kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )"

Transkript

1 kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd lávání ( kolský zákon), a respektuje Úmluvu o právech dít te schválenou valným shromá d ním OSN, k ní se eská republika p ihlásila datem svého vzniku 1. ledna I. Práva a povinnosti zákonných zástupc d tí 1. Zákonní zástupci d tí mají právo: - na informace o pr b hu a výsledcích vzd lávání dít te, mají právo si kdykoliv vy ádat konzultaci s pedagogem, vedoucí u itelkou nebo editelkou koly po p edchozí domluv, - vyjad ovat se ke v em rozhodnutím, týkajícím se podstatných zále itostí p ed kolního vzd lávání jejich dít te - spolurozhodovat p i e ení problém, p i plánování programu mate ské koly, - volného p ístupu do t íd, mo nost ú astnit se r zných program, mo nost podílet se na d ní v mate ské kole, - stí nosti, oznámení a p ipomínky mohou podávat u vedoucí u itelky nebo editelky koly, která je v zákonné lh t vy ídí, nebo postoupí nad ízeným orgán m, - na informace a poradenskou pomoc mate ské koly nebo poradenského za ízení v nále itostech týkajících se p ed kolního vzd lávání dít te, - volit a být voleni do Sdru ení rodi a p átel koly v rámci lenství v ob anském sdru ení SRP. 2. D ti mají právo: Práva d tí vychází z Listiny práv a svobod a Úmluv o právech dít te - na vzd lávání a kolské slu by podle zákona. 561/2004 Sb. - vyjad ovat se ke v em rozhodnutím týkajícím se podstatných zále itostí jejich vzd lávání - být respektováno jako jedinec, má právo na slu né zacházení, na respektování jazyka, nábo enství, barvy pleti, rasy i sociální skupiny- na 1

2 ochranu p ed lidmi a situacemi, které by je mohli fyzicky nebo psychicky zranit. 3. Zákonní zástupci d tí jsou povinni: - zajistit, aby dít docházelo do mate ské koly zdravé, bez vn j ích známek akutního onemocn ní, isté a ádn upravené - na vyzvání editelky koly se osobn zú astnit projednání záva ných otázek týkajících se vzd lávání dít te - informovat kolu o zm n zdravotní zp sobilosti, zdravotních obtí ích dít te nebo o záva ných skute nostech, které by mohly mít vliv na pr b h p ed kolního vzd lávání - dokládat d vody nep ítomnosti dít te v souladu s podmínkami stanovenými tímto ádem 4. Pro kolní matriku jsou povinni zákonní zástupci uvést údaje podle 28, odst. 2 kolského zákona: - jméno a p íjmení, rodné íslo, státní ob anství a místo trvalého pobytu dít te, - jméno a p íjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu a adresu pro doru ování písemností, telefonické spojení, - údaje o zdravotní zp sobilosti dít te k p ed kolnímu vzd lávání a o zdravotních obtí ích, které by mohly mít vliv na pr b h tohoto vzd lávání, - údaje o tom, zda je dít zdravotn posti eno,( v etn údaj o druhu posti ení), nebo zdravotn znevýhodn no; pop ípad údaje o tom, zda je dít sociáln znevýhodn no, II. Provoz a vnit ní re im mate ské koly 1. Provoz mate ské koly je stanoven v pracovní dny na dobu od 7.00 hod. do hod. P íchod do mate ské koly kon í v 8.30 hod. Pozd j í p íchod dít te je mo ný jen na základ dohody rodi s t ídní u itelkou. 2. Vyzvedávání d tí po ob d je od hod. do hod. Vyzvedávání d tí po odpoledním odpo inku je mo né od hod. do konce provozu mate ské koly. P i vyzvedávání d tí se doporu uje rodi m, aby po ítali s asem, který dít pot ebuje na dokon ení zapo até hry a k úklidu hra ek. 2

3 3. P edem známou nep ítomnost dít te oznámí u itelce zákonní zástupci okam it. Není-li nep ítomnost dít te p edem známa, oznámí ji neprodlen, nejpozd ji do dvou dn telefonicky. 4. Provoz mate ské koly v ervenci a srpnu bude p eru en. Rozsah p eru ení bude oznámen editelkou koly dva m síce p edem na výv sce mate ské koly. Zárove budou zve ejn ny informace o mo nostech a podmínkách zaji t ní pé e o d ti v dob omezení nebo p eru ení provozu koly. 5. Provoz mate ské koly lze ze záva ných d vod a po projednání se z izovatelem omezit nebo p eru it i v jiném období ne stanoveném v odstavci 4. Informaci zve ejní editelka na výv sce mate ské koly neprodlen poté, co o omezení nebo p eru ení provozu rozhodne. III. Podmínky zaji t ní bezpe nosti a ochrany zdraví d tí a jejich ochrany p ed sociáln patologickými jevy a p ed projevy diskriminace, ikany, nep átelství nebo násilí 1. kola p ihlí í k základním fyziologickým pot ebám d tí a vytvá í podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro p edcházení vzniku sociáln patologických jev, diskriminace, nep átelství, násilí a ikany. 2. kola zaji uje bezpe nost a ochranu zdraví d tí p i vzd lávání a s ním p ímo souvisejících innostech a poskytuje d tem nezbytné informace k zaji t ní bezpe nosti a ochrany zdraví. 3. kola vede evidenci úraz d tí, k nim do lo p i innostech uvedených v odstavci 2 a zasílá záznam o úrazu stanoveným orgán m a institucím. 4. Ve kole není povolena reklama, která je v rozporu s cíli a obsahem vzd lávání, a reklama a prodej výrobk ohro ujících zdraví, psychický nebo morální vývoj ák nebo p ímo ohro ujících i po kozujících ivotní prost edí. 5. Bezpe nost a ochranu zdraví d tí zaji uje editelka koly zejména pedagogickými pracovníky, p ípadn dal ími zletilými osobami, které jsou zp sobilé k právním úkon m a jsou v pracovn právním vztahu k právnické osob, která vykonává innost koly. 6. U itelky pr b n seznamují d ti s bezpe ností p i práci ve t íd, na zahrad, na ná adí v t locvi n, v dopravních prost edcích, s bezpe ností 3

4 silni ního provozu. D ti jsou pou ovány v dy na za átku nového kolního roku svou t ídní u itelkou, bezprost edn p ed mimo kolními akcemi, po ka dém úrazu. Záznam o pou ení se zaznamenává do t ídní knihy. 7.Mate ská kola vykonává dohled nad dít tem od doby, kdy je pedagogický pracovník p evezme od jeho zákonného zástupce nebo jím pov ené osoby, a do doby, kdy je pedagogický pracovník p edá zákonnému zástupci nebo jím pov ené osob. P edat dít pov ené osob lze jen na základ písemného pov ení vystaveného zákonným zástupcem dít te. 8. K zaji t ní d tí p i pobytu venku mimo území mate ské koly odpovídá jeden pedagogický pracovník za bezpe nost nejvý e 20 d tí z b né t ídy nebo 12 d tí ze t ídy, kde jsou za azeny d ti se zdravotním posti ením. 9.P i zvý ení po tu d tí podle odstavce 3, nebo p i specifických innostech ( nap. sportovních, tématických vycházkách, náv t vách divadel a galerií, výletech apod. ) ur í editelka koly k zaji t ní bezpe nosti d tí dal ího pedagogického pracovníka, nebo jiného pracovníka koly. 10.Vstup do mate ské koly je ji t n bezpe nostním za ízením. 11.P i úrazu dít te jsou v ichni zam stnanci koly povinni okam it poskytnout pomoc. V p ípad pot eby p ivolají léka skou pomoc, v nezbytn nutném p ípad zajistí p evoz zran ného dít te do zdravotnického za ízení. Zárove jsou povinni bezodkladn informovat editelku koly, vedoucí u itelku a zákonného zástupce posti eného dít te. Ka dý úraz je v souladu s ustanovením vyhlá ky. 64/2005 Sb., O evidenci úraz d tí, ák a student, zaznamenán do knihy úraz. Záznam o úrazu vyhotovuje kola jde-li o úraz jeho d sledkem vznikla nep ítomnost dít te v mate ské kole. na ádost zákonného zástupce dít te nebo orgán uvedených v 4 vyhlá ky vyhotoví kola záznam i o úrazu u kterého nevznikla nep ítomnost dít te ve kole. 12.Poji t ní d tí v p ípad odpov dnosti koly týkající se úraz, ztráty od v a obuvi je zaji t no. Na ádost rodi a po vypln ní p íslu ného formulá e m e dojít k pln ní pojistné události. 4

5 IV. Podmínky zacházení s majetkem koly ze strany d tí a zákonných zástupc nezletilých 1. Povinností v ech zam stnanc, zákonných zástupc i d tí je chránit a nepo kozovat majetek mate ské koly. ZÁV RE NÁ USTANOVENÍ 1. Sm rnice nabývá ú innosti dnem : Podle 30 kolského zákona. 561/2004 Sb. zve ej uje editel koly tento ád následujícím zp sobem - vyv ením na webových stránkách koly a ve sborovn koly. 3. Zam stnanci koly s tímto ádem byli seznámeni na pedagogické rad dne D ti jsou pravideln pou ovány o chování ve kole, na h i ti, v t locvi n, p i vycházkách a dal ích akcích koly. Pou ení jsou zaznamenávána v t ídních knihách. 5. Zákonní zástupci d tí byli informováni o vydání ádu na sch zce rodi dne , je zp ístupn n na výv sce a webových stránkách koly. V. V Praze dne vedoucí u itelka M editelka M 5

Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12. PREVENTIVNÍ PROGRAM KOLY kolní rok 2012/2013

Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12. PREVENTIVNÍ PROGRAM KOLY kolní rok 2012/2013 Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12 PREVENTIVNÍ PROGRAM KOLY kolní rok 2012/2013 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa koly, pro kterou platí tento MPP Základní kola pro t lesn posti

Více

ANGLI TINA ve Velké Británii

ANGLI TINA ve Velké Británii ANGLI TINA ve Velké Británii Vá ení rodi e, dovolujeme si Vám nabídnout pro Va e dít mo nost zú astnit se jazykového pobytu v Anglii. Nejv t ím p ínosem takovýchto pobyt je bezpochyby p ekonání strachu

Více

Zákon. 140/1994 Sb. P EDSEDA POSLANECKÉ SN MOVNY. vyhlašuje

Zákon. 140/1994 Sb. P EDSEDA POSLANECKÉ SN MOVNY. vyhlašuje Zákon. 140/1994 Sb. P EDSEDA POSLANECKÉ SN MOVNY vyhlašuje úplné zn ní zákona. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpe ení, jak vyplývá ze zm n a dopln ní provedených zákonem. 110/1990 Sb., zákonem. 180/1990

Více

Pěstounská péče v SOS dětské vesničce versus pěstounská péče. Romana Suchánková, DiS.

Pěstounská péče v SOS dětské vesničce versus pěstounská péče. Romana Suchánková, DiS. Pěstounská péče v SOS dětské vesničce versus pěstounská péče Romana Suchánková, DiS. Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Bakalá ská práce je v novaná problematice p stounské pé e v SOS d tské vesni ce a

Více

K rukám - statutárního zástupce - školního metodika prevence

K rukám - statutárního zástupce - školního metodika prevence Minimální preventivní program ZÁKLADNÍ ŠKOLY HABRMANOVA 130 HRADEC KRÁLOVÉ Obsah Minimálního preventivního programu 1.1. Charakteristika koly 1.2. Cíle Minimálního preventivního programu 1.3. Východiska

Více

... razítko koly Mgr.Lenka Czehovská, editelka koly

... razítko koly Mgr.Lenka Czehovská, editelka koly KOLNÍ VZD LÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZD LÁVÁNÍ Základní koly Horní Dunajovice ZÁKLADNÍ KOLA A MATE SKÁ KOLA, HORNÍ DUNAJOVICE 184, 671 34 Identifika ní údaje Název vzd lávacího programu: Název koly:

Více

Komunitní plán statutárního m sta Karviné Obsah. Obsah. Obsah

Komunitní plán statutárního m sta Karviné Obsah. Obsah. Obsah Komunitní plán statutárního m sta Karviné Obsah Obsah Obsah Úvod 1 1. P edmluva 1 2. Základní informace 2 3. Obecn o komunitním plánování 4 4. Komunitní plánování ve m st Karviná 5 5. Shrnutí 9 Senio i

Více

FLEXIBILNÍ FORMA PRÁCE A JEJICH PRÁVNÍ ÚPRAVA

FLEXIBILNÍ FORMA PRÁCE A JEJICH PRÁVNÍ ÚPRAVA VÚBP, v.v.i. FLEXIBILNÍ FORMA PRÁCE A JEJICH PRÁVNÍ ÚPRAVA Projekt VLIV ZM N SV TA PRÁCE NA KVALITU ŽIVOTA Program MPSV MODERNÍ SPOLE NOST A JEJÍ PROM NY Zpracováno jako jeden z výstup pro podnikovou sféru

Více

CEZTel, a.s. STANOVY SPOLE NOSTI

CEZTel, a.s. STANOVY SPOLE NOSTI CEZTel, a.s. STANOVY SPOLE NOSTI Úplné zn ní 1. 5. 2014 lánek 1 Založení a vznik akciové spole nosti 1. CEZTel, a. s. (dále jen také spole nost ) vznikla zápisem do obchodního rejst íku ke dni 21. 2. 1997.

Více

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formulá e: http://simap.eu.int

Více

1 Zpráva o innosti. 1.1 Obecn

1 Zpráva o innosti. 1.1 Obecn Zpráva o innosti Ú adu pro mezinárodn právní ochranu d tí v roce 2009 1 Zpráva o innosti 1.1 Obecn Ú ad pro mezinárodn právní ochranu d tí (dále jen Ú ad ) vykonával svoji innost jako orgán-sociáln právní

Více

Základní ²kola T.G.Masaryka v Py²elích PSƒ 25167, Praºská ulice 168, tel. 323 647 215, E-mail : zspysely@zspysely.cz

Základní ²kola T.G.Masaryka v Py²elích PSƒ 25167, Praºská ulice 168, tel. 323 647 215, E-mail : zspysely@zspysely.cz Základní ²kola T.G.Masaryka v Py²elích PSƒ 25167, Praºská ulice 168, tel. 323 647 215, E-mail : zspysely@zspysely.cz kolní vzd lávací program pro základní vzd lávání kola pro d ti Neu íme se pro ²kolu,

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií. Zuzana ernochová

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií. Zuzana ernochová UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Zuzana ernochová Analýza vymáhání pohledávek na pojistném na sociální zabezpe ení a p ísp vku na státní politiku

Více

CESTOVNÍ POJIŠT NÍ cestování bez starostí

CESTOVNÍ POJIŠT NÍ cestování bez starostí CESTOVNÍ POJIŠT NÍ cestování bez starostí Nezapome te bez n j by se vám dovolená mohla hodn prodražit! U p evážné v tšiny evropských zájezd je balí ek cestovního pojišt ní zahrnutý v základní cen zájezdu.

Více

Výroční zpráva 2006. Když nevíte kudy, obraťte se na A Kluby.

Výroční zpráva 2006. Když nevíte kudy, obraťte se na A Kluby. Výroční zpráva 2006 Když nevíte kudy, obraťte se na A Kluby. Obsah 1. Úvod Poslání Cíle Principy 2. A Poradna a následná pé e Kontaktní centrum 3. Anonymní alkoholici svépomocná terapeutická skupina 4.

Více

Základní údaje fyzická osoba nepodnikatel

Základní údaje fyzická osoba nepodnikatel Osobní údaje Titul, Jméno a p íjmení: Základní údaje fyzická osoba nepodnikatel Klient: Ru itel/avalista: Toto potvrzení se vztahuje k obchodní smlouv.: Rodné íslo: Rodné p íjmení: íslo OP: Datum narození:

Více

Práva pacient, soukromí pacient, imobilizace a izolace. (Sm rnice. Sm-L029, 3. vydání ze dne 13. 6. 2012) Vnit ní ád FNOL

Práva pacient, soukromí pacient, imobilizace a izolace. (Sm rnice. Sm-L029, 3. vydání ze dne 13. 6. 2012) Vnit ní ád FNOL Vnit ní ád FNOL Dokument.: Fm- d-001-vnrad-001 I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc Tel. 588 441 111, E-mail: fn@fnol.cz O: 00098892 Verze.: 2 Vítáme Vás ve Fakultní nemocnici Olomouc (dále jen FNOL). D kujeme

Více

ABECEDA MZDOVÉ ÚČETNÍ

ABECEDA MZDOVÉ ÚČETNÍ ABECEDA MZDOVÉ ÚČETNÍ JUDr. Bořivoj Šubrt, JUDr. Zdeňka Leiblová, Věra Příhodová, Ing. Alena Skoumalová, Ing. Antonín Daněk, Helena Přikrylová, Růžena Šimčíková, JUDr. Dana Lukešová, Jana Dorčáková, JUDr.

Více

PRO MARKETING A EKONOMIKU PODNIKÁNÍ, S. R. O.

PRO MARKETING A EKONOMIKU PODNIKÁNÍ, S. R. O. SOUKROMÁ ST EDNÍ KOLA PRO MARKETING A EKONOMIKU PODNIKÁNÍ, S. R. O. V ÝRO NÍ ZPRÁVA O INNOSTI A HOSPODA ENÍ KOLY VE KOLNÍM ROCE 2005/2006 Autor: Ing. Vladimíra Ilievová editelka 1 SOUKROMÁ ST EDNÍ KOLA

Více

ŽENEVSKÉ ÚMLUVY O OCHRAN OB TÍ OZBROJENÝCH KONFLIKT ze dne 12. srpna 1949

ŽENEVSKÉ ÚMLUVY O OCHRAN OB TÍ OZBROJENÝCH KONFLIKT ze dne 12. srpna 1949 ŽENEVSKÉ ÚMLUVY O OCHRAN OB TÍ OZBROJENÝCH KONFLIKT ze dne 12. srpna 1949 ************************************************************************************************************************ Obsah:

Více

S T A T U T. Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice. se sídlem. 370 04 eské Bud jovice, Klaricova 22

S T A T U T. Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice. se sídlem. 370 04 eské Bud jovice, Klaricova 22 S T A T U T Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice se sídlem 370 04 eské Bud jovice, Klaricova 22 I. Úvodní ustanovení 1. Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice (dále jen nadace) byla založena na ustavující

Více

Pracovní migrace a systémy sociálního zabezpe ení: védsko. Miguel Benito

Pracovní migrace a systémy sociálního zabezpe ení: védsko. Miguel Benito Pracovní migrace a systémy sociálního zabezpe ení: védsko Miguel Benito 1 O autorovi: Miguel Benito je zakladatelem Immigrant-institutet (IMMI) v Boråsu, védsku. Dlouhodob se v nuje situaci migrant v vedsku.

Více

MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ VÝSLEDK

MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ VÝSLEDK MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ VÝSLEDK k projektu Analýza lidských zdroj ve zdravotnictví v Kraji Vyso ina, Jihomoravském kraji a spolkové zemi Dolní Rakousko ÚVOD, CÍLE A METODOLOGIE ANALÝZA LIDSKÝCH ZDROJ VE ZDRAVOTNICTVÍ

Více

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 2 celkem 40 zákon. 83/1990 Sb. o sdružování ob an ve zn ní pozd jších p edpis - zvláštní zákon (má p ednost p ed OZ) zákon. 40/1964 Sb. ob

Více

ZÁPIS z odpoledního jednání valné hromady eskomoravské elektrotechnické asociace, konaného dne 20. listopadu 2008 v T eboni

ZÁPIS z odpoledního jednání valné hromady eskomoravské elektrotechnické asociace, konaného dne 20. listopadu 2008 v T eboni ZÁPIS z odpoledního jednání valné hromady eskomoravské elektrotechnické asociace, konaného dne 20. listopadu 2008 v T eboni Odpolední ást valné hromady asociace zahájil prezident asociace Ing. Adamec,

Více

Výro ní zpráva o innosti školy

Výro ní zpráva o innosti školy . Základní škola St íbro, Gagarinova 1039, p ísp vková organizace Výro ní zpráva o innosti školy školní rok 2012-2013. j.: ZSG-397/2013 Obsah 1 Základní údaje 1.1 Základní škola 1.2 Z izovatel 1.3 Sou

Více

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC TY KOLY ÁST I Úvodní ustanovení LÁNEK 1 edm t úpravy Tato sm rnice upravuje zp sob a postup

Více

ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA KOSTELECKU

ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA KOSTELECKU ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA KOSTELECKU Srpen 2014 1 2 Vážení ob ané, p edkládáme Vám již III. aktualizovaný Adresá sociálních služeb a služeb navazujících, které jsou

Více

Sm rnice o pracovní dob

Sm rnice o pracovní dob Sm rnice o pracovní dob Pracovní doba je op t na po adu jednání a Evropská komise pravd podobn zve ejní nové návrhy na související sm rnici za átkem roku 2015. Dopady na EPSU a její lenské organizace budou

Více

IVOT 90 - Jihlava. ob anské sdru ení VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

IVOT 90 - Jihlava. ob anské sdru ení VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 IVOT 90 - Jihlava ob anské sdru ení VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 1 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO EDITELKY SDRU ENÍ...3 SEKCE INFOMEDIÁLNÍ...4 Databáze informací...4 Infolinka IVOTa 90 - Jihlava...4 Poradenství (Styk

Více