Bartolomějské listy Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bartolomějské listy Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice"

Transkript

1 Pastýřský list k Roku biřmování s. 4, Slovníček kropenka, křtitelnice, lavabo s. 5, YouCat 3. díl Věřím v Boha Otce, Syna a Ducha svatého s. 6, Farní kronika fara 2. díl s. 7, Kříž u hřbitovní zdi s. 8, Církevní silvestr pro mládež s. 9, Fotoreportáže s. 9 Bartolomějské listy Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice 9/2011 Ročník 2??? Foto: Petr Matula

2 Slůvko Drazí a milí farníci, na konci listopadu vstoupíme do doby očekávání a příprav, do doby adventní, která vrcholí ve vánoční radosti z příchodu Ježíše Krista, Božího Syna mezi nás. S adventem vstupujeme také do druhého roku příprav na oslavy výročí příchodu svatých Cyrila a Metoděje do naší země, do Roku biřmování. V životě jsem měl hodně očekávání, zvláště od druhých. Nejvíce jsem byl zklamán, když jsem jen očekával a nic neudělal. Nejvíce mě také rozesmutnili lidé, kteří ode mne hodně očekávali, ale sami nic neudělali. Naopak největší radost jsem měl, když se mi podařilo podpořit očekávání druhých, zapojit je do realizace jejich snů. Na začátku Roku biřmování máme také různá očekávání, ale může zůstat jen u slov. V Roce biřmování se můžeme začít více modlit k Duchu svatému, třeba každý den. Můžeme si pořídit katechismus, např. katechismus pro mladé YOUCAT, ve kterém je vše o naší víře srozumitelně a stručně vyloženo. Je třeba si v tomto roce uvědomit, že každý dospělý křesťan je zodpovědný za svou spásu. Je zodpovědný také za to, jak bude vypadat církev a společnost. Prosme v tomto roce více Ducha svatého, aby v nás, podobně jako v apoštolech, Bůh více působil. Myslím na vás všechny v modlitbě a žehnám vám P. Petr Matula SDB, administrátor farnosti Zprávy z farnosti Úřední hodiny na faře ve Vrahovicích pondělí a pátek 9:00 15:30. (Je možné, že v daném termínu budu muset odjet na návštěvu nemocného, na pohřeb či jiné jednání. V těchto neodkladných případech volejte na mobilní telefon ). Je možné se domluvit i na jiné době setkání. Zápisy Pastorační rady farnosti (PRF) a Ekonomické rady farnosti (ERF) můžete nalézt na webových stránkách (http://prostejov.sdb.cz/prfpv- Vr/ a Zasedání PRF , , , Zasedání ERF , , , Členové PRF a ERF jsou poradním sborem administrátora farnosti. Můžete se na ně obracet se svými podněty, které pak mohou přednést na zasedání PRF nebo ERF. Sbírka na opravy kostela každou třetí neděli v měsíci ( , ). V ohláškách bude vždy upřesněn účel sbírky. Sbírka byla určena na pokrytí nákladů na výměnu ventilů topení na faře, vybralo se 9018 Kč. Pán Bůh zaplať za vaši štědrost. Sbírka na misie v neděli při mši v 9:00. Vybralo se celkem 9284Kč. Pán Bůh zaplať za vaši štědrost. Peníze budou odeslány na Papežské misijní dílo a podpoří také salesiánské misie v Indii (dílo P. Jana Meda) a v Bulharsku. Bartolomějské listy 9/2011 stránka 2

3 Setkání těch, kteří pomáhají s úklidem a výzdobou kostela v neděli v 15:00 na faře. Všichni jste srdečně zváni. Setkání Ekonomické rady farnosti ve středu na faře (19:00 20:00). Výročí posvěcení kostela sv. Bartoloměje ve Vrahovicích v neděli (kostel byl posvěcen před 175 lety). Hlavním celebrantem při mši sv. v 9:00 bude P. Petr Bulvas. Všichni jste srdečně zváni. Pletení adventních věnců na faře ve Vrahovicích v sobotu (14:30 17:00). Církevní silvestr pro mládež od 14 let v sobotu od 18:30 v Domě služeb ve Vrahovicích. Více viz pozvánku na str. 9. Program pro děti ve věku 4 10 let v sobotu na faře (9:00 11:30). Nedělní katecheze pro děti v sakristii během promluvy od Při nedělní mši pro rodiny s dětmi katecheze v sakristii odpadá ( , , , ). Výuka náboženství ve Vrahovicích (od ): - ZŠ Majakovského třída (úterý 14:30 15:15), třída (úterý 15:30 16:15), sraz u vchodu do školy; děti budou vyzvednuty v družině; každé první a druhé úterý v měsíci je výuka na faře, jinak je ve škole; - na faře u Povýšení sv. Kříže v Prostějově (od ): třída (středa v 16:00); třída (čtvrtek v 16:00); 9. třída a starší (pátek v 16:00). Setkání seniorů vždy 1. středu v měsíci na faře (15:00 17:00) , Biblické společenství vždy ve středu 1x za 14 dní na faře po večerní mši svaté (19:00 20:30). Termíny: , , Obsah setkání: katecheze na pokračování Katechismus YouCat, práce s nedělním evangeliem, krátká adorace v kapli. Cyklus přednášek P. Ludvíka Dřímala SDB o katechetice od října každé pondělí na Radiu Proglas v 16:00, repríza každou neděli v 10:30. Svátosti a svátostiny Křest Adam Lajčík ( 2006) a Ema Marie Pelikánová ( 2008) Manželství Luboš Veselý a Kristina Veselá, roz. Hrušková Pomazání nemocných (6 nemocných), (28 nemocných) Pohřeb Zdeněk Hýbl ( 1960), Jarmila Muchová ( 1928), František Filouš ( 1924) Adorace každý pátek přede mší sv. v kostele sv. Bartoloměje (16:00 17:55), kromě velkých prázdnin (červenec a srpen) Svátost smíření v pondělí v Držovicích 17:30 17:55, v pátek 16:00 17:45; v neděli 8:30 8:55; jindy dle domluvy Bohoslužby Vrahovice (středa a pátek v 18:00, neděle v 9:00); Držovice (pondělí v 18:00) Návštěvy nemocných vždy v 1. pátek v měsíci dopoledne (4. 11., ) Bartolomějské listy 9/2011 stránka 3

4 2012 Rok biřmování Pastýřský list Jana Graubnera na 1. neděli adventní Drazí bratři a sestry, právě jsme ukončili první rok přípravy na cyrilometodějské jubileum, kdy jsme se častěji vraceli k myšlenkám na křest. Skutečnost, že pokřtěný už nepatří sám sobě, ale Kristu, nám přináší pokoj a důvěru. Nemusíme se zbytečně strachovat o sebe, protože on se umí postarat o to, co mu patří. Zároveň ovšem se musíme snažit jednat ne podle sebe, ale podle Krista, kterému patříme, který na nás má právo. Pak na něj můžeme spoléhat. Dnes zahajujeme Rok biřmování. Většina dospělých tuto svátost přijala, i když i mezi staršími je řada věřících, kteří v mládí neměli možnost biřmování přijmout. Teprve biřmováním se však dovršuje naše přijetí do církve. Každý, kdo přijal nebo chce přijmout svátost manželství nebo být kmotrem, má být biřmovaný. Proto vyzývám všechny dospělé věřící, kteří nejsou biřmovaní, aby se přihlásili k přípravě na přijetí této svátosti. Starým a nemocným i v domovech důchodců mohou po krátké přípravě udělit biřmování kněží třeba společně s pomazáním nemocných. Proč je biřmování důležité? Vzpomeňte na apoštoly. Měli nejlepšího učitele, sám Ježíš je naučil modlit se, viděli jeho zázraky, a přece ve zkoušce neobstáli. Jidáš zradil, Petr zapřel, ostatní utekli, jen Jan stál pod křížem. Když na ně však sestoupil Duch svatý, stali se odvážnými svědky zmrtvýchvstalého Krista. Předávali víru a zapalovali v lidech lásku k Ježíši. Přes všechny překážky církev rychle rostla. Duch svatý skrze ně budoval Boží království ve světě. Že my nehoříme takovou vírou, abychom zapalovali všechny kolem nás? Obnovme své rozhodnutí pro Boha a otevřme se působení Ducha svatého! On může změnit i dnešní svět! Co znamená mít Ducha svatého? Znamená to podobat se Kristu, který je plný Ducha. Znamená to myslet a jednat podobně jako Ježíš. Proto se budeme v tomto roce často dívat na Ježíše skrze evangelia, jako se rádi díváme na obrázky těch, které máme rádi. Každému doporučuji přečíst si denně malý kousek evangelia, abychom se jaksi přes ten úryvek podívali na Ježíše, s nímž máme stejného Ducha. Často se ptejme: Jak by to teď na mém místě dělal Ježíš? Pokusme se jednat jako on a modleme se o Ducha svatého, aby nám připomínal Ježíšova slova a jeho příklad, aby nám dával sílu jednat podle jeho vzoru. Kdy můžeme počítat s pomocí Ducha svatého? Duch svatý je Láska mezi Otcem a Synem. Chceme-li, aby v nás působil, začněme milovat. Kdo miluje, zachovává přikázání, říká Pán Ježíš, a hledá dobro druhého. Jednejme podle Božích přikázání a dělejme skutky lásky k bližnímu. Pak poznáme, že Duch svatý je v nás a působí v nás. O to se můžeme snažit každý den a časem poznáme, jak v nás roste Boží království. Bartolomějské listy 9/2011 stránka 4

5 Dospělí křesťané jsou spoluzodpovědní za farnost i křesťanský život v obci a v celé společnosti. Prvotní církev byla hned od seslání Ducha svatého misionářská. Všichni vydávali svědectví o Kristu a jeho vítězství a přiváděli do společenství církve nové lidi. Kdo si nechává poklad víry jen pro sebe, je ošklivý sobec. I o víře platí, že ten dar jsme dostali proto, abychom mohli být užiteční. Snažme se dělit o svou víru s těmi, kteří ji ještě nepoznali nebo se od ní vzdálili. Ale dříve, než někoho oslovíme, modleme se za něj, aby naše svědectví dobře přijal, a taky za sebe, abychom to dovedli správně formulovat. Především ale usilujme o to, aby lidé mohli poznat Boží lásku z našeho jednání. Vrcholem tohoto roku bude společná novéna před slavností Seslání Ducha svatého a o slavnosti prožijme obnovu této svátosti. Byl bych rád, kdyby se ve farnostech setkali bývalí biřmovanci, kteří se společně připravovali před pár lety a snad vytvořili přátelské společenství. Ať se nyní v těchto skupinách znovu setkají a vymění si zkušenosti svého křesťanského života a vzájemně se povzbudí, ať se i společnou modlitbou připraví na obnovení života v Duchu svatém. Všichni, kteří byli někomu za kmotra při křtu či biřmování, přijali úkol dávat dobrý příklad a pomáhat kmotřenci na cestě víry. Možná jsme trochu zapomněli takový úkol plnit. Vzpomeňme na kmotřence a především se za ně letos často modleme. Bylo by dobře každý den prosit Pána, aby jim nahradil, co jsme my zanedbali. Dnes vstupujeme také do adventu, do přípravy na Vánoce. Začněme toto adventní snažení prožívat s denním úryvkem evangelia, s modlitbou za kmotřence i naše kmotry a zvláště se snahou připodobňovat se Kristu, jednat tak, jak on by to dělal na našem místě, a ukazovat mu lásku zachováváním jeho přikázání. Už tyto Vánoce budou o to krásnější. Ke společnému úsilí každému z Vás ze srdce žehná arcibiskup Jan Slovníček Kropenka kamenná nebo kovová nádoba na svěcenou vodu umístěná u vchodu do kostela. Slouží k tomu, aby se věřící při příchodu do kostela nebo odchodu z něj kropili svěcenou vodou ve znamení kříže na znamení očisty. Křtitelnice nádoba mísovitého tvaru z kamene nebo z kovu. Slouží ke křtu a stojí samostatně v kostele na čestném místě. Lavabo 1. Symbolické omývání rukou kněze při mši svaté. Původně znamenalo praktickou očistu rukou a přeneseně, symbolicky, i očistu srdce před přistoupením k eucharistické oběti; 2. Název pro podnos a konev sloužící k omývání rukou; 3. Umyvadlo v sakristii z kovu nebo kamene. Pozůstává z nádrže na vodu s kohoutem a pod ní umístěným umyvadlem. (Převzato z: Svět liturgie, E. G. Šindlovský, Klášter premonstrátů na Strahově 1991) Bartolomějské listy 9/2011 stránka 5

6 Inspirace z YouCatu 3. díl (Věřím v Boha Otce, Syna a Ducha svatého) S prožíváním Roku křtu a postupným vstupem do Roku biřmování je dobré trochu prohloubit znalosti o své víře. Nabízím malou inspiraci na pokračování dle Katechismu pro mladé (YouCat Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2011). Je třeba, abychom uměli obhájit důvody své naděje. P. Petr Matula SDB Proč věříme pouze v jednoho Boha? (otázka č ) Kdyby existovali bohové dva, byl by jeden zároveň hranicí a omezením toho druhého. Základní zkušenost Izraele s Bohem je následující: Slyš, Izraeli, Hospodin je náš Bůh, Hospodin je jediný (Dt 6,4). Proroci opakovaně vyzývají, aby se lidé vzdali falešných božstev a aby se obrátili k jedinému Bohu: Neboť já jsem Bůh, a nikdo jiný! (Iz 45,22). V hořícím keři prozrazuje Mojžíšovi své svaté jméno: JHVH (Ex 3,14). Bůh tak svému lidu umožňuje, aby k němu volal, přesto však zůstává Bohem skrytým, přítomným Tajemstvím. Z úcty se Boží jméno v Izraeli nevyslovovalo (a nevyslovuje) a nahrazuje se čestným titulem Adonai (Pán). Právě tohoto slova užívá i Nový zákon, když vyznává a oslavuje Ježíše jako pravého Boha: Ježíš je Pán! (Ř 10,9). Poznávat Boha znamená si uvědomit: ten, který mě stvořil a který chtěl, abych byl; ten, který mě ani na vteřinu nespustí z oka; ten, který žehná mému životu a zachovává mě při životě; ten, který drží v rukou svět a lidi, které mám rád; ten, který na mě toužebně čeká, který touží naplnit mě, vést mě k dokonalosti a navěky mě mít u sebe ten je tady. Křesťané by měli přijmout Ježíšův životní způsob. Křesťané se nemodlí ke třem různým bohům, nýbrž k jedinému Bohu Otci, Synu a Duchu svatému. To, že je Bůh trojjediný, nám sdělil Ježíš Kristus: on, Syn, hovoří o svém Otci v nebi ( Já a Otec jedno jsme Jan 10,30). Modlí se k němu a dává nám svého svatého Ducha, který je láskou Otce a Syna. Proto jsme byli pokřtěni ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého (Mt 28,19). Příště: 4. díl (Věřím v církev), 5. díl (Bůh a liturgie), 6. díl (Sedm svátostí), 7. díl (Proč jsme na zemi, Lidská důstojnost), 8. díl (Desatero, Milovat), 9. díl (Jak se modlit), 10. díl (Modlitba Otče náš) Tříletá příprava na výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje Rok biřmování začne na první neděli adventní. Pozornost je soustředěna na svátost biřmování, vrcholem roku bude obnova biřmování o Letnicích. Rok je zaměřen na ctnost zodpovědnosti dospělých křesťanů nejen za svou spásu, ale i za církev a společnost. Motto farnosti k tomuto druhému roku je: Ježíš Kristus je život. Tak jako Duch svatý oživil víru apoštolů o Letnicích, podobně v tomto roce více prosme Ducha svatého o oživení našeho prožívání víry. Jako výbornou pomůcku doporučuji zakoupit si letos nově vydaný a papežem Benediktem XVI. doporučený YouCat katechismus pro mladé. Vyšel ve všech světových jazycích a nás těší, že Bartolomějské listy 9/2011 stránka 6

7 souběžně vyšel i v češtině. Dle možností bude během roku průběžně k zakoupení v našem kostele. Chci zároveň vyzvat všechny dospělé, kterým je třeba i 70 nebo 85 let, ale nepřijali svátost biřmování: Můžete se u mne přihlásit na přípravu k přijetí této svátosti. Duch svatý oživuje člověka v každém věku. Buďme naplněni Božím Duchem! P. Petr Matula SDB Knižní tipy Pokud naleznete nějakou dobrou knihu k prohloubení křesťanské víry, hodnou přečtení, můžete nám do redakce dát tip. Duchovní četba poskytuje živiny pro naši víru a oporu pro chvíle zkoušek. Za přečtení určitě stojí tyto knihy: Smířená různost Tomáš Halík, Tomasz Dostatni; rozhovor s Tomášem Halíkem o zkušenostech a inspiracích, z nichž jeho knihy vycházejí komentuje i problémy naší doby, zejména soužití různých kultur a náboženství; Nakladatelství Portál 2011; cena 299 Kč. Farní knihovna otevřena na faře vždy po nedělní mši seznam knih naleznete na: Ludmila Marková, P. Petr Matula SDB Z farní kroniky fara (2. díl) Pamětní kniha farnosti vrahovické od roku 1901 strana 12 až 13 Dle výše zmíněného recenssu visitačního přikročeno k opravě. Povolán znalec J. Nedělník co společník stavitelské firmy R. Konečný stavitel a J. Nedělník v Prostějově. J. Nedělník vše důkladně ohledl, prozkoumal, a pak podal písemně své dobrozdání a rozpočet. Této firmě též oprava zadána. Dne 13. července t. r. (1908) v pondělí s opravou započato. V kaplance dřevěná dlážka, práchnivá, hubou prosáklá, byla odstraněna, hlína pod ní na ½ metra vykopána a odstraněna, omítka na zděch hubou prosaklých otlučena, podobně též ve větším a malém čeledníku. V těchto však dlážka dřevěná ponechána. Po odstranění omítky objevil se poněkud nástin fary v roku 1590 vystavěné a její přistavby v roku Budiž zde naznačen (viz obr. č. 1). Bartolomějské listy 9/2011 stránka 7

8 Na takových základech vystavěna jest fara v roku Stěny jsou z kamene, z cihel palených i nepalených, vše dohromady smícháno. Klenby jsou vesměs z cihel palených (pozn.: Možno jest se domnívati, že stavební materiál jest ze zbytku vyhořeného kostela a fary. Požár kostela a fary byl v roce 1586). Zde budiž poněkud nastíněno, jak fara asi vypadala před rokem 1743 (viz obr. č. 2): a značí dveře, b okna, c slepá okna, d malá okynka, e kominy, f pec pro vaření, g pec pro pečení, h kamna, j výklenek, k dutina ve zdi Pokračování příště Kříž u hřbitovní zdi Inspirace k zamyšlení U jedné hřbitovní zdi, stojí kříž s Tělem Kristovým. Větrem, deštěm ošlehán, sluncem vypálen je na něm Kristus Pán. Aby nebyl tak opuštěný a sám, vine se po kříži břečťan ze všech stran. Skoro již pohltil temnou zelení kříž, i Tělo Kristovo chce obejmout již. Tělo Krista tolik zmučené, něžně hladí lístky zelené. Kolik je všude křížů podél cest, v polích i v rušných ulicích měst, však málokdo ten kříž uctívá, je starý, je všední již. Cožpak Ty, Pane, můžeš zestárnout? Vždyť víme, že věčný a živý Jsi. To naše malá lidská láska Tě prosí jen v bolesti, ve strachu a volá: Kde Jsi? Pomoz nám, Pane, ať jsme s Tebou stále, ať dokážeme všechny milovat, ať Tvůj kříž pohladíme i kleknem nenadále, ať jsme jak ten zelený břečťan, co objímáme Tě stále. Marie Filoušová Bartolomějské listy 9/2011 stránka 8

9 Události, reportáže Fotoreportáže Prasklá stěna stodoly stav k Foto: Petr Matula Z větší části opravená stěna farní stodoly stav k Foto: Petr Matula Bartolomějské listy 9/2011 stránka 9

10 Oprava výměna přívodu vody na faře, září 2011 (cena 8820 Kč) Opravy a investice říjen 2011: - výroba skříně na TV a video (5 400 Kč) - montáž satelitu na faru pro příjem digitálního signálu TV programů (5 085 Kč) - výměna ventilů topení na faře ( Kč) Bartolomějské listy 9/2011 stránka 10

11 Sobotní dopoledne pro děti na faře tvoření a přemýšlení nad životem sv. Terezie z Lisieux Foto: Petr Matula Bartolomějské listy 9/2011 stránka 11

12 Sobotní dopoledne pro děti na faře tvoření a přemýšlení nad životem sv. Terezie z Lisieux Foto: Petr Matula Bartolomějské listy 2011 Ročník 2 Číslo 9/2011 vyšlo v nákladu 150 kusů. Vydává: ŘK farnost sv. Bartoloměje; Majakovského 3, Prostějov-Vrahovice. Farnost zahrnuje městskou část Prostějov-Vrahovice a obec Držovice. Příští číslo vyjde Uzávěrka je v neděli Korektury Kristina Veselá, Jana Hrušková / Tisk Josef Záboj / Sazba Petr Matula Příspěvky můžete předat P. Petru Matulovi SDB (tel.: ); dát do sakristie nebo poslat em nebo Měsíčník je zdarma. Náklady na jedno číslo jsou 3 Kč. Více informací na: Bartolomějské listy 9/2011 stránka 12

Bartolomějské listy Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice

Bartolomějské listy Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice Ohlédnutí farnosti za rokem 2011 s. 4, Slovníček lektor, akolyta, jáhen s. 6, YouCat 5. díl Bůh a liturgie s. 6, Modlitby k Duchu svatému s.7, Podněty arcibiskupa Jana s. 8, Kniţní tipy s. 8, Farní kronika

Více

Bartolomějské listy Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice

Bartolomějské listy Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice PRF 11. 1. 2012 s. 3, ERF 25. 1. 2012 s. 5, Slovníček posvátný prostor, popel, světlo a žár s. 6, YouCat 6. díl Sedm svátostí s. 7, Podněty arcibiskupa Jana s. 8, Farní kronika fara, 5. díl s. 8, Adopce

Více

FARNÍ TROUBA. mějtež pozor na zvuk trouby (Jeremiáš 6,17)

FARNÍ TROUBA. mějtež pozor na zvuk trouby (Jeremiáš 6,17) Dnes vstupujeme také do Adventu, do přípravy na Vánoce. Začněme toto adventní snaţení proţívat s denním úryvkem evangelia, s modlitbou za kmotřence i naše kmotry a zvláště se snahou připodobňovat se Kristu,

Více

Bartolomějské listy Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice

Bartolomějské listy Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice Pastýřský list arcibiskupa Jana k době postní s.5, Slovníček hábit, homilie, hostie, humerál s.7, Přínos papežů 3.díl (rok 523-678 po Kr. s. 7, Farní kronika (rok 1918-1919) s. 9, Termíny letních táboru

Více

Bartolomějské listy Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice

Bartolomějské listy Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice Ohlédnutí se za rokem 2013 s.2, ERF 27.11.2013 s.6, Slovníček eucharistie, evangeliář, exorcista s.7, Logo tříletého směřování farnosti 2013 2016 s. 7, Přínos papežů 1.díl s. 8, Farní kronika (rok 1917)

Více

pardubické farnosti sv. Bartoloměje

pardubické farnosti sv. Bartoloměje pardubické farnosti sv. Bartoloměje Vydává Římskokatolická farnost v Pardubicích Náklady: 8,- Kč www.farnost-pardubice.cz O B S A H ZE ŽIVOTA FARNOSTI str.2-6 Setkání pastorační rady Duchovní setkání pro

Více

Rok biřmování Novéna. Jan Graubner

Rok biřmování Novéna. Jan Graubner Rok biřmování Novéna Jan Graubner 1 Úvodem V přípravě na 1150. výročí příchodu svatých Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu prožíváme Rok biřmování. Na oslavu se chceme připravit obnovou našeho života ze

Více

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. Č. 91 Postní doba 2011.

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. Č. 91 Postní doba 2011. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J Č. 91 Postní doba 2011 Bez naděje by člověk živořil. Velikonoce jsou nadějí přeplněny! Z obsahu

Více

Osnovy k výuce náboženské výchovy římskokatolické církve v 1. 9. ročníku základní školy. Osnovy k výuce náboženské výchovy

Osnovy k výuce náboženské výchovy římskokatolické církve v 1. 9. ročníku základní školy. Osnovy k výuce náboženské výchovy 27 2004 Osnovy k výuce náboženské výchovy římskokatolické církve v 1. 9. ročníku základní školy (pro nepovinný předmět náboženství v základních školách) Osnovy k výuce náboženské výchovy římskokatolické

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Září 2008 Číslo 8 Ročník 14 V neděli 10. srpna 2008 se v Přerově konaly hody ke cti patrona farnosti svatého Vavřince. Odpoledne po adoraci a novokněžském požehnání se konala

Více

život farností 12 ob č a s n í k pr o f a r nost i Va l a š s k é Me z i ř í č í, L e š n á a Br a n k y prosinec 2006

život farností 12 ob č a s n í k pr o f a r nost i Va l a š s k é Me z i ř í č í, L e š n á a Br a n k y prosinec 2006 život farností 12 ob č a s n í k pr o f a r nost i Va l a š s k é Me z i ř í č í, L e š n á a Br a n k y prosinec 2006 Zvěstuji vám velikou radost, radost pro všechen lid To byla slova anděla, který oznámil

Více

Zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov. O církvi jako chrámu

Zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov. O církvi jako chrámu Zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Červenec - Srpen 2013 Dobrý den, drazí bratři a sestry. Dnes bych chtěl krátce pojednat o dalším obrazu, který nám pomáhá chápat tajemství církve, totiž chrámu (Lumen

Více

Zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov. ABY FARNOST BYLA SPOLEČENSTVÍM Rozhovor s P. Markem

Zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov. ABY FARNOST BYLA SPOLEČENSTVÍM Rozhovor s P. Markem Zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Červenec - Srpen 2012 1 ABY FARNOST BYLA SPOLEČENSTVÍM Rozhovor s P. Markem V budově fary se přestavuje. Můžete nám blíže popsat probíhající práce? Kromě dění, která

Více

Hejčínské OKO DUBEN 2015. Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně. Foto Hana Vítková

Hejčínské OKO DUBEN 2015. Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně. Foto Hana Vítková Hejčínské OKO Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně DUBEN 2015 Foto Hana Vítková Úvodní slovo Ve východních církvích je zvykem, že se křesťané o Velikonocích zdraví jásavým zvoláním:

Více

Manželské společenství v Dačicích. Katolický dům informuje. Co odpoví? P. Josef Stuchlý. Článek odjinud - - Svědectví. a k poznávání Bible

Manželské společenství v Dačicích. Katolický dům informuje. Co odpoví? P. Josef Stuchlý. Článek odjinud - - Svědectví. a k poznávání Bible DUBEN 2006 Dačická farnost, 1. 4. 2006, VII. ročník / 33. číslo, náklad 200 ks, vychází pro vnitřní potřebu farnosti 1 Katolický dům informuje 3 Manželské společenství v Dačicích Zamyšlení otce Jaroslava

Více

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Olomoucký arcidiecézní OLDIN informátor 10 / 2014 1 Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Dopis národního ředitele Papežských misijních děl

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu V září se na Sonusu opět rozběhly pravidelné aktivity, mezi které patří výuka náboženství i pravidelná setkávání nad rozličnými tématy duchovního života. Říjen 2013 Číslo 9

Více

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. č. 99 postní doba 2013.

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. č. 99 postní doba 2013. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J č. 99 postní doba 2013 Nada te turbe, Nada te espante Ničím se nermuť, ničím se neznepokojuj Z

Více

Časopis o životě Římskokatolické farnosti Slavkov u Brna. Ročník XIII. www.farnostslavkov.cz Číslo 2/2010

Časopis o životě Římskokatolické farnosti Slavkov u Brna. Ročník XIII. www.farnostslavkov.cz Číslo 2/2010 Časopis o životě Římskokatolické farnosti Slavkov u Brna Ročník XIII. www.farnostslavkov.cz Číslo 2/2010 O co Bohu především jde? Tato otázka, která je nepochybně významná, je zajisté velmi aktuální zvláště

Více

Týden modliteb za mládež

Týden modliteb za mládež Týden modliteb za mládež 17. 24. března 2013 Úvodní slovo České Budějovice 20. prosince 2012 Opět se blíží každoroční setkání mládeže s biskupy v diecézích před Květnou nedělí 2013. Tato událost už v naší

Více

KRÁLOVNO MÍRU, ORODUJ ZA NÁS!

KRÁLOVNO MÍRU, ORODUJ ZA NÁS! ČÍSLO 4 KVĚTEN 2012 VĚSTNÍK SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 LHOTCE KRÁLOVNO MÍRU, ORODUJ ZA NÁS! Poslední květnový den roku 1937, tedy přesně před pětasedmdesáti lety, byl posvěcen pozemek pro budoucí

Více

Modlitba EUCHARISTICKÉHO KONGRESU 2015

Modlitba EUCHARISTICKÉHO KONGRESU 2015 FARNÍ LISTY Velikonoce 2015 adresa: 755 01 Vsetín, Horní nám. 134 tel.: 571 411 692 e-mail: favsetin@ado.cz web: www.farnostvsetin.cz; farnost.valasskapolanka.cz VELIKONOCE 2015 Bože, náš nebeský Otče,

Více

UČÍCÍ SE CÍRKEV ŠESTILETÝ CYKLUS TÉMATICKÝCH HOMILIÍ

UČÍCÍ SE CÍRKEV ŠESTILETÝ CYKLUS TÉMATICKÝCH HOMILIÍ UČÍCÍ SE CÍRKEV ŠESTILETÝ CYKLUS TÉMATICKÝCH HOMILIÍ SEZNAM ZKRATEK Apol Apologetická homilie Ask Asketická homilie Bibl Biblická homilie ČBK Česká biskupská konference Děj Dějepisná homilie Dg Dogmatická

Více

IKD Informace královéhradecké diecéze

IKD Informace královéhradecké diecéze 1/2009 Ročník XIX Leden 2009 Cena 20 Kč IKD Informace královéhradecké diecéze První list Soluňanům Tomáš Holub Domov Svatého Josefa v Žirči Letem, světem...mládeže Tříkrálová sbírka 2009 Liturgický oděv

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Únor 2012 Číslo 2 Ročník 18 Úvodník P. Wojciech Zapiór Liturgický kalendář Rosteme ve víře Živý růženec Pomáhat druhým přináší radost oběma stranám Te Deum z Domova pro seniory

Více

20 let na cestě. Slovo na cestu. Dávat dohromady

20 let na cestě. Slovo na cestu. Dávat dohromady Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě květen 2015 Slovo na cestu Dávat dohromady 20 let na cestě Když rozbijeme hrníček, nebude už sloužit původnímu účelu. Totéž platí o narušení

Více

Srdečně zveme na výroční

Srdečně zveme na výroční 4 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 21 duben 2011 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Velikonoční pastýřský list olomouckého arcibiskupa Drazí bratři a sestry,

Více

A R N Í. Jdi, prodej všechno, co máš, a rozdej chudým, a budeš mít poklad v nebi. Pak přijď a následuj mě!

A R N Í. Jdi, prodej všechno, co máš, a rozdej chudým, a budeš mít poklad v nebi. Pak přijď a následuj mě! F IN ORMACE A R N Í 11. 10. 2009 Ročník XVI., číslo 41 28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ Zábřeh, Svébohov, Jedlí, Maletín, Zvole, Klášterec Štíty, Cotkytle, Horní Studénky Postřelmov, Lesnice, Dlouhomilov Tatenice,

Více

Tys, Pane, dobrý a shovívavý.

Tys, Pane, dobrý a shovívavý. F IN ORMACE A R N Í 17. 7. 2011 Ročník XVIII., číslo 28 16. neděle v mezidobí Zábřeh, Svébohov, Jedlí, Maletín, Zvole, Klášterec Štíty, Cotkytle, Horní Studénky Postřelmov, Lesnice, Dlouhomilov Tatenice,

Více

20 let na cestě. Slovo na cestu

20 let na cestě. Slovo na cestu Slovo na cestu Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě březen 2015 20 let na cestě Bratři a sestry, před několika dny, na Popeleční středu, jsme při mši obdrželi popelec. Jako

Více