Čl. I. Úvodní ustanovení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Čl. I. Úvodní ustanovení"

Transkript

1 KARLOVARSKÝ KRAJ RADA KRAJE PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE NA PODPORU SPORTOVNÍCH AKTIVIT A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE - ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rada Karlovarského kraje (dále jen rada kraje ) se usnesla na těchto Pravidlech pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu sportovních aktivit a volnočasových aktivit dětí a mládeže odbor školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen Pravidla ) Čl. I. Úvodní ustanovení 1. Příspěvkem se pro účely těchto pravidel rozumí finanční dotace poskytnutá z rozpočtu Karlovarského kraje (dále jen kraj ) dle zákona o krajích Příspěvky mohou být v souladu s ustanovením čl. 87 a 88 Smlouvy o ES poskytnuty v režimu veřejné podpory nebo podpory de minimis. 3. Příspěvky se v souladu se zákonem o krajích poskytují žadatelům mimo územně samosprávných celků a jimi zřizovaných organizací k podpoře projektů v oblasti: tělovýchovy a sportu; příspěvek v oblasti tělovýchovy a sportu lze použít zejména pro tyto účely: a) mimořádné sportovní akce neziskového charakteru, které mají regionální a nadregionální význam, b) podpora činnosti tréninkových center pro mládež, c) podpora sportovních svazů vysílajících účastníky na Hry letních a zimních olympiád dětí a mládeže ČR, d) podpora celoroční sportovní činnosti mládeže, e) podpora akcí neziskového charakteru podporujících rozvoj amatérského sportu na území kraje; volnočasových aktivit dětí a mládeže; příspěvek v oblasti volnočasových aktivit lze použít zejména pro tyto účely: a) podpora celoroční činnosti Krajské rady dětí a mládeže, b) podpora celoroční činnosti informačních center pro mládež, c) podpora činnosti organizací a sdružení pracujících s dětmi a mládeží do 26 let, d) podpora akcí neziskového charakteru nestátních neziskových organizací a sdružení pracujících s dětmi a mládeží do 26 let na území kraje. 4. Příspěvky se poskytují zejména k podpoře realizace projektů, které: mají nadregionální a regionální význam, zahrnují aktivity, na kterých má kraj zájem, významně prezentují kraj a výrazně zvyšují povědomí veřejnosti o kraji, není možno je realizovat z běžných provozních prostředků žadatele. 1 Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o krajích ) Strana 1 (celkem 5)

2 5. Rada kraje si vyhrazuje právo stanovit priority, které budou přednostně podporovány v příslušném kalendářním roce. 6. Příspěvky se poskytují žadatelům na základě předložené žádosti zpracované v souladu s těmito Pravidly. 7. Příspěvky se poskytují jednorázově na realizaci projektů v příslušném kalendářním roce. Čl. II. Náležitosti žádosti, způsob a termíny pro její podání 1. Písemná žádost se podává na předepsaném formuláři viz Příloha č. 1 Pravidel, který je k dispozici na oddělení mládeže a sportu, odboru školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen OŠMT ) a na internetových stránkách kraje 2. (http://www.kr-karlovarsky.cz/dotace/stranky/dotacekk/seznam-prispevku/volnocas.aspx) a musí obsahovat: a) identifikační údaje žadatele, včetně kontaktních údajů, mezi něž povinně patří platná ová adresa, b) další údaje o žadateli, c) charakteristiku činnosti žadatele, d) finanční údaje o žadateli, e) informace o projektu (termín a místo konání, časový harmonogram, cíl projektu apod.), f) předpokládaný rozpočet projektu, g) ostatní (přílohy dle uvážení žadatele). 3. Žádost podle odst. 1 tohoto článku musí být doručena do 31. října roku, po kterém následuje rok realizace projektu (pokud tento den připadne na den pracovního volna, ještě první následující pracovní den). Za den doručení se považuje přijetí žádosti podatelnou Krajského úřadu Karlovarského kraje (dále jen krajský úřad ). 4. Přílohou žádosti jsou vždy originály nebo ověřené kopie (pokud žadatel předloží originál listiny, bude na jeho žádost po ověření OŠMT vrácena) následujících dokladů: a) zakládací dokument, je-li žadatelem právnická osoba, b) doklad o volbě nebo jmenování statutárního orgánu žadatele, je-li žadatelem právnická osoba, c) schválené stanovy organizace, d) výpis z rejstříku trestů žadatele, pokud je žadatelem fyzická osoba (ne starší 90ti dnů), e) doklad o přidělení IČO poskytnutého správcem základního registru osob, f) doklad o přidělení DIČ, pokud bylo přiděleno, g) potvrzení banky o zřízení běžného účtu žadatele v některém z peněžních ústavů. Každou změnu ve výše uvedených údajích je žadatel povinen neprodleně oznámit OŠMT a náležitě dokladovat. Dle svého uvážení může žadatel připojit též další přílohy. Subjekty, které žádají o příspěvek opakovaně, nemusí dokládat povinné přílohy, pokud písemně a závazně potvrdí na formuláři žádosti, že nedošlo ke změně požadovaných údajů. Strana 2 (celkem 5)

3 Čl. III. Přijímání žádostí 1. Žádosti přijaté podatelnou krajského úřadu jsou předány na OŠMT, který zkontroluje jejich úplnost dle těchto Pravidel. 2. OŠMT vede evidenci předložených žádostí a poskytnutých příspěvků ve své působnosti. 3. Související formuláře a vstupní informace, nutné pro zpracování žádostí, jsou k dispozici na OŠMT a na internetových stránkách kraje Čl. IV. Posuzování žádostí a přidělování příspěvků 1. Žádost, která obsahuje všechny požadované náležitosti, předloží OŠMT k posouzení Komisi Rady Karlovarského kraje pro tělovýchovu a sport (dále jen komise ). 2. O poskytnutí příspěvku a jeho konkrétní výši rozhoduje v souladu se zákonem o krajích na základě doporučení komise rada kraje nebo na návrh rady kraje Zastupitelstvo Karlovarského kraje (dále jen zastupitelstvo kraje ). 3. Předpokladem poskytnutí příspěvku (převedení prostředků na účet žadatele) je vyrovnání veškerých předchozích závazků žadatele vůči kraji. 4. Příspěvky schválené rozhodnutím rady kraje a zastupitelstva kraje budou uveřejněny na internetových stránkách kraje (www.kr-karlovarsky.cz). S žadateli, jimž byly finanční prostředky radou kraje nebo zastupitelstvem kraje schváleny, uzavře kraj Smlouvu o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy (dále jen smlouva ) viz Příloha č. 2 Pravidel. Ve smlouvě je mimo jiné stanovena výše a účel použití příspěvku, termín a způsob vyúčtování poskytnutých finančních prostředků. 5. Na neúplné, nepravdivě vyplněné, po termínu podané a jinými způsoby zaslané (např. faxem nebo em bez elektronického podpisu) žádosti nebude brán zřetel a OŠMT o nich bude příslušné orgány kraje pouze informovat. Čl. V. Kontrola a vyhodnocení 1. Dle zákona 2 je kraj jako poskytovatel příspěvku oprávněn kontrolovat dodržení podmínek. Tuto kontrolu vykonávají pověření zaměstnanci a členové příslušných kontrolních orgánů kraje. 2. Žadatel je povinen v rámci výkonu kontrolní činnosti dle odst. 1 tohoto článku předložit OŠMT k nahlédnutí veškeré účetní záznamy, týkající se poskytnutého příspěvku. K založení předá žadatel originály nebo úředně ověřené kopie účetních dokladů (pokud příjemce předloží originály účetních dokladů, budou na jeho žádost po ověření OŠMT vráceny), ve výši poskytnutého příspěvku, dokládajících jeho použití. Ke každému účetnímu dokladu musí být doložen doklad o jeho úhradě (bankovní výpis či pokladní doklad). Zálohová platba se 2 Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů Strana 3 (celkem 5)

4 nepovažuje za podklad k závěrečnému vyúčtování příspěvku jako uznatelný výdaj. Na vyžádání předloží i ostatní účetní doklady. Vyúčtování, viz Příloha č. 3 a 4 Pravidel, spolu s hodnocením, viz Příloha č. 5 Pravidel, je žadatel povinen předat OŠMT v termínu uvedeném ve smlouvě. 3. Finanční prostředky poskytnuté formou příspěvku musí být použity v souladu s uzavřenou smlouvou. 4. Závěrečné vyúčtování příspěvku a zhodnocení projektu je příjemce povinen provést a předložit OŠMT výhradně na předepsaných formulářích viz Příloha č. 3, 4 a 5 Pravidel a v souladu s Pokyny k vyúčtování poskytnutých příspěvků viz Příloha č. 6 Pravidel, které jsou k dispozici na OŠMT nebo v elektronické podobě na internetových stránkách kraje 5. V případě nevyčerpání celého objemu finančních prostředků musí být nevyužité finanční prostředky vráceny zpět na účet kraje způsobem a v termínu stanoveném ve smlouvě. O využití nevyčerpaných finančních prostředků rozhoduje rada kraje. 6. Před vrácením nevyčerpaných finančních prostředků podle bodu 5 tohoto článku zpět na účet kraje je příjemce o této skutečnosti povinen informovat OŠMT na předepsaném formuláři viz Příloha č. 7 Pravidel, který je k dispozici na OŠMT nebo v elektronické podobě na internetových stránkách kraje 7. OŠMT po obdržení vyúčtování provede kontrolu správnosti předložených účetních dokladů a dodržení stanoveného účelu použití poskytnutých finančních prostředků. Čl. VI. Závěrečná ustanovení 1. Na poskytnutí příspěvku není právní nárok. U dlouhodobých projektů nevzniká uzavřením smluv automatický nárok na podporu v následujících letech. 2. Žadatel je povinen pozvat zástupce kraje na podporovanou akci a umožnit mu veřejné vystoupení. Vhodným způsobem (např. zveřejněním loga kraje) připomene, že projekt se realizuje za podpory kraje. 3. Ruší se Pravidla pro hodnocení a poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu sportovních aktivit a volnočasových aktivit dětí a mládeže odbor školství, mládeže a tělovýchovy schválená usnesením rady kraje č. RK 948/09/10 ze dne Tato pravidla byla schválena usnesením rady kraje č. RK 144/02/11 ze dne Tato pravidla nabývají účinnosti dnem schválení. 6. Nedílnou součástí Pravidel jsou Přílohy č Přílohy: 1. Žádost o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu sportovních aktivit a volnočasových aktivit dětí a mládeže Strana 4 (celkem 5)

5 2. Vzor smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje 3. Vyúčtování poskytnutých finančních příspěvků 4. Přehled o úhradách plateb (neinvestiční výdaje) 5. Závěrečné hodnocení projektu 6. Pokyny k vyúčtování poskytnutých příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje 7. Avízo hejtman Karlovarského kraje Strana 5 (celkem 5)

Zastupitelstvo města Český Brod

Zastupitelstvo města Český Brod Zastupitelstvo města Český Brod vyhlašuje Programy podpory pro kulturu, sport a volnočasové aktivity 1. Úvod 1.1. Nestátní neziskové organizace (dále jen NNO), ostatní právnické subjekty a fyzické osoby

Více

Pravidla poskytování příspěvku na činnost z rozpočtu obce Zašová

Pravidla poskytování příspěvku na činnost z rozpočtu obce Zašová Pravidla poskytování příspěvku na činnost z rozpočtu obce Zašová ze dne 9.12.2014 Zastupitelstvo obce Zašová schválilo tato pravidla poskytování příspěvku na činnost z rozpočtu obce Zašová: Čl. I Úvodní

Více

Směrnice č. 1/2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Jíkev Čl. I Úvodní ustanovení Čl. II Žádost o dotaci

Směrnice č. 1/2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Jíkev Čl. I Úvodní ustanovení Čl. II Žádost o dotaci Směrnice č. 1/2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Jíkev Čl. I Úvodní ustanovení 1. Dotací se pro účely těchto pravidel rozumí finanční prostředky poskytnuté dle ustanovení 85 písm. c)

Více

Zásady pro program Podpora v oblasti kulturních a sportovních aktivit z rozpočtu města Třince na rok 2014

Zásady pro program Podpora v oblasti kulturních a sportovních aktivit z rozpočtu města Třince na rok 2014 MĚSTO TŘINEC Zásady pro program Podpora v oblasti kulturních a sportovních aktivit z rozpočtu města Třince na rok 2014 Účinnost od: 18.11.2013 Účinnost do: 31.12.2014 Schváleno: Radou města Třince dne

Více

Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na volnočasové aktivity dětí a mládeže

Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na volnočasové aktivity dětí a mládeže Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na volnočasové aktivity dětí a mládeže Zastupitelstvo města Písek rozhodlo dne 03.11.2011 usnesením č. 244/11 vydat tato Pravidla pro poskytování příspěvků

Více

Město Dolní Kounice ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU MĚSTA DOLNÍ KOUNICE

Město Dolní Kounice ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU MĚSTA DOLNÍ KOUNICE Město Dolní Kounice ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU MĚSTA DOLNÍ KOUNICE Obsah: I. Úvodní ustanovení II. III. IV. Omezení použití dotačních prostředků Průběh dotačního řízení Podmínky

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ MĚSTSKOU ČÁSTÍ BRNO-KNÍNIČKY NA PODPORU KULTURNÍCH, SPORTOVNÍCH A ZÁJMOVÝCH AKTIVIT, NA SOCIÁLNÍ

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ MĚSTSKOU ČÁSTÍ BRNO-KNÍNIČKY NA PODPORU KULTURNÍCH, SPORTOVNÍCH A ZÁJMOVÝCH AKTIVIT, NA SOCIÁLNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ MĚSTSKOU ČÁSTÍ BRNO-KNÍNIČKY NA PODPORU KULTURNÍCH, SPORTOVNÍCH A ZÁJMOVÝCH AKTIVIT, NA SOCIÁLNÍ ČINNOSTI, OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A NA DALŠÍ AKCE ZVLÁŠTĚ

Více

1. Základní informace

1. Základní informace Zadávací dokumentace veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích dle ustanovení zákona č. 130/2002Sb. o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků, a o změně některých

Více

MČ Praha-Zličín, Tylovická 207, 155 21 Praha Zličín

MČ Praha-Zličín, Tylovická 207, 155 21 Praha Zličín MČ Praha-Zličín, Tylovická 207, 155 21 Praha Zličín vyhlašuje usnesením Zastupitelstva MČ Praha Zličín ze dne 26.11.2014 PROGRAM PODPORY ČINNOSTI PRO VOLNÝ ČAS DĚTÍ A MLÁDEŽE 1. Jednorázové akce ve volném

Více

ČESKÁ ROZVOJOVÁ AGENTURA VYHLAŠUJE VÝZVU K PODÁVÁNÍ NÁMĚTŮ NA PROJEKTY V DOTAČNÍM TITULU

ČESKÁ ROZVOJOVÁ AGENTURA VYHLAŠUJE VÝZVU K PODÁVÁNÍ NÁMĚTŮ NA PROJEKTY V DOTAČNÍM TITULU ČESKÁ ROZVOJOVÁ AGENTURA VYHLAŠUJE VÝZVU K PODÁVÁNÍ NÁMĚTŮ NA PROJEKTY V DOTAČNÍM TITULU EVROPSKÝ ROK ROZVOJE 2015 PŘÍPRAVNÁ FÁZE (GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTA) PREAMBULE PŘEDLOŽENÝCH NESTÁTNÍMI

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Zásady pro poskytování peněžitých dotací Čl.1 Úvodní ustanovení 1.1. Zásady určují postup pro poskytování a vyúčtování veškerých peněžitých dotací poskytovaných

Více

Článek I. Všeobecné podmínky pro poskytnutí účelové neinvestiční dotace (příspěvku)

Článek I. Všeobecné podmínky pro poskytnutí účelové neinvestiční dotace (příspěvku) Pravidla pro poskytování účelové neinvestiční dotace (příspěvku) z rozpočtu MČ Praha 20 na podporu aktivit v rámci projektu Zdravá MČ Horní Počernice a MA21 Městská část Praha 20 (dále též poskytovatel

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury I. Všeobecná ustanovení 1. Městská část Praha 16 - Radotín (dále

Více

GRANTOVÝ PROGRAM Podpora sociálních aktivit 1. výzva pro rok 2014

GRANTOVÝ PROGRAM Podpora sociálních aktivit 1. výzva pro rok 2014 GRANTOVÝ PROGRAM Podpora sociálních aktivit 1. výzva pro rok 2014 Tato výzva se řídí Zásadami pro poskytování grantů města Třeboň Kontakt na administrátora: Mgr. Alena Zárubová, tel: 384342164, alena.zarubova@mesto-trebon.cz

Více

';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna 2015

';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna 2015 MĚSTSKA ČAST PRAHA 8 Úřad městské části (1) První den zveřejnění: Poslední den zveřejnění: Počet Hstů:.10 ';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna

Více

Pravidla pro přidělování transferů z rozpočtu obce Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti mládeže a sportu

Pravidla pro přidělování transferů z rozpočtu obce Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti mládeže a sportu Pravidla pro přidělování transferů z rozpočtu obce Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti mládeže a sportu Schváleno usnesením Zastupitelstva obce Tlumačov Z11/26/09/14

Více

Podmínky pro poskytování grantového programu v oblasti podpory sportovních aktivit dětí, mládeže a sportovních organizací MČ Praha 15 pro rok 2014.

Podmínky pro poskytování grantového programu v oblasti podpory sportovních aktivit dětí, mládeže a sportovních organizací MČ Praha 15 pro rok 2014. Podmínky pro poskytování grantového programu v oblasti podpory sportovních aktivit dětí, mládeže a sportovních organizací MČ Praha 15 pro rok 2014. I. Úvodní ustanovení Příloha č. 2 USN 1. Grantové programy

Více

č. OLP/3203/2013 schválená Radou Libereckého kraje dne 13. srpna 2013 usnesením č. 1225/13/RK

č. OLP/3203/2013 schválená Radou Libereckého kraje dne 13. srpna 2013 usnesením č. 1225/13/RK OLP/3203/2013 S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, Programu resortu životního prostředí a zemědělství, podprogramu 8.1 Podpora ekologické výchovy a osvěty

Více

PREAMBULE I. PŘEDMĚT DOTACE

PREAMBULE I. PŘEDMĚT DOTACE ČESKÁ ROZVOJOVÁ AGENTURA VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ DOTAČNÍ ŘÍZENÍ V RÁMCI DOTAČNÍHO TITULU TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA SCREENINGOVÉHO CENTRA A ŠÍŘENÍ POVĚDOMÍ O PREVENCI A VČASNÉ DIAGNOSTICE ONKOLOGICKÝCH ONEMOCNĚNÍ

Více

S M L O U V A - VZOR

S M L O U V A - VZOR Příloha 11.8. Obecných pravidel S M L O U V A - VZOR o poskytnutí dotace statutárního města České Budějovice na kofinancování projektu podpořeného v rámci Dotačního programu města České Budějovice na podporu

Více

Podmínky čerpání a vyúčtování dotace (dále jen Podmínky ), která jsou nedílnou součástí Smlouvy o poskytnutí účelové dotace

Podmínky čerpání a vyúčtování dotace (dále jen Podmínky ), která jsou nedílnou součástí Smlouvy o poskytnutí účelové dotace Podmínky čerpání a vyúčtování dotace (dále jen Podmínky ), která jsou nedílnou součástí Smlouvy o poskytnutí účelové dotace A) Úvodní ustanovení 1. Vymezení pojmů: Poskytovatel: Statutární město Ústí nad

Více

č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění

č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění Příloha č.11 ZMČ 6/31 Pravidla pro poskytování transferů z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brna Nový Lískovec (dále jen MČ Nový Lískovec) v oblasti tělovýchovy a sportu I. Úvod Poskytnutí

Více

JIHOČESKÝ KRAJ. GRANTOVÝ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záležitostí)

JIHOČESKÝ KRAJ. GRANTOVÝ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záležitostí) JIHOČESKÝ KRAJ GRANTOVÝ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záležitostí) PRIORITNÍ OSA KVALITNÍ INFRASTRUKTURA, SLUŽBY, PROSTŘEDÍ A SPOLUPRÁCE PRO POSILOVÁNÍ ÚZEMNÍ SOUDRŽNOSTI PODPORA ODSTRAŇOVÁNÍ

Více

III. Předběžná výzva investičního programu Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže

III. Předběžná výzva investičního programu Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže III. Předběžná výzva investičního programu Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže 1 Obsah Úvod...3 I. Základní poslání programu...3 II. Určení cílů Programu...3 III. Účast

Více

Pravidla pro přidělování transferů z rozpočtu obce Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti zájmové činnosti

Pravidla pro přidělování transferů z rozpočtu obce Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti zájmové činnosti Pravidla pro přidělování transferů z rozpočtu obce Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti zájmové činnosti Schváleno usnesením Rady obce Tlumačov č. R9/05/04/15 Úvodní ustanovení

Více

Většina projektových výstupů by měla být zacílena na všechny tyto oblasti:

Většina projektových výstupů by měla být zacílena na všechny tyto oblasti: ČESKÁ ROZVOJOVÁ AGENTURA VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ DOTAČNÍ ŘÍZENÍ V RÁMCI DOTAČNÍHO TITULU ZLEPŠENÍ PÉČE O DĚTI S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA V GRUZII NA PODPORU PROJEKTŮ V OBLASTI ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE

Více

JIHOČESKÝ KRAJ. GRANTOVÝ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záleţitostí) PRIORITNÍ OBLAST LIDSKÉ ZDROJE A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOST PODPORA SPORTU

JIHOČESKÝ KRAJ. GRANTOVÝ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záleţitostí) PRIORITNÍ OBLAST LIDSKÉ ZDROJE A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOST PODPORA SPORTU JIHOČESKÝ KRAJ GRANTOVÝ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záleţitostí) PRIORITNÍ OBLAST LIDSKÉ ZDROJE A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOST PODPORA SPORTU 1. výzva pro rok 2014 PRAVIDLA Tento grantový program

Více

I. Odůvodnění finanční podpory a kategorie dotací

I. Odůvodnění finanční podpory a kategorie dotací 1/9 I. Odůvodnění finanční podpory a kategorie dotací Podkladem pro směrování dotačních prostředků města do oblasti kultury je znalost problémů, které se zde vyskytují zejména neustále se zvyšující náklady

Více

PREAMBULE I. PŘEDMĚT DOTACE

PREAMBULE I. PŘEDMĚT DOTACE ČESKÁ ROZVOJOVÁ AGENTURA VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ DOTAČNÍ ŘÍZENÍ V RÁMCI DOTAČNÍHO TITULU VYSÍLÁNÍ ČESKÝCH UČITELŮ DO ROZVOJOVÝCH ZEMÍ - PODPORA ZVYŠOVÁNÍ KVALITY VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ V PARTNERSKÝCH ROZVOJOVÝCH

Více