JUNÁK SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR STŘEDISKO PARKÁN POLNÁ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JUNÁK SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR STŘEDISKO PARKÁN POLNÁ"

Transkript

1 JUNÁK SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR STŘEDISKO PARKÁN POLNÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

2 Posláním Junáka je podporovat rozvoj osobnosti mladých lidí, jejich duchovních, mravních, intelektuálních, sociálních a tělesných schopností tak, aby byli po celý ţivot připraveni plnit povinnosti k sobě samým, bliţním, vlasti, přírodě a celému lidskému společenství v souladu s principy a metodami, stanovenými zakladateli skautského hnutí.

3 Skautské středisko PARKÁN Polná Obsah ÚVODNÍ SLOVO... 4 STŘEDISKO PARKÁN V ROCE ZÁKLADNÍ INFORMACE... 5 ŘÍDÍCÍ A KONTROLNÍ ORGÁNY STŘEDISKA... 5 STŘEDISKOVÉ AKCE A PROJEKTY ODDÍL SKAUTEK A SVĚTLUŠEK ODDÍL SKAUTŮ A VLČAT KMEN DOSPĚLÝCH RODINKY RC AUTOMODELÁŘSKÝ KLUB ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ Výroční zpráva

4 Skautské středisko PARKÁN Polná Úvodní slovo Váţení přátelé, rád bych se při této příleţitosti krátce zamyslel nad pojmem dobrovolnictví. Dobrovolníka můţeme vnímat jako člověka, který chce spoluvytvářet dění okolo sebe, který nechce být jen pasivním divákem či kritikem, ale aktivním tvůrcem, který svým přičiněním chce pomoci učinit svět o něco lepším, neţ jaký jej našel, mohu-li si dovolit citovat slova zakladatele skautského hnutí Roberta Baden-Powella. My skauti jsme se v souladu se svým posláním rozhodli učinit svět o něco lepším tím, ţe se chceme podílet na výchově mladé generace. Jenţe je tu jeden háček. Samotná idea nestačí, není samospásná. Teprve pokud ji dobře uchopíme, můţe se změnit v ţádoucí realitu. Pokud s ní (byť v dobrém úmyslu) nakládáme nešikovně či neuměle, můţeme způsobit více škody neţ uţitku. Jakkoliv tedy dobrovolnická činnost stojí na altruistických hodnotách na nadšení, ideálech, ochotě udělat něco pro druhé neopravňuje nás tato skutečnost k tomu, abychom naši činnost dělali špatně. Dobrovolnictví pro nás nesmí a nemůţe být omluvou pro nedůslednost, pro zlehčování a přehlíţení chyb nebo, jak je moderní říkat, pro neprofesionalitu. Proto jsem rád, ţe ve vedení oddílů a ve střediskové radě vidím opravdovou snahu o kvalitní program, o chuť věci zlepšovat. Za poslední roky si nevzpomínám na případ, kdy bychom dělali tzv. akci pro akci. Vţdy se snaţíme poctivě si zodpovědět důvody, proč danou věc dělat nebo ne. Za tento přístup, za upřednostňování kvality před kvantitou, chci všem vedoucím upřímně poděkovat a zároveň si přeju, aby to takto zůstalo i nadále. Ani chuť samotná však nestačí. Člověk, má-li konat zodpovědně, musí nejen chtít, ale i umět. Proto povaţuji za nutné se v tom, co děláme, průběţně vzdělávat a zdokonalovat. A jsem rád, ţe i v této rovině jsme neustrnuli. V rozsahu alespoň jednoho víkendu se v loňském roce zúčastnilo různých vzdělávacích akcí 7 vedoucích, z toho dvě rádkyně absolvovaly regulérní kurz pro vedení oddílů a druţin v rozsahu 11 dní. Rovněţ za tuto snahu chci všem poděkovat a ujistit, ţe středisko bude i nadále jakékoliv vzdělávací aktivity maximálně podporovat. A můj vzkaz na závěr? Uchovejme si hrdost na to, kým jsme a jakou věc děláme. Máme být na co hrdí. Současně neztraťme pokoru a vyvarujme se myšlenek na to, ţe uţ vše umíme, víme a děláme nejlépe. A vás, milí rodiče, přátelé a příznivci, prosím o jediné nebojte se nám sdělovat svůj názor na naši činnost. Budeme rádi jak za slova chvály a povzbuzení, tak za přínosnou kritiku. Přeji vám všechno dobré. V úctě Jiří Wasserbauer, vedoucí střediska 4 Výroční zpráva 2011

5 Středisko Parkán v roce 2011 Základní informace Junák svaz skautů a skautek ČR je občanské sdruţení zaloţené podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdruţování občanů. Středisko Parkán Polná je jeho základní organizační jednotkou s vlastní právní subjektivitou. Přímo nadřízenou jednotkou střediska je od roku 2007 junácký kraj Vysočina. V roce 2011 bylo ve středisku registrováno 91 členů, z toho 44 mladších 18 let. Působily zde dva dětské oddíly a klub dospělých. Středisko zastřešuje rovněţ činnost rodinek a automodelářského klubu, který sdruţuje zájemce napříč věkovými skupinami. Řídící a kontrolní orgány střediska Středisko je řízeno prostřednictvím střediskové rady, která se schází průměrně jednou za šest týdnů. Středisková rada má v současné době 10 členů. Skládá se z vedoucího střediska, jeho zástupce, vedoucích jednotlivých oddílů a členů rady. Úkolem střediskové rady je zejména rozhodovat o dalším směřování střediska ve všech oblastech jeho činnosti. Středisková rada dále můţe pro lepší organizaci své činnosti pověřit konkrétní osoby (členy i nečleny rady) výkonem tzv. zpravodajských funkcí např. funkcí výchovného zpravodaje nebo hospodáře. Tyto osoby pak mají na starosti určitou ucelenou oblast činnosti střediska. Kontrolní funkci plní na středisku revizní komise. Statutárním orgánem je vedoucí střediska, který je oprávněn jednat jménem střediska navenek. Složení střediskové rady a obsazení pozic zpravodajů Jiří Wasserbauer vedoucí střediska Karel Horský zástupce vedoucího střediska Eva Kousalová vedoucí oddílu světlušek a skautek Jiří Procházka vedoucí oddílu vlčat a skautů František Vacek vedoucí klubu dospělých Jana Horská členka rady a výchovná zpravodajka Václav Kratochvíl člen rady a správce základny Ochoz Jaroslav Kunc člen rady Vítězslav Kunc člen rady a organizační zpravodaj Vojtěch Kunc člen rady a správce klubovny a majetku Bohuslava Višinková hospodářka Zdenka Marková zdravotní zpravodajka Složení revizní komise Jaroslav Procházka předseda RK Tomáš Havlíček člen RK Výroční zpráva

6 Skautské středisko PARKÁN Polná Střediskové akce a projekty Skautský ples V pátek 28. ledna se konal devátý ročník skautského plesu, opět se skupinou Barel rock. Dětský karneval Shreka a Fiony Ve stejný víkend, v neděli 30. ledna jsme pořádali tradiční dětský karneval. Pro přibliţně 500 návštěvníků byla připravena spousta her a soutěţí, písničky, pohádka i tombola plná hraček. Regionální velká výměna zkušeností Počátkem března se čtyři vedoucí zúčastnili v Třebíči regionální velké výměny zkušeností, coţ je celokrajská akce pořádaná pro dobrovolníky pracující s dětmi a mládeţí. Tato akce si klade za cíl poskytnout prostor pro sdílení všech osvědčených nápadů a diskusi o praktických problémech z oblasti tvorby programu, propagace, financování, plánování apod., se kterými se neziskové organizace při své činnosti setkávají. Setkání našinců Třetí ročník akce, jejímţ nosným motivem je vzájemné setkání druţinových rádců s vedením oddílů a střediska a jejich vzájemná inspirace, se konal na Ochozi v termínu března. Květinový den V květnu jste jako jiţ několik předešlých let mohli potkat skautky a skauty s květinkami a pokladničkami. Letos jsme na fond Ligy proti rakovině odeslali přes Kč a rozdali 600 kytiček. 6 Výroční zpráva 2011

7 Odpoledne v Duhové školce Pro děti v mateřské školce jsme 2. června připravili odpoledne plné her a soutěţí na téma Bořek stavitel. Celou akci jsme pojali jako dárek ke Dni dětí. Zaznamenali jsme rekordní účast více neţ 100 soutěţících. Čekatelský lesní kurz Sursum Dvě rádkyně 1. oddílu Markéta Halíková a Gabriela Kuncová se zúčastnily čekatelského kurzu s názvem Sursum. Jeho součástí byl jarní víkend, týdenní letní táborový běh a podzimní víkend, na kterém obě dvě úspěšně sloţily čekatelskou zkoušku. Kurz má lidem zabývajícím se vedením oddílů a druţin pomoci rozšířit si své zkušenosti, dovednosti a vzdělání v oblastech pedagogiky, psychologie, metodiky tvorby programu, první pomoci, zásadách bezpečnosti a dalších oborech potřebných při činnosti s dětmi. Absorbona Uprostřed srpna se jiţ nejspíš natrvalo usadilo v našich kalendářích dvoudenní setkání oddílových rad, které organizujeme pod názvem Absorbona. Setkání bylo pojato jako výměna zkušeností mezi jednotlivými oddíly i lidmi navzájem. Zároveň jsme se dohodli na společných programových prioritách a akcích pro nadcházející skautský rok. Betlémské světlo Jako kaţdý rok jsme na Štědrý den rozdávali v chrámu Nanebevzetí Panny Marie světlo z Betléma. Pro tento symbol Vánoc si kaţdoročně přichází několik stovek lidí. Betlémské světlo jsme donesli rovněţ do domu s pečovatelskou sluţbou. Výroční zpráva

8 Skautské středisko PARKÁN Polná 1. oddíl skautek a světlušek Mladší světlušky - Veverky: Veronika Jakubů, Zuzana Kousalová, Lada a Magdaléna Kratochvílovy, Weronika Mikší, Sabina Růţičková, Martina Vacková, Tereza Zikmundová a Magda Neprašová. Starší světlušky - Čuníci: Aneţka Baráková, Eva Boháčková, Lenka Divišová, Aneta Havlíčková, Klára Hintenausová, Barbora Horská, Věra Schusterová, Ester Smerekovská, Katrin Šturcová. Skautky - Sedmikrásky: Michaela Boháčková, Ivana Cinková, Kateřina Halíková, Marie Kuncová, Andrea Munduchová, Michaela Prokešová, Marika Smerekovská, Adéla Šturcová. Rangers a vedení oddílu: Markéta Halíková, Jana Horská, Kateřina Kalábková, Eva Kousalová, Anna Kratochvílová, Pavla Kratochvílová, Blanka Kuncová, Gabriela Kuncová, Magdaléna Málková, Zdenka Marková, Hana Vavroušková. Loňský rok by se mohl jmenovat Shrečí. V celoroční hře se totiţ světlušky coby malé Fiony snaţily předělat rozmazlenou princeznu na milou společnici. A skautky zase bojovaly se zlobřími zlozvyky. Shrečí byl i karneval, se kterým velká část oddílu pomáhala a ta druhá se ho účastnila. V únoru jsme podnikly zimní společnou výpravu do Dobroutova. Tady jsme si nejen uţívaly zimních radovánek, ale také jsme oprášily místní loutkové divadlo. Z jara jsme podnikly průzkum tábořiště Velmezských skautů u Jabloňova. Svým remízkatým a baţinatým rázem nám krásně zapadl do Shrečí idylky a tak bylo rozhodnuto. Dubnová oddílovka měla ekologickopracovní nádech. Sbíraly jsme odpadky v Březině, ale nejen to. Snaţily jsme se také vnímat les všemi různými smysly. K jarním tradičním akcím patří Český den proti rakovině a dětský den ve školce. Letos se odehrával na statku farmáře Okurky. A myslím, ţe jej můţeme vyhodnotit jako úspěšný. A to nejen pro hojnou účast dětí, ale i jako náborovou akci. V květnu se skautky vypravily spolu se skauty na Svojsíkův závod. Letos do Velkého Meziříčí. A světlušky podnikly svou jarní výpravu s vlčaty na Ochoz na naší krásnou novou základnu. 8 Výroční zpráva 2011

9 Před táborem jsme měly společnou oddílovku v okolí Polné u Machova Březí, abychom se patřičně naladily na tábor. Ten byl na jiţ zmiňovaném tábořišti u Velkého Meziříčí. Zajezdily jsme si zde v nedaleké vsi na koních. Podnikly výlet do Velkého Meziříčí a s odborníkem téměř místním (Zdenka Marková a Toník) shlédly vše, co k shlédnutí bylo. Přeţily jsme chladné dny, bahenní koupele i další nástrahy. A celý tábor vyvrcholil úspěšnou Shrečí svatbou. Přibylo nám několik nových světlušek i skautek. A ty nejlepší získaly i Tři orlí pera. Největším táborovým hitem byly Ţáby v mixéru. Vrcholnou verzi tohoto představení měli moţnost shlédnout i rodiče a přátelé na návštěvním dni. V letošním školním roce máme celoroční hru pro světlušky pohádkovou s postavičkou Petra Pana a pro skautky takovou realističtější s panem ředitelem. Chystáme balón a loď a připravujeme se na cestu. Kam asi? Také očekáváme velký přelet starších světlušek ke skautkám. Tak uvidíme, jak to všechno přistane a kam to dopluje. Pavla Kratochvílová Výroční zpráva

10 Skautské středisko PARKÁN Polná 4. oddíl skautů a vlčat Vlčata: Kristián Horský, Vojtěch Beránek, Prokop Horský, Josef Polerecký, Vojtěch Boháček, Daniel Brukner, Vojtěch Smerekovský, Martin Kučera, Michal Havlíček, Milan Horský Skauti: Prokop Kunc, Kryštof Šmiraus, Filip Polerecký, Vojtěch Pospíšil, Lukáš Horský, Pavel Horský, Roman Diviš, Jan Zikmund, Daniel Kousal, David Peřina, Jan Prokeš, Marek Kousal Vedení oddílu: Josef Mutl, Jaroslav Kunc, Dominik Kousal, Rostislav Horský, Jiří Procházka, Tomáš Halík, Vojtěch Kunc, Jaroslav Procházka Uplynulý rok 2011 přinesl spoustu zajímavých akcí i nových lidí do našeho oddílu. Pojďme se na ně podívat. V lednu jsme uspořádali zimní oddílovku. Víkend jarních prázdnin jsme strávili na Ochozi, kde to ale na jaro rozhodně nevypadalo. A tak jsme si uţili i sněhu a ledu, skauti pak noční (a pro velký úspěch i časně ranní) hru v setmělém lese. V dubnu jsme se vydali na výpravu ke Kukli. V květnu vyrazili skauti se skautkami do Hrbova u Velkého Meziříčí na Svojsíkův závod. V červnu jsme s trojicí nejlepších v plnění úkolů do celoroční hry vyjeli na výlet na Mohelenskou hadcovou step a Dalešickou přehradu. Se zbytkem oddílu jsme ještě tentýţ víkend vyrazili na kolech na den otevřených dveří k větrným elektrárnám u Věţnic. Tábor jsme uspořádali tradičně v první polovině července, letos nás hostila Ochoz. Jako elfové jsme bojovali proti skřetům a snaţili se ochránit Středozem. Skauti si během tábora opět vyšlápli na třídenní puťáček, tentokrát do okolí Lipnice nad Sázavou. Během tábora jsme postavili z PET-lahví na rybníku vor, který nám, doufejme, poslouţí i tento rok. Jedno dopoledne jsme pomáhali pálit klest po těţbě v lese. Na tábořišti po nás zbyla nové lávka a brána táborového kruhu. Slibový oheň opět trochu zamíchal karty v oddíle. Čtyři vlčata sloţila svůj skautský slib, takţe nám z jejich druţiny zbyli pouze tři kluci. Poslední tři dny tábora jsme strávili spolu se skautkami, dosyta si uţili počasí, vodu, hry v lese i společné večery u ohně. Nový školní rok jsme zaznamenali výrazný nárůst členské základny. Přišlo sedm nových vlčat a jeden skaut, takţe kdyţ jsme se sešli všichni společně na první oddílovce u Věţničky, koukali jsme 10 Výroční zpráva 2011

11 na sebe jako na zjevení, kolik ţe nás to je. Vydali jsme se spolu na divoký západ a v kovbojském duchu se ponese celý tento rok. S příchodem mladších kluků (především prvňáci a druháci) uţ nám přestal vyhovovat model velkých společných oddílových akcí, a proto jsme se snaţili dělat je buď odděleně, nebo ve spolupráci s dívčím oddílem. Vlčata a světlušky vyrazili spolu do Ronova nad Doubravou, o týden později proběhla společná akce skautů a skautek v Chotěboři. Tam jsme se vydali hledat poklad hraběte Monte Christa do krásného podzimního údolí Doubravky. Také jsme si zahráli drsné rugby! V listopadu jsme se sešli se skauty na noční hru, při které měli dopadnout banditu, vlčata potom druhý den šla na lov bizonů. Vánoční oddílovku jsme uspořádali v klubovně. Přivezli jsme z Přibyslavi Betlémské světlo a i přes zákeřný vítr se nám ho na parkáně hradu podařilo předat holkám. U stromečku jsme si nadělili dárky a potom uspořádali malou vánoční hostinu. Během roku jsme se zapojili i do některých střediskových akcí, např. dětského karnevalu a odpoledne v MŠ. Také jsme s oddílovou radou uspořádali několik pracovně zábavných akcí pro utuţení kolektivu a zhodnocení a naplánování další činnosti. Jak bylo řečeno, oddíl nám opět výrazně omládl, přišly nové tváře. Jsem rád, ţe starší skauti mají chuť se zapojovat do oddílového dění a doufejme, ţe budou dál přinášet nové nápady. Děkuji všem vedoucím za práci a čas, který našemu oddílu věnují i všem klukům (i jejich rodičům), kteří do oddílu chodí, protoţe jinak bychom my vedoucí plnili čekárny na skautských úřadech práce. A jelikoţ práci máme, tak se do ní dáme. V tomto roce 2012 máme v plánu např. společné víkendy s dívčím oddílem, první společný puťák a pro několik našich nejmladších jejich první tábor. Takţe po vzoru V+W: Hej rup, kdo má sílu, hej rup, ruce k dílu! Jiří Procházka - Červ Výroční zpráva

12 Skautské středisko PARKÁN Polná Kmen dospělých Členové: František Vacek, Ludmila Vomlelová, Eva Hörnerová, Bohuslava Višinková, Ing. Josef Višinka, Marta Horská, MUDr. Zdenka Kazdová, Miroslav Votava, Jaroslava Oberreiterová, Libuše Rosůlková, Ing. Jan Bělohlávek, Ing. Jiří Sázavský leden březen duben květen novoroční vycházka Březinou do Věţničky pomoc při Tříkrálové sbírce úklid Betléma ze školské brány do depozitáře lednové setkání s jubilanty, přáteli a pomocníky pomoc při přípravě skautského plesu a dětského karnevalu pomoc při mistrovství RC modelů v sále Zámku účast a instalace na jarní výstavě klubu seniorů na návrh polenských skautů, Klubu Za historickou Polnou a ochotnického divadla byla udělena Čestná cena města Polná Františku Vackovi I. ročník Po stopách krále Jiřího za účasti asi čtyřiceti kostýmovaných účastníků s programem otevírání studánky v Panském lese s koulením vajíček a se scénkou O šípkové Růţence ve vlastní úpravě. pomoc při 15. ročníku celonárodní květinové sbírky 12 Výroční zpráva 2011

13 červen červenec srpen září říjen prosinec brigáda při pokládání dlaţby na chatě v Ochozi dětský den v Duhové školce středisková náborová akce na adresu UNICEF bylo odesláno sedm panenek pěší výlet pro skauty a veřejnost ke studánce Cikánka s výstupem hastrmana, řezníka a pocestného u brzkovského mostu a s cikánkou u studánky se zasvěceným výkladem J. Prchala vítání úplňku setkání posázavských hastrmanů s vodnickým pětibojem a malou scénkou hastrmana s babkou kořenářkou zavírání studánky jabkyjáda, scénka o veliké řepě Ţiţkovo kolečko v Přibyslavi pro nepříznivé počasí pouze setkání u Ţiţkovy mohyly a poté v klubovně přibyslavských oldskautů instalace Betléma ve školské bráně účast a instalace vánoční výstavy práce polenských řezbářů ve výstavní síni městského úřadu předvánoční setkání v klubovně s přáteli s čertovskou nadílkou Štědrý den vycházka do lesa se strojením stromečku pro zvířátka Ludmila Vomlelová - Lu Výroční zpráva

14 Skautské středisko PARKÁN Polná Rodinky Rok 2011 byl z hlediska kvantity uspořádaných akcí poněkud slabším rokem. Důraz bylo tedy nutné klást na kvalitu akcí. Akcemi vlastní produkce bylo pálení čarodějnic spojené s brigádnickou výpomocí na základně Ochoz, letní tábor ve Strašicích na Rokycansku a silvestrovské setkání v Jeníkově. Nemalá část členů Rodinek je současně během roku zapojena do střediskových akcí a činnosti v oddílech. První akcí bylo tedy pálení čarodějnic s brigádou na Ochozi. Proběhlo v termínu od pátku do neděle Jinak dobrou a pracovní náladu kazilo občasné pršení. Pod odborným vedením V.K. z Dobroutova byly realizovány přidělené úkoly v chatě a jejím okolí. Součástí víkendu byly téţ oslavy "filipojakubské noci" a také oslava desátých narozenin rodinkových trojčat (Barča, Milan, Marek). Nosnou akcí je kaţdoročně letní tábor. Tématem letošního setkání a táborové hry byla říše Inků. Tábor se konal ve Strašicích u Rokycan v druhém srpnovém týdnu. Obývali jsme budovu a přilehlou zahradu bývalé školy, která se nalézá přímo proti místnímu kostelu. Osazenstvo tábora činilo 14 dospělých a 28 dětí. Kaţdý táborový den měl své téma: Den 1. Slunce; Den 2. Titicaca; Den 3. Souhvězdí lamy, kipu; Den 4. Velký stavitel; Den 5. Zemědělci a chovatelé; Den 6. Machu Picchu, závěrečná fiesta. Přítomní Inkové byli přičleněni ke kmenům, které nesly jméno Urubamba (planina hadů), Kapak Tajtaj (mocný otec) a Maču Činča (starý jaguár). Během jednotlivých dnů jsme odhalovali a poznávali ţivot říše Inků. Pokoušeli jsme se pomocí kmenů stromů, kamenů, mechu, ale i lidských těl napodobit obrazce na bájné poušti Nazca, sestrojit vlastními silami vor k překonání jezera Titicaca, anebo rozpoznat souhvězdí na noční obloze. Vyzkoušeli jsme také vytvořit stavby starých Inků, barvení látek přírodními materiály a nechyběla ani výuka uzlového písma zvaného kipu. Vyvrcholením táborové hry byla cesta za zlatým pokladem Inků, kde bylo nutné podstoupit šiškovou válku a prokázat dovednost slaňování. 14 Výroční zpráva 2011

15 Prověřeným doplňkem všech táborníků je jízdní kolo, které nám i letos poslouţilo k výletům do blízkého i vzdálenějšího okolí. Zde je nutné podotknout, ţe někteří (jmenovitě Pavel, Lukáš a Jarda všichni Horských a Dominik Kousal) na něm urazili i vzdálenost z domova na tábořiště, coţ je cca 190 km. Zpestřením letošního tábora byly jednoznačně dvě trampolíny, které slouţily pro aktivní i pasivní odpočinek, a také volejbalové hřiště, které jsme hojně vyuţili. Vydařené bylo rovněţ přenocování uprostřed lesů pod širým nebem, které nám trochu zkalil igelit, to kdyby přišel k ránu déšť. Závěrečnou akcí roku 2011 bylo silvestrovské setkání v Jeníkově u Hlinska. Přestoţe zima na Vysočině nepředvedla vše, co umí, my jsme téměř vše, co umíme, předvedli. Vyrazili jsme s bruslemi na zamrzlý rybník, s lyţemi na zasněţenou sjezdovku a v plavkách do koupaliště v Hlinsku. Lukáš Horský Lux< Výroční zpráva

16 Skautské středisko PARKÁN Polná RC automodelářský klub V roce 2011 měl RC klub Polná 11 členů, z toho 6 dětí. Naše jiţ tradiční technická a sportovní činnost je zaměřena na dálkově řízené modely aut. V rámci klubu a krouţku pracují s vyspělou technikou a elektronikou jak děti, tak dospělí. V roce 2011 proběhly tyto pravidelné i jednorázové akce: Kaţdotýdenní krouţek v Lidovém domě celkem se uskutečnilo asi 40 schůzek. V průběhu roku jsme se zúčastnili 4 letních závodů seriálu Určice cup v příjemném prostředí na zahradě u Matějků. Dále sedmi závodů Valašského království, coţ je nejnavštěvovanější celozimní soutěţ v měřítku 1:18. Nejúspěšnější byl z našeho klubu Martin Myšička, který se jiţ dostal mezi elitu v kategorii Stock 4WD a celkově skončil na 4. místě. Naši borci, co absolvovali celý seriál, se umístili celkově takto: Martin Myšička - 4.místo Vladimír Vomlel - 6.místo Ondřej Vomlel - 7.místo Petr Novák - 8.místo V létě jsme si 4x zazávodili na soukromé dráze v Určicích pod širým nebem na zahradě u Matějků. V červnu jsme opět zorganizovali předváděcí akci s terénníma spalovacíma bugynama v Polné na náměstí při Městské slavnosti. 16 Výroční zpráva 2011

17 V září pak letní sezóna byla ukončena speciálními nočními jízdami v Určicích, kdy se závodilo potmě s modely nasvětlenými pomocí LED diod. Vyvrcholením letošní činnosti bylo opět dubnové 3. Mistrovství republiky v modelech v měřítku 1:18 - v Polné na Zámku. Nejúspěšnější z polenských závodníků byli v kategorii Stock 4WD: Ondřej Vomlel - 5.místo - starší ţáci Martin Myšička 3.místo mladší ţáci David Novák 6.místo mladší ţáci Jan Procházka - 6.místo starší ţáci Závod v Polné měl tentokrát několik novinek celosvětovou premiéru nové Formule 1:18, a další kategorie v měřítku 1:24 a 1:28. Podařilo se tak do Polné nalákat rekordních 84 startujících, coţ bylo na horní hranici kapacity závodu. Od října 2011 se nyní účastníme závodu seriálu Česko- Moravského poháru MICRO, který se koná v Polné, Zlíně a Pozděchově. Ke konci roku jsme zaujímali pozice na předních místech tabulky Martin Myšička v čele. Petr Novák pak pravidelně bojuje o přední pozice v měřítku 1:10 v Tamiya Cupu v Hrotovicích. Na rok 2012 máme v plánu : Mistrovství ČR MICRO Polná na Zámku Pravidelnou činnost kroužku Účast na závodech Polná, Zlín, Pozděchov, Určice a jinde Na klubových stránkách je moţno se dočíst mnoho dalších podrobností, shlédnout fotografie, videa apod. Vladimír Vomlel Výroční zpráva

18 Skautské středisko PARKÁN Polná Zpráva o hospodaření Středisko Parkán Polná vedlo v roce 2011 podvojné účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a navazující vyhláškou č. 504/2002 Sb. Jako součást zprávy tedy předkládáme dva základní hospodářské výkazy (rozvahu a výkaz zisku a ztráty), které jsme pro lepší vypovídací schopnost upravili a zjednodušili z hlediska jejich struktury. Rok 2011 byl po finanční stránce rokem stabilním, kdy se nám bez větších problémů podařilo finančně pokrýt veškeré plánované aktivity a část prostředků ušetřit do příštích let. Největší část rozpočtu tvoří pochopitelně náklady související s přímou činností tábory, oddílovými a druţinovými akcemi, chodem modelářského klubu. Náklady táborů činily celkem Kč, náklady ostatních akcí Kč. Tyto náklady jsou z větší části pokryty účastnickými poplatky a částečně pak z příspěvku Kraje Vysočina a města Polná. Samostatnou kapitolou jsou pak ples a dětský karneval náklady těchto akcí činily Kč, výnosy Kč. Čistý zisk je pouţit k financování běţného provozu. Znatelný kus rozpočtu nám opět ukousla údrţba tábořiště v Ochozi a klubovny celkem se jednalo o Kč. Náklady by byly ještě vyšší nebýt toho, ţe nemalou část řemeslných prací a materiálu získáváme darem. Tímto bychom chtěli všem dárcům, jejichţ úplný výčet naleznete na poslední straně této výroční zprávy, upřímně poděkovat. Zadarmo není ani běţný provoz klubovny (teplo, voda a elektřina). Ve financování našeho provozu nám velmi pomáhá dotace z MŠMT. Zmínit však musíme zejména podporu města Polná, které nám prostory kluboven poskytuje zdarma a kromě poskytování příspěvku na činnost nám tímto způsobem poskytuje další významný benefit ulevující našemu provoznímu rozpočtu. Kaţdý rok se snaţíme vyčlenit část prostředků na rozšíření a obnovení našeho vybavení. V roce 2011 se jednalo celkem o Kč, které byly pouţity mj. na nákup stanových celt, turistické GPS navigace nebo nového bojleru do klubovny. Z celkové hodnoty darů činily Kč dary finanční (určené zejména na chod automodelářského klubu) a Kč věcné dary do tomboly plesu a karnevalu. Z dárců bychom rádi vyzdvihnuli zejména generálního sponzora dětského karnevalu firmu SAVADA, spol. s r.o. 18 Výroční zpráva 2011

19 Rozvaha v Kč k k AKTIVA CELKEM Dlouhodobý majetek celkem z toho Stavby z toho Drobný dlouhodobý hmotný majetek z toho Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku Krátkodobý majetek celkem z toho Pohledávky - nárok na dotaci z rozpočtu Kraje Vysočina z toho Pokladna z toho Bankovní účet z toho Náklady příštích období PASIVA CELKEM Vlastní zdroje celkem z toho Vlastní jmění z toho Výsledek hospodaření Cizí zdroje celkem z toho Krátkodobé závazky - dodavatelé z toho Přijaté zálohy 500 z toho Dohadné účty pasivní 900 z toho Výnosy příštích období Výkaz zisku a ztráty za rok 2011 v Kč NÁKLADY CELKEM z toho Potraviny z toho Spotřební materiál z toho Pořízení drobného dlouhodobého hmotného majetku z toho Energie (teplo, voda, elektřina) z toho Cestovné a doprava z toho Nájemné a ubytování na akcích z toho Ostatní služby (vstupné, tisk, kapela na ples, vzdělávání, ) VÝNOSY CELKEM z toho Tržby z nájemného z toho Tržby z plesu a karnevalu z toho Účastnické poplatky z toho Dotace MŠMT z toho Příspěvek Kraje Vysočina z toho Příspěvek města Polná z toho Dary z toho Ostatní výnosy (registrace, úroky z účtu, ) VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Výroční zpráva

20 Děkujeme všem, kteří podporují naši činnost. Jsou to zejména: město Polná, Lesní druţstvo Polná, Kraj Vysočina, Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy, SAVADA, spol. s r.o., SAPELI a.s., Mlékárna Polná spol. s r.o., TKZ Polná spol. s r.o., EMCO, HASOFT s.r.o., EKO KOBA, s.r.o., nakladatelství Albatros, Elektro SPEKTRUM s.r.o., Mivokor s.r.o., Cukrárna U Radnice, Lékárna U kostela, Sport Otisková, Lékárna Hladík, KAZETO Přerov, Wlach transport, Tovys - hodinářství a zlatnictví, Textilie Minářová, Elektra Oberreiterová, Hračky-papír Šitavancová, Cukrárna na rynku, Galanterie Nela, Knihkupectví Kuba Pařízek, Computer music, Pleas, Adorah s. r.o., Dafeplast s.r.o., IP Izolace Polná, Elektro Marek, Květinka U růţe, Horpo, Květinka u kostela, Krmiva p. Vomela, I.D.C. Praha, nakladatelství Svojtka & Co., Moravská ústředna, Čalounictví Staník, Quelle, Hudebniny Jan Kunc, Second-hand Marková, Textil Štérová-Laštovičková, TEAK Polná, RENOT, Obchod Pracovní oděvy, Hart psí prodejna, Zdravíčko Göthová, Brassica-Pap, Česká pošta s.p. Dále bychom chtěli poděkovat Věře a Aloisi Kuncovým, Martě a Josefu Málkovým a p. Josefu Andělovi za pomoc s přípravou plesu, Ing. Pavlu Svobodovi, p. Janu Andělovi, Ing. Ivo Řehákovi, p. Františku Talpovi, p. Miloši Broţkovi a p. Romanu Šléglovi za pomoc s úpravami klubovny a táborové základny Ochoz a všem, kteří nám v minulém roce věnovali svůj čas, své nápady a postřehy, svou pomocnou ruku. J U N Á K - S V A Z S K A U T Ů A S K A U T E K ČR S T Ř E D I S K O PA R K Á N P O L N Á Indusova 210, Polná IČO: Evidenční číslo Kontakt: Jiří Wasserbauer, tel Parkán 2012

JUNÁK SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR STŘEDISKO PARKÁN POLNÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Obsah ÚVODNÍ SLOVO... 3 STŘEDISKO PARKÁN V ROCE 2010... 4 ZÁKLADNÍ INFORMACE... 4 ŘÍDÍCÍ A KONTROLNÍ ORGÁNY STŘEDISKA... 4 OSLAVY

Více

Autoři fotografií a nepodepsaných textů: Lenka Greplová, Pavel Navrátil, archivy oddílů

Autoři fotografií a nepodepsaných textů: Lenka Greplová, Pavel Navrátil, archivy oddílů Obsah 3 Skauting a středisko Moravská Třebová 4 Akce pro veřejnost 7 Akce našeho střediska 10 I. oddíl Bílá stopa 12 II. oddíl 14 III. oddíl Patoca 16 IV. oddíl Jamamby 18 VI. oddíl 19 Klub oldskautů 20

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Junák český skaut, středisko Oheň Horní Počernice, z. s. Na Chvalské tvrzi 860/4, 193 00 Praha 20 - Horní Počernice IČO: 638 34 910 Kdo jsme? Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Junák český skaut, z.

Více

Salesiánské hnutí mládeže

Salesiánské hnutí mládeže Salesiánské hnutí mládeže Výroční zpráva 2005 Salesiánské hnutí mládeže (dále jen SHM) je organizací mladých lidí, kteří se angažují ve výchovné práci mezi dětmi a mládeží v křesťanském duchu. Jejich pozornost

Více

PŘELOM HOSPODÁŘSKÉ KRIZE?

PŘELOM HOSPODÁŘSKÉ KRIZE? prosinec Váţení občané, dovolte mi, abych Vám popřál klidné proţití vánočních svátků, hodně štěstí, zdraví a pracovních úspěchů v novém roce. Současně s tímto přáním umisťujeme na titulní stránku zpravodaje,

Více

Oucmanický zpravodaj leden 2014

Oucmanický zpravodaj leden 2014 Leden 24. 1. 2014 Kalendář akcí 1. pololetí 2014 Hasičský ples SDH Leden Přednáška o zdraví p. Opat Seniorský klub Únor Zpívání s harmonikou Seniorský klub Únor Beseda nad kronikou Seniorský klub Únor

Více

KRONIKA MĚSTA ŠTÍTY ROK 2007

KRONIKA MĚSTA ŠTÍTY ROK 2007 KRONIKA MĚSTA ŠTÍTY ROK 2007 1 I. ÚVOD Mezinárodní situace Rok 2007 ve světě se dá označit stejně napjatý jako rok předešlý. 30.12.2006 byl ve svých 69 letech oběšením popraven bývalý prezident Iráku Saddám

Více

Vlaštovka. ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2011/2012

Vlaštovka. ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2011/2012 Vlaštovka ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2011/2012 - 2 - KŘÍŢOVKA S HÁDANKOU Kdyţ v následující tabulce zaškrtneš slova napsaná vlevo, můţeš si přečíst zbytek tajenky (rozluštění hádanky).

Více

OBSAH. (Stěhování do nových prostor)

OBSAH. (Stěhování do nových prostor) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBSAH Úvodní slovo str. 3 Kdo jsme str. 3 Poslání a cíle str. 3 Historie str. 3 Bez lidí by nebylo Pexeso str. 3 Organizační struktura str. 5 Shrnutí roku 2011 str. 6 Výhled 2012 str.

Více

Salesiánské hnutí mládeže

Salesiánské hnutí mládeže Salesiánské hnutí mládeže Výroční zpráva 2006 Salesiánské hnutí mládeže (dále jen SHM) je organizací mladých lidí, kteří se angažují ve výchovné práci mezi dětmi a mládeží v křesťanském duchu. Jejich pozornost

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Junák -svaz skautů a skautek ČR. Středisko sdružuje následující oddíly: Velikost členské základny:

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Junák -svaz skautů a skautek ČR. Středisko sdružuje následující oddíly: Velikost členské základny: VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 JUNÁK - svaz skautů a skautek České republiky středisko Moravská Orlice Moravské Budějovice IČ: 60418648 Organizační číslo jednotky: 614.04 č.ú. 1400002472/7940 Junák -svaz skautů a

Více

Ocelové sny Pavla Tasovského. ČÍSLO 6 / ROČNÍK XVI ČERVEN 2014 Cena 8 Kč. www.mesto-lipnik.cz

Ocelové sny Pavla Tasovského. ČÍSLO 6 / ROČNÍK XVI ČERVEN 2014 Cena 8 Kč. www.mesto-lipnik.cz www.mesto-lipnik.cz ČÍSLO 6 / ROČNÍK XVI ČERVEN 2014 Cena 8 Kč Detail plastiky Bojovník Pavla Tasovského, foto archiv autora Ocelové sny Pavla Tasovského Od středy 28. května je v přízemí galerie Konírna

Více

Obsah Úvodní slovo... 3 Základní údaje... 4 Bethesda domov pro seniory... 5 Kruh přátel Bethesdy... 7 Centrum Slunečnice... 8 Chráněné bydlení na

Obsah Úvodní slovo... 3 Základní údaje... 4 Bethesda domov pro seniory... 5 Kruh přátel Bethesdy... 7 Centrum Slunečnice... 8 Chráněné bydlení na Obsah Úvodní slovo... 3 Základní údaje... 4 Bethesda domov pro seniory... 5 Kruh přátel Bethesdy... 7 Centrum Slunečnice... 8 Chráněné bydlení na Xaverově... 11 Pobyty... 13 Pobočka Diakonie CB v Hrádku...

Více

Zpráva o činnosti 2012

Zpráva o činnosti 2012 Zpráva o činnosti 2012 český západ o.s. Mít život ve svých rukou OBSAH Výlet pro předškoláky do Karlových Varů

Více

Základní škola Jana Noháče Školní 16, Břeclav 3. Výroční zpráva školy za školní rok 2013 / 2014

Základní škola Jana Noháče Školní 16, Břeclav 3. Výroční zpráva školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola Jana Noháče Školní 16, Břeclav 3 Výroční zpráva školy za školní rok 2013 / 2014 podle zákona 561/2004 Sb. ve znění dalších předpisů 10 odst. 3 Obssah:: charakteristika školy o obecně o vybavenost

Více

Stop novým automatům ve městě

Stop novým automatům ve městě Informační měsíčník města Lovosice náklad 3 800 ks do všech domácností ZDARMA ročník 2 číslo 5 květen 2012 Aktuality Město Organizace Sport Mateřinky ve městě Jak bude vypadat park? Hospic sv. Štěpána

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA KOLPINGOVA DÍLA ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA KOLPINGOVA DÍLA ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA KOLPINGOVA DÍLA ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2013 OBSAH Úvodní slovo Kolpingovo dílo České republiky Kolpingovo dílo ve světě Adolph Kolping Kolpingovo dílo v roce 2013 Terapeutická komunita Sejřek

Více

SLOVO STAROSTY. Jaroslav Raba

SLOVO STAROSTY. Jaroslav Raba SLOVO STAROSTY Váţení spoluobčané, máme za sebou důleţitou událost, která bude ovlivňovat budoucnost naší obce v následujících čtyřech letech. Dovolte mi, abych na úvod tohoto článku upřímně poděkoval

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SLAPY VÝROČNÍ ZPRÁVA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SLAPY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SLAPY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 / 2010 Obsah Obsah... 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 3 PODMÍNKY PRO VÝUKU... 3 SCHVÁLENÁ VZDĚLÁVACÍ KONCEPCE... 4 POČTY ŢÁKŮ VE ŠKOLE... 4 POČTY DĚTÍ

Více

Výroční zpráva 2002. Klub maminek Balónek

Výroční zpráva 2002. Klub maminek Balónek Výroční zpráva 2002 Klub maminek Balónek Kontaktní a identifikační data KMB Název občanského sdruţení: Klub maminek Balónek Číslo a datum registrace: II/S-OVS/1-32013/97-R, Ministerstvo vnitra, 26.2.1997

Více

Výroční zpráva Pionýr 2003 Organizační výstavba

Výroční zpráva Pionýr 2003 Organizační výstavba Výroční zpráva Pionýr 2003 Organizační výstavba Jsme sdružením dobrovolným, otevřeným hájíme zájmy nejen svých členů, ale i ostatních dětí. Své akce nabízíme i neorganizovaným dětem a mládeži, zabýváme

Více

Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí

Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí 7 8 2014 Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí zdarma Sokol Gymnastika UDG Dobříšský sportovec Vzpomínka na Májovky 24. 5. 2014 www.listy.dobris.net www.mestodobris.cz Orel Hudba Praha Letos s podtitulem:

Více

Přibyslavský. www.pribyslav.cz KVĚTEN 2014 ČÍSLO 281. Přibyslavský kaleidoskop. str. 2

Přibyslavský. www.pribyslav.cz KVĚTEN 2014 ČÍSLO 281. Přibyslavský kaleidoskop. str. 2 Přibyslavský O B Č A S N Í K KVĚTEN 2014 ROČNÍK XXIV ČÍSLO 281 ZDARMA Přibyslavský kaleidoskop str. 2 Vyplatily se soutěže na výběr dodavatele elektrických energií? str. 3 Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY , VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Vypracoval: Mgr. Marek Tvrdoň, ředitel školy Kunovice, srpen 2013 Výroční zprávu projednala Pedagogická rada školy dne 28. 8. 2013 a schválila

Více

Obsah. Humanitární pomoc... 22 Kancelář Diakonie CB... 23 Celkový přehled hospodaření... 24 Výsledovka... 26 Zpráva auditora... 27

Obsah. Humanitární pomoc... 22 Kancelář Diakonie CB... 23 Celkový přehled hospodaření... 24 Výsledovka... 26 Zpráva auditora... 27 Obsah Úvodní slovo... 3 Základní údaje... 4 Bethesda domov pro seniory... 5 Kruh přátel Bethesdy... 7 Centrum Slunečnice... 8 Chráněné bydlení na Xaverově... 11 Pobyty... 13 Pobočka DCB v Kolíně... 15

Více

Radnice bude s lidmi komunikovat v novém

Radnice bude s lidmi komunikovat v novém Informační měsíčník města Lovosice náklad 3 800 ks do všech domácností ZDARMA ročník 2 číslo 3 březen 2012 Aktuality Rozhovor Soutěţ Sport Ţáků prvních tříd Ředitel Štyks opouští Nejlepším chemikem Lovosičtí

Více

Úvodní slovo. obsah. Výroční zpráva Diakonie Církve bratrské

Úvodní slovo. obsah. Výroční zpráva Diakonie Církve bratrské ii obsah Úvodní slovo...1 Základní údaje...2 Bethesda domov pro seniory...3 Kruh přátel Bethesdy...4 Centrum Slunečnice...5 Chráněné bydlení na Xaverově...8 Pobyty...9 Pobočka Diakonie CB v Hrádku...11

Více

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ÚNOR 2015 ČÍSLO 290. Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ÚNOR 2015 ČÍSLO 290. Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3 Přibyslavský O B Č A S N Í K ÚNOR 2015 ROČNÍK XXV ČÍSLO 290 ZDARMA Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3 Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů

Více

OBZOR. Tříkrálová sbírka na MěÚ. Foto: J. Chalupná

OBZOR. Tříkrálová sbírka na MěÚ. Foto: J. Chalupná HORAŽĎOVICKÝ LEDEN 2010 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU REVITALIZACE NÁMĚSTÍ STR. 1, 2, 19 Z RADNICE STR. 7 11 TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA STR. 14 15 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY KANICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY KANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY KANICE Školní rok 2010/2011 OBSAH I. Základní charakteristika školy... 3 II. Údaje o pracovnících školy... 8 III. Výsledky výchovy a vzdělávání... 14 IV. Údaje

Více