Dbejte na okolní teplotu místnosti a větrání Vybavení vnitřního prostoru... 8 Čištění spotřebiče Připojení spotřebiče...

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dbejte na okolní teplotu místnosti a větrání... 6. Vybavení vnitřního prostoru... 8 Čištění spotřebiče... 9. Připojení spotřebiče..."

Transkript

1 KTR B Obsah Pokyny k likvidaci... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Seznámení se spotřebičem... 5 Ovládací panel... 5 Dbejte na okolní teplotu místnosti a větrání... 6 Připojení spotřebiče... 6 Zapnutí spotřebiče... 7 Vypnutí spotřebiče... 7 Ukládání potravin... 7 Vybavení vnitřního prostoru... 8 Čištění spotřebiče... 9 Takto můžete ušetřit energii Provozní zvuky Odstranění drobných závad svépomocí Servisní služba Instalace Výměna dveřních závěsu

2 Pokyny pro likvidaci Likvidace starého spotřebiče Dbejte těchto pokynů tehdy, pokud nahrazujete Váš starý spotřebič novým. Staré spotřebiče nejsou bezcenným odpadem! Ekologickou likvidací lze znovu získat cenné suroviny. Vyřazení starého spotřebiče z provozu: 1. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky, 2. Odřízněte přívodový kabel a odstraňte ho se zástrčkou, 3. Odstraňte zámek ze dveří, aby se děti do spotřebiče nezavřely a nedostaly se do ohrožení života. Chladící spotřebiče obsahují chladící prostředky a plyny. Chladící prostředky a plyny je třeba likvidovat odborným způsobem. Potrubí chladícího okruhu spotřebiče musí zůstat až do odborné likvidace nepoškozené. Likvidace obalu Pozor: Obalový materiál není hračkou pro děti-nebezpečí udušení kartonáží a fóliemi! Váš nový spotřebič byl na cestě k Vám ochráněn obalem. Všechny použité materiály jsou ekologické a lze je recyklovat. Prosím, pomozte také: likvidujte obal ekologickou cestou. O aktuálních možnostech likvidace se, prosím, informujte u svého odborného prodejce nebo na Vašem Obecním úřadě. Bezpečnostní pokyny Dříve než uvedete spotřebič do chodu Pečlivě si přečtěte Návod k použití a Návod k montáži! Tyto návody obsahují důležité informace, které se týkají instalace, použití a údržby spotřebiče. Výrobce neposkytuje záruku tehdy, když se neřídíte pokyny a upozorněními, které jsou v návodech uvedeny. Uschovejte Návod k obsluze a k montáži pro případného dalšího majitele spotřebiče. Varování Spotřebič obsahuje menší množství ekologického, ale hořlavého chladícího prostředku R600a. Dbejte na to, aby během převozu nebo při montáži nedošlo k poškození potrubí chladícího okruhu. Vystřikující chladící prostředek může poškodit oči nebo se vznítit. Pokud dojde k úniku chladícího prostředku dbejte na to: aby se v blízkosti nenacházel žádný zdroj vznícení nebo otevřený oheň, vytáhněte zástrčku, pokoj na několik minut dobře provětrejte. Čím více je chladícího prostředku ve spotřebiči, tím větší musí být místnost, v níž je umístěn. V příliš malých místnostech může dojít k tomu, že se vytvoří hořlavá směs vzduchu a plynu. Na každých 8 g chladícího prostředku musí připadnout minimálně 1 m 3 prostoru. Množství chladícího prostředku vašeho spotřebiče najdete na typovém štítku uvnitř spotřebiče. V naléhavých případech vymyjte si oči a vyhledejte lékaře, zápalné jiskry a otevřený oheň nesmí být v dosahu spotřebiče, vytáhněte zástrčku, pokoj několik minut dobře vyvětrejte. V následujících případech vytáhněte zástrčku a vypněte pojistku: rozmrazování čištění Tahejte za zástrčku, nikoliv za přívodový kabel. Elektrické spotřebiče nikdy nepoužívejte uvnitř spotřebiče (např. topné spotřebiče, elektrické výrobníku ledu atd. ) Ve spotřebiči neukládejte žádné výrobky obsahující hořlavé plyny (např. zásobníky na výrobu šlehačky, různé spreje) a žádné výbušné látky - nebezpečí exploze! Spotřebič není hračkou pro děti! Spotřebič nikdy nerozmrazujte nebo nečistěte parním čističem! Pára by se mohla dostat do elektrických částí spotřebiče, které jsou pod napětím a to by mohlo vyvolat zkrat nebo způsobit úraz elektrickým proudem. 4 Při používání dodržujte Opravy smějí provádět pouze odborníci. Neodborné opravy mohou být pro uživatele značně nebezpečné. Na podstavce, přihrádky, dveře si nestoupejte ani se o ně neopírejte. Vysokoprocentní alkohol skladujte jen v uzavřených stojících lahvích. U spotřebiče se zámkem dveří: klíč uchovávejte mimo dosah dětí! Umělohmotné části a těsnění dveří neznečišťujte olejem nebo tukem. Umělohmotné části nebo těsnění by se mohly stát porézními. Všeobecná ustanovení Spotřebič je vhodný ke chlazení a zmrazování potravin, skladování zmrazených potravin a k přípravě ledu. Spotřebič je určen k použití v domácnosti. Spotřebič je odrušen podle směrnice EU 89/336/EEC. Chladící okruh je přezkoušen z hlediska utěsnění. Tento spotřebič odpovídá platným bezpečnostním směrnicím pro elektrické spotřebiče (EXI 60335/2/24). 3

3 Seznámení se spotřebičem Odchylky v detailech -zvlášť u vybavení-vždy podle druhu spotřebiče. Obr Ovládací panel 4 Vypínač zapnuto/vypnuto 5 Osvětlení 6 Přihrádky 7 Přihrádky na zeleninu a přihrádky na láhve 8 Odstavná přihrádka ve dveřích Ovládací panel Obr. 2 1 Tlačítko pro nastavení teploty K nastavení teploty chladničky (lze nastavit od +8 C do +2 C). Tlačítko tiskněte tak dlouho nebo opakovaně, až bliká příslušná kontrolka ukazatele teploty (2). 2 Kontrolka ukazatele teploty Čísla u kontrolky ukazatele teploty indikují teplotu chladničky ve C. Kontrolka bliká, pokud nastavené teploty ještě nebylo dosaženo. 3 Tlačítko superchlazení Svítící kontrolka signalizuje uvedení do chodu. Při superchlazení je v chladničce udržována po dobu 8 hodin nejnižší teplota. Pak spotřebič automaticky přepne na teplotu nastavenou před superchlazením. Superchlazení zapněte např. před vložením většího množství čerstvých potravin, k rychlému vychlazení nápojů. Dbejte na okolní teplotu místnosti a na větrání Klimatická třída je uvedena na typovém štítku. Označuje za jakých okolních teplot lze spotřebič provozovat. Klimatická třída Přípustná okolní teplota SN +10 C až +32 C N +16 C až +32 C ST +18 C až +38 C T +18 C až +43 C Větrání Obr. 3 Vzduch se na zadní stěně spotřebiče zahřívá. Ohřátý vzduch musí bez problémů odcházet. Chladící agregát jinak pracuje na vyšší výkon. To zvyšuje spotřebu elektrického proudu. Proto nikdy nezakrývejte otvory přívodu a odvodu vzduchu! 6 Připojení spotřebiče Po instalaci spotřebiče vyčkejte nejméně ½ hodiny, než spotřebič uvedete do chodu. Během přepravy se může stát, že se olej obsažený v kompresoru dostane do chladícího systému. Před prvním uvedením do chodu vnitřek spotřebiče vyčistěte (viz Čištění). Zásuvka by měla zůstat volně přístupná. Spotřebič připojte na střídavý elektrický proud V/50 Hz přes předpisově instalovanou zásuvku. Zásuvka musí být jištěna pojistkou 10 A a vyšší. U spotřebičů, které nejsou provozovány v evropských zemích je třeba zjistit, jsou-li napětí a druh elektrické sítě shodné s údaji na typovém štítku vašeho spotřebiče. Typový štítek se nalézá uvnitř spotřebiče vlevo dole. Eventuální nutná výměna přívodového kabelu smí být provedena výhradně odborníkem. Varování! V žádném případě nesmí být spotřebič napojen na elektronické úsporné zařízení (např. Ecoboy, Sava Plug) a na usměrňovač proudu, který mění stejnosměrný proud na střídavý proud o napětí 230 V (např. solární zařízení, el. sítě na lodích). 5

4 Zapnutí spotřebiče Obr. 2 Stiskněte hlavní vypínač 4 (zmizí červený kruh). Otevřete dveře hlavní vypínač se nachází pod ovládacím panelem (vpravo vedle osvětlení). Bliká kontrolka ukazatele teploty +5 C. Spotřebič začíná chladit. Doporučujeme vám nastavení +4 C. Upozornění k provozu Během provozu chladícího agregátu se na zadní stěně uvnitř spotřebiče tvoří kapky roztáté vody nebo námraza. Toto je funkčně podmíněno. Oškrabávání námrazy nebo otírání kapek vody není nutné. Zadní stěna se odmrazuje automaticky. Roztátá voda je zachycena v odtokovém žlábku obr. 9, je vedena k chladícímu agregátu a tam se vypaří. Vypnutí spotřebiče Obr. 2 Stiskněte hlavní vypínač 4 (červený kruh je viditelný). Otevřete dveře hlavní vypínač se nachází pod ovládacím panelem (vpravo vedle osvětlení). Zhasne kontrolka ukazatele teploty. Chlazení a osvětlení je vypnuté. Odstavení spotřebiče Pokud spotřebič delší dobu nepoužíváte: 1. Vytáhněte zástrčku. 2. Spotřebič vyčistěte. 3. Dveře spotřebiče nechte otevřené. Ukládání potravin Při ukládání potravin dbejte na toto: Potraviny ukládejte dobře zabalené nebo zakryté. Tak zůstanou zachovány aroma, barva a čerstvost. Zároveň se tím zabrání přenosu chuti nebo zbarvení umělohmotných částí. Pozor: vysokoprocentní alkohol skladujte v uzavřených stojících lahvích. Teplá jídla a nápoje nechte vychladnout mimo spotřebič. Pozor! Načaté láhve sektu nikdy neskladujte ve spotřebiči uzavřené. Otřes způsobený vyjímáním přihrádek by mohl zapříčinit explozivní uvolnění korku. Vybavení vnitřního prostoru Přihrádky Obr. 4 Přihrádky jsou vyjímatelné. Přihrádky vysuňte, nadzdvihněte a vyjměte. Přihrádka s regulátorem tepla Obr. 5 Pro chlazení nápojů nebo pro uskladnění zeleniny a ovoce, kterým nevadí nízká teplota lze zde dosáhnout nižších teplot. Nižší teplota: Regulátor lehce nadzdvihněte a posuňte doleva, větrání je otevřené. Vyšší teplota: Regulátor lehce nadzdvihněte a posuňte doprava, větrání je zavřené. Upozornění: na teplotním regulátoru se časem vytvoří mírná námraza, která je způsobena technickými podmínkami při chlazení. Tato námraza vás nemusí znepokojovat. Držák na láhve a box Obr. 6 Držák na láhve obr. 6 /A zabraňuje překlopení láhví při vysouvání a zasouvání přihrádky. Polohu držáku lahví lze variabilně měnit. K optimálnímu využití přihrádky na zeleninu umístěte přiložený box obr. 6 /B do zadní oblasti. Odkládací plocha na láhve/dělící deska Obr. 7 Pro skladování láhví nebo jako dělící deska chlazených potravin. Polohu odkládací plochy/dělicí desky na láhve lze variabilně měnit. 8 Odstavná přihrádka ve dveřích obr. 8 Pro skladování tub a malých lahviček. Užitný objem: Bez vnitřního vybavení je užitný objem spotřebiče podle aktuální normy: Pro celý spotřebič: 154 l S vnitřním vybavením je užitný objem: Pro celý spotřebič 125 l. Dbejte na zóny chladu v chladničce! Vlivem cirkulace vzduchu v chladícím prostoru vznikají zóny různého chladu: Nejteplejší zóna je v první přihrádce. Nejchladnější zóny jsou ve třetí přihrádce až po vyraženou šipku obr. 10 a v chladícím prostoru na zadní stěně. Upozornění: V nejchladnějších zónách ukládejte choulostivé potraviny (např.ryby, uzeniny, maso). Doporučujeme ukládat potraviny následujícím způsobem: V první a druhé přihrádce: např. máslo, sýr, pečivo, hotová jídla. Ve třetí přihrádce: např. maso, uzeniny, ryby a vejce. Ve čtvrté přihrádce: např. velké láhve, ovocné šťávy v krabicích, mléko, zelenina, salát a ovoce. 7

5 Čištění spotřebiče Provádějte, pokud možno, dvakrát ročně. 1. Pozor: vytáhněte zástrčku nebo vypněte pojistky! 2. Při čištění přihrádky zcela vysuňte, nadzdvihnutím je uvolněte z uchycení a vyjměte ven obr. 4. Při nasazování přihrádek zasuňte do vnitřního prostoru kolejničky, přihrádky na ně položte obr. 4 /A. Přihrádky zapadnou stlačením směrem dolů. 3. Těsnění dveří omyjte čistou vodou a pak vytřete řádně do sucha. 4. Spotřebič vyčistěte vlažnou vodou. Mycí voda se nesmí dostat do ovládacího panelu nebo do osvětlení obr Po čištění: spotřebič znovu připojte a zapněte. Upozornění: regulátor teploty lze kvůli čištění vyjmout obr. 11. Pozor: Spotřebič nikdy nečistěte parním čističem! Pára by se mohla dostat na elektrické díly spotřebiče a způsobit zkrat nebo úraz elektrickým proudem! Pára by mohla poškodit umělohmotný povrch. Nepoužívejte čistící prostředky a ředidla obsahující písek nebo kyseliny. Odtokový žlábek a odtokový otvor obr. 9 čistěte pravidelně, aby rozmrazená voda mohla odtékat. Odtokový žlábek čistěte např. pomocí špejle. Mycí voda nesmí protékat odtokovým otvorem do odpařovací misky. Pozor: Odkládací plochy a přihrádky nikdy neumývejte v myčce na nádobí. Mohly by se deformovat! Důležité pokyny pro údržbu spotřebičů z nerezové oceli Pro údržbu plochy z nerezové oceli použijte prostředek Chromol". Prostředek obdržíte v obchodě pod názvem Chromol" nebo u Vaší servisní služby pod ident. číslem jako 500 ml sprej a ident. číslem jako 50 ml zkušební vzorek. Aby nedošlo k poškození povrchu, nepoužívejte v žádném případě houbičky s drhnoucím povrchem, kovové kartáče, ostré předměty nebo drhnoucí prostředky. Nesmí být užívány ani chemicky agresivní čistící prostředky jako jsou spreje na rozmrazování, spreje na pečící trouby, ředidla nebo prostředky na odstraňování skvrn. Takto můžete uspořit energii Spotřebič instalujte v suché, větratelné místnosti! Spotřebič nesmí být umístěn přímo na slunci nebo v blízkosti tepelných zdrojů (např. topná tělesa, sporáky). Příp. použijte izolační vložku. Teplá jídla a nápoje nechte nejprve vychladnout, teprve pak je dejte do spotřebiče! Mražené potraviny vložte při rozmrazování do chladničky. Tím využijete chladu zmrazených potravin ke chlazení potravin v chladničce. Dveře spotřebiče otevírejte na co nejkratší dobu. Zadní stěnu spotřebiče příležitostně vyčištěte vysavačem nebo štětcem, aby se zabránilo zvýšené spotřebě proudu. 10 Provozní zvuky Zcela běžné zvuky Bzučení chladící agregát je v chodu. Bublání, kloktání nebo bzučení je důsledkem protékání chladícího prostředku trubkami. Cvakání motor se vypíná nebo zapíná. Zvuky, které lze snadno odstranit Spotřebič nestojí rovně Spotřebič vyrovnejte pomocí vodováhy. Použijte k tomu šroubovací nožky nebo podložku. Spotřebič přiléhá Odsuňte spotřebič od přiléhajícího nábytku nebo od jiných spotřebičů. Přihrádky, nádoby nebo odstavné přihrádky se chvějí nebo jsou vzpříčené Prozkoumejte, prosím, vyjímatelné díly a eventuálně je znovu nasaďte. Láhve nebo nádoby se dotýkají Odsuňte láhve nebo nádoby mírně od sebe. 9

6 Odstranění drobných závad svépomocí Dříve než zavoláte servisní službu: Přezkoušejte, jestli nemůžete na základě následujících pokynů závadu odstranit svépomocí. Náklady za poradenské služby musíte uhradit sami i v garančním období! Závada Příčina Odstranění Vnitřní osvětlení nefunguje, běží chladicí agregát. Dno chladícího prostoru je vlhké. V chladícím prostoru je příliš nízká teplota. Chladící zařízení zapíná častěji a na delší dobu. Vadná žárovka. Zablokovaný spínač osvětlení. Obr. 12 /B. Je ucpaná trubice odtoku rozmrazené vody. Obr. 9. Vyměňte žárovku 1. Vytáhněte zástrčku, příp. vypněte pojistky. 2. Vyměňte žárovku, obr. 12 /A (náhradní žárovka V, patice E14 watty-viz defektní žárovka). Zkontrolujte, zda s ním lze pohybovat. Vyčistěte žlábek na rozmrazenou vodu a odtokovou trubku (obr. 9, viz Čištění spotřebiče). Teplota je nastavena příliš nízko. Nastavte vyšší teplotu. Jsou zakryté otvory přívodu a odvodu vzduchu. Chladnička nechladí. Vypínač pro zapnutí/vypnutí není zapnut. Výpadek proudu, vypnuté pojistky, zástrčka není řádně v zásuvce. Odstraňte překážky. Stiskněte vypínač zapnutí/vypnutí. Zkontrolujte, zda jde el. proud a zkontrolujte pojistky. 11 Servisní služba Telefon nejbližší servisní služby ve Vašem okolí najdete na třetí straně obálky tohoto návodu. Prosím uveďte při telefonickém objednání servisní služby: číslo výrobku (E-Nr.) a výrobní číslo (FD-Nr.) spotřebiče. Tyto údaje najdete na typovém štítku. Prosím, pomozte sdělením čísla výrobku a výrobního čísla zabránit zbytečným výjezdům. Tak si uspoříte s tím spojené vícenáklady. 12

7 Instalace Místo instalace K instalaci spotřebiče je vhodná suchá, větratelná místnost. Spotřebič nesmí být vystaven přímému slunečnímu záření nebo být umístěn blízko zdrojů tepla (např. topných těles, sporáků). Pokud je instalace vedle zdroje tepla nezbytná, použijte vhodnou izolační desku. Dodržujte následující odstupy od zdrojů tepla: Od elektrických sporáků 3 cm Od sporáků na olej nebo na uhlí 30 cm. Při instalaci vedle jiné chladničky nebo mrazničky dodržujte minimální boční odstup 2 cm, abyste zabránili orosení. Instalace pod pracovní desku Nad spotřebičem neinstalujte žádné varné desky! Rám stolu neodstraňujte! K podstavbě si ve speciálním obchodě opatřete odvětrávací mřížku o průřezu větrání min. 160 cm 2 pro výřez cca 500 x 60 mm. Vedle spotřebiče bude zásuvka ( V, 50 Hz střídavý proud/pojistka 10 A nebo vyšší). Na pracovní desce si vyznačte výřez pro odvětrávací mřížku ve středu umístění spotřebiče max. odstup ke zdi 83 mm dbejte na šířku B zakončovací lišty! Vyřežte výřez. Spodní stranu zešikměte na cca 4 mm. Nasaďte odvětrávací mřížku a upevněte ji. 13 Vyrovnávání spotřebiče Spotřebič musí stát pevně a rovně. Nerovnosti podlahy vyrovnejte oběma předními šroubovacíma nohama. 14 Výměna dveřního závěsu Dveřní závěs můžete vyměnit, když to bude vyžadovat místo instalace. Varování! V průběhu výměny dveřního závěsu nesmíte spotřebič připojit k síti. Předtím vytáhněte zástrčku. Spotřebič položte šikmo dozadu (event. jej podložte obalovým materiálem). Montáž podle pořadí v číslech: 1 Vyšroubujte šrouby. 2 Vyjměte dveřní ložisko z pantů, za tím účelem dveře dole nadzvedněte. 3 Šroubovací nohu přemístěte na protější stranu. 4 Dveře posuňte poněkud dolů. 5 Vyšroubujte čepy ložiska a zašroubujte je na protější straně. 6 Dolní dveřní ložisko nasaďte do zdířky na protější straně. Dveře nasaďte do horních ložiskových čepů. 7 Pomocí dvou nožů stáhněte krycí zátky nahoře na dveřích a přemístěte je na protější stranu. 8 Dveře mírně nadzvedněte a dveřní ložisko nasaďte do pantů. 9 Šroubem je znovu přišroubujte.

8 15 16

9 Obchodní značka BSH : INFORMAČNÍ LIST: BSH domácí spotřebiče s.r.o. Značka BOSCH Prodejní označení KTR Typ spotřebiče 1 Třída energetické účinnosti (A nízká spotřeba el.energie až G vysoká spotřeba el.energie) Spotřeba energie za 365 dní 1) kwh 117 Užitný objem celkem: l 154 z toho: objem chladicí části l 154 Klimatická třída 2) SN-ST A 1) 2) Spotřeba energie v kwh /rok založená na výsledcích normalizované zkoušky po dobu 24 hod. Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu použití a umístění spotřebiče. SN: okolní teploty od +10 C do +32 C ST: okolní teploty od +18 C do +38 C N: okolní teploty od +16 C do +32 C T: okolní teploty od +18 C do +43 C 17 18

BAAN 10 Kombinovaná chladnička s mrazničkou

BAAN 10 Kombinovaná chladnička s mrazničkou BAAN 10 Kombinovaná chladnička s mrazničkou Návod k instalaci a použití BAAN 10 Kombinovaná chladnička s mrazničkou Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek

Více

Návod k použití a údržbě Návod na používanie a údržbu Felhasználói és karbantartási kézikönyv Manual de utilizare şi întreţinere

Návod k použití a údržbě Návod na používanie a údržbu Felhasználói és karbantartási kézikönyv Manual de utilizare şi întreţinere AKZM 654 Návod k použití a údržbě Návod na používanie a údržbu Felhasználói és karbantartási kézikönyv Manual de utilizare şi întreţinere DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST DALŠÍCH

Více

Model ESF 6161. Návod k použití

Model ESF 6161. Návod k použití M y č k a n á d o b í Model ESF 6161 CS Návod k použití Obsah Bezpečnostní pokyny 3 Instalace 4 Umístění pod pracovní desku 4 Vyrovnání na podlaze 4 Připojení vody 4 Připojení odpadní hadice 5 Elektrické

Více

MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení

MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení NÁVOD K POUŽITÍ V tomto návodu najdete mnoho užitečných rad o tom, jak používat a udržovat vaše klimatizační zařízení. Několik jednoduchých

Více

Myčky nádobí. Návod k instalaci a obsluze MC-19

Myčky nádobí. Návod k instalaci a obsluze MC-19 Myčky nádobí Model: 1LF- 068 IT Návod k instalaci a obsluze MC-19 OBSAH Instalace a montáž.................................... 2 Použití myčky a praktické rady........................... 8 Údržba a čištění

Více

Four à micro-ondes Microwave oven Magnetronoven Mikrobølgeovn elektronisk Forno microondas Mikrovlnná trouba

Four à micro-ondes Microwave oven Magnetronoven Mikrobølgeovn elektronisk Forno microondas Mikrovlnná trouba FR EN NL DA PT CS GUIDE D INSTALLATION ET D UTILISATION INSTRUCTIONS FOR USE INSTALLATIE- EN GEBRUIKSGIDS BETJENINGSVEJLEDNING MANUAL DE UTILIZAÇÃO NÁVOD K POUŽITÍ Four à micro-ondes Microwave oven Magnetronoven

Více

Návod k použití a záruka Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 31302 MO X8-D001G-273490

Návod k použití a záruka Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 31302 MO X8-D001G-273490 Návod k použití a záruka Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 31302 MO X8-D001G-273490 Vážení zákazníci, Váš nový přístroj kombinuje nejmodernější technologii s elegantním designem. Díky zcela nové a jedinečné

Více

LAVAMAT 1045 S AUS ERFAHRUNG GUT. Ekologická automatická pracka. Informace pro uzivatele LAVAMAT 1045 S 30º 95º 30º 95º 30º 1000 700 40º 40º 40º 95º

LAVAMAT 1045 S AUS ERFAHRUNG GUT. Ekologická automatická pracka. Informace pro uzivatele LAVAMAT 1045 S 30º 95º 30º 95º 30º 1000 700 40º 40º 40º 95º LAVAMAT 1045 S Ekologická automatická pracka Informace pro uzivatele LAVAMAT 1045 S 80º 50º 70º E AUS ERFAHRUNG GUT Vázená zákaznice, vázeny zákazníku, proct te si pecliv tuto informaci pro uzivatele.

Více

BK 45 BK 45-U BK 45-LT BK 46

BK 45 BK 45-U BK 45-LT BK 46 Odvaděč kondenzátu BK 45 BK 45-U BK 45-LT BK 46 Překlad původního návodu k obsluze 818631-01 Obsah Úvod...3 Dostupnost...3 Charakteristika uspořádání textu...3 Bezpečnost...3 Zamýšlené používání...3 Základní

Více

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku Tiger Návod k obsluze a instalaci kotle 24 (12) KTZ / v.17 24 (12) KOZ / v.17 Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku CZ verze 0020004735_04 Protherm Tiger 24 (12) KTZ

Více

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0 / Perfect Charging / Perfect Welding / Solar Energy Fronius CL 6.0 / 48.0 / 60.0 CS Návod k obsluze Střídač pro fotovoltaická zařízení připojená k síti 4,046,0077,CS 00-005 0 Vážený zákazníku, CS Úvod

Více

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Motory Energie Automatizace Paints Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu PŘEDMLUVA Elektrický motor je zařízení, které se využívá v průmyslovém

Více

Návod k použití. Kuchyňské digestoře. Kód 110030286 (CAPPE E-ION) Verze 2012

Návod k použití. Kuchyňské digestoře. Kód 110030286 (CAPPE E-ION) Verze 2012 Návod k použití Kuchyňské digestoře CZ Kód 110030286 (CAPPE E-ION) Verze 2012 2 3 4 5 CZ A B C NÁVOD K OBSLUZE UPOZORNĚNÍ Je velmi důležité tento návod k použití uchovat společně se spotřebičem, aby ho

Více

m NEBEZPEČÍ V případě neuposlechnutí tohoto pokynu existuje vysoká pravděpodobnost těžkého zranění či smrti.

m NEBEZPEČÍ V případě neuposlechnutí tohoto pokynu existuje vysoká pravděpodobnost těžkého zranění či smrti. BF15D BF20D Děkujeme vám za zakoupení tohoto přívěsného lodního motoru Honda. Tento návod k obsluze platí pro přívěsné motory Honda BF15D/BF20D. Veškeré zde uvedené informace vycházejí z posledních údajů

Více

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Původní návod k používání Záruční list aktualizace 02/ 2014 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517

Více

TUMBLE DRYER SUŠILNI STROJ SUSZARKA DO BIELIZNY TCS 683 LT

TUMBLE DRYER SUŠILNI STROJ SUSZARKA DO BIELIZNY TCS 683 LT 800 / 900 1000 / 1200 800 / 900 1000 / 1200 kg 5 85' -105' 75' - 100' 110' - 130' 100' - 125' kg 2,5 45' - 60' 40' - 55' 60' - 75' 55' - 70' 650 kg 2 45' - 55' kg 1 25' - 35' A U T O R E V E R S E TUMBLE

Více

Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění

Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění Návod k obsluze a údržbě VARIMATIK VM 20, 25 www.varimatik.cz Typ a výrobní číslo kotle Prodejce Obsah Zákaznické desatero 2 Účel

Více

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ PLYNOVÉHO ZÁVĚSNÉHO KONDENZAČNÍHO KOTLE KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C Obsah Úvod...2 Důležitá upozornění...2 Použití kotle...2 Popis kotle...2 Rozměry kotle...3

Více

PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R

PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R 2 Děkujeme Vám za zakoupení UPS PROTECT C.R od firmy AEG Power Solutions. V tomto návodu

Více

Návod k použití. Model. Lybra

Návod k použití. Model. Lybra Návod k použití Model Lybra Obsah Vážený zákazníku, děkujeme za Vaši důvěru při výběru odsavače par. Tento výrobek byl navržen a vyroben s maximální péčí, na základě dlouholeté tradice, vývoje a výzkumů,

Více

Aduro 12-1 Uživatelský manuál Ecolabel - Sintef 110-0386 - EN 13240

Aduro 12-1 Uživatelský manuál Ecolabel - Sintef 110-0386 - EN 13240 Aduro 12-1 Uživatelský manuál Ecolabel - Sintef 110-0386 - EN 13240 Webové stránky výrobce: www.aduro.dk Výhradní distribuce po ČR, SR: www.kamna-aduro.cz Srdečně Vám blahopřejeme ke koupi nových krbových

Více

Originální Provozní návod V-KTR

Originální Provozní návod V-KTR Edition: 1.12.2009 BA 461-CS Originální Provozní návod V-KTR V-KTR 100 140 V-Serie Série V Drehschieber Rotační šoupátko Obsah Obsah 1 Úvod......................................................................

Více

Návod k montáži a použití Dürr Cas 1 Combi-Separátor CA 1 Separátor amalgámu

Návod k montáži a použití Dürr Cas 1 Combi-Separátor CA 1 Separátor amalgámu Návod k montáži a použití Dürr Cas 1 Combi-Separátor CA 1 Separátor amalgámu 2004/08 Obsah Důležité informace 1. Pokyny... 4 1.1 Hodnocení shody... 4 1.2 Všeobecné pokyny... 4 1.3 Všeobecné bezpečnostní

Více

TO 5 IN/UP TO 10 IN/UP TO 15 IN/UP

TO 5 IN/UP TO 10 IN/UP TO 15 IN/UP Návod k obsluze a instalaci TO 5 IN/UP TO 10 IN/UP TO 15 IN/UP Družstevní závody Dražice strojírna s.r.o. Dražice 69 29471 Benátky nad Jizerou Tel.: 326 370 990, fax: 326 370 980 www.dzd.cz dzd@dzd.cz

Více

Příručka pokynů a upozornění VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ*

Příručka pokynů a upozornění VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ* Příručka pokynů a upozornění CZ VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ* Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost

Více

Terra CL 8-33 HGL/BA(P) (400V)

Terra CL 8-33 HGL/BA(P) (400V) Technické podklady Návod k montáži Terra CL - HGL/BA(P) (00V) S ovládáním Navigátor.0 0 Rev. - Originalanleitung Tepelná čerpadla s technikou čerstvé vody www.idm-energie.com D I E ENERGI EFAMI LI E .

Více

SUPRASTAR. Plynový stacionární litinový kotel. Dvoustupňový hořák s automatickým zapalováním. Vhodný pro nízkoteplotní provoz.

SUPRASTAR. Plynový stacionární litinový kotel. Dvoustupňový hořák s automatickým zapalováním. Vhodný pro nízkoteplotní provoz. Plynový stacionární litinový kotel SUPRASTAR Dvoustupňový hořák s automatickým zapalováním. Vhodný pro nízkoteplotní provoz. Samostatný kotel: KN 4-9 D/F až KN 117-9 D/F Příklady systémů s více kotli:

Více

NÁVOD K OBSLUZE 2013. 690 Duke EU 690 Duke AUS/UK 690 Duke MAL 690 Duke R EU 690 Duke R AUS/UK 690 Duke R MAL. Výr.č. 3211953cs

NÁVOD K OBSLUZE 2013. 690 Duke EU 690 Duke AUS/UK 690 Duke MAL 690 Duke R EU 690 Duke R AUS/UK 690 Duke R MAL. Výr.č. 3211953cs NÁVOD K OBSLUZE 2013 690 Duke EU 690 Duke AUS/UK 690 Duke MAL 690 Duke R EU 690 Duke R AUS/UK 690 Duke R MAL Výr.č. 3211953cs MILÝ ZÁKAZNÍKU KTM 1 MILÝ ZÁKAZNÍKU KTM Rádi bychom Vám poblahopřáli v Vašemu

Více

Návod k obsluze. Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1

Návod k obsluze. Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1 Návod k obsluze Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1 Popis mikrovah Excellence Plus XP56/XP26 5 8 6 www.mt.com 7 9 XP56 15 14 5 12 F 3 4 10 11 5 METTLER TOLEDO 2 1 3 3 4 F 1 Terminál (podrobnosti

Více

VARNÝ SPOTŘEBIČ NA PEVNÁ PALIVA TYP 9102 NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ NÁVOD K MONTÁŽI

VARNÝ SPOTŘEBIČ NA PEVNÁ PALIVA TYP 9102 NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ NÁVOD K MONTÁŽI VARNÝ SPOTŘEBIČ NA PEVNÁ PALIVA TYP 9102 NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ NÁVOD K MONTÁŽI 01/2009 Vážený zákazníku, NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ zakoupil jste si varný spotřebič na pevná paliva. Je naším přáním, aby

Více