Dbejte na okolní teplotu místnosti a větrání Vybavení vnitřního prostoru... 8 Čištění spotřebiče Připojení spotřebiče...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dbejte na okolní teplotu místnosti a větrání... 6. Vybavení vnitřního prostoru... 8 Čištění spotřebiče... 9. Připojení spotřebiče..."

Transkript

1 KTR B Obsah Pokyny k likvidaci... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Seznámení se spotřebičem... 5 Ovládací panel... 5 Dbejte na okolní teplotu místnosti a větrání... 6 Připojení spotřebiče... 6 Zapnutí spotřebiče... 7 Vypnutí spotřebiče... 7 Ukládání potravin... 7 Vybavení vnitřního prostoru... 8 Čištění spotřebiče... 9 Takto můžete ušetřit energii Provozní zvuky Odstranění drobných závad svépomocí Servisní služba Instalace Výměna dveřních závěsu

2 Pokyny pro likvidaci Likvidace starého spotřebiče Dbejte těchto pokynů tehdy, pokud nahrazujete Váš starý spotřebič novým. Staré spotřebiče nejsou bezcenným odpadem! Ekologickou likvidací lze znovu získat cenné suroviny. Vyřazení starého spotřebiče z provozu: 1. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky, 2. Odřízněte přívodový kabel a odstraňte ho se zástrčkou, 3. Odstraňte zámek ze dveří, aby se děti do spotřebiče nezavřely a nedostaly se do ohrožení života. Chladící spotřebiče obsahují chladící prostředky a plyny. Chladící prostředky a plyny je třeba likvidovat odborným způsobem. Potrubí chladícího okruhu spotřebiče musí zůstat až do odborné likvidace nepoškozené. Likvidace obalu Pozor: Obalový materiál není hračkou pro děti-nebezpečí udušení kartonáží a fóliemi! Váš nový spotřebič byl na cestě k Vám ochráněn obalem. Všechny použité materiály jsou ekologické a lze je recyklovat. Prosím, pomozte také: likvidujte obal ekologickou cestou. O aktuálních možnostech likvidace se, prosím, informujte u svého odborného prodejce nebo na Vašem Obecním úřadě. Bezpečnostní pokyny Dříve než uvedete spotřebič do chodu Pečlivě si přečtěte Návod k použití a Návod k montáži! Tyto návody obsahují důležité informace, které se týkají instalace, použití a údržby spotřebiče. Výrobce neposkytuje záruku tehdy, když se neřídíte pokyny a upozorněními, které jsou v návodech uvedeny. Uschovejte Návod k obsluze a k montáži pro případného dalšího majitele spotřebiče. Varování Spotřebič obsahuje menší množství ekologického, ale hořlavého chladícího prostředku R600a. Dbejte na to, aby během převozu nebo při montáži nedošlo k poškození potrubí chladícího okruhu. Vystřikující chladící prostředek může poškodit oči nebo se vznítit. Pokud dojde k úniku chladícího prostředku dbejte na to: aby se v blízkosti nenacházel žádný zdroj vznícení nebo otevřený oheň, vytáhněte zástrčku, pokoj na několik minut dobře provětrejte. Čím více je chladícího prostředku ve spotřebiči, tím větší musí být místnost, v níž je umístěn. V příliš malých místnostech může dojít k tomu, že se vytvoří hořlavá směs vzduchu a plynu. Na každých 8 g chladícího prostředku musí připadnout minimálně 1 m 3 prostoru. Množství chladícího prostředku vašeho spotřebiče najdete na typovém štítku uvnitř spotřebiče. V naléhavých případech vymyjte si oči a vyhledejte lékaře, zápalné jiskry a otevřený oheň nesmí být v dosahu spotřebiče, vytáhněte zástrčku, pokoj několik minut dobře vyvětrejte. V následujících případech vytáhněte zástrčku a vypněte pojistku: rozmrazování čištění Tahejte za zástrčku, nikoliv za přívodový kabel. Elektrické spotřebiče nikdy nepoužívejte uvnitř spotřebiče (např. topné spotřebiče, elektrické výrobníku ledu atd. ) Ve spotřebiči neukládejte žádné výrobky obsahující hořlavé plyny (např. zásobníky na výrobu šlehačky, různé spreje) a žádné výbušné látky - nebezpečí exploze! Spotřebič není hračkou pro děti! Spotřebič nikdy nerozmrazujte nebo nečistěte parním čističem! Pára by se mohla dostat do elektrických částí spotřebiče, které jsou pod napětím a to by mohlo vyvolat zkrat nebo způsobit úraz elektrickým proudem. 4 Při používání dodržujte Opravy smějí provádět pouze odborníci. Neodborné opravy mohou být pro uživatele značně nebezpečné. Na podstavce, přihrádky, dveře si nestoupejte ani se o ně neopírejte. Vysokoprocentní alkohol skladujte jen v uzavřených stojících lahvích. U spotřebiče se zámkem dveří: klíč uchovávejte mimo dosah dětí! Umělohmotné části a těsnění dveří neznečišťujte olejem nebo tukem. Umělohmotné části nebo těsnění by se mohly stát porézními. Všeobecná ustanovení Spotřebič je vhodný ke chlazení a zmrazování potravin, skladování zmrazených potravin a k přípravě ledu. Spotřebič je určen k použití v domácnosti. Spotřebič je odrušen podle směrnice EU 89/336/EEC. Chladící okruh je přezkoušen z hlediska utěsnění. Tento spotřebič odpovídá platným bezpečnostním směrnicím pro elektrické spotřebiče (EXI 60335/2/24). 3

3 Seznámení se spotřebičem Odchylky v detailech -zvlášť u vybavení-vždy podle druhu spotřebiče. Obr Ovládací panel 4 Vypínač zapnuto/vypnuto 5 Osvětlení 6 Přihrádky 7 Přihrádky na zeleninu a přihrádky na láhve 8 Odstavná přihrádka ve dveřích Ovládací panel Obr. 2 1 Tlačítko pro nastavení teploty K nastavení teploty chladničky (lze nastavit od +8 C do +2 C). Tlačítko tiskněte tak dlouho nebo opakovaně, až bliká příslušná kontrolka ukazatele teploty (2). 2 Kontrolka ukazatele teploty Čísla u kontrolky ukazatele teploty indikují teplotu chladničky ve C. Kontrolka bliká, pokud nastavené teploty ještě nebylo dosaženo. 3 Tlačítko superchlazení Svítící kontrolka signalizuje uvedení do chodu. Při superchlazení je v chladničce udržována po dobu 8 hodin nejnižší teplota. Pak spotřebič automaticky přepne na teplotu nastavenou před superchlazením. Superchlazení zapněte např. před vložením většího množství čerstvých potravin, k rychlému vychlazení nápojů. Dbejte na okolní teplotu místnosti a na větrání Klimatická třída je uvedena na typovém štítku. Označuje za jakých okolních teplot lze spotřebič provozovat. Klimatická třída Přípustná okolní teplota SN +10 C až +32 C N +16 C až +32 C ST +18 C až +38 C T +18 C až +43 C Větrání Obr. 3 Vzduch se na zadní stěně spotřebiče zahřívá. Ohřátý vzduch musí bez problémů odcházet. Chladící agregát jinak pracuje na vyšší výkon. To zvyšuje spotřebu elektrického proudu. Proto nikdy nezakrývejte otvory přívodu a odvodu vzduchu! 6 Připojení spotřebiče Po instalaci spotřebiče vyčkejte nejméně ½ hodiny, než spotřebič uvedete do chodu. Během přepravy se může stát, že se olej obsažený v kompresoru dostane do chladícího systému. Před prvním uvedením do chodu vnitřek spotřebiče vyčistěte (viz Čištění). Zásuvka by měla zůstat volně přístupná. Spotřebič připojte na střídavý elektrický proud V/50 Hz přes předpisově instalovanou zásuvku. Zásuvka musí být jištěna pojistkou 10 A a vyšší. U spotřebičů, které nejsou provozovány v evropských zemích je třeba zjistit, jsou-li napětí a druh elektrické sítě shodné s údaji na typovém štítku vašeho spotřebiče. Typový štítek se nalézá uvnitř spotřebiče vlevo dole. Eventuální nutná výměna přívodového kabelu smí být provedena výhradně odborníkem. Varování! V žádném případě nesmí být spotřebič napojen na elektronické úsporné zařízení (např. Ecoboy, Sava Plug) a na usměrňovač proudu, který mění stejnosměrný proud na střídavý proud o napětí 230 V (např. solární zařízení, el. sítě na lodích). 5

4 Zapnutí spotřebiče Obr. 2 Stiskněte hlavní vypínač 4 (zmizí červený kruh). Otevřete dveře hlavní vypínač se nachází pod ovládacím panelem (vpravo vedle osvětlení). Bliká kontrolka ukazatele teploty +5 C. Spotřebič začíná chladit. Doporučujeme vám nastavení +4 C. Upozornění k provozu Během provozu chladícího agregátu se na zadní stěně uvnitř spotřebiče tvoří kapky roztáté vody nebo námraza. Toto je funkčně podmíněno. Oškrabávání námrazy nebo otírání kapek vody není nutné. Zadní stěna se odmrazuje automaticky. Roztátá voda je zachycena v odtokovém žlábku obr. 9, je vedena k chladícímu agregátu a tam se vypaří. Vypnutí spotřebiče Obr. 2 Stiskněte hlavní vypínač 4 (červený kruh je viditelný). Otevřete dveře hlavní vypínač se nachází pod ovládacím panelem (vpravo vedle osvětlení). Zhasne kontrolka ukazatele teploty. Chlazení a osvětlení je vypnuté. Odstavení spotřebiče Pokud spotřebič delší dobu nepoužíváte: 1. Vytáhněte zástrčku. 2. Spotřebič vyčistěte. 3. Dveře spotřebiče nechte otevřené. Ukládání potravin Při ukládání potravin dbejte na toto: Potraviny ukládejte dobře zabalené nebo zakryté. Tak zůstanou zachovány aroma, barva a čerstvost. Zároveň se tím zabrání přenosu chuti nebo zbarvení umělohmotných částí. Pozor: vysokoprocentní alkohol skladujte v uzavřených stojících lahvích. Teplá jídla a nápoje nechte vychladnout mimo spotřebič. Pozor! Načaté láhve sektu nikdy neskladujte ve spotřebiči uzavřené. Otřes způsobený vyjímáním přihrádek by mohl zapříčinit explozivní uvolnění korku. Vybavení vnitřního prostoru Přihrádky Obr. 4 Přihrádky jsou vyjímatelné. Přihrádky vysuňte, nadzdvihněte a vyjměte. Přihrádka s regulátorem tepla Obr. 5 Pro chlazení nápojů nebo pro uskladnění zeleniny a ovoce, kterým nevadí nízká teplota lze zde dosáhnout nižších teplot. Nižší teplota: Regulátor lehce nadzdvihněte a posuňte doleva, větrání je otevřené. Vyšší teplota: Regulátor lehce nadzdvihněte a posuňte doprava, větrání je zavřené. Upozornění: na teplotním regulátoru se časem vytvoří mírná námraza, která je způsobena technickými podmínkami při chlazení. Tato námraza vás nemusí znepokojovat. Držák na láhve a box Obr. 6 Držák na láhve obr. 6 /A zabraňuje překlopení láhví při vysouvání a zasouvání přihrádky. Polohu držáku lahví lze variabilně měnit. K optimálnímu využití přihrádky na zeleninu umístěte přiložený box obr. 6 /B do zadní oblasti. Odkládací plocha na láhve/dělící deska Obr. 7 Pro skladování láhví nebo jako dělící deska chlazených potravin. Polohu odkládací plochy/dělicí desky na láhve lze variabilně měnit. 8 Odstavná přihrádka ve dveřích obr. 8 Pro skladování tub a malých lahviček. Užitný objem: Bez vnitřního vybavení je užitný objem spotřebiče podle aktuální normy: Pro celý spotřebič: 154 l S vnitřním vybavením je užitný objem: Pro celý spotřebič 125 l. Dbejte na zóny chladu v chladničce! Vlivem cirkulace vzduchu v chladícím prostoru vznikají zóny různého chladu: Nejteplejší zóna je v první přihrádce. Nejchladnější zóny jsou ve třetí přihrádce až po vyraženou šipku obr. 10 a v chladícím prostoru na zadní stěně. Upozornění: V nejchladnějších zónách ukládejte choulostivé potraviny (např.ryby, uzeniny, maso). Doporučujeme ukládat potraviny následujícím způsobem: V první a druhé přihrádce: např. máslo, sýr, pečivo, hotová jídla. Ve třetí přihrádce: např. maso, uzeniny, ryby a vejce. Ve čtvrté přihrádce: např. velké láhve, ovocné šťávy v krabicích, mléko, zelenina, salát a ovoce. 7

5 Čištění spotřebiče Provádějte, pokud možno, dvakrát ročně. 1. Pozor: vytáhněte zástrčku nebo vypněte pojistky! 2. Při čištění přihrádky zcela vysuňte, nadzdvihnutím je uvolněte z uchycení a vyjměte ven obr. 4. Při nasazování přihrádek zasuňte do vnitřního prostoru kolejničky, přihrádky na ně položte obr. 4 /A. Přihrádky zapadnou stlačením směrem dolů. 3. Těsnění dveří omyjte čistou vodou a pak vytřete řádně do sucha. 4. Spotřebič vyčistěte vlažnou vodou. Mycí voda se nesmí dostat do ovládacího panelu nebo do osvětlení obr Po čištění: spotřebič znovu připojte a zapněte. Upozornění: regulátor teploty lze kvůli čištění vyjmout obr. 11. Pozor: Spotřebič nikdy nečistěte parním čističem! Pára by se mohla dostat na elektrické díly spotřebiče a způsobit zkrat nebo úraz elektrickým proudem! Pára by mohla poškodit umělohmotný povrch. Nepoužívejte čistící prostředky a ředidla obsahující písek nebo kyseliny. Odtokový žlábek a odtokový otvor obr. 9 čistěte pravidelně, aby rozmrazená voda mohla odtékat. Odtokový žlábek čistěte např. pomocí špejle. Mycí voda nesmí protékat odtokovým otvorem do odpařovací misky. Pozor: Odkládací plochy a přihrádky nikdy neumývejte v myčce na nádobí. Mohly by se deformovat! Důležité pokyny pro údržbu spotřebičů z nerezové oceli Pro údržbu plochy z nerezové oceli použijte prostředek Chromol". Prostředek obdržíte v obchodě pod názvem Chromol" nebo u Vaší servisní služby pod ident. číslem jako 500 ml sprej a ident. číslem jako 50 ml zkušební vzorek. Aby nedošlo k poškození povrchu, nepoužívejte v žádném případě houbičky s drhnoucím povrchem, kovové kartáče, ostré předměty nebo drhnoucí prostředky. Nesmí být užívány ani chemicky agresivní čistící prostředky jako jsou spreje na rozmrazování, spreje na pečící trouby, ředidla nebo prostředky na odstraňování skvrn. Takto můžete uspořit energii Spotřebič instalujte v suché, větratelné místnosti! Spotřebič nesmí být umístěn přímo na slunci nebo v blízkosti tepelných zdrojů (např. topná tělesa, sporáky). Příp. použijte izolační vložku. Teplá jídla a nápoje nechte nejprve vychladnout, teprve pak je dejte do spotřebiče! Mražené potraviny vložte při rozmrazování do chladničky. Tím využijete chladu zmrazených potravin ke chlazení potravin v chladničce. Dveře spotřebiče otevírejte na co nejkratší dobu. Zadní stěnu spotřebiče příležitostně vyčištěte vysavačem nebo štětcem, aby se zabránilo zvýšené spotřebě proudu. 10 Provozní zvuky Zcela běžné zvuky Bzučení chladící agregát je v chodu. Bublání, kloktání nebo bzučení je důsledkem protékání chladícího prostředku trubkami. Cvakání motor se vypíná nebo zapíná. Zvuky, které lze snadno odstranit Spotřebič nestojí rovně Spotřebič vyrovnejte pomocí vodováhy. Použijte k tomu šroubovací nožky nebo podložku. Spotřebič přiléhá Odsuňte spotřebič od přiléhajícího nábytku nebo od jiných spotřebičů. Přihrádky, nádoby nebo odstavné přihrádky se chvějí nebo jsou vzpříčené Prozkoumejte, prosím, vyjímatelné díly a eventuálně je znovu nasaďte. Láhve nebo nádoby se dotýkají Odsuňte láhve nebo nádoby mírně od sebe. 9

6 Odstranění drobných závad svépomocí Dříve než zavoláte servisní službu: Přezkoušejte, jestli nemůžete na základě následujících pokynů závadu odstranit svépomocí. Náklady za poradenské služby musíte uhradit sami i v garančním období! Závada Příčina Odstranění Vnitřní osvětlení nefunguje, běží chladicí agregát. Dno chladícího prostoru je vlhké. V chladícím prostoru je příliš nízká teplota. Chladící zařízení zapíná častěji a na delší dobu. Vadná žárovka. Zablokovaný spínač osvětlení. Obr. 12 /B. Je ucpaná trubice odtoku rozmrazené vody. Obr. 9. Vyměňte žárovku 1. Vytáhněte zástrčku, příp. vypněte pojistky. 2. Vyměňte žárovku, obr. 12 /A (náhradní žárovka V, patice E14 watty-viz defektní žárovka). Zkontrolujte, zda s ním lze pohybovat. Vyčistěte žlábek na rozmrazenou vodu a odtokovou trubku (obr. 9, viz Čištění spotřebiče). Teplota je nastavena příliš nízko. Nastavte vyšší teplotu. Jsou zakryté otvory přívodu a odvodu vzduchu. Chladnička nechladí. Vypínač pro zapnutí/vypnutí není zapnut. Výpadek proudu, vypnuté pojistky, zástrčka není řádně v zásuvce. Odstraňte překážky. Stiskněte vypínač zapnutí/vypnutí. Zkontrolujte, zda jde el. proud a zkontrolujte pojistky. 11 Servisní služba Telefon nejbližší servisní služby ve Vašem okolí najdete na třetí straně obálky tohoto návodu. Prosím uveďte při telefonickém objednání servisní služby: číslo výrobku (E-Nr.) a výrobní číslo (FD-Nr.) spotřebiče. Tyto údaje najdete na typovém štítku. Prosím, pomozte sdělením čísla výrobku a výrobního čísla zabránit zbytečným výjezdům. Tak si uspoříte s tím spojené vícenáklady. 12

7 Instalace Místo instalace K instalaci spotřebiče je vhodná suchá, větratelná místnost. Spotřebič nesmí být vystaven přímému slunečnímu záření nebo být umístěn blízko zdrojů tepla (např. topných těles, sporáků). Pokud je instalace vedle zdroje tepla nezbytná, použijte vhodnou izolační desku. Dodržujte následující odstupy od zdrojů tepla: Od elektrických sporáků 3 cm Od sporáků na olej nebo na uhlí 30 cm. Při instalaci vedle jiné chladničky nebo mrazničky dodržujte minimální boční odstup 2 cm, abyste zabránili orosení. Instalace pod pracovní desku Nad spotřebičem neinstalujte žádné varné desky! Rám stolu neodstraňujte! K podstavbě si ve speciálním obchodě opatřete odvětrávací mřížku o průřezu větrání min. 160 cm 2 pro výřez cca 500 x 60 mm. Vedle spotřebiče bude zásuvka ( V, 50 Hz střídavý proud/pojistka 10 A nebo vyšší). Na pracovní desce si vyznačte výřez pro odvětrávací mřížku ve středu umístění spotřebiče max. odstup ke zdi 83 mm dbejte na šířku B zakončovací lišty! Vyřežte výřez. Spodní stranu zešikměte na cca 4 mm. Nasaďte odvětrávací mřížku a upevněte ji. 13 Vyrovnávání spotřebiče Spotřebič musí stát pevně a rovně. Nerovnosti podlahy vyrovnejte oběma předními šroubovacíma nohama. 14 Výměna dveřního závěsu Dveřní závěs můžete vyměnit, když to bude vyžadovat místo instalace. Varování! V průběhu výměny dveřního závěsu nesmíte spotřebič připojit k síti. Předtím vytáhněte zástrčku. Spotřebič položte šikmo dozadu (event. jej podložte obalovým materiálem). Montáž podle pořadí v číslech: 1 Vyšroubujte šrouby. 2 Vyjměte dveřní ložisko z pantů, za tím účelem dveře dole nadzvedněte. 3 Šroubovací nohu přemístěte na protější stranu. 4 Dveře posuňte poněkud dolů. 5 Vyšroubujte čepy ložiska a zašroubujte je na protější straně. 6 Dolní dveřní ložisko nasaďte do zdířky na protější straně. Dveře nasaďte do horních ložiskových čepů. 7 Pomocí dvou nožů stáhněte krycí zátky nahoře na dveřích a přemístěte je na protější stranu. 8 Dveře mírně nadzvedněte a dveřní ložisko nasaďte do pantů. 9 Šroubem je znovu přišroubujte.

8 15 16

9 Obchodní značka BSH : INFORMAČNÍ LIST: BSH domácí spotřebiče s.r.o. Značka BOSCH Prodejní označení KTR Typ spotřebiče 1 Třída energetické účinnosti (A nízká spotřeba el.energie až G vysoká spotřeba el.energie) Spotřeba energie za 365 dní 1) kwh 117 Užitný objem celkem: l 154 z toho: objem chladicí části l 154 Klimatická třída 2) SN-ST A 1) 2) Spotřeba energie v kwh /rok založená na výsledcích normalizované zkoušky po dobu 24 hod. Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu použití a umístění spotřebiče. SN: okolní teploty od +10 C do +32 C ST: okolní teploty od +18 C do +38 C N: okolní teploty od +16 C do +32 C T: okolní teploty od +18 C do +43 C 17 18

2 01 407- B- KTL 18420

2 01 407- B- KTL 18420 KTL 18420 B-407-01 2 Obsah Pokyny k likvidaci... 4 Bezpečnostní pokyny... 4 Seznámení se spotřebičem... 6 Ovládací panel... 6 Dbejte na okolní teplotu místnosti a větrání... 7 Připojení spotřebiče... 7

Více

KSW 30920 KSW 38920 B-321-01

KSW 30920 KSW 38920 B-321-01 KSW 30920 KSW 38920 B-321-01 2 Obsah Pokyny k likvidaci 4 Bezpečnostní pokyny 4 Před připojením 6 Váš nový spotřebič 6 Ovládací panel 7 Připojení spotřebiče 7 Skladování lahví 9 Praktické rady 9 Čištění

Více

Návod k použití KSR B

Návod k použití KSR B Návod k použití KSR 30410 B-528-01 Obsah: Pokyny k likvidaci............... 3 Pokyny k Vaší bezpečnosti........ 3 Instalace na místo............... 4 Vyrovnání spotřebiče............. 5 Změna dveřního

Více

Návod k použití KI 18RV40 S-591-01

Návod k použití KI 18RV40 S-591-01 Návod k použití KI 18RV40 S-591-01 Obsah Pokyny pro likvidaci............. 3 Bezpečnostní pokyny a varování... 3 Seznámení se spotřebičem....... 5 Dbejte na okolní teplotu a větrání... 5 Připojení spotřebiče.............

Více

Návod k použití KIV 34V00 B-613-01

Návod k použití KIV 34V00 B-613-01 Návod k použití KIV 34V00 B-613-01 Obsah Pokyny pro likvidaci............. 3 Bezpečnostní pokyny a varování... 3 Seznámení se spotřebičem....... 5 Dbejte na okolní teplotu a větrání... 5 Připojení spotřebiče.............

Více

Návod k použití KI 30M441 S-381-01

Návod k použití KI 30M441 S-381-01 Návod k použití KI 30M441 S-381-01 2 Obsah Pokyny k likvidaci... 4 Pokyny pro Vaši bezpečnost... 4 Seznámení se spotřebičem... 6 Připojení spotřebiče... 6 Zapnutí spotřebiče... 7 Vypnutí a odstavení spotřebiče...

Více

Návod k použití KIV 38A50 B-609-01

Návod k použití KIV 38A50 B-609-01 Návod k použití KIV 38A50 B-609-01 Obsah Pokyny k likvidaci.............. 3 Bezpečnostní pokyny a varování.. 3 Seznámení se spotřebičem....... 5 Ovládací panel................ 5 Dbejte na okolní teplotu

Více

Návod k použití KS 30R425 S-612-01

Návod k použití KS 30R425 S-612-01 Návod k použití KS 30R425 S-612-01 Obsah Pokyny k likvidaci............... 3 Bezpečnostní pokyny............ 3 Seznámení se spotřebičem....... 5 Ovládací panel................. 5 Dbejte na okolní teplotu

Více

Návod k použití KSR 30N00 B

Návod k použití KSR 30N00 B Návod k použití KSR 30N00 B-793-01 Obsah: Pokyny k likvidaci............... 3 Bezpečnostní pokyny a varování.... 3 Instalace spotřebiče.............. 5 Vyrovnání spotřebiče............. 5 Výměna závěsu

Více

Pokyny k likvidaci. a varování. Dříve než uvedete spotřebič. Technická bezpečnost. Staré spotřebiče nejsou bezcenným odpadem! cenné suroviny.

Pokyny k likvidaci. a varování. Dříve než uvedete spotřebič. Technická bezpečnost. Staré spotřebiče nejsou bezcenným odpadem! cenné suroviny. Obsah Pokyny k likvidaci............... 3 Bezpečnostní pokyny a varování... 3 Seznámení se spotřebičem....... 5 Ovládací panel................. 5 Instalace spotřebiče............. 6 Dbejte na teplotu místnosti

Více

DKE 665 A DKE 765 A DKE 965 A

DKE 665 A DKE 765 A DKE 965 A Návod k použití DKE 665 A DKE 765 A DKE 965 A B-619-01 Obr. 1 PLYN Popis odsavače ELEKTRO Popis odsavače Osvětlení Druhy provozu Provoz s odvětráním Kryt komínu Přepínač světlo/ventilátor Ventilátor odsavače

Více

Návod k použití KF 18WA40 KF 18WA41 S-605-01

Návod k použití KF 18WA40 KF 18WA41 S-605-01 Návod k použití KF 18WA40 KF 18WA41 S-605-01 Obsah Pokyny k likvidaci................ 3 Bezpečnostní pokyny............. 3 Seznámení se spotřebičem........ 4 Ovládací panel.................. 5 Dbejte na

Více

Návod k použití LC 66651 S-189-01

Návod k použití LC 66651 S-189-01 Návod k použití LC 66651 S-189-01 2 Při čtení návodu sledujte poslední stránky s obrázky. Popis odsavače Druhy provozu Toho lze dosáhnout tehdy, když neuzavíratelnými otvory, např. ve dveřích, oknech,

Více

Návod k použití LC 48650 LC 48950 S-574-01

Návod k použití LC 48650 LC 48950 S-574-01 Návod k použití LC 48650 LC 48950 S-574-01 Obr. 1 PLYN 2 Popis odsavače ELEKTRO Popis odsavače Osvětlení Druhy provozu Provoz s odvětráním Ventilátor odsavače nasává kuchyňské výpary a odvádí je přes tukový

Více

Obsah. Před vestavbou spotřebiče... 3 Výměna závěsu dveří... 3 Vestavba spotřebiče... 4 Rozměry pro vestavbu... 6. Montážní návod KIE 28441 B-376-01

Obsah. Před vestavbou spotřebiče... 3 Výměna závěsu dveří... 3 Vestavba spotřebiče... 4 Rozměry pro vestavbu... 6. Montážní návod KIE 28441 B-376-01 Obsah Před vestavbou spotřebiče... 3 Výměna závěsu dveří... 3 Vestavba spotřebiče... 4 Rozměry pro vestavbu... 6 Montážní návod KIE 28441 B-376-01 2 Před vestavbou spotřebiče Místo instalace Při čtení

Více

Návod k použití KF 18WA40 KF 18WA41 S-605-01

Návod k použití KF 18WA40 KF 18WA41 S-605-01 Návod k použití KF 18WA40 KF 18WA41 S-605-01 Obsah Pokyny k likvidaci................ 3 Bezpečnostní pokyny............. 3 Seznámení se spotřebičem........ 4 Ovládací panel.................. 5 Dbejte na

Více

JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL JAK SPOTŘEBIČ ODMRAZOVAT A ČISTIT JAK ODSTRANIT PORUCHU SERVIS INSTALACE

JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL JAK SPOTŘEBIČ ODMRAZOVAT A ČISTIT JAK ODSTRANIT PORUCHU SERVIS INSTALACE 6cz33013.fm5 Page 11 Tuesday, July 2, 2002 4:30 PM NÁVOD K POUŽITÍ POPIS SPOTŘEBIČE OVLÁDACÍ PANEL PŘED POUŽITÍM SPOTŘEBIČE RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ VYUŽITÍ VNITŘNÍHO

Více

Návod k použití MS 70001 S-354-01

Návod k použití MS 70001 S-354-01 Návod k použití MS 70001 S-354-01 2 Kráječ je určen pro použití v domácnosti. Spotřebič používejte jen pro zpracování množství a v časech běžných pro domácnost. Spotřebič nevyžaduje údržbu. Návod k použití,

Více

Pokyny k likvidaci. a varování. Dříve než uvedete spotřebič. Technická bezpečnost. Staré spotřebiče nejsou bezcenným odpadem! cenné suroviny.

Pokyny k likvidaci. a varování. Dříve než uvedete spotřebič. Technická bezpečnost. Staré spotřebiče nejsou bezcenným odpadem! cenné suroviny. Obsah Pokyny k likvidaci............... 3 Bezpečnostní pokyny a varování... 3 Seznámení se spotřebičem....... 5 Ovládací panel................. 5 Instalace spotřebiče............. 6 Dbejte na teplotu místnosti

Více

Návod k použití. odsavač par CTB 6407

Návod k použití. odsavač par CTB 6407 Návod k použití odsavač par CTB 6407 2 Obsah Rady a pokyny 4 Parametry 5 Montáž 6 Obsluha 8 Údržba 9 Ochrana zdraví a životního prostředí Symbol na výrobku nebo na obalu upozorňuje na skutečnost, že materiál

Více

Návod k obsluze a instalaci Odsavače par FJO 604 FJO 904

Návod k obsluze a instalaci Odsavače par FJO 604 FJO 904 Návod k obsluze a instalaci Odsavače par FJO 604 FJO 904 OBSAH DOPORUČENÍ A POKYNY... TECHNICKÁ DATA... MONTÁŽ... 4 OBSUHA... 7 ÚDRŽBA... 8 DOPORUČENÍ A POKYNY MONTÁŽ Přístroj smí zapojit pouze kvalifikovaný

Více

63602029CZ.fm Page 136 Wednesday, October 24, 2007 5:20 PM NÁVOD K POUŽITÍ

63602029CZ.fm Page 136 Wednesday, October 24, 2007 5:20 PM NÁVOD K POUŽITÍ 63602029CZ.fm Page 136 Wednesday, October 24, 2007 5:20 PM NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM SPOTŘEBIČE RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL JAK POUŽÍVAT

Více

Návod k použití KIR 18V00 B

Návod k použití KIR 18V00 B Návod k použití KIR 18V00 B-615-01 Obsah Pokyny pro likvidaci............. 3 Bezpečnostní pokyny a varování... 3 Seznámení se spotřebičem....... 5 Dbejte na okolní teplotu a větrání... 5 Připojení spotřebiče.............

Více

Návod k použití KTW 18V80 B

Návod k použití KTW 18V80 B Návod k použití KTW 18V80 B-757-01 Obsah Pokyny k likvidaci Pokyny k likvidaci............... 3 Bezpečnostní pokyny a varování... 3 Seznámení se spotřebičem....... 5 Instalace spotřebiče............. 5

Více

Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze

Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze Před uvedením tohoto výrobku do provozu se, prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním výrobků podobného

Více

Návod k použití MS 75001

Návod k použití MS 75001 Návod k použití MS 75001 EKOLOGICKÁ LIKVIDACE Obalový materiál ekologicky zlikvidujte. Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EG o elektrických a elektronických vysloužilých

Více

mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. DHI 6655 FF mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. B-361-01

mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. DHI 6655 FF mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. B-361-01 DHI 655 F B-361-01 Obr. 1 PLYN ELEKTRO Při čtení návodu sledujte poslední stránky s obrázky. Popis odsavače Přepínač světlo / ventilátor Druhy provozu Provoz s odvětráním Ventilátor odsavače nasává kuchyňské

Více

PRVNÍ POUŽITÍ ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ SPOTŘEBIČE

PRVNÍ POUŽITÍ ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ SPOTŘEBIČE PRVNÍ POUŽITÍ Připojte spotřebič k přívodu elektrické energie. Teploty pro ideální uchování potravin byly nastaveny již ve výrobě. Pokud zazní zvukový signál, znamená to poplach teploty: stiskněte a podržte

Více

Návod k použití KSW 30V80 B

Návod k použití KSW 30V80 B Návod k použití KSW 30V80 B-785-01 Obsah Pokyny k likvidaci Pokyny k likvidaci............... 3 Bezpečnostní pokyny a varování... 3 Seznámení se spotřebičem....... 5 Instalace spotřebiče............. 5

Více

Návod k obsluze a k instalaci

Návod k obsluze a k instalaci Vestavná chladnička OBSAH PŘED UVEDENÍM SPOTŘEBIČE DO PROVOZU strana 3 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ strana 3 MODEL: 1 FSI - 120 PREVENCE A VŠEOBECNÁ UPOZORNĚNÍ strana 4 JAK UŽÍVAT CHLADNIČKU strana 5 JAK

Více

POHLED DOVNITŘ. Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor. Termostat. Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Sýry, máslo, medikamenty

POHLED DOVNITŘ. Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor. Termostat. Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Sýry, máslo, medikamenty POHLED DOVNITŘ Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Termostat Zelenina, vařená a hotová jídla Sýry, máslo, medikamenty Výškově nastavitelná

Více

Návod k použití KI 34VA50 IE S

Návod k použití KI 34VA50 IE S Návod k použití KI 34VA50 IE S-590-01 Obsah Pokyny k likvidaci.............. 3 Bezpečnostní pokyny a varování.. 3 Seznámení se spotřebičem....... 5 Ovládací panel................ 5 Dbejte na okolní teplotu

Více

SIEMENS DE10104 návod k montáži a obsluze

SIEMENS DE10104 návod k montáži a obsluze SIEMENS DE10104 návod k montáži a obsluze Zkontrolujte nový přístroj, zda nebyl během transportu poškozen! Obal a případně starý přístroj likvidujte v souladu s ochranou životního prostředí. Návod k obsluze

Více

Návod k použití LC 8K950 S-576-01

Návod k použití LC 8K950 S-576-01 Návod k použití LC 8K950 S-576-01 Popis odsavače Popis odsavače Druhy provozu Skleněný štít Kryt komínu Přepínač světlo/ventilátor Toho lze dosáhnout tehdy, když neuzavíratelnými otvory, např. ve dveřích,

Více

Chladnička. Model FFJ-1520. Návod k použití a instalaci CH 63

Chladnička. Model FFJ-1520. Návod k použití a instalaci CH 63 Chladnička Model FFJ-1520 Návod k použití a instalaci CH 63 CZ OBSAH Bezpečnostní pokyny........................................................ 3 1/ Instalace chladničky.....................................................

Více

Návod k použití B Ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě

Návod k použití B Ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě Ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě Vážený zákazníku, dle 13, odst.5 zákona č. 22/97 Sb. Vás ujišťujeme, že na všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s. r. o. našim obchodním

Více

60202006CZ.fm Page 149 Thursday, September 21, 2006 3:39 PM NÁVOD K POUŽITÍ

60202006CZ.fm Page 149 Thursday, September 21, 2006 3:39 PM NÁVOD K POUŽITÍ 60202006CZ.fm Page 149 Thursday, September 21, 2006 3:39 PM NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM SPOTŘEBIČE RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL JAK POUŽÍVAT

Více

Návod k použití KIV 38A51 B-939-01

Návod k použití KIV 38A51 B-939-01 Návod k použití KIV 38A51 B-939-01 Obsah Pokyny k likvidaci.............. 3 Bezpečnostní pokyny a varování.. 3 Seznámení se spotřebičem....... 5 Ovládací panel................ 5 Dbejte na okolní teplotu

Více

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS SUŠIČKY PŘÍPOJKA PRO ODVĚTRÁVÁNÍ ZMĚNA SMĚRU OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS SUŠIČKY PŘÍPOJKA PRO ODVĚTRÁVÁNÍ ZMĚNA SMĚRU OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ OBSAH PŘED POUžITÍM SUŠIČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS SUŠIČKY PŘÍPOJKA PRO ODVĚTRÁVÁNÍ ZMĚNA SMĚRU OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ 8 PŘED POUžITÍM SUŠIČKY/PŘIPOJENÍ 1. Rozbalení a kontrola Po vybalení

Více

Návod k obsluze a instalaci Odsavače par FTC 622 FTC 922

Návod k obsluze a instalaci Odsavače par FTC 622 FTC 922 Návod k obsluze a instalaci Odsavače par FTC 622 FTC 922 OBSAH DOPORUČENÍ A POKYNY... 2 TECHNICKÁ DATA... 3 MONTÁŽ... 4 OBSLUHA... 6 ÚDRŽBA... 7 DOPORUČENÍ A POKYNY MONTÁŽ Přístroj smí zapojit pouze kvalifikovaný

Více

PŘED POUŽITÍM MRAZNIČKY STRANA 12 VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ STRANA 12 JAK POUŽÍVAT MRAZNIČKU STRANA 13 JAK ODMRAZOVAT A ČISTIT MRAZNIČKU STRANA 16

PŘED POUŽITÍM MRAZNIČKY STRANA 12 VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ STRANA 12 JAK POUŽÍVAT MRAZNIČKU STRANA 13 JAK ODMRAZOVAT A ČISTIT MRAZNIČKU STRANA 16 40024bCz.fm5 Page 11 Tuesday, August 22, 2000 10:48 AM OBSAH CZ PŘED POUŽITÍM MRAZNIČKY STRANA 12 RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STRANA 12 VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ STRANA 12 JAK POUŽÍVAT MRAZNIČKU

Více

Návod k obsluze a instalaci Odsavače par FGL 6015 FGL 7015 FGL 9015

Návod k obsluze a instalaci Odsavače par FGL 6015 FGL 7015 FGL 9015 Návod k obsluze a instalaci Odsavače par FGL 6015 FGL 7015 FGL 9015 OBSAH DOPORUČENÍ A POKYNY... 2 TECHNICKÁ DATA... 3 MONTÁŽ... 4 OBSLUHA... 7 ÚDRŽBA... 8 DOPORUČENÍ A POKYNY MONTÁŽ Přístroj smí zapojit

Více

Návod k použití KI 34VV00 S-686-01

Návod k použití KI 34VV00 S-686-01 Návod k použití KI 34VV00 S-686-01 Obsah Pokyny pro likvidaci............. 3 Bezpečnostní pokyny a varování... 3 Seznámení se spotřebičem....... 5 Dbejte na okolní teplotu a větrání... 5 Připojení spotřebiče.............

Více

PŘED POUŽITÍM PŘÍSTROJE OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ UPOZORNĚNÍ A VŠEOBECNÁ DOPORUČENÍ ORGANIZACE VNITŘNÍHO PROSTORU POUŽÍVÁNÍ CHLADICÍHO PROSTORU

PŘED POUŽITÍM PŘÍSTROJE OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ UPOZORNĚNÍ A VŠEOBECNÁ DOPORUČENÍ ORGANIZACE VNITŘNÍHO PROSTORU POUŽÍVÁNÍ CHLADICÍHO PROSTORU NÁVOD K POUŽITÍ POPIS PŘÍSTROJE OVLÁDACÍ PRVKY PŘED POUŽITÍM PŘÍSTROJE OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ UPOZORNĚNÍ A VŠEOBECNÁ DOPORUČENÍ ORGANIZACE VNITŘNÍHO PROSTORU POUŽÍVÁNÍ CHLADICÍHO PROSTORU ODMRAZOVÁNÍ

Více

Výrobník nápojového ledu ZP-15

Výrobník nápojového ledu ZP-15 Návod k používání Výrobník nápojového ledu ZP-15 ELKTRICKÝ VÝROBNÍK LEDU ZP - 15 Důležité provozní požadavky: - Teplota vzduchu 10º C - 40º C - Teplota vody 5º C - 20º C - Kapacita výroby ledu 15kg/24h

Více

MRAZNIČKA CCTUS 482 CCTUS 542 CCTUS 544. Návod k použití

MRAZNIČKA CCTUS 482 CCTUS 542 CCTUS 544. Návod k použití MRAZNIČKA CCTUS 482 CCTUS 542 CCTUS 544 Návod k použití 1 1. DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Tato varování jsou v zájmu Vaší bezpečnosti. Před instalací nebo použitím spotřebiče si je důkladně přečtěte. Vaše

Více

POPIS SPOTŘEBIČE STRANA 11 PŘED POUŽITÍM CHLADNIČKY STRANA 12 VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ STRANA 12 JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL STRANA 13

POPIS SPOTŘEBIČE STRANA 11 PŘED POUŽITÍM CHLADNIČKY STRANA 12 VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ STRANA 12 JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL STRANA 13 6cz33013.fm5 Page 10 Thursday, February 8, 2001 6:03 PM CZ NÁVOD K POUŽITÍ POPIS SPOTŘEBIČE STRANA 11 VÝMĚNA ŽÁROVKY STRANA 11 PŘED POUŽITÍM CHLADNIČKY STRANA 12 RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STRANA

Více

PŘED POUŽITÍM PŘÍSTROJE OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ UPOZORNĚNÍ A VŠEOBECNÁ DOPORUČENÍ ORGANIZACE VNITŘNÍHO PROSTORU POUŽÍVÁNÍ CHLADICÍHO PROSTORU

PŘED POUŽITÍM PŘÍSTROJE OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ UPOZORNĚNÍ A VŠEOBECNÁ DOPORUČENÍ ORGANIZACE VNITŘNÍHO PROSTORU POUŽÍVÁNÍ CHLADICÍHO PROSTORU NÁVOD K POUŽITÍ POPIS PŘÍSTROJE OVLÁDACÍ PRVKY PŘED POUŽITÍM PŘÍSTROJE OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ UPOZORNĚNÍ A VŠEOBECNÁ DOPORUČENÍ ORGANIZACE VNITŘNÍHO PROSTORU POUŽÍVÁNÍ CHLADICÍHO PROSTORU ODMRAZOVÁNÍ

Více

Model: UR200-UR400-UR600 UF200-UF400-UF600

Model: UR200-UR400-UR600 UF200-UF400-UF600 Model: UR200-UR400-UR600 UF200-UF400-UF600 Uživatelská příručka CZ 14 201-070726 1 CZ Obsah Důležité bezpečnostní pokyny 14 Vybalení a instalace 14 Elektrické zapojení 15 Uvedení zařízení do provozu 15

Více

Návod k použití Rychlovarná konvice TYP:EL75611/EL75612

Návod k použití Rychlovarná konvice TYP:EL75611/EL75612 Návod k použití Rychlovarná konvice TYP:EL75611/EL75612 Bezpečnostní upozornění Aby byla zajištěna trvalá bezpečnost a nízké riziko úrazu elektrickým proudem, dodržujte prosím veškeré bezpečnostní pokyny

Více

CB18M/1c/FAN POPIS VÝROBKU CZ

CB18M/1c/FAN POPIS VÝROBKU CZ 60801007CZ.fm Page 1 Wednesday, December 28, 2005 12:02 PM CB18M/1c/FAN POPIS VÝROBKU CZ A. Chladicí oddíl 1. Zásobníky na ovoce a zeleninu 2. Police krytu zásuvky 3. Police / Prostor na police 4. Termostat

Více

KLARSTEIN GEHEIMVERSTECK 17 L, 50 W, A +, MINIBAR, MINI LEDNIČKA

KLARSTEIN GEHEIMVERSTECK 17 L, 50 W, A +, MINIBAR, MINI LEDNIČKA KLARSTEIN GEHEIMVERSTECK 17 L, 50 W, A +, MINIBAR, MINI LEDNIČKA 10028010 10028011 10030496 Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste se rozhodli zakoupit si produkt značky Klarstein. Prosíme, při používání

Více

Návod k použití GSD B

Návod k použití GSD B Návod k použití GSD 26410 B-530-01 Obsah: Pokyny k likvidaci............... 3 Bezpečnostní pokyny............. 3 Instalace spotřebiče.............. 5 Vyrovnání spotřebiče............. 5 Výměna závěsu dveří............

Více

Ohřívač. Návod k obsluze

Ohřívač. Návod k obsluze Ohřívač 437 CZ Návod k obsluze UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího použití. VAROVÁNÍ

Více

ECOFLEX. ECOFLEX EL (electronic thermostat) ECOFLEX SL (electromechanical thermostat)

ECOFLEX. ECOFLEX EL (electronic thermostat) ECOFLEX SL (electromechanical thermostat) Nástěnné konvektory / Wall convectors / Wandkonvektoren / Konwektor ścienny / Konvektory na zid / Íàñòåííûå êîíâåêòîðû EL (electronic thermostat) SL (electromechanical thermostat) Návod k použití Instructions

Více

ODSAVAČ PAR MODELY: CCP 130B/N CCP 50B/N. Návod na montáž a používání OD 3

ODSAVAČ PAR MODELY: CCP 130B/N CCP 50B/N. Návod na montáž a používání OD 3 ODSAVAČ PAR MODELY: CCP 130B/N CCP 50B/N CZ Návod na montáž a používání OD 3 Odsávání Filtrace Uhlíkový filtr SERVIS Údržba Před započetím jakékoliv údržby odpojte odsavač od elektrické sítě. Uhlíkový

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Chcete-li troubu co nejlépe používat, přečtěte si pozorně tento návod a uschovejte si ho pro další potřebu.

NÁVOD K POUŽITÍ. Chcete-li troubu co nejlépe používat, přečtěte si pozorně tento návod a uschovejte si ho pro další potřebu. 31055026aCZ.fm Page 16 Tuesday, June 27, 2006 6:13 PM NÁVOD K POUŽITÍ INSTALACE...17 RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ... 20 UPOZORNĚNÍ... 20 PŘED POUŽITÍM TROUBY... 21 PŘÍSLUŠENSTVÍ TROUBY... 22 ÚDRŽBA

Více

KGS KGS Obsah

KGS KGS Obsah Obsah Likvidace starého spotřebiče 3 Bezpečnostní pokyny a obecná upozornění 3 Seznámení se spotřebičem 4 Ovládací panel 5 Připojení spotřebiče / Uvedení do provozu / Nastavení teploty 7 Vypnutí a odstavení

Více

CHLADNIČKA S MRAZICÍM BOXEM

CHLADNIČKA S MRAZICÍM BOXEM Perfekt Snaige CHLADNIČKA S MRAZICÍM BOXEM R 130 NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE Vážený zákazníku, Jsme potěšeni tím, že jste se rozhodl vybrat si náš výrobek. Děkujeme za provedený nákup. Při přípravě ledničky

Více

Návod k použití KI 26FA50 S-614-01

Návod k použití KI 26FA50 S-614-01 Návod k použití KI 26FA50 S-614-01 Obsah Pokyny k likvidaci............... 3 Bezpečnostní pokyny a varování.... 3 Seznámení se spotřebičem........ 5 Ovládací panel.................. 5 Dbejte na teplotu

Více

Návod k použití KI 24LA50 S

Návod k použití KI 24LA50 S Návod k použití KI 24LA50 S-616-01 Obsah Pokyny k likvidaci.............. 3 Bezpečnostní pokyny a varování.. 3 Seznámení se spotřebičem....... 5 Ovládací panel................ 5 Dbejte na okolní teplotu

Více

Návod k použití KGF 39P90 B-894-01

Návod k použití KGF 39P90 B-894-01 Návod k použití KGF 39P90 B-894-01 Obsah: Pokyny k likvidaci............... 3 Bezpečnostní pokyny a varování.... 3 Seznámení s chladničkou......... 5 Ovládací panel................. 6 Dbejte na okolní

Více

Návod k obsluze. Vertikální mraznička

Návod k obsluze. Vertikální mraznička CZ Návod k obsluze Vertikální mraznička Děkujeme vám za důvěru, kterou jste nám projevili zakoupením tohoto spotřebiče. Přejeme vám hodně spokojenosti při jeho používání. Tento spotřebič je určen výhradně

Více

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS SUŠIČKY PŘÍPOJKA PRO ODVĚTRÁVÁNÍ ZMĚNA SMĚRU OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS SUŠIČKY PŘÍPOJKA PRO ODVĚTRÁVÁNÍ ZMĚNA SMĚRU OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ OBSAH PŘED POUžITÍM SUŠIČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS SUŠIČKY PŘÍPOJKA PRO ODVĚTRÁVÁNÍ ZMĚNA SMĚRU OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ 8 PŘED POUžITÍM SUŠIČKY/PŘIPOJENÍ 1. Rozbalení a kontrola Po vybalení

Více

Návod k obsluze a instalaci Odsavače par FGC 615 FGC 915 FGC 625 FGC 925

Návod k obsluze a instalaci Odsavače par FGC 615 FGC 915 FGC 625 FGC 925 Návod k obsluze a instalaci Odsavače par FGC 615 FGC 915 FGC 625 FGC 925 OBSAH DOPORUČENÍ A POKYNY... 2 TECHNICKÁ DATA... 3 MONTÁŽ... 4 OBSLUHA... 7 ÚDRŽBA... 9 DOPORUČENÍ A POKYNY MONTÁŽ Přístroj smí

Více

Vinotéka. Přečtěte si pozorně tento návod před použitím spotřebiče. Návod k použití

Vinotéka. Přečtěte si pozorně tento návod před použitím spotřebiče. Návod k použití Vinotéka Přečtěte si pozorně tento návod před použitím spotřebiče. Návod k použití 1 ČÁSTI A FUNKCE 1. Ovládací panel a displej 2. Skříňka 3. Nožička k vyvážení 4. Přihrádka na víno 5. Skleněná dvířka

Více

Návod k použití KGS 39V71 B

Návod k použití KGS 39V71 B Návod k použití KGS 39V71 B-809-01 Obsah: Pokyny k likvidaci............... 3 Pokyny k Vaší bezpečnosti........ 3 Seznámení se spotřebičem........ 5 Ovládací panel................. 5 Dbejte na okolní teplotu

Více

VÝMĚNA ŽÁROVKY NEBO SVĚTELNÉHO ZDROJE LED (podle modelu)

VÝMĚNA ŽÁROVKY NEBO SVĚTELNÉHO ZDROJE LED (podle modelu) PRVNÍ POUŽITÍ Připojte spotřebič k přívodu elektrické energie. U některých modelů se může aktivovat zvukový signál, znamená to poplach teploty: stiskněte a podržte tlačítko pro vypnutí zvukových poplachů.

Více

Návod ke správné montáži a k užívání Pultová mraznička NORDline

Návod ke správné montáži a k užívání Pultová mraznička NORDline Návod ke správné montáži a k užívání Pultová mraznička NORDline Děkujeme, že jste si zakoupili náš výrobek.abyste zajistili správný chod spotřebiče, doporučujeme přečtení tohoto manuálu dříve než uvedete

Více

Kombinovaná chladnička s mrazničkou No-Frost

Kombinovaná chladnička s mrazničkou No-Frost Pro modely Kombinovaná chladnička s mrazničkou No-Frost RN-33.. RN-34... Code : AD301-8a CZ-1 AD301-8a(체).indd 1 2013-10-15 오후 3:17:43 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ (jen pro modely s R-600a) Tento spotřebič obsahuje

Více

ČEŠTINA...8. Návod k použití digestoŕe

ČEŠTINA...8. Návod k použití digestoŕe CZ ČEŠTINA...8 Návod k použití digestoŕe 2x 2x 2x 3.9x9.5mm 2x 3.9x6mm ø 15cm ø 12.5cm 8x 8x 4.8x38mm 4x 3.4x15mm 2x 2 !! L = 65 cm min. 1A Ø150mm Ø150mm 1B Ø125 Ø125mm Ø150 3 2 5 3 160 mm 160 mm 6 55

Více

Návod k použití Chladnička

Návod k použití Chladnička Chladnička Děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám prokázali tím, že jste si koupili náš přístroj. Při jeho používání Vám přejeme hodně spokojenosti. Chladnička je určena k použití v domácnosti k uchovávání

Více

Odsavač par HSHD 9102. Návod k obsluze

Odsavač par HSHD 9102. Návod k obsluze Odsavač par HSHD 9102 Návod k obsluze 1 POPIS Odsavač je k dispozici ve filtrační verzi nebo verzi s odtahem. Filtrační verze (Obr. 1A nebo 1B): Odsavač nasává výpary z kuchyně, převede jej přes tukové/

Více

Návod na ovládání chladničky

Návod na ovládání chladničky Návod na ovládání chladničky CAS-60 Absorpční chladnička CAS-60 Rejstřík Bezpečnostní pokyny 3 Ovládací panel 3 Druhy provozu 3 Upozornění 4 Instalace 4 Napájení 12V 4 Provoz na plyn 5 Výroba ledu 5 Údržba

Více

PW 15 K VINOTÉKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

PW 15 K VINOTÉKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PW 15 K VINOTÉKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Vážený zákazníku, děkujeme vám za zakoupení produktu značky PHILCO. Aby vám váš spotřebič dobře sloužil, přečtěte si prosím pečlivě všechny pokyny v této uživatelské

Více

POKYNY K POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ CHLADNIČKY A MRAZNIČKY HG 5.1 M HG 5.1 Z

POKYNY K POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ CHLADNIČKY A MRAZNIČKY HG 5.1 M HG 5.1 Z POKYNY K POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ CHLADNIČKY A MRAZNIČKY HG 5.1 M HG 5.1 Z CHLADNIČKY A MRAZNIČKY TYP: HG 5.1 M (CHLADNIČKA) HG 5.1 Z (MRAZNIČKA) 1. POUŽITÍ Chladničky/mrazničky typu HG 5.1 se používají ve stravovacím

Více

KGV 36610 KGV 36640 B-468-01

KGV 36610 KGV 36640 B-468-01 KGV 36610 KGV 36640 B-468-01 Obsah Pokyny k likvidaci Pokyny k likvidaci, 3 Likvidace starého spotřebiče 3 Likvidace obalu nového spotřebiče 3 Bezpečnostní pokyny 4 Ustanovení 5 Seznámení se spotřebičem

Více

Vinotéka HWC 2335 HWC 2336DL. Návod k obsluze. Přečtete si pozorně tento návod před použitím této vinotéky značky Hoover.

Vinotéka HWC 2335 HWC 2336DL. Návod k obsluze. Přečtete si pozorně tento návod před použitím této vinotéky značky Hoover. Vinotéka HWC 2335 HWC 2336DL Návod k obsluze Přečtete si pozorně tento návod před použitím této vinotéky značky Hoover. 1 Děkujeme za Vaši volbu. Začíná Vám výlet do světa plné vůně a chuti. S Vaši novou

Více

POPIS PRODUKTU OVLÁDACÍ PANEL

POPIS PRODUKTU OVLÁDACÍ PANEL POPIS PRODUKTU A. Chladicí oddíl 1. Zásuvka na ovoce a zeleninu 2. Police / prostor na police 3. Termostat s osvětlením 4. Dveřní přihrádky 5. Police na láhve 6. Vyjímatelný držák na láhve 7. Typový štítek

Více

Návod k použití KD 30NX00 S-623-01

Návod k použití KD 30NX00 S-623-01 Návod k použití KD 30NX00 S-623-01 Obsah: Pokyny k likvidaci............... 3 Bezpečnostní pokyny a varování.... 3 Instalace spotřebiče.............. 5 Výměna závěsu dveří............ 5 Vyrovnání spotřebiče.............

Více

Vysavač SC7060. Návod k obsluze. Před používáním tohoto přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento návod a uložte jej pro případ potřeby v budoucnu.

Vysavač SC7060. Návod k obsluze. Před používáním tohoto přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento návod a uložte jej pro případ potřeby v budoucnu. Vysavač SC7060 Návod k obsluze Před používáním tohoto přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento návod a uložte jej pro případ potřeby v budoucnu. 1 1. Sestavení součástí vysavače 3 Příslušenství se může

Více

CZ Návod k použití Zpěňovač mléka. Milchaufschäumer

CZ Návod k použití Zpěňovač mléka. Milchaufschäumer CZ Návod k použití Zpěňovač mléka Milchaufschäumer Obsah Bezpečnost... 3 Vybalení... 4 Požadavky pro místo instalace... 5 Před prvním použitím... 5 Zpěnění mléka... 5 Horká čokoláda a instantní nápoje...

Více

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba Návod k použití a instalaci Multifunkční trouba 1 2 3 1 Pečící funkce 6 Tlačítko 2 Ukazatel teploty 7 Tlačítko / Dětský zámek 3 Elektronické hodiny 8 Zapnout / Vypnout 4 Tlačítko teplota 9 Vnitřní osvětlení

Více

Obsah. Ochrana životního prostředí Popis ohřívače nádobí Bezpečnostní zásady Montáž Zabudování Použití ohřívače nádobí Čištění a údržba

Obsah. Ochrana životního prostředí Popis ohřívače nádobí Bezpečnostní zásady Montáž Zabudování Použití ohřívače nádobí Čištění a údržba CZ Obsah Ochrana životního prostředí Popis ohřívače nádobí Bezpečnostní zásady Montáž Zabudování Použití ohřívače nádobí Čištění a údržba OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ: Obalové materiály použité na tento

Více

Myčky na nádobí. Návod k montáži MI61010E

Myčky na nádobí. Návod k montáži MI61010E Myčky na nádobí Návod k montáži MI61010E Poznámky Před montáží myčky si pečlivě přečtěte tento návod. Pokud tak učiníte, lépe poznáte způsoby připojení přívodní a vypouštěcí hadice, napájecího kabelu a

Více

VYSOUŠEČ VZDUCHU SPD10-SDR/16-SDR UŽIVATELSKÝ MANUÁL

VYSOUŠEČ VZDUCHU SPD10-SDR/16-SDR UŽIVATELSKÝ MANUÁL VYSOUŠEČ VZDUCHU SPD10-SDR/16-SDR UŽIVATELSKÝ MANUÁL 1 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 1. Před uvedením jednotky do provozu si pečlivě přečtěte tento návod a uschovejte jej pro další použití. 2. Nikdy neponořujte

Více

RCOT2001. Keramický ohřívač ORIGINÁLNÍ NÁVOD

RCOT2001. Keramický ohřívač ORIGINÁLNÍ NÁVOD RCOT2001 230V~50Hz 2000W CZ Keramický ohřívač ORIGINÁLNÍ NÁVOD S21 M05 Y2013 CZ NÁVOD K POUŽITÍ Ujistěte se, že přívod vzduchu a výstupní otvory nejsou blokovány. Aby se zabránilo jakémukoli nebezpečí

Více

Návod na použití. Chladničky RS 15DR4SA

Návod na použití. Chladničky RS 15DR4SA Návod na použití Chladničky RS 15DR4SA Vážení zákazníci, Přejeme Vám, abyste byli se zakoupeným chladicím zařízením plně spokojeni. Předkládáme Vám návod na obsluhu, který Vám umožní osvojit si správný

Více

Absorpční pokojový minibar RH 439 LDA/LDAG. Návod k použití

Absorpční pokojový minibar RH 439 LDA/LDAG. Návod k použití Absorpční pokojový minibar RH 439 LDA/LDAG Návod k použití OBSAH 1. Úvod 2. Oblasti použití 3. Umístění 2 4. Zabudování do nábytku 5. Volba stran otevírání dveří 6. Výměna dveřní lamely 7. Čištění 8. Připojení

Více

Návod k použití KU 15RA40 S

Návod k použití KU 15RA40 S Návod k použití KU 15RA40 S-622-01 Obsah Pokyny pro likvidaci............. 3 Bezpečnostní pokyny a varování... 3 Seznámení se spotřebičem....... 5 Dbejte na okolní teplotu a větrání... 5 Připojení spotřebiče.............

Více

Návod k instalaci. Myčka nádobí

Návod k instalaci. Myčka nádobí Návod k instalaci Myčka nádobí 1 1 Poznámky Před instalací si přečtěte pozorně tuto příručku. Přečtení návodu Vám pomůže porozumět, jak zapojit přívody, vypouštěcí hadice a přívodní napájecí kabel a najít

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Sada pro bezdrátové spínání spotřebičů - 2 kw

NÁVOD K OBSLUZE. Sada pro bezdrátové spínání spotřebičů - 2 kw NÁVOD K OBSLUZE Sada pro bezdrátové spínání spotřebičů - 2 kw Základní údaje Bezdrátový podmítkový spínač Provozní napětí: 230 V/AC, 50Hz Parametry spínání: 2000 W (odporová zátěž) 600 W (induktivní zátěž)

Více

Připojení spotřebiče / Uvedení do provozu / Nastavení teploty 8. Zmrazování a skladování zmrazených potravin 11. Vypnutí a odstavení spotřebiče 10

Připojení spotřebiče / Uvedení do provozu / Nastavení teploty 8. Zmrazování a skladování zmrazených potravin 11. Vypnutí a odstavení spotřebiče 10 Návod k použití KGP 39361 B-509-01 2 Obsah Likvidace starého spotřebiče 3 Bezpečnostní pokyny 3 Seznámení se spotřebičem 4 Ovládací panel 5 Připojení spotřebiče / Uvedení do provozu / Nastavení teploty

Více

Návod k použití SMOOTHIE & TO GO MIXÉR 2v1 R-539

Návod k použití SMOOTHIE & TO GO MIXÉR 2v1 R-539 Návod k použití SMOOTHIE & TO GO MIXÉR 2v1 R-539 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod

Více

Návod k obsluze a instalaci. Odsavač par FMA 905

Návod k obsluze a instalaci. Odsavač par FMA 905 Návod k obsluze a instalaci Odsavač par FMA 905 DOPORUČENÍ A POKYNY! Pozor! Tento návod k obsluze platí pro několik různých prove dení přístroje. Je možné, že jsou v návodu popsány funkce, které se Vašeho

Více

NÁVOD K POUŽITÍ WD 142 WD 150

NÁVOD K POUŽITÍ WD 142 WD 150 NÁVOD K POUŽITÍ WD 142 WD 150 DŮLEŽITÉ INFORMACE INSTALACE SPOTŘEBIČE SPOTŘEBIČ se smí používat jen tehdy, když byl správně vestavěn (instalován). PŘI INSTALACI SPOTŘEBIČE se řiďte samostatnými přiloženými

Více

Návod k montáži. Kombinace chladnička-mraznička, integrovatelná, spřažené dveře ICBS/ ICUS/ ICUNS/ ICS... LC/LP 300614 7085468-01

Návod k montáži. Kombinace chladnička-mraznička, integrovatelná, spřažené dveře ICBS/ ICUS/ ICUNS/ ICS... LC/LP 300614 7085468-01 Návod k montáži Kombinace chladnička-mraznička, integrovatelná, spřažené dveře 300614 7085468-01 ICBS/ ICUS/ ICUNS/ ICS... LC/LP všeobecné bezpečnostní pokyny Obsah 2 Přeprava přístroje 1 všeobecné bezpečnostní

Více

HM-843 Mixér Návod k obsluze

HM-843 Mixér Návod k obsluze HM-843 Mixér Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě

Více

Přístupné části odsavače par mohou být horké při používání varné desky.

Přístupné části odsavače par mohou být horké při používání varné desky. UŽIVATELSKÝ NÁVOD Varování: Výrobek nesmí být používán dětmi do 8 let a osobami se sníženými fyzickými, smyslovými a mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dozorem

Více

8 Pure N Fresh Je doporučeno měnit vodní filtr: Přibližně každých šest měsíců. Když se zapne indikátor vodního filtru. Když výstup z dávkovače vody klesá. Když jsou kostky ledu menší, než je obvyklé. Vyjměte

Více