Děkuji všem, kteří se podíleli na přípravě a zdárném průběhu červnových oslav výročí založení spolků v naší obci a tradičních zářijových

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Děkuji všem, kteří se podíleli na přípravě a zdárném průběhu červnových oslav výročí založení spolků v naší obci a tradičních zářijových"

Transkript

1 Vážení spoluobčané, Prázdninové měsíce už jsou nenávratně pryč a tak jako každý rok nás začíná zachvacovat podzimní shon. Počátkem září jsme po vyřízení administrativních záležitostí konečně mohli zahájit práce na rekonstrukci mateřské školy, které by měly skončit koncem roku. Pokračují práce na opravě chodníků v Nivnické ulici. Zbývající práce v Hlucké ulici budou dokončeny také ještě letos. Na opravy chodníků v Nivnické a Hlucké ulici jsme získali dotaci ze státního fondu dopravní infrastruktury ve výši ,- Kč. Uspěli jsme také se žádostí v Regionálním operačním programu, kde jsme získali dotaci cca ,- Kč na opravu komunikací a chodníků v ulicích Mírová a Školní, chodníků a parkových ploch kolem základní školy a mateřské školy. Práce budou probíhat v příštím roce. Děkuji všem, kteří se podíleli na přípravě a zdárném průběhu červnových oslav výročí založení spolků v naší obci a tradičních zářijových Ročník XXIII. Číslo 3 Červenec - Září 2008 Cena - zdarma akcí - vaření trnek na muzeu a slavností vína v Uherském Hradišti. Ing. František Hajdůch, starosta Termí ermíny svozů plastů do konce roku 2008 Svozy plastů v pytlích budou ve Vaší obci v následujících termínech: , , a Dolněmčanský zpravodaj strana 1

2 Z jednání Rady obce Anonymizace provedena v souladu se zákonem č. 101/2000Sb. Usnesení č. 31/2008 ze zasedání Rady obce Dolní Němčí, konaného ve čtvrtek 12. června 2008 v kanceláři Obecního úřadu Dolní Němčí. Rada obce schválila: 31/08/01 Provoz VHP firmě SYNOT Zlín, a.s. Uh. Hradiště Mařatice - TURBO GOLD SY v restauraci Rozkvět - BLACK MAGIC SY v Pohostinství U Cmolů DAYTONA CLASSIC SY56526 v Hospůdce Muzeum - MAGIC GAMES II. NG a BLACK MAGIC (750) SY v provozovně STANLEY Bar. 31/08/02 Provoz VHP firmě AUTO GAMES TRADE, s.r.o., Uherský Brod - VHP VIDEO GAMES 300 AVG a WILD JOKER GOLD 300 WJG v restauraci Na Mlýně. 31/08/03 Provoz VHP firmě CZ MASTERGAM s.r.o., Praha VHP ROYAL 750 SY14707 a TURBO GOLD 750 SY v Tipsport Baru 31/08/07 Poskytnutí finančních prostředků na činnost pěveckého chrámového sboru Schola na nahrávku CD. 31/08/09 Pronájem části obecního pozemku parcelní číslo 1066/1 v katastrálním území Dolní Němčí pro vybudování parkování osobních automobilů k připravované stavbě bowlingu na sousedním pozemku po demolici rodinného domu č.p. 237 J. a E. T., Dolní Němčí 31/08/12 Výpově z nájmu bytu č. 12 R. a V. Š., Dolní Němčí dohodou ke dni /08/15 Podmínky výběrového řízení na stavbu Rekonstrukce Mateřské školy Dolní Němčí zlepšení tepelně technických vlastností objektu a seznam dodavatelů stavby, kteří budou osloveni k předložení cenové nabídky (příloha) 31/08/16 Pronájem pozemku na dobu dvou let em Net, občanské sdružení, Horní Němčí, Horní Němčí k umístění stožáru pro záložní linku internetu. 31/08/18 Slevu z ceny stavby Stavební úpravy ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí, Školní b.j. o ,- Kč, včetně DPH, poskytnutou o. s, STAVBY, a.s.říčany 31/08/20 Odměnu ředitelce MŠ Dolní Němčí dle přílohy. 31/08/22 Program 11. zasedání Zastupitelstva obce Dolní Němčí, které se bude konat 26. června 2008 v 19:00 hod. v přísálí kulturního domu Rada obce neschválila: 31/08/04 Poskytnutí finančního příspěvku na činnost organizace Fond ohrožených dětí, Na Poříčí 6, Praha 1 Rada obce doporučila ZO schválit: 31/08/11 Prodej pozemků p.č. 764/9 a 764/25 A. D.,DN. Kupující dále uhradí náklady spojené s prodejem pozemků. 31/08/13 Odkoupení pozemků kolem trasy cyklistické stezky Dolní Němčí Hluk, které leží v korytě potoka 31/08/19 Odepsání závazku Restaurace ROZKVĚT s.r.o. Rada obce nedoporučila ZO schválit: 31/08/06 Prodej obecního pozemku parcelní číslo 1297/3 v katastrálním území Dolní Němčí o výměře 3827 m 2 O. a P. M., Dolní Němčí Rada obce rozhodla: 31/08/05 Odložit rozhodnutí o návrhu nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parcelní číslo 2256/1 v katastrálním území Dolní Němčí s Ředitelstvím silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, Uherské Hradiště na další zasedání rady 31/08/08 Zařadit žádost F. M., Dolní Němčí o obecní byt do seznamu uchazečů. Rada obce vzala na vědomí: 31/08/10 Žádost o sdělení vhodné lokality pro záměr výstavby solární elektrárny v katastru obce firmy FERI s.r.o. se sídlem Vysoká nad Labem 31/08/14 Informace z valné hromady společnosti SVaK, a.s. Uh. Hradiště 31/08/17 Poskytnutí dotace z rozpočtu Města Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, Uherské Hradiště na činnost místní knihovny 31/08/21 Informace ředitelky MŠ o počtu přijatých dětí do MŠ Dolní Němčí k předškolnímu vzdělávání pro rok /08/23 Zamítavé stanovisko Odboru dopravy MěÚ v Uherském Brodě k záměru vybudovat přechod pro chodce přes silnici II/498 v ul. Nivnická v km 4,394. Usnesení č. 32/2008 ze zasedání Rady obce Dolní Němčí, konaného ve čtvrtek 3. července 2008 v kanceláři Obecního úřadu Dolní Němčí. Rada obce schválila: 32/08/06 pronájem kanceláře v přízemí budovy obecního úřadu dokonce června 2009 Bc. R.H., Wüstenrot stavební spořitelna, a.s. 32/08/07 Pronájem kulturního domu dne pro pořádání Štěpánské zábavy p. V. J., Dolní Němčí 32/08/08 Termíny zasedání rady obce a zastupitelstva obce ve 2. polovině roku Zasedání rady obce: 7.8., 28.8., 18.9., 9.10., , , Zasedání zastupitelstva obce: 25.9., strana 2 Dolněmčanský zpravodaj

3 32/08/09 Pronájem obecního bytu č. 12 v bytovém domě č.p. 656 v ul. Vinohradská pro p. J. T., bytem Dolní Němčí. 32/08/11 Pronájem bytu v domě s chráněnými byty p. J. L., Uh. Brod 32/08/12 Komisi pro otvírání a hodnocení nabídek na dodavatele stavby RekonstrukceMateřské školy v Dolním Němčí zlepšení tepelně technických vlastností objektu ve složení: Ing. František Hajdůch, Ing. Miroslav Kadlček, Zdeněk Kadlček, Jaroslav Hanák, Leoš Minks. Rada obce rozhodla: 32/08/03 že ke konečnému rozhodnutí k žádosti R. Š. a R. H., Dolní Němčí o spoluúčast obce na vybudování inženýrských sítí k RD v ul. Boršická bude nutné předložit zastavovací studii celého území určeného k výstavbě rodinných domů. Rozhodnutí bude odloženo do doby předložení žádostí ostatních stavebníků. 32/08/04 Odložit rozhodnutí o odměně řediteli ZŠ a ZUŠ v Dolním Němčí za I. pololetí roku 2008 až po obdržení oficiální zprávy České školní inspekce. 32/08/05 Svolat místní šetření, kde budou dohodnuty další podrobnosti k žádosti p.a.m. Dolní Němčí o směnu části jejího pozemku za rodinným domem za část obecního pozemku a dojednání vyrovnání zdi garáže u téhož rodinného domu. Rada obce vzala na vědomí: 32/08/01 žádost o pronájem bytu p.j. T., Dolní Němčí 32/08/02 Rozhodnutí o přidělení dotace od Zlínského kraje ve výši ,- Kč z programu POV na vypracování projektové dokumentace na stavbu Rekonstrukce školního hřiště ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí. 32/08/10 Nesouhlasné stanovisko p.j. H. k projektové dokumentaci přechodu přes silnici II/498 v ul. Nivnická a rozhodnutí Odboru dopravy MěÚ v Uh. Brodě a žádá starostu obce o svolání konzultační schůzky za účasti projektanta Ing. Jaroslava Kunčíka. Usnesení č. 33/2008 ze zasedání Rady obce Dolní Němčí, konaného ve čtvrtek 7. srpna 2008 v kanceláři Obecního úřadu Dolní Němčí. Rada obce schválila: 33/08/03 Zvýšení nájmů bytů od v bytových domech č.p. 656 a 589 v ul. Vinohradské dle přílohy č. 1 33/08/05 Návrh Dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor v restauraci Rozkvět týkající se dodávky plynu, tepla a teplé vody do pronajatých prostorů pro M.K., Zlámanec a P.T., Uh. Hradiště. 33/08/06 Splátkový kalendář: 50% do tří dnů po podpisu kupní smlouvy a zbývající část po čtvrtletních splátkách do za koupi pozemků parcelních čísel 764/9 a 764/25 v k. ú. Dolní Němčí pro A. D., Dolní Němčí 33/08/07 Odměnu řediteli ZŠ a ZUŠ v Dolním Němčí za I. pol ve výši dle přílohy č. 2 33/08/13 Výsledek výběrového řízení na dodávku stavby Rekonstrukce Mateřské školy v Dolním Němčí zlepšení tepelně technických vlastností objektu : 1. SANIZO spol. s r.o., Zátiší 1958, Uh. Brod 8, ,- Kč 2. Stamos spol. s r.o., Otakarova 108, Uh. Hradiště 9, ,- Kč 3. Ing. Karel Hanáček stavební a obchodní firma, s.r.o., Moravská 82, Uh. Brod 9, ,- Kč Ceny jsou včetně DPH. 33/08/14 Smlouvu o zřízení věcného břemene, týkající se umístění telekomunikačního kabelu na pozemcích parcelních čísel 777/3, 777/7 a 777/42 v katastrálním území Dolní Němčí pro Telefóniku O2 Czech Republik, a.s., Za Brumlovkou 266/ 2, Praha 4 Rada obce rozhodla: 33/08/01 Zařadit žádost A. Z., Dolní Němčí o pronájem bytu v DCHB do seznamu žadatelů. 33/08/04 Zařadit žádost Bc. T. R., Bojkovice o pronájem bytu do seznamu žadatelů. 33/08/09 Neprodloužit nájem bytu v půdní vestavbě ZŠ a ZUŠ v Dolním Němčí manželům S. a L. Š., Dolní Němčí a nabídnout byt jiným zájemcům. 33/08/10 Zveřejnit nabídku prodeje vozidla V3S SDH Dolní Němčí na webových stránkách obce. Rada obce vzala na vědomí: 33/08/02 Poskytnutí dotace na projekt Obnova komunitního centra obce Dolní Němčí z Regionálního operačního programu Střední Morava. Projekt byl podpořen částkou ve výši ,- Kč: 33/08/07 Inspekční zprávu České školní inspekce Zlínského inspektorátu z kontrolního šetření na ZŠ a ZUŠ. 33/08/08 Informace o záměru vybudování cyklistické stezky Dolní Němčí Nivnice a řešení vlastnictví zastavěných pozemků. 33/08/11 Informace starosty o poskytnutých dotacích na investiční akce obce v roce 2008: - Rekonstrukce Mateřské školy v Dolním Němčí zlepšení tepelně technických vlastností objektu Fond soudržnosti EU 3, ,- Kč, SFŽP ,- Kč - Oprava chodníků v ul. Nivnické a Hlucké v Dolním Němčí SFDI 3, ,- Kč. 33/08/12 Žádost o využití plochy v průmyslové zóně k realizaci fotovoltaické elektrárny firmy HiTechSolar s.r.o. se sídlem Stojanova 508, Uh. Hradiště. Obec v současné době nevlastní pozemky v průmyslové zóně k realizaci stavby. Dolněmčanský zpravodaj strana 3

4 Z historie vzniku hasičského sboru (dokončení ze zpravodaje č. 1/2008) Kvalitativním mezníkem bylo vydání zákona č. 133/85 sb., kde se klade důraz na důsledné uplatňování požárních předpisů při zpracování projektových dokumentací, s ohledem na rozdělení, zabezpečení požární vody, vybudování únikových cest, nástupních ploch apod. Dále byla dobudována represivní složka Okresních požárních útvarů a tím dán základ k profesionálním záchranným sborům. Současně s budováním těchto sborů probíhalo i budování hasičského školství, kde byli postupně školeni všichni placení hasiči a celý sbor se dostával na kvalitativně vyšší úroveň. Tím bylo nastartováno nové organizační uspořádání hasičského sboru a integrovaného záchranného systému. Po sametové revoluci se vytvořilo SH ČMS se sídlem v Praze a je nástupnickou organizací Svazu požární ochrany. Tato organizace je odpolitizována a sdružuje lidi se stejnými zájmy pomoc bližnímu svému. Od poloviny 80. let do poloviny 90. let byla práce ve sboru přesnou kopií docházející společnosti a tvoření společnosti nové. Je zajímavé, že každá velká událost se následně projeví i na práci ve sboru. Z historie víme, že to byl I. světová válka, krize 30. let, druhá světová válka, rok 1948 a socializace vesnice, vstup sovětských vojsk na naše území 1968, a v poslední době sametová revoluce. Vždycky z nějakých důvodů přišlo ke stagnaci nebo odlivu členů. Rok 1995 byl rok volební, ve sboru zůstalo 17 členů a 5 přispívajících, kteří chtěli pracovat. Do čela výboru byli zvoleni Kadlček Ant., Stloukal Frant., Hajduch Emil. Úkolem sboru bylo dosáhnout větší odbornosti. Zavedli jsme pravidelné školení, výcvik a námětová cvičení. Zakoupili jsme Pragu V3S, elektrické kalové čerpadlo a poprvé uskutečnili hasičský výlet s rodinnými příslušníky. Na výroční VH 1996 bylo přijato 7 nových členů a naše členská základna se rozrostla na 24 členů. Bylo zakoupeno 6 dýchacích přístrojů, nastavovací žebř, 2 halogenová světla. Zásahová jednotka začíná prodělávat výcvik v integrovaném záchranném systému. Začíná se obnovovat zastaralá výzbroj a výstroj. Provedli jsme 2 námětová cvičení, 3 zábavy v hájku, hasičský výlet a 5 členů darovalo krev. Rok 1997 byl obzvláště nabitý událostmi a byly zúročeny vědomosti nabyté při školení a výcviku. Přijali jsme 10 nových členů a založili soutěžní družstvo, uspořádali okrskovou soutěž a zúčastnili se poprvé memoriálu Jožky Tomana ve Strání. V tomto roce jsme vybudovali skladiště vedle zbrojnice a přišly povodně. Nasazení jednotky: 14. až Uh. Ostroh dvěma čerpadly nepřetržitý provoz 21, 7, - Uh. Hradiště, Svatoplukova 3 čerpadly 5 domů Dolní Němčí ul. Rybníky a Fi. Ba a Ostrožská Nová Ves čistička vody 3 čerpadly Od až do byl ve 12 hodinových směnách prováděn rozvoz vody z Uh. Brodu do vesnice před dům, v průměru 4 cisterny denně, takže naši občané nestrádali. Za toto mimořádné nasazení jsme obdrželi 1 medaili Za zásluhy, 5 medailí Za příkladnou práci a 22 pamětních medailí za povodně Pamě ní listy od SH a HZS. Na těchto povodních bylo odčerpáno kubíků vody a odpracováno 1920 hodin. Po povodních jsme oslavili 50 let Frant. Nědele a Jožky Kočího, dokoupili jsme vycházkové uniformy, uspořádali dvě diskotéky a 13 členů darovalo krev. V roce 1998 jsme přijali 3 nové členy, zlikvidovali 2 požáry a 12 členů darovalo krev. Zavedli jsme novou tradici na svátek sv. Floriána zúčastnit se v uniformách mše svaté za živé a zemřelé hasiče. Zadali jsme projekt na přístavbu zbrojnice a vybudování hasičského cvičiště. V r jsme věnovali zvýšenou pozornost objektům se zvýšeným požárním nebezpečím, kde se sleduje požární zatížení, vhodnost hasebních látek a taktika hašení. Dále jsme zlikvidovali druhou povodeň u Fi. Ba a a opět se podařilo firmu zprovoznit. Vyhlášení poplachu na odchovnu kuřat v areálu družstva odhalilo nedostatky vodních zdrojů a špatné slyšitelnosti sirény. Dále proběhla prověrka požární techniky a připravenosti zásahové jednotky pracovníky HZS. Hodnocení bylo velmi kladné. Tento rok byl zakoupen hliníkový nastavovací žebř, sada soutěžních hadic, opravena PS-12, 15 pláš ů do deště. Na stadionu Sokola jsme zabezpečili okresní soutěž v požárním sportu. Rok 2000 byl rokem volebním, zvolili jsme nový výbor, který je značně omlazen a delegáta na okresní konferenci, která proběhla u nás v kulturním sále. Členská základna vzrostla o 7 žen. Poprvé jsme uspořádali soutěž VC UH na stadionu Sokola o pohár starosty, zúčastnilo se 23 družstev. Tento rok jsme zakoupili čerpadlo HUNDA, zgenerálkovali PS-12, zakoupili 2 sady překážek, nástřikové terče a plastovou nádrž a tím jsme vytvořili podmínky pro uspořádání VC UH. Dále jsme zabetonovali plochu mezi cvičištěm a garáží. Rok 2001 pokračoval zaběhaný výcvikový rok a kulturní a sportovní akce. K naší radosti jsme přebrali do užívání celou budovu hasičské zbrojnice a s tím spojené starosti jako teplá a studená voda, topení a předělání celé budovy k naší činnosti. Poprvé za 38 let přišlo naplnění poslání této budovy a proběhla v ní první valná hromada. Přibýváním teroristických útoků mění se i taktika boje v integrovaném záchranném systému, který je řízen krajským záchranným sborem na území kreje a umožňuje společné zásahy hasičů, policie a rychlé záchranné služby. Krajské operační středisko po přijetí zprávy na čísle 150 nebo 112 je schopné vyhlásit poplach patřičným zásahovým jednotkám. Roku 2002 má náš sbor 44 členů a 4 dorostence. Vyslali jsme 2 naše členy do velitelského kurzu v Jánských koupelích. Výcvik a školení zásahové jednotky byl přizpůsoben měnící se situaci ve světě, ubývá požárů, ale přibývá výbuchů od nových zdrojů tepla, rostou dopravní nehody a s tím spojené olejové havárie, jsou častější záplavy, technologické a technické zásahy. Proto je nutné používat speciální hasební látky, vysokotlakou mlhu, prášky a smáčedla. Pro urychlení svolání byla siréna napojená na rozhlas a operační středisko Zlín. V tomto roce jsme vyhráli turnaj ve fotbale o pohár starosty a 10 členů se zúčastnilo veletrhu PIROS v Brně. Fi. Ba a nám zakoupila proudnici RAMBOJET, l zásahový oblek a ušila 10 párů vycházkových polobotek. Provedli jsme přípojku na státní vodovod, zgenerálkovali jsme pračku na hadice, vysvětili jsme prapor zástavu sboru. V roce května si připomínáme, že uplynulo 1700 let od mučednické smrti našeho patrona sv. Floriána. Dále proběhl 5. roční VC-UH v požárním sportu, turnaj ve fotbale, košt slivovice a den otevřených dveří. Zlikvidovali jsme požár srubu na levém břehu potoka Okluky a dne jsme likvidovali povodeň s přispěním krupobití u nás. Tento zásah nám pomáhaly likvidovat hasičské sbory z Uh. Brodu, Vlčkova a Kunovic. strana 4 Dolněmčanský zpravodaj

5 Dále jsme provedli vodovodní přípojku do zbrojnice, zbourali sklad v garáži a zprůchodnili vchod do plechové garáže, postavili věšák na hadice. V tomto roce jsme proškolili členy požárních hlídek a zúčastnili se dvou pohřbů našich kamarádů,m bratra Frant. Kadlčka a Ludvy Šimčíka, jednoho plesu v Boršicích u Blat., padesátin Tondy Zetky, svíce Zdenka Fibicha a valné hromady v Bošáci. Rok 2004 až 2005 jsou roky hodnocení a plánování roků příštích. Naše historické poznání potvrzuje, že nejen v minulosti, ale i dnes nelze ničím nahradit nezištnou dobrovolnou pomoc spoluobčanům a obcím, když se ocitnou v krizové situaci. Vývoj posledních let ukazuje, že plnění našeho poslání nemůže být jenom nezištnost a obětavost našich členů, ale naprosto nepostradatelná je vstřícnost zřizovatele, ale také občanů a podnikatelů. Sbor je živý organismus a k němu patří moderní řízení. Má 7 členný výbor a 3 člennou revizní komisi. Sbor je rozdělen do 4 kolektivů, které samostatně pracují a mají zastoupení ve výboru. Složení kolektivů 13 členná zásahová jednotka, 10 členný soutěžní kolektiv, 12 členná technická četa a 8 členný klub seniorů. Sbor má 21 členů od roků, 13 členů od roků 9 členů od nad 50 let. Ústřední výbor SH ČMS nám udělil stuhu k čestnému praporu, 7 medailí Za zásluhy a 2 členům čestné uznání OHS za dosažené výsledky. Zásahová jednotka byla pojištěna pro riziko smrti úrazem, trvalé následky úrazu a pro riziko doby nezbytného léčení. Dále jsme zakoupili stříkačku PS-12, vysokotlaké čerpadlo a plynový bojler. Na budově jsme provedli opravu rozvodů vody, montáž pohonu na sušící věž, obourání a omítnutí kotelny a dodělání zkušebního zařízení. Zvýšená pozornost byla věnována přípravě jednotek a nestálé hledání zdrojů financování, na teoretické i praktické zvýšení bojeschopnosti jednotek. Rok Na zasedání starostů SH ČMS byly schváleny rozpracované materiály, které nás nabádají ke zlepšení celkové evidence, rozšíření internetových stránek a vyšší využívání počítačových programů pro ulehčení práce velitelů a vedoucích jednotlivých úseků. Udělali jsme první pokus na zakoupení počítače a zavedení internetu. Pro zásahovou jednotku jsme zavedli celkovou evidenci jako je zřizovací listina, jmenování do funkce velitele, dohody o členství, osobní lékařské posudky a osvědčení o způsobilosti. Postupně zavedeme evidenci a zkoušení záchranných lan, polohovacích pásů, dýchací techniky, hadic, proudnic apod. Zásahová jednotka likvidovala požár rozvodné skříně a požár usazeného dehtu v komíně. Soutěžní kolektiv se zúčastnil okrskové soutěže na Březové a skončil na 2. místě. V seriálu VC-UH se zúčastnil 14 závodů a celkově jsme skončili na místě 4. Kolektiv odvedl kus poctivé práce a proto jim touto cestou děkujeme. Senioři, za přispění sympatizantů p. Frant. Světanského a p. Štěpána Hrdiny, provedli rekonstrukci teplé a studené vody, zabudování sprchového koutu včetně zapravení, obložení a položení dlažby v koupelně a dvou záchodů. Fi. Rumpold nám provedla demontáž a montáž pneumatik na zadní nápravě CAS-8 vozidla prvního výjezdu formou sponzorského daru. Dále byly zakoupeny 2 kusy moderních proudnic, dvě radiostanice a dvě savice. V roce 2007 proběhly všechny akce podle plánu práce schváleného na Valné hromadě. V jarních měsících jsme hostili Klub seniorů okresu a okrskové starosty, velitele a strojníky hasebního obvodu. V měsíci květnu jsme se zúčastnili okrskové soutěže ve Vlčnově a obsadili jsme 2. místo a mše svaté k poctě našeho patrona sv. Floriána. V červnu proběhl závod VC-UH na stadionu Sokola. V červenci Den otevřených dveří a dětský den. V měsíci září rodinné setkání při opékání. Zásahová jednotka se zúčastnila velkého požáru pneumatik v Uh. Brodě. Do výzbroje bylo pořízeno 120m hadic, 9 kusů zásahových obleků, 13 polohovacích pásů, 1 pár obuvi, 5 párů zásahových rukavic, od sponzorů Fi. Kredit počítač, a Fi. GEMNET internet. František Stloukal, veltel SDH Zajímavosti z obecní kroniky od roku vpád Turků a Tatarů z května roku 1605 (doslovný přepis): Tehdy Štěpán Bočkaj provolán byl stavy sedmihradskými a uherskými knížetem Uherským a od tureckého sultána Achmeda I. v Budíně korunován. Tlupy jeho napadaly celé Slovácko od Strážnice až po Brod. Lid sám pomoci si nemohl a vojenské pomoci, ač jí bylo v Hradišti dosti, dovolati se nebylo lze. Divocí nepřátelé pálili, plenili, hubili kraj. Hrozné jest čísti o utrpení lidu našeho v té době. Čteme v Lamentaci země moravské. Mordovali, napořád všecky statky brali, ženskému pohlaví násilí činili, skrz prsy provazy protahovali a tak za koňmi vodili, dítky o zem a stěny rozráželi, sekali, některým tak tuze presy hlavy svírali až jím oči vypadli, jiným oči loupali, nosy a uši řezali, ouřední osoby stínali a na kůl dávali, některým hlavy vařili a přátelům jejich je jísti dávali, koně vínem napájeli a umejvali. Čeho pobrati nemohli všecko zkazili, odjíždějící každý chalupu zapálil, metajíce do ohně všecky věci které pozůstali. Sumou mečem a ohněm před sebou i po sobě všecko plenili, aby žádných statků nezůstalo. Tak zpustošeno i Dolní Němčí. Teprve 10. června p. Hodický z Hradiště u Brodu nad rybníkem Bajovcem Uhry porazil a zahnal. A co nedokončil Ma ar, to dokončila císařská soldateska, Uhry pronásledující. 2. vpád Turků a Tatarů v roce 1663 (doslovný přepis): Ten neš astný turecký a tatarský pád, skrze který městeček a dědin, totiž městečko Hluk, Nivnice a Hroznová Lhota a dědiny totiž Vésky, Ostrovská Lhota, Vel. Blatnice, Dolněmčí, Horněmčí, Slavkov, Boršice, Malá Blatnička, Louka, Kuželov, Malá Vrbka, Tasov a Kozojídky řečené. Při tom panství Ostrovské netoliko popálil, nýbrž lidu přes 800 malých i hrubých pomordoval a sebou zajal. Také k městu po třikráte se pokoušel. Však toho času budouc urozený a statečný rytíř p. Aryáš Mayer z Mayerbochu tohož času plonomocným hejtmanem, dajíc spolu s měš any larmo udeřit, lidi obecní spolu se zbraní povolati, na šance rozlogírovati a kvaltem sedláky k bránění a obhájení dotčeného města a okolních dědin přísně jest hnáti dal. A všecky zbraně a kusy proti úhlavnímu nepříteli, kteréž vždycky in reservo na šancích stály, pustiti a vypalovati dal. Jakož také i někteří svobodní lidé budúc hněvem rozpáleni s muškety a zbraní ven z města vypadli a nedaleko předměstí Dolněmčanský zpravodaj strana 5

6 Ostrovského notně a bystře oheň na ně dávali, skrze kteréž střílení partaje u Obory lidi zajímající velkým strachem odehnány byly. Hordy tyto v počtu 3000 převedl přes Velkou jistý Jakob Nestroj z Bítomi ve Slezsku, najat jsa k tomu za 20 zl. Janem, úkolníkem z Pezinku u Modré při jarmarku v Trnavě. Byl pak polapen a souzen v Hradišti. Po trojím suchým a světlým trápení se přiznal a byl dne 8. Octobra odsouzen následovně. Poněvadž Jakob Nestroj zapomenouc se nad Bohem a vykupitelem svým a křes anstvem krví Pána Krista draze vykoupeným od Turka pohana spolu s tovaryši svými peníze bral a netoliko Moravskou a Slezskou zem vyšpehoval a lid křes anský Turkům prozrazoval a prodal, ale taky ještě sám i s tovaryši svými tři tisíce Tatarů do Moravy a zvláště do kraje tohoto převedl a tudy několik věrných dušiček jak o vezdejší tak i snad věčný život připravil a zem tuto do nenabyté zkázy uvedl, čemuž však všemu jak dobrovolně tak i na trápení se přiznal. I pro kteréžto jeho tyranské a pohanské jeho provinění, ačkoliv neslýchanou hroznější pokutu zasloužil, nic však méně z milosti práva mají mu přednostně od mistra popravního dva prsty na pravé ruce s kterýma Turkům přisahal kleštěmi ohnivými odtržené, on rožněm naskrz zaživa prohnán a do povětří jiným k výstraze vyzdvižen býti a tak podle práva umříti. Aktum při právě kr. m. Hradiště 8. Oktobris 1663 Ing. Miroslav Kadlček POZVÁNKA DO KNIHOVNY Kdy do knihovny: Po: Út: St: zavřeno Čt: Pá: Informace na tel.: internetu: pište: Dvougenerační zpívání (A. Stojaspal uprostřed) foto: z archivu autora. Zajímavosti i na ODEBÍRANÉ ČASOPISY (půjčují se na 1 týden): Malovaný kraj Národopisný a vlastivědný časopis Slovácka - v čísle 4/2008 na str. 18, 19 uveřejněný příspěvek Vzpomínky na Stojaspalův mlýn autor Petr Slinták. Bílé Karpaty Časopis moravsko-slovenského pomezí příroda, ekologie Extra PC (+ CD) moderní technologie o počítačích Sluníčko, Mé a Pusík, Dáda, Čtyřlístek, Čtyřlístek speciál, ABC pro děti Dívka, Top dívka, Bravo, Bravo Girl, Popcorn, Pes přítel člověka pro mládež Burda (+střihová příloha), Praktická žena móda a nápady pro ženy Maminka, Rodiče Domov, Dům a zahrada, Můj dům, Bydlíme, Svět kuchyní, Svět koupelen, Rady pro hobby, Udělej si sám, Praktik Zahrádkář, Flóra na zahradě Květy, Vlasta, Týden, Magazín dnes, Ona dnes - týdeníky Hospodářské noviny, Mladá fronta dnes, Dobrý den s kurýrem, Slovácký deník NOVÉ KNIHY (půjčují se na 2 měsíce): Pro dospělé: Baldacci David Camel Club, Kessler eo Rommelova poslední výprava, Dreyer Eileen Budu tvůj stín, McEvan Ian Pokání, Cartland Barbara Cestou ke štěstí, Ironside Virginia Stárnu a užívám si, Patterson James Ve zlomku vteřiny, Coelho Paulo Brida, Nesvadbová Barbara Pohádkář, Jilík Jiří Jdu Slováckem krásným; Pro děti: Fischerová Daniela Pohádky z Větrné Lhoty, Zuzanka a její pes Ňufka, Balík Jindřich 100nožka Klotylda, Lobel Arnold Pan Sova, Brezina Thomas Zpěvákův amulet, Bradford Chris Mladý samuraj, Deary Terry Bídní Viktoriáni (děsivé dějiny) Naučná literatura pro dospělé: David P., Soukup V. Velká turistická encyklopedie Zlínský kraj, Novák Tomáš Vztah matky a dcery, Novák Tomáš Vztah matky a syna, Zemanová Mirka Co na srdci, to na jazyku, Král Zdeněk Co dalo Česko světu. Milošová Marie, knihovnice strana 6 Dolněmčanský zpravodaj

7 Myslivci, myslivecká veřejnost a přátelé lovecké kynologie se sešli ve dnech 23. a na prvních všestranných zkouškách ohařů, které proběhly v honitbách okresu Uherské Hradiště. Pořadatelem zkoušek byla Kynologická komise OSM Uherské Hradiště, Myslivecké sdružení Horní Němčí, Myslivecké sdružení Dolní Němčí a Myslivecké sdružení Popovice. Partnery celé akce byli sponzoři: Kovovýroba Hoffmann s.r.o., Pila Králov, Tradeco s.r.o., Čazam nábytek, Obecní úřad Dolní Němčí, Obecní úřad Horní Němčí, MS Dolní Němčí, MS Horní Němčí, Veterinární klinika Kaděra, Pumpservis Uherské Hradiště, Puškařství Jaroslav Haluza, JAG Průmyslové podlahy, Zevos a.s., Agro Okluky Dolní Němčí, Tomava s.r.o., Diana s.r.o., Vinařství A. Mičulka, Inpost s.r.o., Zlatnictví Roman Pražan, OMS Uherské Hradiště, Kasko s.r.o., Arms CZ, Kozap Martin Jankůj, kteří věnovali úspěšným hodnotné ceny. Dvoudenní zkoušky začaly v sobotu v honitbě Mysliveckého sdružení MS Lesná Horní Němčí. Na zahájení se v pěkném lesním prostředí sešlo 12 ohařů pěti plemen. Ředitel zkoušek Josef Janča, přivítal všechny přítomné a vrchní rozhodčí p. Kašík je seznámil s organizací celých zkoušek.po celý den, za příznivého počasí, skládali vůdci se svými svěřenci nelehké zkoušky z lesní práce. Členové místního sdružení měli opět Všestranné zkoušky ohařů poprvé na našem okrese bezchybně zajištěnou organizaci a nechybělo ani bohaté občerstvení pro všechny účastníky. Bohužel tento den neuspěli dva výmarští ohaři a jeden ma arský ohař. Druhý den pokračovaly zkoušky v honitbách mysliveckých sdružení Dolní Němčí a Popovice, které poskytli prostor pro práci v poli a na vodě. Vůdci se psy byli rozděleni do tří skupin a během dne tak skládali zkoušky z disciplín na vodě i poli. Velmi zajímavé bylo sledovat práci ohařů při jednotlivých disciplínách na vodě, když rybníky v honitbě MS Popovice, jsou na tento druh zkoušek jako stvořeny. Čekání mezi příjezdem jednotlivých skupin přítomným zkracovalo příjemné venkovní posezení u chaty MS Popovice, kde bylo náležitě zajištěno i občerstvení. Práce v poli probíhala v Dolním Němčí, kde se o účastníky vzorně starali členové mysliveckého sdružení a kteří připraveným zázemím, domácí kuchyní a občerstvením, tak zpříjemnili čekání všem přítomným na vyhlášení konečných výsledků. Druhý den se také neobešel bez zklamání, když na polních disciplínách vypadli další dva němečtí ohaři. Přísní, ale spravedliví rozhodčí posoudili práci jednotlivých psů tak, že se vítězem všestranných zkoušek stala fenka českého fouska Doria z Němečiek s vůdcem Josefem Tinkou. Druhé místo obsadila fenka českého fouska Tina z Mutických vršků vůdce Josef Hlaváč. Jako třetí se umístil pes českého fouska Egon ze Šimárníku vedený Vítězslavem Šestákem. Konečný výsledek je takový, že z 12 psů uspělo pět psů v I. ceně, jeden pes ve II. ceně a jeden v III. ceně. Poděkování patří pořadatelům, kolektivům myslivců všech tří mysliveckých sdružení, kteří se ve svém volném čase ujali příprav a organizace zkoušek, které zvládli na Dolněmčanský zpravodaj strana 7

8 Dolněmčané v Banátu výbornou. Dále pak všem sponzorům za poskytnuté ceny a v neposlední řadě i vůdcům, kteří své ohaře připravili, věnovali jim svůj čas při výcviku a kteří se jistě stanou platnými pomocníky myslivců při výkonu práva myslivosti. Tinka Josef předseda okresní kyn.komise V druhé půli července se vydal Národopisný krúžek Dolněmčan na svůj v pořadí již druhý letošní zahraniční zájezd. Snad poprvé v historii se na tak dalekou cestu, trvající celkem pět dnů, společně z krúžkem vydala i dechová hudba Dolněmčanka, aby doprovázela krúžek při jeho vystoupeních. Cíl cesty byl jasný, město Bela Crkva, ležící na úpatí Jižních Karpat v kraji zvaném Banát, vzdálené asi 100 km východně od Bělehradu, hlavního města Srbska. Bela Crkva je jedním ze dvou center v Srbsku, kde žije dodnes česká menšina. A právě návštěva českých krajanů byl cíl naší cesty. Krátce po 22:00 hodině v úterý 22.července začala kola autobusu Pavla Habarty z Hluku, kterému nikdo neřekne jinak než Karel, ukrajovat první kilometry z asi 800 km dlouhé cesty na jih. Za zpěvu a hlavně dobré nálady si nikdo nevšiml, že uběhlo 7 hodin, za které jsme přijeli na Ma arsko Srbské hranice. Po hladkém průběhu vyřízení všech formalit jsme pokračovali v cestě do hlavního města Bělehradu, kde jsme volný čas využili hlavně na prohlídku památek. Odpoledne už nás ale netrpělivě očekávali naši krajané v Bele Crkvi a tak se naše cesta dostala do poslední etapy. Po příjezdu, kde jsme se uvítali s místními čechy, nastala hromadná evakuace autobusu do Českého domu. Tam na nás už čekali zástupci rodin, kteří si nás rozdělili mezi sebe a posléze i ubytovali. Večer jsme si dali sraz znovu v Českém domě, aby jme si sdělili první dojmy z ciziny a zároveň udělali takový seznamovací večer. Muzikanti hráli jak čerti, tancovalo se, zpívalo, jedlo a pilo skoro až do rána. To se opakovalo i následující tři večery. Ve čtvrtek pro nás místní naplánovali seznámení s městem a jeho okolím. A tak jsme navštívili místní jezer a kostel. Poté nás přijal i místostarosta města na radnici. Odpoledne nás čekala návštěva jediné ryze české vesnice s názvem Češko selo ( Česká ves.) a navečer návštěva vesnice Stará Palanka. Tato vesnice je ve zdejším kraji pozoruhodná tím, že je zde více restaurací, než rodinných domů. Důvodem je to, že leží u Dunaje, který zde má mimochodem šířku až 6 km, a právě v těchto v restauracích se vaří speciality z čerstvě ulovených ryb. Ani zde jsme pochopitelně nenechali nic náhodě ryby byly výborné, muzikanti na přání majitele restaurace museli zahrát, a tak se vedle staré jugoslávské hymny Hej Slované stává hitem polka Co jste hasiči, která se později hrála asi tak ještě 150 krát. V pátek se konal výlet do krajského města Vršac, kde jsme navštívili zříceninu strážního hradu, který zde zbyl po Turcích.Večer nás už konečně čekala návštěva druhé české vesnice Kruščica, kde jme měli naše první vystoupení. Vystoupení proběhlo v místním Srbském domě. Ve skoro 1,5 hod trvajícím vystoupení složeném z písní a tanců proloženém muzikou krúžek předvedl premiérově fašanky z Dolněmčí, dále pak tance Dolněmčanské, Boršické, Brodské atd...místní byli strana 8 Dolněmčanský zpravodaj

9 z vystoupením spokojeni, za což nám byl odměnou bouřlivý potlesk a i slzy některých tetiček. Poté nás místní pozvali na společnou večeři do Českého domu. Hvězdou večera se jednoznačně stává Petr Janča se svým neopakovatelným bubnem, který si tady od místních vysloužil přezdívku Pero. V sobotu byl sraz v českém domě už na osm hodin. Bylo 26.července a v katolickém kalendáři má svátek svatá Anna. Pro místní to neznamená nic jiného než hody, protože zde mají kostel zasvěcený právě sv. Anně. Po domluvě s panem farářem Tiborem, jsme si řekli, že tady uděláme sv. Annu tak trochu dolněmčansky. Sraz ve svátečních krojích byl na deset hodin před farou. Průvodem za předříkávání a zpívání svatoanenských písní s muzikou, jsme šli do kostela. Po mši se před kostelem ještě zatancovala Dolněmčanská sedlcká, a pak několik polek a valčíků. Večer už na nás ale čekalo velké vystoupení v Českém domě. Bylo to nejdelší vystoupení jaké jsme kdy dělali. Trvalo 2.5 hodiny. Během tohoto vystoupení vystoupil i místní folklorní soubor Česká beseda se svými asi třemi pětiminutovými pásmy banátských a rumunských tanců. Odměnou nám byl opět potlesk přeplněného sálu diváku jak české, tak srbské národnosti. Po vystoupení se narazila bečka jedenáctistupňového Janáčka, což byl od nás dárek místním, pro které bylo české pivo neodolatelné. Poté následovala zábava trvající jak jinak než do rána. Ani jsme se v Bele Crkvi pořádně nerozhlédli a už byla neděle ráno a nastal čas loučení. Organizátoři pro nás nachystali společný oběd. Byly dvě pečené prasata. Poté už loučení, předání darů a odjezd domu na sever. Každý z nás si ze Srbska odvážel kopec nezapomenutelných zážitků a nějaké to kilo navíc. Závěrem bych chtěl jménem Národopisného krúžku Dolněmčan poděkovat našim sponzorům a podporovatelům, bez kterých by šla taková akce v dnešní době uspořádat jen stěží. Pozvánka: Rádi bychom co nejsrdečněji chtěli pozvat všechny příznivce lidové kultury na Národopisný večer, ve kterém vystoupí Národopisný krúžek Dolněmčan společně s dechovou hudbou Dolněmčanka. Vystoupení, které bude pokračovat zábavou se uskuteční dne v sále kulturního domu v Dolním Němčí od 20:00 hodin. Výzva: Na tomto místě bych chtěl vyzvat všechny bývalé členy Národopisného krúžku Dolněmčan, aby se i oni v rámci svých možností aktivně zapojili do tohoto, a nejenom tohoto vystoupení, ale i jiných akcí, které v současnosti k r ú ž e k organizuje. Věřím, že by jste i dnes svými nápady a zkušenostmi jistě obohatili kulturní dění v Dolním Němčí. Martin Matuš, organizační vedoucí Národopisného krúžku Dolněmčan. Dolněmčanský zpravodaj strana 9

10 Ohlédnutí za oslavou ou spolků strana 10 Dolněmčanský zpravodaj

11 Vážení rodiče a přátelé školy, ve školním roce 2008/2009 v součásti základní škola nově nastupuje do dvou tříd 28 prvňáčků. Na 1. stupni je vyučováno v 8 třídách 143 žáků, na 2. stupni v 10 třídách 219, tedy celkem 362 žáků, což je o jednu třídu více, ale o 14 žáků méně než vloni. P JPG Milými hosty slavnostního zahájení se stali paní Eva Kadlčková, předsedkyně Sdružení rodičů, Ing. Hajdůch a Ing. Kadlček za Obecní úřad Dolní Němčí, starosta Slavkova Petr Vladovič a starosta Horního Němčí Miroslav Bahula. Jako každý rok i nyní dochází ke změnám ve složení pedagogického sboru. Na výuku zeměpisu a občanské výchovy byla přijata sl. učitelka Edita Jinková. Svoji činnost na ZŠ ukončila dr. Čivná, která pokračuje i nadále ve funkci zástupkyně ředitele pro ZUŠ. Přes prázdniny byl instalován vlastními silami nový informační systém, který slouží pro lepší orientaci po poměrně rozsáhlých prostorách školy. Určitě bude vítaným pomocníkem pro lidi, kteří se zde příliš nevyznají. Kromě některých vymalovaných tříd, byly umístěny do učebny hudební výchovy nové pracovní židle. Samozřejmě, nesmíme zapomenout na skutečnost, že na konci června získal celý 2. stupeň nový výškově stavitelný nábytek. Barevnou úpravou zdí, dveří i zárubní prošlo celé 2. patro. Ve školní kuchyni byl proveden nátěr vzduchotechniky a v bazénu nátěr držáků světel. K hlavním novinkám v oblasti výchovně vzdělávací práce určitě patří i pokračování našeho ŠVP v 2. a 7. ročníku. Ve 2. třídě to znamená mimo jiné hodinu TV navíc a v 7. třídě v rámci volitelných předmětů rozšíření nabídky o ruský jazyk, fyzikální, přírodovědný a matematický seminář. Novými třídními učiteli se stali v 1.A Mgr. Mária Uherková, 1.B Mgr. Jana Špaňhelová, 6.A Mgr. Eva Horňáková, 6.B dr. Jaroslav Horňák a v 6. C Mgr. Jarmila Hrobařová. I nadále zůstávají u zdravotně postižených žáků 3 asistentky pedagoga. Již tradičně svou možnost individuálního vyučování neztratí ani integrovaní žáci s logopedickými, dyslektickými a dysgrafickými poruchami, kterým se bude věnovat Mgr. Jana Staňová. Všichni žáci, kteří se přihlásí ke studiu na střední školy mají možnost již od poloviny září navštěvovat cvičení z JČ a M, která jsou zaměřena na přijímací zkoušky. Mnozí z vás si určitě vzpomněli, že před 35 lety nastupovali do nově otevřené školy. Toto výročí si připomeneme v rámci Vánoční výstavy, která proběhne 6. a 7. prosince Škola se snažila získat finanční prostředky i mimo obecní rozpočet. V rámci grantu Nadace Děti-kulturasport jsme získali peníze na vybavení oddělení školní družiny, dyslektické poradny i učebny hudební výchovy, která zároveň slouží pro výuku hudební nauky pro ZUŠ. V rámci grantu Krajského úřadu Zlín to byl projekt v podprogramu EVVO Výuková a metodická činnost v oblasti EVVO v rámci bělokarpatského regionu, který bude sloužit jak žákům naší školy, tak i dalším školám regionu. Pod školním klubem bude pracovat podle předběžného zájmu asi 15 kroužků, zaměření různorodé výtvarné, sportovní, vzdělávací, taneční (polonéza). Celkem asi 220 žáků. V květnu proběhla kontrola České školní inspekce a v červnu provedla kontrolu svazová inspektorka bezpečnosti práce. Obě bez závad. Nyní dovolte malou statistiku nejdůležitějších soutěží za školní rok 2007/2008, které naše škola pořádala nebo se jich účastnila: Češtinářská soutěž pořádaná Sdružením Uherskobrodska a ROTARY KLUBem vítězky škol. kola: Dorota Kubincová 8. B Lenka Bídová 9. B regionální kolo:vendula Cmolová 2. místo Dorota Kubincová 3. místo Matematická soutěž KLOKAN AN: KLOKAN: ročník David Novák 5. A BENJAMÍN: ročník Martin Chmelický 7. A KADET: ročník Lenka Bídová 9. B Lenka Bídová se umístila ve své kategorii KADET v okresním kole na 2. místě. Dolněmčanský zpravodaj strana 11

12 Soutěž v programování okresní kolo 3. místo, krajské kolo 4. místo Dominik Kadlček 6.B Literární a výtvarná soutěž s partnerskou školou vtrenčíně vítězové Šárka Chmelická 4. třída, Václav Zimčík 4. třída a Anna Tinková 3. B Plavecké závody Uherský Brod vítězství Šárka Chmelická 4.tř. Fyzikální olympiáda - okresní kolo Antonín Světinský 8.B místo Zeměpisná olympiáda okresní kolo 11. místo Veronika Smetanová 6. A Matematické olympiády - nejúspěšnější řešitelkou Kateřina Prajzová 6. A v okr. kole obsadila místo Olympiáda českého jazyka 2. místo v okresním kole a v krajském kole na 2. místě se umístnila Lenka Bídová z 9. B s postupem do republikového finále. Recitační soutěž vítězka okrskového Alžběta Kadlčková 8.B - postup do krajského kola Radost tvořit - hlavní cenu získal Radim Vojtek 8. C Dopravní soutěž v Uh. Brodě vítězství žáků 4. třídy Střelecké závody Uherský Brod 2. místo družstva Branný závod - Kroča Martin 5. B Sálová kopaná okrsek Bojkovice 1. místo Tělovýchovná soutěž KOČK OČKA školní vítězka Romana Lidiaková 9.A Kopaná Coca cola pohár 4. místo v České republice: Aleš Uher 9. A, Jakub Ondra 9. A Roman Šimek 9. A, Ondřej Adamec 8. B, David Richtr 9. A, David Pochyba 8. C, Jan Smetana 8. B, L ukáš Bohun 8. C, Antonín Světinský 8. B, Libor Kadlček 7. B, Jakub Ježek 9. B, Michal Halík 8. A, Václav Ježek 8. B, Jakub Šmehlík 9. A, Petr Tinka 8. B, Petr Škařupa 8. A, Lukáš Podlas 9. A Stolní tenis - mladší žáci se stali okresními přeborníky. Martin Kučera, Dominik Polách a Jiří Míšek všichni ze VII. A Velká cena Školního sportu šplh na Mount Everest 5. roč. Kristýna Vlčková, Jakub Navrátil 6. roč. Vašek Navláčil, Stojaspalová Pavlína 7. roč. Adam Mahdal, Zdenka Ježková 8. roč. Dominik Jílek, Simona Popelková 9. roč. Roman Ježek, Simona Tomíková Kolektiv devá áků v celostátním hodnocení dosáhl na 2.. místo Ekohrátky pro 1. ročník vítěz David Kovařík Ve výchovně vzdělávací oblasti bylo na závěrečném pedagogické radě uděleno za II. pololetí jedniček a bohužel 6 nedostatečných. 4 žáci úspěšně vykonali opravné zkoušky a postoupili do vyššího ročníku. 378 žáků mělo za celý školní rok zameškaných hodin, což je na žáka cca 106 hodin. Z výchovných opatření bylo za celý rok uděleno 319 pochval. z toho 34 s knižní odměnou, 12x napomenutí třídního učitele většinou za nevhodné chování, za neplnění školních povinností, 6x důtka třídního učitele za porušení škol. řádu, nevhodné chování, neomluvené hodiny, 5x důtka ředitele školy za poškození cizího majetku, odcizování věcí, pozdní omlouvání absence, neomluvené hodiny, ničení školního majetku, 2x 2. stupeň z chování za porušení školního řádu, strana 12 Dolněmčanský zpravodaj

13 vulgární chování, neomluvené hodiny a pozdní omlouvání, 1x 3. stupeň z chování za neomluvené hodiny a vulgární chování Jsem přesvědčen, že právě začínající školní rok 2008/ 2009 je kvalitně zajištěn jak po stránce personální, tak materiální zejména díky dobré spolupráci s obecním úřadem, SRPŠ, školskou radou, sponzory i vámi - širokou veřejností. Mgr. Milan Kvasnička, ředitel ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí Po zkušenostech z minulých let i nyní nabízíme možnost pronájmu bazénu i sauny, tělocvičny, chceme pořádat kurzy počítačů a jazykový kurz angličtiny. Bližší informace obdržíte na tel. čísle nebo na Sběr papíru ZŠ a ZUŠ spolu s Ekocentrem Pantoflíček budou během celého školního roku (kromě zimních měsíců) organizovat sběr papíru, a to: - každé 1. úterý v měsíci začínáme vždy od do hod. - stejně jako loni vedle školní lékárny - berou se : - noviny (bez časopisů) - ostatní netříděný odpad - karton ne! - vše řádně převázané nebo v krabicích Opět soutěží třídy i jednotlivci!!! Mgr. Milan Kvasnička, ředitel školy hudební obor, jsme na hranici jeho kapacity. K mírnému snížení naopak došlo z důvodu odchodu silných devátých ročníků v oboru tanečním. Celkový počet žáků tak zůstává na přibližně stejné úrovni. V minulém školním roce prošla naše základní umělecká škola stejně jako i základní škola inspekcí, která hodnotila plnění učebních dokumentů ve vyučovaných oborech, personální a materiální zajištění výuky, inovaci výuky a také kontrolní a hospitační činnost vedení ZUŠ. S Inspekční zprávou České školní inspekce může být škola i dolněmčanská veřejnost spokojena, mimo jiné konstatuje, že cíle i obsah vzdělávání plně korespondoval s cíli a posláním tohoto druhu školy. Vloni se naši žáci účastnili přehlídek a soutěží, nejvýrazněji nás reprezentoval taneční obor pod vedením paní učitelky Staré na krajské přehlídce scénického tance ve Ž áru nad Sázavou, děvčata vystupovala rovněž na řadě akcí v regionu. Za zaznamenání stojí také 3. místo v okresním kole kytarové soutěže, které získaly Dorota Kubincová a Denisa Karlíková ze třídy pana učitele Frýborta. Kromě dílčích mimoškolních akcí nezapomeňme uvést dvě výraznější prezentace - vystupování dětí na květnové Akademii a koncertu ZUŠ v červnu. Do nového školního roku vstupujeme s řadou plánů a předsevzetí, které se týkají obsahu i formy vlastní výuky i mimoškolní činnosti, doplňování materiální vybavenosti školy, pokračujeme v dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (o víkendech). Školní rok zahajujeme s dvěma novými vyučujícími v naší pobočce na Strání zahájila výuku ve výtvarném oboru paní učitelka Macíčková a v Dolním Němčí přibyla ke kytaristům paní učitelka Černíčková. Tento rok i rok následující bude pro ZUŠ také ve znamení příprav na novou kurikulární reformu, kterou ZŠ zahájila již vloni. Přeji všem učitelům skvělé a pilné žáky, všem žákům jen ty nejlepší učitele a radost z práce, všem rodičům ty nejlepší a nejhodnější děti, ale také trpělivost a někdy hodně sil. Všechno ostatní se pak dostaví samo. PhDr. Jana Čivrná, zástupce ředitele pro ZUŠ Základní umělecká škola Školní rok 2008/09 zahájila také ZUŠ Dolní Němčí. Opět jsme otevřeli všechny čtyři obory - hudební, taneční, výtvarný a literárně dramatický. V tomto školním roce jsme zaznamenali zvýšený zájem žáků o Dolněmčanský zpravodaj strana 13

14 Školní vzdělávací program ŠVP se v minulém školním roce uplatňoval ve výuce v 1. a 6. ročníku.vytvářel se pro naplnění cílů základního vzdělávání podle podmínek a možností školy. Pro naši ZŠ a ZUŠ jsme volili variantu bez specifického zaměření, protože chceme poskytnout žákům dostatek informací, podnětů a aktivit pro všestranně rozvinutou osobnost. Za cíl jsme si dali to, aby absolvent naší školy byl pro život připravený nejenom po stránce vědomostí, ale i dovedností a zručností tzn. připravený pro vstup do života a pracovního procesu, aby si dokázal poradit v různých životních situacích a dostal základ pro celoživotní vzdělávání. K tomu směřují všechny činnosti, které ve vyučování děláme. Zařazujeme problémové konkrétní úlohy, vedeme žáky k jejich řešení - žáci uplatňují tvůrčí přístup, využívají různé druhy záznamů, textů, projekce. Podporujeme u žáků komunikaci s okolním světem, vedeme žáky k úctě k tradicím, rozvíjíme přehled o pracovních možnostech pro další život. Samozřejmě dodržujeme RVP rámcový vzdělávací program, který je součástí Národního programu rozvoje vzdělávání. Ten nám umožňuje pracovat svobodněji, tvůrčím způsobem. Proti tradičnímu programu ZŠ jsme zařadili více prostoru pro návaznost učiva dějepisu, českého jazyka, Vv, Hv neučíme události jednotlivě, ale spojujeme je do souvislostí. Využíváme nové strategie, postupy, všichni vyučující spolupracují navzájem. Zařazujeme prvky osobnostní a sociální výchovy do vyučování jako jsou spolupráce, prevence sociálně patologických jevů, komunikace, pozitivní hodnocení druhých, vytváření vztahů v kolektivu. Začleněním předmětu etická výchova jsme uskutečnili ADAPTAČNÍ KURZ pro žáky 6. ročníku zaměřený na komunikaci, přijímání druhých, spolupráci, asertivní jednání, prevenci proti šikaně. Od prvního ročníku necháváme prostor pro sebehodnocení, projevu vlastního názoru, myšlenek a nápadů, přijímání kritiky. Zpracováváme prvky průřezových témat jako jsou výchova demokratického občana, výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, multikulturní výchova a mediální výchova. Postupným propojováním, upevňováním a systematizací vědomostí jsme žáky připravili na projekt ROČNÍKOVÝCH PRACÍ pro žáky 9. ročníku.vítězové ve škol. roce 2007/2008 byli: Aleš Uher, Dominika Kadlčková, Andrea Michalčáková, Andrea Bursíková, Kristýna Ježková, Adéla Polášková, Marie Garajová a Martin Pomykal. Žáci prezentovali své vědomosti, dovednosti, schopnost práce s počítačem. Součástí obhajoby byla i kultura vystupování a umění prezentace své práce. V tomto způsobu práce chceme pokračovat i v letošním školním roce a připravit další zajímavé programy pro své žáky. V letošním školním roce ŠVP postupuje do 2. a 7. ročníku. Mgr. ubica Ježková, zástupkyně ředitele pro ZŠ strana 14 Dolněmčanský zpravodaj

15 Učení hrou - aneb v mateřské škole jdeme spolu za poznáním Školní rok 2008/2009 jsme zahájili 1. září Do mat. školy je na tento školní rok zapsáno 84 dětí ve věku od 3-6 let, z toho 25 předškoláků, 9 dětí bude navštěvovat logopedickou třídu. Co nás v tomto školním roce čeká? Budeme se snažit nabídnout dětem takové předškolní vzdělávání,které by celkově rozvíjelo jejich osobnost a zajiš ovalo dostatek podnětů k aktivnímu rozvoji a učení a zajistilo jim tak úspěšný start do života. Naší vizí je vytvořit zdravé a pohodové prostředí s radostnou atmosférou, tolerancí, pohodou a citovým zázemím. Nabídneme nadstandardní aktivity-kroužky a speciální logopedickou péči pod záštitou SPC v Uh. Hradišti, výuku cizích jazyků,křes anskou výchovu. Od 1. září došlo v naší MŠ k personální změně. Do logopedické třídy v rámci zkvalitnění výchovné péče o dítě s postižením PAS nastoupila asistentka pedagoga. Organizace provozu MŠ zůstává nezměněna - provoz od 6.30 do 16 hod. Dopoledne budou v provozu 4 třídy,odpoledne se budou děti spojovat na 3 třídy, v pátky při úbytku dětí na 2 třídy. Začátek letošního školního roku bude pro nás trochu neobvyklý, protože začne plánovaná rekonstrukce střechy,výměna oken,zateplení budovy na kterou získala obec dotace z fondů EU a to vše za provozu školy. Doufejme, že práce proběhnou dle plánovaného harmonogramu a na konci roku 2008 se můžeme těšit na novou barevnou školku. I když budou v MŠ probíhat rekonstrukční práce, neomezí to nabídku plánovaných aktivit pro děti na tento školní rok. Děti se mohou zapsat do kroužků logopedického,tanečního, kroužku německého a anglického jazyka, kroužku křes anské výchovy. Samozřejmě nebudou chybět zábavné akce pro děti, kulturní akce divadla, koncerty, soutěže, exkurze,výlety, společné besídky s rodiči, přednášky pro rodiče,ukázkové hodiny, plavání, saunování a další aktivity ve spolupráci se ZŠ a ZUŠ. Děti se zapojí i do veřejných akcí v obci, nezapomeneme ani potěšit naše seniory. Rádi bychom některé vydařené akce zopakovali jako např. přednášku o bezpečnosti na silnici, spojenou sa ukázkou výcviku policejních psů, která se konala v naší mat. škole v dubnu díky našemu bývalému žáku prap. Z. Skopalovi a jeho kolegům pprap.t. Křenkovi a skupině kynologů okr. řed. PČR v Uh. Hradišti pod vedením pprap. Foltýnka. Celá akce byla velmi dobře připravena a děti i zaměstnanci na ni ještě dlouho vzpomínaly. Také chceme pokračovat ve spolupráci s fa Puruplast, a.s. v Kostelanech ve sběru plastových víček.v minulém šk. roce jsme nasbírali celkem 99 kg za což naše MŠ obdržela částku 495,- Kč a získali jsme možnost podívat se přímo do firmy a seznámit se se zpracováním plastů,což bylo pro děti zajímavé a poučné. Pokud budeme znovu osloveni, zapojíme se již po třetí do veřejné sbírky Fondu Sidus,na podporu vybavení dětské onkologie v Motole. V loňském šk. roce jsme přispěli částkou 2865,- Kč a získali jsme tak již 2. certifikát. Doufáme,že nám i tento školní rok přinese mnoho pozitivních zkušeností do naší další práce a že se znovu potvrdí slova J. A. Komenského Na dobrém začátku vše záleží, o což se bude snažit celý kolektiv naší mateřské školy. Poděkování sponzorům Děkujeme sponzorů, kteří nám zůstali nakloněni i letošním roce a svými finančními dary na zakoupení zahradního vybavení tak pomohli ke zkvalitnění prostředí a pobytu dětí v mateřské škole. Těšíme se na další spolupráci. Kredit s.r.o. Slavkov Kasko s.r.o. Slavkov Ba a a.s. Dolní Němčí Zedníček a.s. Kunovice p. Petr Janča Dolní Němčí Agro okluky Dolní Němčí p. Jana Bobčíková květinářství Dolní Němčí p. Jan Glier Restaurace Na tvrzi pan Straka p. Mikulcová Dana za mateřskou školu Kadlčková Eva, řed. mat. školy Dolněmčanský zpravodaj strana 15

16 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ SOCIÁLNÍCH A FINANČNÍCH PORADEN JIHOMORAVSKÉHO KRAJE SPOLU S KRAJSK JSKOU RADOU SVAZU DŮCHODCŮ ČR INFORMUJE Finanční poradnu mohou využívat držitelé průkazů ZTP, ZTP/P, senioři, sociálně slabší rodiny a rodiny s dětmi. Pro držitele průkazů ZTP a ZTP/P nabízíme sjednání slev : na pojištění domácnosti na pojištění nemovitosti na pojištění zákonné a havarijní osobních automobilů na pojištění za škodu způsobenou zaměstnavateli Pro ostatní klienty Finanční poradny nabízíme pomoc při sjednávání slev: na elektrickou energii u vybraného dodavatele na dodávku plynu u vybraného dodavatele na pohonné hmoty v síti vybraných čerpacích stanic na služby vybraného mobilního operátora, pevné linky na pojištění domácnosti a nemovitosti na zákonné a havarijní pojištění osobních automobilů Rovněž nabízíme pomoc při prevenci neregulovaných subjektů: prevenci předlužení a exekucí prevenci před nebankovními úvěry s možným dopadem na slabší sociální skupiny lidí V případě zájmu vezměte s sebou : průkazy ZTP, ZTP/P roční účtovací fakturu za el. energii, plyn a lístek SIPO fakturu za služby Vašeho mobilního operátora (mobilní i pevné linky) pojistné smlouvy na domácnost a nemovitost smlouvy zákonného a havarijního pojištění osobních automobilů smlouvy penzijního, úrazového, životního pojištění a stavebního spoření BLIŽŠÍ INFORMACE: Kontaktní místo: Palackého nám. 293, (naproti ČS. SPOŘ.) 1. patro, Uherské Hradiště tel.: , Úřední den: čtvrtek hodin NEPLAŤTE VÍC NEŽ JE TŘEBA strana 16 Dolněmčanský zpravodaj

17 Dolněmčanský zpravodaj strana 17

18 Vydává Obecní úřad Dolní Němčí nákladem 800 výtisků. Registrováno Mimisterstvem kultury č. MK ČR E strana LK 18 print, Nivnická 178, Dolní Němčí, tel.: Výroba reklamy Laser Velkoformátový Dolněmčanský tisk Razítka zpravodaj

l POZVÁNKA Přeji Vám všem klidné a pěkné babí léto i celý podzim. Ing. František Hajdůch, starosta obce

l POZVÁNKA Přeji Vám všem klidné a pěkné babí léto i celý podzim. Ing. František Hajdůch, starosta obce Vážení spoluobčané, prázdninové měsíce, které bychom letos mohli nazvat letními jen velmi těžko, máme už za sebou. Školáci už opět začínají vstřebávat nové učivo ve školních lavicích a my starší zase rekapitulujeme

Více

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce Vážení spoluobčané, chladné počasí těchto dnů nám neklamně avizuje blížící se předvánoční období a konec dalšího roku. Zároveň je to doba, kdy se ohlížíme co nám právě končící rok přinesl a rekapitulujeme

Více

Ročník XXI. Číslo 2 Duben - Červen 2006 Cena - zdarma

Ročník XXI. Číslo 2 Duben - Červen 2006 Cena - zdarma Ročník XXI. Číslo 2 Duben - Červen 2006 Cena - zdarma http://www.dolni-nemci.cz e-mail: info@dolni-nemci.cz Vážení spoluobčané, blíží se polovina roku, tak je na místě ohlédnutí se za tím, co nám přinesla,

Více

Vážení spoluobčané, 70. výročí osvobození obce. Svatojánské slavnosti NAVALIS v Praze k uctění sv. Jana Nepomuckého

Vážení spoluobčané, 70. výročí osvobození obce. Svatojánské slavnosti NAVALIS v Praze k uctění sv. Jana Nepomuckého Vážení spoluobčané, letní teploty těchto dnů jsou neklamným znamením nastupujícího léta a tím i končící první poloviny roku. Proto je namístě rekapitulace naší letošní činnosti. Podařilo se dokončit práce

Více

Nově zvolené zastupitelstvo obce děkuje všem voličům za projevenou důvěru pro volební období 2014-2018.

Nově zvolené zastupitelstvo obce děkuje všem voličům za projevenou důvěru pro volební období 2014-2018. Vážení spoluobčané, přestože počasí tomu moc nenasvědčuje, pohled do kalendáře nám neomylně ohlašuje blížící se Vánoce a konec roku 2014. Proto je na místě krátké ohlédnutí za tím, čím jsme letos v naší

Více

Dolněmčanský zpravodaj strana 1

Dolněmčanský zpravodaj strana 1 Vážení spoluobčané, je za námi doba dovolených, dětem začala škola a to je neklamným znamením, že podzim je už pomalu tady. Přestože byla doba prozatimního klidu, u nás v obci jsme intenzivně pracovali

Více

Tlumačovské novinky - červen 2006 1 Z DNEŠNÍHO ČÍSLA. Slovo starosty. - Zlatý erb - Hanácký den - Tlumačovští chovatelé - Školní vzdělávání

Tlumačovské novinky - červen 2006 1 Z DNEŠNÍHO ČÍSLA. Slovo starosty. - Zlatý erb - Hanácký den - Tlumačovští chovatelé - Školní vzdělávání Tlumačovské novinky - červen 2006 1 Z DNEŠNÍHO ČÍSLA - Slovo starosty - Zlatý erb - Hanácký den - Tlumačovští chovatelé - Školní vzdělávání Pohled na zatopené Ameriky od Kvasic Z redakce Příspěvky do Tlumačovských

Více

Školní akademie ERVENEC2009 Z OBSAHU: 6 Slovo starosty 12 Košt slivovice 14 Pohádka 2009 16 Setkání seniorů 18 Akce LMK 19 Mladí biatlonisté

Školní akademie ERVENEC2009 Z OBSAHU: 6 Slovo starosty 12 Košt slivovice 14 Pohádka 2009 16 Setkání seniorů 18 Akce LMK 19 Mladí biatlonisté 57 ERVENEC2009 Školní akademie Vážení rodiče, milí hosté! Přejeme Vám jménem všech účinkujících dobrý večer a vítáme Vás na dnešní Akademii, kterou budou slovem provázet Anna Strašáková a David Prechtl.

Více

Dolněmčanský zpravodaj strana 1

Dolněmčanský zpravodaj strana 1 Vážení spoluobčané, přestože letošní zima měla velmi zvláštní průběh a teploty často odpovídaly spíše podzimnímu či jarnímu období, tak teprve nyní končí zimní období i v kalendáři. Příznivé počasí umožnilo

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

Ročník XXVII. Číslo 2 Duben - Červen 2010 Cena - zdarma

Ročník XXVII. Číslo 2 Duben - Červen 2010 Cena - zdarma Ročník XXVII. Číslo 2 Duben - Červen 2010 Cena - zdarma http://www.dolni-nemci.cz e-mail: info@dolni-nemci.cz Vážení spoluobčané, blíží se polovina roku a Vy dostáváte do svých domovů letošní druhé vydání

Více

KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012

KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012 KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012 Kronikářka: Bohumíra Šrámková Starosta: Ladislav Honusek Razítko: Tato kronika obsahuje 111 stran, tj. slovy jednostojedenáct stran. 1 OBSAH 1. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT MĚSTA

Více

Až penalty rozhodly o vítězi

Až penalty rozhodly o vítězi Co najdete v tomto čísle: o Usnesení z jednání zastupitelstva o Vypínání analogového zem. vysílání o 24. ročník Dětských folklórních dnů o Plán kulturních akcí v Liptále o Úspěchy našich občanů ROČNÍK

Více

Výsledky voleb do PSP ČR v Kojetíně

Výsledky voleb do PSP ČR v Kojetíně Ročník VII Číslo 7-8 červenec-srpen 2006 Výsledky voleb do PSP ČR v Kojetíně Z voleb do Poslanecké sněmovny volební komise na MěDDM na Masarykově náměstí Voliči u uren foto: Jana Šimková MĚSTO KOJETÍN

Více

ČERVENEC 2005. Slavnostní projev přednesl kronikář sboru Václav Kalivoda. Ve svém vystoupení

ČERVENEC 2005. Slavnostní projev přednesl kronikář sboru Václav Kalivoda. Ve svém vystoupení 41 V sobotu 18. června byl pro místní sbor dobrovolných hasičů slavnostní den. Slavili totiž 110. výročí svého vzniku. Program toho dne byl pestrý a bohatý. Oslavy začaly výstavou hasičské techniky a to

Více

ZPRAVODAJ. Číslo 10 leden 2006 Obecního úřadu v TUPESÍCH. Jan Kropáč Džbáneček. Věnováno tupeským malérečkám

ZPRAVODAJ. Číslo 10 leden 2006 Obecního úřadu v TUPESÍCH. Jan Kropáč Džbáneček. Věnováno tupeským malérečkám ZPRAVODAJ Číslo 10 leden 2006 Obecního úřadu v TUPESÍCH Původní obecní hospoda U Barmana 1667-1958 Džbánečku maličký které ruce tě vykouzlily ty můj milý? Džbánečku kulatý ty malý prťatý pestře zbarvený

Více

BESEDNÍK. noviny města kravaře. duben 2011 číslo 183. Změny v zámeckém parku str. 4. Máme nejoblíbenější miss str. 7. 100 let ZŠ Kouty. str.

BESEDNÍK. noviny města kravaře. duben 2011 číslo 183. Změny v zámeckém parku str. 4. Máme nejoblíbenější miss str. 7. 100 let ZŠ Kouty. str. noviny města kravaře BESEDNÍK duben 2011 číslo 183 Změny v zámeckém parku str. 4 Máme nejoblíbenější miss str. 7 100 let ZŠ Kouty str. 9 Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás v úvodu dubnového vydání

Více

Obsah zápisu za rok 2005.

Obsah zápisu za rok 2005. Rok 2005 K významným událostem v našem městě patřilo v tomto roce velmi rychlé provádění rekonstrukce budov býv. nemocnice novými majiteli na moderní léčebnu pro dlouhodobě nemocné a její uvedení do provozu

Více

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC 2/09 Vážení spoluobčané, máme za sebou polovinu roku a řada z nás se chystá prožít zaslouženou dovolenou. Dovolte mi, abych Vás v kostce seznámil s projektem, který se týká naší

Více

Generální rekonstrukce KD pokračuje

Generální rekonstrukce KD pokračuje Informační zpravodaj Městského úřadu, Palackého náměstí 133, 539 73 Skuteč ČERVENEC 2007 CENA 5,- Kč Miroslav Florian RANNÍ POBOŽNOST V zahrádce ztřísněné létem jak dětská dlaň na slunce zprudka narážejí

Více

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Starosta ocenil nejúspěšnější žáky a pedagogy V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Řidiči pozor uzavírka. Z dění na radnici

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Starosta ocenil nejúspěšnější žáky a pedagogy V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Řidiči pozor uzavírka. Z dění na radnici V y d á v á m ě s t o U h. B r o d č e r v e n e c 2 0 0 6 č í s l o 1 3-1 4 1 0 K č w w w. u b. c z BRODSKÝ ZPRAVODAJ V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Starosta ocenil nejúspěšnější žáky a pedagogy Řidiči pozor

Více

HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ROČNÍK X V. ( X X XIII) V HOR A ŽĎOV ICÍCH DNE 27. Z Á ŘÍ 2012 ČÍSLO 9 NEPRODE JNÉ

HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ROČNÍK X V. ( X X XIII) V HOR A ŽĎOV ICÍCH DNE 27. Z Á ŘÍ 2012 ČÍSLO 9 NEPRODE JNÉ HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ZÁŘÍ 2012 V y b í r á m e z o b s a h u Charitativní hokejové utkání str. 3 Z radnice str. 5 VOLBY 2012 str. 6 m ě s í č n í k v ě n o v a n ý h o s p o d á ř s k é m u, k u l t u r

Více

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ÚNOR 2015 ČÍSLO 290. Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ÚNOR 2015 ČÍSLO 290. Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3 Přibyslavský O B Č A S N Í K ÚNOR 2015 ROČNÍK XXV ČÍSLO 290 ZDARMA Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3 Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů

Více

Slovo starosty. Výtah z 12. jednání zastupitelstva obce, konaného 24. 11. 2011

Slovo starosty. Výtah z 12. jednání zastupitelstva obce, konaného 24. 11. 2011 foto: www.nejzahradnictvi.cz V poslední době se poměrně často setkáváme ve všech médiích s různými pohledy na naše školství. Dovolte mi, abych i já vyjádřil svůj názor na tuto součást našeho celospolečenského

Více

Panský dvůr v nové roli

Panský dvůr v nové roli ROČNÍK 22 / ČÍSLO 10 ŘÍJEN 2011 CENA 10 Kč Panský dvůr v nové roli Dnešní komplex pozdně renesančních budov v centru města představuje staleté tradice Kunovic, o nichž první písemná zmínka pochází z roku

Více

Vydává obec Tvarožná Ročník 37 číslo 1 leden únor 2009

Vydává obec Tvarožná Ročník 37 číslo 1 leden únor 2009 Vydává obec Tvarožná Ročník 37 číslo 1 leden únor 2009 Prodloužená... Výročí bitvy Obsah Slovo starosty 3 Zajímavosti z obce Informace 4 Další informace 4 203. výročí bitvy u Slavkova 4 Poděkování 5 Kulatá

Více

Provozní Nový Malín s.r.o od července v nových prostorách!!!

Provozní Nový Malín s.r.o od července v nových prostorách!!! Vydává zastupitelstvo Obce Nový Malín Provozní Nový Malín s.r.o od července v nových prostorách!!! 2/2009 Upozorňujeme naše spoluobčany, že stavební firma Obecního úřadu bude od července r. 2009 přemístěna

Více

Přečtěte si: www.mesto-kunovice.cz. ROČNÍK 21 / ČÍSLO 8 SRPEN 2010 CENA 8 Kč

Přečtěte si: www.mesto-kunovice.cz. ROČNÍK 21 / ČÍSLO 8 SRPEN 2010 CENA 8 Kč ROČNÍK 21 / ČÍSLO 8 SRPEN 2010 CENA 8 Kč Přečtěte si: Z usnesení XXII. ZM str. 2 Noví pracovníci MěÚ str. 3 Vandalové na hřišti str. 4 Rozhovor s místostarostkou str. 5-7 Aktuálně ze škol str. 8-9 Přijetí

Více

Jankovská ročenka. rok 2011

Jankovská ročenka. rok 2011 Jankovská ročenka rok 2011 Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vás přivítal na stránkách nové Jankovské ročenky. Máme tu zimní období, venku je ještě velký nečas, a proto je vhodné zbilancovat si předešlý

Více

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY Vážení a milí spoluobčané, než se pustím do bilancování uplynulého času, chtěl bych Vám všem nejprve poděkovat za to, že jste šli k volbám do obecního zastupitelstva, které proběhly

Více