INVESTICE DO ROZVOJE VZOeiAVANI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INVESTICE DO ROZVOJE VZOeiAVANI"

Transkript

1 evropsky sociainf ^^^^^^^m MINISTERSTVO SKOLSTVI opvzdei^vanf fond V CR EVROPSKA UNIE ML ADFZE A Tf L OVVCHOVY pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZOeiAVANI Pf iloha c. 3 vyzvy KUPNI SMLOUVA uzavfena die ustanoveni 2079 a nasi, zakona c. 89/ 2012 Sb., obcansky zakonik SMLUVNI STRANY 1. Zakladni skola Neratovice, 28. fijna 1157, okres Melnik se sidlem: 28. fijna 1157, Neratovice, okres Melnik zastoupen: Mgr. Miloslava Lamacova IC: Did: Bankovni spojeni: Ceska spofitelna Cislo uctu: /0800 (d^le jen kupujici") 2. Obchodni f irma se sidlem: zastoupena: IC: Did: Bankovni spojeni: Cislo lictu: Soluteam s.r.o. Revolucni 1082/8, Praha 1 - Nove M6sto, PSC Antoninem LiSkou, jednatelem CZ Komercni banka a.s /0100 Zapsana v obchodnim rejstfiku vedenem m&tskym soudem v Praze, oddil C, vlozka (dale jen prod^vajici") uzavlraji nize uvedeneho dne, m#sice a roku tuto - KUPNI SMLOUVU: Pfedmet smlouvy a koupe 1. Pfedm^tem teto smlouvy je uprava prav a povinnosti smluvnich stran pfi dod^vce pln^ni vefejne zakazky maleho rozsahu s nazvem Dodavka mobilnich (dotykovych) zafizeni" (dale jako pfedm t koupe") za podminek dale sjednanych v t^to smlouv popf. dal ich dokumentech, na ktere se tato smlouva odkazuje. 2. Pfesna specifikace pfedmetu koupe je uvedena v Pfiloze f. 2, proddvajiclm vyplnsnou pfilohu 1 Polozkovy rozpocet a specifikace k vefejne zakazce s nazvem Dodavka Str. 1 kupni smlouvy

2 evropsky ^BmR^I IN/^I ^ sociainf ^^gg^i^^^ MINISTERSTVO SKOLSTV! OPVzdelivani TOndvCR EVROPSKA UNIE MLADEZE A TELOVYCHOVY pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZD^UWANf mobilnich (dotykovych) zafizeni", ktera byla soucasti nabidky prodavajiciho v ramci uvedene vefejne zakazky. SouC^sti pfedmetu koup$ je i pfislu enstvi a doklady, ktere se k n^mu vztahuji a jsou potf ebn6 k jeho pf evzeti a uziv^ni. 3. Prodavajici se zavazuje, ze kupujicimu odevzda pfedmit koup$ a umozni mu nabyt vlastnick^ pr^vo k n^mu, a kupujici se zavazuje, ze pfedm t koup^ pfevezme a zaplati prod^vajicimu kupni cenu. 4. Pfedmet koups je ur&n pro u&ly projektu s registratnim (!islem CZ.1.07/1.3.00/ a n^vem Didaktika pro kyberprostor. II. Doha a misto plneni 1. Prodavajici se zavazuje dodat pfedmet koup^ do 30 kalend^fnich dni ode dne podpisu teto kupni smlouvy 2. Mistem dodaru pfedmetu koupe je sidlo kupujiciho - Zakladni skola 28. h'jna 1157 Neratovice, okres Melni'k III. Kupni cena a platebni podminky 1. Kupni cena se ujednava ve vy i ,- Ki (slovy dv$st Ctyficetjedentisicstotfidset est korun ^eskych) bez DPH a KC (slovy dvsst^devades^tjedentisicsedmsetsedmdesatc^tyfi korun c^eskych) s 21% DPH. Kupni cena se rovn^ cen^ plneni vefejne zakazky Dodavka mobilnich (dotykovych) zai'izeni" uvedene V nabidce prodavajiciho ze dne Kupni cena je ujedn^a dohodou smluvnich stran. Kupni cena v^etn^ DPH je stanovena jako nejvyse pfipustn^ a nepfekrofitelnd a obsahuje ve kere naklady spojene s reauzaci koup$. Sazba DPH se fidi platnymi pravnimi pfedpisy. Prodavajici neni opravn^n Mdat zm nu kupni ceny ze Mdn^ho duvodu. 3. Kupni cena bude zaplacena kupujicim na z^klad vystaveneho dafioveho dokladu - faktury, kterou je prodavajici opravn^n vystavit az po pfedani a pfevzeti pfedmetu koup6. Podkladem pro vystaveni faktury je protokol o pfedani a pfevzeti pfedmetu koup (d^le i jako Protokol") stvrzeny obsma smluvnimi stranami. 4. Danovy doklad - faktura vystavena prodavajicim musi obsahovat krom^ ^isla smlouvy a Ihuty splatnosti, ktera fini 30 dnu od pfijeti faktury kupujicimu, take nalezitosti dafioveho dokladu stanovene pfislu nymi pravnimi pfedpisy, zejmena zakonem c. 235/2004 Sb. o dani z pfidane hodnoty, ve zn^ni pozd#j ich pfedpisu, a tidaje die 435 obcanskeho zakoniku. VpfipadS, ze faktura nebude mit uvedene nalezitosti, kupujici Str. 2 kupni smlouvy

3 evropsky ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ MINISTERSTVO SKOLSTVI, OPVzdelavanf fondvcr EVROPSKA UNIE vs APF?F A TFLOVYCHOVY pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDeiAVANI neni povinen fakturovanou c^stku uhradit a nedostava se do prodleni. Bez zbytecneho odkladu, nejpozd^ji ve Ihiite splatnosti, kupujici fakturu vr^ti zp t prodavajicimu k dopln^ni. Lhuta splatnosti pck^fna b^zet od dojiti dafioveho dokladu obsahujiciho ve kere nale2;itosti. 5. Uhrada kupni ceny bude provedena bezhotovostni formou pfevodem na bankovni u^et prodavajiciho. Ob# smluvni strany se dohodly na torn, ze pen^zity zavazek je spln&\ dnem, kdy je f^stka odepstoa z lictu kupujiciho. 6. Pro platby die Clanku VI. teto smlouvy plati pfim^fen^ platebni podminky jako pro vystaveni a placeni faktury. 7. Faktury prodavajiciho musi mit nalezitosti daftoveho dokladu die zakona C:. 563/1991 Sb., o ii&tnictvi a die zakona 235/2004 Sb., o dani z pfidane hodnoty, v platnem znsni. V pfipad, ze u^etni doklady nebudou mit odpovidajici nalezitosti, je kupujici opr^vnsn zaslat je ve Ihut splatnosti zpst prodavajicim k dopln^ni, aniz se tak dostane do prodleni s placenim; Ihuta splatnosti pofina b zet znovu od op tovn ho doruc^eni n^lezit^ dopln^nych d opravenych dokladu. Faktury prodavajiciho musi obsahovat zejmena: a) identifikafni lidaje kupujiciho, ' b) identifikatni udaje prodavajiciho. c) oznaf eni banky a f islo liftu, na ktery ma byt uhrada provedena. d) popis plneni. e) datum vystaveni a odeslanl faktury. f) datum uskute6i ni zdaniteln^ho plnsni, g) datum splatnosti. h) vy i Castky bez DPH ceucem a zakladny podle sazeb DPH, i) sazbydph, J) vy i DPH celkem a podle z^kladen, zaokrouhlene die pfislu n5^ch pfedpisu. k) cenu celkem v&tn# DPH, 1) podpis, V pfipad^ elektronick^ho odesl^ni jmeno osoby, kter^ fakturu vystavila. m) registratni fislo projektu: CZ.1.07/1.3.00/ Dokument bude archivovan do roku Cena pfedmetu smlouvy nesmi byt m n$na v souvislosti s inflaci feske m^ny, hodnotou kursu c^eske m^ny vud zahrani5iim m^n^m ^i jinymi faktory s vuvem na m^novy kurs, stabiutu msny nebo cla. 9. Cenu pfedmetu smlouvy nelze navy ovat. Kupujici je opravn^n odecist cenu neprovedenych dodavek vyfislenych podle nabidkoveho rozpoctu, ]e± tvofi pfilohu i. 2 teto smlouvy v pfipad snizeni rozsahu dodavek, dildch zm n technologii nebo materialu odsouhlasenych kupujicim a prodavajicim pisemnou formou. Str. 3 kupni smlouvy

4 evropsky ^^^^H 4^ sociainf ^^mi^j^^g MINISTERSTVO SKOLSTV' OPVzdelavSnt fondvcr EVROPSKA UNIE MI ADEZE A TELOVYCHOVY pro konkurmiceschopi INVESTICE DO ROZVOJE VZDELAVANf IV. Splneni zavazku (dodani pfedmetu koupe) Pfechod nebezpeci skody a vlastnicke pravo k pfedmetu koupfi Ke spki^ni zavazku prodavajiciho dojde odevzdanim pfedmetu koup kupujicimu V mists plnsni, pfevzetim kupujicim a potvrzenim (podepsanim) Protokolu obsma smluvnimi stranami. PfedmSt koups neni pfedavan a pfebtran po c^astech. Pfi pfebirani pfedmetu koups je kupujici povinen pfedmst koups prohlednout nebo zafidit jeho prohlidku za ucelem zji tsni zjevnych vad. V pfipads, ze zbozi je dodavane V obvyklem originalnim obalu, je kupujici povinen pfedmst koups prohlednout podle moznosti co nejdfive po pfechodu nebezpec^i kody na pfedmetu koups a taktez; je povinen se pfesvsdfit o jeho vlastnostech, kompletnosti a mnozstvi. Vlastnicke pravo a nebezpeci kody na pfedmetu koups pfechazi z prodavajiciho na kupujiciho okamzikem odevzdanl a pfevzeti pfedmetu koup die bodu 1. tohoto [. Pokud pfedmst koups obsahuje jakekoliv vady, m^ pravo kupujici odmitnout jeho pfevzeti. Smluvni strany o tomto vyhotovi Zapis s uvedenim vad, v ramci nshoz ma kupujici pr^vo: a) dohodnout se s prodavajicim na zpusobu a terminu pro odstransni vad. Bez ohledu na takto stanovene terminy pro odstransni vad se prodavajici dostav^ do prodleni se splnsnim sveho zavazku splnit svuj zavazek f^dns a vc^as prvnim dnem nasledujicim po uplynuti doby plnsni die Cl. II bod 1., b) odstoupit od smlouvy, pfi&mz odstoupeni se povazuje za utinne bud' podpisem prodavajiciho na Z^pisu, nebo v pflpads, ze jej prodavajici podepsat odmitne, dnem, kdy bude Zapis doruc^en prodavajicimu. V. Zaruka, odpovednost prodavajiciho za vady a jakost Prodavajici poskytuje kupujicimu zaruku za jakost, ze pfedmst koups bude po dobu z^rutnl doby zpusobily pro pouziti ke smluvenemu tic^elu nebo ±e si zachova obvykle vlastnosti. Z^ru&ii doba fini 12 mesicu ode dne pfedani bezvadneho pfedmetu koups. Smluvni strany se dohodly na tom, ie po tutsz dobu odpovid^ prodavajici za vady pfedmetu koups v dobs jeho pfed^. Prodavajici odpovid^ za vady, jez ma pfedmet koups v dobs jeho pfedani. Kupujici je opr^vnsn zadrzet kupni cenu nebo jeji c^ast ve vysi odpovidajici odhadem pfimsfens pravu kupujiciho na slevu z ceny pfedmetu koups z duvodu vadneho plnsni. Nedost^vd se tak do prodleni se splnsnim sveho zavazku zaplatit kupni cenu ohledns zadrzovane kupni ceny nebo jeji fasti. Vady pfedmetu koups existujid v dobs jeho pfedani (dojde-li k jeho pfevzeti kupujicim) a vady, na nsz se vztahuje zaruka za jakost, je kupujici povinen uplatnit u prodavajiciho Str. 4 kupni smlouvy

5 evropsky sociainf fond V CR MINISTERSTVO KOLSTVl', OPVzdelavanf EVROPSKA UNIE MLADEZE A TetOVYCHOVY pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDElAvANf pisemnou formou (dale jako reklamace"). V reklamaci je kupujici povinen vady popsat, popfipads uvest, jak se projevuji. Kupujici ma vuti prodavajicimu podle sve volby tato prava z odpovmnosti za vady a za jakost: a) V pfipads, ze Ize vadu odstranit formou opravy, ma pr^vo na bezplatne odstransni reklamovane vady do 14 dnu od pfijeti reklamace, b) pozadovat slevu z kupni ceny, pokud nedojde k opravs v pfimsfene nebo dohodnute dobs, popf. se na teto skutetnosti ob smluvni strany dohodnou, v pfipads dohody Ize tuto slevu uplatnit i pfednostns pfed opravou, c) vadu odstranit sam nebo prostfednictvim tfetich osob s tim, Ze prodavajici je povinen uhradit tyto naklady po pfedlozeni vyiiftovani, d) pozadovat nove dodani pfedmetu koup pokud pfedmst koup vykazuje podstatne vady branici v uzivani nebo toto znemozfiuji, e) odstoupit od smlouvy. 5. UplatnSnlm prav die bodu 4. tohoto d. nezanika pr^vo na ndhradu kody fi jins sankce. 6. Jakekoliv financm naroky die bodu 4. tohoto il. je kupujici opravnsn uhradit ze zadrzene kupni ceny nebo jeji casti die bodu 3. tohoto tl. VI. r Poruseni smluvnich povitmostl 1. Smluvni strany se dohodly na nasledujicich sankcich za poru eni smluvnich povinnosti: a) prodavajici se zavazuje uhradit za kazdy den pfekroceni sjednane doby plnsni smluvni pokutu ve vy i 0,5% z celkove kupni ceny, b) prodavajici se zavazuje uhradit za kazdy den pfekrofeni sjednane doby odstransni vady uvedene v Zapisu die c^l. IV. bod 4. pism. a) teto smlouvy smluvni pokutu ve vy i 100,- Kf za kazdy jednotlivy pfipad a den prodleni, c) prodavajici se zavazuje zaplatit za kazdou zjistsnou vadu z titulu odpovednosti za vady nebo za jakost smluvni pokutu ve vy i 100,-K, d) smluvni stramy se zavazuji zaplatit za kazdy den pfekrofeni sjednansho terminu splatnosti kterehokoliv pensziteho zavazku urok z prodleni ve vy i 0,05% z neuhrazene castky do jejiho zaplaceni. 2. Zaplacenim smluvni pokuty neni dot&no pr^vo na n^hradu kody zpusobene poru enim povinnosti i v pfipads, ze se jedna o poru eni povirmosti, na kterou se vztahuje smluvni pokuta, a to i ve vy i pfesahujici smluvni pokutu. Nahrada kody zahmuje skutefiiou tijmu a u ly zisk. VIII. Zaverecna ustanoveni 1. Pokud V teto smlouvs neni stanoveno jinak, fidi se prdvni vztahy z nl vyplyvajici pfislu nymi ustanoveni obcanskeho zakoniku. 2. Tuto smlouvu Ize m#nit doplftovat pouze po dohod smluvnich stran formou pisemnych a c^islovanych dodatku. Str. 5 kupni smlouvy

6 iff INVESTICE DO ROZVOJE VZDElAvANf OP Vzdelivanf pro konkurenceschopnost 3. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 pare s platnosti origmalu, pficemz kupujici obdrzi 2 vyhotoveni a prodavajici 1 vyhotoveni. 4. Tato smlouva nabyva platnosti a ucinnosti dnem jejiho podepsani obsma smluvnimi stranami a timto dnem jsou jeji uf astnici svymi projevy v^zani. 5. Prodavajici je povinen poskytnout soucinnost a umoznit kontrohum org^um provedeni kontroly v plnem rozsahu v souladu s ustanovenimi z^k. Ci. 320/2001 Sb., o finan&u kontrole ve vefejne sprav a zak. 552/1991 Sb., o statni kontrole, tykajici se dodavatelskych finnosti prodavajiciho souvisejicich s realizaci projektu, a to poskytnutim ve kerych dokladu a informaci pozadovanych ze strany kontrokiich org^nu. 6. Prodavajici je povinen dokumenty souvisejici s realizaci zakazky uchovavat nejm6n do roku 2025, a to zejmena pro uc^ely pfipadne kontroly realizace projektu, ovsfov^ni plnsni povinnosti vyplyvajicich z podminek projektu a take podminek danych pravnimi pfedpisy k archivaci tschto dokumentu (zdkon t. 563/1991 Sb. o iifetnictvi a zakon 235/2004 Sb., o dani z pfidane hodnoty). Prodavajici je povinen poskytovat pozadovane informace a dokumentaci zamsstnancum nebo zmocnsncum kupujiciho apovsfenych organu (MSMT, MMR, Ministerstva financl, Evropske komise, Evropskeho uc^etniho dvora, Nejvy iho kontrolniho iifadu, pfislu neho finan&iiho ufadu a pfipadne dal ich opravnsnych organu statni spravy). Dale je prodavajici povinen vytvofit vyge uvedenym osobam podminky k provedeni kontroly vztahujici se k realizaci projektu a poskytnout jim pfi provadsni kontroly soucinnost. 7. Prodavajici bude fadn uchovavat ve kere dokumenty souvisejici s realizaci projektu V souladu s platnymi pravnimi pfedpisy Ceske repubuky a Evropskych spolecenstvi, nejmens vsak do roku 2025 a umozni vsem subjektum opravnsnym k vykonu kontroly projektu, z jehoz prostfedku je poskytnuti sluzby hrazeno, provest kontrolu dokladu souvisejicich s plnsnim die teto Smlouvy, a to po dobu danou pravnimi pfedpisy CR k jejich archivaci (zakon L 563/1991 Sb., o u&tnictvi, a zakon (^.235/2004 Sb., o dani z pfidane hodnoty). 8. Prodavajici here na vmomi povinnost zadavatele dodrzet pozadavky na publicitu V ramci programu strukturalnich fondu stanovene v t\. 9 nafizeni Komise (ES) (:. 1828/2006 a v Pravidlech pro publicitu, a to ve vsech relevantnich dokumentech tykajicich se daneho zad^vaciho fizeni Ci postupu tj. zejmena v zadavaci dokumentaci, v ech smlouv^ch a dal ich dokumentech vztahujicich se k dane zakazce. 9. Die 2 e) zakona f. 320/2001 Sb., o finan&u kontrole ve vefejne spravs bude prodavajici osobou povinnou spolupusobit pfi vykonu finan&ii kontroly a bude povinen umoznit osobam opr^vnsnym k vykonu kontroly projektu, z nshoz bude zakazka pfipadns hrazena, provest kontrolu dokladu souvisejicich s plnsnim zakazky, a to po dobu nejmens 10 let po skonf eni plnsni zakazky. 10. Tato kupni smlouva se fidi zakonem 89/2012 Sb., obfanskym zakonem, v platnem znsni, ve zn ni pozd j ich pfedpisu dohodly, ze se rozsah a obsah vzajemnych prav a povinnosti z teto smlouvy vyplyvajicich bude fidit pfislu nymi ustanovenimi tohoto Str. 6 kupni smlouvy

7 17^ evropsky sociainf ^^^^^^^m MINISTERSTVO SKOLSTVI, opvzdeiavani fond V CR EVROPSKA UNIE V Apr^r. TCI n ; - M ^ v konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDei^VANf zakoniku, pfislugnymi ustanovenimi Pfirufky pro pfijemce finan&ii podpory z OPVK verze: 8, 6 zakona 137/2006 Sb., o vefejnych zak^zkach, ve znsni pozd$j ich pfedpisu. IX. Podpisy smluvnich stran 1. Prodavajici i kupujici shodns prohlasuji, ze si tuto smlouvu pfed jejim podpisem pfecetli, ze byla uzavfena po vz^jemnem projedn^ podle jejich prave a svobodne vule, urc^its, vazne a srozumitelns, bez zneuziti tisns, nezkusenosti, rozumove slabosti, rozru eni nebo lehkomyslnosti druhe strany, na dukaz c^ehoz pfipojuji sve podpisy. V dne, V Praze dne Kupujfci^a^"* ^-!<o'a Noratovlce, 28. NJna 1157, Mgr. Milo^lgy^J feditelka k'o][y 28.ft'jna 11-7,27711 Neratovice , Antonin Li ka jednatel Soluteam s.r.o. Pfilohy: Pf iloha c^. 1 - Polozkovy rozpocet a specifikace z nabidky prodavajiciho Pfiloha L2- Nabidka prodavajiciho - ze dne *) *) Pozn. Pfiloha i. 2 bude do smlouvy vlozena pfi podpisu kupujiciho Str. 7 kupni smlouvy

8 evropsky sociaini fond V CR MINISTERSTVO SKOLSTVI MLADE2E A TgLOVYCHOVY EVROPSKA UNIE INVESTICE DO ROZVOJE VZOEU^VANf OP VzMlftvAnf pro konkurmtcaftchopnobt Nazevvefejne zakazky: Dodivka mobilnfch (dotykovych) zaffzenf Registracnf ci'slo projektu: CZ.1.07/1.3.00/ Nazev projektu: Didaktika pro kyberprostor Polozkovy rozpocet Zanzeni Popis Poletkusu Lenovo ThinkPad lie konvertibilni zarizeni (moznost otoieni displeje o 360stupnO} display uhlopficky 11,6"HD (1366x768) IPS, dotykovy display Ix USB 3.0, Ix USB 2.0, HDMI tlouiika 22 mm, hmotnost 1,5 kg vydrz baterie 8 hodin zvyiena odolnost - chassis ze skelnych vidken dteika pamifovych karet, reproduktory, Wifi, bluetooth 4.0 4GB RAM, HDD 320 GB Windows 8.1 Pro 64 bit zaruka vyrobce 1 rok (zahrnuta v ceni) s moznosti rozsifeni na 3 roky (nezahrnuto v ceni) Cena za 1 kus bez DPH DPH za 1 kus samostatn Cena za 1 kus sdph Cena bez DPH za vsechny kusv Cena s DPH za vsechny kusy ,00 Kc Kc Kc Ki Ke Lenovo ThinkPad 10 Tablet procesor 4 jadrovy Intel Atom Z3795 lar, (1920x1200), multidotykovy. 2 GB RAM 64 GB vnitfni pamit podpora pamif karet a} do 64 GB > Ix USB 2.0, microhdmi Wifi, Bluetooth, Kamera, mikrofon, reproduktor, akcelerometr, gyroskop vydrz baterie 8 hodin vaho 598 gramu ' externi napajeni souldsti baleni zdruka vyrobce 1 rok (zahrnuta v ceni) s moinosti rozsifeni no 3 roky (nezahrnuto v ceni) Ki Ke Kc Kc Ke Cena s DPH celkem: Kc

KUPNl'SMLOUVA uzavfena v souladu s 1724 a nasi, zakona c. 89/2012 Sb., obcansky zakonik

KUPNl'SMLOUVA uzavfena v souladu s 1724 a nasi, zakona c. 89/2012 Sb., obcansky zakonik Vyssi policejni skola Ministerstva vnitra v Praze Pod Taborem 102/5 190 24 Praha 9 DV90P00060C9 C.j.: VPSA-1565/EU-2014/OVZI Pocet stran: g KUPNl'SMLOUVA uzavfena v souladu s 1724 a nasi, zakona c. 89/2012

Více

uzavfeli ve smyslu 2079 a nasl. zakona c. 89/2012 Sb.. obcanskv zakonik dnesniho dne tuto

uzavfeli ve smyslu 2079 a nasl. zakona c. 89/2012 Sb.. obcanskv zakonik dnesniho dne tuto N/ify uvedeneho due, mesice a roku ucastniti 1) Obchodni akademie, Plzen, nam. T. G. Masaryka 13; namestit. G. Masaryka 1530/13, 301 00 Plzen; 1C: 49778161, zastoupena Mgr. Miloslavem Skuhravym, feditelem

Více

KUPNI SMLOUVA. uzavfena podle ust. 2079 a nasl. zakona c. 89/2012 Sb., obcansky zakonfk (dale jen,,obcansky zakonik") (dale jen,,smlouva")

KUPNI SMLOUVA. uzavfena podle ust. 2079 a nasl. zakona c. 89/2012 Sb., obcansky zakonfk (dale jen,,obcansky zakonik) (dale jen,,smlouva) KUPNI SMLOUVA uzavfena podle ust. 2079 a nasl. zakona c. 89/2012 Sb., obcansky zakonfk (dale jen,,obcansky zakonik") (dale jen,,smlouva") SMLUVNISTRANY Kupujfci: Stredni prumyslova skola stavebni, Plzen,

Více

SMLOUVA O DILO. Zajisteni PROJEKTOVE DOKUMENTACE" na akci..novostavba viceuceloveho obecniho domu v obci Pi^ezietice"

SMLOUVA O DILO. Zajisteni PROJEKTOVE DOKUMENTACE na akci..novostavba viceuceloveho obecniho domu v obci Pi^ezietice SMLOUVA O DILO Zajisteni PROJEKTOVE DOKUMENTACE" na akci..novostavba viceuceloveho obecniho domu v obci Pi^ezietice" uzavfend podle 536 a ndsledujicich zdkona c. 513/1991 Sb. obchodniho zdkoniku ve zneni

Více

SOCiaInf ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H M I N I S T E R S T V O S K O L S T V I, OPViddlSvinf

SOCiaInf ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H M I N I S T E R S T V O S K O L S T V I, OPViddlSvinf SOCiaInf ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H M I N I S T E R S T V O S K O L S T V I, OPViddlSvinf fondvcr EVROPSKA UNIE M L A D E 2 E A TfLOVYCHOVY Vyzva k podani nabidek (pro licely uvefejneni na www.msmt.cz nebo www strankach

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁvANf. Výsledek výběrového

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁvANf. Výsledek výběrového evropský ~ IVrr t e ~ sociální J1INISTERS-VO ŠKOLSTV fond v CR EVROPSKÁ UNIE "" P.OF ŽE- A rl:: OVV'"::HOVV INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁvANf OP Vzděláváni Výsledek výběrového řízení Číslo veřejné zakázky:

Více

Smlouva na dodání a implementaci HW firewallu. Masarykovo náměstí 108/1, 682 01 Vyškov Ing. Karlem Goldemundem, starostou

Smlouva na dodání a implementaci HW firewallu. Masarykovo náměstí 108/1, 682 01 Vyškov Ing. Karlem Goldemundem, starostou Smlouva na dodání a implementaci HW firewallu uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník ), mezi těmito smluvními stranami:

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany NÁVRH SMLOUVY k výběrovému řízení č.j.: SOAA- 6002/30-2011 Číslo smlouvy zhotovitele: Číslo smlouvy objednatele: S-44/A5101/2011 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní

Více

OP Výzkum a vývoj pro Inovace. KUPNÍ SMLOUVA 0. yo'\ \0\ll. \t>\ \1}.0'\Lt

OP Výzkum a vývoj pro Inovace. KUPNÍ SMLOUVA 0. yo'\ \0\ll. \t>\ \1}.0'\Lt -- EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FON D PRO REGIONÁLNf ROZVOJ INVESTICE DO VAŠf BUDOUCNOSTI KUPNÍ SMLOUVA 0. yo'\ \0\ll. \t>\ \1}.0'\Lt I. SMLUVNÍ STRANY KUPUJICI: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI veřejná vysoká

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Kupní smlouva uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1. Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. se

Více

podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen smlouva") I.

podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen smlouva) I. vysocma KRAJSKÝ ÚŘAD dbor informatiky likcva 57. 587 33 Jlhfaya KUPNÍ SMLOUVA KUJIP014Z24U podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen smlouva")

Více

Kupní smlouva. Smluvní strany:

Kupní smlouva. Smluvní strany: Kupní smlouva uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní stran Smluvní strany: Muzeum Brněnska, příspěvková

Více

OBSAH NABÍDKY. v rámci podlimitní veřejné zakázky pod názvem: Nákup zdravotnické techniky pro Nemocnici Na Františku. 1 Nabídkový list listy od do...

OBSAH NABÍDKY. v rámci podlimitní veřejné zakázky pod názvem: Nákup zdravotnické techniky pro Nemocnici Na Františku. 1 Nabídkový list listy od do... Příloha č. 2 Obsah nabídky OBSAH NABÍDKY v rámci podlimitní veřejné zakázky pod názvem: Nákup zdravotnické techniky pro Nemocnici Na Františku. 1 Nabídkový list listy od do... 2 Obsah nabídky listy od

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKY KANCELÁŘSKÝCH POTŘEB - SKARTOVAČKY, ZPĚTNÉ PROJEKTORY A KALKULAČKY PRO ROK 2014-2015. Článek 1 Smluvní strany

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKY KANCELÁŘSKÝCH POTŘEB - SKARTOVAČKY, ZPĚTNÉ PROJEKTORY A KALKULAČKY PRO ROK 2014-2015. Článek 1 Smluvní strany RÁMCOVÁ SMLOUVA Příloha č. 4 k č.j. MV-153737-25/ VZ -2013 NA DODÁVKY KANCELÁŘSKÝCH POTŘEB - SKARTOVAČKY, ZPĚTNÉ PROJEKTORY A KALKULAČKY PRO ROK 2014-2015 Číslo smlouvy dodavatele č. 1: Číslo smlouvy dodavatele

Více

Výzva k podání cenové nabídky. Elektronický docházkový systém

Výzva k podání cenové nabídky. Elektronický docházkový systém Zikova č. 618/14, 770 10 Olomouc * IČ 75004259 * tel.: 585757061 * fax: 585757066* E-mail: olomouc@sluzbyproseniory.cz * cn5k73h Zn: SSpS/Bo/2014 V Olomouci dne 15. května 2014 Výzva k podání cenové nabídky

Více

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany.

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany. Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015 č. zhotovitele: 25/2015 Na projekt stavby s názvem: uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani

Více

KUPNI SMLOUV A c.j. prodavajiciho RCP-2013-Z079. 1. Pfedmet plneni

KUPNI SMLOUV A c.j. prodavajiciho RCP-2013-Z079. 1. Pfedmet plneni ~ ~Cont DIG: CZ47676795 KUPNI SMLOUV A c.j. prodavajiciho RCP-2013-Z079 Smluvni strany : Usttedni vojenska nemocnice - Vojenska fakultni n~mocnice Praha prispevkova organizace zfizena Ministerstvem obrany

Více

Seznam příloh. Veřejná zakázka

Seznam příloh. Veřejná zakázka Seznam příloh Veřejná zakázka Zakázka malého rozsahu (podle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů - Tato veřejná zakázka na dodávky se neřídí zákonem o

Více

Rámcová. systému. se sídlem. zastoupena IČO: 00025593. Sb., o

Rámcová. systému. se sídlem. zastoupena IČO: 00025593. Sb., o Rámcová smlouva na systémovéé a technické poradenské služby v rámci projektu Redesign statistického informačního systému v návaznosti naa zavádění egovernmentu v ČR Dnešního dne uzavřely následující smluvní

Více

Smlouva o dílo. I. Smluvní strany. Šilheřovická 491, 747 14 Markvartovice

Smlouva o dílo. I. Smluvní strany. Šilheřovická 491, 747 14 Markvartovice Příloha č. 1 Obchodní podmínky 1. Obec Markvartovice Smlouva o dílo I. Smluvní strany se sídlem: Šilheřovická 491, 747 14 Markvartovice Zastoupena: Petrem Pastrňákem, starostou IČ: 00300411 DIČ: nejsme

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB Návrh Příloha č. 3 k ZD č.j.: MV-125686-6/VZ-2014 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) a podle zákona č. 121/2000

Více

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 VÝZVA k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel - Pardubický kraj tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

Kupní smlouva č.. Uzavřená v souladu se zák. č. 89/2012 Sb. Drtič dřeva (bioodpadu)

Kupní smlouva č.. Uzavřená v souladu se zák. č. 89/2012 Sb. Drtič dřeva (bioodpadu) se uzavírá mezi: Kupní smlouva č.. Uzavřená v souladu se zák. č. 89/2012 Sb. Drtič dřeva (bioodpadu) I. Firma: Sídlo: Zastoupená: IČ: Bankovní spojení: tel.: e-mail: dále jen prodávající a Zapsaná v obchodním

Více

Smlouva o poskytnutí služeb vnitřní integrace úřadu, dodávce licencí a zajištění dalších souvisejících služeb

Smlouva o poskytnutí služeb vnitřní integrace úřadu, dodávce licencí a zajištění dalších souvisejících služeb Smlouva o poskytnutí služeb vnitřní integrace úřadu, dodávce licencí a zajištění dalších souvisejících služeb Smluvní strany Objednatel: Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava Zastoupený:

Více

SMLOUVA O DÍLO. I. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO. I. Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 2586 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Číslo smlouvy o dílo objednatele: (ORG 5181) Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: Investiční akce: Regenerace

Více

KUPNf SMLOUVA. I. Predmet plneni

KUPNf SMLOUVA. I. Predmet plneni ., KUPNf SMLOUVA UVN Doru~eno: 11.09.2014 3969/2014-uVN l1aty:21 druh: p~11ohy: Ii/BY: 1111111111111111111111111111111111111111111111111111 Smluvnf strany: uvnses566daba5 #? Ustredni vojenska nemocnice

Více

Cislo uctu: 2300138000/2010 Cislo ui:tu: 852332734/0600

Cislo uctu: 2300138000/2010 Cislo ui:tu: 852332734/0600 -r Cislo smlouvy objednatele: 412012 Smlouva 0 dilo a Smlouva mandatnl uzavfena podle 536 a nasl. a 566 a nasl. zakona c. 513/1991 Sb., Obchodni zakonik, ve zneni pozdejsich pfedpisu.' Cast A Smluvni strany

Více

... podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče

... podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče Příloha č. 2 Čestné prohlášení k prokázání základních kvalifikačních předpokladů uchazeče (VZOR) Č E S T N É P R O H L Á Š E N Í Prohlašuji místopřísežně, že jsem uchazečem: a) který v posledních 3 letech

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti VEKRA plastová okna s.r.o., se sídlem Plzeň, Alej Svobody 56, PSČ 323 00 IČ: 263 81 893 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C. vložka

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA! MMOPP00BOZ8I SMLOUVA O DÍLO uzavřená dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění, zejména dle 536 a následujících Článek I. Smluvní strany Název Adresa: IČ: 00300535

Více