POZEMKY PRO STAVBU RODINNÝCH DOMŮ. Květen Slovo starostky města. Nepřehlédněte: Uvnitř čísla najdete: Ze zasedání zastupitelů 2

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POZEMKY PRO STAVBU RODINNÝCH DOMŮ. Květen 2009. Slovo starostky města. Nepřehlédněte: Uvnitř čísla najdete: Ze zasedání zastupitelů 2"

Transkript

1 Květen Slovo starostky města Nepřehlédněte: Město Horní Slavkov nabízí k prodeji POZEMKY PRO STAVBU RODINNÝCH DOMŮ Váţení spoluobčané, vítám Vás nad stránkami květnového zpravodaje města. Přibliţně před rokem, na jaře 2008, bylo započato se zpracováním rozvojové strategie Horního Slavkova na období let Pokud bych chtěla shrnout jednotlivé kroky, které vytvoření dokumentu předcházely, musím vzpomenout vznik Řídící skupiny v květnu 2008, názorové průzkumy obyvatel a podnikatelů v červnu a červenci 2008, veřejné projednání vize rozvoje města a klíčových oblastí rozvoje 20. září 2008, zpracování situační analýzy města v říjnu 2008, vznik a činnost pracovních skupin v lednu aţ dubnu 2009, schvalování konečné podoby strategie Řídící skupinou koncem dubna Výsledkem téměř roční práce celého týmu lidí jsou přibliţně dvě desítky stránek vyjadřujících směr, jakým by se měl rozvoj Horního Slavkova ubírat v následujících 20-ti letech. S konceptem tohoto dokumentu jste měli moţnost se seznámit prostřednictvím webových stránek města. V současné době probíhají finální úpravy textu tak, aby mohla být zveřejněna jeho konečná podoba. S ní bude zároveň připraven a do všech domácností distribuován jednoduchý leták prezentující vytvořenou Strategii udrţitelného rozvoje města na roky Vytvořením strategické části dokumentu však práce nekončí. Na diskusním fóru města se jiţ objevily názory, ţe strategie rozvoje města postrádá krátko či střednědobou strategii. Toho jsme si samozřejmě vědomi a musím zde připomenout, ţe Strategie rozvoje města byla od začátku koncipována jako dvoustupňový dokument. Tedy dokument obsahující část strategickou pokrývající období do roku 2028 a části prováděcí, střednědobé, pokrývající vţdy období 3 5 let. Tyto prováděcí části, tzv. Akční plány, budou představovat seznam detailně rozpracovaných konkrétních aktivit, programů či projektů, které povedou k postupnému naplňování strategické části dokumentu vize rozvoje města. A právě nyní, po vytvoření strategické části dokumentu, nastává doba, kdy v jednotlivých pracovních skupinách začnou vznikat části Akčního plánu na období Velice rádi uvítáme Vaše nápady, návrhy konkrétních aktivit, které korespondují s definovanými opatřeními a specifickými cíli strategické části. Vaše návrhy nám můţete sdělovat prostřednictvím u diskusního fóra města nebo je můţete zanechat přímo na recepci městského úřadu. Jak jiţ bylo mnohokrát řečeno, zpracování strategie rozvoje města bylo od počátku koncipováno jako co nejvíce otevřené veřejnosti. A proto i nyní připravujeme na červen veřejné setkání s občany nad tématy, která by měla být zařazena do Akčního plánu Věřím, ţe své nápady týkající se rozvoje města přijde vyjádřit co nejvíce našich občanů, protoţe Strategie udrţitelného rozvoje města je vytvářena především pro Vás. Na závěr bych chtěla poděkovat těm, kteří se na zpracování Strategie udrţitelného rozvoje města aktivně podíleli: Mgr. Karel Bernard, Jaromír Kuttner, JUDr. Josef Peroutka, František Bartoň, Pavlína Krejníková, plk. Mgr. Milan Dočekal, npor. Bc. Roland Schmid, Mgr. Anna Raiskupová, Ing. Josef Raiskup, Mgr. Naděţda Houšková, Ing. Jan Fridrich, Ing. Miroslav Kolbasa, Ing. Zdeněk Uhlíř, Renata Bártů, Zdeňka Čedíková, Miroslava Čedíková, Alena Kotousová, Josef Měřička, Jan Beer, Monika Brislingerová, Markéta Bašová, Mgr. Ivo Kováč, Bc. Julie Charvátová, Mgr. Anna Hadáčková, Hana Rečková, Mgr. Soňa Kosmáková a Ing. Jan Kvasnička. Mgr. Jana Vildumetzová, starostka města LOKALITA NAD VÝTOPNOU OBYTNÁ ZÓNA D Cena Kč/m 2 inţenýrské sítě k pozemkům budou vybudovány do konce roku 2009 a zkolaudovány do jara 2010 POSLEDNÍCH 8 PARCEL Uvnitř čísla najdete: Ze zasedání zastupitelů 2 Informace o vytápění 2 Pozvánku na pochod 2 Kdo vyhrál taneční soutěţ 3 Novinky v DDM 4 Praktická dívka 4 Zásahy hasičů 5 Informace policie 6 Dopravní statistika 6 Program kina 8 SLAVKOVŠTÍ HASIČI POMÁHALI LIKVIDOVAT POŽÁR SKLÁDKY PNEUMATIK. I v Horním Slavkově byl v neděli 19. dubna vidět černý sloupec kouře z požáru skládky pneumatik ve Vřesové. Na místě zasahovalo přes dvacet jednotek hasičů a do přímého boje s plameny se zapojili i hasiči z Horního Slavkova. Město rozdělilo peníze na granty Rada města schválila poskytnutí příspěvků z rozpočtu města na rok 2009 následujícím ţadatelům: ŠAK Chodov (Slavkovský podzimní kros) 7000 Kč, Pracoviště mimoškolního vzdělávání při ZŠ praktické a ZŠ speciální Horní Slavkov (Klub deskových her) 2000 Kč, Pracoviště mimoškolního vzdělávání při ZŠ speciální Horní Slavkov (Hrátky s batolátky) 2000 Kč, Mladí hasiči SDH H. Slavkov (Pohárová soutěţ krajského charakteru) 7000 Kč, SPCCH (Kulturně vzdělávací, společenské a soc. aktivity) 6000 Kč, Český svaz včelařů, ZO Loket (Léčení včelstev 2009) 2000 Kč, DDM Horní Slavkov (Den dětí) Kč, TU Sokolov (Sportovní liga ZŠ I.stupeň 2008/2009) 8000 Kč, ŠSK při ZŠ Horní Slavkov (Sportovní soutěţe) 3000 Kč, TJ Spartak HS (Italy Cup + Pohár města HS) Kč, Petr Radosta (Evropská filatelistická výstava v Římě 2009) 6000 Kč, Junák (Kuličkiáda a pohádkový les) Kč.

2 strana 2 Ze zápisů rady a zastupitelstva Rockový festival Rada města Horní Slavkov schválila objednání realizace rockového festivalu u agentury Vlny, p. Vladimír Suchan na den Rada schválila účast města formou: bezúplatného poskytnutí pozemku, dodání kontejnerů včetně úklidu areálu a jeho okolí, pomoc s organizací (hasiči, policie) s podmínkou, ţe vstupenka nepřesáhne v předprodeji 120 Kč. Peníze na cyklotrasy Rada města schválila podání ţádosti o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci dotačního programu,,podpora rozvoje cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji na projekt,,studie na podporu rozvoje cyklistických tras a stezek v Horním Slavkově a okolí ve výši ,- Kč Skatepark Rada města schválila podání ţádosti o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na projekt,,skatepark v Horním Slavkově ve výši ,- Kč. Autobusová linka č Rada města nesouhlasí se zrušením spoje 1 linky Horní Slavkov Kounice, Kounice Krásno od a poţaduje od Karlovarského kraje jeho zachování v rámci základní dopravní obsluţnosti Divokej Bill míří do Horního Slavkova Poslední víkend před letními prázdninami bude patřit v Horním Slavkově populární kapele Divokej Bill. Ta kaţdý rok koncertuje v loketském amfiteátru, letos ale do Lokte nepřijede a místo toho zahraje právě ve Slavkově. Vstupné na tento koncert bude opravdu lidové, říká promotér koncertu Vladimír Suchan. Koncert totiţ bude součástí svátku hudby, který právě na poslední předprázdninový víkend chystá město Horní Slavkov. Co všechno tento svátek hudby nabídne, přineseme v červnovém vydání Slavkovského zpravodaje. mk VSTUPENKY na koncert cena 120 Kč předprodej zajišťuje: Finanční odbor Městského úřadu v Horním Slavkově Městské kulturní středisko Horní Slavkov Váţení zájemci o odpojení od CZT, s jistou nepravidelností probíhají akce, které Vás mají přesvědčit o výhodnosti odpojení Vašeho domu od centrálního zásobování teplem (CZT) a vybudování vlastní kotelny. Nejpádnějším argumentem je extrémně nízká cena za GJ z vlastní kotelny v porovnání s cenou GJ z CZT. Argumenty, které jsou Vám předkládány, nejsou bohuţel kompletní a některé jsou zavádějící. Obvykle je Vám předkládán výpočet, kdy výsledná cena dodávky 1 GJ tepelné energie bude 350,- aţ 450,- Kč. V současné době jsou samotné proměnné náklady na výrobu tepla (tzn. součet nákladů na plyn, el. energii a technologickou vodu) ve výši cca 450,- Kč bez DPH na 1 GJ s minimální odchylkou podle typu kotelny (jedná se o 75% z celkové ceny tepla). Neexistuje technická moţnost, jak tuto cenu významně sníţit. Také cena investice bývá obvykle značně podhodnocena. Většinou se jedná pouze o cenu kotlů bez dalšího příslušenství. Pro provoz domovní kotelny je však nezbytná technologie v podobném rozsahu jako je domovní předávací stanice. Tj. oběhová čerpadla, deskový výměník, zásobník TUV, regulační armatury. Po součtu nákladů na pořízení projektu, kotlů, regulace a výše uvedené technologie, výsledná hodnota investice u domu se spotřebou cca 1000 GJ/rok (cca 30 bytových jednotek) významně převyšuje 1 mil. Kč. Dále je nutné připočíst náklady na postavení komínu bude-li třeba, přípojku zemního plynu patřičné dimenze a zákonné náklady související s odpojením od CZT. Tyto náklady se započítávají do vstupní ceny investice. Vám předkládaná cena tepla obvykle neobsahuje: 1. odpisy amortizaci zařízení, které bude po určité době (cca let) nutné vyměnit, tj. bude nezbytné se znovu sloţit na nové, v budoucnosti jistě draţší zařízení. 2. náklady na opravy ţádné zařízení není bezporuchové, tudíţ opravy budete platit, sice moţná z Informace o zásobování teplem v Horním Slavkově fondu oprav, ale přesto je to náklad na výrobu tepla. Cena oběhového čerpadla se pohybuje v desítkách tisíc Kč. 3. náklady na revize plynové zařízení, elektrické zařízení, komíny. 4. náklady na obsluhu nikdo neponese odpovědnost a nebude topit na vyhrazeném zařízení zdarma. Obvyklá cena se pohybuje v rozmezí 1.500,- aţ 2.500,- Kč/měsíc, tj. 18,- aţ 30,- tis. Kč/rok. Důleţitou a často opomíjenou informací je, ţe i cena tepla z Vaší kotelny poroste, a to takovým tempem, jakým poroste cena zemního plynu. Důleţité poznámky: - Maloodběratel má vyšší cenu zemního plynu neţ velkoodběratel výrobce tepla. - Maloodběratel platí plyn i elektrickou energii vč. 19 % DPH. - Nelze finančně ohodnotit energii vynaloţenou dobrovolníky na přípravu a výstavbu kotelny. - V případě poruchy na zařízení nevoláte dodavateli tepla, ať závadu odstraní, ale musíte sami zorganizovat, zajistit a také zaplatit opravu. - Problémy s tvrdou vodou se projeví zejména při přípravě TUV a přinesou další zvýšení nákladů na opravy. - Místo předávací stanice pracující bez nutnosti Vašeho zásahu a pouze s teplou vodou, bude v domě umístěno další plynové vyhrazené technické zařízení se všemi důsledky. - Umístěním kotelny v obytné budově hrozí vyšší riziko havárie a zvýšení hluku v blízkosti kotelny a komínu. - Dodavatel kotlů neponese zodpovědnost za skutečné náklady na výrobu tepla, které při provozu nakonec zaplatíte. Reálná cena z domovní kotelny významně přesahuje 600,- Kč za 1 GJ viz kalkulace stav k GJ 1000 GJ Zemní plyn 400, DPH (19 %) 76, Elektrická energie 15, DPH (19 %) 2, Technologická voda 0, Odpisy 100, Opravy 20, Revize 5, Mzdy 18, Cena celkem 637, Náklady na palivo jsou uvaţovány proti CZT niţší o ztráty v distribuční síti teplovodu. Uvaţována investice o celkové výši 1,2 mil., odpisy 12 let. Náklady na opravy, revize, mzdy jsou na nejniţší moţné úrovni. Dodatečné náklady vyplývající ze zákona S odpojením od CZT souvisí dodatečné náklady vyplývající ze zákona. A to následující povinnosti odběratele, cituji: Změna způsobu dodávky nebo změna způsobu vytápění můţe být provedena pouze na základě stavebního řízení se souhlasem orgánů ochrany ţivotního prostředí a v souladu s územní energetickou koncepcí. Veškeré vyvolané jednorázové náklady na provedení těchto změn a rovněţ takové náklady spojené s odpojením od rozvodného tepelného zařízení uhradí ten, kdo změnu nebo odpojení od rozvodného tepelného zařízení poţaduje. 77 odst. 5, zákona 458/2000 sb. v platném znění. Jedná se o náklady na odstranění, vyřazení domovní předávací stanice, úpravu teplovodu tak, aby zajistil další funkci, vyregulování soustavy, uvedení vyuţívané místnosti do původního stavu. Je zřejmé, ţe tyto operace nelze provést za stokoruny. Náklad na výše uvedené je nezbytné také přičíst k počáteční investici. Sníţení nákladů na vytápění cestou úspor Osobně se domnívám, a také odborné časopisy věnované problematice spotřeby tepla to potvrzují, ţe je mnohem vhodnější volné prostředky věnovat na sníţení spotřeby tepla na vytápění, tzn. zateplit dům a vyměnit okna. Zatímco při pouţití vlastního zdroje můţete ušetřit řádově procenta proti dodávkám z CZT, zateplením sníţíte trvale spotřebu tepla na vytápění o %, tzn. Ze současné spotřeby tepla na vytápění cca 700 GJ/rok/dům na GJ/rok/dům. Výsledná spotřeba tepelné energie bude niţší o 210 aţ 280 GJ/rok/dům a tato úspora je trvalá. Úspora nákladů na vytápění činí při současných cenách 136,- aţ 180,- tis. Kč/rok. Dopočet úspory na vlastní byt si jistě provedete sami. Závěrem Protoţe je všeobecně známo, ţe topení plynem je jedno z nejdraţších, je strategickým cílem společnosti BYTY- TEPLO, a tedy i Města Horní Slavkov, získat dotaci z fondů EU a na základě prostředků z této dotace změnit zdroj vytápění a v lepším případě i celý systém CZT ve městě. Jedná se o změnu paliva z plynu na biomasu, tedy obnovitelný zdroj, konkrétně dřevní štěpky. V současné době je jiţ podepsána smlouva o provedení studie a dokumentace potřebné k předloţení ţádosti o dotaci a zároveň smlouva o zajištění zpracování celé ţádosti o dotaci. Pokud by se podařilo dosáhnout na tuto dotaci, uvaţuje se o sníţení ceny tepelné energie o cca 20-30%. V případě neúspěchu ţádosti se uvaţuje o pořízení kogenerační jednotky, kdy by se kromě tepla vyráběla na výtopně i elektrická energie a prodejem elektřiny by se teplo dotovalo. I proto bych chtěl touto cestou poţádat občany, kteří uvaţují o odpojení se od CZT, aby své rozhodnutí neuspěchali a vyčkali minimálně tento rok na výsledek, kdy by mělo být jasné, zda se změna v sytému CZT podaří uskutečnit nebo ne. Pořízení vlastní kotelny je dlouhodobou investicí, kterou není moţné měnit kaţdý rok. Je to plánování minimálně na 10 let, a jelikoţ je zřejmé, ţe cena plynu půjde stále nahoru, myslím si, ţe v případě úspěchu našich plánů by nemohla plynová domovní kotelna naší plánované ceně konkurovat. Dušan Matoušek, ředitel BYTY-TEPLO, s.r.o.

3 strana 3 Dne 27. března 2009 se v divadelním sále Městského kulturního střediska v Horním Slavkově konala Krajská postupová přehlídka dětských skupin scénického tance. Letos to byl jiţ osmý ročník této soutěţe a opět se na něj sjely taneční soubory a skupiny z celého karlovarského regionu. Kromě 2 souborů domácích to byly: taneční skupiny IMPULS ZUŠ Sokolov a Mirákl Sokolov, MLS DDM Karlovy Vary, ZUŠ Chodov a 4 taneční oddělení ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary. V den konání se soubor ZUŠ Ostrov, z důvodu nemoci většiny účastníků, na poslední chvíli odhlásil. Nakonec bylo tedy předvedeno 26 choreografií, ve kterých vystoupilo 236 účinkujících. Jiţ v 8 hodin začaly prostorové zkoušky a tak, jak jednotlivé skupiny dojíţděly, mohly si podle pečlivě připraveného harmonogramu vyzkoušet, jak předvedou své choreografie na jevišti našeho kulturáku. Zbylo i trochu času na prohlídku nejbliţšího okolí centra města, bleskový oběd a ve 13 hodin byla zahájena vlastní soutěţ. Byl to opravdový maraton! Jedna choreografie střídala druhou, vše šlo jak po drátku... A všichni účinkující i jejich doprovod si oddychli, kdyţ se kolem 15:30 hod. přiblíţil závěr. Oficiální část přehlídky byla ukončena Základní umělecká škola Horní Slavkov informuje slavnostním předáním pamětních listů, květin a malých dárečků pro kaţdý soubor a pak se jiţ odborná porota odebrala k hodnocení předvedených výkonů, aby rozhodla o výsledcích letošní přehlídky. A zde jsou jiţ výsledky: do 26. celostátní přehlídky dětských skupin scénického tance, které se koná ve dnech května 2009 v Městském Tylově divadle v Kutné Hoře, postupují : Přímý postup : ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, choreografie Za obzorem 1. návrh na postup: ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, choreografie Jezulátko 2. návrh na postup: ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, choreografie Jako v nebíčku. Ţáci naší školy získali ocenění a to: za hudebně pohybovou kompozici choreografie Lucie Krajnikovičové Na mezi líně a za dívčí tanec choreografie Veroniky Müllerové Člověk nebo sova?. Dále byla velmi kladně zhodnocena choreografie Děti 21. století V. Müllerové. Tato choreografie byla navrţena do Mezinárodní přehlídky pantomim y a p o h y b o v é h o d i v a d l a OTEVŘENO, která se koná ve dnech dubna 2009 v Kolíně. Takţe aţ budete číst tyto řádky, budou jiţ mít naše děvčata tuto soutěţ za sebou a my Vás v příštím Zpravodaji budeme moci informovat o tom, jak to tam probíhalo, vypadalo a vůbec... Na úplný závěr se ještě všechny vedoucí souborů sešly se členy poroty, aby společně prodiskutovali své postřehy, náměty i připomínky na rozborovém semináři. Letos naši přehlídku hodnotili: předsedkyně poroty: MgA. Lenka Kolářová, absolventka taneční pedagogiky na praţské HAMU, pedagog tai-chi, členka Company ProART a Praţského komorního baletu Pavla Šmoka, a členové poroty Zuzana Müllerová, taneční pedagog ZUŠ Františkovy Lázně a Irena André, taneční pedagog ZUŠ Tachov. Na přehlídku se přijel podívat i zástupce Ministerstva kultury ČR a NI- POS-Artama Praha, Mgr. Jiří Lössl. Letošní Krajská postupová přehlídka dětských skupin scénického tance byla uspořádána za finanční podpory Ministerstva kultury ČR, NIPOS- ARTAMA Praha, Krajského úřadu Karlovy Vary a ZUŠ Horní Slavkov. Zdeňka Čedíková. Soutěžíme, bojujeme, bodujeme Na přelomu března a dubna se se soutěţemi roztrhl pytel. Nebyl týden, kdy by se nekonalo vědomostní či sportovní klání. Po úspěšném školním kole postupují ţáci do okresu či rovnou do kraje (dle organizačních pokynů), a proto bychom vás rádi seznámili s tím, jak se jim dařilo. V měsíci březnu proběhla krajská soutěţ dvojic Co víš o Karlovarském kraji, v níţ Vladimír Zábranský a Vojtěch Furiš vybojovali 6. místo. Další soutěţ na krajské úrovni Dyshrátky byla úspěšná pro Martina Kozeje získal hezké 4. místo. V okresním kole matematické olympiády o bod utekla bronzová příčka Štěpánce Prokopové, i tak skončila na pěkném 4. místě. Čtvrtou příčku v soutěţi v anglickém jazyce (na okresní úrovni) úspěšně obsadil Do Manh Tú, a postupuje tudíţ do krajského kola. Štěpánka Prokopová získala 9. místo. I starší ţáci nezůstali pozadu. V Sokolově proběhlo okresní kolo zeměpisné olympiády. V kategorii 6. tříd patří 5. místo Ondrovi Urbánkovi, v kategorii 7. tříd to samé umístění Janě Klokočkové a v kategorii tříd bychom našli na 11. místě jméno Jakuba Urbánka. Dále naši školu reprezentovaly v okresních kolech dějepisné olympiády Klára Bičáková a Eliška Vaňková a Základní škola, ul. Školní, informuje olympiády z českého jazyka Tereza Urbánková a Miroslava Uhlíková. To nejlepší na konec. Jiţ v minulém čísle jsme vás informovali o vítězství Kláry Bičákové. Postoupila do krajského kola olympiády v AJ a přivezla si krásné místo. A nyní ze sportu Opět začínáme krajskou soutěţí, tentokrát ve sportovní gymnastice, v níţ naše dívky zabodovaly. Obdivuhodné 2. místo a stříbrnou medaili si na krk pověsily starší ţákyně. Druţstvo tvořily Klára Bodnárová, Vendula Svobodová, Pavla Huňatová, Kateřina Duckeová a Nikola Bodnárová. Třetí příčku v soutěţi jednotlivců získala Vendula Svobodová. Tým mladších ţákyň se zaslouţil o 7. místo (za naši školu nastoupily Sabina Studénková, Jennifer Tillová, Tereza Gartnerová a Tereza Koukolová. Začátek aprílového měsíce byl ve znamení basketbalu. Po vítězném okrskovém kole postoupili naši sportovci do okresu. A jejich výsledky? 5. místo mladší ţákyně: Nikola Bodnárová, Lucie Urbánková, Monika Ohnesorgová, Helena Hanáková, Kateřina Váchová, Markéta Kovářová, Kristýna Čapuchová, Pavla Huňatová, Romana Kuchařová, Alena Oujeská místo mladší ţáci: Dan Laubendorf, Radek Polívka, Jan Studnička, Radim Kuncl, Ondřej Veselý, Ondřej Mašek, Rostislav Zelený a Jakub Tomíček. 5. místo starší ţáci: Pavel Čada, Petr Vaník, Jakub Urbánek, Jiří Vašíček, Ondřej Chlebuš, Ladislav Dvořák, Zdeněk Ertl, Jakub Eger. 5. místo starší ţákyně: Vendula Svobodová, Adéla Plachá, Miroslava Uhlíková, Tereza Krausová, Anna Toksová, Miroslava Toksová, Kateřina Nováková a Michaela Marešová. Noc s Andersenem Tato celostátní akce, do níţ se zapojila jiţ poněkolikáté naše škola díky nadšení p. učitelek z prvního stupně, je u dětí stále víc oblíbená. Kaţdoročně prochází jistými proměnami, ovšem to jí neubírá na přitaţlivosti. Na rozdíl od předešlých nocí neproţili malí Anderseni ve škole celou noc, ale od odpoledních hodin do deváté večerní v některých třídách plnili ţáčci zajímavé úkoly, soutěţili o ceny, vymýšleli básničky, připravovali malé zdravé občerstvení Odměnou vyučujícím za obětavou a precizní přípravu bylo jistě nadšení malých čtenářů. Skupinka našich ţáků se ovšem nočního překvapení dočkala, a to v prostorách městské knihovny. Malí odváţlivci proţili tajemnou noc plnou čtení, her a vyprávění. Zakončili ji stezkou odvahy, na jejímţ konci obdrţeli odměnu od rytířů - stráţců tajuplného pokladu. Bohatý a zajímavý program připravily paní učitelky Mgr. J. Peroutková a Mgr. M. Hanţlíková, kterým vydatně pomáhali Jan Peroutka a Jaroslav Dědek. Nutno dodat, ţe velký dík náleţí také p. P. Florianové za poskytnutí prostor pro toto velice inspirativní a nezapomenutelné dobrodruţství. Mgr. J. Prokopová Zveme všechny budoucí prvňáčky a jejich rodiče či prarodiče na jiţ tradiční cyklus pravidelných setkání Do školy za pohádkou, který pokračuje ve čtvrtek 21. května 2009 v 16 hodin v budově naší školy. Paní učitelky z 1. stupně si připravily bohatou škálu her, soutěţí a zajímavých úkolů v duchu pohádky O kohoutkovi a slepičce. (Prosíme přezůvky s sebou.)

4 strana 4 Zápis do mateřinky Zápis do mateřské školy Duhová kulička na školní rok proběhne v prostřední budově Mateřské školy ve Sportovní ulici 713 dne v době od 10 do 15 hodin. Rodiče, přijďte si se svými dětmi pohrát a seznámit se s prostředím mateřské školy. Mateřská škola nabízí rodičům a jejich dětem: Výuku bruslení s lektory v Mariánských lázních Předplaveckou výuku Výuku anglického jazyka s lektorkou Pískání na flétničku Hudebně pohybovou výchovu a zpěv pod vedením ZUŠ Výtvarný krouţek Logopedický krouţek s logopedickou asistentkou Keramický krouţek JIŢ TEĎ SE NA VÁS TĚŠÍME!!!!!!!!! Oslavy dětského dne Dne od 14,00 hod. připravujeme na náměstí Den dětí s moderátorem a bavičem Fešákem Pínou. Zveme všechny děti na soutěţní a zábavné odpoledne. Turnaj ve stolním tenise Jako kaţdým rokem tak i letos pořádá vedoucí zájmového krouţku pí. Šafratová dne od 9,00 hod. turnaj ve stolním tenise. Sraz zájemců v 8,30 hod. před školní druţinou. Pomozte dětem! DDM ve spolupráci se ZŠp+ZŠs se zapojil do Projektu ŠANCE. Sbírková akce se uskuteční Děti budou nabízet propisky, které smontovali klienti Projektu ŠANCE. Koupí DDM informuje propisky přispějete na ohroţené děti. Úspěchy zájmových kroužků Dne se střelecký krouţek zúčastnil soutěţe O Hornický kahan. Za vzornou reprezentaci DDM děkuje Radkovi Šetkovi, který v kategorii VzPu 30 ran vleţe do 12 let obsadil 6. místo a Romaně Kuchařové za 3. místo v kategorii VzPu 30 ran vleţe do 14 let. V této kategorii Radim Kuncl obsadil 4. místo. Naši nejmladší fotbalisté se zúčastnili dne turnaje ve Vintířově, kde vybojovali krásné 3. místo. Nezahálelo ani muţstvo starších ţáků, které zvítězilo nad K. Poříčím 3:0. Všem dětem gratulujeme k úspěchu a vedoucím děkujeme za vzornou přípravu dětí. modi Pozvání na májový pochod Spolek horníků Barbora pořádá 8.5. pochod Puškařovou stokou. Sraz účastníků v 8,00 u Pulečka (účastníci z Horního Slavkova); na křiţovatce do lomu KMK (účastníci z Krásna). Všichni zájemci o historii srdečně zváni. ZŠ praktická a ZŠ speciální soutěţí Soutěţ Zručný chlapec je určena pro chlapce ročníků základních škol praktických z celého Karlovarského kraje. Soutěţe se účastní dvoučlenná druţstva a je to soutěţ postupová. Do okresních kol postupuje z kaţdé školy jedno vítězné druţstvo. V okresním kole postupují z kaţdého okresu dvě vítězná druţstva do kola krajského. Okresní kolo pro Sokolov a krajské kolo soutěţe pořádala ZŠ praktická a ZŠ speciální Horní Slavkov ve spolupráci se Základní školou Běţecká Sokolov, kde soutěţ probíhala. Chlapci vyrábějí výrobek podle předem připraveného plánku. V letošním roce to byl v okresním kole drţák na papír a v krajském kole dřevěný svícen s mističkami z plechu. Kaţdý člen druţstva vyráběl svůj výrobek a body v druţstvu se sčítají. Výsledky hodnotí nezávislá porota předseda poroty byl odborný mistr z OU Kounice, další členové poroty byli doprovázející učitelé. V okresním kole se naše druţstvo ve sloţení Robert Gábor a Jan Port umístilo na druhém místě a v krajském kole také na druhém místě. Porota měla velmi těţkou práci, protoţe výrobky byly na vysoké úrovni. Je vidět, ţe se chlapci umí k práci postavit a dokáţou vyrobit kvalitní a pěkné věci. Soutěţ Praktická dívka Dívky soutěţí stejně jako chlapci. Soutěţ je postupová do krajského kola. Náplň soutěţe pro dívky je odlišná. Dívky připravují pomazánku, kterou upraví a ozdobí na chlebíček. Hodnotí se nejenom dodrţení pracovního postupu, ale i spolupráce v druţstvu a především chuť a estetika úpravy. Další součástí je test ze znalostí provozu domácnosti, společenského chování, hygieny a správného stravování. Poslední disciplínou je ruční práce. V letošním roce to byl drhaný náramek. Naše druţstvo ve sloţení Lucie Gaţiová a Dominika Tatárová se umístilo v okresním kole na čtvrtém místě. Stejně jako u chlapců měla porota velmi těţkou práci pro posouzení, kdo je nejlepší. Předsedkyní poroty byla paní ředitelka DDM Horní Slavkov, dalšími členy poroty paní ředitelka ZŠ Běţecká a pan ředitel OU Horní Slavkov. V těchto soutěţích je vidět, ţe dívky ze ZŠ praktických jsou opravdu připraveny pro praktický ţivot. V Horním Slavkově 14. března 2009 Za organizátory soutěţe Mgr. Anna Hadáčková Poděkování Poděkování si zcela určitě zaslouţí paní Urbelová a paní Matoušková. Paní Urbelová zakoupila dětem pro jejich bezpečný pohyb po městě, reflexní vestičky a paní Matoušková vybavila chlapce krásnými pomlázkami na Velikonoce. Děkujeme. Mateřská škola U sluníčka

5 strana 5 V minulém čísle Slavkovského zpravodaje jste si mohli přečíst poděkování za záchranu ţivota starého pána a rovněţ stručnou zprávu o zásahu našich hasičů v domě s Pečovatelskou sluţbou Za poděkování jsme nesmírně vděčni. Ne vţdy jsou pracovnice v sociální péči tak hezky oceněny za svoji práci. Nechci teď mluvit o pracovnicích v domech s pečovatelskou sluţbou, ale o zásahu našich hasičů, ke kterým jsem spolu se všemi zúčastněnými přihlíţel v němém úţasu. Bylo 8.25 hod, kdyţ paní pečovatelka přiběhla, ţe starý pán v třetím patře neotevírá a jenom sténá. Vyběhl jsem do patra. Pokoušel jsem se s ním domluvit. Nešlo to. Volal jsem jeho dceři, nezvedala telefon. My totiţ máme klíče od bytů jenom těch klientů, kteří s tím souhlasí. No co, volám hasiče, ti si s tím určitě poradí. Nevím, kolik bylo přesně hodin, ale během chvilky houkala siréna. Vzpomněl jsem si, ţe by bylo nutné zavolat i záchranku. Volám ji, ale byli informováni a jedou k zásahu. Neţ vyrazí okno nebo dveře (no dveře asi ne, protoţe starý pán má dveře plné bezpečnostních zámků), budu muset Poděkování zavolat i policii. Neţ jsem vytočil číslo stál vedle mě příslušník policie. No do p., to to funguje, říkám si a uţ mají můj obdiv. To uţ hasiči prohlídli dveře a zjistili, ţe tudy cesta nepovede. Ve chvilce šplhají po ţebříku do druhého patra na balkon jedné z obyvatelek domova. (Oni totiţ neměli tak dlouhý ţebřík). Tam jeden z nich jenom přidrţuje ţebřík u zábradlí a další neohroţeně šplhá kolmo, jinak to ani nešlo, dál do třetího patra. Jedna paní, co byla v davu přihlíţejících, se jenom divila. Boţe můj, vţdyť je to táta od dvou dětí a takhle hazarduje. Poté praskla okenní tabulka a zachránce zmizel v bytě. Mezitím se ozvala i dcera starého pána a přijela. To uţ byli v plné akci záchranáři a hasiči balili. Myslím si, ţe celá akce od nahlášení netrvala více jak 40 minut. Těm našim hasičům patří opravdové poděkování nejen za záchranu ţivota, ale i obdiv jejich profesionální zručnosti, odvahy a organizačních schopností. Jan Fridrich ředitel DPS H. Slavkov Oslavy dne osvobození Military convoy v Horním Slavkově Doprovodný program: Dobová hudba Občerstvení Historické dokumenty Možnost prohlídky vozů, fotografování MILITARY CONVOY MAY 2009 Hasiči zasahovali První poţár trávy K jaru patří z pohledu hasičů neodmyslitelně i poţáry trávy. Letos přišly v celém kraji naráz a je jich více neţ dost. Pokud bude pokračovat současný trend, tak počet poţárů travních porostů letos trhne rekord. Také jednotka slavkovských hasičů si uţ připsala první poţár trávy v letošním roce. Na krajské operační středisko byl nahlášen poţár po vypalování trávy, které se šíří směrem k lesu. Jednotka vyjela na určenou adresu v Novém městě. Naštěstí tento poţár nebyl aţ tak silný, jak ho oznamovatel líčil. Jednotka tak provedla prakticky jen kontrolu poţářiště a přenechala ho majiteli. Vypalování větví můţe utéct Úklid zahrádek po zimě můţe znamenat i výjezd pro jednotku slavkovských hasičů. Stalo se tak začátkem dubna, kdy se z hromady zapaléných větví rozšířil oheň i na okolní trávu. Travní porosty jsou po zimě a mrazu vysušené a hoří tak velmi dobře. Stačí trocha větru a plameny se uţ nedají zvládnout. Takto se šířil oheň u rodinného domu v Zahradní ulici. Fronta poţáru kvůli silnému větru ohroţovala nejen blízký les, ale blíţila se také k ostaním rodinným domům. Krajské operační středisko tak vyslalo do Slavkova kromě místní jednotky také posilovou techniku ze Sokolova. Ještě před jejím příjezdem ale poţár zvládli zlikvidovat slavkovští hasiči. Poţár sazí v komíně Jako poţár nízké budovy malého rozsahu označilo krajské operační středisko nedělní událost, při které vyhlásilo poplach jednotce slavkovských hasičů. Oznamovatel si z počátku nebyl jistý, co vlastně u něj doma hoří. Jednotka tak vyjela směrem k rodinému domu na začátku Údolí. Na místě pak průzkumem zjistila, ţe hoří saze v komíně. Tříčlenné druţstvo se tak zajištěné pomocí lezecké techniky dostalo na střechu rodinného domu a kominickým nářádím se snaţilo strhnout hořící saze do spodní části komína. Zde další hasiči ţhnoucí saze vynášeli ven. Protoţe nebylo moţné zajet zásahovým autem aţ k rodinnému domu, zůstali jsme stát na silnici a bylo tak nutné i usměrňovat dopravu. Postupně jsme zlikvidovali všechny hořící saze a po prověření všech místností, ve kterých vede komínové těleso, jsme zásah ukončili. Dopravní nehoda si vyţádala dvě zranění Nepozornost mladého řidiče si po sráţce dvou osobních aut vyţádala dvě zranění. Ta se srazila na silnici z Kounice do města. Náraz jedno z aut srazil ze silnice a převrátil na bok. Pravděpodobný viník nehody vyvázl bez zranění, řidičku druhého vozu a jejího spolujezdce musela odvézt záchranná sluţba. Úterý 5.5. čtvrtek Příjezd do Prachomet budování campu PÁTEK ( STÁTNÍ SVÁTEK DEN VÍTĚZSTVÍ ODJEZD Z PRACHOMET V 9.45 HOD. SMĚR TEPLÁ HORNÍ SLAVKOV na náměstí před MKS Ordinační hodiny ORDINACE PRAKTICKÉHO LÉKAŘE PRO DOSPĚLÉ Dům s pečovatelskou sluţbou Horní Slavkov, ul. Nad Výtopnou MUDr. ČAPKOVÁ Vladěna tel ORDINAČNÍ HODINY: Denně od 7.30 do hod. Pneumatiky hoří opravdu velmi dobře Obrovský ţár, vysoký sloupec černého kouře a prakticky marná snaha zvládnout plameny. Tak to vypadalo ve Vřesové, kdyţ sem dorazila jednotka slavkovských hasičů. Ta byla operačním střediskem vyslána na pomoc při likvidaci této mimořádné události. Celkem zde zasahovalo přes čtyřicet hasičských aut a více neţ stovka hasičů. Slavkovské zásahové auto bylo určené pro doplňování vody a dvě druţstva slavkovských hasičů nasadil velitel zásahu přímo na čelní úseky na přímou likvidaci plamenů. Poţár se ale šířil velmi rychle a hlavním úkolem hasičů bylo zabránit, aby se oheň nerozšířil na výrobní haly se stroji na recyklaci. To se nakonec po téměř deseti hodinách boje s plameny a hlavně s vysokou teplotou a ţárem podařilo. Ještě následující dva dny na místě hasiči postupně nakladači rozebírali vyhořelé pneumatiky a dohašovali poslední místa poţáru. Slavkovská jednotka zde zasahovala celkem 21 hodin v kuse. Ostatní zásahy Kromě těchto výjezdu slavkovští hasiči během dubna likvidovali také poţár v prostoru stupaček v domě v Bečově, pomáhali se snesením pacienta, vyjíţděli na poţár dřevěné budovy na vlakovém nádraţí v Lokti a hasili poţár v lese za Třemi prameny. mk

6 Strana 6 Vloupání do ordinace lékaře Policisté pátrají po neznámém pachateli, který hledal štěstí ze dne na v ordinaci praktické lékařky MUDr. Čapkové. Svým počínáním způsobil víc škody na majetku, který zničil, neţ si z ordinace skutečně odnesl. Páčením poškodil vstupní dvoukřídlé plastové dveře do čekárny a pak stejným způsobem i dveře do ordinace. Prohledáním prostor a z nalezené přenosné pokladničky pak odcizil drobné mince v hodnotě 100,- Kč. Za pachatelem tak zbyla spoušť v podobě předběţně vyčíslené škody ve výši ,-Kč. Krádeţe v prodejně Tesco Dne a se zástupci hlídací společnosti v OD Tesco povedlo zadrţet 2 podezřelé muţe, kteří se zde pokusili odcizit paštiku v konzervě a alkohol. Přivolaní policisté zjistili, ţe se jedná o známé firmy, kteří mají bohatou majetkovou trestní minulost. Proto bylo oběma muţům sděleno ve zkráceném přípravném řízení podezření z trestného činu krádeţe, kde jim za opakované krádeţe hrozí trest odnětí svobody aţ na 2 roky. Vloupání do restaurace Velikou drzost předvedl zloděj, který mimo otvírací dobu ze dne 5.4. na jiţ podruhé navštívil restauraci U Soptíka, kde po překonání vstupních mříţí a dveří vnikl dovnitř a zde odcizil drobné mince a cigarety, čímţ způsobil poškozenému provozovateli škodu ve výši cca ,-Kč. Na pozoru by se měli mít ale i další provozovatelé podobných zařízení, neboť pachatel si z místa činu odnesl taktéţ klíčky k výherním hracím automatům, které lze zajisté zneuţít ke krádeţím hotovosti z automatů jiných provozoven. Po pachateli i odcizených Z policejních zpráv věcech se nadále pátrá. Vloupání v areálu technických sluţeb Ze dne 9.4. na se dosud neznámý pachatel vloupal do areálu technických sluţeb, kde po rozbití skleněné výplně dveří zde zaparkovaného vozidla z tohoto odcizil odloţenou dámskou kabelku s obsahem různých dokladů a platebních karet, peněţenky a finanční hotovost. Ve stejném areálu pak vytlačil okno stavební buňky slouţící jako kancelář prodejny stavebnin Pod komínem, odkud odcizil další zde uloţenou finanční hotovost a digitální fotoaparát. Celkově byla způsobena škoda ve výši cca ,-Kč, kdy se po pachateli i odcizených věcech nadále pátrá. Veškeré poznatky nebo svědectví k vloupání do zmiňovaných objektů neprodleně hlaste ( i anonymně ) na Policii ČR Obvodní oddělení H. Slavkov. Upozorňujeme naše občany, ţe mohou volat po dobu 24 hodin denně i na sluţební mobilní telefon Policie ČR OO Horní Slavkov!!! Telefonické spojení: pevná linka: sluţební mobil: Faxové spojení: Elektronická pošta: Popřípadě linka tísňového volání Policie ČR Více informací k trestné činnosti a k práci Policie ČR OO v H. Slavkově taktéţ naleznete na internetových stránkách v odkazu na Diskusní fórum. npor. Bc. Roland Schmid v.r. vedoucí oddělení Policisté Obvodního oddělení Policie ČR Horní Slavkov mimo jiné provádějí důslednou práci i na úseku bezpečnosti a plynulosti v silničním provozu. Z tohoto důvodu našim občanům předkládáme i některé výsledky z této problematiky za první čtvrtletí letošního roku v porovnání s loňským rokem. Za první čtvrtletí letošního roku 2009 bylo zjištěno 6 řidičů, kteří řídili vozidlo pod vlivem alkoholu, loni bylo zadrţeno ve stejném období 9 řidičů s alkoholem. 8 řidičů jako v loňském roce uţilo motorové vozidlo bez řidičského oprávnění a 1 řidič byl navíc zadrţen s vysloveným zákazem řízením motorových vozidel. Bylo oznámeno 33 přestupků v dopravě na Městský úřad v Sokolově k projednání ( loni 20 přestupků ) a vyřešeno 280 přestupků s řidiči na místě v blokovém řízení ( loni 489 přestupků ). Statistika by byla jistě tučnější, kdyby policisté neřešili další méně závaţné přestupky v dopravě domluvou. Mezi časté přestupky dnešních řidičů řadíme nesjednaná zákonná pojištění k jejich vozidlům nebo nepředloţení tzv. Zelené karty k vozidlu, dále opomenutá rozsvícená světla, jízda bez Dopravní statistika bezpečnostních pásů či s dítětem ve vozidle bez dětské autosedačky, nedoplněné nebo chybějící povinné výbavy vozidel. Nelze ani opomenout porušení zákonem stanovené rychlosti jízdy vozidel v obci a mimo ní, kdy kolegům z dopravní policie díky namátkovým silničním kontrolám v měření rychlosti neunikli sankcím i naši spoluobčané. Na základě vyslyšených podnětů z řad občanů našeho města se policisté budou v následujícím období více zabývat problematikou špatného parkování vozidel a to nejen na sídlišti. Čelíme sice názorům, ţe je málo parkovacích ploch a ţe je za ta léta zvýšený nárůst vozidel ve městě, avšak benevolence policistů nemůţe vést občany ke stálému porušování předpisů a ničení městské zeleně. Většina problémů s parkováním zajisté tkví v samotných našich občanech a v počtu uţívaných vozidel v rodině. Za myšlenkou parkovat co nejblíţe u svého domu jdou někteří aţ za hranice morálky a samotných předpisů. Proč se však neuskromnit a nevyuţít vzdálenější v tu dobu volná parkovací místa? Je nutné parkovat za kaţdou cenu a se všemi vozidly pouţívanými v rodině včetně sluţebního auta hned u svého domu? Touto cestou chceme upozornit naše občany, aby dodrţovali předpisy a parkovali na místech k tomu určených. V případě, ţe majitel vozidla obdrţí předvolání k řešení přestupku, je důleţité na toto včas reagovat a na zdejší policii se řádně dostavit. Dávejte si pozor na parkování v zákazech, na zelených pásech, na chodnících a v křiţovatkách. Ve vlastním zájmu se vyhněte strávenému času na policii potaţmo na Městském úřadě v Sokolově při řešení Vašeho přestupku. Jsou situace, které můţe policista při řešení některého z přestupků napoprvé prominout, to však neplatí na neposlušné řidiče, na které budou čekat odpovídající sankce. Více informací k trestné činnosti a k práci Policie ČR OO v H. Slavkově taktéţ naleznete na internetových stránkách v odkazu na Diskusní fórum. npor. Bc. Roland Schmid vedoucí oddělení

7 inzerce Strana 7 Nikdo neví vše Nechte si poradit jak zajistit rodinu, majetek. Jsme tu pro Vás Největší v České republice Česká pojišťovna s mnohaletou zkušeností na trhu v oblasti zajištění, bezpečí a jistoty. Kde nás můžete oslovit. Horní Slavkov V budově Městského úřadu, 2.patro Schůzku si můžete objednat na tel Ceník inzerce ve Slavkovském zpravodaji Černobílá inzerce 1/16 strany 150 Kč 1/8 strany 250 Kč 1/4 strany 480 Kč 1/2 strany 800 Kč 1/1 strany Kč Barevná inzerce 1/16 strany 700 Kč 1/8 strany 1300 Kč 1/4 strany 2500 Kč 1/2 strany 4800 Kč 1/1 strany 9200 Kč

8 ZÁBAVA KINO Městské kulturní středisko přehled akcí na květen 2009 strana 8 Úterý 5. května ( a hodin) STRÁŢCI Kdo bude stráţit stráţce? Akční sci-fi,titulky, 161 min, přístupné od 15-ti let, vstupné 65,- Kč. Hrají: Patrick Wilson, Jeffrey Dean Morgan, Billy Crudup, Malin Akerman, Carla Gugino. Reţie: Zack Snyder. Komiks Alana Moorea je povaţován za nejlepšího zástupce ve svém ţánru. Natočit podle něj film byla obrovská výzva. Stráţci jsou hrdinové, kteří patří do úplně jiné ligy neţ Superman, Spider- Man nebo X- Men. Moţná proto jsou mnohem zajímavější. Aţ na výjimku Dr. Manhattana, který prodělal genetickou mutaci a stal se tak nepřemoţitelným, jsou to tvorové z masa a kostí s normálními lidskými slabostmi a jen lehce nadprůměrným nadáním a efektní maskou. I kdyţ se snaţí chránit lidstvo, jsou neustále zmítáni pochybnostmi, zda to má v čase za pět minut dvanáct vůbec smysl. Úterý 12.května (17.00 a hodin) EL PASO Film zavede diváka do kotle vášní, emocí a ţivelností. Příběh je inspirován skutečnými událostmi. Drama, 98 min, přístupný, vstupné 65,- Kč. Hrají: Irena Horváthová, Linda Rybová, David Prachař, Igor Chmela, Vladimír Javorský, Jana Janečková ml. a další. Reţie: Zdeněk Tyc. Reţisér se po úspěšných Smradech uţ podruhé vrací do světa Romů, který v nás zpravidla vzbuzuje strach a rozpaky, přestoţe o něm vlastně vůbec nic nevíme El paso je inspirováno skutečným příběhem romské vdovy, matky devíti dětí. Filmová rodina má dětí sedm. Příběh začíná tragickou smrtí otce. Matka Věra najednou stojí sama proti úřadům, odhodlaná udrţet svou početnou rodinu pohromadě za kaţdou cenu, jenţe zoufale nepřipravená. El paso nekončí happy endem, jen jeho příslibem. Bez lakování na růţovo nabízí pozitivní příklad. A také čas přemýšlet, zda být Romem opravdu znamená být vinen. Pátek 15. května (17.00 a hodin) Růţový panter 2 Steve Martin je zpět jako inspektor Clouseau. Komedie, 92 min, české titulky, mládeţi přístupný, vstupné 65,- Kč. Hrají: Jean Reno, Emily Mortimer, Andy Garcia, Alfred Molina, John Cleese, Aishwarya Rai, Steve Martin. Inspektor Jacques Couseau se spojí se skupinou mezinárodních detektivů, kteří jsou tak úţasní jako on. Jejich mise: zastavit zloděje, který se pohybuje po celém světě a specializuje se na krádeţe historických artefaktů. Úterý 19. května (17.00 a hodin) Bolt pes pro kaţdý případ Animovaný, rodinný, 103 min, český dabing, mládeţi přístupný, vstupné 65,- Kč. Hrají v českém znění: Saša Rašilov, Hana Ševčíková, Pavel Tesař, Pavlína Dytrtová. Pro superpsa Bolta je kaţdý den plný dobrodruţství, nebezpečí a intrik alespoň do té doby, dokud kamery natáčejí. Kdyţ se hvězda televizní show nešťastnou náhodou dostane místo do Hollywoodu do New York City, začíná proţívat své největší dobrodruţství v ţivotě skutečnou cestu po skutečném světě. Ozbrojen pouze deziluzemi, ţe všechny jeho ohromné skutky a schopnosti jsou skutečné, a s pomocí dvou prazvláštních společníků, kteří cestují s ním: unavenou, vyhozenou domácí kočkou jménem Mittens a televizí posedlým křečkem v plastikovém balónu jménem Rhino, Bolt objevuje fakt, ţe k tomu, aby se stal hrdinou nepotřebuje ţádné superschopnosti. Úterý 26. května (17.00 a hodin) Sedm ţivotů Drama, 123 min, titulky, mládeţi do 12-ti let nevhodný, vstupné 65,- Kč. Hrají: Will Smith, Rosario Dawson, Woody Harrelson, Barry Pepper. Napínavý příběh muţe s děsivým tajemstvím, který se rozhodne napravit své hříchy tím, ţe zásadním způsobem změní ţivot sedmi cizích osob. Jakmile se do toho pustí, nic ho nemůţe zastavit. Alespoň si to myslí. Ale Ben Thomas neměl nikdy tušení, ţe se do jedné z oněch osob zamiluje a ţe právě ona ho začne měnit. Pátek 29. května (17.00 a hodin) Marley a já Komedie, 111 min, pro všechny, titulky, vstupné 65,- Kč. Hrají: Jennifer Aniston, Owen Wilson, Eric Dane, Katlhleen Turner, Alan Arkin. Novomanţelé John a Jenny se rozhodnou, ţe opustí drsné zimy Michiganu a začnou nový ţivot na slunné Floridě. A aby těch změn nebylo málo pořídí si roztomilého, šestikilového labradora Marleyho, který se během pár týdnů změní v padesátikilový parní stroj, plný nezkrotitelné energie. Takto začíná film reţiséra Davida Frankela, který popisuje 13 let ţivota se psem, ţivota, který někdy a to dost často připomíná souţití s nevypočitatelným uragánem. Městská kavárna od hod Hudební večer vystoupí hudební skupiny: ADAM BERNAU (Horní Slavkov) SHORTIME (Cheb) MACHINE FLOWER (Sokolov) IV. JAKOST (Horní Slavkov) Vstupné 50,- Kč MĚSTSKÁ KAVÁRNA V KVĚTNU NOVĚ: TELEVIZOR PLASMA ŠIPKOVÝ AUTOMAT TERASA NOVÉ DRUHY KÁVY ZVEME VÁS K PŘÍJEMNÉMU POSEZENÍ Divadelní soubor Rolnička Neděle 24. května 2009 od hod VESELÁ MEDVÍĎATA Pohádky pro nejmenší Vstupné 10,- Kč Měsíčník, vydává Městský úřad Horní Slavkov, Dlouhá 634, Horní Slavkov Registrováno referátem kultury Okresního úřadu v Sokolově pod č. kult. MK ČR E Č. 5/2009 vydané dne 1. května 2009 v počtu 3000 kusů Redakční rada:mgr. Jana Vildumetzová, Jaromír Kuttner, Mgr. Anna Raiskupová, Pavla Florianová. Příjem příspěvků: Bc. Julie Charvátová Redakční rada si vyhrazuje právo upravovat a krátit zveřejňované příspěvky.

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2008

V Ř E S K O V Á K červen 2008 V Ř E S K O V Á K červen 2008 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,v minulém čísle Vřeskováka jsme chtěli upozornit na nevhodné parkování vozidel v naší obci. Musím konstatovat, že situace se vůbec nezměnila

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Od začátku zimního měsíce prosince se všechny obory naší ZUŠ intenzivně připravovaly na Vánoční výstavu, která proběhla ve dnech 5. a 6. prosince 2015 a dále na

Více

Č.j.: KRPA 57092-2/ČJ-2013-0012OR Praha 22. března 2013 ZPRÁVA O BEZPEČNOSTNÍ SITUACI NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 5 V ROCE 2012

Č.j.: KRPA 57092-2/ČJ-2013-0012OR Praha 22. března 2013 ZPRÁVA O BEZPEČNOSTNÍ SITUACI NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 5 V ROCE 2012 OBVODNÍ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PRAHA II ředitel Č.j.: KRPA 57092-2/ČJ-2013-0012OR Praha 22. března 2013 Počet listů: 5 Městská část Praha 5 k rukám zástupce starosty MČ JUDr. Petra LACHNITA P r a h a 5 ZPRÁVA

Více

Sbor dobrovolných hasičů

Sbor dobrovolných hasičů Sbor dobrovolných hasičů V sobotu 12. ledna 2013 se v místním pohostinství konala od 16 hod. Výroční valná hromada SDH Lhoty u Potštejna. Za práci s mládeží bylo uděleno Čestné uznání Janu Havlovi, Lukáši

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2014 Městské infocentrum Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz SK Slavičín Vás srdečně

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Kulturní a sportovní kalendář města na rok 2011

Kulturní a sportovní kalendář města na rok 2011 Kulturní a sportovní kalendář města na rok 2011 Vážení občané, návštěvníci, v tomto kulturním a sportovním kalendáři přinášíme plánované informace o kulturních akcích pořádaných jak městem Horní tak i

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

Metodika posouzení nákladů při odpojování odběratelů od soustavy CZT

Metodika posouzení nákladů při odpojování odběratelů od soustavy CZT ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE MĚSTA CHEB AKTUALIZACE 2014 PŘÍLOHA Č. 3 ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY Metodika posouzení nákladů při odpojování odběratelů od soustavy CZT ŘÍJEN 2014 ENVIROS, s.r.o. Na Rovnosti 1 130 00

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2012

V Ř E S K O V Á K listopad 2012 V Ř E S K O V Á K listopad 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, výstavba kanalizace pokračuje a já vás žádám, aby jste případné škody na majetku, které jsou způsobeny firmou provádějící tyto práce co

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám to pěkně uběhlo. Dětem skončily prázdniny, nám ostatním zase dny volna a odpočinku. Především srpen se povedl, opět byla plně využita naše upravená požární nádrž, nezahálelo

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

Krajské kolo. Dopravní soutěže mladých cyklistů. Sokolov 19. května 2011

Krajské kolo. Dopravní soutěže mladých cyklistů. Sokolov 19. května 2011 Krajské kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů Sokolov 19. května 211 Dopravní soutěž mladých cyklistů je zákonitým vyvrcholením přípravy na bezpečnou účast v silničním provozu. Ve čtvrtek 19. května 211

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

Osnova: 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 7.5.

Osnova: 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 7.5. Zpráva o činnosti Městské policie České Budějovice za II. čtvrtletí roku 28 Osnova: 1. Statistika událostí II. čtvrtletí 28, hlídková sluţba ( vč. psovodi cyklohlídky) 2. Statistika událostí II. čtvrtletí

Více

Policie České republiky obvodní oddělení ul. Bezručova č. 475/102, K R A V A Ř E

Policie České republiky obvodní oddělení ul. Bezručova č. 475/102, K R A V A Ř E Policie České republiky obvodní oddělení ul. Bezručova č. 475/102, 747 21 K R A V A Ř E Kravaře 26. února 2010 Obec Kobeřice rada obce Předložení zprávy o stavu veřejného pořádku I. Ú V O D 1. Nové územní

Více

Policejní zpravodaj pro občany Přerovska

Policejní zpravodaj pro občany Přerovska Policejní zpravodaj pro občany Přerovska 2 / 2015 Obsah zpravodaje: - statistické ukazatele za rok 2015 - trestná činnost - dopravní nehodovost - aktuální a prázdninové dopravní uzavírky přerovského okresu

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, KUNOVICE, U PÁLENICE 1620, INFORMACE O ORGANIZACI ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, KUNOVICE, U PÁLENICE 1620, INFORMACE O ORGANIZACI ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 INFORMACE O ORGANIZACI ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 Personální obsazení školy, kontakty Jméno aprobace funkce třídnictví telefon email BALOUNOVÁ Kristýna 1. stupeň Učitelka 4.A 778 406 921 balounova@zskunup.cz

Více

Aktivity BESIP v roce 2008. Mgr. Zuzana Ambrožová Vedoucí samostatného oddělení BESIP Ministerstva dopravy

Aktivity BESIP v roce 2008. Mgr. Zuzana Ambrožová Vedoucí samostatného oddělení BESIP Ministerstva dopravy Aktivity BESIP v roce 2008 Mgr. Zuzana Ambrožová Vedoucí samostatného oddělení BESIP Ministerstva dopravy Priority oddělení BESIP pro rok 2008 Mladí řidiči Alkohol za volantem u mladých řidičů Motocyklisté

Více

Sociální služby jsou financovány z dotací KÚ Ústí nad Labem a Komunitního plánu města Most od října do prosince 2015

Sociální služby jsou financovány z dotací KÚ Ústí nad Labem a Komunitního plánu města Most od října do prosince 2015 Měsíčník Obrnického centra sociálních služeb, příspěvkové organizace ROČNÍK II. ČÍSLO 12. PROSINEC 2015 Sociální služby jsou financovány z dotací KÚ Ústí nad Labem a Komunitního plánu města Most od října

Více

JARO JE TADY! Komise životního prostředí obce Jiříkovice vyhlašuje 3. JARNÍ ÚKLID OBCE JIŘÍKOVICE. Akce bude probíhat v rámci mezinárodního Dne Země

JARO JE TADY! Komise životního prostředí obce Jiříkovice vyhlašuje 3. JARNÍ ÚKLID OBCE JIŘÍKOVICE. Akce bude probíhat v rámci mezinárodního Dne Země Zpravodaj obce Jiříkovice 2/2013 JARO JE TADY! Milí spoluobčané, jaro už je v plném proudu. Proto mi dovolte pozvat vás na 3. jarní úklid obce a další akce s tím související. A zároveň vás také zvu na

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 30. března 2014

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 30. března 2014 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 30. března 2014 Přítomni: Ilona Vavřičková, Radek Šťastný, Milan Paták st., Milan Paták ml. Miloslav Vavřička; Zdeněk Polák (příchod 18:30) Omluveni:

Více

Ročník XXXIV DÁREK K NAROZENINÁM

Ročník XXXIV DÁREK K NAROZENINÁM Ročník XXXIV Vydává město Železnice Z obsahu: - Číslo 4/2015 DÁREK K NAROZENINÁM Dárek k narozeninám Z jednání orgánů města Zprávy z městského úřadu Slovo nové ředitelky Masarykovy ZŠ Co se chystá v knihovné

Více

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Vážení spoluobčané, zdravím Vás v krásných letních dnech a přináším informace o aktuálním

Více

Krajské kolo. Dopravní soutěţe mladých cyklistů. Karlovy Vary 15. května 2012

Krajské kolo. Dopravní soutěţe mladých cyklistů. Karlovy Vary 15. května 2012 Krajské kolo Dopravní soutěţe mladých cyklistů Karlovy Vary 15. května 2012 Dne 15. května 2012 hostilo dopravní hřiště v Karlových Varech krajské kolo dopravní soutěž mladých cyklistů, jež je vyvrcholením

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ČERVEN 2017 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Diaklub Slavičín

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Kronika města Lanškrouna. Rok 2009

Kronika města Lanškrouna. Rok 2009 Kronika města Lanškrouna Rok 2009 Leden Už poosmadvacáté vyrazili turisté v sobotu na trasy pochodu Na Nový rok první krok, který pořádá lanškrounský odbor Klubu českých turistů. Tentokrát si jeho účastníci

Více

www.ceradice.cz Vydání 1/2015

www.ceradice.cz Vydání 1/2015 www.ceradice.cz Vydání 1/2015 Vážení spoluobčané, máte před sebou první vydání Čeradického plátku v roce 2015, ve kterém se budete opět dozvídat novinky o naší obci. Opět vám bude doručován do schránek,

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Zápis č. 11 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 18. 5. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 11 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 18. 5. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 11 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 18. 5. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

TATOBITSKÝ INFORMÁČEK BŘEZEN 2014 vydání č. 135 ročník 12.

TATOBITSKÝ INFORMÁČEK BŘEZEN 2014 vydání č. 135 ročník 12. TATOBITSKÝ INFORMÁČEK BŘEZEN 2014 vydání č. 135 ročník 12. Informace z obce VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TATOBITY úterý 25. března od 19 hodin na sále hasičské zbrojnice v Tatobitech. Program :

Více

Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá.

Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá. 2015 Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá. Vážení spoluobčané, je tu konec října, před námi poslední dva měsíce roku a opět vám do schránek přinášíme náš zpravodaj. V obecním zastupitelstvu

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 21. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 14.11.2011 od 19 hod. v zasedací místnosti OÚ Přítomni : Vítězslav

Více

V Ř E S K O V Á K říjen 2007

V Ř E S K O V Á K říjen 2007 V Ř E S K O V Á K říjen 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, znovu připomínám, že bude nutné změnit územní plán obce. Stávající územní plán, včetně všech příloh je k dispozici k nahlédnutí na obecním

Více

Daniela Zábojníková a Patrik Bída

Daniela Zábojníková a Patrik Bída Staronový král a nová královna V loňském roce se ve spolupráci Šachového oddílu Kunovice a obou kunovických škol uskutečnil první ročník turnaje nazvaného O šachového krále a královnu Kunovických škol.

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

PROPOZICE. Časový harmonogram /předběžný/: Taneční kategorie: Věkové kategorie: Technické podmínky:

PROPOZICE. Časový harmonogram /předběžný/: Taneční kategorie: Věkové kategorie: Technické podmínky: Termín konání: Pátek 16. 3. 2012 Otrokovická Beseda, Náměstí 3. Května 1302, Místo konání: Otrokovice Pořadatel: DOMINO cz, o.s. NIPOS - ARTAMA A předškolní děti ( nepostupová kategorie ) B od 6 ti do

Více

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský Přítomni: USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13 ze dne 26. 11. 2015 Předseda: Členové: Tajemník: Omluveni: Host: Ing. Michal Drábek Ivana Todlová, Marek Ždánský, Mgr. Štěpán Hošna,

Více

Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod.

Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod. Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod. 1 / 9 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce. 2 / 9 Schválení programu 9. zasedání zastupitelstva

Více

PROGRAM DUBEN 2011. UNB přeje krásné proţití svátků velikonočních

PROGRAM DUBEN 2011. UNB přeje krásné proţití svátků velikonočních Unie neslyšících Brno, o.s., člen Českomoravské jednoty neslyšících Poskytovatel služeb pro sluchově postižené ve městě Brně a okolí Palackého tř. 120, 612 00 Brno, tel./fax: 541245321, 725 605 216, IČO:

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA BŘEZEN 2017 ŠKOLNÍ PLES V pátek 3. března se konal v Kodymově národním domě v Opočně stužkovací ples naší školy, kde byli

Více

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 4 6/2008 ANEB. Obecní úřad Chodouň. Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. O B S A H

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 4 6/2008 ANEB. Obecní úřad Chodouň. Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. O B S A H Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. 4 6/2008 ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ ANEB CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK O B S A H 1. OZNÁMENÍ OÚ 1.1. 1.sraz chodouňských rodáků 1.2. Pomozte nám řešit trvalý nepořádek u kontejnerů

Více

Obecně závazná vyhláška

Obecně závazná vyhláška STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Obecně závazná vyhláška č. 8/2016 o stanovení závazných podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 18. ročník srpen 2012 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 Usnesením č. 35/2012 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 3/2012. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

Zápis ze zasedání č. 3/11 Zastupitelstva obce Hostouň konaného dne

Zápis ze zasedání č. 3/11 Zastupitelstva obce Hostouň konaného dne Zápis ze zasedání č. 3/11 Zastupitelstva obce Hostouň konaného dne 17.01.2011 Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu v Hostouni Čas zahájení: 19,00 hod. Čas ukončení: 22,25 hod. Přítomni členové

Více

Cvičení jednotek SDH v roce 2014

Cvičení jednotek SDH v roce 2014 Cvičení jednotek SDH v roce 2014 (okres Strakonice JPO III a JPO V) Schvaluje:... starostka OSH Strakonice Plán cvičení jednotek 1. Dokumentace zdolávání požárů Operativní karta a Operativní plán (dále

Více

KVĚTEN Vrchol sportovních her 4x4 za účasti našich žáků, výměnné pobyty s partnerskými školami z německého Mellendorfu a Wittenbergu nebo další z barevných dnů v 1.A... To je jen ochutnávka aktivit naší

Více

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 Průvodce oslavami V letošním roce uplyne již 150 let od zahájení provozu na významné železniční spojnici Turnova a Kralupy nad Vltavou, turnovsko kralupské

Více

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva Lhotecký Občasník Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010 Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva se konalo 22. září v zasedací místnosti obecního úřadu. Dá se říci, že bylo plno. Projednávaly

Více

pořádá AKCE NA DEN DĚTÍ DĚTSKÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ

pořádá AKCE NA DEN DĚTÍ DĚTSKÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ JIHLAVSKÁ UNIE NESLYŠÍCÍCH ( založena roku 1948 ) zakládající člen Českomoravské jednoty neslyšících Polenská 4382/2c, 586 01, Jihlava IČ 66598940 mobil/sms: 721 275 691 http://www.jihlava-un.eu/ E-mail:

Více

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Č.j. : 239/09 Skartační znak: S 5 Spisový znak: A. 1. 6. Účinnost od : 15. 8. 2009 INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 1. Název a sídlo: MATEŘSKÁ

Více

USNESENÍ. z 1. schůze rady města, která se konala dne 15. ledna 2014 od 09:00 hodin do 11:30 hodin v zasedací místnosti budovy radnice

USNESENÍ. z 1. schůze rady města, která se konala dne 15. ledna 2014 od 09:00 hodin do 11:30 hodin v zasedací místnosti budovy radnice USNESENÍ z 1. schůze rady města, která se konala dne 15. ledna 2014 od 09:00 hodin do 11:30 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Přítomni: Ing. Zdeněk Bednář starosta města Mgr. Rudolf Flaška místostarosta

Více

Krajské kolo. Sokolov 26. května 2015

Krajské kolo. Sokolov 26. května 2015 Krajské kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů Sokolov 26. května 2015 Dopravní soutěž mladých cyklistů je zákonitým vyvrcholením přípravy na bezpečnou účast v silničním provozu. V úterý 26. května 2015

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

Projekt Auto*mat Na Zelenou je a není u konce.

Projekt Auto*mat Na Zelenou je a není u konce. Projekt Auto*mat Na Zelenou je a není u konce. Celoškolní projekt dotovaný Nadací PARTNERSTVÍ, na kterém žáci ZŠ Chomutov, Školní pracovali po celý rok, se nachýlil ke konci. Jak jsme již dříve informovali,

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY OBECNÍ ÚŘAD ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY srpen září 2016 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Oznamujeme občanům, že od 1. 9. 2016 bude opět otevřena obecní restaurace u KD s otevírací

Více

4. veřejné zasedání Zastupitelstva města 08.10.2009

4. veřejné zasedání Zastupitelstva města 08.10.2009 Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: dle prezenční listiny Program: 1. Přivítání, seznámení s programem 2. Určení ověřovatelů, návrhové komise 3. Kontrola zápisu, kontrola usnesení 4. Zpráva starosty

Více

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou:

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou: V pondělí 3. října 2016 v 11 hodin proběhlo v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě slavnostní vyhlášení výherců výtvarné soutěže Karel IV. očima dětí. A zároveň byla tak zahájena výstava k této

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 O L T E R M & T D O L O M O U C

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 O L T E R M & T D O L O M O U C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 OLTERM & TD OLOMOUC Obsah 5 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Obchod 8Plavecký stadion Olomouc Finanční část (v příloze) Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

Více

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 TAKTICKÉ HASIČSKÉ CVIČENÍ V MALÉ BYSTŘICI Podobně jako v loňském roce se i letos naše jednotka dobrovolných hasičů zúčastnila taktického hasičského cvičení. A co víc, dokonce

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Nevážit si stáří znamená ráno bourat dům, ve kterém máme v noci spát Alphonse Karr Obsah : 1. Základní údaje 2. Organizační struktura

Více

Rada města schvaluje: v předloţeném znění

Rada města schvaluje: v předloţeném znění Usnesení z 9. zasedání Rady města Železný Brod konaného dne 31. 5. 2011 Rada města schvaluje: usnesením č. 233/11rm usnesením č. 236/11rm usnesením č. 238/11rm usnesením č. 239/11rm usnesením č. 240/11rm

Více

BŘEZEN. Malba a kresba indických ornamentů. Hokejový turnaj Crosby cup Turnaj v Peckách Nejlepší sportovní hvězda

BŘEZEN. Malba a kresba indických ornamentů. Hokejový turnaj Crosby cup Turnaj v Peckách Nejlepší sportovní hvězda BŘEZEN Malba a kresba indických ornamentů KDY: 8. 3. 2011, 9. 3. 2011 KDE: Jídelna Šumbark, Počítačová učebna Šumbark VEDOUCÍ: Erika Gaurová ÚČASTNÍCI: 11 chlapců a děvčat, druhý den také 11 chlapců a

Více

PLÁNOVANÉ AKTIVITY PROSINEC nám. Přerovského povstání Přerov

PLÁNOVANÉ AKTIVITY PROSINEC nám. Přerovského povstání Přerov PLÁNOVANÉ AKTIVITY PROSINEC 2016 nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov tel. 581 204 437 kancelář sociálních pracovnic 777 92 92 15 soc. pracovnice Ing. Klára Henčlová 777 92 92 16 soc. pracovnice Bc.

Více

Sbor dobrovolných hasičů

Sbor dobrovolných hasičů Sbor dobrovolných hasičů V neděli 24. ledna 2010 se v místním pohostinství konala od 16 hod. Výroční valná hromada SDH Lhoty u Potštejna. Byl zde zvolen nový výbor - starostou lhoteckého sboru byl opět

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Liběchov konaného dne od 18:00 hodin.

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Liběchov konaného dne od 18:00 hodin. Zápis ze zasedání zastupitelstva města Liběchov konaného dne 21. 10. 2015 od 18:00 hodin. Přítomni: Ing. Pavel Dostál, Jaroslav Groh, Ing. Štěpán Hladký, Ing. Kamil Janatka, Jan Rodr, Ing. Mgr. Vladimíra

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN ročník 2010 číslo 3 Vážení spoluobčané, chýlí se rok 2010, který byl v mnoha ohledech rokem velkých změn. Teprve budoucnost ukáže, nakolik to budou

Více

O PRŮBĚHU PROJEKTU KDE KONČÍ SVĚT JAK JE TO S KRÁLEM?

O PRŮBĚHU PROJEKTU KDE KONČÍ SVĚT JAK JE TO S KRÁLEM? ZPRÁVA O PRŮBĚHU PROJEKTU KDE KONČÍ SVĚT 2015 2016 JAK JE TO S KRÁLEM? KARLOVARSKÝ KRAJ PROJEKT K V KRAJI VYHLÁŠEN 5.10.2015 (v Týdnu knihoven) POČET ZAPOJENÝCH KNIHOVEN 9 1 Loket, Sokolov, Lomnice, Královské

Více

Centrální zásobování teplem ve Zlíně - Malenovicích. Služby pro odběratele společnosti Teplárna Otrokovice

Centrální zásobování teplem ve Zlíně - Malenovicích. Služby pro odběratele společnosti Teplárna Otrokovice Centrální zásobování teplem ve Zlíně - Malenovicích Služby pro odběratele společnosti Teplárna Otrokovice Centrální zásobování teplem v Malenovicích k 1.1.2005 TOT přebírá rozvody od Tepla Zlín 74 předávacích

Více

GuŤáK. Autoři časopisu: Denisa Granátová Adéla Hynková Markéta Vondráčková. Zdroje: Ocko.tv Školní server Fotogalerie Google.cz Č

GuŤáK. Autoři časopisu: Denisa Granátová Adéla Hynková Markéta Vondráčková. Zdroje: Ocko.tv Školní server Fotogalerie Google.cz Č Autoři časopisu: Denisa Granátová Adéla Hynková Markéta Vondráčková Č. 2 14. 1. 2014 Ocko.tv Školní server Fotogalerie Google.cz Zdroje: GuŤáK Přehazovaná Florbal Mikuláš Projektový den Obsah: Přehazovaná

Více

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROSINEC 2012 v 10 hodin MIKULÁŠSKÝ BĚH Běžecké sdružení Liga 2000 v Kamenici nad Lipou Vás zve na tradiční běh, který bude zahájen před sportovní

Více

Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 3/2014 2015

Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 3/2014 2015 Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 3/2014 2015 Dne: Přítomni: Omluven: 13.10.2014, Sirákov Dita Dvořáková, Petr Videcký, Radek Číž, Petr Novák Michal Balhárek Program jednání: 1. Stávající úkoly 2. Nové úkoly

Více

www.zsspecrymarov.cz Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1 Školáček 1. číslo Motto školy Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Je třeba si je zasloužit. Například slušným chováním. Školní

Více

Zpráva ze zahraniční cesty

Zpráva ze zahraniční cesty Zpráva ze zahraniční cesty Místo: Levoča (Slovensko) Termín: 20. 22. června 2006 Doprava: autobus / vlak Odjezd: 19. 6. 7.00 hod. Praha, ÚAN Florenc 19. 6. 15.40 hod. Poprad, aut. nádraží 19. 6. 16.10

Více

www.lipaprovenkov.cz Pořadí projektů 6. výzvy MAS Ţadatel IČO Název projektu Dotace % Body

www.lipaprovenkov.cz Pořadí projektů 6. výzvy MAS Ţadatel IČO Název projektu Dotace % Body Zpravodaj 3/2011 Místní akční skupiny Lípa pro venkov o.s. www.lipaprovenkov.cz Informace o 6. výzvě MAS V termínu stanoveném pro příjem ţádostí byly zaregistrovány celkem 4 ţádosti. Ve Fichi č.7 to byly

Více

Newsletter Gymnázia Thomase Manna

Newsletter Gymnázia Thomase Manna Newsletter Gymnázia Thomase Manna 2/2016 www.gtmskola.cz www.facebook.com/gtmskola Vážení rodiče, v dnešním newsletteru najdete výběr z našich aktivit z ledna 2016, důležité informace týkající se nejbližších

Více

MĚSTO NOVÉ HRADY. Zápis z 4. schůze městské rady ze dne

MĚSTO NOVÉ HRADY. Zápis z 4. schůze městské rady ze dne MĚSTO NOVÉ HRADY Zápis z 4. schůze městské rady ze dne 10.12.2014 Přítomni: členové rady: Mgr. Vladimír Hokr, starosta města Ing. Ladislava Bártová, 1. místostarostka Bc. Josef Vochoska, 2. místostarosta

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 1. řádné jednání Rady města, konané dne 7.1.2015 Kancelář starosty 1. (69) Návrh na vyřazení nedokončených investic města Červený Kostelec Jiří

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

Konverzační soutěž v angličtině 2016 školní kolo

Konverzační soutěž v angličtině 2016 školní kolo Konverzační soutěž v angličtině 2016 školní kolo V úterý 26. 1. proběhlo školní kolo tradiční anglické konverzační soutěže kategorií II.B (nižší gymnázia) a III.A (střední školy). Letos se setkalo celkem

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

ARS Poetica Puškinův památník

ARS Poetica Puškinův památník ARS Poetica Puškinův památník 50. ročník Je to k nevíře, ale v pátek 8. 4. 2016 v Bohumíně proběhl již 50. ročník krajské přehlídky ARS Poetica Puškinův památník. Jubilejního ročníku se zúčastnilo téměř

Více

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod.

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. pavilon 1. stupně Základní škola, Mládežnická 536, Trutnov 4 Základní škola, Mládežnická

Více

AVZO ČR. Sdružení technických činností. ZO Kyjov Oddíl biketrialu

AVZO ČR. Sdružení technických činností. ZO Kyjov Oddíl biketrialu AVZO ČR Sdružení technických činností ZO Kyjov Oddíl biketrialu Zpráva o činnosti za rok 2011 Obsah: Jezdci 3 Tréninky 3 Údržba areálu 3 Soustředění 4 Chorvatsko Bike3al Camp 14.4. 19.4. 4 Kemp talentované

Více

Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1. Školáček Z Á Ř. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické.

Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1. Školáček Z Á Ř. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1 Školáček Z Á Ř Í Motto školy Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Je třeba si je zasloužit. Například slušným chováním. Školní rok 2014/2015 Nový

Více

Mezinárodní den seniorů: Dárek k svátku rozezpíval celý Domov

Mezinárodní den seniorů: Dárek k svátku rozezpíval celý Domov Mezinárodní den seniorů: Dárek k svátku rozezpíval celý Domov Začátek října patří dříve narozeným. Ti v neděli, 1. 10., oslavili svůj společný svátek, Mezinárodní den seniorů. A co by to bylo za oslavu

Více

Obecní občasník č. 5

Obecní občasník č. 5 Obecní občasník č. 5 vydává obec Rataje KVĚTEN 2016 Vážení spoluobčané, jistě se vám do rukou již dostala pozvánka na setkání rodáků obce Rataje. Během této víkendové akce přijede do Rataj mnoho návštěvníků

Více

M ě s t o H o r n í S l a v k o v, okres Sokolov

M ě s t o H o r n í S l a v k o v, okres Sokolov M ě s t o H o r n í S l a v k o v, okres Sokolov USNESENÍ (anonymizované) ze 4. zasedání Rady města, konaného dne 12. 02. 2014 od 14.00 hodin v zasedací místnosti starosty města na Městském úřadě v Horním

Více

OPŽP šance pro finance obcím

OPŽP šance pro finance obcím OPŽP šance pro finance obcím Operační program Životní prostředí 2007 2013 Prioritní osa 2 Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí Prioritní osa 3 Udržitelné využívání zdrojů energie Ondřej Vrbický

Více

Informace, zajímavosti, kultura

Informace, zajímavosti, kultura Dubečský zpravodaj 9/2006 (96) Informace, zajímavosti, kultura Vážení občané, Po prázdninách a dovolených se opět setkáváme na stránkách místního časopisu, ve kterém přinášíme další zajímavosti i postřehy

Více