Smlouva o poskytování a využívání informací č. OLP/167/2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Smlouva o poskytování a využívání informací č. OLP/167/2013"

Transkript

1 Smlouva o poskytování a využívání informací č. OLP/167/2013 Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany, kterými jsou: Název firmy: PRAM Consulting s.r.o. IČ: DIČ: CZ se sídlem: Na Březince 6, Praha 5 zastoupený: Karlem Kapinusem kontaktní osoba (tel, ): Karel Kapinus, tel: , č.ú.: ČSOB, /300 (dále jen dodavatel) a Liberecký kraj IČ DIČ: CZ se sídlem Liberec II, U Jezu 642/2a zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem kraje v plné moci Mgr. Josefem Chýlem, vedoucím odboru kancelář hejtmana kontaktní osoba (tel, ): Mgr. Michaela Kubíčková, , č.ú.: /0100 (dále jen objednatel) tuto smlouvu o poskytování a využívání informací č. OLP/167/2013 I. PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY 1. Předmětem smlouvy je závazek dodavatele poskytovat objednateli plnění způsobem, ve lhůtách a za podmínek smlouvou stanovených a závazek objednatele zaplatit dodavateli za jeho činnost odměnu a poskytnout nezbytnou součinnost. 2. Účelem smlouvy se rozumí zajištění informovanosti vybraných zástupců Krajského úřadu Libereckého kraje (vedoucí odborů a jejich sekretariáty, ředitel krajského úřadu), představitelů Libereckého kraje (členové Rady Libereckého kraje a jejich sekretariáty, členové Zastupitelstva Libereckého kraje, tajemníci a předsedové zastupitelských klubů) a organizací zřizovaných Libereckým krajem či společností s majetkovou účastí Libereckého kraje (Krajská nemocnice Liberec, Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje), apod.

2 II. SPECIFIKACE PLNĚNÍ 1. Plněním dle této smlouvy se rozumí zejména vytváření souboru elektronických informací s obsahem a ve struktuře zadané objednatelem (MONITOR), a to na základě monitorování ústředního a regionálního periodického tisku a zpravodajských pořadů televizního a rozhlasového vysílání ze zdrojů uvedených v bodu 1 přílohy č. 1 této smlouvy a prostřednictvím klíčových slov uvedených v bodu 2 přílohy č. 1 této smlouvy a jeho poskytování, spolu s dalšími souvisejícími službami, objednateli. 2. Plněním této smlouvy se též rozumí: 1) Zálohování elektronické podoby výsledků MONITORU 2) Uchovávání originálních podkladů 3) Technické zajištění předávání výsledků MONITORU 3. Přesná specifikace monitorovaných médií a klíčových slov tvořících MONITOR, je určena v příloze smlouvy č Objednatel si vyhrazuje právo jednostranně změnit klíčová slova, popř. zvýšit či snížit jejich počet. Tuto změnu oznámí dodavateli na kontaktní . Dodavatel se zavazuje monitorovat nová klíčová slova počínaje druhým dnem, který následuje po doručení oznámení na jeho kontaktní Formát a struktura dat: a) přehled všech zpráv a článků k tématu obsahujícímu klíčová slova, nalezených v celoplošných a regionálních zdrojích uvedených v bodu 1 přílohy č. 1 této smlouvy b) plná znění vybraných zpráv a článků ze souboru specifikovaného v předchozím odstavci Data o výše uvedené struktuře s uvedením data, zdroje a autora je dodavatel povinen zasílat denně (v pracovní dny) do 9:00 v elektronické podobě na adresy: Na základě ustanovení článku VI. smlouvy se odměna dodavatele stanovuje takto: - Denní monitoring médií v rozsahu 1000 článků za jeden kalendářní měsíc: SLUŽBA CENA bez DPH / měsíc paušální poplatek za TISK 5 000,00 paušální poplatek za TVR 3 500,00 paušální poplatek za INTERNET 2 500,00 balíček článků (1 000 kusů) 3 000,00 cena za články nad rámec balíčku z TISK, TVR, NET/ kus CENA CELKEM ZA UVEDENOU SLUŽBU ZA MĚSÍC bez DPH K celkové měsíční ceně bude připočtena DPH dle platných právních předpisů. 8,00 Kč/ks ,00

3 III. LHŮTY A DOBY PLNĚNÍ 1. Dodavatel se zavazuje poskytovat objednateli v čase uvedeném ve smlouvě aktuální podobu MONITORU, a to ve struktuře dle bodu 5 článku II. této smlouvy. 2. Objednatel může v případě poruchy při přenosu dat požádat dodavatele o opakované doručení dat. Pokud objednatel nezašle dodavateli písemnou výzvu k opakování dodávky dat nejpozději druhý pracovní den následující po původním termínu dodávky, považují se data za řádně doručená. Za písemnou výzvu se považuje i . IV. PRÁVA A POVINNOSTI DODAVATELE 1. Dodavatel prohlašuje, že má právo poskytovat služby, které jsou předmětem této smlouvy. 2. Dodavatel je povinen poskytovat služby v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou. 3. Dodavatel neodpovídá za zpoždění nebo za nedodání dat, které jsou předmětem plnění, pokud sám nezpůsobil prodlení nebo porušení této povinnosti (tzn. zejména zásahy vyšší moci, například porucha přenosových tras, výpadek el. proudu, apod.). V. PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE 1. Objednatel má právo využívat plnění poskytované mu dodavatelem v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou. 2. Objednatel se zavazuje nepostoupit ani jinak nepředat soubory dodané objednateli na základě této smlouvy ani jejich části osobám mimo okruh vymezený v bodu 2 čl. I. smlouvy, zejména je dále nešířit bez písemného souhlasu dodavatele. 3. Objednatel si je vědom, že informace obsažené v MONITORU mohou být předmětem autorského práva a zavazuje se je použít pouze k účelu smlouvou stanovenému. VI. ODMĚNA DODAVATELE 1. Za plnění dle této smlouvy přísluší dodavateli odměna. 2. Konkrétní výše odměny je určena v čl. II. bod 5 smlouvy. 3. Odměna spolu s DPH je splatná na účet dodavatele na základě daňového dokladu, vystaveného dodavatelem, jehož splatnost je 14 kalendářních dnů ode dne doručení. Takovýto daňový doklad může vystavit dodavatel vždy bezprostředně po skončení kalendářního měsíce, ve kterém bylo plnění řádně poskytnuto. 4. Úrok z prodlení v případě nezaplacení odměny včas činí 0,05% denně z nezaplacené částky.

4 VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou na 12 měsíců s účinností ode dne podpisu smlouvy. Smlouvu může kterákoliv ze smluvních stran písemně vypovědět. Výpovědní lhůta je jeden měsíc a počíná běžet od prvního dne následujícího kalendářního měsíce od data doručení výpovědi druhé straně. 2. Změny této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemného dodatku. 3. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se právní otázky mezi stranami výslovně neupravené obchodním zákoníkem, na jehož použití pro závazkový vztah se obě smluvní strany dohodly v souladu s ustanovením 269 odst. 2 obch. zákoníku. 4. Nedílnou součást této smlouvy tvoří její příloha č Obě smluvní strany prohlašují, že si přečetly všechna ustanovení této smlouvy, rozumějí jim a souhlasí s nimi.) 6. Smlouva se vyhotovuje ve třech originálech, z nichž jeden obdrží dodavatel a dva objednatel. 7. Smlouva nabývá platnosti okamžikem podpisu oběma smluvními stranami. V Liberci dne. V.dne.. Liberecký kraj PRAM Consulting s.r.o Mgr. Josef Chýle Karel Kapinus

5 Příloha č. 1 smlouvy č. OLP/167/2013 V souladu s bodem 3 článku II. a článkem III. smlouvy se výše uvedené strany dohodly na následujícím: Stanovuje se seznam periodik a seznam klíčových slov pro tvorbu monitoringu médií. Seznam periodik v elektronické podobě Česká republika - Celostátní deníky Aha! (Aha! Tv); Blesk (Blesk magazín, Reality & Bydlení); E15 (Profit, ZEN magazín); Haló noviny; Hospodářské noviny (Víkend HN, Proč ne?, IN magazín); Lidové noviny (Pátek Lidových novin, Esprit); Mladá fronta DNES (Doma DNES, Ona DNES, Magazín Mladé fronty DNES, Magazín Víkend DNES, City DNES, CITY LIFE, City DNES - Brno); Právo (STYL, Magazín Práva, Dům a bydlení); Sport (Sport magazín) Česká republika - České regionální tituly Benešovský deník; Berounský deník; Boleslavský deník; Bulvár; Českobudějovický deník; Českokrumlovský deník; Českolipský deník; Děčínský deník; Domažlický deník; Homér; Hradecký deník; Chebský deník; Chomutovské noviny; Chomutovský deník; Chrudimský deník; Jablonecký deník; Jičínský deník; Jihlavské listy; Jindřichohradecký deník; Karlovarské radniční listy; Karlovarský deník; Kladenský deník; Klatovský deník; Kolínský deník; Krkonošský deník; Kutnohorský deník; LIBERECKÉ LISTY; Liberecký deník; Listy Prahy 1; Litoměřický deník; Mělnický deník; Metro (MEN/WOMEN only); Mostecký deník; Náchodský deník; Náš region; Náš Zlín; Naše Praha 2; Naše Praha 9; Naše Teplice; Naše Ústí; Nymburský deník (Týdeník Nymbursko); Orlický deník; Pardubické listy; Pardubický deník; Písecký deník; Plzeňský deník; Plzeňský deník - Plzeň-jih, sever; Praha 10; Prachatický deník; Pražský deník (Moje rodina); Příbramský deník; Rakovnický deník; Rokycanský deník; Rychnovský deník; Slánské listy; Sokolovský deník; Strakonický deník; Střední Čechy; Středočeský magazín; Svitavský deník; Svobodný hlas; Táborský deník; Tachovský deník; Teplický deník; Tučňák; Týdeník Domažlicko; Týdeník Klatovska; Týdeník Sokolovska; Ústecký deník; Žatecký a lounský deník Česká republika - Moravské regionální tituly Blanenský deník; Brněnský deník; Brněnský Metropolitan; Brno Business; Bruntálský a krnovský deník; Břeclavský deník; Dobrý den s kurýrem; Frýdecko-místecký a třinecký deník; Havířovský deník; Havlíčkobrodský deník; HLÁSKA; Hodonínský deník; Horácké noviny; Horizont; Hranický týden; Jihlavský deník; Jižní listy; Karvinský deník; Kroměřížský deník; Moravské hospodářství; Moravskoslezský deník; Moravský sever; Naše Frýdeckomístecko; Naše Ostrava; Naše Valašsko - regionální týdeník; NEW express; Nové Přerovsko; Novojičínský deník; Nový život - zpravodajský týdeník; Olomoucký deník; Opavský a hlučínský deník; Pelhřimovský deník; Prostějovský deník; Prostějovský týden; Přerovský a hranický deník; Radniční listy města Olomouc; REGION OPAVSKO; Slovácké noviny - regionální týdeník; Slovácko - regionální týdeník; Slovácký deník; Šumperský a jesenický deník; Třebíčský deník; Týden u nás, okresní noviny; Týdeník Bruntálský Region; Týdeník Frýdecko-Místecko; Týdeník Havířovsko; Týdeník Karvinsko; Týdeník Krnovské noviny; Týdeník okresu Nový Jičín; Týdeník Opavský a Hlučínský Region; Valašský deník; Vysočina - regionální týdeník; Vyškovské noviny; Vyškovský deník; Zlínský deník; Znojemské noviny; Znojemsko; Znojemský deník; Žďárský deník

6 Česká republika - Oborové tituly Ekonomické a politické Auditor; Bankovnictví; Bankovnictví (newsletter); Bezpečnost a hygiena práce; CIO Business World; Daně a právo v praxi; Daňový expert; Demokratický střed; Direkt; Ekonom; Euro; Finanční management; Finanční management (newsletter); FINANČNÍ, DAŇOVÝ A ÚČETNÍ BULLETIN; FP news (newsletter); FP-finanční poradce; ChannelWorld; Konkursní noviny; Lobby; Marketing & Media; Mezinárodní politika; Moderní obec; Moderní obec (newsletter); Moderní řízení; Newsletter CEP (newsletter); Obec & finance; Otázky & odpovědi z praxe; Parlament, vláda, samospráva; Parlamentní listy; Parlamentní magazín; Podnikatel; Pojistný obzor; Práce a mzda; Právní rádce; PRÁVO & BYZNYS; Prosperita (Madam business); Přehled dotačních programů a příležitostí; Revue Sondy; Sign; Strategie; Trafikant; TREND marketing; Účetnictví v praxi; Účetnictví v zemědělství; UNES; Výběr Průmysl a podnikání AGE MANAGEMENT; AGRObase zpravodaj; All for POWER; Apetit; ASB; Bar Life; BEVERAGE & GASTRO; CAXMIX; Český export; Development news; Domo; Doprava a silnice; Dopravák; Dopravní noviny; ERA 21; F.O.O.D.; FACILITY MANAGER; Fasády; Fleet (newsletter); Forbes Česko; Horeka; Hotel & Spa Management; HR Forum; HR Management; HR management (newsletter); Interiér; Kadeřnická a kosmetická praxe; Komora.cz; Konstrukce; Lastauto omnibus; Logistika; Materiály pro stavbu; Noviny pro grafický průmysl; OBCHOD & FINANCE; Odpady; Odpady (newsletter); PRO-ENERGY; Realit (Developer); Realizace staveb; Regal; Regal (newsletter); Reliant Logistic News; Rescue Report; Retail info Plus; Silnice a železnice; Spektra; Stavba; Stavebnictví; Stavitel; Střechy, fasády, izolace; Svět tisku; Systémy logistiky; T+T Technika a trh; TECH MAGAZÍN; Technický týdeník; TRADE NEWS; Truck & business; Vlastní firma FRANCHISING; ZBOŽÍ & PRODEJ; Zemědělec IT a telekomunikace Automa; Computer; Computerworld; Elektro; Extra PC; Chip; IT CAD; IT SYSTEMS; Level; PLMnews; Počítač pro každého; Professional Computing; Reseller Magazine; Sdělovací technika; Security World; Světlo; Technik; Technik (newsletter) Auto-moto Auto 7; Auto motor a sport; Auto TIP; Auto TIP - Sportscars; Auto TIP 4x4; AutoEXPERT; AUTOforum; Autohit; AUTOmakers; Automobil revue; Auto-moto speciál; AutoProfi; FLEET; Formule; LeasePlan Magazín; Motocykl; Motorsport magazín; Pneu revue; Svět motorů; Svět motorů Speciál; Trucker; Tyres & Equipment Společenské zahraniční zajímavost; A2; ABC; Aha! neděle; Art + antiques; Babylon; Blesk Hobby; Blesk pro ženy; Blesk zdraví; Bravo; Bravo Girl!; Burda; Claudia; CSR fórum; Dáma; Dieta; Dossier; Elle; Elle decoration; Evropské noviny; Fajn život; ForMen; GEO; Glanc; HD WORLD; Host; Chvilka pro tebe; Instinkt; InStyle; JOY; Katka; Katka křížovky; Kondice; Krajské noviny; Kuchyně.CZ; LINDA; Literární noviny; LOOK magazine; Marianne (Marianne VIP); Marie Claire; Maxim; Můžeš; Nedělní Blesk; Nový prostor; Pestrý svět; Pošli recept; Praktická moderní žena; Překvapení; Reflex; Respekt; Romano voďi; Rytmus života; Sedmička; Sport&Wellness Management; Story; Studenta web&mag; Svět ženy; Svět ženy - Dáša; Svět ženy - ZDRAVÍ; ŠÍP plus; The Spiritor; Tina; TV max; Tv Plus; Tv Pohoda; TV Revue; Tvar; Týden; Týdeník Květy; Týdeník

7 Rozhlas; Týdeník Televize; Vlasta; Xantypa; Zdraví; Žena a život Hobby Bydlení; Bydlení, stavby, reality; Design & Home; Domov; DOMUS AUREA; Dům a zahrada; Filmový přehled; Fitstyl; Foto video; Golf Digest; Home; Chatař & chalupář; Marianne bydlení; Moderní byt; Můj dům; Náš útulný byt; Naše krásná zahrada; Nedělní Sport; Nejlepší recepty; Nordic; Panel plus; Pěkné bydlení; Rodinný dům; Snow; Sport GÓÓÓL!; STEREO & VIDEO; Svět koupelen; Svět kuchyní; Udělej si sám Veřejná sféra a ostatní Betynka; Děti a MY; Florence; GeoBusiness (GEOinformace); Informatorium 3-8; Lidé a země; Maminka; Medical Tribune; Moje psychologie; Moje zdraví; National Geographic Česko; Postgraduální medicína; Practicus; Psychologie dnes; Rodina a škola; Řízení školy; Sestra; TEMPUS Medicorum; Týdeník školství; Zdravotnické noviny (Lékařské listy); Zdravotnické noviny - ZDN; Zeměměřič Česká republika - Celostátní televizní stanice ČT 1 Otázky Václava Moravce; Týden v regionech - JM; Týden v regionech - OS; Z metropole; Zprávy ve 12; Auto Moto Revue; Auto Moto Styl; Černé ovce; Události v regionech - Brno; Události v regionech - Ostrava; Události v regionech - Praha; Události; Branky, body, vteřiny; Otázky Václava Moravce - speciál; Reportéři ČT; Máte slovo; 168 hodin ČT 2 Přidej se; Nedej se; Evropa dnes; Krásný ztráty (anotováno) ČT 24 Studio 6 (anotováno); Zprávy 6:00; Zprávy 6:30; Zprávy; Zprávy 7:30; Zprávy 8:00; Studio 6 II (anotováno); Zprávy 08:30; Studio ČT24 - Zprávy 9:30; Studio ČT24 - Ekonomika; Ekonomika 10:45; Studio ČT24 - Zprávy 11:00; Polední události; Otázky Václava Moravce II.; Studio Burza; Události v regionech - víkend; Interview ČT24; Hyde Park; Ekonomika 21:10; Události, komentáře Prima Family Autosalon; Partie; Zprávy TV Prima; Krimi zprávy; Krimi plus RTA TV Nova Snídaně s Novou (anotováno); Snídaně s Novou (Ranní Televizní noviny 6:00, Ranní Televizní noviny 6:30, Ranní Televizní noviny 7:00, Ranní Televizní noviny 7:30, Ranní Televizní noviny 8:00); Ranní Televizní noviny 8:30; Volejte Novu; Polední Televizní noviny; Odpolední Televizní noviny; Televizní noviny; Sportovní noviny; Střepiny; Noční Televizní noviny Česká republika - Regionální televizní stanice TV Metropol Zprávy 15:00; Zprávy 18:30 Česká republika - Celostátní rozhlasové stanice

8 ČRo 1 - Radiožurnál Zprávy 7:00; Zprávy o sedmé; Ranní interview 07:50; Ranní interview 08:50; Dopolední Radiožurnál 9:00 (Zprávy 9:00); Zblízka; Host radiožurnálu; Zprávy 12:00; Zprávy o dvanácté; Ozvěny dne 12:10; Odpolední Radiožurnál 17:00 (Zprávy 17:00); Dvacet minut Radiožurnálu; Zprávy o šesté; Ozvěny dne 18:10; Stalo se dnes ČRo 2 - Praha Jak to vidí; Poradna ČRo 6 Zprávy 18:00; Názory a argumenty; Média v postmoderním světě; Člověk a obec; Zeměžluč (anotováno); Zaostřeno na finance; Studio STOP ČRo 7 - Praha ČRo Rádio Česko Rozhovor na aktuální téma 08:08; Událost dne; Rozhovor na aktuální téma 09:08; Rozhovor na aktuální téma 10:08; Rozhovor na aktuální téma 13:08; Rozhovor na aktuální téma 14:08; Rozhovor na aktuální téma 15:08; Studio Česko Frekvence 1 Zprávy 7:00; Zprávy 10:00; Zprávy 12:00; Press klub; Rozhlasové noviny Impuls Zprávy 8:00; Zprávy 13:00; Impulsy Václava Moravce; Zprávy 18:00 Česká republika - Regionální rozhlasové stanice ČRo Brno Radionoviny 17:00; Otázky a odpovědi ČRo České Budějovice Bez obalu; Události regionu 17:00 ČRo Hradec Králové Události regionu - Hradec Králové; Události dne 18:00 ČRo Olomouc Týden v našem kraji 08:05; Události regionu 17:00 ČRo Ostrava Události regionu 17:00 ČRo Pardubice Události regionu 13:00; Události regionu 17:00 ČRo Plzeň Poradíme vám - lékařská témata; Události dne - Karlovarský kraj; Události dne - PL, KV kraj; Události dne - Plzeňský kraj ČRo Regina Zprávy 09:00; Události dne 13:00; Třináctka; Události dne 18:00 ČRo Region, Středočeský kraj Ranní region; Tandem; Hubnutí s Kateřinou Cajthamlovou; K věci; Události regionu 16:00; Týden v regionu ČRo Region, Vysočina Události regionu 13:00; Narovinu ČRo Sever Informace ze severu Čech 09:40; Host na severu; Informace ze severu Čech 10:40; Informace ze severu Čech 11:20; Informace ze severu Čech 13:20; Informace ze severu Čech 13:40; Informace ze severu Čech 15:20; Informace ze severu Čech 15:40; Události v regionu 16:00; Události regionu - Ústecký kraj; Planetárium; Události v regionu 18:00

9 Hitrádio FAKTOR Hitrádio FM Hitrádio FM PLUS Hitrádio MAGIC Hitrádio MAGIC BRNO Hitrádio Orion Hitrádio Vysočina Kiss Morava - Ostrava Zprávy 16:45 Rádio Blaník - jižní Čechy Rádio Blaník - jižní Morava Rádio Blaník - Praha Rádio Blaník - severní Čechy Rádio Blaník - střední Čechy Rádio Blaník - východní Čechy Rádio Blaník - západní Čechy Rádio City Zprávy 07:55; Zprávy 13:55; Zprávy 16:55 Rádio Čas Zprávy 16:45 Česká republika - Internetové servery Monitorovány jsou weby nebo jejich části, které jsou vydavatelem povoleny k monitorování. abclinuxu.cz; abicko.cz; ahaonline.cz; akcie.cz; aktualne.cz; allforpower.cz; AUTO.cz; auto.idnes.cz; autoforum.cz; autofox.cz; autorevue.cz; autoweb.cz; avmania.cz; bankovnictvi.ihned.cz; bankovnipoplatky.com; bigbloger.lidovky.cz; biom.cz; blesk.cz; bleskove.centrum.cz; blisty.cz; blog.ihned.cz; brno.idnes.cz; budejovice.idnes.cz; buildingnews.cz; businessinfo.cz; businessit.cz; businessworld.cz; bydlet.cz; bydletvpanelu.cz; byznys.ihned.cz; cad.cz; casd.cz; cdr.cz; cenyenergie.cz; ceska-media.cz; ceskapozice.cz; ceskenoviny.cz; cestovani.idnes.cz; cfoworld.cz; computerworld.cz; connect.cz; corporateict.cz; ct24.cz; czso.cz; ČRo - brno.cz; ČRo - cb.cz; ČRo - cro6.cz; ČRo - hradec.cz; ČRo - olomouc.cz; ČRo - ostrava.cz; ČRo - pardubice.cz; ČRo - plzen.cz; ČRo - praha.cz; ČRo - rádio Česko.cz; ČRo - radiozurnal.cz; ČRo - regina.cz; ČRo - sever.cz; ČRo - strednicechy.cz; ČRo - vltava.cz; ČRo - vysocina.cz; dama.cz; denik.cz; denik.obce.cz; denikreferendum.cz; dialog.ihned.cz; digiarena.cz; digimanie.cz; digizone.cz; diit.cz;

10 doupe.cz; dumfinanci.cz; dvdmag.cz; dychame.cz; e15.cz; e-auto.cz; efotbal.cz; ekolist.cz; ekonom.cz; ekonomika.idnes.cz; eportal.cz; eprofil.cz; eregal.ihned.cz; euportal.cz; eurabia.cz; euractiv.cz; euro.e15.cz; euroskop.cz; euserver.cz; fanzine.cz; finance.cz; finance.idnes.cz; financninoviny.cz; finexpert.cz; finmag.cz; finparada.cz; franchisinginfo.cz; freshin.cz; gamezine.cz; golfinfo.cz; hdworld.cz; hotel-spa.ihned.cz; hradec.idnes.cz; hrej.cz; hybrid.cz; hypoindex.cz; channelworld.cz; chip.cz; chrudimskenoviny.cz; i60.cz; ibrno.cz; ictmanazer.cz; ictsecurity.cz; idnes.cz - blog; idobryden.cz; ihned.cz; infoportaly.cz; investicniweb.cz; investujeme.cz; ipoint.cz; i- region.eu; isport.cz; istavinfo.cz; itbiz.cz; jarodic.cz; jihlava.idnes.cz; jihoceskenovinky.cz; jihomoravskenovinky.cz; kafe.cz; kamjezdi.cz; Kariera.iHNed.cz; karlovarskenovinky.cz; konstrukce.cz; kralovehradeckenovinky.cz; kuchyne.cz; kurzy.cz; lekarnici.cz; liberec.idnes.cz; libereckenovinky.cz; lidovky.cz; life.ihned.cz; listyjm.cz; logistika.ihned.cz; louc.cz; lupa.cz; magazin.e15.cz; MaM.cz; maminka.cz; marieclaire.cz; markething.cz; marketingovenoviny.cz; mediafax.cz; mediaguru.cz; mediainfo.cz; mediar.cz; mesec.cz; metropol.cz; mix.cz; mobil.cz; mobilenet.cz; mobilizujeme.cz; mobilmag.cz; mobilmania.cz; mobinfo.cz; moderniobec.ihned.cz; moravskoslezskenovinky.cz; motoforum.cz; nasepenize.cz; nasliberec.cz; natoaktual.cz; nazeleno.cz; nearfield.cz; nekultura.cz; netguru.cz; netshopper.cz; neviditelnypes.cz; neziskovky.cz; notebooky.cz; nova.cz; novinky.cz; novinkyvysocina.cz; obcanskavystavba.cz; obydleni.cz; olomouc.idnes.cz; olomouckenovinky.cz; ona.idnes.cz; opojisteni.cz; ostrava.idnes.cz; parabola.cz; pardubice.idnes.cz; pardubickenovinky.cz; parlamentnilisty.cz; pcworld.cz; penize.cz; penizenavic.cz; personalista.com; plzen.idnes.cz; plzenskenovinky.cz; podnikatel.cz; politikon.cz; pooh.cz; praha.idnes.cz; prazskenovinky.cz; prekon.cz; profit.cz; protext.cz; prvnizpravy.cz; psp.cz; radiotv.cz; reality.idnes.cz; reflex.cz; resellerchannel.cz; respekt.cz; revue.idnes.cz; root.cz; rvp.cz; sanep.cz; scienceworld.cz; sedmicka.cz; silnice-zeleznice.cz; slasti.cz; smartworld.cz; spelos.com; sport.aktualne.centrum.cz; sport.cz; sport.idnes.cz; sport.ihned.cz; sportovninoviny.cz; stavitel.ihned.cz; stereomag.cz; strategie.e15.cz; stredoceskenovinky.cz; studentworld.cz; super.cz; svet-bydleni.cz; svethardware.cz; svethospodarstvi.wdt.cz; svetsiti.cz; systemonline.cz; tech.ihned.cz; technet.cz; technik.ihned.cz; technikaatrh.cz; tipcars.com; tn.cz; topdrive.cz; topzine.cz; trendybydleni.cz; tyden.cz; tydenvlk.cz; tyinternety.cz; tzbinfo.cz; usteckenovinky.cz; usti.idnes.cz; vary.idnes.cz; vasevec.cz; virtually.cz; vitalia.cz; vodohospodarske-stavby.cz; vzdelani.cz; webreporter.cz; xman.idnes.cz; zajidlem.cz; zdn.cz; zena.centrum.cz; zena-in.cz; zenavaute.cz; zive.cz; zlin.idnes.cz; zlinskenovinky.cz; zpravy.idnes.cz; zpravy.rozhlas.cz

11 Seznam klíčových slov Martin Půta, hejtman Ivana Hujerová, členka rady, resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a rozvoje venkova Josef Jadrný, náměstek hejtmana, resort životního prostředí a zemědělství Bc. Zuzana Kocumová, statutární náměstkyně, resort zdravotnictví, tělovýchovy a sportu Alena Losová, dipl. um, členka rady kraje, resort školství, mládeže a zaměstnanosti PhDr. Hana Maierová, náměstkyně hejtmana, resort cestovního ruchu, památkové péče a kultury Vladimír Mastník, člen rady kraje, resort dopravy Marek Pieter, náměstek hejtmana, resort ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky Mgr. Petr Tulpa, člen rady kraje, resort sociálních věcí Mgr. Jan Korytář Bc. Stanislav Mackovík Ing. Michael Canov PhDr. Jaromír Baxa Mgr. Lenka Kadlecová Vladimír Stříbrný Ing. Eva Burešová Kateřina Klikarová Lena Mlejnková Mgr. Romana Žatecká Ing. Petr Beitl Lukáš Čížek Mgr. Jaromír Dvořák Ing. Blanka Nedvědická MUDr. Vladimír Šámal PhDr. Miroslav Hudec Ing. František Pešek Ing. Vladimír Boháč Josef Souček Ing. Miloš Tita František Chot Ivan Kunetka Jiří Löffelmann Ing. Tomáš Sláma Pavel Petráček Mgr. Otakar Špetlík Mgr. Tomáš Vlček Mgr. Radek Cikl Jan Dvořák André Jakubička Josef Adamčík RNDr. Vít Příkaský Martin Sepp Mgr. Miroslav Beran Bc. Zdeněk Bursa Mgr. Vladimír Richter

12 Mgr. René Havlík Mgr. Josef Chýle Ing. Ilja Štěpánek Ing. Jiřina Princová Bc. Martina Teplá Mgr. Martin Nechvíle Ing. Jan Čáp Ing. Jaroslava Janečková PhDr. Alena Riegerová Mgr. Karel Ulmann RNDr. Kateřina Lauermannová Ing. Pavel Tvrzník JUDr. Jiří Němec Ing. Vladimír Koudelka Bc. Petra Řepíková Mgr. Michael Otta kraj-lbc.cz Krajská nemocnice Liberec Nemocnice Liberec krajský úřad Libereckého kraje liberecký hejtman liberecký kraj liberecký krajský úřad liberecký krajský zastupitel / zastupitelstvo zastupitel / zastupitelstvo Libereckého kraje rada / radní Libereckého kraje

PRODANÝ NÁKLAD, ČTENOST A INZERTNÍ VÝKONY TITULŮ ČLENŮ UNIE VYDAVATELŮ V OBDOBÍ 1. AŽ 3. ČTVRTLETÍ 2012

PRODANÝ NÁKLAD, ČTENOST A INZERTNÍ VÝKONY TITULŮ ČLENŮ UNIE VYDAVATELŮ V OBDOBÍ 1. AŽ 3. ČTVRTLETÍ 2012 PRODANÝ NÁKLAD, ČTENOST A INZERTNÍ VÝKONY TITULŮ ČLENŮ UNIE VYDAVATELŮ V OBDOBÍ 1. AŽ 3. ČTVRTLETÍ 2012 Údaje o prodaném nákladu, čtenosti a inzertních výkonech titulů členů Unie vydavatelů jsou v tomto

Více

PRODANÝ NÁKLAD, ČTENOST A INZERTNÍ VÝKONY TITULŮ ČLENŮ UNIE VYDAVATELŮ V OBDOBÍ 1. AŽ 3. ČTVRTLETÍ 2011

PRODANÝ NÁKLAD, ČTENOST A INZERTNÍ VÝKONY TITULŮ ČLENŮ UNIE VYDAVATELŮ V OBDOBÍ 1. AŽ 3. ČTVRTLETÍ 2011 PRODANÝ NÁKLAD, ČTENOST A INZERTNÍ VÝKONY TITULŮ ČLENŮ UNIE VYDAVATELŮ V OBDOBÍ 1. AŽ 3. ČTVRTLETÍ 2011 Údaje o prodaném nákladu, čtenosti a inzertních výkonech titulů členů Unie vydavatelů jsou v tomto

Více

3. čtvrtletí + 4. čtvrtletí MEDIA PROJEKT

3. čtvrtletí + 4. čtvrtletí MEDIA PROJEKT 2010 3. čtvrtletí + 4. čtvrtletí MEDIA PROJEKT PROGRAM PREZENTACE Metodika U 2010 Odhady čtenosti deníků a suplementů za 3. čtvrtletí 2010 a 4. čtvrtletí 2010 Odhady čtenosti časopisů za 3. čtvrtletí 2010

Více

4. čtvrtletí 2007 a 1. čtvrtletí 2008. MEDIA PROJEKT 4. čtvrtletí 2007 a 1. čtvrtletí 2008 MEDIA PROJEKT PREZENTACE

4. čtvrtletí 2007 a 1. čtvrtletí 2008. MEDIA PROJEKT 4. čtvrtletí 2007 a 1. čtvrtletí 2008 MEDIA PROJEKT PREZENTACE PREZENTACE MEDIA PROJEKT 4. čtvrtletí 2007 a 1. čtvrtletí 2008 Program prezentace Metodika Media Projektu 2008 Odhady čtenosti deníků a suplementů za 4. čtvrtletí 2007 a 1. čtvrtletí 2008 Odhady čtenosti

Více

MEDIA PROJEKT. 2. a 3. čtvrtletí 2014

MEDIA PROJEKT. 2. a 3. čtvrtletí 2014 MEDIA PROJEKT 2. a 3. čtvrtletí 2014 Základní parametry výzkumu realizace MEDIAN a STEM/MARK vícestupňový stratifikovaný náhodný adresní výběr face to face dotazování s využitím notebooku (CAPI) část dotazníku

Více

Analysis of media presentation processed for ISSS

Analysis of media presentation processed for ISSS Analysis of media presentation processed for ISSS Period: 000 00 NEWTON Information Technology, s.r.o. Politických vězňů 0,0 00 Praha E-mail: sales@newtonit.cz Web: http://www.newtonit.cz Tel.: +0 9 0

Více

MEDIA PROJEKT 2013/2014 20 LET MEDIA PROJEKTU 1994-2014 1.10. - 31.3. UNIE VYDAVATELŮ ASOCIACE KOMUNIKAČNÍCH AGENTUR ARA S SKMO

MEDIA PROJEKT 2013/2014 20 LET MEDIA PROJEKTU 1994-2014 1.10. - 31.3. UNIE VYDAVATELŮ ASOCIACE KOMUNIKAČNÍCH AGENTUR ARA S SKMO 2013/2014 1.10. - 31.3. MEDIA PROJEKT UNIE VYDAVATELŮ ASOCIACE KOMUNIKAČNÍCH AGENTUR ARA S SKMO 20 LET MEDIA PROJEKTU 1994-2014 MEDIA PROJEKT je realizován společnostmi MEDIAN a STEM/MARK. V období od

Více

AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři. Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ PROSINEC 2014

AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři. Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ PROSINEC 2014 AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ PROSINEC 2014 PROSINCOVÉ TISKOVÉ ZPRÁVY Legislativní novinky 2015: nižší platby v hotovosti, administrativní úlevy,

Více

MEDIA PROJEKT. 3. a 4. čtvrtletí 2014

MEDIA PROJEKT. 3. a 4. čtvrtletí 2014 MEDIA PROJEKT 3. a 4. čtvrtletí 2014 Základní parametry výzkumu realizace MEDIAN a STEM/MARK vícestupňový stratifikovaný náhodný adresní výběr face to face dotazování s využitím notebooku (CAPI) část

Více

Příloha č. 4 zadávací dokumentace

Příloha č. 4 zadávací dokumentace Příloha č. 4 zadávací dokumentace S M L O U VA O V Ý RO B Ě A D I S T R I B U C I B U L L E T I N U K V Ý S L E D K Ů M P RO G R A M OV É H O O B D O B Í 2 0 0 4-2 0 0 6 A J E J I C H V L I V U NA P RO

Více

Přehled zpráv. Profesor Mečislav Borák jubiluje... 12 31.1.2015 Frýdecko-místecký a třinecký deník Stejná zpráva vyšla také v dalších 6 titulech:

Přehled zpráv. Profesor Mečislav Borák jubiluje... 12 31.1.2015 Frýdecko-místecký a třinecký deník Stejná zpráva vyšla také v dalších 6 titulech: Přehled zpráv Profesor Mečislav Borák jubiluje... 12 31.1.2015 Frýdecko-místecký a třinecký deník Stejná zpráva vyšla také v dalších 6 titulech: Bruntálský a krnovský deník (Kultura regionu, str. 07),

Více

5 Květen 2004. Koncept Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina OBSAH. Cvičení Integrovaného záchranného systému HORIZONT 2004.

5 Květen 2004. Koncept Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina OBSAH. Cvičení Integrovaného záchranného systému HORIZONT 2004. 5 Květen 2004 Koncept Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina OBSAH (výber) Začíná veřejné projednávání konceptu řešení Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina. Krajský úřad kraje

Více

SMLOUVA. o poskytování technické podpory (maintenance), servisní podpory a rozvoje aplikace Eshop pro Centrální nákup Plzeňského kraje

SMLOUVA. o poskytování technické podpory (maintenance), servisní podpory a rozvoje aplikace Eshop pro Centrální nákup Plzeňského kraje SMLOUVA o poskytování technické podpory (maintenance), servisní podpory a rozvoje aplikace Eshop pro Centrální nákup Plzeňského kraje uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 269 odst. 2 zákona

Více

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále též jen Rada ) obdržela dne 14.5.2013 Vaši žádost o poskytnutí informací.

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále též jen Rada ) obdržela dne 14.5.2013 Vaši žádost o poskytnutí informací. Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále též jen Rada ) obdržela dne 14.5.2013 Vaši žádost o poskytnutí informací. Na základě této žádosti poskytujeme

Více

Liberecký kraj a Okresní autobusová doprava Kolín, s.r.o.

Liberecký kraj a Okresní autobusová doprava Kolín, s.r.o. Liberecký kraj a Okresní autobusová doprava Kolín, s.r.o. Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové dopravě k zabezpečení stanoveného rozsahu dopravní obslužnosti Libereckého

Více

ENERSOL 2008 JAK ŽÁCI A STUDENTI HODNOTÍ VYUŽÍVÁNÍ

ENERSOL 2008 JAK ŽÁCI A STUDENTI HODNOTÍ VYUŽÍVÁNÍ ENERSOL 2008 JAK ŽÁCI A STUDENTI HODNOTÍ VYUŽÍVÁNÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V DOPRAVĚ VE SVÉM OKOLÍ ENERSOL 2008 ČESKÁ REPUBLIKA OBSAH 1 3, Vize, strategie, východiska a cíle projektu

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA! MMOPP00BOZ8I SMLOUVA O DÍLO uzavřená dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění, zejména dle 536 a následujících Článek I. Smluvní strany Název Adresa: IČ: 00300535

Více

Výroční zpráva 2009 ISBN 978-80-86423-19-7. Neziskovky.cz, o. p. s. Malé náměstí 12 110 00 Praha 1. www.neziskovky.cz tel.

Výroční zpráva 2009 ISBN 978-80-86423-19-7. Neziskovky.cz, o. p. s. Malé náměstí 12 110 00 Praha 1. www.neziskovky.cz tel. Výroční zpráva ISBN 978-80-86423-19-7 Neziskovky.cz, o. p. s. Malé náměstí 12 110 00 Praha 1 www. tel.: +420 224 239 876 bankovní spojení: 204 207 265 / 0300 (v případě, že Neziskovky.cz chcete finančně

Více

Výzva k podání cenové nabídky. Elektronický docházkový systém

Výzva k podání cenové nabídky. Elektronický docházkový systém Zikova č. 618/14, 770 10 Olomouc * IČ 75004259 * tel.: 585757061 * fax: 585757066* E-mail: olomouc@sluzbyproseniory.cz * cn5k73h Zn: SSpS/Bo/2014 V Olomouci dne 15. května 2014 Výzva k podání cenové nabídky

Více

ICN výroční zpráva 2005. Pomáháme těm, kteří pomáhají

ICN výroční zpráva 2005. Pomáháme těm, kteří pomáhají Pomáháme těm, kteří pomáhají v ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 5 1 2 ICN výroční zpráva 2005 Ú v o d n í s l o v o Čtrnáctý rok fungování ICN rok 2005 byl pro celou organizaci velkou zkouškou. Právě v tomto

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB Návrh Příloha č. 3 k ZD č.j.: MV-125686-6/VZ-2014 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) a podle zákona č. 121/2000

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947 V Praze dne 22. října 2012 Č. j.:mf-57477/2012/13-1

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947 V Praze dne 22. října 2012 Č. j.:mf-57477/2012/13-1 ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947 V Praze dne 22. října 2012 Č. j.:mf-57477/2012/13-1 Věc: Výzva k předložení nabídky do veřejné zakázky Komerční

Více

C151317. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1421

C151317. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1421 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú.: 43-9607120237/0100 na straně jedné (dále jen objednatel )

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú.: 43-9607120237/0100 na straně jedné (dále jen objednatel ) SMLOUVA O DÍLO na zpracování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Libereckém kraji 2014-2017 evidenční číslo objednatele: OLP/218/2013 evidenční číslo zhotovitele: LB 13-02 uzavřená v souladu

Více

uzavírají tuto smlouvu o instalaci vysilače k dálkovému šíření internetového signálu na střeše bytového domu s právem užívat cizí věc za úplatu:

uzavírají tuto smlouvu o instalaci vysilače k dálkovému šíření internetového signálu na střeše bytového domu s právem užívat cizí věc za úplatu: Číslo smlouvy: Smlouva o instalaci vysilače k dálkovému šíření internetového signálu v bytovém domě s právem užívat cizí věc za úplatu. uzavřená ve smyslu ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

Více

Zastupitelstvo kraje Vysočina

Zastupitelstvo kraje Vysočina Zastupitelstvo kraje Vysočina Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v kraji Vysočina ze dne 10. 3. 2009 č.

Více

Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací Uzavřená mezi smluvními stranami

Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací Uzavřená mezi smluvními stranami (kmenový list smlouvy) evidenční číslo smlouvy: Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací Uzavřená mezi smluvními stranami SM//XXXXX kde XXXXX je č. smlouvy BruntálNet o.s., se sídlem U Rybníka

Více

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 VÝZVA k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel - Pardubický kraj tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

KUPNÍ SMLOUVA. ev. č. RCV-2012-Z099

KUPNÍ SMLOUVA. ev. č. RCV-2012-Z099 KUPNÍ SMLOUVA ev. č. RCV-2012-Z099 uzavřená podle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník") Kraj Vysočina se sídlem: zastoupený:

Více

Regionální inovační strategie Libereckého kraje

Regionální inovační strategie Libereckého kraje Regionální inovační strategie Libereckého kraje Objednatel: Liberecký kraj Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Zpracovatel: ARR- Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Liberec, květen

Více