Oznámení o změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Oznámení o změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb"

Transkript

1 Oznámení o změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb Od dochází ke změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb, jejíž součástí jsou mimo jiné tyto dokumenty: Obchodní podmínky pro vedení účtů, bezhotovostní a hotovostní platební styk a Sazebník bankovních odměn a poplatků pro fyzické osoby. V dokumentu Obchodní podmínky pro vedení účtů, bezhotovostní a hotovostní platební styk dochází k těmto změnám: v části první: Vedení účtů v článku VIII Zrušení běžného účtu se mění text odstavce č.6. takto: Neurčí-li majitel účtu do uplynutí výpovědní doby, jak má být se zůstatkem účtu naloženo, eviduje banka pohledávku klienta odpovídající zůstatku zrušeného běžného účtu na náklady klienta po dobu do jejího promlčení, a to bez úročení. a znění odstavce č. 8. takto: Se zůstatkem na účtu, jehož majitel zemřel, naloží banka podle rozhodnutí o dědictví. dále se v článku XII Účet pro skládání základního kapitálu obchodních společností mění text odstavce č.1. takto: Obchodním společnostem, kterým zákon ukládá povinnost skládat základní kapitál před podáním návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku nebo v souvislosti se zvýšením základního kapitálu, otevře banka zvláštní neúročený běžný účet na základě předložení příslušných dokumentů (společenská smlouva, zakladatelská listina, rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu, apod.) v příslušné formě (notářský zápis). v části druhé: Bezhotovostní platební styk v článku II Platební příkaz se mění text odstavce č.9. takto: Banka je rovněž oprávněna požadovat úplatu v tom případě, pokud klient uvedl pro platební transakci nesprávný identifikátor (tím se rozumí u plateb v měně CZK v rámci České republiky číslo účtu a kód banky a u plateb v jiné měně než je měna CZK anebo u plateb v měně CZK mimo Českou republiku IBAN a BIC) a klientovi byly peněžní prostředky z nesprávně provedené platební transakce z důvodu nesprávného identifikátoru vráceny díky úsilí banky. dále se v článku III Lhůty mění text odstavce Pro připsání peněžních prostředků na účet banky příjemce platí takto: 1. V případě platebních transakcí na území České republiky v české měně je banka plátce povinna zajistit, aby peněžní prostředky byly připsány na účet banky příjemce nejpozději do konce následujícího pracovního dne po okamžiku přijetí. 2. Lhůta o jeden den delší než je lhůta uvedená v bodě 1 platí pro: platební transakce v měně euro, ke které je dán platební příkaz v papírové podobě, a která nezahrnuje směnu měn, platební transakce v měně euro, ke které je dán papírový platební příkaz a která zahrnuje směnu měn mezi měnou euro a měnou členského státu, na jehož území ke směně měn dochází

2 platební transakce v české měně, která je prováděna výlučně na území České republiky a zahrnuje jinou směnu měn než směnu mezi českou měnou a měnou euro. 3. Lhůta o 3 dny delší než je lhůta uvedená v bodě 1, platí pro: platební transakce v měně euro, která zahrnuje směnu měn mezi měnou euro a jinou měnou než měnou členského státu, na jehož území ke směně měn dochází platební transakci v české měně, která není prováděna výlučně na území České republiky platební transakci v měně jiného členského státu s výjimkou měny euro Výše uvedené lhůty, povinnosti, atd. v tomto odstavci se neuplatní pro Oberbank AG (bez ohledu na to, zda vystupuje jako banka plátce a/nebo banka příjemce) tehdy, pokud se jedná o platební transakce, kterou Oberbank AG provádí jako banka příjemce nebo banka plátce v jiném než členském státě nebo je provádí v měně, která není měnou členského státu. text odstavce Pro připsání peněžních prostředků na účet příjemce platí takto: 1. Banka příjemce připíše částku platební transakce na platební účet příjemce nebo dá příjemci částku platební transakce k dispozici, pokud pro něho nevede platební účet, neprodleně poté, kdy byla připsána na účet banky příjemce, nebo jedná-li se o platební transakci v měně jiného než členského státu, do konce pracovního dne následujícího po dni, kdy byla připsána na účet banky příjemce. 2. Je-li bankou plátce i příjemce Oberbank AG (tedy jedná se o platební transakci v rámci Oberbank AG), a jedná-li se o platební transakci na území České republiky a v české měně, musí být peněžní prostředky připsány na platební účet příjemce, nebo nevede-li Oberbank AG příjemci platební účet, dány příjemci k dispozici, nejpozději na konci dne, v němž nastal okamžik přijetí příkazu. Pokud taková platební transakce zahrnuje směnu měn, platí lhůta o jeden pracovní den delší. To neplatí tehdy, když se jedná o platební transakce, kterou Oberbank AG provádí v jiném než členském státě nebo je provádí v měně, která není měnou členského státu. a dále text odstavce Pro předání platebního příkazu v případě platební transakce, k níž dává platební příkaz příjemce nebo plátce prostřednictvím příjemce, platí takto: 1. V případě platební transakce z podnětu příjemce, k níž dává platební příkaz příjemce nebo plátce prostřednictvím příjemce, předá banka příjemce platební příkaz bance plátce ve lhůtě dohodnuté mezi příjemcem a jeho bankou. 2. V případě inkasa předá banka příjemce platební příkaz bance plátce ve lhůtě dohodnuté mezi příjemcem a jeho bankou tak, aby bylo umožněno dodržení okamžiku přijetí platebního příkazu dohodnutého mezi plátcem a příjemcem. Výše uvedené lhůty, povinnosti, atd. v tomto odstavci se neuplatní pro Oberbank AG (bez ohledu na to, zda vystupuje jako banka plátce a/nebo banka příjemce) tehdy, pokud se jedná o platební transakce, kterou Oberbank AG provádí jako banka příjemce nebo banka plátce v jiném než členském státě nebo je provádí v měně, která není měnou členského státu. Připadne-li okamžik přijetí peněžních prostředků od uživatele nebo okamžik připsání částky platební transakce na účet banky příjemce na dobu, která není provozní dobou banky, platí, že k přijetí nebo připsání došlo na začátku pracovní doby následujícího pracovního dne banky. Případné maximální limity použití jednotlivého platebního prostředku za určité období a/nebo částky budou popř. stanoveny v konkrétní produktové smlouvě.

3 v části čtvrté: Ostatní ustanovení v článku I Autorizace platební transakce, odmítnutí autorizované platební transakce bankou se mění text odstavce č.1. takto: Při udělování dispozice je třeba uvést údaje nezbytné pro daný typ dispozice. Při zadávání údajů příjemce platby u plateb v měně CZK v rámci České republiky číslo účtu a kód banky a u plateb v jiné měně než je měna CZK anebo u plateb v měně CZK mimo Českou republiku IBAN=mezinárodní číslo bankovního účtu a BIC=mezinárodní identifikační kód banky. dále se v článku II Právní vztahy mimo rámec členských států mění text odstavce č.1. takto: V případě, že se jedná o tyto právní vztahy, resp. v souvislosti s touto platební službou: - Banka plátce provádí platební transakci v jiném než členském státě, nebo - Banka příjemce provádí platební transakci v jiném než členském státě, nebo - Platební transakce je prováděna v měně, která není měnou členského státu, platí ve všech případech, ve kterých to zákon o platebním styku předvídá a/nebo dovoluje, že se na vztah banky a klienta nevztahují ta ustanovení zákona o platebním styku (zejména ustanovení o povinnostech banky), která je možno vyloučit či se od nich odchýlit. Pokud se jedná o ustanovení, v nichž je určena nějaká lhůta či možnost sjednat lhůtu, platí, že banka je povinna splnit svoji povinnost uloženou zákonem o platebním styku v maximální možné lhůtě, kterou zákon o platebním styku připouští dohodnout.

4 Oznámení o změně Sazebníku bankovních odměn a poplatků od V Sazebníku bankovních odměn a poplatků pro fyzické osoby dochází k těmto změnám: V části 1. Běžné korunové účty v kapitole 1.1. Žirokonto, v kapitole 1.2. Žirokonto Plus, a v kapitole 1.3. StartKonto dochází ke změně poplatků - Výpis z účtu zasílaný poštou z hodnoty 20 CZK na 30 CZK - Výpis z účtu k vyzvednutí na přepážce z hodnoty 20 CZK na 30 CZK. V části 2. Běžné devizové účty v kapitole 2.1. Zřízení a vedení účtu u Účtu vedeného v EUR / u Účtu vedeného v USD dochází ke změně poplatků Výpis z účtu zasílaný poštou / k vyzvednutí na přepážce z hodnoty 1 EUR na 2 EUR, resp. z hodnoty 1 USD na 2 USD a dále u Učtů vedených v jiných měnách dochází ke změně poplatků Výpis z účtu zasílaný poštou / k vyzvednutí na přepážce z hodnoty ekvivalent 20 CZK na ekvivalent 30 CZK V části 3. Platební styk v kapitole Trvalý příkaz k úhradě, dohoda o inkasu, SIPO dochází k zavedení poplatků - Zřízení Žirokonto Plus s hodnotou zdarma - Provedení Žirokonto Plus s hodnotou zdarma - Změna Žirokonto Plus s hodnotou 25 CZK - Zrušení Žirokonto Plus s hodnotou 25 CZK. V části 4. Elektronické bankovnictví v kapitole 4.3. Homebanking (Gemini) dochází ke změně poplatku Servisní poplatek (měsíčně) z hodnoty 150 CZK na 200 CZK. V části 4. Elektronické bankovnictví dochází ke zrušení kapitoly 4.4. Phonebanking. V části 5. Platební karty v kapitole Vedení karty, výběry dochází ke změně poplatků Výběr hotovosti v bankomatu v tuzemsku v síti bankomatů ostatních bank z hodnoty 36 Kč na 39 Kč. V části 5. Platební karty v kapitole Pojištění ke kartám dochází ke změně poplatků - Pojištění pro případ ztráty / krádeže (roční) k debetní kartě Maestro pojištění Basic z hodnoty 150 CZK na 135 CZK Standard pojištění Basic z hodnoty 150 CZK na 135 CZK Standard pojištění Classic z hodnoty 460 CZK na 390 CZK Standard pojištění Extra z hodnoty CZK na 800 CZK, dále jsou zrušeny položky: Standard pojištění Super

5 Standard pojištění Premium. V části 5. Platební karty dochází ke zrušení kapitoly 5.2. Platební karty Diners Club. V části 6. Úvěry dochází k přečíslování v kapitolách takto: StandardHypotéka Plus (hypoteční úvěr na bydlení) nově zavedená kapitola KombiHypotéka Investiční Hypotéka (hypoteční úvěr na investice do nemovitostí určených k pronájmu) - nově zavedená kapitola FlexiHypotéka Hypotéka bez hranic. V části 6. Úvěry v kapitolách 6.2. Spotřebitelský úvěr účelový, 6.3. Spotřebitelský úvěr neúčelový, 6.5. StandardHypotéka, 6.7. KombiHypotéka, 6.9. FlexiHypotéka a Hypotéka bez hranic dochází ke zrušení poplatku Vedení úvěrového účtu v EUR v příslušných hodnotách. V části 6. Úvěry dochází k doplnění kapitoly 6.6. StandardHypotéka Plus (hypoteční úvěr na bydlení) a s ní souvisejících poplatků. V části 6. Úvěry dochází k doplnění kapitoly 6.8. Investiční Hypotéka (hypoteční úvěr na investice do nemovitostí určených k pronájmu) a s ní souvisejících poplatků. V části 7. Vkladové produkty v kapitole Termínovaný vklad TOP JISTOTA (CZK), resp. v kapitole Termínovaný vklad TOP JISTOTA (EUR) dochází ke změně poznámky takto: Při předčasné výpovědi části vkladu nebo zrušení vkladu bude sražena polovina úroků nahromaděných k předčasně vypovězené částce v okamžiku výběru. V Sazebníku bankovních odměn a poplatků pro právnické osoby a fyzické osoby podnikatele dochází k těmto změnám: V části 1. Běžné korunové účty v kapitole 1.1. Firemní účet dochází ke změně poplatků - Výpis z účtu zasílaný poštou z hodnoty 20 CZK na 30 CZK - Výpis z účtu k vyzvednutí na přepážce z hodnoty 20 CZK na 30 CZK a zavedení poplatku - Výpis z účtu zasílaný přes SWIFT (MT904) s hodnotou 55 CZK. V části 2. Běžné devizové účty v kapitole 2.1. Zřízení a vedení účtů dochází k zavedení poplatků - Výpis z účtu zasílaný přes SWIFT (MT904) s hodnotou ekvivalent 55 CZK. V části 2. Běžné devizové účty v kapitole 2.1. Zřízení a vedení účtu u Účtu vedeného v EUR / u Účtu vedeného v USD dochází ke změně poplatků Výpis z účtu zasílaný poštou / k vyzvednutí na přepážce z hodnoty 1 EUR na 2 EUR, resp. z hodnoty 1 USD na 2 USD a dále u Učtů vedených v jiných

6 měnách dochází ke změně poplatků Výpis z účtu zasílaný poštou / k vyzvednutí na přepážce z hodnoty ekvivalent 20 CZK na ekvivalent 30 CZK V části 4. Elektronické bankovnictví v kapitole 4.2. Homebanking (Gemini) dochází ke změně poplatku Servisní poplatek (měsíčně) fyzické osobypodnikatelé z hodnoty 150 CZK na 200 CZK. V části 5. Platební karty v kapitole Vedení karty, výběry dochází ke změně poplatků Výběr hotovosti v bankomatu v tuzemsku v síti bankomatů ostatních bank z hodnoty 36 Kč na 39 Kč. V části 5. Platební karty v kapitole Pojištění ke kartám dochází ke změně poplatků - Pojištění pro případ ztráty / krádeže (roční) k debetní kartě Maestro pojištění Basic z hodnoty 150 CZK na 135 CZK Standard pojištění Basic z hodnoty 150 CZK na 135 CZK Standard pojištění Classic z hodnoty 460 CZK na 390 CZK Standard pojištění Extra z hodnoty CZK na 800 CZK, dále jsou zrušeny položky: Standard pojištění Super Standard pojištění Premium. V části 5. Platební karty dochází ke zrušení kapitoly 5.2. Platební karty Diners Club.

Sazebník bankovních poplatků a odměn. pro fyzické osoby. platný od 1. 1. 2015

Sazebník bankovních poplatků a odměn. pro fyzické osoby. platný od 1. 1. 2015 Sazebník bankovních poplatků a odměn pro fyzické osoby platný od 1. 1. 2015 Obsah 1. Běžné korunové účty 1.1. Žirokonto 1.1.1. Zřízení a vedení běžného účtu 1.2. Žirokonro Plus 1.2.1. Zřízení a vedení

Více

Sazebník bankovních poplatků a odměn. pro fyzické osoby. platný od 1. 7. 2015

Sazebník bankovních poplatků a odměn. pro fyzické osoby. platný od 1. 7. 2015 Sazebník bankovních poplatků a odměn pro fyzické osoby platný od 1. 7. 2015 Obsah 1. Běžné korunové účty 1.1. Žirokonto 1.1.1. Zřízení a vedení běžného účtu 1.2. Žirokonro Plus 1.2.1. Zřízení a vedení

Více

Sazebník bankovních poplatků a odměn pro právnické osoby a fyzické osoby-podnikatele

Sazebník bankovních poplatků a odměn pro právnické osoby a fyzické osoby-podnikatele Sazebník bankovních poplatků a odměn pro právnické osoby a fyzické osoby-podnikatele platný od 1.1.2014 Obsah 1. Běžné korunové účty 1.1. Firemní účet 1.1.1. Zřízení a vedení běžného účtu 1.1.2. Zřízení

Více

Sazebník bankovních poplatků a odměn pro právnické osoby a fyzické osoby-podnikatele

Sazebník bankovních poplatků a odměn pro právnické osoby a fyzické osoby-podnikatele Sazebník bankovních poplatků a odměn pro právnické osoby a fyzické osoby-podnikatele platný od 01.12.2012 Obsah 1. Běžné korunové účty 1.1. Firemní účet 1.1.1. Zřízení a vedení běžného účtu 1.1.2. Zřízení

Více

Sazebník bankovních poplatků a odměn. pro právnické osoby a fyzické osoby - podnikatele. platný od 1. 7. 2015

Sazebník bankovních poplatků a odměn. pro právnické osoby a fyzické osoby - podnikatele. platný od 1. 7. 2015 Sazebník bankovních poplatků a odměn pro právnické osoby a fyzické osoby - podnikatele platný od 1. 7. 2015 Obsah 1. Běžné korunové účty 1.1. Firemní účet 1.1.1. Zřízení a vedení běžného účtu 1.1.2. Zřízení

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ÚČTY A PLATEBNÍ STYK

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ÚČTY A PLATEBNÍ STYK OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ÚČTY A PLATEBNÍ STYK, se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ: 00001350, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka 46 (dále jen

Více

Sazebník cen za peněžní a obchodní služby pro fyzické osoby - nepodnikatele platný od 13.9.2010

Sazebník cen za peněžní a obchodní služby pro fyzické osoby - nepodnikatele platný od 13.9.2010 Sazebník cen za peněžní a obchodní služby pro fyzické osoby - nepodnikatele platný od 13.9.2010 SAZEBNÍK CEN ZA PENĚŽNÍ A OBCHODNÍ SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATELE A B C D E F G H I J Zřizování a

Více

Produktové obchodní podmínky pro běžné účty a přímé bankovnictví Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby

Produktové obchodní podmínky pro běžné účty a přímé bankovnictví Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby Strana 1 z 5 Produktové obchodní podmínky pro běžné účty a přímé bankovnictví pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Produktové obchodní podmínky pro běžné Účty a Přímé

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Účinné od 1. 1. 2014 Úvod (1) Společnost Sberbank CZ, a.s., IČO: 25083325, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 4353 (dále jen Banka

Více

CENÍK FINANČNÍCH OPERACÍ A SLUŽEB pro fyzické a právnické osoby

CENÍK FINANČNÍCH OPERACÍ A SLUŽEB pro fyzické a právnické osoby CENÍK FINANČNÍCH OPERACÍ A SLUŽEB pro fyzické a právnické osoby I.. ZŘÍZENÍ, VEDENÍ A ZRUŠENÍ ÚČTU 1. Založení účtu 2. Vedení účtu 3. Zrušení účtu II. ELEKTRONICKÁ SPRÁVA ÚČTU 1. Zřízení Elektronické správy

Více

CENÍK FINANČNÍCH OPERACÍ A SLUŽEB pro fyzické a právnické osoby

CENÍK FINANČNÍCH OPERACÍ A SLUŽEB pro fyzické a právnické osoby CENÍK FINANČNÍCH OPERACÍ A SLUŽEB pro fyzické a právnické osoby I.. ZŘÍZENÍ, VEDENÍ A ZRUŠENÍ ÚČTU 1. Založení účtu 2. Vedení účtu 3. Zrušení účtu II. ELEKTRONICKÁ SPRÁVA ÚČTU 1. Zřízení Elektronické správy

Více

Ceník služeb PPF banky a.s. pro právnické osoby

Ceník služeb PPF banky a.s. pro právnické osoby Ceník služeb PPF banky a.s. pro právnické osoby Obsah Strana 1. Běžné účty v CZK 2 1.1. Právnické osoby 2 1.2. Nadace a Nadační fondy 2 2. Běžné účty v cizí měně 2 2.1. Právnické osoby, nadace a nadační

Více

PODMÍNKY. České národní banky. pro vedení účtů právnickým osobám a provádění platebního styku

PODMÍNKY. České národní banky. pro vedení účtů právnickým osobám a provádění platebního styku PODMÍNKY České národní banky pro vedení účtů právnickým osobám a provádění platebního styku OBSAH ČÁST PRVNÍ... 2 VEDENÍ ÚČTŮ... 2 Článek 1 Druhy účtů... 2 Článek 2 Smlouva o účtu a podpisové vzory...

Více

CENÍK SLUŽEB PPF banky a.s. pro fyzické osoby a fyzické osoby podnikatele. Obsah

CENÍK SLUŽEB PPF banky a.s. pro fyzické osoby a fyzické osoby podnikatele. Obsah CENÍK SLUŽEB PPF banky a.s. pro fyzické osoby a fyzické osoby podnikatele Obsah Strana 1. Běžné účty v CZK 2 1.1. Fyzické osoby 2 1.2. Fyzické osoby - podnikatelé 2 1.3. Účet úschovy (u advokáta, notáře..),

Více

Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ: 117 21, vedená rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 1 /11

Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ: 117 21, vedená rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 1 /11 Obchodní podmínky pro zřizování a vedení účtů vydané bankou Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ: 117 21, vedená rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 Čl. I. Předmět

Více

VELKÉ FIRMY A KORPORACE

VELKÉ FIRMY A KORPORACE Sazebník poplatků VELKÉ FIRMY A KORPORACE s obratem nad 1,2 mld. Kč FINANČNÍ INSTITUCE Účinný od 6. 7. 2015 Obsah 1. Běžné účty a depozita 03 1.1 Běžné účty 03 1.2 Speciální účty 03 1.3 Termínované vklady

Více

Všeobecné obchodní podmínky Volksbank CZ, a. s.

Všeobecné obchodní podmínky Volksbank CZ, a. s. Všeobecné obchodní podmínky Volksbank CZ, a. s. Účinné od 10. 06. 2012 Úvod (1) Společnost Volksbank CZ, a.s. (dále jen Banka ), IČ: 25083325, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

Standardní sazebník odměn a poplatků pro osobní bankovnictví

Standardní sazebník odměn a poplatků pro osobní bankovnictví Standardní sazebník odměn a poplatků pro osobní bankovnictví Expobank CZ a.s., Vítězná 126/1, Praha 5, PSČ 150 00, IČ: 14893649 (dále jen Banka) Platnost od 1. 4. 2015 I. Běžné, vkladové a úsporné účty

Více

Sazebník ČSOB pro fyzické osoby občany

Sazebník ČSOB pro fyzické osoby občany Sazebník ČSOB pro fyzické osoby občany strana 1 Československá obchodní banka, a. s. Sazebník pro fyzické osoby občany Česká republika, ve znění k 1. 8. 2013 Obsah A B C D E F G H Osobní konta Karty Elektronické

Více

Sazebník poplatků za poskytování peněžních a obchodních služeb pro standardní pobočkovou síť

Sazebník poplatků za poskytování peněžních a obchodních služeb pro standardní pobočkovou síť Volksbank CZ, a. s. Lazarská 8, CZ 120 00 Praha 2 Sazebník poplatků za poskytování peněžních a obchodních služeb pro standardní pobočkovou síť (v CZK, u devizových účtů v protihodnotě) Platný od 07. 01.

Více

CENÍK FINANČNÍCH OPERACÍ A SLUŽEB pro fyzické a právnické osoby

CENÍK FINANČNÍCH OPERACÍ A SLUŽEB pro fyzické a právnické osoby CENÍK FINANČNÍCH OPERACÍ A SLUŽEB pro fyzické a právnické osoby I.. ZŘÍZENÍ, VEDENÍ A ZRUŠENÍ ÚČTU 1. Založení účtu 2. Vedení účtu 3. Zrušení účtu II. ELEKTRONICKÁ SPRÁVA ÚČTU 1. Zřízení Elektronické správy

Více

Všeobecné obchodní podmínky Wüstenrot hypoteční banky a.s. pro účty a vklady fyzických osob nepodnikatelů s přímým bankovnictvím

Všeobecné obchodní podmínky Wüstenrot hypoteční banky a.s. pro účty a vklady fyzických osob nepodnikatelů s přímým bankovnictvím Wüstenrot hypoteční banka a.s. Na Hřebenech II 1718/8, 140 23 Praha 4, IČO 26747154, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 8055 podmínky Všeobecné obchodní podmínky Wüstenrot

Více

PODMÍNKY pro provádění platebního styku LBBW Bank CZ a.s.

PODMÍNKY pro provádění platebního styku LBBW Bank CZ a.s. PODMÍNKY pro provádění platebního styku LBBW Bank CZ a.s. I. BEZHOTOVOSTNÍ PLATEBNÍ STYK 1. Obecné podmínky 1.1 Tyto Podmínky pro provádění platebního styku (dále jen Podmínky") stanoví provozní a technické

Více

Standardní sazebník odměn a poplatků pro osobní bankovnictví

Standardní sazebník odměn a poplatků pro osobní bankovnictví Standardní sazebník odměn a poplatků pro osobní bankovnictví LBBW Bank CZ a.s., Vítězná 126/1, Praha 5, PSČ 150 00, IČ: 14893649 (dále jen Banka) Platnost od 1. 5. 2013 I. Běžné, vkladové a úsporné účty,

Více

Sazebník ČSOB pro právnické osoby a pro fyzické osoby podnikatele

Sazebník ČSOB pro právnické osoby a pro fyzické osoby podnikatele Sazebník ČSOB pro právnické osoby a pro fyzické osoby podnikatele strana 1 Československá obchodní banka, a. s. Sazebník pro právnické osoby a pro fyzické osoby podnikatele Česká republika, ve znění k

Více

Sazebník poplatků. Občané

Sazebník poplatků. Občané Sazebník poplatků Občané Platné od 8. 4. 2013 Menu 1 Běžné účty a depozita 2 Platební styk 3 Přímé bankovnictví 4 Platební karty 5 Úvěry 6 Investování 7 Ostatní bankovní služby 8 Aktivně nenabízené produkty

Více

INFORMAČNÍ BROŽURA SPOLEČNOSTI

INFORMAČNÍ BROŽURA SPOLEČNOSTI INFORMAČNÍ BROŽURA SPOLEČNOSTI Verze 2/2014 platnost od: 1. 12. 2014 PŘÍLOHA č. 4 Obsah 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O AKCENTĚ 2 2. ZÁKLADNÍ INFORMACE O POSKYTOVANÝCH PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH 2 3. ZPRACOVÁNÍ PLATEBNÍCH

Více

PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY

PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY s obratem do 25 mil. Kč Účinný od 5. 2. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Speciální účty 04

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. DUBNA 2015 OBSAH 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 01 1.1 Úvod 01 1.2 Vymezení pojmů 01 2 Běžný účet CREDITAS

Více

Sazebník poplatků OBČANÉ

Sazebník poplatků OBČANÉ Sazebník poplatků OBČANÉ Účinný od 7. 7. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Jistotní účty 02 1.3 Bezhotovostní tuzemský platební styk 02 1.4 Bezhotovostní zahraniční platební

Více