INVESTICE DO ROZVOJE VZOeiAVANI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INVESTICE DO ROZVOJE VZOeiAVANI"

Transkript

1 evropsky sociainf ^^^^^^^m MINISTERSTVO SKOLSTVI opvzdei^vanf fond V CR EVROPSKA UNIE ML ADFZE A Tf L OVVCHOVY pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZOeiAVANI Pf iloha c. 3 vyzvy KUPNI SMLOUVA uzavfena die ustanoveni 2079 a nasi, zakona c. 89/ 2012 Sb., obcansky zakonik SMLUVNI STRANY 1. Zakladni skola Neratovice, 28. fijna 1157, okres Melnik se sidlem: 28. fijna 1157, Neratovice, okres Melnik zastoupen: Mgr. Miloslava Lamacova IC: Did: Bankovni spojeni: Ceska spofitelna Cislo uctu: /0800 (d^le jen kupujici") 2. Obchodni f irma se sidlem: zastoupena: IC: Did: Bankovni spojeni: Cislo lictu: Soluteam s.r.o. Revolucni 1082/8, Praha 1 - Nove M6sto, PSC Antoninem LiSkou, jednatelem CZ Komercni banka a.s /0100 Zapsana v obchodnim rejstfiku vedenem m&tskym soudem v Praze, oddil C, vlozka (dale jen prod^vajici") uzavlraji nize uvedeneho dne, m#sice a roku tuto - KUPNI SMLOUVU: Pfedmet smlouvy a koupe 1. Pfedm^tem teto smlouvy je uprava prav a povinnosti smluvnich stran pfi dod^vce pln^ni vefejne zakazky maleho rozsahu s nazvem Dodavka mobilnich (dotykovych) zafizeni" (dale jako pfedm t koupe") za podminek dale sjednanych v t^to smlouv popf. dal ich dokumentech, na ktere se tato smlouva odkazuje. 2. Pfesna specifikace pfedmetu koupe je uvedena v Pfiloze f. 2, proddvajiclm vyplnsnou pfilohu 1 Polozkovy rozpocet a specifikace k vefejne zakazce s nazvem Dodavka Str. 1 kupni smlouvy

2 evropsky ^BmR^I IN/^I ^ sociainf ^^gg^i^^^ MINISTERSTVO SKOLSTV! OPVzdelivani TOndvCR EVROPSKA UNIE MLADEZE A TELOVYCHOVY pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZD^UWANf mobilnich (dotykovych) zafizeni", ktera byla soucasti nabidky prodavajiciho v ramci uvedene vefejne zakazky. SouC^sti pfedmetu koup$ je i pfislu enstvi a doklady, ktere se k n^mu vztahuji a jsou potf ebn6 k jeho pf evzeti a uziv^ni. 3. Prodavajici se zavazuje, ze kupujicimu odevzda pfedmit koup$ a umozni mu nabyt vlastnick^ pr^vo k n^mu, a kupujici se zavazuje, ze pfedm t koup^ pfevezme a zaplati prod^vajicimu kupni cenu. 4. Pfedmet koups je ur&n pro u&ly projektu s registratnim (!islem CZ.1.07/1.3.00/ a n^vem Didaktika pro kyberprostor. II. Doha a misto plneni 1. Prodavajici se zavazuje dodat pfedmet koup^ do 30 kalend^fnich dni ode dne podpisu teto kupni smlouvy 2. Mistem dodaru pfedmetu koupe je sidlo kupujiciho - Zakladni skola 28. h'jna 1157 Neratovice, okres Melni'k III. Kupni cena a platebni podminky 1. Kupni cena se ujednava ve vy i ,- Ki (slovy dv$st Ctyficetjedentisicstotfidset est korun ^eskych) bez DPH a KC (slovy dvsst^devades^tjedentisicsedmsetsedmdesatc^tyfi korun c^eskych) s 21% DPH. Kupni cena se rovn^ cen^ plneni vefejne zakazky Dodavka mobilnich (dotykovych) zai'izeni" uvedene V nabidce prodavajiciho ze dne Kupni cena je ujedn^a dohodou smluvnich stran. Kupni cena v^etn^ DPH je stanovena jako nejvyse pfipustn^ a nepfekrofitelnd a obsahuje ve kere naklady spojene s reauzaci koup$. Sazba DPH se fidi platnymi pravnimi pfedpisy. Prodavajici neni opravn^n Mdat zm nu kupni ceny ze Mdn^ho duvodu. 3. Kupni cena bude zaplacena kupujicim na z^klad vystaveneho dafioveho dokladu - faktury, kterou je prodavajici opravn^n vystavit az po pfedani a pfevzeti pfedmetu koup6. Podkladem pro vystaveni faktury je protokol o pfedani a pfevzeti pfedmetu koup (d^le i jako Protokol") stvrzeny obsma smluvnimi stranami. 4. Danovy doklad - faktura vystavena prodavajicim musi obsahovat krom^ ^isla smlouvy a Ihuty splatnosti, ktera fini 30 dnu od pfijeti faktury kupujicimu, take nalezitosti dafioveho dokladu stanovene pfislu nymi pravnimi pfedpisy, zejmena zakonem c. 235/2004 Sb. o dani z pfidane hodnoty, ve zn^ni pozd#j ich pfedpisu, a tidaje die 435 obcanskeho zakoniku. VpfipadS, ze faktura nebude mit uvedene nalezitosti, kupujici Str. 2 kupni smlouvy

3 evropsky ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ MINISTERSTVO SKOLSTVI, OPVzdelavanf fondvcr EVROPSKA UNIE vs APF?F A TFLOVYCHOVY pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDeiAVANI neni povinen fakturovanou c^stku uhradit a nedostava se do prodleni. Bez zbytecneho odkladu, nejpozd^ji ve Ihiite splatnosti, kupujici fakturu vr^ti zp t prodavajicimu k dopln^ni. Lhuta splatnosti pck^fna b^zet od dojiti dafioveho dokladu obsahujiciho ve kere nale2;itosti. 5. Uhrada kupni ceny bude provedena bezhotovostni formou pfevodem na bankovni u^et prodavajiciho. Ob# smluvni strany se dohodly na torn, ze pen^zity zavazek je spln&\ dnem, kdy je f^stka odepstoa z lictu kupujiciho. 6. Pro platby die Clanku VI. teto smlouvy plati pfim^fen^ platebni podminky jako pro vystaveni a placeni faktury. 7. Faktury prodavajiciho musi mit nalezitosti daftoveho dokladu die zakona C:. 563/1991 Sb., o ii&tnictvi a die zakona 235/2004 Sb., o dani z pfidane hodnoty, v platnem znsni. V pfipad, ze u^etni doklady nebudou mit odpovidajici nalezitosti, je kupujici opr^vnsn zaslat je ve Ihut splatnosti zpst prodavajicim k dopln^ni, aniz se tak dostane do prodleni s placenim; Ihuta splatnosti pofina b zet znovu od op tovn ho doruc^eni n^lezit^ dopln^nych d opravenych dokladu. Faktury prodavajiciho musi obsahovat zejmena: a) identifikafni lidaje kupujiciho, ' b) identifikatni udaje prodavajiciho. c) oznaf eni banky a f islo liftu, na ktery ma byt uhrada provedena. d) popis plneni. e) datum vystaveni a odeslanl faktury. f) datum uskute6i ni zdaniteln^ho plnsni, g) datum splatnosti. h) vy i Castky bez DPH ceucem a zakladny podle sazeb DPH, i) sazbydph, J) vy i DPH celkem a podle z^kladen, zaokrouhlene die pfislu n5^ch pfedpisu. k) cenu celkem v&tn# DPH, 1) podpis, V pfipad^ elektronick^ho odesl^ni jmeno osoby, kter^ fakturu vystavila. m) registratni fislo projektu: CZ.1.07/1.3.00/ Dokument bude archivovan do roku Cena pfedmetu smlouvy nesmi byt m n$na v souvislosti s inflaci feske m^ny, hodnotou kursu c^eske m^ny vud zahrani5iim m^n^m ^i jinymi faktory s vuvem na m^novy kurs, stabiutu msny nebo cla. 9. Cenu pfedmetu smlouvy nelze navy ovat. Kupujici je opravn^n odecist cenu neprovedenych dodavek vyfislenych podle nabidkoveho rozpoctu, ]e± tvofi pfilohu i. 2 teto smlouvy v pfipad snizeni rozsahu dodavek, dildch zm n technologii nebo materialu odsouhlasenych kupujicim a prodavajicim pisemnou formou. Str. 3 kupni smlouvy

4 evropsky ^^^^H 4^ sociainf ^^mi^j^^g MINISTERSTVO SKOLSTV' OPVzdelavSnt fondvcr EVROPSKA UNIE MI ADEZE A TELOVYCHOVY pro konkurmiceschopi INVESTICE DO ROZVOJE VZDELAVANf IV. Splneni zavazku (dodani pfedmetu koupe) Pfechod nebezpeci skody a vlastnicke pravo k pfedmetu koupfi Ke spki^ni zavazku prodavajiciho dojde odevzdanim pfedmetu koup kupujicimu V mists plnsni, pfevzetim kupujicim a potvrzenim (podepsanim) Protokolu obsma smluvnimi stranami. PfedmSt koups neni pfedavan a pfebtran po c^astech. Pfi pfebirani pfedmetu koups je kupujici povinen pfedmst koups prohlednout nebo zafidit jeho prohlidku za ucelem zji tsni zjevnych vad. V pfipads, ze zbozi je dodavane V obvyklem originalnim obalu, je kupujici povinen pfedmst koups prohlednout podle moznosti co nejdfive po pfechodu nebezpec^i kody na pfedmetu koups a taktez; je povinen se pfesvsdfit o jeho vlastnostech, kompletnosti a mnozstvi. Vlastnicke pravo a nebezpeci kody na pfedmetu koups pfechazi z prodavajiciho na kupujiciho okamzikem odevzdanl a pfevzeti pfedmetu koup die bodu 1. tohoto [. Pokud pfedmst koups obsahuje jakekoliv vady, m^ pravo kupujici odmitnout jeho pfevzeti. Smluvni strany o tomto vyhotovi Zapis s uvedenim vad, v ramci nshoz ma kupujici pr^vo: a) dohodnout se s prodavajicim na zpusobu a terminu pro odstransni vad. Bez ohledu na takto stanovene terminy pro odstransni vad se prodavajici dostav^ do prodleni se splnsnim sveho zavazku splnit svuj zavazek f^dns a vc^as prvnim dnem nasledujicim po uplynuti doby plnsni die Cl. II bod 1., b) odstoupit od smlouvy, pfi&mz odstoupeni se povazuje za utinne bud' podpisem prodavajiciho na Z^pisu, nebo v pflpads, ze jej prodavajici podepsat odmitne, dnem, kdy bude Zapis doruc^en prodavajicimu. V. Zaruka, odpovednost prodavajiciho za vady a jakost Prodavajici poskytuje kupujicimu zaruku za jakost, ze pfedmst koups bude po dobu z^rutnl doby zpusobily pro pouziti ke smluvenemu tic^elu nebo ±e si zachova obvykle vlastnosti. Z^ru&ii doba fini 12 mesicu ode dne pfedani bezvadneho pfedmetu koups. Smluvni strany se dohodly na tom, ie po tutsz dobu odpovid^ prodavajici za vady pfedmetu koups v dobs jeho pfed^. Prodavajici odpovid^ za vady, jez ma pfedmet koups v dobs jeho pfedani. Kupujici je opr^vnsn zadrzet kupni cenu nebo jeji c^ast ve vysi odpovidajici odhadem pfimsfens pravu kupujiciho na slevu z ceny pfedmetu koups z duvodu vadneho plnsni. Nedost^vd se tak do prodleni se splnsnim sveho zavazku zaplatit kupni cenu ohledns zadrzovane kupni ceny nebo jeji fasti. Vady pfedmetu koups existujid v dobs jeho pfedani (dojde-li k jeho pfevzeti kupujicim) a vady, na nsz se vztahuje zaruka za jakost, je kupujici povinen uplatnit u prodavajiciho Str. 4 kupni smlouvy

5 evropsky sociainf fond V CR MINISTERSTVO KOLSTVl', OPVzdelavanf EVROPSKA UNIE MLADEZE A TetOVYCHOVY pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDElAvANf pisemnou formou (dale jako reklamace"). V reklamaci je kupujici povinen vady popsat, popfipads uvest, jak se projevuji. Kupujici ma vuti prodavajicimu podle sve volby tato prava z odpovmnosti za vady a za jakost: a) V pfipads, ze Ize vadu odstranit formou opravy, ma pr^vo na bezplatne odstransni reklamovane vady do 14 dnu od pfijeti reklamace, b) pozadovat slevu z kupni ceny, pokud nedojde k opravs v pfimsfene nebo dohodnute dobs, popf. se na teto skutetnosti ob smluvni strany dohodnou, v pfipads dohody Ize tuto slevu uplatnit i pfednostns pfed opravou, c) vadu odstranit sam nebo prostfednictvim tfetich osob s tim, Ze prodavajici je povinen uhradit tyto naklady po pfedlozeni vyiiftovani, d) pozadovat nove dodani pfedmetu koup pokud pfedmst koup vykazuje podstatne vady branici v uzivani nebo toto znemozfiuji, e) odstoupit od smlouvy. 5. UplatnSnlm prav die bodu 4. tohoto d. nezanika pr^vo na ndhradu kody fi jins sankce. 6. Jakekoliv financm naroky die bodu 4. tohoto il. je kupujici opravnsn uhradit ze zadrzene kupni ceny nebo jeji casti die bodu 3. tohoto tl. VI. r Poruseni smluvnich povitmostl 1. Smluvni strany se dohodly na nasledujicich sankcich za poru eni smluvnich povinnosti: a) prodavajici se zavazuje uhradit za kazdy den pfekroceni sjednane doby plnsni smluvni pokutu ve vy i 0,5% z celkove kupni ceny, b) prodavajici se zavazuje uhradit za kazdy den pfekrofeni sjednane doby odstransni vady uvedene v Zapisu die c^l. IV. bod 4. pism. a) teto smlouvy smluvni pokutu ve vy i 100,- Kf za kazdy jednotlivy pfipad a den prodleni, c) prodavajici se zavazuje zaplatit za kazdou zjistsnou vadu z titulu odpovednosti za vady nebo za jakost smluvni pokutu ve vy i 100,-K, d) smluvni stramy se zavazuji zaplatit za kazdy den pfekrofeni sjednansho terminu splatnosti kterehokoliv pensziteho zavazku urok z prodleni ve vy i 0,05% z neuhrazene castky do jejiho zaplaceni. 2. Zaplacenim smluvni pokuty neni dot&no pr^vo na n^hradu kody zpusobene poru enim povinnosti i v pfipads, ze se jedna o poru eni povirmosti, na kterou se vztahuje smluvni pokuta, a to i ve vy i pfesahujici smluvni pokutu. Nahrada kody zahmuje skutefiiou tijmu a u ly zisk. VIII. Zaverecna ustanoveni 1. Pokud V teto smlouvs neni stanoveno jinak, fidi se prdvni vztahy z nl vyplyvajici pfislu nymi ustanoveni obcanskeho zakoniku. 2. Tuto smlouvu Ize m#nit doplftovat pouze po dohod smluvnich stran formou pisemnych a c^islovanych dodatku. Str. 5 kupni smlouvy

6 iff INVESTICE DO ROZVOJE VZDElAvANf OP Vzdelivanf pro konkurenceschopnost 3. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 pare s platnosti origmalu, pficemz kupujici obdrzi 2 vyhotoveni a prodavajici 1 vyhotoveni. 4. Tato smlouva nabyva platnosti a ucinnosti dnem jejiho podepsani obsma smluvnimi stranami a timto dnem jsou jeji uf astnici svymi projevy v^zani. 5. Prodavajici je povinen poskytnout soucinnost a umoznit kontrohum org^um provedeni kontroly v plnem rozsahu v souladu s ustanovenimi z^k. Ci. 320/2001 Sb., o finan&u kontrole ve vefejne sprav a zak. 552/1991 Sb., o statni kontrole, tykajici se dodavatelskych finnosti prodavajiciho souvisejicich s realizaci projektu, a to poskytnutim ve kerych dokladu a informaci pozadovanych ze strany kontrokiich org^nu. 6. Prodavajici je povinen dokumenty souvisejici s realizaci zakazky uchovavat nejm6n do roku 2025, a to zejmena pro uc^ely pfipadne kontroly realizace projektu, ovsfov^ni plnsni povinnosti vyplyvajicich z podminek projektu a take podminek danych pravnimi pfedpisy k archivaci tschto dokumentu (zdkon t. 563/1991 Sb. o iifetnictvi a zakon 235/2004 Sb., o dani z pfidane hodnoty). Prodavajici je povinen poskytovat pozadovane informace a dokumentaci zamsstnancum nebo zmocnsncum kupujiciho apovsfenych organu (MSMT, MMR, Ministerstva financl, Evropske komise, Evropskeho uc^etniho dvora, Nejvy iho kontrolniho iifadu, pfislu neho finan&iiho ufadu a pfipadne dal ich opravnsnych organu statni spravy). Dale je prodavajici povinen vytvofit vyge uvedenym osobam podminky k provedeni kontroly vztahujici se k realizaci projektu a poskytnout jim pfi provadsni kontroly soucinnost. 7. Prodavajici bude fadn uchovavat ve kere dokumenty souvisejici s realizaci projektu V souladu s platnymi pravnimi pfedpisy Ceske repubuky a Evropskych spolecenstvi, nejmens vsak do roku 2025 a umozni vsem subjektum opravnsnym k vykonu kontroly projektu, z jehoz prostfedku je poskytnuti sluzby hrazeno, provest kontrolu dokladu souvisejicich s plnsnim die teto Smlouvy, a to po dobu danou pravnimi pfedpisy CR k jejich archivaci (zakon L 563/1991 Sb., o u&tnictvi, a zakon (^.235/2004 Sb., o dani z pfidane hodnoty). 8. Prodavajici here na vmomi povinnost zadavatele dodrzet pozadavky na publicitu V ramci programu strukturalnich fondu stanovene v t\. 9 nafizeni Komise (ES) (:. 1828/2006 a v Pravidlech pro publicitu, a to ve vsech relevantnich dokumentech tykajicich se daneho zad^vaciho fizeni Ci postupu tj. zejmena v zadavaci dokumentaci, v ech smlouv^ch a dal ich dokumentech vztahujicich se k dane zakazce. 9. Die 2 e) zakona f. 320/2001 Sb., o finan&u kontrole ve vefejne spravs bude prodavajici osobou povinnou spolupusobit pfi vykonu finan&ii kontroly a bude povinen umoznit osobam opr^vnsnym k vykonu kontroly projektu, z nshoz bude zakazka pfipadns hrazena, provest kontrolu dokladu souvisejicich s plnsnim zakazky, a to po dobu nejmens 10 let po skonf eni plnsni zakazky. 10. Tato kupni smlouva se fidi zakonem 89/2012 Sb., obfanskym zakonem, v platnem znsni, ve zn ni pozd j ich pfedpisu dohodly, ze se rozsah a obsah vzajemnych prav a povinnosti z teto smlouvy vyplyvajicich bude fidit pfislu nymi ustanovenimi tohoto Str. 6 kupni smlouvy

7 17^ evropsky sociainf ^^^^^^^m MINISTERSTVO SKOLSTVI, opvzdeiavani fond V CR EVROPSKA UNIE V Apr^r. TCI n ; - M ^ v konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDei^VANf zakoniku, pfislugnymi ustanovenimi Pfirufky pro pfijemce finan&ii podpory z OPVK verze: 8, 6 zakona 137/2006 Sb., o vefejnych zak^zkach, ve znsni pozd$j ich pfedpisu. IX. Podpisy smluvnich stran 1. Prodavajici i kupujici shodns prohlasuji, ze si tuto smlouvu pfed jejim podpisem pfecetli, ze byla uzavfena po vz^jemnem projedn^ podle jejich prave a svobodne vule, urc^its, vazne a srozumitelns, bez zneuziti tisns, nezkusenosti, rozumove slabosti, rozru eni nebo lehkomyslnosti druhe strany, na dukaz c^ehoz pfipojuji sve podpisy. V dne, V Praze dne Kupujfci^a^"* ^-!<o'a Noratovlce, 28. NJna 1157, Mgr. Milo^lgy^J feditelka k'o][y 28.ft'jna 11-7,27711 Neratovice , Antonin Li ka jednatel Soluteam s.r.o. Pfilohy: Pf iloha c^. 1 - Polozkovy rozpocet a specifikace z nabidky prodavajiciho Pfiloha L2- Nabidka prodavajiciho - ze dne *) *) Pozn. Pfiloha i. 2 bude do smlouvy vlozena pfi podpisu kupujiciho Str. 7 kupni smlouvy

8 evropsky sociaini fond V CR MINISTERSTVO SKOLSTVI MLADE2E A TgLOVYCHOVY EVROPSKA UNIE INVESTICE DO ROZVOJE VZOEU^VANf OP VzMlftvAnf pro konkurmtcaftchopnobt Nazevvefejne zakazky: Dodivka mobilnfch (dotykovych) zaffzenf Registracnf ci'slo projektu: CZ.1.07/1.3.00/ Nazev projektu: Didaktika pro kyberprostor Polozkovy rozpocet Zanzeni Popis Poletkusu Lenovo ThinkPad lie konvertibilni zarizeni (moznost otoieni displeje o 360stupnO} display uhlopficky 11,6"HD (1366x768) IPS, dotykovy display Ix USB 3.0, Ix USB 2.0, HDMI tlouiika 22 mm, hmotnost 1,5 kg vydrz baterie 8 hodin zvyiena odolnost - chassis ze skelnych vidken dteika pamifovych karet, reproduktory, Wifi, bluetooth 4.0 4GB RAM, HDD 320 GB Windows 8.1 Pro 64 bit zaruka vyrobce 1 rok (zahrnuta v ceni) s moznosti rozsifeni na 3 roky (nezahrnuto v ceni) Cena za 1 kus bez DPH DPH za 1 kus samostatn Cena za 1 kus sdph Cena bez DPH za vsechny kusv Cena s DPH za vsechny kusy ,00 Kc Kc Kc Ki Ke Lenovo ThinkPad 10 Tablet procesor 4 jadrovy Intel Atom Z3795 lar, (1920x1200), multidotykovy. 2 GB RAM 64 GB vnitfni pamit podpora pamif karet a} do 64 GB > Ix USB 2.0, microhdmi Wifi, Bluetooth, Kamera, mikrofon, reproduktor, akcelerometr, gyroskop vydrz baterie 8 hodin vaho 598 gramu ' externi napajeni souldsti baleni zdruka vyrobce 1 rok (zahrnuta v ceni) s moinosti rozsifeni no 3 roky (nezahrnuto v ceni) Ki Ke Kc Kc Ke Cena s DPH celkem: Kc

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Článek I Smluvní strany

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Článek I Smluvní strany Příloha č. 5 Návrh kupní smlouvy Kupní smlouva uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Článek I Smluvní strany Kupující: (dále jen kupující ) Základní škola ÚL, Neštěmická

Více

Příloha č. 3 Návrh smlouvy

Příloha č. 3 Návrh smlouvy Příloha č. 3 Návrh smlouvy Tyto obchodní podmínky je uchazeč povinen zapracovat do návrhu na uzavření smlouvy předkládaného jako součást nabídky na realizaci zakázky. Obsah obchodních podmínek může uchazeč

Více

Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky

Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá tyto obchodní podmínky, které jsou vypracovány ve formě a struktuře návrhu kupní smlouvy. Obchodní

Více

KUPNI SMLOUVA c.j. KRPL-88532- /CJ-2012-1800VZ

KUPNI SMLOUVA c.j. KRPL-88532- /CJ-2012-1800VZ KUPNI SMLOUVA c.j. KRPL-88532- /CJ-2012-1800VZ die 409 a nasl. zakona c. 513/1991 Sb., Obchodni zakonik, ve zneni pozdejsich pfedpisu, (dale jen,,obchz"), nize uvedeneho dne, mesice a roku mezi smluvnimi

Více

KUPNI SMLOUVA c.j. KRPL-30474-3/CJ-2011-1800VZ

KUPNI SMLOUVA c.j. KRPL-30474-3/CJ-2011-1800VZ KUPNI SMLOUVA c.j. KRPL-30474-3/CJ-2011-1800VZ die 409 a ndsl zdkona c. 513/1991 Sb., Obchodni zdkonik, ve zneni pozdejsich pfedpisu, (ddlejen,,obchodni zdkonik") Nize uvedeneho dne, mesice a roku byla

Více

KUPNI SMLOUVA. 1. Smluvni strany. Kvetna 15, 603 00 Brno. Ing. Martin Klanica, ustfedni feditel SZPI. CNB, pobocka Brno cislo uctu: 75014149 DIC:

KUPNI SMLOUVA. 1. Smluvni strany. Kvetna 15, 603 00 Brno. Ing. Martin Klanica, ustfedni feditel SZPI. CNB, pobocka Brno cislo uctu: 75014149 DIC: KUPNI SMLOUVA 1. Smluvni strany Ceska republika - Statni zemedelska a potravinafska inspekce Sidlo: Za kterou jedna: Bankovni spojeni: Kvetna 15, 603 00 Brno Ing. Martin Klanica, ustfedni feditel SZPI

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ]

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ] KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] IČ: [ ] DIČ: [ ] Bankovní spojení: [ ] Číslo účtu: [ ] Telefon: [ ] Tel./fax: [ ] E-mail: [ ] ( dále jen dodavatel) Objednatel:

Více

KUPNi SMLOUVA c.j. KRPL-49055-8/CJ-2011-1800VZ

KUPNi SMLOUVA c.j. KRPL-49055-8/CJ-2011-1800VZ KUPNi SMLOUVA c.j. KRPL-49055-8/CJ-2011-1800VZ die 409 a nasl. zakona c. 513/1991 Sb., Obchodni zakonik, ve zneni pozdejsich predpisu, (dale jen,,obchodni zakonik") Nize uvedeneho dne, mesice a roku byla

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená v souladu s ust. 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Zákona občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená v souladu s ust. 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Zákona občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Příloha č. 1 zadávací dokumentace: Návrh kupní smlouvy závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Dodávka mobilních zařízení KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ust. 2079 a následujících zákona

Více

KUPNI SMLOUVA. Stfedni prumyslova skola, Stfedni odborna skola a Stfedni odborne uciliste, Hradec Kralove,

KUPNI SMLOUVA. Stfedni prumyslova skola, Stfedni odborna skola a Stfedni odborne uciliste, Hradec Kralove, Pfiloha c. 7 KUPNI SMLOUVA Cislo: kterou ve smyslu pfislusnych ustanoveni zakona c. 513/1991 Sb., obchodniho zakoniku, ve zneni pozdejsich pfedpisu, uzavfely nize uvedeneho dne, mesice a roku na zaklade

Více

SOCiaInf ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H M I N I S T E R S T V O S K O L S T V I, OPViddlSvinf

SOCiaInf ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H M I N I S T E R S T V O S K O L S T V I, OPViddlSvinf SOCiaInf ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H M I N I S T E R S T V O S K O L S T V I, OPViddlSvinf fondvcr EVROPSKA UNIE M L A D E 2 E A TfLOVYCHOVY Vyzva k podani nabidek (pro licely uvefejneni na www.msmt.cz nebo www strankach

Více

KUPNl SMLOUVA. die 2079 a nasl. zakona c. 89/2012 Sb., obcanskeho zakoniku, v platnem zneni, (dale jen,,obcansky zakonik") KRPL-97366-7/CJ-2015-1800VZ

KUPNl SMLOUVA. die 2079 a nasl. zakona c. 89/2012 Sb., obcanskeho zakoniku, v platnem zneni, (dale jen,,obcansky zakonik) KRPL-97366-7/CJ-2015-1800VZ KUPNl SMLOUVA die 2079 a nasl. zakona c. 89/2012 Sb., obcanskeho zakoniku, v platnem zneni, (dale jen,,obcansky zakonik") KRPL-97366-7/CJ-2015-1800VZ nize uvedeneho dne, mesice a roku byla mezi smluvnimi

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Telefon: E-mail: ( dále jen dodavatel)

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Telefon: E-mail: ( dále jen dodavatel) 1 KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Telefon: E-mail: ( dále jen dodavatel) Objednatel: Zastoupený: Mgr. Jaroslavou Cháberovou Sídlo: 386

Více

Článek I Smluvní strany

Článek I Smluvní strany Příloha č. 1 Návrh kupní smlouvy K U P N Í S M L O U V A uzavřená podle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující:

Více

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. SMLUVNÍ STRANY: Objednatel Základní škola, Základní

Více

Smluvni strany. zapsana v obchodnim rejstfiku vedenym krajskym soudem v Usti nad Labem, oddilc, vlozka21089 (dale jen,,prodavajici")

Smluvni strany. zapsana v obchodnim rejstfiku vedenym krajskym soudem v Usti nad Labem, oddilc, vlozka21089 (dale jen,,prodavajici) KUPNi SMLOUVA C.j. KRPL-32271-6/CJ-2015-1800VZ die 2079 a nasl. zakona c. 89/2012 Sb., obcanskeho zakoniku, v platnem zn ni, (dale jen,,obcansky zakonik") nize uvedeneho dne, mesice a roku byla mezi smluvnimi

Více

Kupní smlouva. uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník )

Kupní smlouva. uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) Příloha č.4 - Vzor návrhu smlouvy Kupní smlouva uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující: Střední

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

Kupní smlouva č. xxxxxxx

Kupní smlouva č. xxxxxxx NÁVRH Kupní smlouva č. xxxxxxx Uzavřená dle ustanovení 269 odst. obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. ve znění pozdějších změn a doplnění. dodavatel: a zadavatel: I. Smluvní strany... IČO: DIČ: zastoupená

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ust. 2079 a n. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Kupní smlouva. uzavřená dle ust. 2079 a n. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Kupní smlouva uzavřená dle ust. 2079 a n. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Smluvní strany:.. společnost jednající... se sídlem... IČ:... společnost zapsaná v obchodním rejstříku

Více

KUPN Í SMLO UV A. Článek I Smluvní strany

KUPN Í SMLO UV A. Článek I Smluvní strany Příloha č. 5 Návrh kupní smlouvy KUPN Í SMLO UV A uzavřená podle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující:

Více

KUPNi SMLOUVA c. 382/4263

KUPNi SMLOUVA c. 382/4263 EDOMED EDOMED s.r.o. U vinohradske nemocnice 3 13000Praha3 Ceska republika KUPNi SMLOUVA c. 382/4263 Smluvni strany: EDOMED s. r. o. IC:CZ63673169 sidlem Praha 3, U Vinohradske nemocnice 3, PSC: 130 00

Více

Návrh kupní smlouvy. uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva )

Návrh kupní smlouvy. uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva ) Příloha č. 1 zadávací dokumentace Návrh kupní smlouvy uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva ) Nákup nádob na odpad pro obec Vranovice

Více

příloha A obchodní podmínky

příloha A obchodní podmínky příloha A obchodní podmínky veřejná zakázka ICT a mobilní dotyková zařízení pro projekt INTERES pro ZŠ Morkovice o o o o o krycí list nabídky návrh smlouvy příloha č. 1 smlouvy technická specifikace příloha

Více

Příloha č. 6 Návrh kupní smlouvy - část A, B, C

Příloha č. 6 Návrh kupní smlouvy - část A, B, C Příloha č. 6 Návrh kupní smlouvy - část A, B, C KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany Waldorfská škola

Více

Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské knihovny v Pardubicích rekonstrukce pavilonu č.2, bývalého objektu SOU Ohrazenice

Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské knihovny v Pardubicích rekonstrukce pavilonu č.2, bývalého objektu SOU Ohrazenice SMLOUVA O DÍLO (uzavřená dle. 536 a násl. Obchodního zákoníku v platném znění) číslo smlouvy objednatele: 201305 číslo smlouvy zhotovitele:. na Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské

Více

SMLOUVA O VYKONU CINNOSTI KOORDINATORA BOZP Uzavfena ve smyslu ustanoveni 269, odst. 2 zakona c. 513/1991 Sb., Obchodniho zakoniku

SMLOUVA O VYKONU CINNOSTI KOORDINATORA BOZP Uzavfena ve smyslu ustanoveni 269, odst. 2 zakona c. 513/1991 Sb., Obchodniho zakoniku Cislo smlouvy Objednatele: VPSKP 51-14/CJ-2013-9609K3 Cislo smlouvy Koordinator a BOZP: SMLOUVA O VYKONU CINNOSTI KOORDINATORA BOZP Uzavfena ve smyslu ustanoveni 269, odst. 2 zakona c. 513/1991 Sb., Obchodniho

Více

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Příloha zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o zajištění služeb závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a stínování pro pedagogy Smlouva o zajištění

Více

K U P N Í S M L O U V A. uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami

K U P N Í S M L O U V A. uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami K U P N Í S M L O U V A uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami Kupující: Název: Obec Baška Sídlo: Baška 420, 739 01 Baška Zastoupena:

Více

Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix. Smluvní strany. zapsaná v. zastoupená

Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix. Smluvní strany. zapsaná v. zastoupená Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix Dále jen Smlouva Smluvní strany Společnost.. zapsaná v. zastoupená IČ: DIČ:. Bank. spojení:., č. účtu:. (dále jen Prodávající) a Centrum pro

Více

Kupní smlouva. (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník )

Kupní smlouva. (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Kupní smlouva (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Evidenční číslo kupujícího: D10015. Evidenční číslo prodávajícího:

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s.

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s. KUPNÍ SMLOUVA (dále jen Smlouva ) uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ). Smluvní strany Regionální poradenské a vzdělávací

Více

Smlouva o dílo č. 02/2014

Smlouva o dílo č. 02/2014 Smlouva o dílo č. 02/2014 podle ust. 536 a násl. obchodního zákoníku uzavřená níže uvedeného, dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami: Objednatel: sídlo: Ústav územního rozvoje Jakubské nám.

Více

Kupní smlouva. uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též občanský zákoník )

Kupní smlouva. uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též občanský zákoník ) Příloha č. 7 Výzvy - Závazné požadavky zadavatele na obsah návrhu smlouvy (vzor smlouvy) Kupní smlouva uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též občanský zákoník ) Město

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET Evidenční číslo smlouvy: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET v souladu s ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) uzavřená

Více

Kupní smlouva. Preambule

Kupní smlouva. Preambule Kupní smlouva uzavřená podle 2079 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanského zákoníku ( dále jen OZ ) mezi smluvními stranami: Preambule Na základě zadávacího řízení ohledně zadání veřejné zakázky malého

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 2085 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Článek II.

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 2085 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Článek II. KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2085 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Článek I Smluvní strany Prodávající: ELKOPLAST CZ, s.r.o. Se sídlem: Zastoupený: Místo

Více

Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva

Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva uzavřená ve smyslu ustanovení 591 a následujících zákona číslo 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen obchodní zákoník ) mezi těmito smluvními

Více

Smlouva o dílo uzavřená dle 536 a násl. obch. zákoníku, v platném znění

Smlouva o dílo uzavřená dle 536 a násl. obch. zákoníku, v platném znění Smlouva o dílo uzavřená dle 536 a násl. obch. zákoníku, v platném znění I. Smluvní strany Objednatel : Město Petřvald Zastoupený : Jarmilou Skálovou starostkou Se sídlem : Gen.Svobody 511, 735 41 Petřvald

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle 2079 a násl. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) Článek I Smluvní strany

Kupní smlouva. uzavřená dle 2079 a násl. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupní smlouva uzavřená dle 2079 a násl. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující: Základní škola a Mateřská škola, Police nad Metují,

Více

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku I. Smluvní strany

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku I. Smluvní strany číslo smlouvy kupujícího: číslo smlouvy prodávajícího: uchazeč v dále uvedené smlouvě řádně a správně doplní údaje na zeleně vyznačených místech dle své předkládané nabídky 1.1. Prodávající: Prodávající:

Více

Doplňující informace k veřejné zakázce

Doplňující informace k veřejné zakázce Doplňující informace k veřejné zakázce Číslo zakázky: VŘ 12/2014 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název zakázky: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.04/04.0040

Více

Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015. Čl. I. Smluvní strany.

Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015. Čl. I. Smluvní strany. Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015 č. zhotovitele: 15040/15 Na projekt stavby s názvem: uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani

Více

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1 Příloha č.1 Obchodní podmínky (následně smlouva) uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) č. smlouvy objednatele: č. smlouvy zhotovitele: Článek 1 Smluvní strany Objednatel:

Více

Smlouva o dilo uzavfena die 536 a nasl. obchodniho zakoniku c. 513/1991 SJbC.j.; v platnem zneni na realizaci akce:

Smlouva o dilo uzavfena die 536 a nasl. obchodniho zakoniku c. 513/1991 SJbC.j.; v platnem zneni na realizaci akce: Smlouva o dilo uzavfena die 536 a nasl. obchodniho zakoniku c. 513/1991 SJbC.j.; v platnem zneni na realizaci akce: Zpracovani a projednani projektove dokumentace..desfova kanalizace a zpevnenych ploch

Více

S M L O U V A o zajištění distribuce veterinárních léčivých přípravků

S M L O U V A o zajištění distribuce veterinárních léčivých přípravků S M L O U V A o zajištění distribuce veterinárních léčivých přípravků Českomoravská společnost chovatelů, a.s. sídlo: Benešovská 123, Hradištko, PSČ 252 09 IČ: 26162539 DIČ: CZ 26162539 Zapsána v obchodním

Více

KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ

KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ Článek I. Smluvní strany Město Kolín, IČ: 00235440 Karlovo náměstí 78, 280 02 Kolín I. zastoupeno starostou města Mgr. Bc. Vítem Rakušanem (dále jen kupující na straně jedné)

Více

Smlouva o zajištění kurzu anglického jazyka

Smlouva o zajištění kurzu anglického jazyka Smlouva o zajištění kurzu anglického jazyka uzavřená ve smyslu ustanovení 591 a následujících zákona číslo 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen obchodní zákoník ) mezi těmito smluvními

Více

Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx

Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx NÁVRH Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx Uzavřená dle ustanovení 269 odst. obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. ve znění pozdějších změn a doplnění. dodavatel: a zadavatel: I. Smluvní strany... IČO: DIČ: zastoupená

Více

PD- Plynofikace jednotlivých objektů vč. kotelen

PD- Plynofikace jednotlivých objektů vč. kotelen SMLOUVA O DÍLO na provedení díla PD- Plynofikace jednotlivých objektů vč. kotelen číslo smlouvy 01/2008 I. SMLUVNÍ STRANY Zhotovitel : Se sídlem: Bankovní spojení: Číslo účtu : IČ : DIČ : CZ Statutární

Více

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ):

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ): Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 409 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění I. Smluvní strany 1.1. Fakultní nemocnice Olomouc se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Nová

Více

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany.

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany. Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015 č. zhotovitele: 25/2015 Na projekt stavby s názvem: uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva Příloha č. 4 Závazný návrh smlouvy Kupní smlouva " Dodávka tabletů a softwaru pro Základní školu a Mateřskou školu Vřesina, okres Ostrava město, příspěvkovou organizaci" č. j.: podle zákona č. 89/2012

Více

r7^ Zapis o posouzeni a iiodnoceni nabidek evropsky INVESTICE DO ROZVOJE VZDELAVANI 3. Seznam oslovenych dodavatelu

r7^ Zapis o posouzeni a iiodnoceni nabidek evropsky INVESTICE DO ROZVOJE VZDELAVANI 3. Seznam oslovenych dodavatelu MINISTERSTVO SKOLSTVI, fond V CR EVROPSKA UNIE MI ADHZE A TF) OVVCHOVY r7^ OP VzOilivini pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDELAVANI Zapis o posouzeni a iiodnoceni nabidek 1. Verejna zakazka

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku účastnící

Níže uvedeného dne, měsíce a roku účastnící Níže uvedeného dne, měsíce a roku účastnící a 1) Centrum sociálních služeb Tachov, příspěvková organizace, Americká 242, 347 01 Tachov; IČ: 00377805, zastoupené Bc. Lukášem Bardonem, ředitelem (dále jako

Více

Příloha č. 3 - Návrh smlouvy Pořízení prezentační a výpočetní techniky pro projekt CZ.1.07/2.4.00/31.0080 Partnerství v oblasti energetiky

Příloha č. 3 - Návrh smlouvy Pořízení prezentační a výpočetní techniky pro projekt CZ.1.07/2.4.00/31.0080 Partnerství v oblasti energetiky Příloha č. 3 - Návrh smlouvy Pořízení prezentační a výpočetní techniky pro projekt CZ.1.07/2.4.00/31.0080 Partnerství v oblasti energetiky Název: Moravskoslezský energetický klastr, o.s. Sídlo: Studentská

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle ustanovení 2079 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle ustanovení 2079 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Příloha č. 4 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle ustanovení 2079 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Prodávající: I. Smluvní strany sídlo: IČO: zastoupený: DIČ:

Více

I. Předmět plnění. 1. Dodavatel je podle... ze dne. oprávněn provozovat činnost... II. Dodací podmínky

I. Předmět plnění. 1. Dodavatel je podle... ze dne. oprávněn provozovat činnost... II. Dodací podmínky Příloha č. 2 Dne 2010 uzavřeli Středisko služeb školám, Plzeň, Částkova 78 IČ: 49777700 DIČ: CZ49777700 se sídlem 326 00 Plzeň, Částkova 78 zastoupené Ing. Tomášem Vláškem, ředitelem (dále jen objednatel)

Více

K U P N Í S M L O U V U

K U P N Í S M L O U V U 4356/ULT/2014-ULTM Č.j.: UZSVM/ULT/4345/2014-ULTM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 12800 Praha 2 Nové Město, zastoupená PhDr. Marií Ševelovou,

Více

KUPNI SMLOUVA c. 2012/1012

KUPNI SMLOUVA c. 2012/1012 KUPNI SMLOUVA c. 2012/1012 uzavfena mezi C SYSTEM CZ a.s. se sidlem Otakara Sevcika 840/10, 636 00 Brno ICO: 276 75 645 DIC: CZ27675645 Bankovni spojeni: KB, a.s., i.u. 35-4770570227/0100 Zapsana v obchodnim

Více

Kupní smlouva. zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v, oddíl, vložka (dále jen prodávající )

Kupní smlouva. zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v, oddíl, vložka (dále jen prodávající ) Příloha č. 2 - Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky je uchazeč povinen zapracovat do návrhu na uzavření smlouvy předkládaného jako součást nabídky na realizaci zakázky. Obsah obchodních podmínek může

Více

Návrh kupní smlouvy Č.J.: PPR-1401/ČJ-2015-990656

Návrh kupní smlouvy Č.J.: PPR-1401/ČJ-2015-990656 Návrh kupní smlouvy Č.J.: PPR-1401/ČJ-2015-990656 uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) Článek I. Smluvní

Více

PŘÍLOHA Č. 3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE KUPNÍ SMLOUVA

PŘÍLOHA Č. 3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE KUPNÍ SMLOUVA PŘÍLOHA Č. 3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE KUPNÍ SMLOUVA Smluvní strany: Kupující: Základní škola Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy IČ: 63608944 Sídlo: Kostelní náměstí č.o. 21, 571 01 Moravská

Více

Návrh smlouvy: Rámcová kupní smlouva uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen občanský zákoník)

Návrh smlouvy: Rámcová kupní smlouva uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen občanský zákoník) Návrh smlouvy: Rámcová kupní smlouva uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen občanský zákoník) Smluvní strany: Objednatel: Mateřská škola a Speciálně pedagogické centrum

Více

Návrh kupní smlouvy. I Smluvní strany

Návrh kupní smlouvy. I Smluvní strany Příloha č. 2 k č.j. PPR-14748-3/ČJ-2014-990656 Návrh kupní smlouvy č.j. PPR-14748/ČJ-2014-990656 uzavřená v souladu 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Smlouva na dodávku zboží a služeb (kupní smlouva)

Smlouva na dodávku zboží a služeb (kupní smlouva) Smlouva Traktor s příslušenstvím a servis str. 1 Smlouva na dodávku zboží a služeb (kupní smlouva) Smluvní strany: KAREL HAHN Zastoupená: Karlem Hahnem Se sídlem: Čs. armády 1884/1a, 74801 Hlučín IČO:

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZD~LÁVÁNr SMLOUVA. Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, PSČ 762 47. Ing. Aleš Svoboda. Článek I Smluvní strany

INVESTICE DO ROZVOJE VZD~LÁVÁNr SMLOUVA. Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, PSČ 762 47. Ing. Aleš Svoboda. Článek I Smluvní strany Rtevropský -.r sociální SKCL.STVf. fondvcr INVESTICE DO ROZVOJE VZD~LÁVÁNr OP Vzdělávání KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2079 zákona Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi Střední průmyslová

Více

KUPNi SMLOUVA c. j. KRPL-82396-16/CJ-2014-1800VZ

KUPNi SMLOUVA c. j. KRPL-82396-16/CJ-2014-1800VZ KUPNi SMLOUVA c. j. KRPL-82396-16/CJ-2014-1800VZ die 2079 a nasl. zakona c. 89/2012 Sb., obcanskeho zakoniku, ve zneni pozdejsich pfedpisu, (dale jen "obcansky zakonik") Nize uvedeneho dne, mesice a roku

Více

Kupní smlouva uzavřená podle příslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Kupní smlouva uzavřená podle příslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Příloha zadávací dokumentace č. 5 Ev. č. sml.: Kupní smlouva uzavřená podle příslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Článek I Smluvní strany Střední

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů Dnešního dne, měsíce a roku smluvní strany Národní hřebčín Kladruby nad Labem,

Více

Smlouva kupní. (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) (dále jen jako prodávající )

Smlouva kupní. (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) (dále jen jako prodávající ) Smlouva kupní (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) K níže uvedenému dni, měsíci a roku uzavřely strany Prodávající: Sídlo: Zastupující: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Kontaktní

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi účastníky:

KUPNÍ SMLOUVA. Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi účastníky: KUPNÍ SMLOUVA Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi účastníky: 1. Prodávající: firma(přesný název dle výpisu z obchodního věstníku) Zapsaná u: Zastoupená: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Č.účtu: 2.

Více

PRE - kompletni udaje k jednotlivym typum uveru "Standard" nabizenych spolecnosti CPE Credits of Private Equity a.s.

PRE - kompletni udaje k jednotlivym typum uveru Standard nabizenych spolecnosti CPE Credits of Private Equity a.s. CPE Credits of Private Equity a.s. - Predsmluvni informace ke spotrebitelskym PRE - kompletni udaje k jednotlivym typum uveru "Standard" nabizenych spolecnosti CPE Credits of Private Equity a.s. 1. Udaje

Více

KUPNI SMLOUVA c.j. KRPL-55132-5/CJ-2011-1800VZ

KUPNI SMLOUVA c.j. KRPL-55132-5/CJ-2011-1800VZ KUPNI SMLOUVA c.j. KRPL-55132-5/CJ-2011-1800VZ die 409 a nasl. zakona c. 513/1991 Sb., Obchodni zakonik, ve zneni pozdejsich pfedpisu, (dale jen,,obchodni zakonik") uzavfena na zaklade ramcove smlouvy

Více

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Kupující: Sídlo/místo podnikání: Kupní smlouva podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník I. Smluvní strany KOUTECKÝ s.r.o. IČ: 63147084 Jednající osoba: Družby 1413, 419 01

Více

KUPNÍ SMLOUVA. č. [BUDE DOPLNĚNO] uzavřená podle dle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jako Smlouva ) I.

KUPNÍ SMLOUVA. č. [BUDE DOPLNĚNO] uzavřená podle dle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jako Smlouva ) I. KUPNÍ SMLOUVA č. [BUDE DOPLNĚNO] uzavřená podle dle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jako Smlouva ) I. Smluvní strany Název firmy: [DOPLNÍ UCHZAČ] Sídlo: [DOPLNÍ UCHZAČ] IČ: [DOPLNÍ

Více

smlouvu o dílo uzavřenou podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, v platném znění (O.Z.): II. Předmět smlouvy

smlouvu o dílo uzavřenou podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, v platném znění (O.Z.): II. Předmět smlouvy Smlouva o dílo č 1 I. SMLUVNÍ STRANY 1.1. Obec Pačejov se sídlem Pačejov nádraží 199, 341 01 Horažďovice IČ 00255963 zastoupena starostou obce Ing. Janem Vavřičkou č. účtu domovské stránky: www. e-mail:

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění Kupní smlouva uzavřená dle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1. Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. se

Více

Část Obchodní podmínky návrh smlouvy

Část Obchodní podmínky návrh smlouvy OBCHODNÍ PODMÍNKY pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění Název akce: ZÁLOŽNÍ ZDROJ ELEKTRICKÉ ENERGIE Část Obchodní podmínky návrh

Více

smlouva zaevidována Magistrát Kupní smlouva Č: 47676795 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

smlouva zaevidována Magistrát Kupní smlouva Č: 47676795 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Magistrát smlouva zaevidována POdC Kupní smlouva uzavřená na základě dohody smluvních stran podle ustanovení občanský zákoník. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 1. Prodávající: AutoCont CZ a.s I. Smluvní

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Kupní smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Kupní smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK KUPNÍ SMLOUVA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku v platném znění Čl. 1 Smluvní strany Kupující: Plzeňský kraj Sídlo: IČ: 70890366

Více

KUPNÍ SMLOUVA. dle ustanovení 2085 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. I.

KUPNÍ SMLOUVA. dle ustanovení 2085 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. I. KUPNÍ SMLOUVA dle ustanovení 2085 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany..., se sídlem... IČ... Jednající: Bankovní spojení: Číslo účtu: (dále

Více

Příloha č.5 Obchodní podmínky

Příloha č.5 Obchodní podmínky Příloha č.5 Obchodní podmínky Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu 1. CZ.1.07/1.1.32/01.0022

Více

Kupní smlouva k veřejné zakázce malého rozsahu Nákup monitoru prostředí. K U P N Í S M L O U V A

Kupní smlouva k veřejné zakázce malého rozsahu Nákup monitoru prostředí. K U P N Í S M L O U V A µ#57743/a/2014-sov@ 57743/A/2014-SOV Č.j.: UZSVM/A/34363/2014-SOV Kupní smlouva k veřejné zakázce malého rozsahu K U P N Í S M L O U V A ÚZSVM č. /2014 uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012

Více

Kupní smlouva Osvětlovací technika pro ČT

Kupní smlouva Osvětlovací technika pro ČT Kupní smlouva Osvětlovací technika pro ČT Smluvní strany: 1. Česká televize IČ: 00027383, DIČ:CZ00027383 Kavčí hory 140 70 Praha 4 zřízená zákonem č. 483/1991 Sb. o České televizi nezapisuje se do obchodního

Více

SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH)

SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH) SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH) 1. SMLUVNÍ STRANY 1. OBJEDNATEL Název: Obec Oldřichov v Hájích Adresa: Oldřichov v Hájích 151, 463 31 Chrastava IČO: 00481483 Statutární zástupce: Jaromír Tichý, starosta obce (dále

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název projektu: Moderní ekonomická škola Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0784 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_09 Jméno

Více

dle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., v platném znění 1. Objednatel: Město Hořice

dle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., v platném znění 1. Objednatel: Město Hořice SMLOUVA O DÍLO dle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., v platném znění 1. Objednatel: Město Hořice Sídlo: Náměstí Jiřího z Poděbrad 342, 508 19 Hořice Zastoupený: Ivanem Doležalem, starostou

Více

SMLOUVA O DÍLO ZŘÍZENÍ HLÁSNÉ POVODŇOVÉ SLUŢBY PRO ORP VLA3IM. Čl. I Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO ZŘÍZENÍ HLÁSNÉ POVODŇOVÉ SLUŢBY PRO ORP VLA3IM. Čl. I Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO (dále jen Smlouva ) uzavřená podle 2586 a násl. ve spojení s 2631 s násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění na akci: ZŘÍZENÍ HLÁSNÉ POVODŇOVÉ SLUŢBY PRO

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění Kupní smlouva uzavřená dle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1. se sídlem /místem podnikání/ bankovní spojení:.

Více

KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB

KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB podle zák. 513/1991 Sb. 262 odst.1 a následujících dle obchodního zákoníku, uzavřená mezi dvěma smluvními stranami: 1. Kupující: Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková

Více

Rámcová smlouva na nákup IT komodit pro potřeby individuálních projektů OP LZZ

Rámcová smlouva na nákup IT komodit pro potřeby individuálních projektů OP LZZ Rámcová smlouva na nákup IT komodit pro potřeby individuálních projektů OP LZZ (dále jen Rámcová smlouva ) uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany Příloha č. 7 Návrh smlouvy na zajištění jazykových a jazykově-metodických kurzů v zahraničí pro zvýšení kvalifikace pedagogů a zvýšení kvality výuky na 1. Základní škole Holešov Objednatel: Název: 1. Základní

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky Úřad vlády České republiky KUPNÍ SMLOUVA O DODÁVCE PAPÍROVÝCH RUČNÍKŮ uzavřená podle 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Česká republika Úřad vlády České republiky se sídlem: nábř. E.

Více

SMLOUVA O DÍLO - návrh

SMLOUVA O DÍLO - návrh Příloha č.4 Evidenční č. smlouvy: 0000/2015 Spis č.: 719/2015 č.j.: 0000/2015/TZ SMLOUVA O DÍLO - návrh č. 3/2015/OMM uzavřena podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 1. Smluvní strany

Více