ZPRAVODAJ POZVÁNKY NA AKCE NÁRODNÍ RADA OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ČR NEZISKOVKY LIBERECKÉHO KRAJE SPOLEK PŘÁTEL OSTAŠOVA RODINA V CENTRU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ POZVÁNKY NA AKCE NÁRODNÍ RADA OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ČR NEZISKOVKY LIBERECKÉHO KRAJE SPOLEK PŘÁTEL OSTAŠOVA RODINA V CENTRU"

Transkript

1 ZPRAVODAJ ČÍSLO 1 ROK 2015 NÁRODNÍ RADA OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ČR POZVÁNKY NA AKCE SPOLEK PŘÁTEL OSTAŠOVA 25. duben hodin Národní rada osob se zdravotním postižením ČR je občanským sdružením s celostátní působností, které zastupuje zájmy osob se zdravotním postižením při jednáních se státními a veřejnými institucemi. Úlohou NRZP ČR je přispívat k integraci osob se zdravotním postižením do společnosti a důsledně obhajovat lidská práva těchto lidí. Tuto svoji úlohu plní připomínkováním legislativních norem a realizací projektů, které přispívají k začleňování osob se zdravotním postižením do společnosti ve všech sférách činnosti. Je hlavním poradním orgánem Vládního výboru pro zdravotně postižené občany a dále je členem čtyř mezinárodních organizací obhajujících zájmy osob se zdravotním postižením. Jedná se o tyto organizace: European Disability Forum, Rehabilitation International, FIMITIC a Disabled Peoples International. V současné době má 103 členských organizací, které sdružují přibližně 300 tisíc osob se zdravotním postižením. NRZP ČR dlouhodobě usiluje o vyrovnávání příležitostí zdravotně postižených osob ve všech oblastech jejich života. Zastupuje členské organizace zdravotně postižených v uplatňování práv zdravotně postižených, usiluje o to, aby zdravotně postižení táhli za jeden provaz. NRZP vyjednává všemi státními institucemi - vládou, ministerstvy, kraji a obcemi, snaží se vnést do života různá opatření (i legislativní), která mají za cíl vyrovnávat příležitosti zdravotně postižených. Snaží se prosazovat taková opatření, aby zdravotně postižení mohli žít podobně kvalitní život jako lidé bez handicapu a to napříč všemi oblastmi života - od vzdělávání, až po dopravu, zdravotní a sociální oblast, zaměstnávání, kulturu, sport a volný čas. V populaci je zdravotně postižených přibližně 10% z celkové populace a jejich mnohé potřeby se překrývají s potřebami dalších 20% populace. Téma odstraňování různorodých bariér se tedy týká každého třetího z nás. Ostašovské poutní slavnosti s připomínkou historické Bitvy u Liberce RODINA V CENTRU VÍKENDOVÝ VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘ V BEDŘICHOVĚ PRO RODINY S PĚSTOUNSKOU PÉČÍ CELIA - ŽIVOT BEZ LEPKU každý 3. čtvrtek v měs. v 18 hodin Setkání celiaků v Centru pro rodinu Náruč v Turnově (v sokolovně ve Skálově ulici) bližší informace na tel. Čísle OCHRANA KLOKOČSKÝCH SKAL dubna :30-16:30 XV. Veselé hradní Velikonoce na hradě Rotštejně NEZISKOVKY LIBERECKÉHO KRAJE Sídlo: Nová Ves 198, Kor. adresa: Ostašovská 146, Liberec zápis u KS v Ústí n. L. - oddíl L - vložka 9245

2 VYHRAZENO ČLENŮM OBOROVÉ RADY: Informace člena oborové rady NELI - Miroslava TĚŠINY České dráhy (ČD) v těchto dnech nabízejí barevný propagační sešit, kde najdete článek o rychlém vlaku včetně mapky tratí ČD. Jedna z nich je vedena od Liberce na Frýdlant a kamsi dál do Německa či EU. Pro rozvoj regionu může být rekontrukce tratí velmi významná. Již dnes bych proto usiloval o společné plánování tratí v Libereckém kraji s tím, že by se již při projekci tratí plánovala i moderní cyklostezka z úseků manipulačních cest a starých opuštěných úseků. Podobně postupují v jiných krajích ČR a SRN. Mám zájem na přípravě dokumentace, chtěl bych zastávat tuto problematiku, přinést nové kvalitní cyklostezky při územním plánování a investicích Ministerstva dopravy ČR. Mohu jmenovat řadu realizací i v Euroregionu Nisa (ERN), kde se mi podařilo podobné řešení dohodnout a již léta slouží nemotorové dopravě. Podobný postup je běžný v sousedním Německu, kde se řeší souběžně jak silniční tahy, tak i segregované cyklostezky včetně liniové zeleně. Opět lze uvést řadu příkladů z našeho nedalekého okolí podél řeky Nisa. Je to i jedna z možností, jak užitečně využívat dotace EU a přinášet regionům trvalý přínos z vyvolaných investic na stavební cesty - v závěru stavby vznikne CYKLOSTEZKA. Je navíc třeba usilovat o podporu stezek s tím, že v celé EU výrazně roste podíl elektrokol a tím i ekologická doprava v regionech ČR. Věřím, že podpoříme úsilí ve využití dopravních investic a tím pomůžeme i venkovské a příměstské dopravě. To již není - cestovní ruch, ale bezpečná a zdravá doprava pro cesty za prací, za vzděláním, kulturou či sportem. Informace členky oborové rady NELI pro seniory - Miroslavy PALEČKOVÉ Dovolte mi představit Radu seniorů ČR, která existuje již 10 let. Jejím cílem je sjednocení seniorských a proseniorských organizací s celorepublikovou působností. Dne byla ustavena Krajská rada seniorů Libereckého kraje (dále KRS LK). Jde o založení v pořadí již 12. krajské rady. Nad ustavující konferencí převzal záštitu Mgr. Petr Tulpa a pro delelgáty - seniory si udělal čas i hejtman Martin Půta. Dalšími účastníky byli zástupci celostátní Rady seniorů - předseda Dr. Zdeněk Pernes, místopředseda pro krajské, městské a obecní rady seniorů Alos Malý a Ing. Milan Taraba, místopředseda pro bytové a sociální záležitosti. Vzácnou návštěvou byla Jana Hnyková, která je zároveň členkou sněmovních výborů pro zdravotnictví a sociální problematiku. Další političkou, která si ustavující sjezd nenechala ujít byla členka zastupitelstva města Jablonec nad Nisou Taťjana Nováková. Za založením Krajské rady seniorů v Liberci se skrývá tříleté úsilí. Poslání Rady seniorů je především - být partnerem krajského úřadu pro jednání a připomínky v oblasti sociální a bytové politiky, zasazovat se o výhody pro seniory (např. aby krajská doprava byla pro seniory zdarma), zájem o kvalitu a dostupnost zdravotní péče a samozřejmě v neposlední řadě poskytování možnosti vzdělávání a volnočasových aktivit pro seniorskou populaci v kraji. Milan Taraba, který sám z Libereckého kraje pochází, připomněl nutnost mezigenerační solidarity a dotkl se i problematiky zdraví a úbytku příjemců starobních penzí. Alois Malý přispěl radami, jak zajistit, aby činnost a výsledky krajské rady byly co nejefektivnější. Je třeba brát v potaz, že Rada seniorů ČR nehájí pouze zájmy svých členů, ale bojuje za všechny seniory v celé republice, což je patrné zejména z jejích legislativních aktivit. Tak by tomu mělo být v budoucnu i v Libereckém kraji. Více informací najdete na webu: Informace členky oborové rady NELI pro sport - Denisy PÉRYOVÉ VYHLÁŠENO I. kolo dotace ze Sportovního fondu statutárního města Liberec Dotaci na sportovní akce lze poskytnout na podporu veřejných jednorázových, náborových i propagačních akcí. dosti o poskytnutí dotace lze podávat od 23.března do 3.dubna Žádosti se podávají na předepsaném formuláři, který je ke stažení na stránkách Pokud si při sepisování žádosti nebudete čímkoliv jisti, kontaktujte včas tajemnici odboru sportu a cestovního ruchu paní Renatu Sobotkovou, která Vám velmi ochotně poskytne jakékoliv informace či individuální konzultaci Vaší žádosti v předem domluveném termínu na telefonu NELI - Zpravodaj 01/2015 strana 2

3 VYHRAZENO ČLENŮM OBOROVÉ RADY a NELI: Informace členky oborové rady pro památky a cestovní ruch - H.T. HLUBUČKOVÉ Novelizace zákona o dobrovolnictví Dobrovolníci pomáhají v příspěvkových a neziskových organizacích a v obcích. Někdy pravidelně, jindy při živelných pohromách. jejich úloha jak v sociální oblasti, tak v oblastech ochrany přírodního a kulturního dědictví, pořádání sbírek či sbírkových akcí je nezastupitelná. Zákon č 198/2002Sb. je jedinou zákonnou úpravou dobrovolnictví v České republice. Upravuje pouze úzký výsek problematiky dobrovolnictví, přesto je normou jedinou. Tedy představuje ucelený soubor podmínek,jejichž splnění umožňuje neziskovým organizacím získat akreditaci a benefity pro oblast dobrovolnické služby. Organizace,které se rozhodnou projít procesem akreditace a přijmout na sebe závazky z tohoto zákona vyplývající pak mohou čerpat benefity. Tedy třeba dotace Ministerstva vnitra na podporu rozvoje dobrovolnictví a pod. V roce 2014 vzešel od neziskových organizací, obcí i samotných dobrovolníků požadavek na novelizaci tohoto zákona,která by vyzdvihla význam všech veřejně prospěšných dobrovolnických činností. Věcný záměr zákona zpracovalo Ministerstvo vnitra. Zákon je rozdělen do tří částí. První zavádí obecně platnou terminologii,tedy kdo je dobrovolník a co je dobrovolnická činnost... Druhá část je věnována dobrovolnickým organizacím, tedy tedy těm organizacím,které budou dobrovolníky využívat ve svůj prospěch. Do této části budou patřit také dobrovolnické aktivity organizované obcemi. Třetí část zákona obsahuje akreditovaný dobrovolnický program. Podle Plánu legislativních prací bude věcný záměr zákona předložen vládě na konci prvního čvrtletí roku Návrh věcného záměru zákona o dobrovolnictví najdete na zdroj: Pro města, obce, leden 2015 str:49 NELI v akci :-) Výbor NELI se v v tomto roce sešel již dvakrát a projednal přijetí nových členů i členů oborové rady. Kromě toho schválil termín Dnů s NELI, které se uskuteční na podzim a jejichž účelem především bude prezentovat velmi záslužnou a pestrou práci neziskovek v Libereckém kraji. NELI organizuje školení, workshopy a semináře, aktuálně informuje o dění v členských organizacích a jejich aktivitách i akcích na svém webu nebo na facebooku. NELI se zároveň stala partnerem několika akcí členských organizací - Památková péče v občanské společnosti Trosky 2014 (Ochrana Klokočských skal), Jarní artování 2015 (BEZMEZER) aj. Dne 16. března 2015 proběhla na Krajském úřadě v Liberci 2. část semináře Strategické plánování v neziskové organizaci. Více informací o semináři a příp. pozdější výstupy ze semináře získáte na Zástupci NELI se dne v Praze zúčastní celostátní konference Asociace nestátních neziskových organizací (ANNO ČR), se kterou navázala spolupráci a stala se jejím členem. NELI připravuje další semináře, workshopy, školení a neformální setkání: Sociální podnikání, základy účtování v NO a další. Na jednotlivé členy oborové rady se můžete obracet prostřednictvím kontaktů uvedených na webových stránkách NELI Informace člena oborové rady pro kulturu a zahraniční vztahy - Ladislava HAIDLA V letošním roce plánuje NELI představení různých nestátních neziskových organizací a obecně prospěšných společností v rámci programu Dny s NELI. Tento podnik by se měl uskutečnit v období září - říjen Cílem akce je iniciovat první široké setkání neziskovek na společné kulturní akci spojené se vzájemnou výměnou informací o činnosti a informovat zábavnou formou veřejnost o existenci pestré nabídky neziskovek. Jednotlivé organizace a spolky představí sami osobně své služby, produkty a záměry v rámci jakéhosi trhu informací a poskytnou zájemcům fundované poradenství. Cílem je položit základ nové tradici každoročních společných setkání organizací pracujících v neziskovém sektoru zábavnou formou, která bude zajímavá pro veřejnost. Cílová skupina nejsou jen samotné neziskové organizace a spolky, ale celá široká veřejnost Libereckého kraje, protože setkání se bude výhledově konat každý rok a nejlépe pokaždé i v jiném městě LK. Tímto způsobem dojde k přenosu informací do širokého okolí a povede k větší popularizaci a důvěře veřejnosti v neziskový sektor. Termín akce bude ještě upřesněn. NELI - Zpravodaj 01/2015 strana 3

4 AKTUALITY: POZVALI JSME VÁS: Počátkem roku 2015 jsme Vás pozvali na přednášku Transformace občanských sdružení na spolky a Sponzorství a dary v neziskových organizacích (dále jen NO). Akce se zúčastnilo více než 25 zástupců NO z Libereckého kraje. Zájem byl především o informace, jak postupovat při úpravě zápisu občanských sdružení do spolkového rejstříku, kam byly podle nového občanského zákoníku ke dni automaticky zapsány již jako spolky se základním popisem. Velmi poučná byla přednáška o sponzorství a darech v NO a jejich účtování. Tyto informace jsou vnímány jako velmi potřebné, proto NELI připravuje další semináře a školení s podobnou tématikou. Bližší informace o plánovaných akcích nadete vždy na webu NELI-LBC.CZ. Tento zápis je třeba do určité doby - stanovené novým občanským zákoníkem - doplnit o povinné údaje, dokumenty a další potřebné náležitosti. Doplňující otázky zástupců NO v diskuzi proto směřovaly především k postupu a úpravě zápisu do spolkového řejstříku, ale i na další možné úpravy a změny právní formy spolků např. na ústav apod. VEŘEJNÉ SBÍRKY NA ÚZEMÍ LIBERECKÉHO KRAJE Agenda veřejných sbírek se řídí zákonem č. 117/2001 Sb., o veřejnou sbírku sídlo. To je jen malý výňatek ze zákona. Také však veřejných sbírkách a o změně některých zákonů. nastala pro právnické osoby novinka v tom, že se v zákoně o Co to vlastně veřejná sbírka je? Dle zákona: je veřejnou sbírkou veřejných sbírkách objevily přestupky a správní delikty. Takže získávání a shromažďování dobrovolných peněžitých příspěvků od v případě jeho nedodržování jsme povinni řídit se i těmito předem neurčeného okruhu přispěvatelů pro předem stanovený nepříjemnými paragrafy zákona o veřejných sbírkách. Právnická osoba, která pořádá veřejnou sbírku, kterou je povinna oznámit u příslušného krajského úřadu (v Libereckém kraji Krajský úřad Libereckého kraje, správní odbor) musí každý rok předkládat průběžné vyúčtování, a při ukončení celkové vyúčtování veřejné sbírky Ve většině případů se na našem území konají veřejné sbírky, které ke kontrole. mají ve svém účelu opravu či rekonstrukci nějaké kulturní Veškeré potřebné informace, kontakty a formuláře k pořádání památky. Druhou takovou skupinou je pořádání veřejných sbírek veřejných sbírek najdete na adrese: jinou právnickou osobou, většinou spolky či nadacemi, a to za krajský úřad- správní odbor veřejné sbírky. účelem humanitárním. Pomoc zdravotně postiženým, hendikepovaným spoluobčanům. prospěšný účel, zejména humanitární nebo charitativní, rozvoj vzdělání, tělovýchovy nebo sportu, nebo ochrana kulturních památek, tradic nebo životního prostředí. Sbírku je oprávněna konat za podmínek stanovených tímto zákonem pouze právnická osoba. K prošel zákon o veřejných sbírkách novelou, a ta přinesla pro pořádající právnické osoby některé pro ně příjemné novinky. Například se veřejné sbírky dají pořádat na dobu neurčitou (dříve na dobu max. 3 roky), pokud se veřejná sbírka koná na dobu kratší jak tři měsíce formou sběracích listin či pokladničkami, nemusí se zřizovat bankovní účet, který se zakládá samostatně pro konání veřejné sbírky. Dále je také novinkou putovní pokladnička, kterou na rozdíl od té běžné, pečetí a rozpečeťuje obec, ve které má právnická osoba pořádající sb-o-verejnych-sbirkach-a-o-zmene-nekterych-zakonudale-jen-zakon-platny-od Diana Pospíšilová správní odbor, odd. matrik a státního občanství agenda veřejných sbírek, Krajský úřad Libereckého kraje NELI - Zpravodaj 01/2015 strana 4

5 VYHRAZENO ČLENSKÝM ORGANIZACÍM: NELI - Zpravodaj 01/2015 strana 5

Národní rada zdravotně postižených ČR. Kontakty. Výroční zpráva 2005

Národní rada zdravotně postižených ČR. Kontakty. Výroční zpráva 2005 Národní rada zdravotně postižených ČR Kontakty TRAM 14,17 Výroční zpráva 2005 Vrbenského Plynární TRAM 5,12,15 BUS 102, 112, 201, 210 řů Železničá Argentinská ch Na Zátorá Janko vcova Par tyzá nsk á Nádraží

Více

Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru

Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru Vsetín, říjen 2006 Kolektiv autorů: Ing. Milan Půček, MBA; Ing. Pavel Pelc; Mgr. Ondřej Sláma; Ing. Petr Kozel Vydání této publikace bylo uhrazeno z projektu

Více

Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro nestátní neziskové organizace v roce 2012

Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro nestátní neziskové organizace v roce 2012 Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro nestátní neziskové organizace v roce II 2 OBSAH: 1 ÚVOD... 5 2 VYMEZENÍ ČINNOSTI RVNNO... 6 3 VÝBORY RVNNO... 6 3.1 CHARAKTERISTIKA VÝBORŮ RVNNO... 6 3.1.1 Výbor

Více

Fungování pomáhající nestátní neziskové organizace na příkladu Slezské diakonie

Fungování pomáhající nestátní neziskové organizace na příkladu Slezské diakonie Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra Křesťanské sociální práce Charitativní a sociální práce Fungování pomáhající nestátní neziskové organizace na příkladu Slezské

Více

AUDITOR 7/2011. Malí a střední auditoři v (po)krizové době Hospodářská recese nepřichází. Obsah

AUDITOR 7/2011. Malí a střední auditoři v (po)krizové době Hospodářská recese nepřichází. Obsah AUDITOR 7/2011 Obsah AKTUALITY Jiří Mikyna novým ředitelem úřadu KA ČR... 2 Ze zasedání Výkonného výboru KA ČR (Jiří Mikyna)... 2 Aktuální změny v nabídce vzdělávacích akcí na 2. pol. 2011 (Monika Kryštůfková)...

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ PLÁN VYROVNÁVÁNÍ PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OBČANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA LÉTA 2009-2013

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ PLÁN VYROVNÁVÁNÍ PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OBČANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA LÉTA 2009-2013 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ PLÁN VYROVNÁVÁNÍ PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OBČANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA LÉTA 2009-2013 Zpracoval: odbor sociálních věcí, oddělení sociálních služeb Krajského úřadu Moravskoslezského

Více

Stát nechce dát peníze na dostavbu nemocnice

Stát nechce dát peníze na dostavbu nemocnice Téma: Doprava a opravy silnic Jedna z největších kapitol krajského rozpočtu. Připravili jsme mapu s vyznačenými opravami silnic a mostů. Výsledek oprav uvidíte ve fotoseriálu. strany 4 a 8 Zdravotnictví

Více

15 Kraje v České republice

15 Kraje v České republice Kraje v České republice Ing. Ladislav Kryštof JUDr. Luboš Průša Mgr. Aleš Mik Autor obrázku pan Barták podle svého zvyku domýšlí představu vyššího územního celku, jehož rozměrům odpovídají i vyšší činitelé.

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 822 ze dne 21.5.2013 k návrhu na vstup hl.m. Prahy do zájmového sdružení právnických osob Národní síť Zdravých měst

Více

OBČANSKÁ PRAXE. Studijní materiál KFI/OBPRX. Mgr. Petra Šobáňová

OBČANSKÁ PRAXE. Studijní materiál KFI/OBPRX. Mgr. Petra Šobáňová OBČANSKÁ PRAXE KFI/OBPRX Studijní materiál Mgr. Petra Šobáňová Obsah 1) Základní vymezení NNO 2) Založení občanského sdružení 3) Dobrovolnictví 4) Grantové žádosti a projekty 5) Fundraising 6) Public relations

Více

Jihočeské neziskovky se také nedají...

Jihočeské neziskovky se také nedají... LEDEN 2015 ZDARMA * ANNO JČK založena 2010 * Projekty * Fotozastavení * Publikace vydávané v jižních Čechách * Nové publikace * Soutěž školních novin * Představujeme Jihočeské neziskovky se také nedají...

Více

Dárcovská SMS jako nový nástroj fundraisingu

Dárcovská SMS jako nový nástroj fundraisingu Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Veřejná ekonomika a správa Dárcovská SMS jako nový nástroj fundraisingu Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Ing. Mgr. Michal Veselý

Více

manuál sociálního podnikání

manuál sociálního podnikání podpora manuál sociálního podnikání Obsah 1 Úvod 4 2 Definice a charakteristika sociálního podnikání 6 3 Zakládáme sociální podnik 10 4 Význam spolupráce a síťování 14 5 Finanční zdroje pro sociální podnikání

Více

DO REALITY. speciální noviny o legislativě pro osoby se zdravotním postižením

DO REALITY. speciální noviny o legislativě pro osoby se zdravotním postižením SKOK číslo 2/2007 8. ročník DO REALITY speciální noviny o legislativě pro osoby se zdravotním postižením vydává Národní rada osob se zdravotním postižením ČR (www.nrzp.cz) Uzavírání smluv o poskytování

Více

POLITIKA BYDLENÍ A ROZVOJ DOMOVNÍHO BYTOVÉHO FONDU

POLITIKA BYDLENÍ A ROZVOJ DOMOVNÍHO BYTOVÉHO FONDU Závěrečný účet kapitoly 317 MMR za rok 2009 1. Základní charakteristika činnosti Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen ministerstvo) bylo zřízeno zákonem č. 272/1996 Sb., s účinností od 1. 11. 1996.

Více

Dobrovolnictví v české společnosti - současnost a perspektivy

Dobrovolnictví v české společnosti - současnost a perspektivy Dobrovolnictví v české společnosti - současnost a perspektivy KROMĚŘÍŽ - město památek UNESCO 24. a 25. května 2010 Dobrovolnictví v české společnosti současnost a perspektivy Kroměříž město památek UNESCO

Více

Obsah. 1. Krajská samospráva... 6. 2. Krajský úřad...14. 3. Významné události... 30. 4. Hospodaření kraje... 36. 5. Hospodaření s majetkem...

Obsah. 1. Krajská samospráva... 6. 2. Krajský úřad...14. 3. Významné události... 30. 4. Hospodaření kraje... 36. 5. Hospodaření s majetkem... Výroční zpráva 2012 Obsah Úvodní slovo hejtmana 2 Základní informace o kraji 4 1. Krajská samospráva.............................. 6 Orgány Moravskoslezského kraje 8 2. Krajský úřad..................................14

Více

02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY. ROZPOČET 2015» městské finance podrobně. TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce

02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY. ROZPOČET 2015» městské finance podrobně. TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce 02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY ROZPOČET 2015» městské finance podrobně TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce Á N L E T U N D É L H E NEPŘ Kombinovaná spotřeba a emise C02 vozů Fabia: 3,4 4,8 l/100

Více

Plán práce na školní rok 2014/2015

Plán práce na školní rok 2014/2015 Městská střední odborná škola, Klobouky u Brna, nám. Míru 6 Plán práce na školní rok 2014/2015 Mgr. Josef Žáček, ředitel školy Plán práce byl projednán a schválen na pedagogické radě dne 29. 8. 2014 1.

Více

Věstník vlády. Ročník 13 Vydán dne 23. června 2015 Částka 3 OBSAH

Věstník vlády. Ročník 13 Vydán dne 23. června 2015 Částka 3 OBSAH Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí Ročník 13 Vydán dne 23. června Částka 3 OBSAH Usnesení vlády České republiky ze dne 30. března č. 218 o Národním akčním plánu podporujícího pozitivní stárnutí

Více

ZPRAVODAJ. Regionální. Podnikatelský. Bezpečnost je jedním z témat konference Investment & Business Forum - str. 8 až 12

ZPRAVODAJ. Regionální. Podnikatelský. Bezpečnost je jedním z témat konference Investment & Business Forum - str. 8 až 12 Čtvrtletník Sdružení pro rozvoj MSK a Krajské hospodářské komory MSK ročník 11 Regionální září 2011 Podnikatelský ZPRAVODAJ 3 Konference TRANSPORT - str. 13 až 15 Z obsahu: Sdružení svůj program plní str.

Více

Attavena, o.p.s. ÚVOD

Attavena, o.p.s. ÚVOD Attavena, o.p.s. 1 2 Servisní NNO Attavena, o.p.s. ÚVOD Tato publikace si vytkla za cíl shromáždit informace o servisních nestátních neziskových organizacích v ČR a webových portálech zabývajících se touto

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Jsme tu, abychom pomáhali nevidomým.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Jsme tu, abychom pomáhali nevidomým. 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA Jsme tu, abychom pomáhali nevidomým. MOTTO: Nejsme organizace, která za nevidomé rozhoduje a jedná; jsme nevidomí občané, kteří rozhodují a jednají sami za sebe. Zásady našeho počínání

Více

Venkovské noviny. Konference v Teplé: nové vztahy se zemědělci, prohloubení partnerství mezi MAS. Občasník pro venkov ČÍSLO 10/2006 ŘÍJEN 2006 ZDARMA

Venkovské noviny. Konference v Teplé: nové vztahy se zemědělci, prohloubení partnerství mezi MAS. Občasník pro venkov ČÍSLO 10/2006 ŘÍJEN 2006 ZDARMA Venkovské noviny Občasník pro venkov ČÍSLO 10/2006 ŘÍJEN 2006 ZDARMA Konference v Teplé: nové vztahy se zemědělci, prohloubení partnerství mezi MAS Národní observatoře venkova (NOV) o.p.s. a její zatím

Více

Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov

Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. - ICOS Český Krumlov,

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Projednáno vládou České republiky se schválením usnesení vlády sportu v České republice. KONCEPCE STÁTNÍ PODPORY SPORTU V ČESKÉ REPUBLICE Obsah 1. Současný

Více

Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje. Komunitní plán sociálních služeb města Slaný

Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje. Komunitní plán sociálních služeb města Slaný Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje Komunitní plán sociálních služeb města Slaný Pracovní verze 2008-2009 Vážení spoluobčané, žijeme ve století, pro které je charakteristický

Více

www.prostejov.eu Radnièní listy Ročník 11/číslo 11 24. listopadu 2010 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24

www.prostejov.eu Radnièní listy Ročník 11/číslo 11 24. listopadu 2010 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24 www.prostejov.eu Radnièní listy Ročník 11/číslo 11 24. listopadu 2010 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24 Před půlstoletím přesídlili paragáni do Prostějova...... dnes elitní speciální síly Nově

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 1 ÚVOD Mladí lidé ve věku do 30 let představují významnou část obyvatelstva v každé zemi. Patří k nejzranitelnějším skupinám ve společnosti a zároveň jsou cenným

Více

Metodika pro hodnocení spolehlivosti dokončena, rozjíždí se pilotáže! STR. 3

Metodika pro hodnocení spolehlivosti dokončena, rozjíždí se pilotáže! STR. 3 Bul let in 2 2014 Metodika pro hodnocení spolehlivosti dokončena, rozjíždí se pilotáže! STR. 3 z činnosti AVPO ČR Průzkum: Jak funguje spolupráce krajů a neziskových organizací? Průzkum Spolupráce krajů

Více