14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1"

Transkript

1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x c m bl ok k ar t on P ES E Sá čk y P ES E č er né,/ p ot is k/ 8 m y, 20 x c m bl ok k ar t on P ES V Sá če k P ES V V EL KÝ!+ / po ti sk 12 m y, 25 x c m bl ok k ar t on MI NI ta š ka n a e xk re m en ty T M Ta šk a M IN I m od ré, z el en é 4 m y, x3 0c m bl ok bl./ 1 00 ks Zá so bn í k na sá čk y P ES Z AS Zá so bn í k sá č ky P ES ko vo vý 21 x3 5 x7 cm, 1,8 kg ks ks Od pa dk o vý k o š 50 l t. K OS 5 Ko š pl a st ov ý 5 0l t, PE S 80 x5 0 c m, 5 0 lt ks ks Sl ou pe k n a k oš a z á so bn i k S L2 0 0 Sl ou pe k n a k oš a z á so bn ík 20 0c m,p rů mě ř 6 cm ks ks P Y TL E NA OD PA D 12 0 li t rů / č er ná, m od rá / P 2 Py te l 1 10 x7 0 cm /2 0 te nk ý 1 20 li tr ů ks ks / ro le P 4 Py te l 1 10 x7 0 cm /4 0 mo dr ý 1 20 li tr ů ks ks / ro le P 4C Py te l 1 10 x7 0 cm /4 0 če rn ý 1 20 li tr ů ks ks / ro le P 5 TO P Py t el 11 0 x7 0c m/ 5 0m od rý 12 0l t T OP p e vn os t ks ks / ro le P 5C TO P Py t el 11 0 x7 0c m/ 5 0č er ný 12 0l t T OP p e vn os t ks ks / ro le P 6 TO P Py t el 11 0 x7 0c m/ 6 0m od rý 12 0l t T OP p e vn os t ks ks / ro le P 6C TO P Py t el 11 0 x7 0c m/ 6 0č er ný 12 0l t T OP p e vn os t ks ks / ro le P 8 TO P Py t el 11 0 x7 0c m/ 8 0m od rý 12 0l t T OP p e vn os t ks ks / ro le P 8C Py te l1 1 0x 70 c m/ 80 č e rn ý 1 20 li tr ů ks ks / ro le P 10 Py te l 1 10 x7 0 cm /1 00 mo dr ý 1 20 li tr ů ks ks / ro le P 10 C Py te l 1 10 x7 0 cm /1 00 če rn ý 1 20 li tr ů ks ks / ro le P 15 Py tl e 7 0x 11 0 cm /1 50 hn ěd ý ex tr a s il ný 12 0l t ks ks P 20 Py te l 1 10 x7 0 cm /2 00 si ln ý ex tr a s il ný 12 0l t ks ks 12 0 li t rů a t yp ic ké ba rv y P CE Py te l 1 10 x7 0 cm /6 0, č er ve ný 1 20 li tr ů ks ks / ro le P ZL Py te l 1 10 x7 0 cm /6 0, ž lu tý 1 20 li tr ů ks ks / ro le P ZE Py te l 1 10 x7 0 cm /6 0, z el en ý 1 20 li tr ů ks ks / ro le P 6T Py tl e 1 10 x7 0 cm /6 0, t ra ns p li tr ů ks ks / ro le P 8T Py te l 1 10 x7 0 cm /8 0, t ra ns p li tr ů ks ks / ro le P CE 8 Py tl e 1 10 x7 0 cm /8 0, č er ve ný 1 20 li tr ů ks ks / ro le P ZE 8 Py tl e 1 10 x7 0 cm /8 0, z el en ý 1 20 li tr ů ks ks / ro le P ZL 8 Py tl e 1 10 x7 0 cm /8 0, ž lu té 1 20 li tr ů ks ks / ro le Py tl e v ět ší ne ž 12 0 l t. P 10 C V Py te l 8 0x 12 0 cm /1 00 če rn ý c ca 15 0 li t rů ks k s P 12 0 Py te l 1 00 x1 2 0c m/ 80 m od rý c ca 18 0 li t rů ks ks / ba l. P 13 0 Py te l 1 00 x1 3 0c m/ 10 0 č er ný c ca 24 0 li t rů ks ks / ba l. Py tl e z at ah o va cí /1 1 0 lt. / P 5Z Py te l1 0 0x 70 / 50,z at a ho va cí 1 10 li tr ů ks ks / ro le Py tl e m en ší cc a 80 lt. P 6C M Py te l 5 5x 10 0 /6 0, če r ný 8 0 l it rů ks ks / ro le Py tl e n a po t ra vi ny / at es t / P 6A *P yt el po tr. At es t1 2 0l / l. pr ůh l ed né ks ks / ro le P 50 *P ot ra v.s áč. 50 x8 0c m,3 0 my 5 0x 8 0c m, pr ů hl ed ks k s P 40 *P ot ra v.s áč. 40 x6 0c m,2 0 my 4 0x 6 0c m, pr ů hl ed ks k s Py t. na st ro j ní l ik v.p le n P VA K Py tl e P VA K 5 8x 10 3, ze le né 8, 92 K č/ ks po sl ev ě ks k s/ b al. Pá sk a n a za v ír án í p yt lů Z P Za ví ra c í pá s ka /n a p yt le d él k a 36 c m ks k s S Á ČK Y DO KO ŠE

2 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 2 Sá čk y d o ko š e 16 l i tr ů S K Sá če k k oš 4 5 x l /t ra n áv i n 50 ks / ro le ro l ro l ič ka Sá čk y d o ko š e 30 l i tr ů S KV Sá če k k oš 4 9 x l /t ra ns n áv i m 50 ks / ro le ro l ro l ič ka S KV S Sá če k k oš.5 0 x l /č er ný n áv i n 50 ks / ro le ro l ro l ič ka S KV P Sá če k k oš.4 9 x6 0 pe v ně jš í 5 0k s /r ol e, 7m i ro l ro l ič ka S KV + Sá če k k oš 3 0 l. si ln ý /č er ný n áv i n 50 ks / ro le ro l ro l ič ka Sá čk y k oš 6 0 a v íc e l it r ů S KG Sá č. ko š 6 3x l/ t ra ns p. n áv i n 50 ks / ro le ro l ro l ič ka S KG S Sá č. ko š 6 3x l/ č er né n áv i n 50 ks / ro le ro l ro l ič ka S KX Sá č. ko š 6 5l. -s il ný / če rn ý n áv i n 30 ks / ro le ro l ro l ič ka S KX B Sá č. ko š 6 3x 8 5- si ln ý /b íl ý n áv i n 40 ks / ro le ro l ro l ič ka S KG + Sá č. ko š 6 0l. -s il ný / če rn ý n áv i n 30 ks / ro le ro l ro l ič ka Sá čk y z at ah. ko š 30 a 60 l t S KV Z Sá č. ko š.3 5l za ta h/ p ev né + 1 5k s /r ol e/ č er ný ro l ro l ič ka S KV M Sá č. ko š.3 0l za ta h/ žl ut é 1 5k s /r ol e/ ž lu tý ro l ro l ič ka S KG Z Sá č. ko š.6 0l t.z at ah / pe vn é+ 1 0k s /r ol e/ č er ný ro l ro l ič ka S KG M Sá č. ko š.6 0l t.z at ah / ze le né 1 0k s /r ol e/ z el en ý ro l ro l ič ka T A ŠK Y Ta šk y o dt rh o v. te nk é l ev n é 2 *S áč ek uz lo v ý 2k p/ t ra ns p. 3 7 x2 2 cm ks k s 3 *T aš ka 3k p, tr as pa r en tn í 3 7x 2 2x 12 c m ks k s 4 P Ta šk a 4 k p - ba re vn é p ru hy 4 5x 2 2x 12 c m ks k s 5 *T aš ka 5k p, t ra ns pa r en tn í 4 7x 2 2x 12 c m ks k s 1 0P Ta šk a 1 0k p - ba re vn é p ru hy 5 2x 3 0x 16 c m ks k s Ta šk y o dt rh o v. p ev n ěj ší 3 + *T aš ka 3k p E XT RA p e vn á 3 7x 2 2x 12 c m ks k s 4 + *T aš ka 4k p E XT RA p e vn á 4 5x 2 2x 12 c m ks k s 1 0 *T aš ka 10 kp - st an d ar d 5 2x 3 0x 16 c m ks k s 1 0+ *T aš ka 10 kp - EX TR A p ev ná 5 2x 3 0x 16 c m ks k s 1 2 *T aš ka 12 kp - st an d ar d 6 0x 3 0x 17 c m ks k s 1 2+ *T aš ka 12 kp - EX TR A p ev ná 6 0x 3 0x 17 c m ks k s 1 5 Ta šk a 1 5k p - s ta nd a rd 7 0x 3 5x 20 c m ks k s 1 5+ *T aš ka 15 kp - EX TR A p ev ná 7 0x 3 5x 20 c m ks k s 2 0 Ta šk a 2 0 kg ex tr a v el ká 7 5x 3 8x 20 c m ks k s Ta šk y B IO o d tr ho va c í T BO V BI O Ta š ka v e lk á tr a ns p. 7 0x 3 6x 20 c m ks k s Ta šk y o dt rh o v. n a r ol i 3 R *T aš.r o le 3 k p, p ev n á 3 7x 2 2x 12 c m ks r ol e/ 2 50 ks 5 R *T aš.r o le 5 k p, tr an s pa re nt 4 7x 2 2x 12 c m ks r ol e/ 2 00 ks Ta šk y s u ch e m F TE Ta šk a u ši - mo ti vy fo to 44 x4 8 n eb o4 0 x4 5c m ks k s F TV Ta šk a u ši - V án oc e 44 x4 8 n eb o4 0 x4 5c m ks k s T BU Ta šk a u ši - je dn ob a re vn á 3 8x 4 5 cm ks k s Ta šk y s p rů h ma te m T PM Ta šk a 3 8x 45 bí lá p r ůh ma t 3 8x 4 5 cm ks k s T PH Ta šk a 3 8x 45 hn ěd á p rů hm at 3 8x 4 5 cm ks k s T PP Ta šk a 6 0x 55 bí lá p rů hm at 6 0x 5 5 cm, J UM BO ks k s M I KR OT EN. SÁ ČK Y N A PO T RA V. Sá čk y n a od t rh ov ac. l iš t ě S 1 *S áč ek od tr h.1 6x 24, 3, 5 my 1 6x 2 4 cm ks k s S 1+ *S áč ek od tr h.1 6x 24, 8 my 1 6x 2 4 cm ks k s S 2 *S áč ek od tr h.2 0x 30 3, 5 my 2 0x 3 0 cm ks k s S 2+ *S áč ky od tr h.2 0x 30, 6 my 2 0x 3 0 cm ks k s S 2+ + *S áč ek od tr h.2 0x 30, 1 2 my 2 0x 3 0 cm ks k s

3 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 3 S 3 *S áč ek od tr h.2 5x 35, 3, 5 my 2 5x 3 5 cm ks k s S 3+ *S áč ky od tr h.2 5x 35, 6 my 2 5x 3 5 cm ks k s S 3+ + *S áč ky od tr h.2 5x 35, 1 2 my 2 5x 3 5 cm ks k s S 4 *S áč ek od tr h.2 5x 40, 3, 5 my 2 5x 4 0 cm ks k s S 5 *S áč ek od tr h.3 0x 50, 3, 5 my 3 0x 4 0 cm ks ks Sá čk y o dt rh o va cí n a r ol i S 2R *S áč ek ro l. 2 0x 30, 1 0 my 2 0x 3 0c m na ro li ks r ol e/ 5 00 ks S 3R *S áč ek ro l. 2 5x 35, 1 0 my 2 5x 3 5c m na ro li ks r ol e/ 5 00 ks S 4R *S áč ek ro l. 2 5x 40, 1 0 my 2 5x 4 0c m na ro li ks r ol e/ 5 00 ks S 5R *S áč ek ro l. 3 0x 40, 1 0 my 3 0x 4 0c m na ro li ks r ol e/ 5 00 ks S 2L *S áč ek ro l. 2 0x 30, 3,5 m y 2 0x 3 0c m na ro li ks r ol e/ 5 00 ks S 3L *S áč ek ro l. 2 5x 35, 3,5 m y 2 5x 3 5c m na ro li ks r ol e/ 5 00 ks Sá čk y s kl ád a né a n a l ed P S1 *S áč.s k lá da n ý 18 x2 7,3,5 my 18 x2 7 cm,p o k s ks ks P S2 *S áč.s k lá da n ý 22 x3 2,3,5 my 22 x3 2 cm,p o k s ks ks P S2 + *S áč.s k lá da n ý 22 x3 2,7 my 22 x3 2 cm,p o k s ks ks P S3 + *S áč.s k lá da n ý 25 x3 5,8 my 25 x3 5 cm,p o k s ks ks L S *S áč ky na l e d. p ec k y 18 p e ce k x 1 0s áč ba l ba l en í Sá čk y p ev né / ma lo sp o tř.b a l S 2M *S áč.e x tr a p ev ný 2 0 x3 0 cm 20 x3 0 c m, ba l.5 0k s ba l ba l= 50 ks S 2D *S áč.b a re vn ý M IX 2 0 x3 0 cm 20 x3 0 cm,b al. 10 0k s ba l ba l= 1 00 ks S 3M *S áč.e x tr a p ev ný 2 5 x3 5 cm 25 x3 5 c m, ba l.5 0k s ba l ba l= 50 ks S 3D *S áč.b a re vn ý M IX 2 5 x3 5 cm 25 x3 5 cm,b al. 8 0k s ba l ba l= 80 ks S 5M *S áč.e x tr a p ev ný 3 0 x5 0 cm 30 x5 0 c m, ba l.5 0k s ba l ba l= 50 ks Za ví ra č s áč k ů Z S Za ví ra č s áč k ů, pá sk o u 9 mm pr o l ep.p ás k u 9m m ks ks P ZS Pá sk a d o za v ír.s áč k ů 9 mm š íř e 9 mm /6 6 b m ro l r o l J E DN OR ÁZ O VÉ.N Á DO BÍ + M IS KY Ke lí mk y p la s to vé 0.0 *K el ím e k al k oh ol 0, 05 l 0,0 2 /0,0 4/ 0, ks k s *K el ím e k" ho r ký "k áv a l h ně d ý 0, 18 l ks k s 0.2 *K el ím e k pl a st l b íl ý 0,2 l ks k s 0.3 *K el ím e k pl a st l b íl ý 0,3 l ks k s 0.5 *K el ím e k pl a st l p rů h le dn ý 0,5 l ks k s Pl as to v é ná d ob í je d no rá z. V *V id li č ka p l as to vá d él k a 17 c m ks k s N *N ůž p l as to v ý d él k a 17 c m ks k s L *L ží ce pl as t ov á 1 7 c m ks k s L M *L ži čk a m al á / ká va d él k a 11,5 cm ks k s M I *M íc há t ka / k áv a,č a j / d él k a 11 c m ks ks T 17 *T al íř pl as t ov ý 17 c m bí lý k ul a tý 1 7 c m ks k s T 22 *T al íř pl as t ov ý 22 c m bí lý k ul a tý 2 2 c m ks k s M 5 *M is ka pl as t ov á 0, 5 l t k ul a tá 1 5 c m ks k s Pa pí ro v é tá c ky / ub r ou sk y T 3 *T ác ek pa pí r č.3 /o b dé ln ík 1 7x 1 0, 50 c m ks k s T 4 *T ác ek pa pí r č.4 /o b dé ln ík 2 0x 1 3, 50 c m ks k s U B *U br ou s ek b í lý 3 0x 3 0/ x 3 0c m/ ba l ba l b al.1 0 0k s Mi sk y, ví čk a, pl as t ov é V A2 5 *V an ič k a hr a na tá 0, 25 l p rů h le dn á 0,2 5 l ks ks V A5 0 *V an ič k a hr a na tá 0, 50 l p rů h le dn á 0,5 0 l ks ks V I *V íč ko hr an a té u ni v er sá l. p rů h le dn é ks ks V A1 0 0 *V an ič k a 1 l t.,t ra n sp ar en 1 8x 1 3x 6 cm 1 lt ks ks V I+ *V íč ko k va n ič ce 1 lt 1 8x 1 3 cm, t ra ns p ks ks Z A KR ÝV.F O L/ AL O BA L/ PE Č ÍC Í Za kr ýv a cí f o li e

4 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 4 Z F Za kr ýv a cí f o li e 4 x 5 m o bd é ln ík 4 x 5 m ks ks Z FV Za kr ýv a cí f o li e 5 x 12.5 m o bd é ln ík 5 x 12, ks ks Z F+ Za kr ýv. fo li e 4 x5 m p ev ná o bd é ln ík 4 x 5 m ks ks Al ob al, Pe č ic í pa p ír A L *A lo ba l 1 0b m r ol e r ol e š íř e 3 0 cm ro l ro l e A LG *A lo ba l g ri l ov ac í 1 0b m r ol e š íř e 3 0 cm ro l ro l e P P *P eč ič í p ap í r 8b m- r ol e r ol e š íř e 3 8 cm ro l ro l e P O TR AV IN Á ŘS KÉ FO LI E PO TR AV I NÁ ŘS K É FO LI E F R3 *F ol ie po tr a vi ná řs k á 30 cm š. 30 c m/ cc a 3 00 b m ro le ro l e F R4 *F ol ie po tr a vi ná řs k á 45 cm š. 45 c m/ cc a 3 00 b m ro le ro l e F 3M *F ol ie bo x 3 0 cm, 2 0b m š. 30 c m/ ná vi n 2 0b m ro le ro l e F B4 *F ol.p o tr.4 5 cm x3 00 m - B OX š. 45 c m/ cc a 3 00 b m ks bo x F Z3 Od ví je č p ot r.f ol ií 30 c m p ro ro le 3 0 cm ks ks F Z4 Od ví je č p ot r.f ol ií 45 c m p ro ro le 4 5 c m ks ks O C HR.R UK A V. ZÁ S TĚ RY +O S TA T. OC HR.R U KA V. Z ÁS TĚ RY + OS TA T. R F *R uk av i ce f ó li ov é b al en é ve li k. L/ po 50 k s ba l ba l en í R FO *R uk av. fo li o vé o dt r ho va cí ve li k. L/ po 1 00 k s ba l ba l en í R LM *R uk av. La te x M p o/ 1 00 k s v kr a bi čc e 1 00 k s ba l ba l en í R LL *R uk av. La te x L p o/ 1 00 k s v kr a bi čc e 1 00 k s ba l ba l en í R VS *R uk av. Vi ny l S p o 1 00 k s v kr a bi čc e 1 00 k s ba l ba l en í R VM *R uk av. Vi ny l M p o 1 00 k s v ka r bi čc e 1 00 k s ba l ba l en í R VL *R uk av. Vi ny l L p o 1 00 k s v kr a bi čc e 1 00 k s ba l ba l en í R VX L *R uk av. Vi ni l X L po 10 0 kd v kr a bi čc e 1 00 k s ba l ba l en í Z U Zá st ěr a j ed n or áz.5 0 ks /b al po 5 0 k s v b al en í ba l ba l en í P H Po kr ýv k a hl a vy - d á ms ká ne tk a ný t ex t il ks b al.1 0 0k s N AV Ná vl ek y n a b ot y un iv e rz ál ní ks P A PÍ R. RU Č NÍ KY + TO AL ET N Í P. Pa pí ro v é ru č ní ky Z - Z R Z Ru čn ík pa pí r / Z- Z z el en ý 24 ka r t. sl ev a 2 5% ks c el ý k ar t. R S Ru čn ík pa pí r / Z- Z š ed ý 24 ka r t. sl ev a 2 5% ks c el ý k ar t. R BD Ru čn ík ZZ b í lý d vo u vr st vý sl ev a m ax im á l. 15 % ks c el ý k ar t. Zá so bn í ky n a r uč ní k y Z RB Zá so bn í k na ru čn ík y b íl ý p ro ty p Z- Z ks ks Z RS Zá so bn í k na ru čn ík y š ed ý p ro ty p Z- Z ks ks To al et n í pa p ír r ol e J UM B O J 19 J To al.p a p. JU M BO 1 90 / 1v rs t. na p a le tě s l.- 20 % ro le ro l í J 19 D To al.p a p. JU M BO 1 90 / 2v rs t. na p a le tě s l.- 20 % ro le ro l í J 24 J To al.p a p. JU M BO 2 40 / 1v rs t na p a le tě s l.- 20 % ro le ro l í J 24 D To al.p a p. JU M BO 2 40 / 2v rs t. na p a le tě s l.- 20 % ro le ro l í J 28 J To al.p a p. JU M BO 2 80 / 1v rs t. na p a le tě s l.- 20 % ro le ro l í J 28 D To al.p a p. JU M BO 2 80 / 2v rs t. na p a le tě s l.- 20 % ro le ro l í P A PÍ RO VÉ ZB OŽ Í O ST AT N Í Ba li cí pa pí r B P1 5 *P ap ír HA VA N A 10 kg a rc h y v ro l i ba l ro le / 10 kg B P1 0 *P ap.p e rg am e n. ná hr. 10 k g a rc h y v ro l i ba l ro le / 10 kg Pa pí ro v é ku p ec ké s á čk y S 1K G *P ap ír po tr a v. s áč e k 1k g 1 7x 2 8 cm kg kg S 2K G Pa pí r. k up ec k ý sá če k 2 kg 2 1x 3 6 cm kg kg S 3K G Pa pí r. k up ec k ý sá če k 3 kg 2 4x 4 0 cm kg kg M E NU B OX Y / PS /

5 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 5 ME NU B O XY / P S/ M B1 Po tr av i no vý bo x je d no dí l. c ca 24 x1 9 c m ks c el ý k ar t. M B2 Po tr av i no vý bo x, d v ou dí l. c ca 24 x1 9 c m ks c el ý k ar t. C E LO FÁ N, /t at r af án / Ce lo fá n / ta t ra fa n/ a rc hy C PP -" Ta t ra fá n " 10 0x 1 20 c m 1 00 x 12 0 cm ks b al./ 1 00 ks C 1 PP -" Ta t ra fá n " 75 x1 0 0 cm 75 x 10 0 cm ks b al./ 1 00 ks Ce lo fá n / ta t ra fa n/ s áč ky C S2 2 PP S áč e k+ kř í ž, dn o 2 2x 17 cm 2 2v ý šk ax 17 c m+ dn o ks b al./ 1 00 ks C S2 7 PP S áč e k+ kř í ž. dn o 2 7x 17 cm 2 7v ý šk ax 17 c m+ dn o ks b al./ 1 00 ks C S3 6 PP S áč e k+ kř í ž. dn o 3 6x 20 cm 3 6v ý šk ax 20 c m+ dn o ks b al./ 1 00 ks P Ř ÍŘ EZ Y PŘ ÍŘ EZ Y P 24 *P ří ře z y 25 x 35 cm, v b ox u v p a pí r. bo x u ks ks P 36 *P ří ře z y 40 x 50 cm,s k lá da né f ol i e př eb a l ks b al / ks P 70 *P ří ře z y 50 x 70 cm,s k lá da né f ol i e př eb a l ks b al / ks P 10 0 *P ří ře z y7 0x 1 00 cm,s k lá da né f ol i e př eb a l ks b al / 5 00 ks E T IK ET Y D O KL E ŠT Í Co nt ac t 2 6x 1 2 mm E TB Et ik.c o nt ac t b íl é 2 6x 1 2 ob lý kr aj ro l ro l ič ka E TS Et ik.c o nt ac t s ig ná l.b ar vy 2 6x 1 2 ob lý kr aj ro l ro l ič ka Co nt ac t d vo u řa dé 2 5 x1 6m m D ET B Et ik et y d vo u řa dé b í lé 2 5x 1 6 hr an a té ro l ro l ič ka D ET S Et ik.d v ou ř. s ig ná l. ba rv y 2 5x 1 6 hr an a té ro l ro l ič ka Un iv er s al 2 6 x1 2 mm E UB Et ik et y U NI v er sá ln í b íl é 2 6x 1 2 ob lý kr aj ro l ro l ič ka E US Et ik et y U NI si gn ál. ba rv y 2 6x 1 2 ob lý kr aj ro l ro l ič ka Co la -p l y 2 2 x1 2 mm C OL B Et ik et y C OL A b íl á 2 2x 12 cm 2 2x 1 2 hr an a té ro l ro l ič ka C OL S Et ik.c O LA s i gn ál ní ba rv y 2 2x 1 2 hr an a té ro l ro l ič ka G U MI ČK Y GU MI ČK Y G 2 Gu mi čk y 2 0m m - ba l. p o 1 kg p rů m ěr 2 0 m m kg kg G 4 Gu mi čk y 4 0m m - ba l. p o 1 kg p rů m ěr 4 0 m m kg kg G 6 Gu mi čk y 6 0m m - ba l. p o 1 kg p rů m ěr 6 0 m m kg kg K O TO UČ KY DO P O KL AD NY Kl as ic k é po k la dn í p ás ky K P3 7 Ko to uč po kl a dn í 38 / 60 / š í ře /6 0 p rů mě r ro l ro l ič ek K P4 4 Ko to uč po kl a dn í 44 / 60 / š í ře /6 0 p rů mě r ro l ro l ič ek K P4 4 + Ko to uč po kl a dn í 44 / 70 / š í ře /7 0 p rů mě r ro l ro l ič ek K P5 7 Ko to uč po kl a dn í 57 / 60 / š í ře /6 0 p rů mě r ro l ro l ič ek K P5 7 + Ko to uč po kl a dn í 57 / 70 / š í ře /7 0 p rů mě r ro l ro l ič ek K P7 6 Ko to uč po kl a dn í 76 / 60 / š í ře /6 0 p rů mě r ro l r ol i če k Te rm o p ok la d ní p ás k y T KP 2 8 Te rm o- p ok l. k ot. 28 / 50 / š í ře /5 0 p rů mě r ro l ro l ič ek T KP 3 8 Te rm o- p ok l. k ot. 38 / 60 / š í ře /6 0 p rů mě r ro l ro l ič ek T KP 4 4 Te rm o- p ok l. k ot. 44 / 60 / š í ře /6 0 p rů mě r ro l ro l ič ek T KP 5 7 Te rm o- p ok l. k ot. 57 / 60 / š í ře /6 0 p rů mě r ro l ro l ič ek T KP 5 7+ Te rm o- p ok l. k ot. 57 / 70 / š í ře /7 0 p rů mě r ro l ro l ič ek T KP 5 7- Te rm o/ k ot.p l at eb.t e rm in ál 57 š í ře /4 0 p rů mě r ro l ro l ič ek T KP 6 0 Te rm o- p ok l. k ot. 60 x 50 x š í ře /5 0 p rů mě r ro l ro l ič ek T KP 7 6 Te rm o- p ok l. k ot. 76 / 60 / š í ře /6 0 p rů mě r ro l ro l ič ek

6 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 6 L E PI CÍ P Á SK Y Kl as ic k é pá s ky / ba l ík ov é / L P Pá sk a U li th hn ěd á 5 0 mm 5 0m m š íř e/ 6 6 bm ro l ro l. L PT Pá sk a M úr ol l p rů hl. 50 m m 5 0m m š íř e/ 6 6 bm ro l ro l. L PB Pá sk a M úr ol l b íl á 50 m m 5 0m m š íř e/ 6 6 bm ro l ro l. L PS Pá sk a l ep. h ně dá 5 0 mm / m m š íř e/ 6 0 bm ro l ro l. L PT S Pá sk a l ep. p rů hl.5 0 mm / m m š íř e/ 6 0 bm ro l ro l. L PT 1 5 Pá sk a M úr ol l p rů hl. 15 m m 1 5m m š íř e/ 6 6 bm ro l r o l. L PT 2 5 Pá sk a M úr ol l p rů hl. 25 m m 2 5m m š íř e/ 6 6 bm ro l r o l. Z K Od ví je č l ep i cí p ás k y pr o p ás ky d o 5 0m m ks ks Kr ep ov é l ep i cí p ás k y K 18 Kr ep ov á l ep. pá s. 19 m mx 50 m 1 9m m š íř e/ 50 b m ro l ro l. K 30 Kr ep ov á l ep. pá s. 30 m mx 50 m 3 0m m š íř e/ 50 b m ro l ro l. K 36 Kr ep ov á l ep. pá s. 38 m mx 50 m 3 8m m š íř e/ 50 b m ro l ro l. K 48 Kr ep ov á l ep. pá s. 50 m mx 50 m 5 0m m š íř e/ 50 b m ro l ro l. P R ům YS LO V É FO L IE +B UB L IN K. Fi xa čn í f ol i e F SS Fi x. fo l ie 2 0 my -2,2 k g ru č. š íř e 5 0 cm, ru čn í ro le ro l e F S5 Fi x. fo l ie 2 3 my -2,4 k g ru č. š íř e 5 0 cm, ru čn í ro le ro l e F SC Fi x. fo l.2 3m y -2.1 kg če rn á š íř e 5 0 cm, ru čn í ro le ro l e F S1 Fi x. fo l ie š í ře 10 cm, gr an át š íř e 1 0 cm, ru čn í ro le ro l e F S2 Fi x. fo l ie š í ře 2 5c m,2 3m y š íř e 2 5 cm, ru čn í ro le ro l e D F Od ví je č f ix. fo li e p la st. p ro ru č. fi x 5 0c m ks ks D FK Od ví je č f ix. fo li e k ov ov ý p ro ru č. fi x 5 0c m ks ks Z FP Kr yc í f ol.p a le ty 1 2 0x 16 0 ob dé l ní 1 20 x 16 0c m ks ce lá ro le Bu bl in k ov é f ol ie B 10 0 Bu bl in k.f ol cm / 10 0 bm 1 ro l e ší ře 10 0c m ro le ro l e B 50 Bu bl in k.f ol. 2x 50 cm / 10 0 bm 2 ro l e ší ře 5 0c m ro le r ol e 50 cm Pa pí ro v á vl n it á le p en ka L V Le pe nk a v ln i t. 1, 05 m x1 00 bm ší ře 10 5 cm, 10 0b m ro le ce lá ro le Z I P. SÁ ČK Y -R YC H LO ZA VÍ R AC Í ZI P. SÁ Č KY -R Y CH LO ZA V ÍR AC Í Z 4 Sá čk y z ip.4 x 6 cm 4 c m zi p ks k s Z 4D Sá čk y Z IP 4 x 6 cm +d í rk a 4x 6c m + d ír k a ks k s Z 6 Sá čk y z ip.6 x 8 cm 6 c m zi p ks k s Z 6D Sá čk y z ip.6 x 8 cm +d í rk a 6x 8c m + d ír k a ks k s Z 7 Sá čk y z ip.7 x 10 cm 7 c m zi p ks k s Z 7D Sá čk y z ip 7 x 10 cm + dí rk a 7x 10 c m + dí r ka ks k s Z 8 Sá čk y z ip.8 x 12 cm 8 c m zi p ks k s Z 10 Sá čk y z ip.1 0 x1 5 cm 1 0 c m zi p ks k s Z 12 Sá čk y z ip.1 2 x1 7 cm 1 2 c m zi p ks k s Z 15 Sá čk y z ip.1 5 x2 2 cm 1 5 c m zi p ks k s Z 18 Sá čk y z ip.1 8 x2 5 cm 1 8 c m zi p ks k s Z 18 D Sá čk y z ip.1 8 x2 5 cm, De ut ch 1 5 c m zi p ks k s Z 20 Sá čk y z ip.2 0 x3 0 cm 2 0 c m zi p ks k s Z 25 Sá čk y z ip.2 5 x3 5 cm 2 5 c m zi p ks k s Z 30 Sá čk y z ip.3 0 x4 0 cm 3 0 c m zi p ks k s Z 35 Sá čk y z ip.3 5 x4 5/ no v in ka / 3 5 c m zi p ks k s

o d e vz d á v e j t ek o m p l e t n í, / n e r o z e b r a n é /, a b y s e t y t o

o d e vz d á v e j t ek o m p l e t n í, / n e r o z e b r a n é /, a b y s e t y t o o b d o b í : X e r v e n e c s r p e n z á í 2 0 1 1 U S N E S E N Í Z A S T U P I T E L S T V A Z v e e j n é h o z a s e d á n í Z a s t u p i t e l s t v a o b c e d n e 3 0. 6. 2 0 1 1 p r o s t e

Více

O B Z V L Á Š T N Í C I N a l o ň s k é m M a z i k o n g r e s u v y s t o u p i l p r o f e s o r D u c h s k r á t k o u p ř e d n á š k o u M-a z i K a d d a, k t e r o u n á s u p o z o r ň o v a

Více

ý ů ř š é í ř ň é ř ý ť Í á í ý ý š Í í č ýč ý Í ďí á ý í ý ý é í á ř í č č ýž Ř ŠŤ é í íří ě é é ř é é ří čá é í ř šť ž é í é ří ě ů čí ů í é ří ž ř šé í ř á é é é ř ží ř šť í é š ě á í ě ší ý ří č é

Více

É ú ž ž č ž ů ý ů ř ů ý ň ú ň č ůč Ž ř č ý ů Í ý č Ž ř č ř č ší ý ů ř š š ů ř Ž š ů č č ň Í ý ř š š č Ž š š ý č Ž č š ú Ž ř Š Ž Í ů ř č š č č ůč Ž ř Í č č ý Í ř ý č š Ž Š š Ž ř č Í ý úč ý ý ř š ý š ř Ž

Více

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing I N T E R N E T O V Ý M A R K E T I N G e f e k t i v n í a c í l e n ý m a r k e t i n g p r o f e s i o n á l n í e m a i l i n g š p i č k o v é t e c h n i c k é z á z e m í p r o p r a c o v a n é

Více

ž ř ž ě ěá é é á ě ě ú Í ř Ť á é á ě ž š ž ě č ě ř é ý ě ř á ž ď á é á ě ě ř á á ýě ý ří ě š é ě Í ěá ť ž ř šř Á ý ř ú ý é ě ě č é ě ř á ú á á ť Í á ě

ž ř ž ě ěá é é á ě ě ú Í ř Ť á é á ě ž š ž ě č ě ř é ý ě ř á ž ď á é á ě ě ř á á ýě ý ří ě š é ě Í ěá ť ž ř šř Á ý ř ú ý é ě ě č é ě ř á ú á á ť Í á ě ú á áč ří ěř á é ý Í ř á ž é ž é á ž ň ěá ť á é á é ě ř Í ě é á ý ý ý ř ě é ř é ř ě á Í ž ě é č é é ý š ř ú Í á é ě ě ý ů ř á č á ž á č ěá č é č á ž ř ž ě ěá é é á ě ě ú Í ř Ť á é á ě ž š ž ě č ě ř é ý

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

ůř Í ý Í Ť ý Á Ž Í Á ť Í ť ý ť Ť ě č ě Š ř ú ý š Č ř č ď ř Á Í Í ě ě ř ó ě č ř č ě ř š ě Á Í č ě Í Í Č É ě Š Í Č ě Í ě ů ů ů Č ý ú Ž ří Á Ý Í Á ÍČ ŽÍ Ý Ů ě č ě ě ě ř ě ě ó ž ž ě ýš ě ě ó ě ř ú ě ďý ě Ú

Více

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š...

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š... 2 0 1 2 / 2 01 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í k r2o0 1 2 / 2 01 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d o v á D o k u m e n t : I I V O S / I / S M 9 8 8 S c h v

Více

ž ě é ú ž é ů á ž ú á š ú Í Ť č é ž ě š ý ěž é řá é é Í č é ž ý Í ě ť ě ě ž é úř ž ř ú ý ř žá ý ý ř ú ý ý ůž ý ř á ě á á ř ě é á á ě ř á ř á é á á é ž

ž ě é ú ž é ů á ž ú á š ú Í Ť č é ž ě š ý ěž é řá é é Í č é ž ý Í ě ť ě ě ž é úř ž ř ú ý ř žá ý ý ř ú ý ý ůž ý ř á ě á á ř ě é á á ě ř á ř á é á á é ž ň č ý ě ř š ž ř ř é ý á ř é š ě á ú č č ý ě ž é ř á ů á á á ť é ěř ů ť Ť ž č Í úž Ě ě š á é á ě á ř é ř ě ě ž áč ž ě ůž á ž ů á ů é á á á ř é š ě á ž ě š á š é ř áč ý ř ž é ř á ý é ě ž ž ý á ý ů ěř ť ě

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

š ě ú ě Á ŘÁ č

š ě ú ě Á ŘÁ č š ě ú ě Á ŘÁ č ť ě ě Á Á š ř š ý ú ýě ř Ť ř ě ů ě ýč ě ý ž ú ů ě ě ú ů ž č ť ž ť ř ě ě ě ě ž č ž š š ě ů ř č š ě ž š ů ě ů ú š č č ů ěť ý š ě č š ě ý ú ů ř š ý ř ž ž ěř š ě ů ý ň ý ě ěř č ě ý ř č č ě ě

Více

VĚČNÉ EVANGELIUM (Legenda 1240)

VĚČNÉ EVANGELIUM (Legenda 1240) 0 Jroslv Vrchcký I. (sbor tcet) Con moto tt.ii. dgo 0 VĚČNÉ EVNGELIUM (Legend 0) JOCHIM Kdo v dí n dě l, jk tí mrč Leoš Jnáček ny? Půl hvě zd m je skryt host nd o blč ný. Moderto Zs n děl nd be ze tí str

Více

á é š Ž ř ž éčá é ý ů Ťž é á č ář é ž ý ř ú ý ď ť á Ú á ú Í ř á ř ř ž éčá Ť é ý ů é žší čí á Ťá ý č ý ů č é ď é ř ý é ď š š č ř ý Ý ů é á áš ň ú á é á ý é Ž é š á á á áň á Ž Ú ů é ž é á á ž č ř ý š ř á

Více

é ď ě č á říš ýž í ě š ří á ě á í š í é é ě ě Í ě č á ž Ř ř ěž í ý ř ďů ň č ý íč ý Žíš ý áž ž é é Í áž á ů Žíš ÍČ ĚŘÍŽ ý á ý á č é é í úř Í ář é Ž é š í í ř ě ž ř á í ě í ů ž á í ě ň ů ě ý á á ř í ř ž

Více

Ž č éří š é š ří í č ó Ž ří š é š ó Ě Ě É Ě Ě ě š čů čů ó ý ů í č ó š ý ó ě ó í Ž ě ó í ř čí Ú á č é ó č éš é č ě ž ó í íš ó ó ý ó ý č ó ě Ť ý ě íř í ě č č ó ý é ů ó é ó á í ě Ť ó ó í ě ý ý ó í íč ó ó

Více

Č ř č á ě é č á áí é ď á ě ů ř á ť č é áí é č á ř ě ž á ů áí ř ř č é á é Í ů áí ř š ů č é á é á á ě ř řč ř á á ě ř á ě é ě ú Íé Č á Í á č é ě š á é č á á š ř ě á ě á Í ě Í ř á á ř č é áí é á é žá š ň á

Více

íž í ě é á ří ž í é á í í éž š ě ž ě ú í í íší ří í á ý ě áší ě í ě čá í ě š é é í áš í á č é čá ří ď ďí ř á š ř á ř ě ě ž ý ě íší ě ě žáďá ž á í ž ě

íž í ě é á ří ž í é á í í éž š ě ž ě ú í í íší ří í á ý ě áší ě í ě čá í ě š é é í áš í á č é čá ří ď ďí ř á š ř á ř ě ě ž ý ě íší ě ě žáďá ž á í ž ě š áš ř é ř ě ý ě ě é ý ářů š í ů ý Ú á á ří č á í ě á ě ř ě í ř ý ě í žá á é ř ří á ěř í žá č š ě é ě ě ř ář é á Šú é č á ý í ž ř ě ý ě ší á ý í ží á ě ý ě í ď íč é ě ř á í ě á í ě ří č ý é ý é ě é í á

Více

ó ÝšÉč ó Áč š ó š č ň ž š ó ř č č ř č š č ř č ř ř Ť ó š Ž Ú č č š ž ř ó ř ž Ž Ó žň Ť Ž č č Ý š ž ž ř č š š Ž ř Ž Ú ú ž ř ž č ž č š ř ž ú ó ř š ů ž č ó ú ž ž Á ň š ř ů ú Ž č ř ů Ž č ž ř ů ó Ú É ž š č ř

Více

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi. Tento dokument je obsahově identický s oficiáln tištěnou verz. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném přpadě nenahrazuje tištěnou verzi. á Í Ý Í Í ů ýš ž ž ž ý á Č á č ě úč ář č Tento dokument je

Více

á ž í žší é í ň í á ě í ý á ů ů ř í á ř é í ť í á é á ů á ě ý úř š ň í ů Ž č é á ů é í á ý č ý Ží á í ý š ý á á ě ý Šť ří í á ý á á á á Ž í žší é í ň í ě í Ž ř í á ří é á Í é ť í á í í ž í ť Ž á ě ž ý

Více

ě á ž š ž ž š úž úž ě ě Ž ř ř á á ž é ž ř á ě ž č Ž í íš ú š í ěř ě ě š á ž ť á ě ě ž č í íš Ž č Ž é éž č Ž č ž ř ú ě š ř Ž í é ě úž í ž á á ě ž Ž ň ó Í č á ř á š á ž ř š Ž ř š á í ďá ř í Ó š ě č Ž ě í

Více

ý Ť Ú ř ť š ě é ě é ě ě ř ž ý ř ý ý š ý á ý ě Í š ť Ú ř ě Ó Ž ý ý ě ě ř ř Ó Ó ů ř ě ů ř ě č č Ó é ř č Í ě Í ř ř ě Ó č ě Ó Ó Ž é č ř ý ě é Ó Ó š ů Í Ž ř Ž é ý Ž é ě Ž é ř š ě ý Ó ě Ó é Ž é řó Ž Ý ě ě ěž

Více

é ž ý ížá é čí š ž é š Ó š ť š é é í í í í í ď ž ž ú á č áč č ř á ťá íč ý š ý š í š š ž š ř ý ó š č éž áž ž á á á šříš á š ř š é ú á ž ý š ý ř š í é í áč š í ú ú í š š č é š é ó é ž ž šš š ř ů é ř ř ř

Více

í á á é é á š é ě é á č Í Í á á ě ě íč Í Íá Í é ř á ů ů í ě é ě Í í é í ě í í ř Ž ě é Í í Ž Á É Ř Í ů é é ř č č éé ř í í í č í č š ě í í č é ř é ř í ě í ř ší í é Ž é ě š č í ř á ý ů í é í é ě é í ž č ý

Více

ú ľž ě ý ú ľž č é š Ř ń Ž č ý ú ž č é š ú Ž ľ č ý ú ž č é š ř č é ě č ľ ě ě Š š řč Č Č ą Č č úč Č Č Č Ę ř é ě é Ž č Úč éž č ý ř ř ě č ř ý é č ú Ž č ý č é ú ż č é š ě é ř š č č é č č é ě č č é é Ž Ž ö č

Více

č Á š ý íš í ý ý č í ě ů í ů í ž Č í á ž ý č í ý í í á Čí í ů á ť í íží ž č ří ú ě í á á í č ší í ě ž č í áš ý á ř ů í ěž ů ž ě ž ě ý č ů š ý ůž í ž í í ý č ř ší ý á ž ž ě č í í ý č ů žžó ší í í ó á á

Více

Ř š ý Ť Ť Ť ř š ř š ů ž ó ů ó ó óř ý ý Š Š ř Ú ř ó ů ž ář Ú ů ž ú ý ý ž ů š ó ý ó á Ž ó š ú ý ž ó ú š ó š ú ý ř ú ň ó ú ý ů ú ů ý Ý š úř ř ó ý ř ó ř á š á Žá ř ř řá á ý Žá ž á ř ř š ž ň á ý á ý ž ž ř á

Více

M a l t é z s k é n á m. 1, 1 1 8 1 6 P r a h a 1

M a l t é z s k é n á m. 1, 1 1 8 1 6 P r a h a 1 0. j. : N F A 0 0 2 9 7 / 2 0 1 5 N F A V ý r o1 n í z p r á v a N á r o d n í h o f i l m o v é h o a r c h i v u z a r o k 2 0 1 4 N F A 2 0 1 5 V ý r o1 n í z p r á v a N á r o d n í h o f i l m o v

Více

[2 ] o b c i, [3 ] [4 ]

[2 ] o b c i, [3 ] [4 ] M O R A V S K Á N Á R O D N Í O B E C o b ƒ a n s k é s d r u ž e n í z a l o ž e n o r o k u 1 9 8 5 J e t e l o v á 4 9 8 / 1 3, 6 4 4 0 0 B-S r no ob ' š i c e in f o @ z a m o r a v u. e u w w w. z

Více

Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech 1963-1989

Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech 1963-1989 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA DĚJIN UMĚNÍ OBOR: DĚJINY VÝTVARNÝCH UMĚNÍ Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech 1963-1989 BAKALÁŘSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Veronika Bártová

Více

Á Ý Ú Á Ě Á Ů Á Ý Ů Ú É Á

Á Ý Ú Á Ě Á Ů Á Ý Ů Ú É Á Ý Á Í ŘÁ Á Ý Ú Á Ě Á Ů Á Ý Ů Ú É Á ř ů ý Ť Ž ř ř č Í Á ď č ě ř ú ž ě ř ý ý ů řů č ú č ř ž ě ú ž ř ť č ř Ť ú ř ě š ř ý ž ú ě č ý ý ú Ř ú ěš ě ě ř ř č ž ě ř ě ř ě Í ě ý š ý ž šš ě šč ř ř š ř č ý ř ř ý ř

Více

Á Š ř á ář Á É Í á š Ř ÁŘ á é ř č á ž é ř š ů ř á é ě š ď ř š šč Č á ě ý č ář é ď ý ý ř ě č ě ý Č Á Ě Ý Č ř ě ý č á š ž áš ě ž š ž č ě é č ě č éř ř š ý š ž á é áš č á ů á š š ř éž ř ý č á á ě ř á á ý ř

Více

ý Í ý úí Č ř áš č ÚŘ Ě Í Úč Í ŘÍ Í Á Í ý úř ý úř úř ř š ý á č ú á á řá á á č ÍŘ Žá á ú ů ř á č á ý ý á é č á á ř á á ř á á ř ú á é ů úč Ť Č á š ář á ů ů úř ý úř ř áš ú é á č ÚŘ Ú žá á ú ř á č ý ý ú é č

Více

é é í č é í ě í é é ř í í í ší č ý í í č ý š ě í říň ě é é í ě ů ý ž ů á í í ě č ž ří ř á í úč á č é ř í ž ě čá í á ž í ž ř é ý ý š ě č ř íň Č éř ř é í ýš ý í é ž í ů ý í ý ý ý ší é é í í ž á á í í é č

Více

Ú Í Č Š č ř č ů á á í ří í š íčá á č ů é č í Š ť á á č Š ř č í á ň ř Š á ý Č ó á á ť Í á á Š Š č ř š čá íř á í ř á čí Í č ř č á ě č ý áč ř á ť ý í á Í š ě š č ř ř ý š Úč í ří á ě č í á š éá Č Š ř á ý á

Více

Ý Á Í ŘÁ Č Á

Ý Á Í ŘÁ Č Á Ý Á Í ŘÁ Č Á Ř Á úč ř č ě ů Ť é č ě š ř ž š é é š é é Ý ž š é ó ó ť š ž ů é Ť é ž é ů ú š ň ž ě š ž š é é ř š š ě š ó č é ů š ě ř š ť ť é ř ž ó ř š é Ť é ě š ř ě ř š ř ě ó é é ú ů Á ř é é é č š é ř ž ř

Více

ř ě ě š ř ů ř ěž ú ěž ú ú Č ě Ú š ž ú ž ě ě ř ž ě ú ů ě ř š ž ú ě š ž ě ů š ě ř ě Ú ř ě ř ě ř ě ě ř š ž ž ř ě ť ř ě ů š ř š ě ě ř š ď ů ř ř ž Ž ř ě ž ř ě ř š ř ě ř ř ů ř ž ř ř ř ě ě š ž ř ě ě ž ž ř ž š

Více

Š Í ÚŘÁ Á Ě Ú Č ř Í á ě á úř ěš úř Úřá á č č ď á ě Ý úř Š ýí éý Í ť Í ď Ř Á ÁŠ Ú Í ý ýá čá á ě úř úř ř š ý Š Í č ú á á řá á ě ě š ř ů á á ú ř Ž á žá á Í ýě ř á ě á Č á č á ě é š č é á á á ě á Í č řá ú

Více

š ř ý é č ú ý ř Ó ó ř í ř ě Ž á Í á ší á é ý ě á ň ě ý í ř ě á á í ŘÍ Í Á Ž É Ř É ŘÍŠ ěž á á ě ě ů š ž á í ž ž ě ř č é á ě í ř ž ý í ášé ú ý íž š é í š á ů é é ř é ří ř ž ý á ž ý á é í ý ě á é ž é éž ě

Více

ě ú Ě Ý Ú ž é ž ž ě č ě č á š ž é á ř ž čá ý á š á é ž é ř ž ě ú ě ů ů ž á ý ý ť ř ě é ý č ž ý Ý Č ž é ř é ř ž á ý ý čá ů š ů ž é áš ě á ž ěš á š ř ů ř ž ř ž á čá ě ý á ž ý ř č ž š á é ý ě á á š é á ě

Více

ř Ž Ú Ě Ú ž ě ě Ž ě ě ě é ý é é é ě š ě ě ž ě ě ě ě ď é í í š ý á ů ů í ě í á í á íč ě í á Ž ř Ž ě Ž ě ě ž ý é á í úř ž ý ý á š ř á í í ží Ž í í ž ší ý íš č ž ů ě í ě ě í č ží ří í á é ř é ří č é ž íč

Více

ř ě š ý č ů č č ý č ý š č ý ý ž é ž ě š č ř ý ž ž č ě é ý ž ě š ř ů č ř ř ž ř č ř č ě č ě ě ř ž ž ó ň ý é ě ý č š ř ě šš č ř ý úř é č č ř ýš č ř č ě č

ř ě š ý č ů č č ý č ý š č ý ý ž é ž ě š č ř ý ž ž č ě é ý ž ě š ř ů č ř ř ž ř č ř č ě č ě ě ř ž ž ó ň ý é ě ý č š ř ě šš č ř ý úř é č č ř ýš č ř č ě č š č š ž ř Č ě ý ě ř ě é úč č é ú ý ě ý ů ů č š ř ů Č ě ě š č š ě č ý ě š ž č ř č é ř ě é ě úč ě ý ě č é é č ž ž ě š ě ž ý ě ř ě é ů ž ě š ř š ě š ř ě ě č é č ž ř š ě ý č ú ú ě š ž ý ř š ý ř ČČ Č ý č ý

Více

ě ě á ř í í ří í š í í á áš í í ěř á í ř í í ÍÍ í Ů ě á í í š ž í á ě á á ý ý Ů Č č ř í š á í ř í í ří í ř á á í ž ř áš á í ě ř í Š á í ř úš ř í ř í š ář ř áš ůž ř í Š ř á í Š ě á Š ář í š žá á í í ř Š

Více

š ř Č šť ň ř ž Č Č ř ž š š ď Č Č ť ř ř ž ř ř ž š ř ř ř ř š ř ď š ř š ř ž š š ř š š š š š ď š ď š š ř š ř Ž Á š ř ž ř ů š ř ů ř Ú ř Ú ů ů ň ř ů š ř š Ú ř š ď š š š š ůž ř ň ř ň š š š Č Ú š ž ř ž ř ř š š

Více

Ě Á Íř Ě Á Á Č ě áš č Ť á á á é éč á č ý á á á é éč ú ě ě ě ě ř š ý á é á á é éč ě ě š ř ů žá č é Č á á ě ě é ž Č Č é é é á á é ě č ú é ě ě é á řž á ž á á á é ě ě áš é Ť á č á é ě ě č ú á á ú é ů ě ě é

Více

É Á Č Í Č Í Č Š Ě Í ý í í č í Ž ř ú ě ů č ř ě í ž é é č š é ě ý ě ý ě ý é í ř ý ý ř í ý č é č ů ň ř í í ší ý ě ů é čí í í ž é É Á Č Í ý í ý č é é š í ý č í ý ší í ř ý ř ů ů Í í í ř ý č ý ý ř ů ě í ň č

Více

Žť í Ž é Ě ý ň é Ť í

Žť í Ž é Ě ý ň é Ť í á á á ě ě ý ů ě ě Žť í Ž é Ě ý ň é Ť í Á Ž ř Í ě í ě í ě ď š ě í í í í š ť ž áů ě á í í ě í ý ž ě ě š š ě á á í ž ú ší ůí á áť é í é č ří ě ž ě ě č í íž ší ě á á Í ř Í ě ř č ě á š Íá Í á ú Í š á ř é í

Více

ý š ý á á ě ý š říť í á ý á ě á ěř žší é í ň í í á ě é š ř á ů í ů Ž č ů ží á í ě ť ů í Ž č ů í í ý í á č á ř ě Í í ž ř ě ů á ů ě é á í ů í á č ů í č ř á ý š í ý éž í ř š í ů ů í ů ěř á ěř í í á ř á ěř

Více

OBSAH 1 Důležité pokyny a upozornění týkající 5 Používání varné desky se bezpečnosti a životního prostředí 6 Obsluha trouby 2 Obecné informace

OBSAH 1 Důležité pokyny a upozornění týkající 5 Používání varné desky se bezpečnosti a životního prostředí 6 Obsluha trouby 2 Obecné informace T r o u b a C S M 6 9 3 0 0 G P r o s í m, 2 t U t e n e j p r v e t e n t o n á v o d C h e r c l i e n t, D U k u j e m e z a v ý b U r p r o d u k t u B e k o D o u f á m e, ž e s t í m t o p r o d

Více

Ť ě ý úř ý š úř é á ý š ě Ú ý Č Ú ý ý š ě Í á ě á úř á á Í Í ě ý úř ý š úř úř ř š ý á č ú á á řá á ě ě š ř ů á á ě žá á č é ú é č ě ř é ý Í ř ý ě é é č á ů á ů á ů ú š á á áš č ě š ú ě ú á ú ř řá ě ě š

Více

í š ž í í í š č ě é áž ž ě ě ý š ý á ž ž í í á á ů ě ě Š á á č á áž é á č á á č á í ř ý é é š ě š ě á á á ó é ě í ě í ž č ž čí í í á í ř č ý ý á í č é

í š ž í í í š č ě é áž ž ě ě ý š ý á ž ž í í á á ů ě ě Š á á č á áž é á č á á č á í ř ý é é š ě š ě á á á ó é ě í ě í ž č ž čí í í á í ř č ý ý á í č é ÁŇ Š Á ů čí á Š á á ě ů ž í č é á í čá í í í é í ě í é í á í ž ě ě ř ě č é á í ý ř áš í á í é ě ší ý ř Š á ě ě é é ší č í ří Ž Ž é ř á í ý ý á í ě ř ě č í Š á úč č í í é č í á Š á í í á í í é ě é ř é é

Více

Á Ú Č ú ř ř ř ú ř ť Ú ň ž Á ď ž š ž ř ž É ž ř ž ú ř ú ú ž ť ř ň ú ď ť ť Ý š Ý Ě ž ž ť ď Ď ž ř ž ř š ž Ť ž ř Ú Ú ř ú ú ň ž ó ř ž ž š Ň ň ť ž ú š ž ž ž ž ř ř ž ř ř ř ř ž š ř Ý ň Á ó ú ř ť ú Č ř ú ž ť ř

Více

Č á Í é úř á č ě é ř é č ď č Ú č ě ý ě á ě é č č á é á á ý ú é Š ý Á Ž čá č ř š á č č řá á ř á á č č é řá á ř ř é áž á ř č Ž úč á á Ž Í ÁŠ á é ž á á ř é ó Ť ž č á Ť é ž ú Ž Í Ž éč á á č č é Ť ž ž š á Ž

Více

ď ň Á Ř Č É ř ě ř Ú Č č ě Ž ě ř ě ň ň ř ů ň Ž ě ň š Ň ě ř ř ř č Ž Ž č ř ř ň Ž ň ň ž Í ě š ř ř Č ř š Í ř Ž ó ř ě ů ž ň ř Č ě ř ř Í č ň ů č ř Í ů ů ě ň ů ů ě ň Á Á ů ů ě ň č Ž č ň ů č Ž ň ú Ž ň Ň ň Ž č š

Více

Ř Á č Ř Á Í Á Č ó ř ý é ýš ý é é šó ý ž ň Á ý Ž Ě Ě Ř Ř ó Í ř é Ž ó ř Ř Č Ý Č ó ú Ř Č Ř Č Á Č Ů Ě Í Á Č ř ó ř č Ů Í Á Č Í Ě Í Í Í Ě Í Ň Í Í Ř Č Ě Í Ě Á Í šť Č Ě Í Ů Á Ř ň Í Ů Ě Í ó ř Ř Š Ů Í Á Ů Ě É Č

Více

Í é É í ó ž á ó ý Ž á á ó ý í š ú Ó ř Ýí č ý Ó ř Ú í Ť ř č Ó ý Č ý Ó Ó ý ě Ž á Ž Ú ř Ž š á ýě š ě š š í í ě š ř ě š Ó ě úč ě š ě é óř ř Ó Ř Ó ý ř ý Ó ú Ó ý í éř ř ř é řč ň šé á é ěřé ý Ó Ó ý Ó ří é š á

Více

ť Ý ů ž ž Č ž š ě ů ě ť ž ě ě ě ž ě ě ž ž ž ě ě ě ž ž ě ě ž ě ě ž ě ě ň ž ž ž ň ě š ě ě ěš ž š ž š ě ň ž ě š ž ě ň ě ě ž Ň š ó ž ě ěš ě ě ě ž Č š Á Č ě ž ě ě ě š Ú ť ě Ý ť ť Ž ě ě ě š ě Č ž Č š ě ž ž

Více

ľ č á á í š í ář ář á ľ Ć ľ ář é ľ Ć č á ě á í ĺ ář á č ě ľ ě ľá í ř ů ź ż ý ź đě šížá ě č á á ě ě á ý ľ ľ ý í ář é Č ĺ č ě á í ář á Š š í á Š á í ľ é Š ú í ě á í ľ ář á č ě ľ ě ľ í ř ů ě ľ í ľ ř é í ľ

Více

Č Í Í Á É Á ř é é ř é ř č ř ý ě ě š ř ů ŘÍ Í Í č Ř Š Č Á ř é é ě Í č ř Ř ř ř Š Č É Á Á ŘÍ Ř Ř č čí č Č Á Á Á Á éž ú ú ů ž ů ř ě ř é ý é é é úč é ř é č č č ř é š é ř é č ú é ý č é ž ž Ž ý úč ě ě ř é ž ů

Více

ÁŠ Š Í É áš Š í é č á ó é á ší ě é š ů ě ě é í é á ž ď ě ů ží ě á í é ě é ě é é č í ž é ý ů ň č í ř ýš í ří í ž í á ů á á ů ď á ý í é á á í á í ě é í ř ž ě ě ě í ř ř ěž ž ě ě ž Š í é ř ž ž ď é č ř š ý

Více

é éž á ó ý ě č ě í ž é é š é í é š ě ě í é í ú úž ú é ž ě ž ď ý ý řě ě ě á š á š ř ý ďá ě ě ě ú Ž ý ť ě ž řěčí ě ž í šě š ž ř ř ěř ďá ó ř š Žá ě í ě ý

é éž á ó ý ě č ě í ž é é š é í é š ě ě í é í ú úž ú é ž ě ž ď ý ý řě ě ě á š á š ř ý ďá ě ě ě ú Ž ý ť ě ž řěčí ě ž í šě š ž ř ř ěř ďá ó ř š Žá ě í ě ý Í Í Ý í í í ě ý á é í á ř č é á ý á ý ň ó š á č ě é ř ř čí é ú č ž é š á é á í á ř č Č á č ě š ě á í ď š á ř é í é ě á í čá ď Í ěč é é ěř é ě ší ě á í é žď á á š ř čí é š ě ž ýš á í é ě á ď ř ě í é á ú

Více

í í Á Á í ž Í í ě ě ý ý č ů ří ě é áž Ť é í í í í š čí á ž š ž í ř ž ě Í í Í š ý ů á í í ú é ě š é ě ýž ěč í ž ě á ř ř ý ě é á š ší ří ě ý Í ž í č Č í í ř ě í é í úť Í é ří ě ě š é ě ě é é ž í ří ě á í

Více

Ý š ě ů ĺ ě ř Š ř ř ĺ Č Č ř ě Ú ř ě Č Č Č Ú ř ř ě ě š ěž ř Ö ý ě Ú Ú š ě Š ě ě ý ý ů ě ř ĺ ě Ž ĺ Ž ý ř řĺ ý ý ě š ě ý ů ĺ ě ě ĺ ý š ě Š ě ů Í ě ě ŕ ě ý ů řĺ ř š ě ý ů řě ě ř ĺ ĺ ř ě ě ĺ ř ŕ Ž ř ě ĺ ř ě

Více

ě Ý ř Ě Ý ý č ý é ý č é á á ž á á ř ý č š ě á řš é řá á ř á Č á á ý č ž š ě ý é ý č é ž ý š ž š ě ý éž ý ý čá ů á ě ý á á ř á á ř č ě š č é á ě ý ž á á é ž ř é č ž č ě á ž ž ř é ů á á á ěř á é č ř ř č

Více

é ř é í á é ří ý ý č ý ž ě ě ř ě Ž á í š é ří éú ěž ší ě š í é ě é ě ú ří ě ř á íř áž ě č ý ř ý č ý ů ř á ý í ý ž é é á á í Ží é ří é Ž é ý á á á á ž Ž ý í ť éč í Í é č í č ý í í í í ť í ý ý ě š ž ě ě

Více

Á É Á Í ř é á á á č ý á í é í í á í č íř í á í ř í Úř á í á ě ý í é č ř ý á á ě í ě ší ř ů á á č ě í é á á í ř ý á ť í á á ě á í é ř é á ě í ť č é ě á ě ú ž é ě í ť íč é í ř é á í í ě é í í ř Úř á í á

Více

Ž Ě Á ě á é ř ž ě ě é í é ý é č é á í ž á í í ě é ě í ář í á í č ý ř á í ž á ž í ě é í é ě í ř š í í ě é ě í č é í ů ž ý č ř í é ý ě á ž č é ó ě ú ň í í č é á í í ž ř ě é í ů í áž á í ž ě é á ř ě é ý ň

Více

ř á á ü č ů á ř ř á ě ř ý á á ě á á ř á Č á á á ě řč á Č á ě á ř ř á ě ý ů á ě ř á á Ř Ě Ě Ř É Á ř á á ř ř á á Ž ř ř ř ě ě ř á á ě ěá ě ř á á ě ě ě ěá ř ě ě ř á á čá ř ě ě ř á ý ů č ě šíř č Š á ř á á

Více

ěř é é ě ř ř á ý ří í á č ť é Ž ř ř ě á č á é ě é á ěř čí á ě č á á í ř ě ě ě ý É Á Á Á Í á á č é č á ě ě ří á á č á ěž ž ěž ý áž ě í á ý á á ž áš č í š ší ř ě ší ý á á ž ů é é é Ž ě á á í í í Ž í ž š

Více

ý ř ě Í ě ÍÍ ž ý ř ž Í ý é ž ý ý ž é ů ž ž ž é ž ě ě ž ě ě é ě ž š ů é ě ř ž ý Í Í ť ž ěř ě š ž é ě š ě ř é ř ě ý ž ě ř š š ě ř ě ý Í ý ů é š žš ě ž ě ř ž ě é é ě é ž é ž ž ě ě ě Í ý ů ří ř š Íř é ě é

Více

Ý é š á ě í í čá í ří í á ň ě ě á ř ář í ý ý á ů Č ě ý í šíč é ů é é á í ě ý í ě é ý ě é áž ý řá í č ě é ř á š ří é š í í ě é ě ž ý ří ě ůž á ř ž č íší í á í ř š é í ž á ý é í á š ě ž í č é á í í í áš

Více

ý á ř é é č ř á ě Č é á ž é é čě á í é čě říš ý á é á á číš ě ú ú á á ý ýš í Ž čě é č é á í áš ýš ý ř ř á ě ě é ž í á š ě č ž é ú š ě úž é í ě á á ý ó í ýš ďé ěě řá říš ý á ó š žá š ý ř ú ř ú á š í ě ď

Více

Odpovědný projektant : Ing. Jiří Bilík. Vypracoval : Ing. Jiří Bilík. Investor : Město Karolinka Radniční náměstí 42, 756 05 Karolinka

Odpovědný projektant : Ing. Jiří Bilík. Vypracoval : Ing. Jiří Bilík. Investor : Město Karolinka Radniční náměstí 42, 756 05 Karolinka s t u d i e Hasičská zbrojnice stavební úpravy a přístavba, přeložka telekomunikačního kabelu, přeložka kabelu NN,přeložka veřejného osvětlení, vnitřní splaškové kanalizace, vnitřní kanalizace pro odvod

Více

é ž ý á ž é é ž ř ý é ž Í ř ř ů ď ř é ď áš č ó Č ř á ý ž ý áš Č á ř ť é ý á á úř Š á ď á é ř ř á ýč é ř ý ů ýč é ú á ř á ý ř ý č č ý á č ř ý á ů š ř ů

é ž ý á ž é é ž ř ý é ž Í ř ř ů ď ř é ď áš č ó Č ř á ý ž ý áš Č á ř ť é ý á á úř Š á ď á é ř ř á ýč é ř ý ů ýč é ú á ř á ý ř ý č č ý á č ř ý á ů š ř ů Ý ÚŘ Í ž š á Í Č ž á č š á č é á á ď á č Í á á á á á á žá á é á á á é Í á é žá ž á á á áš á á á á á áš č á á á Í Í č Í é č á Í é š é ž é š é š Í é š é á á é é ž ý á ž é é ž ř ý é ž Í ř ř ů ď ř é ď áš č

Více

Ú č ší ž čá ů í í č í á á ší á š í ž š ž žá éž é á š ý ší ř ě čá š í ě í í á í š šíč á ř í é ý ž í í í á ž ří ě ž ýč ýč ě á ě ý á í íš ž ř í á ší á í ě é ů ě í ší é í í š šíí ě é ž Š í ý č ý ý ě é ří š

Více

ý Í ť č í ý úř í á ěř ý í ří í Č í ě č á Č í ě č áš ý á ě í Č á í Č á á ě í Č á á á í š č á ž í á ě á ýš č í ří š ú ýš č ě čá č ú í š š í ů čá č í á í ří ýš č á á á í íí í Ž í á í ž í áš á á ž ý ě í ý

Více

Ť č č ó ó č č č ý č ď ý ď š ě ý ň ě ý ú Ó ý ě č ě č Š ě Ž ý ý ě č č Ú č ý Č ě ě Š ř ěťž ě č É ť Č č ř Ž ě š č č ě ě ú č ó ó č č ů ě ř ě š Ž š ě Ž č š ď č ěž ž č ň š ň ň ř č ň č ý š ě ý Č Ó č É Á Ý Š č

Více

ť ěž ý ě ú íč úž č ý ěč ý úž ě í š Í Ž é š ěř ž č á úž ěč é ž í á ě ě á á ú š á í ě ž ř ě č ě á ý Č í Ž ž í é ě ž ž ě ší ž ú ěč á ý éž ě é ř š č úž č

ť ěž ý ě ú íč úž č ý ěč ý úž ě í š Í Ž é š ěř ž č á úž ěč é ž í á ě ě á á ú š á í ě ž ř ě č ě á ý Č í Ž ž í é ě ž ž ě ší ž ú ěč á ý éž ě é ř š č úž č ň ď ť ý ř ť ž Í ě ě é ě í é ě Í ÍýšÍá ý á ě í čí á ú č íť č í ú é ý é Ř ř Ř ř ě ý í í ý š ě ň ú čá č ř á ý í ř í ž Í í č é á é š ě ň í š á š ě ě š ě á á í áš ě á č é Č Í ý á ďť í ě ž í í á í í ě í í í

Více

ý ě ý ů ň Á á Ř á ý ě ý ů ň Ú ř á ě Č ů ůž ě ě ť ČÍ Á Ž Í Í ě é é ČÍ Ů Ž Ň é č é ó ř ňš é á ú é é é ž ž á č ř ň čá á á é ě á á é š č é é ě ř ř Č é ý á č é é ý é č é ář ů ý ů ř á š Ž á Ž ř ý ý č ý Ž č ň

Více

ě á í á Ž í á ář á ě ž ří č í ý č á í á č č ě ář ý ů ě ý ě ý š š ň ř í ž á í ž í í š í š ý š áž ž č íž čí ě í ě ž š ř á á í ž í í ř ž ř č č á ří ř š í ř í ř ž ž Í ř ě ý ř š ý á ý čá í ů í ž ě š ž ý č š

Více

é á í ů ů ů ů ž š áž š í ě ě ěž Ž ěž é ě č ě Ří í ří ý á ď ě Í Ý ó í řá á í é í é é ň č č á ň í é ý á ř ě č á ě š ř á é ďá ř ř á ý š á í ý ří ý Ž ď ř ě ý ů ží ě ú ě ú ů ř í Íá í í ú é í š ř ě ř ě á ř úř

Více

Č Á č ý š í ž ě í í é ě ý ší ž ó á ó ó ý á řó í ě ý š ú ž áž ď é é ě áš ě ěž á í ě ž š ú ó ě ě Ž šší á Ž ž ý ě č ě ř áž č ú ě ř á č á ú á ž é č ě ě ě

Č Á č ý š í ž ě í í é ě ý ší ž ó á ó ó ý á řó í ě ý š ú ž áž ď é é ě áš ě ěž á í ě ž š ú ó ě ě Ž šší á Ž ž ý ě č ě ř áž č ú ě ř á č á ú á ž é č ě ě ě čí ě á ě í ů á á ž ě á ší ří á á ů č í ď š ý ů ě ý ě č ží é á í Č é ář ě ý ě á á č í é č í ž é ř č é í ž šší á šší é é é ě ž š í ž š ě ž š Ž ž á ě á č ší á žíš ž é é č á íž á úč ý č ž č á ů Š á é č é á

Více

Í č ž š Č ů ú ú řč ř š řč ů ř ý ů č č ř ý Žš ř ú š ý Š ř č ž č ú ň ř č ř Í Ť ůč ý ů ř Š ý ý ů Ž ž řč ř ů Ž ý ů ý ýš ř č ý ů ý ý č š ů Ž č š š ýý č ý ů š ý š Ž Ž žš ý ý ý šš ů ř č č ž Š ř ý ř ž č š ý ý

Více

ž á í ýž ž í č í ě é á š ě í š á ě ž é é č é č š é áž ě ů é í č č ý í Ř šňá š č ý ý é é ř á č ý ž ě ý ú ů ý ě í ř á áž íř é ř ě ě ř á í ž í ž č í é ý ží é á í á í í čá ý ž čá í í ží á í í ě ř ř ší ě ý

Více

ě í á á Č á á í ěř č é é ý č é ě í í ě í č é ď á é ý á ý ý ý ě ů ě á Č ý í á í řá ý ý í ě š ě é ý é ý číč ý ě ů ř áš á č é é č é ě í ý ď á í ě í ř áš

ě í á á Č á á í ěř č é é ý č é ě í í ě í č é ď á é ý á ý ý ý ě ů ě á Č ý í á í řá ý ý í ě š ě é ý é ý číč ý ě ů ř áš á č é é č é ě í ý ď á í ě í ř áš Č Á Á Í Ž í Č é ř í á Č é é á ř íž é í é á í ě ý č í ž ží á ů ý ř ů ý ý á ý á ý á ý ý ě á í á á í í á ě ě í č é ž á í á é é á é ý á í é í ží á é ě č í úč ů á í ó ě é ě č ř ůř š á í á í ě č ý á í á ě é

Více

období: duben květen - červen

období: duben květen - červen období: duben květen - červen U S N E S E N Í Z A S T U P I T E L S T V A Z v e e j n é h o z a s e d á n í Z a s t u p i t e l s t v a o b c e d n e 2 8. 4. 2 0 1 1 Z O s c h v á l i l o z á v ^ r e X

Více

Í é čá í á ř í á ó ř é ď ň í á é č é ř á í á á á í í á á á á ď á é č á ó ů č á í ů č é é í Í é ů é ř í í ů í ď é ř é é í é í é é é á č é á á á é í ů í é á é Á Í Š Í É é á é í íčí ů Í ů é á á í ř é á é

Více

Š Š á ý í á íč é á í í á í ě ž ř á í í ě é í í č ř ů čí ří š í í š Š č é í á š á í ó í á ž í ů čí ý í ě é í ý ý ý ý ůč é ě é ý é ů číý ř á í í ů ě ý ě é ář ě ří é á č ý ě ý í é ě í ř é í é á í ě í ě ý

Více

ý úř é é ř ý č Ř ř ž č č é é ě ý š ě é ě š ě ěž Č é ř Č ěč ě Č ý š ě ř č Í š ž č ř Á Í ý č š ě Í ě šť Ú č é ý š ě ř ý Č ÁŠ é ý š ě š é ý š ě Ž ř ý š Č ý š ě ř Š ě é ž ě č ž ž č Ť ž ě Š š Úř ě ý Š Ť ž é

Více

é ě á é í í é ě é Íó á á í šíč ý á ě ý ř ý ř ší í š é ř é ří á ě á ě š ř ř í ř ů č é á í ó á š ů Ž ě ý ů čí š á Ž ý ý ě í é é á ž ý éž ě í Ž í ý ů ě ě

é ě á é í í é ě é Íó á á í šíč ý á ě ý ř ý ř ší í š é ř é ří á ě á ě š ř ř í ř ů č é á í ó á š ů Ž ě ý ů čí š á Ž ý ý ě í é é á ž ý éž ě í Ž í ý ů ě ě á Ží ř í ř é Í č é á č é í í ý í ž á š š á žá ý é š ř ě é ěž š ě ě é ó ř š í í í í í ě é á á í í í í í í ž ý ž ě ň í ů čí á ř ý č é é é á é Ž Ž ář ě ší é řá í áž í í ď í ž é ř ší í ó ž é á é ý ý Š Ž í

Více

č ę ý úč ý ě č ř š ř Ę ů ě ę ě š ý ý ý ě é é ěľ é ř Ť ý ľ Ę Ę ě ě é ý ý ý ľ ů é ý ý é č ě ě ý ý ú č ř š ľ ů ě ý ů ů ě ř šľ Ť ý ý ť ř č é ý ů ř ý đ ů ě

č ę ý úč ý ě č ř š ř Ę ů ě ę ě š ý ý ý ě é é ěľ é ř Ť ý ľ Ę Ę ě ě é ý ý ý ľ ů é ý ý é č ě ě ý ý ú č ř š ľ ů ě ý ů ů ě ř šľ Ť ý ý ť ř č é ý ů ř ý đ ů ě ąę ą é ě Ě ľ ÁŠ ČÍ Í Ř ľ ć ř Éľľ č ř ľü ř Ť ú ř ž ý ř é ô ś Ť č Ż ř ź č é Ę č ŕ ú ľ č ź č ž ě ř ě ů Í é ěř é ě ý ý ý č Ż é Ť ěř ů ě ž Úř ě ř č ę ý úč ý ě č ř š ř Ę ů ě ę ě š ý ý ý ě é é ěľ é ř Ť ý ľ Ę

Více

Í á í í ří č ý ř ů á ý á é í í ů ě ší ž í č é í á í ů ží ý í é á é č í ž é ří šů ý á í ě á é ý č č é í í í ě ý í á í ú ý ří ě ě ž ě á í á í í á á á é í é í ý ů é í ě í é í á í é í ě ší í í ě č é ě í á

Více

Á Á Ž Í Ú áž ř í í ží á á á ě í ří é ú áž š ě ň í í čá í ř í ří č í ř í č í č š ě í Ú ž ě í í á é é ří ř á í ří ě é čá š é é ď čá á í é ď á ý é ří ě ť ý ď ý ř ě č ž í ě á č ř ě á á á á ň í ř í í ě í č

Více

í í ž á ů č ř í Íý ú ě é íč ě áčě ěř Í á ě čč áď ě á ý ý ěš é ú ě í é š ě í ž ří ě é šá ě ý á ě á é á ě é č Í í ě á ě ě é š Í á á Í Í ž á í á š š řě ě ř á Ž ě Í í í čí š á š ě ý ží č á ě í í š ě í ý á

Více

Č ý é á ž á ý á ř ž á Ř ž Á ř Úč Á Ě Á ě ě č ř Í ž ě ř é ú č úč ú á ú á ě ó ě ú á Í á é ž č ř ž ž čť č ě ž č á é ý áč úž ý ů ý ř ř áž é ť é č ř é é ř žá ů ž á č á č Í ČÁ é á áž š ě ů ř ť áž š ě š š ě š

Více

č é č ě ší Ž ý ý ší ů í č á č í á ž á žň ř ě ší í ě ě ý ří é á í é ý í ší á á í ě á Ž ú ě ý ů á í č ý ž á á í ů Č š á é é é á ě á ř ý ž á í ž ě á í éč ž ě š ý é č í í ů ří é é ý ž á é í é í á á í é ě é

Více

Č í ý ř ň í é é ň ř ý í á ďé í ří í Ž č é í á é á í í á š č Í á é Č í áž é á Č é š č éč č é é ó č ří š í á á Ž Í ÁŠ ď á ž í ý á á ř í é é ž á á í é ž č í ž ří Ž á é ží éč í í í ř í á ř ý ž č í ž č á í

Více

č á š ý á čš á á é á č š ř é č á á š á á á á š ř š Í Č á á é ě č č č č ú ř ě č č šť á ě ý ů ě á á é š á á á á č ř á č ř š á ř šš é é ě á á š ý á ě ě š ř ů á š Š á á ř é á é š š ž Ť Č á á š é ř š š ý Ť

Více

Č š ř č ý Č Í Á č š Č č č č č ď š ř ě ě ž ú š ř š ř ě č č ů ě ý ů ě š ě šť ě ý ů ě ř š ý š ě Ů šť ě š ě ů ř ý ě š ý š č č ěř č š š ě š ž š ý š š š č ď š ž č š ž Š ý ř š š ý ž ě š šť č ý ů ů ž š č ý ž ů

Více