JUNÁK SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR STŘEDISKO PARKÁN POLNÁ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JUNÁK SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR STŘEDISKO PARKÁN POLNÁ"

Transkript

1 JUNÁK SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR STŘEDISKO PARKÁN POLNÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

2 Posláním Junáka je podporovat rozvoj osobnosti mladých lidí, jejich duchovních, mravních, intelektuálních, sociálních a tělesných schopností tak, aby byli po celý ţivot připraveni plnit povinnosti k sobě samým, bliţním, vlasti, přírodě a celému lidskému společenství v souladu s principy a metodami, stanovenými zakladateli skautského hnutí.

3 Skautské středisko PARKÁN Polná Obsah ÚVODNÍ SLOVO... 4 STŘEDISKO PARKÁN V ROCE ZÁKLADNÍ INFORMACE... 5 ŘÍDÍCÍ A KONTROLNÍ ORGÁNY STŘEDISKA... 5 STŘEDISKOVÉ AKCE A PROJEKTY ODDÍL SKAUTEK A SVĚTLUŠEK ODDÍL SKAUTŮ A VLČAT KMEN DOSPĚLÝCH RODINKY RC AUTOMODELÁŘSKÝ KLUB ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ Výroční zpráva

4 Skautské středisko PARKÁN Polná Úvodní slovo Váţení přátelé, rád bych se při této příleţitosti krátce zamyslel nad pojmem dobrovolnictví. Dobrovolníka můţeme vnímat jako člověka, který chce spoluvytvářet dění okolo sebe, který nechce být jen pasivním divákem či kritikem, ale aktivním tvůrcem, který svým přičiněním chce pomoci učinit svět o něco lepším, neţ jaký jej našel, mohu-li si dovolit citovat slova zakladatele skautského hnutí Roberta Baden-Powella. My skauti jsme se v souladu se svým posláním rozhodli učinit svět o něco lepším tím, ţe se chceme podílet na výchově mladé generace. Jenţe je tu jeden háček. Samotná idea nestačí, není samospásná. Teprve pokud ji dobře uchopíme, můţe se změnit v ţádoucí realitu. Pokud s ní (byť v dobrém úmyslu) nakládáme nešikovně či neuměle, můţeme způsobit více škody neţ uţitku. Jakkoliv tedy dobrovolnická činnost stojí na altruistických hodnotách na nadšení, ideálech, ochotě udělat něco pro druhé neopravňuje nás tato skutečnost k tomu, abychom naši činnost dělali špatně. Dobrovolnictví pro nás nesmí a nemůţe být omluvou pro nedůslednost, pro zlehčování a přehlíţení chyb nebo, jak je moderní říkat, pro neprofesionalitu. Proto jsem rád, ţe ve vedení oddílů a ve střediskové radě vidím opravdovou snahu o kvalitní program, o chuť věci zlepšovat. Za poslední roky si nevzpomínám na případ, kdy bychom dělali tzv. akci pro akci. Vţdy se snaţíme poctivě si zodpovědět důvody, proč danou věc dělat nebo ne. Za tento přístup, za upřednostňování kvality před kvantitou, chci všem vedoucím upřímně poděkovat a zároveň si přeju, aby to takto zůstalo i nadále. Ani chuť samotná však nestačí. Člověk, má-li konat zodpovědně, musí nejen chtít, ale i umět. Proto povaţuji za nutné se v tom, co děláme, průběţně vzdělávat a zdokonalovat. A jsem rád, ţe i v této rovině jsme neustrnuli. V rozsahu alespoň jednoho víkendu se v loňském roce zúčastnilo různých vzdělávacích akcí 7 vedoucích, z toho dvě rádkyně absolvovaly regulérní kurz pro vedení oddílů a druţin v rozsahu 11 dní. Rovněţ za tuto snahu chci všem poděkovat a ujistit, ţe středisko bude i nadále jakékoliv vzdělávací aktivity maximálně podporovat. A můj vzkaz na závěr? Uchovejme si hrdost na to, kým jsme a jakou věc děláme. Máme být na co hrdí. Současně neztraťme pokoru a vyvarujme se myšlenek na to, ţe uţ vše umíme, víme a děláme nejlépe. A vás, milí rodiče, přátelé a příznivci, prosím o jediné nebojte se nám sdělovat svůj názor na naši činnost. Budeme rádi jak za slova chvály a povzbuzení, tak za přínosnou kritiku. Přeji vám všechno dobré. V úctě Jiří Wasserbauer, vedoucí střediska 4 Výroční zpráva 2011

5 Středisko Parkán v roce 2011 Základní informace Junák svaz skautů a skautek ČR je občanské sdruţení zaloţené podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdruţování občanů. Středisko Parkán Polná je jeho základní organizační jednotkou s vlastní právní subjektivitou. Přímo nadřízenou jednotkou střediska je od roku 2007 junácký kraj Vysočina. V roce 2011 bylo ve středisku registrováno 91 členů, z toho 44 mladších 18 let. Působily zde dva dětské oddíly a klub dospělých. Středisko zastřešuje rovněţ činnost rodinek a automodelářského klubu, který sdruţuje zájemce napříč věkovými skupinami. Řídící a kontrolní orgány střediska Středisko je řízeno prostřednictvím střediskové rady, která se schází průměrně jednou za šest týdnů. Středisková rada má v současné době 10 členů. Skládá se z vedoucího střediska, jeho zástupce, vedoucích jednotlivých oddílů a členů rady. Úkolem střediskové rady je zejména rozhodovat o dalším směřování střediska ve všech oblastech jeho činnosti. Středisková rada dále můţe pro lepší organizaci své činnosti pověřit konkrétní osoby (členy i nečleny rady) výkonem tzv. zpravodajských funkcí např. funkcí výchovného zpravodaje nebo hospodáře. Tyto osoby pak mají na starosti určitou ucelenou oblast činnosti střediska. Kontrolní funkci plní na středisku revizní komise. Statutárním orgánem je vedoucí střediska, který je oprávněn jednat jménem střediska navenek. Složení střediskové rady a obsazení pozic zpravodajů Jiří Wasserbauer vedoucí střediska Karel Horský zástupce vedoucího střediska Eva Kousalová vedoucí oddílu světlušek a skautek Jiří Procházka vedoucí oddílu vlčat a skautů František Vacek vedoucí klubu dospělých Jana Horská členka rady a výchovná zpravodajka Václav Kratochvíl člen rady a správce základny Ochoz Jaroslav Kunc člen rady Vítězslav Kunc člen rady a organizační zpravodaj Vojtěch Kunc člen rady a správce klubovny a majetku Bohuslava Višinková hospodářka Zdenka Marková zdravotní zpravodajka Složení revizní komise Jaroslav Procházka předseda RK Tomáš Havlíček člen RK Výroční zpráva

6 Skautské středisko PARKÁN Polná Střediskové akce a projekty Skautský ples V pátek 28. ledna se konal devátý ročník skautského plesu, opět se skupinou Barel rock. Dětský karneval Shreka a Fiony Ve stejný víkend, v neděli 30. ledna jsme pořádali tradiční dětský karneval. Pro přibliţně 500 návštěvníků byla připravena spousta her a soutěţí, písničky, pohádka i tombola plná hraček. Regionální velká výměna zkušeností Počátkem března se čtyři vedoucí zúčastnili v Třebíči regionální velké výměny zkušeností, coţ je celokrajská akce pořádaná pro dobrovolníky pracující s dětmi a mládeţí. Tato akce si klade za cíl poskytnout prostor pro sdílení všech osvědčených nápadů a diskusi o praktických problémech z oblasti tvorby programu, propagace, financování, plánování apod., se kterými se neziskové organizace při své činnosti setkávají. Setkání našinců Třetí ročník akce, jejímţ nosným motivem je vzájemné setkání druţinových rádců s vedením oddílů a střediska a jejich vzájemná inspirace, se konal na Ochozi v termínu března. Květinový den V květnu jste jako jiţ několik předešlých let mohli potkat skautky a skauty s květinkami a pokladničkami. Letos jsme na fond Ligy proti rakovině odeslali přes Kč a rozdali 600 kytiček. 6 Výroční zpráva 2011

7 Odpoledne v Duhové školce Pro děti v mateřské školce jsme 2. června připravili odpoledne plné her a soutěţí na téma Bořek stavitel. Celou akci jsme pojali jako dárek ke Dni dětí. Zaznamenali jsme rekordní účast více neţ 100 soutěţících. Čekatelský lesní kurz Sursum Dvě rádkyně 1. oddílu Markéta Halíková a Gabriela Kuncová se zúčastnily čekatelského kurzu s názvem Sursum. Jeho součástí byl jarní víkend, týdenní letní táborový běh a podzimní víkend, na kterém obě dvě úspěšně sloţily čekatelskou zkoušku. Kurz má lidem zabývajícím se vedením oddílů a druţin pomoci rozšířit si své zkušenosti, dovednosti a vzdělání v oblastech pedagogiky, psychologie, metodiky tvorby programu, první pomoci, zásadách bezpečnosti a dalších oborech potřebných při činnosti s dětmi. Absorbona Uprostřed srpna se jiţ nejspíš natrvalo usadilo v našich kalendářích dvoudenní setkání oddílových rad, které organizujeme pod názvem Absorbona. Setkání bylo pojato jako výměna zkušeností mezi jednotlivými oddíly i lidmi navzájem. Zároveň jsme se dohodli na společných programových prioritách a akcích pro nadcházející skautský rok. Betlémské světlo Jako kaţdý rok jsme na Štědrý den rozdávali v chrámu Nanebevzetí Panny Marie světlo z Betléma. Pro tento symbol Vánoc si kaţdoročně přichází několik stovek lidí. Betlémské světlo jsme donesli rovněţ do domu s pečovatelskou sluţbou. Výroční zpráva

8 Skautské středisko PARKÁN Polná 1. oddíl skautek a světlušek Mladší světlušky - Veverky: Veronika Jakubů, Zuzana Kousalová, Lada a Magdaléna Kratochvílovy, Weronika Mikší, Sabina Růţičková, Martina Vacková, Tereza Zikmundová a Magda Neprašová. Starší světlušky - Čuníci: Aneţka Baráková, Eva Boháčková, Lenka Divišová, Aneta Havlíčková, Klára Hintenausová, Barbora Horská, Věra Schusterová, Ester Smerekovská, Katrin Šturcová. Skautky - Sedmikrásky: Michaela Boháčková, Ivana Cinková, Kateřina Halíková, Marie Kuncová, Andrea Munduchová, Michaela Prokešová, Marika Smerekovská, Adéla Šturcová. Rangers a vedení oddílu: Markéta Halíková, Jana Horská, Kateřina Kalábková, Eva Kousalová, Anna Kratochvílová, Pavla Kratochvílová, Blanka Kuncová, Gabriela Kuncová, Magdaléna Málková, Zdenka Marková, Hana Vavroušková. Loňský rok by se mohl jmenovat Shrečí. V celoroční hře se totiţ světlušky coby malé Fiony snaţily předělat rozmazlenou princeznu na milou společnici. A skautky zase bojovaly se zlobřími zlozvyky. Shrečí byl i karneval, se kterým velká část oddílu pomáhala a ta druhá se ho účastnila. V únoru jsme podnikly zimní společnou výpravu do Dobroutova. Tady jsme si nejen uţívaly zimních radovánek, ale také jsme oprášily místní loutkové divadlo. Z jara jsme podnikly průzkum tábořiště Velmezských skautů u Jabloňova. Svým remízkatým a baţinatým rázem nám krásně zapadl do Shrečí idylky a tak bylo rozhodnuto. Dubnová oddílovka měla ekologickopracovní nádech. Sbíraly jsme odpadky v Březině, ale nejen to. Snaţily jsme se také vnímat les všemi různými smysly. K jarním tradičním akcím patří Český den proti rakovině a dětský den ve školce. Letos se odehrával na statku farmáře Okurky. A myslím, ţe jej můţeme vyhodnotit jako úspěšný. A to nejen pro hojnou účast dětí, ale i jako náborovou akci. V květnu se skautky vypravily spolu se skauty na Svojsíkův závod. Letos do Velkého Meziříčí. A světlušky podnikly svou jarní výpravu s vlčaty na Ochoz na naší krásnou novou základnu. 8 Výroční zpráva 2011

9 Před táborem jsme měly společnou oddílovku v okolí Polné u Machova Březí, abychom se patřičně naladily na tábor. Ten byl na jiţ zmiňovaném tábořišti u Velkého Meziříčí. Zajezdily jsme si zde v nedaleké vsi na koních. Podnikly výlet do Velkého Meziříčí a s odborníkem téměř místním (Zdenka Marková a Toník) shlédly vše, co k shlédnutí bylo. Přeţily jsme chladné dny, bahenní koupele i další nástrahy. A celý tábor vyvrcholil úspěšnou Shrečí svatbou. Přibylo nám několik nových světlušek i skautek. A ty nejlepší získaly i Tři orlí pera. Největším táborovým hitem byly Ţáby v mixéru. Vrcholnou verzi tohoto představení měli moţnost shlédnout i rodiče a přátelé na návštěvním dni. V letošním školním roce máme celoroční hru pro světlušky pohádkovou s postavičkou Petra Pana a pro skautky takovou realističtější s panem ředitelem. Chystáme balón a loď a připravujeme se na cestu. Kam asi? Také očekáváme velký přelet starších světlušek ke skautkám. Tak uvidíme, jak to všechno přistane a kam to dopluje. Pavla Kratochvílová Výroční zpráva

10 Skautské středisko PARKÁN Polná 4. oddíl skautů a vlčat Vlčata: Kristián Horský, Vojtěch Beránek, Prokop Horský, Josef Polerecký, Vojtěch Boháček, Daniel Brukner, Vojtěch Smerekovský, Martin Kučera, Michal Havlíček, Milan Horský Skauti: Prokop Kunc, Kryštof Šmiraus, Filip Polerecký, Vojtěch Pospíšil, Lukáš Horský, Pavel Horský, Roman Diviš, Jan Zikmund, Daniel Kousal, David Peřina, Jan Prokeš, Marek Kousal Vedení oddílu: Josef Mutl, Jaroslav Kunc, Dominik Kousal, Rostislav Horský, Jiří Procházka, Tomáš Halík, Vojtěch Kunc, Jaroslav Procházka Uplynulý rok 2011 přinesl spoustu zajímavých akcí i nových lidí do našeho oddílu. Pojďme se na ně podívat. V lednu jsme uspořádali zimní oddílovku. Víkend jarních prázdnin jsme strávili na Ochozi, kde to ale na jaro rozhodně nevypadalo. A tak jsme si uţili i sněhu a ledu, skauti pak noční (a pro velký úspěch i časně ranní) hru v setmělém lese. V dubnu jsme se vydali na výpravu ke Kukli. V květnu vyrazili skauti se skautkami do Hrbova u Velkého Meziříčí na Svojsíkův závod. V červnu jsme s trojicí nejlepších v plnění úkolů do celoroční hry vyjeli na výlet na Mohelenskou hadcovou step a Dalešickou přehradu. Se zbytkem oddílu jsme ještě tentýţ víkend vyrazili na kolech na den otevřených dveří k větrným elektrárnám u Věţnic. Tábor jsme uspořádali tradičně v první polovině července, letos nás hostila Ochoz. Jako elfové jsme bojovali proti skřetům a snaţili se ochránit Středozem. Skauti si během tábora opět vyšlápli na třídenní puťáček, tentokrát do okolí Lipnice nad Sázavou. Během tábora jsme postavili z PET-lahví na rybníku vor, který nám, doufejme, poslouţí i tento rok. Jedno dopoledne jsme pomáhali pálit klest po těţbě v lese. Na tábořišti po nás zbyla nové lávka a brána táborového kruhu. Slibový oheň opět trochu zamíchal karty v oddíle. Čtyři vlčata sloţila svůj skautský slib, takţe nám z jejich druţiny zbyli pouze tři kluci. Poslední tři dny tábora jsme strávili spolu se skautkami, dosyta si uţili počasí, vodu, hry v lese i společné večery u ohně. Nový školní rok jsme zaznamenali výrazný nárůst členské základny. Přišlo sedm nových vlčat a jeden skaut, takţe kdyţ jsme se sešli všichni společně na první oddílovce u Věţničky, koukali jsme 10 Výroční zpráva 2011

11 na sebe jako na zjevení, kolik ţe nás to je. Vydali jsme se spolu na divoký západ a v kovbojském duchu se ponese celý tento rok. S příchodem mladších kluků (především prvňáci a druháci) uţ nám přestal vyhovovat model velkých společných oddílových akcí, a proto jsme se snaţili dělat je buď odděleně, nebo ve spolupráci s dívčím oddílem. Vlčata a světlušky vyrazili spolu do Ronova nad Doubravou, o týden později proběhla společná akce skautů a skautek v Chotěboři. Tam jsme se vydali hledat poklad hraběte Monte Christa do krásného podzimního údolí Doubravky. Také jsme si zahráli drsné rugby! V listopadu jsme se sešli se skauty na noční hru, při které měli dopadnout banditu, vlčata potom druhý den šla na lov bizonů. Vánoční oddílovku jsme uspořádali v klubovně. Přivezli jsme z Přibyslavi Betlémské světlo a i přes zákeřný vítr se nám ho na parkáně hradu podařilo předat holkám. U stromečku jsme si nadělili dárky a potom uspořádali malou vánoční hostinu. Během roku jsme se zapojili i do některých střediskových akcí, např. dětského karnevalu a odpoledne v MŠ. Také jsme s oddílovou radou uspořádali několik pracovně zábavných akcí pro utuţení kolektivu a zhodnocení a naplánování další činnosti. Jak bylo řečeno, oddíl nám opět výrazně omládl, přišly nové tváře. Jsem rád, ţe starší skauti mají chuť se zapojovat do oddílového dění a doufejme, ţe budou dál přinášet nové nápady. Děkuji všem vedoucím za práci a čas, který našemu oddílu věnují i všem klukům (i jejich rodičům), kteří do oddílu chodí, protoţe jinak bychom my vedoucí plnili čekárny na skautských úřadech práce. A jelikoţ práci máme, tak se do ní dáme. V tomto roce 2012 máme v plánu např. společné víkendy s dívčím oddílem, první společný puťák a pro několik našich nejmladších jejich první tábor. Takţe po vzoru V+W: Hej rup, kdo má sílu, hej rup, ruce k dílu! Jiří Procházka - Červ Výroční zpráva

12 Skautské středisko PARKÁN Polná Kmen dospělých Členové: František Vacek, Ludmila Vomlelová, Eva Hörnerová, Bohuslava Višinková, Ing. Josef Višinka, Marta Horská, MUDr. Zdenka Kazdová, Miroslav Votava, Jaroslava Oberreiterová, Libuše Rosůlková, Ing. Jan Bělohlávek, Ing. Jiří Sázavský leden březen duben květen novoroční vycházka Březinou do Věţničky pomoc při Tříkrálové sbírce úklid Betléma ze školské brány do depozitáře lednové setkání s jubilanty, přáteli a pomocníky pomoc při přípravě skautského plesu a dětského karnevalu pomoc při mistrovství RC modelů v sále Zámku účast a instalace na jarní výstavě klubu seniorů na návrh polenských skautů, Klubu Za historickou Polnou a ochotnického divadla byla udělena Čestná cena města Polná Františku Vackovi I. ročník Po stopách krále Jiřího za účasti asi čtyřiceti kostýmovaných účastníků s programem otevírání studánky v Panském lese s koulením vajíček a se scénkou O šípkové Růţence ve vlastní úpravě. pomoc při 15. ročníku celonárodní květinové sbírky 12 Výroční zpráva 2011

13 červen červenec srpen září říjen prosinec brigáda při pokládání dlaţby na chatě v Ochozi dětský den v Duhové školce středisková náborová akce na adresu UNICEF bylo odesláno sedm panenek pěší výlet pro skauty a veřejnost ke studánce Cikánka s výstupem hastrmana, řezníka a pocestného u brzkovského mostu a s cikánkou u studánky se zasvěceným výkladem J. Prchala vítání úplňku setkání posázavských hastrmanů s vodnickým pětibojem a malou scénkou hastrmana s babkou kořenářkou zavírání studánky jabkyjáda, scénka o veliké řepě Ţiţkovo kolečko v Přibyslavi pro nepříznivé počasí pouze setkání u Ţiţkovy mohyly a poté v klubovně přibyslavských oldskautů instalace Betléma ve školské bráně účast a instalace vánoční výstavy práce polenských řezbářů ve výstavní síni městského úřadu předvánoční setkání v klubovně s přáteli s čertovskou nadílkou Štědrý den vycházka do lesa se strojením stromečku pro zvířátka Ludmila Vomlelová - Lu Výroční zpráva

14 Skautské středisko PARKÁN Polná Rodinky Rok 2011 byl z hlediska kvantity uspořádaných akcí poněkud slabším rokem. Důraz bylo tedy nutné klást na kvalitu akcí. Akcemi vlastní produkce bylo pálení čarodějnic spojené s brigádnickou výpomocí na základně Ochoz, letní tábor ve Strašicích na Rokycansku a silvestrovské setkání v Jeníkově. Nemalá část členů Rodinek je současně během roku zapojena do střediskových akcí a činnosti v oddílech. První akcí bylo tedy pálení čarodějnic s brigádou na Ochozi. Proběhlo v termínu od pátku do neděle Jinak dobrou a pracovní náladu kazilo občasné pršení. Pod odborným vedením V.K. z Dobroutova byly realizovány přidělené úkoly v chatě a jejím okolí. Součástí víkendu byly téţ oslavy "filipojakubské noci" a také oslava desátých narozenin rodinkových trojčat (Barča, Milan, Marek). Nosnou akcí je kaţdoročně letní tábor. Tématem letošního setkání a táborové hry byla říše Inků. Tábor se konal ve Strašicích u Rokycan v druhém srpnovém týdnu. Obývali jsme budovu a přilehlou zahradu bývalé školy, která se nalézá přímo proti místnímu kostelu. Osazenstvo tábora činilo 14 dospělých a 28 dětí. Kaţdý táborový den měl své téma: Den 1. Slunce; Den 2. Titicaca; Den 3. Souhvězdí lamy, kipu; Den 4. Velký stavitel; Den 5. Zemědělci a chovatelé; Den 6. Machu Picchu, závěrečná fiesta. Přítomní Inkové byli přičleněni ke kmenům, které nesly jméno Urubamba (planina hadů), Kapak Tajtaj (mocný otec) a Maču Činča (starý jaguár). Během jednotlivých dnů jsme odhalovali a poznávali ţivot říše Inků. Pokoušeli jsme se pomocí kmenů stromů, kamenů, mechu, ale i lidských těl napodobit obrazce na bájné poušti Nazca, sestrojit vlastními silami vor k překonání jezera Titicaca, anebo rozpoznat souhvězdí na noční obloze. Vyzkoušeli jsme také vytvořit stavby starých Inků, barvení látek přírodními materiály a nechyběla ani výuka uzlového písma zvaného kipu. Vyvrcholením táborové hry byla cesta za zlatým pokladem Inků, kde bylo nutné podstoupit šiškovou válku a prokázat dovednost slaňování. 14 Výroční zpráva 2011

15 Prověřeným doplňkem všech táborníků je jízdní kolo, které nám i letos poslouţilo k výletům do blízkého i vzdálenějšího okolí. Zde je nutné podotknout, ţe někteří (jmenovitě Pavel, Lukáš a Jarda všichni Horských a Dominik Kousal) na něm urazili i vzdálenost z domova na tábořiště, coţ je cca 190 km. Zpestřením letošního tábora byly jednoznačně dvě trampolíny, které slouţily pro aktivní i pasivní odpočinek, a také volejbalové hřiště, které jsme hojně vyuţili. Vydařené bylo rovněţ přenocování uprostřed lesů pod širým nebem, které nám trochu zkalil igelit, to kdyby přišel k ránu déšť. Závěrečnou akcí roku 2011 bylo silvestrovské setkání v Jeníkově u Hlinska. Přestoţe zima na Vysočině nepředvedla vše, co umí, my jsme téměř vše, co umíme, předvedli. Vyrazili jsme s bruslemi na zamrzlý rybník, s lyţemi na zasněţenou sjezdovku a v plavkách do koupaliště v Hlinsku. Lukáš Horský Lux< Výroční zpráva

16 Skautské středisko PARKÁN Polná RC automodelářský klub V roce 2011 měl RC klub Polná 11 členů, z toho 6 dětí. Naše jiţ tradiční technická a sportovní činnost je zaměřena na dálkově řízené modely aut. V rámci klubu a krouţku pracují s vyspělou technikou a elektronikou jak děti, tak dospělí. V roce 2011 proběhly tyto pravidelné i jednorázové akce: Kaţdotýdenní krouţek v Lidovém domě celkem se uskutečnilo asi 40 schůzek. V průběhu roku jsme se zúčastnili 4 letních závodů seriálu Určice cup v příjemném prostředí na zahradě u Matějků. Dále sedmi závodů Valašského království, coţ je nejnavštěvovanější celozimní soutěţ v měřítku 1:18. Nejúspěšnější byl z našeho klubu Martin Myšička, který se jiţ dostal mezi elitu v kategorii Stock 4WD a celkově skončil na 4. místě. Naši borci, co absolvovali celý seriál, se umístili celkově takto: Martin Myšička - 4.místo Vladimír Vomlel - 6.místo Ondřej Vomlel - 7.místo Petr Novák - 8.místo V létě jsme si 4x zazávodili na soukromé dráze v Určicích pod širým nebem na zahradě u Matějků. V červnu jsme opět zorganizovali předváděcí akci s terénníma spalovacíma bugynama v Polné na náměstí při Městské slavnosti. 16 Výroční zpráva 2011

17 V září pak letní sezóna byla ukončena speciálními nočními jízdami v Určicích, kdy se závodilo potmě s modely nasvětlenými pomocí LED diod. Vyvrcholením letošní činnosti bylo opět dubnové 3. Mistrovství republiky v modelech v měřítku 1:18 - v Polné na Zámku. Nejúspěšnější z polenských závodníků byli v kategorii Stock 4WD: Ondřej Vomlel - 5.místo - starší ţáci Martin Myšička 3.místo mladší ţáci David Novák 6.místo mladší ţáci Jan Procházka - 6.místo starší ţáci Závod v Polné měl tentokrát několik novinek celosvětovou premiéru nové Formule 1:18, a další kategorie v měřítku 1:24 a 1:28. Podařilo se tak do Polné nalákat rekordních 84 startujících, coţ bylo na horní hranici kapacity závodu. Od října 2011 se nyní účastníme závodu seriálu Česko- Moravského poháru MICRO, který se koná v Polné, Zlíně a Pozděchově. Ke konci roku jsme zaujímali pozice na předních místech tabulky Martin Myšička v čele. Petr Novák pak pravidelně bojuje o přední pozice v měřítku 1:10 v Tamiya Cupu v Hrotovicích. Na rok 2012 máme v plánu : Mistrovství ČR MICRO Polná na Zámku Pravidelnou činnost kroužku Účast na závodech Polná, Zlín, Pozděchov, Určice a jinde Na klubových stránkách je moţno se dočíst mnoho dalších podrobností, shlédnout fotografie, videa apod. Vladimír Vomlel Výroční zpráva

18 Skautské středisko PARKÁN Polná Zpráva o hospodaření Středisko Parkán Polná vedlo v roce 2011 podvojné účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a navazující vyhláškou č. 504/2002 Sb. Jako součást zprávy tedy předkládáme dva základní hospodářské výkazy (rozvahu a výkaz zisku a ztráty), které jsme pro lepší vypovídací schopnost upravili a zjednodušili z hlediska jejich struktury. Rok 2011 byl po finanční stránce rokem stabilním, kdy se nám bez větších problémů podařilo finančně pokrýt veškeré plánované aktivity a část prostředků ušetřit do příštích let. Největší část rozpočtu tvoří pochopitelně náklady související s přímou činností tábory, oddílovými a druţinovými akcemi, chodem modelářského klubu. Náklady táborů činily celkem Kč, náklady ostatních akcí Kč. Tyto náklady jsou z větší části pokryty účastnickými poplatky a částečně pak z příspěvku Kraje Vysočina a města Polná. Samostatnou kapitolou jsou pak ples a dětský karneval náklady těchto akcí činily Kč, výnosy Kč. Čistý zisk je pouţit k financování běţného provozu. Znatelný kus rozpočtu nám opět ukousla údrţba tábořiště v Ochozi a klubovny celkem se jednalo o Kč. Náklady by byly ještě vyšší nebýt toho, ţe nemalou část řemeslných prací a materiálu získáváme darem. Tímto bychom chtěli všem dárcům, jejichţ úplný výčet naleznete na poslední straně této výroční zprávy, upřímně poděkovat. Zadarmo není ani běţný provoz klubovny (teplo, voda a elektřina). Ve financování našeho provozu nám velmi pomáhá dotace z MŠMT. Zmínit však musíme zejména podporu města Polná, které nám prostory kluboven poskytuje zdarma a kromě poskytování příspěvku na činnost nám tímto způsobem poskytuje další významný benefit ulevující našemu provoznímu rozpočtu. Kaţdý rok se snaţíme vyčlenit část prostředků na rozšíření a obnovení našeho vybavení. V roce 2011 se jednalo celkem o Kč, které byly pouţity mj. na nákup stanových celt, turistické GPS navigace nebo nového bojleru do klubovny. Z celkové hodnoty darů činily Kč dary finanční (určené zejména na chod automodelářského klubu) a Kč věcné dary do tomboly plesu a karnevalu. Z dárců bychom rádi vyzdvihnuli zejména generálního sponzora dětského karnevalu firmu SAVADA, spol. s r.o. 18 Výroční zpráva 2011

19 Rozvaha v Kč k k AKTIVA CELKEM Dlouhodobý majetek celkem z toho Stavby z toho Drobný dlouhodobý hmotný majetek z toho Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku Krátkodobý majetek celkem z toho Pohledávky - nárok na dotaci z rozpočtu Kraje Vysočina z toho Pokladna z toho Bankovní účet z toho Náklady příštích období PASIVA CELKEM Vlastní zdroje celkem z toho Vlastní jmění z toho Výsledek hospodaření Cizí zdroje celkem z toho Krátkodobé závazky - dodavatelé z toho Přijaté zálohy 500 z toho Dohadné účty pasivní 900 z toho Výnosy příštích období Výkaz zisku a ztráty za rok 2011 v Kč NÁKLADY CELKEM z toho Potraviny z toho Spotřební materiál z toho Pořízení drobného dlouhodobého hmotného majetku z toho Energie (teplo, voda, elektřina) z toho Cestovné a doprava z toho Nájemné a ubytování na akcích z toho Ostatní služby (vstupné, tisk, kapela na ples, vzdělávání, ) VÝNOSY CELKEM z toho Tržby z nájemného z toho Tržby z plesu a karnevalu z toho Účastnické poplatky z toho Dotace MŠMT z toho Příspěvek Kraje Vysočina z toho Příspěvek města Polná z toho Dary z toho Ostatní výnosy (registrace, úroky z účtu, ) VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Výroční zpráva

20 Děkujeme všem, kteří podporují naši činnost. Jsou to zejména: město Polná, Lesní druţstvo Polná, Kraj Vysočina, Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy, SAVADA, spol. s r.o., SAPELI a.s., Mlékárna Polná spol. s r.o., TKZ Polná spol. s r.o., EMCO, HASOFT s.r.o., EKO KOBA, s.r.o., nakladatelství Albatros, Elektro SPEKTRUM s.r.o., Mivokor s.r.o., Cukrárna U Radnice, Lékárna U kostela, Sport Otisková, Lékárna Hladík, KAZETO Přerov, Wlach transport, Tovys - hodinářství a zlatnictví, Textilie Minářová, Elektra Oberreiterová, Hračky-papír Šitavancová, Cukrárna na rynku, Galanterie Nela, Knihkupectví Kuba Pařízek, Computer music, Pleas, Adorah s. r.o., Dafeplast s.r.o., IP Izolace Polná, Elektro Marek, Květinka U růţe, Horpo, Květinka u kostela, Krmiva p. Vomela, I.D.C. Praha, nakladatelství Svojtka & Co., Moravská ústředna, Čalounictví Staník, Quelle, Hudebniny Jan Kunc, Second-hand Marková, Textil Štérová-Laštovičková, TEAK Polná, RENOT, Obchod Pracovní oděvy, Hart psí prodejna, Zdravíčko Göthová, Brassica-Pap, Česká pošta s.p. Dále bychom chtěli poděkovat Věře a Aloisi Kuncovým, Martě a Josefu Málkovým a p. Josefu Andělovi za pomoc s přípravou plesu, Ing. Pavlu Svobodovi, p. Janu Andělovi, Ing. Ivo Řehákovi, p. Františku Talpovi, p. Miloši Broţkovi a p. Romanu Šléglovi za pomoc s úpravami klubovny a táborové základny Ochoz a všem, kteří nám v minulém roce věnovali svůj čas, své nápady a postřehy, svou pomocnou ruku. J U N Á K - S V A Z S K A U T Ů A S K A U T E K ČR S T Ř E D I S K O PA R K Á N P O L N Á Indusova 210, Polná IČO: Evidenční číslo Kontakt: Jiří Wasserbauer, tel Parkán 2012

JUNÁK SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR STŘEDISKO PARKÁN POLNÁ

JUNÁK SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR STŘEDISKO PARKÁN POLNÁ JUNÁK SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR STŘEDISKO PARKÁN POLNÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Obsah ÚVODNÍ SLOVO... 3 STŘEDISKO PARKÁN V ROCE 2012... 4 ZÁKLADNÍ INFORMACE... 4 ŘÍDÍCÍ A KONTROLNÍ ORGÁNY STŘEDISKA... 4 STŘEDISKOVÉ

Více

JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 696 19, Mikulčice 126 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2009

JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 696 19, Mikulčice 126 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2009 JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 696 19, Mikulčice 126 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2009 Mikulčice 2009 JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 625.05 696 19, Mikulčice

Více

Výroční zpráva za rok 2006 středisko Holešov

Výroční zpráva za rok 2006 středisko Holešov Výroční zpráva za rok 2006 středisko Holešov V roce 2006 bylo u nás registrováno ve třech oddílech celkem 68 členů, z toho oddíl děvčat Slunečnice měly 5 světlušek, 8 skautek, 2 rangers a 4 vedoucí. Oddíl

Více

JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 696 19, Mikulčice 126 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2012

JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 696 19, Mikulčice 126 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2012 JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 696 19, Mikulčice 126 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2012 Mikulčice 2012 JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 625.05 696 19, Mikulčice

Více

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Výroční zpráva 2010 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Kdo jsme? Jsme nezisková organizace. Našimi členy jsou dobrovolníci a naše práce souvisí s činností oddílu mladých ochránců

Více

PRAVIDELNÁ ČINNOST AKCE

PRAVIDELNÁ ČINNOST AKCE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016 strana 3 I. ÚVOD II. ČLENSTVO Pionýr, z. s. - 87. pionýrská skupina Javor je pobočným spolkem zapsaného spolku Pionýr s právní subjektivitou. Jejím sídlem je Bělocerkevská 3, Praha

Více

JUNÁK - svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice , Mikulčice 126 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2013

JUNÁK - svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice , Mikulčice 126 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2013 JUNÁK - svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 696 19, Mikulčice 126 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2013 Mikulčice 2013 JUNÁK - svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 696 19, Mikulčice 126

Více

Skautské středisko PARKÁN Polná

Skautské středisko PARKÁN Polná JUNÁK - SVAZ SK AUT Ů A SK AUTE K ČR STŘEDISKO PARKÁN POLNÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Obsah ÚVODNÍ SLOVO... 3 STŘEDISKO PARKÁN V ROCE 2009... 4 ZÁKLADNÍ INFORMACE... 4 ŘÍDÍCÍ A KONTROLNÍ ORGÁNY STŘEDISKA...

Více

PRAVIDELNÁ ČINNOST AKCE

PRAVIDELNÁ ČINNOST AKCE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 strana 3 I. ÚVOD II. ČLENSTVO Pionýr, z. s. - 87. pionýrská skupina Javor je pobočným spolkem zapsaného spolku Pionýr s právní subjektivitou. Jejím sídlem je Bělocerkevská 3, Praha

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA JUNÁKA, KRAJE VYSOČINA

VÝROČNÍ ZPRÁVA JUNÁKA, KRAJE VYSOČINA VÝROČNÍ ZPRÁVA JUNÁKA, KRAJE VYSOČINA 2007 Posláním Junáka je podporovat rozvoj osobností dětí a mladých lidí, jejich duchovních, mravních, intelektuálních, sociálních a tělesných schopností, aby byli

Více

Duben Rytířská robinsonáda v Hostinném Na naši pravidelnou jarní výpravu jsme se tentokrát vydali do Hostinného. Během této výpravy jsme navštívili i naše letní tábořište nedaleko Svaté Kateřiny a samozřejmě

Více

JUNÁK SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR STŘEDISKO PARKÁN POLNÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Obsah ÚVODNÍ SLOVO... 3 STŘEDISKO PARKÁN V ROCE 2010... 4 ZÁKLADNÍ INFORMACE... 4 ŘÍDÍCÍ A KONTROLNÍ ORGÁNY STŘEDISKA... 4 OSLAVY

Více

JUNÁK - SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR středisko Strážci Ostrava

JUNÁK - SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR středisko Strážci Ostrava JUNÁK - SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR středisko Strážci Ostrava Pár slov na úvod Milý čtenáři, Junák - svaz skautů a skautek ČR je dobrovolné, nezávislé a nepolitické občanské sdružení ve smyslu zákona č. 83/1990

Více

VÝPRAVY A AKCE KMENE. Strá nká 1

VÝPRAVY A AKCE KMENE. Strá nká 1 Kmen Ťapáč Liga lesní moudrosti Zázvorkova 1999, Praha 13 - Lužiny www.tapac.webnode.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA KMENE ŤAPÁČ ROK 2014 Tento dokument obsahuje výroční zprávu kmene Ťapáč za uplynulý rok. Jsou zde

Více

Liga lesní moudrosti kmen Wallowa Brno. Výroční zpráva 2011

Liga lesní moudrosti kmen Wallowa Brno. Výroční zpráva 2011 Liga lesní moudrosti kmen Wallowa Brno Výroční zpráva 2011 1 Představení kmene Kmen Wallowa je organizační jednotkou Ligy lesní moudrosti The Woodcraft League (LLM) od roku 1990, kdy byla LLM po komunistickém

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

Představení kmene. Webové stránky kmene: http://arapaho.lovciveverek.cz/ Fotogalerie: http://arapaho.rajce.idnes.cz/

Představení kmene. Webové stránky kmene: http://arapaho.lovciveverek.cz/ Fotogalerie: http://arapaho.rajce.idnes.cz/ KLM Arapaho Výroční zpráva 2014 Představení kmene Struktura kmene: Náčelník: Zuzana Kluková Ohnivec: Jana Hajduchová Náčelník ROP: Jan Hajduch Pokladník: Irena Malinová Písmák: Zuzana Kluková Webové stránky

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. Okresní organizace Trutnov Výroční zpráva za rok 2007 Vážení členové, milí přátelé, naši sponzoři, dobrovolníci a příznivci,

Více

Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice

Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2008 ADRESA: SHM Klub Liblice Liblice 58, 277 32 Byšice Tel.: 731 625 905 e-mail: IČ: 68382570 DIČ: 045-68382570 č.ú.: 133719254

Více

ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2007

ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2007 ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY OSADNÍCI JAROMĚŘ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2007 Úvod Rok 2007 byl již šestým od založení ZO ČSOP Osadníci Jaroměř. Naše organizace se neustále vyvíjí tím směrem, jaký jsme si

Více

Junák svaz skautů a skautek ČR, středisko Rudy Knotka Šumperk. Výroční zpráva za rok 2014

Junák svaz skautů a skautek ČR, středisko Rudy Knotka Šumperk. Výroční zpráva za rok 2014 Junák svaz skautů a skautek ČR, středisko Rudy Knotka Šumperk Výroční zpráva za rok 2014 Šumperk 2015 Junák svaz skautů a skautek ČR v Šumperku Junák český skaut, z. s. je dobrovolný, nezávislý a nepolitický

Více

Plán školní rok

Plán školní rok Plán školní rok 2016 2017 ZÁŘÍ (Podzim) cesta za kamarády 1. 9. Čtvrtek Zahájení školního roku, 27.9. Úterý Plyšáčkův den jednu plyšovou hračku 29. 9. Čtvrtek Maňáskové divadlo Šternberk - 45,--Kč, 8:45

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. datum registrace na MVČR: 28. 5. 2008 IČO: 22734155 DIČ: CZ 22734155. číslo účtu: 236578722/0300 Poštovní spořitelna

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. datum registrace na MVČR: 28. 5. 2008 IČO: 22734155 DIČ: CZ 22734155. číslo účtu: 236578722/0300 Poštovní spořitelna VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 název organizace: organizační forma: sídlo: Rodinné centrum ROUTA, o.s. občanské sdružení Prokopa Holého 1269, Čelákovice 250 88 provozovna RC: prostory MC Čelákovice Stankovského 1650,

Více

Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010

Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010 Občanské sdružení Bezva prázdniny IČO: 270 55 175 www.bezvaprazdniny.cz info@bezvaprazdniny.cz Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010 1. Vznik Občanského sdružení Bezva prázdniny

Více

Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ IČ

Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ IČ Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ 40747 IČ 66102391 O nás Náplní činnosti mladých hasičů při SDH Varnsdorf je vzdělávání dětí nejen v

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Statek, o. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA Statek, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Statek, o. s. Hlavice - Lesnovek 1 463 48 Všelibice www.statek.org Email: Statek@Statek.org IČ: 22685227 Číslo účtu: 670100-2205634508/6210 Registrace MVČR, pod j. č. VS/1-1/70 310/08-R

Více

Dokonalá čísla jsou stejně tak vzácná jako dokonalí lidé. René Descartes

Dokonalá čísla jsou stejně tak vzácná jako dokonalí lidé. René Descartes 11 1 Dokonalá čísla jsou stejně tak vzácná jako dokonalí lidé. René Descartes 2 Sídlo a údaje o skupině: U Spořitelny 69/18 Praha 12 Modřany 143 00 Tel.: 777 785 423 IČO: 708 64 101 Číslo účtu: 634 753

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

Představení kmene. Webové stránky kmene: Fotogalerie:

Představení kmene. Webové stránky kmene:  Fotogalerie: KLM Arapaho Výroční zpráva 2015 Představení kmene Struktura kmene: Náčelník: Zuzana Kluková Ohnivec: Jana Hajduchová Náčelník ROP: Jan Hajduch Pokladník: Irena Malinová Písmák: Zuzana Kluková Webové stránky

Více

ROZVAHA k 31.12.2013. Aktiva. Pasiva

ROZVAHA k 31.12.2013. Aktiva. Pasiva Rozvaha k 31.12.2013 Strana 1z1 ROZVAHA k 31.12.2013 Označení Název rozvahové položky Poč. zůstatek Koneč. zůstatek Aktiva B. Krátkodobý majetek celkem 910 836,40 1 485 711,20 B.11. Pohledávky celkem 51

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnost 3. Činnost v průběhu roku 4. Výhled na

Více

Salesiánský klub mládeže Rumburk Jiříkov Výroční zpráva 2010

Salesiánský klub mládeže Rumburk Jiříkov Výroční zpráva 2010 občanské sdružení Salesiánský klub mládeže Rumburk Jiříkov Výroční zpráva 2010 Vážené dámy, vážení pánové, přátelé, když se v horkém létě potřebujeme osvěžit, můžeme se třeba zakousnout do melounu. Poznat

Více

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 OBSAH o úvod a cíle o organizace a kontakty o poslání o události v roce 2011 o hospodaření v roce 2011 o poděkování a výzva k podpoře Úvod a cíle Vážení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉ SDRUŢENÍ KLADNO

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉ SDRUŢENÍ KLADNO VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBČANSKÉ SDRUŢENÍ KLADNO 2 Kdo jsme? - Občanské sdruţení Korálek (dále jen OSK) je otevřenou, nepolitickou, dobrovolnou společenskou organizací s právní subjektivitou. - Občanské sdruţení

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Výroční zpráva Spolku Oříšek

Výroční zpráva Spolku Oříšek 2012 Výroční zpráva Spolku Oříšek Výroční zprávu zpracovali: Jiří Zamouřil, Lenka Hájková 21.1.2013 Kdo jsme: Spolek Oříšek je dobrovolné, nezávislé a neziskové sdružení, sdružující rodiče a zákonné zástupce

Více

Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Oheň Praha Na Chvalské tvrzi 860/1, 193 00 Praha - Horní Počernice IČO: 638 34 910 ev.č. 11927 Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Kdo jsme? Junák svaz skautů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah : 1. Cíle sdružení 2. Zpráva o činnosti 3. Finanční zpráva 4. Koncepce sdružení a jeho cíle na rok 2011 5. Poděkování 6. Sídlo a kontakty Cíle sdružení Od 27.4.2009 jsme občanské

Více

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017 PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017 Ve školním roce bude školní klub plnit úkoly vyplývající z ŠVP. V průběhu celého školního roku budeme dbát na bezpečnosti děti při všech činnostech. Budeme

Více

Zápis z jednání ORJ Frýdek-Místek

Zápis z jednání ORJ Frýdek-Místek Junák svaz skautů a skautek ČR, Okres Frýdek-Místek Zápis z jednání ORJ Frýdek-Místek Datum: čtvrtek 29. března 2012 Místo: Okresní klubovna, Kostíkovo náměstí 638, Frýdek-Místek Začátek: 17:30 Přítomni:

Více

Výroční zpráva Dobrovolnické centrum Protěž, z. s.

Výroční zpráva Dobrovolnické centrum Protěž, z. s. Výroční zpráva 2015 Dobrovolnické centrum Protěž, z. s. Úvodem V roce 2015 se nám podařilo rozšířit naše aktivity o další projekt. Vedle dobrovolnického centra a stacionáře pro seniory jsme uvedli do

Více

Výroční zpráva o činnosti kmene LLM. Jestřábi. za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti kmene LLM. Jestřábi. za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti kmene LLM Jestřábi za rok 2011 Tuchlovice 26. 3. 2012 Kmen Jestřábi je dětským oddílem, který působí již 23. rokem v Tuchlovicích a ve Stochově. Patříme do dětské organizace Liga

Více

Výroční zpráva 2014 Junák - český skaut, středisko Žamberk, z. s.

Výroční zpráva 2014 Junák - český skaut, středisko Žamberk, z. s. Schváleno střediskovou radou dne 13. 9. 2015. Výroční zpráva 2014 Junák - český skaut, středisko Žamberk, z. s. Slovo vedoucího střediska Milí čtenáři, je mou milou povinností přiblížit vám uplynulý rok

Více

Junák - český skaut, okres Brno-venkov, z. s.

Junák - český skaut, okres Brno-venkov, z. s. Junák - český skaut, okres Brno-venkov, z. s. Výroční zpráva 2015 Organizační struktura okresu Vedení okresu Předseda ORJ Radek Konečný Místopředseda Jiří Hodek Výchovní zpravodajové Matěj Rádsetoulal

Více

Salesiánský klub mládeže Rumburk Jiříkov. občanské sdružení. Výroční zpráva 2009

Salesiánský klub mládeže Rumburk Jiříkov. občanské sdružení. Výroční zpráva 2009 Salesiánský klub mládeže Rumburk Jiříkov občanské sdružení Výroční zpráva 2009 Úvodní slovo Vážené dámy, vážení pánové, přátelé, dovolte, abych vám předložil výroční zprávu naší organizace za rok 2009.

Více

JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 696 19, Mikulčice 126 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2007

JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 696 19, Mikulčice 126 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2007 JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 696 19, Mikulčice 126 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2007 Mikulčice 2007 JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 625.05 696 19, Mikulčice

Více

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 2 1.2. Vzdělávací činnost 6 1.3. Podíl financování a kapacita

Více

Zápis č. 2/2016. Junák český skaut, okres Nový Jičín, z. s. z jednání Okresní rady Junáka Nový Jičín

Zápis č. 2/2016. Junák český skaut, okres Nový Jičín, z. s. z jednání Okresní rady Junáka Nový Jičín Zápis č. 2/2016 z jednání Okresní rady Junáka Nový Jičín Datum: 7. 3. 2016 Zahájení: 18.05 hod. Místo konání: klubovna střediska Pagoda Nový Jičín Ukončení: 19.05 hod. ORJ: Střediska: Omluveni: Nepřítomni:

Více

Vita donum est - nadační fond. Výroční zpráva za rok 2016

Vita donum est - nadační fond. Výroční zpráva za rok 2016 Vita donum est - nadační fond Výroční zpráva za rok 2016 Výroční zpráva 2016 Vita donum est - nadační fond - 1 - duben 2017 A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O FONDU 1. OBCHODNÍ JMÉNO Vita donum est - nadační fond 2.

Více

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli.

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. 25 26 27 Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. VEČERNÍ PRODEJ čtvrtek 15. 12. a úterý 20. 12. od 19:00 do 22:00 hodin UZAVŘETE SI DO KONCE ROKU STAVEBNÍ

Více

Výroční zpráva. Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru. za rok 2006

Výroční zpráva. Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru. za rok 2006 Výroční zpráva Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru za rok 2006 Obsah: I. Informace o sdružení 1. Cíle a poslání sdružení 2. Registrace a orgány sdružení 3. Činnost v roce 2006 II.

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA PROSINEC 2016 NÁVŠTĚVA HOKEJOVÉHO UTKÁNÍ Žáci internátu z Opočna navštívili na místním zimním stadionu hokejové utkání mužů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ. STATEK, o. s. pořádá: Statek, o. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ. STATEK, o. s. pořádá: Statek, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ pořádá: STATEK, o. s. Statek, o. s. Hlavice - Lesnovek 1 463 48 Všelibice www.statek.org Email: Statek@Statek.org IČ: 22685227 Číslo účtu: 1127012003/0800 Registrace MVČR,

Více

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Ve školním roce bude školní klub plnit úkoly vyplývající z ŠVP. V průběhu celého školního roku budeme dbát na bezpečnosti děti při všech činnostech. Budeme

Více

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce MONFISH JUNIOR Výroční zpráva o činnosti v roce 2013 Cílem programu Monfish Junior je budovat v Praze silný klub mladých muškařů a tyto učit muškařským dovednostem. Přivést děti od televizí a počítačů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Aprílový rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, duben 2005 Podzimní rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, říjen 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU k ( v celých tisících Kč )

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU k ( v celých tisících Kč ) Výkaz zisku a ztráty podle Přílohy č. 2 vyhlášky č. 504/2002 Sb VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU k 31.12.2015 ( v celých tisících Kč ) Název a sídlo účetní jednotky Účetní jednotka doručí:

Více

Výroční zpráva za rok 2016 oddílu TJ Sokol Vysoké Mýto Moderní Sportovní Karate

Výroční zpráva za rok 2016 oddílu TJ Sokol Vysoké Mýto Moderní Sportovní Karate Výroční zpráva za rok 2016 oddílu TJ Sokol Vysoké Mýto Moderní Sportovní Karate Oddíl TJ Sokol Vysoké Mýto Moderního sportovního karate vznikl roku 1993. V roce 2016 zde bylo registrováno 61 cvičenců všech

Více

Lesní mateřská škola Svatošky z. s.

Lesní mateřská škola Svatošky z. s. Lesní mateřská škola Svatošky z. s. Výroční zpráva za období od 3. 2. 2015 do 31. 12. 2015 Vznik a cíle Spolek Lesní mateřská škola Svatošky byl založen z iniciativy rodičů. Cílem spolku je provozovat

Více

J U N Á K - S V A Z S K A U T Ů A S K A U T E K Č R S T Ř E D I S K O P A R K Á N P O L N Á V ÝROČNÍ ZPRÁVA 2007

J U N Á K - S V A Z S K A U T Ů A S K A U T E K Č R S T Ř E D I S K O P A R K Á N P O L N Á V ÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 J U N Á K - S V A Z S K A U T Ů A S K A U T E K Č R S T Ř E D I S K O P A R K Á N P O L N Á V ÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Obsah OBSAH...2 ÚVODNÍ SLOVO...3 STŘEDISKO PARKÁN V ROCE 2007...4 ZÁKLADNÍ INFORMACE...4

Více

Výroční zpráva Spolku Oříšek

Výroční zpráva Spolku Oříšek 2014 Výroční zpráva Spolku Oříšek Výroční zprávu zpracovali: Jiří Zamouřil, Lenka Hájková 20.1.2015 Kdo jsme: Spolek Oříšek je dobrovolné, nezávislé a neziskové sdružení, sdružující rodiče a zákonné zástupce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY PRŮMYSLOVÉ V HRANICÍCH STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010 Březen 2011 Za SR NF: Ing. Lenka Kandlerová ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond

Více

Výroční zpráva 2013. Obsah. Úvodní slovo předsedy správní rady o Nadačním fondu Střední průmyslové školy stavební Valašské Meziříčí

Výroční zpráva 2013. Obsah. Úvodní slovo předsedy správní rady o Nadačním fondu Střední průmyslové školy stavební Valašské Meziříčí Nadační fond Střední průmyslové školy stavební ve Valašském Meziříčí 757 01 Valašské Meziříčí, Máchova 10, IČ 44740671 tel.: 571 751 011, fax: 571 751 010, e-mail:nadfond@spsstavvm.cz Výroční zpráva 2013

Více

SLOŽENÍ ODPOVĚDNÝCH ORGÁNŮ SPOLEČNOSTI

SLOŽENÍ ODPOVĚDNÝCH ORGÁNŮ SPOLEČNOSTI Výroční zpráva 2015 SLOŽENÍ ODPOVĚDNÝCH ORGÁNŮ SPOLEČNOSTI Správní rada předseda: člen: Jiří Herynek (do 16. 12. 2015) Bc. Petr Herynek (od 16. 12. 2015) Jiří Herynek Ing. Jarmila Menšíková Dozorčí rada

Více

Občanské sdružení Bezva prázdniny

Občanské sdružení Bezva prázdniny Občanské sdružení Bezva prázdniny IČO: 270 55 175 www.bezvaprazdniny.cz info@bezvaprazdniny.cz Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2007 1. Vznik Občanského sdružení Bezva prázdniny

Více

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání.

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. {jathumbnail off} Začneme první adventní nedělí od 10 hodin trhem na polickém

Více

Skautské středisko PARKÁN Polná

Skautské středisko PARKÁN Polná J U N Á K - S V A Z S K A U T Ů A S K A U T E K Č R S T Ř E D I S K O P A R K Á N P O L N Á VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Posláním Junáka je podporovat rozvoj osobnosti mladých lidí, jejich duchovních, mravních,

Více

Výroční zpráva 2005. Občanské sdružení. Odyssea Tišnov

Výroční zpráva 2005. Občanské sdružení. Odyssea Tišnov Výroční zpráva 2005 Občanské sdružení Odyssea Tišnov Obsah: 1. Základní informace o sdružení 2. Úvodní slovo předsedy sdružení 3. Orgány sdružení 4. Akce sdružení v roce 2005 5. Vyúčtování příjmů a výdajů.

Více

Organizační struktura kmene

Organizační struktura kmene 1 Obsah Organizační struktura kmene... 3 Oficiální údaje... 3 Náčelnictvo... 3 Členové... 3 Program činnosti... 4 Pravidelná činnost... 4 Výpravy... 5 Tábor... 6 Akce pro veřejnost... 6 Významné události...

Více

Výroční zpráva SDH Suhrovice. Rok 2014. Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice

Výroční zpráva SDH Suhrovice. Rok 2014. Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice Výroční zpráva SDH Suhrovice Rok 2014 Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice Dovolte mi, abych Vás informoval prostřednictvím výroční zprávy o stavu a činnosti SDH Suhrovice v uplynulém roce

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2011

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2011 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2011 ze dne: 10. prosince 2011 počet přítomných členů: 40 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2011 3. Zpráva

Více

Výroční zpráva Spolku Oříšek

Výroční zpráva Spolku Oříšek 2013 Výroční zpráva Spolku Oříšek Výroční zprávu zpracovali: Jiří Zamouřil, Lenka Hájková 20.1.2014 Kdo jsme: Spolek Oříšek je dobrovolné, nezávislé a neziskové sdružení, sdružující rodiče a zákonné zástupce

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 STATEK. o b č a n s k é s d r u ž e n í. Statek, o. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 STATEK. o b č a n s k é s d r u ž e n í. Statek, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 STATEK o b č a n s k é s d r u ž e n í Statek, o. s. Hlavice - Lesnovek 1 463 48 Všelibice www.statek.org Email: Statek@Statek.org IČ: 22685227 Číslo účtu: 1127012003/0800 Registrace

Více

Výroční zpráva za rok 2015 oddíl TJ Sokol Vysoké Mýto Moderní Sportovní Karate

Výroční zpráva za rok 2015 oddíl TJ Sokol Vysoké Mýto Moderní Sportovní Karate Výroční zpráva za rok 2015 oddíl TJ Sokol Vysoké Mýto Moderní Sportovní Karate Oddíl TJ Sokola Vysoké Mýto Moderního sportovního karate vznikl roku 1993. Cvičí zde 14 cvičenců všech věkových skupin. Z

Více

ZPRÁVA ZA SEZÓNU 2015/2016. Spolek ledního hokeje Jindřichův Hradec

ZPRÁVA ZA SEZÓNU 2015/2016. Spolek ledního hokeje Jindřichův Hradec ZPRÁVA ZA SEZÓNU 2015/2016 Spolek ledního hokeje Jindřichův Hradec Sezona 2015/2016 HC Střelci Jindřichův Hradec - hokejový klub pro všechny Sezóna 2015/2016 byla již druhou sezonou nově vzniklého hokejového

Více

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 2: Dům dětí a mládeže děti se svým vyrobeným Mazlíkem č. 3: Foto z akce Klubu rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, které se konalo 28. ledna 2006

Více

Junák svaz skautů a skautek ČR Plzeňský kraj Palackého tř. 16, PLZEŇ

Junák svaz skautů a skautek ČR Plzeňský kraj Palackého tř. 16, PLZEŇ Vyhláška Junáka svazu skautů a skautek ČR, Plzeňského kraje č. 01/2008, o rozdělování a přidělování dotací jejím organizačním jednotkám 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tato vyhláška vymezuje obecné podmínky pro

Více

Čím jsme užiteční? Poskytujeme školám nové, moderní, netradiční vzdělávání k odpovědnému chování člověka k životnímu prostředí.

Čím jsme užiteční? Poskytujeme školám nové, moderní, netradiční vzdělávání k odpovědnému chování člověka k životnímu prostředí. Výroční zpráva Čím jsme užiteční? Poskytujeme školám nové, moderní, netradiční vzdělávání k odpovědnému chování člověka k životnímu prostředí. y Jaké služby u nás školy naleznou? 1 2 3 Ekologické výukové

Více

Výroční zpráva za rok 2015

Výroční zpráva za rok 2015 Výroční zpráva za rok 2015 1 Slovo úvodem Rok 2015 byl druhým rokem, který jsme trávili v nových prostorech. Veřejnost si k nám opět našla cestu a díky přednáškové činnosti, nabídce cvičení a dalším aktivitám

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více

Občanské sdružení DOKOLEČKA Centrum pro rodinu Člen Sítě mateřských center VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 www.dokolecka.cz dokolecka@doubravcice.cz tel. 724 689 786 2 Obsah O nás..4 Základní údaje o sdružení;

Více

Nadcházející události

Nadcházející události Červenec - Srpen 2016 Školní zpravodaj Úvodní slovo Vážení rodiče, učitelé a přátele Waldorfu, poslední víkend před zahájením školního roku se konal adaptační pobyt rodin budoucích prvňáčků. Jeho vyvrcholením

Více

Ťapáč 2013. Výroční zpráva za rok 2013 Kmen Ťapáč

Ťapáč 2013. Výroční zpráva za rok 2013 Kmen Ťapáč Výroční zpráva za rok 2013 Kmen Ťapáč Část kmene- Hory 2013 1 Organizační struktura kmene Oficiální údaje: Název : Liga Lesní Moudrosti kmen Ťapáč Sídlo : Zázvorkova 1999 Praha 13, Lužiny 155 00 Statutární

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

Mateřské centrum Na Zámečku, Nové Město nad Metují. Výroční zpráva 2006

Mateřské centrum Na Zámečku, Nové Město nad Metují. Výroční zpráva 2006 Výroční zpráva 2006 Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnosti 3. Činnost v průběhu roku a) pravidelná b) mimořádné akce 4. Výhled na rok 2007 5. Finanční zpráva 6. Poděkování 7. Fotografie 1.

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 JUNÁK svaz skautů a skautek ČR, středisko Oheň Praha Na Chvalské tvrzi 860/4, 193 00 Praha 20 - Horní Počernice IČO: 638 34 910 ev.č. 119.27 Kdo jsme? Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Junák svaz

Více

Občanské sdružení OÁZA Mníšek pod Brdy Výroční zpráva 2012

Občanské sdružení OÁZA Mníšek pod Brdy Výroční zpráva 2012 Občanské sdružení OÁZA Mníšek pod Brdy Výroční zpráva 2012 V devátém roce své existence procházelo naše občanské sdružení generační obměnou, přičemž nadále nabízelo obyvatelům Mníšku a okolí zajímavé akce

Více

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne 17.3.2013 SOKOL / 2013 / Valná hromada OBSAH 1 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY TJ SOKOL MOHELNO... 2 1.1 Zahájení, přivítání hostů... 2 1.2 Volba předsednictva, návrhové,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Centrum pro restaurování a památkovou péči, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA Centrum pro restaurování a památkovou péči, o.p.s. 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA Centrum pro restaurování a památkovou péči, o.p.s. Úvod 2 Po předchozích letech, kdy Centrum pro restaurování zejména budovalo díky doplňkové činnosti své finanční zdroje, nastal v

Více

OBČANSKÉ SDRUŢENÍ POČÍTÁTE S NÁMI?

OBČANSKÉ SDRUŢENÍ POČÍTÁTE S NÁMI? OBČANSKÉ SDRUŢENÍ POČÍTÁTE S NÁMI? Obsah výroční zprávy 2009 Úvodní slovo 3 Historie sdružení 4 Poslání, cílová skupina 5 Členové sdružení 6 Činnost 7 Hospodaření sdružení 10 Identifikační údaje 11 Poděkování

Více

Junák - svaz skautů a skautek České republiky středisko Františka Pecháčka Bludov

Junák - svaz skautů a skautek České republiky středisko Františka Pecháčka Bludov Junák - svaz skautů a skautek České republiky středisko Františka Pecháčka Bludov Bludov 2013 Autor textů: Stanislav Balík - Ježek, za přispění Jana Juránka Hanese, Jiřího Znoje Cvrčka a Jaroslava Petříka

Více

STATISTICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE O POSKYTOVANÝCH SLUŽBÁCH ZA ROK 2013

STATISTICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE O POSKYTOVANÝCH SLUŽBÁCH ZA ROK 2013 STATISTICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE O POSKYTOVANÝCH SLUŽBÁCH ZA ROK 2013 Statistika za rok 2013 Celkový počet uživatelů služeb (žen, dětí, dalších členů ze sociálního okolí obětí domácího násilí) Počty uživatelů

Více

OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST RODIČŮ A PŘÍZNIVCŮ GYMNÁZIA ŠTERNBERK. Výroční zpráva O.p.s. rodičů a příznivců Gymnázia Šternberk za rok 2012

OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST RODIČŮ A PŘÍZNIVCŮ GYMNÁZIA ŠTERNBERK. Výroční zpráva O.p.s. rodičů a příznivců Gymnázia Šternberk za rok 2012 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST RODIČŮ A PŘÍZNIVCŮ GYMNÁZIA ŠTERNBERK Horní náměstí č. 5, 785 01 Šternberk tel.: 588 001 080, Fax: 588 001 059 e-mail: visnovska@sternberk.cz, novakova@gymst.cz Bankovní spojení:

Více

ROK 2010 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2010 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2010 NA ZÁMKU A V KULTUŘE Rok 2010 se nesl v duchu projektu Revitalizace a regenerace centra města, takţe počet akcí značně poklesl. Od jara se nekonaly téměř ţádné kulturní a společenské akce, zámek

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6.

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. PODĚKOVÁNÍ Výroční zpráva za rok 2014 Strana 2 (celkem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉHO SDRUŢENÍ BEZ NUDY ZA ROK 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉHO SDRUŢENÍ BEZ NUDY ZA ROK 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉHO SDRUŢENÍ BEZ NUDY ZA ROK 2007 BEZ NUDY 2007 OBČANSKÉ SDRUŢENÍ BEZ NUDY Adresa: Jankovcova 2451/45,415 01 Teplice Telefon: 602961762 IČO: 66090768 Registrace MV: II/S-OVS/1-32143/97-R

Více

Co najdete v tomto čísle: O oddíle - Registrace strana 2. O středisku strana 3. Z uplynulých akcí strana 4. Plány akcí na 2. pololetí strana 5-6

Co najdete v tomto čísle: O oddíle - Registrace strana 2. O středisku strana 3. Z uplynulých akcí strana 4. Plány akcí na 2. pololetí strana 5-6 Co najdete v tomto čísle: O oddíle - Registrace strana 2 O středisku strana 3 Z uplynulých akcí strana 4 Plány akcí na 2. pololetí strana 5-6 Pozvánka na akci strana 7 Úvodní slovo Vážení rodiče, posíláme

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 - Bwindi Orphans, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 - Bwindi Orphans, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2 ÚVODEM Občanské sdružení Bwindi Orphans bylo založeno v roce 2006 a výroční zpráva za rok 2007 je tedy první v naší historii. Koncem roku 2006 jsme měli v péči 30 dětí a během roku

Více