Smlouva o poskytování a využívání informací č. OLP/167/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Smlouva o poskytování a využívání informací č. OLP/167/2013"

Transkript

1 Smlouva o poskytování a využívání informací č. OLP/167/2013 Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany, kterými jsou: Název firmy: PRAM Consulting s.r.o. IČ: DIČ: CZ se sídlem: Na Březince 6, Praha 5 zastoupený: Karlem Kapinusem kontaktní osoba (tel, ): Karel Kapinus, tel: , č.ú.: ČSOB, /300 (dále jen dodavatel) a Liberecký kraj IČ DIČ: CZ se sídlem Liberec II, U Jezu 642/2a zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem kraje v plné moci Mgr. Josefem Chýlem, vedoucím odboru kancelář hejtmana kontaktní osoba (tel, ): Mgr. Michaela Kubíčková, , č.ú.: /0100 (dále jen objednatel) tuto smlouvu o poskytování a využívání informací č. OLP/167/2013 I. PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY 1. Předmětem smlouvy je závazek dodavatele poskytovat objednateli plnění způsobem, ve lhůtách a za podmínek smlouvou stanovených a závazek objednatele zaplatit dodavateli za jeho činnost odměnu a poskytnout nezbytnou součinnost. 2. Účelem smlouvy se rozumí zajištění informovanosti vybraných zástupců Krajského úřadu Libereckého kraje (vedoucí odborů a jejich sekretariáty, ředitel krajského úřadu), představitelů Libereckého kraje (členové Rady Libereckého kraje a jejich sekretariáty, členové Zastupitelstva Libereckého kraje, tajemníci a předsedové zastupitelských klubů) a organizací zřizovaných Libereckým krajem či společností s majetkovou účastí Libereckého kraje (Krajská nemocnice Liberec, Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje), apod.

2 II. SPECIFIKACE PLNĚNÍ 1. Plněním dle této smlouvy se rozumí zejména vytváření souboru elektronických informací s obsahem a ve struktuře zadané objednatelem (MONITOR), a to na základě monitorování ústředního a regionálního periodického tisku a zpravodajských pořadů televizního a rozhlasového vysílání ze zdrojů uvedených v bodu 1 přílohy č. 1 této smlouvy a prostřednictvím klíčových slov uvedených v bodu 2 přílohy č. 1 této smlouvy a jeho poskytování, spolu s dalšími souvisejícími službami, objednateli. 2. Plněním této smlouvy se též rozumí: 1) Zálohování elektronické podoby výsledků MONITORU 2) Uchovávání originálních podkladů 3) Technické zajištění předávání výsledků MONITORU 3. Přesná specifikace monitorovaných médií a klíčových slov tvořících MONITOR, je určena v příloze smlouvy č Objednatel si vyhrazuje právo jednostranně změnit klíčová slova, popř. zvýšit či snížit jejich počet. Tuto změnu oznámí dodavateli na kontaktní . Dodavatel se zavazuje monitorovat nová klíčová slova počínaje druhým dnem, který následuje po doručení oznámení na jeho kontaktní Formát a struktura dat: a) přehled všech zpráv a článků k tématu obsahujícímu klíčová slova, nalezených v celoplošných a regionálních zdrojích uvedených v bodu 1 přílohy č. 1 této smlouvy b) plná znění vybraných zpráv a článků ze souboru specifikovaného v předchozím odstavci Data o výše uvedené struktuře s uvedením data, zdroje a autora je dodavatel povinen zasílat denně (v pracovní dny) do 9:00 v elektronické podobě na adresy: Na základě ustanovení článku VI. smlouvy se odměna dodavatele stanovuje takto: - Denní monitoring médií v rozsahu 1000 článků za jeden kalendářní měsíc: SLUŽBA CENA bez DPH / měsíc paušální poplatek za TISK 5 000,00 paušální poplatek za TVR 3 500,00 paušální poplatek za INTERNET 2 500,00 balíček článků (1 000 kusů) 3 000,00 cena za články nad rámec balíčku z TISK, TVR, NET/ kus CENA CELKEM ZA UVEDENOU SLUŽBU ZA MĚSÍC bez DPH K celkové měsíční ceně bude připočtena DPH dle platných právních předpisů. 8,00 Kč/ks ,00

3 III. LHŮTY A DOBY PLNĚNÍ 1. Dodavatel se zavazuje poskytovat objednateli v čase uvedeném ve smlouvě aktuální podobu MONITORU, a to ve struktuře dle bodu 5 článku II. této smlouvy. 2. Objednatel může v případě poruchy při přenosu dat požádat dodavatele o opakované doručení dat. Pokud objednatel nezašle dodavateli písemnou výzvu k opakování dodávky dat nejpozději druhý pracovní den následující po původním termínu dodávky, považují se data za řádně doručená. Za písemnou výzvu se považuje i . IV. PRÁVA A POVINNOSTI DODAVATELE 1. Dodavatel prohlašuje, že má právo poskytovat služby, které jsou předmětem této smlouvy. 2. Dodavatel je povinen poskytovat služby v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou. 3. Dodavatel neodpovídá za zpoždění nebo za nedodání dat, které jsou předmětem plnění, pokud sám nezpůsobil prodlení nebo porušení této povinnosti (tzn. zejména zásahy vyšší moci, například porucha přenosových tras, výpadek el. proudu, apod.). V. PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE 1. Objednatel má právo využívat plnění poskytované mu dodavatelem v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou. 2. Objednatel se zavazuje nepostoupit ani jinak nepředat soubory dodané objednateli na základě této smlouvy ani jejich části osobám mimo okruh vymezený v bodu 2 čl. I. smlouvy, zejména je dále nešířit bez písemného souhlasu dodavatele. 3. Objednatel si je vědom, že informace obsažené v MONITORU mohou být předmětem autorského práva a zavazuje se je použít pouze k účelu smlouvou stanovenému. VI. ODMĚNA DODAVATELE 1. Za plnění dle této smlouvy přísluší dodavateli odměna. 2. Konkrétní výše odměny je určena v čl. II. bod 5 smlouvy. 3. Odměna spolu s DPH je splatná na účet dodavatele na základě daňového dokladu, vystaveného dodavatelem, jehož splatnost je 14 kalendářních dnů ode dne doručení. Takovýto daňový doklad může vystavit dodavatel vždy bezprostředně po skončení kalendářního měsíce, ve kterém bylo plnění řádně poskytnuto. 4. Úrok z prodlení v případě nezaplacení odměny včas činí 0,05% denně z nezaplacené částky.

4 VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou na 12 měsíců s účinností ode dne podpisu smlouvy. Smlouvu může kterákoliv ze smluvních stran písemně vypovědět. Výpovědní lhůta je jeden měsíc a počíná běžet od prvního dne následujícího kalendářního měsíce od data doručení výpovědi druhé straně. 2. Změny této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemného dodatku. 3. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se právní otázky mezi stranami výslovně neupravené obchodním zákoníkem, na jehož použití pro závazkový vztah se obě smluvní strany dohodly v souladu s ustanovením 269 odst. 2 obch. zákoníku. 4. Nedílnou součást této smlouvy tvoří její příloha č Obě smluvní strany prohlašují, že si přečetly všechna ustanovení této smlouvy, rozumějí jim a souhlasí s nimi.) 6. Smlouva se vyhotovuje ve třech originálech, z nichž jeden obdrží dodavatel a dva objednatel. 7. Smlouva nabývá platnosti okamžikem podpisu oběma smluvními stranami. V Liberci dne. V.dne.. Liberecký kraj PRAM Consulting s.r.o Mgr. Josef Chýle Karel Kapinus

5 Příloha č. 1 smlouvy č. OLP/167/2013 V souladu s bodem 3 článku II. a článkem III. smlouvy se výše uvedené strany dohodly na následujícím: Stanovuje se seznam periodik a seznam klíčových slov pro tvorbu monitoringu médií. Seznam periodik v elektronické podobě Česká republika - Celostátní deníky Aha! (Aha! Tv); Blesk (Blesk magazín, Reality & Bydlení); E15 (Profit, ZEN magazín); Haló noviny; Hospodářské noviny (Víkend HN, Proč ne?, IN magazín); Lidové noviny (Pátek Lidových novin, Esprit); Mladá fronta DNES (Doma DNES, Ona DNES, Magazín Mladé fronty DNES, Magazín Víkend DNES, City DNES, CITY LIFE, City DNES - Brno); Právo (STYL, Magazín Práva, Dům a bydlení); Sport (Sport magazín) Česká republika - České regionální tituly Benešovský deník; Berounský deník; Boleslavský deník; Bulvár; Českobudějovický deník; Českokrumlovský deník; Českolipský deník; Děčínský deník; Domažlický deník; Homér; Hradecký deník; Chebský deník; Chomutovské noviny; Chomutovský deník; Chrudimský deník; Jablonecký deník; Jičínský deník; Jihlavské listy; Jindřichohradecký deník; Karlovarské radniční listy; Karlovarský deník; Kladenský deník; Klatovský deník; Kolínský deník; Krkonošský deník; Kutnohorský deník; LIBERECKÉ LISTY; Liberecký deník; Listy Prahy 1; Litoměřický deník; Mělnický deník; Metro (MEN/WOMEN only); Mostecký deník; Náchodský deník; Náš region; Náš Zlín; Naše Praha 2; Naše Praha 9; Naše Teplice; Naše Ústí; Nymburský deník (Týdeník Nymbursko); Orlický deník; Pardubické listy; Pardubický deník; Písecký deník; Plzeňský deník; Plzeňský deník - Plzeň-jih, sever; Praha 10; Prachatický deník; Pražský deník (Moje rodina); Příbramský deník; Rakovnický deník; Rokycanský deník; Rychnovský deník; Slánské listy; Sokolovský deník; Strakonický deník; Střední Čechy; Středočeský magazín; Svitavský deník; Svobodný hlas; Táborský deník; Tachovský deník; Teplický deník; Tučňák; Týdeník Domažlicko; Týdeník Klatovska; Týdeník Sokolovska; Ústecký deník; Žatecký a lounský deník Česká republika - Moravské regionální tituly Blanenský deník; Brněnský deník; Brněnský Metropolitan; Brno Business; Bruntálský a krnovský deník; Břeclavský deník; Dobrý den s kurýrem; Frýdecko-místecký a třinecký deník; Havířovský deník; Havlíčkobrodský deník; HLÁSKA; Hodonínský deník; Horácké noviny; Horizont; Hranický týden; Jihlavský deník; Jižní listy; Karvinský deník; Kroměřížský deník; Moravské hospodářství; Moravskoslezský deník; Moravský sever; Naše Frýdeckomístecko; Naše Ostrava; Naše Valašsko - regionální týdeník; NEW express; Nové Přerovsko; Novojičínský deník; Nový život - zpravodajský týdeník; Olomoucký deník; Opavský a hlučínský deník; Pelhřimovský deník; Prostějovský deník; Prostějovský týden; Přerovský a hranický deník; Radniční listy města Olomouc; REGION OPAVSKO; Slovácké noviny - regionální týdeník; Slovácko - regionální týdeník; Slovácký deník; Šumperský a jesenický deník; Třebíčský deník; Týden u nás, okresní noviny; Týdeník Bruntálský Region; Týdeník Frýdecko-Místecko; Týdeník Havířovsko; Týdeník Karvinsko; Týdeník Krnovské noviny; Týdeník okresu Nový Jičín; Týdeník Opavský a Hlučínský Region; Valašský deník; Vysočina - regionální týdeník; Vyškovské noviny; Vyškovský deník; Zlínský deník; Znojemské noviny; Znojemsko; Znojemský deník; Žďárský deník

6 Česká republika - Oborové tituly Ekonomické a politické Auditor; Bankovnictví; Bankovnictví (newsletter); Bezpečnost a hygiena práce; CIO Business World; Daně a právo v praxi; Daňový expert; Demokratický střed; Direkt; Ekonom; Euro; Finanční management; Finanční management (newsletter); FINANČNÍ, DAŇOVÝ A ÚČETNÍ BULLETIN; FP news (newsletter); FP-finanční poradce; ChannelWorld; Konkursní noviny; Lobby; Marketing & Media; Mezinárodní politika; Moderní obec; Moderní obec (newsletter); Moderní řízení; Newsletter CEP (newsletter); Obec & finance; Otázky & odpovědi z praxe; Parlament, vláda, samospráva; Parlamentní listy; Parlamentní magazín; Podnikatel; Pojistný obzor; Práce a mzda; Právní rádce; PRÁVO & BYZNYS; Prosperita (Madam business); Přehled dotačních programů a příležitostí; Revue Sondy; Sign; Strategie; Trafikant; TREND marketing; Účetnictví v praxi; Účetnictví v zemědělství; UNES; Výběr Průmysl a podnikání AGE MANAGEMENT; AGRObase zpravodaj; All for POWER; Apetit; ASB; Bar Life; BEVERAGE & GASTRO; CAXMIX; Český export; Development news; Domo; Doprava a silnice; Dopravák; Dopravní noviny; ERA 21; F.O.O.D.; FACILITY MANAGER; Fasády; Fleet (newsletter); Forbes Česko; Horeka; Hotel & Spa Management; HR Forum; HR Management; HR management (newsletter); Interiér; Kadeřnická a kosmetická praxe; Komora.cz; Konstrukce; Lastauto omnibus; Logistika; Materiály pro stavbu; Noviny pro grafický průmysl; OBCHOD & FINANCE; Odpady; Odpady (newsletter); PRO-ENERGY; Realit (Developer); Realizace staveb; Regal; Regal (newsletter); Reliant Logistic News; Rescue Report; Retail info Plus; Silnice a železnice; Spektra; Stavba; Stavebnictví; Stavitel; Střechy, fasády, izolace; Svět tisku; Systémy logistiky; T+T Technika a trh; TECH MAGAZÍN; Technický týdeník; TRADE NEWS; Truck & business; Vlastní firma FRANCHISING; ZBOŽÍ & PRODEJ; Zemědělec IT a telekomunikace Automa; Computer; Computerworld; Elektro; Extra PC; Chip; IT CAD; IT SYSTEMS; Level; PLMnews; Počítač pro každého; Professional Computing; Reseller Magazine; Sdělovací technika; Security World; Světlo; Technik; Technik (newsletter) Auto-moto Auto 7; Auto motor a sport; Auto TIP; Auto TIP - Sportscars; Auto TIP 4x4; AutoEXPERT; AUTOforum; Autohit; AUTOmakers; Automobil revue; Auto-moto speciál; AutoProfi; FLEET; Formule; LeasePlan Magazín; Motocykl; Motorsport magazín; Pneu revue; Svět motorů; Svět motorů Speciál; Trucker; Tyres & Equipment Společenské zahraniční zajímavost; A2; ABC; Aha! neděle; Art + antiques; Babylon; Blesk Hobby; Blesk pro ženy; Blesk zdraví; Bravo; Bravo Girl!; Burda; Claudia; CSR fórum; Dáma; Dieta; Dossier; Elle; Elle decoration; Evropské noviny; Fajn život; ForMen; GEO; Glanc; HD WORLD; Host; Chvilka pro tebe; Instinkt; InStyle; JOY; Katka; Katka křížovky; Kondice; Krajské noviny; Kuchyně.CZ; LINDA; Literární noviny; LOOK magazine; Marianne (Marianne VIP); Marie Claire; Maxim; Můžeš; Nedělní Blesk; Nový prostor; Pestrý svět; Pošli recept; Praktická moderní žena; Překvapení; Reflex; Respekt; Romano voďi; Rytmus života; Sedmička; Sport&Wellness Management; Story; Studenta web&mag; Svět ženy; Svět ženy - Dáša; Svět ženy - ZDRAVÍ; ŠÍP plus; The Spiritor; Tina; TV max; Tv Plus; Tv Pohoda; TV Revue; Tvar; Týden; Týdeník Květy; Týdeník

7 Rozhlas; Týdeník Televize; Vlasta; Xantypa; Zdraví; Žena a život Hobby Bydlení; Bydlení, stavby, reality; Design & Home; Domov; DOMUS AUREA; Dům a zahrada; Filmový přehled; Fitstyl; Foto video; Golf Digest; Home; Chatař & chalupář; Marianne bydlení; Moderní byt; Můj dům; Náš útulný byt; Naše krásná zahrada; Nedělní Sport; Nejlepší recepty; Nordic; Panel plus; Pěkné bydlení; Rodinný dům; Snow; Sport GÓÓÓL!; STEREO & VIDEO; Svět koupelen; Svět kuchyní; Udělej si sám Veřejná sféra a ostatní Betynka; Děti a MY; Florence; GeoBusiness (GEOinformace); Informatorium 3-8; Lidé a země; Maminka; Medical Tribune; Moje psychologie; Moje zdraví; National Geographic Česko; Postgraduální medicína; Practicus; Psychologie dnes; Rodina a škola; Řízení školy; Sestra; TEMPUS Medicorum; Týdeník školství; Zdravotnické noviny (Lékařské listy); Zdravotnické noviny - ZDN; Zeměměřič Česká republika - Celostátní televizní stanice ČT 1 Otázky Václava Moravce; Týden v regionech - JM; Týden v regionech - OS; Z metropole; Zprávy ve 12; Auto Moto Revue; Auto Moto Styl; Černé ovce; Události v regionech - Brno; Události v regionech - Ostrava; Události v regionech - Praha; Události; Branky, body, vteřiny; Otázky Václava Moravce - speciál; Reportéři ČT; Máte slovo; 168 hodin ČT 2 Přidej se; Nedej se; Evropa dnes; Krásný ztráty (anotováno) ČT 24 Studio 6 (anotováno); Zprávy 6:00; Zprávy 6:30; Zprávy; Zprávy 7:30; Zprávy 8:00; Studio 6 II (anotováno); Zprávy 08:30; Studio ČT24 - Zprávy 9:30; Studio ČT24 - Ekonomika; Ekonomika 10:45; Studio ČT24 - Zprávy 11:00; Polední události; Otázky Václava Moravce II.; Studio Burza; Události v regionech - víkend; Interview ČT24; Hyde Park; Ekonomika 21:10; Události, komentáře Prima Family Autosalon; Partie; Zprávy TV Prima; Krimi zprávy; Krimi plus RTA TV Nova Snídaně s Novou (anotováno); Snídaně s Novou (Ranní Televizní noviny 6:00, Ranní Televizní noviny 6:30, Ranní Televizní noviny 7:00, Ranní Televizní noviny 7:30, Ranní Televizní noviny 8:00); Ranní Televizní noviny 8:30; Volejte Novu; Polední Televizní noviny; Odpolední Televizní noviny; Televizní noviny; Sportovní noviny; Střepiny; Noční Televizní noviny Česká republika - Regionální televizní stanice TV Metropol Zprávy 15:00; Zprávy 18:30 Česká republika - Celostátní rozhlasové stanice

8 ČRo 1 - Radiožurnál Zprávy 7:00; Zprávy o sedmé; Ranní interview 07:50; Ranní interview 08:50; Dopolední Radiožurnál 9:00 (Zprávy 9:00); Zblízka; Host radiožurnálu; Zprávy 12:00; Zprávy o dvanácté; Ozvěny dne 12:10; Odpolední Radiožurnál 17:00 (Zprávy 17:00); Dvacet minut Radiožurnálu; Zprávy o šesté; Ozvěny dne 18:10; Stalo se dnes ČRo 2 - Praha Jak to vidí; Poradna ČRo 6 Zprávy 18:00; Názory a argumenty; Média v postmoderním světě; Člověk a obec; Zeměžluč (anotováno); Zaostřeno na finance; Studio STOP ČRo 7 - Praha ČRo Rádio Česko Rozhovor na aktuální téma 08:08; Událost dne; Rozhovor na aktuální téma 09:08; Rozhovor na aktuální téma 10:08; Rozhovor na aktuální téma 13:08; Rozhovor na aktuální téma 14:08; Rozhovor na aktuální téma 15:08; Studio Česko Frekvence 1 Zprávy 7:00; Zprávy 10:00; Zprávy 12:00; Press klub; Rozhlasové noviny Impuls Zprávy 8:00; Zprávy 13:00; Impulsy Václava Moravce; Zprávy 18:00 Česká republika - Regionální rozhlasové stanice ČRo Brno Radionoviny 17:00; Otázky a odpovědi ČRo České Budějovice Bez obalu; Události regionu 17:00 ČRo Hradec Králové Události regionu - Hradec Králové; Události dne 18:00 ČRo Olomouc Týden v našem kraji 08:05; Události regionu 17:00 ČRo Ostrava Události regionu 17:00 ČRo Pardubice Události regionu 13:00; Události regionu 17:00 ČRo Plzeň Poradíme vám - lékařská témata; Události dne - Karlovarský kraj; Události dne - PL, KV kraj; Události dne - Plzeňský kraj ČRo Regina Zprávy 09:00; Události dne 13:00; Třináctka; Události dne 18:00 ČRo Region, Středočeský kraj Ranní region; Tandem; Hubnutí s Kateřinou Cajthamlovou; K věci; Události regionu 16:00; Týden v regionu ČRo Region, Vysočina Události regionu 13:00; Narovinu ČRo Sever Informace ze severu Čech 09:40; Host na severu; Informace ze severu Čech 10:40; Informace ze severu Čech 11:20; Informace ze severu Čech 13:20; Informace ze severu Čech 13:40; Informace ze severu Čech 15:20; Informace ze severu Čech 15:40; Události v regionu 16:00; Události regionu - Ústecký kraj; Planetárium; Události v regionu 18:00

9 Hitrádio FAKTOR Hitrádio FM Hitrádio FM PLUS Hitrádio MAGIC Hitrádio MAGIC BRNO Hitrádio Orion Hitrádio Vysočina Kiss Morava - Ostrava Zprávy 16:45 Rádio Blaník - jižní Čechy Rádio Blaník - jižní Morava Rádio Blaník - Praha Rádio Blaník - severní Čechy Rádio Blaník - střední Čechy Rádio Blaník - východní Čechy Rádio Blaník - západní Čechy Rádio City Zprávy 07:55; Zprávy 13:55; Zprávy 16:55 Rádio Čas Zprávy 16:45 Česká republika - Internetové servery Monitorovány jsou weby nebo jejich části, které jsou vydavatelem povoleny k monitorování. abclinuxu.cz; abicko.cz; ahaonline.cz; akcie.cz; aktualne.cz; allforpower.cz; AUTO.cz; auto.idnes.cz; autoforum.cz; autofox.cz; autorevue.cz; autoweb.cz; avmania.cz; bankovnictvi.ihned.cz; bankovnipoplatky.com; bigbloger.lidovky.cz; biom.cz; blesk.cz; bleskove.centrum.cz; blisty.cz; blog.ihned.cz; brno.idnes.cz; budejovice.idnes.cz; buildingnews.cz; businessinfo.cz; businessit.cz; businessworld.cz; bydlet.cz; bydletvpanelu.cz; byznys.ihned.cz; cad.cz; casd.cz; cdr.cz; cenyenergie.cz; ceska-media.cz; ceskapozice.cz; ceskenoviny.cz; cestovani.idnes.cz; cfoworld.cz; computerworld.cz; connect.cz; corporateict.cz; ct24.cz; czso.cz; ČRo - brno.cz; ČRo - cb.cz; ČRo - cro6.cz; ČRo - hradec.cz; ČRo - olomouc.cz; ČRo - ostrava.cz; ČRo - pardubice.cz; ČRo - plzen.cz; ČRo - praha.cz; ČRo - rádio Česko.cz; ČRo - radiozurnal.cz; ČRo - regina.cz; ČRo - sever.cz; ČRo - strednicechy.cz; ČRo - vltava.cz; ČRo - vysocina.cz; dama.cz; denik.cz; denik.obce.cz; denikreferendum.cz; dialog.ihned.cz; digiarena.cz; digimanie.cz; digizone.cz; diit.cz;

10 doupe.cz; dumfinanci.cz; dvdmag.cz; dychame.cz; e15.cz; e-auto.cz; efotbal.cz; ekolist.cz; ekonom.cz; ekonomika.idnes.cz; eportal.cz; eprofil.cz; eregal.ihned.cz; euportal.cz; eurabia.cz; euractiv.cz; euro.e15.cz; euroskop.cz; euserver.cz; fanzine.cz; finance.cz; finance.idnes.cz; financninoviny.cz; finexpert.cz; finmag.cz; finparada.cz; franchisinginfo.cz; freshin.cz; gamezine.cz; golfinfo.cz; hdworld.cz; hotel-spa.ihned.cz; hradec.idnes.cz; hrej.cz; hybrid.cz; hypoindex.cz; channelworld.cz; chip.cz; chrudimskenoviny.cz; i60.cz; ibrno.cz; ictmanazer.cz; ictsecurity.cz; idnes.cz - blog; idobryden.cz; ihned.cz; infoportaly.cz; investicniweb.cz; investujeme.cz; ipoint.cz; i- region.eu; isport.cz; istavinfo.cz; itbiz.cz; jarodic.cz; jihlava.idnes.cz; jihoceskenovinky.cz; jihomoravskenovinky.cz; kafe.cz; kamjezdi.cz; Kariera.iHNed.cz; karlovarskenovinky.cz; konstrukce.cz; kralovehradeckenovinky.cz; kuchyne.cz; kurzy.cz; lekarnici.cz; liberec.idnes.cz; libereckenovinky.cz; lidovky.cz; life.ihned.cz; listyjm.cz; logistika.ihned.cz; louc.cz; lupa.cz; magazin.e15.cz; MaM.cz; maminka.cz; marieclaire.cz; markething.cz; marketingovenoviny.cz; mediafax.cz; mediaguru.cz; mediainfo.cz; mediar.cz; mesec.cz; metropol.cz; mix.cz; mobil.cz; mobilenet.cz; mobilizujeme.cz; mobilmag.cz; mobilmania.cz; mobinfo.cz; moderniobec.ihned.cz; moravskoslezskenovinky.cz; motoforum.cz; nasepenize.cz; nasliberec.cz; natoaktual.cz; nazeleno.cz; nearfield.cz; nekultura.cz; netguru.cz; netshopper.cz; neviditelnypes.cz; neziskovky.cz; notebooky.cz; nova.cz; novinky.cz; novinkyvysocina.cz; obcanskavystavba.cz; obydleni.cz; olomouc.idnes.cz; olomouckenovinky.cz; ona.idnes.cz; opojisteni.cz; ostrava.idnes.cz; parabola.cz; pardubice.idnes.cz; pardubickenovinky.cz; parlamentnilisty.cz; pcworld.cz; penize.cz; penizenavic.cz; personalista.com; plzen.idnes.cz; plzenskenovinky.cz; podnikatel.cz; politikon.cz; pooh.cz; praha.idnes.cz; prazskenovinky.cz; prekon.cz; profit.cz; protext.cz; prvnizpravy.cz; psp.cz; radiotv.cz; reality.idnes.cz; reflex.cz; resellerchannel.cz; respekt.cz; revue.idnes.cz; root.cz; rvp.cz; sanep.cz; scienceworld.cz; sedmicka.cz; silnice-zeleznice.cz; slasti.cz; smartworld.cz; spelos.com; sport.aktualne.centrum.cz; sport.cz; sport.idnes.cz; sport.ihned.cz; sportovninoviny.cz; stavitel.ihned.cz; stereomag.cz; strategie.e15.cz; stredoceskenovinky.cz; studentworld.cz; super.cz; svet-bydleni.cz; svethardware.cz; svethospodarstvi.wdt.cz; svetsiti.cz; systemonline.cz; tech.ihned.cz; technet.cz; technik.ihned.cz; technikaatrh.cz; tipcars.com; tn.cz; topdrive.cz; topzine.cz; trendybydleni.cz; tyden.cz; tydenvlk.cz; tyinternety.cz; tzbinfo.cz; usteckenovinky.cz; usti.idnes.cz; vary.idnes.cz; vasevec.cz; virtually.cz; vitalia.cz; vodohospodarske-stavby.cz; vzdelani.cz; webreporter.cz; xman.idnes.cz; zajidlem.cz; zdn.cz; zena.centrum.cz; zena-in.cz; zenavaute.cz; zive.cz; zlin.idnes.cz; zlinskenovinky.cz; zpravy.idnes.cz; zpravy.rozhlas.cz

11 Seznam klíčových slov Martin Půta, hejtman Ivana Hujerová, členka rady, resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a rozvoje venkova Josef Jadrný, náměstek hejtmana, resort životního prostředí a zemědělství Bc. Zuzana Kocumová, statutární náměstkyně, resort zdravotnictví, tělovýchovy a sportu Alena Losová, dipl. um, členka rady kraje, resort školství, mládeže a zaměstnanosti PhDr. Hana Maierová, náměstkyně hejtmana, resort cestovního ruchu, památkové péče a kultury Vladimír Mastník, člen rady kraje, resort dopravy Marek Pieter, náměstek hejtmana, resort ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky Mgr. Petr Tulpa, člen rady kraje, resort sociálních věcí Mgr. Jan Korytář Bc. Stanislav Mackovík Ing. Michael Canov PhDr. Jaromír Baxa Mgr. Lenka Kadlecová Vladimír Stříbrný Ing. Eva Burešová Kateřina Klikarová Lena Mlejnková Mgr. Romana Žatecká Ing. Petr Beitl Lukáš Čížek Mgr. Jaromír Dvořák Ing. Blanka Nedvědická MUDr. Vladimír Šámal PhDr. Miroslav Hudec Ing. František Pešek Ing. Vladimír Boháč Josef Souček Ing. Miloš Tita František Chot Ivan Kunetka Jiří Löffelmann Ing. Tomáš Sláma Pavel Petráček Mgr. Otakar Špetlík Mgr. Tomáš Vlček Mgr. Radek Cikl Jan Dvořák André Jakubička Josef Adamčík RNDr. Vít Příkaský Martin Sepp Mgr. Miroslav Beran Bc. Zdeněk Bursa Mgr. Vladimír Richter

12 Mgr. René Havlík Mgr. Josef Chýle Ing. Ilja Štěpánek Ing. Jiřina Princová Bc. Martina Teplá Mgr. Martin Nechvíle Ing. Jan Čáp Ing. Jaroslava Janečková PhDr. Alena Riegerová Mgr. Karel Ulmann RNDr. Kateřina Lauermannová Ing. Pavel Tvrzník JUDr. Jiří Němec Ing. Vladimír Koudelka Bc. Petra Řepíková Mgr. Michael Otta kraj-lbc.cz Krajská nemocnice Liberec Nemocnice Liberec krajský úřad Libereckého kraje liberecký hejtman liberecký kraj liberecký krajský úřad liberecký krajský zastupitel / zastupitelstvo zastupitel / zastupitelstvo Libereckého kraje rada / radní Libereckého kraje

Czech Republic Distribution Points

Czech Republic Distribution Points Czech Republic Distribution Points Distribution to major consumer, business and trade press, news agencies, magazines, newspapers, television and radio stations, and websites in the Czech Republic. Marketwired

Více

Týden knihoven. 30. 9. 2011 až 10. 10. 2011. Mediální analýza. IČ: 26694484, DIČ: CZ26694484, Spisová značka B. 7642, Městský soud v Praze

Týden knihoven. 30. 9. 2011 až 10. 10. 2011. Mediální analýza. IČ: 26694484, DIČ: CZ26694484, Spisová značka B. 7642, Městský soud v Praze Týden knihoven Mediální analýza 30. 9. 0 až 0. 0. 0 Anopress IT, a. s., Prvního pluku a, 86 00 Praha 8 Tel.: +0 0 80, www.anopress.cz, obchod@anopress.cz IČ: 6698, DIČ: CZ6698, Spisová značka B. 6, Městský

Více

1. čtvrtletí + 2. čtvrtletí MEDIA PROJEKT

1. čtvrtletí + 2. čtvrtletí MEDIA PROJEKT 2012 1. čtvrtletí + 2. čtvrtletí MEDIA PROJEKT PROGRAM PREZENTACE Metodika U 2012 Odhady čtenosti deníků a suplementů za 1. čtvrtletí 2012 a 2. čtvrtletí 2012 Odhady čtenosti časopisů za 1. čtvrtletí 2012

Více

3. čtvrtletí + 4. čtvrtletí MEDIA PROJEKT

3. čtvrtletí + 4. čtvrtletí MEDIA PROJEKT 2010 3. čtvrtletí + 4. čtvrtletí MEDIA PROJEKT PROGRAM PREZENTACE Metodika U 2010 Odhady čtenosti deníků a suplementů za 3. čtvrtletí 2010 a 4. čtvrtletí 2010 Odhady čtenosti časopisů za 3. čtvrtletí 2010

Více

VÝZKUM ODHADŮ ČTENOSTI MEDIA PROJEKT

VÝZKUM ODHADŮ ČTENOSTI MEDIA PROJEKT VÝZKUM ODHADŮ ČTENOSTI MEDIA PROJEKT Zdroj údajů: Media projekt realizace GfK Praha MEDIAN Období: 1. 4. 30. 9. 200 a 1. 4. 30. 9. 2006 V následujících tabulkách a grafech zveřejňujeme výsledky z výzkumu

Více

MEDIA PROJEKT. 4. čtvrtletí 2013 a 1. čtvrtletí 2014

MEDIA PROJEKT. 4. čtvrtletí 2013 a 1. čtvrtletí 2014 MEDIA PROJEKT 4. čtvrtletí 2013 a 1. čtvrtletí 2014 Základní parametry výzkumu realizace MEDIAN a STEM/MARK vícestupňový stratifikovaný náhodný adresní výběr face to face dotazování s využitím notebooku

Více

MEDIA PROJEKT. 2. a 3. čtvrtletí 2014

MEDIA PROJEKT. 2. a 3. čtvrtletí 2014 MEDIA PROJEKT 2. a 3. čtvrtletí 2014 Základní parametry výzkumu realizace MEDIAN a STEM/MARK vícestupňový stratifikovaný náhodný adresní výběr face to face dotazování s využitím notebooku (CAPI) část dotazníku

Více

4. čtvrtletí 2007 a 1. čtvrtletí 2008. MEDIA PROJEKT 4. čtvrtletí 2007 a 1. čtvrtletí 2008 MEDIA PROJEKT PREZENTACE

4. čtvrtletí 2007 a 1. čtvrtletí 2008. MEDIA PROJEKT 4. čtvrtletí 2007 a 1. čtvrtletí 2008 MEDIA PROJEKT PREZENTACE PREZENTACE MEDIA PROJEKT 4. čtvrtletí 2007 a 1. čtvrtletí 2008 Program prezentace Metodika Media Projektu 2008 Odhady čtenosti deníků a suplementů za 4. čtvrtletí 2007 a 1. čtvrtletí 2008 Odhady čtenosti

Více

Advokátní kancelář Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o. Přehled mediálních výstupů Leden 2013

Advokátní kancelář Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o. Přehled mediálních výstupů Leden 2013 Advokátní kancelář Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o. Přehled mediálních výstupů Leden 2013 1. TISKOVÉ ZPRÁVY Téma: Dovolená na horách Lednová tisková zpráva byla distribuována 30. ledna 2013

Více

MEDIA PROJEKT 2012/2013 1.10. - 31.3. UNIE VYDAVATELŮ ASOCIACE KOMUNIKAČNÍCH AGENTUR ARA S SKMO

MEDIA PROJEKT 2012/2013 1.10. - 31.3. UNIE VYDAVATELŮ ASOCIACE KOMUNIKAČNÍCH AGENTUR ARA S SKMO 2012/2013 1.10. - 31.3. MEDIA PROJEKT UNIE VYDAVATELŮ ASOCIACE KOMUNIKAČNÍCH AGENTUR ARA S SKMO MEDIA PROJEKT je realizován společnostmi MEDIAN GfK STEM/MARK. V období od 1.10.2012 31.3.2013 bylo dotazováno

Více

PRODANÝ NÁKLAD, ČTENOST A INZERTNÍ VÝKONY TITULŮ ČLENŮ UNIE VYDAVATELŮ V OBDOBÍ 1. AŽ 3. ČTVRTLETÍ 2012

PRODANÝ NÁKLAD, ČTENOST A INZERTNÍ VÝKONY TITULŮ ČLENŮ UNIE VYDAVATELŮ V OBDOBÍ 1. AŽ 3. ČTVRTLETÍ 2012 PRODANÝ NÁKLAD, ČTENOST A INZERTNÍ VÝKONY TITULŮ ČLENŮ UNIE VYDAVATELŮ V OBDOBÍ 1. AŽ 3. ČTVRTLETÍ 2012 Údaje o prodaném nákladu, čtenosti a inzertních výkonech titulů členů Unie vydavatelů jsou v tomto

Více

MEDIA PROJEKT 2013/2014 20 LET MEDIA PROJEKTU 1994-2014 1.10. - 31.3. UNIE VYDAVATELŮ ASOCIACE KOMUNIKAČNÍCH AGENTUR ARA S SKMO

MEDIA PROJEKT 2013/2014 20 LET MEDIA PROJEKTU 1994-2014 1.10. - 31.3. UNIE VYDAVATELŮ ASOCIACE KOMUNIKAČNÍCH AGENTUR ARA S SKMO 2013/2014 1.10. - 31.3. MEDIA PROJEKT UNIE VYDAVATELŮ ASOCIACE KOMUNIKAČNÍCH AGENTUR ARA S SKMO 20 LET MEDIA PROJEKTU 1994-2014 MEDIA PROJEKT je realizován společnostmi MEDIAN a STEM/MARK. V období od

Více

8. února 2007 strana 1. GfK Praha Median. Unie vydavatelů, Asociace komunikačních agentur, ARA s, SKMO MEDIA PROJEKT 2006

8. února 2007 strana 1. GfK Praha Median. Unie vydavatelů, Asociace komunikačních agentur, ARA s, SKMO MEDIA PROJEKT 2006 8. února 2007 strana 1 GfK Praha Median Unie vydavatelů, Asociace komunikačních agentur, ARA s, SKMO MEDIA PROJEKT 2006 Media Projekt je realizován společnostmi GfK Praha Median. V období od 1.7.2006-17.12.2006

Více

Dodávka služeb monitoringu médií. Druh plnění veřejné zakázky: služba

Dodávka služeb monitoringu médií. Druh plnění veřejné zakázky: služba ERl1 Masarykovo náměstí 91/5,58601 Jihlava e-mail: podatelna@em.cz www.eru.cz Jihlava dne: 17.03.2015 Č.j. spisu: 0093212015-ERU Systémové číslo VZ: P15V00000009 Č,j.: 00932-1/2015-ERU Počet stran: 4 Počet

Více

PRODANÝ NÁKLAD, ČTENOST A INZERTNÍ VÝKONY TITULŮ ČLENŮ UNIE VYDAVATELŮ V OBDOBÍ 1. AŽ 3. ČTVRTLETÍ 2011

PRODANÝ NÁKLAD, ČTENOST A INZERTNÍ VÝKONY TITULŮ ČLENŮ UNIE VYDAVATELŮ V OBDOBÍ 1. AŽ 3. ČTVRTLETÍ 2011 PRODANÝ NÁKLAD, ČTENOST A INZERTNÍ VÝKONY TITULŮ ČLENŮ UNIE VYDAVATELŮ V OBDOBÍ 1. AŽ 3. ČTVRTLETÍ 2011 Údaje o prodaném nákladu, čtenosti a inzertních výkonech titulů členů Unie vydavatelů jsou v tomto

Více

OVĚŘOVÁNÍ NÁKLADŮ TISKU

OVĚŘOVÁNÍ NÁKLADŮ TISKU OVĚŘOVÁNÍ NÁKLADŮ TISKU Zdroj údajů a grafů: ABC ČR a Unie vydavatelů Období: 1. 1. 2007 až 30. 9. 2007 a 1. 1. 2006 až 30. 9. 2006 Řazení titulů podle systému užitého v Ročence Unie vydavatelů 2007 Rok

Více

REGIONÁLNÍ ODHADY ČTENOSTI DENÍKŮ (odhad čtenosti v tisících osob)

REGIONÁLNÍ ODHADY ČTENOSTI DENÍKŮ (odhad čtenosti v tisících osob) VÝZKUM ODHADŮ ČTENOSTI MEDIA PROJEKT Zdroj údajů: Media projekt realizace GfK Praha MEDIAN Období: 1. 4.. 9. 00 V následujících grafech zveřejňujeme výsledky z výzkumu Media projekt za. a 3. čtvrtletí

Více

MEDIA PROJEKT 1.1. - 30.6. UNIE VYDAVATELŮ ASOCIACE KOMUNIKAČNÍCH AGENTUR ARA S SKMO

MEDIA PROJEKT 1.1. - 30.6. UNIE VYDAVATELŮ ASOCIACE KOMUNIKAČNÍCH AGENTUR ARA S SKMO 1.1. - 30.6. 2012 MEDIA PROJEKT UNIE VYDAVATELŮ ASOCIACE KOMUNIKAČNÍCH AGENTUR ARA S SKMO Media Projekt je realizován společnostmi GfK Czech Median. V období od 1.1.2012 30.6.2012 bylo dotazováno celkem

Více

MEDIA PROJEKT 2007 roční

MEDIA PROJEKT 2007 roční 7. února 2008 strana 1 GfK Praha Median Unie vydavatelů, Asociace komunikačních agentur, ARA s, SKMO MEDIA PROJEKT 2007 roční Media Projekt je realizován společnostmi GfK Praha Median. V období od 1.1.

Více

7. února 2008 strana 1. GfK Praha Median MEDIA PROJEKT 2007

7. února 2008 strana 1. GfK Praha Median MEDIA PROJEKT 2007 7. února 2008 strana 1 GfK Praha Median Unie vydavatelů, Asociace komunikačních agentur, ARA s, SKMO MEDIA PROJEKT 2007 Media Projekt je realizován společnostmi GfK Praha Median. V období od 1.7. 2007-17.12.2007

Více

Ca najdete v mediální databázi Anopress?

Ca najdete v mediální databázi Anopress? Ca najdete v mediální databázi Anopress? "Informace hýbou světem, kdo je má, mění svět" Anopress IT, a.s. působí v ČR od roku 1997 jako dodavatel profesionálního monitoringu médií a mediálních analýz.

Více

PRODANÝ NÁKLAD, ČTENOST A INZERTNÍ VÝKONY TITULŮ ČLENŮ UNIE VYDAVATELŮ V OBDOBÍ 1. AŽ 3. ČTVRTLETÍ 2010

PRODANÝ NÁKLAD, ČTENOST A INZERTNÍ VÝKONY TITULŮ ČLENŮ UNIE VYDAVATELŮ V OBDOBÍ 1. AŽ 3. ČTVRTLETÍ 2010 PRODANÝ NÁKLAD, ČTENOST A INZERTNÍ VÝKONY TITULŮ ČLENŮ UNIE VYDAVATELŮ V OBDOBÍ 1. AŽ 3. ČTVRTLETÍ 2010 Údaje o prodaném nákladu, čtenosti a inzertních výkonech titulů členů Unie vydavatelů jsou v tomto

Více

2. listopadu 2005 strana 1. GfK Praha Median SKMO MEDIA PROJEKT 2005

2. listopadu 2005 strana 1. GfK Praha Median SKMO MEDIA PROJEKT 2005 2. listopadu 2005 strana 1 GfK Praha Median SKMO MEDIA PROJEKT 2005 Media Projekt je realizován společnostmi GfK Praha Median. V období od 1.4.2005-30.09.2005 bylo dotazováno celkem 14 972 náhodn ě vybraných

Více

AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři. Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVEN 2014

AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři. Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVEN 2014 AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVEN 2014 ČERVNOVÉ TISKOVÉ ZPRÁVY V Česku vznikla nová společnost Vše pro insolvenci. Řešit dokáže i insolvence nad

Více

ROZVOJOVÝ SVĚT A ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCE V ČESKÝCH MÉDIÍCH Mediální studie společnosti Člověk v tísni mezi lety 2007 a 2008

ROZVOJOVÝ SVĚT A ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCE V ČESKÝCH MÉDIÍCH Mediální studie společnosti Člověk v tísni mezi lety 2007 a 2008 ROZVOJOVÝ SVĚT A ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCE V ČESKÝCH MÉDIÍCH Mediální studie společnosti Člověk v tísni mezi lety 2007 a 2008 1 Studie byla vytvořena na základě týdenních monitoringů tisku sestavených společností

Více

AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři. Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ PROSINEC 2014

AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři. Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ PROSINEC 2014 AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ PROSINEC 2014 PROSINCOVÉ TISKOVÉ ZPRÁVY Legislativní novinky 2015: nižší platby v hotovosti, administrativní úlevy,

Více

Zhodnocení mediálního obrazu Bílého kruhu bezpečí

Zhodnocení mediálního obrazu Bílého kruhu bezpečí Zhodnocení mediálního obrazu Bílého kruhu bezpečí Zadavatel analýzy Bílý kruh bezpečí Zpracovatel analýzy In Media Veritas Kontaktní osoba (vymazáno tutorkou) Základní informace o zadavateli analýzy Občanské

Více

AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři. Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ SRPEN 2014

AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři. Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ SRPEN 2014 AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ SRPEN 2014 SRPNOVÉ TISKOVÉ ZPRÁVY Při rozvodu usnadní majetkové vypořádání předmanželská smlouva. V případě úmrtí jednoho

Více

MEDIA PROJEKT. 1. a 2. čtvrtletí 2014

MEDIA PROJEKT. 1. a 2. čtvrtletí 2014 MEDIA PROJEKT 1. a 2. čtvrtletí 2014 Základní parametry výzkumu realizace MEDIAN a STEM/MARK vícestupňový stratifikovaný náhodný adresní výběr face to face dotazování s využitím notebooku (CAPI) část dotazníku

Více

Přehled adres redakcí (z http://www.ea.cz/opustit_ghetto/redakce) název časopisu - novin Lidové noviny. adresa telefon e-mail www stránky

Přehled adres redakcí (z http://www.ea.cz/opustit_ghetto/redakce) název časopisu - novin Lidové noviny. adresa telefon e-mail www stránky název časopisu - novin Lidové noviny Mladá fronta adresa telefon e-mail www stránky Anděl Media Centrum Karla Engliše 519/11 150 00, Praha 5 - Smíchov Mladá fronta a.s. Mezi Vodami 1952/9 143 00 Praha

Více

MEDIA PROJEKT. 4. čtvrtletí 2012 1. čtvrtletí 2013

MEDIA PROJEKT. 4. čtvrtletí 2012 1. čtvrtletí 2013 MEDIA PROJEKT 1. čtvrtletí 2013 Program Metodika U 2013 inovace, změny Odhady čtenosti deníků a suplementů Odhady čtenosti časopisů Zajímavosti v chování vybraných skupin čtenářů Připravenost čtenářů na

Více

MEDIA PROJEKT. 3. a 4. čtvrtletí 2014

MEDIA PROJEKT. 3. a 4. čtvrtletí 2014 MEDIA PROJEKT 3. a 4. čtvrtletí 2014 Základní parametry výzkumu realizace MEDIAN a STEM/MARK vícestupňový stratifikovaný náhodný adresní výběr face to face dotazování s využitím notebooku (CAPI) část

Více

LAE ČR 2012. Prezentace pro Unii vydavatelů Pavel Rusý. červen 2012. GfK. Growth from Knowledge

LAE ČR 2012. Prezentace pro Unii vydavatelů Pavel Rusý. červen 2012. GfK. Growth from Knowledge LAE ČR 2012 Prezentace pro Unii vydavatelů Pavel Rusý GfK. Growth from Knowledge Program 1 Cíle a metodika výzkumu 2 Struktura vzorku 3 Výsledky výzkumu média 4 Výsledky výzkumu firma 5 Výsledky výzkumu

Více

Monitorované médiá Slovenská republika

Monitorované médiá Slovenská republika Monitorované médiá Slovenská republika Celostátní deníky Nový Čas (Nový Čas víkend); Plus jeden deň (Plus jeden deň magazín); Pravda (Moment); SME (TV OKO); Šport Slovenské regionální tituly Banskobystrické

Více

Mediální analýza. Týden knihoven 2014. Muzea a 20. století Muzea a Velká válka

Mediální analýza. Týden knihoven 2014. Muzea a 20. století Muzea a Velká válka Mediální analýza Týden knihoven 014 Muzea a 0. století Muzea a Velká válka Obsah 1. Úvod.... Zdroje... 3. Trend publicity Týdne knihoven 014... 6 4. Publicita akcí konaných v rámci Týdne knihoven 014...

Více

Region Střední Čechy Stejná zpráva vyšla také v dalších 10 titulech:

Region Střední Čechy Stejná zpráva vyšla také v dalších 10 titulech: Zdroj: Benešovský deník +10 Rubrika / pořad: Tématická strana Strana / zpráva 10 Autor: JAN KRATOCHVÍL, ČTK Objev liberecké univerzity pomůže ochránit před rakovinou kůže Praha/Liberec Nový objev vědců

Více

Přehled zpráv 4.12.2012-5.12.2012

Přehled zpráv 4.12.2012-5.12.2012 Přehled zpráv 4.12.2012-5.12.2012 MÚ Česká Lípa Brněnský deník... 3 5.12.2012 Brněnský deník str. 14 Česká republika MÚ Česká Lípa Českobudějovický deník... 3 5.12.2012 Českobudějovický deník str. 14 Česká

Více

Smlouva o poskytování služeb. 132-6/2012-5810

Smlouva o poskytování služeb. 132-6/2012-5810 Smlouva o poskytování služeb. 132-6/2012-5810 Níže uvedeného dne, m síce a roku smluvní strany: 1. eská republika Ministerstvo obrany, organiza ní složka státu Se sídlem: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 Jejímž

Více

Seznam periodik v Městské knihovně Hodonín

Seznam periodik v Městské knihovně Hodonín Seznam periodik v Městské knihovně Hodonín DENÍKY B H L M P S Blesk Haló noviny Hodonínský deník Hospodářské noviny Lidové noviny Mladá fronta DNES Právo Sport ČASOPISY 100+1 zahraničních zajímavostí,

Více

počet Jazyk Datum Zdroj Titulek 1. cz 10. ledna 2013 Dopravní noviny Exportní cenu získaly Bauer Technics a PBS Energo 2. cz 19.

počet Jazyk Datum Zdroj Titulek 1. cz 10. ledna 2013 Dopravní noviny Exportní cenu získaly Bauer Technics a PBS Energo 2. cz 19. počet Jazyk Datum Zdroj Titulek 1. cz 10. ledna 2013 Dopravní noviny Exportní cenu získaly Bauer Technics a PBS Energo 2. cz 19. února 2013 Logistika.cz Pro malé a střední firmy je mezinárodní obchod klíčový

Více

Seznam vybraných webů v obsahové síti Sklik

Seznam vybraných webů v obsahové síti Sklik Seznam vybraných webů v obsahové síti Sklik Weby jsou seřazeny dle zobrazení reklamy od nejvyšší hodnoty Weby podporující textovou inzerci Obor Muž novinky.cz/muzi odkazy.seznam.cz/erotika fanda.nova.cz

Více

Advokátní kancelář Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o. Přehled mediálních výstupů Prosinec 2012

Advokátní kancelář Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o. Přehled mediálních výstupů Prosinec 2012 Advokátní kancelář Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o. Přehled mediálních výstupů Prosinec 2012 1. TISKOVÉ ZPRÁVY a) Je pořizování snímků u lyžařských turniketů protiprávní? Úvodní prosincová tisková

Více

Předškoláci slyšeli, jak se chovat, aby se nezranili při hraní venku

Předškoláci slyšeli, jak se chovat, aby se nezranili při hraní venku 04 03 2015 PŘEHLED E-VÝSTŘIŽKŮ Spolky mohou dostat přes milion korun Pražský deník Další várce lékárniček v autech nyní končí životnost Českobudějovický deník Zraněný lyžař Českobudějovický deník Ohlédnutí

Více

Regionální potravina 2012-2013

Regionální potravina 2012-2013 Regionální potravina 2012-2013 Kampaň v roce 2012 Cíle marketingové, mediální a PR kampaně: zvýšit povědomí o značce Regionální potravina mezi spotřebiteli zvýšit povědomí o oceněných produktech a producentech

Více

Smlouva o zprostředkování burzovních komoditních obchodů (podle 2445 2454 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) OLP/1107/2014

Smlouva o zprostředkování burzovních komoditních obchodů (podle 2445 2454 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) OLP/1107/2014 Smlouva o zprostředkování burzovních komoditních obchodů (podle 2445 2454 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) OLP/1107/2014 Smluvní strany: FIN-servis, a.s. se sídlem Kladno, Dr. Vrbenského 2040,

Více

Rámcová smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK

Rámcová smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK Rámcová smlouva Rámcová smlouva na poskytování dodávek uzavřená podle 269 odst. 2 s použitím ustanovení 409 a násl., zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Kupní smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Kupní smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK KUPNÍ SMLOUVA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku v platném znění Čl. 1 Smluvní strany Kupující: Plzeňský kraj Sídlo: IČ: 70890366

Více

Rámcová smlouva na renovaci tonerů

Rámcová smlouva na renovaci tonerů Rámcová smlouva Renovace tonerů Rámcová smlouva na poskytování dodávek uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany Objednatel Plzeňský

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV

OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV Výroba zpravodaje Kohoutovický kurýr OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV Příloha č. 2 výzvy k podání nabídky uzavřená ve smyslu ust. 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v

Více

CZ.1.07/2.1.00/32.0071

CZ.1.07/2.1.00/32.0071 Příloha č.3 Smlouva na nákup výpočetní techniky pro vybavení ICT centra a realizaci projektu VOŠ Uničov - Vzdělávací programy dle potřeb praxe reg. číslo projektu CZ.1.07/2.1.00/32.0071 v rámci dotačního

Více

KUPNÍ SMLOUVA. ev. č. RCV-2012-Z099

KUPNÍ SMLOUVA. ev. č. RCV-2012-Z099 KUPNÍ SMLOUVA ev. č. RCV-2012-Z099 uzavřená podle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník") Kraj Vysočina se sídlem: zastoupený:

Více

HELICOPTER EMERGENCY MEDICAL SERVICE

HELICOPTER EMERGENCY MEDICAL SERVICE Media Monitoring TÉMA 1. Helicopter emergency medical service, Letecká záchranná služba 2. Rafťáci VYHOTOVENO 15.1.2010 MONITOROVANÉ ZDROJE Tištěná média Televize a rozhlas Agenturní zpravodajství OBDOBÍ

Více

SMLOUVU O ZAJIŠTĚNÍ SBĚRU DAT PRO ÚČELY DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI DLE 39D ODST. 7 ZÁKONA Č. 48/1997 SB.

SMLOUVU O ZAJIŠTĚNÍ SBĚRU DAT PRO ÚČELY DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI DLE 39D ODST. 7 ZÁKONA Č. 48/1997 SB. Národní referenční centrum, zájmové sdružení právnických osob ve smyslu 20f a násl. občanského zákoníku IČ: 86596519 se sídlem Praha 3, Vinohradská 112 registrované Magistrátem hlavního města Prahy pod

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PEČOVATELSKÁ SLUŽBA uzavřená dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění, níže uvedeného dne,

Více

Měsíční zpráva - Leden 2008

Měsíční zpráva - Leden 2008 SPIR - NetMonitor Výzkum návštěvnosti internetu v České Republice Měsíční zpráva - Le 2008 Základní informace Velikost internetové populace ČR TOTAL (počet) (všichni návštěvníci) TOTAL (počet) (návštěvníci

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s.

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s. KUPNÍ SMLOUVA (dále jen Smlouva ) uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ). Smluvní strany Regionální poradenské a vzdělávací

Více

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Příloha zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o zajištění služeb závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a stínování pro pedagogy Smlouva o zajištění

Více

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany.

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany. Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015 č. zhotovitele: 25/2015 Na projekt stavby s názvem: uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani

Více

Měsíční zpráva - Březen 2014

Měsíční zpráva - Březen 2014 SPIR - NetMonitor Výzkum návštěvnosti internetu v České Republice Měsíční zpráva - Březen 2014 Základní informace o českém internetu Velikost internetové populace ČR Počet uživatelů na českém internetu

Více

Smlouva o zajištění provozu systému Educon uzavřená podle 269 odst. 2 obchodního zákoníku, v účinném znění

Smlouva o zajištění provozu systému Educon uzavřená podle 269 odst. 2 obchodního zákoníku, v účinném znění Smlouva o zajištění provozu systému Educon uzavřená podle 269 odst. 2 obchodního zákoníku, v účinném znění Přílohy: Příloha č. 1 - Roční paušál Balíček 500 1. Smluvní strany Smluvní strany této smlouvy,

Více

Přehled zpráv. Host do domu - 8.7... 10 30.6.2010 ČRo - praha.cz ~ str. 00 ~ / uslysime_ Tomáš Voţenílek_

Přehled zpráv. Host do domu - 8.7... 10 30.6.2010 ČRo - praha.cz ~ str. 00 ~ / uslysime_ Tomáš Voţenílek_ Přehled zpráv Host do domu - 8.7.... 10 30.6.2010 ČRo - praha.cz ~ str. 00 ~ / uslysime Tomáš Voţenílek Návrh budoucí koaliční vlády... 10 30.6.2010 ČRo 1 - Radioţurnál ~ str. 21 ~ 18:00 Ozvěny dne Holubice

Více

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Trávníky, bytové družstvo se sídlem na adrese Příčná 1541, 765 02 Otrokovice IČO: 00048852 zapsané v rejstříku u Krajského

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ]

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ] KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] IČ: [ ] DIČ: [ ] Bankovní spojení: [ ] Číslo účtu: [ ] Telefon: [ ] Tel./fax: [ ] E-mail: [ ] ( dále jen dodavatel) Objednatel:

Více

Smlouva o partnerské spolupráci

Smlouva o partnerské spolupráci Smlouva o partnerské spolupráci Smluvní strany: 1. WideNet s.r.o. se sídlem: Palác Lucerna, Štěpánská 61, 116 02 Praha 1 IČ: 26767244 jednající jednatelem Vladimírem Vavrochem obchodní společnost WideNet

Více

Smlouva o poskytování služby

Smlouva o poskytování služby Smlouva o poskytování služby Podpora samostatného bydlení 1) Pan (paní): Bydliště: Zastoupen(a) opatrovníkem: v textu této smlouvy dále jen uživatel služby a 2) Rytmus od klienta k občanovi o.p.s. Londýnská

Více

Smlouva kupní. (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) (dále jen jako prodávající )

Smlouva kupní. (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) (dále jen jako prodávající ) Smlouva kupní (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) K níže uvedenému dni, měsíci a roku uzavřely strany Prodávající: Sídlo: Zastupující: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Kontaktní

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany Příloha č. 7 Návrh smlouvy na zajištění jazykových a jazykově-metodických kurzů v zahraničí pro zvýšení kvalifikace pedagogů a zvýšení kvality výuky na 1. Základní škole Holešov Objednatel: Název: 1. Základní

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

(Vzor) Smlouva o provádění závodní preventivní péče

(Vzor) Smlouva o provádění závodní preventivní péče (Vzor) Smlouva o provádění závodní preventivní péče uzavřená podle 51 a 491 odst. 1 a 2 zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění, a ve smyslu 18a, 35a a 40 zák. č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví

Více

Tel. č.: IČO: DIČ: Bankovní spojení:

Tel. č.: IČO: DIČ: Bankovní spojení: Příloha č. 5 DOHODA O REALIZACI MANAGEMENTOVÝCH OPATŘENÍ dle ust. 68 odst. 2 a 69 odst. 3 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (dále jen Dohoda ) kterou uzavírají níže uvedeného dne, měsíce

Více

Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015. Čl. I. Smluvní strany.

Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015. Čl. I. Smluvní strany. Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015 č. zhotovitele: 15040/15 Na projekt stavby s názvem: uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani

Více

S M L O U V A o podpoře sociálních služeb v Moravskoslezském kraji (uzavřená dle 51 občanského zákoníku) II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

S M L O U V A o podpoře sociálních služeb v Moravskoslezském kraji (uzavřená dle 51 občanského zákoníku) II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ S M L O U V A o podpoře sociálních služeb v Moravskoslezském kraji (uzavřená dle 51 občanského zákoníku) I. SMLUVNÍ STRANY 1. Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava zastoupen: Ing.

Více

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA č. smlouvy kupujícího: K 640 010 135 15 Smluvní strany: Kupující: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 IČO: 70994234

Více

Monthly Report - July 2014

Monthly Report - July 2014 SPIR - NetMonitor Czech Republic Internet Attendance Research Monthly Report - July 2014 Basic Information about Internet Audience CR internet population size Total ors (including forign) Total generated

Více

Čl. II Práva a povinnosti smluvních stran

Čl. II Práva a povinnosti smluvních stran Smlouva č. 15/011-0 Smlouva o poskytování poradenských služeb uzavřená na základě 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) Česká republika Úřad vlády České republiky

Více

VÝZKUM POSLECHOVOSTI ROZHLASOVÝCH STANIC (Výsledky IV/2008 + I/2009)

VÝZKUM POSLECHOVOSTI ROZHLASOVÝCH STANIC (Výsledky IV/2008 + I/2009) Radio projekt Prezentace výsledku RP - 7. května 2009 VÝZKUM POSLECHOVOSTI ROZHLASOVÝCH STANIC (Výsledky IV/2008 + I/2009) STEM/MARK a MEDIAN Obsah prezentace Parametry výzkumu, metodologie Souhrnné ukazatele

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva Příloha č. 4 Závazný návrh smlouvy Kupní smlouva " Dodávka tabletů a softwaru pro Základní školu a Mateřskou školu Vřesina, okres Ostrava město, příspěvkovou organizaci" č. j.: podle zákona č. 89/2012

Více

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany (dále jen jako Smlouva ) Objednatel Základní škola

Více

zástupci objednatele ) jsou: Ing. Michal Janče a další pracovníci odboru investic a údržby, případně další zástupce objednatele pověřený v průběhu

zástupci objednatele ) jsou: Ing. Michal Janče a další pracovníci odboru investic a údržby, případně další zástupce objednatele pověřený v průběhu Smlouva o dílo č.... na zajištění organizace bezpečnosti práce na staveništi akce Zateplení ZŠ Vimperk Smluvní strany Objednatel: se sídlem zastoupený: Město Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Ing.

Více

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ):

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ): Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 409 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění I. Smluvní strany 1.1. Fakultní nemocnice Olomouc se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Nová

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku:

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: ČESKÁ REPUBLIKA Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: Která historická území tvoří ČR? http://www.zemepis.com/images/slmapy/krajem.jpg

Více

Smluvními strany: Dodavatel: Zápis v rejstříku: Městský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 31574. Ševčíkova 427/7, PSČ 460 06 Liberec IČ: 22792988

Smluvními strany: Dodavatel: Zápis v rejstříku: Městský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 31574. Ševčíkova 427/7, PSČ 460 06 Liberec IČ: 22792988 Servisní smlouva (SLA) číslo Níže uvedené smluvní strany uzavírají tuto smlouvu jako obchodněprávní po dohodě podle 262 a 269 odst. 2 obchodního zákoníku - zákona č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Více

SMLOUVA O DÍLO. Smlouvu o dílo:

SMLOUVA O DÍLO. Smlouvu o dílo: Č.j.: Číslo v CES: Číslo úkolu: SMLOUVA O DÍLO Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj se sídlem: Staroměstské nám. 6, Praha 1, PSČ 110 15 zastoupená: Janou Jabůrkovou, ředitelkou Odboru komunikace

Více

Smlouva na poskytování právních služeb

Smlouva na poskytování právních služeb P S Y C H I A T R I C K Á L É Č E B N A Š T E R N B E R K Olomoucká 1848/173, 785 01 Šternberk, IČ:00843954 Smlouva na poskytování právních služeb č. VZ 76/2013 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku

Více

Praha - bytové prostory

Praha - bytové prostory Praha - bytové prostory Praha 1 Praha 2 Garsonka 3 750 000 13 000 2 770 000 12 000 Byt 2+1 6 900 000 19 000 4 100 000 15 000 Byt 3+1 10 100 000 21 000 5 200 000 16 000 Byt 4+1 11 500 000 35 000 7 000 000

Více

Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 6 SMLOUVA

Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 6 SMLOUVA Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 SMLOUVA o úhradě prokazatelné ztráty vzniklé dopravci poskytováním žákovského jízdného v rámci závazku veřejné služby v drážní osobní dopravě Článek 1 SMLUVNÍ

Více

Smlouva o poskytování sociální služby - osobní asistence, na dobu neurčitou kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

Smlouva o poskytování sociální služby - osobní asistence, na dobu neurčitou kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli Smlouva o poskytování sociální služby - osobní asistence, na dobu neurčitou kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli I. Smluvní strany Jméno a příjmení: datum narození: trvalé bydliště: PSČ: v

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 346/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 322 ze dne 15.05.2013 Mandátní smlouva o zajištění správy, provozu a údržby zařízení kotelny v objektu přístavku tribuny Stadionu

Více

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O ZAJIŠTĚNÍ ZPĚTNÉHO ODBĚRU

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O ZAJIŠTĚNÍ ZPĚTNÉHO ODBĚRU SMLUVNÍ STRANY DODATEK Č. 1 SMLOUVY O ZAJIŠTĚNÍ ZPĚTNÉHO ODBĚRU ELEKTROZAŘÍZENÍ Číslo smlouvy ASEKOL Číslo smlouvy obec doplnit IČO/01/ZOZ/2011/AK9_D1 Obchodní firma ASEKOL s.r.o. Sídlo Československého

Více

Produktový list. Cílená reklama

Produktový list. Cílená reklama Produktový list Cílená reklama Obsah Regionální cílení Cílení dle pohlaví nebo věku Cílení na oblasti zájmů Cílení dle zařízení a OS Direct mail O cílené reklamě Cílená reklama umožňuje inzerentovi, dle

Více

Měsíční zpráva - Červenec 2010

Měsíční zpráva - Červenec 2010 SPIR - NetMonitor Výzkum návštěvnosti internetu v České Republice Měsíční zpráva - Červenec 2010 Základní informace Velikost internetové populace ČR TOTAL (počet) (všichni návštěvníci) TOTAL (počet) (návštěvníci

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č.

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací na síti G-NET č. 1/5 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. (dále jen smlouva ), uzavřená podle ustanovení 63 a násl.

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1. Pan(í):, nar. Trvalé bydliště (celá adresa):, Zastoupen(á):, (v textu této smlouvy dále jen Uživatel) a 2. Domov důchodců

Více

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje S m l o u v a o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/879/2014 schválená Radou Libereckého kraje dne 4. 3. 2014 usnesením č. 324/14/RK Smluvní strany : Liberecký kraj se sídlem

Více

Analýza monitoringu tisku

Analýza monitoringu tisku Analýza monitoringu tisku Komentář k výsledkům VaV 2010 Materiál byl vytvořen v rámci realizace projektu PERSPEKTIVA Partnerství pro rozvoj spolupráce Zlínského kraje, r. č. CZ.1.07/2.4.00/12.0080. Prezentace

Více

Článek I. Smluvní strany. Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava Bc. Martinem Vítečkem, primátorem Mgr. Bc. Pavel Vltavský

Článek I. Smluvní strany. Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava Bc. Martinem Vítečkem, primátorem Mgr. Bc. Pavel Vltavský 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA MMOPP00GDAOR SMLOUVA O SPRÁVĚ NEMOVITOSTI uzavřená podle 2430 a násl. občanského zákoníku Článek I. Smluvní strany Vlastník: Sídlo: Statutární město Opava Horní náměstí 69, 746

Více

KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB

KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB podle zák. 513/1991 Sb. 262 odst.1 a následujících dle obchodního zákoníku, uzavřená mezi dvěma smluvními stranami: 1. Kupující: Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních

Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních č.

Více

V Z O R. Smlouvao vedení účetnictví

V Z O R. Smlouvao vedení účetnictví V Z O R Smlouvao vedení účetnictví Firma: se sídlem: zastoupená: IČO: DIČ: Bank.spojení: č.účtu: dále jen dodavatel a Firma: se sídlem: zastoupená: IČO: DIČ: Bank.spojení: č.účtu: dále jen odběratel uzavřeli

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky Úřad vlády České republiky KUPNÍ SMLOUVA O DODÁVCE TOALETNÍHO PAPÍRU MALÉHO uzavřená podle 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Česká republika Úřad vlády České republiky se sídlem: nábř.

Více