B3* *Dle typu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "www.krups.cz B3* *Dle typu www.krups.cz"

Transkript

1 CZ A A3 A A4 A C C C B B B B3* B4 *Dle typu

2 obr. obr. obr D E4 obr. 4 obr. 5 obr. 6 E3 800 ml 7fl oz MAX D* E obr. 7 obr. 8 obr. 9 D E E obr obr. 3 obr. *Dle typu E: dle typu. K dispozici jako doplňkové příslušenství

3 obr. 3 obr. 4 4 obr obr. 6 obr. 7 obr. 8 3 obr. 9

4 Děkujeme Vám, že jste si vybrali spotřebič značky KRUPS určený výhradně pro použití v domácnosti, nikoliv k venkovnímu použití. POPIS a Jednotka motoru D Dvě metly (dle modelu) A Tělo D Adaptér metly A Volič rychlosti D Dvě metly A3 Tlačítko zap./vyp. E 50 ml mini mlýnek na maso (k dispozici jako doplňkové příslušenství) A4 Turbo rychlost E Mísa B Ruční mixér E Jednotka čepele B Tyč E3 Střední část víka B Hlavice mixéru E4 Víko B3 Hlavice na drcení ledu B4 Korunka (pro hlavice B a B3) C Nádoba C 800 ml nádoba C Zásobník na drcený led (dle typu) BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Před prvním použitím spotřebiče si pozorně přečtěte návod k použití: Použití spotřebiče způsobem, který je v rozporu s návodem zbavuje společnost KRUPS veškeré odpovědnosti. Tento spotřebič je určený výhradně k použití v domácnosti, nikoliv k venkovnímu použití. Na škody způsobené komerčním využitím, nevhodným používáním a nerespektováním provozních pokynů se nevztahuje záruka a výrobce za ně nenese žádnou odpovědnost. Spotřebič není určen k použití v následujících případech, na které se nevztahuje záruka. V kuchyních vyhrazených pro zaměstnance v provozech, kancelářích a jiných profesních prostředích; Na farmách; Hosty hotelu, motelu nebo jiných ubytovacích zařízení; V ubytovacích zařízeních se snídaní a jiných podobných prostředích. Spotřebič není určen k použití osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud tyto osoby nejsou pod dohledem nebo nejsou řádně poučeny ohledně použití spotřebiče ze strany osoby zodpovědné za jejich bezpečnost. Nenechávejte děti si hrát se spotřebičem. Pro vaši bezpečnost splňuje tento spotřebič příslušné normy a předpisy (směrnice o nízkém napětí, elektromagnetické kompatibilitě, materiálech, které přicházejí do styku s potravinami, životním prostředí, atd.).

5 Tento spotřebič je určen výhradně aby fungoval na střídavém proudu. Před prvním použitím zkontrolujte, že se napětí vaší sítě shoduje s napětím uvedeným na výrobním štítku spotřebiče. Jakákoliv chyba v zapojení vede k neplatnosti záruky. Vzhledem k platnosti rozdílných norem při použití spotřebiče v jiné zemi, než byl zakoupen, si nechte spotřebič zkontrolovat autorizovaným servisem. Nepoužívejte prodlužovací kabel. Pokud tak učiníte, použijte pouze prodlužovací kabel, který je v dobrém stavu, má zástrčku se uzemňovacím kolíkem a je vhodný pro elektrický výkon spotřebiče. Spotřebič není určen k použití s externím časovým spínačem nebo systémem samostatného dálkového ovládání. Spotřebič nepoužívejte s mokrýma rukama ani na mokrém povrchu, mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem. Jednotku motoru nenamáčejte do vody ani jiné tekutiny. Spotřebič nenechávejte nikdy bez dozoru, když je zapojený, a to ani na chvíli, zejména v přítomnosti dětí. Nenechávejte viset napájecí šňůru v dosahu dětí. Když spotřebič nepoužíváte, vypněte jej a odpojte ze sítě. Zástrčku nikdy nevytahujte zatáhnutím za napájecí šňůru. Spotřebič nepoužívejte, pokud nepracuje správě, byl poškozen nebo má poškozenou napájecí šňůru nebo zástrčku. Pro zachování bezpečnosti nechte tyto části vyměnit autorizovaným servisem Krups. Jakýkoliv zásah s výjimkou běžného čištění a údržby ze strany zákazníka musí provádět autorizovaný servis Krups. Z důvodu bezpečnosti používejte výhradně příslušenství a náhradní díly společnosti KRUPS, které jsou určené pro Váš spotřebič. Nenasazujte současně příslušenství s různými funkcemi. Před zapojením zkontrolujte, zda je spotřebič správně smontovaný. Pokud necháváte spotřebič bez dozoru, chcete jej smontovat, rozebrat nebo vyčistit, vždy jej odpojte ze sítě. Nikdy se nedotýkejte pohyblivých částí (čepelí...). Při vyprazdňování nebo čištění ostrých čepelí (B, B3, E), hlavice mlýnku na maso a mixéru (B), dbejte opatrnosti. Jsou velmi ostré. Obr. Napájecí šňůra nesmí být v blízkosti ani v kontaktu s horkými částmi spotřebiče, zdroji tepla nebo ostrých rohů. Při použití nenechávejte viset dlouhé vlasy, šátky nebo jiné předměty přes spotřebič nebo jeho příslušenství. Pokud se spotřebič při práci zastaví, stiskněte tlačítko stop, odpojte jej ze sítě a odstraňte případné překážky tak, abyste se neporanili o čepele. Váš spotřebič je vybaven tepelnou pojistkou. Při přehřátí se spotřebič automaticky vypne. Spotřebič odpojte a nechte jej vychladnout asi na 0 min, pak pokračujte v používání. Před výměnou příslušenství, nebo když se chystáte do blízkosti pohyblivých částí, spotřebič vypněte a odpojte ze sítě. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PŘI POUŽITÍ Aby nedošlo k zranění Vás nebo jiných osob ani k poškození spotřebiče, nedotýkejte se metel nebo čepelí mixéru ani nevkládejte žádné předměty (nůž, vidlička, lžička apod.) do příslušenství. Používat můžete pouze stěrku, a to při vypnutém spotřebiči.

6 Aby nedošlo k poškození spotřebiče, nikdy jej ani příslušenství neukládejte do mrazničky, trouby ani mikrovlnné trouby. Tento spotřebič a jeho příslušenství jsou určeny výhradně k přípravě jídel. Nepoužívejte je k míchání jiných produktů. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM Vybalte příslušenství z obalu a omyjte horkou vodou. Pečlivě jej vysušte. UPOZORNĚNÍ: Čepele jsou velmi ostré; při použití nebo čištění spotřebiče s nimi zacházejte s opatrností obr.. Vložte potraviny do nádoby nebo zásobníku v takové výšce, aby nedocházelo k výstřikům. Aby nedocházelo k vystříknutí, neplňte nádobu (C) více než 800 ml surovin. ➊ Tyč mixéru: obr. až 4 Montáž Vložte hlavici mixéru (B) nebo drtiče ledu (B3) (dle typu) do korunky (B4) obr.. Našroubujte tyč (B) na hlavici a zkontrolujte, zda je správně upevněná obr. 3. Našroubujte tyč (B) do jednotky motoru (A), zkontrolujte, zda je správně upevněná a zapojte spotřebič. Obr. 3 a 4. Použití Vložte tyč (B) do nádoby, přibližně do střední výšky obr. 5, pak vyberte pomocí voliče A rychlost a stiskněte tlačítko start (A3). Sejměte korunku (B4). S pomocí voliče A zvyšujte v případě potřeby postupně rychlost. Váš spotřebič je vybaven funkcí Turbo, která umožňuje využití režimu plného výkonu stisknutím tlačítka A4. Obr. 6. Aby nedošlo k vystříknutí, vložte tyč (B) do vašeho pokrmu předtím, než spotřebič zapnete obr. 7. Pokud mixujete suroviny přímo v hrnci, nejprve odstavte hrnec ze zdroje tepla obr. 8. Potraviny musí zakrývat aspoň spodní část mixéru, aby pracoval efektivně. UPOZORNĚNÍ: Spotřebič nezapínejte, pokud není hlavice ponořená v surovinách. Pohybem tyče nahoru a dolů v nádobě se nezvýší účinnost ručního mixéru. Držte jej ve střední výšce uprostřed nádoby. Aby nedocházelo k vystříknutí, přestaňte mačkat tlačítko rychlosti Turbo (A4) nebo tlačítko zap./vyp. (A3) před vyjmutím tyče ručního mixéru (B) z pokrmu. Obr. 9. Praktické tipy U ovocných pokrmů nezapomeňte ovoce nakrájet a odstranit jádra, než je vložíte do nádoby mixéru. Hlavici mixéru (B) nepoužívejte na tvrdé potraviny, jako jsou ledové kostky, cukr, kávová zrna, obiloviny nebo čokoláda. 3

7 Pokud chcete drcený led, použijte hlavici na drcení ledu (B3) (dle typu). Demontáž Odpojte spotřebič. S pomocí korunky (B4) vyšroubujte tyč, a pak hlavici obr. 0. ➋ Dvě metly (D) (dle modelu): Obr.. Montáž Nasaďte dvě metly (D) na adaptér metly (D). Nasaďte adaptér metly (D) na jednotku motoru. Pevně našroubujte obr.. Použití Vložte dvě metly do nádoby s vysokými stěnami, voličem A vyberte rychlost a zapněte spotřebič stisknutím tlačítka A3. Aby nedošlo k vystříknutí, vložte tyč (B) do vašeho pokrmu předtím, než spotřebič zapnete obr.. Když pokrm zhoustne, zvyšujte postupně rychlost voličem A. Váš spotřebič je vybaven funkcí Turbo, která umožňuje využití režimu plného výkonu stisknutím tlačítka A4. Obr.. Upozornění: Dvě metly nepoužívejte déle než 3 minuty v kuse. Demontáž Před vyjmutím metel z pokrmu spotřebič vypněte (aby nedošlo k vystříknutí). Odpojte spotřebič. Vyšroubujte adaptér metly (D) proti směru hodinových ručiček, a pak vyjměte dvě metly (D) obr. 3. POZNÁMKA: Veškeré součásti a příslušenství vašeho ručního mixéru lze mýt v myčce s výjimkou jednotky motoru (A), adaptéru metly (D), hlavic (B a B3), a tyče (B), které můžete omýt pod tekoucí vodou. Před čištěním spotřebič odpojte ze sítě. Nepoužívejte drátěnky nebo předměty s kovovými částmi. Jednotku motoru (A) nikdy nenamáčejte do vody. Osušte suchým nebo vlhkým hadrem. Pokud se plastové části zabarví potravinami, jako jsou mrkev nebo pomeranč, setřete zasažená místa hadrem namočeným v rostlinném oleji, a pak čistěte běžným způsobem. S čepelemi zacházejte s opatrností; jsou velmi ostré. ➌ 50 ml mini mlýnek na maso (E) (k dispozici jako doplňkové příslušenství): Obr. 4 Montáž Nasaďte jednotku čepele (E) na mísu (E) obr. 4. Použití Vložte suroviny do mísy (E), nasaďte středovou část víka (E3), a pak víko (E4). Připojte jednotku motoru (A) k mini mlýnku na maso (E) a stiskněte tlačítko Start nebo Turbo (A3 nebo A4) obr. 5. Po použití suroviny vyklopte. 4

8 Demontáž Sejměte jednotku motoru (A), víko (E4), a pak středovou část víka (E3). Vyjměte jednotku čepele (E), držte ji za plastovou část, protože je velmi ostrá. Spotřebič nezapínejte na déle než 0, když je prázdný. ČIŠTĚNÍ UPOZORNĚNÍ: čepele jsou velmi ostré. Před čištěním spotřebič vždy odpojte. Spotřebič, napájecí šňůru ani zástrčku nenamáčejte do vody ani jiných tekutin. Jednotku motoru (A), adaptér metly (D), tyč (B), hlavice (B a B3) ani víko mini mlýnku na maso (E4) nemyjte v myčce. Obr. 7. Tyto části nikdy nenamáčejte do vody ani pod tekoucí vodu. Čistěte je vlhkou houbičkou. Obr. 8. Dvě metly (D) (směrem nahoru), nádobu (C), jednotku čepele (E), středovou část víka (E3) a mísu mini mlýnku na maso (E) lze mýt v myčce. Obr. 9. Kvůli snazšímu čištění doporučujeme vyčistit tyč mixéru ihned po každém použití. Pokud se plastové části zabarví potravinami, jako je mrkev, setřete zasažená místa hadrem namočeným v rostlinném oleji, a pak čistěte běžným způsobem. Praktické tipy: K vyčištění tyče mixéru (B) a hlavic (B a B3) zapněte spotřebič na několik sekund v mýdlové vodě. Následně lze hlavice omýt pod tekoucí vodou. RECEPTY Tyč mixéru (B): Hlavice (B) Zeleninová polévka 500 g brambor (oloupaných a nakrájených na kousky), 400 g mrkve (oloupané a nakrájené), pórek (na kolečka),,8 l vody nebo zeleninového vývaru. Zeleninu 0 min povařte. Mixujte 45 sekund s,8 l vody nebo zeleninového vývaru. Rychlost 3 až 5. Majonéza Do 800 ml nádoby vložte vejce (žloutek i bílek), čajové lžičky dijonské hořčice, čajové lžičky bílého vinného octa, sůl, pepř a 50 ml olivového nebo slunečnicového oleje. Mixujte 0 s. Rychlost 5. Ohřejte a podávejte. Hlavice na drcení ledu (dle typu) (B3) Drcený led: Zásobník na drcený led (C) vložte do 800ml nádoby (C), vhoďte do něj maximálně 6 kostek ledu a pořádně rozdrťte při rychlosti 5. Postup opakujte, dokud nedosáhnete požadovaného množství. 5

9 Šlehač (dle typu) (D): Sníh z bílků. Šlehejte 4 vaječné bílky po dobu 3 min. Při rychlosti Turbo. 50 ml mini mlýnek na maso (k dispozici jako doplňkové příslušenství) (E): S tímto příslušenstvím můžete mlít: Česnek, čerstvé bylinky, cibuli. 70 g hovězího masa nakrájeného na centimetrové kostky po dobu 3 s. Při rychlosti Turbo. CO DĚLAT, KDYŽ VÁŠ SPOTŘEBIČ NEFUNGUJE Zkontrolujte Zda je spotřebič zapojen do zásuvky. Zda není poškozená napájecí šňůra. Zda není spotřebič vybaven tepelnou pojistkou. Při přehřátí se spotřebič automaticky vypne. V takovém případě nechte spotřebič vychladnout asi na 0 min, pak pokračujte v používání. Spotřebič stále nefunguje? Navštivte autorizovaný servis (viz seznam poprodejních služeb). PŘÍSLUŠENSTVÍ U svého prodejce nebo v autorizovaném servisu (viz seznam v servisní knížce) můžete zakoupit tyto položky: 50 ml mini mlýnek na maso: ref. č. XJ7380 Dvě metly: ref. č. XJ780 Hlavice mixéru a na drcení ledu: ref. č. XJ7D0 Pozor, abychom Vám mohli nabídnout požadované příslušenství, přineste si prosím s sebou tento návod nebo si opište typový kód svého spotřebiče, který naleznete na jednotce motoru (KZ50). RECYKLACE Likvidace obalového materiálu a spotřebiče. Obal je složený výhradně z materiálů, které neohrožují životní prostředí, a lze je likvidovat v souladu s platnými předpisy o recyklaci. Pokud chcete zlikvidovat spotřebič, navštivte prosím příslušné středisko služeb ve svém okolí. UPLYNUTÍ ŽIVOTNOSTI ELEKTRICKÝCH NEBO ELEKTRONICKÝCH VÝROBKŮ: Očekává se, že Váš spotřebič bude pracovat řadu let. Když nastane čas pro jeho výměnu, nevyhazujte jej do koše nebo na skládku, ale odneste jej do recyklačního střediska ve Vašem městě (nebo střediska pro sběr odpadu). 6

10 Myslete na životní prostředí! Váš spotřebič obsahuje hodnotné materiály, které lze znovu použít a recyklovat. Odevzdejte jej ve sběrném dvoře. V případě jakýchkoliv problémů nebo dotazů kontaktujte náš tým: Groupe SEB ČR s.r.o., Jankovcova 569/c, 70 00, Praha 7, či autorizovaná servisní střediska, jejichž seznam naleznete na webových stránkách Nebo navštivte naše webové stránky: 7

11 OMEZENÁ MEZINÁRODNÍ ZÁRUKA SPOLEČNOSTI KRUPS Tento výrobek může opravovat pouze společnost KRUPS, a to během i po skončení záruční lhůty. Záruka Společnost KRUPS (adresa společnosti a kontakty uvedeny v seznamu zemí mezinárodní záruky společnosti KRUPS) poskytuje na tento výrobek záruku na veškeré výrobní vady materiálu a zpracování po dobu let od data zakoupení. Mezinárodní záruka výrobce společnosti KRUPS je další výhodou, která neovlivňuje vlastníkova zákonná práva. Tato mezinárodní záruka výrobce pokrývá všechny náklady na obnovu stavu vadného výrobku tak, aby splňoval původní specifikace, prostřednictvím jeho opravy nebo výměnou veškerých vadných částí a provedením potřebné práce. Společnost KRUPS se může na základě vlastního uvážení rozhodnout, že vadný výrobek místo opravy vymění. Oprava nebo výměna je jedinou povinností společnosti KRUPS a výhradním vyřešením vašich nároků podle této záruky. Podmínky a výjimky Záruku lze uplatnit pouze po předložení nákupního dokladu či záručního listu. Výrobek je možno předat osobně v autorizovaném servisu nebo může být do autorizovaného servisu KRUPS odeslán vhodně zabalen jako doporučená zásilka (nebo obdobným způsobem). Úplné adresy autorizovaných servisů KRUPS jsou uvedeny na webových stránkách ( nebo je možno je zjistit na telefonním čísle uvedeném v seznamu zemí a zjistit správnou poštovní adresu. Společnost KRUPS není povinna opravit nebo vyměnit výrobek, pokud k němu není doložen platný doklad o koupi. Tato záruka se nevztahuje na škody, které mohly vzniknout v důsledku nesprávného použití, nedbalosti, nedodržením pokynů společnosti KRUPS, použitím s proudem nebo napětím odlišným od těch uvedených na výrobku nebo úpravou či neoprávněnou opravou výrobku. Dále se nevztahuje na běžné opotřebení, údržbu nebo výměnu spotřebních dílů ani na následující případy: použití vody nevhodné kvality nebo nevhodného spotřebního materiálu; usazování vodního kamene (odstraňování vodního kamene musí být provedeno v souladu s návodem k použití); proniknutí vody, prachu nebo hmyzu do výrobku; mechanické poškození, přetížení; poškození nebo špatné výsledky v důsledku špatného napětí nebo frekvence; živelné pohromy, včetně požáru, povodně, bouřky, atd.; použití pro profesionální či komerční účely; poškození skleněných nebo porcelánových částí produktu; výměna spotřebního materiálu; 8

12 Tato záruka se nevztahuje na žádný výrobek, u kterého proběhla nekvalifikovaná oprava, nebo na škody vzniklé v důsledku nesprávného použití a údržby, nesprávného balení majitelem, nebo špatného zacházení ze strany přepravce. Mezinárodní záruka KRUPS se vztahuje pouze na výrobky zakoupené v jedné z uvedených zemí a používaných výhradně pro domácí účely v jedné ze zemí uvedených na seznamu zemí. Když je výrobek zakoupen v jedné z uvedených zemí a používá se v jiné z uvedených zemí: a) Mezinárodní záruka KRUPS neplatí v případě neshody zakoupeného výrobku s místními normami, jako například napětí, frekvence, zástrčky, nebo jiné technické specifikace. b) Proces opravy výrobků zakoupených mimo zemi použití může vyžadovat delší dobu, pokud společnost KRUPS své výrobky v dané zemi neprodává. c) Pokud je produkt v nové zemi neopravitelný, lze v rámci mezinárodní záruky společnosti KRUPS provést pouze výměnu za podobný nebo alternativní výrobek podobné hodnoty, pokud je to možné. Zákonná práva spotřebitele Tato mezinárodní záruka společnosti KRUPS nemá vliv na zákonná práva spotřebitele nebo na práva, která nelze omezit či vyloučit, a to ani na práva vůči prodejci, u kterého spotřebitel výrobek zakoupil. Tato záruka dává spotřebiteli určitá zákonná práva, ale spotřebitel může mít i jiná zákonná práva, která se mohou v jednotlivých státech nebo zemích lišit. Spotřebitel může taková práva uplatnit podle svého uvážení. 9

13 0

14

15 MEZINÁRODNÍ ZÁRUKA SPOLEČNOSTI KRUPS Datum nákupu: Označení výrobku: Název a adresa prodejce: Razítko distributora

R-565. Návod k použití TYČOVÝ MIXÉR. česky. Tyčový mixér R-565

R-565. Návod k použití TYČOVÝ MIXÉR. česky. Tyčový mixér R-565 Návod k použití TYČOVÝ MIXÉR R-565 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

R-575. Návod k použití TYČOVÝ MIXÉR. česky. Tyčový mixér R-575

R-575. Návod k použití TYČOVÝ MIXÉR. česky. Tyčový mixér R-575 Návod k použití TYČOVÝ MIXÉR R-575 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Děkujeme Vám, že jste si vybrali zařízení z naší produktové řady určené výhradně pro přípravu potravin v domácnosti.

Děkujeme Vám, že jste si vybrali zařízení z naší produktové řady určené výhradně pro přípravu potravin v domácnosti. NL EN ES DA SV NO FI TR BG BS CS HU RO SK SL SR HR ET LV LT PL 2 1 2 3 4 5 3 Děkujeme Vám, že jste si vybrali zařízení z naší produktové řady určené výhradně pro přípravu potravin v domácnosti. popis A

Více

letakgpa3.indd 1 2.9.2010 23:00:50

letakgpa3.indd 1 2.9.2010 23:00:50 letakgpa3.indd 1 2.9.2010 23:00:50 I C2 B C1 A D F G I1 I2 I3 E J H K letakgpa3.indd 2 2.9.2010 23:00:52 Děkujeme vám za nákup tohoto spotřebiče z našeho sortimentu. Tento výrobek je určen výhradně pro

Více

PŘÍSLUŠENSTVÍ DODÁVANÉ S MODELEM, KTERÝ JSTE SI ZAKOUPILI, JE VYOBRAZENO NA ŠTÍTKU NA HORNÍ ČÁSTI OBALU. Přístroj můžete dovybavit podle Vašich představ příslušenstvím popsaným v tomto návodu, které lze

Více

LR 7312. Mixér Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz

LR 7312. Mixér Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz LR 7312 Mixér Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Laretti. Jsme si jistí, že

Více

R-200. Návod k použití MINI TROUBA. česky. Mini trouba R-200

R-200. Návod k použití MINI TROUBA. česky. Mini trouba R-200 Návod k použití MINI TROUBA R-200 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

ST-FP8521. Zmrzlinovač Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz

ST-FP8521. Zmrzlinovač Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz ST-FP8521 Zmrzlinovač Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn. Jsme si jistí,

Více

Doba použití: max. 3 minuty + odpočinek 10 minut Třída ochrany: II

Doba použití: max. 3 minuty + odpočinek 10 minut Třída ochrany: II Návod k obsluze a údržbě RUČNÍ MIXÉR S MÍSOU SOLID HM201B Výrobky značky SOLID dodává: SOLID CZECH a.s., Na Brně 1972, 500 06 Hradec Králové, Česká republika; web: www.solid-czech.cz Popis spotřebiče:

Více

Výrobník zmrzliny a jogurtovač

Výrobník zmrzliny a jogurtovač Výrobník zmrzliny a jogurtovač Návod k použití Obr. 1 VYSOKÉ NAPĚTÍ Nesundávejte kryty! Uvnitř je vysoké napětí! Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5 Obr. 6 Obr. 7 Obr. 8 Důležité varování TENTO SPOTŘEBIČ NENÍ

Více

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-134

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-134 Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-134 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

ST-EK 8015. Rychlovarná konvice Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz

ST-EK 8015. Rychlovarná konvice Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz ST-EK 8015 Rychlovarná konvice Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn. Jsme

Více

mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. Návod k použití MUM 7 mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o.

mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. Návod k použití MUM 7 mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. Návod k použití MUM 7 Tento spotřebič je určen pro práci v domácnosti. Spotřebič používejte pouze pro taková množství a v takových časových intervalech, které jsou pro použití v domácnosti obvyklé, viz

Více

Obr. 2 Obr. 3. Obr. 4 Obr. 5. Obr. 6 Obr. 7. Obr. 8 Obr. 9

Obr. 2 Obr. 3. Obr. 4 Obr. 5. Obr. 6 Obr. 7. Obr. 8 Obr. 9 Mod. 2481 CZ Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5 Obr. 6 Obr. 7 Obr. 8 Obr. 9 Obr. 10 Obr. 11 Obr. 12 Obr. 13 VYSOKÉ NAPĚTÍ Nesundávejte kryty! Uvnitř je vysoké napětí! Obr. 14 Důležité varování TENTO SPOTŘEBIČ

Více

M U Návod M 8 k 1 použití 00 mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o.

M U Návod M 8 k 1 použití 00 mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. Návod k použití MUM 8100 Bezpečnostní pokyny Nebezpečí zasažení elektrickým proudem! Spotřebič připojujte a uvádějte do provozu jen podle údajů uvedených na typovém štítku. Používejte jej pouze v uzavřených

Více

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY - obecné

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY - obecné Návod k použití BEZPEČNOSTNÍ POKYNY - obecné Čtěte pozorně, návod uchovejte pro budoucí použití. Při ignorování bezpečnostních pokynů není výrobce odpovědný za případná poškození. Tento spotřebič lze použít

Více

'867 0$1$*(5 Návod k použití

'867 0$1$*(5 Návod k použití Návod k použití DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Děkujeme Vám za zakoupení nového vysavače Hoover Dust Manager. Návod k obsluze - Tento přístroj má být používán pouze k účelu popsaném v návodu k použití. Seznamte

Více

English... 5 Deutsch... 17 Français... 29 Italiano... 41 Nederlands... 53 Español... 65 Português... 77 Ελληνικά... 89 Svenska... 101 Norsk...

English... 5 Deutsch... 17 Français... 29 Italiano... 41 Nederlands... 53 Español... 65 Português... 77 Ελληνικά... 89 Svenska... 101 Norsk... 5KHM9212 English... 5 Deutsch... 17 Français... 29 Italiano... 41 Nederlands... 53 Español... 65 Português... 77 Ελληνικά... 89 Svenska... 101 Norsk... 113 Suomi... 125 Dansk... 137 Íslenska... 149 Русский...

Více

R-559. Návod k použití RUČNÍ ŠLEHAČ. česky. Ruční šlehač R-559

R-559. Návod k použití RUČNÍ ŠLEHAČ. česky. Ruční šlehač R-559 Návod k použití RUČNÍ ŠLEHAČ R-559 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

A100155 / 5,5L A100265 / 6,5L V8/1014

A100155 / 5,5L A100265 / 6,5L V8/1014 A100155 / 5,5L A100265 / 6,5L V8/1014 CZ ČESKY Překlad originálního návodu k obsluze Dříve než začnete používat zařízení, přečtěte si návod k obsluze a potom jej uschovejte na dostupném místě! 1. Obecné

Více

MOD. 181. Palačinkovač. Návod k obsluze

MOD. 181. Palačinkovač. Návod k obsluze MOD. 181 Palačinkovač Návod k obsluze CZ 1 3 4 2 5 6 Obr. Fig. 1 Obr. 2 Obr. 3 Vysoké napětí Nesundávejte kryty! Uvnitř se nachází vysoké napětí Důležitá varování TOTO ZAŘÍZENÍ NENÍ HRAČKA. JE URČENÉ PRO

Více

FRITOVACÍ HRNEC R-284

FRITOVACÍ HRNEC R-284 Návod k použití FRITOVACÍ HRNEC R-284 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

PALAČINKOVAČ R-201. Návod k použití. česky. Palačinkovač R-201

PALAČINKOVAČ R-201. Návod k použití. česky. Palačinkovač R-201 Návod k použití PALAČINKOVAČ R-201 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Ponorný mixér Návod k použití

Ponorný mixér Návod k použití Ponorný mixér Návod k použití CZ SHB 30WH / SHB 31GR / SHB 32BL SHB 33OR / SHB 34RD / SHB 35VT SHB 36YL / SHB 37GG / SHB 38RSS Před použitím přístroje se, prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze, a to

Více

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0 Německo Fax: +49 (0) 5258 971-120

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0 Německo Fax: +49 (0) 5258 971-120 104915 V1/0315 CZ ČESKY Překlad originálního návodu k obsluze Obsah 1. Bezpečnost... 156 1.1 Bezpečnostní pokyny... 156 1.2 Informace týkající se návodu k obsluze... 157 1.3 Zdroje nebezpečí... 158 1.4

Více

Celkový pohled. Bezpečnostní pokyny. Pokyny pro likvidaci. Ovládání

Celkový pohled. Bezpečnostní pokyny. Pokyny pro likvidaci. Ovládání MUM 74.. B-212-01 2 Tento spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti. Spotřebič používejte pouze pro taková množství a v takových časových intervalech, které jsou pro použití v domácnosti obvyklé,

Více

NÁVOD K OBSLUZE - indukční varná deska TI612, TI600, TI680

NÁVOD K OBSLUZE - indukční varná deska TI612, TI600, TI680 NÁVOD K OBSLUZE - indukční varná deska TI612, TI600, TI680 VÝHRADNÍ DOVOZCE: ELMAX STORE a.s. Dlouhá třída 860/1a Havířov Město KONTAKTNÍ ADRESA: Horní Těrlicko 777 735 42 Těrlicko Tel.: 559 529 251 Fax:

Více

PEW 9742 A PEW 6742 A ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE

PEW 9742 A PEW 6742 A ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE PEW 9742 A PEW 6742 A ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE Vážený zákazníku Děkujeme, že jste zakoupil výrobek značky PHILCO. Aby váš spotřebič sloužil co nejlépe, přečtěte si všechny pokyny v tomto návodu. OBSAH

Více

LR 7902. Kávovar Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz

LR 7902. Kávovar Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz LR 7902 Kávovar Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Laretti. Jsme si jistí, že

Více

NÁVOD K OSBLUZE. Kuchyňský robot EL76551/EL76552

NÁVOD K OSBLUZE. Kuchyňský robot EL76551/EL76552 AC 220-240V 50Hz 600W NÁVOD K OSBLUZE Kuchyňský robot EL76551/EL76552 Před použitím si pečlivě přečtěte celý návod k výrobku. 1 Šroubovací uzávěr (při mletí masa) 17 Míchací metla 2 Mlecí disk 18 Hnětací

Více

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-115

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-115 Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-115 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze, tak jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-189

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-189 Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-189 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze, tak jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

KOMÍNOVÝ ODSAVAČ PAR AS35

KOMÍNOVÝ ODSAVAČ PAR AS35 KOMÍNOVÝ ODSAVAČ PAR AS35 Pro budoucí použití si prosím poznamenejte následující informace, které najdete na informačním štítku a datum prodeje, který je uveden na Vašem účtu / faktuře: Model Výrobní číslo

Více

IF-91. Original-Gebrauchsanleitung V1/1115

IF-91. Original-Gebrauchsanleitung V1/1115 IF-91 300324 Original-Gebrauchsanleitung V1/1115 CZ ČESKY Obsah 1. Bezpečnost... 156 1.1 Bezpečnostní pokyny... 156 1.2 Informace týkající se návodu k obsluze... 159 1.3 Používání v souladu s určením...

Více

Návod k použití: model 4204 parní čistič

Návod k použití: model 4204 parní čistič Návod k použití: model 4204 parní čistič Vážený zákazníku, Děkujeme, že jste zakoupil výrobek firmy Ariete. Model, který jste si vybrali, patří k sérii Vaporì sortiment čistících produktů pro domácnost,

Více

Vysavač Návod k obsluze

Vysavač Návod k obsluze Vysavač Návod k obsluze CZ Před zapnutím přístroje se, prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním přístrojů podobného typu. Používejte přístroj pouze

Více

Інструкція з експлуатації. Инструкция по эксплуатации. www.whirlpool.eu

Інструкція з експлуатації. Инструкция по эксплуатации. www.whirlpool.eu Інструкція з експлуатації Инструкция по эксплуатации www.whirlpool.eu 1 PŘED PŘIPOJENÍM INSTALACE Troubu umístěte v bezpečné vzdálenosti od jiných zdrojů tepla. K zajištění dostatečné ventilace je třeba

Více

Návod k použití. Důležitá bezpečnostní upozornění

Návod k použití. Důležitá bezpečnostní upozornění Návod k použití Gratulujeme Vám k nákupu spotřebiče Multicooker. Tento neocenitelný kuchyňský pomocník má šest funkcí: gril, pečení, smažení, vaření v páře, pomalé vaření a dušení. Před použitím si pečlivě

Více

R-760. Návod k použití VARNÁ KONVICE S NASTAVITELNOU TEPLOTOU. česky. Varná konvice s nastavitelnou teplotou R-760

R-760. Návod k použití VARNÁ KONVICE S NASTAVITELNOU TEPLOTOU. česky. Varná konvice s nastavitelnou teplotou R-760 Návod k použití VARNÁ KONVICE S NASTAVITELNOU TEPLOTOU R-760 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu

Více

Návod k použití TWK 6734 B-860-01

Návod k použití TWK 6734 B-860-01 Návod k použití TWK 6734 B-860-01 Návod k použití si pečlivě pročtěte, řiďte se jím a dobře si ho uschovejte! Tento spotřebič je určen pro domácnost a nikoli pro komerční využití. Případné technické změny,

Více

ZH 0010 / ZH 0020 / ZH

ZH 0010 / ZH 0020 / ZH Zavařovací hrnec Hrniec na zaváranie Garnek do pasteryzacji Sterilizēšanas katls Canning pot Einkochautomat CZ SK PL LV EN DE PODĚKOVÁNÍ Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Concept a přejeme

Více

Dříve než začnete používat zařízení, přečtěte si návod k obsluze a potom jej uschovejte na dostupném místě!

Dříve než začnete používat zařízení, přečtěte si návod k obsluze a potom jej uschovejte na dostupném místě! A120406 V5/0713 CZ ČESKY Překlad originálního návodu k obsluze Dříve než začnete používat zařízení, přečtěte si návod k obsluze a potom jej uschovejte na dostupném místě! 1. Obecné informace... 156 1.1

Více

Kabel nenechávejte viset přes okraj stolu nebo pracovní plochy a zajistěte, aby se nedotýkal horkých povrchů.

Kabel nenechávejte viset přes okraj stolu nebo pracovní plochy a zajistěte, aby se nedotýkal horkých povrchů. Multifunkční vařič 99202 Gratulujeme ke koupi tohoto Multifunkčního vařiče. Toto je konečná podoba kuchyně s šesti odlišnými funkcemi: dušení, pečení, smažení, fritování, vaření a fondue. Nyní je možné

Více

Vitamin+ Uživatelská příručka Pokyny pre použivate a

Vitamin+ Uživatelská příručka Pokyny pre použivate a Vitamin+ Uživatelská příručka Pokyny pre použivate a *podle modelu / * pod a modelu ČESKY Ochrana životního prostředí " Váš spotřebič byl navržen tak, aby jste ho mohli používat po mnoho let. Rozhodnete-li

Více

Návod k použití pro indukční varnou desku MODEL: CIE6335

Návod k použití pro indukční varnou desku MODEL: CIE6335 UK Návod k použití pro indukční varnou desku MODEL: CIE6335 2 1 3 Děkujeme za koupi indukční varné desky CANDY. Přečtěte si návod k použití pozorně před použitím a odložte si jej na bezpečném místě. 1

Více

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0 Německo Fax: +49 (0) 5258 971-120

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0 Německo Fax: +49 (0) 5258 971-120 200069 V1/0615 CZ ČESKY Překlad originálního návodu k obsluze Obsah 1. Bezpečnost... 178 1.1 Bezpečnostní pokyny... 178 1.2 Informace týkající se návodu k obsluze... 180 1.3 Zdroje nebezpečí... 181 1.4

Více

MOD. 6276-6277 MOD. 6399. Návod k obsluze

MOD. 6276-6277 MOD. 6399. Návod k obsluze MOD. 6276-6277 MOD. 6399 Návod k obsluze CZ Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5 Obr. 6 Obr. 7 Obr. 8 DŮLEŽITÁ VAROVÁNÍ PŘEČTĚTE SI POZORNĚ TYTO POKYNY. Spotřebič byl navržen pouze pro použití v domácnosti

Více

SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA

SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA PHS 3216C SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA NÁVOD K OBSLUZE Vážený zákazníku Děkujeme, že jste zakoupil výrobek značky PHILCO. Aby váš spotřebič sloužil co nejlépe, přečtěte si všechny pokyny v tomto návodu. OBSAH

Více

NÁVOD K OBSLUZE - kombinovaná varná deska TI615

NÁVOD K OBSLUZE - kombinovaná varná deska TI615 NÁVOD K OBSLUZE - kombinovaná varná deska TI615 VÝHRADNÍ DOVOZCE: ELMAX STORE a.s. Dlouhá třída 860/1a Havířov Město KONTAKTNÍ ADRESA: Horní Těrlicko 777 735 42 Těrlicko Tel.: 559 529 251 Fax: 559 529

Více

FDU 2002-E 4 FDU 2002-E 6 FDU 2002-E Obsah 21 CZ Vysavač na popel NÁVOD K OBSLUZE Děkujeme vám, že jste si zakoupili tento vysavač na popel. Než ho začnete používat, přečtěte si, prosím, pozorně tento

Více

INDUKČNÍ VAŘIČ NÁVOD/NÁVOD

INDUKČNÍ VAŘIČ NÁVOD/NÁVOD INDUKČNÍ VAŘIČ NÁVOD/NÁVOD CZ Blahopřejeme Vám ke koupi tohoto výrobku. Jsme přesvědčeni, že s ním budete plně spokojeni. Jestliže chcete využít všechny funkce přístroje co možná nejlépe, prosíme o dodržování

Více

Návod k použití R-237

Návod k použití R-237 Návod k použití MULTIFUNKČNÍ GRIL R-237 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

ST-HC 7370. Žehlička na vlasy Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz

ST-HC 7370. Žehlička na vlasy Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz ST-HC 7370 Žehlička na vlasy Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn. Jsme

Více

NEW PHOTO TO COME (ESTHER IS SENDING) 5KSM150PS, 5KSM156 5K45SS, 5KSM45

NEW PHOTO TO COME (ESTHER IS SENDING) 5KSM150PS, 5KSM156 5K45SS, 5KSM45 NEW PHOTO TO COME (ESTHER IS SENDING) 5KSM50PS, 5KSM56 5K45SS, 5KSM45 English... 5 Deutsch... 00 Français... 00 Italiano... 00 Nederlands... 00 Español... 00 Português... 00 Ελληνικά... 00 Svenska... 00

Více

Návod k použití Topinkovač TYP:EL75621/EL75622

Návod k použití Topinkovač TYP:EL75621/EL75622 Návod k použití Topinkovač TYP:EL75621/EL75622 Bezpečnostní pokyny Aby byla zajištěna trvalá bezpečnost a nízké riziko úrazu elektrickým proudem, dodržujte prosím veškeré bezpečnostní pokyny uvedené níže.

Více

Návod k použití B-487-01

Návod k použití B-487-01 Návod k použití MSM 63.. / 64.. / / 65.. / 66.. / 67.. B-487-01 Tento spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti. Spotřebič používejte pro zpracování takových množství a v takových časech, které

Více

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-112

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-112 Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-112 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze, tak jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

ARTEMIS. Distributor: firma Dalap

ARTEMIS. Distributor: firma Dalap ARTEMIS Distributor: firma Dalap BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 1. Tento spotřebič není určen pro užívání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo s nedostatkem

Více

Šnekový odšťavňovač Návod k obsluze

Šnekový odšťavňovač Návod k obsluze Šnekový odšťavňovač Návod k obsluze CZ SSJ 4041BK SSJ 4042RD SSJ 4043WH Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním

Více

Návod k použití ODŠŤAVŇOVAČ R-427

Návod k použití ODŠŤAVŇOVAČ R-427 Návod k použití ODŠŤAVŇOVAČ R-427 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze, tak jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

ST-FP9084. Ruční mixér Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web:

ST-FP9084. Ruční mixér Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: ST-FP9084 Ruční mixér Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn. Jsme si jistí,

Více

Čokoládová fontána FC 250. Návod k obsluze

Čokoládová fontána FC 250. Návod k obsluze Čokoládová fontána FC 250 Návod k obsluze 1 Šnek 2 Nádoba na čokoládu 3 Tělo spotřebiče 4 Zapnutí ohřevu 5 Kontrolka 6 Motor/tok POUZE PRO POUŽITÍ V DOMÁCNOSTI PŘED POUŽITÍM SPOTŘEBIČE SI PŘEČTĚTE TYTO

Více

KERAMICKÝ TEPLOVZDUŠNÝ VENTILÁTOR R-8059

KERAMICKÝ TEPLOVZDUŠNÝ VENTILÁTOR R-8059 KERAMICKÝ TEPLOVZDUŠNÝ VENTILÁTOR R-8059 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

POPIS SPOTŘEBIČE STRANA 11 PŘED POUŽITÍM CHLADNIČKY STRANA 12 VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ STRANA 12 JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL STRANA 13

POPIS SPOTŘEBIČE STRANA 11 PŘED POUŽITÍM CHLADNIČKY STRANA 12 VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ STRANA 12 JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL STRANA 13 6cz33013.fm5 Page 10 Thursday, February 8, 2001 6:03 PM CZ NÁVOD K POUŽITÍ POPIS SPOTŘEBIČE STRANA 11 VÝMĚNA ŽÁROVKY STRANA 11 PŘED POUŽITÍM CHLADNIČKY STRANA 12 RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STRANA

Více

ELEKTRICKÁ VARNÁ DESKA B34, B35SS, B36SS B37SS, B38SS, B39SS

ELEKTRICKÁ VARNÁ DESKA B34, B35SS, B36SS B37SS, B38SS, B39SS ELEKTRICKÁ VARNÁ DESKA B34, B35SS, B36SS B37SS, B38SS, B39SS Pro budoucí použití si prosím poznamenejte následující informace, které najdete na informačním štítku a datum prodeje, který je uveden na Vašem

Více

Dříve než začnete používat zařízení, přečtěte si návod k obsluze a potom jej uschovejte na dostupném místě!

Dříve než začnete používat zařízení, přečtěte si návod k obsluze a potom jej uschovejte na dostupném místě! 200054 V6/0914 CZ ČESKY Překlad originálního návodu k obsluze Dříve než začnete používat zařízení, přečtěte si návod k obsluze a potom jej uschovejte na dostupném místě! 1. Obecné informace... 156 1.1

Více

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522 Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN R-522 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Jazz Dry s lithiovou baterií. Návod k použití

Jazz Dry s lithiovou baterií. Návod k použití Jazz Dry s lithiovou baterií Návod k použití 1 K A B J C D E F G H I 2 3 NÁVOD K BEZPEČNÉMU POUŽITÍ Tento vysavač by měl být používán pouze pro úklid domácnosti a v souladu s touto uživatelskou příručkou.

Více

PEI 4701 ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE

PEI 4701 ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE PEI 4701 ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE Vážený zákazníku Děkujeme, že jste zakoupil výrobek značky PHILCO. Aby váš spotřebič sloužil co nejlépe, přečtěte si všechny pokyny v tomto návodu. OBSAH ČÁST 1: DŮLEŽITÁ

Více

BEZPEČNOST TOUSTOVAČE

BEZPEČNOST TOUSTOVAČE OBSAH BEZPEČNOST TOUSTOVAČE Důležité bezpečnostní pokyny... 6 Elektrotechnické požadavky... 8 Likvidace elektrického odpadu... 8 SOUČÁSTI A FUNKCE Součásti toustovače... 9 Funkce ovladačů...0 Funkce toustovače...

Více

Návod k obsluze a údržbě

Návod k obsluze a údržbě Návod k obsluze a údržbě KERAMICKÝ ZÁŘIČ KH1006 Výrobky značky PRAKTIK dodává: SOLID CZECH a.s., Na Brně 1972, 500 06 Hradec Králové, Česká republika web: www.solid-czech.cz Technická data: Typ: KH1006

Více

KOMÍNOVÝ ODSAVAČ PAR AS28, AS29, AS30

KOMÍNOVÝ ODSAVAČ PAR AS28, AS29, AS30 KOMÍNOVÝ ODSAVAČ PAR AS28, AS29, AS30 Pro budoucí použití si prosím poznamenejte následující informace, které najdete na informačním štítku a datum prodeje, který je uveden na Vašem účtu / faktuře: Model

Více

Návod k instalaci a použití

Návod k instalaci a použití Návod k instalaci a použití BF230 CHLADNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ BF230 OBECNÉ ÚDAJE PRO KONEČNÉHO UŽIVATELE OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Likvidace odpadu Roztřiďte odpad podle různých materiálů ( kartón, polystyrén,

Více

ELEKTRICKÉ VARNÉ DESKY PŘÍRUČKA PRO INSTALACI, OBSLUHU A ÚDRŽBU

ELEKTRICKÉ VARNÉ DESKY PŘÍRUČKA PRO INSTALACI, OBSLUHU A ÚDRŽBU CZ ELEKTRICKÉ VARNÉ DESKY PŘÍRUČKA PRO INSTALACI, OBSLUHU A ÚDRŽBU Mod. FTL..E9 FTR..E9 FTC..E9 26.7.2009 1 z 14 5410.308.00 CZ PROHLÁŠENÍ O SHODĚ SMĚRNICE 73/23/EEC > 93/68/EEC NÍZKÉ NAPĚTÍ SMĚRNICE EMC

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Chcete-li troubu co nejlépe používat, přečtěte si pozorně tento návod a uschovejte si ho pro další potřebu.

NÁVOD K POUŽITÍ. Chcete-li troubu co nejlépe používat, přečtěte si pozorně tento návod a uschovejte si ho pro další potřebu. 31055026aCZ.fm Page 16 Tuesday, June 27, 2006 6:13 PM NÁVOD K POUŽITÍ INSTALACE...17 RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ... 20 UPOZORNĚNÍ... 20 PŘED POUŽITÍM TROUBY... 21 PŘÍSLUŠENSTVÍ TROUBY... 22 ÚDRŽBA

Více

NÁVOD K POUŽITÍ A K INSTALACI. Mikrovlnná trouba DME715X

NÁVOD K POUŽITÍ A K INSTALACI. Mikrovlnná trouba DME715X CZ NÁVOD K POUŽITÍ A K INSTALACI Mikrovlnná trouba DME715X 2 OBSAH Důležité bezpečnostní pokyny. Pozorně si je pročtěte a uschovejte si je pro příští použití. Pokyny k ochraně životního prostředí...........................

Více

12.4.2007 1 z 16 5410.296.00

12.4.2007 1 z 16 5410.296.00 12.4.2007 1 z 16 5410.296.00 A E ROZMĚRY PŘÍSTTROJE A UMÍSTĚNÍ PŘÍVODŮ připojení vody Ø 12 mm připojovací svorka pro přívod elektrického proudu 12.4.2007 2 z 16 5410.296.00 OVLÁDACÍ KOHOUT PRO NAPLŇOVÁNÍ

Více

Návod k použití ODŠŤAVŇOVAČ R-422

Návod k použití ODŠŤAVŇOVAČ R-422 Návod k použití ODŠŤAVŇOVAČ R-422 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Návod k použití BBQ GRIL R-259

Návod k použití BBQ GRIL R-259 Návod k použití BBQ GRIL R-259 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro

Více

Klokotská 693/9 144 00Praha 4 Libuš. Tel: 261 101 111 Fax: 261 101 133 servis@fontana.cz www.fontana.cz

Klokotská 693/9 144 00Praha 4 Libuš. Tel: 261 101 111 Fax: 261 101 133 servis@fontana.cz www.fontana.cz Návod k obsluze KÁVOVAR NA KAPSLE ESSE FONTANA WATERCOOLERS s.r.o. Klokotská 693/9 144 00Praha 4 Libuš Tel: 261 101 111 Fax: 261 101 133 servis@fontana.cz www.fontana.cz Vážený uživateli, blahopřejeme

Více

Návod k obsluze ventilátoru VC 40 S

Návod k obsluze ventilátoru VC 40 S Návod k obsluze ventilátoru VC 40 S Tento návod k obsluze je určen k tomu, aby bezpečné a správné manipulace a provoz chladicího ventilátoru. Přečtěte si prosím tento návod k obsluze před použitím zařízení.

Více

RADIÁTOR MICA R-065. Návod k použití. česky. Radiátor Mica R-065

RADIÁTOR MICA R-065. Návod k použití. česky. Radiátor Mica R-065 Návod k použití RADIÁTOR MICA R-065 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

CZ Ponorná čerpadla [v1_2015 03 10]

CZ Ponorná čerpadla [v1_2015 03 10] CZ Ponorná čerpadla [v1_2015 03 10] Návod k použití a údržbě POZOR: Pečlivě si přečtěte tento návod k použití před prvním použitím tohoto přístroje. Chybná obsluha může způsobit zranění a/nebo poškození.

Více

NÁVOD K OBSLUZE ODŠŤAVŇOVAČ TYP: PC-700 PŘED POUŽITÍM SI POZORNĚ PŘEČTĚTE NÁVOD A PONECHTE SI HO PRO PŘÍPAD DALŠÍ POTŘEBY!

NÁVOD K OBSLUZE ODŠŤAVŇOVAČ TYP: PC-700 PŘED POUŽITÍM SI POZORNĚ PŘEČTĚTE NÁVOD A PONECHTE SI HO PRO PŘÍPAD DALŠÍ POTŘEBY! NÁVOD K OBSLUZE ODŠŤAVŇOVAČ TYP: PC-700 PŘED POUŽITÍM SI POZORNĚ PŘEČTĚTE NÁVOD A PONECHTE SI HO PRO PŘÍPAD DALŠÍ POTŘEBY! PRAVIDLA BEZPEČNOSTI: Nesprávné používání přístroje může způsobit zranění. Tento

Více

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST OSTATNÍCH OSOB JE VELMI DŮLEŽITÁ.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST OSTATNÍCH OSOB JE VELMI DŮLEŽITÁ. NÁVOD K POUŽITÍ DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PŘED POUŽITÍM SKLOKERAMICKÉ VARNÉ DESKY INSTALACE PŘIPOJENÍ K ELEKTRICKÉ SÍTI JAK SNÍŽIT SPOTŘEBU ENERGIE OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ SKLOKERAMICKÉ

Více

Návod k použití Chladnička

Návod k použití Chladnička Chladnička Děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám prokázali tím, že jste si koupili náš přístroj. Při jeho používání Vám přejeme hodně spokojenosti. Chladnička je určena k použití v domácnosti k uchovávání

Více

Bezdrátový sluchátkový stereo systém

Bezdrátový sluchátkový stereo systém 4-529-909-11(1) Bezdrátový sluchátkový stereo systém Návod k obsluze 2014 Sony Corporation MDR-RF811RK Česky Bezdrátový sluchátkový stereo systém VAROVÁNÍ Abyste předešli nebezpečí vzniku požáru nebo úrazu

Více

3cz53251b.fm5 Page 4 Friday, April 11, 2003 12:42 PM JAK SNÍŽIT SPOTŘEBU ENERGIE JAK ODSTRANIT PORUCHU SERVIS INSTALACE

3cz53251b.fm5 Page 4 Friday, April 11, 2003 12:42 PM JAK SNÍŽIT SPOTŘEBU ENERGIE JAK ODSTRANIT PORUCHU SERVIS INSTALACE 3cz53251b.fm5 Page 4 Friday, April 11, 2003 12:42 PM NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM VARNÉ DESKY RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK SNÍŽIT SPOTŘEBU ENERGIE PÉČE A ÚDRŽBA

Více

Indukční varná deska. Návod k obsluze HPI 430 BLA

Indukční varná deska. Návod k obsluze HPI 430 BLA Indukční varná deska Návod k obsluze HPI 430 BLA 1 Všeobecná varování PŘEČTĚTE SI POZORNĚ TYTO POKYNY PRO MAXIMÁLNÍ VYUŽITÍ VAŠÍ VARNÉ DESKY. Doporučujeme, abyste si návod k obsluze uschovali pro případné

Více

SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA

SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA PHS 602 PHS 611 SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA NÁVOD K OBSLUZE Vážený zákazníku Děkujeme, že jste zakoupil výrobek značky PHILCO. Aby váš spotřebič sloužil co nejlépe, přečtěte si všechny pokyny v tomto návodu.

Více

Návod k použití a údržbě Model: SPE OHŘÍVACÍ VANA

Návod k použití a údržbě Model: SPE OHŘÍVACÍ VANA Návod k použití a údržbě Model: SPE OHŘÍVACÍ VANA 15.8.2004 Strana 1 (celkem 9) TECNOINOX 5410.252.00 CE Prohlášení o shodě Se směrnicemi 73/23/EEC až 93/68/EEC O nízkonapěťových zařízeních. Se směrnicemi

Více

ELEKTRICKÉ SPORÁKY S ELEKTRICKOU TROUBOU

ELEKTRICKÉ SPORÁKY S ELEKTRICKOU TROUBOU Návod k použití a údržbě ELEKTRICKÉ SPORÁKY S ELEKTRICKOU TROUBOU 28.11.2004 Strana 1 (celkem 13) TECNOINOX 5410.256.00 CE Prohlášení o shodě Se směrnicemi 73/23/EEC až 93/68/EEC O nízkonapěťových zařízeních.

Více

Návod k použití. Odsavač par. Obsah. Česky SL 16 (WH)/HA SL 16 (BK)/HA SL 16 IX/HA SL 16 P IX/HA 7HSL 6 CM IX RU/HA 7HSL 6 CM WH RU/HA

Návod k použití. Odsavač par. Obsah. Česky SL 16 (WH)/HA SL 16 (BK)/HA SL 16 IX/HA SL 16 P IX/HA 7HSL 6 CM IX RU/HA 7HSL 6 CM WH RU/HA Návod k použití Odsavač par CZ Česky Obsah SL 16 (WH)/HA SL 16 (BK)/HA SL 16 IX/HA SL 16 P IX/HA 7HSL 6 CM IX RU/HA 7HSL 6 CM WH RU/HA Instalace...5 Instalace Ovladače Údržba...7 Čištění Čištění tukových

Více

Euroengel Profesionální mobilní chladící a mrazící systémy NÁVOD K POUŽITÍ

Euroengel Profesionální mobilní chladící a mrazící systémy NÁVOD K POUŽITÍ Euroengel Profesionální mobilní chladící a mrazící systémy NÁVOD K POUŽITÍ 1 Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4 3 Prostudujte si prosím tuto příručku důkladně předtím, než toto zařízení uvedete do provozu. Uchovávejte

Více

EURONAKUPY.CZ. Návod k použití

EURONAKUPY.CZ. Návod k použití Návod k použití Kávovar Fresh-Aroma-Perfect Deluxe BEEM červená Kávovar Fresh-Aroma-Perfect Superior BEEM černá Kávovar Fresh-Aroma-Perfect Deluxe BEEM stříbrná www.euronakupy.cz Strana 1 (celkem 1) www.euronakupy.cz

Více

Chladící a mrazící skříně HG 5.1 M (GN) HG 5.1 Z (GN)

Chladící a mrazící skříně HG 5.1 M (GN) HG 5.1 Z (GN) Návod na použití Chladící a mrazící skříně HG 5.1 M (GN) HG 5.1 Z (GN) IN-COOL-EX a.s., Ctiborova 407, 272 01 Kladno Tel.: 312 246 756, fax: 312 246 757 www.incoolex.cz, info@incoolex.cz Centrální dispečink

Více

ELEKTRICKÉ SMAŽÍCÍ PÁNVE

ELEKTRICKÉ SMAŽÍCÍ PÁNVE Návod k použití a údržbě Model: FTLE-FTRE-FTCE ELEKTRICKÉ SMAŽÍCÍ PÁNVE 15.8.2004 Strana 1 (celkem 10) TECNOINOX 5410.250.00 CE Prohlášení o shodě Se směrnicemi 73/23/EEC až 93/68/EEC O nízkonapěťových

Více

MIKROVLNNÁ TROUBA. Příručka pro uživatele

MIKROVLNNÁ TROUBA. Příručka pro uživatele MIKROVLNNÁ TROUBA Model: BM1240AX Příručka pro uživatele Tyto pokyny si pečlivě přečtěte dříve, než budete mikrovlnnou troubu instalovat a používat. Do místa níže zapište VÝROBNÍ Č., které najdete na štítku

Více

Návod k použití LC 66651 S-189-01

Návod k použití LC 66651 S-189-01 Návod k použití LC 66651 S-189-01 2 Při čtení návodu sledujte poslední stránky s obrázky. Popis odsavače Druhy provozu Toho lze dosáhnout tehdy, když neuzavíratelnými otvory, např. ve dveřích, oknech,

Více

PÍSKOVÁ FILTRACE STANDARD

PÍSKOVÁ FILTRACE STANDARD PÍSKOVÁ FILTRACE STANDARD Návod k použití model: 58271 CZ Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme, že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží

Více