POZEMKY PRO STAVBU RODINNÝCH DOMŮ. Květen Slovo starostky města. Nepřehlédněte: Uvnitř čísla najdete: Ze zasedání zastupitelů 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POZEMKY PRO STAVBU RODINNÝCH DOMŮ. Květen 2009. Slovo starostky města. Nepřehlédněte: Uvnitř čísla najdete: Ze zasedání zastupitelů 2"

Transkript

1 Květen Slovo starostky města Nepřehlédněte: Město Horní Slavkov nabízí k prodeji POZEMKY PRO STAVBU RODINNÝCH DOMŮ Váţení spoluobčané, vítám Vás nad stránkami květnového zpravodaje města. Přibliţně před rokem, na jaře 2008, bylo započato se zpracováním rozvojové strategie Horního Slavkova na období let Pokud bych chtěla shrnout jednotlivé kroky, které vytvoření dokumentu předcházely, musím vzpomenout vznik Řídící skupiny v květnu 2008, názorové průzkumy obyvatel a podnikatelů v červnu a červenci 2008, veřejné projednání vize rozvoje města a klíčových oblastí rozvoje 20. září 2008, zpracování situační analýzy města v říjnu 2008, vznik a činnost pracovních skupin v lednu aţ dubnu 2009, schvalování konečné podoby strategie Řídící skupinou koncem dubna Výsledkem téměř roční práce celého týmu lidí jsou přibliţně dvě desítky stránek vyjadřujících směr, jakým by se měl rozvoj Horního Slavkova ubírat v následujících 20-ti letech. S konceptem tohoto dokumentu jste měli moţnost se seznámit prostřednictvím webových stránek města. V současné době probíhají finální úpravy textu tak, aby mohla být zveřejněna jeho konečná podoba. S ní bude zároveň připraven a do všech domácností distribuován jednoduchý leták prezentující vytvořenou Strategii udrţitelného rozvoje města na roky Vytvořením strategické části dokumentu však práce nekončí. Na diskusním fóru města se jiţ objevily názory, ţe strategie rozvoje města postrádá krátko či střednědobou strategii. Toho jsme si samozřejmě vědomi a musím zde připomenout, ţe Strategie rozvoje města byla od začátku koncipována jako dvoustupňový dokument. Tedy dokument obsahující část strategickou pokrývající období do roku 2028 a části prováděcí, střednědobé, pokrývající vţdy období 3 5 let. Tyto prováděcí části, tzv. Akční plány, budou představovat seznam detailně rozpracovaných konkrétních aktivit, programů či projektů, které povedou k postupnému naplňování strategické části dokumentu vize rozvoje města. A právě nyní, po vytvoření strategické části dokumentu, nastává doba, kdy v jednotlivých pracovních skupinách začnou vznikat části Akčního plánu na období Velice rádi uvítáme Vaše nápady, návrhy konkrétních aktivit, které korespondují s definovanými opatřeními a specifickými cíli strategické části. Vaše návrhy nám můţete sdělovat prostřednictvím u diskusního fóra města nebo je můţete zanechat přímo na recepci městského úřadu. Jak jiţ bylo mnohokrát řečeno, zpracování strategie rozvoje města bylo od počátku koncipováno jako co nejvíce otevřené veřejnosti. A proto i nyní připravujeme na červen veřejné setkání s občany nad tématy, která by měla být zařazena do Akčního plánu Věřím, ţe své nápady týkající se rozvoje města přijde vyjádřit co nejvíce našich občanů, protoţe Strategie udrţitelného rozvoje města je vytvářena především pro Vás. Na závěr bych chtěla poděkovat těm, kteří se na zpracování Strategie udrţitelného rozvoje města aktivně podíleli: Mgr. Karel Bernard, Jaromír Kuttner, JUDr. Josef Peroutka, František Bartoň, Pavlína Krejníková, plk. Mgr. Milan Dočekal, npor. Bc. Roland Schmid, Mgr. Anna Raiskupová, Ing. Josef Raiskup, Mgr. Naděţda Houšková, Ing. Jan Fridrich, Ing. Miroslav Kolbasa, Ing. Zdeněk Uhlíř, Renata Bártů, Zdeňka Čedíková, Miroslava Čedíková, Alena Kotousová, Josef Měřička, Jan Beer, Monika Brislingerová, Markéta Bašová, Mgr. Ivo Kováč, Bc. Julie Charvátová, Mgr. Anna Hadáčková, Hana Rečková, Mgr. Soňa Kosmáková a Ing. Jan Kvasnička. Mgr. Jana Vildumetzová, starostka města LOKALITA NAD VÝTOPNOU OBYTNÁ ZÓNA D Cena Kč/m 2 inţenýrské sítě k pozemkům budou vybudovány do konce roku 2009 a zkolaudovány do jara 2010 POSLEDNÍCH 8 PARCEL Uvnitř čísla najdete: Ze zasedání zastupitelů 2 Informace o vytápění 2 Pozvánku na pochod 2 Kdo vyhrál taneční soutěţ 3 Novinky v DDM 4 Praktická dívka 4 Zásahy hasičů 5 Informace policie 6 Dopravní statistika 6 Program kina 8 SLAVKOVŠTÍ HASIČI POMÁHALI LIKVIDOVAT POŽÁR SKLÁDKY PNEUMATIK. I v Horním Slavkově byl v neděli 19. dubna vidět černý sloupec kouře z požáru skládky pneumatik ve Vřesové. Na místě zasahovalo přes dvacet jednotek hasičů a do přímého boje s plameny se zapojili i hasiči z Horního Slavkova. Město rozdělilo peníze na granty Rada města schválila poskytnutí příspěvků z rozpočtu města na rok 2009 následujícím ţadatelům: ŠAK Chodov (Slavkovský podzimní kros) 7000 Kč, Pracoviště mimoškolního vzdělávání při ZŠ praktické a ZŠ speciální Horní Slavkov (Klub deskových her) 2000 Kč, Pracoviště mimoškolního vzdělávání při ZŠ speciální Horní Slavkov (Hrátky s batolátky) 2000 Kč, Mladí hasiči SDH H. Slavkov (Pohárová soutěţ krajského charakteru) 7000 Kč, SPCCH (Kulturně vzdělávací, společenské a soc. aktivity) 6000 Kč, Český svaz včelařů, ZO Loket (Léčení včelstev 2009) 2000 Kč, DDM Horní Slavkov (Den dětí) Kč, TU Sokolov (Sportovní liga ZŠ I.stupeň 2008/2009) 8000 Kč, ŠSK při ZŠ Horní Slavkov (Sportovní soutěţe) 3000 Kč, TJ Spartak HS (Italy Cup + Pohár města HS) Kč, Petr Radosta (Evropská filatelistická výstava v Římě 2009) 6000 Kč, Junák (Kuličkiáda a pohádkový les) Kč.

2 strana 2 Ze zápisů rady a zastupitelstva Rockový festival Rada města Horní Slavkov schválila objednání realizace rockového festivalu u agentury Vlny, p. Vladimír Suchan na den Rada schválila účast města formou: bezúplatného poskytnutí pozemku, dodání kontejnerů včetně úklidu areálu a jeho okolí, pomoc s organizací (hasiči, policie) s podmínkou, ţe vstupenka nepřesáhne v předprodeji 120 Kč. Peníze na cyklotrasy Rada města schválila podání ţádosti o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci dotačního programu,,podpora rozvoje cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji na projekt,,studie na podporu rozvoje cyklistických tras a stezek v Horním Slavkově a okolí ve výši ,- Kč Skatepark Rada města schválila podání ţádosti o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na projekt,,skatepark v Horním Slavkově ve výši ,- Kč. Autobusová linka č Rada města nesouhlasí se zrušením spoje 1 linky Horní Slavkov Kounice, Kounice Krásno od a poţaduje od Karlovarského kraje jeho zachování v rámci základní dopravní obsluţnosti Divokej Bill míří do Horního Slavkova Poslední víkend před letními prázdninami bude patřit v Horním Slavkově populární kapele Divokej Bill. Ta kaţdý rok koncertuje v loketském amfiteátru, letos ale do Lokte nepřijede a místo toho zahraje právě ve Slavkově. Vstupné na tento koncert bude opravdu lidové, říká promotér koncertu Vladimír Suchan. Koncert totiţ bude součástí svátku hudby, který právě na poslední předprázdninový víkend chystá město Horní Slavkov. Co všechno tento svátek hudby nabídne, přineseme v červnovém vydání Slavkovského zpravodaje. mk VSTUPENKY na koncert cena 120 Kč předprodej zajišťuje: Finanční odbor Městského úřadu v Horním Slavkově Městské kulturní středisko Horní Slavkov Váţení zájemci o odpojení od CZT, s jistou nepravidelností probíhají akce, které Vás mají přesvědčit o výhodnosti odpojení Vašeho domu od centrálního zásobování teplem (CZT) a vybudování vlastní kotelny. Nejpádnějším argumentem je extrémně nízká cena za GJ z vlastní kotelny v porovnání s cenou GJ z CZT. Argumenty, které jsou Vám předkládány, nejsou bohuţel kompletní a některé jsou zavádějící. Obvykle je Vám předkládán výpočet, kdy výsledná cena dodávky 1 GJ tepelné energie bude 350,- aţ 450,- Kč. V současné době jsou samotné proměnné náklady na výrobu tepla (tzn. součet nákladů na plyn, el. energii a technologickou vodu) ve výši cca 450,- Kč bez DPH na 1 GJ s minimální odchylkou podle typu kotelny (jedná se o 75% z celkové ceny tepla). Neexistuje technická moţnost, jak tuto cenu významně sníţit. Také cena investice bývá obvykle značně podhodnocena. Většinou se jedná pouze o cenu kotlů bez dalšího příslušenství. Pro provoz domovní kotelny je však nezbytná technologie v podobném rozsahu jako je domovní předávací stanice. Tj. oběhová čerpadla, deskový výměník, zásobník TUV, regulační armatury. Po součtu nákladů na pořízení projektu, kotlů, regulace a výše uvedené technologie, výsledná hodnota investice u domu se spotřebou cca 1000 GJ/rok (cca 30 bytových jednotek) významně převyšuje 1 mil. Kč. Dále je nutné připočíst náklady na postavení komínu bude-li třeba, přípojku zemního plynu patřičné dimenze a zákonné náklady související s odpojením od CZT. Tyto náklady se započítávají do vstupní ceny investice. Vám předkládaná cena tepla obvykle neobsahuje: 1. odpisy amortizaci zařízení, které bude po určité době (cca let) nutné vyměnit, tj. bude nezbytné se znovu sloţit na nové, v budoucnosti jistě draţší zařízení. 2. náklady na opravy ţádné zařízení není bezporuchové, tudíţ opravy budete platit, sice moţná z Informace o zásobování teplem v Horním Slavkově fondu oprav, ale přesto je to náklad na výrobu tepla. Cena oběhového čerpadla se pohybuje v desítkách tisíc Kč. 3. náklady na revize plynové zařízení, elektrické zařízení, komíny. 4. náklady na obsluhu nikdo neponese odpovědnost a nebude topit na vyhrazeném zařízení zdarma. Obvyklá cena se pohybuje v rozmezí 1.500,- aţ 2.500,- Kč/měsíc, tj. 18,- aţ 30,- tis. Kč/rok. Důleţitou a často opomíjenou informací je, ţe i cena tepla z Vaší kotelny poroste, a to takovým tempem, jakým poroste cena zemního plynu. Důleţité poznámky: - Maloodběratel má vyšší cenu zemního plynu neţ velkoodběratel výrobce tepla. - Maloodběratel platí plyn i elektrickou energii vč. 19 % DPH. - Nelze finančně ohodnotit energii vynaloţenou dobrovolníky na přípravu a výstavbu kotelny. - V případě poruchy na zařízení nevoláte dodavateli tepla, ať závadu odstraní, ale musíte sami zorganizovat, zajistit a také zaplatit opravu. - Problémy s tvrdou vodou se projeví zejména při přípravě TUV a přinesou další zvýšení nákladů na opravy. - Místo předávací stanice pracující bez nutnosti Vašeho zásahu a pouze s teplou vodou, bude v domě umístěno další plynové vyhrazené technické zařízení se všemi důsledky. - Umístěním kotelny v obytné budově hrozí vyšší riziko havárie a zvýšení hluku v blízkosti kotelny a komínu. - Dodavatel kotlů neponese zodpovědnost za skutečné náklady na výrobu tepla, které při provozu nakonec zaplatíte. Reálná cena z domovní kotelny významně přesahuje 600,- Kč za 1 GJ viz kalkulace stav k GJ 1000 GJ Zemní plyn 400, DPH (19 %) 76, Elektrická energie 15, DPH (19 %) 2, Technologická voda 0, Odpisy 100, Opravy 20, Revize 5, Mzdy 18, Cena celkem 637, Náklady na palivo jsou uvaţovány proti CZT niţší o ztráty v distribuční síti teplovodu. Uvaţována investice o celkové výši 1,2 mil., odpisy 12 let. Náklady na opravy, revize, mzdy jsou na nejniţší moţné úrovni. Dodatečné náklady vyplývající ze zákona S odpojením od CZT souvisí dodatečné náklady vyplývající ze zákona. A to následující povinnosti odběratele, cituji: Změna způsobu dodávky nebo změna způsobu vytápění můţe být provedena pouze na základě stavebního řízení se souhlasem orgánů ochrany ţivotního prostředí a v souladu s územní energetickou koncepcí. Veškeré vyvolané jednorázové náklady na provedení těchto změn a rovněţ takové náklady spojené s odpojením od rozvodného tepelného zařízení uhradí ten, kdo změnu nebo odpojení od rozvodného tepelného zařízení poţaduje. 77 odst. 5, zákona 458/2000 sb. v platném znění. Jedná se o náklady na odstranění, vyřazení domovní předávací stanice, úpravu teplovodu tak, aby zajistil další funkci, vyregulování soustavy, uvedení vyuţívané místnosti do původního stavu. Je zřejmé, ţe tyto operace nelze provést za stokoruny. Náklad na výše uvedené je nezbytné také přičíst k počáteční investici. Sníţení nákladů na vytápění cestou úspor Osobně se domnívám, a také odborné časopisy věnované problematice spotřeby tepla to potvrzují, ţe je mnohem vhodnější volné prostředky věnovat na sníţení spotřeby tepla na vytápění, tzn. zateplit dům a vyměnit okna. Zatímco při pouţití vlastního zdroje můţete ušetřit řádově procenta proti dodávkám z CZT, zateplením sníţíte trvale spotřebu tepla na vytápění o %, tzn. Ze současné spotřeby tepla na vytápění cca 700 GJ/rok/dům na GJ/rok/dům. Výsledná spotřeba tepelné energie bude niţší o 210 aţ 280 GJ/rok/dům a tato úspora je trvalá. Úspora nákladů na vytápění činí při současných cenách 136,- aţ 180,- tis. Kč/rok. Dopočet úspory na vlastní byt si jistě provedete sami. Závěrem Protoţe je všeobecně známo, ţe topení plynem je jedno z nejdraţších, je strategickým cílem společnosti BYTY- TEPLO, a tedy i Města Horní Slavkov, získat dotaci z fondů EU a na základě prostředků z této dotace změnit zdroj vytápění a v lepším případě i celý systém CZT ve městě. Jedná se o změnu paliva z plynu na biomasu, tedy obnovitelný zdroj, konkrétně dřevní štěpky. V současné době je jiţ podepsána smlouva o provedení studie a dokumentace potřebné k předloţení ţádosti o dotaci a zároveň smlouva o zajištění zpracování celé ţádosti o dotaci. Pokud by se podařilo dosáhnout na tuto dotaci, uvaţuje se o sníţení ceny tepelné energie o cca 20-30%. V případě neúspěchu ţádosti se uvaţuje o pořízení kogenerační jednotky, kdy by se kromě tepla vyráběla na výtopně i elektrická energie a prodejem elektřiny by se teplo dotovalo. I proto bych chtěl touto cestou poţádat občany, kteří uvaţují o odpojení se od CZT, aby své rozhodnutí neuspěchali a vyčkali minimálně tento rok na výsledek, kdy by mělo být jasné, zda se změna v sytému CZT podaří uskutečnit nebo ne. Pořízení vlastní kotelny je dlouhodobou investicí, kterou není moţné měnit kaţdý rok. Je to plánování minimálně na 10 let, a jelikoţ je zřejmé, ţe cena plynu půjde stále nahoru, myslím si, ţe v případě úspěchu našich plánů by nemohla plynová domovní kotelna naší plánované ceně konkurovat. Dušan Matoušek, ředitel BYTY-TEPLO, s.r.o.

3 strana 3 Dne 27. března 2009 se v divadelním sále Městského kulturního střediska v Horním Slavkově konala Krajská postupová přehlídka dětských skupin scénického tance. Letos to byl jiţ osmý ročník této soutěţe a opět se na něj sjely taneční soubory a skupiny z celého karlovarského regionu. Kromě 2 souborů domácích to byly: taneční skupiny IMPULS ZUŠ Sokolov a Mirákl Sokolov, MLS DDM Karlovy Vary, ZUŠ Chodov a 4 taneční oddělení ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary. V den konání se soubor ZUŠ Ostrov, z důvodu nemoci většiny účastníků, na poslední chvíli odhlásil. Nakonec bylo tedy předvedeno 26 choreografií, ve kterých vystoupilo 236 účinkujících. Jiţ v 8 hodin začaly prostorové zkoušky a tak, jak jednotlivé skupiny dojíţděly, mohly si podle pečlivě připraveného harmonogramu vyzkoušet, jak předvedou své choreografie na jevišti našeho kulturáku. Zbylo i trochu času na prohlídku nejbliţšího okolí centra města, bleskový oběd a ve 13 hodin byla zahájena vlastní soutěţ. Byl to opravdový maraton! Jedna choreografie střídala druhou, vše šlo jak po drátku... A všichni účinkující i jejich doprovod si oddychli, kdyţ se kolem 15:30 hod. přiblíţil závěr. Oficiální část přehlídky byla ukončena Základní umělecká škola Horní Slavkov informuje slavnostním předáním pamětních listů, květin a malých dárečků pro kaţdý soubor a pak se jiţ odborná porota odebrala k hodnocení předvedených výkonů, aby rozhodla o výsledcích letošní přehlídky. A zde jsou jiţ výsledky: do 26. celostátní přehlídky dětských skupin scénického tance, které se koná ve dnech května 2009 v Městském Tylově divadle v Kutné Hoře, postupují : Přímý postup : ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, choreografie Za obzorem 1. návrh na postup: ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, choreografie Jezulátko 2. návrh na postup: ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, choreografie Jako v nebíčku. Ţáci naší školy získali ocenění a to: za hudebně pohybovou kompozici choreografie Lucie Krajnikovičové Na mezi líně a za dívčí tanec choreografie Veroniky Müllerové Člověk nebo sova?. Dále byla velmi kladně zhodnocena choreografie Děti 21. století V. Müllerové. Tato choreografie byla navrţena do Mezinárodní přehlídky pantomim y a p o h y b o v é h o d i v a d l a OTEVŘENO, která se koná ve dnech dubna 2009 v Kolíně. Takţe aţ budete číst tyto řádky, budou jiţ mít naše děvčata tuto soutěţ za sebou a my Vás v příštím Zpravodaji budeme moci informovat o tom, jak to tam probíhalo, vypadalo a vůbec... Na úplný závěr se ještě všechny vedoucí souborů sešly se členy poroty, aby společně prodiskutovali své postřehy, náměty i připomínky na rozborovém semináři. Letos naši přehlídku hodnotili: předsedkyně poroty: MgA. Lenka Kolářová, absolventka taneční pedagogiky na praţské HAMU, pedagog tai-chi, členka Company ProART a Praţského komorního baletu Pavla Šmoka, a členové poroty Zuzana Müllerová, taneční pedagog ZUŠ Františkovy Lázně a Irena André, taneční pedagog ZUŠ Tachov. Na přehlídku se přijel podívat i zástupce Ministerstva kultury ČR a NI- POS-Artama Praha, Mgr. Jiří Lössl. Letošní Krajská postupová přehlídka dětských skupin scénického tance byla uspořádána za finanční podpory Ministerstva kultury ČR, NIPOS- ARTAMA Praha, Krajského úřadu Karlovy Vary a ZUŠ Horní Slavkov. Zdeňka Čedíková. Soutěžíme, bojujeme, bodujeme Na přelomu března a dubna se se soutěţemi roztrhl pytel. Nebyl týden, kdy by se nekonalo vědomostní či sportovní klání. Po úspěšném školním kole postupují ţáci do okresu či rovnou do kraje (dle organizačních pokynů), a proto bychom vás rádi seznámili s tím, jak se jim dařilo. V měsíci březnu proběhla krajská soutěţ dvojic Co víš o Karlovarském kraji, v níţ Vladimír Zábranský a Vojtěch Furiš vybojovali 6. místo. Další soutěţ na krajské úrovni Dyshrátky byla úspěšná pro Martina Kozeje získal hezké 4. místo. V okresním kole matematické olympiády o bod utekla bronzová příčka Štěpánce Prokopové, i tak skončila na pěkném 4. místě. Čtvrtou příčku v soutěţi v anglickém jazyce (na okresní úrovni) úspěšně obsadil Do Manh Tú, a postupuje tudíţ do krajského kola. Štěpánka Prokopová získala 9. místo. I starší ţáci nezůstali pozadu. V Sokolově proběhlo okresní kolo zeměpisné olympiády. V kategorii 6. tříd patří 5. místo Ondrovi Urbánkovi, v kategorii 7. tříd to samé umístění Janě Klokočkové a v kategorii tříd bychom našli na 11. místě jméno Jakuba Urbánka. Dále naši školu reprezentovaly v okresních kolech dějepisné olympiády Klára Bičáková a Eliška Vaňková a Základní škola, ul. Školní, informuje olympiády z českého jazyka Tereza Urbánková a Miroslava Uhlíková. To nejlepší na konec. Jiţ v minulém čísle jsme vás informovali o vítězství Kláry Bičákové. Postoupila do krajského kola olympiády v AJ a přivezla si krásné místo. A nyní ze sportu Opět začínáme krajskou soutěţí, tentokrát ve sportovní gymnastice, v níţ naše dívky zabodovaly. Obdivuhodné 2. místo a stříbrnou medaili si na krk pověsily starší ţákyně. Druţstvo tvořily Klára Bodnárová, Vendula Svobodová, Pavla Huňatová, Kateřina Duckeová a Nikola Bodnárová. Třetí příčku v soutěţi jednotlivců získala Vendula Svobodová. Tým mladších ţákyň se zaslouţil o 7. místo (za naši školu nastoupily Sabina Studénková, Jennifer Tillová, Tereza Gartnerová a Tereza Koukolová. Začátek aprílového měsíce byl ve znamení basketbalu. Po vítězném okrskovém kole postoupili naši sportovci do okresu. A jejich výsledky? 5. místo mladší ţákyně: Nikola Bodnárová, Lucie Urbánková, Monika Ohnesorgová, Helena Hanáková, Kateřina Váchová, Markéta Kovářová, Kristýna Čapuchová, Pavla Huňatová, Romana Kuchařová, Alena Oujeská místo mladší ţáci: Dan Laubendorf, Radek Polívka, Jan Studnička, Radim Kuncl, Ondřej Veselý, Ondřej Mašek, Rostislav Zelený a Jakub Tomíček. 5. místo starší ţáci: Pavel Čada, Petr Vaník, Jakub Urbánek, Jiří Vašíček, Ondřej Chlebuš, Ladislav Dvořák, Zdeněk Ertl, Jakub Eger. 5. místo starší ţákyně: Vendula Svobodová, Adéla Plachá, Miroslava Uhlíková, Tereza Krausová, Anna Toksová, Miroslava Toksová, Kateřina Nováková a Michaela Marešová. Noc s Andersenem Tato celostátní akce, do níţ se zapojila jiţ poněkolikáté naše škola díky nadšení p. učitelek z prvního stupně, je u dětí stále víc oblíbená. Kaţdoročně prochází jistými proměnami, ovšem to jí neubírá na přitaţlivosti. Na rozdíl od předešlých nocí neproţili malí Anderseni ve škole celou noc, ale od odpoledních hodin do deváté večerní v některých třídách plnili ţáčci zajímavé úkoly, soutěţili o ceny, vymýšleli básničky, připravovali malé zdravé občerstvení Odměnou vyučujícím za obětavou a precizní přípravu bylo jistě nadšení malých čtenářů. Skupinka našich ţáků se ovšem nočního překvapení dočkala, a to v prostorách městské knihovny. Malí odváţlivci proţili tajemnou noc plnou čtení, her a vyprávění. Zakončili ji stezkou odvahy, na jejímţ konci obdrţeli odměnu od rytířů - stráţců tajuplného pokladu. Bohatý a zajímavý program připravily paní učitelky Mgr. J. Peroutková a Mgr. M. Hanţlíková, kterým vydatně pomáhali Jan Peroutka a Jaroslav Dědek. Nutno dodat, ţe velký dík náleţí také p. P. Florianové za poskytnutí prostor pro toto velice inspirativní a nezapomenutelné dobrodruţství. Mgr. J. Prokopová Zveme všechny budoucí prvňáčky a jejich rodiče či prarodiče na jiţ tradiční cyklus pravidelných setkání Do školy za pohádkou, který pokračuje ve čtvrtek 21. května 2009 v 16 hodin v budově naší školy. Paní učitelky z 1. stupně si připravily bohatou škálu her, soutěţí a zajímavých úkolů v duchu pohádky O kohoutkovi a slepičce. (Prosíme přezůvky s sebou.)

4 strana 4 Zápis do mateřinky Zápis do mateřské školy Duhová kulička na školní rok proběhne v prostřední budově Mateřské školy ve Sportovní ulici 713 dne v době od 10 do 15 hodin. Rodiče, přijďte si se svými dětmi pohrát a seznámit se s prostředím mateřské školy. Mateřská škola nabízí rodičům a jejich dětem: Výuku bruslení s lektory v Mariánských lázních Předplaveckou výuku Výuku anglického jazyka s lektorkou Pískání na flétničku Hudebně pohybovou výchovu a zpěv pod vedením ZUŠ Výtvarný krouţek Logopedický krouţek s logopedickou asistentkou Keramický krouţek JIŢ TEĎ SE NA VÁS TĚŠÍME!!!!!!!!! Oslavy dětského dne Dne od 14,00 hod. připravujeme na náměstí Den dětí s moderátorem a bavičem Fešákem Pínou. Zveme všechny děti na soutěţní a zábavné odpoledne. Turnaj ve stolním tenise Jako kaţdým rokem tak i letos pořádá vedoucí zájmového krouţku pí. Šafratová dne od 9,00 hod. turnaj ve stolním tenise. Sraz zájemců v 8,30 hod. před školní druţinou. Pomozte dětem! DDM ve spolupráci se ZŠp+ZŠs se zapojil do Projektu ŠANCE. Sbírková akce se uskuteční Děti budou nabízet propisky, které smontovali klienti Projektu ŠANCE. Koupí DDM informuje propisky přispějete na ohroţené děti. Úspěchy zájmových kroužků Dne se střelecký krouţek zúčastnil soutěţe O Hornický kahan. Za vzornou reprezentaci DDM děkuje Radkovi Šetkovi, který v kategorii VzPu 30 ran vleţe do 12 let obsadil 6. místo a Romaně Kuchařové za 3. místo v kategorii VzPu 30 ran vleţe do 14 let. V této kategorii Radim Kuncl obsadil 4. místo. Naši nejmladší fotbalisté se zúčastnili dne turnaje ve Vintířově, kde vybojovali krásné 3. místo. Nezahálelo ani muţstvo starších ţáků, které zvítězilo nad K. Poříčím 3:0. Všem dětem gratulujeme k úspěchu a vedoucím děkujeme za vzornou přípravu dětí. modi Pozvání na májový pochod Spolek horníků Barbora pořádá 8.5. pochod Puškařovou stokou. Sraz účastníků v 8,00 u Pulečka (účastníci z Horního Slavkova); na křiţovatce do lomu KMK (účastníci z Krásna). Všichni zájemci o historii srdečně zváni. ZŠ praktická a ZŠ speciální soutěţí Soutěţ Zručný chlapec je určena pro chlapce ročníků základních škol praktických z celého Karlovarského kraje. Soutěţe se účastní dvoučlenná druţstva a je to soutěţ postupová. Do okresních kol postupuje z kaţdé školy jedno vítězné druţstvo. V okresním kole postupují z kaţdého okresu dvě vítězná druţstva do kola krajského. Okresní kolo pro Sokolov a krajské kolo soutěţe pořádala ZŠ praktická a ZŠ speciální Horní Slavkov ve spolupráci se Základní školou Běţecká Sokolov, kde soutěţ probíhala. Chlapci vyrábějí výrobek podle předem připraveného plánku. V letošním roce to byl v okresním kole drţák na papír a v krajském kole dřevěný svícen s mističkami z plechu. Kaţdý člen druţstva vyráběl svůj výrobek a body v druţstvu se sčítají. Výsledky hodnotí nezávislá porota předseda poroty byl odborný mistr z OU Kounice, další členové poroty byli doprovázející učitelé. V okresním kole se naše druţstvo ve sloţení Robert Gábor a Jan Port umístilo na druhém místě a v krajském kole také na druhém místě. Porota měla velmi těţkou práci, protoţe výrobky byly na vysoké úrovni. Je vidět, ţe se chlapci umí k práci postavit a dokáţou vyrobit kvalitní a pěkné věci. Soutěţ Praktická dívka Dívky soutěţí stejně jako chlapci. Soutěţ je postupová do krajského kola. Náplň soutěţe pro dívky je odlišná. Dívky připravují pomazánku, kterou upraví a ozdobí na chlebíček. Hodnotí se nejenom dodrţení pracovního postupu, ale i spolupráce v druţstvu a především chuť a estetika úpravy. Další součástí je test ze znalostí provozu domácnosti, společenského chování, hygieny a správného stravování. Poslední disciplínou je ruční práce. V letošním roce to byl drhaný náramek. Naše druţstvo ve sloţení Lucie Gaţiová a Dominika Tatárová se umístilo v okresním kole na čtvrtém místě. Stejně jako u chlapců měla porota velmi těţkou práci pro posouzení, kdo je nejlepší. Předsedkyní poroty byla paní ředitelka DDM Horní Slavkov, dalšími členy poroty paní ředitelka ZŠ Běţecká a pan ředitel OU Horní Slavkov. V těchto soutěţích je vidět, ţe dívky ze ZŠ praktických jsou opravdu připraveny pro praktický ţivot. V Horním Slavkově 14. března 2009 Za organizátory soutěţe Mgr. Anna Hadáčková Poděkování Poděkování si zcela určitě zaslouţí paní Urbelová a paní Matoušková. Paní Urbelová zakoupila dětem pro jejich bezpečný pohyb po městě, reflexní vestičky a paní Matoušková vybavila chlapce krásnými pomlázkami na Velikonoce. Děkujeme. Mateřská škola U sluníčka

5 strana 5 V minulém čísle Slavkovského zpravodaje jste si mohli přečíst poděkování za záchranu ţivota starého pána a rovněţ stručnou zprávu o zásahu našich hasičů v domě s Pečovatelskou sluţbou Za poděkování jsme nesmírně vděčni. Ne vţdy jsou pracovnice v sociální péči tak hezky oceněny za svoji práci. Nechci teď mluvit o pracovnicích v domech s pečovatelskou sluţbou, ale o zásahu našich hasičů, ke kterým jsem spolu se všemi zúčastněnými přihlíţel v němém úţasu. Bylo 8.25 hod, kdyţ paní pečovatelka přiběhla, ţe starý pán v třetím patře neotevírá a jenom sténá. Vyběhl jsem do patra. Pokoušel jsem se s ním domluvit. Nešlo to. Volal jsem jeho dceři, nezvedala telefon. My totiţ máme klíče od bytů jenom těch klientů, kteří s tím souhlasí. No co, volám hasiče, ti si s tím určitě poradí. Nevím, kolik bylo přesně hodin, ale během chvilky houkala siréna. Vzpomněl jsem si, ţe by bylo nutné zavolat i záchranku. Volám ji, ale byli informováni a jedou k zásahu. Neţ vyrazí okno nebo dveře (no dveře asi ne, protoţe starý pán má dveře plné bezpečnostních zámků), budu muset Poděkování zavolat i policii. Neţ jsem vytočil číslo stál vedle mě příslušník policie. No do p., to to funguje, říkám si a uţ mají můj obdiv. To uţ hasiči prohlídli dveře a zjistili, ţe tudy cesta nepovede. Ve chvilce šplhají po ţebříku do druhého patra na balkon jedné z obyvatelek domova. (Oni totiţ neměli tak dlouhý ţebřík). Tam jeden z nich jenom přidrţuje ţebřík u zábradlí a další neohroţeně šplhá kolmo, jinak to ani nešlo, dál do třetího patra. Jedna paní, co byla v davu přihlíţejících, se jenom divila. Boţe můj, vţdyť je to táta od dvou dětí a takhle hazarduje. Poté praskla okenní tabulka a zachránce zmizel v bytě. Mezitím se ozvala i dcera starého pána a přijela. To uţ byli v plné akci záchranáři a hasiči balili. Myslím si, ţe celá akce od nahlášení netrvala více jak 40 minut. Těm našim hasičům patří opravdové poděkování nejen za záchranu ţivota, ale i obdiv jejich profesionální zručnosti, odvahy a organizačních schopností. Jan Fridrich ředitel DPS H. Slavkov Oslavy dne osvobození Military convoy v Horním Slavkově Doprovodný program: Dobová hudba Občerstvení Historické dokumenty Možnost prohlídky vozů, fotografování MILITARY CONVOY MAY 2009 Hasiči zasahovali První poţár trávy K jaru patří z pohledu hasičů neodmyslitelně i poţáry trávy. Letos přišly v celém kraji naráz a je jich více neţ dost. Pokud bude pokračovat současný trend, tak počet poţárů travních porostů letos trhne rekord. Také jednotka slavkovských hasičů si uţ připsala první poţár trávy v letošním roce. Na krajské operační středisko byl nahlášen poţár po vypalování trávy, které se šíří směrem k lesu. Jednotka vyjela na určenou adresu v Novém městě. Naštěstí tento poţár nebyl aţ tak silný, jak ho oznamovatel líčil. Jednotka tak provedla prakticky jen kontrolu poţářiště a přenechala ho majiteli. Vypalování větví můţe utéct Úklid zahrádek po zimě můţe znamenat i výjezd pro jednotku slavkovských hasičů. Stalo se tak začátkem dubna, kdy se z hromady zapaléných větví rozšířil oheň i na okolní trávu. Travní porosty jsou po zimě a mrazu vysušené a hoří tak velmi dobře. Stačí trocha větru a plameny se uţ nedají zvládnout. Takto se šířil oheň u rodinného domu v Zahradní ulici. Fronta poţáru kvůli silnému větru ohroţovala nejen blízký les, ale blíţila se také k ostaním rodinným domům. Krajské operační středisko tak vyslalo do Slavkova kromě místní jednotky také posilovou techniku ze Sokolova. Ještě před jejím příjezdem ale poţár zvládli zlikvidovat slavkovští hasiči. Poţár sazí v komíně Jako poţár nízké budovy malého rozsahu označilo krajské operační středisko nedělní událost, při které vyhlásilo poplach jednotce slavkovských hasičů. Oznamovatel si z počátku nebyl jistý, co vlastně u něj doma hoří. Jednotka tak vyjela směrem k rodinému domu na začátku Údolí. Na místě pak průzkumem zjistila, ţe hoří saze v komíně. Tříčlenné druţstvo se tak zajištěné pomocí lezecké techniky dostalo na střechu rodinného domu a kominickým nářádím se snaţilo strhnout hořící saze do spodní části komína. Zde další hasiči ţhnoucí saze vynášeli ven. Protoţe nebylo moţné zajet zásahovým autem aţ k rodinnému domu, zůstali jsme stát na silnici a bylo tak nutné i usměrňovat dopravu. Postupně jsme zlikvidovali všechny hořící saze a po prověření všech místností, ve kterých vede komínové těleso, jsme zásah ukončili. Dopravní nehoda si vyţádala dvě zranění Nepozornost mladého řidiče si po sráţce dvou osobních aut vyţádala dvě zranění. Ta se srazila na silnici z Kounice do města. Náraz jedno z aut srazil ze silnice a převrátil na bok. Pravděpodobný viník nehody vyvázl bez zranění, řidičku druhého vozu a jejího spolujezdce musela odvézt záchranná sluţba. Úterý 5.5. čtvrtek Příjezd do Prachomet budování campu PÁTEK ( STÁTNÍ SVÁTEK DEN VÍTĚZSTVÍ ODJEZD Z PRACHOMET V 9.45 HOD. SMĚR TEPLÁ HORNÍ SLAVKOV na náměstí před MKS Ordinační hodiny ORDINACE PRAKTICKÉHO LÉKAŘE PRO DOSPĚLÉ Dům s pečovatelskou sluţbou Horní Slavkov, ul. Nad Výtopnou MUDr. ČAPKOVÁ Vladěna tel ORDINAČNÍ HODINY: Denně od 7.30 do hod. Pneumatiky hoří opravdu velmi dobře Obrovský ţár, vysoký sloupec černého kouře a prakticky marná snaha zvládnout plameny. Tak to vypadalo ve Vřesové, kdyţ sem dorazila jednotka slavkovských hasičů. Ta byla operačním střediskem vyslána na pomoc při likvidaci této mimořádné události. Celkem zde zasahovalo přes čtyřicet hasičských aut a více neţ stovka hasičů. Slavkovské zásahové auto bylo určené pro doplňování vody a dvě druţstva slavkovských hasičů nasadil velitel zásahu přímo na čelní úseky na přímou likvidaci plamenů. Poţár se ale šířil velmi rychle a hlavním úkolem hasičů bylo zabránit, aby se oheň nerozšířil na výrobní haly se stroji na recyklaci. To se nakonec po téměř deseti hodinách boje s plameny a hlavně s vysokou teplotou a ţárem podařilo. Ještě následující dva dny na místě hasiči postupně nakladači rozebírali vyhořelé pneumatiky a dohašovali poslední místa poţáru. Slavkovská jednotka zde zasahovala celkem 21 hodin v kuse. Ostatní zásahy Kromě těchto výjezdu slavkovští hasiči během dubna likvidovali také poţár v prostoru stupaček v domě v Bečově, pomáhali se snesením pacienta, vyjíţděli na poţár dřevěné budovy na vlakovém nádraţí v Lokti a hasili poţár v lese za Třemi prameny. mk

6 Strana 6 Vloupání do ordinace lékaře Policisté pátrají po neznámém pachateli, který hledal štěstí ze dne na v ordinaci praktické lékařky MUDr. Čapkové. Svým počínáním způsobil víc škody na majetku, který zničil, neţ si z ordinace skutečně odnesl. Páčením poškodil vstupní dvoukřídlé plastové dveře do čekárny a pak stejným způsobem i dveře do ordinace. Prohledáním prostor a z nalezené přenosné pokladničky pak odcizil drobné mince v hodnotě 100,- Kč. Za pachatelem tak zbyla spoušť v podobě předběţně vyčíslené škody ve výši ,-Kč. Krádeţe v prodejně Tesco Dne a se zástupci hlídací společnosti v OD Tesco povedlo zadrţet 2 podezřelé muţe, kteří se zde pokusili odcizit paštiku v konzervě a alkohol. Přivolaní policisté zjistili, ţe se jedná o známé firmy, kteří mají bohatou majetkovou trestní minulost. Proto bylo oběma muţům sděleno ve zkráceném přípravném řízení podezření z trestného činu krádeţe, kde jim za opakované krádeţe hrozí trest odnětí svobody aţ na 2 roky. Vloupání do restaurace Velikou drzost předvedl zloděj, který mimo otvírací dobu ze dne 5.4. na jiţ podruhé navštívil restauraci U Soptíka, kde po překonání vstupních mříţí a dveří vnikl dovnitř a zde odcizil drobné mince a cigarety, čímţ způsobil poškozenému provozovateli škodu ve výši cca ,-Kč. Na pozoru by se měli mít ale i další provozovatelé podobných zařízení, neboť pachatel si z místa činu odnesl taktéţ klíčky k výherním hracím automatům, které lze zajisté zneuţít ke krádeţím hotovosti z automatů jiných provozoven. Po pachateli i odcizených Z policejních zpráv věcech se nadále pátrá. Vloupání v areálu technických sluţeb Ze dne 9.4. na se dosud neznámý pachatel vloupal do areálu technických sluţeb, kde po rozbití skleněné výplně dveří zde zaparkovaného vozidla z tohoto odcizil odloţenou dámskou kabelku s obsahem různých dokladů a platebních karet, peněţenky a finanční hotovost. Ve stejném areálu pak vytlačil okno stavební buňky slouţící jako kancelář prodejny stavebnin Pod komínem, odkud odcizil další zde uloţenou finanční hotovost a digitální fotoaparát. Celkově byla způsobena škoda ve výši cca ,-Kč, kdy se po pachateli i odcizených věcech nadále pátrá. Veškeré poznatky nebo svědectví k vloupání do zmiňovaných objektů neprodleně hlaste ( i anonymně ) na Policii ČR Obvodní oddělení H. Slavkov. Upozorňujeme naše občany, ţe mohou volat po dobu 24 hodin denně i na sluţební mobilní telefon Policie ČR OO Horní Slavkov!!! Telefonické spojení: pevná linka: sluţební mobil: Faxové spojení: Elektronická pošta: Popřípadě linka tísňového volání Policie ČR Více informací k trestné činnosti a k práci Policie ČR OO v H. Slavkově taktéţ naleznete na internetových stránkách v odkazu na Diskusní fórum. npor. Bc. Roland Schmid v.r. vedoucí oddělení Policisté Obvodního oddělení Policie ČR Horní Slavkov mimo jiné provádějí důslednou práci i na úseku bezpečnosti a plynulosti v silničním provozu. Z tohoto důvodu našim občanům předkládáme i některé výsledky z této problematiky za první čtvrtletí letošního roku v porovnání s loňským rokem. Za první čtvrtletí letošního roku 2009 bylo zjištěno 6 řidičů, kteří řídili vozidlo pod vlivem alkoholu, loni bylo zadrţeno ve stejném období 9 řidičů s alkoholem. 8 řidičů jako v loňském roce uţilo motorové vozidlo bez řidičského oprávnění a 1 řidič byl navíc zadrţen s vysloveným zákazem řízením motorových vozidel. Bylo oznámeno 33 přestupků v dopravě na Městský úřad v Sokolově k projednání ( loni 20 přestupků ) a vyřešeno 280 přestupků s řidiči na místě v blokovém řízení ( loni 489 přestupků ). Statistika by byla jistě tučnější, kdyby policisté neřešili další méně závaţné přestupky v dopravě domluvou. Mezi časté přestupky dnešních řidičů řadíme nesjednaná zákonná pojištění k jejich vozidlům nebo nepředloţení tzv. Zelené karty k vozidlu, dále opomenutá rozsvícená světla, jízda bez Dopravní statistika bezpečnostních pásů či s dítětem ve vozidle bez dětské autosedačky, nedoplněné nebo chybějící povinné výbavy vozidel. Nelze ani opomenout porušení zákonem stanovené rychlosti jízdy vozidel v obci a mimo ní, kdy kolegům z dopravní policie díky namátkovým silničním kontrolám v měření rychlosti neunikli sankcím i naši spoluobčané. Na základě vyslyšených podnětů z řad občanů našeho města se policisté budou v následujícím období více zabývat problematikou špatného parkování vozidel a to nejen na sídlišti. Čelíme sice názorům, ţe je málo parkovacích ploch a ţe je za ta léta zvýšený nárůst vozidel ve městě, avšak benevolence policistů nemůţe vést občany ke stálému porušování předpisů a ničení městské zeleně. Většina problémů s parkováním zajisté tkví v samotných našich občanech a v počtu uţívaných vozidel v rodině. Za myšlenkou parkovat co nejblíţe u svého domu jdou někteří aţ za hranice morálky a samotných předpisů. Proč se však neuskromnit a nevyuţít vzdálenější v tu dobu volná parkovací místa? Je nutné parkovat za kaţdou cenu a se všemi vozidly pouţívanými v rodině včetně sluţebního auta hned u svého domu? Touto cestou chceme upozornit naše občany, aby dodrţovali předpisy a parkovali na místech k tomu určených. V případě, ţe majitel vozidla obdrţí předvolání k řešení přestupku, je důleţité na toto včas reagovat a na zdejší policii se řádně dostavit. Dávejte si pozor na parkování v zákazech, na zelených pásech, na chodnících a v křiţovatkách. Ve vlastním zájmu se vyhněte strávenému času na policii potaţmo na Městském úřadě v Sokolově při řešení Vašeho přestupku. Jsou situace, které můţe policista při řešení některého z přestupků napoprvé prominout, to však neplatí na neposlušné řidiče, na které budou čekat odpovídající sankce. Více informací k trestné činnosti a k práci Policie ČR OO v H. Slavkově taktéţ naleznete na internetových stránkách v odkazu na Diskusní fórum. npor. Bc. Roland Schmid vedoucí oddělení

7 inzerce Strana 7 Nikdo neví vše Nechte si poradit jak zajistit rodinu, majetek. Jsme tu pro Vás Největší v České republice Česká pojišťovna s mnohaletou zkušeností na trhu v oblasti zajištění, bezpečí a jistoty. Kde nás můžete oslovit. Horní Slavkov V budově Městského úřadu, 2.patro Schůzku si můžete objednat na tel Ceník inzerce ve Slavkovském zpravodaji Černobílá inzerce 1/16 strany 150 Kč 1/8 strany 250 Kč 1/4 strany 480 Kč 1/2 strany 800 Kč 1/1 strany Kč Barevná inzerce 1/16 strany 700 Kč 1/8 strany 1300 Kč 1/4 strany 2500 Kč 1/2 strany 4800 Kč 1/1 strany 9200 Kč

8 ZÁBAVA KINO Městské kulturní středisko přehled akcí na květen 2009 strana 8 Úterý 5. května ( a hodin) STRÁŢCI Kdo bude stráţit stráţce? Akční sci-fi,titulky, 161 min, přístupné od 15-ti let, vstupné 65,- Kč. Hrají: Patrick Wilson, Jeffrey Dean Morgan, Billy Crudup, Malin Akerman, Carla Gugino. Reţie: Zack Snyder. Komiks Alana Moorea je povaţován za nejlepšího zástupce ve svém ţánru. Natočit podle něj film byla obrovská výzva. Stráţci jsou hrdinové, kteří patří do úplně jiné ligy neţ Superman, Spider- Man nebo X- Men. Moţná proto jsou mnohem zajímavější. Aţ na výjimku Dr. Manhattana, který prodělal genetickou mutaci a stal se tak nepřemoţitelným, jsou to tvorové z masa a kostí s normálními lidskými slabostmi a jen lehce nadprůměrným nadáním a efektní maskou. I kdyţ se snaţí chránit lidstvo, jsou neustále zmítáni pochybnostmi, zda to má v čase za pět minut dvanáct vůbec smysl. Úterý 12.května (17.00 a hodin) EL PASO Film zavede diváka do kotle vášní, emocí a ţivelností. Příběh je inspirován skutečnými událostmi. Drama, 98 min, přístupný, vstupné 65,- Kč. Hrají: Irena Horváthová, Linda Rybová, David Prachař, Igor Chmela, Vladimír Javorský, Jana Janečková ml. a další. Reţie: Zdeněk Tyc. Reţisér se po úspěšných Smradech uţ podruhé vrací do světa Romů, který v nás zpravidla vzbuzuje strach a rozpaky, přestoţe o něm vlastně vůbec nic nevíme El paso je inspirováno skutečným příběhem romské vdovy, matky devíti dětí. Filmová rodina má dětí sedm. Příběh začíná tragickou smrtí otce. Matka Věra najednou stojí sama proti úřadům, odhodlaná udrţet svou početnou rodinu pohromadě za kaţdou cenu, jenţe zoufale nepřipravená. El paso nekončí happy endem, jen jeho příslibem. Bez lakování na růţovo nabízí pozitivní příklad. A také čas přemýšlet, zda být Romem opravdu znamená být vinen. Pátek 15. května (17.00 a hodin) Růţový panter 2 Steve Martin je zpět jako inspektor Clouseau. Komedie, 92 min, české titulky, mládeţi přístupný, vstupné 65,- Kč. Hrají: Jean Reno, Emily Mortimer, Andy Garcia, Alfred Molina, John Cleese, Aishwarya Rai, Steve Martin. Inspektor Jacques Couseau se spojí se skupinou mezinárodních detektivů, kteří jsou tak úţasní jako on. Jejich mise: zastavit zloděje, který se pohybuje po celém světě a specializuje se na krádeţe historických artefaktů. Úterý 19. května (17.00 a hodin) Bolt pes pro kaţdý případ Animovaný, rodinný, 103 min, český dabing, mládeţi přístupný, vstupné 65,- Kč. Hrají v českém znění: Saša Rašilov, Hana Ševčíková, Pavel Tesař, Pavlína Dytrtová. Pro superpsa Bolta je kaţdý den plný dobrodruţství, nebezpečí a intrik alespoň do té doby, dokud kamery natáčejí. Kdyţ se hvězda televizní show nešťastnou náhodou dostane místo do Hollywoodu do New York City, začíná proţívat své největší dobrodruţství v ţivotě skutečnou cestu po skutečném světě. Ozbrojen pouze deziluzemi, ţe všechny jeho ohromné skutky a schopnosti jsou skutečné, a s pomocí dvou prazvláštních společníků, kteří cestují s ním: unavenou, vyhozenou domácí kočkou jménem Mittens a televizí posedlým křečkem v plastikovém balónu jménem Rhino, Bolt objevuje fakt, ţe k tomu, aby se stal hrdinou nepotřebuje ţádné superschopnosti. Úterý 26. května (17.00 a hodin) Sedm ţivotů Drama, 123 min, titulky, mládeţi do 12-ti let nevhodný, vstupné 65,- Kč. Hrají: Will Smith, Rosario Dawson, Woody Harrelson, Barry Pepper. Napínavý příběh muţe s děsivým tajemstvím, který se rozhodne napravit své hříchy tím, ţe zásadním způsobem změní ţivot sedmi cizích osob. Jakmile se do toho pustí, nic ho nemůţe zastavit. Alespoň si to myslí. Ale Ben Thomas neměl nikdy tušení, ţe se do jedné z oněch osob zamiluje a ţe právě ona ho začne měnit. Pátek 29. května (17.00 a hodin) Marley a já Komedie, 111 min, pro všechny, titulky, vstupné 65,- Kč. Hrají: Jennifer Aniston, Owen Wilson, Eric Dane, Katlhleen Turner, Alan Arkin. Novomanţelé John a Jenny se rozhodnou, ţe opustí drsné zimy Michiganu a začnou nový ţivot na slunné Floridě. A aby těch změn nebylo málo pořídí si roztomilého, šestikilového labradora Marleyho, který se během pár týdnů změní v padesátikilový parní stroj, plný nezkrotitelné energie. Takto začíná film reţiséra Davida Frankela, který popisuje 13 let ţivota se psem, ţivota, který někdy a to dost často připomíná souţití s nevypočitatelným uragánem. Městská kavárna od hod Hudební večer vystoupí hudební skupiny: ADAM BERNAU (Horní Slavkov) SHORTIME (Cheb) MACHINE FLOWER (Sokolov) IV. JAKOST (Horní Slavkov) Vstupné 50,- Kč MĚSTSKÁ KAVÁRNA V KVĚTNU NOVĚ: TELEVIZOR PLASMA ŠIPKOVÝ AUTOMAT TERASA NOVÉ DRUHY KÁVY ZVEME VÁS K PŘÍJEMNÉMU POSEZENÍ Divadelní soubor Rolnička Neděle 24. května 2009 od hod VESELÁ MEDVÍĎATA Pohádky pro nejmenší Vstupné 10,- Kč Měsíčník, vydává Městský úřad Horní Slavkov, Dlouhá 634, Horní Slavkov Registrováno referátem kultury Okresního úřadu v Sokolově pod č. kult. MK ČR E Č. 5/2009 vydané dne 1. května 2009 v počtu 3000 kusů Redakční rada:mgr. Jana Vildumetzová, Jaromír Kuttner, Mgr. Anna Raiskupová, Pavla Florianová. Příjem příspěvků: Bc. Julie Charvátová Redakční rada si vyhrazuje právo upravovat a krátit zveřejňované příspěvky.

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 10.03.2011

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 10.03.2011 Vedení úřadu V Písku dne: 03.03.2011 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 10.03.2011 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jednací řád komisí rady města Písku NÁVRH USNESENÍ Rada města Jednací řád pro činnost komisí

Více

Č.j.: KRPA 57092-2/ČJ-2013-0012OR Praha 22. března 2013 ZPRÁVA O BEZPEČNOSTNÍ SITUACI NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 5 V ROCE 2012

Č.j.: KRPA 57092-2/ČJ-2013-0012OR Praha 22. března 2013 ZPRÁVA O BEZPEČNOSTNÍ SITUACI NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 5 V ROCE 2012 OBVODNÍ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PRAHA II ředitel Č.j.: KRPA 57092-2/ČJ-2013-0012OR Praha 22. března 2013 Počet listů: 5 Městská část Praha 5 k rukám zástupce starosty MČ JUDr. Petra LACHNITA P r a h a 5 ZPRÁVA

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.8.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

Posouzení způsobu zásobování teplem, bytový dům Dukelských hrdinů 7, Břeclav

Posouzení způsobu zásobování teplem, bytový dům Dukelských hrdinů 7, Břeclav Druh dokumentace: Odborný posudek Objednatel: Společenství pro dům Dukelských hrdinů 7, Břeclav Dukelských hrdinů 2614/7, 690 02 Břeclav Akce: Posouzení způsobu zásobování teplem, bytový dům Dukelských

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.5.2015, od 17:00 hodin na OÚ Sadov upraveno dle zákona o ochraně osobních údajů, do originálu lze nahlédnout

Více

ANKETA - obec Křičeň VÝSLEDEK PRŮZKUMU SPOKOJENOSTI OBČANŮ

ANKETA - obec Křičeň VÝSLEDEK PRŮZKUMU SPOKOJENOSTI OBČANŮ ANKETA - obec Křičeň VÝSLEDEK PRŮZKUMU SPOKOJENOSTI OBČANŮ Úvodem je třeba upřímně poděkovat všem občanům, kteří si našli čas, dotazník vyplnili a předali OÚ Křičeň. Opravdu si toho velice vážíme! Vzhledem

Více

Rada města schvaluje: v předloţeném znění

Rada města schvaluje: v předloţeném znění Usnesení z 9. zasedání Rady města Železný Brod konaného dne 31. 5. 2011 Rada města schvaluje: usnesením č. 233/11rm usnesením č. 236/11rm usnesením č. 238/11rm usnesením č. 239/11rm usnesením č. 240/11rm

Více

Zápis do prvních tříd Zápis do 1. tříd pro školní rok 2014/2015 se v naší škole konal 15. a 16. ledna. Zápisem

Zápis do prvních tříd Zápis do 1. tříd pro školní rok 2014/2015 se v naší škole konal 15. a 16. ledna. Zápisem Zápis do prvních tříd Zápis do 1. tříd pro školní rok 2014/2015 se v naší škole konal 15. a 16. ledna. Zápisem provázeli budoucí prvňáčky žáci 5. tříd, kteří si připravili pro děti pohádkové úkoly. Letos

Více

PROGRAM DUBEN 2011. UNB přeje krásné proţití svátků velikonočních

PROGRAM DUBEN 2011. UNB přeje krásné proţití svátků velikonočních Unie neslyšících Brno, o.s., člen Českomoravské jednoty neslyšících Poskytovatel služeb pro sluchově postižené ve městě Brně a okolí Palackého tř. 120, 612 00 Brno, tel./fax: 541245321, 725 605 216, IČO:

Více

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Č.j. : 239/09 Skartační znak: S 5 Spisový znak: A. 1. 6. Účinnost od : 15. 8. 2009 INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 1. Název a sídlo: MATEŘSKÁ

Více

Studie uplatnění tepelných čerpadel pro bytový dům

Studie uplatnění tepelných čerpadel pro bytový dům Dny teplárenství a energetiky 2015 (22. 4. 2015) Studie uplatnění tepelných čerpadel pro bytový dům Ing. Michal Žlebek VŠB-TU Ostrava Výzkumné energetické centrum Obsah Stávající stav CZT v ČR Zdroje tepla

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2010

V Ř E S K O V Á K únor 2010 V Ř E S K O V Á K únor 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,minulý měsíc jsme obdrželi anonymní dopis se žádostí o vysvětlení cen za odvoz komunálního odpadu. Pisatel tohoto dopisu chtěl odpověď prostřednictvím

Více

Projekt Auto*mat Na Zelenou je a není u konce.

Projekt Auto*mat Na Zelenou je a není u konce. Projekt Auto*mat Na Zelenou je a není u konce. Celoškolní projekt dotovaný Nadací PARTNERSTVÍ, na kterém žáci ZŠ Chomutov, Školní pracovali po celý rok, se nachýlil ke konci. Jak jsme již dříve informovali,

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 777602352 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

První krajská konference Prevence kriminality Karlovarského kraje září 2010 Preventivní činnost Policie České republiky v Karlovarském kraji

První krajská konference Prevence kriminality Karlovarského kraje září 2010 Preventivní činnost Policie České republiky v Karlovarském kraji První krajská konference Prevence kriminality Karlovarského kraje září 2010 Preventivní činnost Policie České republiky v Karlovarském kraji Působnost Policie ČR Územní odbory Karlovarského kraje 2 Preventivní

Více

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ PLNĚNÍ PRO ZÁKLADNÍ ÚDAJE VEŘEJNÁ AKCE Mezinárodní závody

Více

Výjezdy 2013. Statistika výjezdů za rok 2013

Výjezdy 2013. Statistika výjezdů za rok 2013 Výjezdy 2013 Statistika výjezdů za rok 2013 Měsíc I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Celkem Požár 2 3 1 1 1 2 10 Tech. pomoc 1 3 4 Cvičení 1 1 Dopravní nehoda Planný poplach 1 1 2 Celkem

Více

Školtýn. Základní škola Týnec nad Labem. Ročník 12. 2. číslo

Školtýn. Základní škola Týnec nad Labem. Ročník 12. 2. číslo Školtýn Základní škola Týnec nad Labem Ročník 12 2. číslo 2012 2013 Obsah 1. Narozeninová oslava 2. Rozhovor s ředitelem školy 60 let 3. Afrika 4. Mikuláš 5. Vánoční šplh 6. Florbal 7. Kolínská laťka 8.

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- Zápis z mimořádného veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 16.3. 2010 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí (CZ 1.04/4.1.00/62.00008) Část III.b: Postupná realizace vzdělávacích aktivit projektu v řešených územích Dvoudenní vzdělávací kurz TVORBA

Více

Zpracováno podle metodického pokynu MŠMT ČR č.j. 10 194/2002-14. 1. Omlouvání nepřítomnosti

Zpracováno podle metodického pokynu MŠMT ČR č.j. 10 194/2002-14. 1. Omlouvání nepřítomnosti Základní škola a mateřská škola Bohuslavice, příspěvková organizace Pokyn ředitele školy k omlouvání ţáků Č.j.: ZŠ MŠ/0062/2013 Účinnost od: 1. 9. 2013 Spisový znak: A.1.4 Skartační znak: A 10 Změny: Zpracováno

Více

Organizační řád a propozice soutěţe Finanční gramotnost

Organizační řád a propozice soutěţe Finanční gramotnost Organizační řád a propozice soutěţe Finanční gramotnost ČÁST PRVNÍ POVAHA A CÍL SOUTĚŢE FINANČNÍ GRAMOTNOST Čl. 1 Povaha a cíl soutěţe Finanční gramotnost (1) Soutěţ Finanční gramotnost (dále téţ jen soutěţ

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Ing. Stanislav Vyhnal, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Neomluven 0 RM/1416/83/14 +5/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek

Více

Schůzka projektového týmu Postdoc I. 24. (29. 7. 2014)

Schůzka projektového týmu Postdoc I. 24. (29. 7. 2014) Schůzka projektového týmu Postdoc I. 24. () Zaměstnáním čerstvých absolventů doktorského studia k vědecké excelenci, reg. č. CZ.1.07/2.3.00/30.0009 Dodatek č. 11 Schválen dodatek č. 11 úprava klíčových

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ŠVÁBENICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ŠVÁBENICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ŠVÁBENICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD Zastupitelstvo obce Švábenice na svém zasedání konaném dne 13.5.2005 vydává podle ustanovení 10 písm.d) a 84 odst.2 písm. i) zákona č.128/2000

Více

Projekt: Dotazník o sportu a volném čase. Šetření na základních školách a gymnáziích v Teplicích a okolí.

Projekt: Dotazník o sportu a volném čase. Šetření na základních školách a gymnáziích v Teplicích a okolí. Projekt: Dotazník o sportu a volném čase Šetření na základních školách a gymnáziích v Teplicích a okolí. Brno 2011 Obsah: 1. Zadání.. 3 2. Dotazník.. 4 3. Výsledky šetření.. 5 4. Demografická struktura

Více

7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu v prostorách restaurace a příprava na hru

7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu v prostorách restaurace a příprava na hru Středoškolský pohár 2012 GC Mstětice 10.5. 2012 Organizační pokyny Program dne: Příjezd na hřiště 7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLY PŘEROV, VELKÁ DLÁŢKA 5

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLY PŘEROV, VELKÁ DLÁŢKA 5 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLY PŘEROV, VELKÁ DLÁŢKA 5 Mgr. Martin Černý Přerov, 2011 Tento VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŢINY je vydán ředitelem školy na základě ustanovení 30, odst.1 zákona č. 561/2004

Více

Zápis č. 26 ze zasedání zastupitelstva obce Čížov

Zápis č. 26 ze zasedání zastupitelstva obce Čížov Zápis č. 26 ze zasedání zastupitelstva obce Čížov Datum konání: 1.dubna 2010 Přítomni: dle prezenční listiny Zapisovatel: Blanka Chalupová Ověřovatelé zápisu: Jan Prokš Lubor Stránský Program: 1. Zápis

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2012

V Ř E S K O V Á K květen 2012 V Ř E S K O V Á K květen 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v současné době je připravováno veřejné jednání na téma kanalizace a ČOV. Na tomto jednání bude přítomen i projektant, na kterého si můžete

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 21. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 14.11.2011 od 19 hod. v zasedací místnosti OÚ Přítomni : Vítězslav

Více

STŘÍPKY Z HALOVÉHO PĚTIBOJE OVOV NA ZŠ FRANTIŠKOVY LÁZNĚ

STŘÍPKY Z HALOVÉHO PĚTIBOJE OVOV NA ZŠ FRANTIŠKOVY LÁZNĚ STŘÍPKY Z HALOVÉHO PĚTIBOJE OVOV NA ZŠ FRANTIŠKOVY LÁZNĚ (postřehy žáků mediální výchovy) p. uč.. Křesťanová Disciplíny: kliky, lehsedy, trojskok, hod, švihadlo Čestný host: Eliška Krupnová bronzová mistryně

Více

Š kolní kolo chemicke olympiá dy

Š kolní kolo chemicke olympiá dy Š kolní kolo chemicke olympiá dy Během měsíce ledna proběhlo školní kolo chemické olympiády kategorie D, které obsahovalo domácí část, kontrolní test a praktickou část v chemické laboratoři. Olympiády

Více

Aktivity BESIP v roce 2008. Mgr. Zuzana Ambrožová Vedoucí samostatného oddělení BESIP Ministerstva dopravy

Aktivity BESIP v roce 2008. Mgr. Zuzana Ambrožová Vedoucí samostatného oddělení BESIP Ministerstva dopravy Aktivity BESIP v roce 2008 Mgr. Zuzana Ambrožová Vedoucí samostatného oddělení BESIP Ministerstva dopravy Priority oddělení BESIP pro rok 2008 Mladí řidiči Alkohol za volantem u mladých řidičů Motocyklisté

Více

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1.I. vzala na vědomí vyklizení bytu v domě v

Více

Jaká ekologická opatření by bylo moţno provést v našem sportu KARATE

Jaká ekologická opatření by bylo moţno provést v našem sportu KARATE Sport a ţivotní prostředí Jaká ekologická opatření by bylo moţno provést v našem sportu KARATE Ing. Jan Vališ 1. ročník trenérské školy specializace karate FTVS Praha 2003 Kutná Hora, 4.6.2003 Obsah: 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011 1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRO ŢÁKY SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ Mozartova 7, 360 20 Karlovy Vary Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011 V Karlových Varech 15.08.2011 zpracovala: Mgr. Klára Píšová ředitelka

Více

Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1. Školáček Z Á Ř. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické.

Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1. Školáček Z Á Ř. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1 Školáček Z Á Ř Í Motto školy Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Je třeba si je zasloužit. Například slušným chováním. Školní rok 2014/2015 Nový

Více

Číslo 4. Ročník II. Červen 2012

Číslo 4. Ročník II. Červen 2012 Školní ilustrovaný magazín III. základní školy Jindřichův Hradec Číslo 4. Ročník II. Červen 2012 Redakční rada: Jan Matoušek, Jakub Matoušek, Adéla Šímová, Aneta Camrdová, Barbora Primaková, Kristýna Horáková,

Více

OBSAH REDAKČNÍ RADA PROJEKT COMENIUS SBĚR KAŠTANŮ, KŮRY A PAPÍRU NEBE 4 X JINAK ANKETA ČTYŘLÍSTEK KOMIKS STRÁNKA LUŠTĚNÍ VÝTVARNÉ PROJEKTY

OBSAH REDAKČNÍ RADA PROJEKT COMENIUS SBĚR KAŠTANŮ, KŮRY A PAPÍRU NEBE 4 X JINAK ANKETA ČTYŘLÍSTEK KOMIKS STRÁNKA LUŠTĚNÍ VÝTVARNÉ PROJEKTY REDAKČNÍ RADA Tereza Dobrá, Kristýna Mikotová, Martin Stryja, Eliška Kuželová, Ema Vrbová, Jakub Veverka, Kristýna Júdová, Sandra Švecová, Pavlína Krenciva, Barbora Turková, Anna Marie Hořejší OBSAH PROJEKT

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Zábřeh za rok 2010

Zpráva o činnosti Městské policie Zábřeh za rok 2010 Zpráva o činnosti Městské policie Zábřeh za rok 2010 Městská policie Zábřeh Počet stran: 16. Zpracovatel: Václav Doubrava Datum: 30.1.2011 strana 1 Obsah: 1. Předmět činnosti 1.1. Přestupky 1.1.1. Dopravní

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU O PLNĚNÍ USNESENÍ A ÚKOLŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ předseda: MUDr. Karel Franěk člen: Ivo Chleboun člen: Jindřich Tomášek

Více

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Školní kolo soutěže PIŠQWORKY (8. a 9. třída) 1. místo Ladislav Drápal 2. místo Ondřej Burian 3. místo Michal Jirák 4. 8. místo: Pavla

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Co se týče slučování organizací, toto není náplní kontrolního výboru a neměl by se k tomu vůbec vyjadřovat

Co se týče slučování organizací, toto není náplní kontrolního výboru a neměl by se k tomu vůbec vyjadřovat Vyjádření: opomenu-li skutečnost, ţe členové kontrolní skupiny nenavrhují opatření, ale pouze zjišťují nedostatky, musím konstatovat, ţe jejich závěry nejsou pravdivé. Skupina po celou dobu kontroly seděla

Více

PROJEKT REKONSTRUKCE SOKOLOVNY 2015 2018

PROJEKT REKONSTRUKCE SOKOLOVNY 2015 2018 PROJEKT REKONSTRUKCE SOKOLOVNY 215 218 TJ SOKOL BOHUŇOVICE pro ZO Bohuňovice Zasedání zastupitelstva 21.5.215 Ing. Václav Fryčák 1 I. Současný stav / Shrnutí TJ Sokol Bohuňovice jako vlastník Sokolovny

Více

4 - u ostrůvku u školy 1 - u odbočky na Homol. 6 - u cesty do Potštejna - 38 -

4 - u ostrůvku u školy 1 - u odbočky na Homol. 6 - u cesty do Potštejna - 38 - 4 - u ostrůvku u školy 1 - u odbočky na Homol 6 - u cesty do Potštejna 8 - u cesty na Vrší 9 - na Vrších - 38 - Terénní úpravy u č. p. 115 Jindřich Husák v roce 2009 dodělal terénní úpravy u svého domku,

Více

dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání

dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání Vážení přátelé - dobrovolní hasiči, dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání informací o letošním ročníku veřejné sbírky a preventivní akce Ligy proti rakovině Praha,

Více

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 Průvodce oslavami V letošním roce uplyne již 150 let od zahájení provozu na významné železniční spojnici Turnova a Kralupy nad Vltavou, turnovsko kralupské

Více

Zápis č. 11 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 18. 5. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 11 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 18. 5. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 11 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 18. 5. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

Možnost spolupráce knihovny a školy v 21. století. Mediální výchova

Možnost spolupráce knihovny a školy v 21. století. Mediální výchova Možnost spolupráce knihovny a školy v 21. století Mediální výchova Mediální výchova seznamuje žáky s principy fungování médií. Mediální gramotnost lze chápat jako schopnost zkoumat a analyzovat informace,

Více

Minimální program protidrogové prevence

Minimální program protidrogové prevence Minimální program protidrogové prevence Hlavní práce spočívá na třídních vyučujících 1. a 2. stupně a na vychovatelkách školní druţiny, kteří tráví s ţáky nejvíce času. Také je důleţité jednat okamţitě,

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 18. zasedání ze dne 8.7. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing.Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 IČ: 22832611, tel./fax: +420 325643312, čís. bank. účtu: 152777556/0600 Zpráva o činnosti v roce 2013 Vypracovala: Mgr. Monika

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

Exkurze do Želešic - 20.4.2010

Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Byli jsme pozváni na exkurzi do naší kmenové školy MŠ a ZŠ Želešice. Pan ředitel nás provedl celou velkou školu a ukázal nám všechny místnosti. Od tříd, učeben, kabinetů,

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 12/2011 konané dne 18. května 2011

USNESENÍ ze schůze RM č. 12/2011 konané dne 18. května 2011 USNESENÍ ze schůze RM č. 12/2011 konané dne 18. května 2011 01/12/2011 RM bere na vědomí Zprávu o hospodaření Městského kulturního střediska Tišnov k 30.04.2011. 02/12/2011 RM konstatuje nespokojenost

Více

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ V IPRM Č. 4

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ V IPRM Č. 4 OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ V IPRM Č. 4 Reg. číslo IPRM: 1/SZ/40 Nositel IPRM: Statutární město Chomutov Dohoda č.: 4463 (v CES) se sídlem: Zborovská 4602, 430 28 Chomutov Plánované změny v IPRM výstiţný popis dle

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9. ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9. ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Základní údaje o škole : Základní škola T.G.Masaryka T.G.Masaryka 213 381 01 Český Krumlov Od 1.1.1993 je škola právním

Více

Název materiálu: 10. Uctění památky B. J. Horáčka - 10. výročí úmrtí v r. 2012

Název materiálu: 10. Uctění památky B. J. Horáčka - 10. výročí úmrtí v r. 2012 Podklady na zasedání ZM dne: 24. 11. 2011 Název materiálu: 10. Uctění památky B. J. Horáčka - 10. výročí úmrtí v r. 2012 Předkládá: PhDr. Maierová, Mgr. Špetlík Vypracoval: PhDr. Maierová, Mgr. Špetlík

Více

Střední odborná škola stavební a zahradnická Praha 9, Učňovská 1 ŘÍZENÍ DOPRAVY

Střední odborná škola stavební a zahradnická Praha 9, Učňovská 1 ŘÍZENÍ DOPRAVY Střední odborná škola stavební a zahradnická Praha 9, Učňovská 1 ŘÍZENÍ DOPRAVY Směrnice č. 2/2009 V Praze dne 15. května 2009 Mgr. Miloslav Janeček ředitel školy 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Účel 1.1.1 Účelem

Více

Zápis. ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství.

Zápis. ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtový výhled na roky 2016 a 2017 3. Partnerská

Více

Z Á P I S. z 43. jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 27.3.2014 ve Stožci

Z Á P I S. z 43. jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 27.3.2014 ve Stožci Z Á P I S z 43. jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 27.3.2014 ve Stožci Termín konání zasedání byl určen a zveřejněn dosavadním starostou obce na úřední desce OÚ Stožec dne 20.3.2014. Jednání

Více

USNESENÍ Z 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 27. 10. 2011

USNESENÍ Z 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 27. 10. 2011 USNESENÍ Z 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 27. 10. 2011 USNESENÍ Č. 211/2011 Mateřská škola, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace - změna užívání školní jídelny - výdejny

Více

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost Cesta do Zagarola Město Zagarolo, které je partnerským městem obce Nelahozeves, pozvalo zastupitele naší obce a ţáky nelahozeveské školy na návštěvu. Zastupitelé zde byli na oficiální návštěvě. Ţáci byli

Více

Postup školy při výskytu nebo uţití alkoholu ve škole

Postup školy při výskytu nebo uţití alkoholu ve škole POSTUP ŠKOLY PŘI ŘEŠENÍ RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ ŢÁKŮ Zpracováno podle Metodického doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, ţáků a studentů ve školách a školských zřízeních, č. j. 21291/2010

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Usnesení ZM č. 24/2013-ZAST ze dne 01.03.2013

Usnesení ZM č. 24/2013-ZAST ze dne 01.03.2013 Omluveni: Ing. Stanislav Cukor příchod v 15.05 hod, PhDr. Hana Chvátilová příchod v 15.05 hod, Mgr. Richard Neugebauer příchod v 15.15 hod, Helena Suchánková v příchod v 16 hod, Mgr. Tomáš Kalous, Mgr.

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 3-2008 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27.3. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Charita sv. Anežky Otrokovice, Na Uličce 1617, 765 02 Otrokovice tel. 577 112 032, e-mail: otrokovice@caritas.cz DOTAZNÍK DOBROVOLNÍKA

Charita sv. Anežky Otrokovice, Na Uličce 1617, 765 02 Otrokovice tel. 577 112 032, e-mail: otrokovice@caritas.cz DOTAZNÍK DOBROVOLNÍKA Charita sv. Anežky Otrokovice, Na Uličce 1617, 765 02 Otrokovice tel. 577 112 032, e-mail: otrokovice@caritas.cz DOTAZNÍK DOBROVOLNÍKA Jméno: Příjmení: Kontaktní adresa: E-mail: PSČ: Kontaktní telefon:

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0. K jednotlivým bodům:

HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0. K jednotlivým bodům: Účast dle prezenční listiny : Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Josef Čadík, Roman Klouzek, Petr Hrdý, Pavlína Karásková, Jaroslav Čermák Ostatní: Program zasedání : 1. Záměr obce Petrovice na pronájem

Více

Z á p i s. jednomyslně byl schválen program 7. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

Z á p i s. jednomyslně byl schválen program 7. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje Z á p i s ze 7. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 15. 09. 2009 od 14 hod. Domov sociálních služeb Skřivany, Tovární 1, Skřivany Přítomni: Omluveni: Dle prezenční

Více

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Přítomni: p. Balogh, p. Beran, p. Bláhová, p. Mlnařík, p. Pintér, p. Schönbauer,

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák.

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák. Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 10-2010 z 10. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 13. 9. 2010 od 17. 00 hodin

Více

PROGRAM PROSINEC 2011. !!! UPOZORNĚNÍ!!! Od 23.12.2011 do 1.1.2012 bude UNB UZAVŘENA. Rádi Vás opět uvidíme v novém roce. Své narozeniny oslaví:

PROGRAM PROSINEC 2011. !!! UPOZORNĚNÍ!!! Od 23.12.2011 do 1.1.2012 bude UNB UZAVŘENA. Rádi Vás opět uvidíme v novém roce. Své narozeniny oslaví: Unie neslyšících Brno, o.s., člen Českomoravské jednoty neslyšících Poskytovatel služeb pro sluchově postižené ve městě Brně a okolí Palackého tř. 120, 612 00 Brno, tel./fax: 541245321, 725 605 216, IČO:

Více

Předškoláček. ROČNÍK XVII., ČÍSLO 1 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 13. září 2012

Předškoláček. ROČNÍK XVII., ČÍSLO 1 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 13. září 2012 Předškoláček Informační zpravodaj Mateřské školy Záhoří ROČNÍK XVII., ČÍSLO 1 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 13. září 2012 Vážení rodiče, ve čtvrtek 13. září 2012 se konala v MŠ první rodičovská schůzka v tomto

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Celkové příjmy 20 261 691,-- Kč. Z jednání rady obce ve dnech 2.3. a 23.3.2005. Z jednání zastupitelstva obce dne 23.3.2005

Celkové příjmy 20 261 691,-- Kč. Z jednání rady obce ve dnech 2.3. a 23.3.2005. Z jednání zastupitelstva obce dne 23.3.2005 1 Z jednání rady obce ve dnech 2.3. a 23.3.2005 - RO vzala na vědomí provedený průzkum cen za sněhovou frézu, která se pohybuje v částce přibližně 400 tis. Kč. V letošním roce bude podána žádost o dotaci

Více

Sportovní oddíly. TJ START Bělá nad Radbuzou

Sportovní oddíly. TJ START Bělá nad Radbuzou Sportovní oddíly TJ START Bělá nad Radbuzou V následujících řádcích se dozvíte několik informací z historie jednotlivých oddílů bělské tělovýchovy popsané od vzniku Tělocvičné jednoty Sokol Bělá nad Radbuzou

Více

KLIK - a přijďte k nám o.s. představujeme rok a půl práce o.s. představujeme roční práci KC Déčko

KLIK - a přijďte k nám o.s. představujeme rok a půl práce o.s. představujeme roční práci KC Déčko KLIK - a přijďte k nám o.s. představujeme rok a půl práce o.s. představujeme roční práci KC Déčko znáte nás? KLIK-a přijďte k nám, o.s. již sám název naší organizace vyjadřuje její poslání: Komunita Lidé

Více

R E A L I Z U J E M E V A Š E P Ř E D S T A V Y

R E A L I Z U J E M E V A Š E P Ř E D S T A V Y R E A L I Z U J E M E V A Š E P Ř E D S T A V Y HISTORIE Historie společnosti 1993 - založena společnost s ručením omezeným 1999 - TENZA transformována na akciovou společnost 2000 zavedení systému managementu

Více

Usn.č. 11/02. Usn.č. 11/03. Usn.č. 11/04. schvaluje jednací řád v předloženém znění, jednací řád nabývá účinnosti okamžikem schválení. Usn.č.

Usn.č. 11/02. Usn.č. 11/03. Usn.č. 11/04. schvaluje jednací řád v předloženém znění, jednací řád nabývá účinnosti okamžikem schválení. Usn.č. USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 11. zasedání konaného dne 25. 3. 2015 v prostorách MěÚ v Nové Roli *********************************************************************************************

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření ohledně vnímaného (ne)bezpečí ve městě

Vyhodnocení dotazníkového šetření ohledně vnímaného (ne)bezpečí ve městě Vyhodnocení dotazníkového šetření ohledně vnímaného (ne)bezpečí ve městě Zpracoval: Bc. Tomáš Žák koordinátor prevence kriminality Dne: 30. 11. 2014 Od poloviny září do 10.listopadu 2014 probíhal sběr

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 23. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 26.10.2012 od 19.00 hodin do 20.51 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Pavel Bartuška,

Více

SOUBOR ORGANIZAČNÍCH POKYNŮ pro školní rok 2013/2014

SOUBOR ORGANIZAČNÍCH POKYNŮ pro školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2 Odloučené pracoviště MŠ Perknov telefon : 569 427 642 e-mail: wolkerova.ms@havlickuvbrod.net webové stránky: http://www.perknov.cz/ms/ SOUBOR

Více

Energy Performance Contracting v budovách Pardubického kraje. 29.4.2013 Siemens, s.r.o., Building Technologies/ BAU/ LCM E

Energy Performance Contracting v budovách Pardubického kraje. 29.4.2013 Siemens, s.r.o., Building Technologies/ BAU/ LCM E Příklady dobré praxe ve veřejném sektoru Energy Performance Contracting v budovách Pardubického kraje 1 Budovy a energie Spotřebují 40% vyrobené energie Produkují 21% emisí CO 2 Industry (direct emissions

Více