FORMY A ZDROJE NÁSILÍ PÁCHANÉHO NA LIDECH S POSTIŽENÍM. Libor Novosad

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FORMY A ZDROJE NÁSILÍ PÁCHANÉHO NA LIDECH S POSTIŽENÍM. Libor Novosad"

Transkript

1 FORMY A ZDROJE NÁSILÍ PÁCHANÉHO NA LIDECH S POSTIŽENÍM Libor Novosad Společenské přeměny, aplikace humanistických přístupů k člověku a vytváření podmínek pro sociální integraci lidí se zdravotním postižením - to vše zahrnuje kromě jednoznačně pozitivních přínosů také větší odkrytí problémů, které nebyly veřejnosti příliš zřejmé a které tudíž veřejnost vnímá jako nové a (bohužel) mediálně zajímavé. Ve skutečnosti však násilí páchané na lidech se zdravotním postižením (podobně také na seniorech nebo lidech dlouhodobě nemocných) je fenoménem starým jako lidská společnost sama, a to bez ohledu na to, jakou oporu toto násilí mělo nebo naopak nemělo v ideologii a morálních principech společnosti. Výzkumy provedené v řadě zemí prokázaly masivní výskyt tohoto násilí a zároveň však upozornily na to, že jen velmi malé procento těchto činů je vyšetřováno, prokázáno a potrestáno (viz např. Dick Sobsey 1994). Nejinak tomu je i v ČR. Momentem, který by měl odbornou a rodičovskou veřejnost inspirovat k výchovně-preventivním aktivitám, je probíhající proces emancipace lidi s postižením, zejména těch, kteří přecházejí z ústavní péče nebo z primární rodiny do samostatného, otevřeného života. Někdy se totiž zdá, že věnujeme dostatek pozornosti systémové či institucionální podpoře tohoto životního kroku a vlastni osobní příprava lidí s postižením, jejich vybavenost potřebnými sociálními dovednostmi k občanskému životu, zůstává poněkud v pozadí pozornosti. Poznatky z praxe samostatného či nezávislého života lidí s postižením dokládají, že právě získání a upevnění potřebných návyků, zkušeností a sebeobranných mechanismů nebo dovedností je tím, co by mělo procesu faktického osamostatňování předcházet. Proč jsou lidé s postižením ohroženi násilím? Aniž bychom se chtěli dopouštět paušalizace, můžeme se shodnout na tom, že lidé s postižením se mohou s relativně větší pravděpodobností stát obětí násilí obzvláště proto, že: - mohou mít omezenou lokomoci, tedy mají ztíženou možnost samostatného pohybu i možnost útěku, je-li to potřeba; - mohou mít problémy s komunikací,

2 způsobené postižením sluchu nebo poškozením řečových funkcí; - mohou mít potíže s prostorovou orientací z důvodu zrakového postižení, nezkušenosti nebo snížené mentální úrovně; - mohou mít problémy s komunikací (vyjadřování i porozumění) z důvodu řečové vady nebo dokonce i nekompatibility užívaného znakového systému; příkladem jsou lidé s omezenou slovní zásobou, se sníženou mentální úrovní nebo lidé používající znakový jazyk (významné rozdíly mezi výrazy znakového jazyka a výrazy či pojmenováními psaného nebo mluveného jazyka); - mohou mít nedostatečné sociální zkušenosti, a tedy i nezafixované modely přiměřeného chování ve standardních, zátěžových i rizikových situacích; - mohou být podnětově deprivovaní a trpět nedostatkem zájmu a interpersonálních kontaktů - mohou tedy nepřiměřeně důvěřivě reagovat na jakýkoli projev zájmu ze strany druhé osoby; - vlivem sociální izolace mohou hůře rozumět materiálně-finančnim záležitostem a hodnotové orientaci majoritní společnosti; - může pro ně být méně srozumitelné fungování občanské agendy" nebo sociální administrace", které jsou jako sociálně-právní a občansko-správní agenda málo transparentní i pro většinu občanů; - vlivem určitého stigmatu nedostatečnosti a bezmocnosti mohou být pro pachatele trestné činnosti potenciálně dosažitelnější obětí. 138 Z výše uvedeného vyplývá, že lidé s postižením se mohou obtížněji pohybovat i dorozumívat a také obtížněji formulují své pocity i zážitky. Nemusejí také umět adekvátně předcházet rizikovým situacím a řešit nastalé, osobně je ohrožující situace. Jaké formy násilí registrujeme? a) aktivní nebo přímé - tuto formu charakterizuje uskutečňovaný nebo uskutečněný úmysl, jenž vede k poškození oběti. Patří sem: - sexuální násilí ve všechjeho podobách (od ohrožování mravního vývoje, přes osahávání a až k vynucené souloži či nejrůznějším sexuálním praktikám), - zneužívání sociálních dávek postiženého jedince jeho rodinou nebojinými lidmi, bývá spojeno s omezováním osobní svobody a zanedbáváním přiměřené péče, - fyzické i psychické týrání lidí s postižením, domácí násilí", - školní či ústavní formy šikany, - podvodné získání majetkového prospěchu na úkor postižené osoby, - zpřístupnění návykové látky, případně nastartování" závislosti na návykových látkách a gamblingu (to může být relativně snadné, protože člověk s postižením může trpět nedostatkem příležitostí k seberealizaci, navazování sociálních kontaktů a řešení své nepřijatelné situace), - zneužívání lidí s postižením k majetkové trestné činnosti, (např: bílí koně", úvěrové podvody, daňové úniky atd.),

3 - napadení, loupežné přepadení, krádež a podobně. (Je patrná latentní přitažlivost lidí s postižením nejen jako terčů pro útoky extremistů, ale též pro pachatele nejběžnějšich trestných činů. Lapidárně řečeno: vloupám-li se do automobilu označeného logem vozíčkáře, mám větší jistotu, že mne s ukradeným autorádiem nebude majitel honit po sídlišti.), - vydíráni a omezování či zneužívání lidí s postižením ze strany některých autoritářský či extremistický laděných náboženských hnutí a sekt nebo sdružení. Výše uvedené a další podobné formy násilí lze klasifikovat jako trestný čin. Ze strany vyšetřovatelů i soudců je však ve vztahu k obětem - lidem s postižením někdy patmá jistá bezradnost, předsudky, nedostatek empatie a zkušeností. Proto bývá dokazování vedoucí k potrestání pachatele v těchto případech dosti problematické (zejména v případech domácího násilí", kdy je oběť často okolnostmi nucena ke koexistenci s pachatelem), což často bere poškozeným chuť i odvahu k podání trestního oznámení. b) pasivní nebo nepřímé - tato forma není charakterizována předem plánovaným záměrem někomu uškodit či získat prospěch na úkor oběti. Nepohybuje se ani tak v rovině trestného činu, ale spíše v rovině morální, profesně-etické či občansko-právní. Řadíme sem: - nedbalostní činy, tedy takové skutky, jež jsou důsledkem nedbalosti a podcenění při plnění určitých občanských nebo profesních povinností (příkladem může být poškození pacienta při léčebném zákroku, podcenění symptomů zdravotního problému, život v nepodnětném prostředí, zanedbání výživy dítěte atd.). Tyto činy sice lze právně stíhat, ale soudní řízení bývá vleklé a dokazování obtížné. Je-li nakonec případ uzavřen vynesením rozsudku, tak jeho výše (nebo výše určené náhrady, odškodnění) mnohdy nekoresponduje s utrpěnou újmou ani s úsilím, které musel poškozený vynaložit, aby se domohl spravedlnosti, - aplikování nepřípustných výchovných stylů a takových způsobů jednání k člověku, které jej ponižují, nerespektují jeho individualitu a odpírají mu právo volby v běžných občanských situacích, - prohlubování závislosti na cizí pomoci nebo prosazování autoritativně konstruovaných řešení, která se skrývají za proklamacemi o racionalizaci poskytované péče a která maskují snahy o zjednodušení či minimalizaci péče. Příkladem toho, jak může rigidní uplatňování provozního řádu instituce působit kontraproduktivně až patologicky na celkový stav klientů, mohou být tělesně postižení lidé v ústavní péči, dlouhodobě nemocní lidé a hospitalizovaní senioři, kteří nejen strádají osamělostí a nedostatkem soukromí a příležitostí k samostatnějšímu zacházení s vlastním životem", k seberealizaci, ale též zdánlivě nepochopitelně trpí hladem, dehydratací, trávicími potížemi, stresem, neurózami a projevy hospitalismu. Taková situace v zařízení, kde mají

4 klienti zajištěnou pravidelnou stravu i dostatek tekutin, vznikne u těch klientů, kteří mají určité obtíže s jídlem i pitím nebo v okamžiku podávání stravy nemají chuť a často ani motivaci k jídlu. Hůře mobilní klienti také sami občas omezují příjem potravy i nápojů, neboť tak chtějí předejít problémům a sociálně obtížně přijatelným situacím při vyměšování, nebo se obávají, že se jejich přirozená fyziologická potřeba časově nevejde do personálem striktně dodržovaného harmonogramu pomoci při hygieně a vyměšování. Výsledkem je, že jsou potraviny nebo hygienické pomůcky odneseny personálem a klient je hladový, žíznivý, nevyprázdněný, stresovaný a frustrovaný, tedy postupně stále více tělesně i psychicky oslabený..., - profesionální úsilí o realizaci jen těch nejlepších úmyslů a (sebe)přesvědčení o pravdě autority, tedy nátlak na klienta k přijetí takového řešení problémové situace, jež profesionál považuje za nejvhodnější a které se již osvědčilo u jiných klientů. (Direktivně laděný přístup vedený dopředu ustanovenými představami o tom,, jak by to mělo probíhat a s jakým výsledkem"- bez ohledu na osobnostní rysy a životní filozofii klienta i bez respektu k podstatným vnějším okolnostem.) Odmítnutí takové pomoci vede až k vydírání klienta poukazem na hrozbu neposkytnutí další pomoci, jestliže klient zvolí řešení jiné, které se však následně z nejrůznějších příčin neosvědčí. 140 Je zřejmé, že možnost sebeobrany proti uvedeným formám násilí je adekvátní tomu, do jaké míry je klient skutečně závislý na cizí pomoci a do jaké míry je o této závislosti sám přesvědčen. Také souvisí s jeho sebepojetím, dovednostmi a zkušenostmi v interpersonální komunikaci a schopností sebeprosazení. Faktem však zůstává, že klient, zejména klient v ústavní péči nebo člověk izolovaný různě motivovanou předimenzovanou patemalistickou či ochranitelskou domácí péčí, nebude mít velkou chuť na své situaci něco měnit, protože se obává toho, že bude muset vystoupit proti lidem, s nimiž žije v nějaké komunitě, jejichž péči potřebuje a bez nichž by zůstal zcela sám. Takoví klienti, podobně jako např. zneužívané děti, chápou po uplynutí určité doby ponižování, útisk a nedostatek ohledů k osobním potřebám a specifikům jako situační normu odpovídající jejich postavení a patřící k životu. Závěr - systémové zdroje násilí, systémová opatření Zmíněné formy násilí na lidech s postižením mají svůj původ v konkrétních systémech - v systému zdravotně-sociální péče, právní ochrany, ústavní péče, výchovně-vzdělávací péče a v dalších systémech institucionalizované péče o občana. Historie i současná praxe zároveň dokazuje, že nějaký systém je nutný a že každý uvažovaný systém má své kladné i záporné stránky. Proto by nám nemělo jít o zásadní změny, ale o humanizaci přístupů a odstraňování takových praktik, které v sobě nesou poten-

5 ciální rizika či ohroženi i skutečné projevy násilí vůči lidem s postižením. U všech pečujících institucí, zejména těch, které poskytují dlouhodobou ústavní péči, je žádoucí omezit mocenské postavení ošetřovatelsko-výchovného personálu a zavést pravidelné semináře k vnitřnímu řízení a hodnocení kvality i rozsahu poskytované péče. Samozřejmým předpokladem je však společný konsenzus vzešlý z toho, jak jednotlivé zúčastněné strany chápou a interpretují pojem kvalita a rozsah péče i vše, co pro ně tento pojem znamená a konkretizuje. Taková pravidelná setkávání pracovníků zařízení, klientů, rodičů a volontérů i zástupců zřizovatele mohou odkrýt možné zdroje násilí a napomohou optimalizovat chod zařízení s ohledem na potřeby klientů i vlastní možnosti zařízení. Pracovníky těchto zařízení by měla vybírat odborná komise a pracovník by měl být pravidelně společně hodnocen nejen z hlediska profesních dovedností, ale zejména z hlediska jeho celkové kultivace odborné, etické, psychické i občanské. Ze strany rodičů a pedagogů by měla výchova dětí a mládeže s postižením spočívat v posilování právního vědomí či občanských dovedností a ve vytváření nezkreslených vědomostí o okolním světě i v trénování toho, jak efektivně komunikovat, jak rozpoznávat rizikové situace, jak jim předcházet a jak se adekvátně bránit, jestliže k rizikové situaci došlo. Riziko ohrožení nebo násilí lze výchovně do značné míry eliminovat propracovanými cílenými preventivně-informačními opatřeními a nácvikem zvládání běžných i jakkoliv ohrožujících situací. Příkladem může být informační brožura se srozumitelným textem a jednoduchými piktogramy, která má neslyšící občany (a nejen je) varovat před nebezpečím ve zdánlivě jednoznačných situacích-odečítání vody, plynu, elektřiny, podomní obchod a služby, neobjednané poštovní zásilky, nečekané návštěvy, ankety či podobné průzkumy atd. nebo projekt Jak žít samostatně a nenechat si ublížit" zaměřený na lidi odcházející z ústavní péče, jenž připravuje Univerzitní speciální poradenské centrum při TU v Liberci společně s dalšími subjekty v regionu. Přestože veřejnost násilí na lidech s postižením spíše nevnímá nebo ho nepředpokládá, je nutné, aby si lidé uvědomili, že určitá sociální nezkušenost, důvěřivost plynoucí z osamělosti a života v ústraní, omezená informovanost, problémy v komunikaci, ve vyjadřování a porozumění, omezené schopnosti sebeobrany a adaptace, nevyřčená (ale existující) nedůvěra k věrohodnosti lidí s postižením ze strany vyšetřovacích i justičních orgánů jsou faktory, které ohrožují bezpečnost i samotnou jakost života a dále handicapují člověka s postižením. Proto výchova veřejnosti směrem k posilování partnerského principu ve vztazích mezi majoritou i lidmi s postižením a zlepšování informovanosti o možných nebezpečích, o způsobech aktivní pomoci a obrany i sebeobrany patří mezi úkoly prevence kriminality i ostatních sociálně patologických jevů.

6 Literatura: Materiál ze semináře SZdP v ČR Násilí proti zdravotně postiženým ". Praha NOVOSAD. L.: Ucelená rehabilitace a poradenská podpora lidi s tělesným postižením. Doktorská disertační práce. Praha. PedF UK NOVOSAD, L: Základy speciálního poradenství. Praha, Portál SOBSEY, D. Violence and abuse in the lives ofpeople with disabilities. Baltimore, P. H. Brookes publishing Co VÁGNEROVÁ. M.: Psychopatologiepro pomáhající profese. Praha, Portál Poznámka: Autor pracuje jako vedoucí Univerzitního speciálního poradenského centra a jako odborný garant pro studium sociální péče na Pedagogické fakultě Technické univerzity v Liberci. Článek vychází z autorovy vlastní poradenské a pedagogické praxe, a reflektuje aktuální situaci v ČR. ale i v ostatních zemích, kde získával zkušenosti (Kanada, Švédsko. Norsko, Velká Británie). 142

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKY Specifika krizové intervence u syndromu CAN Diplomová práce Brno 2007 Autor práce: Bc. Vladimíra Jůzová Vedoucí práce: PhDr. Mgr. Tomáš

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky Bakalářský studijní program: Sociální péče Studijní obor: Sociální pracovník Kód oboru: 7502R022 Název

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Výzkumné centrum integrace zdravotně postižených. Občané se zdravotním postižením a veřejná správa

Univerzita Palackého v Olomouci Výzkumné centrum integrace zdravotně postižených. Občané se zdravotním postižením a veřejná správa Univerzita Palackého v Olomouci Výzkumné centrum integrace zdravotně postižených Občané se zdravotním postižením a veřejná správa Olomouc 2005 Autorský kolektiv Mgr. Lenka Krhutová lenka.krhutova@osu.cz

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA OCHRANA PRÁV SENIORŮ V POBYTOVÉM ZAŘÍZENÍ

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA OCHRANA PRÁV SENIORŮ V POBYTOVÉM ZAŘÍZENÍ UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA OCHRANA PRÁV SENIORŮ V POBYTOVÉM ZAŘÍZENÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Katedra: Vedoucí práce: Studijní program: Studijní obor: Jana Vajsarová DiS.

Více

Etická dilemata předškolních pedagogických pracovníků v případě podezření na ohrožení dítěte

Etická dilemata předškolních pedagogických pracovníků v případě podezření na ohrožení dítěte Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií Katedra sociální politiky a sociální práce Etická dilemata předškolních pedagogických pracovníků v případě podezření na ohrožení dítěte Magisterská diplomová

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program pro školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Starý Kolín, příspěvková organizace, Kolínská 90 281 23 Starý Kolín Minimální preventivní program pro školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Monika Pokorná Členové preventivního

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogiky

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogiky UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogiky PORADENSTVÍ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PŘÍPADOVÁ STUDIE CENTRA PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ KRAJE VYSOČINA Bakalářská

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta. Katedra křesťanské sociální práce

Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta. Katedra křesťanské sociální práce Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra křesťanské sociální práce Obor: Sociální a humanitární práce Jana Kijovská Projekt nízkoprahového zařízení pro děti a mládež

Více

Dostupnost a využívání alternativních zařízení sociálními pracovníky při práci s dětmi se

Dostupnost a využívání alternativních zařízení sociálními pracovníky při práci s dětmi se UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ Institut mezioborových studií Brno Dostupnost a využívání alternativních zařízení sociálními pracovníky při práci s dětmi se syndromem CAN BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské

Více

Dlouhodobá příprava dětí s nařízenou ústavní výchovou na vstup do samostatného života

Dlouhodobá příprava dětí s nařízenou ústavní výchovou na vstup do samostatného života Dlouhodobá příprava dětí s nařízenou ústavní výchovou na vstup do samostatného života Metodická příručka Poradenského centra pro děti a mládež s nařízenou ústavní výchovou Centra J.J.Pestalozziho Chrudim

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY PŘEDSTAVY A REALITA SAMOSTATNÉHO BYDLENÍ OSOB ODCHÁZEJÍCÍCH Z DĚTSKÉHO DOMOVA DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Petra Elisová, DiS. Sociální politika

Více

Brožura vám poskytne informace o průběhu realizace tohoto ojedinělého projektu a také odpověď na otázku, zda byl náš projekt úspěšný.

Brožura vám poskytne informace o průběhu realizace tohoto ojedinělého projektu a také odpověď na otázku, zda byl náš projekt úspěšný. Opakované průzkumy posledních let potvrzují, že 40 % dětí základních škol se setkalo se šikanou. Toto alarmující číslo a absence systémového řešení vedlo Nadaci O2 k zahájení tříletého pilotního projektu

Více

Sociální začleňování osob se zdravotním postižením ve službě podpora samostatného bydlení. Jana Kruntorádová

Sociální začleňování osob se zdravotním postižením ve službě podpora samostatného bydlení. Jana Kruntorádová Sociální začleňování osob se zdravotním postižením ve službě podpora samostatného bydlení Jana Kruntorádová Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá problematikou sociálního začleňování

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta. Katedra křesťanské sociální práce. Charitativní a sociální práce

Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta. Katedra křesťanské sociální práce. Charitativní a sociální práce Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra křesťanské sociální práce Charitativní a sociální práce Iveta Kubalíková Komunitní plánování sociálních služeb se zaměřením na

Více

Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643

Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na období školního roku: 2009/2010 Zpracovala: Dagmar Kuželová, metodik prevence Ve Zruči nad Sázavou 13. 11. 2009 Mgr. Jana

Více

Kapitoly ze sociální patologie

Kapitoly ze sociální patologie Kapitoly ze sociální patologie PhDr. Lenka Průšová Tento studijní text je určen pro potřeby účastníků projektu OPPA Inovace oboru vzdělávání Sociální práce na Vyšší odborné škole sociálně právní v Praze

Více

PARTNERSKÝ A SEXUÁLNÍ ŽIVOT OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PUBLIKACE PRO ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ. Mgr. Tomáš Drábek

PARTNERSKÝ A SEXUÁLNÍ ŽIVOT OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PUBLIKACE PRO ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ. Mgr. Tomáš Drábek 2 PARTNERSKÝ A SEXUÁLNÍ ŽIVOT OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PUBLIKACE PRO ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ Mgr. Tomáš Drábek Praha 2013 3 Tato publikace je součástí projektu Problematika partnerského a sexuálního

Více

KONCEPCE sluāeb pro osoby se zdravotním postiāením na území Mikroregionu Vsetínsko

KONCEPCE sluāeb pro osoby se zdravotním postiāením na území Mikroregionu Vsetínsko KONCEPCE ā ā ā Koncepce služeb pro orientaci v oblasti integrace osob se zdravotním postižením a projekt centrálního pracoviště komplexních služeb pro osoby se zdravotním postižením Zpracoval: Libor Podešva

Více

Důsledky týrání, zneužívání a zanedbávání na život dětí

Důsledky týrání, zneužívání a zanedbávání na život dětí MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Důsledky týrání, zneužívání a zanedbávání na život dětí Diplomová práce Brno 2007 Vedoucí diplomové práce: PhDr. Věra Vojtová,

Více

METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ

METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Asociace poraden pro zdravotně postižené Partyzánská 7, 170 00 Praha 7 METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ J. Jesenská Vydala Asociace poraden pro zdravotně postižené z prostředků projektu schváleného

Více

Ochrana práv uživatelů ve Stacionáři Jasněnka

Ochrana práv uživatelů ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Ochrana práv uživatelů ve Stacionáři Jasněnka

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Pedagogická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Pedagogická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Pedagogická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE Brno 2005 Karel Mach 1 MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Pedagogická fakulta KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY V růžovém sadu Diplomová práce Vedoucí

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra křesťanské sociální práce Charitativní a sociální práce Marie Janoušková Role sociálního pracovníka při úpravě poměrů nezletilých

Více

Syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte Child Abuse and Neglect Syndrome (CAN)

Syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte Child Abuse and Neglect Syndrome (CAN) Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Studijní program: Studijní obor (kombinace): Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky Sociální práce Sociální

Více

Poslání krizové intervence v rámci domácího násilí

Poslání krizové intervence v rámci domácího násilí UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno Poslání krizové intervence v rámci domácího násilí DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: Mgr. Dagmar Pitnerová,

Více

Problematika samostatného života po odchodu z dětského domova

Problematika samostatného života po odchodu z dětského domova UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY A LOGOPEDIE Problematika samostatného života po odchodu z dětského domova Diplomová práce Autor: Studijní program: Studijní obor:

Více

Plánování rozvoje sociálních služeb metodou komunitního plánování

Plánování rozvoje sociálních služeb metodou komunitního plánování Citace: ZATLOUKAL, L. Plánování rozvoje sociálních služeb metodou komunitního plánování. Olomouc: Univerzita Palackého, 2008. Plánování rozvoje sociálních služeb metodou komunitního plánování (rukopis

Více

ODBOR BEZPEČNOSTNÍ POLITIKY METODIKA ČINNOSTI ASISTENTŮ PŘI JEDNÁNÍ S POLICIÍ A DALŠÍMI ÚŘADY

ODBOR BEZPEČNOSTNÍ POLITIKY METODIKA ČINNOSTI ASISTENTŮ PŘI JEDNÁNÍ S POLICIÍ A DALŠÍMI ÚŘADY ODBOR BEZPEČNOSTNÍ POLITIKY METODIKA ČINNOSTI ASISTENTŮ PŘI JEDNÁNÍ S POLICIÍ A DALŠÍMI ÚŘADY Praha 2010 1 2 METODIKA ČINNOSTI ASISTENTŮ PŘI JEDNÁNÍ S POLICIÍ A DALŠÍMI ÚŘADY Obsah I. Úvod... 5 II. Historie

Více

Studie evaluace 3/2014

Studie evaluace 3/2014 Studie evaluace 3/2014 Projekt: ABECEDA aneb První kroky do života Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.25/1.0058 OBSAH Úvod 1. Analýza problémové situace dětí žijících v zařízení pro výkon ústavní a ochranné

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Novoborská Novoborská 371, Praha 9 - Prosek MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014 / 2015 Zpracovali: Jan Piskorik Kamila Merxbauerová Aktualizovala: Zlata Schlixbierová OBSAH I.

Více