Školní řád Základní školy a Mateřské školy Brno, Pastviny 70 část : MATEŘSKÁ ŠKOLA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní řád Základní školy a Mateřské školy Brno, Pastviny 70 část : MATEŘSKÁ ŠKOLA"

Transkript

1 Školní řád Základní školy a Mateřské školy Brno, Pastviny 70 část : MATEŘSKÁ ŠKOLA Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Brno, Pastviny 70 souladu s 30 odst. 3, zákona č. 561/ 2004 Sb. o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen Školský zákon ) vydává tento školní řád, kterým se upřesňují vzájemné vztahy mezi dětmi, jejich zákonnými zástupci a zaměstnanci školy podle konkrétních podmínek uplatněných v MŠ. Čl. I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ 1. Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání a školní vzdělávací program 1.1 Mateřská škola v rámci předškolní výchovy a vzdělávání (dále jen vzdělávání)podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji, podílí se na osvojování základních pravidel a chování dítěte, podporuje získávání základních životních hodnot a mezilidských vztahů dítěte, vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání, napomáhá vyrovnávat nerovnosti vývoje dětí před jejich vstupem do základní školy, poskytuje speciální pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami, vytváří podmínky pro rozvoj nadaných dětí 1.2 Školní vzdělávací program upřesňuje cíle, zaměření, formy a obsah vzdělávání podle konkrétních podmínek uplatněných v mateřské škole. 1.3 Při plnění základních cílů vzdělávání a ŠVP mateřská škola postupuje v souladu se zásadami uvedenými v 2 odst.1 Školského zákona a řídí se platnou příslušnou školskou a pracovněprávní legislativou, zejména pak ustanoveními Školského zákona a ustanoveními vyhlášky č. 43/ 2006 Sb., o předškolním vzdělávání (dále jen Vyhláška o MŠ). 2. Základní práva dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání

2 2.1 Každé přijaté dítě má právo a. na kvalitní předškolní vzdělávání v rozsahu uvedeném v bodě 1 tohoto Školního řádu, zaručující optimální rozvoj jeho schopností a rozvoj jeho osobnosti, b. na zajištění činností a služeb poskytovaných školskými poradenskými zařízeními v rozsahu stanoveném ve školském zákoně, c. na fyzicky i psychicky bezpečné prostředí při pobytu v mateřské škole. 2.2 Při vzdělávání mají dále všechny děti práva, která jim zaručuje Listina Lidských práv a Úmluva o právech dítěte. 2.3 Další práva dětí při vzdělávání vyplývají ustanovení ostatních článků tohoto Školního řádu. 3. Základní práva zákonných zástupců při vzdělávání dětí 3.1 Rodiče dětí, popřípadě opatrovníci nebo osvojitelé dětí (dále jen zákonní zástupci ) mají právo a. na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dětí, b. vyjadřovat se ke všem rozhodnutím mateřské školy týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání dětí, c. na poradenskou pomoc mateřské školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání dětí. 3.2 Konkretizace realizace práv zákonných zástupců při vzdělávání dětí a podrobnosti k jejich výkonu jsou uvedeny v Čl. II Upřesnění práv a povinností zákonných zástupců při vzdělávání dětí a pravila vzájemných vztahů zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky mateřské školy tohoto školního řádu. 4. Povinnosti zákonných zástupců 4.1 Zákonní zástupci dětí jsou zejména povinni a. zajistit, aby dítě řádně docházelo do mateřské školy, b. na vyzvání vedoucí pracovnice mateřské školy se osobně zúčastnit závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte c. informovat mateřskou školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte, d. nahlásit nepřítomnost dítěte e. oznamovat mateřské škole údaje o dítěti v rozsahu uvedeném v Školském zákoně pro vedení školní matriky. 4.2 Další povinnosti zákonných zástupců při předškolním vzdělávání vyplývají z ustanovení ostatních článků tohoto Školního řádu.

3 4.3 Konkretizace realizace povinností zákonných zástupců při vzdělávání dětí a podrobnosti k jejich výkonu jsou uvedeny v Čl. II Upřesnění výkonu práv a povinnosti zákonných zástupců při vzdělávání dětí a pravidla vzájemných vztahů zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky mateřské školy tohoto Školního řádu. Čl.II UPŘESNĚNÍ VÝKONU PRÁV A POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ PŘI VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ A PRAVIDLA VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ S PEDAGOGICKÝMI PRACOVNÍKY MATEŘSKÉ ŠKOLY 5. Změna ustanovených podmínek pobytu dítěte, způsobu a rozsahu jeho stravování 5.1 Děti jsou přijímány k celodennímu vzdělávání. Zákonný zástupce dítěte má právo písemně požádat a s vedoucí učitelkou projednat jiný způsob vzdělávání. 5.2 Zároveň jsou děti přijímány k celodennímu stravování. Zákonný zástupce má právo písemně požádat a s vedoucí školní jídelny projednat jiný způsob stravování. 6. Upřesnění podmínek pro přebírání dětí od zákonných zástupců ke vzdělávání v mateřské škole a pro jejich předávání zákonným zástupcům po ukončení vzdělávání 6.1 Zákonní zástupci předávají dítě pedagogickému pracovníkovi mateřské školy ve třídě. Zákonní zástupci za dítě zodpovídají až do předání učitelce. Nestačí doprovodit dítě pouze ke vchodu do mateřské školy nebo do šatny s tím, že dítě dojde do třídy samo. V tomto případě by mateřská škola nenesla odpovědnost za bezpečí dítěte až do jeho příchodu do třídy. Přivádět dítě do mateřské školy lze v průběhu celého dne, s přihlédnutím na režim dne (podrobněji ve Vnitřní organizaci pracovišť mateřské školy mateřské školy Pastviny). 6.2 Zákonní zástupci si přebírají dítě po skončení jeho vzdělávání nebo v průběhu celého dne, s přihlédnutím na režim dne (podrobněji ve Vnitřní organizace pracovišť mateřské školy Pastviny) od pedagogického pracovníka mateřské školy ve třídě popřípadě na zahradě mateřské školy. 6.3 Zákonní zástupci dítěte mohou písemně pověřit jinou osobu pro jeho přebírání a předávání při vzdělávání v mateřské škole. Formulář Zmocnění- platí na dobu určitou. Bez písemného pověření učitelky nevydají dítě nikomu jinému, než zákonnému zástupci dítěte nebo osobám uvedeným v Evidenčním listu dítěte.

4 7. Konkretizace způsobu informování zákonných zástupců dětí o průběhu jejich vzdělávání a dosažených výsledcích 7.1 Zákonní zástupci dítěte se mohou informovat o cílech, zaměření, formách a obsahu vzdělávání konkretizovaných podle podmínek uplatněných na mateřské škole ve Školním vzdělávacím programu. 7.2 Zákonní zástupci dítěte se mohou průběžně během roku informovat u pedagogického pracovníka o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte v době, ve které nenaruší vzdělávací činnost nebo v době, dohodnuté s pedagogickým pracovníkem. 7.3 Vedoucí učitelka mateřské školy svolává třídní schůzku, na které jsou zákonní zástupci dětí informováni o všech rozhodnutích mateřské školy týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání dětí. 7.4 Zákonní zástupci dítěte si mohou domluvit s vedoucí učitelkou mateřské školy, nebo s pedagogickým pracovníkem mateřské školy vykonávajícím pedagogickou činnost ve třídě, do které dítě dochází, individuální pohovor, na kterém budou projednány podstatné připomínky zákonných zástupců ke vzdělávání dítěte. 7.5 Vedoucí učitelka mateřské školy může vyzvat zákonné zástupce, aby se osobně dostavili k projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte. 8. Informování zákonných zástupců dětí o mimořádných školních a mimoškolních akcích 8.1 Pokud mateřská škola organizuje a pořádá akce jako jsou výlety, divadelní představení, setkání s rodiči apod., informuje o tom v dostatečném předstihu zákonné zástupce dětí prostřednictvím sdělení na vývěskách. 9. Konkretizace způsobu omlouvání dětí zákonnými zástupci z každodenního vzdělávání a způsobu informování o jejich zdravotním stavu 9.1 Pokud je zákonnému zástupci dopředu známa krátkodobá nepřítomnost dítěte při vzdělávání v MŠ, oznámí tuto skutečnost včetně uvedení důvodu a doby nepřítomnosti v dostatečném předstihu osobně, do sešitů v šatnách nebo na tel. čísle , Při předávání dítěte ke každodennímu vzdělávání v mateřské škole informuje zákonný zástupce dítěte pedagogického pracovníka o případných zdravotních obtížích dítěte, které by mohly mít vliv na omezení jeho činnosti při vzdělávání. 9.3 Zákonní zástupci dítěte informují neprodleně mateřskou školu o každé změně zdravotní způsobilosti dítěte, o větších zdravotních potížích a dalších závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte.

5 10. Stanovení podmínek pro úhradu úplat v mateřské škole 10.1 Úhrada úplaty za vzdělávání Děti, které v příslušném školním roce (od 1.9. do 31.8.) dovrší 6 let, se vzdělávají bezúplatně po dobu 12 měsíců. V případě odkladu školní docházky se stávají měsíce nad tento rámec (12 měsíců) úplatnými. Omezení bezúplatnosti předškolního vzdělávání na 12 měsíců neplatí pro děti se zdravotním postižením. Zdravotním postižením se rozumí mentální, tělesné, zrakové nebo sluchové postižení, vady řeči, souběžná postižení více vadami, autismus a vývojové poruchy učení nebo chování Úhrada úplaty za školní stravování Při úhradě úplaty za školní stravování se zákonní zástupci dítěte řídí následujícími podmínkami a) úplata za stravování se hradí převodem na účet školní kuchyně (č.ú /0100), variabilní symbol zadá vedoucí učitelka MŠ. Platbu je třeba provést nejpozději do 15. dne předcházejícího měsíce ( v případě úhrady složenkou je nutné nejpozději do 28. dne předcházejícího měsíce doložit zaplacený ústřižek složenky). b) vedoucí školní jídelny může ze závažných důvodů se zákonným zástupcem dohodnout jiný termín úhrady úplaty 11. Základní pravidla chování zákonných zástupců dětí při vzájemném styku se zaměstnanci mateřské školy, s jinými dětmi docházejícími do mateřské školy a s ostatními zákonnými zástupci Při pobytu v mateřské škole zákonní zástupci dětí a. dodržují stanovenou organizaci provozu mateřské školy a Vnitřní organizaci mateřské školy, b. řídí se Školním řádem, c. dodržují při vzájemném styku se zaměstnanci mateřské školy, s jinými dětmi docházejícími do mateřské školy a s ostatními zákonnými zástupci dětí pravidla slušnosti a vzájemné ohleduplnosti.

6 Čl. III UPŘESNĚNÍ PODMÍNEK PRO UKONČENÍ VZDĚLÁVÁNÍ DÍTĚTE V MATEŘSKÉ ŠKOLE 12. Ukončení vzdělávání z důvodu neúčasti dítěte na vzdělávání Ředitelka mateřské školy může rozhodnout o ukončení docházky vzdělávání dítěte, pokud se nepřetržitě neúčastnilo vzdělávání po dobu delší než dva týdny a nebylo omluveno zákonným zástupcem podle stanovených pravidel uvedených v bodu 9.1 tohoto Školního řádu. 13. Ukončení vzdělávání dítěte z důvodu narušování provozu mateřské školy ze strany zákonných zástupců V případě, že zákonní zástupci dítěte závažným způsobem nebo opakovaně porušují pravidla stanovená v bodě 11. tohoto Školního řádu, může ředitelka rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole z důvodu narušování provozu mateřské školy. 14. Ukončení vzdělávání dítěte ve zkušební době Pokud při přijetí dítěte ke vzdělávání v mateřské škole byla stanovena zkušební doba pobytu a lékař nebo školské poradenské zařízení doporučí ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole. 15. Ukončení vzdělávání z důvodu nehrazení úplaty za vzdělávání nebo úplaty za školní stravování V případě, že zákonní zástupci opakovaně nedodržují podmínky stanovené pro úhradu úplaty za vzdělávání nebo úplaty za školní stravování uvedené v bodě 10.1 nebo 10.2 školního řádu, může ředitelka školy rozhodnout o ukončení vzdělávání v MŠ z důvodu nehrazení stanovených úplat. ČL. IV PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM MATEŘSKÉ ŠKOLY 16. Podmínky provozu a organizace vzdělávání v MŠ 16.1 Mateřská škola je trojtřídní a je zřízena jako škola s celodenním provozem s určenou dobou pobytu pro děti od 6, 30 do 16, 30. Jedna třída má provoz od 6.30 do hodin, druhá od 7.30 do hodin, třetí třída 7.30 do hodin V měsíci červenci a srpnu může ředitelka po dohodě se zřizovatelem stanovený provoz v bodě 16.1 tohoto školního řádu omezit nebo přerušit a to zejména z důvodu čerpání řádné dovolené pedagogických i provozních pracovníků, stavebních úprav, předpokládaného nízkého počtu dětí v tomto období apod. Rozsah omezení oznámí ředitelka školy zákonným zástupcům dětí nejméně 2 měsíce předem.

7 16.3 MŠ může organizovat školní výlety, a další akce související s výchovně vzdělávací činností školy. O uskutečnění těchto výletů a dalších akcích informuje MŠ zákonné zástupce dětí nejméně týden před jejich zahájením. 17. Vnitřní denní režim při vzdělávání dětí 17.1 Předškolní vzdělávání dětí probíhá podle stanoveného Školního programu. Režimové požadavky dne vycházejí z potřeb dětí a rodičů a jejich individuálních požadavků Mateřské školy Pastviny. Denní režim je upraven podle konkrétních podmínek ve Vnitřní organizaci a může být pozměněn v případě, výletů, divadelních a filmových představení pro děti, akcí pro děti, rodiče apod. 18. Vnitřní režim mateřské školy 18.1 Docházka dítěte do MŠ: Děti se do mateřské školy přijímají po celou dobu jejího provozu, s ohledem na režim dne Oznámení nepřítomnosti dítěte: Zákonný zástupce omlouvá dítě v době, určené ve Vnitřní organizaci konkrétního pracoviště. Pozor: v mateřské škole nepodáváme dětem léky!!! Může se objevit nečekaná reakce na lék, popř. jiné dítě může v nestřeženém okamžiku lék odnést, pozřít Co dítě potřebuje do MŠ: vhodné, pohodlné oblečení do třídy (hrací kalhoty, tričko, zástěrku, apod.) přezůvky, papuče (uzavřené) náhradní oblečení na pobyt venku (v zimě: teplé oblečení, v létě: tílko, kraťasy, sukýnku, pokrývku hlavy apod.) pyžamo, pokud dítě v MŠ odpočívá (každý pátek si nosí děti na vyprání domů) děti musí mít své věci označené, podepsané hygienické potřeby 18.4 Zdravé dítě v mateřské škole: do mateřské školy patří pouze dítě zcela zdravé, učitelky mají právo, v zájmu zachování zdraví ostatních dětí, děti s nachlazením, výskytem vší a neodstraněných hnid, či jinými infekčními onemocněními do mateřské školy nepřijmout rodiče jsou povinni hlásit výskyt infekčního onemocnění v rodině, veškeré údaje o zdraví dítěte projeví-li se onemocnění dítěte během dne, informuje učitelka neprodleně zákonného zástupce dítěte

8 18.5 Oznámení změn: rodiče jsou povinni nahlásit změny v osobních datech dítěte, změny telefonního spojení na rodiče, změnu zdravotní pojišťovny dítěte apod Spolupráce s rodiči: mateřská škola spolupracuje s rodiči s cílem rozvíjet aktivity a organizovat činnosti ve prospěch dětí a prohloubení vzájemného působení rodiny a mateřské školy rodič má právo být informován o prospívání dítěte, o jeho individuálních pokrocích v rozvoji a učení (hovorové hodiny) s učitelkami na třídách se domlouvá na společném postupu při výchově a vzdělávání dítěte předávání informací rodičů a učitelek dle potřeby při předávání dítěte mateřská škola organizuje setkání rodičů a dětí při různých příležitostech rodiče mají možnost pohybovat se v prostorách mateřské školy, vcházet do tříd, zapojovat se do her a činností dětí rodiče mají možnost podílet se na děních mateřské škole, účastnit se akcí, mají právo být pravidelně a dostatečně informováni o všem, co se v mateřské škole děje 18.7 Stížnosti a oznámení: Stížnosti, oznámení a podněty k práci mateřské školy podávají zákonní zástupci dítěte u vedoucí učitelky mateřské školy Pastviny, která je v zákonné lhůtě vyřídí nebo postoupí nadřízeným orgánům. ČL. V ORGANIZACE ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ 19. Zařízení školního stravování, organizace jeho provozu a rozsah služeb školního stravování 19.1 Při přípravě jídel postupuje školní jídelna podle vyhlášky MŠMT č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozd. předpisů a v souladu s vyhláškou č. 137/2004 Sb. ve znění vyhlášky 602/2006 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných a řídí se platnými výživovými normami a zásadami zdravé výživy Dítě přihlášené k celodennímu pobytu v mateřské škole má právo na dopolední svačinku, oběd a odpolední svačinku. Kromě jídel připravuje školní kuchyně i tekutiny, které děti během svého pobytu konzumují v rámci pitného režimu V rámci pitného režimu mají děti podobu svého pobytu MŠ k dispozici nápoje, čaje, vitamínové nápoje, ovocné šťávy, které jsou připravovány podle zásad zdravé výživy a se zaměřením na častou obměnu jednotlivých druhů nápojů. Děti používají nápoje

9 v průběhu celého pobytu v MŠ v samoobslužném režimu podle vlastního pocitu žízně. Každé dítě má svůj vlastní hrníček. Pokud vznikne na stravném dluh, bude zákonný zástupce vyzván k okamžité úhradě. Nebude-li strava uhrazena, přeruší ředitelka školy docházku dítěte do MŠ. 20. Úprava postupu při ohlašování dětí ze školního stravování v případě jejich nepřítomnosti v mateřské škole 20.1 Při omlouvání dětí zákonnými zástupci s každodenního vzdělávání z důvodu dopředu známé nepřítomnosti podle bodu 9.1 a 9.2 tohoto školního řádu telefonicky, nebo osobně rodiče omluví své dítě v MŠ a to nejpozději do 7.00 hodin téhož dne V případě, že dítě náhle onemocní nebo se mu stane úraz a nemůže se z tohoto důvodu účastnit vzdělávání, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu zákonný zástupce do MŠ. Oznámení této nepředvídané nepřítomnosti dítěte je možné i prostřednictvím telefonu nebo jiných zákonných zástupců dětí docházejících do MŠ Pokud nepřítomnost dítěte nebyla dopředu známa mohou si zákonní zástupci za první den nepřítomností dítěte vyzvednout ve školní jídelně od 11:00 do hod. oběd, na který by mělo dítě za tento den nárok. Ostatní jídla z téhož dne lze odebrat pouze pokud to umožňují hygienické normy Pokud dítě nebude ze stravy ani z MŠ odhlášeno, bude mu strava po celou dobu nepřítomnosti zapisována. Za takto neodhlášenou stravu se bude účtovat cena jako za stravu odebranou Za neodhlášenou a neodebranou stravu se věcná ani jiná náhrada neposkytuje. Čl. VI.

10 PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ DĚTÍ JEJICH OCHRANY PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY A PŘED PROJEVY DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ NEBO NÁSILÍ 21. Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání 21.1 Dohled nad bezpečností dětí po celou dobu jejich vzdělávání v mateřské škole vykonávají pedagogičtí pracovníci mateřské školy, a to od doby převzetí dítěte od zákonného zástupce nebo jím svěřené osoby až do doby předání dítěte zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě K zajištění bezpečnosti dětí při běžném pobytu mimo území mateřské školy může na jednoho pedagogického pracovníka připadat nejvýše 20 dětí z běžných tříd, výjimečně pak nejvýše 24 dětí z běžných tříd, pokud to charakter pobytu dovoluje Při specifických činnostech, například sportovních činnostech nebo při pobytu dětí v prostoru náročném na bezpečnost, bude o bezpečnost dětí pečovat navíc další pedagogický pracovník, ve výjimečných případech jiná zletilá osoba, která je způsobilá k právním úkonům a která je v pracovním vztahu k mateřské škole Zejména vzhledem k ochraně zdraví ostatních dětí může pedagogický pracovník, pokud má při přebírání dítěte od zákonného zástupce nebo jim pověřené osoby podezření, že dítě není zdravé, požádat zákonného zástupce o doložení zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání formou předložení potvrzení od ošetřujícího lékaře. Učitelky mají právo, v zájmu zachování zdraví ostatních dětí, děti s nachlazením či jiným infekčním onemocněním do MŠ nepřijmout Při nástupu dítěte ke vzdělávání MŠ po jeho infekčním onemocnění předloží zákonný zástupce dítěte písemné potvrzení od ošetřujícího lékaře, že dítě je zdravé a může být v kolektivu ostatních dětí. Při nástupu dítěte po jakékoliv běžné nemoci rodiče svým podpisem stvrzují, že dítě přivádějí do kolektivu zdravé V případě výskytu pedikulózy(zavšivení) budou zákonní zástupci dítěte neprodleně informováni a dítě bude do jejich příchodu odděleno od ostatních (při zajištění všech podmínek ochrany zdraví a bezpečnosti, tj. především dohledu), aby nedošlo k šíření infekce. Učitelka doporučí omezit docházku do MŠ do úplné likvidace vší i hnid. V případě dítěte, které rodiče posílají opakovaně do kolektivu neodvšivené ( za neodvšivené se považuje i výskyt hnid ), informuje škola o této skutečnosti příslušný orgán sociální péče. 22. Zásady bezpečnosti při práci s dětmi

11 22.1 Při vzdělávání dětí dodržují pedagogičtí pracovníci pravidla a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které pro tuto oblast stanoví platná školská a pracovněprávní legislativa 22.2 Zejména při dále uvedených specifických činnostech, které vyžadují zvýšený dohled na bezpečnost dětí, dodržují pedagogičtí pracovníci následující zásady: a. přesuny dětí při pobytu mimo území mateřské školy po pozemních komunikacích o děti se přesunují ve skupině, a to nejvýše ve dvojstupech o skupina je zpravidla doprovázena dvěma pedagogickými pracovníky, z nichž jeden je na začátku skupiny a druhý na jejím konci o skupina využívá k přesunu především chodníků a levé krajnice vozovky o vozovku přechází skupina pouze na vyznačených přechodech pro chodce, přecházení vozovky jinde je povoleno pouze, když není vyznačen přechod pro chodce, dovoluje-li to dopravní provoz a pedagogický doprovod je přesvědčen o bezpečnosti skupiny při přecházení vozovky pedagogický doprovod používá v případě potřeby zastavovací b. pobyt dětí v přírodě využívají se pouze známá bezpečná místa pedagogičtí pracovníci před pobytem dětí odstraní všechny nebezpečné věci a překážky (sklo, hřebíky, plechovky, plechy, ostré velké kameny apod.) při hrách a pohybových aktivitách pedagogičtí pracovníci dbají, aby děti neopustily vymezené prostranství c. sportovní činnosti a pohybové aktivity před cvičením dětí a dalšími pohybovými aktivitami, které probíhají ve třídách, popřípadě v jiných vyčleněných prostorách objektu budovy mateřské školy nebo probíhají na venkovních prostorách areálu mateřské školy, kontrolují pedagogičtí pracovníci mateřské školy, zda prostory jsou k těmto aktivitám dostatečně připraveny, odstraňují všechny překážky, které by mohly vést ke zranění dítěte a při použití tělocvičného náčiní a nářadí kontrolují jeho funkčnost a bezpečnost d. pracovní a výtvarné činnosti při aktivitách rozvíjejících zručnost a výtvarné cítění dětí používají děti zakulacené nůžky a nože při pracovních činnostech, kdy se děti dostanou do kontaktu s kladívky, pilníky, hřebíky apod., dohlíží pedagogický pracovník, děti zacházejí s těmito nástroji dle předem stanovených pravidel 23. Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí 23.1 Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je i výchovně vzdělávací působení na děti předškolního věku, zaměřené na zdravý způsob života. V rámci školního vzdělávacího programu jsou proto děti nenásilnou formou seznamováni s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (televize, počítače, video), patologické hráčství (gamblerství), vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování, s konkrétními bezpečnostními pokyny a zásadami bezpečného chování a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu. O provedeném poučení dětí jsou prováděny záznamy. Pochopení a znalosti jsou ověřovány formou otázek a modelových situací v komunitním kruhu V rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí řeší pedagogičtí pracovníci případné deformující se vztahy mezi dětmi již v jejich počátcích, a to ve spolupráci se zákonnými zástupci, popřípadě za pomoci školských poradenských zařízeních.

12 23.3 Důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a zaměstnanci mateřské školy a mezi zaměstnanci mateřské školy a zákonnými zástupci dětí. Předškolní věk je optimální pro položení základů k osvojení zdravého životního stylu, pozitivních postojů a dovedností a tedy i k prevenci sociálně patologických jevů. V případě dětí předškolního věku je v podstatě vhodnější mluvit o preventivním působení. Základem prevence je vytvoření sociálních kompetencí dítěte, kdy si dítě prostřednictvím prožitkového učení osvojí schopnost rozhodovat se, volit z více alternativ, nést za svou volbu odpovědnost a poznávat její důsledky. Schopnost rozhodovat se chápeme jako předpoklad odpovědného chování. Odpovědné jednání je základní ochranný mechanismus. Děti vedeme k samostatnosti, ke zdravému sebevědomí. Víme, že přiměřené vědomí vlastní důvěry v sebe je silným ochranným mechanismem. Umění říci ne je z hlediska ochrany zdraví velmi pozitivní postoj. Děti dokáží říci ne pokusům o nejrůznější manipulace nebo drogového pokušení. K upevnění sebedůvěry dětí slouží hry a pohybové aktivity, které si dítě může samo vybrat a vyzkoušet a odhadnout tak své síly, zjistit, co umí, nepřeceňovat ani nepodceňovat své síly. V nesoutěživém prostředí, bez potřeby předhonit kamaráda, je tělesný rozvoj provázený vědomím odpovědnosti za své zdraví, posiluje postoj vůči budoucím stresům, neúspěchům, které nepřipraveni jedinci později mnohdy řeší zástupným způsobem: agresí, zneužíváním drog, alkoholu nebo jiným negativním způsobem. Naše mateřská škola si klade cíle, které vycházejí z potřeb dětí. V oblasti prevence vedeme děti k těmto kompetencím, např.: Má vytvořenu představu o pojmu závislost a o věcech, které ničí zdraví a zkracují život člověka cigareta. Vnímá, že všechno na světě má vztah ke zdraví, buď ho podporuje, nebo poškozuje. Chápe, že zdraví není samozřejmostí a musí je chránit. K problémům přistupuje aktivně, organizuje své činnosti, nečeká, že jeho problémy bude řešit někdo jiný. Umí se citově vyrovnat s novými situacemi v rámci běžného života dítěte svého věku. Ví, že když řešení problémů přesahuje jeho síly, má se obrátit o pomoc na osobu ze svého nejbližšího okolí. Řeší jednoduché problémy, má představu o tom, že většinu problému může řešit více způsoby. Umí vyjádřit, co se mu líbí, co ne, vysvětlit proč. V běžných životních situacích předvídá následky a přijímá konkrétní důsledky svých činů, svého chování. Odhaduje rizika ohrožující jeho zdraví a bezpečnost. Komunikuje, dokáže se dohodnout i v případě problémové situace, také dát najevo odmítavý názor, postoj. Má zvnitřněnou potřebu řádu, aktivně se podílí na tvorbě pravidel. Přijatá pravidla se snaží plnit. Povede požádat o pomoc, když je v nouzi. Čl. VII

13 ZACHÁZENÍ S MAJETKEM MATEŘSKÉ ŠKOLY 24. Chování dětí při zacházení s majetkem mateřské školy v rámci vzdělávání Po dobu vzdělávání při pobytu dítěte v mateřské škole zajišťují pedagogičtí pracovníci, aby děti zacházely šetrně s pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami a nepoškozovali ostatní majetek mateřské školy. Vedou děti: k odpovědnosti samostatnosti uvědomování, vnímání, chápání, předvídání následků, přijímání konkrétních důsledků svých činů a chování řešení problémů k odhadu rizik potřebě řádu dovednosti požádat o pomoc zvládnutí jednoduchých překážek ke spolupráci ve skupině, vzájemné domluvě k pochopení, že svým chováním mohou spoluvytvářet prostředí pohody k vytváření a dodržování pravidel 25. Povinnosti zákonných zástupců při zacházení s majetkem mateřské školy při jejich pobytu v mateřské škole 25.1 Po dobu pobytu v prostorách mateřské školy jsou zákonní zástupci povinni chovat se tak, aby nepoškozovali majetek mateřské školy a v případě, že zjistí jeho poškození, nahlásí tuto skutečnost neprodleně pedagogickému pracovníkovi mateřské školy. Čl. VIII ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 26. Účinnost a platnost školního řádu Tento školní řád nabývá platnosti dnem podpisu ředitelkou Základní školy a Mateřské školy Brno, Pastviny 70, příspěvková organizace. 27. Změny a dodatky školního řádu

14 Veškeré dodatky, popřípadě změny tohoto školního řádu mohou být provedeny pouze písemnou formou a před nabytím jejich účinnosti budou s nimi seznámeni všichni zaměstnanci mateřské školy a budou o nich informování zákonní zástupci dětí. 28. Seznámení zaměstnanců a zákonných zástupců s školním řádem 28.1 Zaměstnavatel zabezpečí seznámení zaměstnanců s obsahem tohoto školního řádu a to nejpozději do 15 dnů od nabytí jeho platnosti Nově přijímané zaměstnance seznámí s školním řádem zaměstnavatel při jejich nástupu do práce prostřednictvím vedoucí učitelky mateřské školy O vydání a obsahu školního řádu informuje mateřská škola zákonné zástupce dětí formou schůzek s nimi, písemným upozorněním na nástěnce třídy, rozhovorem. Školní řád je vyvěšen v šatně dětí. V Brně: Vedoucí učitelka: Andrea Šiklarová

MATEŘSKÁ ŠKOLA KVASICE okres Kroměříž, příspěvková organizace, Školní řád

MATEŘSKÁ ŠKOLA KVASICE okres Kroměříž, příspěvková organizace, Školní řád MATEŘSKÁ ŠKOLA KVASICE okres Kroměříž, příspěvková organizace, Včelín 653 768 21 Kvasice Směrnice č. 3/2012 Školní řád Vydal : Ředitelka Mateřské školy Miluše Koláčková Účinnost : od 1.1.2012 Závaznost

Více

Mateřská škola Omská Praha 10, Omská 1354/6,

Mateřská škola Omská Praha 10, Omská 1354/6, Mateřská škola Omská Praha 10, Omská 1354/6, Školní řád Vydal : Ředitelka Mateřské školy Omská, Praha10, Omská 1354/6 Účinnost : od 1.9.2009 Závaznost : Informace podána: Školní řád je závazný pro všechny

Více

Školní řád. Obsah I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ

Školní řád. Obsah I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ Školní řád Vydal: Ředitelka mateřské školy KOLOVRÁTEK: Veronika Kamarytová Majitel: Jan Jonák IČO 15360636, DIČ CZ5510310069 Účinnost: od 1.9. 2015 Závaznost: Školní řád je závazný pro všechny zaměstnance

Více

Škola: Mateřská škola, Ostrava-Poruba, V. Makovského 4429, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.: 443/14 Účinnost od: 1. 9. 2014

Škola: Mateřská škola, Ostrava-Poruba, V. Makovského 4429, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.: 443/14 Účinnost od: 1. 9. 2014 Škola: Mateřská škola, Ostrava-Poruba, V. Makovského 4429, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 443/14 Účinnost od: 1. 9. 2014 Spisový znak: 2.2 Skartační znak: A 5 Počet stran: 13 Podpis ředitelky

Více

Mateřská škola Ostrožská Nová Ves,příspěvková organizace, ulice Školní 833, Ostrožská Nová Ves, 68722 ŠKOLNÍ ŘÁD

Mateřská škola Ostrožská Nová Ves,příspěvková organizace, ulice Školní 833, Ostrožská Nová Ves, 68722 ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Ostrožská Nová Ves,příspěvková organizace, ulice Školní 833, Ostrožská Nová Ves, 68722 ŠKOLNÍ ŘÁD Vydal : Ředitelka mateřské školy Hana Kocábová Účinnost : Od 1.9.2012 Závaznost : Školní

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA RADOST, ROŽNOV P. R., PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 5.KVĚTNA 1701 756 61 ROŽNOV POD RADHOŠTĚM ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

MATEŘSKÁ ŠKOLA RADOST, ROŽNOV P. R., PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 5.KVĚTNA 1701 756 61 ROŽNOV POD RADHOŠTĚM ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MATEŘSKÁ ŠKOLA RADOST, ROŽNOV P. R., PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 5.KVĚTNA 1701 756 61 ROŽNOV POD RADHOŠTĚM ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY I. OBECNÁ USTANOVENÍ Mateřská škola Radost Rožnov pod Radhoštěm (dále jen

Více

Liberec, Nezvalova 661/20, 460 15 Liberec 15 IČO: 72742500 tel: +420 482 751 750. Školní Řád

Liberec, Nezvalova 661/20, 460 15 Liberec 15 IČO: 72742500 tel: +420 482 751 750. Školní Řád Mateřská škola Delfínek, příspěvková organizace Liberec, Nezvalova 661/20, 460 15 Liberec 15 IČO: 72742500 tel: +420 482 751 750 Školní Řád Vydal : ředitelka mateřské školy Delfínek Iveta Blažková Účinnost

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: Vypracovala: Schválila: ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY 1 /2013 Mgr. Martina Holubová, ředitelka školy Mgr. Martina Holubová, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2013 Směrnice nabývá

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Štramberk ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č. j.: 3 / 2012 Vypracovaly: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: 30. 8. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 30. 8. 2012 Mgr.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ČÁST 43. ŠKOLNÍ ŘÁD PRO MŠ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ČÁST 43. ŠKOLNÍ ŘÁD PRO MŠ Č.j.: ZŠMŠU57/2014 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ČÁST 43. ŠKOLNÍ ŘÁD PRO MŠ Vypracoval: Schválil: Mgr. Helena Výkrutová, ředitelka školy Mgr. Helena Výkrutová, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Svitavy - Lačnov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 49. ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 29. 8. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Mateřská škola Mnichovice, okres Praha - východ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.:2/2014 2014/2015 Vypracoval: Schválil: Mgr.Zdeňka Holá Pedagogická rada projednala dne: 26.8.2014 Směrnice

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: Vypracovala: Schválila: ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Jana Kosinská, ředitelka školy Jana Kosinská, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne: 27.1.2015 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.2.

Více

Mateřská škola Brno, Soukenická 8, PO. Školní řád

Mateřská škola Brno, Soukenická 8, PO. Školní řád Mateřská škola Brno, Soukenická 8, PO Školní řád Ředitelka Mateřské školy v souladu s 30 odst. 1 a 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Rájec-Jestřebí, okres Blansko Školní 446, 679 02 Rájec-Jestřebí ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Schválil: Mgr. Jaroslav Brázda, ředitel školy Směrnice nabývá

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Josefa Gočára, Hradec Králové, Tylovo nábřeží 1140 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č. j.: 176 /2013 Spisový znak A. 1. Skartační znak Vypracoval: Schválil:

Více

1. Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání a školní vzdělávací program

1. Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání a školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Žabčice, Brno venkovse sídlem Školní 447, 664 63 Žabčice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 37. Školní řád Mateřské školy Č.j.: 127/2014 Vypracoval: Mgr. Kateřina Svobodová, ředitelka

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MATEŘSKÁ ŠKOLA ZLÍN,TŘ.TOMÁŠE BATI 1285, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: MS- 152/TB-2014 Počet stran: 18 Spisový znak: A 1 Účinnost od: 1.září 2014 Skartační znak: A10 Účinnost do:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA S POLSKÝM JAZYKEM VYUČOVACÍM - SZKOŁA PODSTAWOWA I PRZEDSZKOLE Karviná - Fryštát, Dr.

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA S POLSKÝM JAZYKEM VYUČOVACÍM - SZKOŁA PODSTAWOWA I PRZEDSZKOLE Karviná - Fryštát, Dr. Č.j. ZŠPO/137/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA S POLSKÝM JAZYKEM VYUČOVACÍM SZKOŁA PODSTAWOWA I PRZEDSZKOLE Karviná - Fryštát, Dr. Olszaka 156 733 01 Karviná - Fryštát, Dr. Olszaka 156/2, tel.č.: 596

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MATEŘSKÁ ŠKOLA ZLÍN TŘ.TOMÁŠE BATI 1285, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE MÍSTO POSKYTOVANÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PROSTŘEDNÍ 3488 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: MS-153 /TB- 2014 Počet stran: 19 Spisový znak: Účinnost od:

Více

Mateřská škola Třebíz Třebíz 6

Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Č.j. /15 Skartační znak: A.1.5 Spisový znak: A 10 Účinnost od: 18.1.2015 1 INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 1. Název a sídlo: MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘEBÍZ Třebíz 6 2. Datum vzniku: 20.2.2004

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Újezd u Brna, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Palackého 200, Újezd u Brna

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Újezd u Brna, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Palackého 200, Újezd u Brna ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Újezd u Brna, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Tento Školní řád nabývá účinnost dne 1.9.2014 Č.j.: MŠ/128/2014 Obsah: I. Úvodní ustanovení.3 II. Cíle předškolního vzdělávání...3

Více

Školní řád. Čl. I Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání

Školní řád. Čl. I Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání Školní řád Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v mateřské škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky. I. Úvodní ustanovení

Více

Kyjov, Školní 3208 697 01 Kyjov ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ CÍLE MŠ PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Kyjov, Školní 3208 697 01 Kyjov ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ CÍLE MŠ PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY č.j. mszskyj-237/2013 1 Mateřská škola a Základní škola, Kyjov, Školní 3208 Kyjov, Školní 3208 697 01 Kyjov ŠKOLNÍ ŘÁD I. ÚVOD II. III. IV. ZÁKLADNÍ CÍLE MŠ PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Fakultní mateřská škola SLUNÍČKO POD STŘECHOU při při Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, Praha 13 Mohylová 1964, 155 00 Praha 5 Stodůlky tel. 235510006,fax 235510007, 603202397 - IČO 65991001 číslo

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Hostivice, okres Praha- západ

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Hostivice, okres Praha- západ ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Hostivice, okres Praha- západ Vypracovala ředitelka školy: Petra Bělohlávková Projednáno na pedagogické radě dne: 17. 3. 2011 Platnost ode dne: 1. 4. 2011 Aktualizováno: 15.4.2014,

Více

Školní řád mateřské školy Pohádka Strakonická 211, Liberec 9, 460 07 Příspěvková organizace

Školní řád mateřské školy Pohádka Strakonická 211, Liberec 9, 460 07 Příspěvková organizace Školní řád mateřské školy Pohádka Strakonická 211, Liberec 9, 460 07 Příspěvková organizace I. Úvodní ustanovení Obsah školního řádu je vymezen zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Školní řád MŠ Pohádka

Školní řád MŠ Pohádka Školní řád MŠ Pohádka Č.j.: mand/384/2015 Účinnost od: 18.2.2015 Spisový znak:1.2. Skartační znak: A5 Ředitel školy v souladu s 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Středokluky, okres Praha západ odloučené pracoviště mateřská škola 252 68 Středokluky, Starý Vrch 102,tel.233900389 e-mail: reditelstvi@zsamsstredokluky.cz ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ

Více

Základní škola a Mateřská škola Hostín u Vojkovic

Základní škola a Mateřská škola Hostín u Vojkovic Základní škola a Mateřská škola Hostín u Vojkovic ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Všeobecné pojetí Školního řádu Školní řád Mateřské školy Hostín u Vojkovic (dále MŠ) vychází z platných právních předpisů a slouží

Více