SMLOUVA O DÍLO č:.../2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SMLOUVA O DÍLO č:.../2011"

Transkript

1 SMLOUVA O DÍLO č:.../2011 (dle 536 a násl. zákona č.513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů) Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami smlouva o dílo tohoto znění: I. Smluvní strany Objednatel: Město Kolín Se sídlem: Karlovo náměstí č.78, Kolín 1 IČ: DIČ: CZ věcech smluvních: Mgr.et Bc. Vít Rakušan, starosta věcech technických: Ing. Martin Tichý, vedoucí odboru regionálního rozvoje a ÚP Telefon: Vladimír Maláček, pracovník odboru regionálního rozvoje a ÚP Telefon: Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. Kolín Číslo účtu: /0800 a Zhotovitel:... Se sídlem:... IČ:... DIČ:... věcech smluvních:... Telefon: věcech technických:... Telefon: Bankovní spojení:... Číslo účtu:... Zapsán v obchodním rejstříku, vedeným...soudem...v...oddíl...vložka II. Předmět smlouvy Předmětem smlouvy o dílo je komparace a zefektivnění kamerového systému monitorovacího pracoviště Městské policie v Kolíně.

2 III. Doba a místo plnění Zhotovitel se zavazuje zahájit realizaci díla nejpozději do 7 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo a protokolárně jej předat objednateli do...(uvést termín). Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště do , nejpozději v den zahájení prací. Místem plnění bude objekt Městské policie ul.kutnohorská č.23 Kolín IV. Komparace spočívá v instalaci nového záznamového zařízení s kapacitou pro stávající kamery a s možností jejích ovládání pomocí telemetrického protokolu ERNA a s možností rozšíření pro nové kamerové body. Dále v instalaci PC s instalovaným klientským SW a dvěma kusy monitorů pro dohled v budově MP a dalším PC s instalovaným klientským SW a dvěma kusy monitorů v budově obvodního oddělení Policie ČR ul. Kutnohorská č.180 Kolín IV s propojením závěsným optickým kabelem a příslušnými převodníky optika/lan kompatibilními se stávajícími převodníky IP kamer. V rámci instalace optického závěsného kabelu bude provedena demontáž stávajícího metalického závěsného vedení mezi budovami MP a PČR. IV. Cena díla Smluvní strany se dohodly na ceně díla podle cenové nabídky zhotovitele ve výši: Cena bez DPH: DPH 20% Cena celkem včetně DPH Slovy:,-Kč,-Kč,-Kč korunčeských Cena díla zahrnuje veškeré náklady a výkony zhotovitele spojené s provedením předmětu díla podle čl.ii. Sjednaná cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná. Objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu. V. Platební podmínky Jakoukoli zálohu na kompletní stavební práce objednatel zhotoviteli neposkytuje. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu díla na základě faktur, soupisu provedených prací a zjišťovacích protokolů, které budou před odesláním zkontrolovány a potvrzeny oprávněnou osobou objednatele. Faktury musí obsahovat náležitosti podle odst zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění o dani z přidané hodnoty a náležitosti 13a zákona č.513/1991 Sb. v platném znění (obchodní zákoník). Celková cena díla bude podle čl.iv této smlouvy objednatelem zhotoviteli uhrazena na základě jednotlivých měsíčních faktur, vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce. Splatnost je dohodnuta do 30-ti dnů od jejich doručení objednateli, souhrn částečných faktur bude do výše 90% sjednané ceny, zbývajících 10% ceny bude zhotovitelem objednateli fakturováno jako konečná faktura po předání a převzetí díla, případně odstranění vad a nedodělků.

3 Faktury se považují za proplacené okamžikem odepsání jednotlivých fakturovaných částek z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Objednatel není v prodlení s placením fakturovaných částek, jestliže vrátí fakturu zhotoviteli ve lhůtě splatnosti od jejího proto, že faktura obsahuje nesprávné údaje, nebo byla vystavena v rozporu se smlouvou o dílo. Konkrétní důvody je objednatel povinen uvést zároveň s vrácením faktury. Jednotlivé faktury budou objednateli zasílány na výše uvedenou kontaktní adresu ve třech originálních vyhotoveních. Nebude-li faktura označena tak, jak je uvedeno v čl.i této smlouvy a nebude v dohodnutém počtu vyhotovení, je objednatel oprávněn ji vrátit, aniž by se tímto dostal do prodlení s její splatností. U nové, nebo opravené faktury běží nová lhůta splatnosti. VI. Stavební deník Zhotovitel povede dle odst. 1 a 2 157, zákona č.183/2006 Sb. v platném znění ode dne zahájení až do ukončení stavební deník. Obsahové náležitosti stavebního deníku budou vedeny podle Vyhlášky o dokumentaci staveb MMR č.499/2006 Sb., deník bude veden v originálu se 2 průpisy. Do deníku bude zhotovitel pravidelně každý den zapisovat všechny skutečnosti, rozhodující pro plnění smlouvy, časového postupu prací a jejich jakosti, odchylky od projektové dokumentace, včetně jejich zdůvodnění a stanoviska autora prováděcí dokumentace ke změnám. Právo provádět zápisy do stavebního deníku mají pouze zmocněnci zhotovitele, projektanta, objednatele, koordinátora BOZP, TDI a zástupce státního stavebního dohledu. Veškeré zápisy ve stavebním deníku musí vždy obsahovat veškeré skutečnosti, a to v souladu s ustanoveními zákona č.309/2006 Sb. v platném znění a nařízením vlády č.591/2006 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních pracích. Na konci dokončené stavby předá zhotovitel objednateli originál stavebního deníku podle odst zákona č.183/2006 Sb. (stavební zákon), který bude součástí předávaných dokladů. Objednatel a zhotovitel jsou povinni odpovědět na zápis ve stavebním deníku nejpozději do tří dnů, který doručí písemně faxem, nebo em. Jestliže na zápis nebude odpovězeno ve stanovené lhůtě, znamená to, že druhá strana se zápisem souhlasí. Pro řešení aktuálních otázek realizace díla bude objednatel organizovat v dohodnutých intervalech na stavbě kontrolní dny za účasti objednatele, zhotovitele a TDI. VII. Předání díla Dílo je považováno za dokončené, pokud jsou provedené veškeré práce, dodávky a výkony. Zároveň musí být doloženy veškeré zápisy a protokoly o zkouškách a revizích, vyžadované příslušnými technickými normami a technickými doporučeními. Součástí předání díla budou i předepsané certifikáty a prohlášení o shodě (případně ujištění o prohlášení o shodě) podle zákona č. 22/1997Sb. v platném znění. 157 zákona 183/2006 Sb. (stavební zákon), zkoušky a revize. VIII. Vlastnické právo ke zhotovované věci a nebezpečí škody na ní Vlastnické právo ke zhotované věci přechází na objednatele okamžikem předání a převzetí díla bez vad a nedodělků a okamžikem zaplacení sjednané ceny. Nebezpečí škody na zhotovované věci nese od počátku realizace díla do předání a převzetí zhotovitel.

4 IX. Odpovědnost za vady díla Zhotovitel poskytne objednateli záruku za provedené dílo po dobu 60 měsíců ode dne podepsání protokolu o předání a převzetí díla. Záruka na dodané zařízení je stanovena podle záruk výrobců. Případné vady, které se objeví v době záruky uplatní objednatel u zhotovitele písemně do 3 (třech) dnů po jejich zjištění. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 (deseti) dnů ode dne doručení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, či nikoli. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli termín započetí odstraňování reklamované vady. Tento termín nesmí být delší než 15 (patnáct) dnů ode dne doručení oznámení o reklamaci. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady spojené s neoprávněnou reklamací díla, a to včetně nákladů na právní zastoupení zhotovitele. X. Smluvní pokuty a úroky z prodlení V případě prodlení zhotovitele se včasným dokončením díla dle této smlouvy je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení. V případě prodlení objednatele s úhradou faktur vystavených v souladu s touto smlouvou je objednatel povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení. XI. Odstoupení od smlouvy Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v souladu s 344 a násl. obchodního zákoníku. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, jestliže byl vyhlášen konkurz na majetek zhotovitele, nebo řízení o vyrovnání. Bude-li zhotovitel v prodlení se zahájením prací podle čl.iii. této smlouvy, je toto považováno za závažné porušení smlouvy a objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy. Sjednává se platnost odstoupení zhotovitele od smlouvy o dílo s ohledem na vyšší moc. Za vyšší moc se považuje mobilizace, živelná pohroma apod. XII. Ostatní ujednání Otázky touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č.513/1991 Sb. v platném znění (obchodní zákoník). Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti škodám, které mohou vzniknout jeho činností na majetku objednatele, a to minimálně v rozsahu, který odpovídá předmětu plnění.

5 XIII. Závěrečná ustanovení Tato smlouva může být měněna, nebo doplňována pouze číslovanými písemnými dodatky, odsouhlasenými statutárními zástupci obou smluvních stran. Obě smluvní strany prohlašují, že smlouva nebyla uzavřena v tísni, ani za jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. Smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel. Nedílnou součástí této smlouvy je cenová nabídka zhotovitele. V Kolíně dne:... V Kolíně dne:... za objednatele: za zhotovitele: Mgr. et Bc. Vít Rakušan xxxxxxxxxxxxxxxxx starosta jednatel společnosti

6 Doložka Potvrzujeme ve smyslu 41 zákona č. 128/2000 Sb., že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu. Tato smlouva byla projednána a odsouhlasena Radou města Kolína dne XXXX Bc. Tomáš Růžička místostarosta Ing. et Bc. Jan Pospíšil, MBA místostarosta Pověření členové zastupitelstva města

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA! MMOPP00BOZ8I SMLOUVA O DÍLO uzavřená dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění, zejména dle 536 a následujících Článek I. Smluvní strany Název Adresa: IČ: 00300535

Více

SMLOUVA O DÍLO. I. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO. I. Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 2586 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Číslo smlouvy o dílo objednatele: (ORG 5181) Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: Investiční akce: Regenerace

Více

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany.

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany. Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015 č. zhotovitele: 25/2015 Na projekt stavby s názvem: uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani

Více

č. zhotovitele: č. objednatele: /VŠ/2015 uzavřená podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

č. zhotovitele: č. objednatele: /VŠ/2015 uzavřená podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smlouva o dílo č. zhotovitele: č. objednatele: /VŠ/2015 uzavřená podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany a jejich zastoupení

Více

SMLOUVA O DÍLO č. 11/0401/2012 Oprava střechy bud.č. 11 CE 04-10-01/011

SMLOUVA O DÍLO č. 11/0401/2012 Oprava střechy bud.č. 11 CE 04-10-01/011 Česká republika Ministerstvo obrany se sídlem: Tychonova 1, 160 00 Praha 6 IČ: 601 62 694 DIČ: CZ60162694 SMLOUVA O DÍLO č. 11/0401/2012 Oprava střechy bud.č. 11 CE 04-10-01/011 jejímž jménem jedná Ing.

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO. I. Smluvní strany

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO. I. Smluvní strany Příloha č. 3 NÁVRH SMLOUVY O DÍLO o dodávce stavebních prací uzavřené ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. v platném znění. I. Smluvní strany Objednatel : AVEFLOR, a. s., Budčeves 26,

Více

S M L O U V A O D Í LO

S M L O U V A O D Í LO S M L O U V A O D Í LO dle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

Smlouva o dílo. I. Smluvní strany. Šilheřovická 491, 747 14 Markvartovice

Smlouva o dílo. I. Smluvní strany. Šilheřovická 491, 747 14 Markvartovice Příloha č. 1 Obchodní podmínky 1. Obec Markvartovice Smlouva o dílo I. Smluvní strany se sídlem: Šilheřovická 491, 747 14 Markvartovice Zastoupena: Petrem Pastrňákem, starostou IČ: 00300411 DIČ: nejsme

Více

SMLOUVA O DÍLO A OBCHODNÍ PODMÍNKY

SMLOUVA O DÍLO A OBCHODNÍ PODMÍNKY SMLOUVA O DÍLO A OBCHODNÍ PODMÍNKY Číslo zhotovitele: " " ------------------------------------------------------------------------- uzavřená podle ustanovení 2586-2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

Více

Smlouva na dodání a implementaci HW firewallu. Masarykovo náměstí 108/1, 682 01 Vyškov Ing. Karlem Goldemundem, starostou

Smlouva na dodání a implementaci HW firewallu. Masarykovo náměstí 108/1, 682 01 Vyškov Ing. Karlem Goldemundem, starostou Smlouva na dodání a implementaci HW firewallu uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník ), mezi těmito smluvními stranami:

Více

Kupní smlouva č.. Uzavřená v souladu se zák. č. 89/2012 Sb. Drtič dřeva (bioodpadu)

Kupní smlouva č.. Uzavřená v souladu se zák. č. 89/2012 Sb. Drtič dřeva (bioodpadu) se uzavírá mezi: Kupní smlouva č.. Uzavřená v souladu se zák. č. 89/2012 Sb. Drtič dřeva (bioodpadu) I. Firma: Sídlo: Zastoupená: IČ: Bankovní spojení: tel.: e-mail: dále jen prodávající a Zapsaná v obchodním

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Magistrát města, Svornosti 2, 736 01 Havířov-Město Odbor investiční výstavby

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Magistrát města, Svornosti 2, 736 01 Havířov-Město Odbor investiční výstavby STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Magistrát města, Svornosti 2, 736 01 Havířov-Město Odbor investiční výstavby VÁŠ DOPIS Č.j.: ZE DNE: NAŠE Č.j.: OIV/61984/Krj/2012 POČET LISTŮ DOPISU: 4 POČET PŘÍLOH DOPISU: 5

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU Janáčkova akademie múzických umění v Brně Beethovenova 650/2, 662 15 Brno IČO: 62156462, DIČ: CZ 62156462, bankovní spojení KB Brno č. účtu 27-0493900217/0100 Veřejná vysoká škola podle zákona č. 111/1998

Více

OBSAH NABÍDKY. v rámci podlimitní veřejné zakázky pod názvem: Nákup zdravotnické techniky pro Nemocnici Na Františku. 1 Nabídkový list listy od do...

OBSAH NABÍDKY. v rámci podlimitní veřejné zakázky pod názvem: Nákup zdravotnické techniky pro Nemocnici Na Františku. 1 Nabídkový list listy od do... Příloha č. 2 Obsah nabídky OBSAH NABÍDKY v rámci podlimitní veřejné zakázky pod názvem: Nákup zdravotnické techniky pro Nemocnici Na Františku. 1 Nabídkový list listy od do... 2 Obsah nabídky listy od

Více

Smlouva o dílo. 1. Smluvní strany. Ing. Kamilem Žákem vedoucím odboru majetku města

Smlouva o dílo. 1. Smluvní strany. Ing. Kamilem Žákem vedoucím odboru majetku města Smlouva o dílo uzavřená dle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen NOZ ). 1. Smluvní strany Objednatel: Zastoupený: Kontaktní osoba: Město Kopřivnice Sídlo: Štefánikova 1163, 742

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB Návrh Příloha č. 3 k ZD č.j.: MV-125686-6/VZ-2014 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) a podle zákona č. 121/2000

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO BARKOTEX PRAHA spol. s.r.o. se sídlem: Poděbradská 777/9, 190 00 Praha 9 - Vysočany IČ: 43003788 DIČ: CZ43003788 Zastoupena: Ondřejem

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany NÁVRH SMLOUVY k výběrovému řízení č.j.: SOAA- 6002/30-2011 Číslo smlouvy zhotovitele: Číslo smlouvy objednatele: S-44/A5101/2011 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní

Více

Výzva k podání cenové nabídky. Elektronický docházkový systém

Výzva k podání cenové nabídky. Elektronický docházkový systém Zikova č. 618/14, 770 10 Olomouc * IČ 75004259 * tel.: 585757061 * fax: 585757066* E-mail: olomouc@sluzbyproseniory.cz * cn5k73h Zn: SSpS/Bo/2014 V Olomouci dne 15. května 2014 Výzva k podání cenové nabídky

Více

SMLOUVA O DÍLO. Číslo smlouvy Zhotovitele: MHMP20451 2008/198

SMLOUVA O DÍLO. Číslo smlouvy Zhotovitele: MHMP20451 2008/198 SMLOUVA O DÍLO Číslo smlouvy Objednatele: DIL/40/01/001746/2008 Číslo smlouvy Zhotovitele: MHMP20451 2008/198 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKY KANCELÁŘSKÝCH POTŘEB - SKARTOVAČKY, ZPĚTNÉ PROJEKTORY A KALKULAČKY PRO ROK 2014-2015. Článek 1 Smluvní strany

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKY KANCELÁŘSKÝCH POTŘEB - SKARTOVAČKY, ZPĚTNÉ PROJEKTORY A KALKULAČKY PRO ROK 2014-2015. Článek 1 Smluvní strany RÁMCOVÁ SMLOUVA Příloha č. 4 k č.j. MV-153737-25/ VZ -2013 NA DODÁVKY KANCELÁŘSKÝCH POTŘEB - SKARTOVAČKY, ZPĚTNÉ PROJEKTORY A KALKULAČKY PRO ROK 2014-2015 Číslo smlouvy dodavatele č. 1: Číslo smlouvy dodavatele

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany Smlouva o zajištění stěhovacích služeb uzavřená podle ust. 262 odst. 1 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník), (dále jen smlouva)

Více

SMLOUVA O DÍLO. č. smlouvy objednatele: S 640 061 300 15 č. smlouvy zhotovitele:150378z025

SMLOUVA O DÍLO. č. smlouvy objednatele: S 640 061 300 15 č. smlouvy zhotovitele:150378z025 SMLOUVA O DÍLO č. smlouvy objednatele: S 640 061 300 15 č. smlouvy zhotovitele:150378z025 evid. číslo registru VZ: 6404049 Projektová dokumentace Oprava skalního zářezu v km 10,325-10,450 trati Martinice

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Číslo smlouvy Objednatele : INO/40/01/001674/2008 Číslo smlouvy Poskytovatele : OS_081020_MHMP_ReT 2008/196 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení 269

Více

Obec Zlonín výstavba mateřské školy smlouva o dílo SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla

Obec Zlonín výstavba mateřské školy smlouva o dílo SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla SMLOUVA O DÍLO 1. Smluvní strany 1.1. Zhotovitel: se sídlem: IČ: DIČ: číslo účtu: zastoupen: Objednatel: Obec Zlonín se sídlem: Zlonín 8, 250 64 Zlonín IČ: 00 24 10 67 číslo účtu: zastoupena: starostou

Více

"Svoz a likvidace komunálního odpadu a svoz velkoobjemového kontejneru"

Svoz a likvidace komunálního odpadu a svoz velkoobjemového kontejneru SMLOUVA O PROVOZOVÁNí SLUŽEB 5141400874 I. Smluvní strany Obec Staré Sedlo se sídlem: Zámecká 100 35746 Staré Sedlo Statutární zástupce: Miroslav TONCAR, starosta obce IČ: 002 59 608 DIČ: Není plátcem

Více

Článek I. Smluvní strany. Ing. Jana Onderková, vedoucí odboru přípravy a realizace investic

Článek I. Smluvní strany. Ing. Jana Onderková, vedoucí odboru přípravy a realizace investic 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA! MMOPP009BMNL Smlouva na zhotovení projektové dokumentace Zpevněné plochy městských parků (dle 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění) Článek I.

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Město Miroslav se sídlem: nám. Svobody 1/1, 671 72 Miroslav IČ: 00293164 Zastoupeno: Ing. Augustinem Formanem, starostou města na straně

Více

Smlouva o výkonu činností autorského dozoru na akci,,lázeňská zóna Lednice doplnění infrastruktury, registrační č. CZ. 1.11/2.1.00/08.

Smlouva o výkonu činností autorského dozoru na akci,,lázeňská zóna Lednice doplnění infrastruktury, registrační č. CZ. 1.11/2.1.00/08. Smlouva o výkonu činností autorského dozoru na akci,,lázeňská zóna Lednice doplnění infrastruktury, registrační č. CZ. 1.11/2.1.00/08.01124, kterou podle ustanovení 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb.,

Více

Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary nám. 17. listopadu 12, 360 05 Karlovy Vary

Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary nám. 17. listopadu 12, 360 05 Karlovy Vary Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary nám. 17. listopadu 12, 360 05 Karlovy Vary tímto vyzývá zájemce k podání nabídky na veřejnou zakázku V tomto zadávacím řízení se zadavatel neřídí

Více