Stanovy Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stanovy Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s."

Transkript

1 Stanovy Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s. Článek I. Název a sídlo Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s. 1. Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s., je spolkem založeným na základě ustanovení 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Jedná se o dobrovolný a nepolitický spolek, sdružující rodiče dětí navštěvující základní a mateřskou školu Křídlovická v Brně a zákonné zástupce, kteří mají zájem o vzdělávání dětí a o naplnění účelu, pro který bylo Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s., založeno. 2. Sídlem Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s., je Základní škola, Křídlovická 30b, Brno. 3. Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s., je samostatnou právnickou osobou, zapsanou ve veřejném rejstříku. Zkratka z.s. označuje právní formu zapsaný spolek. 4. Pro Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s., se využívá zkratky Sdružení Křídlo. Článek II. Účel Sdružení Křídlo Posláním Sdružení Křídlo je napomáhat, koordinovat a prohlubovat spolupráci rodičů s pedagogy při výchově a výuce dětí mimo rodinu na základě vzájemné důvěry a rovnoprávných partnerských vztahů škola-rodina. Za tímto účelem Sdružení Křídlo účastní se a vstupuje do jednání, která souvisí s výchovou a výukou dětí mimo rodinu, sdružuje a spravuje prostředky, určené dětem základní školy a nakládá s nimi v souladu se svým posláním a zaměřením. Pro naplňování svého poslání Sdružení Křídlo 1. v oblasti školní výuky rozvíjí vzájemnou spolupráci rodičů a pedagogů při uplatňování moderních výukových metod, umožňuje nadstandardní přístup ke vzdělání (příspěvky na rozvoj Knižního fondu školy, příspěvky na počítačové vybavení a výuku, apod.), spolupracuje s organizacemi jiných škol s podobným zaměřením. 2. v oblasti zájmové a mimoškolní činnosti směřuje aktivitu dětí a mládeže na rozvoj duševních a tělesných dovedností a zájmů, podílí se na seznamování dětí s kulturními hodnotami a na vytváření jejích kladného vztahu k přírodě a životnímu prostředí, na úseku osvětové práce působí proti drogové závislosti u dětí a mládeže a proti dětské kriminalitě,

2 v oblasti mezilidských vztahů vede děti a mládež k úctě ke starším, k respektování handicapovaných spoluobčanů a vytváří u nich vědomí rasové, náboženské a sociální snášenlivosti a tolerance, umožňuje dětem a mládeži uplatnit své dovednosti a schopnosti v zájmových kroužcích pod odborným vedením, podílí se na pořádání besed, kulturních a osvětových akcí, zajišťuje a poskytuje k uvedeným aktivitám organizační, materiální a finanční pomoc. Článek III. Zásady členství 1. Členství ve Sdružení Křídlo je dobrovolné. Členem Sdružení Křídlo se mohou stát rodiče dětí a zákonní zástupci, kteří navštěvují základní a mateřskou školu Křídlovická v Brně a kteří souhlasí s jeho stanovami. 2. Členové jsou do Sdružení přijímáni usnesením Rady Sdružení Křídlovická na základě zaplacení ročního příspěvku. Minimální výše ročního příspěvku je stanovena Shromážděním třídních důvěrníků na konci školního roku pro následující školní rok. Článek IV. Práva a povinnosti členů Sdružení Křídlo Členové Sdružení Křídlo mají tato práva: a) podílet se na činnosti Sdružení Křídlo v rámci svých možností, potřeb a zájmů, b) být informováni o činnosti Sdružení Křídlo, o hospodaření a o způsobu využití všech získaných prostředků Sdružení Křídlo, c) nahlížet do výkazů hospodaření s finančními prostředky Sdružení Křídlo, d) podávat návrhy a podněty k činnosti Sdružení Křídlo a jeho jednotlivých orgánů, e) volit a být volen do orgánů Sdružení Křídlo a navrhovat členy Sdružení Křídlo k volbě do jednotlivých orgánů, f) na požádání být přizván a účastnit se schůze Rady Sdružení Křídlo, g) dobrovolnými příspěvky a dary, popř. jinou formou, přispívat k rozvoji a zabezpečení činnosti Sdružení Křídlo, Člen Sdružení Křídlo je povinen: a) jednat ve shodě se zaměřením a posláním Sdružení Křídlo a podle svých možností se aktivně podílet na jeho činnosti, zejména při organizování mimoškolních a školních akcí pro žáky, spolupracovat s pedagogy školy a dále přispívat k rozvoji a propagaci Sdružení Křídlo, b) řádně a odpovědně vykonávat svěřené funkce a pracovní činnost ve Sdružení Křídlo, c) řádně platit členský příspěvek,

3 Článek V. Zánik členství 1. Členství ve Sdružení Křídlo zaniká: automaticky odchodem dítěte na jinou školu, automaticky nezaplacením členského příspěvku ve stanoveném termínu, vyloučením pro hrubé porušení stanov Sdružení Křídlo, o vyloučení rozhoduje Rada Sdružení Křídlo, proti vyloučení má možnost člen Sdružení Křídlo se odvolat ke Shromáždění třídních důvěrníků, jehož rozhodnutí je konečné, zánikem Sdružení Křídlo. 2. Členství lze ukončit na vlastní žádost kdykoliv. Roční příspěvek, pokud byl již uhrazen, se nevrací. Článek VI. Orgány Sdružení Křídlo Orgány Sdružení jsou Shromáždění třídních důvěrníků, Rada sdružení Křídlo, předseda Sdružení Křídlo. Článek VII. Shromáždění třídních důvěrníků 1. Shromáždění třídních důvěrníků je nejvyšším orgánem sdružení Křídlo. 2. Shromáždění třídních důvěrníků svolává předseda Rady Sdružení dle potřeby, na žádost Rady Sdružení nebo z podnětu nejméně 1/3 třídních důvěrníků. 3. Shromáždění třídních důvěrníků se účastní pověření zástupci za jednotlivé třídy, případně jejich náhradníci, kteří získali mandát na příslušný školní rok zvolením na třídních schůzkách rodičů. 4. Shromáždění třídních důvěrníků se schází podle potřeby, nejméně však jednou ročně. 5. O termínu konání třídních důvěrníků musí být všichni třídní důvěrníci informování včas tj. nejpozději 5 dnů před konáním Shromáždění třídních důvěrníků a prokazatelně (písemně nebo em). 6. Shromáždění třídních důvěrníků je schopno usnášet se za účasti většiny třídních důvěrníků. 7. Usnesení se přijímá většinou hlasů třídních důvěrníků přítomných v době usnášení. Článek VIII. Působnost Shromáždění třídních důvěrníků 1. Do působnosti Shromáždění třídních důvěrníků patří zejména: a) schvalovat, měnit a doplňovat a vykládat stanovy Sdružení Křídlo, popř. další potřebné dokumenty, b) schvalovat koncepci činnosti Sdružení Křídlo,

4 c) schvalovat plán činnosti Sdružení, projednávat a schvalovat rozpočet, výsledek hospodaření, d) projednávat a Schvalovat zprávy o činnosti sdružení Křídlo, e) zřizovat nadace, f) rozhodovat o zrušení Sdružení Křídlo s likvidací nebo o jeho přeměně. Článek IX. Třídní důvěrníci Jsou voleni v jednotlivých třídách (včetně svých zástupců) na třídních schůzkách, zpravidla na dobu trvání školního roku. Prosazují a hájí zájmy členů Sdružení Křídlo na Shromáždění třídních důvěrníků. Článek X. Působnost třídních důvěrníků 1. Zastupují členy Sdružení Křídlo na Shromáždění třídních důvěrníků. 2. Třídní důvěrníci (popřípadě jejich zástupci) se účastní Shromáždění třídních důvěrníků na základě získaného mandátu v jednotlivých třídách. 3. Předkládají k projednání na Shromáždění třídních důvěrníků připomínky, stížnosti a podněty členů Sdružení Křídlo. 4. Předávají členům Sdružení Křídlo informace, pokyny a závěry ze Shromáždění třídních důvěrníků. Článek XI. Rada Sdružení Křídlo 1. Rada Sdružení Křídlo je statutárním a výkonným orgánem Sdružení. 2. Rada Sdružení Křídlo je volena Shromážděním třídních důvěrníků. 3. Rada Sdružení Křídlo zvolí ze svých členů předsedu a místopředsedu. 4. Za svou činnost je Rada Sdružení Křídlo zodpovědná Shromáždění třídních důvěrníků. 5. Usnesení se přijímá 1/3 hlasů členů přítomných v době usnášení. Článek XII. Působnost Rady Sdružení Křídlo 1. Do působnosti Rady Sdružení Křídlo patří zejména: a) Rozhodovat o základních otázkách činnosti Sdružení Křídlo v období mezi jednotlivými Shromážděními třídních důvěrníků. b) Navrhovat a projednávat plán činnosti a způsob hospodaření s finančními prostředky. c) Sestavovat rozpočet, předkládat jej členům Sdružení Křídlo k připomínkování a po uplynutí lhůty k připomínkování a projednání všech připomínek předložit rozpočet ke schválení Shromáždění třídních důvěrníků.

5 2. Schází se pravidelně 1x za měsíc po dobu daného školního roku (mimo období letních prázdnin). Za účasti vedení školy, event. přizvaných pedagogů či rodičů řeší vzniklé otázky a problémy ve vztahu škola žáci rodina. 3. Z jednání Rady Sdružení Křídlo jsou do 30 dní pořizovány zápisy. Zápisy jsou uloženy v sídle Sdružení Křídlo s možností nahlédnutí. Článek XIII. Předseda a místopředseda 1. Předsedu a místopředsedu Sdružení Křídlo volí ze svého středu Rada Sdružení Křídlo. 2. Do působnosti předsedy patří: a) zastupovat Sdružení Křídlo navenek, b) svolávat Radu Sdružení Křídlo a řídit její jednání, c) plnit další úkoly v rozsahu pověření Radou Sdružení Křídlo, 3. V době nepřítomnosti předsedy vykonává jeho funkci místopředseda. Článek XIV. Hospodaření a majetek Sdružení Křídlo 1. Sdružení Křídlo hospodaří a k plnění cílů využívá majetek, který tvoří příspěvky, dary, účelové a jiné finanční dotace, které lze použít pouze pro naplnění účelu spolku dle článku II. stanov Sdružení Křídlo. 2. Hospodaření s majetkem a finančními prostředky Sdružení Křídlo se řídí obecně závaznými právními předpisy, stanovami Sdružení Křídlo. 3. Finanční prostředky Sdružení Křídlo jsou uloženy na samostatném účtu v peněžním ústavu. 4. Právo podepisovat příkazy k platbám a výběrům finančních prostředků přísluší předsedovi a dalšímu pověřenému členovi Rady sdružení Křídlo, a to na základě usnesení a následného pověření Rady sdružení Křídlo. K výběrům hotovosti je zapotřebí podpisu předsedy nebo pověřeného člena sdružení Křídlo. Článek XV. Zánik Sdružení Křídlo 1. Sdružení Křídlo zanikne, jestliže se Sdružení třídních důvěrníků usnese 2/3 počtem hlasů na jeho zániku. 2. Likvidaci Sdružení Křídlo provede likvidační komise ustanovená Radou Sdružení Křídlo. Článek XVI. Závěrečná ustanovení 1. Tyto stanovy nabývají platnosti dnem schválení na Shromáždění třídních důvěrníků. 2. Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem zápisu Sdružení Křídlo do veřejného rejstříku. 3. Změny a doplňky stanov provádí výhradně Shromáždění třídních důvěrníků. 4. Text stanov je uložen v sídle Sdružení Křídlo.

6

STANOVY. Stránka 1 z 6. Nezávislého spolku. Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách. Lonkova 510, Pardubice 530 09

STANOVY. Stránka 1 z 6. Nezávislého spolku. Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách. Lonkova 510, Pardubice 530 09 STANOVY Nezávislého spolku Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách Lonkova 510, Pardubice 530 09 Stránka 1 z 6 Část I. Název a sídlo spolku Článek 1 Název spolku zní: Nezávislý spolek

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015 STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015 I. Základní ustanovení 1) Název spolku: Spolek rodičů a přátel MŠ Na Dlouhém lánu, Praha 6 Identifikační číslo

Více

Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy. I. Název, sídlo a účel spolku

Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy. I. Název, sídlo a účel spolku Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy I. Název, sídlo a účel spolku Spolek s názvem Spolek přátel Obchodní akademie v Plzni, z. s. (dále jen Spolek ) se sídlem v Plzni, je samosprávnou

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ BRATRANCŮ VEVERKOVÝCH PARDUBICE

STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ BRATRANCŮ VEVERKOVÝCH PARDUBICE STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ BRATRANCŮ VEVERKOVÝCH PARDUBICE Název spolku je: Článek I. Úvodní ustanovení Spolek rodičů při ZŠ Bratranců Veverkových, Pardubice" Sídlo spolku je: ul. Bratranců Veverkových

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč. Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl.II. Účel, cíle a činnost spolku

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč. Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl.II. Účel, cíle a činnost spolku Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč Čl. I. Úvodní ustanovení Název spolku: Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč (dále jen spolek ) je dobrovolným, nepolitickým, nezávislým spolkem rodičů a

Více

S T A N O V Y Akademie architektury, z.s.

S T A N O V Y Akademie architektury, z.s. S T A N O V Y Akademie architektury, z.s. 1. Název spolku: Akademie architektury, z.s. 2. Sídlo spolku: Praha. 3. Spolek působí na území České republiky. Čl. I Název, sídlo a působnost Čl. II Charakter

Více

S T A N O V Y. zapsaného spolku Černí koně, z.s.

S T A N O V Y. zapsaného spolku Černí koně, z.s. S T A N O V Y zapsaného spolku Černí koně, z.s. Preambule V souladu s ust. 3045 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen o.z. ), se občanské sdružení ČERNÍ KONĚ, o.s., založené dle zákona

Více

SPOLEČENSTVÍ VDOV A VDOVCŮ, Z.S. Stanovy Spolku

SPOLEČENSTVÍ VDOV A VDOVCŮ, Z.S. Stanovy Spolku SPOLEČENSTVÍ VDOV A VDOVCŮ, Z.S. Stanovy Spolku ČLÁNEK I. Úvodní ustanovení Odst.I.1. Název spolku: Společenství vdov a vdovců, z.s. Odst.I.2. Sídlo spolku: Divadelní 3242/VI, 760 01 Zlín Odst.I.3. Společenství

Více

STANOVY. SPOLKU RODIČŮ PŘI MŠ BLATENSKÁ 2145, PRAHA 4 dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen OZ )

STANOVY. SPOLKU RODIČŮ PŘI MŠ BLATENSKÁ 2145, PRAHA 4 dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen OZ ) STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI MŠ BLATENSKÁ 2145, PRAHA 4 dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen OZ ) Čl. I Název a sídlo spolku, založení a registrace spolku 1.1. Spolek má název: Spolek

Více

SLEZSKÝ KLUB STOMIKŮ OSTRAVA, Z.S. STANOVY

SLEZSKÝ KLUB STOMIKŮ OSTRAVA, Z.S. STANOVY SLEZSKÝ KLUB STOMIKŮ OSTRAVA, Z.S. STANOVY I. Základní ustanovení Slezský klub stomiků Ostrava, z.s. vznikl dne 30. 7. 1991 pod názvem Slezský klub stomiků Ostrava a do 31.12.2013 byl zapsán v rejstříku

Více

STANOVY Sdružení přátel Jaroslava Foglara, z. s.

STANOVY Sdružení přátel Jaroslava Foglara, z. s. STANOVY Sdružení přátel Jaroslava Foglara, z. s. Článek I: Úvodní ustanovení Název: Sdružení přátel Jaroslava Foglara, z. s., (dále jen SPJF). Sídlo: Brno. Článek II: Účel spolku 1. SPJF je dobrovolný,

Více

Stanovy Mladí lidovci, z. s.

Stanovy Mladí lidovci, z. s. Stanovy Mladí lidovci, z. s. Čl. 1 Základní ustanovení 1. Mladí lidovci, z. s. jsou spolkem řádně zapsaným ve spolkovém rejstříku v souladu se zákonem č. 304/2013 Sb. 2. Úplný název spolku je Mladí lidovci,

Více

STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě. Preambule. Č1. 1. Název a sídlo sdružení

STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě. Preambule. Č1. 1. Název a sídlo sdružení STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě Preambule Na setkání občanů - rodičů dětí s kombinovanými vadami - dne 15. 12. 1993 byl přijat návrh založit občanské sdružení Cesta - organizaci se

Více

1 STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ POP BALET. Článek I. Základní ustanovení

1 STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ POP BALET. Článek I. Základní ustanovení 1 STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ POP BALET Článek I. Základní ustanovení Založení a vznik a) Občanské sdružení POP BALET (dále v textu jen sdružení, nebo PB). b) Sdružení bylo založeno ustavující valnou hromadou,

Více

Spolek rodičů a přátel Základní školy L. Coňka. Stanovy

Spolek rodičů a přátel Základní školy L. Coňka. Stanovy Spolek rodičů a přátel Základní školy L. Coňka Stanovy Preambule: Níže uvedení zakladatelé (přípravný výbor) se dohodli na založení spolku s názvem Spolek rodičů a přátel Základní školy L. Coňka a přijali

Více

Stanovy spolku. Čl. I. Název a sídlo. Čl. II. Účel spolku. Čl. III. Hlavní činnost spolku

Stanovy spolku. Čl. I. Název a sídlo. Čl. II. Účel spolku. Čl. III. Hlavní činnost spolku Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Sportovní klub Nýrov, z.s. (dále jen SK Nýrov ) se sídlem Nýrov 56, 679 72 Kunštát. Čl. II Účel spolku Účelem spolku je pořádání a organizace sportovních, tělovýchovných

Více

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko Název: MAS Jablunkovsko, z. s. IČO: 00739286 Sídlo: Bystřice 334, PSČ 739 95 Čl. I. Název a sídlo sdružení Čl. II. Úvodní ustanovení MAS Jablunkov, z. s. (dále

Více

Zápis o průběhu schůze

Zápis o průběhu schůze Zápis o průběhu schůze rady rodičů Spolku rodičů při ZŠ T. G. Masaryka Bystřice pod Hostýnem, IČ 26992752, konané dne 18.srpna 2014 ve školní družině ZŠ TGM v Bystřici pod Hostýnem 1) Zahájení Schůzi rady

Více

Stanovy ANIMA IUVENTUTIS, občanského sdružení zaměřeného na práci s dětmi a mládeží ostravsko opavské diecéze

Stanovy ANIMA IUVENTUTIS, občanského sdružení zaměřeného na práci s dětmi a mládeží ostravsko opavské diecéze Stanovy ANIMA IUVENTUTIS, občanského sdružení zaměřeného na práci s dětmi a mládeží ostravsko opavské diecéze Úvodní ustanovení Občanské sdružení pro práci s dětmi a mládeží Ostravsko opavské diecéze (dále

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624 I. Název a sídlo sdružení 1. Název občanského sdružení zní: Občanské sdružení Umlaufoviny 2. Sídlem sdružení je: Kuršova 9, Brno, PSČ: 635 00 II. Právní

Více

na základě ustanovení 214 a násl. občanského zákoníku v platném znění mezi 1. paní Olgou Královou (dále jen členové spolku ) Založení spolku

na základě ustanovení 214 a násl. občanského zákoníku v platném znění mezi 1. paní Olgou Královou (dále jen členové spolku ) Založení spolku ZALOŽENÍ SPOLKU na základě ustanovení 214 a násl. občanského zákoníku v platném znění mezi 1. paní Olgou Královou r.č. 765120/1580 bytem Chrášťany 63 2. paní Jitkou Fukovou r.č. 755823/1593 bytem Chrášťany

Více

STANOVY ÚSTŘEDNÍHO AUTOMOTOKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I Základní ustanovení

STANOVY ÚSTŘEDNÍHO AUTOMOTOKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I Základní ustanovení STANOVY ÚSTŘEDNÍHO AUTOMOTOKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY Část I Základní ustanovení Článek 1 Název organizace Ústřední automotoklub České republiky, dále jen ÚAMK. Symboly organizace jsou znak a vlajka. Článek

Více

Stanovy FONDU OHROŽENÝCH DĚTÍ

Stanovy FONDU OHROŽENÝCH DĚTÍ Stanovy FONDU OHROŽENÝCH DĚTÍ (úplné znění po změnách ze dne 24. 2. 1996, 20. 6. 1998, 5. 6. 1999, 16. 6. 2001 a 19. 6. 2004) čl. I Název, sídlo a působnost Občanské sdružení Fond ohrožených dětí je právnickou

Více

Stanovy spolku. Klub Moudrého podnikání žen, z.s.

Stanovy spolku. Klub Moudrého podnikání žen, z.s. Stanovy spolku Klub Moudrého podnikání žen, z.s. Článek I. Úvodní ustanovení Název spolku je: "Klub Moudrého podnikání žen, z.s." (dále jen spolek ). Sídlo spolku je: Na dělostřílnách 1060/4, 162 00 Praha

Více

Stanovy Kulturního a rodinného centra CoByDup, z.s. Článek I. Článek II.

Stanovy Kulturního a rodinného centra CoByDup, z.s. Článek I. Článek II. Stanovy Kulturního a rodinného centra CoByDup, z.s. Název spolku: Kulturní a rodinné centrum CoByDup, z.s. (dále jen spolek ), Zkráceně: KRC CoByDup, z.s. Sídlo: Toužimská 244/42, 197 00 Praha 9-Kbely

Více

Stanovy. LT U SMRKU o.s.

Stanovy. LT U SMRKU o.s. Stanovy LT U SMRKU o.s. Článek 1 Název, sídlo, symboly 1) LT U SMRKU o.s. je suverénním a dobrovolným občanským sdružením (o.s.) na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších

Více

Stanovy České basketbalové federace z. s. Návrh revize pro VH ČBF 2014

Stanovy České basketbalové federace z. s. Návrh revize pro VH ČBF 2014 Stanovy České basketbalové federace z. s. Návrh revize pro VH ČBF 2014 Stanovy České basketbalové federace z.s. A. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek I. Název a postavení, sídlo, členové, dokumenty. 1.1 Česká

Více

Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951

Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951 Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951 Článek 1 Název a sídlo 1. Název zapsaného spolku je: Hortensia, z. s. (dále jen spolek) 2. Sídlem spolku Hortensia je: Panská 174/7, 370 01 České Budějovice

Více

K tomuto účelu byly sepsány stanovy sdružení, které jsou uvedeny v příloze č. 1.

K tomuto účelu byly sepsány stanovy sdružení, které jsou uvedeny v příloze č. 1. Vznik SRP V roce 1996 vedení Střední odborné školy v Kloboukách u Brna založilo SRPDŠ (Sdružení rodičů, přátel a dětí školy). Toto sdružení mělo vždy předsedu a členy, kteří byli voleni z řad rodičů na

Více

STANOVY SVAZKU OBCÍ SMRK

STANOVY SVAZKU OBCÍ SMRK STANOVY SVAZKU OBCÍ SMRK Část první OBECNÁ USTANOVENÍ Článek I. Základní ustanovení Svazek obcí SMRK (dále jen Svazek obcí ) je založen v souladu s ustanovením 46 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb.,

Více