U S N E S E N Í. Usnesení zastupitelstva města číslo: Zápis o hlasování: x pro x proti x zdržel se hlasování

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "U S N E S E N Í. Usnesení zastupitelstva města číslo: Zápis o hlasování: x pro x proti x zdržel se hlasování"

Transkript

1 U S N E S E N Í ZE 13.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU, KONANÉHO DNE 15. PROSINCE 2016 Usnesení zastupitelstva města číslo: Zápis o hlasování: x pro x proti x zdržel se hlasování 01/13/16 1. volí návrhovou komisi ve složení: Ing. František Němec, Martin Štěpánek, Mgr. Jan Marek 2. ověřovatele zápisu: Ing. Jan Matějka, Aleš Bažout 02/13/16 Zastupitelstvo města uzavírá zápis z 12. zasedání Zastupitelstva města Ždírec nad Doubravou bez připomínek. 03/13/16 Zastupitelstvo schvaluje program zasedání předložený radou města. 04/13/16 Zastupitelstvo města projednává činnost rady města v období od 12. do 13. zasedání ZM a schvaluje ji bez připomínek. 05/13/16 Zastupitelstvo města bere bez připomínek na vědomí: 1. stav účtů města k a stav běžného účtu u ČS, a.s. k , 2. plnění rozpočtu města na straně příjmů a výdajů k /13/16 Zastupitelstvo města schvaluje vnitřní předpis města Ždírec nad Doubravou Dispoziční oprávnění a oběh účetních dokladů Městského úřadu ve Ždírci nad Doubravou v roce 2017 stanovující pravidla pro účetnictví a nakládání s prostředky a majetkem města. 07/13/16 Zastupitelstvo města bere na vědomí bez připomínek výsledek dílčí kontroly hospodaření města Ždírec n.d. v období leden říjen 2016; výsledek kontroly zní: při přezkoumání hospodaření za uplynulé období nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 08/13/16 1. schvaluje rozpočet příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Ždírec nad Doubravou na rok 2017, který určuje příjmy a výdaje ,00 Kč, 2. stanovuje příspěvek města Ždírec n.d. ZŠ a MŠ Ždírec n.d. ve výši ,00 Kč, Usnesení Zastupitelstva města Ždírec n.d, strana: 1

2 3. rozhoduje o poskytnutí dotace ZŠ a MŠ Ždírec n.d. ve výši ,-Kč v termínu 01/2017 a ve výši ,- Kč v termínu 02/ /13/15 1. schvaluje poskytnutí dotací a darů na činnost spolků, NNO a dalších žadatelů v r dle předloženého návrhu finančním výborem: a) uzavření veřejnoprávních smluv na poskytnutí dotací ve výši ,00 Kč; vzor veřejnoprávní smlouvy, která bude uzavřena s žadatelem o dotaci, je přílohou usnesení, b) uzavření darovacích smluv na poskytnutí darů ve výši 7.000,00 Kč; vzor darovací smlouvy, která bude uzavřena s žadatelem o dar, je přílohou usnesení. 2. rozhoduje, že z rozpočtu města budou v roce 2017 hrazeny výdaje na zajištění sportovní a společenské činnosti neregistrovaných subjektů v částce ,00 Kč. Seznam s výší schválených dotací, darů a výdajů, hrazených z rozpočtu města tvoří přílohu zápisu ze 13. zasedání zastupitelstva města. O uvolnění příspěvků na základě žádostí podaných v průběhu roku 2017 rozhodne rada města v rámci své zákonné pravomoci. 10/13/16 Zastupitelstvo města schvaluje: 1. provedení investičních akcí a oprav majetku města s termínem dokončení realizace nebo zahájením realizace v roce 2017 dle předloženého návrhu, 2. limit pro provedení projektových prací dle předloženého návrhu, 3. limit pro odkoupení pozemků dle předloženého návrhu. 11/13/16 1. rozhoduje o přijetí Směrnice č. 1/2016 stanovující peněžité plnění, poskytované fyzickým osobám za výkon funkce členů zastupitelstva města, rady města, výborů zastupitelstva města a komisí rady města Ždírec nad Doubravou, a stanovuje účinnost směrnice na 1. ledna 2017, 2. ruší Směrnici č. 2/2015 stanovující peněžité plnění, poskytované fyzickým osobám za výkon funkce členů zastupitelstva města, rady města, výborů zastupitelstva města a komisí rady města Ždírec nad Doubravou, přijatou zastupitelstvem města /13/16 1. schvaluje rozpočet města, který určuje výši příjmů a výdajů v roce 2017 podle rozpočtových kapitol dle předloženého návrhu: a) příjmy jsou stanoveny ve výši ,00 Kč, z toho konsolidace příjmů ,00 Kč, b) výdaje jsou stanoveny ve výši ,00 Kč, z toho konsolidace výdajů ,00 Kč, c) financování je stanoveno ve výši ,00 Kč, 2. ukládá městskému úřadu zapracovat rozpočtové příjmy a rozpočtové výdaje v rámci kapitol do jednotlivých paragrafů a položek v souladu se schváleným rozpočtem, 3. pověřuje radu města prováděním rozpočtových opatření v souladu s vnitřními předpisy města, 4. ukládá finančnímu výboru kontrolovat plnění a čerpání rozpočtu v průběhu roku Usnesení Zastupitelstva města Ždírec n.d, strana: 2

3 13/13/16 Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtový výhled na roky /13/16 1. ruší s platností k obecně závaznou vyhlášku města Ždírec n.d. č. 2/2015, 2. přijímá obecně závaznou vyhlášku města Ždírec nad Doubravou č. 2/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, platnou od , 3. stanovuje výši poplatku dle čl. 4 vyhlášky na 540,-Kč, 4. stanovuje, že poplatníci s pobytem podle Čl.2 bod (1) písmeno a) vyhlášky č. 2/2016 mají úlevu z platby poplatku ve výši 48,-Kč. 15/13/16 Zastupitelstvo města rozhoduje o poskytnutí daru ve výši ,- Kč Sdružení rodičů ZŠ Ždírec nad Doubravou, Ždírec nad Doubravou, IČO za organizaci sběru druhotných surovin v roce /13/16 Zastupitelstvo města rozhoduje: 1. o finanční spoluúčasti města na obnově kulturní památky zámku Nový Studenec, Nový Studenec 1, Horní Studenec, v roce 2017 v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek v Kraji Vysočina, 2. o uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem a Tamarou Maurerovou a Vladimírou Hrbáčkovou na poskytnutí dotace ve výši ,00 Kč na akci Oprava čelní fasády zámku Nový Studenec. 17/13/16 Zastupitelstvo města deleguje: 1. v souladu s 84, písmeno f) zákona č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění k zastupování města na členské schůzi Lesního družstva obcí se sídlem v Přibyslavi v roce 2017 starostu města Jana Martince, 2. na valnou hromadu spol. Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. v roce 2017 starostu města Jana Martince a místostarostu města Ing. Bohumíra Nikla, 3. na valnou hromadu spol. Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. v roce 2017 starostu města Hlinsko Miroslava Krčila, DiS. 18/13/16 1. rozhoduje o prodeji pozemků parc.č.st. 451/1, 451/2, 569/1 a 893 ve výši podílu /220307, zapsaných u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Havlíčkův Brod, na LV 1673, kupujícímu Ždíreckému bytovému družstvu, IČ: , se sídlem: nám. 9. května 571, Ždírec n. D. a stanovuje kupní cenu za prodávaný podíl na nemovitostech na 6.000,- Kč. 2. rozhoduje o prodeji bytových jednotek č. 400/3, 400/4, 400/5, 400/6, 400/7, 400/8, 400/9, 400/10, 571/2, 571/3, 571/4, 571/5, 571/6, 571/7, 571/8, 571/9, 571/10 a 571/11, zapsaných u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Havlíčkův Brod, na LV 1310, kupujícímu Ždíreckému bytovému družstvu, IČ: , se sídlem: nám. 9. května 571, Ždírec n. D. a stanovuje kupní cenu za prodávané jednotky na ,- Kč. 3. zdůvodňuje výši stanovené ceny odlišně od ceny dané směrnicí zastupitelstva města o ceně pozemků z tím, že Ždírecké bytové družstvo již před uzavřením kupní smlouvy uhradilo veškeré náklady spojené s výstavbou bytových jednotek formou příspěvku a to na základě Smlouvy o sdružení investorů a Usnesení Zastupitelstva města Ždírec n.d, strana: 3

4 usnesení č. 9/9/00 ze zasedání Městského zastupitelstva ve Ždírci nad Doubravou dne o podmínkách převodu domu a pozemků bytovému družstvu. 4. rozhoduje, že náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy a vkladem vlastnictví do katastru nemovitostí uhradí město. 19/13/16 Zastupitelstvo města rozhoduje o prodeji pozemku parc.č.st. 935, k.ú. Ždírec nad Doubravou, zapsaném u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Havlíčkův Brod, na LV 10001, a to podílu ve výši 13/100 vlastnictví pozemku, České poště, s.p., IČ: , Politických vězňů 909/4, Nové Město, Praha 1 a stanovuje kupní cenu ve výši 2.000,- Kč; výše stanovené ceny je odlišná od ceny dané směrnicí zastupitelstva města o ceně pozemků z z toho důvodu, že státní podnik Česká pošta, s.p. již před uzavřením kupní smlouvy uhradil veškeré náklady spojené s výstavbou bytového domu formou příspěvku a to na základě Smlouvy o sdružení investorů (usnesení ZM č. 3 z ). Náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy a vkladem vlastnictví do katastru nemovitostí uhradí město. 20/13/16 Zastupitelstvo města rozhoduje: 1. o prodeji pozemku parc.č.st. 935, k.ú. Ždírec nad Doubravou, zapsaném u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Havlíčkův Brod, na LV 10001, a to podílu ve výši 87/100 vlastnictví pozemku, Bytovému družstvu ve Ždírci nad Doubravou, IČ: , se sídlem: Družstevní 570, Ždírec nad Doubravou, a stanovuje kupní cenu za prodávaný podíl na nemovitosti na 6.000,- Kč. 2. o prodeji podílu ve výši 51/100 vlastnictví bytového domu čp. 569 a 570, zapsaném u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Havlíčkův Brod, na LV 1299, Bytovému družstvu ve Ždírci nad Doubravou, IČ: , se sídlem: Družstevní 570, Ždírec nad Doubravou a stanovuje kupní cenu za prodávaný podíl nemovitosti na ,- Kč. 3. zdůvodňuje výši stanovené ceny odlišně od ceny dané směrnicí zastupitelstva města o ceně pozemků z tím, že Bytové družstvo ve Ždírci nad Doubravou již před uzavřením kupní smlouvy uhradilo veškeré náklady spojené s výstavbou bytového domu formou příspěvku a to na základě Smlouvy o sdružení investorů a usnesení č. 8/7/99 ze zasedání Obecního zastupitelstva ve Ždírci nad Doubravou dne o podmínkách převodu domu a pozemků bytovému družstvu, 4. rozhoduje, že náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy a vkladem vlastnictví do katastru nemovitostí uhradí město. 21/13/16 1. rozhoduje o prodeji pozemků parc.č. 300/10 a parc.č. 370, k.ú. Nový Studenec, zapsaných u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Havlíčkův Brod, na LV 10001, a to kupující Tamaře Maurerové podíl ve výši 11/20 prodávaných pozemků a kupující Vladimíře Hrbáčkové podíl ve výši 9/20 prodávaných pozemků. 2. stanovuje kupní cenu za prodej pozemků uvedených v bodě 1. na 4.000,- Kč; kupní cenu uhradí kupující ve výši odpovídající výši kupovaných podílů. 3. rozhoduje, že ve smlouvě kupní bude uvedena povinnost kupujících zachovat u prodávaných pozemků stávající zařazení pozemků, tj. ostatní plocha, ostatní komunikace, s tím, že budou veřejně přístupné. Přítomno hlasování: 14 Hlasování: zdržel se Ing. Kasal 22/13/16 1. rozhoduje o koupi geometricky oddělené části pozemku parc.č. 26/1 o výměře 1058 m 2 a pozemku parc.č. 344/11, zapsaných na LV 561 pro k.ú. Nový Studenec, od Tamary Maurerové a Vladimíry Hrbáčkové, 2. rozhoduje o koupi geometricky oddělené části pozemku parc.č. 25/5 o výměře 828 m 2 a pozemků parc.č. Usnesení Zastupitelstva města Ždírec n.d, strana: 4

5 755/1, 755/13, 755/14, 708/37 a 255/88, zapsaných na LV 562 pro k.ú. Horní Studenec, od Tamary Maurerové a Vladimíry Hrbáčkové, 3. stanovuje kupní za kupované pozemky dle bodu 1. a 2. na 4.000,- Kč; kupní cenu uhradí kupující prodávajícím ve výši odpovídající výši prodávaných podílů, 4. rozhoduje, že náklady spojené s vyhotovením geometrických plánů na rozdělení pozemků uhradí město. 23/13/16 Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o směně (prodeji a koupi) pozemků parc.č. 708/56 a 803, zapsaných na LV 205 za část pozemku č. 708/48, vše k.ú. Horní Studenec. Podmínkou směny je zapsání pozemku parc.č. 708/48 na list vlastnictví /13/16 1. projednává žádost čj. MŽ/1565/ o prodej části pozemku parc.č. 342/185 v k.ú. Ždírec nad Doubravou, 2. rozhoduje, že do vyřešení rozdělení pozemků pro bytovou výstavbu dle studie zástavby, zpracované spol. DRUPOS HB s.r.o. pod zak. č. 290/2016, nebude pozemky v řešené lokalitě prodávat. 25/13/16 1. rozhoduje o podání žádosti Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy o finanční podporu investiční akce Zázemí multifunkčního hřiště v ulici Jižní ve Ždírci nad Doubravou na pozemku parc.č. 342/1, k.ú. Ždírec n.d. 2. prohlašuje, že město Ždírec nad Doubravou v roce 2017 plně dofinancuje do úrovně celkových nákladů investiční akci Zázemí multifunkčního hřiště v ulici Jižní ve Ždírci nad Doubravou. 26/13/16 Zastupitelstvo města bere na vědomí bez připomínek zprávu místostarosty města o činnosti organizační složky Služby města Ždírec nad Doubravou. 27/13/16 Zastupitelstvo města stanovuje termíny a čas zasedání v roce 2017: 1. termíny zasedání: 14. zasedání , 15. zasedání , 16. zasedání , 17. zasedání , 18. zasedání , 19. zasedání , 2. začátek zasedání: 18:00 hod. Ing. Jan Matějka, ověřovatel v.r. Aleš Bažout, ověřovatel v.r. Jan Martinec, starosta v.r. Usnesení Zastupitelstva města Ždírec n.d, strana: 5

6 U S N E S E N Í ZE 13.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU, KONANÉHO DNE 15. PROSINCE 2016 Usnesení zastupitelstva města číslo: Zápis o hlasování: x pro x proti x zdržel se hlasování 01/13/16 1. volí návrhovou komisi ve složení: Ing. František Němec, Martin Štěpánek, Mgr. Jan Marek 2. ověřovatele zápisu: Ing. Jan Matějka, Aleš Bažout 02/13/16 Zastupitelstvo města uzavírá zápis z 12. zasedání Zastupitelstva města Ždírec nad Doubravou bez připomínek. 03/13/16 Zastupitelstvo schvaluje program zasedání předložený radou města. 04/13/16 Zastupitelstvo města projednává činnost rady města v období od 12. do 13. zasedání ZM a schvaluje ji bez připomínek. 05/13/16 Zastupitelstvo města bere bez připomínek na vědomí: 1. stav účtů města k a stav běžného účtu u ČS, a.s. k , 2. plnění rozpočtu města na straně příjmů a výdajů k /13/16 Zastupitelstvo města schvaluje vnitřní předpis města Ždírec nad Doubravou Dispoziční oprávnění a oběh účetních dokladů Městského úřadu ve Ždírci nad Doubravou v roce 2017 stanovující pravidla pro účetnictví a nakládání s prostředky a majetkem města. 07/13/16 Zastupitelstvo města bere na vědomí bez připomínek výsledek dílčí kontroly hospodaření města Ždírec n.d. v období leden říjen 2016; výsledek kontroly zní: při přezkoumání hospodaření za uplynulé období nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 08/13/16 1. schvaluje rozpočet příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Ždírec nad Doubravou na rok 2017, který určuje příjmy a výdaje ,00 Kč, 2. stanovuje příspěvek města Ždírec n.d. ZŠ a MŠ Ždírec n.d. ve výši ,00 Kč, Usnesení Zastupitelstva města Ždírec n.d, strana: 1

7 3. rozhoduje o poskytnutí dotace ZŠ a MŠ Ždírec n.d. ve výši ,-Kč v termínu 01/2017 a ve výši ,- Kč v termínu 02/ /13/15 1. schvaluje poskytnutí dotací a darů na činnost spolků, NNO a dalších žadatelů v r dle předloženého návrhu finančním výborem: a) uzavření veřejnoprávních smluv na poskytnutí dotací ve výši ,00 Kč; vzor veřejnoprávní smlouvy, která bude uzavřena s žadatelem o dotaci, je přílohou usnesení, b) uzavření darovacích smluv na poskytnutí darů ve výši 7.000,00 Kč; vzor darovací smlouvy, která bude uzavřena s žadatelem o dar, je přílohou usnesení. 2. rozhoduje, že z rozpočtu města budou v roce 2017 hrazeny výdaje na zajištění sportovní a společenské činnosti neregistrovaných subjektů v částce ,00 Kč. Seznam s výší schválených dotací, darů a výdajů, hrazených z rozpočtu města tvoří přílohu zápisu ze 13. zasedání zastupitelstva města. O uvolnění příspěvků na základě žádostí podaných v průběhu roku 2017 rozhodne rada města v rámci své zákonné pravomoci. 10/13/16 Zastupitelstvo města schvaluje: 1. provedení investičních akcí a oprav majetku města s termínem dokončení realizace nebo zahájením realizace v roce 2017 dle předloženého návrhu, 2. limit pro provedení projektových prací dle předloženého návrhu, 3. limit pro odkoupení pozemků dle předloženého návrhu. 11/13/16 1. rozhoduje o přijetí Směrnice č. 1/2016 stanovující peněžité plnění, poskytované fyzickým osobám za výkon funkce členů zastupitelstva města, rady města, výborů zastupitelstva města a komisí rady města Ždírec nad Doubravou, a stanovuje účinnost směrnice na 1. ledna 2017, 2. ruší Směrnici č. 2/2015 stanovující peněžité plnění, poskytované fyzickým osobám za výkon funkce členů zastupitelstva města, rady města, výborů zastupitelstva města a komisí rady města Ždírec nad Doubravou, přijatou zastupitelstvem města /13/16 1. schvaluje rozpočet města, který určuje výši příjmů a výdajů v roce 2017 podle rozpočtových kapitol dle předloženého návrhu: a) příjmy jsou stanoveny ve výši ,00 Kč, z toho konsolidace příjmů ,00 Kč, b) výdaje jsou stanoveny ve výši ,00 Kč, z toho konsolidace výdajů ,00 Kč, c) financování je stanoveno ve výši ,00 Kč, 2. ukládá městskému úřadu zapracovat rozpočtové příjmy a rozpočtové výdaje v rámci kapitol do jednotlivých paragrafů a položek v souladu se schváleným rozpočtem, 3. pověřuje radu města prováděním rozpočtových opatření v souladu s vnitřními předpisy města, 4. ukládá finančnímu výboru kontrolovat plnění a čerpání rozpočtu v průběhu roku Usnesení Zastupitelstva města Ždírec n.d, strana: 2

8 13/13/16 Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtový výhled na roky /13/16 1. ruší s platností k obecně závaznou vyhlášku města Ždírec n.d. č. 2/2015, 2. přijímá obecně závaznou vyhlášku města Ždírec nad Doubravou č. 2/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, platnou od , 3. stanovuje výši poplatku dle čl. 4 vyhlášky na 540,-Kč, 4. stanovuje, že poplatníci s pobytem podle Čl.2 bod (1) písmeno a) vyhlášky č. 2/2016 mají úlevu z platby poplatku ve výši 48,-Kč. 15/13/16 Zastupitelstvo města rozhoduje o poskytnutí daru ve výši ,- Kč Sdružení rodičů ZŠ Ždírec nad Doubravou, Ždírec nad Doubravou, IČO za organizaci sběru druhotných surovin v roce /13/16 Zastupitelstvo města rozhoduje: 1. o finanční spoluúčasti města na obnově kulturní památky zámku Nový Studenec, Nový Studenec 1, Horní Studenec, v roce 2017 v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek v Kraji Vysočina, 2. o uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem a Tamarou Maurerovou a Vladimírou Hrbáčkovou na poskytnutí dotace ve výši ,00 Kč na akci Oprava čelní fasády zámku Nový Studenec. 17/13/16 Zastupitelstvo města deleguje: 1. v souladu s 84, písmeno f) zákona č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění k zastupování města na členské schůzi Lesního družstva obcí se sídlem v Přibyslavi v roce 2017 starostu města Jana Martince, 2. na valnou hromadu spol. Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. v roce 2017 starostu města Jana Martince a místostarostu města Ing. Bohumíra Nikla, 3. na valnou hromadu spol. Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. v roce 2017 starostu města Hlinsko Miroslava Krčila, DiS. 18/13/16 1. rozhoduje o prodeji pozemků parc.č.st. 451/1, 451/2, 569/1 a 893 ve výši podílu /220307, zapsaných u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Havlíčkův Brod, na LV 1673, kupujícímu Ždíreckému bytovému družstvu, IČ: , se sídlem: nám. 9. května 571, Ždírec n. D. a stanovuje kupní cenu za prodávaný podíl na nemovitostech na 6.000,- Kč. 2. rozhoduje o prodeji bytových jednotek č. 400/3, 400/4, 400/5, 400/6, 400/7, 400/8, 400/9, 400/10, 571/2, 571/3, 571/4, 571/5, 571/6, 571/7, 571/8, 571/9, 571/10 a 571/11, zapsaných u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Havlíčkův Brod, na LV 1310, kupujícímu Ždíreckému bytovému družstvu, IČ: , se sídlem: nám. 9. května 571, Ždírec n. D. a stanovuje kupní cenu za prodávané jednotky na ,- Kč. 3. zdůvodňuje výši stanovené ceny odlišně od ceny dané směrnicí zastupitelstva města o ceně pozemků z tím, že Ždírecké bytové družstvo již před uzavřením kupní smlouvy uhradilo veškeré náklady spojené s výstavbou bytových jednotek formou příspěvku a to na základě Smlouvy o sdružení investorů a Usnesení Zastupitelstva města Ždírec n.d, strana: 3

9 usnesení č. 9/9/00 ze zasedání Městského zastupitelstva ve Ždírci nad Doubravou dne o podmínkách převodu domu a pozemků bytovému družstvu. 4. rozhoduje, že náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy a vkladem vlastnictví do katastru nemovitostí uhradí město. 19/13/16 Zastupitelstvo města rozhoduje o prodeji pozemku parc.č.st. 935, k.ú. Ždírec nad Doubravou, zapsaném u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Havlíčkův Brod, na LV 10001, a to podílu ve výši 13/100 vlastnictví pozemku, České poště, s.p., IČ: , Politických vězňů 909/4, Nové Město, Praha 1 a stanovuje kupní cenu ve výši 2.000,- Kč; výše stanovené ceny je odlišná od ceny dané směrnicí zastupitelstva města o ceně pozemků z z toho důvodu, že státní podnik Česká pošta, s.p. již před uzavřením kupní smlouvy uhradil veškeré náklady spojené s výstavbou bytového domu formou příspěvku a to na základě Smlouvy o sdružení investorů (usnesení ZM č. 3 z ). Náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy a vkladem vlastnictví do katastru nemovitostí uhradí město. 20/13/16 Zastupitelstvo města rozhoduje: 1. o prodeji pozemku parc.č.st. 935, k.ú. Ždírec nad Doubravou, zapsaném u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Havlíčkův Brod, na LV 10001, a to podílu ve výši 87/100 vlastnictví pozemku, Bytovému družstvu ve Ždírci nad Doubravou, IČ: , se sídlem: Družstevní 570, Ždírec nad Doubravou, a stanovuje kupní cenu za prodávaný podíl na nemovitosti na 6.000,- Kč. 2. o prodeji podílu ve výši 51/100 vlastnictví bytového domu čp. 569 a 570, zapsaném u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Havlíčkův Brod, na LV 1299, Bytovému družstvu ve Ždírci nad Doubravou, IČ: , se sídlem: Družstevní 570, Ždírec nad Doubravou a stanovuje kupní cenu za prodávaný podíl nemovitosti na ,- Kč. 3. zdůvodňuje výši stanovené ceny odlišně od ceny dané směrnicí zastupitelstva města o ceně pozemků z tím, že Bytové družstvo ve Ždírci nad Doubravou již před uzavřením kupní smlouvy uhradilo veškeré náklady spojené s výstavbou bytového domu formou příspěvku a to na základě Smlouvy o sdružení investorů a usnesení č. 8/7/99 ze zasedání Obecního zastupitelstva ve Ždírci nad Doubravou dne o podmínkách převodu domu a pozemků bytovému družstvu, 4. rozhoduje, že náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy a vkladem vlastnictví do katastru nemovitostí uhradí město. 21/13/16 1. rozhoduje o prodeji pozemků parc.č. 300/10 a parc.č. 370, k.ú. Nový Studenec, zapsaných u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Havlíčkův Brod, na LV 10001, a to kupující Tamaře Maurerové podíl ve výši 11/20 prodávaných pozemků a kupující Vladimíře Hrbáčkové podíl ve výši 9/20 prodávaných pozemků. 2. stanovuje kupní cenu za prodej pozemků uvedených v bodě 1. na 4.000,- Kč; kupní cenu uhradí kupující ve výši odpovídající výši kupovaných podílů. 3. rozhoduje, že ve smlouvě kupní bude uvedena povinnost kupujících zachovat u prodávaných pozemků stávající zařazení pozemků, tj. ostatní plocha, ostatní komunikace, s tím, že budou veřejně přístupné. Přítomno hlasování: 14 Hlasování: zdržel se Ing. Kasal 22/13/16 1. rozhoduje o koupi geometricky oddělené části pozemku parc.č. 26/1 o výměře 1058 m 2 a pozemku parc.č. 344/11, zapsaných na LV 561 pro k.ú. Nový Studenec, od Tamary Maurerové a Vladimíry Hrbáčkové, 2. rozhoduje o koupi geometricky oddělené části pozemku parc.č. 25/5 o výměře 828 m 2 a pozemků parc.č. Usnesení Zastupitelstva města Ždírec n.d, strana: 4

10 755/1, 755/13, 755/14, 708/37 a 255/88, zapsaných na LV 562 pro k.ú. Horní Studenec, od Tamary Maurerové a Vladimíry Hrbáčkové, 3. stanovuje kupní za kupované pozemky dle bodu 1. a 2. na 4.000,- Kč; kupní cenu uhradí kupující prodávajícím ve výši odpovídající výši prodávaných podílů, 4. rozhoduje, že náklady spojené s vyhotovením geometrických plánů na rozdělení pozemků uhradí město. 23/13/16 Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o směně (prodeji a koupi) pozemků parc.č. 708/56 a 803, zapsaných na LV 205 za část pozemku č. 708/48, vše k.ú. Horní Studenec. Podmínkou směny je zapsání pozemku parc.č. 708/48 na list vlastnictví /13/16 1. projednává žádost čj. MŽ/1565/ o prodej části pozemku parc.č. 342/185 v k.ú. Ždírec nad Doubravou, 2. rozhoduje, že do vyřešení rozdělení pozemků pro bytovou výstavbu dle studie zástavby, zpracované spol. DRUPOS HB s.r.o. pod zak. č. 290/2016, nebude pozemky v řešené lokalitě prodávat. 25/13/16 1. rozhoduje o podání žádosti Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy o finanční podporu investiční akce Zázemí multifunkčního hřiště v ulici Jižní ve Ždírci nad Doubravou na pozemku parc.č. 342/1, k.ú. Ždírec n.d. 2. prohlašuje, že město Ždírec nad Doubravou v roce 2017 plně dofinancuje do úrovně celkových nákladů investiční akci Zázemí multifunkčního hřiště v ulici Jižní ve Ždírci nad Doubravou. 26/13/16 Zastupitelstvo města bere na vědomí bez připomínek zprávu místostarosty města o činnosti organizační složky Služby města Ždírec nad Doubravou. 27/13/16 Zastupitelstvo města stanovuje termíny a čas zasedání v roce 2017: 1. termíny zasedání: 14. zasedání , 15. zasedání , 16. zasedání , 17. zasedání , 18. zasedání , 19. zasedání , 2. začátek zasedání: 18:00 hod. Ing. Jan Matějka, ověřovatel v.r. Aleš Bažout, ověřovatel v.r. Jan Martinec, starosta v.r. Usnesení Zastupitelstva města Ždírec n.d, strana: 5

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í Z 2.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU, KONANÉHO DNE 25. LEDNA 2007 Usnesení zastupitelstva města číslo: Hlasování: pro-proti-zdržel se 1/02/07

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í Z 10.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU, KONANÉHO DNE 17. DUBNA 2008 Usnesení zastupitelstva města číslo: 1/10/08 1. volí návrhovou komisi ve

Více

Město Ždírec nad Doubravou

Město Ždírec nad Doubravou Zápis z 3.zasedání Zastupitelstva města Ždírec nad Doubravou strana 1/5 Město Ždírec nad Doubravou Zápis z 3.zasedání Zastupitelstva města Ždírec nad Doubravou konaného dne 28. dubna 2011 v zasedací síni

Více

Město Ždírec nad Doubravou

Město Ždírec nad Doubravou Město Ždírec nad Doubravou, konaného dne 20. dubna 2017 v zasedací síni městského úřadu Přítomni: Omluveni: Hosté: 13 členů zastupitelstva dle listiny přítomných Ing. Jiří Souček, p. Josef Marek 16 hostů

Více

Město Hlinsko. Výpis z usnesení zi. zasedání Zastupitelstva města Hlinska konaného dne 13. prosince 2018

Město Hlinsko. Výpis z usnesení zi. zasedání Zastupitelstva města Hlinska konaného dne 13. prosince 2018 Město Hlinsko Výpis z usnesení zi. zasedání Zastupitelstva města Hlinska konaného dne 13. prosince 2018 Zastupitelstvo města Hlinska usnesením Č.: ZM/1 bere na vědomí:. zprávu o činnosti Rady města Hlinska

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í Z 13.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU, KONANÉHO DNE 23. ŘÍJNA 2008 Usnesení zastupitelstva města číslo: 1/13/08 1. volí návrhovou komisi ve

Více

13/1.2 Zpráva o ověření zápisu

13/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 13. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 06. 12. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 13/1.1 Program 13.

Více

U S N E S E N Í. 3. Zpráva o činnosti Rady města Kojetína (ústně)

U S N E S E N Í. 3. Zpráva o činnosti Rady města Kojetína (ústně) 1 U S N E S E N Í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 11. prosince 2012 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o

Více

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města č. 15/2014

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města č. 15/2014 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEMOŠNÁ USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města č. 15/2014 Program 1. Zahájení 2. Ověření zápisu z minulého zasedání 3. Kontrola usnesení Vyhlášení záměru na směnu pozemků

Více

USNESENÍ č. 2/2015. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 2/2015. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 2/2015 Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

U S N E S E N Í. 6. Návrh na přijetí (obnovení) kontokorentního úvěru od České spořitelny a.s. (tisk Z/103)

U S N E S E N Í. 6. Návrh na přijetí (obnovení) kontokorentního úvěru od České spořitelny a.s. (tisk Z/103) 1 U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 27. září 2016 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

UZ04/21/2017 Z/05/2017

UZ04/21/2017 Z/05/2017 USNESENÍ z 21. zasedání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 12. prosince 2017 v 16 hodin v malém sále Městského zařízení Uničov, Moravské nám. 1143 UZ01/21/2017 Schválení programu 21. zasedání

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČÁSLAVI USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Čáslavi konaného dne

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČÁSLAVI USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Čáslavi konaného dne ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČÁSLAVI USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Čáslavi konaného dne 10. 12. 2018 Č.j.: 29933/2018 66/2018 Hlasování pomocí elektronického systému Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje

Více

U S N E S E N Í č. 5/18

U S N E S E N Í č. 5/18 Číslo strany: 1 U S N E S E N Í č. 5/18 Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Traplice konaného 10. prosince 2018 v 18.30 hod. na OÚ Zastupitelstvo obce: bod 2/5/18 bod 3/5/18 Provedlo bod 4/5/18 bod

Více

Město Kojetín Zastupitelstvo města Masarykovo náměstí 20, Kojetín

Město Kojetín Zastupitelstvo města Masarykovo náměstí 20, Kojetín Město Kojetín Zastupitelstvo města Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného 12. prosince 2017, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín,

Více

Město Kojetín Zastupitelstvo města Masarykovo náměstí 20, Kojetín

Město Kojetín Zastupitelstvo města Masarykovo náměstí 20, Kojetín Město Kojetín Zastupitelstvo města Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Č. j. MK 13973/2018 ST/Dan Spis č. 1400/2018 USNESENÍ ze 3. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 29. ledna 2019,

Více

Zápis hlasování z jednání Zastupitelstva města Havlíčkův Brod Datum konání:

Zápis hlasování z jednání Zastupitelstva města Havlíčkův Brod Datum konání: Zápis hlasování z jednání Zastupitelstva města Havlíčkův Brod 31.10.2016 Datum konání: 31. 10. 2016 202 Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání Zastupitelstvo

Více

U S N E S E N Í č. 5/18

U S N E S E N Í č. 5/18 Číslo strany: 1 U S N E S E N Í č. 5/18 Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Traplice konaného 10. prosince 2018 v 18.30 hod. na OÚ Zastupitelstvo obce: bod 2/5/18 bod 3/5/18 Provedlo bod 4/5/18 bod

Více

Program 9. zasedání Zastupitelstva města Žlutice

Program 9. zasedání Zastupitelstva města Žlutice Program 9. zasedání Zastupitelstva města Žlutice Termín a místo konání: pondělí 14. prosince 2015 od 18 hodin v Kulturním domě Žlutice 1. Zahájení a schválení programu jednání 2. Informace z jednání Rady

Více

USNESENÍ z 3. jednání Zastupitelstva obce Dolní Nivy

USNESENÍ z 3. jednání Zastupitelstva obce Dolní Nivy USNESENÍ z 3. jednání Zastupitelstva obce Dolní Nivy, které se uskutečnilo dne 31. března 2015 v době od 17:00 do 19.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Dolní Nivy Přítomno: Omluveni: Neomluveni:

Více

U S N E S E N Í. 5. Informace o provedení posledního rozpočtového opatření v roce 2014 (tisk Z/33)

U S N E S E N Í. 5. Informace o provedení posledního rozpočtového opatření v roce 2014 (tisk Z/33) 1 U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 31. března 2015 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

MĚSTO MIROSLAV, nám. Svobody 1, M I R O S L A V

MĚSTO MIROSLAV, nám. Svobody 1, M I R O S L A V MĚSTO MIROSLAV, nám. Svobody 1, 671 72 M I R O S L A V Tel.: 515 333 201-2, fax: 515 266 468, e-mail: urad@mesto-miroslav.cz, www.mesto-miroslav.cz Okres Znojmo Souhrn usnesení č. ZM.29/2018 z 29. zasedání

Více

U S N E S E N Í. 21. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 12. prosince 2013 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích

U S N E S E N Í. 21. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 12. prosince 2013 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích U S N E S E N Í 21. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 12. prosince 2013 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti zveřejňovaných

Více

Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou. Usnesení z 3. zasedání

Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou. Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou konané dne 30. 1. 2019 Z/1/2019-3. Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou Soustava CZT ve Světlé

Více

Výpis usnesení z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Helvíkovice, konaného dne od hodin v sálku obecního úřadu

Výpis usnesení z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Helvíkovice, konaného dne od hodin v sálku obecního úřadu Výpis usnesení z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Helvíkovice, konaného dne 17.12.2018 od 18.00 hodin v sálku obecního úřadu Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení

Více

Výpis usnesení z 7. veřejného zasedání zastupitelstva obce Želechovice nad Dřevnicí konaného dne

Výpis usnesení z 7. veřejného zasedání zastupitelstva obce Želechovice nad Dřevnicí konaného dne 1 Výpis usnesení z 7. veřejného zasedání zastupitelstva obce Želechovice nad Dřevnicí konaného dne 25. 11. 2015 Typ zasedání: řádné Přítomno celkem 14 zastupitelů: Špendlík, Svobodová, Paprčková, Novotná,

Více

U S N E S E N Í. 1. Zpráva o činnosti Rady města Kojetína (ústně)

U S N E S E N Í. 1. Zpráva o činnosti Rady města Kojetína (ústně) U S N E S E N Í z 10. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 12. prosince 2007 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 1. Zpráva o činnosti

Více

VACENOVICE č.243; PSČ: ; IČO: OBEC VACENOVICE

VACENOVICE č.243; PSČ: ; IČO: OBEC VACENOVICE VACENOVICE č.243; PSČ: 696 06; IČO: 00285439 OBEC VACENOVICE Usnesení Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VACENOVICE, KONANÉHO DNE 28.5.2014 V 18 HODIN V PŘÍSÁLÍ KULTURNÍHO DOMU VE VACENOVICÍCH PROGRAM:

Více

Město Kojetín Zastupitelstvo města Masarykovo náměstí 20, Kojetín

Město Kojetín Zastupitelstvo města Masarykovo náměstí 20, Kojetín Město Kojetín Zastupitelstvo města Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného 18. září 2018, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín,

Více

MĚSTO MIROSLAV, nám. Svobody 1, M I R O S L A V

MĚSTO MIROSLAV, nám. Svobody 1, M I R O S L A V MĚSTO MIROSLAV, nám. Svobody 1, 671 72 M I R O S L A V Tel.: 515 333 201-2, fax: 515 266 468, e-mail: urad@mesto-miroslav.cz, www.mesto-miroslav.cz Okres Znojmo Souhrn usnesení č. ZM.26/2017 z 26. zasedání

Více

U S N E S E N Í. 20. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 26. července 2018 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích

U S N E S E N Í. 20. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 26. července 2018 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích U S N E S E N Í 20. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 26. července 2018 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti zveřejňovaných

Více

Město Kravaře. Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře

Město Kravaře. Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře Město Kravaře Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 20. 4. 2016 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře usn. čís. 11.92/2016-11. 99/2016 Mgr. Monika Brzesková

Více

Usnesení č. 6/2018. z 6. schůze Zastupitelstva obce Horní Bludovice konané dne 12. prosince Obec Horní Bludovice sídlem: Horní Bludovice 434

Usnesení č. 6/2018. z 6. schůze Zastupitelstva obce Horní Bludovice konané dne 12. prosince Obec Horní Bludovice sídlem: Horní Bludovice 434 Obec Horní Bludovice sídlem: Horní Bludovice 434 IČ: 002 96 686 739 37 Horní Bludovice Usnesení č. 6/2018 z 6. schůze Zastupitelstva obce Horní Bludovice konané dne 12. prosince 2018 V Horních Bludovicích

Více

Zápis č. 3 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného dne v 16,00 hod v Kulturním domě Rohatec

Zápis č. 3 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného dne v 16,00 hod v Kulturním domě Rohatec Zápis č. 3 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného dne 13.6.2018 v 16,00 hod v Kulturním domě Rohatec Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

Usnesení 2. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne

Usnesení 2. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Usnesení 2. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 05. 12. 2018 Číslo: 16/2 program zasedání Zastupitelstva města Šternberka

Více

Usnesení ze 3. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 24. března 2011

Usnesení ze 3. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 24. března 2011 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze 3. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 24. března 2011 I. ZM PROJEDNALO: 1. Zahájení 2. Sdělení

Více

a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,

a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í. 4) zvolilo návrhovou komisi ve složení: Mgr. Alena Hánová, p. Pavel Václ a Ing. Stanislav Zelený.

U S N E S E N Í. 4) zvolilo návrhovou komisi ve složení: Mgr. Alena Hánová, p. Pavel Václ a Ing. Stanislav Zelený. U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Hrádek konaného dne 21. června 2016 Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

2. Určení ověřovatelů zápisu Usnesení č. 1/03Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov určuje ověřovateli zápisu z dnešního 3. zasedání pp. Ing.

2. Určení ověřovatelů zápisu Usnesení č. 1/03Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov určuje ověřovateli zápisu z dnešního 3. zasedání pp. Ing. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení 9. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 9. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Usnesení 9. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 09.12.2015 150 / 9 č. 2 151 / 9 č. 3 152 / 9 č. 4 153 / 9 č. 5 program zasedání dne 9. 12. 2015 odpis pohledávek nad 20 000 Kč dle důvodové zprávy

Více

Usnesení z V. veřejného zasedání Zastupitelstva města Lázně Kynžvart, konaného 25. března 2019

Usnesení z V. veřejného zasedání Zastupitelstva města Lázně Kynžvart, konaného 25. března 2019 Usnesení z V. veřejného zasedání Zastupitelstva města Lázně Kynžvart, konaného 25. března 2019 Usnesení č. 1 Zastupitelstvo města Lázně Kynžvart bere na vědomí informaci o usnášeníschopnosti V. veřejného

Více

Město Chlumec ZASTUPITELSTVO MĚSTA CHLUMEC. Usnesení

Město Chlumec ZASTUPITELSTVO MĚSTA CHLUMEC. Usnesení Město Chlumec ZASTUPITELSTVO MĚSTA CHLUMEC Usnesení ze 13. zasedání Zastupitelstva města Chlumec volební období 2014-2018 konaného dne 19. září 2016 od 16:00 do 18:10 hodin v zasedací místnosti v sídle

Více

Město Velké Bílovice PSČ , okres Břeclav

Město Velké Bílovice PSČ , okres Břeclav Město Velké Bílovice PSČ 691 02, okres Břeclav U s n e s e n í z 13. zasedání Zastupitelstva města Velké Bílovice, konaného dne 23. listopadu 2016 v zasedací místnosti Městského úřadu ve Velkých Bílovicích

Více

Novotný M,. Jarůšek M., ing. Kakáč Z., ing. Mikulášek M., ing. Opustil J., Fabiánek J., Švancara R., Slezáková M., Němec L., Nečas M.

Novotný M,. Jarůšek M., ing. Kakáč Z., ing. Mikulášek M., ing. Opustil J., Fabiánek J., Švancara R., Slezáková M., Němec L., Nečas M. Usnesení z 16. zasedání Zastupitelstva obce Vavřinec, které se konalo dne 29. listopadu 217, ve Víceúčelové budově ve Veselici, se začátkem v 19. hod. Přítomni: Novotný M,. Jarůšek M., ing. Kakáč Z., ing.

Více

Usnesení č. 18 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 1.9.2014

Usnesení č. 18 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 1.9.2014 Usnesení č. 18 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 1.9.2014 1/18/2014 Zastupitelstvo obce schvaluje: Program jednání 18 zasedání zastupitelstva obce Doplnění programu:

Více

U s n e s e n í z II. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bořetice konaného dne

U s n e s e n í z II. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bořetice konaného dne U s n e s e n í z II. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bořetice konaného dne 27. 2. 2019 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Ad 3) zprávu z jednání Rady obce Bořetice od posledního veřejného zasedání

Více

Usnesení č. 3 přijatá na zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 19. prosince 2018 v sále KD Vedrovice

Usnesení č. 3 přijatá na zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 19. prosince 2018 v sále KD Vedrovice Usnesení č. 3 přijatá na zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 19. prosince 2018 v sále KD Vedrovice Zapisovatel: Anna Snášelová Ověřovatelé: Zelníček Zdeněk, Žďárský Václav Přítomni: Becha

Více

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 6/2014 Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání

Více

Program 1. zasedání Zastupitelstva města Žlutice

Program 1. zasedání Zastupitelstva města Žlutice Program 1. zasedání Zastupitelstva města Žlutice Termín a místo konání: středa 17. prosince 2014 od 18 hodin v Kulturním domě Žlutice 1. Zahájení a schválení programu jednání 2. Informace z jednání Rady

Více

Z Á P I S z páté schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané dne 13. června 2018 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 18. hodin.

Z Á P I S z páté schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané dne 13. června 2018 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 18. hodin. Z Á P I S z páté schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané dne 13. června 2018 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 18. hodin. Přítomno členů zastupitelstva: 9 občanů: 5 Ověřovatelé: Vancl Miroslav Navrátilová

Více

U S N E S E N Í. 5. Závěrečná zpráva o provedené inventarizaci majetku a závazků Města Kojetína za rok 2013 (tisk Z/218)

U S N E S E N Í. 5. Závěrečná zpráva o provedené inventarizaci majetku a závazků Města Kojetína za rok 2013 (tisk Z/218) 1 U S N E S E N Í z 25. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 25. března 2014 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

Usnesení 15. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 15. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Číslo: 299/15 Usnesení 15. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 07. 12. 2016 program zasedání 07.12.2016 O: Mgr. I. Černocká T: 07.12.2016 Číslo: 300/15 přehled usnesení Rady města Šternberka

Více

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 45/4/2015/ZMS schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 18. prosince a/2006/ZM

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 18. prosince a/2006/ZM USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 18. prosince 2006 3a/2006/ZM I. ZM bere na vědomí : 3a.2006/6ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí kontrolu

Více

U S N E S E N Í. 3. Zpráva o činnosti Rady města Kojetína (ústně)

U S N E S E N Í. 3. Zpráva o činnosti Rady města Kojetína (ústně) 1 U S N E S E N Í z 11. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 29. března 2016 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

Ad 5.) zprávy z jednání Finančího výboru Obce Bořetice

Ad 5.) zprávy z jednání Finančího výboru Obce Bořetice U s n e s e n í z XIX. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bořetice konaného dne 12.12.2017 Zastupitelstvo obce Bořetice bere na vědomí: Ad 3.) zprávu z jednání Rady obce Bořetice od posledního veřejného

Více

Usnesení č. 12/11Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje Změnu zřizovací listiny

Usnesení č. 12/11Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje Změnu zřizovací listiny Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. března 2016 od hodin

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. března 2016 od hodin Obec Staré Hobzí Zastupitelstvo obce Staré Hobzí Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. března 2016 od 18.00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva zasedání zastupitelstva

Více

Přítomno: 11 členů ZM Načeradec

Přítomno: 11 členů ZM Načeradec MĚSTYS NAČERADEC Přítomno: 11 členů ZM Načeradec USNESENÍ Z 20. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 18. ČERVNA 2018 1. Zahájení Zastupitelstvo městyse Načeradec schvaluje veřejné hlasování. Pro: 11 Proti:0

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Zastupitelstvo města Vrchlabí P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 19. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 6.6.2018 235/19/ZM/2018 Žádost o navýšení dotace a poskytnutí dotace na rok 2019 - Centrum

Více

U S N E S E N Í. 6. Provedení posledního rozpočtového opatření roku 2013 č. 21/2013 (tisk Z/207)

U S N E S E N Í. 6. Provedení posledního rozpočtového opatření roku 2013 č. 21/2013 (tisk Z/207) 1 U S N E S E N Í z 24. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 28. ledna 2014 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 4. Zpráva o činnosti

Více

Zápis hlasování jednání Zastupitelstva města Havlíčkův Brod Datum konání:

Zápis hlasování jednání Zastupitelstva města Havlíčkův Brod Datum konání: Zápis hlasování jednání Zastupitelstva města Havlíčkův Brod 11.9.2017 Datum konání: 11. 9. 2017 121 Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání Zastupitelstvo

Více

U s n e s e n í 13/1.1 Program 13. zasedání Zastupitelstva města Zastupitelstvo města schvaluje

U s n e s e n í 13/1.1 Program 13. zasedání Zastupitelstva města Zastupitelstvo města schvaluje U s n e s e n í z 13. zasedání Zastupitelstva města Frýdlant nad Ostravicí konaného 14.12.2016 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ na ulici Hlavní čp. 139 Organizační záležitosti 13/1.1 Program

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ O B E C S O B O T Í N Sobotín 54, 788 16 Petrov nad Desnou PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sobotín konaného dne 23. dubna 2018 od 17:00 hodin Usnesení č. 33/1 Zastupitelstvo

Více

Zápis z 36. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne , od 17:00 hodin.

Zápis z 36. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne , od 17:00 hodin. Zápis z 36. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 29.09.2018, od 17:00 hodin. Bod 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka (dále též jako zastupitelstvo

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne Číslo jednání: JedNZ44-3/2018 Datum jednání: 13.12.2018 3) Program jednání (USN-Z4-36/2018) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání 3. Program jednání 4. Volba návrhové komise

Více

U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva města Kynšperk nad Ohří konaného dne 25. dubna 2018

U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva města Kynšperk nad Ohří konaného dne 25. dubna 2018 U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva města Kynšperk nad Ohří konaného dne 25. dubna 2018 č. ZM 12/2018 u p r a v e n á v e r z e Závěrečný účet Města Kynšperk nad Ohří za rok 2017, který tvoří přílohy

Více

Náměstí 405/43, Kravaře tel.: , isds: iv5bfnz

Náměstí 405/43, Kravaře tel.: ,   isds: iv5bfnz Město Kravaře Náměstí 405/43, 747 21 Kravaře tel.: +420 553 777 911, e-mail: posta@kravare.cz, isds: iv5bfnz USNESENÍ z 19. zasedání Zastupitelstva města Kravaře, konaného dne 20. 9. 2017 v zasedací místnosti

Více

U S N E S E N Í. 5. Závěrečný účet Města Kojetína za rok 2012 a účetní závěrka za rok 2012 (tisk Z/156)

U S N E S E N Í. 5. Závěrečný účet Města Kojetína za rok 2012 a účetní závěrka za rok 2012 (tisk Z/156) 1 U S N E S E N Í z 20. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 26. března 2013 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXIV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXIV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXIV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 18.09.2014 Usnesení č. 1/XXIV/14: ZM schvaluje program zasedání: I. Zahájení II. Sdělení

Více

Město Přibyslav. Usnesení Zastupitelstva města Přibyslav ze dne

Město Přibyslav. Usnesení Zastupitelstva města Přibyslav ze dne Město Přibyslav Usnesení Zastupitelstva města Přibyslav ze dne 14. 12. 2016 74/2016 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje upravený program veřejného zasedání dne 14. 12. 2016. Termín: 14. 12. 2016 Zajistí:

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 3. dubna 2007 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín,

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 27. 6. 2012 od 16:00 hodin

Více

Obec Staré Křečany Staré Křečany Staré Křečany

Obec Staré Křečany Staré Křečany Staré Křečany Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany Ve Starých Křečanech, 30.listopadu 2017 U S N E S E N Í ------------------------- z 34. veřejného zasedání zastupitelstva obce Staré Křečany konaného

Více

USNESENÍ č. 4/2013. Z 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 9. prosince 2013 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 4/2013. Z 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 9. prosince 2013 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 4/2013 Z 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 9. prosince 2013 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání

Více

průběh a ukončení některých veřejnosti přístupných kulturních podniků a o zrušení nebo

průběh a ukončení některých veřejnosti přístupných kulturních podniků a o zrušení nebo Uveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zapisovatelkou dnešního zastupitelstva jmenoval předsedající Helenu Sokolovou.

Zapisovatelkou dnešního zastupitelstva jmenoval předsedající Helenu Sokolovou. Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Tuchlovice konaného dne v Domě služeb II, Karlovarská 500, Tuchlovice od 18,00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva Obce Tuchlovice (dále

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 541/12-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne

U S N E S E N Í. Usn. č. R 541/12-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne U S N E S E N Í z 26. schůze Rady města Kojetína, konané dne 2. prosince 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Město Kravaře. Usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře

Město Kravaře. Usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře Město Kravaře Usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 24. 2. 2016 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře usn. čís. 10.82/2016-10.91/2016 Mgr. Monika Brzesková

Více

VÝPIS USNESENÍ z jednání Zastupitelstva Obce Bílovice nad Svitavou konaného dne , zápis č. 2/

VÝPIS USNESENÍ z jednání Zastupitelstva Obce Bílovice nad Svitavou konaného dne , zápis č. 2/ VÝPIS USNESENÍ z jednání Zastupitelstva Obce Bílovice nad Svitavou konaného dne 17.12.2018, zápis č. 2/2018-2022 Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Morkovice Slížany č. 5, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Agrodružstva Morkovice

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Morkovice Slížany č. 5, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Agrodružstva Morkovice Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Morkovice Slížany č. 5, konaného dne 20.5.2019 v 17.00 hod. v zasedací místnosti Agrodružstva Morkovice I. Při zahájení bylo přítomno 12 členů městského zastupitelstva

Více

Zápis z devatenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne od hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z devatenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne od hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z devatenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 23.06.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 322 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

Zastupitelstvo města Chropyně s c h v a l u j e program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 12.

Zastupitelstvo města Chropyně s c h v a l u j e program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 12. Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 12. zasedání dne 17. prosince 2008 Z M 1 / 1 2 / 2 0 0 8 u r č u j e hlasováním jako zapisovatele 12. zasedání paní Janu Bajgarovou

Více

Město Sezemice. Zastupitelstvo města Sezemice. Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice

Město Sezemice. Zastupitelstvo města Sezemice. Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice Město Sezemice Zastupitelstvo města Sezemice Den konání jednání: 13.09.2016 Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice Místo jednání: zasedací místnost, Husovo nám. 790,

Více

Zápis č. 8/2018. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 18. prosince 2018 v zasedací města Proseč

Zápis č. 8/2018. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 18. prosince 2018 v zasedací města Proseč Zápis č. 8/2018 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 18. prosince 2018 v zasedací města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 8. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2018 proběhlo v

Více

USNESENÍ č. 2/2016. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. května 2016 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 2/2016. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. května 2016 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 2/2016 Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. května 2016 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání ZM/36/2016

Více

Obec Bítovany. Zastupitelstvo obce SCHVALUJE : 1. Program zasedání. ( viz Příloha )

Obec Bítovany. Zastupitelstvo obce SCHVALUJE : 1. Program zasedání. ( viz Příloha ) Obec Bítovany Usnesení č. 15 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného dne 14.12.2009 v 18. 00 hodin v sále Oú Přítomni : Čechlovská Jana, RNDr. Mohl Jiří, Sehnalová Hana, Dvořáková Olga, Procházková

Více

U S N E S E N Í. 19. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 10. května 2018 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích

U S N E S E N Í. 19. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 10. května 2018 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích U S N E S E N Í 19. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 10. května 2018 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti zveřejňovaných

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne 11.12.2016 od 18.00 hodin Přítomni: Josef Němec, Ing. Josef Beran, Josef Beran, Eva Nosková, Pavel Pouček, Jiří Svoboda cca 17 hostů

Více

Město Kravaře Náměstí 405/43, Kravaře tel.: , isds: iv5bfnz

Město Kravaře Náměstí 405/43, Kravaře tel.: ,   isds: iv5bfnz Město Kravaře Náměstí 405/43, 747 21 Kravaře tel.: +420 553 777 911, e-mail: posta@kravare.cz, isds: iv5bfnz USNESENÍ z 22. zasedání Zastupitelstva města Kravaře, konaného dne 21. 2. 2018 v zasedací místnosti

Více

USNESENÍ č. 12/2018. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sebranice konaného dne

USNESENÍ č. 12/2018. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sebranice konaného dne USNESENÍ č. 12/2018 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sebranice konaného dne 10. 12. 2018 Program: 1. Program ZO návrh 2. Žádost o příspěvek na opravu střechy kostela 3. Akcie ČSAD Ústí nad Orlicí,

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne Číslo jednání: JedNZ3-15/2016 Datum jednání: 15.12.2016 3) Program jednáni (USN-Z3-293/2016) Program: I. Úvodní blok 1. Zahájení 2. Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání 3. Program jednání 4. Volba

Více

( NÁVRH) Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 11. listopadu 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17

( NÁVRH) Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 11. listopadu 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 ( NÁVRH) Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 11. listopadu 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Jednání řídí : Zapisovatel/ka :.. Členů ZO..

Více

Usnesení. Místostarosta 12/3.1 Zpráva o činnosti Svazku obcí Čistá Odra Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o činnosti Svazku obcí Čistá Odra

Usnesení. Místostarosta 12/3.1 Zpráva o činnosti Svazku obcí Čistá Odra Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o činnosti Svazku obcí Čistá Odra Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Frýdlant nad Ostravicí konaného 21.09.2016 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ na ulici Hlavní čp. 139 Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12.

Více

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného dne v 17,00 hod v Kulturním domě Rohatec

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného dne v 17,00 hod v Kulturním domě Rohatec Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného dne 20.4.2017 v 17,00 hod v Kulturním domě Rohatec Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, Krhová, IČ: USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KRHOVÁ č. 25 KONANÉHO DNE od hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, Krhová, IČ: USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KRHOVÁ č. 25 KONANÉHO DNE od hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KRHOVÁ č. 25 KONANÉHO DNE 7. 12. 2017 od 17.00 hod. Zastupitelstvo obce Krhová v souladu s ustanovením zákona

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ O B E C S O B O T Í N Sobotín 54, 788 16 Petrov nad Desnou PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sobotín konaného dne 29. dubna 2019 od 17:00 hodin Usnesení č. 6/1 Zastupitelstvo

Více

Program: Pozvánka ze dne Program upraven a doplněn o nové body předložené starostou. Doplnění programu: Za bod 9) se vkládají body:

Program: Pozvánka ze dne Program upraven a doplněn o nové body předložené starostou. Doplnění programu: Za bod 9) se vkládají body: Zápis č. 1/2015/4 ze zasedání Zastupitelstva městyse Krucemburk, konaného dne 11.2.2015 Jednání bylo zahájeno v 18:00 hod Přítomno: 13 členů ZM Krucemburk dle presenční listiny Omluveni: Vít Janáček Hosté:

Více

Zastupitelstvo města Štramberka PŘEHLED USNESENÍ z 4. zasedání Zastupitelstva města Štramberka, které se konalo dne

Zastupitelstvo města Štramberka PŘEHLED USNESENÍ z 4. zasedání Zastupitelstva města Štramberka, které se konalo dne Zastupitelstvo města Štramberka PŘEHLED USNESENÍ z 4. zasedání Zastupitelstva města Štramberka, které se konalo dne 20.3.2019 36/4/ZM/2019 Kontrola plnění úkolů kontrolu plnění úkolů ke dni 20.03.2019.

Více