JUNÁK SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR STŘEDISKO PARKÁN POLNÁ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JUNÁK SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR STŘEDISKO PARKÁN POLNÁ"

Transkript

1 JUNÁK SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR STŘEDISKO PARKÁN POLNÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

2 Posláním Junáka je podporovat rozvoj osobnosti mladých lidí, jejich duchovních, mravních, intelektuálních, sociálních a tělesných schopností tak, aby byli po celý ţivot připraveni plnit povinnosti k sobě samým, bliţním, vlasti, přírodě a celému lidskému společenství v souladu s principy a metodami, stanovenými zakladateli skautského hnutí.

3 Skautské středisko PARKÁN Polná Obsah ÚVODNÍ SLOVO... 4 STŘEDISKO PARKÁN V ROCE ZÁKLADNÍ INFORMACE... 5 ŘÍDÍCÍ A KONTROLNÍ ORGÁNY STŘEDISKA... 5 STŘEDISKOVÉ AKCE A PROJEKTY ODDÍL SKAUTEK A SVĚTLUŠEK ODDÍL SKAUTŮ A VLČAT KMEN DOSPĚLÝCH RODINKY RC AUTOMODELÁŘSKÝ KLUB ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ Výroční zpráva

4 Skautské středisko PARKÁN Polná Úvodní slovo Váţení přátelé, rád bych se při této příleţitosti krátce zamyslel nad pojmem dobrovolnictví. Dobrovolníka můţeme vnímat jako člověka, který chce spoluvytvářet dění okolo sebe, který nechce být jen pasivním divákem či kritikem, ale aktivním tvůrcem, který svým přičiněním chce pomoci učinit svět o něco lepším, neţ jaký jej našel, mohu-li si dovolit citovat slova zakladatele skautského hnutí Roberta Baden-Powella. My skauti jsme se v souladu se svým posláním rozhodli učinit svět o něco lepším tím, ţe se chceme podílet na výchově mladé generace. Jenţe je tu jeden háček. Samotná idea nestačí, není samospásná. Teprve pokud ji dobře uchopíme, můţe se změnit v ţádoucí realitu. Pokud s ní (byť v dobrém úmyslu) nakládáme nešikovně či neuměle, můţeme způsobit více škody neţ uţitku. Jakkoliv tedy dobrovolnická činnost stojí na altruistických hodnotách na nadšení, ideálech, ochotě udělat něco pro druhé neopravňuje nás tato skutečnost k tomu, abychom naši činnost dělali špatně. Dobrovolnictví pro nás nesmí a nemůţe být omluvou pro nedůslednost, pro zlehčování a přehlíţení chyb nebo, jak je moderní říkat, pro neprofesionalitu. Proto jsem rád, ţe ve vedení oddílů a ve střediskové radě vidím opravdovou snahu o kvalitní program, o chuť věci zlepšovat. Za poslední roky si nevzpomínám na případ, kdy bychom dělali tzv. akci pro akci. Vţdy se snaţíme poctivě si zodpovědět důvody, proč danou věc dělat nebo ne. Za tento přístup, za upřednostňování kvality před kvantitou, chci všem vedoucím upřímně poděkovat a zároveň si přeju, aby to takto zůstalo i nadále. Ani chuť samotná však nestačí. Člověk, má-li konat zodpovědně, musí nejen chtít, ale i umět. Proto povaţuji za nutné se v tom, co děláme, průběţně vzdělávat a zdokonalovat. A jsem rád, ţe i v této rovině jsme neustrnuli. V rozsahu alespoň jednoho víkendu se v loňském roce zúčastnilo různých vzdělávacích akcí 7 vedoucích, z toho dvě rádkyně absolvovaly regulérní kurz pro vedení oddílů a druţin v rozsahu 11 dní. Rovněţ za tuto snahu chci všem poděkovat a ujistit, ţe středisko bude i nadále jakékoliv vzdělávací aktivity maximálně podporovat. A můj vzkaz na závěr? Uchovejme si hrdost na to, kým jsme a jakou věc děláme. Máme být na co hrdí. Současně neztraťme pokoru a vyvarujme se myšlenek na to, ţe uţ vše umíme, víme a děláme nejlépe. A vás, milí rodiče, přátelé a příznivci, prosím o jediné nebojte se nám sdělovat svůj názor na naši činnost. Budeme rádi jak za slova chvály a povzbuzení, tak za přínosnou kritiku. Přeji vám všechno dobré. V úctě Jiří Wasserbauer, vedoucí střediska 4 Výroční zpráva 2011

5 Středisko Parkán v roce 2011 Základní informace Junák svaz skautů a skautek ČR je občanské sdruţení zaloţené podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdruţování občanů. Středisko Parkán Polná je jeho základní organizační jednotkou s vlastní právní subjektivitou. Přímo nadřízenou jednotkou střediska je od roku 2007 junácký kraj Vysočina. V roce 2011 bylo ve středisku registrováno 91 členů, z toho 44 mladších 18 let. Působily zde dva dětské oddíly a klub dospělých. Středisko zastřešuje rovněţ činnost rodinek a automodelářského klubu, který sdruţuje zájemce napříč věkovými skupinami. Řídící a kontrolní orgány střediska Středisko je řízeno prostřednictvím střediskové rady, která se schází průměrně jednou za šest týdnů. Středisková rada má v současné době 10 členů. Skládá se z vedoucího střediska, jeho zástupce, vedoucích jednotlivých oddílů a členů rady. Úkolem střediskové rady je zejména rozhodovat o dalším směřování střediska ve všech oblastech jeho činnosti. Středisková rada dále můţe pro lepší organizaci své činnosti pověřit konkrétní osoby (členy i nečleny rady) výkonem tzv. zpravodajských funkcí např. funkcí výchovného zpravodaje nebo hospodáře. Tyto osoby pak mají na starosti určitou ucelenou oblast činnosti střediska. Kontrolní funkci plní na středisku revizní komise. Statutárním orgánem je vedoucí střediska, který je oprávněn jednat jménem střediska navenek. Složení střediskové rady a obsazení pozic zpravodajů Jiří Wasserbauer vedoucí střediska Karel Horský zástupce vedoucího střediska Eva Kousalová vedoucí oddílu světlušek a skautek Jiří Procházka vedoucí oddílu vlčat a skautů František Vacek vedoucí klubu dospělých Jana Horská členka rady a výchovná zpravodajka Václav Kratochvíl člen rady a správce základny Ochoz Jaroslav Kunc člen rady Vítězslav Kunc člen rady a organizační zpravodaj Vojtěch Kunc člen rady a správce klubovny a majetku Bohuslava Višinková hospodářka Zdenka Marková zdravotní zpravodajka Složení revizní komise Jaroslav Procházka předseda RK Tomáš Havlíček člen RK Výroční zpráva

6 Skautské středisko PARKÁN Polná Střediskové akce a projekty Skautský ples V pátek 28. ledna se konal devátý ročník skautského plesu, opět se skupinou Barel rock. Dětský karneval Shreka a Fiony Ve stejný víkend, v neděli 30. ledna jsme pořádali tradiční dětský karneval. Pro přibliţně 500 návštěvníků byla připravena spousta her a soutěţí, písničky, pohádka i tombola plná hraček. Regionální velká výměna zkušeností Počátkem března se čtyři vedoucí zúčastnili v Třebíči regionální velké výměny zkušeností, coţ je celokrajská akce pořádaná pro dobrovolníky pracující s dětmi a mládeţí. Tato akce si klade za cíl poskytnout prostor pro sdílení všech osvědčených nápadů a diskusi o praktických problémech z oblasti tvorby programu, propagace, financování, plánování apod., se kterými se neziskové organizace při své činnosti setkávají. Setkání našinců Třetí ročník akce, jejímţ nosným motivem je vzájemné setkání druţinových rádců s vedením oddílů a střediska a jejich vzájemná inspirace, se konal na Ochozi v termínu března. Květinový den V květnu jste jako jiţ několik předešlých let mohli potkat skautky a skauty s květinkami a pokladničkami. Letos jsme na fond Ligy proti rakovině odeslali přes Kč a rozdali 600 kytiček. 6 Výroční zpráva 2011

7 Odpoledne v Duhové školce Pro děti v mateřské školce jsme 2. června připravili odpoledne plné her a soutěţí na téma Bořek stavitel. Celou akci jsme pojali jako dárek ke Dni dětí. Zaznamenali jsme rekordní účast více neţ 100 soutěţících. Čekatelský lesní kurz Sursum Dvě rádkyně 1. oddílu Markéta Halíková a Gabriela Kuncová se zúčastnily čekatelského kurzu s názvem Sursum. Jeho součástí byl jarní víkend, týdenní letní táborový běh a podzimní víkend, na kterém obě dvě úspěšně sloţily čekatelskou zkoušku. Kurz má lidem zabývajícím se vedením oddílů a druţin pomoci rozšířit si své zkušenosti, dovednosti a vzdělání v oblastech pedagogiky, psychologie, metodiky tvorby programu, první pomoci, zásadách bezpečnosti a dalších oborech potřebných při činnosti s dětmi. Absorbona Uprostřed srpna se jiţ nejspíš natrvalo usadilo v našich kalendářích dvoudenní setkání oddílových rad, které organizujeme pod názvem Absorbona. Setkání bylo pojato jako výměna zkušeností mezi jednotlivými oddíly i lidmi navzájem. Zároveň jsme se dohodli na společných programových prioritách a akcích pro nadcházející skautský rok. Betlémské světlo Jako kaţdý rok jsme na Štědrý den rozdávali v chrámu Nanebevzetí Panny Marie světlo z Betléma. Pro tento symbol Vánoc si kaţdoročně přichází několik stovek lidí. Betlémské světlo jsme donesli rovněţ do domu s pečovatelskou sluţbou. Výroční zpráva

8 Skautské středisko PARKÁN Polná 1. oddíl skautek a světlušek Mladší světlušky - Veverky: Veronika Jakubů, Zuzana Kousalová, Lada a Magdaléna Kratochvílovy, Weronika Mikší, Sabina Růţičková, Martina Vacková, Tereza Zikmundová a Magda Neprašová. Starší světlušky - Čuníci: Aneţka Baráková, Eva Boháčková, Lenka Divišová, Aneta Havlíčková, Klára Hintenausová, Barbora Horská, Věra Schusterová, Ester Smerekovská, Katrin Šturcová. Skautky - Sedmikrásky: Michaela Boháčková, Ivana Cinková, Kateřina Halíková, Marie Kuncová, Andrea Munduchová, Michaela Prokešová, Marika Smerekovská, Adéla Šturcová. Rangers a vedení oddílu: Markéta Halíková, Jana Horská, Kateřina Kalábková, Eva Kousalová, Anna Kratochvílová, Pavla Kratochvílová, Blanka Kuncová, Gabriela Kuncová, Magdaléna Málková, Zdenka Marková, Hana Vavroušková. Loňský rok by se mohl jmenovat Shrečí. V celoroční hře se totiţ světlušky coby malé Fiony snaţily předělat rozmazlenou princeznu na milou společnici. A skautky zase bojovaly se zlobřími zlozvyky. Shrečí byl i karneval, se kterým velká část oddílu pomáhala a ta druhá se ho účastnila. V únoru jsme podnikly zimní společnou výpravu do Dobroutova. Tady jsme si nejen uţívaly zimních radovánek, ale také jsme oprášily místní loutkové divadlo. Z jara jsme podnikly průzkum tábořiště Velmezských skautů u Jabloňova. Svým remízkatým a baţinatým rázem nám krásně zapadl do Shrečí idylky a tak bylo rozhodnuto. Dubnová oddílovka měla ekologickopracovní nádech. Sbíraly jsme odpadky v Březině, ale nejen to. Snaţily jsme se také vnímat les všemi různými smysly. K jarním tradičním akcím patří Český den proti rakovině a dětský den ve školce. Letos se odehrával na statku farmáře Okurky. A myslím, ţe jej můţeme vyhodnotit jako úspěšný. A to nejen pro hojnou účast dětí, ale i jako náborovou akci. V květnu se skautky vypravily spolu se skauty na Svojsíkův závod. Letos do Velkého Meziříčí. A světlušky podnikly svou jarní výpravu s vlčaty na Ochoz na naší krásnou novou základnu. 8 Výroční zpráva 2011

9 Před táborem jsme měly společnou oddílovku v okolí Polné u Machova Březí, abychom se patřičně naladily na tábor. Ten byl na jiţ zmiňovaném tábořišti u Velkého Meziříčí. Zajezdily jsme si zde v nedaleké vsi na koních. Podnikly výlet do Velkého Meziříčí a s odborníkem téměř místním (Zdenka Marková a Toník) shlédly vše, co k shlédnutí bylo. Přeţily jsme chladné dny, bahenní koupele i další nástrahy. A celý tábor vyvrcholil úspěšnou Shrečí svatbou. Přibylo nám několik nových světlušek i skautek. A ty nejlepší získaly i Tři orlí pera. Největším táborovým hitem byly Ţáby v mixéru. Vrcholnou verzi tohoto představení měli moţnost shlédnout i rodiče a přátelé na návštěvním dni. V letošním školním roce máme celoroční hru pro světlušky pohádkovou s postavičkou Petra Pana a pro skautky takovou realističtější s panem ředitelem. Chystáme balón a loď a připravujeme se na cestu. Kam asi? Také očekáváme velký přelet starších světlušek ke skautkám. Tak uvidíme, jak to všechno přistane a kam to dopluje. Pavla Kratochvílová Výroční zpráva

10 Skautské středisko PARKÁN Polná 4. oddíl skautů a vlčat Vlčata: Kristián Horský, Vojtěch Beránek, Prokop Horský, Josef Polerecký, Vojtěch Boháček, Daniel Brukner, Vojtěch Smerekovský, Martin Kučera, Michal Havlíček, Milan Horský Skauti: Prokop Kunc, Kryštof Šmiraus, Filip Polerecký, Vojtěch Pospíšil, Lukáš Horský, Pavel Horský, Roman Diviš, Jan Zikmund, Daniel Kousal, David Peřina, Jan Prokeš, Marek Kousal Vedení oddílu: Josef Mutl, Jaroslav Kunc, Dominik Kousal, Rostislav Horský, Jiří Procházka, Tomáš Halík, Vojtěch Kunc, Jaroslav Procházka Uplynulý rok 2011 přinesl spoustu zajímavých akcí i nových lidí do našeho oddílu. Pojďme se na ně podívat. V lednu jsme uspořádali zimní oddílovku. Víkend jarních prázdnin jsme strávili na Ochozi, kde to ale na jaro rozhodně nevypadalo. A tak jsme si uţili i sněhu a ledu, skauti pak noční (a pro velký úspěch i časně ranní) hru v setmělém lese. V dubnu jsme se vydali na výpravu ke Kukli. V květnu vyrazili skauti se skautkami do Hrbova u Velkého Meziříčí na Svojsíkův závod. V červnu jsme s trojicí nejlepších v plnění úkolů do celoroční hry vyjeli na výlet na Mohelenskou hadcovou step a Dalešickou přehradu. Se zbytkem oddílu jsme ještě tentýţ víkend vyrazili na kolech na den otevřených dveří k větrným elektrárnám u Věţnic. Tábor jsme uspořádali tradičně v první polovině července, letos nás hostila Ochoz. Jako elfové jsme bojovali proti skřetům a snaţili se ochránit Středozem. Skauti si během tábora opět vyšlápli na třídenní puťáček, tentokrát do okolí Lipnice nad Sázavou. Během tábora jsme postavili z PET-lahví na rybníku vor, který nám, doufejme, poslouţí i tento rok. Jedno dopoledne jsme pomáhali pálit klest po těţbě v lese. Na tábořišti po nás zbyla nové lávka a brána táborového kruhu. Slibový oheň opět trochu zamíchal karty v oddíle. Čtyři vlčata sloţila svůj skautský slib, takţe nám z jejich druţiny zbyli pouze tři kluci. Poslední tři dny tábora jsme strávili spolu se skautkami, dosyta si uţili počasí, vodu, hry v lese i společné večery u ohně. Nový školní rok jsme zaznamenali výrazný nárůst členské základny. Přišlo sedm nových vlčat a jeden skaut, takţe kdyţ jsme se sešli všichni společně na první oddílovce u Věţničky, koukali jsme 10 Výroční zpráva 2011

11 na sebe jako na zjevení, kolik ţe nás to je. Vydali jsme se spolu na divoký západ a v kovbojském duchu se ponese celý tento rok. S příchodem mladších kluků (především prvňáci a druháci) uţ nám přestal vyhovovat model velkých společných oddílových akcí, a proto jsme se snaţili dělat je buď odděleně, nebo ve spolupráci s dívčím oddílem. Vlčata a světlušky vyrazili spolu do Ronova nad Doubravou, o týden později proběhla společná akce skautů a skautek v Chotěboři. Tam jsme se vydali hledat poklad hraběte Monte Christa do krásného podzimního údolí Doubravky. Také jsme si zahráli drsné rugby! V listopadu jsme se sešli se skauty na noční hru, při které měli dopadnout banditu, vlčata potom druhý den šla na lov bizonů. Vánoční oddílovku jsme uspořádali v klubovně. Přivezli jsme z Přibyslavi Betlémské světlo a i přes zákeřný vítr se nám ho na parkáně hradu podařilo předat holkám. U stromečku jsme si nadělili dárky a potom uspořádali malou vánoční hostinu. Během roku jsme se zapojili i do některých střediskových akcí, např. dětského karnevalu a odpoledne v MŠ. Také jsme s oddílovou radou uspořádali několik pracovně zábavných akcí pro utuţení kolektivu a zhodnocení a naplánování další činnosti. Jak bylo řečeno, oddíl nám opět výrazně omládl, přišly nové tváře. Jsem rád, ţe starší skauti mají chuť se zapojovat do oddílového dění a doufejme, ţe budou dál přinášet nové nápady. Děkuji všem vedoucím za práci a čas, který našemu oddílu věnují i všem klukům (i jejich rodičům), kteří do oddílu chodí, protoţe jinak bychom my vedoucí plnili čekárny na skautských úřadech práce. A jelikoţ práci máme, tak se do ní dáme. V tomto roce 2012 máme v plánu např. společné víkendy s dívčím oddílem, první společný puťák a pro několik našich nejmladších jejich první tábor. Takţe po vzoru V+W: Hej rup, kdo má sílu, hej rup, ruce k dílu! Jiří Procházka - Červ Výroční zpráva

12 Skautské středisko PARKÁN Polná Kmen dospělých Členové: František Vacek, Ludmila Vomlelová, Eva Hörnerová, Bohuslava Višinková, Ing. Josef Višinka, Marta Horská, MUDr. Zdenka Kazdová, Miroslav Votava, Jaroslava Oberreiterová, Libuše Rosůlková, Ing. Jan Bělohlávek, Ing. Jiří Sázavský leden březen duben květen novoroční vycházka Březinou do Věţničky pomoc při Tříkrálové sbírce úklid Betléma ze školské brány do depozitáře lednové setkání s jubilanty, přáteli a pomocníky pomoc při přípravě skautského plesu a dětského karnevalu pomoc při mistrovství RC modelů v sále Zámku účast a instalace na jarní výstavě klubu seniorů na návrh polenských skautů, Klubu Za historickou Polnou a ochotnického divadla byla udělena Čestná cena města Polná Františku Vackovi I. ročník Po stopách krále Jiřího za účasti asi čtyřiceti kostýmovaných účastníků s programem otevírání studánky v Panském lese s koulením vajíček a se scénkou O šípkové Růţence ve vlastní úpravě. pomoc při 15. ročníku celonárodní květinové sbírky 12 Výroční zpráva 2011

13 červen červenec srpen září říjen prosinec brigáda při pokládání dlaţby na chatě v Ochozi dětský den v Duhové školce středisková náborová akce na adresu UNICEF bylo odesláno sedm panenek pěší výlet pro skauty a veřejnost ke studánce Cikánka s výstupem hastrmana, řezníka a pocestného u brzkovského mostu a s cikánkou u studánky se zasvěceným výkladem J. Prchala vítání úplňku setkání posázavských hastrmanů s vodnickým pětibojem a malou scénkou hastrmana s babkou kořenářkou zavírání studánky jabkyjáda, scénka o veliké řepě Ţiţkovo kolečko v Přibyslavi pro nepříznivé počasí pouze setkání u Ţiţkovy mohyly a poté v klubovně přibyslavských oldskautů instalace Betléma ve školské bráně účast a instalace vánoční výstavy práce polenských řezbářů ve výstavní síni městského úřadu předvánoční setkání v klubovně s přáteli s čertovskou nadílkou Štědrý den vycházka do lesa se strojením stromečku pro zvířátka Ludmila Vomlelová - Lu Výroční zpráva

14 Skautské středisko PARKÁN Polná Rodinky Rok 2011 byl z hlediska kvantity uspořádaných akcí poněkud slabším rokem. Důraz bylo tedy nutné klást na kvalitu akcí. Akcemi vlastní produkce bylo pálení čarodějnic spojené s brigádnickou výpomocí na základně Ochoz, letní tábor ve Strašicích na Rokycansku a silvestrovské setkání v Jeníkově. Nemalá část členů Rodinek je současně během roku zapojena do střediskových akcí a činnosti v oddílech. První akcí bylo tedy pálení čarodějnic s brigádou na Ochozi. Proběhlo v termínu od pátku do neděle Jinak dobrou a pracovní náladu kazilo občasné pršení. Pod odborným vedením V.K. z Dobroutova byly realizovány přidělené úkoly v chatě a jejím okolí. Součástí víkendu byly téţ oslavy "filipojakubské noci" a také oslava desátých narozenin rodinkových trojčat (Barča, Milan, Marek). Nosnou akcí je kaţdoročně letní tábor. Tématem letošního setkání a táborové hry byla říše Inků. Tábor se konal ve Strašicích u Rokycan v druhém srpnovém týdnu. Obývali jsme budovu a přilehlou zahradu bývalé školy, která se nalézá přímo proti místnímu kostelu. Osazenstvo tábora činilo 14 dospělých a 28 dětí. Kaţdý táborový den měl své téma: Den 1. Slunce; Den 2. Titicaca; Den 3. Souhvězdí lamy, kipu; Den 4. Velký stavitel; Den 5. Zemědělci a chovatelé; Den 6. Machu Picchu, závěrečná fiesta. Přítomní Inkové byli přičleněni ke kmenům, které nesly jméno Urubamba (planina hadů), Kapak Tajtaj (mocný otec) a Maču Činča (starý jaguár). Během jednotlivých dnů jsme odhalovali a poznávali ţivot říše Inků. Pokoušeli jsme se pomocí kmenů stromů, kamenů, mechu, ale i lidských těl napodobit obrazce na bájné poušti Nazca, sestrojit vlastními silami vor k překonání jezera Titicaca, anebo rozpoznat souhvězdí na noční obloze. Vyzkoušeli jsme také vytvořit stavby starých Inků, barvení látek přírodními materiály a nechyběla ani výuka uzlového písma zvaného kipu. Vyvrcholením táborové hry byla cesta za zlatým pokladem Inků, kde bylo nutné podstoupit šiškovou válku a prokázat dovednost slaňování. 14 Výroční zpráva 2011

15 Prověřeným doplňkem všech táborníků je jízdní kolo, které nám i letos poslouţilo k výletům do blízkého i vzdálenějšího okolí. Zde je nutné podotknout, ţe někteří (jmenovitě Pavel, Lukáš a Jarda všichni Horských a Dominik Kousal) na něm urazili i vzdálenost z domova na tábořiště, coţ je cca 190 km. Zpestřením letošního tábora byly jednoznačně dvě trampolíny, které slouţily pro aktivní i pasivní odpočinek, a také volejbalové hřiště, které jsme hojně vyuţili. Vydařené bylo rovněţ přenocování uprostřed lesů pod širým nebem, které nám trochu zkalil igelit, to kdyby přišel k ránu déšť. Závěrečnou akcí roku 2011 bylo silvestrovské setkání v Jeníkově u Hlinska. Přestoţe zima na Vysočině nepředvedla vše, co umí, my jsme téměř vše, co umíme, předvedli. Vyrazili jsme s bruslemi na zamrzlý rybník, s lyţemi na zasněţenou sjezdovku a v plavkách do koupaliště v Hlinsku. Lukáš Horský Lux< Výroční zpráva

16 Skautské středisko PARKÁN Polná RC automodelářský klub V roce 2011 měl RC klub Polná 11 členů, z toho 6 dětí. Naše jiţ tradiční technická a sportovní činnost je zaměřena na dálkově řízené modely aut. V rámci klubu a krouţku pracují s vyspělou technikou a elektronikou jak děti, tak dospělí. V roce 2011 proběhly tyto pravidelné i jednorázové akce: Kaţdotýdenní krouţek v Lidovém domě celkem se uskutečnilo asi 40 schůzek. V průběhu roku jsme se zúčastnili 4 letních závodů seriálu Určice cup v příjemném prostředí na zahradě u Matějků. Dále sedmi závodů Valašského království, coţ je nejnavštěvovanější celozimní soutěţ v měřítku 1:18. Nejúspěšnější byl z našeho klubu Martin Myšička, který se jiţ dostal mezi elitu v kategorii Stock 4WD a celkově skončil na 4. místě. Naši borci, co absolvovali celý seriál, se umístili celkově takto: Martin Myšička - 4.místo Vladimír Vomlel - 6.místo Ondřej Vomlel - 7.místo Petr Novák - 8.místo V létě jsme si 4x zazávodili na soukromé dráze v Určicích pod širým nebem na zahradě u Matějků. V červnu jsme opět zorganizovali předváděcí akci s terénníma spalovacíma bugynama v Polné na náměstí při Městské slavnosti. 16 Výroční zpráva 2011

17 V září pak letní sezóna byla ukončena speciálními nočními jízdami v Určicích, kdy se závodilo potmě s modely nasvětlenými pomocí LED diod. Vyvrcholením letošní činnosti bylo opět dubnové 3. Mistrovství republiky v modelech v měřítku 1:18 - v Polné na Zámku. Nejúspěšnější z polenských závodníků byli v kategorii Stock 4WD: Ondřej Vomlel - 5.místo - starší ţáci Martin Myšička 3.místo mladší ţáci David Novák 6.místo mladší ţáci Jan Procházka - 6.místo starší ţáci Závod v Polné měl tentokrát několik novinek celosvětovou premiéru nové Formule 1:18, a další kategorie v měřítku 1:24 a 1:28. Podařilo se tak do Polné nalákat rekordních 84 startujících, coţ bylo na horní hranici kapacity závodu. Od října 2011 se nyní účastníme závodu seriálu Česko- Moravského poháru MICRO, který se koná v Polné, Zlíně a Pozděchově. Ke konci roku jsme zaujímali pozice na předních místech tabulky Martin Myšička v čele. Petr Novák pak pravidelně bojuje o přední pozice v měřítku 1:10 v Tamiya Cupu v Hrotovicích. Na rok 2012 máme v plánu : Mistrovství ČR MICRO Polná na Zámku Pravidelnou činnost kroužku Účast na závodech Polná, Zlín, Pozděchov, Určice a jinde Na klubových stránkách je moţno se dočíst mnoho dalších podrobností, shlédnout fotografie, videa apod. Vladimír Vomlel Výroční zpráva

18 Skautské středisko PARKÁN Polná Zpráva o hospodaření Středisko Parkán Polná vedlo v roce 2011 podvojné účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a navazující vyhláškou č. 504/2002 Sb. Jako součást zprávy tedy předkládáme dva základní hospodářské výkazy (rozvahu a výkaz zisku a ztráty), které jsme pro lepší vypovídací schopnost upravili a zjednodušili z hlediska jejich struktury. Rok 2011 byl po finanční stránce rokem stabilním, kdy se nám bez větších problémů podařilo finančně pokrýt veškeré plánované aktivity a část prostředků ušetřit do příštích let. Největší část rozpočtu tvoří pochopitelně náklady související s přímou činností tábory, oddílovými a druţinovými akcemi, chodem modelářského klubu. Náklady táborů činily celkem Kč, náklady ostatních akcí Kč. Tyto náklady jsou z větší části pokryty účastnickými poplatky a částečně pak z příspěvku Kraje Vysočina a města Polná. Samostatnou kapitolou jsou pak ples a dětský karneval náklady těchto akcí činily Kč, výnosy Kč. Čistý zisk je pouţit k financování běţného provozu. Znatelný kus rozpočtu nám opět ukousla údrţba tábořiště v Ochozi a klubovny celkem se jednalo o Kč. Náklady by byly ještě vyšší nebýt toho, ţe nemalou část řemeslných prací a materiálu získáváme darem. Tímto bychom chtěli všem dárcům, jejichţ úplný výčet naleznete na poslední straně této výroční zprávy, upřímně poděkovat. Zadarmo není ani běţný provoz klubovny (teplo, voda a elektřina). Ve financování našeho provozu nám velmi pomáhá dotace z MŠMT. Zmínit však musíme zejména podporu města Polná, které nám prostory kluboven poskytuje zdarma a kromě poskytování příspěvku na činnost nám tímto způsobem poskytuje další významný benefit ulevující našemu provoznímu rozpočtu. Kaţdý rok se snaţíme vyčlenit část prostředků na rozšíření a obnovení našeho vybavení. V roce 2011 se jednalo celkem o Kč, které byly pouţity mj. na nákup stanových celt, turistické GPS navigace nebo nového bojleru do klubovny. Z celkové hodnoty darů činily Kč dary finanční (určené zejména na chod automodelářského klubu) a Kč věcné dary do tomboly plesu a karnevalu. Z dárců bychom rádi vyzdvihnuli zejména generálního sponzora dětského karnevalu firmu SAVADA, spol. s r.o. 18 Výroční zpráva 2011

19 Rozvaha v Kč k k AKTIVA CELKEM Dlouhodobý majetek celkem z toho Stavby z toho Drobný dlouhodobý hmotný majetek z toho Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku Krátkodobý majetek celkem z toho Pohledávky - nárok na dotaci z rozpočtu Kraje Vysočina z toho Pokladna z toho Bankovní účet z toho Náklady příštích období PASIVA CELKEM Vlastní zdroje celkem z toho Vlastní jmění z toho Výsledek hospodaření Cizí zdroje celkem z toho Krátkodobé závazky - dodavatelé z toho Přijaté zálohy 500 z toho Dohadné účty pasivní 900 z toho Výnosy příštích období Výkaz zisku a ztráty za rok 2011 v Kč NÁKLADY CELKEM z toho Potraviny z toho Spotřební materiál z toho Pořízení drobného dlouhodobého hmotného majetku z toho Energie (teplo, voda, elektřina) z toho Cestovné a doprava z toho Nájemné a ubytování na akcích z toho Ostatní služby (vstupné, tisk, kapela na ples, vzdělávání, ) VÝNOSY CELKEM z toho Tržby z nájemného z toho Tržby z plesu a karnevalu z toho Účastnické poplatky z toho Dotace MŠMT z toho Příspěvek Kraje Vysočina z toho Příspěvek města Polná z toho Dary z toho Ostatní výnosy (registrace, úroky z účtu, ) VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Výroční zpráva

20 Děkujeme všem, kteří podporují naši činnost. Jsou to zejména: město Polná, Lesní druţstvo Polná, Kraj Vysočina, Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy, SAVADA, spol. s r.o., SAPELI a.s., Mlékárna Polná spol. s r.o., TKZ Polná spol. s r.o., EMCO, HASOFT s.r.o., EKO KOBA, s.r.o., nakladatelství Albatros, Elektro SPEKTRUM s.r.o., Mivokor s.r.o., Cukrárna U Radnice, Lékárna U kostela, Sport Otisková, Lékárna Hladík, KAZETO Přerov, Wlach transport, Tovys - hodinářství a zlatnictví, Textilie Minářová, Elektra Oberreiterová, Hračky-papír Šitavancová, Cukrárna na rynku, Galanterie Nela, Knihkupectví Kuba Pařízek, Computer music, Pleas, Adorah s. r.o., Dafeplast s.r.o., IP Izolace Polná, Elektro Marek, Květinka U růţe, Horpo, Květinka u kostela, Krmiva p. Vomela, I.D.C. Praha, nakladatelství Svojtka & Co., Moravská ústředna, Čalounictví Staník, Quelle, Hudebniny Jan Kunc, Second-hand Marková, Textil Štérová-Laštovičková, TEAK Polná, RENOT, Obchod Pracovní oděvy, Hart psí prodejna, Zdravíčko Göthová, Brassica-Pap, Česká pošta s.p. Dále bychom chtěli poděkovat Věře a Aloisi Kuncovým, Martě a Josefu Málkovým a p. Josefu Andělovi za pomoc s přípravou plesu, Ing. Pavlu Svobodovi, p. Janu Andělovi, Ing. Ivo Řehákovi, p. Františku Talpovi, p. Miloši Broţkovi a p. Romanu Šléglovi za pomoc s úpravami klubovny a táborové základny Ochoz a všem, kteří nám v minulém roce věnovali svůj čas, své nápady a postřehy, svou pomocnou ruku. J U N Á K - S V A Z S K A U T Ů A S K A U T E K ČR S T Ř E D I S K O PA R K Á N P O L N Á Indusova 210, Polná IČO: Evidenční číslo Kontakt: Jiří Wasserbauer, tel Parkán 2012

JUNÁK SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR STŘEDISKO PARKÁN POLNÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Obsah ÚVODNÍ SLOVO... 3 STŘEDISKO PARKÁN V ROCE 2010... 4 ZÁKLADNÍ INFORMACE... 4 ŘÍDÍCÍ A KONTROLNÍ ORGÁNY STŘEDISKA... 4 OSLAVY

Více

Dokonalá čísla jsou stejně tak vzácná jako dokonalí lidé. René Descartes

Dokonalá čísla jsou stejně tak vzácná jako dokonalí lidé. René Descartes 11 1 Dokonalá čísla jsou stejně tak vzácná jako dokonalí lidé. René Descartes 2 Sídlo a údaje o skupině: U Spořitelny 69/18 Praha 12 Modřany 143 00 Tel.: 777 785 423 IČO: 708 64 101 Číslo účtu: 634 753

Více

JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 696 19, Mikulčice 126 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2012

JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 696 19, Mikulčice 126 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2012 JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 696 19, Mikulčice 126 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2012 Mikulčice 2012 JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 625.05 696 19, Mikulčice

Více

J U N Á K - S V A Z S K A U T Ů A S K A U T E K Č R S T Ř E D I S K O P A R K Á N P O L N Á V ÝROČNÍ ZPRÁVA 2007

J U N Á K - S V A Z S K A U T Ů A S K A U T E K Č R S T Ř E D I S K O P A R K Á N P O L N Á V ÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 J U N Á K - S V A Z S K A U T Ů A S K A U T E K Č R S T Ř E D I S K O P A R K Á N P O L N Á V ÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Obsah OBSAH...2 ÚVODNÍ SLOVO...3 STŘEDISKO PARKÁN V ROCE 2007...4 ZÁKLADNÍ INFORMACE...4

Více

Mateřské centrum Na Zámečku, Nové Město nad Metují. Výroční zpráva 2006

Mateřské centrum Na Zámečku, Nové Město nad Metují. Výroční zpráva 2006 Výroční zpráva 2006 Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnosti 3. Činnost v průběhu roku a) pravidelná b) mimořádné akce 4. Výhled na rok 2007 5. Finanční zpráva 6. Poděkování 7. Fotografie 1.

Více

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Výroční zpráva 2010 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Kdo jsme? Jsme nezisková organizace. Našimi členy jsou dobrovolníci a naše práce souvisí s činností oddílu mladých ochránců

Více

Junák - český skaut, 9. středisko Jana Boska Olomouc, z. s.

Junák - český skaut, 9. středisko Jana Boska Olomouc, z. s. Výroční zpráva 2014 Junák - český skaut, 9. středisko Jana Boska Olomouc, z. s. Slovo úvodem Vážení přátelé, držíte v rukou výroční zprávu skautského střediska Jana Boska Olomouc pro rok 2014. Chceme Vás,

Více

JUNÁK - SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR středisko Strážci Ostrava

JUNÁK - SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR středisko Strážci Ostrava JUNÁK - SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR středisko Strážci Ostrava Pár slov na úvod Milý čtenáři, Junák - svaz skautů a skautek ČR je dobrovolné, nezávislé a nepolitické občanské sdružení ve smyslu zákona č. 83/1990

Více

Skautské středisko PARKÁN Polná

Skautské středisko PARKÁN Polná J U N Á K - S V A Z S K A U T Ů A S K A U T E K Č R S T Ř E D I S K O P A R K Á N P O L N Á VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Posláním Junáka je podporovat rozvoj osobnosti mladých lidí, jejich duchovních, mravních,

Více

Představení kmene. Webové stránky kmene: http://arapaho.lovciveverek.cz/ Fotogalerie: http://arapaho.rajce.idnes.cz/

Představení kmene. Webové stránky kmene: http://arapaho.lovciveverek.cz/ Fotogalerie: http://arapaho.rajce.idnes.cz/ KLM Arapaho Výroční zpráva 2014 Představení kmene Struktura kmene: Náčelník: Zuzana Kluková Ohnivec: Jana Hajduchová Náčelník ROP: Jan Hajduch Pokladník: Irena Malinová Písmák: Zuzana Kluková Webové stránky

Více

Duben Rytířská robinsonáda v Hostinném Na naši pravidelnou jarní výpravu jsme se tentokrát vydali do Hostinného. Během této výpravy jsme navštívili i naše letní tábořište nedaleko Svaté Kateřiny a samozřejmě

Více

Výroční zpráva na rok 2012 Kmen Ťapáč

Výroční zpráva na rok 2012 Kmen Ťapáč Výroční zpráva na rok 2012 Kmen Ťapáč Organizační struktura kmene Oficiální údaje: název : Liga Lesní Moudrosti kmen Ťapáč sídlo : Zázvorkova 1999 Praha 13, Lužiny 155 00 statutární zástupce : Jan Merhaut

Více

Občanské sdružení Bezva prázdniny

Občanské sdružení Bezva prázdniny Občanské sdružení Bezva prázdniny IČO: 270 55 175 www.bezvaprazdniny.cz info@bezvaprazdniny.cz Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2007 1. Vznik Občanského sdružení Bezva prázdniny

Více

BEZ NUDY VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ZA ROK 2008 NAŠI SPONZOŘI: T-MOBILE, INTERNETOVÝ OBCHOD MANDALA, PENZION HRÁDEK, DZS KOŤANY MANDALA

BEZ NUDY VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ZA ROK 2008 NAŠI SPONZOŘI: T-MOBILE, INTERNETOVÝ OBCHOD MANDALA, PENZION HRÁDEK, DZS KOŤANY MANDALA VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ BEZ NUDY ZA ROK 2008 BEZ NUDY 2008 NAŠI SPONZOŘI: T-MOBILE, INTERNETOVÝ OBCHOD MANDALA, PENZION HRÁDEK, DZS KOŤANY MANDALA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ BEZ NUDY Adresa: Jankovcova

Více

ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2007

ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2007 ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY OSADNÍCI JAROMĚŘ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2007 Úvod Rok 2007 byl již šestým od založení ZO ČSOP Osadníci Jaroměř. Naše organizace se neustále vyvíjí tím směrem, jaký jsme si

Více

Oddílový časopis 6.koedukovaného oddílu Junáka svazu skautů a skautek ČR v Kateřinicích č. 114 vydáno 4.11. 2011

Oddílový časopis 6.koedukovaného oddílu Junáka svazu skautů a skautek ČR v Kateřinicích č. 114 vydáno 4.11. 2011 Oddílový časopis 6.koedukovaného oddílu Junáka svazu skautů a skautek ČR v Kateřinicích č. 114 vydáno 4.11. 2011 Informace pro rodiče aneb výstupy z oddílové rady I pro příští rok vybíráme registrační

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Říše loutek Kroměříž, o.s. Výroční zpráva za rok 2011 Smích a slzy tvoří podstatu loutkových představení. Smích a slzy působí nejmocněji na výchovu srdce a duše, zejména našich dětí. Těm je loutkové divadlo

Více

Neziskové občanské sdružení dětí a mládeže - 1 - - 2 - Obsah: Slovo úvodem Představení organizace Pravidelná zájmová činnost Neorganizovaná mládež Přehled hospodaření Výroční zpráva byla řádně schválena

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Nadačního fondu Porozumění za rok 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA Nadačního fondu Porozumění za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA Nadačního fondu Porozumění za rok 2008 Vážení, předkládáme zprávu o činnosti Nadačního fondu Porozumění. Posláním Fondu je shromažďování finančních prostředků k zajištění hmotné i nehmotné

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. Okresní organizace Trutnov Výroční zpráva za rok 2007 Vážení členové, milí přátelé, naši sponzoři, dobrovolníci a příznivci,

Více

Výroční zpráva. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň

Výroční zpráva. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Výroční zpráva 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň 2011 Kdo jsme? Jsme nezisková organizace se statutem občanského sdružení. Našimi členy jsou dobrovolníci a naše práce souvisí

Více

A N I M A I U V E N T U T I S

A N I M A I U V E N T U T I S V ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 3 A N I M A I U V E N T U T I S o b č a n s k é s d r u ž e n í p r o p r á c i s d ě t m i a m l á d e ž í Ú V O D N Í S L O V O S radostí vám předkládáme tuto výroční

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. 1. Úvodní slovo předsedkyně sdružení. 2. Proč jsme vznikli?

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. 1. Úvodní slovo předsedkyně sdružení. 2. Proč jsme vznikli? VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 1. Úvodní slovo předsedkyně sdružení 2. Proč jsme vznikli? 3. Činnost v roce 2012 1. Lesní domov dětem 2. Akce v dětských domovech 3. Celostátní veřejná sbírka 4. Dobročinný ples 4.

Více

ROZVAHA k 31.12.2013. Aktiva. Pasiva

ROZVAHA k 31.12.2013. Aktiva. Pasiva Rozvaha k 31.12.2013 Strana 1z1 ROZVAHA k 31.12.2013 Označení Název rozvahové položky Poč. zůstatek Koneč. zůstatek Aktiva B. Krátkodobý majetek celkem 910 836,40 1 485 711,20 B.11. Pohledávky celkem 51

Více

Panteří drápek 2. číslo - říjen 2013

Panteří drápek 2. číslo - říjen 2013 Co najdete v tomto čísle: Aktuality strana 2 Registrace strana 3 Z uplynulých akcí strana 4 Pozvánky na akce strana 5 Strana 1 Úvodní slovo Vážení rodiče, posíláme tentokrát trochu kratší vydání časopisu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Aprílový rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, duben 2005 Podzimní rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, říjen 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY PRŮMYSLOVÉ V HRANICÍCH STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010 Březen 2011 Za SR NF: Ing. Lenka Kandlerová ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond

Více

Zápis z plenárního zasedání SR dne 10.10.2011

Zápis z plenárního zasedání SR dne 10.10.2011 Zápis z plenárního zasedání SR dne 10.10.2011 Dne 10.10.2011 se uskutečnila v tělocvičně školy první schůzka rodičů ve školním roce 2011/2012. Schůzi vedla p. Eva Válková, která jménem výboru přivítala

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

mtrojka.cz 16 U Spořitelny 69, Praha 12 - Modřany, 143 00

mtrojka.cz 16 U Spořitelny 69, Praha 12 - Modřany, 143 00 Výroční zpráva skupiny Modřanská trojka číslo účtu: 63 47 53 02 27 / 0100 (pro případ, že nás chcete podpořit) Sídlo a údaje o skupině: U Spořitelny 69 Praha 12 Modřany 143 00 IČO: 708 64 101 Číslo účtu:

Více

ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2009 na zámku proběhlo 69 kulturních a společenských akcí, z nichž hlavním nebo jediným pořadatelem jsme byli u 48 akcí. Šlo o následující typy akcí: 5

Více

Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK

Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK 2010 1. Základní údaje o sdružení Název: Sdružení rodičů a přátel

Více

Výroční zpráva Občanského sdružení Snílek za rok 2010

Výroční zpráva Občanského sdružení Snílek za rok 2010 Výroční zpráva Občanského sdružení Snílek za rok 2010 Váţení přátelé a příznivci Občanského sdruţení Snílek, dovolte mi v následujících větách shrnout a přiblíţit činnost našeho občanského sdruţení v roce

Více

Neziskové občanské sdružení dětí a mládeže - 1 - Obsah: Představení organizace Pravidelná zájmová činnost Neorganizovaná mládež Přehled hospodaření Výroční zpráva byla řádně schválena Sněmem Sdružení Klubko

Více

IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE

IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE PLZEŇ 10. 11.11.2011 DLOUHODOBÁ PÉČE V POJETÍ CHARITY ANEB PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE FARNÍ CHARITA -20 LET NAŠÍ ORGANIZACE VE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍCH SLUŢBÁCH Ředitelka Miloslava

Více

Výsledková listina krajského kola v přespolním běhu žáků ZŠ

Výsledková listina krajského kola v přespolním běhu žáků ZŠ Active - středisko volného času Žďár nad Sázavou KR AŠSK Žďár nad Sázavou Výsledková listina krajského kola v přespolním běhu žáků ZŠ Pořadatel: Active - středisko volného času Žďár nad Sázavou Termín

Více

Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 2013

Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 2013 Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 213 213 Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 213 1) Knihovní fond - k 31. 12. 213 vlastnila knihovna 2.989 svazků knih. Z toho 5.152 svazků

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 POSLÁNÍ ORGANIZACE

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 POSLÁNÍ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 POSLÁNÍ ORGANIZACE Dětem a mládeži ze všech sociálních skupin ve věku 6-26 let nabídnout zajímavou alternativu trávení volného času než ulici, a tím předcházet kriminalitě mládeže.

Více

číslo Jméno rok narození M/Z Jednota čas 4 miková julie 2006 z obřany 3 miková dominika 2002 z obřany 5 miková eliška 2000 z obřany 6 mika ivo 1966 m

číslo Jméno rok narození M/Z Jednota čas 4 miková julie 2006 z obřany 3 miková dominika 2002 z obřany 5 miková eliška 2000 z obřany 6 mika ivo 1966 m 4 miková julie 2006 z obřany 3 miková dominika 2002 z obřany 5 miková eliška 2000 z obřany 6 mika ivo 1966 m obřany 37 mařík jan 2000 m dolní dobrouč 16 maříková zuzana 1997 z dolní dobrouč 27 jakubcová

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

V Liberci dne 26. 2. 2012 otisk osadního razítka Ing. Jan Musil, náčelník. Jaroslav Šrajbr, místonáčelník. Veronika Lamačová, místonáčelnice

V Liberci dne 26. 2. 2012 otisk osadního razítka Ing. Jan Musil, náčelník. Jaroslav Šrajbr, místonáčelník. Veronika Lamačová, místonáčelnice Č e s k á t á b o r n i c k á u n i e O s a d a J i z e r a V ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 1 V Liberci dne 26. 2. 2012 otisk osadního razítka Ing. Jan Musil, náčelník Jaroslav Šrajbr, místonáčelník Veronika

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

získat finanční podporu od Statutárního města Teplice na realizaci aktivit pro děti s trvalým bydlištěm v Teplicích

získat finanční podporu od Statutárního města Teplice na realizaci aktivit pro děti s trvalým bydlištěm v Teplicích 1 Obsah: 1. Základní informace o organizaci 2. Jakým jsme šli směrem 3. Co se podařilo 4. Co se nepodařilo 5. Plány pro rok 2009 6. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Květina Klub Květina 7. Finanční

Více

Výroční zpráva 2013. Obsah. Úvodní slovo předsedy správní rady o Nadačním fondu Střední průmyslové školy stavební Valašské Meziříčí

Výroční zpráva 2013. Obsah. Úvodní slovo předsedy správní rady o Nadačním fondu Střední průmyslové školy stavební Valašské Meziříčí Nadační fond Střední průmyslové školy stavební ve Valašském Meziříčí 757 01 Valašské Meziříčí, Máchova 10, IČ 44740671 tel.: 571 751 011, fax: 571 751 010, e-mail:nadfond@spsstavvm.cz Výroční zpráva 2013

Více

Co má housenka na srdci

Co má housenka na srdci Září 2015 ORONGONG Co má housenka na srdci Zdravím čtenáře Orongongu, prázdniny jsou u konce a nový školní rok 2015/2016 nám začíná. Tábor si všichni užili, děti ho hodnotily jako jeden z nejlepších za

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 POSLÁNÍ ORGANIZACE

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 POSLÁNÍ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 POSLÁNÍ ORGANIZACE Dětem a mládeži ze všech sociálních skupin ve věku 6-26 let nabídnout zajímavější alternativu trávení volného času než ulici, a tak předcházet kriminalitě mládeže.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnost 3. Činnost v průběhu roku 4. Výhled na

Více

Výroční zpráva občanského sdružení Dubíčko za rok 2010

Výroční zpráva občanského sdružení Dubíčko za rok 2010 Výroční zpráva občanského sdružení Dubíčko za rok 2010 Občanské sdruţení Dubíčko nezisková organizace Dlouhá 105/5, 417 02 Dubí 2 IČO : 26984563 email : dubicko@centrum.cz www.osdubicko.cz 1 Obsah 1. ÚVOD...

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Březen duben 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna od května pouze za nepříznivého

Více

Firma: BM Rent a. s. IČO: 0028161513 A K T I V A. Účet Název Stav

Firma: BM Rent a. s. IČO: 0028161513 A K T I V A. Účet Název Stav R O Z V A H A ke dni 30.11.2013 Firma: BM Rent a. s. IČO: 0028161513 Praha 2 DIČ: CZ28161513 A K T I V A Účet Název Stav 021 001 Stavby - Administrativní budova Kolín 21285629.00 021 002 Stavby - garáž

Více

30. 4. Hobby závody pro jezdce i koně i bez licencí (Střední zemědělská škola Lanškroun)

30. 4. Hobby závody pro jezdce i koně i bez licencí (Střední zemědělská škola Lanškroun) KALENDÁŘ AKCÍ 2011 BŘEZEN 4.3. Ples ORPA, sál Kulturního domu Ţichlínek 5.3. Loučení se zimou Maškarní karneval na lyţích (Čenkovice) 5.3. Masopustní průvod (Horní Čermná) 5.3. Country bál (KČT Lanškroun)

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 2 1.2. Vzdělávací činnost 6 1.3. Podíl financování a kapacita

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 1 OBSAH 1. AKTIVITY SDRUŽENÍ... 3 1.1. Schůzky rady sdružení... 3 1.2. Členské schůzky... 3 1.3. Organizační schůzky... 3 2. POŘÁDANÉ AKCE SDRUŽENÍ... 4 2.1. Akce pro členy sdružení...

Více

Výroční zpráva 2010. Nadační fond Ledňáček 21. dubna 657 691 44 Lednice www.lednacek.cz

Výroční zpráva 2010. Nadační fond Ledňáček 21. dubna 657 691 44 Lednice www.lednacek.cz Výroční zpráva 2010 Nadační fond Ledňáček 21. dubna 657 691 44 Lednice www.lednacek.cz Posláním nadačního fondu Ledňáček je: - zřizování (budování) vícegeneračních systémů sídelní zeleně (veřejných parků

Více

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 IČ: 22832611, tel./fax: +420 325643312, čís. bank. účtu: 152777556/0600 Zpráva o činnosti v roce 2013 Vypracovala: Mgr. Monika

Více

OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST RODIČŮ A PŘÍZNIVCŮ GYMNÁZIA ŠTERNBERK. Výroční zpráva O.p.s. rodičů a příznivců Gymnázia Šternberk za rok 2012

OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST RODIČŮ A PŘÍZNIVCŮ GYMNÁZIA ŠTERNBERK. Výroční zpráva O.p.s. rodičů a příznivců Gymnázia Šternberk za rok 2012 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST RODIČŮ A PŘÍZNIVCŮ GYMNÁZIA ŠTERNBERK Horní náměstí č. 5, 785 01 Šternberk tel.: 588 001 080, Fax: 588 001 059 e-mail: visnovska@sternberk.cz, novakova@gymst.cz Bankovní spojení:

Více

ČRS MO Bělá pod Bezdězem Zpráva o hospodaření za rok 2014

ČRS MO Bělá pod Bezdězem Zpráva o hospodaření za rok 2014 ČRS MO Bělá pod Bezdězem Zpráva o hospodaření za rok 2014 Zpracoval: Dušan Hýbner Obsah prezentace Revíry v uţívání MO Násada 2014 Činnost Rybářské stráţe 2014 Sumarizace úlovků a docházek proškolení Brigádnická

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 15. 2. a 26. 2. 2014 TVOŘIVÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY Pro seniory DPS Hladnovská, Ostrava Muglinov a DPS Heřmanická, Slezská Ostrava jsme přichystali tvořivé odpoledne, ve kterém

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA HC ZNOJEMŠTÍ ORLI MLÁDEŽ ZA SEZONU 2011-2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA HC ZNOJEMŠTÍ ORLI MLÁDEŽ ZA SEZONU 2011-2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA HC ZNOJEMŠTÍ ORLI MLÁDEŽ ZA SEZONU 2011-2012 VÁŽENÍ PŘÁTELÉ ZNOJEMSKÉHO MLÁDEŽNICKÉHO HOKEJE Dovoluji si Vám předložit 1. výroční zprávu hokejového klubu HC Znojemští orli mládež za sezonu

Více

Výroční zpráva. Obecně prospěšné společnosti za rok 2012 GROUP OF CREATIVE STUDIOS CZECH REPUBLIC. Nuart o.p.s. 2013

Výroční zpráva. Obecně prospěšné společnosti za rok 2012 GROUP OF CREATIVE STUDIOS CZECH REPUBLIC. Nuart o.p.s. 2013 Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti za rok 2012 GROUP OF CREATIVE STUDIOS CZECH REPUBLIC 1 Obsah Úvodní slovo 3 Poslání a cíle společnosti 4 Obecné informace o společnosti 5 Zpráva o činnosti 6

Více

Výroční zpráva 2007. Spolek přátel Bezdružic, o.s.

Výroční zpráva 2007. Spolek přátel Bezdružic, o.s. Výroční zpráva 2007 Spolek přátel Bezdružic, o.s. Obsah: SLOVO ÚVODEM 3 PŘEDSTAVENÍ OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ 4 ČINNOST OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ 5 PROJEKTY SDRUŽENÍ 6 PROPAGACE A PUBLIC RELATIONS 7 PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM

Více

Výroční zpráva za rok 2008

Výroční zpráva za rok 2008 Výroční zpráva za rok 2008 slovo úvodem Vážená paní, vážený pane, přátelé, diváci a členové a členky Tradičního loutkového divadla Zvoneček, přešel rok 2008, v němž občanské sdružení prožilo třetí rok

Více

Plán činnosti KRJ Libereckého kraje na rok 2010

Plán činnosti KRJ Libereckého kraje na rok 2010 PLÁN ČINNOSTI KRJ LIBERECKÉHO KRAJE NA ROK 2010 Obsah Úvodní slovo...3 Složení Krajské rady Junáka...3 volení členové...3 tým zpravodajů...3 revizní komise...3 Služby...4 Dlouhodobé cíle...5 Plán činnosti...6

Více

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Plán práce na školní rok 2013 2014 platný od 1. 9. 2013 zpracovala Bc. Eliška Ziková 1. Pravidelná zájmová činnost Při DDM bude letos pracovat

Více

závěrečná zpráva PROJEKT

závěrečná zpráva PROJEKT Klub orientačního běhu Moira Brno, o.s, Lidická 50, Brno, 658 12 závěrečná zpráva PROJEKT Sportovní centrum dětí v orientačním běhu při Klubu orientačního běhu Brno na rok 2014 Datum zpracování: listopad,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292 www.obcanepromedlanky.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Obsah: Stránka 2 Slovo úvodem Činnost

Více

Výroèní zpráva 2014 skautského støediska Járy Ka tila Prostìjov

Výroèní zpráva 2014 skautského støediska Járy Ka tila Prostìjov Výroèní zpráva 2014 skautského støediska Járy Ka tila Prostìjov Slovo vedoucího støediska Milé členky a členové, vážení podporovatelé a přátelé, vítám vás u výroční zprávy skautského střediska Járy Kaštila

Více

Obec Žermanice, Obecní úřad č. 48, 739 37 ŽERMANICKÝ ZPRAVODAJ. Číslo vydání: 4/2014 www.obeczermanice.cz 9. prosince 2014

Obec Žermanice, Obecní úřad č. 48, 739 37 ŽERMANICKÝ ZPRAVODAJ. Číslo vydání: 4/2014 www.obeczermanice.cz 9. prosince 2014 Obec Žermanice, Obecní úřad č. 48, 739 37 ŽERMANICKÝ ZPRAVODAJ Číslo vydání: 4/2014 www.obeczermanice.cz 9. prosince 2014 Vánoční přání Venku padá první vločka, kdo si počká, ten se dočká. Zas tu máme

Více

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce MONFISH JUNIOR Výroční zpráva o činnosti v roce 2013 Cílem programu Monfish Junior je budovat v Praze silný klub mladých muškařů a tyto učit muškařským dovednostem. Přivést děti od televizí a počítačů

Více

Výroční zpráva 2012 Rekondiční pobyt v Beskydech 2012

Výroční zpráva 2012  Rekondiční pobyt v Beskydech 2012 Výroční zpráva 2012 Rekondiční pobyt v Beskydech 2012 Statutární zástupce: Výbor sdružení: Dozorčí výbor: Odborná garance: Administrativa: Spolupracující: Členská základna: Bc.Vörösová Marcela předsedkyně

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Občanské sdruţení Poutní cesta Hájek, Dunajská 436/6, 104 00 Praha 10 Obsah : 1/ Úvodní slovo 2/ Základní informace 3/ Organizace OS 4/ Vymezení činnosti 5/ Činnost a aktivity

Více

o činnosti MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VERNEŘICÍCH ve školním roce 2009/2010

o činnosti MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VERNEŘICÍCH ve školním roce 2009/2010 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VERNEŘICÍCH ve školním roce 2009/2010 1. Základní údaje o mateřské škole za šk. rok 2009/2010 Název školy: Mateřská škola ve Verneřicích Zřizovatel:

Více

Financování základen. Medvěd + Šotek

Financování základen. Medvěd + Šotek Financování základen Medvěd + Šotek Obsah představení Kovářova koncept provoz rozvoj základna u Lipenské přehrady 56 km od Českých Budějovic samoobslužná základna s celoročním provozem s kapacitou 30 (max.

Více

Výroční zpráva 2005. Občanské sdružení. Odyssea Tišnov

Výroční zpráva 2005. Občanské sdružení. Odyssea Tišnov Výroční zpráva 2005 Občanské sdružení Odyssea Tišnov Obsah: 1. Základní informace o sdružení 2. Úvodní slovo předsedy sdružení 3. Orgány sdružení 4. Akce sdružení v roce 2005 5. Vyúčtování příjmů a výdajů.

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

Úvodní slovo. Informace o organizaci

Úvodní slovo. Informace o organizaci Výroční zpráva 2013 Vážení přátelé, Úvodní slovo dostává se Vám do rukou první výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Společnost byla založena v roce 2013 s cílem převzetí aktivit,

Více

Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015

Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015 Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015 Poř. Název akce Pořádá Termín 1. Silvestrovská zábava 2. Třikrálová sbírka 3. Myslivecký ples MS Hubert 31.12.2014 10.1.2015 16.1.2015 4. Školní ples ZŠ 30.1.2015

Více

HA 4 VÝROČNÍ ZPRÁVA SKAUTSKÉHO STŘEDISKA PLATAN PRAHA 4 VÝROČNÍ ZPRÁVA SKAUTSKÉHO STŘEDISKA PLATAN PRAHA 4 VÝROČN

HA 4 VÝROČNÍ ZPRÁVA SKAUTSKÉHO STŘEDISKA PLATAN PRAHA 4 VÝROČNÍ ZPRÁVA SKAUTSKÉHO STŘEDISKA PLATAN PRAHA 4 VÝROČN 2007 Í ZPRÁVA SKAUTSKÉHO STŘEDISKA PLATAN PRAHA 4 VÝROČNÍ ZPRÁVA SKAUTSKÉHO STŘEDISKA PLATAN PRAHA 4 VÝROČNÍ ZPRÁVA SKA HA 4 VÝROČNÍ ZPRÁVA SKAUTSKÉHO STŘEDISKA PLATAN PRAHA 4 VÝROČNÍ ZPRÁVA SKAUTSKÉHO

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 občanské sdružení SPOLEČNÁ POHODA se sídlem 262 11 Rosovice 267 IČO 265 44 610 tel.: 605 732 422, č. účtu: 158 836 676/0600 http://pohoda.rosovice.info, e-mail: pohoda@rosovice.info

Více

. Nový výchovný program Junáka. Vojtěch Zeisek KDF MFF UK 1. 3. 2010

. Nový výchovný program Junáka. Vojtěch Zeisek KDF MFF UK 1. 3. 2010 . 2005 2010..... Ekologický odbor Výkonné radu Junáka svazu skautů a skautek ČR KDF MFF UK 1. 3. 2010 . Proč nový program? Změna dnešní společnosti konzumní společnost zrychlená doba vliv médií, počítačů,

Více

Směrnice ke stanovení úplaty za ubytování v Domově mládeţe SŠHS Kroměříţ

Směrnice ke stanovení úplaty za ubytování v Domově mládeţe SŠHS Kroměříţ Směrnice ke stanovení úplaty za ubytování v Domově mládeţe SŠHS Kroměříţ V souladu s 123 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 číslo: 29

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 číslo: 29 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 číslo: 29 Obsah: Slovo ředitele školy, škola očima dětí, výlov rybníka, dětské tvorba, vyhodnocení sběru. Říjen 2010 TOCHOVICE

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015

Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015 Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015 Poř. Název akce Pořádá Termín 1. Silvestrovská zábava 2. Třikrálová sbírka 3. Myslivecký ples MS Hubert 31.12.2014 10.1.2015 16.1.2015 4. Školní ples ZŠ 30.1.2015

Více

FOTODOKUMENTACE MŠ VETRNÁ 11 SVITAVY 2014-2015

FOTODOKUMENTACE MŠ VETRNÁ 11 SVITAVY 2014-2015 FOTODOKUMENTACE V MŠ VETRNÁ 11 SVITAVY 2014-2015 CINNOSTI V V A PRÍLEŽITOSTI ANEB V CO DELÁME CELÝ ROK BAREVNÉ DNY ZELENÝ DEN ČERVENÝ DEN MODRÝ ŠMOULÍ DEN PROJEKTOVÉ DNY ŽLUTÝ SLUNÍČKOVÝ DEN KOČIČÍ DEN

Více

Výroční zpráva Astronomického klubu Pelhřimov, o. s. za rok 2013

Výroční zpráva Astronomického klubu Pelhřimov, o. s. za rok 2013 Výroční zpráva Astronomického klubu Pelhřimov, o. s. za rok 2013 Astronomický klub Pelhřimov, o. s. (občanské sdružení, dále jen AKP ) je samostatnou právnickou osobou podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování

Více

RDMP Výroční zpráva 2011

RDMP Výroční zpráva 2011 RDMP Výroční zpráva 2011 Kdo jsme? Rada dětí a mládeže hlavního města Prahy zastřešuje organizace, které naplňují ve smyslu Úmluvy o právech dítěte volný čas dětí a mládeže a sídlí na území Prahy. Naším

Více

PŘÍLEŽITOSTNÉ AKCE ŠD, AKCE VZTAHUJÍCÍ SE K PROJEKTŮM školní rok 2013/2014

PŘÍLEŽITOSTNÉ AKCE ŠD, AKCE VZTAHUJÍCÍ SE K PROJEKTŮM školní rok 2013/2014 PŘÍLEŽITOSTNÉ AKCE ŠD, AKCE VZTAHUJÍCÍ SE K PROJEKTŮM školní rok 2013/2014 PODZIM: Cestou ke zdraví 24. 10. 2013 Mluvili jsme o důležitosti správné výživy, hygienických návycích, přečetli jsme si pohádky

Více

Výroční zpráva. Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru. za rok 2006

Výroční zpráva. Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru. za rok 2006 Výroční zpráva Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru za rok 2006 Obsah: I. Informace o sdružení 1. Cíle a poslání sdružení 2. Registrace a orgány sdružení 3. Činnost v roce 2006 II.

Více

Jaká ekologická opatření by bylo moţno provést v našem sportu KARATE

Jaká ekologická opatření by bylo moţno provést v našem sportu KARATE Sport a ţivotní prostředí Jaká ekologická opatření by bylo moţno provést v našem sportu KARATE Ing. Jan Vališ 1. ročník trenérské školy specializace karate FTVS Praha 2003 Kutná Hora, 4.6.2003 Obsah: 1.

Více

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 IN STORE MEDIA Praha a.s. Ke Krči 26 147 00 Praha 4 Braník DIČ CZ26177757 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 Odesláno dne: Podpis statutárního orgánu Osoba odpovědná za účetnictví

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 2: Dům dětí a mládeže děti se svým vyrobeným Mazlíkem č. 3: Foto z akce Klubu rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, které se konalo 28. ledna 2006

Více