Přehled revizí: Číslo účinnost od popis změn Celkové přepracování

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přehled revizí: Číslo účinnost od popis změn 1 1. 1. 2006 2 1. 10. 2012 3 1. 2. 2014 Celkové přepracování"

Transkript

1 Vnitřní směrnice č. II VNITŘNÍ ŘÁD Č.j.: 40/2014 Spisový znak: Skartační znak: A 5 Vydal: Mgr. Š. Svobodová funkce: ředitelka organizace podpis: Účinnost od: Přehled revizí: Číslo účinnost od popis změn Celkové přepracování Seznam příloh: 1. Metoda výpočtu nákladů 1 hodiny provozu v DDM 2. Úplata za zájmové vzdělávání 3. Snížení úhrady, vrácení poměrné části nebo celé úhrady za zájmový kroužek 4. Text, který obsahuje leták Nabídka kroužků na každý šk. rok 5. Určení doby trvání akce 6. Souhrnná zpráva o průběhu akce a vyúčtování 7. Záznam o úrazu Obsah Obecná ustanovení Provoz a vnitřní režim Režim při akcích mimo DDM Práva a povinnosti účastníků zájm.vzdělávání a jejich vzájemné vztahy Členové zájmových útvarů Interní pracovníci DDM Pedagogický dozor služba Vedoucí zájmového útvaru Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a dalších UZV Evidence úrazů... 7 Závěrečná ustanovení... 9 Přílohy Vysvětlivky zkratek DDM Dům dětí a mládeže IP/IZ Interní pracovník/interní zaměstnanec UnO Ústí nad Orlicí EP/EZ Externí pracovník/externí zaměstnanec BOZ Bezpečnost a ochrana zdraví ZoU Záznam o úrazu ČZU členové zájmových útvarů ZU zájmový útvar ZZ zákonný zástupce UIP určený interní pracovník PČR Policie české republiky UZV účastník zájmového vzdělávání 1

2 Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici. 1. Provoz a vnitřní režim Provoz DDM DUHA (dále už jen DDM) probíhá především v místě sídla organizace - v budově ateliérů SŠUP, Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí, dále v pronajatých tělocvičnách základních a středních škol a dalších organizací v Ústí nad Orlicí (dále už jen UnO), venkovních prostorách hřišť a dalších vnitřních i venkovních prostorách. Dále probíhá provoz na 2 odloučených pracovištích - v KD v Letohradě a v ZŠ Habrmanova v České Třebové. Přehled o rozmístění kroužků, jejich časový rozvrh a personální zabezpečení jsou na každý šk. rok řešeny novými příkazy ředitele, které jsou zveřejněny na přístupném místě, obvykle rozvěšeny na nástěnce v kanceláři DDM. Běžný provoz zajišťují interní a externí pracovníci DDM v určených prostorách. V pracovních dnech začíná běžný provoz DDM v 8h. Provozní doba pro veřejnost je pro každý šk. rok vydávána nově jako příkaz ředitele a to zvlášť provozní doba kanceláře účetní, provozní doba kanceláře DDM a provozní doba dalších činností jako např. volně přístupný Internet, stolní fotbal, elektronické šipky a další. Tyto provozní doby jsou pro každý šk. rok uvedeny na webových stránkách organizace a dále na nástěnce na chodbě při vstupu do DDM. Provozní doba horolezecké stěny visí na dveřích místnosti, kde se horolezecká stěna nachází, a dále je uvedena na webových stránkách DDM. Provozní řád horolezecké stěny je vyvěšen na stěně v místnosti horolezecké stěny Kroužky obvykle probíhají ve všední dny v odpoledních a večerních hodinách pokud není s vedoucím kroužku dohodnuto jinak. O svátcích a školních prázdninách probíhají schůzky kroužků pouze pokud o to vedoucí kroužku předem požádá a umožňuje to provozní situace DDM. O tom, že kroužek bude probíhat i o svátcích nebo prázdninách, je vedoucí kroužku povinen předem informovat členy kroužku, v případě nezletilosti, jejich zákonné zástupce. Podle rozpisu kroužků na daný šk. rok jsou příkazem ředitele také každoročně řešeny služby v DDM pedagogický dozor. Provoz v DDM může probíhat i o sobotách a nedělích, svátcích a prázdninách, jsou-li na tyto dny naplánovány akce. Prostory, které má DDM v nájmu, mohou využívat i další organizace a jednotlivci na základě oboustranné dohody, pokud tato dohoda nemá komerční charakter. Organizace nebo jednotlivci podají písemnou objednávku na využití prostor, na jejímž základě je jim po uskutečnění akce účetní DDM vystavena faktura za využité energie a služby související s využíváním prostor. Po celém areálu DDM a ve všech prostorách, kde se konají kroužky, je zakázáno držení, užívání a distribuce omamných a návykových látek V prostorách DDM je zakázána činnost a propagace politických stran a hnutí a dále reklama, která je v rozporu s cíli a obsahem vzdělávání a rovněž reklama na výrobky ohrožující zdraví, psychický nebo morální vývoj dětí a mládeže či poškozujících životní prostředí. 2

3 2. Režim při akcích mimo DDM Bezpečnost a ochranu zdraví (dále už jen BOZ) členů zájmových útvarů (dále už jen ČZÚ) při akcích mimo místo, kde se obvykle koná kroužek (dále už jen při akcích mimo DDM), zajišťuje DDM vždy nejméně jedním zaměstnancem školy - pedagogickým pracovníkem. Společně s ním může akci zajišťovat i zaměstnanec, který není pedagogickým pracovníkem, pokud je zletilý a způsobilý k právním úkonům. Při akcích mimo DDM, nesmí na jednu osobu zajišťující BOZ připadnout více než 25 dětí. Při akcích mimo DDM zajišťuje organizující pedagog BOZ po dobu, která byla akci vymezena. Směrodatné je to, co DDM uvedl v písemném oznámení zákonným zástupcům (dále už jen ZZ), tzn. od doby srazu do doby ukončení akce. Děti přinesou před započetím akce písemné sdělení od ZZ, kde ZZ vyplní, jestli si dítě vyzvednou nebo může z akce odejít samo. Pokud si dítě nevyzvednou, pracovník je povinen zatelefonovat ZZ na číslo uvedené v přihlášce a zajistit, aby se ZZ pro dítě dostavil. U akcí, které jsou závislé např. na dopravě autobusem, uvádí DDM jen předpokládaný příjezd. Pokud se příjezd uskuteční dříve než je uvedeno a dítě na základě písemného sdělení ZZ odejde samo, nenese za něj po jeho odchodu pracovník DDM žádnou odpovědnost. O akci konané mimo DDM nebo mimo běžné místo konání kroužku jsou ČZÚ a jejich ZZ písemně informováni (stačí SMS nebo ) alespoň 2 dny dopředu. Za děti, které se zúčastní soutěže nebo školní olympiády pořádané DDM DUHA, nese odpovědnost DDM DUHA pouze v době konání olympiády. Po dobu dopravy na tuto soutěž a z ní, zajišťuje BOZ vysílající škola, tzn. pedagogický dozor této školy. 3. Práva a povinnosti účastníků zájm.vzdělávání a jejich vzájemné vztahy Účastníky zájmového vzdělávání jsou podle 1, Vyhlášky č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání děti, žáci a studenti; účastníky mohou být také pedagogičtí pracovníci, zákonní zástupci nezletilých účastníků, popřípadě další fyzické osoby Členové zájmových útvarů (a v případě právních úkonů, pokud jsou nezletilí, jejich zákonní zástupci) řádnými členy se stávají odevzdáním písemné přihlášky s podpisem svým (u zletilých členů) nebo svých ZZ (u nezletilých členů) a uhrazením stanoveného poplatku platbu za kroužek jsou povinni uhradit do dne, kdy proběhne první schůzka kroužku jsou povinni zaplatit kroužek na celý rok; DDM nepřijímá platby na pololetí mají právo požádat o vrácení peněz, pokud se jim nebude v kroužku líbit, a to nejpozději do daného roku jsou pojištěni až po zaplacení poplatku, tzn. dokud nezaplatí, stane-li se jim úraz nebo způsobí-li škodu, nemohou nárokovat plnění mají právo zaplatit ve dvou splátkách pokud je roční cena kroužku vyšší než 1000Kč a to 50% do dne, kdy proběhne první schůzka kroužku, a zbylých 50% do mají právo na snížení úhrady, vrácení poměrné části nebo celé úhrady za zájmový kroužek za urč. podmínek, které jsou uvedeny v příloze č. 1 této směrnice pokud nastoupí do kroužku později, a to až do , platí vždy celou částku na rok. I když je částka vyšší než 1000Kč, po jsou povinni zaplatit ji najednou. Pokud nastoupí 1.1. a později, platí 50% z ceny kroužku. Žádné další poměrné platby, např. za 2 nebo 3 měsíce DDM nepřijímá. jsou do zájm. útvarů DDM DUHA přijímáni nejpozději

4 dodržují pravidla chování, s nimiž je vedoucí seznámí na první schůzce, jsou povinni se seznámit se zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v kroužku a dále Vnitřním řádem DDM DUHA do kroužku dochází včas, případnou neúčast omluví v kanceláři DDM nebo u vedoucího kroužku v klubovnách se nezdržují bez vedoucího všechny závady i poranění hlásí ihned vedoucímu, nebo v kanceláři DDM službě na chodbách se chovají ukázněně, v prostorách horolezecké stěny dodržují Provozní řád horolezecké stěny řídí se pokyny vedoucího kroužku, případně pracovníků DDM, své pracovní místo udržují v čistotě a pořádku, odpadky odkládají do nádob na smetí, chrání a nepoškozují majetek DDM pokud se účastní akce DDM, která probíhá mimo budovu DDM, nebo prázdninové činnosti, respektují a dodržují zvláštní pravidla a režim dne, stanovený pro tyto akce pokud poruší pravidla chování a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví, s kterými byli seznámeni na první schůzce, a díky tomu způsobí škodu, nebo pokud způsobí škodu úmyslným jednáním nebo z nedbalosti, nevztahuje se na takto vzniklou škodu pojištění a jsou tedy povinni ji Domu dětí a mládeže nahradit porušují-li opakovaně pokyny vedoucího a chovají-li se neukázněně, mohou být z činnosti kroužku vyloučeni; O vyloučení rozhoduje ředitel na základě návrhu vedoucího kroužku. V těchto případech se nevrací složené zápisné. dbají na dostatečné zajištění svých věcí. Případné ztráty hlásí neprodleně svému vedoucímu kroužku nebo v kanceláři DDM DUHA Do DDM nosí pouze věci potřebné k práci v kroužku, cenné věci do DDM nenosí. Hodinky, šperky, mobilní telefony apod. mají neustále u sebe. Za tyto věci odložené v prostorách DDM nenese DDM odpovědnost. Pokud je ČZÚ odhalen jako viník krádeže v DDM je povinen nahradit poškozenému ukradenou věc. Údaje o krádeži sdělí DDM místěn příslušnému oddělení PČR, v případě že viníkem je nezletilý ČZÚ tak také orgánu SPOD. DDM nese za děti zodpovědnost pouze v době konání kroužku, děti se bez svolení vedoucího nevzdalují z kroužku, předčasný odchod z kroužku, před oficiálním koncem schůzky, povoluje vedoucí kroužku pouze na základě písemného souhlasu rodičů. Ve všech prostorách DDM i v prostorách, které DDM používá pro svou činnost, je zakázáno držení, užívání a distribuce omamných a návykových látek. Pokud ČZÚ tento zákaz poruší, bude vyloučen z kroužku bez náhrady. Členové zájm. útvarů se svými výkony přičiňují o reprezentaci a dobrou pověst DDM Interní pracovníci DDM Pracovní doba interních zaměstnanců DDM DUHA je 40h týdně. Její rozložení do 4 týdnů je nerovnoměrné, s ohledem na charakter činnosti. Kromě účasti na kroužcích a akcích DDM, které probíhají mimo budovu DDM, jsou povinni ji trávit v DDM Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí. Pracovní doba interních pracovníků DDM je klouzavá, s pevnou částí uprostřed dne a je blíže specifikována v příkazu ředitele č. 3/2012. Další pevnou částí pracovní doby je pro všechny zaměstnance jejich přímá výchovná činnost, tedy vedení jejich kroužků. Pedagogický pracovník realizuje přímou výchovnou činnost v kategorii pedagog volného času. 4

5 Další pevnou částí pracovní doby je pro všechny zaměstnance porada, která probíhá pravidelně jednou týdně. Poslední pevnou částí pracovní doby je pro všechny zaměstnance jejich služba pedagogický dozor. Interní pracovníci (dále už jen IP) jsou povinni si návštěvy lékaře a další soukromé záležitosti plánovat mimo pevně stanovenou pracovní dobu. IP jsou povinni udržovat na svém pracovišti pořádek, pracoviště zamykat. Vypůjčené místnosti a předměty musí být po ukončení činnosti uvedeny do pořádku a vráceny na své místo. IP oznamují příchod a odchod z pracoviště řediteli DDM, případně osobě pověřené zastupováním ředitele, pracovní dobu zaznamenávají do Knihy příchodů a odchodů, kde musí být průkazně uvedena 30ti minutová zákonná přestávka v práci. Služební cesty a dovolené schvaluje ředitel předem na zvláštním tiskopise. IP jsou povinni předem neohlášenou nepřítomnost zdůvodnit do 9.00 hodin příslušeného dne řediteli. měsíční přehled odpracovaných hodin + potvrzení o překážkách v práci jsou IP povinni předložit do 3. dne následujícího měsíce. IP zodpovídají za předložení přehledu odpracovaných hodin externích pracovníků a to podle toho, za které externisty daný šk. rok zodpovídají - každoročně řešeno příkazem ředitele. Zpravidla se přehledy odprac. hodin za externí pracovníky odevzdávají 3x ročně, nicméně pracovníci, kteří požádají o výplatu měsíčně, předkládají přehledy měsíčně. IP zodpovídají za to, že v Denících ZU, za které jsou pro daný šk. rok zodpovědní, je vždy vložen alespoň jeden prázdný formulář Záznamu o úrazu (dále už jen ZoU). Pokud se stane úraz a pracovník, který byl jeho svědkem, formulář vyplní, je povinností IP, který je za daný ZU odpovědný, dodat do deníku další prázdný formulář ZoU. Určená pracovnice sleduje v elektronickém systému E-Matrika platby za kroužky a sděluje nezaplacené úhrady interním pracovníkům, kteří jsou povinni kontaktovat rodiče, kteří nezaplatili nebo se dostavit na kroužek a řešit s nimi tuto situaci osobně. Vše probíhá podle rozpisu, který určuje pracovníkům, o které kroužky se pro daný šk. rok starají. IP jsou povinni se podrobit školení BOZP a to v takových periodách, jaké ukládá zákon. IP zodpovídají za výběr a odbornou přípravu externích vedoucích, účastní se spolu s nimi zahajovacích schůzek, kde provádějí seznámení rodičů a dětí s vnitřním řádem DDM, pokyny BOZP a aktuálními informacemi vztahujícími se k danému školnímu roku IP jsou povinni se řídit platnými právními normami, vnitřními směrnicemi DDM, příkazy ředitele atd Pedagogický dozor služba Za běžný provoz zodpovídá pracovník, vykonávající pedagogický dozor neboli službu. Vykonávat pedagogický dozor je oprávněn pouze interní pracovník DDM. Služby drží interní pracovníci DDM v kanceláři DDM nebo pokud mají v prostorách DDM kroužek, jsou povinni na dveře kanceláře připevnit ceduli s informací, v jaké místnosti se nacházejí. Pracovník služby je povinen odpovídat na dotazy dětí, rodičů a veřejnosti a dále na telefonické dotazy. Je povinen mít u sebe po celou dobu služby telefon DDM. Pracovník, vykonávající dozor - službu musí mít trvalý přehled o pohybu osob a o probíhající činnosti v DDM, je povinen oznámit na místě k tomu určeném, aktuální informace a změny, vztahující se ke dni, ve kterém dozor provádí. Dohlíží na děti, čekající na kroužek, pokud se nedostaví vedoucí, zaměstná děti jiným způsobem. 5

6 Zajišťuje přístup členů a vedoucích kroužků do kluboven, pomáhá vedoucím kroužků s úkony, které potřebují k výuce Pracovníkovi služby se také oznamují závady na zařízení v budově, úrazy a havárie. V případě potřeby zajišťuje první pomoc, event. lékařské ošetření, zajišťuje kontakt s rodiči, přivolává záchrannou službu atd. Dále plní v případě potřeby funkci velitele evakuace, přivolává hasiče, plní úlohu požární hlídky. Dále komunikuje s veřejností a s orgány policie. Povinností služby dále je před svým odchodem pečlivě zkontrolovat jestli jsou zavřena všechna okna, vypnuty všechny elektrospotřebiče a zamčeny všechny dveře kluboven. U vypínacích zásuvek jsou pracovníci povinni je uvést do stavu 0 (nula), u zásuvek, které se nedají vypnout, jsou pracovníci povinni vytáhnout kabely spotřebičů ze zásuvek. Dále je pracovník služby povinen při svém odchodu zamknout kancelář DDM a klíč od ní spolu s klíčem od mříže (vstup do DDM) odnést na vrátnici budovy. Některé dny probíhají kroužky do pozdější doby, než kdy odchází služba. Povinností posledního vedoucího kroužku je zacvaknout za sebou zámek na mříži. (Klíč už byl odnesen službou na vrátnici.) O tomto jsou příslušní vedoucí kroužků poučeni na začátku každého šk. roku Vedoucí zájmového útvaru vede Deník zájmového útvaru do deníku zaznamená celoroční plán práce a na konci roku zhodnotí, jak se podařilo vytyčené cíle naplnit do deníku dále zapíše všechny členy kroužku a také kontaktní údaje na jejich rodiče; nevyplňuje však všechny nadepsané kolonky, řídí se Zákonem o ochraně osobních údajů. Nevyplňuje se rok narození a adresa bydliště. pravidelně zaznamenává docházku a náplň schůzky 3x za rok je povinen odevzdat deník svému určenému internímu pracovníkovi (UIP) DDM, který ho má na starost; tento pracovník zkontroluje vedení deníku a počet odučených hodin a odevzdá tento údaj účetní DDM při vyplňování deníku je povinen řídit se pokyny UIP a vést deník v takového stavu, aby splňoval všechny potřebné náležitosti po ukončení činnosti kroužku, odevzdá deník svému UIP, ten ho zkontroluje, pokud nalezne chyby, je vedoucí kroužku povinen je opravit a potom odevzdá Deník DDM k archivaci je povinen na úvodní schůzce poučit děti o pravidlech chování a ochraně zdraví při práci v kroužku, zdůrazní specifická rizika vyplývající z činnosti konkrétního kroužku a učiní o tom záznam do deníku, nepřítomné členy kroužky poučí dodatečně dále je na úvodní schůzce povinen seznámit děti s Vnitřním řádem a rovněž o tom učinit záznam do deníku, nepřítomné členy seznámí dodatečně přejímá odpovědnost za členy kroužku od doby zahájení až do ukončení kroužku a odchodu z klubovny nebo místa konání schůzky kroužku řeší běžné kázeňské přestupky se členy kroužku, při opakovaném porušování kázně informuje rodiče, případně podá návrh řediteli DDM na vyloučení člena z kroužku, o každém porušení kázně a jeho řešení učiní zápis do deníku každé poranění nebo úraz je povinen zapsat do Knihy úrazů nachází-li se v prostorách DDM, dojde neprodleně do kanceláře DDM, kde oznámí, co se stalo a pokud jde o drobný úraz, zapíše ho do Knihy úrazů, kterou si vyžádá od služby 6

7 pokud kroužek, který vede, neprobíhá v DDM, nebo kroužek probíhá v DDM, ale jde o vážnější úraz, je povinen vyplnit Záznam o úrazu, který je založen v Deníku ZU a předat ho v kanceláři DDM DUHA O úrazu neprodleně telefonicky informuje zákonné zástupce dítěte účastní se schůzek, příp. školení externích pracovníků, které svolává ředitel před sepsáním DPP nebo DPČ je povinen předložit řediteli DDM doklady o vzdělání, které ho opravňuje pracovat jako externí pedagog volného času v DDM pokud potřebné vzdělání nemá, je povinen doplnit si ho a to nejpozději do před sepsáním DPP nebo DPČ je povinen předložit výpis z rejstříku trestů je povinen zúčastnit se pravidelných školení BOZP, což stvrdí svým podpisem po dohodě s pracovníky DDM se účastní příležitostné činnosti DDM 4. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a dalších UZV Všichni účastníci zájmového vzdělávání (dále už jen UZV) se chovají v DDM i mimo něj tak, aby neohrozili zdraví a majetek svůj ani jiných osob. Každý úraz, poranění či nehodu, ke které dojde při kroužku nebo akci DDM hlásí UZV ihned vedoucímu kroužku nebo akce nebo službě v DDM pedagogickému dozoru. UZV je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínači a elektrickým vedením bez dohledu pedagogického pracovníka DDM DUHA. při výuce v tělocvičnách, na hřištích, v keramické dílně, na lezecké stěně a v dalších speciálních prostorách se UZV řídí bezpečnostní předpisy pro tyto učebny a jejich provozními řády. Vedoucí kroužků provedou na první schůzce kroužku každý šk. rok prokazatelné poučení UZV o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci v kroužku a také seznámí UZV s Vnitřním řádem DDM DUHA. UZV, kteří na první hodině chyběli, poučí a seznámí až se dostaví. O seznámení se zásadami BOZP a s Vnitřním řádem provedou záznam do deníku ZU. Poučení o BOZP a PO se provádí rovněž před každou akcí mimo školu. Všichni zaměstnanci DDM jsou povinni oznamovat údaje související s úrazy UZV, poskytovat první pomoc a vést evidenci úrazů podle pokynů vedení školy. Všichni zaměstnanci dodržují předpisy k zajištění BOZP a protipožární předpisy. Pokud zjistí závady a nedostatky, ohrožující zdraví a bezpečnost osob, nebo jiné závady technického rázu, nebo nedostatečné zajištění budovy, je jejich povinností informovat o těchto skutečnostech nadřízeného a v rámci svých schopností a možností zabránit vzniku škody. Pedagogičtí zaměstnanci sledují zdravotní stav UZV a v případě náhlého onemocnění nebo úrazu UZV informují bez zbytečných průtahů vedení DDM a v případě nezletilosti UZV zákonného zástupce. Pokud je třeba doprovod k lékaři, zatelefonuje pracovník DDM ZZ a zajistí, aby si dítě převzali. Pokud není možné sehnat ZZ nebo ten se nemůže dostavit a potřeba lékařského vyšetření se jeví jako neodkladná, zajistí, aby bylo dítě dovedeno k lékaři zletilým pracovníkem DDM. 5. Evidence úrazů Pracovník, který byl svědkem úrazu nebo se o něm dozvěděl jako první, je povinen vyplnit záznam do Knihy úrazů. Kniha úrazů je uložena v šanonu Evidence úrazů, který je uložen v kanceláři. Pokud byl úraz ohlášen UZV nebo jeho zákonnými zástupci dodatečně, záznam provádí opět zaměstnanec, během jehož dohledu k úrazu údajně došlo. 7

8 V knize úrazů se evidují všechny úrazy UZV, ke kterým došlo při práci v kroužcích a na akcích DDM a to nejpozději do 24 hodin od okamžiku, kdy se DDM o úrazu dozví. Jedná-li se o kroužek, který probíhá v prostorách DDM, a jedná-li se drobný úraz, zapíše jej zaměstnanec, který byl svědkem úrazu do Knihy úraz., Na požádání ji dotyčnému zaměstnanci vydá pedagogický dozor služba. Při úrazech, jejichž důsledkem byla nepřítomnost dítěte na aktivitách DDM, a při úrazech smrtelných, vyhotovuje zaměstnanec svědek úrazu - kromě zápisu do Knihy úrazů také Záznam o úrazu na předepsaném formuláři, který je přílohou č. 1 této směrnice, který vloží do šanonu Evidence úrazů. Uvedený formulář Záznam o úrazu (dále už jen ZoU) je vložen v každém deníku ZU. Jedná-li se o kroužek, který neprobíhá v DDM, tak i když jde jen o drobný úraz, který by se normálně napsal jen do Knihy úrazů a ne do předepsaného formuláře ZoU, zapíše ho zaměstnanec DDM svědek úrazu do předepsaného formuláře ZoU a to proto, že tento formulář obsahuje každý deník ZU a je pro něj tedy v danou chvíli dostupný. Zodpovědnost za to, že do každého deníku ZU je vložen nejméně jeden formulář ZoU, nese interní zaměstnanec, který za uvedený kroužek pro daný šk. rok zodpovídá. Interní pracovník je dále povinen doplnit deník ZU o další formulář ZoU, pokud již v něm žádný prázdný není. Součástí šanonu Evidence úrazů jsou tedy kromě Knihy úrazů, kam se zapisují všechny úrazy, Záznamy o úrazech na předepsaných formulářích. Pro účely školských předpisů se smrtelným úrazem rozumí takové poškození zdraví, které způsobilo smrt po úrazu nebo na jehož následky žák zemřel nejpozději do jednoho roku od vzniku úrazu. Pokud šlo o drobný úraz, který nezpůsobil nepřítomnost žáka na zájm. vzdělávání DDM, vyhotoví se ZoU na předepsaném formuláři také na žádost: 1) zákonného zástupce dítěte nebo zletilého UZV 2) zřizovatele 3) zdravotní pojišťovny UZV 4) příslušného inspektorátu České školní inspekce 5) místně příslušného útvaru Policie České republiky (dále už jen PČR) DDM dále vyhotoví ZoU na předepsaném formuláři i v případě lehčích úrazů, pokud je pravděpodobné, že žáku bude poskytnuta náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění způsobené úrazem. Jedno vyhotovení Záznamu o úrazu předá DDM zletilému UZV nebo zákonnému zástupci nezletilého UZV. Pracovník, který vyplnil ZoU, ho neodkladně předá řediteli nebo zástupci ředitele DDM. Ředitel nebo jeho zástupce zapíše úraz do Knihy úrazů a ZoU vloží do šanonu Evidence úrazů. Vedoucí pracovník, který ZoU převzal, informuje o úrazu nezletilého UZV jeho zákonného zástupce, pokud tak již neučinil pracovník, který byl svědkem úrazu. Záznam o úrazu, jehož důsledkem byla nepřítomnost, nebo pokud je pravděpodobné, že žáku bude poskytnuta náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění, převede vedoucí pracovník DDM do elektronické podoby. Ředitel a zástupce mají ve svých PC nainstalován program pro elektronické vyplňování formulářů ZoU. Z následujících důvodů vyplní vedoucí zaměstnanec elektronický formulář ČŠI a elektronicky ho odešle na ČŠI. Je povinen učinit tak nejpozději do pátého dne následujícího měsíce. Pokud zjištěné skutečnosti nasvědčují tomu, že v souvislosti s úrazem byl spáchán trestný čin nebo přestupek, nebo jedná-li se o smrtelný úraz, ohlásí vedoucí pracovník uvedené skutečnosti místně příslušnému útvaru PČR. 8

9 Záznam o smrtelném úrazu zasílá DDM místně příslušnému útvaru PČR do 5 pracovních dnů po ohlášení. Dále DDM nahlásí úraz pojišťovně, u které je pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu. Osobní údaje, které jsou součástí Knihy úrazů, mohou být zpracovávány pouze za účelem evidence úrazů, popřípadě jako podklad pro vyhotovení ZoU a podléhají režimu ochrany osobních údajů podle planých právních předpisů. Závěrečná ustanovení Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřena zástupkyně ředitele DDM DUHA. O kontrolách provádí písemné záznamy. Zrušuje se předchozí znění této směrnice. Podle 30 školského zákona č. 561/2004 Sb. zveřejňuje ředitel školy tento řád na webových stránkách školy v sekci dokumenty, dále na nástěnce u vchodu do DDM. Členové zájmových útvarů jsou s řádem seznámeni na první schůzce kroužku každý šk. rok, pokud na první schůzce nemohou být přítomni, tak na první schůzce, na kterou se dostaví. Všichni zaměstnanci DDM DUHA jsou povinni se s Vnitřním řádem seznámit ihned po svém nástupu do zaměstnání a stvrdit to svým podpisem. Dále jsou povinni se seznámit s každou jeho změnou a opět to potvrdit svým podpisem. O změnách je informuje zástupce ředitele DDM. 9

10 Přílohy Příloha č. 3: Snížení úhrady, vrácení poměrné části nebo celé úhrady za zájmový kroužek S účinností od bylo ředitelkou DDM DUHA stanoveno, že: 1. účastníkovi zájmového vzdělávání může být na jeho žádost snížena úhrada za zájmový kroužek a to z důvodu, že se on nebo jeho rodina nachází v tíživé sociální situaci. Tuto skutečnost je žadatel povinen doložit potvrzením příslušného státního orgánu. Z tohoto důvodu může být odpuštěno 50% nebo 90% úhrady. 2. účastníkovi zájmového vzdělávání může být na jeho žádost snížena úhrada za zájmový kroužek a to pokud tento kroužek již navštěvuje jeho sourozenec, který zaplatil celou úhradu. Druhý, třetí a další sourozenec v jednom kroužku platí pouze 50% ceny kroužku. 3. účastníkovi zájmového vzdělávání může být na jeho žádost vrácena poměrná část úhrady za zájmový kroužek nebo celá úhrada, pokud se nemohl zúčastnit kroužku alespoň 1 měsíc a déle a to z důvodu: - nemoci - přestěhování se do jiného města s nemožností nebo velmi ztíženou možností dojíždět - dalších závažných skutečností, které účastníkovi znemožnily se schůzek kroužku zúčastnit. Tuto skutečnost je žadatel povinen doložit: - potvrzením od lékaře - potvrzením o trvalém bydlišti od místně příslušného obecního úřadu apod. Všechny uvedené slevy z cen kroužků a snížené úhrady se neudělují automaticky, ale na základě žádosti dotyčné osoby, respektive zákonného zástupce dítěte nebo dospělého účastníka zájmového vzdělávání. 10

Základní škola Karla Čapka, Praha 10, Kodaňská 16/658

Základní škola Karla Čapka, Praha 10, Kodaňská 16/658 Základní škola Karla Čapka, Praha 10, Kodaňská 16/658 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracovala: Marie Machátová, vedoucí vychovatelka ŠD Školská rada projednala dne: Pedagogická rada projednala dne: 3.9.2012

Více

4. Vnitřní řád školní družiny

4. Vnitřní řád školní družiny Název: Základní škola a Mateřská škola, Únanov, příspěvková organizace, okres Znojmo Sídlo: Únanov 56, 671 31 Únanov IČO: 709 92 274 4. Vnitřní řád školní družiny Č.j.: ZSUN 179/2015 Spisový znak: 1.1.1

Více

Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov

Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j.: 59/13 Skartační znak: S 5 Spisový znak:

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracovala: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Dražice, okres Tábor příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada projednala dne: 14. 11. 2016 Směrnice nabývá platnosti ode

Více

VNITŘNÍ ŘÁD. Úvodní ustanovení

VNITŘNÍ ŘÁD. Úvodní ustanovení VNITŘNÍ ŘÁD 1 Úvodní ustanovení Vnitřní řád Domu dětí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí(dále jen DDM) vydává ředitel organizace na základě 30 zákona číslo 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

SMĚRNICE č. 6. ZAJIŠTĚNÍ EVIDENCE, HLÁŠENÍ A ZASÍLÁNÍ ZÁZNAMŮ O ÚRAZU ŽÁKŮ A STUDENTŮ SŠ a MŠ

SMĚRNICE č. 6. ZAJIŠTĚNÍ EVIDENCE, HLÁŠENÍ A ZASÍLÁNÍ ZÁZNAMŮ O ÚRAZU ŽÁKŮ A STUDENTŮ SŠ a MŠ Název procesu/ Číslo Vlastník SMĚRNICE č. 6 ZAJIŠTĚNÍ EVIDENCE, HLÁŠENÍ A ZASÍLÁNÍ ZÁZNAMŮ O ÚRAZU ŽÁKŮ A STUDENTŮ SŠ a MŠ Tato směrnice nahrazuje: Datum platnosti od: 01.07.2014 Základní právní předpisy:

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY se sídlem Orel 71, 538 21 Slatiňany VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 3/2014 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: 20.1.2014 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.2.2014 Mgr. Jiřina Lacinová,

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola,lužany, okres Jičín se sídlem Lužany 155, 507 06 Lužany VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: /2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 28.8.2014 Směrnice nabývá

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 122/12 Vypracoval: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Tábor-Měšice, Míkova 64 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada projednala dne: 31.8.2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9.2012

Více

DDM ULITA BROUMOV Směrnice 2/2-9-2007. Článek 1 Úvodní ustanovení

DDM ULITA BROUMOV Směrnice 2/2-9-2007. Článek 1 Úvodní ustanovení V N I TŘNÍ Ř Á D Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Vnitřní řád Domu dětí a mládeže Ulita Broumov, Komenského 245, 550 01 Broumov (dále jen DDM nebo Ulita) vydává ředitel na základě 30 Zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk tel.: 325 588 345, e-mail: zshrjesenik@volny.cz. Vnitřní řád školní družiny

Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk tel.: 325 588 345, e-mail: zshrjesenik@volny.cz. Vnitřní řád školní družiny Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk tel.: 325 588 345, e-mail: zshrjesenik@volny.cz Vnitřní řád školní družiny Hru-2/15/3 Spis. značka: 2 1 Skart. značka: A5 Na základě ustanovení

Více

2. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

2. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola, Brumovice, okres Břeclav, příspěvková organizace se sídlem Brumovice 140, 691 11 Brumovice 2. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 264/2013 Vypracoval: Schválil: Mgr. Marie

Více

Vnitřní řád pro účastníky zájmového vzdělávání Domu dětí a mládeže Hradec Králové

Vnitřní řád pro účastníky zájmového vzdělávání Domu dětí a mládeže Hradec Králové Vnitřní řád pro účastníky zájmového vzdělávání Domu dětí a mládeže Hradec Králové Dům dětí a mládeže Rautenkrancova 1241 Hradec Králové 500 03 Vnitřní řád pro účastníky zájmového vzdělávání Domu dětí a

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU Základní škola, Chrast, okres Chrudim příspěvková organizace se sídlem U Pošty 5, 538 51 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU Č.j.: ZŠ/CH-370/12b) Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 197/12 Základní škola Litoměřice Boženy Němcové 2 Základní škola Litoměřice Boženy Němcové 2 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Petra Přikrylová Schválil: PeadDr. Václav Hanč, Ph.D. Pedagogická

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZŠ 181/12 Vypracoval: Základní škola a Mateřská škola Tábor-Čekanice VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9.2012 Mgr. Hana Dolejší, ředitelka školy Směrnice nabývá účinnosti

Více

5. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

5. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Mokrá, okres Brno-venkov 5. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j 117 /2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 31. 8. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 3. 9. 2012 Alena

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j. ZŠ/0103/2014/04 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Platnost od 1. 9. 2014 Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Komenského 157, 679 32 Svitávka 17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 9/2016 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 31. 8. 2015 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 31. 8. 2015 Mgr. Aleš Antl,

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Obecná ustanovení

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY IČ:70999384 e-mail: zs.bratcice@skolniweb.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Pavla Fialová Schválil: Mgr. Kristýna Dvořáková, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne 28. 8. 2014 Směrnice

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola Lázně Bohdaneč, Masarykovo nám. 108, 533 41 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním,

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Schválil: Základní škola Kolová, příspěvková organizace se sídlem Kolová 97, 362 14 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Směrnice nabývá platnosti ode dne: 3. 9. 2012 Mgr. Bc. Petra Hnátková, ředitelka

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Schválil: Školní družina při ZŠ Hlučín, Hornická 7, okr. Opava, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada projednala dne: Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 9. 2014

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Němčice nad Hanou, okres Prostějov Tyršova 360, 798 27 Němčice nad Hanou VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 666 / 2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 1. 9. 2014 Směrnice

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola, Hostěradice, okres Znojmo příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZSHost/ 35 /2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 26.8.2014 Směrnice nabývá platnosti

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola Maleč, příspěvková organizace se sídlem Maleč 77, 582 76 Maleč VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j. 259/14 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 27. 8. 2014 Směrnice

Více

pracovních a školních úrazů.

pracovních a školních úrazů. Základní škola profesora Josefa Brože Vlachovo Březí Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 okres Prachatice Pokyn ředitele školy k zajištění první pomoci a evidenci pracovních a školních

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola speciální Lanškroun, Olbrachtova 206 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZŠspecLa 147/2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 03. 09. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne:

Více

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY se sídlem 739 59 Střítež 108 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZŠ/0164/2012 2012/2013 Vypracoval: Schválil: Mgr. Dagmar Machálková, ředitelka školy Mgr. Dagmar Machálková, ředitelka školy Pedagogická

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: Vypracoval: Schválil: Základní škola Štěchovice, příspěvková organizace se sídlem Školní 122, 252 07 Štěchovice VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ZŠŠ2015/1/162 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 14.9.2015

Více

Vnitřní řád Domu dětí a mládeže Bučovice

Vnitřní řád Domu dětí a mládeže Bučovice Vnitřní řád Domu dětí a mládeže Bučovice Název zařízení: Dům dětí a mládeže Bučovice, okres Vyškov Adresa : Vyškovská 376, 685 01 Bučovice Právní forma: Příspěvková organizace IČO 70284083 Zřizovatel:

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Šakvice, příspěvková organizace se sídlem Hlavní 41. 691 67 Šakvice VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 23 /12 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 28. 8. 2012 Směrnice nabývá

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Základní škola a Mateřská škola Huzová, okres Olomouc, příspěvková organizace Směrnice č. 3 Vnitřní řád školní družiny 1. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců ve školní

Více

Řád školní družiny a školního klubu

Řád školní družiny a školního klubu Řád školní družiny a školního klubu Tato směrnice je vydána v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon v platném znění. Je součástí Školního řádu školy, určuje pravidla provozu školní družiny

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola, Hluboké Mašůvky, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 160 /2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 15.1.2014 Směrnice nabývá platnosti

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Pecka, příspěvková organizace Pecka, okres Jičín ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část 22. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 89 /2012 Spisový znak A.1. Vypracoval: Schválil: Pedagogická

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU Vypracovala: Schválila: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOROTÍN, OKRES TÁBOR BOROTÍN č. 146, PSČ: 391 35 IČ: 71002464 E-mail: zsborotin@seznam.cz Tel.: 381 285 833, 739 572 481 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola Kozojedy, okres Plzeň-sever I. OBECNÁ USTANOVENÍ Ředitel školy vydává podle 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, DOLNÍ OLEŠNICE, okres Trutnov, příspěvková organizace, Dolní Olešnice 41, 543 71 Hostinné, tel. 724 893 650, E-mail: zsdolniolesnice@seznam.cz IČO 75016591 Vnitřní řád

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, OKRES VSETÍN čp. 154, 756 21 KATEŘINICE Vnitřní řád školní družiny č. j. 62/2014 Pedagogická rada projednala: 28. 8. 2014 Směrnice nabývá platnosti od: 1. 9.

Více

Základní škola, Praha 9 Satalice, K Cihelně 137. K Cihelně 137/8, Praha-Satalice. Řád školní družiny

Základní škola, Praha 9 Satalice, K Cihelně 137. K Cihelně 137/8, Praha-Satalice. Řád školní družiny Řád školní družiny Tato směrnice je vydána v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon v platném znění. Je součástí Školního řádu školy, určuje pravidla provozu školní družiny (dále jen ŠD), stanoví

Více

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY příspěvková organizace se sídlem Libštát č. p. 17, 512 03 Libštát 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j.: 03/2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 31. 8. 2012 Směrnice nabývá platnosti

Více

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: /2012 Vypracoval: Dagmar Křivánková vedoucí vychovatelka Schválil: PaedDr. Marcela Vaňková ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne 3. 9. 2012 Směrnice nabývá

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: Vypracovala: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova se sídlem 798 14 Olšany u Prostějova 3 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY OLS-370/2015 Mgr. Eva Pluskalová, ředitelka školy Mgr.

Více

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Generated by Unregistered Batch DOC TO PDF Converter 2011.3.211.1484, please register! Č.j.: Vypracoval: Schválil: Základní škola Vápenná, okres Jeseník, příspěvková organizace se sídlem ve Vápenné 262,

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 118/15 Vypracoval: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Tábor-Měšice, Míkova 64 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada projednala dne: 27.8.2015 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9.2015

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Vypracoval: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Pedagogická rada projednala dne 1.9.2015 Školská rada schválila dne: 7.9.2015 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9.2015 ZŠMŠŽ 82/2015-Vi Mgr.

Více

! ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PRŽNO, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK, příspěvková organizace

! ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PRŽNO, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK, příspěvková organizace ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PRŽNO, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZŠ08 /2014 Vypracoval: Schválil: Mgr.Dagmar Sedlářová, ředitelka školy Mgr.Dagmar Sedlářová,

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Brno, Hroznová 1 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j.: 180a Spisový znak: 2a Skartační znak: A5 Vypracoval: Bc.Žaneta Muronová, vedoucí vychovatelka Schválil: Mgr.Zbyněk Krejčíř Datum vydání:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOLOPLAZY 783 56 Doloplazy 145 V N IT Ř N Í Ř Á D Š K O L N Í D R U Ž I N Y Č.j.: Spisový znak: Skartační znak: 29-14 A.1.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOLOPLAZY 783 56 Doloplazy 145 V N IT Ř N Í Ř Á D Š K O L N Í D R U Ž I N Y Č.j.: Spisový znak: Skartační znak: 29-14 A.1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOLOPLAZY 783 56 Doloplazy 145 V N IT Ř N Í Ř Á D Š K O L N Í D R U Ž I N Y Č.j.: Spisový znak: Skartační znak: 29-14 A.1. A10 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: 23.1.2014

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám

Více

Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů

Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice Č.j. 7/2013 Originál: Soubor dokumentů Elektronická verze: Box dokumentů Platnost od:

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU Č.j.: VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU Vypracoval: Schválil: 13.2013.2ZŠ Pedagogická rada projednala dne 10.1.2013 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 10.1.2013 Mgr. Petr Vágner, ředitel školy

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 7. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 279 /12 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 30. 08. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 30. 08. 2012 Mgr. Ivana Málková,

Více

Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace, Osvoboditelů 380, 440 58 Louny, IČ: 144 51 042

Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace, Osvoboditelů 380, 440 58 Louny, IČ: 144 51 042 c) Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace, Osvoboditelů 380, 440 58 Louny, IČ: 144 51 042 Pokyn k úrazům žáků, informace o průběžném rozboru

Více

Směrnice 2/2013. Vnitřní řád

Směrnice 2/2013. Vnitřní řád Směrnice 2/2013 Vnitřní řád Obsah: Čl. 1 Úvodní ustanovení Čl. 2 Účel a působnost vnitřního řádu Čl. 3 Účastníci zájmového vzdělávání Čl. 4 Práva a povinnosti účastníků zájmového vzdělávání a pracovníků

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 12. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Františka Horenského, Boršice, příspěvková organizace Vypracoval: Mgr. Tomáš Kordula, ředitel školy Základní škola Františka Horenského,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 15. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 15. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 15. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 64 /2015 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Čtyřlístek, s.r.o., Studentské náměstí 1531, se sídlem v Uherském Hradišti ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část:45. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍHO KLUBU Č.j.: spis./skart. znak 45 17 03/2016

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část: 4. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část: 4. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část: 4. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j.: 117/2013 Vypracoval: Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 9. 2013 Mgr. Jaroslav Přeučil, ředitel školy Směrnice nabývá účinnosti ode dne:

Více

V n i t ř n í ř á d. Základní školy a Mateřské školy ve Velké Lhotě. Docházka do školy

V n i t ř n í ř á d. Základní školy a Mateřské školy ve Velké Lhotě. Docházka do školy V n i t ř n í ř á d Základní školy a Mateřské školy ve Velké Lhotě Docházka do školy 1. Vyučování probíhá podle rozvrhu, který byl schválen ředitelem školy. 2. Začátek dopoledního vyučování a délku přestávek

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Sloup 679 13 Sloup 200 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: /2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 27.8.2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne: Mgr.Pavel

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Název školy: Základní škola Nový Hrozenkov, okres Vsetín Sídlo: Nový Hrozenkov 437, 756 04 Nový Hrozenkov IČ: 45211744 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: Č.j.: ZŠ 128/2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA T. G. MASARYKA Rudolfovská 143, České Budějovice, PSČ 370 01

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA T. G. MASARYKA Rudolfovská 143, České Budějovice, PSČ 370 01 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA T. G. MASARYKA Rudolfovská 143, České Budějovice, PSČ 370 01 Č.j.:190/2012 Vypracoval: Mgr. Zdeněk Špaček, ředitel školy Schválil: Mgr. Zdeněk Špaček, ředitel školy Pedagogická

Více

Fakultní základní škola Komenium a Mateřská škola Olomouc, 8.května 29

Fakultní základní škola Komenium a Mateřská škola Olomouc, 8.května 29 Fakultní základní škola Komenium a Mateřská škola Olomouc, 8.května 29 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: Vypracoval: Schválil: Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada projednala dne 30. 8. 2012 Školská rada projednala dne: 11. 10. 2012 Směrnice

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ZŠ Bořitov, Školní 125, Bořitov, 679 21 Vypracovala: Helena Hangyová Schválila: PhDr. Šárka Hlavatá Pedagogická rada projednala dne: 25.8.2015 Vnitřní řád nabývá platnosti a

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 2 /2014 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 1.9.2014 A.1. A5 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy, podle 30

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část 9. Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí příspěvková organizace se sídlem v Cotkytli ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j. 83/2012 Vypracoval: Schválil:

Více

Obchodní akademie, odborná škola a praktická škola Olgy Havlové, Janské Lázně. Středisko volného času. Vnitřní řád 2016/2017

Obchodní akademie, odborná škola a praktická škola Olgy Havlové, Janské Lázně. Středisko volného času. Vnitřní řád 2016/2017 Obchodní akademie, odborná škola a praktická škola Olgy Havlové, Janské Lázně Středisko volného času Vnitřní řád 2016/2017 Číslo jednací: OAJL2016/105 Ředitelka Obchodní akademie, odborné školy a praktické

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY se sídlem Bystročice 65 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 50.15 Vypracovala: Schválila: Mgr. Hana Zajacová, ředitelka školy Mgr. Hana Zajacová, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne 31. 8. 2015

Více

64/2005 Sb. VYHLÁŠKA

64/2005 Sb. VYHLÁŠKA 64/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 2. února 2005 o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů Změna: 57/2010 Sb. Změna: 57/2010 Sb. (část) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 29 odst. 3 zákona

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola, Brno, Řehořova 3 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: ZS BR 431/2012 Vypracoval: Schválil: Mgr. Josef Binek, ředitel školy Mgr. Josef Binek, ředitel školy Pedagogická rada projednala

Více

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu Vnitřní řád školní družiny a školního klubu ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j. Vypracoval: Bc. Radomíra Stejskalová Schválila Školská rada dne: Pedagogická rada ZŘ projednala dne: Směrnice

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 188/2013 Vypracovala: Marie Černohorská, vedoucí vychovatelka ŠD Schválila: PaedDr. Ivana

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Tyršova 446 - příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 518/2013 Směrnice č.: 03/2013 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydává

Více

1.2 Žák se ve ŠD chová slušně k dospělým i jiným žákům školy, dbá pokynů pedagogických a provozních pracovníků.

1.2 Žák se ve ŠD chová slušně k dospělým i jiným žákům školy, dbá pokynů pedagogických a provozních pracovníků. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám

Více

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu Základní a Mateřská škola Záhoří Horní Záhoří 3, 398 18 Záhoří tel./fax: 382 284 213, IČO: 75000989 Vnitřní řád školní družiny a školního klubu Číslo směrnice: 12..2013 Vypracoval: Mgr. Markéta Bajerová,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE, LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU, příspěvková organizace Adresa:, tel. /fax 482 323 263, e-mail: libor.rygal@zs. vratislavice. cz Bankovní spojení: ČS Liberec 0984944329/0800,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Praha 5 Slivenec, Ke Smíchovu 16 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 5. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j.: ZŠ S 72/2013 Vypracoval: Mgr. Ivana Rosová, ředitelka školy Schválil: Mgr.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov Č.j.: Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Mgr. Miloš Rousek, ředitel školy Mgr. Miloš Rousek, ředitel školy Směrnice

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny Vypracoval: Ivana Štefková Schválil: Mgr. Ilona Racková Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu. I. OBECNÁ

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola Hvozd, Hvozd 84, 798 55 Hvozd VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 65/2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 28.8.2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY se sídlem v Pravlově 100 664 64 Dolní Kounice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 223 /2012 Vypracoval: Mgr. Jana Švehláková, ředitel školy Schválil: Mgr. Jana Švehláková, ředitel školy Pedagogická

Více

LABYRINTH základní škola, s.r.o.

LABYRINTH základní škola, s.r.o. LABYRINTH základní škola, s.r.o. Lidická 1869/28, 602 00 Brno Čj.: 82/2016 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada dne 26. srpna 2016 Vnitřní řád školní družiny nabývá účinnosti 1. září 2016 Obecná

Více

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní a mateřská škola Nesovice Nesovice 154, 68333 Základní škola a mateřská škola Nesovice, Nesovice 154, příspěvková organizace 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Školní rok: 2016/2017 Vypracoval: Směrnice

Více

Školní řád vychází ze znění 21 odst. 1 a 2; 22 odst. 1 a 3 zákona 561/2004 Sb., školský zákon.

Školní řád vychází ze znění 21 odst. 1 a 2; 22 odst. 1 a 3 zákona 561/2004 Sb., školský zákon. Obecná ustanovení Školní řád je vydán na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Vypracoval: Schválil: Základní škola a Základní umělecká škola Líbeznice se sídlem Měšická 322,Líbeznice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ŘZŠ/23/2015 Věra FRÜHAUFOVÁ Mgr.Ivana Pekárková,ředitelka

Více

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola speciální Kroměříž se sídlem F. Vančury 3695, Kroměříž 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 2013 Vypracoval: Schválil: Hana Kolářová, vedoucí vychovatelka Mgr. Miroslava

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Milín, okres Příbram, příspěvková organizace Školní 247, 262 31 Milín IČO 70998868 tel.: 318691134, e-mail: zs.milin@post.cz, www.zsmilin.org Obecná ustanovení VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

Více

Vnitřní řád školy. Základní škola a mateřská škola Opatovice, příspěvková organizace

Vnitřní řád školy. Základní škola a mateřská škola Opatovice, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Opatovice, příspěvková organizace Vnitřní řád školy Zpracovala: Mgr. Jana Palová Projednáno pedagogickou radou dne: 22. 6. 2005 Účinnost od: 1. 9. 2005 Obecná ustanovení

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3 Základní škola Zahrádka, U Zásobní zahrady 8, Praha 3 (dále jen ZŠZ), vydává v souladu s 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Základní škola a mateřská škola Rozsochatec, okres Havlíčkův Brod VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Spisový / skartační znak A1 / A10

Základní škola a mateřská škola Rozsochatec, okres Havlíčkův Brod VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Spisový / skartační znak A1 / A10 Základní škola a mateřská škola Rozsochatec, okres Havlíčkův Brod VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 23/ 2012 Spisový / skartační znak A1 / A10 Vypracovala: Mgr. Hana Hertlová, ředitelka školy Schválila:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola, Most, Václava Talicha 1855, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍHO KLUBU Směrnice č. 46 2015/2016 Vypracovala: Mgr. Alena Lorenzová, ředitelka školy Schválila:

Více

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola Slapy, okres Praha západ, příspěvková organizace se sídlem Slapy 50, 252 08 Slapy 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: SM 2 /2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 Š k o l a p o d p o r u j í c í z d r a v í telefon: 376 313 353 e-mail: zscapkova@investtel.cz IČO: 70825912 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY I. Všeobecná ustanovení

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace IČO /2014 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace IČO /2014 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace IČO 44555202 3/2014 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Obsah: ČL. 1 Poslání školní družiny ČL. 2 Práva a povinností dětí a jejich zákonných

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: Vypracoval: Schválil: Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ZŠSnH276/2014/Pru Pedagogická rada projednala dne: 29. 8. 2014 Směrnice nabývá

Více