Dbejte na okolní teplotu místnosti a větrání Vybavení vnitřního prostoru... 8 Čištění spotřebiče Připojení spotřebiče...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dbejte na okolní teplotu místnosti a větrání... 6. Vybavení vnitřního prostoru... 8 Čištění spotřebiče... 9. Připojení spotřebiče..."

Transkript

1 KTR B Obsah Pokyny k likvidaci... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Seznámení se spotřebičem... 5 Ovládací panel... 5 Dbejte na okolní teplotu místnosti a větrání... 6 Připojení spotřebiče... 6 Zapnutí spotřebiče... 7 Vypnutí spotřebiče... 7 Ukládání potravin... 7 Vybavení vnitřního prostoru... 8 Čištění spotřebiče... 9 Takto můžete ušetřit energii Provozní zvuky Odstranění drobných závad svépomocí Servisní služba Instalace Výměna dveřních závěsu

2 Pokyny pro likvidaci Likvidace starého spotřebiče Dbejte těchto pokynů tehdy, pokud nahrazujete Váš starý spotřebič novým. Staré spotřebiče nejsou bezcenným odpadem! Ekologickou likvidací lze znovu získat cenné suroviny. Vyřazení starého spotřebiče z provozu: 1. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky, 2. Odřízněte přívodový kabel a odstraňte ho se zástrčkou, 3. Odstraňte zámek ze dveří, aby se děti do spotřebiče nezavřely a nedostaly se do ohrožení života. Chladící spotřebiče obsahují chladící prostředky a plyny. Chladící prostředky a plyny je třeba likvidovat odborným způsobem. Potrubí chladícího okruhu spotřebiče musí zůstat až do odborné likvidace nepoškozené. Likvidace obalu Pozor: Obalový materiál není hračkou pro děti-nebezpečí udušení kartonáží a fóliemi! Váš nový spotřebič byl na cestě k Vám ochráněn obalem. Všechny použité materiály jsou ekologické a lze je recyklovat. Prosím, pomozte také: likvidujte obal ekologickou cestou. O aktuálních možnostech likvidace se, prosím, informujte u svého odborného prodejce nebo na Vašem Obecním úřadě. Bezpečnostní pokyny Dříve než uvedete spotřebič do chodu Pečlivě si přečtěte Návod k použití a Návod k montáži! Tyto návody obsahují důležité informace, které se týkají instalace, použití a údržby spotřebiče. Výrobce neposkytuje záruku tehdy, když se neřídíte pokyny a upozorněními, které jsou v návodech uvedeny. Uschovejte Návod k obsluze a k montáži pro případného dalšího majitele spotřebiče. Varování Spotřebič obsahuje menší množství ekologického, ale hořlavého chladícího prostředku R600a. Dbejte na to, aby během převozu nebo při montáži nedošlo k poškození potrubí chladícího okruhu. Vystřikující chladící prostředek může poškodit oči nebo se vznítit. Pokud dojde k úniku chladícího prostředku dbejte na to: aby se v blízkosti nenacházel žádný zdroj vznícení nebo otevřený oheň, vytáhněte zástrčku, pokoj na několik minut dobře provětrejte. Čím více je chladícího prostředku ve spotřebiči, tím větší musí být místnost, v níž je umístěn. V příliš malých místnostech může dojít k tomu, že se vytvoří hořlavá směs vzduchu a plynu. Na každých 8 g chladícího prostředku musí připadnout minimálně 1 m 3 prostoru. Množství chladícího prostředku vašeho spotřebiče najdete na typovém štítku uvnitř spotřebiče. V naléhavých případech vymyjte si oči a vyhledejte lékaře, zápalné jiskry a otevřený oheň nesmí být v dosahu spotřebiče, vytáhněte zástrčku, pokoj několik minut dobře vyvětrejte. V následujících případech vytáhněte zástrčku a vypněte pojistku: rozmrazování čištění Tahejte za zástrčku, nikoliv za přívodový kabel. Elektrické spotřebiče nikdy nepoužívejte uvnitř spotřebiče (např. topné spotřebiče, elektrické výrobníku ledu atd. ) Ve spotřebiči neukládejte žádné výrobky obsahující hořlavé plyny (např. zásobníky na výrobu šlehačky, různé spreje) a žádné výbušné látky - nebezpečí exploze! Spotřebič není hračkou pro děti! Spotřebič nikdy nerozmrazujte nebo nečistěte parním čističem! Pára by se mohla dostat do elektrických částí spotřebiče, které jsou pod napětím a to by mohlo vyvolat zkrat nebo způsobit úraz elektrickým proudem. 4 Při používání dodržujte Opravy smějí provádět pouze odborníci. Neodborné opravy mohou být pro uživatele značně nebezpečné. Na podstavce, přihrádky, dveře si nestoupejte ani se o ně neopírejte. Vysokoprocentní alkohol skladujte jen v uzavřených stojících lahvích. U spotřebiče se zámkem dveří: klíč uchovávejte mimo dosah dětí! Umělohmotné části a těsnění dveří neznečišťujte olejem nebo tukem. Umělohmotné části nebo těsnění by se mohly stát porézními. Všeobecná ustanovení Spotřebič je vhodný ke chlazení a zmrazování potravin, skladování zmrazených potravin a k přípravě ledu. Spotřebič je určen k použití v domácnosti. Spotřebič je odrušen podle směrnice EU 89/336/EEC. Chladící okruh je přezkoušen z hlediska utěsnění. Tento spotřebič odpovídá platným bezpečnostním směrnicím pro elektrické spotřebiče (EXI 60335/2/24). 3

3 Seznámení se spotřebičem Odchylky v detailech -zvlášť u vybavení-vždy podle druhu spotřebiče. Obr Ovládací panel 4 Vypínač zapnuto/vypnuto 5 Osvětlení 6 Přihrádky 7 Přihrádky na zeleninu a přihrádky na láhve 8 Odstavná přihrádka ve dveřích Ovládací panel Obr. 2 1 Tlačítko pro nastavení teploty K nastavení teploty chladničky (lze nastavit od +8 C do +2 C). Tlačítko tiskněte tak dlouho nebo opakovaně, až bliká příslušná kontrolka ukazatele teploty (2). 2 Kontrolka ukazatele teploty Čísla u kontrolky ukazatele teploty indikují teplotu chladničky ve C. Kontrolka bliká, pokud nastavené teploty ještě nebylo dosaženo. 3 Tlačítko superchlazení Svítící kontrolka signalizuje uvedení do chodu. Při superchlazení je v chladničce udržována po dobu 8 hodin nejnižší teplota. Pak spotřebič automaticky přepne na teplotu nastavenou před superchlazením. Superchlazení zapněte např. před vložením většího množství čerstvých potravin, k rychlému vychlazení nápojů. Dbejte na okolní teplotu místnosti a na větrání Klimatická třída je uvedena na typovém štítku. Označuje za jakých okolních teplot lze spotřebič provozovat. Klimatická třída Přípustná okolní teplota SN +10 C až +32 C N +16 C až +32 C ST +18 C až +38 C T +18 C až +43 C Větrání Obr. 3 Vzduch se na zadní stěně spotřebiče zahřívá. Ohřátý vzduch musí bez problémů odcházet. Chladící agregát jinak pracuje na vyšší výkon. To zvyšuje spotřebu elektrického proudu. Proto nikdy nezakrývejte otvory přívodu a odvodu vzduchu! 6 Připojení spotřebiče Po instalaci spotřebiče vyčkejte nejméně ½ hodiny, než spotřebič uvedete do chodu. Během přepravy se může stát, že se olej obsažený v kompresoru dostane do chladícího systému. Před prvním uvedením do chodu vnitřek spotřebiče vyčistěte (viz Čištění). Zásuvka by měla zůstat volně přístupná. Spotřebič připojte na střídavý elektrický proud V/50 Hz přes předpisově instalovanou zásuvku. Zásuvka musí být jištěna pojistkou 10 A a vyšší. U spotřebičů, které nejsou provozovány v evropských zemích je třeba zjistit, jsou-li napětí a druh elektrické sítě shodné s údaji na typovém štítku vašeho spotřebiče. Typový štítek se nalézá uvnitř spotřebiče vlevo dole. Eventuální nutná výměna přívodového kabelu smí být provedena výhradně odborníkem. Varování! V žádném případě nesmí být spotřebič napojen na elektronické úsporné zařízení (např. Ecoboy, Sava Plug) a na usměrňovač proudu, který mění stejnosměrný proud na střídavý proud o napětí 230 V (např. solární zařízení, el. sítě na lodích). 5

4 Zapnutí spotřebiče Obr. 2 Stiskněte hlavní vypínač 4 (zmizí červený kruh). Otevřete dveře hlavní vypínač se nachází pod ovládacím panelem (vpravo vedle osvětlení). Bliká kontrolka ukazatele teploty +5 C. Spotřebič začíná chladit. Doporučujeme vám nastavení +4 C. Upozornění k provozu Během provozu chladícího agregátu se na zadní stěně uvnitř spotřebiče tvoří kapky roztáté vody nebo námraza. Toto je funkčně podmíněno. Oškrabávání námrazy nebo otírání kapek vody není nutné. Zadní stěna se odmrazuje automaticky. Roztátá voda je zachycena v odtokovém žlábku obr. 9, je vedena k chladícímu agregátu a tam se vypaří. Vypnutí spotřebiče Obr. 2 Stiskněte hlavní vypínač 4 (červený kruh je viditelný). Otevřete dveře hlavní vypínač se nachází pod ovládacím panelem (vpravo vedle osvětlení). Zhasne kontrolka ukazatele teploty. Chlazení a osvětlení je vypnuté. Odstavení spotřebiče Pokud spotřebič delší dobu nepoužíváte: 1. Vytáhněte zástrčku. 2. Spotřebič vyčistěte. 3. Dveře spotřebiče nechte otevřené. Ukládání potravin Při ukládání potravin dbejte na toto: Potraviny ukládejte dobře zabalené nebo zakryté. Tak zůstanou zachovány aroma, barva a čerstvost. Zároveň se tím zabrání přenosu chuti nebo zbarvení umělohmotných částí. Pozor: vysokoprocentní alkohol skladujte v uzavřených stojících lahvích. Teplá jídla a nápoje nechte vychladnout mimo spotřebič. Pozor! Načaté láhve sektu nikdy neskladujte ve spotřebiči uzavřené. Otřes způsobený vyjímáním přihrádek by mohl zapříčinit explozivní uvolnění korku. Vybavení vnitřního prostoru Přihrádky Obr. 4 Přihrádky jsou vyjímatelné. Přihrádky vysuňte, nadzdvihněte a vyjměte. Přihrádka s regulátorem tepla Obr. 5 Pro chlazení nápojů nebo pro uskladnění zeleniny a ovoce, kterým nevadí nízká teplota lze zde dosáhnout nižších teplot. Nižší teplota: Regulátor lehce nadzdvihněte a posuňte doleva, větrání je otevřené. Vyšší teplota: Regulátor lehce nadzdvihněte a posuňte doprava, větrání je zavřené. Upozornění: na teplotním regulátoru se časem vytvoří mírná námraza, která je způsobena technickými podmínkami při chlazení. Tato námraza vás nemusí znepokojovat. Držák na láhve a box Obr. 6 Držák na láhve obr. 6 /A zabraňuje překlopení láhví při vysouvání a zasouvání přihrádky. Polohu držáku lahví lze variabilně měnit. K optimálnímu využití přihrádky na zeleninu umístěte přiložený box obr. 6 /B do zadní oblasti. Odkládací plocha na láhve/dělící deska Obr. 7 Pro skladování láhví nebo jako dělící deska chlazených potravin. Polohu odkládací plochy/dělicí desky na láhve lze variabilně měnit. 8 Odstavná přihrádka ve dveřích obr. 8 Pro skladování tub a malých lahviček. Užitný objem: Bez vnitřního vybavení je užitný objem spotřebiče podle aktuální normy: Pro celý spotřebič: 154 l S vnitřním vybavením je užitný objem: Pro celý spotřebič 125 l. Dbejte na zóny chladu v chladničce! Vlivem cirkulace vzduchu v chladícím prostoru vznikají zóny různého chladu: Nejteplejší zóna je v první přihrádce. Nejchladnější zóny jsou ve třetí přihrádce až po vyraženou šipku obr. 10 a v chladícím prostoru na zadní stěně. Upozornění: V nejchladnějších zónách ukládejte choulostivé potraviny (např.ryby, uzeniny, maso). Doporučujeme ukládat potraviny následujícím způsobem: V první a druhé přihrádce: např. máslo, sýr, pečivo, hotová jídla. Ve třetí přihrádce: např. maso, uzeniny, ryby a vejce. Ve čtvrté přihrádce: např. velké láhve, ovocné šťávy v krabicích, mléko, zelenina, salát a ovoce. 7

5 Čištění spotřebiče Provádějte, pokud možno, dvakrát ročně. 1. Pozor: vytáhněte zástrčku nebo vypněte pojistky! 2. Při čištění přihrádky zcela vysuňte, nadzdvihnutím je uvolněte z uchycení a vyjměte ven obr. 4. Při nasazování přihrádek zasuňte do vnitřního prostoru kolejničky, přihrádky na ně položte obr. 4 /A. Přihrádky zapadnou stlačením směrem dolů. 3. Těsnění dveří omyjte čistou vodou a pak vytřete řádně do sucha. 4. Spotřebič vyčistěte vlažnou vodou. Mycí voda se nesmí dostat do ovládacího panelu nebo do osvětlení obr Po čištění: spotřebič znovu připojte a zapněte. Upozornění: regulátor teploty lze kvůli čištění vyjmout obr. 11. Pozor: Spotřebič nikdy nečistěte parním čističem! Pára by se mohla dostat na elektrické díly spotřebiče a způsobit zkrat nebo úraz elektrickým proudem! Pára by mohla poškodit umělohmotný povrch. Nepoužívejte čistící prostředky a ředidla obsahující písek nebo kyseliny. Odtokový žlábek a odtokový otvor obr. 9 čistěte pravidelně, aby rozmrazená voda mohla odtékat. Odtokový žlábek čistěte např. pomocí špejle. Mycí voda nesmí protékat odtokovým otvorem do odpařovací misky. Pozor: Odkládací plochy a přihrádky nikdy neumývejte v myčce na nádobí. Mohly by se deformovat! Důležité pokyny pro údržbu spotřebičů z nerezové oceli Pro údržbu plochy z nerezové oceli použijte prostředek Chromol". Prostředek obdržíte v obchodě pod názvem Chromol" nebo u Vaší servisní služby pod ident. číslem jako 500 ml sprej a ident. číslem jako 50 ml zkušební vzorek. Aby nedošlo k poškození povrchu, nepoužívejte v žádném případě houbičky s drhnoucím povrchem, kovové kartáče, ostré předměty nebo drhnoucí prostředky. Nesmí být užívány ani chemicky agresivní čistící prostředky jako jsou spreje na rozmrazování, spreje na pečící trouby, ředidla nebo prostředky na odstraňování skvrn. Takto můžete uspořit energii Spotřebič instalujte v suché, větratelné místnosti! Spotřebič nesmí být umístěn přímo na slunci nebo v blízkosti tepelných zdrojů (např. topná tělesa, sporáky). Příp. použijte izolační vložku. Teplá jídla a nápoje nechte nejprve vychladnout, teprve pak je dejte do spotřebiče! Mražené potraviny vložte při rozmrazování do chladničky. Tím využijete chladu zmrazených potravin ke chlazení potravin v chladničce. Dveře spotřebiče otevírejte na co nejkratší dobu. Zadní stěnu spotřebiče příležitostně vyčištěte vysavačem nebo štětcem, aby se zabránilo zvýšené spotřebě proudu. 10 Provozní zvuky Zcela běžné zvuky Bzučení chladící agregát je v chodu. Bublání, kloktání nebo bzučení je důsledkem protékání chladícího prostředku trubkami. Cvakání motor se vypíná nebo zapíná. Zvuky, které lze snadno odstranit Spotřebič nestojí rovně Spotřebič vyrovnejte pomocí vodováhy. Použijte k tomu šroubovací nožky nebo podložku. Spotřebič přiléhá Odsuňte spotřebič od přiléhajícího nábytku nebo od jiných spotřebičů. Přihrádky, nádoby nebo odstavné přihrádky se chvějí nebo jsou vzpříčené Prozkoumejte, prosím, vyjímatelné díly a eventuálně je znovu nasaďte. Láhve nebo nádoby se dotýkají Odsuňte láhve nebo nádoby mírně od sebe. 9

6 Odstranění drobných závad svépomocí Dříve než zavoláte servisní službu: Přezkoušejte, jestli nemůžete na základě následujících pokynů závadu odstranit svépomocí. Náklady za poradenské služby musíte uhradit sami i v garančním období! Závada Příčina Odstranění Vnitřní osvětlení nefunguje, běží chladicí agregát. Dno chladícího prostoru je vlhké. V chladícím prostoru je příliš nízká teplota. Chladící zařízení zapíná častěji a na delší dobu. Vadná žárovka. Zablokovaný spínač osvětlení. Obr. 12 /B. Je ucpaná trubice odtoku rozmrazené vody. Obr. 9. Vyměňte žárovku 1. Vytáhněte zástrčku, příp. vypněte pojistky. 2. Vyměňte žárovku, obr. 12 /A (náhradní žárovka V, patice E14 watty-viz defektní žárovka). Zkontrolujte, zda s ním lze pohybovat. Vyčistěte žlábek na rozmrazenou vodu a odtokovou trubku (obr. 9, viz Čištění spotřebiče). Teplota je nastavena příliš nízko. Nastavte vyšší teplotu. Jsou zakryté otvory přívodu a odvodu vzduchu. Chladnička nechladí. Vypínač pro zapnutí/vypnutí není zapnut. Výpadek proudu, vypnuté pojistky, zástrčka není řádně v zásuvce. Odstraňte překážky. Stiskněte vypínač zapnutí/vypnutí. Zkontrolujte, zda jde el. proud a zkontrolujte pojistky. 11 Servisní služba Telefon nejbližší servisní služby ve Vašem okolí najdete na třetí straně obálky tohoto návodu. Prosím uveďte při telefonickém objednání servisní služby: číslo výrobku (E-Nr.) a výrobní číslo (FD-Nr.) spotřebiče. Tyto údaje najdete na typovém štítku. Prosím, pomozte sdělením čísla výrobku a výrobního čísla zabránit zbytečným výjezdům. Tak si uspoříte s tím spojené vícenáklady. 12

7 Instalace Místo instalace K instalaci spotřebiče je vhodná suchá, větratelná místnost. Spotřebič nesmí být vystaven přímému slunečnímu záření nebo být umístěn blízko zdrojů tepla (např. topných těles, sporáků). Pokud je instalace vedle zdroje tepla nezbytná, použijte vhodnou izolační desku. Dodržujte následující odstupy od zdrojů tepla: Od elektrických sporáků 3 cm Od sporáků na olej nebo na uhlí 30 cm. Při instalaci vedle jiné chladničky nebo mrazničky dodržujte minimální boční odstup 2 cm, abyste zabránili orosení. Instalace pod pracovní desku Nad spotřebičem neinstalujte žádné varné desky! Rám stolu neodstraňujte! K podstavbě si ve speciálním obchodě opatřete odvětrávací mřížku o průřezu větrání min. 160 cm 2 pro výřez cca 500 x 60 mm. Vedle spotřebiče bude zásuvka ( V, 50 Hz střídavý proud/pojistka 10 A nebo vyšší). Na pracovní desce si vyznačte výřez pro odvětrávací mřížku ve středu umístění spotřebiče max. odstup ke zdi 83 mm dbejte na šířku B zakončovací lišty! Vyřežte výřez. Spodní stranu zešikměte na cca 4 mm. Nasaďte odvětrávací mřížku a upevněte ji. 13 Vyrovnávání spotřebiče Spotřebič musí stát pevně a rovně. Nerovnosti podlahy vyrovnejte oběma předními šroubovacíma nohama. 14 Výměna dveřního závěsu Dveřní závěs můžete vyměnit, když to bude vyžadovat místo instalace. Varování! V průběhu výměny dveřního závěsu nesmíte spotřebič připojit k síti. Předtím vytáhněte zástrčku. Spotřebič položte šikmo dozadu (event. jej podložte obalovým materiálem). Montáž podle pořadí v číslech: 1 Vyšroubujte šrouby. 2 Vyjměte dveřní ložisko z pantů, za tím účelem dveře dole nadzvedněte. 3 Šroubovací nohu přemístěte na protější stranu. 4 Dveře posuňte poněkud dolů. 5 Vyšroubujte čepy ložiska a zašroubujte je na protější straně. 6 Dolní dveřní ložisko nasaďte do zdířky na protější straně. Dveře nasaďte do horních ložiskových čepů. 7 Pomocí dvou nožů stáhněte krycí zátky nahoře na dveřích a přemístěte je na protější stranu. 8 Dveře mírně nadzvedněte a dveřní ložisko nasaďte do pantů. 9 Šroubem je znovu přišroubujte.

8 15 16

9 Obchodní značka BSH : INFORMAČNÍ LIST: BSH domácí spotřebiče s.r.o. Značka BOSCH Prodejní označení KTR Typ spotřebiče 1 Třída energetické účinnosti (A nízká spotřeba el.energie až G vysoká spotřeba el.energie) Spotřeba energie za 365 dní 1) kwh 117 Užitný objem celkem: l 154 z toho: objem chladicí části l 154 Klimatická třída 2) SN-ST A 1) 2) Spotřeba energie v kwh /rok založená na výsledcích normalizované zkoušky po dobu 24 hod. Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu použití a umístění spotřebiče. SN: okolní teploty od +10 C do +32 C ST: okolní teploty od +18 C do +38 C N: okolní teploty od +16 C do +32 C T: okolní teploty od +18 C do +43 C 17 18

POHLED DOVNITŘ. Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor. Termostat. Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Sýry, máslo, medikamenty

POHLED DOVNITŘ. Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor. Termostat. Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Sýry, máslo, medikamenty POHLED DOVNITŘ Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Termostat Zelenina, vařená a hotová jídla Sýry, máslo, medikamenty Výškově nastavitelná

Více

Návod k použití KD 30NX00 S-623-01

Návod k použití KD 30NX00 S-623-01 Návod k použití KD 30NX00 S-623-01 Obsah: Pokyny k likvidaci............... 3 Bezpečnostní pokyny a varování.... 3 Instalace spotřebiče.............. 5 Výměna závěsu dveří............ 5 Vyrovnání spotřebiče.............

Více

Návod k použití MS 75001

Návod k použití MS 75001 Návod k použití MS 75001 EKOLOGICKÁ LIKVIDACE Obalový materiál ekologicky zlikvidujte. Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EG o elektrických a elektronických vysloužilých

Více

Návod k montáži. Kombinace chladnička-mraznička, integrovatelná, spřažené dveře ICBS/ ICUS/ ICUNS/ ICS... LC/LP 300614 7085468-01

Návod k montáži. Kombinace chladnička-mraznička, integrovatelná, spřažené dveře ICBS/ ICUS/ ICUNS/ ICS... LC/LP 300614 7085468-01 Návod k montáži Kombinace chladnička-mraznička, integrovatelná, spřažené dveře 300614 7085468-01 ICBS/ ICUS/ ICUNS/ ICS... LC/LP všeobecné bezpečnostní pokyny Obsah 2 Přeprava přístroje 1 všeobecné bezpečnostní

Více

KGN 36S50 KGN 36S52 KGN 36S60

KGN 36S50 KGN 36S52 KGN 36S60 Návod k použití KGN 36S50 KGN 36S52 KGN 36S60 B-902-01 Obsah: Pokyny k likvidaci............... 3 Bezpečnostní pokyny a varování.... 3 Seznámení se spotřebičem........ 5 Ovládací panel.................

Více

Návod k použití B-513-01

Návod k použití B-513-01 Návod k použití KGV 26610 FF B-513-01 Obsah Pokyny k likvidaci, 3 Likvidace dosloužilého spotřebiče 3 Likvidace obalu nového spotřebiče 3 Bezpečnostní pokyny 4 Ustanovení 5 Seznámení se spotřebičem 5 Celkový

Více

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba Návod k použití a instalaci Multifunkční trouba 1 2 3 1 Pečící funkce 6 Tlačítko 2 Ukazatel teploty 7 Tlačítko / Dětský zámek 3 Elektronické hodiny 8 Zapnout / Vypnout 4 Tlačítko teplota 9 Vnitřní osvětlení

Více

6cz33014.fm Page 9 Wednesday, October 9, 2002 12:04 PM VLASTNOSTI CHLADNIČKY SERVISNÍ STŘEDISKO

6cz33014.fm Page 9 Wednesday, October 9, 2002 12:04 PM VLASTNOSTI CHLADNIČKY SERVISNÍ STŘEDISKO 6cz33014.fm Page 9 Wednesday, October 9, 2002 12:04 PM NÁVOD K POUŽITÍ VLASTNOSTI CHLADNIČKY ZÁSADY BEZPEČNÉHO PROVOZU RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ UMÍSTĚNÍ SPOTŘEBIČE POUŽITÍ SPOTŘEBIČE ÚDRŽBA SERVISNÍ

Více

Návod k montáži. Kombinace chladnička-mraznička, integrovatelná, spřažené dveře IC..S... LC/LP 160215 7085466-01

Návod k montáži. Kombinace chladnička-mraznička, integrovatelná, spřažené dveře IC..S... LC/LP 160215 7085466-01 Návod k montáži Kombinace chladnička-mraznička, integrovatelná, spřažené dveře 160215 7085466-01 IC..S... LC/LP všeobecné bezpečnostní pokyny Obsah 2 Přeprava přístroje 1 všeobecné bezpečnostní pokyny...

Více

HM-843 Mixér Návod k obsluze

HM-843 Mixér Návod k obsluze HM-843 Mixér Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

ČEŠTINA...9. Návod k použití digestoŕe

ČEŠTINA...9. Návod k použití digestoŕe CZ ČEŠTINA...9 Návod k použití digestoŕe 4x 4x 4.8x38mm 1x 2x ø 15cm 1x!! L = 65 cm min. 2 1A Ø150mm Ø150mm 1B 2 3 3 4 6 5 7 8 4 9 12 (4.8 x 38 mm) 10 13 100 mm 100 mm Ø 8 mm 194 mm 790 mm 11 5 14A 15

Více

FSV-125 Návod k použití

FSV-125 Návod k použití Vinotéka FSV-125 Návod k použití CH 69 CZ OBSAH Doporučená bezpečnostní opatření 3 1 / INSTALACE SPOTŘEBIČE 4 Elektrické připojení 4 Před připojením spotřebiče 4 Ochrana životního prostředí 4 Popis vašeho

Více

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522 Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN R-522 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody.

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody. Oster Bionaire toaleta odstraňující pachy Obsah balení: A. Základna B. Spodní kryt s poklopem C. Vrchní kryt D. Držák na lopatku E. Lopatka F. Předfiltr G. Pachový filtr H. Kryt ventilátoru I. Síťový kabel

Více

Chladicí vinotéka. Návod na obsluhu

Chladicí vinotéka. Návod na obsluhu Chladicí vinotéka Návod na obsluhu OBSAH Popis a vlastnosti....................................................................... 4 Důležité bezpečnostní pokyny..............................................................

Více

Odsavač par. Návod k obsluze a instalaci HHG 994

Odsavač par. Návod k obsluze a instalaci HHG 994 Odsavač par Návod k obsluze a instalaci HHG 994 1 2 3 Pokyny k instalaci a použití Viz obrázky na prvních stránkách s ohledem na znaky uvedené v textu. Dodržujte pokyny tohto návodu. Výrobce nenese žádnou

Více

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 G F E A B C D 1 2 3 2 BEZPEŚNOST Při používání přístroje dodržujte následující pokyny: 7 Tento přístroj je určen výhradě k domácímu použití. 7 Přístroj nikdy nepoužívejte ve

Více

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE ČESKY NÁVOD K POUŽITÍ VÝROBNÍK SODOVÉ VODY PYGMY, ELEGANCE LINDR.CZ s.r.o. Chladicí a výčepní technika Sadová 13, CZ 503 15 Nechanice, Czech Republic Tel.: 495 447 39 l Fax: 495 45 085 l E-mail: info@lindr.cz

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 62 20 14 Pomocí této sady bezdrátově (rádiově) ovládaných síťových zásuvek zapnete a vypnete pohodlně osvětlení, ventilátory a ostatní elektrické spotřebiče z křesla, ze židle

Více

2.3. ROZMĚRY SPOTŘEBIČE 2. INSTALACE 2.1. POSTAVENÍ SPOTŘEBIČE 2.4. ZÁKLADNÍ POPIS SPOTŘEBIČE A OVLÁDACÍCH PRVKŮ 2.2. NASTAVENÍ NOŽIČEK A2 6 7 8 5

2.3. ROZMĚRY SPOTŘEBIČE 2. INSTALACE 2.1. POSTAVENÍ SPOTŘEBIČE 2.4. ZÁKLADNÍ POPIS SPOTŘEBIČE A OVLÁDACÍCH PRVKŮ 2.2. NASTAVENÍ NOŽIČEK A2 6 7 8 5 2.3. ROZMĚRY SPOTŘEBIČE 2. INSTALACE Instalaci by měl provádět kvalifikovaný technik. Výrobce nemá povinnost vykonávat instalaci. Pokud je nutná asistence výrobce při odstranění chyb vyplývajících z nesprávné

Více

T35 W35. Thermoelectric cooler Instruction Manual. Thermoelektrische Kühlbox. Glacière thermoélectrique. Nevera termoeléctrica

T35 W35. Thermoelectric cooler Instruction Manual. Thermoelektrische Kühlbox. Glacière thermoélectrique. Nevera termoeléctrica _T35_W35.book Seite Dienstag, 7. Oktober 2006 2:0 4 T35 W35 GB Thermoelectric cooler Instruction Manual 6 D Thermoelektrische Kühlbox F Glacière thermoélectrique E Nevera termoeléctrica I Frigorifero termoelettrico

Více

Kapesní akumulátorová svítilna. Obj.č.: 84 00 54

Kapesní akumulátorová svítilna. Obj.č.: 84 00 54 Kapesní akumulátorová svítilna Obj.č.: 84 00 54 Tento návod k obsluze náleží k tomuto výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a údržbě. Budete jej také potřebovat, budete-li tento výrobek

Více

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití Automatický šlehač na mléko Návod k použití Obsah Váš šlehač na mléko DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 2 Správné používání...3 Ovládací prvky 4 1 Umístění a zapojení 6 2 Provoz 6 Mléčná pěna...6 Horké mléko...6

Více

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1 NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE Jaws S1 1 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 1.1. Při skartování vždy dbejte na to, aby nedošlo ke vtažení kravat, řetízků, vlasů a jiných visících předmětů do vstupního otvoru

Více

Chladící cukrárenské vitríny

Chladící cukrárenské vitríny 230 V 50 Hz Návod k obsluze a technická dokumentace Chladící cukrárenské vitríny Zařízení nepřekračuje hlučnost 70 db Typ vitríny Délka (mm) Hloubka (mm) Výška (mm) Napájení Výkon (W) Chladící výkon (W)

Více

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny - Pro zamezení poruch si tento

Více

Návod k instalaci a obsluze

Návod k instalaci a obsluze INFRASAUNY HOPA Návod k instalaci a obsluze Vážení uživatelé! Gratulujeme Vám k zakoupení nejdostupnější infrasauny na trhu a k tomu, že jste i vybrali novou cestu k Vašemu lepšímu zdraví. Tisíce spokojených

Více

3)NEPOUŽÍVEJTE tento stroj připojený do zásuvky s větší pojistkou než je uvedeno na štítku

3)NEPOUŽÍVEJTE tento stroj připojený do zásuvky s větší pojistkou než je uvedeno na štítku Uživatelský manuál BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ: 1)Nepoužívejte tento stroj před prostudováním tohoto manuálu.nedodržení uvedených instrukcí může mít za následek poškození stroje, ztrátu záruky, nebezpečí pro

Více

Nahřívací bunda. Návod na použití. Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod na použití.

Nahřívací bunda. Návod na použití. Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod na použití. Nahřívací bunda Návod na použití OBSAH BALENÍ Část Popis Počet A Bunda 1 B Baterie 1 C Nabíječka 1 Bezpečnostní informace Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod

Více

ES-118 Napařovací žehlička

ES-118 Napařovací žehlička ES-118 Napařovací žehlička Návod k obsluze 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě přečtěte a uschovejte jej jako informační příručku. Nesprávné manipulace s

Více

Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček

Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček Dodatkový list pro Návod k použití Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček Dodatkový list pro Návod k použití Leica IP C a Leica IP S, V 1.9 RevD, česky 05/2013 2013-01

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II cs Návod na montáž a obsluhu 5 -ti kanálový ruční vysílač Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má

Více

DF 120. Fritéza. Návod k použití

DF 120. Fritéza. Návod k použití DF 120 Fritéza CZ Návod k použití Víko Termostat Madlo Vnitřní nádoba s nepřilnavým povrchem Otvírání víka Bezpečnostní informace Připojte spotřebič k elektrické síti podle parametrů na výrobním štítku.

Více

Steca TR 0301. Montážní a provozní předpisy. Teplotně diferenční regulátor

Steca TR 0301. Montážní a provozní předpisy. Teplotně diferenční regulátor Steca TR 0301 Montážní a provozní předpisy Teplotně diferenční regulátor Bezpečnostní předpisy Na zařízení smí pracovat pouze vyškolená a prověřená osoba. Před manipulací, otevřením jednotky, připojením

Více

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 S BE KO D-880 SC BE KO D-1400 S BE KO D-1400 SC O B S A H 1. 1. Popis zařízení 2. 1.1 Všeobecné údaje 3. 1.2 Popis 4. 1.3 Technické údaje 5. 1.4 Princip

Více

SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA COLNEY PRIM UPOZORNĚNÍ

SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA COLNEY PRIM UPOZORNĚNÍ SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA COLNEY PRIM UPOZORNĚNÍ 1. Prosíme, ověřte přiložené rozměry před instalací vrat. Pokud Vaše garáž rozměry nesplňuje, upravte pomocí stavebních úprav svou garáž dle přiložených rozměrů.

Více

Dětská jídelní židlička

Dětská jídelní židlička Dětská jídelní židlička Návod k obsluze www.babypoint.eu DŮLEŽITÉ, USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU: ČTĚTE POZORNĚ! VAROVÁNÍ! Odstraňte plastový obal, v němž byla židlička zabalena, z dosahu dětí, hrozí

Více

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU / NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU 1 Horní kryt (Nerezová ocel) 2 Stínítko 3 Kryt nástěnného úchytu 4 Senzor fotobuňky ÚVOD OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU je chytré/inteligentní osvětlení, které se automaticky

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 09/02. Obj. č.: 85 42 37

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 09/02. Obj. č.: 85 42 37 NÁVOD K OBSLUZE Verze 09/02 Obj. č.: 85 42 37 Kompaktní vnitřní (pokojový) a venkovní teploměr s funkcí ukládání maximálních a minimálních naměřených hodnoty teploty do paměti. Tento návod k obsluze je

Více

Rady a doporučení INSTALACE POUŽITÍ ÚDRŽBA

Rady a doporučení INSTALACE      POUŽITÍ      ÚDRŽBA Rady a doporučení INSTALACE S ohledem na nutnost dodržení bezpečnostních předpisů a zásad pro odvádění vzduchu z místnosti doporučujeme svěřit instalaci odborné firmě. Výrobce se zříká jakékoliv odpovědnosti

Více

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055 Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko Návod k použití Dezinfekční zařízení GERMID Typy: V015, V025, V030, V055 Obsah: 1. Úvod 2. Princip UV záření 3. Technický popis zařízení 4. Instalace a montáž 5. Provozní

Více

Vypínač. Belkin Components B.V. +31 (0) 20 654 7300 1119 PH Schiphol-Rijk Nizozemsko. Belkin GmbH +49 (0) 89 143405-0 80637 Mnichov Německo

Vypínač. Belkin Components B.V. +31 (0) 20 654 7300 1119 PH Schiphol-Rijk Nizozemsko. Belkin GmbH +49 (0) 89 143405-0 80637 Mnichov Německo Zásuvka Vypínač Indikátor napájení/stavu Upozornění: Pro dosažení optimálních výsledků musí souvislý jmenovitý příkon zařízení odpovídat kapacitě tohoto měniče stejnosměrného proudu na střídavý. Belkin

Více

LB 4 Zvlhčovač vzduchu

LB 4 Zvlhčovač vzduchu LB 4 Zvlhčovač vzduchu CZ Návod k použití Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti a nikoliv pro komerční využití. Odložte si tento návod na bezpečném místě. Bezpečnostní informace Připojte spotřebič

Více

Návod k obsluze. Klimatizační systémy s převodníkem Potrubí montované pod stropem

Návod k obsluze. Klimatizační systémy s převodníkem Potrubí montované pod stropem Návod k obsluze Klimatizační systémy s převodníkem FXM40LVE FXM50LVE FXM63LVE FXM80LVE FXM100LVE FXM125LVE FXM200LVE FXM250LVE FXMQ40MVE FXMQ50MVE FXMQ63MVE FXMQ80MVE FXMQ100MVE FXMQ125MVE FXMQ200MVE FXMQ250MVE

Více

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W Způsob rozlišování a označování konvektorů PROTHERM PROTHERM XXXX výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W 5.2.0. Příklad:

Více

CZ Návod k použití PV-0261 BAREVNÝ AUDIO/VIDEO DVEŘNÍ SYSTÉM. Ref.č. : 990261 Rév. 1.00-25/01/12

CZ Návod k použití PV-0261 BAREVNÝ AUDIO/VIDEO DVEŘNÍ SYSTÉM. Ref.č. : 990261 Rév. 1.00-25/01/12 CZ Návod k použití PV-0261 BAREVNÝ AUDIO/VIDEO DVEŘNÍ SYSTÉM Ref.č. : 990261 Rév. 1.00-25/01/12 Společnost OPTEX Vám děkuje za zakoupení tohoto barevného audio/video dveřního systému pro 4 kabely, který

Více

Návod na použití MCP 30.. MCP 35..

Návod na použití MCP 30.. MCP 35.. Návod na použití MCP 30.. MCP 35.. 1 3 1 e 1b d c f b 1a MCP 30.. MCP 35.. a 2 Tento spotřebič je určen jen pro použití v domácnosti. Návod k použití si pečlivě přečtěte a postupujte podle něj. Návod k

Více

STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A

STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A Návrh a výroba: OK2EZ Stabilizovaný zdroj 13,8V 25A Informace, technické parametry a popis konstrukce byly převzaty z materiálů OK2EZ. Popis zařízení: Stabilizovaný zdroj

Více

MB LAN 6 720 647 836-00.1O

MB LAN 6 720 647 836-00.1O M LAN 6 70 647 836-00.O Obsah Obsah Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny............. 6. Použité symboly.............................. 6. ezpečnostní pokyny.......................... 6 Údaje o výrobku.....................................

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. AN-MR200 Dálkový ovladač Magic Motion (AKB732955) Hardwarový

Více

Monoklimatické chladničky

Monoklimatické chladničky Monoklimatické chladničky CFL 352 CFL320 CFL 3250 CFL 3565 A CFL 3560 A HL 3860 CFL 3760 Návod na obsluhu Vážený zákazníku, Děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti CANDY ČR s.r.o. Před prvním

Více

Mobilní klimatizační zařízení APM-09CCM

Mobilní klimatizační zařízení APM-09CCM Mobilní klimatizační zařízení APM-09CCM Návod k obsluze Pozor: Na Vašem výrobku je uveden tento symbol. Říká, že se elektrické a elektronické přístroje nemají likvidovat s domácím odpadem, nýbrž se mají

Více

česky 2009 Montážní instrukce pro SolarVenti modely : SV2 / SV3 / SV7 / SV14 montáž na zeď

česky 2009 Montážní instrukce pro SolarVenti modely : SV2 / SV3 / SV7 / SV14 montáž na zeď česky 2009 Montážní instrukce pro SolarVenti modely : SV2 / SV3 / SV7 / SV14 montáž na zeď 90 Minimálně 60 1 3 Před montáží: Najděte nejvýhodnější umístění, co nejvíce na jih.dejte pozor na: stín ze stromů,

Více

Návod k použití TK 76K572

Návod k použití TK 76K572 Návod k použití TK 76K572 SM-302-01 1 Obsah Blahopřejeme Vám......4 Bezpečnostní pokyny...5 Ovládací prvky a ukazatele...6 Menu a displej...6 Uvedení spotřebiče do provozu...8 Příprava nápojů...10 Informace

Více

NÁVOD PRO INSTALACI STŘEŠNÍHO OKNA ONDULINE TERMO DO STŘEŠNÍ KONSTRUKCE

NÁVOD PRO INSTALACI STŘEŠNÍHO OKNA ONDULINE TERMO DO STŘEŠNÍ KONSTRUKCE NÁVOD PRO INSTALACI STŘEŠNÍHO OKNA ONDULINE TERMO DO STŘEŠNÍ KONSTRUKCE 1. Střešní okna je možné instalovat do střech se sklonem v rozmezí od 20 do 90 stupňů. Střešní okno může být umístěno v jakémkoliv

Více

NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM

NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM Návod k montáži, obsluze a údržbě el. konvektoru EL 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 UPOZORNĚNÍ! Před instalací a používáním konvektoru si pečlivě přečtěte pokyny

Více

Vaše bezpečnost a bezpečnost dalších osob je velmi důležitá.

Vaše bezpečnost a bezpečnost dalších osob je velmi důležitá. rychlovarná konvice - NÁVOD NA POUŽITÍ Obsah BEZPEČNOST rychlovarné konvice Důležité bezpečnostní pokyny... 5 Elektrotechnické požadavky... 7 Likvidace elektrického odpadu... 7 POPIS SOUČÁSTÍ A FUNKCÍ

Více

Nejedná se o kůlnu, nýbrž o komplexní řešení vašich problémů se skladováním

Nejedná se o kůlnu, nýbrž o komplexní řešení vašich problémů se skladováním Uživatelská příručka APEX 6x3 Nejedná se o kůlnu, nýbrž o komplexní řešení vašich problémů se skladováním Před zahájením montáže si pečlivě prostudujte tuto uživatelskou příručku - česky A-1070-2 519115

Více

Návod k používání a katalog náhradních dílů. SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie

Návod k používání a katalog náhradních dílů. SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie Návod k používání a katalog náhradních dílů SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie ANITA B, s.r.o. Průmyslová 2453/7 680 01 Boskovice Czech Republic fax: +420 515553628 tel: +420 516454774,516453496 e-mail: servis@anita.cz

Více

Sada pro manikůru a pedikůru

Sada pro manikůru a pedikůru Sada pro manikůru a pedikůru M 287 CZ Návod k použití UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího

Více

Návod k obsluze SEPREMIUM 10. Separátor kondenzátu 06/14

Návod k obsluze SEPREMIUM 10. Separátor kondenzátu 06/14 Návod k obsluze SEPREMIUM 10 Separátor kondenzátu 06/14 OBECNÁ FUNKCE Zařízení SEPREMIUM 10 slouží k odlučování oleje z kondenzátu, který je extrahován ze systémů na stlačený vzduch. Polypropylen má na

Více

MOD. 638. Zmrzlinovač. Návod k použití

MOD. 638. Zmrzlinovač. Návod k použití MOD. 638 Zmrzlinovač Návod k použití 10 1 2 9 3 4 5 6 8 7 Obr. 1 VYSOKÉ NAPĚTÍ Nesundávejte kryty! Uvnitř je vysoké napětí! Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5 Obr. 6 Obr. 7 Obr. 8 Důležité varování TENTO SPOTŘEBIČ

Více

Návod k použití SKLENĚNÁ VARNÁ KONVICE R-771 (nerez), R-772 (zelená), R-773 (oranţová), R-774 (fialová)

Návod k použití SKLENĚNÁ VARNÁ KONVICE R-771 (nerez), R-772 (zelená), R-773 (oranţová), R-774 (fialová) Návod k použití SKLENĚNÁ VARNÁ KONVICE R-771 (nerez), R-772 (zelená), R-773 (oranţová), R-774 (fialová) Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte

Více

Strana. Art.-Nr.: 30 62 432 Změny vyhrazeny 08/09 CZ SK PL

Strana. Art.-Nr.: 30 62 432 Změny vyhrazeny 08/09 CZ SK PL CZ Návod pro přestavbu na zkapalněný plyn P (G31) Plynový kondenzační kotel MGK Sada pro přestavbu obj. číslo 87 51 495 pro MGK-170 a MGK-250 Sada pro přestavbu obj. číslo 87 51 496 pro MGK-210 Sada pro

Více

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití CZ Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní

Více

HQ6849 ENGLISH 4 POLSKI 13 ROMÂNĂ 23 РУССКИЙ 33 ČESKY 44 MAGYAR 53 SLOVENSKY 63 УКРАЇНСЬКІЙ 72 HRVATSKI 83 EESTI 92 LATVISKI 101 LIETUVIŠKAI 111

HQ6849 ENGLISH 4 POLSKI 13 ROMÂNĂ 23 РУССКИЙ 33 ČESKY 44 MAGYAR 53 SLOVENSKY 63 УКРАЇНСЬКІЙ 72 HRVATSKI 83 EESTI 92 LATVISKI 101 LIETUVIŠKAI 111 3 ENGLISH 4 POLSKI 3 ROMÂNĂ 3 РУССКИЙ 33 ČESKY 44 MAGYAR 53 SLOVENSKY 63 УКРАЇНСЬКІЙ 7 HRVATSKI 83 EESTI 9 LATVISKI 0 LIETUVIŠKAI SLOVENŠČINA 0 HQ6849 44 ČESKY Důležité Před použitím přístroje přečtěte

Více

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Předtím, než začnete výrobek používat, přečtěte si prosím všechny rady na jeho bezpečnou obsluhu. Respektujte je i při používání

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Předtím, než začnete výrobek používat, přečtěte si prosím všechny rady na jeho bezpečnou obsluhu. Respektujte je i při používání SLOW COOKER NÁVOD BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Předtím, než začnete výrobek používat, přečtěte si prosím všechny rady na jeho bezpečnou obsluhu. Respektujte je i při používání v budoucnosti. Horkého povrchu vařiče

Více

BUBLÍK - masážní podložka do vany. návod k instalaci a obsluze

BUBLÍK - masážní podložka do vany. návod k instalaci a obsluze BUBLÍK - masážní podložka do vany CZ návod k instalaci a obsluze Představení výrobku Masážní zařízení BUBLÍK je elektrickým spotřebičem pro použití ve vaně. V koupelně vytvoří bublinkovou lázeň nebo vodoléčebnou

Více

Hlavní výhody a funkce systému. Co je nutné dodržet. 1. Montáž a nastavení MSR motoru

Hlavní výhody a funkce systému. Co je nutné dodržet. 1. Montáž a nastavení MSR motoru Hlavní výhody a funkce systému Žádné seřizování koncových dorazů. Automatické vyrovnávání výkonu při změně hmotnosti pancíře ( pokud vyměněný pancíř vyžaduje poněkud větší zdvihací sílu, MSR se automaticky

Více

Návod na obsluhu. absorpční chladničky. Dometic RGE 2000

Návod na obsluhu. absorpční chladničky. Dometic RGE 2000 Návod na obsluhu absorpční chladničky Dometic RGE 2000 Obsah 1.0 Představení 3 2.0 Pro vaší bezpečnost 3 2.1 Bezpečnostní doporučení 3 2.2 Chladivo 3 3.0 Záruka a servis 4 3.1 Poškození při dopravě 4 4.0

Více

DH 711. Odvlhčovač vzduchu. Návod k obsluze

DH 711. Odvlhčovač vzduchu. Návod k obsluze DH 711 Odvlhčovač vzduchu ul. Rolna 8, Sady, PL 62-080 Tarnowo Podgórne tel (+48 61) 654 4000, fax (+48 61) 654 4001 office@desapoland.pl, www.desapoland.pl Návod k obsluze CZ PODĚKOVÁNÍ! PROHLÁŠENÍ O

Více

Návod k montáži. Kombinované vestavné chladničky s mrazničkou 7085634-00 IC.../ ICB.../ ICU... LC/ LP

Návod k montáži. Kombinované vestavné chladničky s mrazničkou 7085634-00 IC.../ ICB.../ ICU... LC/ LP Návod k montáži Kombinované vestavné chladničky s mrazničkou CZ 191212 7085634-00 IC.../ ICB.../ ICU...... LC/ LP Všeobecné bezpečnostní pokyny Obsah 1 Všeobecné bezpečnostní pokyny... 2 2 Přeprava spotřebiče...

Více

Návod k obsluze a montáži

Návod k obsluze a montáži Návod k obsluze a montáži Vestavná chladnička K 5122 Ui Před umístěním, instalací a uvedením přístroje do provozu si bezpodmínečně pročtěte tento návod k obsluze. Ochráníte tak sebe a zabráníte možnosti

Více

ELEKTRICKÝ ZMRZLINOVÝ STROJ SE 2 NÁDOBAMI

ELEKTRICKÝ ZMRZLINOVÝ STROJ SE 2 NÁDOBAMI ELEKTRICKÝ ZMRZLINOVÝ STROJ SE 2 NÁDOBAMI ČESKY - ELEKTRICKÝ ZMRZLINOVÝ STROJ SE 2 NÁDOBAMI POPIS PRVNÍ POUŽITÍ Odstraňte obalový materiál z vnitřní části zmrzlinového stroje. Nádoby, lopatku a víko omyjte

Více

P F Návod P 30 k použití 31

P F Návod P 30 k použití 31 Návod k použití PFP 3031 Přečtěte si následující pokyny! Nezapichujte do dečky spínací špendlíky! Nepoužívejte dečku přeloženou nebo zmuchlanou! Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Dálkově řízený model auta. Obj. č.: 670 992

NÁVOD K OBSLUZE. Dálkově řízený model auta. Obj. č.: 670 992 NÁVOD K OBSLUZE Dálkově řízený model auta Obj. č.: 670 992 Tento výrobek představuje model auta, které lze ovládat dálkové pomocí radiového řídícího vysílače, pracujícího na frekvenci 40 MHz. Bezpečné

Více

Bezpečnostní pokyny pro tepovač

Bezpečnostní pokyny pro tepovač Deutsch 3 English 8 Français 12 Italiano 17 Nederlands 22 Español 27 Português 32 Dansk 37 Norsk 41 Svenska 45 Suomi 49 Ελληνικά 53 Türkçe 58 Русский 62 Magyar 68 Čeština 73 Slovenščina 77 Polski 81 Româneşte

Více

Zdraví a bezpečnost a průvodce instalací

Zdraví a bezpečnost a průvodce instalací Zdraví a bezpečnost a průvodce instalací www.whirlpool.eu/register ČESKY... str. 2 2 ČESKY ZDRAVÍ A BEZPEČNOST a průvodce INSTALACÍ CS DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI ZAKOUPILI VÝROBEK ZNAČKY WHIRLPOOL. Abychom

Více

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Návod k obsluze Jehličková mozaiková tiskárna Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com KERN

Více

ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA

ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA NÁVOD AC 5404Q 20.7.2010 ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA Vlastnosti produktu: elektronický detektor úniku chladiva TechnoTools D-440 (žhavený senzor) (splňuje normy SAE J2791, EN 14624) AC 5404Q obsahuje

Více

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421 Instalace Powerline 500 Model XAVB5421 Obsah balení V některých regionech je disk Resource CD přiložen k produktu. Poznámka: Adaptéry se v různých regionech liší. Váš adaptér může vypadat jinak. 2 Začínáme

Více

Návod k použití S-360-01

Návod k použití S-360-01 Návod k použití LI 46630 S-360-01 Při čtení návodu sledujte poslední stránky s obrázky. PLYN Obr. 1 ELEKTRO Popis odsavače Přepínač světlo/ ventilátor Druhy provozu Rám filtru Provoz s odvětráním Ventilátor

Více

Digitální tabule. Průvodce pro bezpečnost výrobku Včetně pokynů k montáži

Digitální tabule. Průvodce pro bezpečnost výrobku Včetně pokynů k montáži Digitální tabule Průvodce pro bezpečnost výrobku Včetně pokynů k montáži Logo 3M a značka 3M jsou obchodní známky 3M Company. Prosinec 2005 78-6970-9435-3 Copyright 2005, 3M Company. Všechna práva vyhrazena.

Více

Terasový plynový zářič W12 VA Návod k použití

Terasový plynový zářič W12 VA Návod k použití W12 Terasový plynový zářič W12 VA Návod k použití EKOTEZ s.r.o. tel. 221 599 163-4 Budovatelská 287 fax. 222 586 265 190 15 Praha 9-Satalice vytapeni@ekotez.cz Czech Republic půjčovna@ekotez.cz servis@ekotez.cz

Více

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ s funkcemi Remote Sensing & Remote Control Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL 7673-9600-0005cz REV.1.8-10/2004 2 Obsah 1. Bezpečnostní opatření... 4 1.1 Obecná bezpečnostní opatření...

Více

TOPIDLO NA TUHÁ PALIVA

TOPIDLO NA TUHÁ PALIVA TOPIDLO NA TUHÁ PALIVA NÁVOD K POUŽITÍ MASTER CT-50 TECHNICKÉ PARAMETRY TYP MASTER CT-50 Jmenovitý tepelný výkon kw 50 Ohřátý vzduch Průtok vzduchu při 20 C m 3 /h 1400 Užitečný statický tlak mmh 2 O 1

Více

Návod k použití Z 01379+02549_CZ_V3

Návod k použití Z 01379+02549_CZ_V3 Návod k použití CZ Z 01379+02549_CZ_V3 01379+02549_CZ.indd 1 15.10.2013 15:24:44 01379+02549_CZ.indd 2 15.10.2013 15:26:16 Obsah Bezpečnostní pokyny 4 Používání v souladu s určením 4 Nebezpečí zranění

Více

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody:

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: Přehled Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: 1) provedení 4-v-1 Měří teplotu okolí a tělesnou

Více

Návod k používání a katalog náhradních dílů SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50LH/AIR

Návod k používání a katalog náhradních dílů SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50LH/AIR Návod k používání a katalog náhradních dílů SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50LH/AIR ANITA B, s.r.o. Průmyslová 2453/7 680 01 Boskovice Czech Republic fax: +420 515 553 628 tel: +420 516454774,516453496 e-mail: info@anita.cz

Více

Digitální barevná kamera odolná proti povětrnostním vlivům. Obj. č.: 61 03 68

Digitální barevná kamera odolná proti povětrnostním vlivům. Obj. č.: 61 03 68 Digitální barevná kamera odolná proti povětrnostním vlivům Obj. č.: 61 03 68 NÁVOD K OBSLUZE OBSAH: Úvod:... 2 Správné použití... 2 Bezpečnostní pokyny... 2 Uvedení do provozu... 3 Montáž... 3 Připojení...

Více

Návod na obsluhu a údržbu mlžící pistole typ SE. Obj. č. D 040 006

Návod na obsluhu a údržbu mlžící pistole typ SE. Obj. č. D 040 006 Návod na obsluhu a údržbu mlžící pistole typ SE Obj. č. D 040 006 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevil našemu výrobku. Pro zajištění bezchybného chodu a dlouhé životnosti Vás

Více

Návod k použití Mraznička Před uvedením do provozu si přečtěte návod k použití 7082 577-00

Návod k použití Mraznička Před uvedením do provozu si přečtěte návod k použití 7082 577-00 Návod k použití Mraznička Před uvedením do provozu si přečtěte návod k použití CZ 7082 577-00 GG 40 111 Pokyny pro likvidaci Obalový materiál nedávejte dětem na hraní hrozí nebezpečí udušení fóliemi! Obal

Více

PT6300. Návod k použití

PT6300. Návod k použití PT6300 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu PT6300 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci systému.

Více

Návod k obsluze a údržbě

Návod k obsluze a údržbě ZÁRUČNÍ LIST Záruční a pozáruční servis zajišťuje: ATV Moravia s. r. o. Kšírova 45, 619 00 Brno, Česká republika tel/fax.: 541 249 327 email: opravy@atv-servis.cz www.atv-servis.cz Záruku lze uplatnit

Více

DŮLEŽITÉ POKYNY OHLEDNĚ BEZPEČNOSTI NEBEZPEČÍ: VAROVÁNÍ:

DŮLEŽITÉ POKYNY OHLEDNĚ BEZPEČNOSTI NEBEZPEČÍ: VAROVÁNÍ: DŮLEŽITÉ POKYNY OHLEDNĚ BEZPEČNOSTI VAŠE BEZPEČNOSTT I BEZPEČNOST JINÝCH OSOB JE VELICE DŮLEŽITÁ. Tento návod i samotný spotřebič je opatřen důležitými zprávami ohledně bezpečnosti, které je třeba si přečíst

Více

Návod k instalaci terasového systému

Návod k instalaci terasového systému Návod k instalaci terasového systému Tento nový typ kompozitu-terasových prken WPC je směsí dřeva s HDPE a přídavných látek. Je vyráběn extrudací za vysokého tlaku a teploty. Přestože obsahuje přírodní

Více

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu.

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu. Uživatelský manuál Úvod k výrobku Přístroj Trigmaster je bezdrátové zařízení pracující na frekvenci 2,4 GHz. Trigmaster umožňuje nastavení provozu na 16 nezávislých kanálech. Při použití fotoaparátů Nikon

Více