 Uzavření Smlouvy o spolupráci při zajišťování dohod o výkonu pěstounské péče - Projekt Antioch

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 35/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 34 ze dne 20.01.2016 Spoluúčast na pořádání odborného semináře Péče o veřejnou zeleň věc veřejná, ale především odborná - odsouhlasení

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 37/2017 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 36 ze dne 18.01.2017 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2016/00789/OTSMI na realizaci zakázky "Oprava 15 bytů v Praze 3" Rada městské

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 381 ze dne Dohoda o narovnání s advokátem JUDr.

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 381 ze dne Dohoda o narovnání s advokátem JUDr. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 381 ze dne 04.06.2018 Dohoda o narovnání s advokátem JUDr. Petrem Honzíkem Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. Dohodu o narovnání dle

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 895/2017 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 838 ze dne 11.12.2017 Dohoda o ochraně důvěrných informací a obchodního tajemství při zpracování analýz GDPR Rada městské části

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 518 ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 518 ze dne č.j.: 562/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 518 ze dne 25.06.2014 Návrh kupní smlouvy o koupi pozemku parc. č. 757, k.ú. Žižkov, jehož součástí je stavba bytového domu čp.

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 349/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 306 ze dne 11.05.2016 Smlouva s Technickou správou komunikací hl. m. Prahy o zajišťování realizace a financování akcí na pozemních

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 249 ze dne 25.04.2018 Dodatek č. 1 k uzavřené smlouvě o dílo č. 2017/01486/OTSMI na realizaci akce "SARAP - rekonstrukce venkovního bazénu" Rada

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 1038/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 963 ze dne 25.11.2014 Smlouva o dílo - kniha "Praha 3 známá neznámá" Rada městské části I. b e r e n a v ě d o m í I 1. smlouvu

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 503 ze dne Vzorová smlouva o vytvoření podmínek pro zveřejňování smluv

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 503 ze dne Vzorová smlouva o vytvoření podmínek pro zveřejňování smluv č.j.: 553/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 503 ze dne 29.06.2016 Vzorová smlouva o vytvoření podmínek pro zveřejňování smluv Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1.

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 897 ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 897 ze dne č.j.: 975/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 897 ze dne 06.12.2016 Výpůjčka části pozemku parc. č. 2814/1 v k.ú. Žižkov a návrh smlouvy o výpůjčce části pozemku parc. č. 2814/1

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 664 ze dne 03.10.2018 Dodatek č. 1 ke Smlouvě na veřejnou zakázku malého rozsahu "Revitalizace parku U Kněžské louky" Rada městské části I. s

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 362/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 319 ze dne 11.05.2016 Smlouva o spolupráci při soutěži mladých zahradníků "Lipová ratolest" Rada městské části I. s c h v a l u

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 959/2017 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 900 ze dne 19.12.2017 Dodatek ke smlouvě o umístění nereklamních doplňků na zařízeních veřejného osvětlení Rada městské části I.

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 1010/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 933 ze dne 06.12.2016 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2016/00703/OTSMI na realizaci stavby,, Stavební úpravy panelových domů

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 676/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 630 ze dne 06.08.2014 Dohoda o spolupráci při zveřejňování záměrů prodeje či pronájmu nemovitých věcí ve vlastnictví hl. m. Prahy

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 1005/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 926 ze dne 06.12.2016 Pořádání výstav uměleckých děl v galerii Toyen - suterénní prostory Informačního centra Praha 3 Rada městské

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 334/2017 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 315 ze dne 31.05.2017 Smlouva o umístění nereklamních doplňků na zařízeních veřejného osvětlení v lokalitě Havlíčkovo náměstí Rada

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 696/2017 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 697 ze dne 18.10.2017 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 2017/00802/OTSMI ze dne 19. 6. 2017 - " Havarijní oprava balustrády - ZŠ a MŠ

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 247 ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 247 ze dne č.j.: 260/2017 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 247 ze dne 03.05.2017 Návrh kupní smlouvy o prodeji pozemku parc.č. 2931/357 v k.ú. Žižkov, nově vzniklého na základě geometrického

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 63/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 63/2015 č.j.: 63/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 49 ze dne 28.01.2015 SARA II. Pražačka přestavba bazénu výkon technického dozoru investora Rada městské části I. s c h v a l u j

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 518/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 473 ze dne 29.06.2016 Provedení úprav pozemku dvora za poliklinikou v ulici Vinohradská 1513/176 v Praze 3 Rada městské části I.

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 367 ze dne 19.06.2019 Uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 2014/00371/OMA-ONNM ze dne 28.4.2014 a návrh dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č.

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 559/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 509 ze dne 29.06.2016 Uzavření příkazní smlouvy o poskytnutí služeb v souvislosti se zadáváním veřejné zakázky "Redakční zpracování

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 364 ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 364 ze dne č.j.: 385/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 364 ze dne 27.05.2015 Projekt Stavební úpravy panelových domů, Praha 3, k. ú. Žižkov Jeseniova č. p. 846/27, 909/29, 1063/31, 1045/33,

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 668/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 614 ze dne 31.08.2016 Dodatek č. 1 k uzavřené smlouvě o dílo č. 2016/00408/OTSMI na realizaci stavby "Schodiště a chodník na cyklostezku

Více

Příloha č. 2 KVHČ č. 9 DOHODA O ZAPOČTENÍ POHLEDÁVEK uzavřená ve smyslu 1991 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění mezi těmito sm

Příloha č. 2 KVHČ č. 9 DOHODA O ZAPOČTENÍ POHLEDÁVEK uzavřená ve smyslu 1991 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění mezi těmito sm Příloha č. 2 KVHČ č. 9 DOHODA O ZAPOČTENÍ POHLEDÁVEK uzavřená ve smyslu 1991 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění mezi těmito smluvními stranami: Městská část Praha 3 IČO: 00063517

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 468 ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 468 ze dne č.j.: 505/2017 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 468 ze dne 19.07.2017 Žádost o zábor veřejného prostranství za účelem pořádání akce City Piknik na Vrchu sv. Kříže (Parukářce)

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 1001/2015. č. 947 ze dne Uzavření Smlouvy o spolupráci se spolkem Život 90

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 1001/2015. č. 947 ze dne Uzavření Smlouvy o spolupráci se spolkem Život 90 č.j.: 1001/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 947 ze dne 07.12.2015 Uzavření Smlouvy o spolupráci se spolkem Život 90 Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. Uzavření

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 336/2017 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 316 ze dne 31.05.2017 Dodatek č. 2 k SOD č. 2016/00661/OTSMI na realizaci stavby "Stavební úpravy panelových domů Praha 3, ul.

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 294/2017 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 283 ze dne 17.05.2017 Uzavření Smlouvy o provedení stavby ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 60/2010. č. 10 ze dne k uzavření Smlouvy o výpůjčce a následném darování

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 60/2010. č. 10 ze dne k uzavření Smlouvy o výpůjčce a následném darování č.j.: 60/2010 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 10 ze dne 8.12.2010 k uzavření Smlouvy o výpůjčce a následném darování Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. uzavření Smlouvy

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 526 ze dne Smlouva o výpůjčce pozemků za účelem pořádání akce Husité na Vítkově

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 526 ze dne Smlouva o výpůjčce pozemků za účelem pořádání akce Husité na Vítkově č.j.: 565/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 526 ze dne 25.06.2014 Smlouva o výpůjčce pozemků za účelem pořádání akce Husité na Vítkově Rada městské části I. b e r e n a v

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 571/2017 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 540 ze dne 30.08.2017 Dodatek č. 27 ke smlouvě č. 2009/01211/1.1 na nájem, provoz a údržbu tepelného hospodářství v majetku MČ

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 534 ze dne 08.08.2018 Smlouva o spolupráci s Národním muzeem na společném uspořádání slavnostního koncertu Rada městské části I. b e r e n a v

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 420/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 376 ze dne 01.06.2016 Smlouva o výpůjčce pozemků za účelem pořádání akce Hrrr na ně! Husité na Vítkově Rada městské části I. b

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 1048/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 1004 ze dne 14.12.2015 Souhlas s udělením partnerství v OP VVV - 02_15_007 Inkluzivní vzdělávání Rada městské části I. s o u h

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. 1. Dohodu o narovnání dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. 1. Dohodu o narovnání dle přílohy č. 1 tohoto usnesení MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 444 ze dne 27.06.2018 Dohoda o narovnání s Ing. Marií Všetičkovou Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. Dohodu o narovnání dle přílohy

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 195/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 170 ze dne 10.03.2014 Dodatek č. 3 k mandátní smlouvě č. 2013/01196/20.2 s firmou Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s. Rada

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 438 ze dne 17.07.2019 Podněty Komise pro vedlejší hospodářskou činnost Rady městské části ze dne 18.6.2019 Rada městské části I. b e r e n a v

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 673/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 618 ze dne 31.08.2016 Oprava WC v objektu radnice Městské části Praha 3, Havlíčkovo nám. 700/9, Praha 3 Rada městské části I. s

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 1011/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 934 ze dne 06.12.2016 Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 2016/00701/OTSMI na realizaci stavby,,stavební úpravy panelových domů Praha

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 584 ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 584 ze dne č.j.: 653/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 584 ze dne 26.08.2015 Projekt Stavební úpravy panelových domů, Praha 3, k. ú. Žižkov Jeseniova č.p. 511/15, 431/17, 519/19, 518/23,

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 342 ze dne 21.05.2014

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 342 ze dne 21.05.2014 č.j.: 379/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 342 ze dne 21.05.2014 MŠ Libická 4/ 2271, Praha3 - oprava střechy Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. provést opravu

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 846/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 801 ze dne 11.11.2015 Výpůjčka částí pozemků parc. č. 2922/26, 2922/29, 2922/54, 2922/105 a 2922/107, vše v k.ú. Žižkov a návrh

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 306/2017 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 290 ze dne 17.05.2017 Zábor veřejného prostranství za účelem Natáčení TVC spotu Heineken na Kostnickém náměstí 3.6-4.6.2017 Rada

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č. 484 ze dne Prodej vozu Škoda Superb s RZ: 9A I.

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č. 484 ze dne Prodej vozu Škoda Superb s RZ: 9A I. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 484 ze dne 17.07.2019 Prodej vozu Škoda Superb s RZ: 9A5 8387 Rada městské části I. s o u h l a s í II. 1. s prodejem vozu Škoda Superb do společnosti

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 130/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 110 ze dne 17.02.2016 Uzavření Smlouvy o dlouhodobé výpůjčce uměleckých děl s Galerií hlavního města Prahy Rada městské části I.

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 272/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 241 ze dne 22.04.2015 Smlouva o výpůjčce výstavy s názvem "Příběhy bezvýhradné lidskosti - Přemysl Pitter, výjimečná postava v

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 974/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 896 ze dne 06.12.2016 Uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě č. S/1303/05 ze dne 29.9.2005 a vydání souhlasu pro Základní školu

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 206 ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 206 ze dne č.j.: 218/2017 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 206 ze dne 05.04.2017 Žádost o zábor veřejného prostranství za účelem pořádání akce Mezinárodní den Yorkshirských teriérů 2017

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 532 ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 532 ze dne č.j.: 585/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 532 ze dne 20.07.2016 Výběr dodavatele na vypracování studie k akci "Úprava veřejného prostoru - Koněvova, Pod Lipami, Osiková,

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 858 ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 858 ze dne č.j.: 928/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 858 ze dne 16.11.2016 Sportovní stadion Viktoria Žižkov - revitalizace, nutné opravy a udržovací práce Rada městské části I. s

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 1008/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 929 ze dne 06.12.2016 Příkazní smlouva na údržbu vzduchotechnických zařízení v budovách Úřadu městské části Praha 3, Seifertova

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 926/2017 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 861 ze dne 11.12.2017 Projektový záměr městské části Praha 3 k žádosti o dotaci na výdaje realizované v rámci projektu obcí na

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 381/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 360 ze dne 21.05.2014,,Analýza příležitostí nového operačního programu: OP Praha - Pól růstu pro období 2014-2020" Rada městské

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 96/2017 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 90 ze dne 15.02.2017 Dohoda o provedení stavby s Hlavním městem Praha za účelem získání stavebního povolení k realizaci zakázky

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 521 ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 521 ze dne č.j.: 552/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 521 ze dne 15.07.2015 Výpůjčka části pozemku parc. č. 979/45 v k.ú. Žižkov, za účelem umístění venkovního letního posezení - předzahrádky

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č ze dne č.j.: 1085/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 1021 ze dne 22.12.2015 Dotace z rozpočtu kapitoly Ministerstva vnitra ČR ve prospěch obcí prostřednictvím krajů na zajištění bydlení

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 981/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 902 ze dne 06.12.2016 Dodatek č. 1 k uzavřené smlouvě o dílo č. 2016/00487/OTSMI na realizaci stavby "Lipanská 7 - rekonstrukce"

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 721 ze dne Smlouva o dílo - realizace projektového záměru rodinného asistenta

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 721 ze dne Smlouva o dílo - realizace projektového záměru rodinného asistenta MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 721 ze dne 31.10.2018 Smlouva o dílo - realizace projektového záměru rodinného asistenta Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. Smlouvu

Více