Smlouva o poskytování a využívání informací č. OLP/167/2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Smlouva o poskytování a využívání informací č. OLP/167/2013"

Transkript

1 Smlouva o poskytování a využívání informací č. OLP/167/2013 Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany, kterými jsou: Název firmy: PRAM Consulting s.r.o. IČ: DIČ: CZ se sídlem: Na Březince 6, Praha 5 zastoupený: Karlem Kapinusem kontaktní osoba (tel, ): Karel Kapinus, tel: , č.ú.: ČSOB, /300 (dále jen dodavatel) a Liberecký kraj IČ DIČ: CZ se sídlem Liberec II, U Jezu 642/2a zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem kraje v plné moci Mgr. Josefem Chýlem, vedoucím odboru kancelář hejtmana kontaktní osoba (tel, ): Mgr. Michaela Kubíčková, , č.ú.: /0100 (dále jen objednatel) tuto smlouvu o poskytování a využívání informací č. OLP/167/2013 I. PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY 1. Předmětem smlouvy je závazek dodavatele poskytovat objednateli plnění způsobem, ve lhůtách a za podmínek smlouvou stanovených a závazek objednatele zaplatit dodavateli za jeho činnost odměnu a poskytnout nezbytnou součinnost. 2. Účelem smlouvy se rozumí zajištění informovanosti vybraných zástupců Krajského úřadu Libereckého kraje (vedoucí odborů a jejich sekretariáty, ředitel krajského úřadu), představitelů Libereckého kraje (členové Rady Libereckého kraje a jejich sekretariáty, členové Zastupitelstva Libereckého kraje, tajemníci a předsedové zastupitelských klubů) a organizací zřizovaných Libereckým krajem či společností s majetkovou účastí Libereckého kraje (Krajská nemocnice Liberec, Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje), apod.

2 II. SPECIFIKACE PLNĚNÍ 1. Plněním dle této smlouvy se rozumí zejména vytváření souboru elektronických informací s obsahem a ve struktuře zadané objednatelem (MONITOR), a to na základě monitorování ústředního a regionálního periodického tisku a zpravodajských pořadů televizního a rozhlasového vysílání ze zdrojů uvedených v bodu 1 přílohy č. 1 této smlouvy a prostřednictvím klíčových slov uvedených v bodu 2 přílohy č. 1 této smlouvy a jeho poskytování, spolu s dalšími souvisejícími službami, objednateli. 2. Plněním této smlouvy se též rozumí: 1) Zálohování elektronické podoby výsledků MONITORU 2) Uchovávání originálních podkladů 3) Technické zajištění předávání výsledků MONITORU 3. Přesná specifikace monitorovaných médií a klíčových slov tvořících MONITOR, je určena v příloze smlouvy č Objednatel si vyhrazuje právo jednostranně změnit klíčová slova, popř. zvýšit či snížit jejich počet. Tuto změnu oznámí dodavateli na kontaktní . Dodavatel se zavazuje monitorovat nová klíčová slova počínaje druhým dnem, který následuje po doručení oznámení na jeho kontaktní Formát a struktura dat: a) přehled všech zpráv a článků k tématu obsahujícímu klíčová slova, nalezených v celoplošných a regionálních zdrojích uvedených v bodu 1 přílohy č. 1 této smlouvy b) plná znění vybraných zpráv a článků ze souboru specifikovaného v předchozím odstavci Data o výše uvedené struktuře s uvedením data, zdroje a autora je dodavatel povinen zasílat denně (v pracovní dny) do 9:00 v elektronické podobě na adresy: Na základě ustanovení článku VI. smlouvy se odměna dodavatele stanovuje takto: - Denní monitoring médií v rozsahu 1000 článků za jeden kalendářní měsíc: SLUŽBA CENA bez DPH / měsíc paušální poplatek za TISK 5 000,00 paušální poplatek za TVR 3 500,00 paušální poplatek za INTERNET 2 500,00 balíček článků (1 000 kusů) 3 000,00 cena za články nad rámec balíčku z TISK, TVR, NET/ kus CENA CELKEM ZA UVEDENOU SLUŽBU ZA MĚSÍC bez DPH K celkové měsíční ceně bude připočtena DPH dle platných právních předpisů. 8,00 Kč/ks ,00

3 III. LHŮTY A DOBY PLNĚNÍ 1. Dodavatel se zavazuje poskytovat objednateli v čase uvedeném ve smlouvě aktuální podobu MONITORU, a to ve struktuře dle bodu 5 článku II. této smlouvy. 2. Objednatel může v případě poruchy při přenosu dat požádat dodavatele o opakované doručení dat. Pokud objednatel nezašle dodavateli písemnou výzvu k opakování dodávky dat nejpozději druhý pracovní den následující po původním termínu dodávky, považují se data za řádně doručená. Za písemnou výzvu se považuje i . IV. PRÁVA A POVINNOSTI DODAVATELE 1. Dodavatel prohlašuje, že má právo poskytovat služby, které jsou předmětem této smlouvy. 2. Dodavatel je povinen poskytovat služby v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou. 3. Dodavatel neodpovídá za zpoždění nebo za nedodání dat, které jsou předmětem plnění, pokud sám nezpůsobil prodlení nebo porušení této povinnosti (tzn. zejména zásahy vyšší moci, například porucha přenosových tras, výpadek el. proudu, apod.). V. PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE 1. Objednatel má právo využívat plnění poskytované mu dodavatelem v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou. 2. Objednatel se zavazuje nepostoupit ani jinak nepředat soubory dodané objednateli na základě této smlouvy ani jejich části osobám mimo okruh vymezený v bodu 2 čl. I. smlouvy, zejména je dále nešířit bez písemného souhlasu dodavatele. 3. Objednatel si je vědom, že informace obsažené v MONITORU mohou být předmětem autorského práva a zavazuje se je použít pouze k účelu smlouvou stanovenému. VI. ODMĚNA DODAVATELE 1. Za plnění dle této smlouvy přísluší dodavateli odměna. 2. Konkrétní výše odměny je určena v čl. II. bod 5 smlouvy. 3. Odměna spolu s DPH je splatná na účet dodavatele na základě daňového dokladu, vystaveného dodavatelem, jehož splatnost je 14 kalendářních dnů ode dne doručení. Takovýto daňový doklad může vystavit dodavatel vždy bezprostředně po skončení kalendářního měsíce, ve kterém bylo plnění řádně poskytnuto. 4. Úrok z prodlení v případě nezaplacení odměny včas činí 0,05% denně z nezaplacené částky.

4 VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou na 12 měsíců s účinností ode dne podpisu smlouvy. Smlouvu může kterákoliv ze smluvních stran písemně vypovědět. Výpovědní lhůta je jeden měsíc a počíná běžet od prvního dne následujícího kalendářního měsíce od data doručení výpovědi druhé straně. 2. Změny této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemného dodatku. 3. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se právní otázky mezi stranami výslovně neupravené obchodním zákoníkem, na jehož použití pro závazkový vztah se obě smluvní strany dohodly v souladu s ustanovením 269 odst. 2 obch. zákoníku. 4. Nedílnou součást této smlouvy tvoří její příloha č Obě smluvní strany prohlašují, že si přečetly všechna ustanovení této smlouvy, rozumějí jim a souhlasí s nimi.) 6. Smlouva se vyhotovuje ve třech originálech, z nichž jeden obdrží dodavatel a dva objednatel. 7. Smlouva nabývá platnosti okamžikem podpisu oběma smluvními stranami. V Liberci dne. V.dne.. Liberecký kraj PRAM Consulting s.r.o Mgr. Josef Chýle Karel Kapinus

5 Příloha č. 1 smlouvy č. OLP/167/2013 V souladu s bodem 3 článku II. a článkem III. smlouvy se výše uvedené strany dohodly na následujícím: Stanovuje se seznam periodik a seznam klíčových slov pro tvorbu monitoringu médií. Seznam periodik v elektronické podobě Česká republika - Celostátní deníky Aha! (Aha! Tv); Blesk (Blesk magazín, Reality & Bydlení); E15 (Profit, ZEN magazín); Haló noviny; Hospodářské noviny (Víkend HN, Proč ne?, IN magazín); Lidové noviny (Pátek Lidových novin, Esprit); Mladá fronta DNES (Doma DNES, Ona DNES, Magazín Mladé fronty DNES, Magazín Víkend DNES, City DNES, CITY LIFE, City DNES - Brno); Právo (STYL, Magazín Práva, Dům a bydlení); Sport (Sport magazín) Česká republika - České regionální tituly Benešovský deník; Berounský deník; Boleslavský deník; Bulvár; Českobudějovický deník; Českokrumlovský deník; Českolipský deník; Děčínský deník; Domažlický deník; Homér; Hradecký deník; Chebský deník; Chomutovské noviny; Chomutovský deník; Chrudimský deník; Jablonecký deník; Jičínský deník; Jihlavské listy; Jindřichohradecký deník; Karlovarské radniční listy; Karlovarský deník; Kladenský deník; Klatovský deník; Kolínský deník; Krkonošský deník; Kutnohorský deník; LIBERECKÉ LISTY; Liberecký deník; Listy Prahy 1; Litoměřický deník; Mělnický deník; Metro (MEN/WOMEN only); Mostecký deník; Náchodský deník; Náš region; Náš Zlín; Naše Praha 2; Naše Praha 9; Naše Teplice; Naše Ústí; Nymburský deník (Týdeník Nymbursko); Orlický deník; Pardubické listy; Pardubický deník; Písecký deník; Plzeňský deník; Plzeňský deník - Plzeň-jih, sever; Praha 10; Prachatický deník; Pražský deník (Moje rodina); Příbramský deník; Rakovnický deník; Rokycanský deník; Rychnovský deník; Slánské listy; Sokolovský deník; Strakonický deník; Střední Čechy; Středočeský magazín; Svitavský deník; Svobodný hlas; Táborský deník; Tachovský deník; Teplický deník; Tučňák; Týdeník Domažlicko; Týdeník Klatovska; Týdeník Sokolovska; Ústecký deník; Žatecký a lounský deník Česká republika - Moravské regionální tituly Blanenský deník; Brněnský deník; Brněnský Metropolitan; Brno Business; Bruntálský a krnovský deník; Břeclavský deník; Dobrý den s kurýrem; Frýdecko-místecký a třinecký deník; Havířovský deník; Havlíčkobrodský deník; HLÁSKA; Hodonínský deník; Horácké noviny; Horizont; Hranický týden; Jihlavský deník; Jižní listy; Karvinský deník; Kroměřížský deník; Moravské hospodářství; Moravskoslezský deník; Moravský sever; Naše Frýdeckomístecko; Naše Ostrava; Naše Valašsko - regionální týdeník; NEW express; Nové Přerovsko; Novojičínský deník; Nový život - zpravodajský týdeník; Olomoucký deník; Opavský a hlučínský deník; Pelhřimovský deník; Prostějovský deník; Prostějovský týden; Přerovský a hranický deník; Radniční listy města Olomouc; REGION OPAVSKO; Slovácké noviny - regionální týdeník; Slovácko - regionální týdeník; Slovácký deník; Šumperský a jesenický deník; Třebíčský deník; Týden u nás, okresní noviny; Týdeník Bruntálský Region; Týdeník Frýdecko-Místecko; Týdeník Havířovsko; Týdeník Karvinsko; Týdeník Krnovské noviny; Týdeník okresu Nový Jičín; Týdeník Opavský a Hlučínský Region; Valašský deník; Vysočina - regionální týdeník; Vyškovské noviny; Vyškovský deník; Zlínský deník; Znojemské noviny; Znojemsko; Znojemský deník; Žďárský deník

6 Česká republika - Oborové tituly Ekonomické a politické Auditor; Bankovnictví; Bankovnictví (newsletter); Bezpečnost a hygiena práce; CIO Business World; Daně a právo v praxi; Daňový expert; Demokratický střed; Direkt; Ekonom; Euro; Finanční management; Finanční management (newsletter); FINANČNÍ, DAŇOVÝ A ÚČETNÍ BULLETIN; FP news (newsletter); FP-finanční poradce; ChannelWorld; Konkursní noviny; Lobby; Marketing & Media; Mezinárodní politika; Moderní obec; Moderní obec (newsletter); Moderní řízení; Newsletter CEP (newsletter); Obec & finance; Otázky & odpovědi z praxe; Parlament, vláda, samospráva; Parlamentní listy; Parlamentní magazín; Podnikatel; Pojistný obzor; Práce a mzda; Právní rádce; PRÁVO & BYZNYS; Prosperita (Madam business); Přehled dotačních programů a příležitostí; Revue Sondy; Sign; Strategie; Trafikant; TREND marketing; Účetnictví v praxi; Účetnictví v zemědělství; UNES; Výběr Průmysl a podnikání AGE MANAGEMENT; AGRObase zpravodaj; All for POWER; Apetit; ASB; Bar Life; BEVERAGE & GASTRO; CAXMIX; Český export; Development news; Domo; Doprava a silnice; Dopravák; Dopravní noviny; ERA 21; F.O.O.D.; FACILITY MANAGER; Fasády; Fleet (newsletter); Forbes Česko; Horeka; Hotel & Spa Management; HR Forum; HR Management; HR management (newsletter); Interiér; Kadeřnická a kosmetická praxe; Komora.cz; Konstrukce; Lastauto omnibus; Logistika; Materiály pro stavbu; Noviny pro grafický průmysl; OBCHOD & FINANCE; Odpady; Odpady (newsletter); PRO-ENERGY; Realit (Developer); Realizace staveb; Regal; Regal (newsletter); Reliant Logistic News; Rescue Report; Retail info Plus; Silnice a železnice; Spektra; Stavba; Stavebnictví; Stavitel; Střechy, fasády, izolace; Svět tisku; Systémy logistiky; T+T Technika a trh; TECH MAGAZÍN; Technický týdeník; TRADE NEWS; Truck & business; Vlastní firma FRANCHISING; ZBOŽÍ & PRODEJ; Zemědělec IT a telekomunikace Automa; Computer; Computerworld; Elektro; Extra PC; Chip; IT CAD; IT SYSTEMS; Level; PLMnews; Počítač pro každého; Professional Computing; Reseller Magazine; Sdělovací technika; Security World; Světlo; Technik; Technik (newsletter) Auto-moto Auto 7; Auto motor a sport; Auto TIP; Auto TIP - Sportscars; Auto TIP 4x4; AutoEXPERT; AUTOforum; Autohit; AUTOmakers; Automobil revue; Auto-moto speciál; AutoProfi; FLEET; Formule; LeasePlan Magazín; Motocykl; Motorsport magazín; Pneu revue; Svět motorů; Svět motorů Speciál; Trucker; Tyres & Equipment Společenské zahraniční zajímavost; A2; ABC; Aha! neděle; Art + antiques; Babylon; Blesk Hobby; Blesk pro ženy; Blesk zdraví; Bravo; Bravo Girl!; Burda; Claudia; CSR fórum; Dáma; Dieta; Dossier; Elle; Elle decoration; Evropské noviny; Fajn život; ForMen; GEO; Glanc; HD WORLD; Host; Chvilka pro tebe; Instinkt; InStyle; JOY; Katka; Katka křížovky; Kondice; Krajské noviny; Kuchyně.CZ; LINDA; Literární noviny; LOOK magazine; Marianne (Marianne VIP); Marie Claire; Maxim; Můžeš; Nedělní Blesk; Nový prostor; Pestrý svět; Pošli recept; Praktická moderní žena; Překvapení; Reflex; Respekt; Romano voďi; Rytmus života; Sedmička; Sport&Wellness Management; Story; Studenta web&mag; Svět ženy; Svět ženy - Dáša; Svět ženy - ZDRAVÍ; ŠÍP plus; The Spiritor; Tina; TV max; Tv Plus; Tv Pohoda; TV Revue; Tvar; Týden; Týdeník Květy; Týdeník

7 Rozhlas; Týdeník Televize; Vlasta; Xantypa; Zdraví; Žena a život Hobby Bydlení; Bydlení, stavby, reality; Design & Home; Domov; DOMUS AUREA; Dům a zahrada; Filmový přehled; Fitstyl; Foto video; Golf Digest; Home; Chatař & chalupář; Marianne bydlení; Moderní byt; Můj dům; Náš útulný byt; Naše krásná zahrada; Nedělní Sport; Nejlepší recepty; Nordic; Panel plus; Pěkné bydlení; Rodinný dům; Snow; Sport GÓÓÓL!; STEREO & VIDEO; Svět koupelen; Svět kuchyní; Udělej si sám Veřejná sféra a ostatní Betynka; Děti a MY; Florence; GeoBusiness (GEOinformace); Informatorium 3-8; Lidé a země; Maminka; Medical Tribune; Moje psychologie; Moje zdraví; National Geographic Česko; Postgraduální medicína; Practicus; Psychologie dnes; Rodina a škola; Řízení školy; Sestra; TEMPUS Medicorum; Týdeník školství; Zdravotnické noviny (Lékařské listy); Zdravotnické noviny - ZDN; Zeměměřič Česká republika - Celostátní televizní stanice ČT 1 Otázky Václava Moravce; Týden v regionech - JM; Týden v regionech - OS; Z metropole; Zprávy ve 12; Auto Moto Revue; Auto Moto Styl; Černé ovce; Události v regionech - Brno; Události v regionech - Ostrava; Události v regionech - Praha; Události; Branky, body, vteřiny; Otázky Václava Moravce - speciál; Reportéři ČT; Máte slovo; 168 hodin ČT 2 Přidej se; Nedej se; Evropa dnes; Krásný ztráty (anotováno) ČT 24 Studio 6 (anotováno); Zprávy 6:00; Zprávy 6:30; Zprávy; Zprávy 7:30; Zprávy 8:00; Studio 6 II (anotováno); Zprávy 08:30; Studio ČT24 - Zprávy 9:30; Studio ČT24 - Ekonomika; Ekonomika 10:45; Studio ČT24 - Zprávy 11:00; Polední události; Otázky Václava Moravce II.; Studio Burza; Události v regionech - víkend; Interview ČT24; Hyde Park; Ekonomika 21:10; Události, komentáře Prima Family Autosalon; Partie; Zprávy TV Prima; Krimi zprávy; Krimi plus RTA TV Nova Snídaně s Novou (anotováno); Snídaně s Novou (Ranní Televizní noviny 6:00, Ranní Televizní noviny 6:30, Ranní Televizní noviny 7:00, Ranní Televizní noviny 7:30, Ranní Televizní noviny 8:00); Ranní Televizní noviny 8:30; Volejte Novu; Polední Televizní noviny; Odpolední Televizní noviny; Televizní noviny; Sportovní noviny; Střepiny; Noční Televizní noviny Česká republika - Regionální televizní stanice TV Metropol Zprávy 15:00; Zprávy 18:30 Česká republika - Celostátní rozhlasové stanice

8 ČRo 1 - Radiožurnál Zprávy 7:00; Zprávy o sedmé; Ranní interview 07:50; Ranní interview 08:50; Dopolední Radiožurnál 9:00 (Zprávy 9:00); Zblízka; Host radiožurnálu; Zprávy 12:00; Zprávy o dvanácté; Ozvěny dne 12:10; Odpolední Radiožurnál 17:00 (Zprávy 17:00); Dvacet minut Radiožurnálu; Zprávy o šesté; Ozvěny dne 18:10; Stalo se dnes ČRo 2 - Praha Jak to vidí; Poradna ČRo 6 Zprávy 18:00; Názory a argumenty; Média v postmoderním světě; Člověk a obec; Zeměžluč (anotováno); Zaostřeno na finance; Studio STOP ČRo 7 - Praha ČRo Rádio Česko Rozhovor na aktuální téma 08:08; Událost dne; Rozhovor na aktuální téma 09:08; Rozhovor na aktuální téma 10:08; Rozhovor na aktuální téma 13:08; Rozhovor na aktuální téma 14:08; Rozhovor na aktuální téma 15:08; Studio Česko Frekvence 1 Zprávy 7:00; Zprávy 10:00; Zprávy 12:00; Press klub; Rozhlasové noviny Impuls Zprávy 8:00; Zprávy 13:00; Impulsy Václava Moravce; Zprávy 18:00 Česká republika - Regionální rozhlasové stanice ČRo Brno Radionoviny 17:00; Otázky a odpovědi ČRo České Budějovice Bez obalu; Události regionu 17:00 ČRo Hradec Králové Události regionu - Hradec Králové; Události dne 18:00 ČRo Olomouc Týden v našem kraji 08:05; Události regionu 17:00 ČRo Ostrava Události regionu 17:00 ČRo Pardubice Události regionu 13:00; Události regionu 17:00 ČRo Plzeň Poradíme vám - lékařská témata; Události dne - Karlovarský kraj; Události dne - PL, KV kraj; Události dne - Plzeňský kraj ČRo Regina Zprávy 09:00; Události dne 13:00; Třináctka; Události dne 18:00 ČRo Region, Středočeský kraj Ranní region; Tandem; Hubnutí s Kateřinou Cajthamlovou; K věci; Události regionu 16:00; Týden v regionu ČRo Region, Vysočina Události regionu 13:00; Narovinu ČRo Sever Informace ze severu Čech 09:40; Host na severu; Informace ze severu Čech 10:40; Informace ze severu Čech 11:20; Informace ze severu Čech 13:20; Informace ze severu Čech 13:40; Informace ze severu Čech 15:20; Informace ze severu Čech 15:40; Události v regionu 16:00; Události regionu - Ústecký kraj; Planetárium; Události v regionu 18:00

9 Hitrádio FAKTOR Hitrádio FM Hitrádio FM PLUS Hitrádio MAGIC Hitrádio MAGIC BRNO Hitrádio Orion Hitrádio Vysočina Kiss Morava - Ostrava Zprávy 16:45 Rádio Blaník - jižní Čechy Rádio Blaník - jižní Morava Rádio Blaník - Praha Rádio Blaník - severní Čechy Rádio Blaník - střední Čechy Rádio Blaník - východní Čechy Rádio Blaník - západní Čechy Rádio City Zprávy 07:55; Zprávy 13:55; Zprávy 16:55 Rádio Čas Zprávy 16:45 Česká republika - Internetové servery Monitorovány jsou weby nebo jejich části, které jsou vydavatelem povoleny k monitorování. abclinuxu.cz; abicko.cz; ahaonline.cz; akcie.cz; aktualne.cz; allforpower.cz; AUTO.cz; auto.idnes.cz; autoforum.cz; autofox.cz; autorevue.cz; autoweb.cz; avmania.cz; bankovnictvi.ihned.cz; bankovnipoplatky.com; bigbloger.lidovky.cz; biom.cz; blesk.cz; bleskove.centrum.cz; blisty.cz; blog.ihned.cz; brno.idnes.cz; budejovice.idnes.cz; buildingnews.cz; businessinfo.cz; businessit.cz; businessworld.cz; bydlet.cz; bydletvpanelu.cz; byznys.ihned.cz; cad.cz; casd.cz; cdr.cz; cenyenergie.cz; ceska-media.cz; ceskapozice.cz; ceskenoviny.cz; cestovani.idnes.cz; cfoworld.cz; computerworld.cz; connect.cz; corporateict.cz; ct24.cz; czso.cz; ČRo - brno.cz; ČRo - cb.cz; ČRo - cro6.cz; ČRo - hradec.cz; ČRo - olomouc.cz; ČRo - ostrava.cz; ČRo - pardubice.cz; ČRo - plzen.cz; ČRo - praha.cz; ČRo - rádio Česko.cz; ČRo - radiozurnal.cz; ČRo - regina.cz; ČRo - sever.cz; ČRo - strednicechy.cz; ČRo - vltava.cz; ČRo - vysocina.cz; dama.cz; denik.cz; denik.obce.cz; denikreferendum.cz; dialog.ihned.cz; digiarena.cz; digimanie.cz; digizone.cz; diit.cz;

10 doupe.cz; dumfinanci.cz; dvdmag.cz; dychame.cz; e15.cz; e-auto.cz; efotbal.cz; ekolist.cz; ekonom.cz; ekonomika.idnes.cz; eportal.cz; eprofil.cz; eregal.ihned.cz; euportal.cz; eurabia.cz; euractiv.cz; euro.e15.cz; euroskop.cz; euserver.cz; fanzine.cz; finance.cz; finance.idnes.cz; financninoviny.cz; finexpert.cz; finmag.cz; finparada.cz; franchisinginfo.cz; freshin.cz; gamezine.cz; golfinfo.cz; hdworld.cz; hotel-spa.ihned.cz; hradec.idnes.cz; hrej.cz; hybrid.cz; hypoindex.cz; channelworld.cz; chip.cz; chrudimskenoviny.cz; i60.cz; ibrno.cz; ictmanazer.cz; ictsecurity.cz; idnes.cz - blog; idobryden.cz; ihned.cz; infoportaly.cz; investicniweb.cz; investujeme.cz; ipoint.cz; i- region.eu; isport.cz; istavinfo.cz; itbiz.cz; jarodic.cz; jihlava.idnes.cz; jihoceskenovinky.cz; jihomoravskenovinky.cz; kafe.cz; kamjezdi.cz; Kariera.iHNed.cz; karlovarskenovinky.cz; konstrukce.cz; kralovehradeckenovinky.cz; kuchyne.cz; kurzy.cz; lekarnici.cz; liberec.idnes.cz; libereckenovinky.cz; lidovky.cz; life.ihned.cz; listyjm.cz; logistika.ihned.cz; louc.cz; lupa.cz; magazin.e15.cz; MaM.cz; maminka.cz; marieclaire.cz; markething.cz; marketingovenoviny.cz; mediafax.cz; mediaguru.cz; mediainfo.cz; mediar.cz; mesec.cz; metropol.cz; mix.cz; mobil.cz; mobilenet.cz; mobilizujeme.cz; mobilmag.cz; mobilmania.cz; mobinfo.cz; moderniobec.ihned.cz; moravskoslezskenovinky.cz; motoforum.cz; nasepenize.cz; nasliberec.cz; natoaktual.cz; nazeleno.cz; nearfield.cz; nekultura.cz; netguru.cz; netshopper.cz; neviditelnypes.cz; neziskovky.cz; notebooky.cz; nova.cz; novinky.cz; novinkyvysocina.cz; obcanskavystavba.cz; obydleni.cz; olomouc.idnes.cz; olomouckenovinky.cz; ona.idnes.cz; opojisteni.cz; ostrava.idnes.cz; parabola.cz; pardubice.idnes.cz; pardubickenovinky.cz; parlamentnilisty.cz; pcworld.cz; penize.cz; penizenavic.cz; personalista.com; plzen.idnes.cz; plzenskenovinky.cz; podnikatel.cz; politikon.cz; pooh.cz; praha.idnes.cz; prazskenovinky.cz; prekon.cz; profit.cz; protext.cz; prvnizpravy.cz; psp.cz; radiotv.cz; reality.idnes.cz; reflex.cz; resellerchannel.cz; respekt.cz; revue.idnes.cz; root.cz; rvp.cz; sanep.cz; scienceworld.cz; sedmicka.cz; silnice-zeleznice.cz; slasti.cz; smartworld.cz; spelos.com; sport.aktualne.centrum.cz; sport.cz; sport.idnes.cz; sport.ihned.cz; sportovninoviny.cz; stavitel.ihned.cz; stereomag.cz; strategie.e15.cz; stredoceskenovinky.cz; studentworld.cz; super.cz; svet-bydleni.cz; svethardware.cz; svethospodarstvi.wdt.cz; svetsiti.cz; systemonline.cz; tech.ihned.cz; technet.cz; technik.ihned.cz; technikaatrh.cz; tipcars.com; tn.cz; topdrive.cz; topzine.cz; trendybydleni.cz; tyden.cz; tydenvlk.cz; tyinternety.cz; tzbinfo.cz; usteckenovinky.cz; usti.idnes.cz; vary.idnes.cz; vasevec.cz; virtually.cz; vitalia.cz; vodohospodarske-stavby.cz; vzdelani.cz; webreporter.cz; xman.idnes.cz; zajidlem.cz; zdn.cz; zena.centrum.cz; zena-in.cz; zenavaute.cz; zive.cz; zlin.idnes.cz; zlinskenovinky.cz; zpravy.idnes.cz; zpravy.rozhlas.cz

11 Seznam klíčových slov Martin Půta, hejtman Ivana Hujerová, členka rady, resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a rozvoje venkova Josef Jadrný, náměstek hejtmana, resort životního prostředí a zemědělství Bc. Zuzana Kocumová, statutární náměstkyně, resort zdravotnictví, tělovýchovy a sportu Alena Losová, dipl. um, členka rady kraje, resort školství, mládeže a zaměstnanosti PhDr. Hana Maierová, náměstkyně hejtmana, resort cestovního ruchu, památkové péče a kultury Vladimír Mastník, člen rady kraje, resort dopravy Marek Pieter, náměstek hejtmana, resort ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky Mgr. Petr Tulpa, člen rady kraje, resort sociálních věcí Mgr. Jan Korytář Bc. Stanislav Mackovík Ing. Michael Canov PhDr. Jaromír Baxa Mgr. Lenka Kadlecová Vladimír Stříbrný Ing. Eva Burešová Kateřina Klikarová Lena Mlejnková Mgr. Romana Žatecká Ing. Petr Beitl Lukáš Čížek Mgr. Jaromír Dvořák Ing. Blanka Nedvědická MUDr. Vladimír Šámal PhDr. Miroslav Hudec Ing. František Pešek Ing. Vladimír Boháč Josef Souček Ing. Miloš Tita František Chot Ivan Kunetka Jiří Löffelmann Ing. Tomáš Sláma Pavel Petráček Mgr. Otakar Špetlík Mgr. Tomáš Vlček Mgr. Radek Cikl Jan Dvořák André Jakubička Josef Adamčík RNDr. Vít Příkaský Martin Sepp Mgr. Miroslav Beran Bc. Zdeněk Bursa Mgr. Vladimír Richter

12 Mgr. René Havlík Mgr. Josef Chýle Ing. Ilja Štěpánek Ing. Jiřina Princová Bc. Martina Teplá Mgr. Martin Nechvíle Ing. Jan Čáp Ing. Jaroslava Janečková PhDr. Alena Riegerová Mgr. Karel Ulmann RNDr. Kateřina Lauermannová Ing. Pavel Tvrzník JUDr. Jiří Němec Ing. Vladimír Koudelka Bc. Petra Řepíková Mgr. Michael Otta kraj-lbc.cz Krajská nemocnice Liberec Nemocnice Liberec krajský úřad Libereckého kraje liberecký hejtman liberecký kraj liberecký krajský úřad liberecký krajský zastupitel / zastupitelstvo zastupitel / zastupitelstvo Libereckého kraje rada / radní Libereckého kraje

Czech Republic Distribution Points

Czech Republic Distribution Points Czech Republic Distribution Points Distribution to major consumer, business and trade press, news agencies, magazines, newspapers, television and radio stations, and websites in the Czech Republic. Marketwired

Více

24 hodin Deník Směr Listy hlavního města Prahy Pátek Lidových novin Slovo. Auditor Denní Telegraf Listy Jindřichohradecka Pelhřimovský deník SME

24 hodin Deník Směr Listy hlavního města Prahy Pátek Lidových novin Slovo. Auditor Denní Telegraf Listy Jindřichohradecka Pelhřimovský deník SME Příloha 1 24 hodin Deník Směr Listy hlavního města Prahy Pátek Lidových novin Slovo Auditor Denní Telegraf Listy Jindřichohradecka Pelhřimovský SME Bankovnictví DHK - Daňová a Hospodářská Kartotéka Listy

Více

Týden knihoven. 30. 9. 2011 až 10. 10. 2011. Mediální analýza. IČ: 26694484, DIČ: CZ26694484, Spisová značka B. 7642, Městský soud v Praze

Týden knihoven. 30. 9. 2011 až 10. 10. 2011. Mediální analýza. IČ: 26694484, DIČ: CZ26694484, Spisová značka B. 7642, Městský soud v Praze Týden knihoven Mediální analýza 30. 9. 0 až 0. 0. 0 Anopress IT, a. s., Prvního pluku a, 86 00 Praha 8 Tel.: +0 0 80, www.anopress.cz, obchod@anopress.cz IČ: 6698, DIČ: CZ6698, Spisová značka B. 6, Městský

Více

Březen měsíc čtenářů

Březen měsíc čtenářů Březen měsíc čtenářů Mediální analýza 1. 31. 3. 2011 Anopress IT, a. s., Prvního pluku 12a, 186 00 Praha 8., Tel.: +420 255 729 672, www.anopress.cz, obchod@anopress.cz IČ: 26694484, DIČ: CZ26694484, Spisová

Více

MediaProjekt - výsledky čtenosti titulů

MediaProjekt - výsledky čtenosti titulů MediaProjekt - výsledky čtenosti titulů Celostátní deníky Blesk (bez neděle) 1 370 382 1 343 367 1 379 352,3 1 404 347,0 25-5,3 1 426 385,3-22 -38,3 Mladá fronta DNES 819 237,4 816 231 834 224,1 791 221,2-43

Více

MEDIA PROJEKT. 4. čtvrtletí 2013 a 1. čtvrtletí 2014

MEDIA PROJEKT. 4. čtvrtletí 2013 a 1. čtvrtletí 2014 MEDIA PROJEKT 4. čtvrtletí 2013 a 1. čtvrtletí 2014 Základní parametry výzkumu realizace MEDIAN a STEM/MARK vícestupňový stratifikovaný náhodný adresní výběr face to face dotazování s využitím notebooku

Více

Týden knihoven až Mediální analýza. IČ: , DIČ: CZ , Spisová značka B. 7642, Městský soud v Praze

Týden knihoven až Mediální analýza. IČ: , DIČ: CZ , Spisová značka B. 7642, Městský soud v Praze Týden knihoven Mediální analýza 0. 9. 00 až 7. 0. 00 Anopress IT, a. s., Prvního pluku a, 8 00 Praha 8 Tel.: +0 79 7, www.anopress.cz, obchod@anopress.cz IČ: 98, DIČ: CZ98, Spisová značka B. 7, Městský

Více

MEDIA PROJEKT. 2. čtvrtletí 2015 a 3. čtvrtletí 2015

MEDIA PROJEKT. 2. čtvrtletí 2015 a 3. čtvrtletí 2015 MEDIA PROJEKT 2. čtvrtletí 2015 a 3. čtvrtletí 2015 Základní parametry výzkumu realizace MEDIAN a STEM/MARK stratifikovaný náhodný výběr lokalit adresní výběr kombinovaný s náhodným výběrem v lokalitě

Více

1. čtvrtletí + 2. čtvrtletí MEDIA PROJEKT

1. čtvrtletí + 2. čtvrtletí MEDIA PROJEKT 2012 1. čtvrtletí + 2. čtvrtletí MEDIA PROJEKT PROGRAM PREZENTACE Metodika U 2012 Odhady čtenosti deníků a suplementů za 1. čtvrtletí 2012 a 2. čtvrtletí 2012 Odhady čtenosti časopisů za 1. čtvrtletí 2012

Více

MEDIA PROJEKT. 2. a 3. čtvrtletí 2014

MEDIA PROJEKT. 2. a 3. čtvrtletí 2014 MEDIA PROJEKT 2. a 3. čtvrtletí 2014 Základní parametry výzkumu realizace MEDIAN a STEM/MARK vícestupňový stratifikovaný náhodný adresní výběr face to face dotazování s využitím notebooku (CAPI) část dotazníku

Více

3. čtvrtletí + 4. čtvrtletí MEDIA PROJEKT

3. čtvrtletí + 4. čtvrtletí MEDIA PROJEKT 2010 3. čtvrtletí + 4. čtvrtletí MEDIA PROJEKT PROGRAM PREZENTACE Metodika U 2010 Odhady čtenosti deníků a suplementů za 3. čtvrtletí 2010 a 4. čtvrtletí 2010 Odhady čtenosti časopisů za 3. čtvrtletí 2010

Více

3. čtvrtletí + 4. čtvrtletí MEDIA PROJEKT

3. čtvrtletí + 4. čtvrtletí MEDIA PROJEKT 2012 3. čtvrtletí + 4. čtvrtletí MEDIA PROJEKT PROGRAM PREZENTACE Metodika U 2012 Odhady čtenosti deníků a suplementů za 3. čtvrtletí 2012 a 4. čtvrtletí 2012 Odhady čtenosti časopisů za 3. čtvrtletí 2012

Více

2010-2011. 4. čtvrtletí + 1. čtvrtletí MEDIA PROJEKT

2010-2011. 4. čtvrtletí + 1. čtvrtletí MEDIA PROJEKT 2010-2011 4. čtvrtletí + 1. čtvrtletí MEDIA PROJEKT PROGRAM PREZENTACE Metodika U 2011 Odhady čtenosti deníků a suplementů za 4. čtvrtletí 2010 a 1. čtvrtletí 2011 Odhady čtenosti časopisů za 4. čtvrtletí

Více

VÝZKUM ODHADŮ ČTENOSTI MEDIA PROJEKT

VÝZKUM ODHADŮ ČTENOSTI MEDIA PROJEKT VÝZKUM ODHADŮ ČTENOSTI MEDIA PROJEKT Zdroj údajů: Media projekt realizace GfK Praha MEDIAN Období: 1. 4. 30. 9. 200 a 1. 4. 30. 9. 2006 V následujících tabulkách a grafech zveřejňujeme výsledky z výzkumu

Více

Březen měsíc čtenářů

Březen měsíc čtenářů Březen měsíc čtenářů Mediální analýza.. až.. Anopress IT, a.s., Prvního pluku a, 86 Praha 8, Tel.: + 55 79 67, www.anopress.cz, anopress@anopress.cz OBSAH Úvod... 3 Zdroje... 3 Časové období... Hodnota

Více

MEDIA PROJEKT. 4. čtvrtletí 2014 a 1. čtvrtletí 2015

MEDIA PROJEKT. 4. čtvrtletí 2014 a 1. čtvrtletí 2015 MEDIA PROJEKT 4. čtvrtletí 2014 a 1. čtvrtletí 2015 Základní parametry výzkumu realizace MEDIAN a STEM/MARK stratifikovaný náhodný výběr lokalit adresní výběr kombinovaný s náhodným výběrem v lokalitě

Více

MEDIA PROJEKT. 2. a 3. čtvrtletí 2016

MEDIA PROJEKT. 2. a 3. čtvrtletí 2016 Základní parametry výzkumu realizace MEDIAN a STEM/MARK stratifikovaný náhodný výběr lokalit adresní výběr kombinovaný s náhodným výběrem v lokalitě s kvótním zakončením face to face dotazování s využitím

Více

4. čtvrtletí 2007 a 1. čtvrtletí 2008. MEDIA PROJEKT 4. čtvrtletí 2007 a 1. čtvrtletí 2008 MEDIA PROJEKT PREZENTACE

4. čtvrtletí 2007 a 1. čtvrtletí 2008. MEDIA PROJEKT 4. čtvrtletí 2007 a 1. čtvrtletí 2008 MEDIA PROJEKT PREZENTACE PREZENTACE MEDIA PROJEKT 4. čtvrtletí 2007 a 1. čtvrtletí 2008 Program prezentace Metodika Media Projektu 2008 Odhady čtenosti deníků a suplementů za 4. čtvrtletí 2007 a 1. čtvrtletí 2008 Odhady čtenosti

Více

MediaProjekt - výsledky čtenosti titulů

MediaProjekt - výsledky čtenosti titulů MediaProjekt - výsledky čtenosti titulů Celostátní deníky Blesk (bez neděle) 1 426 385,3 1 370 382 1 343 367 1 379 352,3 36-14,7 1 420 388-41 -35,7 Mladá fronta DNES 874 241,7 819 237,4 816 231 834 224,1

Více

Seznam monitorovaných médií databanky TamTam (pro knihovny)

Seznam monitorovaných médií databanky TamTam (pro knihovny) Seznam monitorovaných médií databanky TamTam (pro knihovny) Aktuální zdroje Celostátní média Celostátní deníky Blesk Impuls Haló noviny Slovo Hospodářské noviny Super Sport Telegraf Mladá fronta Dnes Zemědělské

Více

MEDIA PROJEKT. 4. čtvrtletí 2016 a 1. čtvrtletí 2017

MEDIA PROJEKT. 4. čtvrtletí 2016 a 1. čtvrtletí 2017 Základní parametry výzkumu realizace MEDIAN a STEM/MARK stratifikovaný náhodný výběr lokalit adresní výběr kombinovaný s náhodným výběrem v lokalitě s kvótním zakončením face to face dotazování s využitím

Více

MediaProjekt - výsledky čtenosti titulů

MediaProjekt - výsledky čtenosti titulů MediaProjekt - výsledky čtenosti titulů Celostátní deníky Blesk (bez neděle) 1 369 399,1 1 420 388 1 426 385,3 1 370 382-56 -3,3 1 390 407,6-20 -25,6 Mladá fronta DNES 892 244 874 241,9 874 241,7 819 237,4-55

Více

MEDIA PROJEKT. 2. a 3. čtvrtletí 2017

MEDIA PROJEKT. 2. a 3. čtvrtletí 2017 2. a 3. čtvrtletí 2017 Základní parametry výzkumu realizace MEDIAN a STEM/MARK stratifikovaný náhodný výběr lokalit adresní výběr kombinovaný s náhodným výběrem v lokalitě s kvótním zakončením face to

Více

září 2012 Médium* Cena Počet Plocha

září 2012 Médium* Cena Počet Plocha září 2012 Médium* Cena Počet Plocha TOTAL 1,679,219,765 Kč 66604 19721.07 100+1 zahraniční zajímavost 3,183,728 Kč 33 18.5 21. Století 2,024,100 Kč 22 8.67 21. Století EXTRA 21. STOLETÍ JUNIOR 1,227,600

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB MONITORING MÉDIÍ

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB MONITORING MÉDIÍ Č.j.: 18/2016-072-ORG Ev.č.: S-178-072/2016 Výtisk č.: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB MONITORING MÉDIÍ uzavřená na základě ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále

Více

AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři. Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ÚNOR 2015

AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři. Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ÚNOR 2015 AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ÚNOR 2015 ÚNOROVÉ TISKOVÉ ZPRÁVY Pokuty v MHD: vyplatí se zaplatit okamžitě. V případě nejasností naopak počkat! PRAHA,

Více

Advokátní kancelář Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o. Přehled mediálních výstupů Leden 2013

Advokátní kancelář Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o. Přehled mediálních výstupů Leden 2013 Advokátní kancelář Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o. Přehled mediálních výstupů Leden 2013 1. TISKOVÉ ZPRÁVY Téma: Dovolená na horách Lednová tisková zpráva byla distribuována 30. ledna 2013

Více

MEDIA PROJEKT UNIE VYDAVATELŮ ASMEA SKMO

MEDIA PROJEKT UNIE VYDAVATELŮ ASMEA SKMO 2016 1.1. - 17.12. MEDIA PROJEKT UNIE VYDAVATELŮ ASMEA SKMO MEDIA PROJEKT je realizován společnostmi MEDIAN a STEM/MARK. V období od 1.1.2016-17.12.2016 bylo dotazováno celkem 25 232 náhodně vybraných

Více

Objem inzerce v periodickém tisku v lednu 2014 podle monitoringu Admosphere

Objem inzerce v periodickém tisku v lednu 2014 podle monitoringu Admosphere Objem inzerce v periodickém tisku v lednu 2014 podle monitoringu Admosphere Titul Leden 2014 Inzerce v Kč Počet inzerátů Počet inz. stran 100+1 zahraniční zajímavost 1,630,000 15 10.0 21. Století 1,658,448

Více

MEDIA PROJEKT UNIE VYDAVATELŮ ASOCIACE KOMUNIKAČNÍCH AGENTUR ARA S SKMO

MEDIA PROJEKT UNIE VYDAVATELŮ ASOCIACE KOMUNIKAČNÍCH AGENTUR ARA S SKMO 2013 1.1. - 17.12. MEDIA PROJEKT UNIE VYDAVATELŮ ASOCIACE KOMUNIKAČNÍCH AGENTUR ARA S SKMO 20 LET MEDIA PROJEKTU 1994-2014 MEDIA PROJEKT je realizován společnostmi MEDIAN a STEM/MARK. V období od 1.1.2013

Více

MEDIA PROJEKT. 4. čtvrtletí 2015 a 1. čtvrtletí 2016

MEDIA PROJEKT. 4. čtvrtletí 2015 a 1. čtvrtletí 2016 MEDIA PROJEKT 4. čtvrtletí 2015 a 1. čtvrtletí 2016 Základní parametry výzkumu realizace MEDIAN a STEM/MARK stratifikovaný náhodný výběr lokalit adresní výběr kombinovaný s náhodným výběrem v lokalitě

Více

REGIONÁLNÍ ODHADY ČTENOSTI DENÍKŮ (odhad čtenosti v tisících osob)

REGIONÁLNÍ ODHADY ČTENOSTI DENÍKŮ (odhad čtenosti v tisících osob) VÝZKUM ODHADŮ ČTENOSTI MEDIA PROJEKT Zdroj údajů: Media projekt realizace GfK Praha MEDIAN Období: 1. 4.. 9. 00 V následujících grafech zveřejňujeme výsledky z výzkumu Media projekt za. a 3. čtvrtletí

Více

MEDIA PROJEKT 2012/2013 1.10. - 31.3. UNIE VYDAVATELŮ ASOCIACE KOMUNIKAČNÍCH AGENTUR ARA S SKMO

MEDIA PROJEKT 2012/2013 1.10. - 31.3. UNIE VYDAVATELŮ ASOCIACE KOMUNIKAČNÍCH AGENTUR ARA S SKMO 2012/2013 1.10. - 31.3. MEDIA PROJEKT UNIE VYDAVATELŮ ASOCIACE KOMUNIKAČNÍCH AGENTUR ARA S SKMO MEDIA PROJEKT je realizován společnostmi MEDIAN GfK STEM/MARK. V období od 1.10.2012 31.3.2013 bylo dotazováno

Více

PRODANÝ NÁKLAD, ČTENOST A INZERTNÍ VÝKONY TITULŮ ČLENŮ UNIE VYDAVATELŮ V OBDOBÍ 1. AŽ 3. ČTVRTLETÍ 2012

PRODANÝ NÁKLAD, ČTENOST A INZERTNÍ VÝKONY TITULŮ ČLENŮ UNIE VYDAVATELŮ V OBDOBÍ 1. AŽ 3. ČTVRTLETÍ 2012 PRODANÝ NÁKLAD, ČTENOST A INZERTNÍ VÝKONY TITULŮ ČLENŮ UNIE VYDAVATELŮ V OBDOBÍ 1. AŽ 3. ČTVRTLETÍ 2012 Údaje o prodaném nákladu, čtenosti a inzertních výkonech titulů členů Unie vydavatelů jsou v tomto

Více

MEDIA PROJEKT. 3. a 4. čtvrtletí 2013

MEDIA PROJEKT. 3. a 4. čtvrtletí 2013 MEDIA PROJEKT 3. a 4. čtvrtletí 2013 Základní parametry výzkumu realizace MEDIAN a STEM/MARK vícestupňový stratifikovaný náhodný adresní výběr face to face dotazování s využitím notebooku (CAPI) část dotazníku

Více

OVĚŘOVÁNÍ NÁKLADŮ TISKU

OVĚŘOVÁNÍ NÁKLADŮ TISKU OVĚŘOVÁNÍ NÁKLADŮ TISKU Zdroj údajů a grafů: ABC ČR a Unie vydavatelů Období: 1. 1. 2007 až 30. 9. 2007 a 1. 1. 2006 až 30. 9. 2006 Řazení titulů podle systému užitého v Ročence Unie vydavatelů 2007 Rok

Více

8. února 2007 strana 1. GfK Praha Median. Unie vydavatelů, Asociace komunikačních agentur, ARA s, SKMO MEDIA PROJEKT 2006

8. února 2007 strana 1. GfK Praha Median. Unie vydavatelů, Asociace komunikačních agentur, ARA s, SKMO MEDIA PROJEKT 2006 8. února 2007 strana 1 GfK Praha Median Unie vydavatelů, Asociace komunikačních agentur, ARA s, SKMO MEDIA PROJEKT 2006 Media Projekt je realizován společnostmi GfK Praha Median. V období od 1.7.2006-17.12.2006

Více

MEDIA PROJEKT UNIE VYDAVATELŮ ASMEA SKMO

MEDIA PROJEKT UNIE VYDAVATELŮ ASMEA SKMO 2016 1.4. - 30.9. MEDIA PROJEKT UNIE VYDAVATELŮ ASMEA SKMO MEDIA PROJEKT je realizován společnostmi MEDIAN a STEM/MARK. V období od 1.4.2016-30.9.2016 bylo dotazováno celkem 12 622 náhodně vybraných respondentů

Více

2011/2012. 4. čtvrtletí + 1. čtvrtletí MEDIA PROJEKT

2011/2012. 4. čtvrtletí + 1. čtvrtletí MEDIA PROJEKT 2011/2012 4. čtvrtletí + 1. čtvrtletí MEDIA PROJEKT PROGRAM PREZENTACE Metodika U 2012 Odhady čtenosti deníků a suplementů za 4. čtvrtletí 2011 a 1. čtvrtletí 2012 Odhady čtenosti časopisů za 4. čtvrtletí

Více

MEDIA PROJEKT 1.4. - 30.9. UNIE VYDAVATELŮ ASOCIACE KOMUNIKAČNÍCH AGENTUR ARA S SKMO

MEDIA PROJEKT 1.4. - 30.9. UNIE VYDAVATELŮ ASOCIACE KOMUNIKAČNÍCH AGENTUR ARA S SKMO 2014 1.4. - 30.9. MEDIA PROJEKT UNIE VYDAVATELŮ ASOCIACE KOMUNIKAČNÍCH AGENTUR ARA S SKMO 20 LET MEDIA PROJEKTU 1994-2014 MEDIA PROJEKT je realizován společnostmi MEDIAN a STEM/MARK. V období od 1.4.2014

Více

PRODANÝ NÁKLAD, ČTENOST A INZERTNÍ VÝKONY TITULŮ ČLENŮ UNIE VYDAVATELŮ V OBDOBÍ 1. AŽ 3. ČTVRTLETÍ 2011

PRODANÝ NÁKLAD, ČTENOST A INZERTNÍ VÝKONY TITULŮ ČLENŮ UNIE VYDAVATELŮ V OBDOBÍ 1. AŽ 3. ČTVRTLETÍ 2011 PRODANÝ NÁKLAD, ČTENOST A INZERTNÍ VÝKONY TITULŮ ČLENŮ UNIE VYDAVATELŮ V OBDOBÍ 1. AŽ 3. ČTVRTLETÍ 2011 Údaje o prodaném nákladu, čtenosti a inzertních výkonech titulů členů Unie vydavatelů jsou v tomto

Více

MEDIA PROJEKT 2014/2015 1.10. - 31.3. UNIE VYDAVATELŮ ASOCIACE KOMUNIKAČNÍCH AGENTUR ARA S SKMO

MEDIA PROJEKT 2014/2015 1.10. - 31.3. UNIE VYDAVATELŮ ASOCIACE KOMUNIKAČNÍCH AGENTUR ARA S SKMO 2014/2015 1.10. - 31.3. MEDIA PROJEKT UNIE VYDAVATELŮ ASOCIACE KOMUNIKAČNÍCH AGENTUR ARA S SKMO MEDIA PROJEKT je realizován společnostmi MEDIAN a STEM/MARK. V období od 1.10.2014 31.3.2015 bylo dotazováno

Více

MEDIA PROJEKT 1.4. - 30.9. UNIE VYDAVATELŮ ASOCIACE KOMUNIKAČNÍCH AGENTUR ARA S SKMO

MEDIA PROJEKT 1.4. - 30.9. UNIE VYDAVATELŮ ASOCIACE KOMUNIKAČNÍCH AGENTUR ARA S SKMO 2015 1.4. - 30.9. MEDIA PROJEKT UNIE VYDAVATELŮ ASOCIACE KOMUNIKAČNÍCH AGENTUR ARA S SKMO MEDIA PROJEKT je realizován společnostmi MEDIAN a STEM/MARK. V období od 1.4.2015 30.9.2015 bylo dotazováno celkem

Více

MEDIA PROJEKT UNIE VYDAVATELŮ ASOCIACE KOMUNIKAČNÍCH AGENTUR ARA S SKMO

MEDIA PROJEKT UNIE VYDAVATELŮ ASOCIACE KOMUNIKAČNÍCH AGENTUR ARA S SKMO 2014 1.1. - 30.6. MEDIA PROJEKT UNIE VYDAVATELŮ ASOCIACE KOMUNIKAČNÍCH AGENTUR ARA S SKMO 20 LET MEDIA PROJEKTU 1994-2014 MEDIA PROJEKT je realizován společnostmi MEDIAN a STEM/MARK. V období od 1.1.2014

Více

MEDIA PROJEKT UNIE VYDAVATELŮ ASMEA SKMO

MEDIA PROJEKT UNIE VYDAVATELŮ ASMEA SKMO 2017 1.10. - 31.3. MEDIA PROJEKT UNIE VYDAVATELŮ ASMEA SKMO MEDIA PROJEKT je realizován společnostmi MEDIAN a STEM/MARK. V období od 1.10.2016-31.3.2017 bylo dotazováno celkem 12 598 náhodně vybraných

Více

7. srpna 2008 strana 1. GfK Praha Median MEDIA PROJEKT 2008

7. srpna 2008 strana 1. GfK Praha Median MEDIA PROJEKT 2008 7. srpna 2008 strana 1 GfK Praha Median Unie vydavatelů, Asociace komunikačních agentur, ARA s, SKMO MEDIA PROJEKT 2008 Media Projekt je realizován společnostmi GfK Praha Median. V období od 1. 1. 2008-30.

Více

MEDIA PROJEKT 2013/2014 20 LET MEDIA PROJEKTU 1994-2014 1.10. - 31.3. UNIE VYDAVATELŮ ASOCIACE KOMUNIKAČNÍCH AGENTUR ARA S SKMO

MEDIA PROJEKT 2013/2014 20 LET MEDIA PROJEKTU 1994-2014 1.10. - 31.3. UNIE VYDAVATELŮ ASOCIACE KOMUNIKAČNÍCH AGENTUR ARA S SKMO 2013/2014 1.10. - 31.3. MEDIA PROJEKT UNIE VYDAVATELŮ ASOCIACE KOMUNIKAČNÍCH AGENTUR ARA S SKMO 20 LET MEDIA PROJEKTU 1994-2014 MEDIA PROJEKT je realizován společnostmi MEDIAN a STEM/MARK. V období od

Více

MEDIA PROJEKT UNIE VYDAVATELŮ ASMEA SKMO

MEDIA PROJEKT UNIE VYDAVATELŮ ASMEA SKMO 2016 1.7. - 17.12. MEDIA PROJEKT UNIE VYDAVATELŮ ASMEA SKMO MEDIA PROJEKT je realizován společnostmi MEDIAN a STEM/MARK. V období od 1.7.2016-17.12.2016 bylo dotazováno celkem 12 567 náhodně vybraných

Více

Smlouva o poskytování služeb

Smlouva o poskytování služeb Ev id.č. objednatele: S/20 ISN/O 16 Evid.č. smlouvy po) Smlouva o poskytování služeb Níže uvedené strany Media Tenor, spot s r.o. se sídlem: Nádražní 118. Ostrava.- Moravská Ostrava. PSČ 702 00, IČ> 259

Více

MEDIA PROJEKT 1.1. - 17.12. UNIE VYDAVATELŮ ASOCIACE KOMUNIKAČNÍCH AGENTUR ARA S SKMO

MEDIA PROJEKT 1.1. - 17.12. UNIE VYDAVATELŮ ASOCIACE KOMUNIKAČNÍCH AGENTUR ARA S SKMO 2014 1.1. - 17.12. MEDIA PROJEKT UNIE VYDAVATELŮ ASOCIACE KOMUNIKAČNÍCH AGENTUR ARA S SKMO MEDIA PROJEKT je realizován společnostmi MEDIAN a STEM/MARK. V období od 1.1.2014 17.12.2014 bylo dotazováno celkem

Více

MEDIA PROJEKT UNIE VYDAVATELŮ ASMEA SKMO

MEDIA PROJEKT UNIE VYDAVATELŮ ASMEA SKMO 2016 1.1. - 30.6. MEDIA PROJEKT UNIE VYDAVATELŮ ASMEA SKMO MEDIA PROJEKT je realizován společnostmi MEDIAN a STEM/MARK. V období od 1.1.2016-30.6.2016 bylo dotazováno celkem 12 665 náhodně vybraných respondentů

Více

MEDIA PROJEKT. 1. a 2. čtvrtletí 2016

MEDIA PROJEKT. 1. a 2. čtvrtletí 2016 Základní parametry výzkumu realizace MEDIAN a STEM/MARK stratifikovaný náhodný výběr lokalit adresní výběr kombinovaný s náhodným výběrem v lokalitě s kvótním zakončením face to face dotazování s využitím

Více

MEDIA PROJEKT UNIE VYDAVATELŮ ASOCIACE KOMUNIKAČNÍCH AGENTUR ARA S SKMO

MEDIA PROJEKT UNIE VYDAVATELŮ ASOCIACE KOMUNIKAČNÍCH AGENTUR ARA S SKMO 2015 1.1. - 30.6. MEDIA PROJEKT UNIE VYDAVATELŮ ASOCIACE KOMUNIKAČNÍCH AGENTUR ARA S SKMO MEDIA PROJEKT je realizován společnostmi MEDIAN a STEM/MARK. V období od 1.1.2015 30.6.2015 bylo dotazováno celkem

Více

Smlouva o dílo. č. OLP/568/2015 "(Monitoring médií pro Liberecký kraj)"

Smlouva o dílo. č. OLP/568/2015 (Monitoring médií pro Liberecký kraj) Smlouva o dílo č. OLP/568/2015 "(Monitoring médií pro Liberecký kraj)" uzavřená v souladu s 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů, mezi těmito smluvními

Více

AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři. Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ LEDEN 2015

AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři. Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ LEDEN 2015 AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ LEDEN 2015 LEDNOVÉ TISKOVÉ ZPRÁVY Počet osobních bankrotů loni klesl. Od nástupu krize je ale dvojnásobek důchodců s

Více

MEDIA PROJEKT UNIE VYDAVATELŮ ASMEA SKMO

MEDIA PROJEKT UNIE VYDAVATELŮ ASMEA SKMO 2017 1.4. - 30.9. MEDIA PROJEKT UNIE VYDAVATELŮ ASMEA SKMO MEDIA PROJEKT je realizován společnostmi MEDIAN a STEM/MARK. V období od 1.4.2017-30.9.2017 bylo dotazováno celkem 12 483 náhodně vybraných respondentů

Více

MEDIA PROJEKT 1.7. - 17.12. UNIE VYDAVATELŮ ASOCIACE KOMUNIKAČNÍCH AGENTUR ARA S SKMO

MEDIA PROJEKT 1.7. - 17.12. UNIE VYDAVATELŮ ASOCIACE KOMUNIKAČNÍCH AGENTUR ARA S SKMO 2014 1.7. - 17.12. MEDIA PROJEKT UNIE VYDAVATELŮ ASOCIACE KOMUNIKAČNÍCH AGENTUR ARA S SKMO MEDIA PROJEKT je realizován společnostmi MEDIAN a STEM/MARK. V období od 1.7.2014 17.12.2014 bylo dotazováno celkem

Více

Dodávka služeb monitoringu médií. Druh plnění veřejné zakázky: služba

Dodávka služeb monitoringu médií. Druh plnění veřejné zakázky: služba ERl1 Masarykovo náměstí 91/5,58601 Jihlava e-mail: podatelna@em.cz www.eru.cz Jihlava dne: 17.03.2015 Č.j. spisu: 0093212015-ERU Systémové číslo VZ: P15V00000009 Č,j.: 00932-1/2015-ERU Počet stran: 4 Počet

Více

Deníky zdarma. Celostátní suplementy

Deníky zdarma. Celostátní suplementy 8. listopadu 2007 strana 1 GfK Praha Median Unie vydavatelů, Asociace komunikačních agentur, ARA s, SKMO MEDIA PROJEKT 2007 Media Projekt je realizován společnostmi GfK Praha Median. V období od 1.4. 2007-30.9.2007

Více

MEDIA PROJEKT 2007 roční

MEDIA PROJEKT 2007 roční 7. února 2008 strana 1 GfK Praha Median Unie vydavatelů, Asociace komunikačních agentur, ARA s, SKMO MEDIA PROJEKT 2007 roční Media Projekt je realizován společnostmi GfK Praha Median. V období od 1.1.

Více

Ca najdete v mediální databázi Anopress?

Ca najdete v mediální databázi Anopress? Ca najdete v mediální databázi Anopress? "Informace hýbou světem, kdo je má, mění svět" Anopress IT, a.s. působí v ČR od roku 1997 jako dodavatel profesionálního monitoringu médií a mediálních analýz.

Více

Dodatek Č. 2. uzavřené mezi. Jankovcova 63, 17004 Praha 7 49370227 ČNB Praha I, Č. Ú. 30027-00110710 Radkou Burketovou, ředitelkou odboru komunikace

Dodatek Č. 2. uzavřené mezi. Jankovcova 63, 17004 Praha 7 49370227 ČNB Praha I, Č. Ú. 30027-00110710 Radkou Burketovou, ředitelkou odboru komunikace Dodatek Č. 2 ke smlouvě o poskytování a využívání infonnací ze dne I. 8.2000 uzavřené mezi NEJVYŠŠÍM KONTROLNÍM ÚŘADEM se sídlem: IČO: bankovní spojení: zastoupeným: Jankovcova 63, 17004 Praha 7 49370227

Více

MEDIA PROJEKT 1.1. - 30.6. UNIE VYDAVATELŮ ASOCIACE KOMUNIKAČNÍCH AGENTUR ARA S SKMO

MEDIA PROJEKT 1.1. - 30.6. UNIE VYDAVATELŮ ASOCIACE KOMUNIKAČNÍCH AGENTUR ARA S SKMO 1.1. - 30.6. 2012 MEDIA PROJEKT UNIE VYDAVATELŮ ASOCIACE KOMUNIKAČNÍCH AGENTUR ARA S SKMO Media Projekt je realizován společnostmi GfK Czech Median. V období od 1.1.2012 30.6.2012 bylo dotazováno celkem

Více

7. února 2008 strana 1. GfK Praha Median MEDIA PROJEKT 2007

7. února 2008 strana 1. GfK Praha Median MEDIA PROJEKT 2007 7. února 2008 strana 1 GfK Praha Median Unie vydavatelů, Asociace komunikačních agentur, ARA s, SKMO MEDIA PROJEKT 2007 Media Projekt je realizován společnostmi GfK Praha Median. V období od 1.7. 2007-17.12.2007

Více

PRODANÝ NÁKLAD, ČTENOST A INZERTNÍ VÝKONY TITULŮ ČLENŮ UNIE VYDAVATELŮ V OBDOBÍ 1. AŽ 3. ČTVRTLETÍ 2010

PRODANÝ NÁKLAD, ČTENOST A INZERTNÍ VÝKONY TITULŮ ČLENŮ UNIE VYDAVATELŮ V OBDOBÍ 1. AŽ 3. ČTVRTLETÍ 2010 PRODANÝ NÁKLAD, ČTENOST A INZERTNÍ VÝKONY TITULŮ ČLENŮ UNIE VYDAVATELŮ V OBDOBÍ 1. AŽ 3. ČTVRTLETÍ 2010 Údaje o prodaném nákladu, čtenosti a inzertních výkonech titulů členů Unie vydavatelů jsou v tomto

Více

5. května 2005 strana 1. GfK Praha Median SKMO MEDIA PROJEKT 2005

5. května 2005 strana 1. GfK Praha Median SKMO MEDIA PROJEKT 2005 5. května 2005 strana 1 GfK Praha Median SKMO MEDIA PROJEKT 2005 Media Projekt je realizován společnostmi GfK Praha Median. V období od 01. 10. 2004-31. 03. 2005 bylo dotazováno celkem 14 191 náhodně vybraných

Více

MEDIA PROJEKT UNIE VYDAVATELŮ ASOCIACE KOMUNIKAČNÍCH AGENTUR ARA S SKMO

MEDIA PROJEKT UNIE VYDAVATELŮ ASOCIACE KOMUNIKAČNÍCH AGENTUR ARA S SKMO 2015 1.7. - 17.12. MEDIA PROJEKT UNIE VYDAVATELŮ ASOCIACE KOMUNIKAČNÍCH AGENTUR ARA S SKMO MEDIA PROJEKT je realizován společnostmi MEDIAN a STEM/MARK. V období od 1.7.2015 17.12.2015 bylo dotazováno celkem

Více

2. listopadu 2005 strana 1. GfK Praha Median SKMO MEDIA PROJEKT 2005

2. listopadu 2005 strana 1. GfK Praha Median SKMO MEDIA PROJEKT 2005 2. listopadu 2005 strana 1 GfK Praha Median SKMO MEDIA PROJEKT 2005 Media Projekt je realizován společnostmi GfK Praha Median. V období od 1.4.2005-30.09.2005 bylo dotazováno celkem 14 972 náhodn ě vybraných

Více

AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ PROSINEC 2013

AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ PROSINEC 2013 AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ PROSINEC 2013 PROSINCOVÁ TISKOVÁ ZPRÁVA Legislativní novinky 2014: Česko čekají zásadní změny. Dotknou se prakticky všech občanů PRAHA,

Více

MEDIA PROJEKT 1.1. - 17.12. UNIE VYDAVATELŮ ASOCIACE KOMUNIKAČNÍCH AGENTUR ARA S SKMO

MEDIA PROJEKT 1.1. - 17.12. UNIE VYDAVATELŮ ASOCIACE KOMUNIKAČNÍCH AGENTUR ARA S SKMO 2015 1.1. - 17.12. MEDIA PROJEKT UNIE VYDAVATELŮ ASOCIACE KOMUNIKAČNÍCH AGENTUR ARA S SKMO MEDIA PROJEKT je realizován společnostmi MEDIAN a STEM/MARK. V období od 1.1.2015 17.12.2015 bylo dotazováno celkem

Více

VYHLEDÁVÁNÍ ODBORNÝCH INFORMACÍ. Odborná knihovna Jiřího Hájka http://knihovna.mup.cz

VYHLEDÁVÁNÍ ODBORNÝCH INFORMACÍ. Odborná knihovna Jiřího Hájka http://knihovna.mup.cz VYHLEDÁVÁNÍ ODBORNÝCH INFORMACÍ Odborná knihovna Jiřího Hájka http://knihovna.mup.cz Knihovna http://www.mup.cz/knihovna Zdroje a služby knihovny Klasické tištěné zdroje monografie, skripta, periodika,

Více

SMLOUVA O DODÁVÁNÍ MONITORINGU MÉDIÍ 1. SMLUVNÍ STRANY

SMLOUVA O DODÁVÁNÍ MONITORINGU MÉDIÍ 1. SMLUVNÍ STRANY SMLOUVA O DODÁVÁNÍ MONITORINGU MÉDIÍ 1. SMLUVNÍ STRANY Odběratel: Statutární město Karlovy Vary Zastoupeno: Alenou Pokornou, pověřenou řízením odboru kancelář primátora Sídlo: Moskevská 2035/21, 361 20

Více

Analýza mediální prezentace volebního tématu Přímá volba prezidenta

Analýza mediální prezentace volebního tématu Přímá volba prezidenta Analýza mediální prezentace volebního tématu Přímá volba prezidenta za období..00..00 NEWTON Information Technology, s.r.o. Politických vězňů 0,0 00 Praha E-mail: obchodni@newtonit.cz Web: http://www.newtonit.cz

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky Úřad vlády České republiky Dodatek č. 1 ke smlouvě o vytváření mediálních analýz ev. č. 14/193-1 uzavřený v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Strany: Česká republika - Úřad vlády České

Více

Zhodnocení mediálního obrazu Bílého kruhu bezpečí

Zhodnocení mediálního obrazu Bílého kruhu bezpečí Zhodnocení mediálního obrazu Bílého kruhu bezpečí Zadavatel analýzy Bílý kruh bezpečí Zpracovatel analýzy In Media Veritas Kontaktní osoba (vymazáno tutorkou) Základní informace o zadavateli analýzy Občanské

Více

Analýza mediální prezentace zpracovaná pro ISSS

Analýza mediální prezentace zpracovaná pro ISSS Analýza mediální prezentace zpracovaná pro ISSS za období březen a duben 000 00 NEWTON Information Technology, s.r.o. Politických vězňů 0,0 00 Praha E-mail: obchodni@newtonit.cz Web: http://www.newtonit.cz

Více

MEDIA PROJEKT. 2. a 3. čtvrtletí 2013

MEDIA PROJEKT. 2. a 3. čtvrtletí 2013 MEDIA PROJEKT 2. a 3. čtvrtletí 2013 Základní parametry výzkumu realizace MEDIAN a STEM/MARK vícestupňový stratifikovaný náhodný adresní výběr face to face dotazování s využitím notebooku (CAPI) část dotazníku

Více

ZÁŘÍ 2012 (SEPTEMBER 2012)

ZÁŘÍ 2012 (SEPTEMBER 2012) ZÁŘÍ 2012 (SETEMBER 2012) Deníky (Dailies) Název (Name)/Supplement Vydavatel (ublisher) Aha! / Aha! TV Ringier Axel Springer CZ a. s. Blesk / Blesk magazín Ringier Axel Springer CZ a. s. Deník/TV magazín/

Více

AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři. Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVEN 2014

AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři. Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVEN 2014 AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVEN 2014 ČERVNOVÉ TISKOVÉ ZPRÁVY V Česku vznikla nová společnost Vše pro insolvenci. Řešit dokáže i insolvence nad

Více

Media Monitoring. 1. Helicopter emergency medical service, Letecká záchranná služba 2. Rafťáci MONITOROVANÉ ZDROJE

Media Monitoring. 1. Helicopter emergency medical service, Letecká záchranná služba 2. Rafťáci MONITOROVANÉ ZDROJE Media Monitoring TÉMA 1. Helicopter emergency medical service, Letecká záchranná služba 2. Rafťáci MONITOROVANÉ ZDROJE VYHOTOVENO 15.7.2008 OBDOBÍ Tištěná média Televize a rozhlas Agenturní zpravodajství

Více

ČTENOST TISKU MEDIA PROJEKT

ČTENOST TISKU MEDIA PROJEKT ČTENOST TISKU MEDIA PROJEKT Zdroj údajů a grafů: SKMO, realizace GfK Praha MEDIAN za období: 1. 4. 2004 30. 9. 2004, 1. 4. 2003 30. 9. 2003 a SKMO, realizace Sdružení GfK Praha TN Sofres STEM/MARK za období

Více

MEDIA PROJEKT. 1. a 2. čtvrtletí 2013

MEDIA PROJEKT. 1. a 2. čtvrtletí 2013 MEDIA PROJEKT 1. a 2. čtvrtletí 2013 Program Změny ve struktuře a chování populace Pár poznámek k metodice Trendy ve vývoji odhadovaných čteností Odhady čtenosti deníků a suplementů Co nového ve vybavenosti

Více

MEDIA PROJEKT. 1. a 2. čtvrtletí 2014

MEDIA PROJEKT. 1. a 2. čtvrtletí 2014 MEDIA PROJEKT 1. a 2. čtvrtletí 2014 Základní parametry výzkumu realizace MEDIAN a STEM/MARK vícestupňový stratifikovaný náhodný adresní výběr face to face dotazování s využitím notebooku (CAPI) část dotazníku

Více

AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři. Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ PROSINEC 2014

AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři. Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ PROSINEC 2014 AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ PROSINEC 2014 PROSINCOVÉ TISKOVÉ ZPRÁVY Legislativní novinky 2015: nižší platby v hotovosti, administrativní úlevy,

Více

ROZVOJOVÝ SVĚT A ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCE V ČESKÝCH MÉDIÍCH Mediální studie společnosti Člověk v tísni mezi lety 2007 a 2008

ROZVOJOVÝ SVĚT A ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCE V ČESKÝCH MÉDIÍCH Mediální studie společnosti Člověk v tísni mezi lety 2007 a 2008 ROZVOJOVÝ SVĚT A ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCE V ČESKÝCH MÉDIÍCH Mediální studie společnosti Člověk v tísni mezi lety 2007 a 2008 1 Studie byla vytvořena na základě týdenních monitoringů tisku sestavených společností

Více

AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři. Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ SRPEN 2014

AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři. Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ SRPEN 2014 AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ SRPEN 2014 SRPNOVÉ TISKOVÉ ZPRÁVY Při rozvodu usnadní majetkové vypořádání předmanželská smlouva. V případě úmrtí jednoho

Více

LAE ČR 2012. Prezentace pro Unii vydavatelů Pavel Rusý. červen 2012. GfK. Growth from Knowledge

LAE ČR 2012. Prezentace pro Unii vydavatelů Pavel Rusý. červen 2012. GfK. Growth from Knowledge LAE ČR 2012 Prezentace pro Unii vydavatelů Pavel Rusý GfK. Growth from Knowledge Program 1 Cíle a metodika výzkumu 2 Struktura vzorku 3 Výsledky výzkumu média 4 Výsledky výzkumu firma 5 Výsledky výzkumu

Více

ŘÍJEN 2013 (OCTOBER 2013)

ŘÍJEN 2013 (OCTOBER 2013) ŘÍJEN 2013 (OCTOBER 2013) Název (Name)/Supplement Vydavatel (Publisher) Aha! / Aha! TV Ringier Axel Springer CZ a. s. Blesk / Blesk magazín Ringier Axel Springer CZ a. s. Deník/TV magazín/ Moje RODINA

Více

Přehled adres redakcí (z http://www.ea.cz/opustit_ghetto/redakce) název časopisu - novin Lidové noviny. adresa telefon e-mail www stránky

Přehled adres redakcí (z http://www.ea.cz/opustit_ghetto/redakce) název časopisu - novin Lidové noviny. adresa telefon e-mail www stránky název časopisu - novin Lidové noviny Mladá fronta adresa telefon e-mail www stránky Anděl Media Centrum Karla Engliše 519/11 150 00, Praha 5 - Smíchov Mladá fronta a.s. Mezi Vodami 1952/9 143 00 Praha

Více

MEDIA PROJEKT. 1. a 2. čtvrtletí 2014

MEDIA PROJEKT. 1. a 2. čtvrtletí 2014 MEDIA PROJEKT 1. a 2. čtvrtletí 2014 Základní parametry výzkumu realizace MEDIAN a STEM/MARK vícestupňový stratifikovaný náhodný adresní výběr face to face dotazování s využitím notebooku (CAPI) část dotazníku

Více

SMLOUVU. Preambule. Článek 1 Předmět a místo plnění

SMLOUVU. Preambule. Článek 1 Předmět a místo plnění Příloha č. 1 Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí Jednající: Mgr. Kateřinou Šiškovou, Odbor kancelář ministryně a public relations Sídlo: Na Poříčním právu 1/376, Praha 2, PSČ 128 01

Více

VÝBOR ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE A JEHO ČLENOVÉ

VÝBOR ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE A JEHO ČLENOVÉ VÝBOR ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE A JEHO ČLENOVÉ Výbor finanční: - ( 15 členů ) zvolen/a za předseda: Ing. Petr Beitl do 16. 1. 2013 člen ZK Mgr. Vladimír Richter od 29. 1. 2013 člen ZK místopředseda:

Více

leden-září 2004 Inzerce 1.-9. Titul Inzerce Podíl (tis. Kč)

leden-září 2004 Inzerce 1.-9. Titul Inzerce Podíl (tis. Kč) Top 20 titulů podle inzerce v komoditě bydlení, zahrada, domácí hobby (100% = 640713 tis. Kč) Top 20 titulů podle inzerce v komoditě cestovní ruch, hotely, pohostinství (100% = 222574 tis. Kč) 1 MF DNES

Více

MEDIA PROJEKT. 4. čtvrtletí 2012 1. čtvrtletí 2013

MEDIA PROJEKT. 4. čtvrtletí 2012 1. čtvrtletí 2013 MEDIA PROJEKT 1. čtvrtletí 2013 Program Metodika U 2013 inovace, změny Odhady čtenosti deníků a suplementů Odhady čtenosti časopisů Zajímavosti v chování vybraných skupin čtenářů Připravenost čtenářů na

Více

Mediální analýza. Týden knihoven 2015. Zažijte knihovnu jinak

Mediální analýza. Týden knihoven 2015. Zažijte knihovnu jinak Mediální analýza Týden knihoven 2015 Zažijte knihovnu jinak Obsah 1. Úvod... 2 2. Zdroje... 2 3. Trend publicity Týdne knihoven 2015... 6 4. Publicita akcí konaných v rámci Týdne knihoven 2015... 6 5.

Více

Advokátní kancelář Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o. Přehled mediálních výstupů ČERVENEC 2013

Advokátní kancelář Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o. Přehled mediálních výstupů ČERVENEC 2013 Advokátní kancelář Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o. Přehled mediálních výstupů ČERVENEC 2013 1. TISKOVÉ ZPRÁVY Téma: Zrušení nadstandardů ve zdravotnictví Kombinovaná tisková zpráva Advokátní

Více

MEDIA PROJEKT. 3. a 4. čtvrtletí 2014

MEDIA PROJEKT. 3. a 4. čtvrtletí 2014 MEDIA PROJEKT 3. a 4. čtvrtletí 2014 Základní parametry výzkumu realizace MEDIAN a STEM/MARK vícestupňový stratifikovaný náhodný adresní výběr face to face dotazování s využitím notebooku (CAPI) část

Více

LAE ČR 2012. Prezentace pro Unii vydavatelů Pavel Rusý. červen 2012. GfK. Growth from Knowledge

LAE ČR 2012. Prezentace pro Unii vydavatelů Pavel Rusý. červen 2012. GfK. Growth from Knowledge LAE ČR 2012 Prezentace pro Unii vydavatelů Pavel Rusý GfK. Growth from Knowledge Program 1 Cíle a metodika výzkumu 2 Struktura vzorku 3 Výsledky výzkumu média 4 Výsledky výzkumu firma 5 Výsledky výzkumu

Více

Monitorované médiá Slovenská republika

Monitorované médiá Slovenská republika Monitorované médiá Slovenská republika Celostátní deníky Nový Čas (Nový Čas víkend); Plus jeden deň (Plus jeden deň magazín); Pravda (Moment); SME (TV OKO); Šport Slovenské regionální tituly Banskobystrické

Více

meziroční rozdíl Region - Praha rozdíl

meziroční rozdíl Region - Praha rozdíl Region - Praha 1.10.09-31.3.10 1.1.-30.6.10 1.4.-30.9.10 1.7.-17.12.10 1.7.-17.12.09 Evropa 2 125 150 147 122-25 139-17 ČRo 1 - Radiožurnál 92 97 96 106 10 108-2 Country Rádio 99 105 102 83-19 106-23 Rádio

Více