Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "http://zlinsky.denik.cz/zpravy_region/zelechovicti-nemaji-pozadano-o-obcanku20090227.html"

Transkript

1 Reportáže a články týkající se odtržení Ž elech ov i c nad D ř ev ni cí od Z lína (č e r v e n é o d k a z y j s o u n o v i n k y ) 1. bř e z n a ú n o r a ú n o r a ú n o r a ú n o r a l e d n a l e d n a l e d n a l e d n a l e d n a

2 12. l e d n a (z a č á t e k v č a se 1 m 21 s) 11. l e d n a (z a č á t e k v č a se 3 m 4 2s) l e d n a l e d n a l e d n a l e d n a l e d n a l e d n a (p o z o r, sm y š l e n ý č l á n e k, sp í š e p r o z a sm á t í )

3 3 1. p r o s i n c e p r o s i n c e p r o s i n c e l i s t o p a d u l i s t o p a d u l i s t o p a d u ř í j n a ř í j n a ř í j n a ř í j n a (n e z a p o m e ň t e n a d i sk u z i ) 6. ř í j n a č e r v e n c e

4 2 6. č e r v n a č e r v n a č e r v n a č e r v n a (z a č á t e k v č a se 4 9 m 0 5 s) k v ě t n a k v ě t n a k v ě t n a (z a č á t e k v č a se 28 m 4 8 s) (o f i c i á l n í v ý sl e d k y ) (a l t e r n a t i v n í o d k a z (se t k á n í s o b č a n y b ř e z e n ) 17. k v ě t n a

5 k v ě t n a k v ě t n a k v ě t n a d u bn a (r o z h o v o r s M i c h a l e m Š p e n d l í k e m ) 2 2. d u bn a d u bn a d u bn a d u bn a d u bn a d u bn a d u bn a d u bn a

6 bř e z n a bř e z n a (a l t e r n a t i v n í o d k a z bř e z n a bř e z n a d e n í k P R Á V O v i z n í ž e 19. bř e z n a (n e z a p o m e ň t e n a d i sk u z i )

7 M M 14. bř e z n a bř e z n a F D N E S v i z. n í ž e 11. bř e z n a (z a č á t e k v č a se 1 2m 3 5 s) gion%c5%af% (z a č á t e k v č a se 1 m 5 0 s) (a l t e r n a t i v n í o d k a z F D N E S v i z. n í ž e 10. bř e z n a (n e z a p o m e ň t e n a d i sk u z i ) 4. bř e z n a bř e z n a /p_politika.asp?c=a080229_102917_p_politika_wag 2 9. ú n o r a ú n o r a ú n o r a (z a č á t e k v č a se 1 h 4 m 1 5 s)

8 (z a č á t e k v č a se 2m 3 1 s) 8. ú n o r a ú n o r a ú n o r a ú n o r a l e d n a l e d n a (p o sl e d n í o t á z k a ) 13. p r o s i n c e d a l š í i n f o n a C I T A C E d e n í k u P R Á V O z e d n e 2 0. bř e z n a D o Ž e l e c h o v i c p o j e d e t r o l e j b u s Z k u š e b n í t ř í m ě sí č n í p r o v o z n o v é l i n k y m ě st sk é h r o m a d n é d o p r a v y (M H D ) z a v e d o u o d d u b n a v e Z l í n ě. H y b r i d n í t r o l e j b u s z a m í ř í o d t o č n y u S p o r t o v n í h a l y d o Ž e l e c h o v i c, m í st n í č á st i Z l í n a, j e j í ž o b y v a t e l é se M H D d o ž a d u j í j i ž p ř e s t ř i c e t l e t. A k t i v i t a D o p r a v n í sp o l e č n o st i Z l í n O t r o k o v i c e (D S Z O ) a j e d n o h o z e d v o u v l a st n í k ů f i r m y, z l í n sk é r a d n i c e, p ř i c h á z í

9 v d o b ě, k d y se h o v o ř í o o d t r ž e n í z h r u b a d v o u t i sí c o v ý c h Ž e l e c h o v i c o d k r a j sk é h o m ě st a. P r o v o z n o v é l i n k y č í sl o 1 2 j e š t ě m u sí p o sv ě t i t z a st u p i t e l é. N e j e d n á se o r e a k c i, a b y c h o m o v l i v n i l i n ě k t e r é o b y v a t e l e Ž e l e c h o v i c, t u t o l i n k u j sm e p ř i p r a v o v a l i j i ž d é l e, u v e d l a p r i m á t o r k a Z l í n a I r e n a O n d r o v á (O D S ). T o p o t v r d i l i r a d n í Z l í n a Z d e n ě k B l a ž e k (O D S ). P o d l e j e h o sl o v b u d e v e v š e d n í d e n n a t é t o l i n c e j e z d i t 1 4 sp o j ů, o v í k e n d u š e st. P o d l e i n i c i á t o r a p e t i c e z a u sp o ř á d á n í r e f e r e n d a o o sa m o st a t n ě n í Ž e l e c h o v i c M i c h a l a Š p e n d l í k a j d e z e st r a n y k r a j sk é h o m ě st a o ú č e l o v o u z á l e ž i t o st. U p o z o r n i l, ž e v p r ů b ě h u z k u š e b n í h o p r o v o z u l i n k y 1 2 se u sk u t e č n í r e f e r e n d u m o o sa m o st a t n ě n í o b c e. Z k u š e b n í p r o v o z p o t ř e c h m ě sí c í c h sk o n č í, a ť r e f e r e n d u m d o p a d n e j a k k o l i v, t v r d í Š p e n d l í k. P o k u d o t o b u d o u Ž e l e c h o v i c e st á t, t r o l e j b u s k n i m b u d e j e z d i t n a d á l e. V p ř í p a d ě o sa m o st a t n ě n í si v š a k p r o v o z z a p l a t í, p o z n a m e n a l r a d n í B l a ž e k. C I T A C E M F D N E S z e d n e 12. bř e z n a (d v o ) - V ý c h o d n í M o r a v a - st r. 0 1 Ž e l e c h o v i č t í t r v a j í n a o d t r ž e n í o d Z l í n a Ž e l e c h o v i c e - O b y v a t e l é m ě st sk é č á st i Ž e l e c h o v i c e j so u o d h o d l a n í h l a so v a t v r e f e r e n d u o p ř í p a d n é m o d t r ž e n í o d Z l í n a. N a j e j i c h n á z o r u n i c n e z m ě n i l a a n i p o n d ě l n í v e č e r n í d e b a t a s v e d e n í m m a g i st r á t u, k t e r é se v t ě l o c v i č n ě ž e l e c h o v i c k é z á k l a d n í š k o l y z ú č a st n i l y t é m ě ř t ř i st o v k y o b č a n ů. N á v r h n a v y p sá n í r e f e r e n d a sc h v á l í z l í n š t í z a st u p i t e l é 27. b ř e z n a, k sa m o t n é m u h l a so v á n í d o j d e z ř e j m ě 1 7. k v ě t n a. Ž e l e c h o v i c e se o sa m o st a t n í t e h d y, p o k u d se v o l e b z ú č a st n í a l e sp o ň p o l o v i n a z j e j i c h a si š e st n á c t i st o v e k o b y v a t e l, z n i c h ž v í c e n e ž p a d e sá t p r o c e n t b u d e so u h l a si t s o d t r ž e n í m o d k r a j sk é h o m ě st a. V e d e n í m a g i st r á t u b ě h e m b e se d y z n o v u z o p a k o v a l o, ž e p ř í p a d n é o sa m o st a t n ě n í p o v a ž u j e z a c h y b n ý k r o k. K a ž d é o d t r ž e n í sn i ž u j e v ý z n a m k r a j sk é h o m ě st a, t v r d í p r i m á t o r k a I r e n a O n d r o v á. Z á r o v e ň u p o z o r n i l a, ž e se z á st u p c i k r a j sk é h o m ě st a n e p ř i j e l i d o Ž e l e c h o v i c p o d b í z e t, a l e p o u z e m í st n í m o b y v a t e l ů m v y sv ě t l i t, j a k é b y m ě l o p ř í p a d n é o d t r ž e n í p r a k t i c k é d o p a d y. (V i z Ž e l e c h o v i c e... n a st r a n ě C 2) P o k r a č o v á n í z e st r a n y C 1 Ž e l e c h o v i c e t r v a j í n a r e f e r e n d u P ř í z n i v c i o d t r ž e n í Ž e l e c h o v i c o d Z l í n a u sp o ř á d a j í v e ř e j n é h l a so v á n í * A k c e m á a l e i sv é o d p ů r c e Ž e l e c h o v i c e - A n i t ř í h o d i n o v á d e b a t a se z á st u p c i z l í n sk é r a d n i c e n e z m ě n i l a n i c n a r o z h o d n u t í o b y v a t e l m ě st sk é č á st i Ž e l e c h o v i c e u sp o ř á d a t r e f e r e n d u m o j e j i c h o d t r ž e n í o d k r a j sk é h o m ě st a. P r i m á t o r k a Z l í n a I r e n a O n d r o v á se sn a ž i l a ú č a st n í k ů m b e se d y v y sv ě t l i t, j a k é n e v ý h o d y b y u sk u t e č n ě n í p l á n u m ě l o. U p o z o r n i l a n a p ř í k l a d n a t o, ž e sa m o st a t n é Ž e l e c h o v i c e b y o b t í ž n ě j i r e a l i z o v a l y v e l k é p r o j e k t y, j a k ý m i j so u n a p ř í k l a d b u d o v á n í v o d o v o d n í a k a n a l i z a č n í sí t ě. P ř í z n i v c i sa m o st a t n ý c h Ž e l e c h o v i c p o b e se d ě t v r d i l i, ž e p ř e d st a v i t e l é m a g i st r á t u n e d o k á z a l i k o n k r é t n ě o d p o v í d a t n a d o t a z y a n e n a b í d l i ž á d n o u v i z i r o z v o j e t é t o m ě st sk é č á st i. Ř e k l i n á m, ž e se m p ř e st a n e j e z d i t h r o m a d n á d o p r a v a, b u d e m e si m u se t k o u p i t k a n a l i z a č n í sb ě r a č a m a g i st r á t n á m n e p o st a v í c h o d n í k k e š k o l e. O k o n c e p č n í m r o z v o j i o b c e n e p a d l o a n i sl o v o, o d c h á z e l j se m n e sp o k o j e n, t v r d i l M i c h a l Š p e n d l í k, k t e r ý j e z m o c n ě n c e m p ř í p r a v n é h o v ý b o r u z a v y h l á š e n í r e f e r e n d a. V e l k á č á st o b y v a t e l Ž e l e c h o v i c v y č í t á m a g i st r á t u p l á n o v a n é r o z š í ř e n í k o m u n i k a c e R 4 9, v a d í j í t a k é ú d a j n á š p a t n á k o m u n i k a c e a sn i ž o v á n í i n v e st i č n í c h p r o st ř e d k ů, u r č e n ý c h p r o r o z v o j t é t o m ě st sk é č á st i. O b j e m p e n ě z p r o Ž e l e c h o v i c e k l e sá u ž p ě t l e t. J e n e a d e k v á t n í v e l i k o st i n a š í o b c e, z l o b í se P a v e l J a n í č e k, d a l š í z č l e n ů p ř í p r a v n é h o v ý b o r u. P r i m á t o r k u j se m u n á s v i d ě l p o p r v é, n e j e z d í k n á m. V y sl e c h l j se m si j e n sl i b y. Ž e l e c h o v i c e b y si m ě l y g a z d o v a t sa m y, p r o t o j se m p ř í z n i v c e m sa m o st a t n o st i, sv ě ř i l se j e d e n z m í st n í c h o b č a n ů P a v e l Š p e n d l í k. P ř e st o ž e j so u p ř í z n i v c i r e f e r e n d a v í c e sl y š e t, o b e c r o z h o d n ě n e n í j e d n o t n á. Ř a d a o b č a n ů Ž e l e c h o v i c m á z o sa m o st a t n ě n í o b a v y, p o d l e n ě k t e r ý c h m ů ž e d o j í t k z a st a v e n í r o z v o j e. J se m p r o l e p š í v a r i a n t u, a l e n e v í m z a t í m, k t e r á t o j e. N e j se m r o z h o d n u t á, p ř i z n a l a ř e d i t e l k a ž e l e c h o v i c k é m a t e ř sk é š k o l y H a n a S l o v á č k o v á. R e f e r e n d u m p ř e v l á d a j í c í n á z o r u k á ž e. J se m p ř e sv ě d č e n ý o t o m, ž e j e v í c e t ě c h, k t e ř í si p ř e j í sa m o st a t n o st, ř e k l M i c h a l Š p e n d l í k. V y p sá n í r e f e r e n d a j e š t ě m u sí k o n c e m b ř e z n a sc h v á l i t z l í n sk é z a st u p i t e l st v o. P ů j d e j e n o f o r m á l n í k r o k. Z l í n m á v so u č a sn o st i t é m ě ř o sm d e sá t t i sí c o b y v a t e l, k t e ř í ž i j í v se d m n á c t i m ě st sk ý c h č á st e c h. Ž e l e c h o v i c e

10 M j so u j e h o so u č á st í o d r o k u B ě h e m d e b a t y j se m se d o z v ě d ě l a, ž e p ř i p o j e n í k e Z l í n u b y l o n á si l n é, p r o t o se ř a d a m í st n í c h o b y v a t e l c í t í b ý t v í c e Ž e l e c h o v j a n y n e ž Z l í ň a n y. T o m ě p ř e k v a p i l o, ř e k l a O n d r o v á. V m i n u l o st i u ž k o d t r ž e n í n ě k t e r ý c h m ě st sk ý c h č á st í o d Z l í n a d o š l o. V r o c e se o sa m o st a t n i l y O t r o k o v i c e, p o r o c e o b c e L h o t a u M a l e n o v i c, L í p a, T e č o v i c e, K a r l o v i c e, B ř e z n i c e a n a p o sl e d y, p ř e d se d m i l e t y, t a k é O st r a t a. P o k u d se o b y v a t e l é Ž e l e c h o v i c v y sl o v í v r e f e r e n d u p r o, v y h l á sí Ž e l e c h o v i c e sa m o st a t n o st p o č á t k e m p ř í š t í h o r o k u. * * * O k o n c e p č n í m r o z v o j i o b c e n e p a d l o n a se t k á n í s r a d n í m i a n i sl o v o, o d c h á z e l j se m n e sp o k o j e n. M i c h a l Š p e n d l í k C I T A C E M F D N E S z e d n e 11. bř e z n a L A D Á F R O N T A D N E S M I L A N L I B I G E R - V ý c h o d n í M o r a v a - st r. 0 1 Ž e l e c h o v i c e c h t ě j í p r y č o d Z l í n a. D e b a t a z a č a l a Z l í n V e d e n í z l í n é r a d n i c e v č e r a n a v e č e r p ř i j e l o d o Ž e l e c h o v i c, k t e r é u l u j í o o d t r ž e n í o d k r a j é h o m ě a. N a t k á n í, k t e r é o n č i l o p o u z á v ě r c e, p ř i š l y d o m í n í t ě l o c v i č n y t é m ě ř t ř i o v k y l i d í. P r i m á t o r k a I r e n a O n d r o v á u ž p ř e d e m o z n á m i l a, ž e z d e j š í o b y v a t e l e n e b u d e p ř e ě d č o v a t, a b y v p l á n o v a n é m r e f e r e n d u v y o v i l i p r o t i o m o a t n ě n í Ž e l e c h o v i c. D á m e l i d e m n a ů l f a k t a o t o m, k o l i k m ě o o j í p r o v o z t é t o č á i a p o d o b n ě, ř e k l a O n d r o v á. L i d é z e Ž e l e c h o v i c ž á d a j í r a d n i c i o v y p n í r e f e r e n d a, v e k t e r é m b y v y o v i l i, j e l i c h t ě j í z ů a t u č á í Z l í n a, n e b o e x i o v a t j a k o m o a t n á o b e c. P o k u d n á v r h o d u h l a m ě š t í z a u p i t e l é, b u d e h l a v á n í k o n a t v p ů l c e k v ě t n a. M y í m, ž e r a d n i c e u ž t u t o t u a c i n e z v r á t í. V ě t š i n a l i d í j e p e v n ě r o z h o d n u t a p o d p o ř i t o d t r ž e n í, ř e k l p ř e d v č e r e j š í m t k á n í m j e d e n z i n i c i á t o r ů b o j e Ž e l e c h o v i c z a m o a t n o M i c h a l Š p e n d l í k. P o k r a č o v á n í n a r a n ě C - sk si sk st se sk st st sv se sl sa st st st st st sá se sl st st so st st sa st so sí st st se so sl si se sa st st st 2 Ž e l e c h o v i c e c h t ě j í p r y č o d Z l í n a. D e b a t a z a č a l a P o k r a č o v á n í z e r a n y C 1 L i d é z e Ž e l e c h o v i c m y í, ž e r a d n i c e v j e j i c h m ě é č á i m á l o i n v e u j e. A v ě ř í, ž e m i d o k á ž í h o o d a ř i t l é p e. N e o k o j e n a p r a c í r a d n í c h j e i v ě t š i n a o b y v a t e l u d n í c h L u ž k o v i c. T i n e u v a ž u j í o o m o a t n ě n í, a l e c h t ě j í, a b y v z n i k l y m ě é č á i ý m i r a d n i c e m i a z a u p i t e l v y. O b č a n é L u ž k o v i c j u n e o k o j e n i u č a ý m a v e m r á v y m ě a v L u ž k o v i c í c h a h o d l a j í v í c e p o d í l e t n a v l a n í c h z á l e ž i t o e c h, p í š e v e v y j á d ř e n í S d r u ž e n í z a z d r a v é L u ž k o v i c e, j e h o ž p ř e d d o u j e E v ž e n B a b í k. P o d l e n ě h o u ž b y l z v o l e n p ř í p r a v n ý v ý b o r u, k t e r ý b y l p o v ě ř e n z a j i š t ě n í m p o t ř e b n ý c h k r o k ů. S m y š l e n k o u n a v z n i k m ě ý c h č á í p ř i š l a n á t o r k a A l e n a G a j d ů š k o v á. V e d e n í r a d n i c e j i o d m í t l o. G a j d ů š k o v á a l e p o d a l a o f i c i á l n í n á v r h a z l í n š t í r a d n í a z a u p i t e l é j í m b u d o u m u t z a b ý v a t. st si sl st sk st st si sa sp sp s so se sa st st sk st se sv st st so sp se so sn st sp st se st st se se st sk st se st se se R e g i o n á l n í m u t a c e M l a d á f r o n t a D N E S - j i h o v ý c h o d n í M o r a v a

Í ÁŘ É Í ÁŘ É ť ň ť ť É ť ť ď ť ť ó ó ň Ř ť ť ť ó ó ň Ř ť Š ó ť Á ň ď Á ň ť ď Á Á ť Ť ď ť Á Č ď Č ť Ě ó Č Č Č ď ó ň Á ň ť ď Á Á ť Ť ď ť Á Č ď ť ň ó Č Č Č ť ď Č ť Š ť ď Č ť ň Š Š ď Ý Á ť Č Č Č Č ň ó ť

Více

ŠÍ Ů ČÍ č Ť č č č ň Í Í č č ň ň č Ť ň ť č Í č Ť č č Ť Í Í č ť Ť č č Ťč č Ě Ťč Ť ň č Ť ť Ť Ť Ť č Ť Ť č Ť Ť Ť č č Ť č č Ú č Ť Ď Ť ť č ň Ť Ť Í č č Ť Ď č č č č č ň Ť ň č Ť č Ť č Ý Ť ť ň č č č č č č ť Ť Ý č

Více

Á šť š ě šť Č šť Č Č Č ř ě ž šť ř ž Č Č Č Á Ň ř š ě ů Č ř š Š ř Č ď š š ě Ú ů ř š š ě ú ř š ě š ě ř ž ě š ě š ě ě ě š ě Š ř ň ú ů š ě ž Š ě š ě ž š šť ě ě ě š ů ř ž š š ě š ú ž ř š š ě ž ů ě ž ž ž ž ě

Více

í ť š í Á Á Á š É š Ž Ř Á š Á Á š Á í Ě Á š Ě Ž É Ř Ř Ě Ž É é é ě í í čí Á Ř íš é Á Á Ř Á š Ě Ž É č Á Á Á š č Ů Ú Ř Á š Á Ř É č š Ě š É č š Ě ŽÁ í č é Á Ř Á é Á íš Ř íš é Ř íš í ň Á Ě Ž É Ř í Í Á š Ě Ž

Více

ú ě ě š š Č ě Í Í č ě č ó č č Í š ě ě š ě ě č č Ř úč č č úč Íúč č úč ů ě ě č š č č ě ůž ě ů ů Í ě úč č ů ě ůž ě ů ů čí ě Č ó ú ť š ě ě ě š š Č Í č ď ě č č č ó š ě ě ž Í š ě Í ú š ě ě ě š šť Č Ř ň č ě č

Více

ě ú ě Ž ě ň é ě é ě ž ě ž ě ě ě ň é ú ě ž é ž ž é ě š é ě ě š é ě š é ě ě Č Ř Č Č é Š ú ě ě ě ě ú ě Ú ě ž ž ž é é Ž š ž é Ů Ž Č Č é ě é ž éú š Ů Ž Ů ě ů é š é ŠÍ Č ě Ž Č é š ŠÍ ž Š ě é ě ž ů š Ů Ů é ú

Více

í Á É Á Ř Ň Á í É í š í á á ě š Ú ý ů ě í á ý ř ří í í č á á ř čň á í ý í ů á í ě š á Š í čí á ě í Š Žá á č ý š á ě ě ě í ší á ů á ý š á í ý č í ě á Ú ří ě č í ýš ý ý í čň á á Ú ý ů ě á ř č čň á í ýš í

Více

č é í ĚŠŤ í é é Ť č č č é é í í í š é Í ší Ť í í í č é é š í í č é é Ž ň é č é í é ž Í í č ň Ý í č Ů č é í é é č é Č í é š ž Ž í í Á ší í í í č čí í é š é ší ž ň é Ž č í č šíť ž í Ž é Ž é í í íťí ší é

Více

č č č ř ě č ř ě ý ž Č Č úř Č ě Č č č č ě ě ŠÍ ř Ů ú ě ú Ú ý č č Ú ě Ú ě ř ě ž ý Ů ý ř ě ě ž ó ů ý Ú ě ý ý ě ě Ž ě č ž ž Ú ě ý č ž ž ý č ě ě ě Í Ž ě ě ž ě č ý ě ůž ě ý Č ý ř ú ů ě ě ý Č Č ě ý ý Ú ě ý ý

Více

Í Č ú Č Š Í Á É Č Č ú š š Ž ž š Ť Ť Ž ž Ó ó Ž ž ž Í ú ž Ť ž ž š ň ž š š Í ž Í ň Ž ň š ó š Ž Ž Í Š ú Í ž ž Í š ž ž Ť š š Ž Ž Á ž ó ž Ť š ž ť š Í ň ť ž Ž ž Ž ž Ť ž šť š ž Ž ň ú ž š ž ú ú ť Ž ň ú š ú ž Ž

Více

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 3

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2 0 0 8 / 2 0 0 9 V ý r o č n í z p r á vča i no n o s t i š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8 / 2 0 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d, o vm ág r. D a g m a r V l a d y k o v á D o k

Více

í Č í í ř í š Č í ČÚ í ž í ř í í í í í í ř í íž í í í ž ž ž í í í í ří Č í í í í ž ší ž žší ř í ž í í í ř í í í í ž ší ž žší ř í ž í ů í ž í ř í í ří žší ř í ž ž ř í í í ří í ů ř ů í í ž í í ší í í ř ří

Více

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í 2 0 0 9 / 2 0 1 0 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í r o k 2 0 0 9 / 2 0 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d, o vm ág r. D a g m a r V l a d y k o v á D o k u m

Více

Výzva k vyvěšení moravské vlajky na radnici dne 5. července 2015 959 obcí a měst. Lenka Holaňová Ing. Jaroslav Krábek

Výzva k vyvěšení moravské vlajky na radnici dne 5. července 2015 959 obcí a měst. Lenka Holaňová Ing. Jaroslav Krábek V ý z v a k v y v ' š e n í m o r a v s k é v l a j k y n a r a d n i cd in e 5. ƒ e r v e n c e 2 0 1 5 V á ž e n í p» e d s t a v i t e l é o b c í, m ' s t a k r a j, d o v o l u j e m e s i V á s t

Více

ě é ě ě ř ě ě č é č ž ě č č Í ó Ó ě Ž é š é č é ž ž č ě ě š ž č é č ř Ž Í ů ž ě ě ů ůž ř é ř é ě ž ě č ě ř ěř é ů ě é č č Č č ň ě ž ř é ě č é ů ř ř ů š Č č ř š ů č ě ů é č ě ž é ů ř š é ú ž ě ě č ů é ř

Více

í Í á Í č ě á č é á ě š ě í ř á í á ří č á č é ý á í ř á í í é í ý á á á ř á í á ř č á á í ř í á á á Š á í á ř á ě é úč í á ř á á í ó é á íč á č í ý í ř á á ř žá é á á í á á é í í á á ř á á íč é á ř á

Více

Kopie z www.dslogistic.cz

Kopie z www.dslogistic.cz Ý ú š ú š š š ř ů ň ú š řš ř řš ř ú ú ú ú ř ř ú ů ů š ň ř úó ú ú š řš ú ř Éň ú š ú ú š ú š š š ď ť ř ů ř ř ř š ů ů řš ř ú ú ř ň ř ů ř ř ú ř ř ú ú ř ř ř ú ř š š ř Ů ú ř ú ú ú ú ú š Ů úó ú Č ř ř ú ČÍ ř ú

Více

É Á Č Í Č Í Č Š Ě Í ý í í č í Ž ř ú ě ů č ř ě í ž é é č š é ě ý ě ý ě ý é í ř ý ý ř í ý č é č ů ň ř í í ší ý ě ů é čí í í ž é É Á Č Í ý í ý č é é š í ý č í ý ší í ř ý ř ů ů Í í í ř ý č ý ý ř ů ě í ň č

Více

Č ě é ú Ž Č Č ř ěř ý ú ě ž é ý ě ý ě ý ý ú ě é ěř ý ú ě ěř ý ž ů Č é ž ěř ř ěř ž ž é ý ě é úě ě ž š ý ý ú ě ř ě ž é ěř ř ěř ý ř ý ž é ů ř ě ý ý ř é ý ě é é ý ě š ý ý ýš ú ů Ý ý š ž š š ň ě é ěř ý ř ý ý

Více

é úč Á Á Č č ť č ů ř ř é úč č ů Úč é ř Úč ů úč é é ó Úč ň ť úč ů Č é š é é úč ř ř Úč Úč Í úč é úč š úč ř ů úč Í é úč úč é ů úč ů ž úč úč ř ů úč ů ž úč ÚČ Ů ů É ÚČ úč ů ř úč é úč é ř ů é ř č ž é ř ž Úč

Více

Ý É Ů ž ž ň ň š š ť ú ů š Í š ť š ť ž ž ť ň ť ů ť ť ú ď Š š ž ť ó ž šú ť š š Ň š Š ť Č Š ž ž ž ž Š Č ů š ň Č ž Ú Š ž Š ť š š Š Š š ž ó š ž š š ž ž š ó ů Č ž š š ž ž š ž ž ž ť ž š ť ť ž ž ž ž š ž ť š ť

Více

č Á š Ř Á š Ě Š ř š Ť Í ř ř ř ř Š č é ů š ř Ř éž ř š é Ú ý č é ž ř š ř č ř š é Č ž ř ř ř é é ž ý ř č ř č ý ý š é ř š ú ř ř č ž ů ů é č č čů ý ý ř ý é ý é ř éč ř ý ř ý ž ř č č é ž ř ř é ř ý ň č é ý é é

Více

ž á í ýž ž í č í ě é á š ě í š á ě ž é é č é č š é áž ě ů é í č č ý í Ř šňá š č ý ý é é ř á č ý ž ě ý ú ů ý ě í ř á áž íř é ř ě ě ř á í ž í ž č í é ý ží é á í á í í čá ý ž čá í í ží á í í ě ř ř ší ě ý

Více

Ě Ý Í Č ě ř Í Í Á Č ř č Č é č č šř Č é č ě é ř č č š ě ř č ď ě š ř ě č é ř ďů ž ě š š Č é éú ě ě ž éč Í ř ě éú ů č ů ř č ů č ř ř šť é řč Žď ž ú ů ř š ř éž ů ů é ž ú č ř č ř šť č ž č ě ř č č č ů ř é ř č

Více

í Í é í é Ť Š Ť í Ť é Í Ť é Ť ž é é Č š ě š í Č š ž ě ě íž é í í ž Ť ž í é Ť í Ž é š ž í Í í ž é é ě í ě é ě ě í é Ť ě é é é ě í Ť Ť š š é Ž ž Ť í í ě Č é í Ťí é ě Ž š Ž š í ž é é ž š é é Ť í í é í š Ť

Více

á Í š ů á š Ď í á Š č á š á íš ř á Íí ě á č í í á á á ť ř ň ě č íč í í ť ě ť ě á á í é á í š ť á Ťí ě í í í á č íšť á í í í ě ť ě á á í Ťí š š í ďě á í ť šť á í í ě í š í ďé á í á í Ť á ďě á í í š é á

Více

ľľľ ľ ż łš ř ř ĺ Ř ĺ Ž š ĺ Ž řĺ ř ú ĺ Ž ř Ž Ú ĺ Ž Ž š š ĺ ĺ ú Ž Ž Ž ú ř Ž Š ř ĺ Ž Úř š Ž ř Š ĺ Ž ĺ Ž ľ Ú Ž ř Řĺ ĺ Í ú Í Ž ĺ Ž Í Ž ř Í Ž ĺ ř Ú Ž Ž ĺ Ž ř ľ ľ ú ż ĺ ĺ ř š Ž ĺ Ž Žĺ ĺ ĺ Ž Ú Ü ř Ž ř ĺ ĺ ĺ ú

Více

š é í í í š ž í č í ř Č Č č ě í ť í č ť č ě ě č í č ř ě é ý č š é í í í š í í í í í š ď č í ť í ř Č Č č í ří é ý ě í ž í í ď í í í í í í é č í í é ě í úč í í ří í č í ří ě í í éž ě í í ž ý ě í í í í í

Více

Č ě é ú Ž Č Č ř ěř ú ě ž é ý é ý ě ý ý ú ě é ěř ý ý ú ě ěř ý ž ů Č é ž ěř ř ěř ž ž é ý ě é ř úě é ě ž š ý ý ú ě ř ě ž é ěř ř ěř ý ř ý ž é ů ř ý ý ř é ý ě é é ý é š ý ý ýš ú ě Ý Ž Č ý ř é ě ý ž Č Ž ř ř

Více