INVESTICE DO ROZVOJE VZOeiAVANI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INVESTICE DO ROZVOJE VZOeiAVANI"

Transkript

1 evropsky sociainf ^^^^^^^m MINISTERSTVO SKOLSTVI opvzdei^vanf fond V CR EVROPSKA UNIE ML ADFZE A Tf L OVVCHOVY pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZOeiAVANI Pf iloha c. 3 vyzvy KUPNI SMLOUVA uzavfena die ustanoveni 2079 a nasi, zakona c. 89/ 2012 Sb., obcansky zakonik SMLUVNI STRANY 1. Zakladni skola Neratovice, 28. fijna 1157, okres Melnik se sidlem: 28. fijna 1157, Neratovice, okres Melnik zastoupen: Mgr. Miloslava Lamacova IC: Did: Bankovni spojeni: Ceska spofitelna Cislo uctu: /0800 (d^le jen kupujici") 2. Obchodni f irma se sidlem: zastoupena: IC: Did: Bankovni spojeni: Cislo lictu: Soluteam s.r.o. Revolucni 1082/8, Praha 1 - Nove M6sto, PSC Antoninem LiSkou, jednatelem CZ Komercni banka a.s /0100 Zapsana v obchodnim rejstfiku vedenem m&tskym soudem v Praze, oddil C, vlozka (dale jen prod^vajici") uzavlraji nize uvedeneho dne, m#sice a roku tuto - KUPNI SMLOUVU: Pfedmet smlouvy a koupe 1. Pfedm^tem teto smlouvy je uprava prav a povinnosti smluvnich stran pfi dod^vce pln^ni vefejne zakazky maleho rozsahu s nazvem Dodavka mobilnich (dotykovych) zafizeni" (dale jako pfedm t koupe") za podminek dale sjednanych v t^to smlouv popf. dal ich dokumentech, na ktere se tato smlouva odkazuje. 2. Pfesna specifikace pfedmetu koupe je uvedena v Pfiloze f. 2, proddvajiclm vyplnsnou pfilohu 1 Polozkovy rozpocet a specifikace k vefejne zakazce s nazvem Dodavka Str. 1 kupni smlouvy

2 evropsky ^BmR^I IN/^I ^ sociainf ^^gg^i^^^ MINISTERSTVO SKOLSTV! OPVzdelivani TOndvCR EVROPSKA UNIE MLADEZE A TELOVYCHOVY pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZD^UWANf mobilnich (dotykovych) zafizeni", ktera byla soucasti nabidky prodavajiciho v ramci uvedene vefejne zakazky. SouC^sti pfedmetu koup$ je i pfislu enstvi a doklady, ktere se k n^mu vztahuji a jsou potf ebn6 k jeho pf evzeti a uziv^ni. 3. Prodavajici se zavazuje, ze kupujicimu odevzda pfedmit koup$ a umozni mu nabyt vlastnick^ pr^vo k n^mu, a kupujici se zavazuje, ze pfedm t koup^ pfevezme a zaplati prod^vajicimu kupni cenu. 4. Pfedmet koups je ur&n pro u&ly projektu s registratnim (!islem CZ.1.07/1.3.00/ a n^vem Didaktika pro kyberprostor. II. Doha a misto plneni 1. Prodavajici se zavazuje dodat pfedmet koup^ do 30 kalend^fnich dni ode dne podpisu teto kupni smlouvy 2. Mistem dodaru pfedmetu koupe je sidlo kupujiciho - Zakladni skola 28. h'jna 1157 Neratovice, okres Melni'k III. Kupni cena a platebni podminky 1. Kupni cena se ujednava ve vy i ,- Ki (slovy dv$st Ctyficetjedentisicstotfidset est korun ^eskych) bez DPH a KC (slovy dvsst^devades^tjedentisicsedmsetsedmdesatc^tyfi korun c^eskych) s 21% DPH. Kupni cena se rovn^ cen^ plneni vefejne zakazky Dodavka mobilnich (dotykovych) zai'izeni" uvedene V nabidce prodavajiciho ze dne Kupni cena je ujedn^a dohodou smluvnich stran. Kupni cena v^etn^ DPH je stanovena jako nejvyse pfipustn^ a nepfekrofitelnd a obsahuje ve kere naklady spojene s reauzaci koup$. Sazba DPH se fidi platnymi pravnimi pfedpisy. Prodavajici neni opravn^n Mdat zm nu kupni ceny ze Mdn^ho duvodu. 3. Kupni cena bude zaplacena kupujicim na z^klad vystaveneho dafioveho dokladu - faktury, kterou je prodavajici opravn^n vystavit az po pfedani a pfevzeti pfedmetu koup6. Podkladem pro vystaveni faktury je protokol o pfedani a pfevzeti pfedmetu koup (d^le i jako Protokol") stvrzeny obsma smluvnimi stranami. 4. Danovy doklad - faktura vystavena prodavajicim musi obsahovat krom^ ^isla smlouvy a Ihuty splatnosti, ktera fini 30 dnu od pfijeti faktury kupujicimu, take nalezitosti dafioveho dokladu stanovene pfislu nymi pravnimi pfedpisy, zejmena zakonem c. 235/2004 Sb. o dani z pfidane hodnoty, ve zn^ni pozd#j ich pfedpisu, a tidaje die 435 obcanskeho zakoniku. VpfipadS, ze faktura nebude mit uvedene nalezitosti, kupujici Str. 2 kupni smlouvy

3 evropsky ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ MINISTERSTVO SKOLSTVI, OPVzdelavanf fondvcr EVROPSKA UNIE vs APF?F A TFLOVYCHOVY pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDeiAVANI neni povinen fakturovanou c^stku uhradit a nedostava se do prodleni. Bez zbytecneho odkladu, nejpozd^ji ve Ihiite splatnosti, kupujici fakturu vr^ti zp t prodavajicimu k dopln^ni. Lhuta splatnosti pck^fna b^zet od dojiti dafioveho dokladu obsahujiciho ve kere nale2;itosti. 5. Uhrada kupni ceny bude provedena bezhotovostni formou pfevodem na bankovni u^et prodavajiciho. Ob# smluvni strany se dohodly na torn, ze pen^zity zavazek je spln&\ dnem, kdy je f^stka odepstoa z lictu kupujiciho. 6. Pro platby die Clanku VI. teto smlouvy plati pfim^fen^ platebni podminky jako pro vystaveni a placeni faktury. 7. Faktury prodavajiciho musi mit nalezitosti daftoveho dokladu die zakona C:. 563/1991 Sb., o ii&tnictvi a die zakona 235/2004 Sb., o dani z pfidane hodnoty, v platnem znsni. V pfipad, ze u^etni doklady nebudou mit odpovidajici nalezitosti, je kupujici opr^vnsn zaslat je ve Ihut splatnosti zpst prodavajicim k dopln^ni, aniz se tak dostane do prodleni s placenim; Ihuta splatnosti pofina b zet znovu od op tovn ho doruc^eni n^lezit^ dopln^nych d opravenych dokladu. Faktury prodavajiciho musi obsahovat zejmena: a) identifikafni lidaje kupujiciho, ' b) identifikatni udaje prodavajiciho. c) oznaf eni banky a f islo liftu, na ktery ma byt uhrada provedena. d) popis plneni. e) datum vystaveni a odeslanl faktury. f) datum uskute6i ni zdaniteln^ho plnsni, g) datum splatnosti. h) vy i Castky bez DPH ceucem a zakladny podle sazeb DPH, i) sazbydph, J) vy i DPH celkem a podle z^kladen, zaokrouhlene die pfislu n5^ch pfedpisu. k) cenu celkem v&tn# DPH, 1) podpis, V pfipad^ elektronick^ho odesl^ni jmeno osoby, kter^ fakturu vystavila. m) registratni fislo projektu: CZ.1.07/1.3.00/ Dokument bude archivovan do roku Cena pfedmetu smlouvy nesmi byt m n$na v souvislosti s inflaci feske m^ny, hodnotou kursu c^eske m^ny vud zahrani5iim m^n^m ^i jinymi faktory s vuvem na m^novy kurs, stabiutu msny nebo cla. 9. Cenu pfedmetu smlouvy nelze navy ovat. Kupujici je opravn^n odecist cenu neprovedenych dodavek vyfislenych podle nabidkoveho rozpoctu, ]e± tvofi pfilohu i. 2 teto smlouvy v pfipad snizeni rozsahu dodavek, dildch zm n technologii nebo materialu odsouhlasenych kupujicim a prodavajicim pisemnou formou. Str. 3 kupni smlouvy

4 evropsky ^^^^H 4^ sociainf ^^mi^j^^g MINISTERSTVO SKOLSTV' OPVzdelavSnt fondvcr EVROPSKA UNIE MI ADEZE A TELOVYCHOVY pro konkurmiceschopi INVESTICE DO ROZVOJE VZDELAVANf IV. Splneni zavazku (dodani pfedmetu koupe) Pfechod nebezpeci skody a vlastnicke pravo k pfedmetu koupfi Ke spki^ni zavazku prodavajiciho dojde odevzdanim pfedmetu koup kupujicimu V mists plnsni, pfevzetim kupujicim a potvrzenim (podepsanim) Protokolu obsma smluvnimi stranami. PfedmSt koups neni pfedavan a pfebtran po c^astech. Pfi pfebirani pfedmetu koups je kupujici povinen pfedmst koups prohlednout nebo zafidit jeho prohlidku za ucelem zji tsni zjevnych vad. V pfipads, ze zbozi je dodavane V obvyklem originalnim obalu, je kupujici povinen pfedmst koups prohlednout podle moznosti co nejdfive po pfechodu nebezpec^i kody na pfedmetu koups a taktez; je povinen se pfesvsdfit o jeho vlastnostech, kompletnosti a mnozstvi. Vlastnicke pravo a nebezpeci kody na pfedmetu koups pfechazi z prodavajiciho na kupujiciho okamzikem odevzdanl a pfevzeti pfedmetu koup die bodu 1. tohoto [. Pokud pfedmst koups obsahuje jakekoliv vady, m^ pravo kupujici odmitnout jeho pfevzeti. Smluvni strany o tomto vyhotovi Zapis s uvedenim vad, v ramci nshoz ma kupujici pr^vo: a) dohodnout se s prodavajicim na zpusobu a terminu pro odstransni vad. Bez ohledu na takto stanovene terminy pro odstransni vad se prodavajici dostav^ do prodleni se splnsnim sveho zavazku splnit svuj zavazek f^dns a vc^as prvnim dnem nasledujicim po uplynuti doby plnsni die Cl. II bod 1., b) odstoupit od smlouvy, pfi&mz odstoupeni se povazuje za utinne bud' podpisem prodavajiciho na Z^pisu, nebo v pflpads, ze jej prodavajici podepsat odmitne, dnem, kdy bude Zapis doruc^en prodavajicimu. V. Zaruka, odpovednost prodavajiciho za vady a jakost Prodavajici poskytuje kupujicimu zaruku za jakost, ze pfedmst koups bude po dobu z^rutnl doby zpusobily pro pouziti ke smluvenemu tic^elu nebo ±e si zachova obvykle vlastnosti. Z^ru&ii doba fini 12 mesicu ode dne pfedani bezvadneho pfedmetu koups. Smluvni strany se dohodly na tom, ie po tutsz dobu odpovid^ prodavajici za vady pfedmetu koups v dobs jeho pfed^. Prodavajici odpovid^ za vady, jez ma pfedmet koups v dobs jeho pfedani. Kupujici je opr^vnsn zadrzet kupni cenu nebo jeji c^ast ve vysi odpovidajici odhadem pfimsfens pravu kupujiciho na slevu z ceny pfedmetu koups z duvodu vadneho plnsni. Nedost^vd se tak do prodleni se splnsnim sveho zavazku zaplatit kupni cenu ohledns zadrzovane kupni ceny nebo jeji fasti. Vady pfedmetu koups existujid v dobs jeho pfedani (dojde-li k jeho pfevzeti kupujicim) a vady, na nsz se vztahuje zaruka za jakost, je kupujici povinen uplatnit u prodavajiciho Str. 4 kupni smlouvy

5 evropsky sociainf fond V CR MINISTERSTVO KOLSTVl', OPVzdelavanf EVROPSKA UNIE MLADEZE A TetOVYCHOVY pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDElAvANf pisemnou formou (dale jako reklamace"). V reklamaci je kupujici povinen vady popsat, popfipads uvest, jak se projevuji. Kupujici ma vuti prodavajicimu podle sve volby tato prava z odpovmnosti za vady a za jakost: a) V pfipads, ze Ize vadu odstranit formou opravy, ma pr^vo na bezplatne odstransni reklamovane vady do 14 dnu od pfijeti reklamace, b) pozadovat slevu z kupni ceny, pokud nedojde k opravs v pfimsfene nebo dohodnute dobs, popf. se na teto skutetnosti ob smluvni strany dohodnou, v pfipads dohody Ize tuto slevu uplatnit i pfednostns pfed opravou, c) vadu odstranit sam nebo prostfednictvim tfetich osob s tim, Ze prodavajici je povinen uhradit tyto naklady po pfedlozeni vyiiftovani, d) pozadovat nove dodani pfedmetu koup pokud pfedmst koup vykazuje podstatne vady branici v uzivani nebo toto znemozfiuji, e) odstoupit od smlouvy. 5. UplatnSnlm prav die bodu 4. tohoto d. nezanika pr^vo na ndhradu kody fi jins sankce. 6. Jakekoliv financm naroky die bodu 4. tohoto il. je kupujici opravnsn uhradit ze zadrzene kupni ceny nebo jeji casti die bodu 3. tohoto tl. VI. r Poruseni smluvnich povitmostl 1. Smluvni strany se dohodly na nasledujicich sankcich za poru eni smluvnich povinnosti: a) prodavajici se zavazuje uhradit za kazdy den pfekroceni sjednane doby plnsni smluvni pokutu ve vy i 0,5% z celkove kupni ceny, b) prodavajici se zavazuje uhradit za kazdy den pfekrofeni sjednane doby odstransni vady uvedene v Zapisu die c^l. IV. bod 4. pism. a) teto smlouvy smluvni pokutu ve vy i 100,- Kf za kazdy jednotlivy pfipad a den prodleni, c) prodavajici se zavazuje zaplatit za kazdou zjistsnou vadu z titulu odpovednosti za vady nebo za jakost smluvni pokutu ve vy i 100,-K, d) smluvni stramy se zavazuji zaplatit za kazdy den pfekrofeni sjednansho terminu splatnosti kterehokoliv pensziteho zavazku urok z prodleni ve vy i 0,05% z neuhrazene castky do jejiho zaplaceni. 2. Zaplacenim smluvni pokuty neni dot&no pr^vo na n^hradu kody zpusobene poru enim povinnosti i v pfipads, ze se jedna o poru eni povirmosti, na kterou se vztahuje smluvni pokuta, a to i ve vy i pfesahujici smluvni pokutu. Nahrada kody zahmuje skutefiiou tijmu a u ly zisk. VIII. Zaverecna ustanoveni 1. Pokud V teto smlouvs neni stanoveno jinak, fidi se prdvni vztahy z nl vyplyvajici pfislu nymi ustanoveni obcanskeho zakoniku. 2. Tuto smlouvu Ize m#nit doplftovat pouze po dohod smluvnich stran formou pisemnych a c^islovanych dodatku. Str. 5 kupni smlouvy

6 iff INVESTICE DO ROZVOJE VZDElAvANf OP Vzdelivanf pro konkurenceschopnost 3. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 pare s platnosti origmalu, pficemz kupujici obdrzi 2 vyhotoveni a prodavajici 1 vyhotoveni. 4. Tato smlouva nabyva platnosti a ucinnosti dnem jejiho podepsani obsma smluvnimi stranami a timto dnem jsou jeji uf astnici svymi projevy v^zani. 5. Prodavajici je povinen poskytnout soucinnost a umoznit kontrohum org^um provedeni kontroly v plnem rozsahu v souladu s ustanovenimi z^k. Ci. 320/2001 Sb., o finan&u kontrole ve vefejne sprav a zak. 552/1991 Sb., o statni kontrole, tykajici se dodavatelskych finnosti prodavajiciho souvisejicich s realizaci projektu, a to poskytnutim ve kerych dokladu a informaci pozadovanych ze strany kontrokiich org^nu. 6. Prodavajici je povinen dokumenty souvisejici s realizaci zakazky uchovavat nejm6n do roku 2025, a to zejmena pro uc^ely pfipadne kontroly realizace projektu, ovsfov^ni plnsni povinnosti vyplyvajicich z podminek projektu a take podminek danych pravnimi pfedpisy k archivaci tschto dokumentu (zdkon t. 563/1991 Sb. o iifetnictvi a zakon 235/2004 Sb., o dani z pfidane hodnoty). Prodavajici je povinen poskytovat pozadovane informace a dokumentaci zamsstnancum nebo zmocnsncum kupujiciho apovsfenych organu (MSMT, MMR, Ministerstva financl, Evropske komise, Evropskeho uc^etniho dvora, Nejvy iho kontrolniho iifadu, pfislu neho finan&iiho ufadu a pfipadne dal ich opravnsnych organu statni spravy). Dale je prodavajici povinen vytvofit vyge uvedenym osobam podminky k provedeni kontroly vztahujici se k realizaci projektu a poskytnout jim pfi provadsni kontroly soucinnost. 7. Prodavajici bude fadn uchovavat ve kere dokumenty souvisejici s realizaci projektu V souladu s platnymi pravnimi pfedpisy Ceske repubuky a Evropskych spolecenstvi, nejmens vsak do roku 2025 a umozni vsem subjektum opravnsnym k vykonu kontroly projektu, z jehoz prostfedku je poskytnuti sluzby hrazeno, provest kontrolu dokladu souvisejicich s plnsnim die teto Smlouvy, a to po dobu danou pravnimi pfedpisy CR k jejich archivaci (zakon L 563/1991 Sb., o u&tnictvi, a zakon (^.235/2004 Sb., o dani z pfidane hodnoty). 8. Prodavajici here na vmomi povinnost zadavatele dodrzet pozadavky na publicitu V ramci programu strukturalnich fondu stanovene v t\. 9 nafizeni Komise (ES) (:. 1828/2006 a v Pravidlech pro publicitu, a to ve vsech relevantnich dokumentech tykajicich se daneho zad^vaciho fizeni Ci postupu tj. zejmena v zadavaci dokumentaci, v ech smlouv^ch a dal ich dokumentech vztahujicich se k dane zakazce. 9. Die 2 e) zakona f. 320/2001 Sb., o finan&u kontrole ve vefejne spravs bude prodavajici osobou povinnou spolupusobit pfi vykonu finan&ii kontroly a bude povinen umoznit osobam opr^vnsnym k vykonu kontroly projektu, z nshoz bude zakazka pfipadns hrazena, provest kontrolu dokladu souvisejicich s plnsnim zakazky, a to po dobu nejmens 10 let po skonf eni plnsni zakazky. 10. Tato kupni smlouva se fidi zakonem 89/2012 Sb., obfanskym zakonem, v platnem znsni, ve zn ni pozd j ich pfedpisu dohodly, ze se rozsah a obsah vzajemnych prav a povinnosti z teto smlouvy vyplyvajicich bude fidit pfislu nymi ustanovenimi tohoto Str. 6 kupni smlouvy

7 17^ evropsky sociainf ^^^^^^^m MINISTERSTVO SKOLSTVI, opvzdeiavani fond V CR EVROPSKA UNIE V Apr^r. TCI n ; - M ^ v konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDei^VANf zakoniku, pfislugnymi ustanovenimi Pfirufky pro pfijemce finan&ii podpory z OPVK verze: 8, 6 zakona 137/2006 Sb., o vefejnych zak^zkach, ve znsni pozd$j ich pfedpisu. IX. Podpisy smluvnich stran 1. Prodavajici i kupujici shodns prohlasuji, ze si tuto smlouvu pfed jejim podpisem pfecetli, ze byla uzavfena po vz^jemnem projedn^ podle jejich prave a svobodne vule, urc^its, vazne a srozumitelns, bez zneuziti tisns, nezkusenosti, rozumove slabosti, rozru eni nebo lehkomyslnosti druhe strany, na dukaz c^ehoz pfipojuji sve podpisy. V dne, V Praze dne Kupujfci^a^"* ^-!<o'a Noratovlce, 28. NJna 1157, Mgr. Milo^lgy^J feditelka k'o][y 28.ft'jna 11-7,27711 Neratovice , Antonin Li ka jednatel Soluteam s.r.o. Pfilohy: Pf iloha c^. 1 - Polozkovy rozpocet a specifikace z nabidky prodavajiciho Pfiloha L2- Nabidka prodavajiciho - ze dne *) *) Pozn. Pfiloha i. 2 bude do smlouvy vlozena pfi podpisu kupujiciho Str. 7 kupni smlouvy

8 evropsky sociaini fond V CR MINISTERSTVO SKOLSTVI MLADE2E A TgLOVYCHOVY EVROPSKA UNIE INVESTICE DO ROZVOJE VZOEU^VANf OP VzMlftvAnf pro konkurmtcaftchopnobt Nazevvefejne zakazky: Dodivka mobilnfch (dotykovych) zaffzenf Registracnf ci'slo projektu: CZ.1.07/1.3.00/ Nazev projektu: Didaktika pro kyberprostor Polozkovy rozpocet Zanzeni Popis Poletkusu Lenovo ThinkPad lie konvertibilni zarizeni (moznost otoieni displeje o 360stupnO} display uhlopficky 11,6"HD (1366x768) IPS, dotykovy display Ix USB 3.0, Ix USB 2.0, HDMI tlouiika 22 mm, hmotnost 1,5 kg vydrz baterie 8 hodin zvyiena odolnost - chassis ze skelnych vidken dteika pamifovych karet, reproduktory, Wifi, bluetooth 4.0 4GB RAM, HDD 320 GB Windows 8.1 Pro 64 bit zaruka vyrobce 1 rok (zahrnuta v ceni) s moznosti rozsifeni na 3 roky (nezahrnuto v ceni) Cena za 1 kus bez DPH DPH za 1 kus samostatn Cena za 1 kus sdph Cena bez DPH za vsechny kusv Cena s DPH za vsechny kusy ,00 Kc Kc Kc Ki Ke Lenovo ThinkPad 10 Tablet procesor 4 jadrovy Intel Atom Z3795 lar, (1920x1200), multidotykovy. 2 GB RAM 64 GB vnitfni pamit podpora pamif karet a} do 64 GB > Ix USB 2.0, microhdmi Wifi, Bluetooth, Kamera, mikrofon, reproduktor, akcelerometr, gyroskop vydrz baterie 8 hodin vaho 598 gramu ' externi napajeni souldsti baleni zdruka vyrobce 1 rok (zahrnuta v ceni) s moinosti rozsifeni no 3 roky (nezahrnuto v ceni) Ki Ke Kc Kc Ke Cena s DPH celkem: Kc

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Článek I Smluvní strany

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Článek I Smluvní strany Příloha č. 5 Návrh kupní smlouvy Kupní smlouva uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Článek I Smluvní strany Kupující: (dále jen kupující ) Základní škola ÚL, Neštěmická

Více

KUPNI SMLOUVA. Stfedni prumyslova skola, Stfedni odborna skola a Stfedni odborne uciliste, Hradec Kralove,

KUPNI SMLOUVA. Stfedni prumyslova skola, Stfedni odborna skola a Stfedni odborne uciliste, Hradec Kralove, Pfiloha c. 7 KUPNI SMLOUVA Cislo: kterou ve smyslu pfislusnych ustanoveni zakona c. 513/1991 Sb., obchodniho zakoniku, ve zneni pozdejsich pfedpisu, uzavfely nize uvedeneho dne, mesice a roku na zaklade

Více

SOCiaInf ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H M I N I S T E R S T V O S K O L S T V I, OPViddlSvinf

SOCiaInf ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H M I N I S T E R S T V O S K O L S T V I, OPViddlSvinf SOCiaInf ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H M I N I S T E R S T V O S K O L S T V I, OPViddlSvinf fondvcr EVROPSKA UNIE M L A D E 2 E A TfLOVYCHOVY Vyzva k podani nabidek (pro licely uvefejneni na www.msmt.cz nebo www strankach

Více

příloha A obchodní podmínky

příloha A obchodní podmínky příloha A obchodní podmínky veřejná zakázka ICT a mobilní dotyková zařízení pro projekt INTERES pro ZŠ Morkovice o o o o o krycí list nabídky návrh smlouvy příloha č. 1 smlouvy technická specifikace příloha

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ]

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ] KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] IČ: [ ] DIČ: [ ] Bankovní spojení: [ ] Číslo účtu: [ ] Telefon: [ ] Tel./fax: [ ] E-mail: [ ] ( dále jen dodavatel) Objednatel:

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s.

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s. KUPNÍ SMLOUVA (dále jen Smlouva ) uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ). Smluvní strany Regionální poradenské a vzdělávací

Více

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Příloha zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o zajištění služeb závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a stínování pro pedagogy Smlouva o zajištění

Více

Kupní smlouva. Preambule

Kupní smlouva. Preambule Kupní smlouva uzavřená podle 2079 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanského zákoníku ( dále jen OZ ) mezi smluvními stranami: Preambule Na základě zadávacího řízení ohledně zadání veřejné zakázky malého

Více

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ):

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ): Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 409 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění I. Smluvní strany 1.1. Fakultní nemocnice Olomouc se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Nová

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva Příloha č. 4 Závazný návrh smlouvy Kupní smlouva " Dodávka tabletů a softwaru pro Základní školu a Mateřskou školu Vřesina, okres Ostrava město, příspěvkovou organizaci" č. j.: podle zákona č. 89/2012

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

Smlouva kupní. (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) (dále jen jako prodávající )

Smlouva kupní. (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) (dále jen jako prodávající ) Smlouva kupní (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) K níže uvedenému dni, měsíci a roku uzavřely strany Prodávající: Sídlo: Zastupující: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Kontaktní

Více

r7^ Zapis o posouzeni a iiodnoceni nabidek evropsky INVESTICE DO ROZVOJE VZDELAVANI 3. Seznam oslovenych dodavatelu

r7^ Zapis o posouzeni a iiodnoceni nabidek evropsky INVESTICE DO ROZVOJE VZDELAVANI 3. Seznam oslovenych dodavatelu MINISTERSTVO SKOLSTVI, fond V CR EVROPSKA UNIE MI ADHZE A TF) OVVCHOVY r7^ OP VzOilivini pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDELAVANI Zapis o posouzeni a iiodnoceni nabidek 1. Verejna zakazka

Více

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Kupující: Sídlo/místo podnikání: Kupní smlouva podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník I. Smluvní strany KOUTECKÝ s.r.o. IČ: 63147084 Jednající osoba: Družby 1413, 419 01

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. I. Předmět smlouvy

KUPNÍ SMLOUVA č. I. Předmět smlouvy KUPNÍ SMLOUVA č. Smluvní strany Odběratel Název zadavatele: Obec Hlohovčice Sídlo zadavatele: Hlohovčice 80, 345 61 Hlohovčice IČ: 00572403 Osoba oprávněná jednat: Josef Kaigl, starosta obce Telefon: +420

Více

Vefejnopravni smlouva o poskytnuti neinvesticni dotace z rozpoctu obce Jasenna cislo: SVPDOT05/2015

Vefejnopravni smlouva o poskytnuti neinvesticni dotace z rozpoctu obce Jasenna cislo: SVPDOT05/2015 Vefejnopravni smlouva Vefejnopravni smlouva o poskytnuti neinvesticni dotace z rozpoctu obce Jasenna cislo: SVPDOT05/2015 (uzavfena die 159 a nasl. zakona c. 500/2004 Sb., spravni fad, ve zneni pozdejsich

Více

PRE - kompletni udaje k jednotlivym typum uveru "Standard" nabizenych spolecnosti CPE Credits of Private Equity a.s.

PRE - kompletni udaje k jednotlivym typum uveru Standard nabizenych spolecnosti CPE Credits of Private Equity a.s. CPE Credits of Private Equity a.s. - Predsmluvni informace ke spotrebitelskym PRE - kompletni udaje k jednotlivym typum uveru "Standard" nabizenych spolecnosti CPE Credits of Private Equity a.s. 1. Udaje

Více

KUPNl'SMLOUVA uzavfena v souladu s 1724 a nasi, zakona c. 89/2012 Sb., obcansky zakonik

KUPNl'SMLOUVA uzavfena v souladu s 1724 a nasi, zakona c. 89/2012 Sb., obcansky zakonik Vyssi policejni skola Ministerstva vnitra v Praze Pod Taborem 102/5 190 24 Praha 9 DV90P00060C9 C.j.: VPSA-1565/EU-2014/OVZI Pocet stran: g KUPNl'SMLOUVA uzavfena v souladu s 1724 a nasi, zakona c. 89/2012

Více

uzavfeli ve smyslu 2079 a nasl. zakona c. 89/2012 Sb.. obcanskv zakonik dnesniho dne tuto

uzavfeli ve smyslu 2079 a nasl. zakona c. 89/2012 Sb.. obcanskv zakonik dnesniho dne tuto N/ify uvedeneho due, mesice a roku ucastniti 1) Obchodni akademie, Plzen, nam. T. G. Masaryka 13; namestit. G. Masaryka 1530/13, 301 00 Plzen; 1C: 49778161, zastoupena Mgr. Miloslavem Skuhravym, feditelem

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany Příloha č. 7 Návrh smlouvy na zajištění jazykových a jazykově-metodických kurzů v zahraničí pro zvýšení kvalifikace pedagogů a zvýšení kvality výuky na 1. Základní škole Holešov Objednatel: Název: 1. Základní

Více

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950 Příloha č.1 SMLOUVA O DÍLO na akci Rekonstrukce IT učebny nábytek. uzavřená podle 536 až 565 obchodního zákoníku a 2586 odst.1 NOZ a násl. tohoto zákona ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY Název

Více

Kupní smlouva. uzavřené dle ustanovení 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi těmito stranami: I. Označení smluvních stran

Kupní smlouva. uzavřené dle ustanovení 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi těmito stranami: I. Označení smluvních stran Kupní smlouva uzavřené dle ustanovení 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi těmito stranami: I. Označení smluvních stran Kupující: Město Česká Lípa se sídlem: Nám. T. G. Masaryka č.

Více

KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB

KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB podle zák. 513/1991 Sb. 262 odst.1 a následujících dle obchodního zákoníku, uzavřená mezi dvěma smluvními stranami: 1. Kupující: Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková

Více

Kupní smlouva uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) mezi

Kupní smlouva uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) mezi Příloha č. 4 Návrh kupní smlouvy Kupní smlouva uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) mezi Kupující: Sídlo: IČ: 61989061 DIČ: Základní

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany: Prodávající: Sídlo: Jednající: Bankovní.

Více

KUPNÍ SMLOUVA evidována pod č.j. KRPP- 152306-11/ČJ-2012-0300VZ

KUPNÍ SMLOUVA evidována pod č.j. KRPP- 152306-11/ČJ-2012-0300VZ KUPNÍ SMLOUVA evidována pod č.j. KRPP- 152306-11/ČJ-2012-0300VZ uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) (dále

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky Úřad vlády České republiky KUPNÍ SMLOUVA O DODÁVCE TOALETNÍHO PAPÍRU MALÉHO uzavřená podle 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Česká republika Úřad vlády České republiky se sídlem: nábř.

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Mgr. Jaroslavem Vysloužilem, ředitele školy Sídlem: Rakvice, Horní 566, 691 03 IČ: 49963074 Bankovní spojení:

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Mgr. Jaroslavem Vysloužilem, ředitele školy Sídlem: Rakvice, Horní 566, 691 03 IČ: 49963074 Bankovní spojení: KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Zadavatel: Základní škola a Mateřská škola Rakvice Zastoupená: Mgr. Jaroslavem Vysloužilem, ředitele školy Sídlem: Rakvice, Horní 566, 691 03 IČ: 49963074 Bankovní spojení:

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název projektu: Moderní ekonomická škola Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0784 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_09 Jméno

Více

Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015. Čl. I. Smluvní strany.

Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015. Čl. I. Smluvní strany. Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015 č. zhotovitele: 15040/15 Na projekt stavby s názvem: uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ).

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ). Příloha č. 4 KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Střední zdravotnická škola Kroměříž Zastoupená: Mgr. Dagmar Ondruškovou, ředitelkou Sídlem: Albertova 4261, 767 26 Kroměříž IČ: 00637939 Bankovní spojení: komerční

Více

Smlouva o dilo die 536 a nasi. obch. zakoniku

Smlouva o dilo die 536 a nasi. obch. zakoniku Smlouva o dilo die 536 a nasi. obch. zakoniku Uzavfena nize uvedeneho dne, mesice a roku mezi: 1. Pavel Dvorak se sidlem: Ulice l.maje, 411 45 Ustek IC: 69 41 28 21 DIG: 196-6805101853 bankovni spojeni:

Více

KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB

KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB podle zák. 513/1991 Sb. 262 odst.1 a následujících dle obchodního zákoníku, uzavřená mezi dvěma smluvními stranami: 1. Kupující: Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková

Více

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti STASTO Automation s.r.o., se sídlem Týnec nad Sázavou, K Náklí 512, PSČ 257 41, IČO 496 84 175, zapsané v obchodním

Více

Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva

Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva uzavřená ve smyslu ustanovení 591 a následujících zákona číslo 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen obchodní zákoník ) mezi těmito smluvními

Více

K U P N Í S M L O U V A evidenční číslo: uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

K U P N Í S M L O U V A evidenční číslo: uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů K U P N Í S M L O U V A evidenční číslo: uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany 1.1 Mendelova univerzita v Brně se sídlem: Zemědělská

Více

Smlouva o zajištění kurzu anglického jazyka

Smlouva o zajištění kurzu anglického jazyka Smlouva o zajištění kurzu anglického jazyka uzavřená ve smyslu ustanovení 591 a následujících zákona číslo 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen obchodní zákoník ) mezi těmito smluvními

Více

SMLOUVA O POSKYTOVANI SLUZEB. uzavfena die ustanoveni 2586 a nasl. zakona c. 89/2012 Sb., obcanskeho zakoniku, ve zneni pozdejsich pfedpisu

SMLOUVA O POSKYTOVANI SLUZEB. uzavfena die ustanoveni 2586 a nasl. zakona c. 89/2012 Sb., obcanskeho zakoniku, ve zneni pozdejsich pfedpisu *k^y* SMLOUVA O POSKYTOVANI SLUZEB uzavfena die ustanoveni 2586 a nasl. zakona c. 89/2012 Sb., obcanskeho zakoniku, ve zneni pozdejsich pfedpisu C.j.:KRPL-110069-16./CJ-2014-1800VZ Smluvni strany: Ceska

Více

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany.

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany. Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015 č. zhotovitele: 25/2015 Na projekt stavby s názvem: uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Kupní smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Kupní smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK KUPNÍ SMLOUVA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku v platném znění Čl. 1 Smluvní strany Kupující: Plzeňský kraj Sídlo: IČ: 70890366

Více

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1 Příloha č.1 Obchodní podmínky (následně smlouva) uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) č. smlouvy objednatele: č. smlouvy zhotovitele: Článek 1 Smluvní strany Objednatel:

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Geomine a.s. se sídlem Příbram VI, Husova 570, PSČ 261 02,

Více

Výzva k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace, Zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace, Zadávací dokumentace Výzva k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace, Zadávací dokumentace Zadavatel zakázky tímto vyzývá dodavatele k podání nabídek v rámci následující veřejné zakázky malého rozsahu (III. kategorie)

Více

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění Smluvní strany: Objednatel: Město Vyškov Se sídlem: Masarykovo náměstí 108/1, 682 01

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

III. - Celkem v Kc bez DPH 461.983,- Kc -SazbaDPH21% - Celkem castka DPH 97.016,43 Kc - Celkem v Kc vcetne DPH 558.999,43 Kc

III. - Celkem v Kc bez DPH 461.983,- Kc -SazbaDPH21% - Celkem castka DPH 97.016,43 Kc - Celkem v Kc vcetne DPH 558.999,43 Kc KUPNI SMLOUVA cast - Technicke zhodnoceni systemu EKV Pasty?ska c. j. KRPL-44-/CJ-03-800VZ die 409 a nasl. zakona c. 3/99 Sb., Obchodni zakonik, ve zneni pozdejsich pfedpisu, (dale jen "obchodni zakonik")

Více

CZ.1.07/2.1.00/32.0071

CZ.1.07/2.1.00/32.0071 Příloha č.3 Smlouva na nákup výpočetní techniky pro vybavení ICT centra a realizaci projektu VOŠ Uničov - Vzdělávací programy dle potřeb praxe reg. číslo projektu CZ.1.07/2.1.00/32.0071 v rámci dotačního

Více

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA č. smlouvy kupujícího: K 640 010 135 15 Smluvní strany: Kupující: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 IČO: 70994234

Více

Kupní smlouva. Smluvní strany:

Kupní smlouva. Smluvní strany: Kupní smlouva uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní stran Smluvní strany: Muzeum Brněnska, příspěvková

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany č.j.: PPR-5402-70/ČJ-2012-990656 Počet listů: 5 SMLOUVA O DÍLO na výměnu oken v objektu ubytovna Barbora uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. [ ]

KUPNÍ SMLOUVA č. [ ] [ ] ( Prodávající ) a Veolia Transport Východní Čechy a.s. ( Kupující ) KUPNÍ SMLOUVA č. [ ] Stránka 1 z 11 Tato kupní smlouva byla uzavřena dle 409 a násl. obchodního zákoníku, v platném znění dne [ ]

Více

KUPNÍ SMLOUVA. č. na základě výběrového řízení oznámeného na adrese www.npu.cz dne 7. 5. 2014, uzavřená mezi účastníky:

KUPNÍ SMLOUVA. č. na základě výběrového řízení oznámeného na adrese www.npu.cz dne 7. 5. 2014, uzavřená mezi účastníky: KUPNÍ SMLOUVA č. na základě výběrového řízení oznámeného na adrese www.npu.cz dne 7. 5. 2014, uzavřená mezi účastníky: 1. Národní památkový ústav se sídlem Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1 IČ: 75032333

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

Rámcová smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK

Rámcová smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK Rámcová smlouva Rámcová smlouva na poskytování dodávek uzavřená podle 269 odst. 2 s použitím ustanovení 409 a násl., zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Společnost: SOFTLINK s.r.o. Tomkova 409 278 01 Kralupy nad Vltavou IČO: 27109682 Všeobecné obchodní podmínky zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 96937, jednající

Více

Lhůta pro podání nabídek: začíná běžet dnem následujícím po dni odeslání textu výzvy.

Lhůta pro podání nabídek: začíná běžet dnem následujícím po dni odeslání textu výzvy. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK CENTRÁLNÍ ZADAVATEL: Ministerstvo zdravotnictví České republiky Sídlem: Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2 IČ: 00024341 Adresa profilu zadavatele: http://www.egordion.cz/nabidkagordion/profilmz

Více

Rámcová smlouva č. 82510/2014

Rámcová smlouva č. 82510/2014 Rámcová smlouva č. 82510/2014 uzavřená ve smyslu ust. 1724 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen jako smlouva ) mezi následujícími smluvními stranami: Západočeská univerzita

Více

Tato akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Tato akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Operační program: Identifikace výzvy: Registrační číslo: Název projektu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost 48-Výzva pro předkládání IP 4.1- Řízení lidských zdrojů ve státní správě - Posilování institucionální

Více

SMLOUVA O DÍLO (dále jen smlouva ) podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku. Čl. I. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO (dále jen smlouva ) podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku. Čl. I. Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO (dále jen smlouva ) podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku Čl. I. Smluvní strany HORTUS správa zeleně s.r.o. IČ: 604 86 791 se sídlem Praha 9, Rubeška 389/5,

Více

SMLOUVA KOMISIONÁŘSKÁ uzavřená podle 577 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění

SMLOUVA KOMISIONÁŘSKÁ uzavřená podle 577 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění SMLOUVA KOMISIONÁŘSKÁ uzavřená podle 577 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění Smluvní strany Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. se sídlem: Praha 1 - Staré Město, Národní

Více

OBSAH NABÍDKY. v rámci podlimitní veřejné zakázky pod názvem: Nákup zdravotnické techniky pro Nemocnici Na Františku. 1 Nabídkový list listy od do...

OBSAH NABÍDKY. v rámci podlimitní veřejné zakázky pod názvem: Nákup zdravotnické techniky pro Nemocnici Na Františku. 1 Nabídkový list listy od do... Příloha č. 2 Obsah nabídky OBSAH NABÍDKY v rámci podlimitní veřejné zakázky pod názvem: Nákup zdravotnické techniky pro Nemocnici Na Františku. 1 Nabídkový list listy od do... 2 Obsah nabídky listy od

Více

SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH)

SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH) SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH) 1. SMLUVNÍ STRANY 1. OBJEDNATEL Název: Obec Oldřichov v Hájích Adresa: Oldřichov v Hájích 151, 463 31 Chrastava IČO: 00481483 Statutární zástupce: Jaromír Tichý, starosta obce (dále

Více

Smlouva o zajištění výukových kurzů, ubytování, stravování a dopravy učitelů a žáků

Smlouva o zajištění výukových kurzů, ubytování, stravování a dopravy učitelů a žáků Příloha č. 1 zadávací dokumentace: Návrh smlouvy závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zajištění zahraničního jazykového pobytu pro žáky a učitele Smlouva o zajištění výukových kurzů,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ( dále jen VOP ) společnosti METEL s.r.o. IČ: 25974289 1. Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se rozumí: 1.1. Dodavatel: METEL s.r.o. Žižkův kopec 617, 552 03 Česká

Více

Obchodní podmínky. Kupní smlouva

Obchodní podmínky. Kupní smlouva Obchodní podmínky Příloha č. 4 Číslo smlouvy odběratele : Číslo smlouvy dodavatele : Kupní smlouva uzavřená dle ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi : Město Horní Jiřetín se sídlem

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKY

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKY RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKY Dodávání kancelářských potřeb dodavatelem zaměstnávajícím osoby se zdravotním postižením uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a podle 11 zákona

Více

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany (dále jen jako Smlouva ) Objednatel Základní škola

Více

SMLOUVA O DODÁVCE SLUŽEB

SMLOUVA O DODÁVCE SLUŽEB Příloha č. 2 Návrh smlouvy SMLOUVA O DODÁVCE SLUŽEB uzavřená mezi těmito smluvními stranami Dodavatel: místo podnikání: adresa kanceláře: IČ: DIČ: telefon: e-mail: bankovní spojení: číslo účtu: a Objednatel:

Více

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti.

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti. Všeobecné obchodní, dodací a servisní podmínky společnosti TONSTAV-SERVICE s.r.o. Společnost TONSTAV - SERVICE s.r.o., se sídlem v Českých Budějovicích, Okružní 630, PSČ 370 01, IČ: 63907887, zapsaná v

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV

OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV Výroba zpravodaje Kohoutovický kurýr OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV Příloha č. 2 výzvy k podání nabídky uzavřená ve smyslu ust. 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v

Více

Rámcová kupní smlouva

Rámcová kupní smlouva Příloha č. 3 zadávací dokumentace Závazný návrh rámcové smlouvy Rámcová kupní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. 11 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném

Více

KUPNÍ SMLOUVA. ev. č. RCV-2012-Z099

KUPNÍ SMLOUVA. ev. č. RCV-2012-Z099 KUPNÍ SMLOUVA ev. č. RCV-2012-Z099 uzavřená podle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník") Kraj Vysočina se sídlem: zastoupený:

Více

Rámcová smlouva na renovaci tonerů

Rámcová smlouva na renovaci tonerů Rámcová smlouva Renovace tonerů Rámcová smlouva na poskytování dodávek uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany Objednatel Plzeňský

Více

Smlouva o dílo. I. Smluvní strany

Smlouva o dílo. I. Smluvní strany Smlouva o dílo I. Smluvní strany 1. Objednatel: Město Hořice sídlo: nám. Jiřího z Poděbrad 342, 508 01 Hořice zastoupený: Ivanem Doležalem, starostou města IČ: 00271560 DIČ: CZ00271560 osoba oprávněná

Více

Generální kupní smlouva

Generální kupní smlouva Zapsaná ochranná známka u UPV Praha č. 177680 Obchodní firma Josef Vašina - Terno Třebíč, V. Nezvala 9, Třebíč IČ 10084908, DIČ 330-420711475 Zapsán v OR KS Brno oddíl, vložka A.85 Generální kupní smlouva

Více

Zverejneno prostfednictvim site internet na www.ukhuvelkovu.en a www. kontos-kadan. cz VYZVA K PODANI NABIDKY A K PROKAZANI SPLNENI KVALIFIKACE

Zverejneno prostfednictvim site internet na www.ukhuvelkovu.en a www. kontos-kadan. cz VYZVA K PODANI NABIDKY A K PROKAZANI SPLNENI KVALIFIKACE tvropska UNIb Zverejneno prostfednictvim site internet na www.ukhuvelkovu.en a www. kontos-kadan. cz V Praze dne 2. unora 2011 VYZVA K PODANI NABIDKY A K PROKAZANI SPLNENI KVALIFIKACE Vazeni, obracime

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY strana: 1 z 6 VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY společnosti PLASTIKA a.s. se sídlem Kaplanova 2830, 767 01 Kroměříž, IČ: 27448550, zapsána do obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka

Více

Příloha č. 2 Návrh kupní smlouvy

Příloha č. 2 Návrh kupní smlouvy Příloha č. 2 Návrh kupní smlouvy Návrh kupní smlouvy Společnost: se sídlem: IČ: DIČ: Číslo účtu Zastoupená: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v..., oddíl..., vložka... (dále jen prodávající

Více

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná..

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná.. SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 1.... se sídlem., za níž jedná.. Výpis z obchodního rejstříku tvoří přílohu této smlouvy č.1 (dále jen Objednatel

Více

SMLOUVA O DÍLO č:.../2011

SMLOUVA O DÍLO č:.../2011 SMLOUVA O DÍLO č:.../2011 (dle 536 a násl. zákona č.513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů) Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami smlouva o dílo tohoto

Více

Kupní smlouva. Dodávka nátěrových hmot (dále v textu též jen Smlouva ) Čl. I. Smluvní strany

Kupní smlouva. Dodávka nátěrových hmot (dále v textu též jen Smlouva ) Čl. I. Smluvní strany Kupní smlouva kupujícího č. E633-S-1421/2015 Kupní smlouva prodávajícího č. OL 0028/2015 Kupní smlouva uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění

Více

SMLOUVA O DÍLO č. V 05 02 14

SMLOUVA O DÍLO č. V 05 02 14 SMLOUVA O DÍLO č. V 05 02 14 Uzavřena dle nového Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. I. Smluvní strany 1. Objednatel : Střední průmyslová škola stavební Ostrava, příspěvková organizace ul. Středoškolská

Více

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace - Obchodní podmínky zadavatele (Návrh smlouvy)

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace - Obchodní podmínky zadavatele (Návrh smlouvy) Příloha č. 1 Zadávací dokumentace - Obchodní podmínky zadavatele (Návrh smlouvy) Zde jsou uvedeny obchodní podmínky zadavatele (níže označeného za objednatele ). Obchodní podmínky jsou pro usnadnění jejich

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 707 ze dne 28.11.2012

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 707 ze dne 28.11.2012 č.j.: 792/2012 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í č. 707 ze dne 28.11.2012 "ZŠ V Zahrádkách 48/1966, Praha 3 - rekonstrukce kuchyně a výstavba sauny" - dokumentace pro stavební

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

garantované množství

garantované množství 4. Rozsah plnění: zboží garantované množství předpoklad další dodávky v III. IV. čtvrtletí 2015 celkem štěrbinový deskový lapač z PVC 10 ks 25 ks 35 ks štěrbinový deskový lapač z PVC včetně železného stojanu

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti ZEO TRADE, s.r.o. se sídlem Záhoří ll, PSČ 398 l8 Záhoří u Písku, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany NÁVRH SMLOUVY k výběrovému řízení č.j.: SOAA- 6002/30-2011 Číslo smlouvy zhotovitele: Číslo smlouvy objednatele: S-44/A5101/2011 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní

Více

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz 1. Kontaktní údaje Název: Jiří Lodr Sídlo/bydliště: Osvračín 37, 345 61 Staňkov IČ: 88634248 Telefon: +420 606 346 883 Email: info@ekostavivo.cz Kontaktní

Více

#5154/CJH/2014-CJHM@_ 5154/CJH/2014-CJHM.j.: UZSVM/CJH/5041/2014-CJHM eská republika Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových se sídlem Rašínovo náb eží 390/42, 128 00 Praha 2 Nové M sto zastoupená:

Více

... (akademický titul, jméno, p íjmení, v decká hodnost), datum narození:, trvalý pobyt:., bydlišt :...

... (akademický titul, jméno, p íjmení, v decká hodnost), datum narození:, trvalý pobyt:., bydlišt :... #1461/CJH/2015-CJHM@c 1461/CJH/2015-CJHM.j.: UZSVM/CJH/1425/2015-CJHM eská republika Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových se sídlem Rašínovo náb eží 390/42, 128 00 Praha 2 Nové M sto zastoupená:

Více

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající )

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající ) Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod společnosti Sídlo: Jaromírova 146/59, 128 00, Praha 2 Identifikační číslo: 26763028 DIČ: CZ26763028 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v

Více

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 5. 2014, v aktualizované verzi pro konkrétní smluvní vztah vždy ke dni odeslání objednávky (dílčí kupní smlouvy), případně

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti HAPex s.r.o., IČ 259 18 231, DIČ: CZ25918231 se sídlem v Hradci Králové, náměstí E.F.Buriana 777/6.PSČ 500 04 zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha výzvy k podání nabídky Zadávací dokumentace je zpracována jako příloha výzvy k podání nabídky. Podáním nabídky v zadávacím řízení přijímá uchazeč plně a bez výhrad zadávací

Více

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223519.

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223519. Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.littlecool.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Kontaktní údaje: Název:

Více

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany (dále jen jako Smlouva ) Objednatel Základní škola

Více

Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah

Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah 1.1. Smluvní vztah vzniká mezi osobou, která v souladu s těmito obchodními podmínkami vystaví zhotoviteli závaznou objednávku (dále jen objednatel

Více

S M L O U V A O K O U P I M O V I T É V Ě C I DLE 2079 AN. OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU

S M L O U V A O K O U P I M O V I T É V Ě C I DLE 2079 AN. OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU S M L O U V A O K O U P I M O V I T É V Ě C I DLE 2079 AN. OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU Janáčkova akademie múzických umění v Brně Beethovenova 650/2, 662 15 Brno IČO 62156462, DIČ CZ62156462 bankovní spojení: KB

Více

Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 4532/21/7.1.4/2011 S Evropskou unií zlepšujeme školu Název Předmět zakázky (služba/dodávka/ stavební práce)

Více