B- KTL 18420

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2 01 407- B- KTL 18420"

Transkript

1 KTL B

2 Obsah Pokyny k likvidaci... 4 Bezpečnostní pokyny... 4 Seznámení se spotřebičem... 6 Ovládací panel... 6 Dbejte na okolní teplotu místnosti a větrání... 7 Připojení spotřebiče... 7 Zapnutí spotřebiče... 8 Vypnutí spotřebiče... 8 Ukládání potravin... 8 Vybavení vnitřního prostoru... 9 Mraznička... 9 Zmrazování a ukládání potravin Skladování hluboce zmrazených potravin a příprava ledu Zmrazování potravin Odmrazování mrazničky Čištění spotřebiče Takto můžete uspořit energii Provozní zvuky Odstranění drobných závad svépomocí Servisní služba Instalace Výměna dveřního závěsu Pokyny pro likvidaci Likvidace starého spotřebiče Dbejte těchto pokynů tehdy, pokud nahrazujete Váš starý spotřebič novým. Staré spotřebiče nejsou bezcenným odpadem! Ekologickou likvidací lze znovu získat cenné suroviny. Vyřazení starého spotřebiče z provozu: 1. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky, 2. Odřízněte přívodový kabel a odstraňte ho se zástrčkou, 3. Odstraňte zámek ze dveří, aby se děti do spotřebiče nezavřely a nedostaly se do ohrožení života. Chladící spotřebiče obsahují chladící prostředky a izolační plyny. Chladící prostředky a plyny je třeba likvidovat odborným způsobem. Potrubí chladícího okruhu spotřebiče musí zůstat až do odborné likvidace nepoškozené. 4 Likvidace obalu Pozor: Obalový materiál není hračkou pro děti nebezpečí udušení kartonáží a fóliemi! Váš nový spotřebič byl na cestě k Vám ochráněn obalem. Všechny použité materiály jsou ekologické a lze je recyklovat. Prosím, pomozte také: likvidujte obal ekologickou cestou. O aktuálních možnostech likvidace se, prosím, informujte u svého odborného prodejce nebo na Vašem Obecním úřadě. Bezpečnostní pokyny Dříve než uvedete spotřebič do chodu Pečlivě si přečtěte Návod k použití a Návod k montáži! Tyto návody obsahují důležité informace, které se týkají instalace, použití a údržby spotřebiče. Výrobce neposkytuje záruku tehdy, když se neřídíte pokyny a upozorněními, které jsou v návodech uvedeny. Uschovejte Návod k obsluze a k montáži pro případného dalšího majitele spotřebiče. Varování Spotřebič obsahuje menší množství ekologického, ale hořlavého chladícího prostředku R600a. Dbejte na to, aby během převozu nebo při montáži nedošlo k poškození potrubí chladícího okruhu. Vystřikující chladící prostředek může poškodit oči nebo se vznítit. Pokud dojde k úniku chladícího prostředku dbejte na to: aby se v blízkosti nenacházel žádný zdroj vznícení nebo otevřený oheň, vytáhněte zástrčku, pokoj na několik minut dobře provětrejte. Čím více je chladícího prostředku ve spotřebiči, tím větší musí být místnost, v níž je umístěn. V příliš malých místnostech může dojít k tomu, že se vytvoří hořlavá směs vzduchu a plynu. Na každých 8 g chladícího prostředku musí připadnout minimálně 1 m 3 prostoru. Množství chladícího prostředku vašeho spotřebiče najdete na typovém štítku uvnitř spotřebiče. 3

3 V naléhavých případech vymyjte si oči a vyhledejte lékaře, zápalné jiskry a otevřený oheň nesmí být v dosahu spotřebiče, vytáhněte zástrčku, pokoj několik minut dobře vyvětrejte. V následujících případech vytáhněte zástrčku a vypněte pojistku: rozmrazování čištění Tahejte za zástrčku, nikoliv za přívodový kabel. Elektrické spotřebiče nikdy nepoužívejte uvnitř spotřebiče (např. topné spotřebiče, elektrické výrobníky ledu atd. ) Ve spotřebiči neukládejte žádné výrobky obsahující hořlavé plyny (např. zásobníky na výrobu šlehačky, různé spreje) a žádné výbušné látky nebezpečí exploze! Spotřebič není hračkou pro děti! Spotřebič nikdy nerozmrazujte nebo nečistěte parním čističem! Pára by se mohla dostat do elektrických částí spotřebiče, které jsou pod napětím a to by mohlo vyvolat zkrat nebo způsobit úraz elektrickým proudem. Při používání dodržujte Opravy smějí provádět pouze odborníci. Neodborné opravy mohou být pro uživatele značně nebezpečné. Na podstavce, přihrádky, dveře si nestoupejte ani se o ně neopírejte. Vysokoprocentní alkohol skladujte jen v uzavřených stojících lahvích. U spotřebiče se zámkem dveří: klíč uchovávejte mimo dosah dětí! Umělohmotné části a těsnění dveří neznečišťujte olejem nebo tukem. Umělohmotné části nebo těsnění by se mohly stát porézními. V mrazícím prostoru neskladujte žádné tekutiny v láhvích nebo v plechovkách (zvláště zde neskladujte tekutiny obsahující kyselinu uhličitou). Láhve a plechovky explodují! Nevkládejte do úst nanuky nebo kostky ledu bezprostředně po vyjmutí z mrazícího prostoru. Nebezpečí poranění díky velmi nízkým teplotám! Nedotýkejte se zmražených potravin mokrýma rukama. Ruce by mohly přimrznout! Vrstvu námrazy a přimrzlé potraviny neoškabávejte nožem nebo ostrými předměty. Mohlo by dojít k poškození potrubí chladícího prostředku. Vystřikující chladící prostředek by se mohl vznítit nebo by mohlo dojít k zranění očí. Všeobecná ustanovení Spotřebič je vhodný k chlazení a zmrazování potravin, přípravě ledu. Spotřebič je určen k použití v domácnosti. Tento spotřebič odpovídá platným bezpečnostním směrnicím pro elektrické spotřebiče včetně ustanovení EMV (odrušení radiovln). Seznámení se spotřebičem Odchylky v detailech -zvlášť u vybavení-vždy podle druhu spotřebiče. Obr. 1 A Mraznička B Chladnička 1 3 Ovládací panel 4 Vypínač zapnuto/vypnuto 5 Osvětlení 6 Přihrádka 7 Přihrádka na velké láhve 8 Odstavná přihrádka ve dveřích 6 Ovládací panel Obr. 2 1 Tlačítko pro nastavení teploty (má dvě funkce) Nastavení teploty chladničky.(nastavitelná od +8 C do +2 C). Zapnutí superchlazení Tlačítko tiskněte tak dlouho nebo je stiskněte tolikrát, až se příslušná kontrolka ukazatele teploty (2a) rozsvítí. 2a Kontrolka ukazatele teploty Čísla u kontrolky ukazatele teploty indikují teplotu chladničky ve C. Kontrolka bliká, pokud nastavené teploty ještě nebylo dosaženo. 2b Kontrolka ukazatele superchlazení Svítící kontrolka signalizuje uvedení do chodu. Při superchlazení je v chladničce udržována po dobu 6 hodin nejnižší možná teplota. Pak spotřebič automaticky přepne na teplotu nastavenou před superchlazením. Superchlazení zapněte např. před vložením většího množství čerstvých potravin, k rychlému vychlazení nápojů. 5

4 3 Tlačítko supermrazení Uvedení do chodu signalizuje rozsvícení tlačítka. Supermrazení slouží ke zmrazování čerstvých potravin a je třeba jej zapnout cca 3 hodiny před vložením potravin. Při supermrazení je mrazící prostor ochlazován po dobu 26 hodin na nejnižší možnou teplotu. Poté se automaticky přepne na teplotu, která byla nastavena před zapnutím supermrazení. Upozornění: Během supermrazení může být o něco nižší teplota také v chladícím prostoru. Dbejte na okolní teplotu místnosti a na větrání Klimatická třída je uvedena na typovém štítku. Označuje za jakých okolních teplot lze spotřebič provozovat. Klimatická třída Přípustná okolní teplota SN +10 C až +32 C N +16 C až +32 C ST +18 C až +38 C T +18 C až +43 C Teplota v místnosti nesmí, a když tak jen krátkodobě, klesnout pod nejnižší přípustnou teplotu. V mrazícím prostoru by jinak bylo příliš teplo, zmrazené potraviny by se mohly rozmrazit. Větrání Obr. 3 Vzduch se na zadní stěně spotřebiče zahřívá. Ohřátý vzduch musí bez problémů odcházet. Chladící agregát jinak pracuje na vyšší výkon. To zvyšuje spotřebu elektrického proudu. Proto: nikdy nezakrývejte otvory přívodu a odvodu vzduchu! Připojení spotřebiče Po instalaci spotřebiče vyčkejte nejméně ½ hodiny, než spotřebič uvedete do chodu. Během přepravy se může stát, že se olej z kompresoru dostane do chladícího systému. Před prvním uvedením do chodu vnitřek spotřebiče vyčistěte (viz Čištění). Zásuvka by měla zůstat volně přístupná. Spotřebič připojte na střídavý elektrický proud prostřednictvím předpisově instalované zásuvky V/50 Hz. Zásuvka musí být jištěna pojistkou 10 A a vyšší. U spotřebičů, které nejsou provozovány v evropských zemích je třeba zjistit, zda napětí a druh el. proudu jsou shodné s hodnotami Vaší el. sítě. Typový štítek se nalézá uvnitř spotřebiče vlevo dole. Eventuální nutná výměna přívodového kabelu smí být provedena výhradně odborníkem. Varování! V žádném případě nesmí být spotřebič napojen na elektronické úsporné zařízení (např. Ecoboy, Sava Plug) a na usměrňovač proudu, který mění stejnosměrný proud na střídavý proud o napětí 230 V (např. solární zařízení, el. sítě na lodích). Zapnutí spotřebiče Obr. 2 Stiskněte hlavní vypínač 4 (zmizí červený kruh). Otevřete dveře hlavní vypínač se nachází pod ovládacím panelem (vpravo vedle osvětlení). Bliká kontrolka ukazatele teploty +4 C. Spotřebič začíná chladit. Doporučujeme vám nastavení mezi +4 C a +6 C. Upozornění k provozu Během provozu chladícího agregátu se na zadní stěně uvnitř spotřebiče tvoří kapky vody nebo námraza. Toto je funkčně podmíněno. Oškrabávání námrazy nebo otírání kapek vody není nutné. Zadní stěna se odmrazuje automaticky. Roztátá voda je zachycena v odtokovém žlábku obr. 9, je vedena k chladícímu agregátu a tam se vypaří. 8 Vypnutí spotřebiče Obr. 2 Stiskněte hlavní vypínač 4 (červený kruh je viditelný). Otevřete dveře hlavní vypínač se nachází pod ovládacím panelem (vpravo vedle osvětlení). Zhasne kontrolka ukazatele teploty. Chlazení a osvětlení je vypnuté. Odstavení spotřebiče Pokud spotřebič delší dobu nepoužíváte: 1. Vytáhněte zástrčku nebo vypněte pojistky. 2. Spotřebič odmrazte a vyčistěte. 3. Dveře spotřebiče nechte mírně otevřené. Ukládání potravin Při ukládání potravin dbejte na toto: Potraviny ukládejte dobře zabalené nebo zakryté. Tak zůstanou zachovány aroma, barva a čerstvost. Zároveň se tím zabrání přenosu chuti nebo zbarvení umělohmotných částí. Při vkládání potravin určených ke mrazení dbejte na přípustnou zátěž přihrádek (obr. 12 )! Pozor: vysokoprocentní alkohol skladujte v uzavřených a stojících lahvích. Teplá jídla a nápoje nechte nejprve vychladnout a pak je umístěte do spotřebiče. 7

5 Pozor! Načaté láhve sektu nikdy neskladujte ve spotřebiči uzavřené. Otřesy způsobené vyjímáním přihrádek by mohly zapříčinit explozivní uvolnění korku. Vybavení vnitřního prostoru Přihrádky Obr. 4 Přihrádky jsou vyjímatelné. Přihrádky vysuňte, nadzdvihněte a vyjměte. Držák na láhve Obr. 5 Držák na láhve zabraňuje překlopení láhví při vyjímání a zasouvání přihrádky. Postavení držáku lahví lze měnit nebo přemísťovat. Odkládací plocha na láhve/dělící deska Obr. 6 Pro skladování láhví nebo jako dělící deska chlazených potravin. Polohu odkládací plochy/dělicí desky na láhve lze variabilně změnit. Odkládací přihrádka ve dveřích obr. 7 Pro ukládání tub a malých lahviček. Dbejte na zóny chladu v chladničce! Vlivem cirkulace vzduchu v chladícím prostoru vznikají zóny různého chladu: Nejteplejší zóna je v první přihrádce. Nejchladnější zóny jsou v prostřední přihrádce až po vyraženou šipku obr. a v chladícím prostoru na zadní stěně. Upozornění: V nejchladnějších zónách ukládejte choulostivé potraviny (např. ryby, uzeniny, maso). 13 Doporučujeme ukládat potraviny následujícím způsobem: V horní přihrádce: např. máslo, sýr, pečivo, hotová jídla. Ve střední přihrádce: např. maso, uzeniny, ryby a vejce. Ve spodní přihrádce: např. velké láhve, ovocné šťávy v krabicích, mléko, zelenina, salát a ovoce. Mraznička Pro skladování hluboce zmrazených potravin Pro výrobu ledových kostek Pro zmrazování čerstvých potravin Upozornění: Potraviny lze snadněji vyjímat, když přihrádku vysunete obr. 8. Aby bylo možné uskladnit o něco více potravin, lze mrazicí přihrádku též vyjmout. Dbejte na to, aby byly dveře mrazícího prostoru správně zavřeny. Pokud jsou dveře otevřené, potraviny se rozmrazují. Mrazící prostor silně namrzá. Zmrazování a skladování potravin Nakupování hluboce zmrazených potravin Obal nesmí být poškozený. Dbejte na datum trvanlivosti. Teplota v chladícím prodejním boxu musí být 18 C nebo nižší. Hluboce zmrazené potraviny přepravujte domů v chladicí tašce a ihned je uložte do mrazničky. Skladování hluboce zmrazených potravin a výroba ledu Nakupování hluboce zmrazených potravin: Překontrolujte obal, jestli není poškozený. Překontrolujte datum trvanlivosti. Teplota chladícího prostoru v chladícím boxu musí být nižší než 18 C. Pokud tomu tak není, zkracuje se trvanlivost potravin. Hluboce zmrazené potraviny nakupujte až v závěru nákupu. Hluboce zmrazené potraviny přepravujte domů zabalené do novin nebo v chladící tašce. Doma tyto potraviny uložte ihned do mrazničky. Dveře mrazničky pečlivě uzavřete. Hluboce zmrazené potraviny spotřebujte před uplynutím data trvanlivosti. Rozmrazené potraviny znovu nezmrazujte. 10 Výroba ledových kostek Nádobu na led naplňte do ¾ vodou a postavte ji na dno mrazničky. Přimrzlou nádobu uvolňujte pouze neostrými předměty.k uvolnění ledových kostek držte nádobu krátkou dobu pod tekoucí vodou nebo ji mírně ohněte. Zmrazování potravin Pro zmrazování používejte pouze čerstvé a nezávadné potraviny. Potraviny balte vzduchotěsně, aby neztratily chuť nebo aby nevyschly. Takto potraviny správně zabalíte: 1. Potraviny vložte do obalu. 2. Zcela vytlačte vzduch. 3. Obal vzduchotěsně uzavřete. 4. Na obal napište obsah obalu a datum zmrazení. Jako obal jsou nevhodné: Balicí papír, pergamenový papír, celofán, sáček na odpadky, použité nákupní tašky. Jako obal jsou vhodné: Umělohmotné fólie, fólie z polyetylenu, hliníkové fólie, nádoby na zmrazování. Tyto výrobky najdete v odborných prodejnách. Pro uzavření jsou vhodné: Gumové kroužky, umělohmotné svorky, vázací vlákna, chladuvzdorné lepící pásky aj. Sáčky a fólie z polyetylenu můžete zatavit pomocí přístroje na zatavování fólií. 9

6 Mrazicí kapacita V průběhu 24 hodin můžete zmrazit až 2 kg potravin. Trvanlivost potravin Závisí na druhu potravin. Při střední teplotě: Ryby, uzeniny, hotová jídla, pečivo: až 6 měsíců Sýry, drůbež, maso: až 8 měsíců Zelenina, ovoce: až 12 měsíců Odmrazování mrazničky Mraznička se neodmrazuje automaticky, protože mražené zboží se nesmí rozmrazovat. Vrstva námrazy v mrazícím prostoru zhoršuje přenos chladu na mražené potraviny a zvyšuje spotřebu el. energie. Námrazu pravidelně odstraňujte. Pozor: námrazu nebo led nikdy neodstraňujte nožem ani ostrými předměty. Mohlo by dojít k poškození potrubí na chladicí prostředek. Vystřikující chladicí prostředek by se mohl vznítit nebo způsobit poranění očí. Postupujte následujícím způsobem 1. Vyjměte zmrazené potraviny a přechodně je uskladněte na chladném místě. 2. Vytáhněte zástrčku. 3. Spotřebič nechte odmrazit 4. Mrazící prostor vytřete do sucha. 5. Spotřebič znovu zapojte. 6. Znovu vložte zmražené potraviny. Pomoc při odmrazování Odmrazování můžete urychlit, když do mrazícího prostoru vložíte hrnec s horkou vodou. Pozor: hrnec postavte na podložku, která izoluje teplo! Varování: K odmrazování nikdy nepoužívejte elektrické spotřebiče nebo otevřený oheň jako např. topné spotřebiče, parné čističe, svíčky, petrolejové lampy atd. U rozmrazovacích sprejů dbejte na toto: Rozmrazovací spreje mohou vytvářet explozivní plyny. Rozmrazovací spreje mohou obsahovat ředidla, která poškozují umělou hmotu nebo pohonné prostředky. Rozmrazovací spreje mohou být zdraví škodlivé. Dbejte pokynů výrobce. Chladící prostor se odmrazuje automaticky Během chodu chladícího agregátu se na zadní stěně chladícího prostoru tvoří kapky vody nebo námraza. Toto je funkčně podmíněno. Kapky vody nebo námrazu nemusíte otírat. Zadní stěna se odmrazuje automaticky. Roztátá voda natéká do žlábku na odtok rozmrazené vody obr. 9. Žábkem na odtok roztáté vody je roztátá voda vedena do chladícího agregátu kde se vypařuje. Upozornění: Žlábek na odtok roztáté vody a odtokový žlábek udržujte čisté, aby roztátá voda mohla odtékat. 11 Čištění spotřebiče Provádějte, pokud možno, dvakrát ročně. 1. Pozor: vytáhněte zástrčku nebo vypněte pojistky! 2. Při čištění přihrádky zcela vysuňte, nadzdvihnutím je uvolněte z uchycení a vyjměte ven obr. 4. Při nasazování přihrádek zasuňte do vnitřního prostoru kolejničky, přihrádky na ně položte obr. 4 /A. Přihrádky zaklapnou stlačením směrem dolů. 3. Těsnění dveří omyjte čistou vodou a pak vytřete řádně do sucha. 4. Spotřebič vyčistěte vlažnou vodou. Mycí voda se nesmí dostat do ovládacího panelu nebo do osvětlení obr Po čištění: spotřebič znovu připojte a zapněte. Upozornění: Regulátor teploty lze při čištění vyjmout obr. 10. Pozor: Spotřebič nikdy nečistěte parním čističem! Pára by se mohla dostat na elektrické díly spotřebiče a způsobit zkrat nebo úraz elektrickým proudem! Pára by mohla poškodit umělohmotný povrch. 12 Nepoužívejte čistící prostředky a ředidla obsahující písek nebo kyseliny. Odtokový žlábek a odtokový otvor obr. 9 čistěte pravidelně, aby rozmrazená voda mohla odtékat. Odtokový žlábek čistěte např. pomocí špejle. Mycí voda nesmí protékat odtokovým otvorem do odpařovací misky. Pozor: Odkládací plochy a přihrádky nikdy neumývejte v myčce na nádobí. Mohly by se deformovat! Důležité pokyny pro údržbu spotřebičů z nerezové oceli Pro údržbu plochy z nerezové oceli použijte prostředek Chromol. Prostředek obdržíte v obchodě pod názvem Chromol nebo u Vaší servisní služby pod ident. číslem jako 500 ml sprej a ident. číslem jako 50 ml zkušební vzorek. Aby nedošlo k poškození povrchu, nepoužívejte v žádném případě houbičky s drhnoucím povrchem, kovové kartáče, ostré předměty nebo drhnoucí prostředky. Nesmí být užívány ani chemicky agresivní čistící prostředky jako jsou spreje na rozmrazování, spreje na pečící trouby, ředidla nebo prostředky na odstraňování skvrn.

7 Takto můžete uspořit energii Spotřebič instalujte v suché, větratelné místnosti! Spotřebič nesmí být umístěn přímo na slunci nebo v blízkosti tepelných zdrojů (např. topná tělesa, sporáky). Příp. použijte izolační vložku. Teplá jídla a nápoje nechte nejprve vychladnout, teprve pak je dejte do spotřebiče! Mražené potraviny vložte při rozmrazování do chladničky. Tím využijete chladu zmrazených potravin ke chlazení potravin v chladničce. Dveře spotřebiče otevírejte na co nejkratší dobu. Zadní stěnu spotřebiče příležitostně vyčistěte vysavačem nebo štětcem, aby se zabránilo zvýšené spotřebě proudu. Provozní zvuky Zcela běžné zvuky Bzučení chladící agregát je v chodu. Bublání, kloktání nebo bzučení je důsledkem protékání chladícího prostředku trubkami. Cvakání motor se vypíná nebo zapíná. Zvuky, které lze snadno odstranit Spotřebič nestojí rovně Spotřebič vyrovnejte pomocí vodováhy. Použijte k tomu šroubovací nožky nebo podložku. Spotřebič přiléhá Odsuňte spotřebič od přiléhajícího nábytku nebo od jiných spotřebičů. Přihrádky, nádoby nebo odstavné přihrádky se chvějí nebo jsou vzpříčené Prozkoumejte, prosím, vyjímatelné díly a eventuálně je znovu nasaďte. Nádoby se dotýkají Odsuňte láhve nebo nádoby mírně od sebe. 13 Odstranění drobných závad svépomocí Dříve než zavoláte servisní službu: Přezkoušejte, jestli nemůžete na základě následujících pokynů závadu odstranit svépomocí. Náklady za poradenské služby musíte uhradit sami i v garančním období! Závada Příčina Odstranění Vnitřní osvětlení nefunguje, běží chladicí agregát. Dno chladícího prostoru je vlhké. Vadná žárovka. Zablokovaný spínač osvětlení. Obr. 10 /B. Je ucpaná trubice odtoku rozmrazené vody. Obr. 9. Vyměňte žárovku 1. Vytáhněte zástrčku, příp. vypněte pojistky. 2. Vyměňte žárovku, obr. 10 /A (náhradní žárovka V, patice E14 watty-viz defektní žárovka). Zkontrolujte, zda s ním lze pohybovat. Vyčistěte žlábek na rozmrazenou vodu a odtokovou trubku (obr. 9, viz Čištění spotřebiče). V chladícím prostoru je příliš nízká teplota. Chladící zařízení zapíná častěji a na delší dobu. Teplota je nastavena příliš nízko. Zmrazením většího množství čerstvých potravin přechodně klesne teplota v chladicím prostoru, protože chladicí agregát běží dlouhou dobu. Zmrazování většího množství čerstvých potravin. Jsou zakryté otvory přívodu a odvodu vzduchu. Chladnička nechladí. Vypínač pro zapnutí/vypnutí není zapnut. Výpadek proudu, vypnuté pojistky, zástrčka není řádně v zásuvce. Nastavte vyšší teplotu. Nepřekračujte max. kapacitu mrazení. Nepřekračujte max. kapacitu mrazení. Odstraňte překážky. Stiskněte vypínač zapnutí/vypnutí. Zkontrolujte, zda jde el. proud a zkontrolujte pojistky. 14

8 Servisní služba Telefon nejbližší servisní služby ve Vašem okolí najdete na třetí straně obálky tohoto návodu. Prosím uveďte při telefonickém objednání servisní služby: číslo výrobku (E-Nr.) a výrobní číslo (FD-Nr.) spotřebiče. Tyto údaje najdete na typovém štítku. Obr. 13. Prosím, pomozte sdělením čísla výrobku a výrobního čísla zabránit zbytečným výjezdům. Tak si uspoříte s tím spojené vícenáklady. 15 Instalace Místo instalace K instalaci spotřebiče je vhodná suchá, větratelná místnost. Spotřebič nesmí být vystaven přímému slunečnímu záření nebo být umístěn blízko zdrojů tepla (např. topných těles, sporáků). Pokud je instalace vedle zdroje tepla nezbytná, použijte vhodnou izolační desku. Dodržujte následující odstupy od zdrojů tepla: Od elektrických sporáků 3 cm Od sporáků na olej nebo na uhlí 30 cm. Při instalaci vedle jiné chladničky nebo mrazničky dodržujte minimální boční odstup 2 cm, abyste zabránili orosení. 16 Instalace pod pracovní desku Nad spotřebičem neinstalujte žádné varné desky! Rám stolu neodstraňujte! K podstavbě si ve speciálním obchodě opatřete odvětrávací mřížku o průřezu větrání min. 160 cm 2 pro výřez cca 500 x 60 mm. Vedle spotřebiče bude zásuvka ( V, 50 Hz střídavý proud/pojistka 10 A nebo vyšší). Na pracovní desce si vyznačte výřez pro odvětrávací mřížku ve středu umístění spotřebiče max. odstup ke zdi 83 mm dbejte na šířku B zakončovací lišty! Vyřežte výřez. Spodní stranu zešikměte na cca 4 mm. Nasaďte odvětrávací mřížku a upevněte ji.

9 Vyrovnávání spotřebiče Spotřebič musí stát pevně a rovně. Nerovnosti podlahy vyrovnejte oběma předními šroubovacíma nohama. Výměna dveřního závěsu Dveřní závěs můžete vyměnit, když to bude vyžadovat místo instalace. Varování! V průběhu výměny dveřního závěsu nesmíte spotřebič připojit k síti. Předtím vytáhněte zástrčku. Spotřebič položte šikmo dozadu (event. jej podložte obalovým materiálem). Montáž podle pořadí v číslech: 1 Vyšroubujte šrouby. 2 Vyjměte dveřní ložisko z pantů, za tím účelem dveře dole nadzvedněte. 3 Šroubovací nohu přemístěte na protější stranu. 4 Dveře posuňte poněkud dolů. 5 Vyšroubujte čepy ložiska a zašroubujte je na protější straně. 6 Dolní dveřní ložisko nasaďte do zdířky na protější straně. Dveře nasaďte do horních ložiskových čepů. 7 Dveře mírně nadzvedněte a dveřní ložisko nasaďte do pantů. 8 Šroubem je znovu přišroubujte

10 19 Obchodní značka BSH : INFORMAČNÍ LIST: BSH domácí spotřebiče s.r.o. Značka BOSCH Prodejní označení KTL Typ spotřebiče 3) 7 Třída energetické účinnosti (A nízká spotřeba el.energie až G vysoká spotřeba el.energie) Spotřeba energie za 365 dní 1) kwh 157 Užitný objem celkem: l 130 z toho: objem chladicí části l 109 Užitný objem mrazicí části l 21 z toho hvězdičková mrazicí část l 21 Hvězdičkové označení mrazicího prostoru *(***) Mrazicí kapacita kg/hod 2 Doba skladování při poruše hod 17 Klimatická třída 2) SN A 1) 2) 3) Spotřeba energie v kwh /rok založená na výsledcích normalizované zkoušky po dobu 24 hod. Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu použití a umístění spotřebiče. SN: okolní teploty od +10 C do +32 C ST: okolní teploty od +18 C do +38 C N: okolní teploty od +16 C do +32 C T: okolní teploty od +18 C do +43 C 7 = Chladnička/mraznička, s prostory o nízké teplotě *(***) 20

11 21 22

12 23 24

KSW 30920 KSW 38920 B-321-01

KSW 30920 KSW 38920 B-321-01 KSW 30920 KSW 38920 B-321-01 2 Obsah Pokyny k likvidaci 4 Bezpečnostní pokyny 4 Před připojením 6 Váš nový spotřebič 6 Ovládací panel 7 Připojení spotřebiče 7 Skladování lahví 9 Praktické rady 9 Čištění

Více

Návod k použití KI 18RV40 S-591-01

Návod k použití KI 18RV40 S-591-01 Návod k použití KI 18RV40 S-591-01 Obsah Pokyny pro likvidaci............. 3 Bezpečnostní pokyny a varování... 3 Seznámení se spotřebičem....... 5 Dbejte na okolní teplotu a větrání... 5 Připojení spotřebiče.............

Více

63602029CZ.fm Page 136 Wednesday, October 24, 2007 5:20 PM NÁVOD K POUŽITÍ

63602029CZ.fm Page 136 Wednesday, October 24, 2007 5:20 PM NÁVOD K POUŽITÍ 63602029CZ.fm Page 136 Wednesday, October 24, 2007 5:20 PM NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM SPOTŘEBIČE RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL JAK POUŽÍVAT

Více

60202006CZ.fm Page 149 Thursday, September 21, 2006 3:39 PM NÁVOD K POUŽITÍ

60202006CZ.fm Page 149 Thursday, September 21, 2006 3:39 PM NÁVOD K POUŽITÍ 60202006CZ.fm Page 149 Thursday, September 21, 2006 3:39 PM NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM SPOTŘEBIČE RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL JAK POUŽÍVAT

Více

CB18M/1c/FAN POPIS VÝROBKU CZ

CB18M/1c/FAN POPIS VÝROBKU CZ 60801007CZ.fm Page 1 Wednesday, December 28, 2005 12:02 PM CB18M/1c/FAN POPIS VÝROBKU CZ A. Chladicí oddíl 1. Zásobníky na ovoce a zeleninu 2. Police krytu zásuvky 3. Police / Prostor na police 4. Termostat

Více

PŘED POUŽITÍM MRAZNIČKY STRANA 12 VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ STRANA 12 JAK POUŽÍVAT MRAZNIČKU STRANA 13 JAK ODMRAZOVAT A ČISTIT MRAZNIČKU STRANA 16

PŘED POUŽITÍM MRAZNIČKY STRANA 12 VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ STRANA 12 JAK POUŽÍVAT MRAZNIČKU STRANA 13 JAK ODMRAZOVAT A ČISTIT MRAZNIČKU STRANA 16 40024bCz.fm5 Page 11 Tuesday, August 22, 2000 10:48 AM OBSAH CZ PŘED POUŽITÍM MRAZNIČKY STRANA 12 RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STRANA 12 VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ STRANA 12 JAK POUŽÍVAT MRAZNIČKU

Více

Návod k obsluze a k instalaci

Návod k obsluze a k instalaci Vestavná chladnička OBSAH PŘED UVEDENÍM SPOTŘEBIČE DO PROVOZU strana 3 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ strana 3 MODEL: 1 FSI - 120 PREVENCE A VŠEOBECNÁ UPOZORNĚNÍ strana 4 JAK UŽÍVAT CHLADNIČKU strana 5 JAK

Více

POPIS SPOTŘEBIâE OVLÁDACÍ PANEL

POPIS SPOTŘEBIâE OVLÁDACÍ PANEL 60802046CZ.fm Page 14 Monday, November 12, 2007 9:42 AM POPIS SPOTŘEBIâE A) Chladicí oddíl (k uchovávání če rstvých potravin) 1. Police (některé s nastavitelnou výškou) 2. Zásobníky na ovoce a zeleninu

Více

Obsah. Před vestavbou spotřebiče... 3 Výměna závěsu dveří... 3 Vestavba spotřebiče... 4 Rozměry pro vestavbu... 6. Montážní návod KIE 28441 B-376-01

Obsah. Před vestavbou spotřebiče... 3 Výměna závěsu dveří... 3 Vestavba spotřebiče... 4 Rozměry pro vestavbu... 6. Montážní návod KIE 28441 B-376-01 Obsah Před vestavbou spotřebiče... 3 Výměna závěsu dveří... 3 Vestavba spotřebiče... 4 Rozměry pro vestavbu... 6 Montážní návod KIE 28441 B-376-01 2 Před vestavbou spotřebiče Místo instalace Při čtení

Více

Návod k použití LC 66651 S-189-01

Návod k použití LC 66651 S-189-01 Návod k použití LC 66651 S-189-01 2 Při čtení návodu sledujte poslední stránky s obrázky. Popis odsavače Druhy provozu Toho lze dosáhnout tehdy, když neuzavíratelnými otvory, např. ve dveřích, oknech,

Více

Chladnička. Model FFJ-1520. Návod k použití a instalaci CH 63

Chladnička. Model FFJ-1520. Návod k použití a instalaci CH 63 Chladnička Model FFJ-1520 Návod k použití a instalaci CH 63 CZ OBSAH Bezpečnostní pokyny........................................................ 3 1/ Instalace chladničky.....................................................

Více

CHLADNIČKA S MRAZICÍM BOXEM

CHLADNIČKA S MRAZICÍM BOXEM Perfekt Snaige CHLADNIČKA S MRAZICÍM BOXEM R 130 NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE Vážený zákazníku, Jsme potěšeni tím, že jste se rozhodl vybrat si náš výrobek. Děkujeme za provedený nákup. Při přípravě ledničky

Více

Mraznička. Model: ZFA 101. Návod k instalaci a obsluze CH 43

Mraznička. Model: ZFA 101. Návod k instalaci a obsluze CH 43 Mraznička Model: ZFA 101 Návod k instalaci a obsluze CH 43 obsah Bezpečnostní pokyny..........................................3 1. INstAlACe spotřebiče.........................................4 Připojení

Více

POPIS SPOTŘEBIČE STRANA 11 PŘED POUŽITÍM CHLADNIČKY STRANA 12 VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ STRANA 12 JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL STRANA 13

POPIS SPOTŘEBIČE STRANA 11 PŘED POUŽITÍM CHLADNIČKY STRANA 12 VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ STRANA 12 JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL STRANA 13 6cz33013.fm5 Page 10 Thursday, February 8, 2001 6:03 PM CZ NÁVOD K POUŽITÍ POPIS SPOTŘEBIČE STRANA 11 VÝMĚNA ŽÁROVKY STRANA 11 PŘED POUŽITÍM CHLADNIČKY STRANA 12 RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STRANA

Více

mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. DHI 6655 FF mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. B-361-01

mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. DHI 6655 FF mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. B-361-01 DHI 655 F B-361-01 Obr. 1 PLYN ELEKTRO Při čtení návodu sledujte poslední stránky s obrázky. Popis odsavače Přepínač světlo / ventilátor Druhy provozu Provoz s odvětráním Ventilátor odsavače nasává kuchyňské

Více

Návod k použití LC 48650 LC 48950 S-574-01

Návod k použití LC 48650 LC 48950 S-574-01 Návod k použití LC 48650 LC 48950 S-574-01 Obr. 1 PLYN 2 Popis odsavače ELEKTRO Popis odsavače Osvětlení Druhy provozu Provoz s odvětráním Ventilátor odsavače nasává kuchyňské výpary a odvádí je přes tukový

Více

DKE 665 A DKE 765 A DKE 965 A

DKE 665 A DKE 765 A DKE 965 A Návod k použití DKE 665 A DKE 765 A DKE 965 A B-619-01 Obr. 1 PLYN Popis odsavače ELEKTRO Popis odsavače Osvětlení Druhy provozu Provoz s odvětráním Kryt komínu Přepínač světlo/ventilátor Ventilátor odsavače

Více

Návod k obsluze. Vertikální mraznička

Návod k obsluze. Vertikální mraznička CZ Návod k obsluze Vertikální mraznička Děkujeme vám za důvěru, kterou jste nám projevili zakoupením tohoto spotřebiče. Přejeme vám hodně spokojenosti při jeho používání. Tento spotřebič je určen výhradně

Více

Chladnička TSM 1541 A++ Návod k obsluze

Chladnička TSM 1541 A++ Návod k obsluze Chladnička TSM 1541 A++ Návod k obsluze 2 OBSAH Bezpečnostní pokyny... 3 Popis spotřebiče... 3 GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ... 4 POKYNY K PŘEPRAVĚ... 6 VYŘAZENÍ Z PROVOZU... 6 PŘÍPRAVA SPOTŘEBIČE... 6 Umístění...

Více

Návod k použití Chladnička

Návod k použití Chladnička Chladnička Děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám prokázali tím, že jste si koupili náš přístroj. Při jeho používání Vám přejeme hodně spokojenosti. Chladnička je určena k použití v domácnosti k uchovávání

Více

Vinotéka. Přečtěte si pozorně tento návod před použitím spotřebiče. Návod k použití

Vinotéka. Přečtěte si pozorně tento návod před použitím spotřebiče. Návod k použití Vinotéka Přečtěte si pozorně tento návod před použitím spotřebiče. Návod k použití 1 ČÁSTI A FUNKCE 1. Ovládací panel a displej 2. Skříňka 3. Nožička k vyvážení 4. Přihrádka na víno 5. Skleněná dvířka

Více

30302007CZ.fm Page 13 Tuesday, March 14, 2006 5:28 PM NÁVOD K POUŽITÍ

30302007CZ.fm Page 13 Tuesday, March 14, 2006 5:28 PM NÁVOD K POUŽITÍ 30302007CZ.fm Page 13 Tuesday, March 14, 2006 5:28 PM NÁVOD K POUŽITÍ PØED POUŽITÍM SPOTØEBIÈE RADY K OCHRANÌ ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT MRAZNIÈKU JAK ODMRAZOVAT A ÈISTIT

Více

Vaše uživatelský manuál LIEBHERR GP 3513 COMFORT http://cs.yourpdfguides.com/dref/5314853

Vaše uživatelský manuál LIEBHERR GP 3513 COMFORT http://cs.yourpdfguides.com/dref/5314853 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro LIEBHERR GP 3513 COMFORT. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se LIEBHERR GP 3513

Více

Návod k použití LC 8K950 S-576-01

Návod k použití LC 8K950 S-576-01 Návod k použití LC 8K950 S-576-01 Popis odsavače Popis odsavače Druhy provozu Skleněný štít Kryt komínu Přepínač světlo/ventilátor Toho lze dosáhnout tehdy, když neuzavíratelnými otvory, např. ve dveřích,

Více

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT MRAZICÍ ODDÍL JAK ODMRAZIT MRAZICÍ ODDÍL

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT MRAZICÍ ODDÍL JAK ODMRAZIT MRAZICÍ ODDÍL 3cs33036.fm Page 13 Friday, January 24, 2003 6:41 PM NÁVOD K POUŽITÍ PØED POUŽITÍM CHLADNIÈKY-MRAZNIÈKY RADY K OCHRANÌ ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL JAK

Více

Návod k montáži. Chladící a mrazící zařízení, podstavné, integrovatelné UIK/ UIG... 3 130516 7085272-01

Návod k montáži. Chladící a mrazící zařízení, podstavné, integrovatelné UIK/ UIG... 3 130516 7085272-01 Návod k montáži Chladící a mrazící zařízení, podstavné, integrovatelné 130516 7085272-01 UIK/ UIG... 3 všeobecné bezpečnostní pokyny Obsah 2 Ustavení přístroje 1 všeobecné bezpečnostní pokyny... 2 2 Ustavení

Více

Návod k montáži. Chladící a mrazící zařízení, podstavné, integrovatelné UIK/ UIG... 3 130416 7085270-01

Návod k montáži. Chladící a mrazící zařízení, podstavné, integrovatelné UIK/ UIG... 3 130416 7085270-01 Návod k montáži Chladící a mrazící zařízení, podstavné, integrovatelné 130416 7085270-01 UIK/ UIG... 3 všeobecné bezpečnostní pokyny Obsah 2 Ustavení přístroje 1 všeobecné bezpečnostní pokyny... 2 2 Ustavení

Více

POKYNY K POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ CHLADNIČKY A MRAZNIČKY HG 5.1 M HG 5.1 Z

POKYNY K POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ CHLADNIČKY A MRAZNIČKY HG 5.1 M HG 5.1 Z POKYNY K POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ CHLADNIČKY A MRAZNIČKY HG 5.1 M HG 5.1 Z CHLADNIČKY A MRAZNIČKY TYP: HG 5.1 M (CHLADNIČKA) HG 5.1 Z (MRAZNIČKA) 1. POUŽITÍ Chladničky/mrazničky typu HG 5.1 se používají ve stravovacím

Více

Vaše uživatelský manuál BOSCH CE141200 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3567605

Vaše uživatelský manuál BOSCH CE141200 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3567605 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

A52010GNW0 CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ

A52010GNW0 CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ A52010GNW0 CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PRO DOKONALÉ VÝSLEDKY Děkujeme vám, že jste si zvolili výrobek značky AEG. Aby vám bezchybně sloužil mnoho let, vyrobili jsme jej s pomocí inovativních technologií,

Více

S 64240 KA1 Chladnièka Hûtõszekrény Návod k použití Használati utasítás 200366884 PERFEKT IN FORM AND FUNKTION CZ/A/3. (04.) Vážená zákaznice, vážený zákazníku, døíve, než uvedete svoji novou chladnièku

Více

Kombinovaná chladnička s mrazničkou No-Frost

Kombinovaná chladnička s mrazničkou No-Frost Pro modely Kombinovaná chladnička s mrazničkou No-Frost RN-33.. RN-34... Code : AD301-8a CZ-1 AD301-8a(체).indd 1 2013-10-15 오후 3:17:43 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ (jen pro modely s R-600a) Tento spotřebič obsahuje

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Chcete-li troubu co nejlépe používat, přečtěte si pozorně tento návod a uschovejte si ho pro další potřebu.

NÁVOD K POUŽITÍ. Chcete-li troubu co nejlépe používat, přečtěte si pozorně tento návod a uschovejte si ho pro další potřebu. 31055026aCZ.fm Page 16 Tuesday, June 27, 2006 6:13 PM NÁVOD K POUŽITÍ INSTALACE...17 RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ... 20 UPOZORNĚNÍ... 20 PŘED POUŽITÍM TROUBY... 21 PŘÍSLUŠENSTVÍ TROUBY... 22 ÚDRŽBA

Více

NÁVOD K POUŽITÍ WD 142 WD 150

NÁVOD K POUŽITÍ WD 142 WD 150 NÁVOD K POUŽITÍ WD 142 WD 150 DŮLEŽITÉ INFORMACE INSTALACE SPOTŘEBIČE SPOTŘEBIČ se smí používat jen tehdy, když byl správně vestavěn (instalován). PŘI INSTALACI SPOTŘEBIČE se řiďte samostatnými přiloženými

Více

NÁVOD K OBSLUZE MODEL: CXS 7204 A

NÁVOD K OBSLUZE MODEL: CXS 7204 A NÁVOD K OBSLUZE MODEL: CXS 7204 A 1 DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE. Přečtěte si všechny pokyny před použitím. UPOZORNĚNÍ! Tato varování jsou pro Vaší bezpečnost. Před instalací spotřebiče se ujistěte,

Více

Návod k obsluze. Chladnička

Návod k obsluze. Chladnička Návod k obsluze Chladnička Děkujeme vám za důvěru, kterou jste nám projevili tím, že jste si zakoupili náš výrobek a blahopřejeme vám k vynikajícímu vkusu. Věříme, že vám naše chladnička bude dobře sloužit

Více

Návod k použití MRAZNIČKY

Návod k použití MRAZNIČKY Návod k použití MRAZNIČKY Pro zajištění maximální výkonnosti a bezpečnosti Vašeho spotřebiče je nutné zajistit aby byl vždy svěřen do opravy pouze autorizovaným opravnám a aby při event. opravách byly

Více

JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU

JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 11 PŘED POUŽITÍM

Více

Návod k použití a k instalaci Návod na použitie a inštaláciu

Návod k použití a k instalaci Návod na použitie a inštaláciu Elektronické kombinované chladničky Elektronické kombinované chladničky Modely: 3FC 671 NF 3FC 671 NFX 3FC 771 NFX 3FC 671 NF 3FC 771 NF 3FC 772 NF 3FC 772 NFX CH 38B Návod k použití a k instalaci Návod

Více

CHLADNIČKA. Návod k obsluze. Přečtěte si prosím pozorně tento návod pŕed použitím Vaší nové chladničky Candy.

CHLADNIČKA. Návod k obsluze. Přečtěte si prosím pozorně tento návod pŕed použitím Vaší nové chladničky Candy. CHLADNIČKA Návod k obsluze Přečtěte si prosím pozorně tento návod pŕed použitím Vaší nové chladničky Candy. 1 Před použitím spotřebiče Váš nový spotřebič je navržen výhradně pro použití v domácnosti. K

Více

Návod k použití a instalaci KAN 60A40

Návod k použití a instalaci KAN 60A40 Návod k použití a instalaci KAN 60A40 Q4ACZM0341 1 Obsah Blahopřání...................................................... 3 Bezpečnostní a varovné pokyny...................................... 3 Pokyny

Více

60202010CZ.fm Page 149 Wednesday, May 16, 2007 10:44 AM NÁVOD K POUŽITÍ

60202010CZ.fm Page 149 Wednesday, May 16, 2007 10:44 AM NÁVOD K POUŽITÍ 60202010CZ.fm Page 149 Wednesday, May 16, 2007 10:44 AM NÁVOD K POUŽITÍ POPIS SPOTØEBIÈE PØED POUŽITÍM SPOTØEBIÈE RADY K OCHRANÌ ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ

Více

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTŘEBIČE RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTŘEBIČE RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTŘEBIČE Spotřebič, který jste zakoupili, byl navržen pro použití v domácnosti a také: - v kuchyňských koutcích na pracovištích, v prodejnách a/nebo kancelářích - na farmách - v

Více

Obr. 2 Obr. 3. Obr. 4 Obr. 5. Obr. 6 Obr. 7. Obr. 8 Obr. 9

Obr. 2 Obr. 3. Obr. 4 Obr. 5. Obr. 6 Obr. 7. Obr. 8 Obr. 9 Mod. 2481 CZ Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5 Obr. 6 Obr. 7 Obr. 8 Obr. 9 Obr. 10 Obr. 11 Obr. 12 Obr. 13 VYSOKÉ NAPĚTÍ Nesundávejte kryty! Uvnitř je vysoké napětí! Obr. 14 Důležité varování TENTO SPOTŘEBIČ

Více

Mraznička FNT 9672 A+ Návod k použití

Mraznička FNT 9672 A+ Návod k použití Mraznička FNT 9672 A+ Návod k použití Přečtěte si prosím tento návod! Vážený zákazníku, Doufáme, že tento spotřebič, který byl vyroben v moderních závodech a jehož výroba byla pečlivě kontrolována, Vám

Více

Vinotéka HWC 2335 HWC 2336DL. Návod k obsluze. Přečtete si pozorně tento návod před použitím této vinotéky značky Hoover.

Vinotéka HWC 2335 HWC 2336DL. Návod k obsluze. Přečtete si pozorně tento návod před použitím této vinotéky značky Hoover. Vinotéka HWC 2335 HWC 2336DL Návod k obsluze Přečtete si pozorně tento návod před použitím této vinotéky značky Hoover. 1 Děkujeme za Vaši volbu. Začíná Vám výlet do světa plné vůně a chuti. S Vaši novou

Více

Návod k použití KAN 58A45

Návod k použití KAN 58A45 KAN 58A45 Návod k použití KAN 58A45 Q4ACZM1553 1 Obsah Blahopřání...................................................... 3 Bezpečnostní a varovné pokyny...................................... 3 Pokyny k

Více

Děkujeme za Vaši důvěru při nákupu tohoto přístroje. Doufáme, že bude po mnoho let zdárně sloužit svému účelu.

Děkujeme za Vaši důvěru při nákupu tohoto přístroje. Doufáme, že bude po mnoho let zdárně sloužit svému účelu. CS Mraznička Děkujeme za Vaši důvěru při nákupu tohoto přístroje. Doufáme, že bude po mnoho let zdárně sloužit svému účelu. Mraznička je určena pouze pro užití v domácnosti ke zmrazování čerstvých potravin

Více

Vaše uživatelský manuál LIEBHERR SICN 3356 PREMIUM NOFROST http://cs.yourpdfguides.com/dref/5079989

Vaše uživatelský manuál LIEBHERR SICN 3356 PREMIUM NOFROST http://cs.yourpdfguides.com/dref/5079989 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro LIEBHERR SICN 3356 PREMIUM NOFROST. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU

JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU 3cz94603.fm Page 12 Tuesday, April 15, 2003 10:40 AM NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT

Více

Návod k použití B-487-01

Návod k použití B-487-01 Návod k použití MSM 63.. / 64.. / / 65.. / 66.. / 67.. B-487-01 Tento spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti. Spotřebič používejte pro zpracování takových množství a v takových časech, které

Více

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT MRAZICÍ ODDÍL

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT MRAZICÍ ODDÍL 3cz33007.fm Page 14 Tuesday, November 19, 2002 3:59 PM NÁVOD K POUŽITÍ PØED POUŽITÍM CHLADNIÈKY RADY K OCHRANÌ ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL JAK POUŽÍVAT

Více

KOMÍNOVÝ ODSAVAČ PAR AS35

KOMÍNOVÝ ODSAVAČ PAR AS35 KOMÍNOVÝ ODSAVAČ PAR AS35 Pro budoucí použití si prosím poznamenejte následující informace, které najdete na informačním štítku a datum prodeje, který je uveden na Vašem účtu / faktuře: Model Výrobní číslo

Více

NÁVOD K POUŽITÍ BL150

NÁVOD K POUŽITÍ BL150 NÁVOD K POUŽITÍ BL150 OBECNÉ ÚDAJE PRO KONEČNÉHO UŽIVATELE OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Likvidace odpadu Roztřiďte odpad podle různých materiálů ( kartón, polystyrén, atd. ) a zlikvidujte je podle místních

Více

Vestavná jednodvéřová chladnička. Model: FIS-202. Návod k použití a k instalaci CH 39

Vestavná jednodvéřová chladnička. Model: FIS-202. Návod k použití a k instalaci CH 39 Vestavná jednodvéřová chladnička Model: FIS-202 Návod k použití a k instalaci CH 39 NÁVOD K OBSLUZE POPIS VÝROBKU OVLÁDACÍ PANEL PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTŘEBIČE OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PREVENCE A VŠEOBECNÁ

Více

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 11 PŘED POUŽITÍM

Více

CHLADNIČKA DF1-12. Návod k obsluze

CHLADNIČKA DF1-12. Návod k obsluze CHLADNIČKA DF1-12 Návod k obsluze 1 1. Popis spotřebiče Části a funkce 1 2 12 11 10 3 4 5 6 7 9 8 Skříňka chladničky Dvířka mrazícího prostoru Odkapávací zásobník Poličky Skleněný kryt Kompresor Zásobník

Více

Návod k obsluze 2-DVEŘOVÁ LEDNICE

Návod k obsluze 2-DVEŘOVÁ LEDNICE Návod k obsluze 2-DVEŘOVÁ LEDNICE Obsah Instalace, 2 Umístění a připojení Popis spotřebiče, 3 Celkový pohled Spuštění a používání, 4-5 Spuštění spotřebiče Maximální využití možností ledničky Maximální

Více

Návod k použití Chladnička s mrazničkou S93420CMB2

Návod k použití Chladnička s mrazničkou S93420CMB2 CS Návod k použití Chladnička s mrazničkou S93420CMB2 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE...3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 3. POPIS SPOTŘEBIČE... 6 4. PROVOZ... 7 5. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ...8 6. TIPY

Více

CDF18, CDF25, CDF35,

CDF18, CDF25, CDF35, CDF18 CDF25 CDF35 CDF45 CDF18, CDF25, CDF35, CDF45 DE 4 Kompressor-Kühlbox Bedienungsanleitung EN 17 Compressor Cooler Instruction Manual FR 30 Glacière à compression Manuel d utilisation ES 44 Nevera

Více

12.4.2007 1 z 16 5410.296.00

12.4.2007 1 z 16 5410.296.00 12.4.2007 1 z 16 5410.296.00 A E ROZMĚRY PŘÍSTTROJE A UMÍSTĚNÍ PŘÍVODŮ připojení vody Ø 12 mm připojovací svorka pro přívod elektrického proudu 12.4.2007 2 z 16 5410.296.00 OVLÁDACÍ KOHOUT PRO NAPLŇOVÁNÍ

Více

Návod k obsluze 2-DVEŘOVÁ LEDNICE. Obsah NMTM 1921 FW/HA NMTM 1923 FW/HA. Instalace, 2 Umístění a připojení. Popis spotřebiče, 3 Celkový pohled

Návod k obsluze 2-DVEŘOVÁ LEDNICE. Obsah NMTM 1921 FW/HA NMTM 1923 FW/HA. Instalace, 2 Umístění a připojení. Popis spotřebiče, 3 Celkový pohled Návod k obsluze 2-DVEŘOVÁ LEDNICE Obsah Instalace, 2 Umístění a připojení Popis spotřebiče, 3 Celkový pohled Spuštění a používání, 4-5 Spuštění spotřebiče Maximální využití možností ledničky Maximální

Více

Před prvním použitím. Návod k použití. Náš příspěvek k ochraně prostředí. Před prvním použitím... 18

Před prvním použitím. Návod k použití. Náš příspěvek k ochraně prostředí. Před prvním použitím... 18 Chladnička CS Děkujeme Vám za důveru, kterou jste nám prokázali zakoupením naše chladničky. Při používání Vám přejeme hodně spokojenosti. Chladnička je určena k použití v domácnosti k uchovávání čerstvých

Více

CHLADNIČKA MODEL FIS-820

CHLADNIČKA MODEL FIS-820 CHLADNIČKA MODEL FIS-820 Návod k použití CH 54 Děkujeme vám za důvěru, že jste si vybrali ke koupi právě náš spotřebič. Přejeme vám hodně radosti při jeho používání. Chladnička je určena k použití v domácnosti

Více

Betjeningsvejledning. Bruksanvisning. Käyttöohje. Brukerhåndbok User manual 1-24 25-48 49-72 73-96 2015-01

Betjeningsvejledning. Bruksanvisning. Käyttöohje. Brukerhåndbok User manual 1-24 25-48 49-72 73-96 2015-01 1-24 Betjeningsvejledning 25-48 Bruksanvisning 49-72 Käyttöohje 73-96 Brukerhåndbok Uživatelská příručka97-120 User manual 2015-01 Sériové číslo: Registrační číslo: Telefonní číslo servisu: Dodavatel:

Více

INTEGROVANÁ CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU MODEL FIC-541

INTEGROVANÁ CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU MODEL FIC-541 INTEGROVANÁ CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU MODEL FIC-541 Návod k použití CH 49 FAGOR_FIC_541.indd 1 21.4.2010 9:07:18 Kombinovaná chladnička Děkujeme vám za důvěru, že jste si vybrali ke koupi právě náš spotřebič.

Více

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 11 PŘED POUŽITÍM

Více

Návod k instalaci a použití

Návod k instalaci a použití Návod k instalaci a použití BF230 CHLADNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ BF230 OBECNÉ ÚDAJE PRO KONEČNÉHO UŽIVATELE OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Likvidace odpadu Roztřiďte odpad podle různých materiálů ( kartón, polystyrén,

Více

PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A POUŽITÍ PRO ELEKTRICKÉ PÁNVE S PODSTAVCEM

PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A POUŽITÍ PRO ELEKTRICKÉ PÁNVE S PODSTAVCEM PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A POUŽITÍ PRO ELEKTRICKÉ PÁNVE S PODSTAVCEM 16.8.2009 1 z 8 ZSL2508 OBSAH 1. INSTALACE... 2 1.1 DŮLEŽITÉ INFORMACE... 2 1.2 UMÍSTĚNÍ... 3 1.3 PŘIPOJENÍ K ELEKTRICKÉMU PROUDU A UZEMNĚNÍ...

Více

Návod k použití Mmrazící truhla 7080 077-00 GTP 26 705

Návod k použití Mmrazící truhla 7080 077-00 GTP 26 705 Návod k použití Mmrazící truhla 7080 077-00 GTP 26 705 Pokyn pro likvidaci Balení je vyrobeno z recyklovatelného materiálu. - vlnitá lepenka/lepenka - formované díly z pìnového polystyrénu - fólie z polyetylénu

Více

HG 5.1 M GN -2/8 HG 5.1 Z GN

HG 5.1 M GN -2/8 HG 5.1 Z GN Škofja Loka, d.d. POKYNY K POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ CZ CHLADNIČKY A MRAZNIČKY HG 5.1 M GN -2/8 HG 5.1 Z GN 25762.61 III/2007 OBSAH 1. POUŽITÍ... 3 2. POPIS... 3 3. UMÍSTĚNÍ... 4 3.1. Vybalení... 4 3.2. Instalace...

Více

Obsah TOC FXD 825 F FXD 822 F

Obsah TOC FXD 825 F FXD 822 F Obsah TOC FXD 825 F FXD 822 F Upozornění Lednice, kterou jste si koupili, se může mírně lišit od zařízení zobrazeného na náčrtech v této příručce, ale celková konstrukce je stejná. Prostudujte si informace

Více

Vaše uživatelský manuál BOSCH KGF39P91 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3564997

Vaše uživatelský manuál BOSCH KGF39P91 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3564997 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Kombinovaná chladnička s mrazničkou CS

Kombinovaná chladnička s mrazničkou CS Kombinovaná chladnička s mrazničkou CS Děkujeme vám za vaši důvěru a za zakoupení tohoto zařízení. Doufáme, že bude spolehlivě sloužit svému účelu po mnoho let. Přímá chladnička s mrazničkou je domácí

Více

Kombinovaná chladnička s mrazničkou

Kombinovaná chladnička s mrazničkou Kombinovaná chladnička s mrazničkou Děkujeme vám za vaši důvěru a za zakoupení tohoto zařízení. Doufáme, že bude spolehlivě sloužit svému účelu po mnoho let. Přímá chladnička s mrazničkou je domácí zařízení

Více

CS - Návod In s k tr použi uction t s ífor Use Chladni ka/mrazni

CS - Návod In s k tr použi uction t s ífor Use Chladni ka/mrazni CS - Návod Instructions k použití for Use Chladnička/mraznička 1 Chladnička Mraznička CS Děkujeme za Vaši důvěru a zakoupení tohoto spotřebiče. Věříme, že Vám bude dobře sloužit po mnoho let. Chladnička

Více

Návod k použití Mrazák, integrovatelný, pevné dveře

Návod k použití Mrazák, integrovatelný, pevné dveře Návod k použití Mrazák, integrovatelný, pevné dveře 081113 7082694-02 IGN... 6 Celkový pohled na přístroj Obsah 1 Celkový pohled na přístroj... 2 1.1 Přehled vybavení přístroje... 2 1.2 Oblast použití

Více

St ol ní kot oučová pila

St ol ní kot oučová pila 1.1 St ol ní kot oučová pila Pr ovozní návod Čísl o artiklu: 276 02 OBSAH PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EU Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 3 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní pokyny 3 Popis stroje

Více

Návod k použití, montáži a údržbě S-416-01

Návod k použití, montáži a údržbě S-416-01 Návod k použití, montáži a údržbě ET 513501E S-416-01 Informace k obalovému materiálu a pokyny k likvidaci Vážená zákaznice, vážený zákazníku! Naše vysoce hodnotné výrobky si vyžadují pro dlouhý transport

Více

10200165CZ.fm Page 9 Wednesday, June 29, 2005 12:22 PM INSTALACE

10200165CZ.fm Page 9 Wednesday, June 29, 2005 12:22 PM INSTALACE 10200165CZ.fm Page 9 Wednesday, June 29, 2005 12:22 PM INSTALACE PŘED INSTALACÍ CHLADNIČKY...10 VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ...10 VODOVODNÍ PŘÍPOJKA...11 PŘIPOJENÍ K ELEKTRICKÉ SÍTI...11 VYROVNÁNÍ CHLADNIČKY...12

Více

Інструкція з експлуатації. Инструкция по эксплуатации. www.whirlpool.eu

Інструкція з експлуатації. Инструкция по эксплуатации. www.whirlpool.eu Інструкція з експлуатації Инструкция по эксплуатации www.whirlpool.eu 1 PŘED PŘIPOJENÍM INSTALACE Troubu umístěte v bezpečné vzdálenosti od jiných zdrojů tepla. K zajištění dostatečné ventilace je třeba

Více

ENG2854AOW. CS Chladnička s mrazničkou Návod k použití

ENG2854AOW. CS Chladnička s mrazničkou Návod k použití ENG2854AOW CS Chladnička s mrazničkou Návod k použití 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 2 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 3. PROVOZ...6 4. PŘI PRVNÍM POUŽITÍ...9 5. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ...

Více

Návod k použití KGE 49AW40

Návod k použití KGE 49AW40 KGE 49AW40 Návod k použití KGE 49AW40 Q4ACZM1770 cs Obsah Bezpečnostní a výstražné pokyny... 4 Pokyny k likvidaci... 5 Rozsah dodávky... 6 Dbejte na teplotu místnosti a větrání... 6 Připojení spotřebiče...

Více

Návod k použití DKE 665 R B-805-01

Návod k použití DKE 665 R B-805-01 Návod k použití DKE 665 R B-805-01 Popis odsavače Obr. 1 PLYN ELEKTRO Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve vyobrazení jsou vyhrazeny bez upozornění. 2 Popis odsavače Mřížka filtru Osvětlení

Více

Chladnička. Děkujeme Vám za důveru, kterou jste nám prokázali zakoupením naše chladničky. Při používání Vám přejeme hodně spokojenosti.

Chladnička. Děkujeme Vám za důveru, kterou jste nám prokázali zakoupením naše chladničky. Při používání Vám přejeme hodně spokojenosti. Chladnička CS Děkujeme Vám za důveru, kterou jste nám prokázali zakoupením naše chladničky. Při používání Vám přejeme hodně spokojenosti. Chladnička je určena k použití v domácnosti k uchovávání čerstvých

Více

PEW 9742 A PEW 6742 A ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE

PEW 9742 A PEW 6742 A ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE PEW 9742 A PEW 6742 A ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE Vážený zákazníku Děkujeme, že jste zakoupil výrobek značky PHILCO. Aby váš spotřebič sloužil co nejlépe, přečtěte si všechny pokyny v tomto návodu. OBSAH

Více

Chladnička. Děkujeme Vám za důveru, kterou jste nám prokázali zakoupením naše chladničky. Při používání Vám přejeme hodně spokojenosti.

Chladnička. Děkujeme Vám za důveru, kterou jste nám prokázali zakoupením naše chladničky. Při používání Vám přejeme hodně spokojenosti. Chladnička CS Děkujeme Vám za důveru, kterou jste nám prokázali zakoupením naše chladničky. Při používání Vám přejeme hodně spokojenosti. Chladnička je určena k použití v domácnosti k uchovávání čerstvých

Více

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM VINNÉHO SKLÍPKU RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM VINNÉHO SKLÍPKU RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘED PRVNÍM POUŽITÍM VINNÉHO SKLÍPKU Spotřebič, který jste zakoupili, je vinný sklípek (neboli chladnička na víno), určený výhradně k uchování vína. Chcete-li ho využívat co nejlépe, přečtěte si pozorně

Více

Návod k obsluze. Sušička prádla

Návod k obsluze. Sušička prádla Návod k obsluze Sušička prádla Děkujeme vám za důvěru, kterou jste nám prokázali zakoupením naší sušičky Sušička je určena pro sušení prádla v domácnosti. Prádlo v sušičce se rychle usuší, je měkké a podajné

Více

Návod k obsluze KOMBINACE LEDNIČKA/MRAZÁK. Obsah BMBL 2021 CF/HA BMBL 2022 CF/HA BMBL 2023 CF/HA BMBL 2025 CF/HA

Návod k obsluze KOMBINACE LEDNIČKA/MRAZÁK. Obsah BMBL 2021 CF/HA BMBL 2022 CF/HA BMBL 2023 CF/HA BMBL 2025 CF/HA Návod k obsluze KOMBINACE LEDNIČKA/MRAZÁK Obsah Instalace, 2 Umístění a připojení Oboustranné/obratitelné dveře Popis spotřebiče, 3-4 Ovládací panel Celkový pohled BMBL 2021 CF/HA BMBL 2022 CF/HA BMBL

Více

Návod k pouïití. Stolní kotoučová pila PK 200. Opravy. Dodávané pilové kotouče

Návod k pouïití. Stolní kotoučová pila PK 200. Opravy. Dodávané pilové kotouče Dodávané pilové kotouče Použití Označení Obj. číslo Univerzální pilový kotouč: dřevo Řezy vysoké kvality: dřeva třískových desek Pilový kotouč pro: potažené desky porýhované desky Opravy 210 x 2,2 / 1,4

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA FE 1222

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA FE 1222 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Multifunkční horkovzdušná trouba FE 1222 0 a b c d e 2 3 4 a,b,c,d,e b,c d,e b,c b,c b,c b,c b,c 5 6 Uživatelský manuál Důležité! Před použitím trouby si pečlivě přečtěte uživatelský

Více

Návod k použití a montáži Kombinace chladnička-mraznička, integrovatelná, spřažené dveře

Návod k použití a montáži Kombinace chladnička-mraznička, integrovatelná, spřažené dveře Návod k použití a montáži Kombinace chladnička-mraznička, integrovatelná, spřažené dveře 280410 7084374-02 ICS... 3 Celkový pohled na přístroj Obsah 1 Celkový pohled na přístroj... 2 1.1 Přehled přístrojů

Více

R-565. Návod k použití TYČOVÝ MIXÉR. česky. Tyčový mixér R-565

R-565. Návod k použití TYČOVÝ MIXÉR. česky. Tyčový mixér R-565 Návod k použití TYČOVÝ MIXÉR R-565 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Návod k použití MRAZNIČKA

Návod k použití MRAZNIČKA Návod k použití MRAZNIČKA Obsah Instalace, Umístění a připojení Popis zařízení, Celkový přehled UPS 1722 J/HA Spuštění a použití, Spuštění zařízení Využití plného potenciálu mrazničky Údržba a péče, Vypnutí

Více

Chladnička CS. Před prvním použitím

Chladnička CS. Před prvním použitím Chladnička CS Děkujeme Vám za důveru, kterou jste nám prokázali zakoupením naše Při používání Vám přejeme hodně spokojenosti. Chladnička je určena k použití v domácnosti k uchovávání čerstvých potravin

Více

POPIS VÝROBKU AKP 230 CZ

POPIS VÝROBKU AKP 230 CZ AKP 230 CZ Poslední úroveň První úroveň Hliníkový plech na moučníky: Hluboký plech: PŘÍSLUŠENSTVÍ POPIS VÝROBKU 1. Ovládací panel 2. Chladicí ventilátor (není vidět) 3. Horní topné těleso 4. Topné těleso

Více

Celkový pohled. Bezpečnostní pokyny. Pokyny pro likvidaci. Ovládání

Celkový pohled. Bezpečnostní pokyny. Pokyny pro likvidaci. Ovládání MUM 74.. B-212-01 2 Tento spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti. Spotřebič používejte pouze pro taková množství a v takových časových intervalech, které jsou pro použití v domácnosti obvyklé,

Více

Návod k obsluze SMARTair plus SMARTair plus mobile. Vždy na správné straně.

Návod k obsluze SMARTair plus SMARTair plus mobile. Vždy na správné straně. Návod k obsluze SMARTair plus SMARTair plus mobile Vždy na správné straně. A1 Rady uživateli... 2 A 1.1 Význam piktogramů... 2 A 1.2 Důležité pokyny... 2 A 1.3 Bezpečnostní opatření... 2 A 1.4 Účel a

Více

M U Návod M 8 k 1 použití 00 mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o.

M U Návod M 8 k 1 použití 00 mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. Návod k použití MUM 8100 Bezpečnostní pokyny Nebezpečí zasažení elektrickým proudem! Spotřebič připojujte a uvádějte do provozu jen podle údajů uvedených na typovém štítku. Používejte jej pouze v uzavřených

Více