JSP Měření a regulace Převodníky - NB /05 NÁVOD PR3114. Univerzální programovatelný převodník

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JSP Měření a regulace Převodníky - NB2059-2013/05 NÁVOD PR3114. Univerzální programovatelný převodník"

Transkript

1 JSP Měření a regulace Převodníky - NB /05 NÁVOD PR3114 Univerzální programovatelný převodník Vstup pro Pt100, Ni100, lineární odpor, potenciometr, B, E, J, K, L, N, R, S, T, U, W3, W5, LR, ma nebo V. Přesnost 0,1 % (RTD). Galvanické oddělení 2,5 kv ST. Výstup proudový nebo napěťový. Napájení z napájecí lišty nebo přes standardní svorky (16,8 až 31,2 V SS ). Programování pomocí odnímatelného displeje. Převodník navíc umí převádět napětí z napájecích svorek na napájecí lištu pro napájení až 20 převodníků z napájecí lišty. Pomocné napájení dvouvodičového převodníku > 15 V. Šířka převodníku 6 mm. Pro montáž na lištu DIN. ATEX (Ex) II 3 G Ex na IIC T4 Gc. Předloha: 3114V101-UK JSP, s.r.o. TEL. / FAX JSP Slovakia s.r.o. TEL. / FAX Raisova Karloveská CZ Jičín SK Bratislava

2 Obsah 1. Obecné pokyny a informace Použité symboly Bezpečnostní upozornění a varování Rozsah dodávky Převzetí a vybalení Prostředí Montáž Instalace IECEx, ATEX v Zóně Čištění Odpovědnost Opravy Záruka Nakládání s obaly a likvidace Flexibilní napájení Instalace a demontování systému Instalace na lištu DIN Napájení napájecí lišty Boční štítek Popis výrobku Pokročilé funkce Použití Technická charakteristika Čelní programovací displej PR Adaptér ConfigMate Pokyny pro instalaci a provoz Připojení Instalace na napájecí lištu Označení Indikační dioda Výchozí konfigurace Parametry přístroje Technické parametry Zkoušky, certifikáty a normy Zobrazení displeje 4501 při detekci chyby čidla a vstupního signálu mimo rozsah Konfigurace a funkční klávesy Vývojový diagram Pomocné texty Objednání Objednací tabulka Kontakty

3 1. Obecné pokyny a informace 1.1 Použité symboly Před instalací a uvedením zařízení do provozu si přečtěte návod, aby se zamezilo událostem vedoucím ke zranění osob nebo mechanickému poškození. značka CE osvědčuje shodu výrobku se zákonnými požadavky výrobek nepatří do komunálního odpadu a podléhá oddělenému sběru. výrobek splňuje požadavky pro prostředí s nebezpečím výbuchu dle další specifikace CJC kompenzace studeného konce RTD odporový snímač teploty TC termoelektrický snímač teploty 1.2 Bezpečnostní upozornění a varování Upozornění! Z důvodu zamezení elektrickému šoku a požáru dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené v tomto návodu a směrnice. Nepřekračujte technické parametry a zařízení používejte pouze dle následujícího popisu. Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte návod. Zařízení by měl instalovat pouze kvalifikovaný pracovník (technik). V případě použití zařízení jiným způsobem, než uvádí výrobce, může dojít k porušení ochrany poskytované zařízením. Dokud není zařízení instalováno, nepřipojujte ho k nebezpečnému napětí. Opravy modulu smí provádět pouze firma JSP, s.r.o. Upozornění! V aplikacích se zapojením nebezpečného napětí do vstupu/výstupu zařízení musí být zajištěn dostatečný odstup či izolace od drátů, svorek a ohrazení k okolí (např. sousedícím zařízením) z důvodu zachování ochrany před elektrickým šokem. Konektor za předním krytem zařízení 3114 je napojený na vstupní svorky, na nichž se může vyskytnout nebezpečné napětí. Možné nebezpečí elektrostatického nabití. Pro zamezení rizika výbuchu v důsledku elektrostatického nabití ohrazení s jednotkami nemanipulujte, dokud prostor nebude prokazatelně bezpečný nebo dokud nebudou podniknuta příslušná bezpečnostní opatření k zamezení elektrostatického výboje. Převodníky musí být napájeny z bezpečného zdroje napětí splňujícího požadavky normy ČSN EN a musí být instalovány v souladu s národními požadavky a normami zajišťujícími bezpečnost. V ČR smí zařízení instalovat pouze kvalifikovaná osoba (min. osoba znalá dle 5 vyhlášky č. 50/1978 Sb.) po seznámení s tímto návodem. Přístroj nesmí být používán jinak než v souladu s tímto návodem. Pro zamezení rizika elektrického úrazu nebo požáru nesmí být překročeny maximální provozní parametry přístroje, zejména nesmí být překročen rozsah pracovních teplot působením tepla z připojených nebo okolních technologických zařízení! Převodník instalujte do vhodného prostředí bez přímého slunečního záření, prachu, vysoké teploty, mechanických vibrací a rázů, chraňte jej před deštěm a nadměrnou vlhkostí. 1.3 Rozsah dodávky -- převodník dle objednacího čísla -- návod 1.4 Převzetí a vybalení Zařízení vybalte, aniž byste ho poškodili, a zkontrolujte, zda jeho typ odpovídá objednanému typu. Obal by měl zůstat se zařízením až do jeho trvalé instalace. 1.5 Prostředí Chraňte zařízení před přímým slunečním světlem, prachem, vysokou teplotou, mechanickými vibracemi a nárazem, před deštěm a vysokou vlhkostí. V případě zvýšení teploty okolního prostředí nad uvedenou mez zajistěte větrání. Všechna zařízení lze použít pro kategorii měření II a stupeň znečištění 2. Modul je navržený tak, aby bezpečně vydržel do nadmořské výšky minimálně 2000 m. 1.6 Montáž Modul by měli připojovat pouze technici, kteří jsou seznámeni s technickými pojmy, upozorněními a pokyny v návodu a kteří jsou sto tyto pokyny dodržet. Existují-li nějaké pochybnosti, co se týče správné manipulace s modulem, kontaktujte Vašeho místního distributora, nebo JSP, s.r.o., tel.: Montáž a připojení zařízení by mělo vyhovovat národní legislativě upravující montáž elektrických materiálů, tj. průřez vodičů, ochranné pojistky a umístění. Popisy vstupních/výstupních a napájecích napojení jsou uvedeny v tomto návodu a na bočním štítku. Zařízení je opatřené svorkami k zapojení na místě, které by měly být napájeny ze zdroje s dvojitou/zesílenou izolací. Hlavní vypínač by měl být snadno přístupný a blízko zařízení. Měl by být označený jako odpojovací jednotka pro zařízení. SYSTÉM 3000 musí být uchycený na lištu DIN dle normy EN Instalace IECEx, ATEX v Zóně 2 IECEx KEM X KEMA 10ATEX0147 X Ex na IIC T4 Gc II 3 G Ex na IIC T4 Gc Pro zajištění bezpečné instalace je nutné dodržovat následující pokyny. Zařízení by měl instalovat pouze kvalifikovaný pracovník obeznámený s mezinárodními a národními zákony, směrnicemi a normami týkajícími se této oblasti. Rok výroby udávají první dvě číslice výrobního čísla. Zařízení instalujte ve vhodném pouzdru, které poskytuje stupeň krytí min. IP 54 dle normy EN 60529, s ohledem na podmínky prostředí, v nichž bude zařízení používáno. Překročí-li teplota za jmenovitých podmínek 70 C na vstupu vodiče nebo kabelové vývodky, nebo 80 C ve větvení vodičů, specifikace teploty vybraného vodiče musí vyhovovat skutečně naměřené teplotě

4 Je třeba provést opatření k zamezení překročení jmenovitého napětí přechodnými poruchami o více než 40 %. K instalaci na napájecí lištu v zóně 2 je povolena pouze napájecí lišta typ 9400 napájená řídící jednotkou typ Z důvodu zamezení vznícení výbušné atmosféry odpojte před prováděním servisu přívod energie a neoddělujte konektory, je-li modul napájen a vyskytuje-li se výbušná směs plynů. Nemontujte zařízení na napájecí lištu ani ho z ní nedemontujte při výskytu výbušné směsi plynů 1.8 Čištění Je-li modul odpojen, lze ho čistit hadříkem navlhčeným destilovanou vodou. Elektronické výrobky, uváděné společností JSP poprvé na trh, jsou označeny značkou pro recyklaci a logem JSP. Staré výrobky mohou zákazníci vracet ve sběrných místech systému RETELA, případně v místě nákupu. Seznam sběrných míst systému RETELA najdete na stránkách Flexibilní napájení Jednotky lze napájet 24 V SS ± 30 % přes přímou elektroinstalaci a smyčku mezi zařízeními. To umožňuje napájení až 130 jednotek. Charakteristika pojistky: pojistka 2,5 A musí prasknout po max. 120 sekundách při 6,4 A. Ochranná pojistka: 2,5 A. Ochranná pojistka: 2,5 A. 1.9 Odpovědnost Pokud nebyly přesně dodrženy pokyny uvedené v tomto manuálu, nemůže zákazník vznášet vůči firmě JSP, s.r.o. a PR electronics A/S nároky, které by jinak existovaly podle uzavřené kupní smlouvy Opravy Záruční i pozáruční opravy provádí výrobce. Do opravy se výrobky zasílají spolu s popisem závady v obalu, který zaručuje tlumení rázů a otřesů a chrání před poškozením během dopravy Záruka Výrobce ručí ve smyslu zákona č. 513/1991 Sb. za technické a provozní parametry výrobků v rozsahu dle platné dokumentace. Záruční doba je 5 (pět) let a běží ode dne převzetí zboží kupujícím nebo od předání přepravci. Reklamace vad se uplatňuje písemně u výrobce v záruční době spolu s reklamovaným výrobkem. Reklamující uvede identifikaci výrobku, číslo dodacího listu a popis závady. Výrobce neodpovídá za vady způsobené nesprávným skladováním, nesprávným vnějším zapojením, poškozením vnějšími vlivy, zejména působením veličin nepřípustné velikosti, neodbornou montáží, chybným seřízením, nesprávnou obsluhou nebo běžným opotřebením Nakládání s obaly a likvidace Veškeré výrobcem používané obaly, obalové materiály a součásti obalů uváděné námi na trh nebo do oběhu splňují podmínky stanové zákonem č.477/2001 Sb. Společnost JSP, s.r.o. má v souvislosti s nakládáním s obaly uzavřenou smlouvu o sdruženém plnění č. EK-F s autorizovanou obalovou společností EKO-KOM a.s. a dále je zapojena do kolektivního systému RETELA, zajišťujícímu v souladu s ustanovením 37h odst. 1. písm. c) a 37n odst. 3. zákona o odpadech společné plnění povinností výrobců pro zpětný odběr, oddělený odběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu na území České republiky. Ochranná pojistka: 0,4 A. Ochranná pojistka Ochranná pojistka: PR Jednotka silového konektoru 3405 je samostatná napájecí jednotka, která napájí napájecí lištu. S 3405 lze napájet až 100 jednotek. Eventuálně lze napájecí napětí 24 V rozvádět přes napájecí lištu, do níž je přiváděno napětí z další připojené jednotky (3103, -04, 05, -08, -09 nebo -14). Takto lze napájet až 20 jednotek. S ovládací jednotkou napájení 9410 je možné záložní napájení. Toto řešení může napájet až 200 jednotek Instalace a demontování systému 3000 Montáž na lištu DIN / napájecí lištu: Zařízení nacvakněte na lištu

5 Demontáž z lišty DIN / napájecí lišty: Nejdříve sejměte konektory s nebezpečným napětím. Zařízení od lišty oddělte nadzvednutím spodního zámku Instalace na lištu DIN Pro zamezení zkratu mezi konektory napájecí lišty na zařízení 3000 a šroubky držícími lištu DIN 7,5 mm by hlavičky šroubků neměly být vyšší než 3,5 mm. 35 mm > 24 mm < 3,5 mm 1.16 Napájení napájecí lišty Napájecí lištu lze napájet přes napájecí svorky. Svorkami může procházet proud max. 400 ma Boční štítek Rozměr vodiče: lanko 0,13 x 2,5 mm 2. Utahovací moment 0,5 Nm. Čísla svorek } Typové číslo 3xxx } } Připojení pinů Schválení - 5 -

6 3. Popis výrobku PR3114 Univerzální programovatelný převodník Vstup pro Pt100, Ni100, lineární odpor, potenciometr, B, E, J, K, L, N, R, S, T, U, W3, W5, LR, ma nebo V. Přesnost 0,1 % (RTD). Galvanické oddělení 2,5 kv ST. Výstup proudový nebo napěťový. Napájení z napájecí lišty nebo přes standardní svorky (16,8 až 31,2 V SS ). Programování pomocí odnímatelného displeje. Převodník navíc umí převádět napětí z napájecích svorek na napájecí lištu pro napájení až 20 převodníků z napájecí lišty. Pomocné napájení dvouvodičového převodníku > 15 V. Šířka převodníku 6 mm. Pro montáž na lištu DIN. ATEX (Ex) II 3 G Ex na IIC T4 Gc. 3.1 Pokročilé funkce Programovatelný prostřednictvím odnímatelného předního displeje (4501) a ConfigMate 4590, kalibrace procesu, simulace signálu, ochrana heslem, diagnostika chyb a textová nápověda v několika jazycích. 3.2 Použití Měření teploty odporovým nebo termočlánkovým čidlem s linearizací. Převod lineárního odporového signálu na standardní analogový proudový nebo napěťový signál např. ze solenoidových ventilů, motýlkových klapek nebo z potenciometru snímajícího lineární pohyb. Zdroj napájecího napětí a oddělovač signálů pro dvouvodičové převodníky. Procesní řízení pomocí standardního analogového výstupu. Galvanické oddělení analogových signálů a měření plovoucích signálů. 3.3 Technická charakteristika Když je převodník 3114 použit v kombinaci s čelním programovacím displejem 4501 / ConfigMate 4590, mohou být všechny parametry modifikovány pro použití v jakékoliv aplikaci. Převodník 3114 používá elektronické hardwarové přepínače, proto ho není potřeba pro nastavení parametrů otvírat. Zelená a červená dioda na předním panelu indikuje stav normální činnosti a poruchu. Průběžná kontrola důležitých uložených dat z bezpečnostních důvodů. Galvanické oddělení 2,5 kv ST mezi všemi třemi obvody

7 3.4 Čelní programovací displej PR4501 Funkce Jednoduchá a snadno pochopitelná struktura nabídky (menu) a vysvětlující textová nápověda rychle a automaticky provázejí jednotlivými kroky konfigurace, díky čemuž je použití výrobku velmi snadné. Funkce a konfigurační možnosti jsou popsané v části Konfigurace / ovládání funkčních kláves. Použití Komunikační rozhraní pro úpravu provozních parametrů v Lze přemístit z jednoho zařízení 3114 na druhé a stáhnout konfiguraci prvního do následných jednotek. Při namontování v procesu displej zobrazuje procesní hodnoty a stav zařízení. Technické vlastnosti LCD displej se čtyřmi řádky; řádek 1 (v = 5,57 mm) zobrazuje vstupní signál, řádek 2 (v = 3,33 mm) zobrazuje jednotky, řádek 3 (v = 3,33 mm) zobrazuje analogový výstup nebo TAG (označení modulu), řádek 4 zobrazuje stav komunikace. Přístup k programování lze blokovat přiřazením hesla. Heslo je uloženo v zařízení pro zajištění vysokého stupně bezpečnosti proti neoprávněným úpravám konfigurace. Upevnění / instalace Zařízení 4501 nacvakněte na adaptér ConfigMate 4590 a adaptér připojte k Adaptér ConfigMate 4590 Adaptér připojte otevřením předního krytu na 3114 a vložením konektoru do zdířky Po skončení konfigurace zařízení s 4501 lze parametry přenést do programu PReset na PC. ConfigMate 4590 se přiloženým kabelem USB připojí do USB portu počítače a počítač si poté automaticky stáhne z internetu ovladač. Další pokyny týkající se použití softwaru PReset naleznete v návodu k PReset

8 Univerzální programovatelný převodník PR Pokyny pro instalaci a provoz 4.1 Připojení B A 4 Vstup + Tx Výstup Napájení + 1 Vstupní signály Napájení Proud 1 I Napájení + TC J Napájení - I C RTD K Připojení nap. lišty J D Potenciometr Výstupní signály E Napětí G Proud F Proud 2 H Napětí G 5 H ma V A - C - D B + E + F K 4.2 Instalace na napájecí lištu V případě potřeby je možné zařízení 3114 instalovat na napájecí lištu (PR 9400) společně s modulovou zarážkou (PR 9404). Napájecí jednotky lze namontovat na napájecí lištu dle požadavků zákazníka. 4.3 Označení Přední kryt zařízení řady 3114 je opatřený místem pro nacvaknutí označení. Toto místo určené pro označení měří 5 x 7,5 mm. Vhodná jsou označení systému Multicard firmy Weidmüller, typ MF 5/7, Indikační dioda Zařízení je opatřeno zelenou diodou na přední části, indikující provozní stav, viz tabulka níže. Dioda Stav Napájení výstupu a smyčky Požadované opatření vypnutá bez napájení / chyba zařízení nebo kódová chyba CRC bez energie připojit napájení / vyměnit zařízení 1 bliknutí (0,5 s vypnuto + 0,5 s zapnuto) spuštění nebo restartování bez energie - bliká 3 Hz (15 ms zapnuto) zařízení v pořádku s energií - bliká 1 Hz (15 ms zapnuto) chyba snímače bez energie správné nastavení a opětovné připojení zařízení bliká 1 Hz (0,5 s zapnuto) restartování v důsledku: chyby napájení/hardwaru; chyba RAM nebo běhu programu bez energie upravit napájení / vyměnit zařízení Zarážka modulu Označení -8- Indikační dioda

9 4.5 Výchozí konfigurace Vstup: Typ vstupu: teplota Napěťový vstup: 0 až 10V Proudový vstup: 4 až 20 ma připojení čidla (RTD+odpor) 3-vodič R vstupní rozsah 0 až 1000 Jednotka teploty: C Typ teplotního vstupu: Pt Typ Pt: Pt100 Typ Ni: Ni100 Typ TC: K Zobrazovaná jednotka: C Desetinná čárka: Dolní hodnota displeje: 0.0 Horní hodnota displeje: Výstup: Typ výstupu: proud Napěťový výstup: 0 až 10 V Proudový výstup: 4 až 20 ma Analogový výstup při chybě: 23 ma Dolní hodnota analogového výstupu: 0 Horní hodnota analogového výstupu: 150 Omezení výstupu: bez Pokročilé nastavení: Kontrast LCD: 3 Podsvícení LCD: 4 TAG: TAG NO. Funkce 3. řádku: analogový výstup Použití kalibrace: ne Ochrana heslem: ne Rozsah kalibrace: 0 / 100 Kalibrační bod: 0 / 100 Jazyk: UK 5. Parametry přístroje 5.1 Technické parametry Podmínky prostředí: Rozsah požití: -25 až +70 C Obecné specifikace: Napájecí napětí, univerzální: 16,8 až 31,2 V SS Maximální spotřeba 1,2 W Pojistka 400 ma T (pomalá) / 250 V ST Elektrická pevnost izolace - testovací / pracovní Mezi vstupem a ostatními obvody 2,6 kv ST / 300 V ST / 250 V ST (Ex) Komunikační rozhraní: programovací čelní displej 4501 / ConfigMate 4590 Poměr signál / šum: min. 60 db (0 až 100 khz) Průměrná časová odezva ( %, %) Teplotní vstup: 1 s vstup ma / V 400 ms Teplota pro kalibraci: 20 až 28 C Přesnost, platí větší číselná hodnota z obecných a základních hodnot Obecné hodnoty Vstup Absolutní přesnost Teplotní koeficient Všechny ± 0,1 % z měřicího rozsahu ± 0,01 % z měřicího rozsahu / C - 9 -

10 : Základní hodnoty Vstup Základní přesnost Teplotní koeficient ma ± 16 μa ± 1,6 μa / C 0 až 1 V, 0,2 až 1 V ± 0,8 mv ± 0,08 mv / C 0 až 5 V, 1 až 5 V, 0 až 10 V, 2 až 10 V ± 8 mv ± 0,8 mv / C Pt100, Pt200, Pt1000 ± 0,2 C ± 0,02 C / C Pt500, Ni100, Ni120, Ni1000 ± 0,3 C ± 0,03 C / C Pt50, Pt400, Ni50 ± 0,4 C ± 0,04 C / C Pt250, Pt300 ± 0,6 C ± 0,06 C / C Pt20 ± 0,8 C ± 0,08 C / C Pt10 ± 1,4 C ± 0,14 C / C Typ (TC): E, J, K, L, N, T, U ± 1 C ± 0,1 C / C Typ (TC): R, S, W3, W5, LR ± 2 C ± 0,2 C / C Typ (TC): B C ± 4,5 C ± 0,45 C / C Typ (TC): B C ± 2 C ± 0,2 C / C RF/LF odolnost vedení proti vlivům: Rozšířená EMC: ESD / HF / Burst / odolnost proti přepětí < ±0,5 % z měřicího rozsahu < ±1 % z měřicího rozsahu Pomocné napájení: 2-vodičové napájení (svorky 3 a 4) 25 až 15 V SS / 0 až 20 ma Max. průřez vodiče: 0,13...2,5 mm 2, lanko Utahovací moment svorek: 0,5 Nm Relativní vlhkost: < 95 % (bez kondenzace) Rozměry (v x š x h): 113 x 6,1 x 115 mm Stupeň krytí: IP 20 Hmotnost: 70 g Vstupy: RTD odporové vstupy: Typ RTD Min. hodnota Max. hodnota Norma Pt C +850 C IEC Ni C +250 C DIN Lineární odpor 0 Ohm Ohm --- Potenciometr 10 Ohm 100 kohm --- : Vstup pro tyto typy RTD: Pt10, Pt20, Pt50, Pt100, Pt200, Pt250, Pt300, Pt400, Pt500, Pt1000, Ni50, Ni100, Ni120, Ni1000 Odpor jednoho drátu kabelu (max.): 50 Ohm Proud čidlem, RTD: typicky 0,2 ma Vliv odporu přívodu čidla (3- / 4- vodič),rtd: < 0,002 Ohm / Ohm Detekce chyby čidla, RTD: ano Detekce zkratu obvodu, RTD: < 15 Ohm Vstup pro termočlánek (TC) Typ Minimální teplota [ C] Maximální teplota [ C] Norma B E J K L N R S T U W3 W5 LR IEC IEC IEC IEC DIN IEC IEC IEC IEC DIN ASTM E ASTM E GOST

11 Kompenzace studeného konce (CJC): pomocí vnitřního CJC čidla: t = vnitřní teplota - okolní teplota ± (2,0 C + 0,4 C * t) Detekce chyby čidla: ano Proud pro detekci chyby čidla když je zapnuta detekce: typicky 2 μa jinak: 0 μa Proudový vstup: Měřicí rozsah: 0 až 20 ma Programovatelný měřicí rozsah: 0 až 20 a 4 až 20 ma Vstupní odpor: typicky 20 Ohm + PTC 50 Ohm Detekce chyby čidla: Přerušení smyčky 4 až 20 ma ano Napěťový vstup: Měřicí rozsah: 0 až 12 V SS Programovatelný měřicí rozsah: 0 až 1 / 0,2 až 1 / 0 až 5 / 1 až 5 / 0 až 10 / 2 až 10 V SS Vstupní odpor: 10 MOhm Proudový výstup: Rozsah signálu: 0 až 20 ma Programovatelný rozsah signálu: 0 až 20 / 4 až 20 / 20 až 0 / 20 až 4 ma Zatěžovací odpor (max): 20 ma / 600 Ohm / 15 V SS Vliv zatěžovacího odporu: 0,01% z rozsahu / 100 Ohm Detekce chyby čidla: 0 / 3,5 / 23 ma / bez NAMUR NE 43 horní mez / dolní mez 23 ma / 3,5 ma Omezení výstupu při signálech 4 až 20 a 20 až 4 ma 3,8 až 20,5 ma při signálech 0 až 20 a 20 až 0 ma 0 až 20,5 ma Omezení proudu 28 ma Napěťový výstup: Rozsah signálu: 0 až 10 V SS Programovatelný rozsah signálu: 0 až 1 / 0,2 až 1 / 0 až 10 / 0 až 5 / 1 až 5 / 2 až 10 / Zatěžovací odpor (max): 1 až 0 / 1 až 0,2 / 5 až 0 / 5 až 1 / 10 až 0 / 10 až 2 V SS > 10 kohm 6. Zkoušky, certifikáty a normy Schválení: Det Norske Veritas, Ships & Offshore Standard for Certification No. 2.4 Germanischer Lloyd V1-7-2 ATEX 94/9/EC EN , -15 IECEx IEC , -15 cfmus FM 3600, 3611, 3810, CSA E , -15, CSA EMC 2004/108/EC EN LVD 2006/95/EC EN :2001 UL, Bezpečnostní norma UL Bezpečná izolace EN Zobrazení displeje 4501 při detekci chyby čidla a vstupního signálu mimo rozsah Detekce chyby čidla Zařízení Konfigurace Detekce chyby čidla 3114 OUT.ERR=NONE vypnuta jinak: zapnuta

12 Stav displeje mimo rozsah (IN.LO, IN.HI): Při překročení rozsahu A/D převodníku nebo polynomu Vstup Rozsah Stav Limit Napětí 0 až 1 V / 0,2 až 1 V IN.LO < -25 mv IN.HI > 1,2 V 0 až 10 V / 2 až 10 V IN.LO < -25 mv IN.HI > 12 V Proud 0 až 20 ma / 4 až 20 ma IN.LO < -1,05 ma IN.HI > 25,05 ma Lineární odpor 0 až 800 Ohm IN.LO < -10 Ohm IN.HI > přibližně 1075 Ohm 0 až 10 kohm IN.LO < -10 Ohm IN.HI > 110 kohm Potenciometr 0 až 100 % IN.LO < -0,5 % IN.HI > 100,5 % Teplota TC / Pt100 IN.LO < teplotní rozsah -2 C IN.HI > teplotní rozsah +2 C Stav displeje pod minimem / nad maximem (-1999, 9999): Vstup Rozsah Stav Limit Stav displeje < Všechny Všechny 9999 Stav displeje > 9999 Mezní hodnoty při detekci chyby čidla Detekce chyby čidla (SE.BR, SE.SH): Vstup Rozsah Stav Limit Proud přerušení smyčky (4 až 20 ma) SE.BR <= 3,6 ma; >= 21 ma Potenciometr všechny, SE.BR na všech 3-vodičích SE.BR > přibližně 126 kohm Lineární odpor 0 až 800 Ohm SE.BR > přibližně 875 Ohm 0 až 10 kohm SE.BR > přibližně 11 kohm TC SE.BR > přibližně 750 kohm / (1,25 V) Teplota RTD, 2-, 3- a 4-vodič SE.SH nelze pro Pt10, Pt20 a Pt50 SE.BR SE.SH > přibližně 15 kohm < přibližně 15 Ohm Indikace chyby Stav při hardwarové chybě Nalezená chyba Stav Příčina chyby Chyba konektoru CJC - zkontrolujte CJC - blok konektoru CJ.ER Poškození vnitřního CJC čidla nebo teplota CJC mimo rozsah** Chyba Flash paměti - načtena výchozí konfigurace FL.ER Chyba FLASH (konfigurace)* Neplatný typ nebo verze konfigurace TY.ER Načtená konfigurace z EEprom má neplatný typ nebo číslo revize Bez komunikace NO.CO Bez komunikace Chyba vstupu - zkontrolujte připojení vstupu a znovu zapněte napájení IN.ER Chybné hodnoty signálu na vstupu* Pouze programovací režim - bez výstupního signálu PROG. Offline konfigurační režim (3114 je napájen komunikačním rozhraním)*** Neplatný typ nebo verze konfigurace TY.ER Načtená konfigurace z EEprom má neplatný typ nebo číslo revize

13 Stav při hardwarové chybě Nalezená chyba Stav Příčina chyby Hardwarová chyba RA.ER Chyba RAM* Hardwarová chyba EE.ER Chyba paměti EEPROM* Hardwarová chyba NO.CA Zařízení není z výroby kalibrováno* Hardwarová chyba AD.ER Chyba A/D převodníku* Hardwarová chyba EF.ER Chyba externí Flash* Hardwarová chyba IF.ER Chyba interní Flash*! Indikace chyby bliká jednou za sekundu, odpovídající textová nápověda vysvětluje chybu. Je-li chybou chyba snímače, bliká i podsvícení displeje potvrdí se (zastaví) stisknutím tlačítka OK. * Chyba se potvrdí provedením základního nastavení a uložením nebo resetováním napájení zařízení. ** Chybu lze ignorovat zvolením jiného typu vstupu než TC. *** Indikace chyby nebliká. Chyba se potvrdí připojením zařízení k napájení. 9. Konfigurace a funkční klávesy Dokumentace pro vývojový diagram. Obecně Při konfiguraci přístroje můžete vybrat nastavení parametrů, které se nejlépe hodí pro požadovanou aplikaci. Pro každou položku v menu je k dispozici nápověda, která se automaticky ukazuje na 3. řádku displeje. Konfigurace je prováděna pomocí 3 funkčních tlačítek. - zvyšuje numerickou hodnotu nebo vybírá další parametr - snižuje numerickou hodnotu nebo vybírá předchozí parametr - potvrzuje vybranou hodnotu a pokračuje do další nabídky Po dokončení konfigurace se displej vrátí do výchozího stavu 1.0. Stisknutím a podržením tlačítka OK se lze vrátit do předchozí nabídky nebo do výchozího stavu (1.0) bez uložení změněných hodnot nebo parametrů. Není-li po dobu 1 minuty použita žádná klávesa, displej se vrátí do výchozího stavu (1.0) bez uložení změněných hodnot nebo parametrů. Další vysvětlení Ochrana heslem Přístup k programování lze blokovat přidělením hesla. Heslo se uloží ve vysílači pro zajištění vysokého stupně bezpečnosti proti neoprávněným úpravám konfigurace. Výchozí heslo 2008 umožňuje přístup ke všem konfiguračním nabídkám. Informace o chybě signálu a čidla pomocí předního displeje 4501 Chyba čidla (viz limity v tabulce) se zobrazí jako SE.BR ( sensor break - přerušení čila ) nebo SE.SH ( sensor short - zkrat čidla ). Signály mimo zvolený rozsah (nikoli chyba snímače, limity uvedeny v tabulce) se zobrazí jako IN.LO (nízký vstupní signál) nebo IN.HI (vysoký vstupní signál). Indikace chyby se zobrazí jako text v řádku 3 a zároveň bliká podsvícení displeje. Řádek 4 displeje je stavovým řádkem, který zobrazuje COM (blikající tečka), což značí správnou funkci zařízení 4501, a šipku nahoru/dolů značící aktuální tendenci vstupního signálu. Indikace chyby signálu a čidla bez předního displeje Stav jednotky lze také určit podle tří diod na přední straně zařízení. Blikající zelená dioda 13 Hz značí normální provoz. Blikající zelená dioda 1 Hz značí chybu snímače. Nesvítící/neblikající dioda značí interní chybu. Pokročilé funkce Jednotka poskytuje přístup k řadě pokročilých funkcí, k nimž se lze dostat zadáním Ano při adv.set. Nastavení displeje Zde lze nastavit jasnost a kontrast a podsvícení. Nastavení čísla TAG s 6 alfanumerickými znaky. Volba funkční hodnoty v řádku 3 displeje výběr mezi hodnotou analogového výstupu a číslem TAG

14 Dvoubodová procesní kalibrace Jednotku lze procesně kalibrovat ve dvou bodech, aby vyhovovala danému vstupnímu signálu. Aplikuje se nízký vstupní signál (nikoli nutně 0 %) a skutečná hodnota se zadá pomocí Poté se aplikuje vysoký vstupní signál (nikoli nutně 100 %) a skutečná hodnota se zadá pomocí Pokud přijmete použití kalibrace, jednotka bude pracovat podle tohoto nového nastavení. Pokud později tento bod nabídky odmítnete nebo si vyberete jiný typ vstupního signálu, jednotka se vrátí do kalibrace nastavené ve výrobě. Funkce simulace procesu Pokud zvolíte ano při EN.SIM, je možné simulovat vstupní signál pomocí tlačítek se šipkami, a ovládat tak vstupní signál směrem nahoru nebo dolů. Po dokončení tohoto bodu stisknutím tlačítka OK se jednotka vrátí do normálního režimu. Heslo Zde si můžete vybrat heslo od 0000 do 9999 za účelem ochrany jednotky před neoprávněnými úpravami konfigurace. Jednotka se dodává bez hesla. Pokud dojde k neúmyslnému uzamčení jednotky heslem, nabídku lze vždy otevřít použitím hlavního hesla Jazyk V nabídce lang.setup si lze vybrat ze sedmi různých jazykových verzí textové nápovědy, která se objevuje v nabídce. Nabídku tvoří angličtina (EN), němčina (DE), francouzština (FR), italština (IT), španělština (ES), švédština (SE) a dánština (DK). Výběr jednotek Po zvolení typu vstupního signálu si lze vybrat procesní jednotky, které budou zobrazeny v řádku 2 (viz tabulka). Při zvolení teplotního vstupu se procesní hodnota bude vždy zobrazovat ve stupních Celsia nebo Fahrenheita. Toto se vybírá v nabídce po výběru teplotního vstupu. Paměť V nabídce paměti lze uložit konfiguraci zařízení v 451, zařízení 4501 pak přesunout na další zařízení stejného typu a konfiguraci do něho stáhnout

15 10. Vývojový diagram Jestliže není aktivováno žádné tlačítko během 2 minut, displej se navrátí do výchozího stavu Monitor bez uložení změn natavení. - zvyšuje numerickou hodnotu nebo vybírá další parametr - snižuje numerickou hodnotu nebo vybírá předchozí parametr - potvrzuje vybranou hodnotu a ukončuje menu Přidržením OK se navrátíte do předchozího menu / výchozího stavu Monitor bez uložení změn natavení. Podržte a : Přepnutí funkce řádku 3 mezi A.Out / TAG. (Nastavení je nestálé ke změně a uložení funkce řádku 3 použijte nabídku nastavení DISP.) 1.0 = Výchozí stav; Řádek 1 ukazuje stav vstupu. Řádek 2 ukazuje UNIT (jednotku). Stisknutím zároveň a řádek 3 bude střídat A.Out a TAG. Řádek 4 ukazuje komunikační stav. 1.1 = 4501 se vypne, pokud během 1 minuty není použita žádná klávesa. 1.2 = Pouze při ochraně heslem. 1.3 = Snížit na 0 ma / 3,5 ma nebo 0 V. Zvýšit na 23 ma nebo 110 % horní hodnoty Vout. Pouze pokud typ vstupu podporuje kontrolu chyby snímače. Neplatí pro tyto signály: 0 až 20 ma a napětí. 1.4 = Pouze pokud je vstupní signál teplota

16 Vývojový diagram - pokročilá nastavení Pro návrat do výchozího stavu 1.0 musíte v nabídce simulace (SIM) 2.0 stisknout tlačítko OK

17 11. Pomocné texty [01] Nastavení správného hesla [18] Volba typu analogového výstupu - proud [02] Vstup do pokročilého nastavení? Volba typu analogového výstupu - napětí [03] Volba teplotního vstupu [19] Volba výstupního rozsahu 0 až 20 ma Volba vstupu potenciometru Volba vstupu lineárního odporu Volba proudového vstupu Volba napěťového vstupu [04] Volba vstupního rozsahu 0,0 až 1 V Volba vstupního rozsahu 0,2 až 1 V Volba vstupního rozsahu 0 až 5 V Volba vstupního rozsahu 1 až 5 V Volba vstupního rozsahu 0 až 10 V Volba vstupního rozsahu 2 až 10 V Volba výstupního rozsahu 4 až 20 ma Volba výstupního rozsahu 20 až 0 ma Volba výstupního rozsahu 20 až 4 ma [22] Volba žádná akce při chybě - nedefinovaný výstup při chybě Volba dolní hodnoty při chybě Volba horní hodnoty při chybě Volba výstupního rozsahu 0,0 až 1 V [23] Volba výstupního rozsahu 0,2 až 1 V Volba výstupního rozsahu 0 až 5 V [05] Volba vstupního rozsahu 0 až 20 ma Volba výstupního rozsahu 1 až 5 V Volba vstupního rozsahu 4 až 20 ma Volba výstupního rozsahu 0 až 10 V [06] Volba 2-vodičového připojení čidla Volba výstupního rozsahu 2 až 10 V Volba 3-vodičového připojení čidla Volba výstupního rozsahu 1 až 0,0 V Volba 4-vodičového připojení čidla Volba výstupního rozsahu 1 až 0,2 V [07] Nastavení dolní hodnoty odporu Volba výstupního rozsahu 5 až 0 V [08] Nastavení horní hodnoty odporu Volba výstupního rozsahu 5 až 1 V [09] Volba jednotek teploty - Celsius Volba výstupního rozsahu 10 až 0 V Volba jednotek teploty - Fahrenheit Volba výstupního rozsahu 10 až 2 V [10] Volba typu TC čidla [24] Nastavení teploty pro dolní hodnotu analogového výstupu Volba typu Ni čidla [25] Nastavení teploty pro horní hodnotu analogového výstupu Volba typu Pt čidla [26] Potvrzení nastavení jazyka [11] Volba jednotek displeje Potvrzení nastavení hesla [12] Volba pozice desetinné čárky Potvrzení režimu simulace [13] Nastavení dolní hodnoty rozsahu displeje Provedení provozní kalibrace [14] Nastavení horní hodnoty rozsahu displeje Potvrzení nastavení displeje [15] Volba typu Pt10 čidla Provést operace paměti Volba typu Pt20 čidla [27] Načtení uložené konfigurace do zařízení Volba typu Pt50 čidla Uložení konfigurace do čelního panelu Volba typu Pt100 čidla [28] Nastavení kontrastu LCD Volba typu Pt200 čidla [29] Nastavení podsvícení LCD Volba typu Pt250 čidla [30] Popis zařízení pomocí 6 znaků (TAG) Volba typu Pt300 čidla [31] Zobrazit hodnotu analogového výstupu na displeji, (ř. 3) Volba typu Pt400 čidla Zobrazit TAG na displeji (řádek 3) Volba typu Pt500 čidla [32] Kalibrovat vstupní dolní hodnotu na procesní veličinu? Volba typu Pt1000 čidla [33] Kalibrovat vstupní horní hodnotu na procesní veličinu? [16] Volba typu Ni50 čidla [34] Nastavení vstupní hodnoty simulace Volba typu Ni100 čidla [35] Povolit ochranu heslem? Volba typu Ni120 čidla [36] Nastavení nového hesla Volba typu Ni1000 čidla [37] Nastavení jazyka [17] Volba typu TC-B čidla [38] Použít provozní kalibrační hodnoty? Volba typu TC-E čidla [39] Nastavení kalibrace na dolní kalibrační bod Volba typu TC-J čidla [40] Nastavení kalibrace na horní kalibrační bod Volba typu TC-K čidla [41] Omezení výstupních hodnot dle výstupního rozsahu Volba typu TC-L čidla [42] Pouze programovací režim - bez výstupního signálu Volba typu TC-N čidla Volba typu TC-R čidla Volba typu TC-S čidla Volba typu TC-T čidla Volba typu TC-U čidla Volba typu TC-W3 čidla Volba typu TC-W5 čidla Volba typu TC-Lr čidla

18 12. Objednání 12.1 Objednací tabulka Typ Popis Výstup PR3114 Univerzální programovatelný převodník proudový, napěťový Kód Kalibrace KPP5 kalibrační list, kalibrace převodníku v pěti bodech rovnoměrně rozložených v nastaveném rozsahu Kód Volitelné příslušenství 4501 čelní programovací displej 4590 ConfigMate, adaptér mezi 4501 a převodníkem 9400 napájecí lišta, délka až 100 cm (viz Ceníkový list č. 1368, 1369, 2102) Příklad objednávky: PR3114 Záruka 5 let

19 Poznámky

20 JSP, s.r.o. - Česká republika Vedení společnosti, prodej Raisova 547, Jičín, tel.: , fax: Jičín Pobočka Ústí nad Labem Klíšská 977/77, Ústí nad Labem, tel.: Pobočka Plzeň Lobezská 15, Plzeň, tel.: Pobočka Brno Tuřanka 115, Brno, tel.: Kancelář Praha Vyskočilova 741/3, Praha 4, tel.: Kancelář Ostrava Plzeňská 18, Ostrava, tel.: JSP Slovakia s.r.o. - Slovenská republika Vedení společnosti, prodej Karloveská 63, Bratislava, tel.: , fax: Bratislava Pobočka Košice Krivá 23, Košice, tel.: , , fax: SERVISNÍ LINKA JSP

NÁVOD T1565. Termoelektrické snímače teploty kabelové plastikářské L L1

NÁVOD T1565. Termoelektrické snímače teploty kabelové plastikářské L L1 JSP Měření a regulace Snímače teploty - NC0995-2014/05 NÁVOD T1565 Termoelektrické snímače teploty kabelové plastikářské D1 D2 L 120 L1 L2 AL 200 D Termočlánek 1x J, K. Měřicí rozsah -50 až +800 C. Třída

Více

NÁVOD T1061, T1561. Snímače teploty plastikářské a ložiskové s kovovou ochrannou hadicí

NÁVOD T1061, T1561. Snímače teploty plastikářské a ložiskové s kovovou ochrannou hadicí JSP Měření a regulace Snímače teploty - NC1197-2014/05 NÁVOD T1061, T1561 Snímače teploty plastikářské a ložiskové s kovovou ochrannou hadicí Měřicí odpor 1x / 2x Pt100. Třída přesnosti A, B dle ČSN EN

Více

NÁVOD DMD 331. Snímač tlakové diference

NÁVOD DMD 331. Snímač tlakové diference JSP Měření a regulace Snímače tlaku - ND0404-2015/05 NÁVOD DMD 331 Snímač tlakové diference Měření tlakové diference kapalin a plynů. Rozsahy od 20 kpa do 1,6 MPa. Rozsah diferenciálního tlaku lze volit

Více

NÁVOD T1026. Odporové snímače teploty kabelové pro kryogenní teploty 4,8 7,5 30 AL L +29

NÁVOD T1026. Odporové snímače teploty kabelové pro kryogenní teploty 4,8 7,5 30 AL L +29 JSP Měření a regulace Snímače teploty - NC1216-2014/05 NÁVOD T1026 Odporové snímače teploty kabelové pro kryogenní teploty L2 14 55 29 30 AL 12 4,8 7,5 30 AL 7,5 L Z L +29 D 6 Měřicí odpor 1x / 2x Pt100.

Více

NÁVOD LMP 307. Ponorná sonda k měření výšky hladiny

NÁVOD LMP 307. Ponorná sonda k měření výšky hladiny JSP Měření a regulace Snímače tlaku - NE0242-2015/06 NÁVOD LMP 307 Ponorná sonda k měření výšky hladiny Měření výšky hladiny kapalin, kalů, suspenzí a emulzí. Rozsah od 10 kpa do 2,5 MPa (1 až 250 m vodního

Více

NÁVOD T1529. Termoelektrické snímače teploty k použití bez jímky bez převodníku a s převodníkem

NÁVOD T1529. Termoelektrické snímače teploty k použití bez jímky bez převodníku a s převodníkem JSP Měření a regulace Snímače teploty - NC0497-2014/05 NÁVOD T1529 Termoelektrické snímače teploty k použití bez jímky bez převodníku a s převodníkem Termočlánek 1x / 2x J, K. Měřicí rozsah -200 až +1100

Více

NÁVOD T1020. Odporové snímače teploty k použití bez jímky bez převodníku a s převodníkem

NÁVOD T1020. Odporové snímače teploty k použití bez jímky bez převodníku a s převodníkem JSP Měření a regulace Snímače teploty - NC0506-2014/05 NÁVOD T1020 Odporové snímače teploty k použití bez jímky bez převodníku a s převodníkem Rychlá reakce na změnu teploty. Měřicí odpor 1x / 2x Pt100.

Více

Programovatelné převodníky pro snímače teploty

Programovatelné převodníky pro snímače teploty JSP Měření a regulace Programovatelné převodníky pro snímače teploty TEPLOTA PŘEVODNÍKY TLAK HLADINA PRŮTOK PŘÍSTROJE KOMUNIKACE ARMATURY www.jsp.cz ANALÝZA JSP Měření a regulace JSP, s.r.o. je přední

Více

P5310, P5311 Levné programovatelné převodníky s LHP komunikací

P5310, P5311 Levné programovatelné převodníky s LHP komunikací Převodníky - KB0824-2013/10 P5310, P5311 Levné programovatelné převodníky s LHP komunikací Univerzální převodník pro všechna běžná odporová i termoelektrická čidla. Unifikovaný proudový výstupní signál

Více

NÁVOD T1005. Odporové snímače teploty s jímkou bez převodníku a s převodníkem

NÁVOD T1005. Odporové snímače teploty s jímkou bez převodníku a s převodníkem JSP Měření a regulace Snímače teploty - NC0296-2014/05 NÁVOD T1005 Odporové snímače teploty s jímkou bez převodníku a s převodníkem Měřicí odpor 1x / 2x Pt100. Měřicí rozsah -50 až +120 C. Třída přesnosti

Více

NÁVOD PR3101, PR3102, PR3111, PR3112, PR3113, PR3331, PR3333, PR3337

NÁVOD PR3101, PR3102, PR3111, PR3112, PR3113, PR3331, PR3333, PR3337 JSP Měření a regulace Převodníky - NB2499CZ - 2016/05 NÁVOD PR3101, PR3102, PR3111, PR3112, PR3113, PR3331, PR3333, PR3337 Převodníky teploty na lištu DIN Univerzální převodníky pro odporová a termoelektrická

Více

NÁVOD T1001. Odporové snímače teploty s jímkou bez převodníku a s převodníkem

NÁVOD T1001. Odporové snímače teploty s jímkou bez převodníku a s převodníkem JSP Měření a regulace Snímače teploty - NC0291-2014/05 NÁVOD T1001 Odporové snímače teploty s jímkou bez převodníku a s převodníkem,, Měřicí odpor 1x / 2x Pt100. Měřicí rozsah -70 až +500 C. Třída přesnosti

Více

NÁVOD. HARTConf, LHPConf

NÁVOD. HARTConf, LHPConf JSP Měření a regulace Příslušenství - NL0899-2014/09 NÁVOD HARTConf, LHPConf Ruční konfigurátory pro převodníky s komunikací HART nebo LHP a HART-USB modem Nastavení rozsahu HART a LHP přístrojů zadáním

Více

Uživatelská příručka. PCL1000 Multi-funkční kalibrátor. tel: 596 311 899 fax: 596 311 114 web: www.jakar.cz e-mail: kontakt@jakar.

Uživatelská příručka. PCL1000 Multi-funkční kalibrátor. tel: 596 311 899 fax: 596 311 114 web: www.jakar.cz e-mail: kontakt@jakar. Uživatelská příručka PCL1000 Multi-funkční kalibrátor Obsah 1. Úvod... 3 2. Pokyny pro rychlé seznámení s kalibrátorem... 5 A. Funkce tlačítek 5 B. Žádané hodnoty.. 6 3. Schemata zapojení a pokyny... 8

Více

Regulátor MaxVU. Stručný návod k použití

Regulátor MaxVU. Stručný návod k použití WEST Control Solutions Regulátor MaxVU Stručný návod k použití Informace, obsažené v tomto návodu, podléhají změnám bez předchozího upozornění. Překlad z anglického originálu firmy West Control Solutions.

Více

Návod k obsluze. WIND-SOLAR hybrid regulátor nabíjení

Návod k obsluze. WIND-SOLAR hybrid regulátor nabíjení Návod k obsluze WIND-SOLAR hybrid regulátor nabíjení Před instalací a zprovozněním tohoto výrobku si pozorně přečtěte tento návod. Verze 1.0 Dovoz a distribuce: Solar energy PCE s.r.o., Drahelická 53,

Více

Převodníky ThermoTrans P 32100, A 20210 pro termočlánky a odporové teploměry

Převodníky ThermoTrans P 32100, A 20210 pro termočlánky a odporové teploměry Převodníky ThermoTrans P 32100, A 20210 pro termočlánky a odporové teploměry Univerzální napájení (P 32100) Infraport pro komunikaci (P 32100) Montáž na DIN lištu Šířka modulu 6 mm POPIS Převodníky ThermoTrans

Více

Délka závitu. 27 (40) mm. 27 (44) mm. 27 (40) mm. 34 (50) mm. 34 (49) mm. 39 (60) mm. 39 (54) mm

Délka závitu. 27 (40) mm. 27 (44) mm. 27 (40) mm. 34 (50) mm. 34 (49) mm. 39 (60) mm. 39 (54) mm Válcový indukční snímač s velkým dosahem E2A Velké vzdálenosti pro vyšší ochranu a výkon čidla indukční čidla s trojnásobným dosahem, pro zapuštěnou montáž, navrženo a testováno pro dosažení dlouhé životnosti..

Více

TENZOMETRICKÝ MĚŘIČ. typ Tenz2293. www.aterm.cz

TENZOMETRICKÝ MĚŘIČ. typ Tenz2293. www.aterm.cz TENZOMETRICKÝ MĚŘIČ typ Tenz2293 1. Úvod Tento výrobek byl zkonstruován podle současného stavu techniky a odpovídá platným evropským a národním normám a směrnicím. U výrobku byla doložena shoda s příslušnými

Více

Návod k použití. T3113 T3113D T3113L T3113Ex T3117 T3117D T3117L

Návod k použití. T3113 T3113D T3113L T3113Ex T3117 T3117D T3117L www.cometsystem.cz Návod k použití T3113 T3113D T3113L T3113Ex T3117 T3117D T3117L Programovatelný snímač teploty, relativní vlhkosti a dalších odvozených vlhkostních veličin s výstupy 4 20 ma do vzduchotechnického

Více

MaRweb.sk. PT-011 až PT-042 Řada programovatelných převodníků. pro odporová a termoelektrická čidla

MaRweb.sk. PT-011 až PT-042 Řada programovatelných převodníků. pro odporová a termoelektrická čidla MaRweb.sk www.marweb.sk PT-011 až PT-042 Řada programovatelných převodníků pro odporová a termoelektrická čidla Převádějí odporový signál Pt100 nebo napěťový signál termočlánku na lineární proudový signál

Více

P5310, P5311 Levné programovatelné převodníky s LHP komunikací

P5310, P5311 Levné programovatelné převodníky s LHP komunikací P5310, P5311 Levné programovatelné převodníky s LHP komunikací Jeden typ převodníku pro všechna běžná odporová i termoelektrická čidla. Proudový unifikovaný výstupní signál 4 až 20 ma s linearizací. Přesnost

Více

UT50D. Návod k obsluze

UT50D. Návod k obsluze UT50D Návod k obsluze Souhrn Tento návod k obsluze obsahuje bezpečnostní pravidla a varování. Prosím, čtěte pozorně odpovídající informace a striktně dodržujte pravidla uvedená jako varování a poznámky.

Více

OMB 500UNI OMB 502UNI

OMB 500UNI OMB 502UNI OMB 500UNI OMB 502UNI 50-ti BODOVÝ SLOUPCOVÝ ZOBRAZOVAČ MONITOR PROCESŮ OHMMETR TEPLOMĚR PRO PT 1 000 TEPLOMĚR PRO NI 1 000 ZOBRAZOVAČ PRO LIN. POTENCIOMETRY BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Prosím přečtěte si pozorně

Více

T0218 T2218 T3218. Návod k použití

T0218 T2218 T3218. Návod k použití Programovatelný interiérový snímač teploty T0218 Programovatelný interiérový snímač barometrického tlaku T2218 Programovatelný interiérový snímač teploty, relativní vlhkosti a dalších vlhkostních veličin

Více

Převodníky SensoTrans DMS P32200, A 20220 pro tenzometry

Převodníky SensoTrans DMS P32200, A 20220 pro tenzometry Převodníky SensoTrans DMS P32200, A 20220 pro tenzometry Univerzální napájení (P 32200) Infraport pro komunikaci (P 32200) Montáž na DIN lištu Šířka modulu 6 mm POPIS Převodníky SensoTrans DMS P 32200

Více

Technická dokumentace MĚŘICÍ ZAŘÍZENÍ. typ TENZ2400. www.aterm.cz

Technická dokumentace MĚŘICÍ ZAŘÍZENÍ. typ TENZ2400. www.aterm.cz MĚŘICÍ ZAŘÍZENÍ typ TENZ2400 www.aterm.cz 1 1. Úvod Tento výrobek byl zkonstruován podle současného stavu techniky a odpovídá platným evropským a národním normám a směrnicím. U výrobku byla doložena shoda

Více

Třífázové statické činné elektroměry

Třífázové statické činné elektroměry Třífázové statické činné elektroměry ED 310, ED 310.I Displej, odběr i dodávka, 4 tarify Elektroměr ED 310 a ED 310.I (dále jen ED 310) - elektronické, programovatelné elektroměry pro sledování odběru

Více

KS 40-1 pro hořáky Speciální regulátor pro průmyslové hořáky

KS 40-1 pro hořáky Speciální regulátor pro průmyslové hořáky PMA a Company of WEST Control Solutions KS 40-1 pro hořáky Speciální regulátor pro průmyslové hořáky Čelní komunikační BluePort a BlueControl software Manažer údržby a seznam poruch Modulační, dvoustupňová

Více

Převodník teploty itemp PCP TMT 181

Převodník teploty itemp PCP TMT 181 Technická informace TI 070R/09/cs Převodník teploty itemp PCP TMT 181 Univerzální převodník pro odporové teploměry (RTD), termočlánky a převodníky napětí a odporu. Nastavitelný pomocí PC. Určený pro instalaci

Více

PŘEVODNÍK T4111. Programovatelný převodník teploty z čidla Pt1000 na proudovou smyčku 4-20 ma. Návod k použití

PŘEVODNÍK T4111. Programovatelný převodník teploty z čidla Pt1000 na proudovou smyčku 4-20 ma. Návod k použití PŘEVODNÍK T4111 Programovatelný převodník teploty z čidla Pt1000 na proudovou smyčku 4-20 ma Návod k použití Návod na použití převodníku T4111 Převodník je určen pro měření teploty ve C nebo F pomocí externí

Více

Digitální multimetr VICTOR 70D návod k použití

Digitální multimetr VICTOR 70D návod k použití Digitální multimetr VICTOR 70D návod k použití Všeobecné informace Jedná se o 3 5/6 číslicového multimetru. Tento přístroj je vybavený dotekovým ovládáním funkcí náhradou za tradiční mechanický otočný

Více

KLEŠŤOVÉ MĚŘIDLO AX-7205 NÁVOD K OBSLUZE

KLEŠŤOVÉ MĚŘIDLO AX-7205 NÁVOD K OBSLUZE KLEŠŤOVÉ MĚŘIDLO AX-7205 NÁVOD K OBSLUZE Legenda k symbolům, které jsou použity v návodu k obsluze a na přístroji Varování! Potenciální nebezpečí postupujte podle návodu k obsluze. Pozor! Nebezpečné napětí.

Více

NÁVOD ZS-010, ZS-011

NÁVOD ZS-010, ZS-011 JSP Měření a regulace Napájecí zdroje - NA0003CZ - 2016/05 NÁVOD ZS-010, ZS-011 Stabilizované napájecí zdroje Napájení převodníků neelektrických veličin ve dvou-, tří- a čtyřvodičovém zapojení. Výstupní

Více

Multimetr 303 č. výr. 185139

Multimetr 303 č. výr. 185139 Multimetr 303 č. výr. 185139 str. 1 (11) Obsah Obsah 2 Pokyny 3 Všeobecné bezpečnostní pokyny 3 Bezpečnostní pokyny 3 Obsluha 5 Úvod 5 Popis spínače, tlačítek a zdířek 6 Měření stejnosměrného napětí /

Více

Dvoukanálový monitor absolutního chvění MMS 6120

Dvoukanálový monitor absolutního chvění MMS 6120 Dvoukanálový monitor absolutního chvění MMS 6120 Součást systému MMS 6000 Vyměnitelný za provozu, redundantní napájení Určen pro provoz s elektrodynamickými snímači absolutního chvění epro PR 9266, PR

Více

HC-UT 204. Digitální klešťový multimetr

HC-UT 204. Digitální klešťový multimetr HC-UT 204 Digitální klešťový multimetr Souhrn Manuál zahrnuje informace o bezpečnosti a výstrahy. Čtěte pozorně relevantní informace a věnujte velkou pozornost upozorněním a poznámkám.! Upozornění: Abyste

Více

JSP Měření a regulace Převodníky - NB /07 NÁVOD PRETRANS Dvouvodičový programovatelný převodník

JSP Měření a regulace Převodníky - NB /07 NÁVOD PRETRANS Dvouvodičový programovatelný převodník JSP Měření a regulace Převodníky NB0790 2014/07 NÁVOD PRETRANS 6331 Dvouvodičový programovatelný převodník Vstup pro Pt100, Pt1000, Ni100, lineární odpor, B, E, J, K, L, N, R, S, T, U, W3, W5, LR nebo

Více

Návod k instalaci a seřízení SNÍMAČ ROSNÉHO BODU A TEPLOTY MODEL EE35

Návod k instalaci a seřízení SNÍMAČ ROSNÉHO BODU A TEPLOTY MODEL EE35 Návod k instalaci a seřízení SNÍMAČ ROSNÉHO BODU A TEPLOTY MODEL EE35 Návod na montáž a obsluhu EE35 Obsah: 1 Úvod...3 1.1 Základní bezpečnostní informace...3 1.2 Bezpečnostní informace pro alarmový modul

Více

Bezdrátový prostorový termostat s časovým programem

Bezdrátový prostorový termostat s časovým programem s 1 425 RDE100.1RF RCR100RF Bezdrátový prostorový termostat s časovým programem pro systémy vytápění RDE100.1RFS Regulace prostorové teploty 2-polohová regulace vytápění s výstupem Zap/Vyp Provozní režimy:

Více

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ PU 298

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ PU 298 NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ PU 298 PŘÍSTROJ PRO REVIZE SVAŘOVACÍCH ZAŘÍZENÍ 1. Základní informace:... 2 2. Popis přístroje:... 2 3. Podmínky použití PU298... 3 4. Technické parametry:... 3 5. Postup při nastavení

Více

TEPL2344 Technická dokumentace PŘEVODNÍK TEPLOTY. typ TEPL2344 s rozhraním RS232. www.aterm.cz

TEPL2344 Technická dokumentace PŘEVODNÍK TEPLOTY. typ TEPL2344 s rozhraním RS232. www.aterm.cz PŘEVODNÍK TEPLOTY typ TEPL2344 s rozhraním RS232 www.aterm.cz 1 1. Úvod Tento výrobek byl zkonstruován podle současného stavu techniky a odpovídá platným evropským a národním normám a směrnicím. U výrobku

Více

Digitální teploměr pro termočlánkové sondy typu J, K, S Návod k použití

Digitální teploměr pro termočlánkové sondy typu J, K, S Návod k použití COMMETER C0311 Digitální teploměr pro termočlánkové sondy typu J, K, S Návod k použití Návod na použití digitálního teploměru COMMETER C0311 Přístroj je určen pro měření teploty připojitelnou termočlánkovou

Více

NÁVOD DPS 200. Snímač nízkých tlaků

NÁVOD DPS 200. Snímač nízkých tlaků JSP Měření a regulace Snímače tlaku - ND2035-2015/05 NÁVOD DPS 200 Snímač nízkých tlaků Měření tlakové diference a relativního tlaku vzduchu a neagresivních plynů. Rozsah od 600 Pa do 100 kpa. Přesnost

Více

NÁVOD PRETRANS Dvouvodičový převodník s protokolem HART

NÁVOD PRETRANS Dvouvodičový převodník s protokolem HART JSP Měření a regulace Převodníky - NB0792-2013/05 NÁVOD PRETRANS 6335 Dvouvodičový převodník s protokolem HART Vstup pro Pt100, Pt1000, Ni100, lineární odpor, B, E, J, K, L, N, R, S, T, U, W3, W5 nebo

Více

Přístroje na měření teploty SITRANS T Převodníky pro montáž do hlavy snímače SITRANS TH300 dvouvodičové provedení, univerzální, HART

Přístroje na měření teploty SITRANS T Převodníky pro montáž do hlavy snímače SITRANS TH300 dvouvodičové provedení, univerzální, HART Přehled HART přetrumfne cokoli univerzální převodník Dvouvodičová zařízení pro 4 až 20 ma, HART Montáž do hlavice teploměru snímače teploty Univerzální vstup pro téměř jakýkoli typ snímače teploty Konfigurovatelnost

Více

ATICS-2-ISO ATICS-2-80A-ISO

ATICS-2-ISO ATICS-2-80A-ISO ATICS-2-80A-ISO Vlastnosti Kompaktní zařízení pro zajištění přepínání mezi přívody s provozní a funkční bezpečnostní dle EN 108 (SIL 2) Monitorování poďpětí a přepětí Nastavení zpoždění reakce a uvolnění

Více

JSP Měření a regulace Převodníky - NC0788-2015/05 NÁVOD PRELEVEL 5343. Dvouvodičový programovatelný převodník pro potenciometry do 100 kohm

JSP Měření a regulace Převodníky - NC0788-2015/05 NÁVOD PRELEVEL 5343. Dvouvodičový programovatelný převodník pro potenciometry do 100 kohm JSP Měření a regulace Převodníky - NC0788-2015/05 NÁVOD PRELEVEL 5343 Dvouvodičový programovatelný převodník pro potenciometry do 100 kohm Vstup pro lineární odpor nebo potenciometr do 100 kohm. Přesnost

Více

Elpro Drive. uživatelská příručka EL-FI DLM PM

Elpro Drive. uživatelská příručka EL-FI DLM PM Elpro Drive uživatelská příručka k univerzálním inteligentním ochranám EL-FI DLM PM 1 OBSAH OBSAH...2 1 Úvod...3 2 Bezpečnost...3 3 Montáž...3 4 Funkce alarmu...4 5 Výběr transformátoru...4 6 Nastavení

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 51 00 63

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 51 00 63 NÁVOD K OBSLUZE Verze 10/04 Obj. č.: 51 00 63 Všude tam, kde potřebujete k napájení velké proudy, vysokou účinnost, nízkou hmotnost napájecího přístroje s malými rozměry a s vysokou spolehlivostí, Vám

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI TECHNICKÝ POPIS

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI TECHNICKÝ POPIS NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI TECHNICKÝ POPIS LXDC POWER BOX 1-2kW DC LXDC POWER BOX 1-4kW DC LXDC POWER BOX 1-6kW DC (Model: v5.2 HF(LF) MC4) Výrobce: LOGITEX spol. s.r.o., Športovcov 884/4, SK - 02001

Více

NÁVOD ZS-030. Jiskrově bezpečný oddělovací člen a stabilizovaný napájecí zdroj bez a s přenosem komunikačního signálu HART

NÁVOD ZS-030. Jiskrově bezpečný oddělovací člen a stabilizovaný napájecí zdroj bez a s přenosem komunikačního signálu HART JSP Měření a regulace Napájecí zdroje - NA0045CZ - 2017/09 NÁVOD ZS-030 Jiskrově bezpečný oddělovací člen a stabilizovaný napájecí zdroj bez a s přenosem komunikačního signálu HART Galvanicky odděluje

Více

NÁVOD ZS-020. Oddělovací člen a stabilizovaný napájecí zdroj bez a s přenosem komunikačního signálu HART

NÁVOD ZS-020. Oddělovací člen a stabilizovaný napájecí zdroj bez a s přenosem komunikačního signálu HART JSP Měření a regulace NA0026-2011/07 NÁVOD ZS-020 Oddělovací člen a stabilizovaný napájecí zdroj bez a s přenosem komunikačního signálu HART Galvanicky odděluje proudový signál a zároveň napájí převodník.

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 10/04. Úvod Vážení zákazníci!

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 10/04. Úvod Vážení zákazníci! NÁVOD K OBSLUZE Úvod Vážení zákazníci! Verze 10/04 Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho výkonného, kompaktního a spolehlivého napájecího zdroje v této přístrojové třídě. Věnujte prosím několik

Více

NÁVOD ZS-010, ZS-011

NÁVOD ZS-010, ZS-011 JSP Měření a regulace NA0003-2011/07 NÁVOD ZS-010, ZS-011 Stabilizované napájecí zdroje Napájení převodníků neelektrických veličin ve dvou-, tří- a čtyřvodičovém zapojení. Výstupní napětí 24 V SS ±0,5

Více

SOLÁRNÍ KONVERTOR SS-800-MPPT NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ. Rev.1 OTD 38007900 - 1 -

SOLÁRNÍ KONVERTOR SS-800-MPPT NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ. Rev.1 OTD 38007900 - 1 - SOLÁRNÍ KONVERTOR SS-800-MPPT NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ Rev.1 OTD 38007900-1 - Obsah 1.Upozornění...4 2.Doprava a přejímka...4 3.Přehled...4 3.1.Základní vlastnosti...5 4.Popis zařízení...5 4.1.Popis čelního

Více

SNÍMAČ T0110. Programovatelný snímač teploty s výstupem 4-20 ma. Návod k použití

SNÍMAČ T0110. Programovatelný snímač teploty s výstupem 4-20 ma. Návod k použití SNÍMAČ T0110 Programovatelný snímač teploty s výstupem 4-20 ma Návod k použití Návod na použití snímače T0110 Snímač je určen pro měření okolní teploty ve C nebo F. Měřicí senzor teploty je neodnímatelnou

Více

NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE

NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE OBSAH 1. Informace o bezpečnosti 1.1 Přípravy před použitím 1.2 Během používání 1.3 Bezpečnostní symboly 1.4 Údržba 2. Popis 2.1 Přední panel 2.2 Tlačítka a funkce 3. Specifikace 3.1 Obecná specifikace

Více

PU 580 MĚŘIČ IZOLACE

PU 580 MĚŘIČ IZOLACE NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ PU 580 MĚŘIČ IZOLACE www.metra.cz 2 OBSAH 1. Použití 4 2. Všeobecný popis 4 3. Odpovídající normy 4 3.1 Použité symboly a jejich význam 4 3.2 Bezpečnost 4 3.3 Elektromagnetická kompatibilita

Více

1.1 Bezpečnostní upozornění a jejich označení. 1.2 Všeobecná bezpečnostní upozornění. 1.3 Rozsah použití

1.1 Bezpečnostní upozornění a jejich označení. 1.2 Všeobecná bezpečnostní upozornění. 1.3 Rozsah použití Solární regulátor PR3030 12/24V 30A Návod pro montáž a obsluhu Obsah 1. Bezpečnostní upozornění a vyloučení záruky - 3 1.1 Bezpečnostní upozornění a jejich označení - 3 1.2 Všeobecná bezpečnostní upozornění

Více

JSP Měření a regulace Převodníky - NB /05 NÁVOD PRETRANS Pasivní oddělovač proudového signálu 4 až 20 ma

JSP Měření a regulace Převodníky - NB /05 NÁVOD PRETRANS Pasivní oddělovač proudového signálu 4 až 20 ma JSP Měření a regulace Převodníky - NB0781-2015/05 NÁVOD PRETRANS 6185 Pasivní oddělovač proudového signálu 4 až 20 ma Jedno, dvou nebo čtyřkanálové provedení Šířka menší než 6 mm na kanál nebo 168 kanálů

Více

Instalační manuál. CIM modul - 1001. pro ovládání inverterových venkovních jednotek Fuji Electric - General

Instalační manuál. CIM modul - 1001. pro ovládání inverterových venkovních jednotek Fuji Electric - General Instalační manuál CIM modul - 1001 pro ovládání inverterových venkovních jednotek Fuji Electric - General 1 Modul slouží pro ovládání inverterových venkovních jednotek Fuji Electric a General při přímém

Více

G3PB. Struktura číselného značení modelů. Informace pro objednávání. Relé SSR (jednofázová) Legenda číselného označení modelu.

G3PB. Struktura číselného značení modelů. Informace pro objednávání. Relé SSR (jednofázová) Legenda číselného označení modelu. Relé SSR (jednofázová) G3PB Kompaktní polovodičové úzkého profilu s chladičem pro řízení topných těles pro jmenovité napětí 48 V AC Kompaktní konstrukce díky optimálnímu tvaru chladiče. Možná montáž na

Více

MĚŘIDLO TEPLOTY, VLHKOSTI A PROUDĚNÍ

MĚŘIDLO TEPLOTY, VLHKOSTI A PROUDĚNÍ MĚŘIDLO TEPLOTY, VLHKOSTI A PROUDĚNÍ typ Pvtd2191 1. Úvod Tento výrobek byl zkonstruován podle současného stavu techniky a odpovídá platným evropským a národním normám a směrnicím. U výrobku byla doložena

Více

UT20B. Návod k obsluze

UT20B. Návod k obsluze UT20B Návod k obsluze Souhrn Tento návod k obsluze obsahuje bezpečnostní pravidla a varování. Prosím, čtěte pozorně odpovídající informace a striktně dodržujte pravidla uvedená jako varování a poznámky.

Více

JSP Měření a regulace Ukazovací přístroje - NJ0819CZ /06 NÁVOD PREVIEW Programovatelný ukazovací přístroj

JSP Měření a regulace Ukazovací přístroje - NJ0819CZ /06 NÁVOD PREVIEW Programovatelný ukazovací přístroj JSP Měření a regulace Ukazovací přístroje - NJ0819CZ - 2016/06 NÁVOD PREVIEW 5714 Programovatelný ukazovací přístroj Čtyřmístný červený LED displej, výška znaku 13,8 mm. Vstup ma, V, Pt100, Ni100, lineární

Více

Dvoukanálový záznamník teploty Návod k použití

Dvoukanálový záznamník teploty Návod k použití LOGGER R0121 Dvoukanálový záznamník teploty Návod k použití Návod na použití záznamníku teploty R0121 Přístroj je určen pro měření a záznam teploty až ze dvou externích teplotních sond, připojených pomocí

Více

SITRANS TF Snímač teploty. Návod k obsluze edice 03/2002. Měřič teploty 7NG313x

SITRANS TF Snímač teploty. Návod k obsluze edice 03/2002. Měřič teploty 7NG313x SITRANS TF Snímač teploty Návod k obsluze edice 03/2002 Měřič teploty 7NG33x Návod k obsluze SITRANS TF Obsah Všeobecné pokyny... 3 2 Uspořádání přípojek senzoru...3 3 Technický popis... 5 3. Oblast použití...

Více

MT-1710 Digitální True-RMS multimetr

MT-1710 Digitální True-RMS multimetr MT-1710 Digitální True-RMS multimetr 1. Úvod Tento přístroj je stabilní a výkonný True-RMS digitální multimetr napájený pomocí baterie. Díky 25 mm vysokému LCD displeji je snadné číst výsledky. Navíc má

Více

TENZOMETRICKÝ PŘEVODNÍK

TENZOMETRICKÝ PŘEVODNÍK TENZOMETRICKÝ PŘEVODNÍK S DIGITÁLNÍM NULOVÁNÍM typ TENZ 2215 ve skříňce DIN35 www.aterm.cz 1 1. ÚVOD...3 2. OBECNÝ POPIS TENZOMETRICKÉHO PŘEVODNÍKU...4 3. TECHNICKÝ POPIS TENZOMETRICKÉHO PŘEVODNÍKU...4

Více

Digitální teploměr pro teplotní sondy s odporovým senzorem Ni1000/6180ppm Návod k použití

Digitální teploměr pro teplotní sondy s odporovým senzorem Ni1000/6180ppm Návod k použití COMMETER C0111 Digitální teploměr pro teplotní sondy s odporovým senzorem Ni1000/6180ppm Návod k použití Návod na použití digitálního teploměru COMMETER C0111 Přístroj je určen pro měření teploty připojitelnou

Více

ZKOUŠEČKY T90, T110/VDE, T130/VDE, T150/VDE. Návod k obsluze

ZKOUŠEČKY T90, T110/VDE, T130/VDE, T150/VDE. Návod k obsluze ZKOUŠEČKY T90, T110/VDE, T130/VDE, T150/VDE Návod k obsluze Verze: FL_A09_T90 T110 T130 T150 v30.1.2012 1. OBECNÉ POKYNY OBECNÉ POKYNY Používání přístroje v rozporu s postupy uvedenými v manuálu může mít

Více

2 mm 20 mm 40 mm 60 mm. prům. 40 prům. 60. Měření teplot forem strojů pro vstřikovací lití a vytlačovacích lisů na plastické hmoty ES1B

2 mm 20 mm 40 mm 60 mm. prům. 40 prům. 60. Měření teplot forem strojů pro vstřikovací lití a vytlačovacích lisů na plastické hmoty ES1B Infračervený snímač Výkonné a úsporné měření teplot pomocí infračerveného snímače. Snímač má elektromotorický výstup odpovídající termočlánku, což umožňuje přímé připojení na vstupní svorky termočlánku

Více

JSP Měření a regulace Převodníky - NB /04 NÁVOD PRETOP Dvouvodičový programovatelný převodník

JSP Měření a regulace Převodníky - NB /04 NÁVOD PRETOP Dvouvodičový programovatelný převodník JSP Měření a regulace Převodníky - NB0787-2015/04 NÁVOD PRETOP 5333 Dvouvodičový programovatelný převodník Vstup pro Pt100, Pt1000, Ni100 nebo lineární odpor. Přesnost 0,1 %. Výstup 4 až 20 ma. Třívodičové

Více

AC Napětí/Proud Data Logger Uživatelský Manuál

AC Napětí/Proud Data Logger Uživatelský Manuál AC Napětí/Proud Data Logger Uživatelský Manuál Před použitím si přečtěte pečlivě tento uživatelský manuál, protože obsahuje důležité bezpečnostní informace Obsah Strana 1. Úvod...... 5 2. Vlastnosti...

Více

AC50A. Klešťový měřící přístroj. Návod k obsluze

AC50A. Klešťový měřící přístroj. Návod k obsluze AC50A Klešťový měřící přístroj Návod k obsluze Obsah Klešťový měřící přístroj AC50A Úvod... 2 Obsah balení... 2 Přeprava a skladování... 2 Bezpečnost... 2 Správná obsluha... 3 Vlastnosti měřícího přístroje...

Více

PCR 300 PCR 300RC Montážní a uživatelský návod

PCR 300 PCR 300RC Montážní a uživatelský návod Honeywell PCR 300 PCR 300RC Montážní a uživatelský návod Elektronický regulátor Obsah: 1. Rozbalení... 3 2. Obecná upozornění... 3 3. Použití a funkce... 3 3.1. Použití... 3 3.2. Funkce... 4 4. Bezpečnost...

Více

Eurotest XA - špičkový profesionální multifunkční přístroj s řadou funkcí pro provádění revizí dle požadavků ČSN 332000-6-61

Eurotest XA - špičkový profesionální multifunkční přístroj s řadou funkcí pro provádění revizí dle požadavků ČSN 332000-6-61 Eurotest XA - špičkový profesionální multifunkční přístroj s řadou funkcí pro provádění revizí dle požadavků ČSN 332000-6-61 Použití: Měření spojitosti Zkratový proud > 200 ma. Měření probíhá s automatickým

Více

PROCESNÍ KALIBRÁTOR M505 (D)

PROCESNÍ KALIBRÁTOR M505 (D) M505_CZ_1214 PROCESNÍ KALIBRÁTOR M505 (D) Uživatelská příručka 2 Uživatelská příručka v5 Před zapnutím Einschalten Ujistěte se, že zásilka obsahuje neporušený přístroj model M505 včetně návodu k jeho použití.

Více

500 ± 20 V 1000 ± 100 V 2500 ± 200 V

500 ± 20 V 1000 ± 100 V 2500 ± 200 V MĚŘIČ IZOLAČNÍHO ODPORU PU 182.1 METRA Blokování měření izolačního odporu při přítomnosti cizího napětí na měřeném objektu Automatické vybití případné kapacitní složky měřeného objektu po skončení měření

Více

NÁVOD ZS-020. Oddělovací člen a stabilizovaný napájecí zdroj bez a s přenosem komunikačního signálu HART

NÁVOD ZS-020. Oddělovací člen a stabilizovaný napájecí zdroj bez a s přenosem komunikačního signálu HART JSP Měření a regulace Napájecí zdroje - NA0026CZ - 2016/05 NÁVOD ZS-020 Oddělovací člen a stabilizovaný napájecí zdroj bez a s přenosem komunikačního signálu HART Galvanicky odděluje proudový signál a

Více

Programovatelný domovní zesilovač Avant 7

Programovatelný domovní zesilovač Avant 7 Programovatelný domovní zesilovač Avant 7 Programovatelný zesilovač Avant 7 je určen ke zpracování a zesílení digitálního nebo analogového TV a FM/DAB signálu v náročných domovních rozvodech (STA). 1.

Více

HC-ESC-2030. Kalibrátor/multimetr

HC-ESC-2030. Kalibrátor/multimetr HC-ESC-2030 Kalibrátor/multimetr Tento návod vám poskytne celkový pohled na přístroj. Podrobný návod je na přiloženém CD-ROMu. Spusťte soubor "PCM.HTM" a jeho pomocí naleznete příslušný dokument. 1. Úvod

Více

T0118 T2118 T3118. Návod k použití

T0118 T2118 T3118. Návod k použití Programovatelný interiérový snímač teploty T0118 Programovatelný interiérový snímač barometrického tlaku T2118 Programovatelný interiérový snímač teploty, relativní vlhkosti a dalších vlhkostních veličin

Více

XR110C - XR120C - XR130C - XR130D

XR110C - XR120C - XR130C - XR130D XR110C - XR120C - XR130C - XR130D OBSAH 1. OBECNÁ VAROVÁNÍ 2 1.1. Před použitím si prosím přečtěte tuto příručku 2 1.2. Bezpečnostní opatření 2 2. OBECNÝ POPIS 2 3. ŘÍZENÍ ZATÍŽENÍ 2 3.1. Kompresor 2 3.2.

Více

MBD 822, 922 bezdrátové mikrofony

MBD 822, 922 bezdrátové mikrofony MBD 822, 922 bezdrátové mikrofony Stránka č. 1 Úvodem: Bezdrátový systém MBD 822 se skládá z přijímače a 2 ručních mikrofonů. Bezdrátový systém MBD 922 se skládá z přijímače a 2 vysílačů za opasek, do

Více

Číslicové rozváděčové měřicí přístroje DIGEM prioritní program

Číslicové rozváděčové měřicí přístroje DIGEM prioritní program Číslicové rozváděčové měřicí přístroje DIGEM prioritní program řízení procesů, automatizace a laboratorní aplikace třída přesnosti 0,01 až 1 proud, napětí, kmitočet, teplota, otáčky, tlak, atd. LED / LCD

Více

Programovatelný snímač teploty s výstupem 4-20 ma Návod k použití

Programovatelný snímač teploty s výstupem 4-20 ma Návod k použití SNÍMAČ T0110 Programovatelný snímač teploty s výstupem 4-20 ma Návod k použití Návod na použití snímače T0110 Snímač je určen pro měření okolní teploty. Měřicí senzor teploty je neodnímatelnou součástí

Více

JSP Měření a regulace Převodníky - NB /07 NÁVOD PRETRANS Dvouvodičový programovatelný převodník

JSP Měření a regulace Převodníky - NB /07 NÁVOD PRETRANS Dvouvodičový programovatelný převodník JSP Měření a regulace Převodníky - NB0791-2014/07 NÁVOD PRETRANS 6333 Dvouvodičový programovatelný převodník Vstup pro Pt100, Pt1000, Ni100 nebo lineární odpor. Přesnost 0,1 %. Výstup 4 až 20 ma. Třívodičové

Více

Návod k používání ZEROLINE 60 OBSAH

Návod k používání ZEROLINE 60 OBSAH OBSAH 1. Úvod 2 1.1. Bezpečnostní upozornění 2 1.2. Použité symboly 2 1.3. Určení přístroje ZEROLINE 60 3 1.4. Uplatněné normy 3 2. Popis přístroje 3 2.1. Obecný popis 3 2.2. Čelní panel přístroje 4 2.3.

Více

NÁVOD NJ-14. Nastavovací jednotka pro převodníky P5102, P5201

NÁVOD NJ-14. Nastavovací jednotka pro převodníky P5102, P5201 JSP Měření a regulace NB0325-2011/08 NÁVOD NJ-14 Nastavovací jednotka pro převodníky P5102, P5201 Slouží ke změně nastavení rozsahu, tlumení a mezí komparátorů převodníků P5102 a P5201. Napájení z připojeného

Více

Návod k obsluze. R116B MS8250B MASTECH MS8250A/B Digitální multimetr

Návod k obsluze. R116B MS8250B MASTECH MS8250A/B Digitální multimetr R116B MS8250B MASTECH MS8250A/B Digitální multimetr Návod k obsluze 1.2.4. Buďte vždy maximálně opatrní při práci s napětím převyšujícím 60V DC nebo 30V AC (RMS). Držte prsty mimo kovovou část měřících

Více

NF zesilovač na DIN lištu. Technická dokumentace

NF zesilovač na DIN lištu. Technická dokumentace NF zesilovač na DIN lištu Technická dokumentace EGMedical, s.r.o. Křenová 19, 602 00 Brno CZ www.strasil.net 2012 Obsah 1. Hardwarové řešení...3 1.1. Popis funkce...3 1.2. Bezpečnostní upozornění...3 1.3.

Více

2 in 1 Měřič Satelitního Signálu Multimetr Provozní Manuál

2 in 1 Měřič Satelitního Signálu Multimetr Provozní Manuál 2 in 1 Měřič Satelitního Signálu Multimetr Provozní Manuál Před uvedením měřicího přístroje do provozu, si velmi pečlivě přečtěte tento provozní manuál Obsah Strana 1. Úvod.. 4 2. Vlastnosti.. 4 3. Bezpečnost...

Více

Programovatelný snímač teploty, relativní vlhkosti a dalších odvozených vlhkostních veličin s výstupy 0-10 V Návod k použití

Programovatelný snímač teploty, relativní vlhkosti a dalších odvozených vlhkostních veličin s výstupy 0-10 V Návod k použití SNÍMAČ T0210 Programovatelný snímač teploty, relativní vlhkosti a dalších odvozených vlhkostních veličin s výstupy 0-10 V Návod k použití Návod na použití snímače T0210 Snímač je určen pro měření teploty

Více

JSP Měření a regulace Převodníky - NB /09 NÁVOD PRETRANS Dvouvodičový programovatelný převodník

JSP Měření a regulace Převodníky - NB /09 NÁVOD PRETRANS Dvouvodičový programovatelný převodník JSP Měření a regulace Převodníky NB0784 2015/09 NÁVOD PRETRANS 5131 Dvouvodičový programovatelný převodník Vstup pro Pt100, Pt1000, Ni100, lineární odpor, B, E, J, K, L, N, R, S, T, U, W3, W5, LR, ma nebo

Více

JSP Měření a regulace Ukazovací přístroje - NJ0889CZ /06 NÁVOD PREVIEW Programovatelný ukazovací přístroj

JSP Měření a regulace Ukazovací přístroje - NJ0889CZ /06 NÁVOD PREVIEW Programovatelný ukazovací přístroj JSP Měření a regulace Ukazovací přístroje - NJ0889CZ - 2016/06 NÁVOD PREVIEW 5715 Programovatelný ukazovací přístroj Čtyřmístný červený LED displej, výška znaku 13,8 mm. Vstup ma, V, Pt100, Ni100, lineární

Více

J7MN. Schválení podle norem. Motorový jistící spouštěč (MPCB) Systém MPCB (krytí motoru : TŘÍDA 10) Přídavné kontaktní moduly.

J7MN. Schválení podle norem. Motorový jistící spouštěč (MPCB) Systém MPCB (krytí motoru : TŘÍDA 10) Přídavné kontaktní moduly. Motorový jistící spouštěč (MPCB) J7MN ) Systém MPCB (krytí motoru : TŘÍDA 10) Rotační a palcové typy Jmenovitý provozní proud = 12 A, 25 A, 50 A a 100 A Spínací výkon do 12,5 A = 100 ka/400 V Pevné vypínání

Více

MK800. Signalizační a testovací panel

MK800. Signalizační a testovací panel Signalizační a testovací panel MK800 s pouzdrem pro montáž na desku Vlastnosti Zobrazení pracovních a chybových z monitorovacích systémů firmy BENDER Podsvětlený LC displej s textovým menu (4x 20 znaků,

Více

Ekvitermní regulátor kotelny RCU-200

Ekvitermní regulátor kotelny RCU-200 Ekvitermní regulátor kotelny RCU-200 Návod k instalaci a použití Vydání: V1 Datum: 04.2015 1. Obsah Tab. 1 Paragraf Popis 1 Obsah 2 Úvod 2.1. Všeobecné instrukce 2.2 Úpravy jednotky 2.3 Bezpečnostní pokyny

Více