Velikonoční vigilie. Žehnání ohně

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Velikonoční vigilie. Žehnání ohně"

Transkript

1 Velikonoční vigilie Žehnání ohně Průvod středem kostela - ministrant s paškálem - turiferáři bez nasypaného kadidla - ministranti se zhasnutými svícemi - baterka, záložní lucerna - celebrant Zhasnutí všech světel v kostele, zůstávají rozsvícené jen boční vchody Zapálení ohně pomocí křesadla/zapalovače (NE sirky!) Komentář Bratři a sestry, pro vyvolený národ byla velikou nocí ta, během níž vyšli z egyptského otroctví. Pro nás je velikou ta noc, kdy náš Pán Ježíš Kristus vstal z mrtvých. Hlavní pravda naší víry říká: vzkříšený Kristus neumírá, žije novým, nezničitelným životem a nabízí jej všem pokřtěným. To je naděje pro nás, kdo jsme dosud ohroženi hříchem a smrtí. V : hodin zapadlo slunce a začala noc, která je velkou slavností života pro nás všechny, kteří jsme byli pokřtěni, a stane se velkou i pro našeho katechumena, který při této bohoslužbě přijme svátost křtu. Ztišme se, vypněme si, prosím, své mobilní telefony a prožívejme velikou noc vzkříšení. Na počátku bohoslužby bude od požehnaného ohně zapálena velikonoční svíce, která nám bude připomínat vzkříšeného Krista po celý příští rok. Znamení kříže, pozdrav Úvod těmito nebo podobnými slovy (kněz): V této veliké noci křesťané na celém světě bdí a modlí se, poslouchají slovo Boží a slaví Kristovo vítězství nad smrtí. Připojme se k nim s vírou, že náš Pán Ježíš Kristus přemohl také naši smrt, že skrze něho také my žijeme v Bohu, že jeho vzkříšení je naše vzkříšení. 1

2 Žehnání ohně Modleme se. Bože, požehnej + tento oheň. Ať nám připomíná tvého Syna, v němž nám zazářila tvá sláva. Očisti naše srdce a dej, ať se v nás rozhoří veliká touha po tobě, aby světlo této veliké noci bylo předobrazem tvé slávy, kterou nám připravuješ ve svém království. Skrze Krista, našeho Pána. Amen Ministrant drží velikonoční svíci, připraví se rydlo a zrna, Celebrant vyryje kříž a písmena: Kristus včera i dnes, svislé břevno začátek i konec, vodorovné břevno alfa i omega, Α Ω Kristus je Pán všech věků, 1. číslice letopočtu on vládne dějinám, 2. číslice letopočtu jeho je království i moc i sláva, 3. číslice letopočtu po všechny věky věků. Amen. 4. číslice letopočtu Celebrant zasadí zrna a říká: 1 Pro své slavné 1 2 svaté rány 3 ať nás chrání a zachrání 5 Kristus Pán ukřižovaný. 3 Celebrant zapálí paškál a říká: Ať slavné Kristovo vzkříšení naši tmu ve světlo promění. 2

3 Komentář Velikonoční svíce bude nesena v čele průvodu k oltáři. Na výzvu kněze Světlo Kristovo odpovíme Sláva Tobě, Pane. Po druhém zvolání ministranti od paškálu zapálí naše svíčky. Přijdou turifeři a celebrant nasype kadidlo Celebrant převezme paškál, zapálí se lucerna Celebrant se postaví k turiferům, zpívá: Světlo Kristovo. Sláva tobě, Pane. Průvod - turifeři - celebrant s paškálem, kněží - ministranti, věřící Celebrant se zastaví v polovině kostela, zpívá: Světlo Kristovo. Sláva tobě, Pane. Zapálení- kněží - ministranti a lidé Když mají všichni zapáleny svíce, celebrant před oltářem zpívá: Světlo Kristovo. Sláva tobě, Pane. Celebrant postaví paškál na svícen, dostane svoji svíci, všichni si stoupnou na svá místa, rozsvícení světel Sloupy mřížka Ceremonář podrží celebrantovi jeho svíci, nasypání kadidla. Celebrant okouří paškál a následuje exultet, zpívá (se) exultet; Kadidlo stojí na místě jako při evangeliu Celebrant uvede bohoslužbu slova Nyní si zhasněme svíce, posaďme se a otevřeme svá srdce, abychom porozuměli Božímu slovu o tom, jak Hospodin vysvobodil a vedl svůj lid a nakonec poslal svého Syna, aby nás vykoupil. A také prosme, aby se jeho vykupitelské dílo ve světě naplnilo. 3

4 Lidé si zhasnou svíce, sesbírání svící ministrantům Čtení-žalm-modlitba celebranta, lektoři přechází při žalmu Po 3. čtení se neříká Slyšeli jsme slovo Boží čtení je zakončeno žalmem Po modlitbě po sedmém čtení, rozsvícení svící na oltáři, připravení obětního stolu Komentář Svou radost nad vzkříšením Ježíše Krista i svou naději na nový život vyjádříme zpěvem chvalozpěvu vykoupených, při kterém znovu zazní zvony a varhany. Gloria, zvony, zvonky a varhany, rožnou se zbývající světla Vstupní modlitba Epištola Aleluja Nasypání kadidla Evangelium Homilie Křestní bohoslužba Komentář (pokud nebude představovat jáhen nebo celebrant), katechumeni vystupují jednotlivě před oltář. Prosím, aby se svým kmotrem předstoupil katechumen, který má této noci přijmout křest, a představil se celému tomuto shromáždění. Výzva k litaniím: Bůh chce rozmnožit naše shromáždění křtem tohoto vyvoleného. Provázejme ho ke křtu svými modlitbami ve společenství všech svatých. litanie závěrečná modlitba: Všemohoucí věčný Bože, sešli svého Ducha na tohoto svého služebníka, který se má skrze křest narodit k novému životu, a stůj při nás se svou láskou, až ho budeme křtít: učiň ty sám svou mocí, čeho je naše pokorná služba znamením. Skrze Krista, našeho Pána. Amen 4

5 Odchod k vodě, ministrant s paškálem, misálista s bezdrátovým mikrofonem Komentář Celebrant nyní posvětí vodu. Po vytažení paškálu z křestní nádoby společně zvoláme: Prameny, velebte Pána, chvalte a oslavujte ho navěky! Pak se katechumen zřekne zla, vyzná svou víru a přijme svátost křtu. Vytvořme kolem něho společenství víry a modlitby. Po křtu bude předána bílá křestní rouška a svíce, zapálená od paškálu. Na závěr přijme jako dospělý křesťan svátost biřmování. svěcení vody: Všemohoucí, věčný Bože, tvá neviditelná moc působí, že svátosti jsou viditelným znamením tvé milosti. Stvořil jsi vodu a při různých příležitostech jsi ukazoval, že její účinky naznačují náš křest. Už od počátku, když se tvůj duch vznášel nad vodami, vložil jsi, Bože, do vody život a požehnání. A když jsi v přívalech potopy zničil hřích, stala se voda znamením nové spravedlnosti a nového života. Když jsi převáděl svůj lid z egyptského otroctví Rudým mořem, myslel jsi na ty, kdo budou pokřtěni. A když byl tvůj syn pokřtěn vodou Jordánu, pomazal jsi ho duchem svatým, když visel na kříži, vytryskla z jeho probodeného srdce krev a voda, a když vstal z mrtvých, dal učedníkům přikázání: Jděte a učte všechny národy a křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Shlédni tedy, Bože na svou církev 5

6 a otevři jí pramen vody, tryskající do života věčného. Kéž tvůj svatý Duch učiní tuto vodu znamením milosti tvého jednorozeného Syna: Ať svátost křtu smyje všechno staré a špatné, aby člověk, stvořený k tvému obrazu, povstal z vody a z ducha svatého k účasti na tvém životě. Celebrant ponoří paškál 1x nebo 3x, při tom říká: Prosíme tě, Bože, ať skrze tvého Syna sestoupí do tohoto křestního pramene síla Ducha svatého, drží paškál ve vodě a pokračuje: aby všichni, kdo budou ve křtu spolu s Kristem pohřbeni, ve křtu s ním také vstali ze smrti k životu. Neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků. O. Amen Zpěv: Prameny velebte pána, připraví se ministranti asistující při křtu Zřeknutí se zlého (3.varianta) a vyznání víry: Chceš žít ve svobodě dětí Božích a zříkáš se proto hříchu? Chceš, aby tě nikdy hřích neovládl, a zříkáš se proto všeho, co k němu láká? Zříkáš se tedy ducha zla, a všeho, co působí a čím se pyšní? 6

7 Věříš v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země? Věříš v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho, jenž se narodil z Marie Panny, byl ukřižován a pohřben, vstal z mrtvých a sedí po pravici Otcově? Věříš v Ducha svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení mrtvých a život věčný? Křest katechumen přistupuje s kmotrem, který má pravou ruku na rameni křtěnce N., já tě křtím ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Předání bílého roucha Bůh tě oblékl v Krista a učinil z tebe nového člověka. Znamením této důstojnosti je bílé roucho, které dostáváš. Dones jej bez poskvrny až před soud našeho Pána, Ježíše Krista, abys měl život věčný. Amen. Předává se bílé roucho, asisten při křtu zatím přinese paškál celebrantovi Předání hořící svíce A nyní si kmotr rozsvítí od paškálu svíci a předá ji svému svěřenci. 7

8 Kmotr od paškálu zapálí svíci a předají je nově pokřtěnému Choď vždycky ve světle Kristově, žij z víry až do konce, a až Kristus přijde, vyjdi mu vstříc se všemi svatými a vejdi do království věčného. Amen. Biřmování: Celebrant osloví pokřtěnégo těmito nebo podobnými slovy: Všemohoucí Bůh tě vysvobodil z hříchu, dal ti život z vody a z Ducha svatého a přijal tě do společenství svého lidu. A jako pomazal svého Syna, našeho Pána Ježíše Krista, na kněze, proroka a krále, chce označit posvátným olejem také tebe, abys měl jeho Ducha; toho Ducha, kterého seslal Pán Ježíš o letnicích na apoštoly a který přebývá v jejich nástupcích a v těch, kteří skrze ně uvěřili. Také tobě bude vtisknuta pečeť daru Ducha svatého, abys byl naplněn jeho silou, byl podoben Kristu a vydával svědectví o jeho smrti a vzkříšení, abys byl opravdovým členem jeho církve a aby se šířilo království Boží také skrze tvoji víru a skrze tvoji lásku. Celebrant ve stoje se sepjatýma rukama vyzve přítomné k modlitbě Bratři a sestry, skrze křest dal všemohoucí Otec tomuto našemu bratru život věčný. Modleme se, aby mu dal plnost svého svatého Ducha, aby ho svým Duchem pomazal a potvrdil jeho poslání, jako pomazal a potvrdil svého Syna, našeho Pána Ježíše Krista. 8

9 Celebrant vztáhne ruce nad biřmovance a říká Všemohoucí Bože, Otče našeho Pána Ježíše Krista, tys dal ve křtu tomuto svému služebníkovi odpuštění hříchů a život věčný. Sešli na něho svého Ducha Utěšitele: dej mu ducha moudrosti a rozumu, ducha rady a síly ducha poznání a lásky a naplň jej duchem bázně před tebou. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Biřmovanec přistoupí k celebrantovi, ten je maže křižmem a říká: N., přijměte (přijmi) pečeť daru Ducha svatého. Amen. Pokoj vám (tobě). (I s tebou.) Odchod celebranta k sedes, odchod pokřtěných na svá místa Obnova křestního slibu Zapálení svící ministrantům, kteří roznesou světlo co nejrychleji po kostele Komentář Na svůj vlastní křest se většina z nás nepamatuje. Tenkrát za nás rozhodovali jiní. Dnes se můžeme rozhodnout sami. Proto se i my nyní veřejně zřekněme hříchu, obnovme své odhodlání k životu s Kristem a vyznejme svoji víru. Budeme odpovídat třikrát ANO a třikrát VĚŘÍM. Nyní povstaneme a rozsvítíme si svíčky. Ůvod, zřeknutí se zlého (2.varianta), vyznání víry a závěr celebrant těmito nebo podobnými slovy: My všichni máme účast na Kristově vítězství nad smrtí. Neboť křtem jsme byli spolu s Kristem pohřbeni, abychom s Kristem vstali k novému životu. Proto nyní vykonejme to, nač jsme se čtyřicet dní připravovali, 9

10 a obnovme své křestní vyznání: Zřekněme se ducha zla a vyznejme víru v Krista Ježíše, zřekněme se hříchu a slibme, že chceme sloužit Bohu v jeho svaté církvi. Zříkáte se tedy ducha zla? I všeho, co působí? I všeho, čím se pyšní? Věříte v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země? Věříte v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho, jenž se narodil z Marie Panny, byl ukřižován a pohřben, vstal z mrtvých a sedí po pravici Otcově? Věříte v Ducha svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení mrtvých a život věčný? Všemohoucí Bůh, Otec našeho Pána Ježíše Krista, nás vysvobodil z hříchu a dal nám život z vody a z Ducha svatého. Kéž v nás svou milost chrání, abychom byli s Kristem spojeni na věky věků. Amen. Kněz nabere vodu, asperges píseň 511A Ministranti doplní vodu do kropenek u vchodu (během asperges) 10

11 Komentář Křtem jsme se stali Božími dětmi. Jako se rodina schází v otcovském domě ke společné modlitbě a jídlu, scházíme se i my ke mši svaté. Za celou církev a svět budeme společně prosit v přímluvách. Přímluvy Bohoslužba oběti píseň 401 Přinášení darů Preface 1. velikonoční s. 395 Přenesení NS z bočního oltáře akolyty Podávání sv. přijímání pod obojí. Svaté přijímání bude podáváno uprostřed kostela celebrantem a jedním akolytou/knězem. Po boku každého podávajícího budou dva akolyté s kalichy a purifikatorii. Třetí stanoviště na podávání bude u boční kaple s jedním akolytou, co bude podávat krev Páně. Purifikace probíhá na abaku Rozsvícení věčného světla po uložení eucharistie do svatostánku Modlitba po přijímání Požehnání + Jděte ve jménu Páně Aleluja, Aleluja Odchod dlouhou cestou do sakristie Závěr: Vesel se, nebes Královno 407 Co je potřeba připravit: - Kýbl s vodu + hadry na přenos ohniště - Oheň s vatičkami od olejů (CAT, CHR) + křída na kruh kolem ohně - Paškál - Lucerna - Zrna na tácku - Baterka - Bezdrátový mikrofon - Komentář - Misál + tyto texty k misálu ve sloze - Lekcionář A - Přímluvy - Klíček od svatostánku v boční kapli - Klíček od svatostánku - Zvonky - Křtitelnice vyčištěná a plná vody - Kropenky ze vchodů do kostela a kropáč na asperges (u křtitelnice) - Oleje na křest (CAT, CHR) - 5x kalich, dostatek vína; budeme podávat napitím - Větší množství hostií ke konsekraci - Purifikatoria 8x 11

UVEDENÍ DO BOHOSLUŽBY A ÚKON KAJÍCNOSTI

UVEDENÍ DO BOHOSLUŽBY A ÚKON KAJÍCNOSTI Mše svatá česky Úvodní obřady PŘÍCHOD A POZDRAV Když se lid shromáždil a kněz s přisluhujícími přicházejí k oltáři, všichni přítomní povstanou a doprovázejí jejich příchod vstupním zpěvem. Pokud se nezpívá,

Více

KŘEST. CO JE ZAPOTŘEBÍ VĚDĚT, NAD ČÍM SE ZAMYSLET? aneb ROZHODNUTÍ PRO SPOLEČENSTVÍ S KRISTEM A JEHO CÍRKVÍ

KŘEST. CO JE ZAPOTŘEBÍ VĚDĚT, NAD ČÍM SE ZAMYSLET? aneb ROZHODNUTÍ PRO SPOLEČENSTVÍ S KRISTEM A JEHO CÍRKVÍ KŘEST Všeobecné udělování křtu se odvozuje z příkazu Ježíše Krista daného apoštolům: Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého a učte je, aby zachovávali

Více

LITURGIE. pro bohoslužebná shromáždění. v Českém Distriktu Unitas fratrum. Ochranovském seniorátě při ČCE

LITURGIE. pro bohoslužebná shromáždění. v Českém Distriktu Unitas fratrum. Ochranovském seniorátě při ČCE LITURGIE pro bohoslužebná shromáždění v Českém Distriktu Unitas fratrum Ochranovském seniorátě při ČCE Vydal pro potřeby svých sborů Český Distrikt Unitas Fratrum Ochranovský seniorát při ČCE Praha 2003

Více

RANNÍ MODLITBY ÚVOD VÝZVA KE CHVÁLE BOHA PRO JEHO LÁSKU

RANNÍ MODLITBY ÚVOD VÝZVA KE CHVÁLE BOHA PRO JEHO LÁSKU P. Pane, nauč nás modlit se. V. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. P. Chvalme a velebme Pána se vším stvořením. RANNÍ MODLITBY ÚVOD VÝZVA KE CHVÁLE BOHA PRO JEHO LÁSKU P. Chvalte Hospodina, všichni

Více

Hlavní modlitby. Chvála Nejsvětější Trojice Sláva Otci i Synu - i Duchu svatému, - jako byla na počátku, i nyní i vždycky - a na věky věků. - Amen.

Hlavní modlitby. Chvála Nejsvětější Trojice Sláva Otci i Synu - i Duchu svatému, - jako byla na počátku, i nyní i vždycky - a na věky věků. - Amen. Hlavní modlitby Znamení kříže Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. - Amen. Chvála Nejsvětější Trojice Sláva Otci i Synu - i Duchu svatému, - jako byla na počátku, i nyní i vždycky - a na věky věků. -

Více

TÝDEN MODLITEB ZA MLÁDEŽ

TÝDEN MODLITEB ZA MLÁDEŽ TÝDEN MODLITEB ZA MLÁDEŽ 6. 13. dubna 2014 Úvodní slovo Drazí přátelé, v postním období vyhlížíme horizonty naděje řečeno slovy papeže Františka které nám tento čas s velkou naléhavostí připomíná. Nejsme

Více

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně A

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně A Slavnost Zmrtvýchvstání Páně A VSTUPNÍ ANTIFONA Vstal jsem z mrtvých, a jsem stále s tebou, aleluja. Nebo: Pán skutečně vstal z mrtvých. Aleluja. Jemu buď sláva a vláda na věčné časy. Uvedení do bohoslužby

Více

POSVÁTNÁ BOŽSKÁ LITURGIE VE SVATÝCH OTCE NAŠEHO JANA ZLATOÚSTÉHO

POSVÁTNÁ BOŽSKÁ LITURGIE VE SVATÝCH OTCE NAŠEHO JANA ZLATOÚSTÉHO POSVÁTNÁ BOŽSKÁ LITURGIE VE SVATÝCH OTCE NAŠEHO JANA ZLATOÚSTÉHO Požehnané království Otce i Syna i Svatého Ducha nyní i vždycky a na věky věků. Amen. V pokoji, Pána prosme. Pane, smiluj se. Za pokoj z

Více

KAZATELSKÝ CYKLUS 2008/2009 TÉMA: LITURGIE

KAZATELSKÝ CYKLUS 2008/2009 TÉMA: LITURGIE KAZATELSKÝ CYKLUS 2008/2009 TÉMA: LITURGIE KAZATELSKÝ CYKLUS 2008/2009 TÉMA: LITURGIE PRAHA 2008 ÚVODNÍ SLOVO KE KAZATELSKÉMU CYKLU - LITURGIE Vydala Ústřední rada Církve československé husitské Wuchterlova

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Modlitby za uzdravení

Modlitby za uzdravení Modlitby za uzdravení Prosebníci sv. Rafaela Věnováno Janě, která se měla uzdravit, ale věřím, že nás bude provázet svoji přímluvou z nebe. Církevní schválení uděleno biskupstvím královéhradeckým dne 19.3.2010

Více

BOHOSLUŽEBNÁ KNIHA Církve československé husitské

BOHOSLUŽEBNÁ KNIHA Církve československé husitské BOHOSLUŽEBNÁ KNIHA Církve československé husitské s biblickými čteními podle Ekumenického lekcionáře a Liturgií podle patriarchy Karla Farského II. díl řada B Praha 2014 BOHOSLUŽEBNÁ KNIHA Církve československé

Více

Modlitby za kněze a kněžská povolání. (první čtvrtek v měsíci)

Modlitby za kněze a kněžská povolání. (první čtvrtek v měsíci) Modlitby za kněze a kněžská povolání (první čtvrtek v měsíci) 1. Výstav Nejsvětější svátosti Věřící zpívají hymnus o oltářní svátosti nebo jinou eucharistickou píseň. Mezitím kněz okuřuje Nejsvětější svátost.

Více

4. prosinec číslo 12 ročník XIII

4. prosinec číslo 12 ročník XIII 4. prosinec Vánoce ať jsou pro tebe svátky ticha, abys našel dostatek klidu a času k rozjímání o Boží pří-tomnosti v tomto světě. Vánoce ať jsou pro tebe svátky radosti a ukážou ti, kolik nám Bůh ve svých

Více

MODLITBY ZA UZDRAVENÍ

MODLITBY ZA UZDRAVENÍ MODLITBY ZA UZDRAVENÍ PROSEBNÍCI SV. RAFAELA 2 Prosebníci za uzdravení: (= SPOLEČENSTVÍ LIDÍ) Zavazují se minimálně 21x za měsíc nejraději nahlas pomodlit pokud možno všechny, nebo alespoň tučně (ne kurzívou)

Více

UČÍCÍ SE CÍRKEV ŠESTILETÝ CYKLUS TÉMATICKÝCH HOMILIÍ

UČÍCÍ SE CÍRKEV ŠESTILETÝ CYKLUS TÉMATICKÝCH HOMILIÍ UČÍCÍ SE CÍRKEV ŠESTILETÝ CYKLUS TÉMATICKÝCH HOMILIÍ SEZNAM ZKRATEK Apol Apologetická homilie Ask Asketická homilie Bibl Biblická homilie ČBK Česká biskupská konference Děj Dějepisná homilie Dg Dogmatická

Více

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně)

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) NEDĚLE TROJIČNÍ formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána

Více

Modlitby a úvahy na téma: Duchovní povolání. Vhodné pro týden modliteb za duchovní povolání. www.hledampovolani.cz

Modlitby a úvahy na téma: Duchovní povolání. Vhodné pro týden modliteb za duchovní povolání. www.hledampovolani.cz Modlitby a úvahy na téma: Duchovní povolání Vhodné pro týden modliteb za duchovní povolání www.hledampovolani.cz Příručka modliteb za duchovní povolání je dílem společenství biskupů, kněží a jejich spolupracovníků.

Více

2. listopadu: Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

2. listopadu: Vzpomínka na všechny věrné zemřelé 2. listopadu: Vzpomínka na všechny věrné zemřelé VSTUPNÍ ANTIFONA 1 Sol 4,14; 1 Kor 15,22 Jako Ježíš umřel a vstal z mrtvých, tak s Ježíšem přivede Bůh i ty, kdo zesnuli ve spojení s ním. A jako pro svoje

Více

Čtvrtek po slavnosti Seslání Ducha svatého JEŽÍŠE KRISTA, NEJVYŠŠÍHO A VĚČNÉHO KNĚZE Svátek. Modlitba se čtením

Čtvrtek po slavnosti Seslání Ducha svatého JEŽÍŠE KRISTA, NEJVYŠŠÍHO A VĚČNÉHO KNĚZE Svátek. Modlitba se čtením Ježíše Krista kněze 1 Čtvrtek po slavnosti Seslání Ducha svatého JEŽÍŠE KRISTA, NEJVYŠŠÍHO A VĚČNÉHO KNĚZE Svátek Pozvání k modlitbě A. Oslavujme Krista, jeho kněžství je věčné. Hymnus Modlitba se čtením

Více

Čtvrtek po slavnosti Seslání Ducha Svatého

Čtvrtek po slavnosti Seslání Ducha Svatého Kriste oslavený, ty se za nás u Otce stále přimlouváš, daruj nám věrnost v modlitbě, aby na tvé žni nescházeli dělníci. Pane Ježíši Kriste, kterého poslal Otec, dej, ať všichni v tobě nacházejí život a

Více

Desatero přikázání. I. Desatero přikázání II. Vyznání víry III. Modlitba Páně. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh. Nebudeš mít jiné bohy mimo mne.

Desatero přikázání. I. Desatero přikázání II. Vyznání víry III. Modlitba Páně. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh. Nebudeš mít jiné bohy mimo mne. Z Malého katechismu Martina Luthera I. Desatero přikázání II. Vyznání víry III. Modlitba Páně Desatero přikázání Já jsem Hospodin, tvůj Bůh. Nebudeš mít jiné bohy mimo mne. Nezneužiješ jména Hospodina,

Více

MODLITBY k Nejsvětější Oběti Mše svaté

MODLITBY k Nejsvětější Oběti Mše svaté Ani jeden den bez modlitby svatého růžence, ani jedna neděle bez oběti mše svaté, ani jeden měsíc bez svaté zpovědi! MODLITBY k Nejsvětější Oběti Mše svaté Anděle Boží, strážce můj, rač vždycky být ochránce

Více

Víra v dnešním světě

Víra v dnešním světě Studijní texty z náboženství pro 6. ročník ZŠSV zpracováno podle: Belgická biskupská konference, Dar víry, Zvon 1994 Víra v dnešním světě Ve světě, v němž žijeme, existuje mnoho nejrůznějších duchovních,

Více

Modlitba před svátostí smíření

Modlitba před svátostí smíření Modlitby Modlitba před svátostí smíření Bože, přesto, že jsi dopředu věděl, kolikrát a jak moc Tě zradíme, daroval jsi nám svobodnou vůli k rozhodování. Odpusť, když jsme tento Tvůj dar zneužili pro konání

Více

Školské sestry sv. Františka Česká provincie Foto: Miroslav Oberreiter Ilustrace: P. Michal František Pometlo OFM

Školské sestry sv. Františka Česká provincie Foto: Miroslav Oberreiter Ilustrace: P. Michal František Pometlo OFM M O D L ITBY Školské sestry sv. Františka Česká provincie Praha 2004 Školské sestry sv. Františka Česká provincie Foto: Miroslav Oberreiter Ilustrace: P. Michal František Pometlo OFM 2 POKOJ A DOBRO! Tato

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

Michael. č.54/velikonoce 2009

Michael. č.54/velikonoce 2009 Michael občasník farnosti Staré Město č.54/velikonoce 2009 ZOUFAL STVÍ A NA DĚJE! AŽ TA K BLÍZKO? Zmrtvýchvstání a umírání jsou si blízko. Zoufalství, je jen jiným druhem umírání a jiným druhem bolesti.

Více

25. prosince: Slavnost Narození Páně v noci

25. prosince: Slavnost Narození Páně v noci 25. prosince: Slavnost Narození Páně v noci VSTUPNÍ ANTIFONA Žl 2,7 Pán mi řekl: Ty jsi můj Syn, já jsem tě dnes zplodil. Radujte se všichni v Pánu, protože se nám narodil Spasitel. Dnes z nebe sestoupil

Více

Život v Duchu PŘEDMLUVA

Život v Duchu PŘEDMLUVA Život v Duchu Ernst Sievers Otče, vylij svého Ducha na svůj lid a daruj nám nový pohled na Tvou slávu, nové zakoušení Tvé moci, novou důvěru k Tvému slovu, novou odevzdanost pro Tvou službu, aby Tvoje

Více