Přehled revizí: Číslo účinnost od popis změn Celkové přepracování

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přehled revizí: Číslo účinnost od popis změn 1 1. 1. 2006 2 1. 10. 2012 3 1. 2. 2014 Celkové přepracování"

Transkript

1 Vnitřní směrnice č. II VNITŘNÍ ŘÁD Č.j.: 40/2014 Spisový znak: Skartační znak: A 5 Vydal: Mgr. Š. Svobodová funkce: ředitelka organizace podpis: Účinnost od: Přehled revizí: Číslo účinnost od popis změn Celkové přepracování Seznam příloh: 1. Metoda výpočtu nákladů 1 hodiny provozu v DDM 2. Úplata za zájmové vzdělávání 3. Snížení úhrady, vrácení poměrné části nebo celé úhrady za zájmový kroužek 4. Text, který obsahuje leták Nabídka kroužků na každý šk. rok 5. Určení doby trvání akce 6. Souhrnná zpráva o průběhu akce a vyúčtování 7. Záznam o úrazu Obsah Obecná ustanovení Provoz a vnitřní režim Režim při akcích mimo DDM Práva a povinnosti účastníků zájm.vzdělávání a jejich vzájemné vztahy Členové zájmových útvarů Interní pracovníci DDM Pedagogický dozor služba Vedoucí zájmového útvaru Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a dalších UZV Evidence úrazů... 7 Závěrečná ustanovení... 9 Přílohy Vysvětlivky zkratek DDM Dům dětí a mládeže IP/IZ Interní pracovník/interní zaměstnanec UnO Ústí nad Orlicí EP/EZ Externí pracovník/externí zaměstnanec BOZ Bezpečnost a ochrana zdraví ZoU Záznam o úrazu ČZU členové zájmových útvarů ZU zájmový útvar ZZ zákonný zástupce UIP určený interní pracovník PČR Policie české republiky UZV účastník zájmového vzdělávání 1

2 Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici. 1. Provoz a vnitřní režim Provoz DDM DUHA (dále už jen DDM) probíhá především v místě sídla organizace - v budově ateliérů SŠUP, Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí, dále v pronajatých tělocvičnách základních a středních škol a dalších organizací v Ústí nad Orlicí (dále už jen UnO), venkovních prostorách hřišť a dalších vnitřních i venkovních prostorách. Dále probíhá provoz na 2 odloučených pracovištích - v KD v Letohradě a v ZŠ Habrmanova v České Třebové. Přehled o rozmístění kroužků, jejich časový rozvrh a personální zabezpečení jsou na každý šk. rok řešeny novými příkazy ředitele, které jsou zveřejněny na přístupném místě, obvykle rozvěšeny na nástěnce v kanceláři DDM. Běžný provoz zajišťují interní a externí pracovníci DDM v určených prostorách. V pracovních dnech začíná běžný provoz DDM v 8h. Provozní doba pro veřejnost je pro každý šk. rok vydávána nově jako příkaz ředitele a to zvlášť provozní doba kanceláře účetní, provozní doba kanceláře DDM a provozní doba dalších činností jako např. volně přístupný Internet, stolní fotbal, elektronické šipky a další. Tyto provozní doby jsou pro každý šk. rok uvedeny na webových stránkách organizace a dále na nástěnce na chodbě při vstupu do DDM. Provozní doba horolezecké stěny visí na dveřích místnosti, kde se horolezecká stěna nachází, a dále je uvedena na webových stránkách DDM. Provozní řád horolezecké stěny je vyvěšen na stěně v místnosti horolezecké stěny Kroužky obvykle probíhají ve všední dny v odpoledních a večerních hodinách pokud není s vedoucím kroužku dohodnuto jinak. O svátcích a školních prázdninách probíhají schůzky kroužků pouze pokud o to vedoucí kroužku předem požádá a umožňuje to provozní situace DDM. O tom, že kroužek bude probíhat i o svátcích nebo prázdninách, je vedoucí kroužku povinen předem informovat členy kroužku, v případě nezletilosti, jejich zákonné zástupce. Podle rozpisu kroužků na daný šk. rok jsou příkazem ředitele také každoročně řešeny služby v DDM pedagogický dozor. Provoz v DDM může probíhat i o sobotách a nedělích, svátcích a prázdninách, jsou-li na tyto dny naplánovány akce. Prostory, které má DDM v nájmu, mohou využívat i další organizace a jednotlivci na základě oboustranné dohody, pokud tato dohoda nemá komerční charakter. Organizace nebo jednotlivci podají písemnou objednávku na využití prostor, na jejímž základě je jim po uskutečnění akce účetní DDM vystavena faktura za využité energie a služby související s využíváním prostor. Po celém areálu DDM a ve všech prostorách, kde se konají kroužky, je zakázáno držení, užívání a distribuce omamných a návykových látek V prostorách DDM je zakázána činnost a propagace politických stran a hnutí a dále reklama, která je v rozporu s cíli a obsahem vzdělávání a rovněž reklama na výrobky ohrožující zdraví, psychický nebo morální vývoj dětí a mládeže či poškozujících životní prostředí. 2

3 2. Režim při akcích mimo DDM Bezpečnost a ochranu zdraví (dále už jen BOZ) členů zájmových útvarů (dále už jen ČZÚ) při akcích mimo místo, kde se obvykle koná kroužek (dále už jen při akcích mimo DDM), zajišťuje DDM vždy nejméně jedním zaměstnancem školy - pedagogickým pracovníkem. Společně s ním může akci zajišťovat i zaměstnanec, který není pedagogickým pracovníkem, pokud je zletilý a způsobilý k právním úkonům. Při akcích mimo DDM, nesmí na jednu osobu zajišťující BOZ připadnout více než 25 dětí. Při akcích mimo DDM zajišťuje organizující pedagog BOZ po dobu, která byla akci vymezena. Směrodatné je to, co DDM uvedl v písemném oznámení zákonným zástupcům (dále už jen ZZ), tzn. od doby srazu do doby ukončení akce. Děti přinesou před započetím akce písemné sdělení od ZZ, kde ZZ vyplní, jestli si dítě vyzvednou nebo může z akce odejít samo. Pokud si dítě nevyzvednou, pracovník je povinen zatelefonovat ZZ na číslo uvedené v přihlášce a zajistit, aby se ZZ pro dítě dostavil. U akcí, které jsou závislé např. na dopravě autobusem, uvádí DDM jen předpokládaný příjezd. Pokud se příjezd uskuteční dříve než je uvedeno a dítě na základě písemného sdělení ZZ odejde samo, nenese za něj po jeho odchodu pracovník DDM žádnou odpovědnost. O akci konané mimo DDM nebo mimo běžné místo konání kroužku jsou ČZÚ a jejich ZZ písemně informováni (stačí SMS nebo ) alespoň 2 dny dopředu. Za děti, které se zúčastní soutěže nebo školní olympiády pořádané DDM DUHA, nese odpovědnost DDM DUHA pouze v době konání olympiády. Po dobu dopravy na tuto soutěž a z ní, zajišťuje BOZ vysílající škola, tzn. pedagogický dozor této školy. 3. Práva a povinnosti účastníků zájm.vzdělávání a jejich vzájemné vztahy Účastníky zájmového vzdělávání jsou podle 1, Vyhlášky č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání děti, žáci a studenti; účastníky mohou být také pedagogičtí pracovníci, zákonní zástupci nezletilých účastníků, popřípadě další fyzické osoby Členové zájmových útvarů (a v případě právních úkonů, pokud jsou nezletilí, jejich zákonní zástupci) řádnými členy se stávají odevzdáním písemné přihlášky s podpisem svým (u zletilých členů) nebo svých ZZ (u nezletilých členů) a uhrazením stanoveného poplatku platbu za kroužek jsou povinni uhradit do dne, kdy proběhne první schůzka kroužku jsou povinni zaplatit kroužek na celý rok; DDM nepřijímá platby na pololetí mají právo požádat o vrácení peněz, pokud se jim nebude v kroužku líbit, a to nejpozději do daného roku jsou pojištěni až po zaplacení poplatku, tzn. dokud nezaplatí, stane-li se jim úraz nebo způsobí-li škodu, nemohou nárokovat plnění mají právo zaplatit ve dvou splátkách pokud je roční cena kroužku vyšší než 1000Kč a to 50% do dne, kdy proběhne první schůzka kroužku, a zbylých 50% do mají právo na snížení úhrady, vrácení poměrné části nebo celé úhrady za zájmový kroužek za urč. podmínek, které jsou uvedeny v příloze č. 1 této směrnice pokud nastoupí do kroužku později, a to až do , platí vždy celou částku na rok. I když je částka vyšší než 1000Kč, po jsou povinni zaplatit ji najednou. Pokud nastoupí 1.1. a později, platí 50% z ceny kroužku. Žádné další poměrné platby, např. za 2 nebo 3 měsíce DDM nepřijímá. jsou do zájm. útvarů DDM DUHA přijímáni nejpozději

4 dodržují pravidla chování, s nimiž je vedoucí seznámí na první schůzce, jsou povinni se seznámit se zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v kroužku a dále Vnitřním řádem DDM DUHA do kroužku dochází včas, případnou neúčast omluví v kanceláři DDM nebo u vedoucího kroužku v klubovnách se nezdržují bez vedoucího všechny závady i poranění hlásí ihned vedoucímu, nebo v kanceláři DDM službě na chodbách se chovají ukázněně, v prostorách horolezecké stěny dodržují Provozní řád horolezecké stěny řídí se pokyny vedoucího kroužku, případně pracovníků DDM, své pracovní místo udržují v čistotě a pořádku, odpadky odkládají do nádob na smetí, chrání a nepoškozují majetek DDM pokud se účastní akce DDM, která probíhá mimo budovu DDM, nebo prázdninové činnosti, respektují a dodržují zvláštní pravidla a režim dne, stanovený pro tyto akce pokud poruší pravidla chování a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví, s kterými byli seznámeni na první schůzce, a díky tomu způsobí škodu, nebo pokud způsobí škodu úmyslným jednáním nebo z nedbalosti, nevztahuje se na takto vzniklou škodu pojištění a jsou tedy povinni ji Domu dětí a mládeže nahradit porušují-li opakovaně pokyny vedoucího a chovají-li se neukázněně, mohou být z činnosti kroužku vyloučeni; O vyloučení rozhoduje ředitel na základě návrhu vedoucího kroužku. V těchto případech se nevrací složené zápisné. dbají na dostatečné zajištění svých věcí. Případné ztráty hlásí neprodleně svému vedoucímu kroužku nebo v kanceláři DDM DUHA Do DDM nosí pouze věci potřebné k práci v kroužku, cenné věci do DDM nenosí. Hodinky, šperky, mobilní telefony apod. mají neustále u sebe. Za tyto věci odložené v prostorách DDM nenese DDM odpovědnost. Pokud je ČZÚ odhalen jako viník krádeže v DDM je povinen nahradit poškozenému ukradenou věc. Údaje o krádeži sdělí DDM místěn příslušnému oddělení PČR, v případě že viníkem je nezletilý ČZÚ tak také orgánu SPOD. DDM nese za děti zodpovědnost pouze v době konání kroužku, děti se bez svolení vedoucího nevzdalují z kroužku, předčasný odchod z kroužku, před oficiálním koncem schůzky, povoluje vedoucí kroužku pouze na základě písemného souhlasu rodičů. Ve všech prostorách DDM i v prostorách, které DDM používá pro svou činnost, je zakázáno držení, užívání a distribuce omamných a návykových látek. Pokud ČZÚ tento zákaz poruší, bude vyloučen z kroužku bez náhrady. Členové zájm. útvarů se svými výkony přičiňují o reprezentaci a dobrou pověst DDM Interní pracovníci DDM Pracovní doba interních zaměstnanců DDM DUHA je 40h týdně. Její rozložení do 4 týdnů je nerovnoměrné, s ohledem na charakter činnosti. Kromě účasti na kroužcích a akcích DDM, které probíhají mimo budovu DDM, jsou povinni ji trávit v DDM Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí. Pracovní doba interních pracovníků DDM je klouzavá, s pevnou částí uprostřed dne a je blíže specifikována v příkazu ředitele č. 3/2012. Další pevnou částí pracovní doby je pro všechny zaměstnance jejich přímá výchovná činnost, tedy vedení jejich kroužků. Pedagogický pracovník realizuje přímou výchovnou činnost v kategorii pedagog volného času. 4

5 Další pevnou částí pracovní doby je pro všechny zaměstnance porada, která probíhá pravidelně jednou týdně. Poslední pevnou částí pracovní doby je pro všechny zaměstnance jejich služba pedagogický dozor. Interní pracovníci (dále už jen IP) jsou povinni si návštěvy lékaře a další soukromé záležitosti plánovat mimo pevně stanovenou pracovní dobu. IP jsou povinni udržovat na svém pracovišti pořádek, pracoviště zamykat. Vypůjčené místnosti a předměty musí být po ukončení činnosti uvedeny do pořádku a vráceny na své místo. IP oznamují příchod a odchod z pracoviště řediteli DDM, případně osobě pověřené zastupováním ředitele, pracovní dobu zaznamenávají do Knihy příchodů a odchodů, kde musí být průkazně uvedena 30ti minutová zákonná přestávka v práci. Služební cesty a dovolené schvaluje ředitel předem na zvláštním tiskopise. IP jsou povinni předem neohlášenou nepřítomnost zdůvodnit do 9.00 hodin příslušeného dne řediteli. měsíční přehled odpracovaných hodin + potvrzení o překážkách v práci jsou IP povinni předložit do 3. dne následujícího měsíce. IP zodpovídají za předložení přehledu odpracovaných hodin externích pracovníků a to podle toho, za které externisty daný šk. rok zodpovídají - každoročně řešeno příkazem ředitele. Zpravidla se přehledy odprac. hodin za externí pracovníky odevzdávají 3x ročně, nicméně pracovníci, kteří požádají o výplatu měsíčně, předkládají přehledy měsíčně. IP zodpovídají za to, že v Denících ZU, za které jsou pro daný šk. rok zodpovědní, je vždy vložen alespoň jeden prázdný formulář Záznamu o úrazu (dále už jen ZoU). Pokud se stane úraz a pracovník, který byl jeho svědkem, formulář vyplní, je povinností IP, který je za daný ZU odpovědný, dodat do deníku další prázdný formulář ZoU. Určená pracovnice sleduje v elektronickém systému E-Matrika platby za kroužky a sděluje nezaplacené úhrady interním pracovníkům, kteří jsou povinni kontaktovat rodiče, kteří nezaplatili nebo se dostavit na kroužek a řešit s nimi tuto situaci osobně. Vše probíhá podle rozpisu, který určuje pracovníkům, o které kroužky se pro daný šk. rok starají. IP jsou povinni se podrobit školení BOZP a to v takových periodách, jaké ukládá zákon. IP zodpovídají za výběr a odbornou přípravu externích vedoucích, účastní se spolu s nimi zahajovacích schůzek, kde provádějí seznámení rodičů a dětí s vnitřním řádem DDM, pokyny BOZP a aktuálními informacemi vztahujícími se k danému školnímu roku IP jsou povinni se řídit platnými právními normami, vnitřními směrnicemi DDM, příkazy ředitele atd Pedagogický dozor služba Za běžný provoz zodpovídá pracovník, vykonávající pedagogický dozor neboli službu. Vykonávat pedagogický dozor je oprávněn pouze interní pracovník DDM. Služby drží interní pracovníci DDM v kanceláři DDM nebo pokud mají v prostorách DDM kroužek, jsou povinni na dveře kanceláře připevnit ceduli s informací, v jaké místnosti se nacházejí. Pracovník služby je povinen odpovídat na dotazy dětí, rodičů a veřejnosti a dále na telefonické dotazy. Je povinen mít u sebe po celou dobu služby telefon DDM. Pracovník, vykonávající dozor - službu musí mít trvalý přehled o pohybu osob a o probíhající činnosti v DDM, je povinen oznámit na místě k tomu určeném, aktuální informace a změny, vztahující se ke dni, ve kterém dozor provádí. Dohlíží na děti, čekající na kroužek, pokud se nedostaví vedoucí, zaměstná děti jiným způsobem. 5

6 Zajišťuje přístup členů a vedoucích kroužků do kluboven, pomáhá vedoucím kroužků s úkony, které potřebují k výuce Pracovníkovi služby se také oznamují závady na zařízení v budově, úrazy a havárie. V případě potřeby zajišťuje první pomoc, event. lékařské ošetření, zajišťuje kontakt s rodiči, přivolává záchrannou službu atd. Dále plní v případě potřeby funkci velitele evakuace, přivolává hasiče, plní úlohu požární hlídky. Dále komunikuje s veřejností a s orgány policie. Povinností služby dále je před svým odchodem pečlivě zkontrolovat jestli jsou zavřena všechna okna, vypnuty všechny elektrospotřebiče a zamčeny všechny dveře kluboven. U vypínacích zásuvek jsou pracovníci povinni je uvést do stavu 0 (nula), u zásuvek, které se nedají vypnout, jsou pracovníci povinni vytáhnout kabely spotřebičů ze zásuvek. Dále je pracovník služby povinen při svém odchodu zamknout kancelář DDM a klíč od ní spolu s klíčem od mříže (vstup do DDM) odnést na vrátnici budovy. Některé dny probíhají kroužky do pozdější doby, než kdy odchází služba. Povinností posledního vedoucího kroužku je zacvaknout za sebou zámek na mříži. (Klíč už byl odnesen službou na vrátnici.) O tomto jsou příslušní vedoucí kroužků poučeni na začátku každého šk. roku Vedoucí zájmového útvaru vede Deník zájmového útvaru do deníku zaznamená celoroční plán práce a na konci roku zhodnotí, jak se podařilo vytyčené cíle naplnit do deníku dále zapíše všechny členy kroužku a také kontaktní údaje na jejich rodiče; nevyplňuje však všechny nadepsané kolonky, řídí se Zákonem o ochraně osobních údajů. Nevyplňuje se rok narození a adresa bydliště. pravidelně zaznamenává docházku a náplň schůzky 3x za rok je povinen odevzdat deník svému určenému internímu pracovníkovi (UIP) DDM, který ho má na starost; tento pracovník zkontroluje vedení deníku a počet odučených hodin a odevzdá tento údaj účetní DDM při vyplňování deníku je povinen řídit se pokyny UIP a vést deník v takového stavu, aby splňoval všechny potřebné náležitosti po ukončení činnosti kroužku, odevzdá deník svému UIP, ten ho zkontroluje, pokud nalezne chyby, je vedoucí kroužku povinen je opravit a potom odevzdá Deník DDM k archivaci je povinen na úvodní schůzce poučit děti o pravidlech chování a ochraně zdraví při práci v kroužku, zdůrazní specifická rizika vyplývající z činnosti konkrétního kroužku a učiní o tom záznam do deníku, nepřítomné členy kroužky poučí dodatečně dále je na úvodní schůzce povinen seznámit děti s Vnitřním řádem a rovněž o tom učinit záznam do deníku, nepřítomné členy seznámí dodatečně přejímá odpovědnost za členy kroužku od doby zahájení až do ukončení kroužku a odchodu z klubovny nebo místa konání schůzky kroužku řeší běžné kázeňské přestupky se členy kroužku, při opakovaném porušování kázně informuje rodiče, případně podá návrh řediteli DDM na vyloučení člena z kroužku, o každém porušení kázně a jeho řešení učiní zápis do deníku každé poranění nebo úraz je povinen zapsat do Knihy úrazů nachází-li se v prostorách DDM, dojde neprodleně do kanceláře DDM, kde oznámí, co se stalo a pokud jde o drobný úraz, zapíše ho do Knihy úrazů, kterou si vyžádá od služby 6

7 pokud kroužek, který vede, neprobíhá v DDM, nebo kroužek probíhá v DDM, ale jde o vážnější úraz, je povinen vyplnit Záznam o úrazu, který je založen v Deníku ZU a předat ho v kanceláři DDM DUHA O úrazu neprodleně telefonicky informuje zákonné zástupce dítěte účastní se schůzek, příp. školení externích pracovníků, které svolává ředitel před sepsáním DPP nebo DPČ je povinen předložit řediteli DDM doklady o vzdělání, které ho opravňuje pracovat jako externí pedagog volného času v DDM pokud potřebné vzdělání nemá, je povinen doplnit si ho a to nejpozději do před sepsáním DPP nebo DPČ je povinen předložit výpis z rejstříku trestů je povinen zúčastnit se pravidelných školení BOZP, což stvrdí svým podpisem po dohodě s pracovníky DDM se účastní příležitostné činnosti DDM 4. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a dalších UZV Všichni účastníci zájmového vzdělávání (dále už jen UZV) se chovají v DDM i mimo něj tak, aby neohrozili zdraví a majetek svůj ani jiných osob. Každý úraz, poranění či nehodu, ke které dojde při kroužku nebo akci DDM hlásí UZV ihned vedoucímu kroužku nebo akce nebo službě v DDM pedagogickému dozoru. UZV je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínači a elektrickým vedením bez dohledu pedagogického pracovníka DDM DUHA. při výuce v tělocvičnách, na hřištích, v keramické dílně, na lezecké stěně a v dalších speciálních prostorách se UZV řídí bezpečnostní předpisy pro tyto učebny a jejich provozními řády. Vedoucí kroužků provedou na první schůzce kroužku každý šk. rok prokazatelné poučení UZV o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci v kroužku a také seznámí UZV s Vnitřním řádem DDM DUHA. UZV, kteří na první hodině chyběli, poučí a seznámí až se dostaví. O seznámení se zásadami BOZP a s Vnitřním řádem provedou záznam do deníku ZU. Poučení o BOZP a PO se provádí rovněž před každou akcí mimo školu. Všichni zaměstnanci DDM jsou povinni oznamovat údaje související s úrazy UZV, poskytovat první pomoc a vést evidenci úrazů podle pokynů vedení školy. Všichni zaměstnanci dodržují předpisy k zajištění BOZP a protipožární předpisy. Pokud zjistí závady a nedostatky, ohrožující zdraví a bezpečnost osob, nebo jiné závady technického rázu, nebo nedostatečné zajištění budovy, je jejich povinností informovat o těchto skutečnostech nadřízeného a v rámci svých schopností a možností zabránit vzniku škody. Pedagogičtí zaměstnanci sledují zdravotní stav UZV a v případě náhlého onemocnění nebo úrazu UZV informují bez zbytečných průtahů vedení DDM a v případě nezletilosti UZV zákonného zástupce. Pokud je třeba doprovod k lékaři, zatelefonuje pracovník DDM ZZ a zajistí, aby si dítě převzali. Pokud není možné sehnat ZZ nebo ten se nemůže dostavit a potřeba lékařského vyšetření se jeví jako neodkladná, zajistí, aby bylo dítě dovedeno k lékaři zletilým pracovníkem DDM. 5. Evidence úrazů Pracovník, který byl svědkem úrazu nebo se o něm dozvěděl jako první, je povinen vyplnit záznam do Knihy úrazů. Kniha úrazů je uložena v šanonu Evidence úrazů, který je uložen v kanceláři. Pokud byl úraz ohlášen UZV nebo jeho zákonnými zástupci dodatečně, záznam provádí opět zaměstnanec, během jehož dohledu k úrazu údajně došlo. 7

8 V knize úrazů se evidují všechny úrazy UZV, ke kterým došlo při práci v kroužcích a na akcích DDM a to nejpozději do 24 hodin od okamžiku, kdy se DDM o úrazu dozví. Jedná-li se o kroužek, který probíhá v prostorách DDM, a jedná-li se drobný úraz, zapíše jej zaměstnanec, který byl svědkem úrazu do Knihy úraz., Na požádání ji dotyčnému zaměstnanci vydá pedagogický dozor služba. Při úrazech, jejichž důsledkem byla nepřítomnost dítěte na aktivitách DDM, a při úrazech smrtelných, vyhotovuje zaměstnanec svědek úrazu - kromě zápisu do Knihy úrazů také Záznam o úrazu na předepsaném formuláři, který je přílohou č. 1 této směrnice, který vloží do šanonu Evidence úrazů. Uvedený formulář Záznam o úrazu (dále už jen ZoU) je vložen v každém deníku ZU. Jedná-li se o kroužek, který neprobíhá v DDM, tak i když jde jen o drobný úraz, který by se normálně napsal jen do Knihy úrazů a ne do předepsaného formuláře ZoU, zapíše ho zaměstnanec DDM svědek úrazu do předepsaného formuláře ZoU a to proto, že tento formulář obsahuje každý deník ZU a je pro něj tedy v danou chvíli dostupný. Zodpovědnost za to, že do každého deníku ZU je vložen nejméně jeden formulář ZoU, nese interní zaměstnanec, který za uvedený kroužek pro daný šk. rok zodpovídá. Interní pracovník je dále povinen doplnit deník ZU o další formulář ZoU, pokud již v něm žádný prázdný není. Součástí šanonu Evidence úrazů jsou tedy kromě Knihy úrazů, kam se zapisují všechny úrazy, Záznamy o úrazech na předepsaných formulářích. Pro účely školských předpisů se smrtelným úrazem rozumí takové poškození zdraví, které způsobilo smrt po úrazu nebo na jehož následky žák zemřel nejpozději do jednoho roku od vzniku úrazu. Pokud šlo o drobný úraz, který nezpůsobil nepřítomnost žáka na zájm. vzdělávání DDM, vyhotoví se ZoU na předepsaném formuláři také na žádost: 1) zákonného zástupce dítěte nebo zletilého UZV 2) zřizovatele 3) zdravotní pojišťovny UZV 4) příslušného inspektorátu České školní inspekce 5) místně příslušného útvaru Policie České republiky (dále už jen PČR) DDM dále vyhotoví ZoU na předepsaném formuláři i v případě lehčích úrazů, pokud je pravděpodobné, že žáku bude poskytnuta náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění způsobené úrazem. Jedno vyhotovení Záznamu o úrazu předá DDM zletilému UZV nebo zákonnému zástupci nezletilého UZV. Pracovník, který vyplnil ZoU, ho neodkladně předá řediteli nebo zástupci ředitele DDM. Ředitel nebo jeho zástupce zapíše úraz do Knihy úrazů a ZoU vloží do šanonu Evidence úrazů. Vedoucí pracovník, který ZoU převzal, informuje o úrazu nezletilého UZV jeho zákonného zástupce, pokud tak již neučinil pracovník, který byl svědkem úrazu. Záznam o úrazu, jehož důsledkem byla nepřítomnost, nebo pokud je pravděpodobné, že žáku bude poskytnuta náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění, převede vedoucí pracovník DDM do elektronické podoby. Ředitel a zástupce mají ve svých PC nainstalován program pro elektronické vyplňování formulářů ZoU. Z následujících důvodů vyplní vedoucí zaměstnanec elektronický formulář ČŠI a elektronicky ho odešle na ČŠI. Je povinen učinit tak nejpozději do pátého dne následujícího měsíce. Pokud zjištěné skutečnosti nasvědčují tomu, že v souvislosti s úrazem byl spáchán trestný čin nebo přestupek, nebo jedná-li se o smrtelný úraz, ohlásí vedoucí pracovník uvedené skutečnosti místně příslušnému útvaru PČR. 8

9 Záznam o smrtelném úrazu zasílá DDM místně příslušnému útvaru PČR do 5 pracovních dnů po ohlášení. Dále DDM nahlásí úraz pojišťovně, u které je pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu. Osobní údaje, které jsou součástí Knihy úrazů, mohou být zpracovávány pouze za účelem evidence úrazů, popřípadě jako podklad pro vyhotovení ZoU a podléhají režimu ochrany osobních údajů podle planých právních předpisů. Závěrečná ustanovení Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřena zástupkyně ředitele DDM DUHA. O kontrolách provádí písemné záznamy. Zrušuje se předchozí znění této směrnice. Podle 30 školského zákona č. 561/2004 Sb. zveřejňuje ředitel školy tento řád na webových stránkách školy v sekci dokumenty, dále na nástěnce u vchodu do DDM. Členové zájmových útvarů jsou s řádem seznámeni na první schůzce kroužku každý šk. rok, pokud na první schůzce nemohou být přítomni, tak na první schůzce, na kterou se dostaví. Všichni zaměstnanci DDM DUHA jsou povinni se s Vnitřním řádem seznámit ihned po svém nástupu do zaměstnání a stvrdit to svým podpisem. Dále jsou povinni se seznámit s každou jeho změnou a opět to potvrdit svým podpisem. O změnách je informuje zástupce ředitele DDM. 9

10 Přílohy Příloha č. 3: Snížení úhrady, vrácení poměrné části nebo celé úhrady za zájmový kroužek S účinností od bylo ředitelkou DDM DUHA stanoveno, že: 1. účastníkovi zájmového vzdělávání může být na jeho žádost snížena úhrada za zájmový kroužek a to z důvodu, že se on nebo jeho rodina nachází v tíživé sociální situaci. Tuto skutečnost je žadatel povinen doložit potvrzením příslušného státního orgánu. Z tohoto důvodu může být odpuštěno 50% nebo 90% úhrady. 2. účastníkovi zájmového vzdělávání může být na jeho žádost snížena úhrada za zájmový kroužek a to pokud tento kroužek již navštěvuje jeho sourozenec, který zaplatil celou úhradu. Druhý, třetí a další sourozenec v jednom kroužku platí pouze 50% ceny kroužku. 3. účastníkovi zájmového vzdělávání může být na jeho žádost vrácena poměrná část úhrady za zájmový kroužek nebo celá úhrada, pokud se nemohl zúčastnit kroužku alespoň 1 měsíc a déle a to z důvodu: - nemoci - přestěhování se do jiného města s nemožností nebo velmi ztíženou možností dojíždět - dalších závažných skutečností, které účastníkovi znemožnily se schůzek kroužku zúčastnit. Tuto skutečnost je žadatel povinen doložit: - potvrzením od lékaře - potvrzením o trvalém bydlišti od místně příslušného obecního úřadu apod. Všechny uvedené slevy z cen kroužků a snížené úhrady se neudělují automaticky, ale na základě žádosti dotyčné osoby, respektive zákonného zástupce dítěte nebo dospělého účastníka zájmového vzdělávání. 10

Základní škola a Mateřská škola logopedická Olomouc. Školní řád. Č. j.: ZŠLG 973 /2012. Osnova:

Základní škola a Mateřská škola logopedická Olomouc. Školní řád. Č. j.: ZŠLG 973 /2012. Osnova: Základní škola a Mateřská škola logopedická Olomouc Školní řád Č. j.: ZŠLG 973 /2012 Osnova: I. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Husova 333 se sídlem Husova 333/II, 377 15 Jindřichův Hradec Vypracoval: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD Pedagogická rada projednala dne: 3.2.2006 Rada školy

Více

Speciální základní škola Bystré, příspěvková organizace se sídlem: Zámecká 1, Bystré 569 92 ORGAIZAČÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLÍ ŘÁD

Speciální základní škola Bystré, příspěvková organizace se sídlem: Zámecká 1, Bystré 569 92 ORGAIZAČÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLÍ ŘÁD Č.j.: Vypracoval: Speciální základní škola Bystré, příspěvková organizace se sídlem: Zámecká 1, Bystré 569 92 ORGAIZAČÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLÍ ŘÁD Pedagogická rada projednala dne 9.10.2012 SZSBy-240/2012 Školská

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené, Olomouc, Kosmonautů 4 P 2.2.3 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY Č.j.: Vypracoval: Schválil: 153/2013-mi Pedagogická rada

Více

Školní řád ZÁKLADNÍ ŠKOLA NERUDOVA, ŘÍČANY, OKRES PRAHA- VÝCHOD AKTUALIZACE K 1.9.2014

Školní řád ZÁKLADNÍ ŠKOLA NERUDOVA, ŘÍČANY, OKRES PRAHA- VÝCHOD AKTUALIZACE K 1.9.2014 Školní řád ZÁKLADNÍ ŠKOLA NERUDOVA, ŘÍČANY, OKRES PRAHA- VÝCHOD AKTUALIZACE K 1.9.2014 Projednáno školskou radou dne: 26.8.2014 Projednáno pedagogickou radou dne: 26.8.2014 Číslo jednací:299/2014/zsnr

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Zlatníky Hodkovice Náves sv. Petra a Pavla 41, 252 41 Dolní Břežany ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: Vypracoval: Schválil: Sm/336//2013 Dana

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7. Mgr. Ilona Kopecká, ředitelka školy. Pedagogická rada projednala dne: 20.6.2013

ŠKOLNÍ ŘÁD. Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7. Mgr. Ilona Kopecká, ředitelka školy. Pedagogická rada projednala dne: 20.6.2013 Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Kopecká, ředitelka školy Mgr. Ilona Kopecká, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne: 20.6.2013 Směrnice nabývá

Více

Základní škola speciální a Praktická škola Černovice Dobešovská 1, 394 94 Černovice

Základní škola speciální a Praktická škola Černovice Dobešovská 1, 394 94 Černovice Základní škola speciální a Praktická škola Černovice Dobešovská 1, 394 94 Černovice Vnitropodniková směrnice 2/2012 Pedagogickou radou projednáno: 31.8.2012 Školská rada schválila dne: 27.9.2012 Platnost

Více

Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Hradec Králové, Nerudova 1180

Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Hradec Králové, Nerudova 1180 Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Hradec Králové, Nerudova 1180 Školní řád Č.j.: 27/03/14 Účinnost od: 1. 9. 2014 Počet příloh: 3 Změny: pozbývá platnosti předchozí školní

Více

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY se sídlem 739 59 Střítež 108 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZŠ/0164/2012 2012/2013 Vypracoval: Schválil: Mgr. Dagmar Machálková, ředitelka školy Mgr. Dagmar Machálková, ředitelka školy Pedagogická

Více

Základní škola Stráž, Stráž 21, okres Tachov ŠKOLNÍ ŘÁD. s platností od 01.09.2007

Základní škola Stráž, Stráž 21, okres Tachov ŠKOLNÍ ŘÁD. s platností od 01.09.2007 Základní škola Stráž, Stráž 21, okres Tachov ŠKOLNÍ ŘÁD s platností od 01.09.2007 1. Úprava schválena na pedagogické radě dne 15. 09. 2012 2. Úprava schválena na pedagogické radě dne 01. 09. 2014 ředitel

Více

Školní řád. Základní umělecká škola Zruč nad Sázavou. Č.j. 104/2014 - S

Školní řád. Základní umělecká škola Zruč nad Sázavou. Č.j. 104/2014 - S Č.j. 104/2014 - S Základní umělecká škola Zruč nad Sázavou Na Pohoří 575, 285 22 Zruč nad Sázavou, IČO 75032945 Školní řád Školní řád Základní umělecké školy Zruč nad Sázavou vydává na základě zákona č.

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace IČO 44555202 3/2014 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace IČO 44555202 3/2014 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace IČO 44555202 3/2014 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Obsah: ČL. 1 Poslání školní družiny ČL. 2 Práva a povinností dětí a jejich zákonných

Více

Střední škola a Základní škola Tišnov. Školní řád. Střední škola. Účinnost: od 1.2.2015. Podpis ředitele školy:

Střední škola a Základní škola Tišnov. Školní řád. Střední škola. Účinnost: od 1.2.2015. Podpis ředitele školy: Střední škola a Základní škola Tišnov Školní řád Střední škola Účinnost: od 1.2.2015 Podpis ředitele školy: 1. Ředitel školy vydává, po projednání s pracovníky školy a se souhlasem školské rady na základě

Více

Dům dětí a mládeže Olomouc VNITŘNÍ ŘÁD

Dům dětí a mládeže Olomouc VNITŘNÍ ŘÁD Strana 1 Dům dětí a mládeže Olomouc Datum platnosti: 24. 9. 2007 Výtisk číslo: 3 Nahrazuje: Vnitřní řád Domu dětí a mládeže Olomouc ze dne 1. 10. 2003. Funkce Jméno Datum Podpis Zpracoval: Ředitel DDM

Více

Základní škola Přerov nad Labem, okres Nymburk příspěvková organizace čp.112, 289 16 Přerov nad Labem ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola Přerov nad Labem, okres Nymburk příspěvková organizace čp.112, 289 16 Přerov nad Labem ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola Přerov nad Labem, okres Nymburk příspěvková organizace čp.112, 289 16 Přerov nad Labem ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 188 / 2005 Vypracovala: PaedDr.Irena Jarešová Schválila: PaedDr.Irena Jarešová Pedagogická

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vypracovala: Schválila: Základní škola J. Gutha-Jarkovského, příspěvková organizace se sídlem Praha 1, Truhlářská 22 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD PhDr. Jitka Kendíková, ředitelka školy PhDr. Jitka

Více

Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace Hrabová 52, 789 01 Zábřeh Tel. 583449138 IČO 75029405

Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace Hrabová 52, 789 01 Zábřeh Tel. 583449138 IČO 75029405 Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace Hrabová 52, 789 01 Zábřeh Tel. 583449138 IČO 75029405 Š k o l n í ř á d ZŠ Projednán na pedagogické radě dne 27. 8. 2013,

Více

Školní řád. Organizační řád školy školní řád - součást 2 školní řád strana 1

Školní řád. Organizační řád školy školní řád - součást 2 školní řád strana 1 Sportovní soukromá základní škola s.r.o. Podkrušnohorská 1677, 436 01 Litvínov Organizační řád školy Část č. 2 školní řád Čj.: Vypracoval:. Mgr.Pavel Škramlík, ředitel školy Schválil: Mgr.Pavel Škramlík,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY. část: 17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY. Základní škola a Mateřská škola Tupesy, příspěvková organizace, 68707, Tupesy 112

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY. část: 17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY. Základní škola a Mateřská škola Tupesy, příspěvková organizace, 68707, Tupesy 112 Základní škola a Mateřská škola Tupesy, příspěvková organizace, 68707, Tupesy 112 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada projednala dne: 27.8.2012 Vypracoval: Mgr.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Jirkov, Krušnohorská 1675, okres Chomutov

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Jirkov, Krušnohorská 1675, okres Chomutov Mgr. Martin Reihs 2014/2015 2014/2015 OBSAH Obecná ustanovení... 2 A. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců... 2 1. Žáci mají právo:... 2 2. Žáci jsou povinni:... 2 3. Zákonní zástupci žáků

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD SZŠ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, BRNO, JASELSKÁ 7/9 OBORY: RAZÍTKO ŠKOLY PODPIS ŘEDITELKY ŠKOLY. PhDr. Jarmila Kelnarová, PhD.

ŠKOLNÍ ŘÁD SZŠ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, BRNO, JASELSKÁ 7/9 OBORY: RAZÍTKO ŠKOLY PODPIS ŘEDITELKY ŠKOLY. PhDr. Jarmila Kelnarová, PhD. RAZÍTKO ŠKOLY OBORY: PODPIS ŘEDITELKY ŠKOLY PhDr. Jarmila Kelnarová, PhD. STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, BRNO, JASELSKÁ 7/9 Zdravotnický asistent denní i večerní forma studia Zdravotnické lyceum Sociální

Více

Střední uměleckoprůmyslová škola s.r.o. Československé armády 481, 738 01 Frýdek-Místek

Střední uměleckoprůmyslová škola s.r.o. Československé armády 481, 738 01 Frýdek-Místek Střední uměleckoprůmyslová škola s.r.o. Československé armády 481, 738 01 Frýdek-Místek ŠKOLNÍ ŘÁD pro učitele, žáky a ostatní pedagogické zaměstnance Telefon: 558 646 246 E-mail: sekretariat@sumprum.cz

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Článek 1. Všeobecná ustanovení

ŠKOLNÍ ŘÁD. Článek 1. Všeobecná ustanovení Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, Směrnice školy Číslo jednací: MSŠ/700/2014 Datum vyhotovení: 26. 6. 2014 Účinnost od: 1. 9. 2014 Ukončení účinnosti: ŠKOLNÍ ŘÁD Článek

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Teplice, Koperníkova 2592 Koperníkova 2592, Teplice www.zskopernikova.cz ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j.: 012/2012/SM Vypracovala: Schválila: Spisový

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15, příspěvková organizace se sídlem Sochorova 15, 682 01 Vyškov ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Schválil: Mgr. Eva Novotná RNDr. Petr Hájek Pedagogická

Více

Základní škola a mateřská škola Postřekov, příspěvková organizace. Školní řád

Základní škola a mateřská škola Postřekov, příspěvková organizace. Školní řád Základní škola a mateřská škola Postřekov, příspěvková organizace Školní řád Projednáno na pedagogické radě školy dne 1. 9. 2014 se schválenou platností od 1. 9. 2014 1 Obsah: Školní řád 1. Práva a povinnosti

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, C. BOUDY 1188 Cyrila Boudy 1188, 272 01 Kladno ŠKOLNÍ ŘÁD

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, C. BOUDY 1188 Cyrila Boudy 1188, 272 01 Kladno ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, C. BOUDY 1188 Cyrila Boudy 1188, 272 01 Kladno ŠKOLNÍ ŘÁD Ing. Zuzana Chvojková ředitelka Tento Školní řád byl schválen Školskou radou dne 7. května 2014, projednán pedagogickou

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Schválil: Školní družina při ZŠ Hlučín, Hornická 7, okr. Opava, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada projednala dne: Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 9. 2014

Více

Školní řád Ř - 03-1. Počet stran: 1/25 Vydání č.: 1.0. Schválil: Mgr. Richard Červený. Zpracoval: Mgr. Richard Červený. Platnost od: 01.09.

Školní řád Ř - 03-1. Počet stran: 1/25 Vydání č.: 1.0. Schválil: Mgr. Richard Červený. Zpracoval: Mgr. Richard Červený. Platnost od: 01.09. Počet stran: 1/25 Obsah: A 1. Práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců ve škole a pravidla vzájemných vztahů žáků a zákonných zástupců žáků s pedagogickými pracovníky. 1.1 Práva a povinnosti žáků ve

Více