Z činnosti zastupitelstva obce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z činnosti zastupitelstva obce"

Transkript

1 3. ČÍSLO ŘÍJEN 2014 MK ČR E DISTRIBUOVÁNO ZDARMA Z činnosti zastupitelstva obce Prázdninové období bylo pro činnost zastupitelstva naší obce dobou příprav a realizace záměrů ve volebním období Jeho 26. zasedání se konalo v úterý 26. srpna. Ve dvanáctibodovém jednání jsme řešili otázky, které můžeme z hlediska obsahu rozdělit do několika skupin. Po zhodnocení práce vedení obce v předchozím období zastupitelstvo projednalo a schválilo Územní plán obce a Program jejího rozvoje do r Druhou oblastí bylo projednání smluv, podle kterých byly naší obci poskytnuty dotace, jako například dotace od Zlínského kraje ve výši Kč na opravu Kříže z roku 1869 na Újezdech nebo částka Kč od Nadace pro podporu hasičského hnutí v ČR. Další oblastí jednání zasedání zastupitelstva obce bylo projednání smluv o prodeji obecního pozemku, a také smluv o nákupu pozemků do vlastnictví obce, aby se tak narovnaly vlastnické vztahy v souvislosti s rekonstrukcí místní komunikace Újezdy. Čtvrtou část tvořily body programu věnované hospodaření obce, s důrazem na úpravu jejího rozpočtu na následné období tohoto roku. Stalo se již nepsaným pravidlem pro práci současného vedení obce, že prvořadá pozornost v hodnocení práce obce je věnována investiční výstavbě. A nebylo tomu jinak ani v tomto Cesta nad Chrástků Cesta od Jána hodnoceném období. Zvláštností bylo, že v centru pozornosti vedení obce nebyly vlastní investiční akce, ale realizace těch staveb, které pro nás provádí jiné státní orgány. Byla to pokračující výstavba dvou hlavních polních cest směrem k Mistřicím a ve Lhotce ke sv. Janu, která byla realizovaná v rámci pozemkových úprav podle plánu společných zařízení. Vedení obce chce touto cestou poděkovat občanům bydlícím v těch částech Hradčovic nebo Lhotky, které byly v době navážení kamene a zhotovování asfaltového koberce na těchto komunikacích nejvíce zatěžovány hlukem a provozem nákladních aut při dopravě techniky a materiálu. V měsíci říjnu zde budou prováděny dokončovací práce. Ty sestávají z úprav krajnic vozovky, hloubení příkopů a následné výsadby stromů podél těchto komunikací. V investiční oblasti byla pozornost věnována přípravě dalších staveb pro příští rok, a to druhé etapě výstavby chodníku vedoucího od mateřské školy do lokality Padělky a nového parkoviště u hřbitova. Pracemi navíc, se kterými se původně v letošním roce nepočítalo, byla oprava vnější fasády a natření střechy na kapličce Panny Marie Lurdské v Súhradách, která byla poškozena vandaly, a dále pak výměna posezení u rozhledny ve Lhotce, které bylo doplněno o nové lavice u Kříže z r na Újezdech. Obec rovněž reagovala na možnost získání dotace v případě škol a školských zařízení od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a podala žádost směřující k finančnímu zabezpečení připravované přístavby budovy základní školy a vnitřních úprav jejího přízemí. Po provedení terénních úprav krajnic nových polních cest připravuje obec instalaci směrníků a naučných tabulí nové naučné stezky Po hranici devíti katastrů. Na stezku bude možné se vydat z Hradčovic směrem do Chrástky a dále k Mistřicím, v případě Lhotky směrem ke sv. Janu a dále k památnému stromu hrušce nad sv. Janem. Další tematická tabule bude umístěna v blízkosti nejvyššího bodu Prakšické vrchoviny Rovné hory. Měsíce letních prázdnin jsou kromě dovolených i obdobím příprav a konání různých kulturních a společenských akcí. Nejinak tomu bylo i letos. Poprvé se členové volejbalového spolku ujali akce pořádané hlavně pro děti na ukončení prázdnin dovolím si dodat, že velmi zdařilé, nápadité a pro děti a i přítomné rodiče všestranně pestré. S větším důrazem na společenskou stránku se pak tradičně konalo poslední srpnovou neděli setkání občanů Uherskobrodska, a to na místě, kde stával zámek Pepčín. Akci organizovalo společně město Uh. Brod a obce Drslavice, Hradčovice, Veletiny a Vlčnov. strana 2

2 Z činnosti zastupitelstva obce Křížek Újezdy strana 1 V sobotu 23. srpna se z aktivity členů SDH Lhotka u místní kaple sv. Barbory konala u příležitosti 60. výročí založení tohoto sboru děkovná mše svatá a předání praporu, který lhotským hasičům věnovala obec. Poprvé, a to v neděli 10. srpna, se pak na hřišti v Hradčovicích, díky členům SDH Hradčovice, uskutečnila hasičská soutěž O pohár starosty obce, řadící se do systému okresní hasičské soutěže, v níž družstvo SDH Hradčovice v letošním roce obsadilo 3. místo. Organizačně nejnáročnější a rozsahem největší kulturní a společenskou akcí byl Festival folklórní a lidové hudby, který se konal ve dnech 6. a 7. září 2014 v družební obci Kátlovce (SR). Naši obec zde reprezentovaly tyto soubory: DH Hradčovjanka, Mužský pěvecký sbor a dívčí skupina FS Veleťánek. Této akci se věnuje samostatný článek těchto Listů. Akce byla velmi zdařilá, plná dobrosrdečnosti, pohostinnosti a přátelství, provázená pocitem skutečné družby, který byl patrný z každého setkání s občany této slovenské vesnice. Kulturní a společenskou událostí, která se konala v našem regionu a které se i naše obec tradičně účastní, byly Slovácké slavnosti vína a otevřených památek konané ve dnech září v Uherském Hradišti. Prezentace naší obce na těchto slavnostech ležela letos zejména na bedrech DH Hradčovjanky doprovázející i celý Mikroregion Dolní Poolšaví v průvodu krojovaných účastníků slavností a následně i vystupující v programu našeho regionu. Všem, kteří podpořili účast naší obce v Uh. Hradišti, patří poděkování. Pro činnost obecního úřadu byly měsíce srpen a září i obdobím přípravy na nadcházející komunální volby. Chci konstatovat, že i v této oblasti práce obecního úřadu byly všechny úkoly vyplývající ze zákonných norem a předpisů splněny. Stejně tak i úkoly připadající obecnímu úřadu spjaté se zahájením školního roku v našich dvou školách, ve škole základní a škole mateřské. V sobotu 20. září se pak konalo v pořadí již druhé letošní vítání nových občánků naší obce. starosta obce Ocenění hospodaření obce za rok 2013 Společnost CRIF Czech Credit Bureau, a.s., zabývající se hodnocením hospodaření obcí a měst ČR, ohodnotila výsledky hospodaření obce Hradčovice za rok 2013 nejvyšším iratingovým stupněm A a v této souvislosti udělila naší obci čestný Certifikát. Stupeň A prokazuje vynikající finanční stabilitu ekonomických ukazatelů, v nichž Hradčovice velmi výrazně převyšují rámec obcí se srovnatelným počtem obyvatel. Podle analýz provedených společností CRIF Czech Bureau, a.s., poskytují navíc ekonomické podmínky regionu a okolní prostředí obci velmi dobré podmínky pro její další rozvoj. Obec Hradčovice byla v rámci hodnocení zařazena do kategorie obcí, které mají obyvatel. Z celkového počtu obcí v okrese Uherské Hradiště pak dosáhla hodnocení iratingovým stupněm A jako jediná. V celém Zlínském kraji tak tomu bylo pouze u 1,7% obcí. Hodnocení vychází z rozpočtových a účetních výkazů obce, vybraných dat Českého statistického úřadu a z dalších nefinančních ukazatelů, jako např. z míry nezaměstnanosti v okrese Uherské Hradiště, úrovně podnikatelské aktivity v tomto okrese, z průměrné mzdy ve Zlínském kraji apod. Reflektuje celkový vývoj ukazatelů hospodaření obce za poslední tři roky a společnost CRIF Czech Credit Burelu, a.s., jej zpracovává každoročně pro všechny obce a města v ČR, a to již od roku K tomuto hodnocení lze dodat, že pro naši obec je ideální zpětnou vazbou, která je jednak důkazem nezávislého hodnocení hospodaření obce za dané období a zároveň i nástrojem informací o tom, jak dále pokračovat při sestavování rozpočtu obce na další rok, v zájmu jejího efektivního hospodaření. J. Popelka Hradčovjané se i letos zúčastnili dne 13. září Slavností vína v Uherském Hradišti. Vytrvali navzdory špatnému počasí. 2

3 Historie a Moderna projekt přeshraniční spolupráce obcí Kátlovce a Hradčovice Spolupráce naší obce s obcí Kátlovce (SR), mající své kořeny již v roce 2011, vyústila v červnu tohoto roku projektem přeshraniční spolupráce, který pod názvem Historie a Moderna podepsali starostové obou obcí v červnu tohoto roku při jejich setkání v Hradčovicích. Jeho vyvrcholením byl Festival folklórní a lidové hudby konaný ve dnech 6. a 7. září 2014 v Kátlovcích. Hradčovice zde reprezentoval Mužský pěvecký sbor, DH Hradčovjanka a dívčí skupina FS Veleťánek. Festival byl slavnostně zahájen v sobotu 6. září 2014 v hodin projevy starostů obou obcí. Poté následovala vystoupení dalších účinkujících, a to dechových hudeb a dále ženských, mužských i smíšených pěveckých sborů. Na závěr tohoto bloku prvního dne festivalu pak vystoupila DH Hradčovjanka. V úvodu téměř hodinového koncertu spolu s ní zazpívaly mužské sbory obou obcí píseň Zpívali mužáci, která se tak stala doslova národní písní, a jako taková musela být opakovaně zpívána i následný den. Sobotní večer patřil taneční zábavě, na které až do brzkého rána pro početné domácí i přespolní návštěvníky hrála a zpívala Hradčovjanka. Nedělní program festivalu byl zahájen dopolední mší svatou konanou v místním kostele Ducha svatého. Po předchozí domluvě s duchovním správcem kátlovské farnosti, Otcem Pavlem, bylo ujednáno, že při této mši svaté bude zpívat náš mužský pěvecký sbor. A vzhledem k tomu, že neděle 7. září zde byla svátkem jména Panny Marie, zpívali hradčovští mužáci moravské mariánské písně, a to nejenom při mši svaté, ale i po jejím skončení. Potěšitelnou pro naše zpěváky pak byla radost, se kterou návštěvníci mše svaté toto zpívání přijali a odměnili ovacemi i veřejným poděkováním. Společný oběd mužských sborů se starosty obou obcí jakoby byl předzvěstí projevu další spolupráce, družby a kamarádství tak charakteristického i pro nedělní odpolední část festivalu. Ta byla věnována vystoupením dětských souborů, která však začala až poté, co společně zazpívané lidové písničky mužskými sbory z Hradčovic a Kátlovců Zpívali mužáci, Mikulecká dědina a Když jsem šel z Hradišťa navodily tu správnou folklórní atmosféru. K ní svým vystoupením přispěla i dívčí skupina FS Veleťánek, jež své pásmo, plně souhlasné s názvem projektu, završila brazilským tancem Samba. Projekt Historie a Moderna se nestal jen projektem folklórní a lidové hudby. Je i projektem spolupráce spolků a organizací působících v obou obcích, spolupráce samotných občanů. Podoby této spolupráce jsou zachyceny na stovkách fotografií. Smysl projektu vyjadřují i příspěvky autorů uveřejněné v bulletinu, který byl vydán za tímto účelem. Prezentují ho nejen loga a tematické tabule k tomu vytvořené, ale i televizí zpracovaná DVD nahrávka. Finanční prostředky vynaložené na daný projekt, které z pohledu naší obce dosáhnou zhruba částky Kč, budou z 85 % kryty z dotace Evropské unie, z Programu přeshraniční spolupráce SR ČR A hodí se již dnes zdůraznit, že nebyly vynaloženy nadarmo. Mužský pěvecký sbor 3

4 60 let SDH Lhotka Lhotští hasiči oslavili 60. výročí svého založení děkovnou mší sv. u kapličky ve Lhotce v sobotu 23. srpna Starosta obce přede mší předal sboru dar od vedení obce nový prapor s pamětní stuhou, který následně požehnal pan farář Zdeněk Klimeš. Starosta sboru Stanislav Zemek po mši ocenil drobnými upomínkovými předměty práci zasloužilých členů sboru z generace nastoupivší po zakladatelích sboru. Všichni přítomní pak mohli využít připravené posezení k občerstvení a poslechu písní v podání DH Hradčovjanka. Slavnostního odpoledne se zúčastnili i zástupci DHZ z Kátlovců. SDH Lhotka Rozloučení s prázdninami V sobotu 30. srpna jsme ve Chrástce uspořádali rozloučení s prázdninami. Akce byla pro děti všeho věku, ale i pro maminky a babičky, které se zapojily do soutěže O nejlepší koláč. Na stanovištích si soutěžící mohli vyzkoušet například střelbu ze vzduchovky, lezení po pivních bednách, ale také prověřit své znalosti v poznávání bylinek. Za splnění úkolů čekala na všechny sladká odměna. Po projítí stanovišť děti ochutnávaly a hodnotily koláče. Z pěti soutěžních koláčů, které byly všechny výborné, vyhrál karamelový řez paní Veroniky Jančové. Tečkou na konec bylo malování na obličej, které zajistila Lenka Mikulcová. Díky hezkému počasí se akce vydařila na výbornou. Děti i dospělí se dobře bavili. Všem, kteří se na této akci podíleli, moc děkujeme. Za rok ahoj! Volejbalový klub Hradčovice Hasičská soutěž Dne 10. srpna se do Hradčovic sjeli účastníci Velké Ceny okresu Uherské Hradiště. Konal se tu první ročník závodu v požárních útocích: O pohár starosty obce Hradčovice. Na startovní listinu se zapsalo 12 družstev mužů, mezi nimi i družstvo DHZ z družební obce Kátlovce a 4 družstva žen. V konečném pořadí se domácí družstvo Hradčovic umístilo na 3. místě. Pro dospělé návštěvníky, kteří přišli podpořit hasiče, bylo připraveno občerstvení a pro ty dětské malování na obličej. KARAMELOVÝ ŘEZ Těsto: 20 dkg Hery, 20 dkg moučkového cukru, vanilkový cukr, 5 žloutků utřeme do pěny, přilejeme 1 dl mléka, vyšleháme. Do 12 dkg prosáté hladké mouky přidáme 3 lžíce kakaa, ½ prášku do pečiva, 12 dkg na hrubo nasekaných ořechů a smícháme. Vše zpracujeme v hustou hmotu, do které nakonec vmícháme sníh z pěti bílků. Pečeme ve středně vyhřáté troubě cca min. Krém: Uvaříme Salko a vychladlé vyšleháme s 25 dkg másla. Na závěr můžeme na ozdobu pokropit čokoládou a dáme do ledničky ztuhnout. 4

5 Opět do školičky Po prázdninách je tu opět nový školní rok a prázdné třídy Zajíčků a Veverek se těšily na nové děti. Děti byly přivítány loutkovým divadlem a malé nováčky ještě čeká pasování na školkáčky. Starší třída Veverek bude opět třídou v přízemí, kde se bude dětem věnovat paní ředitelka Lenka Hřibová společně s paní učitelkou Andreou Mikulcovou. V horní třídě malých zajíčků na děti čekají paní učitelky Lucie Švehlová a Nancy Brychlecová. V tomto školním roce je kapacita školky naplněna a třídu Veverek bude navštěvovat 18 dětí a třídu Zajíčků 28 dětí. V letošním školním roce budou o naše plná bříška pečovat paní kuchařky Marie Střelcová, Jana Pöschlová, Lenka Slunečková a Dagmar Mahdalová, a o školičku a čistotu v ní se postará paní školnice Jana Janisíková. MŠ Moje prázdniny Letos jsme sice nebyli na žádné dovolené, ale i tak jsme měli moc hezké prázdniny. Když bylo venku hezky, jezdili jsme se koupat do Hluku a stanovali jsme s babičkou a dědečkem v Klusinci. Byli jsme také na výletě v Trenčíně. Navštívili jsme zde hrad, ale protože průvodkyně mluvila slovensky, některým výrazům jsem nerozuměla. Z rozhledny u hradu byl krásný výhled na celé město a bratr si zde koupil turistickou známku. Při zpáteční cestě jsme se chtěli zastavit ještě na hradě v Čachticích, ale ten byl bohužel uzavřen, jelikož právě probíhaly slavnosti spojené s 400letým výročím úmrtí čachtické paní. Byli jsme také u babičky a dědečka, se kterými jsme strávili odpoledne v Aquaparku v Uherském Hradišti. Následující den nás čekalo velké překvapení. Babička s dědečkem si koupili nového pejska a já s bratrem jsme ho pojmenovali Azor. Letošní prázdniny byly opravdu moc hezké a už se těším na ty příští. Anna Omelková, 4. třída ŠKOLA Naše malá školička je už velká holčička. První až pátou třídu má, odpoledne odcházíme, pá, školičko, pá. Bezva v ní kroužky bývají, zábavu v sobě mívají. V každé třídě je tabulí pět a v každé je rozkvetený nějaký květ. Z diktátů nosíme jedničky, ve třídě zaléváme kytičky. Hola, hola, škola volá, Jen z ní vyjdeme, hned jsme doma. žáci 4. třídy Zahájení školního roku 2014/2015 v Základní škole Hradčovice V pondělí 1. září jsme za účasti pana starosty slavnostně přivítali naše nové žáčky a jejich rodiče. V tělocvičně školy se sešlo celkem 27 prvňáčků, kteří budou po dvaceti pěti letech opět rozděleni do dvou tříd. Do 1. A nastoupilo 13 dětí z Drslavic a Veletin, v 1. B se sešlo 14 žáčků z Hradčovic a Lhotky. Pedagogický sbor se rozšířil o novou posilu Janu Hlaváčovou. Doufáme, že nejen pro nové školáky, ale i pro ty stávající, bude tento školní rok úspěšný a plný hezkých zážitků. ZŠ 5

6 Informace o způsobu hlasování ve volbách do zastupitelstev obcí ve dnech 10. a 11. října 2014 Volby do zastupitelstev obcí se konají ve dvou dnech, v pátek dne 10. října 2014 od hodin do hodin a v sobotu dne 11. října 2014 od 8.00 hodin do hodin. Úprava hlasovacího lístku (dle zákona 491/2001 o volbách do zastupitelstev obcí, odst. 1 6) Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacího lístku, vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Pokud se volič neodebere do tohoto prostoru, nebude mu hlasování umožněno. V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků volič může hlasovací lístek upravit jedním z uvedených způsobů: Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební strany pouze jednu volební stranu. Tím je dán hlas kandidátům této volební strany v pořadí dle hlasovacího lístku v počtu, kolik činí počet členů zastupitelstva obce, který má být v obci volen. Pokud by byla označena tímto způsobem více než jedna volební strana, byl by takový hlas neplatný. Označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje, a to z kterékoli volební strany, nejvýše však tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být zvoleno. Počet členů zastupitelstva, který má být v obci zvolen, je uveden v záhlaví hlasovacího lístku. Pokud by bylo označeno tímto způsobem více kandidátů, než je stanovený počet, byl by takový hlas neplatný. Kromě toho lze oba způsoby, popsané v předchozích bodech, kombinovat, a to tak, že lze označit křížkem jednu volební stranu a dále v rámečku před jménem kandidáta další kandidáty, pro které hlasuje, a to v libovolných samostatných sloupcích, ve kterých jsou uvedeny ostatní volební strany. V tomto případě je dán hlas jednotlivě označeným kandidátům. Z označené volební strany je dán hlas podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu volených členů zastupitelstva obce. Pokud má být voleno např. 11 členů zastupitelstva a je označena volební strana s 11 kandidáty a kromě toho 5 kandidátů individuálně ze sloupců dalších volebních stran, je dáno označené volební straně 6 hlasů, a to pro kandidáty na prvních šesti místech. Pokud by byla tímto způsobem označena více než jedna volební strana nebo více kandidátů, než je stanovený počet, byl by takový hlas neplatný. Po úpravě vloží volič hlasovací lístek do úřední obálky. Pokud volič neoznačí na hlasovacím lístku ani volební stranu, ani žádného kandidáta, hlasovací lístek nevloží do úřední obálky, hlasovací lístek přetrhne nebo vloží do úřední obálky několik hlasovacích lístků do téhož zastupitelstva, je jeho hlas neplatný. Způsob hlasování Po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacího lístku hlasuje volič tak, že úřední obálku vloží před okrskovou volební komisí do volební schránky. Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu, anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho upravit a vložit do úřední obálky, a popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky. A poděkování Redakce Hradčovských listů děkuje všem přispěvatelům za spolupráci v uplynulém volebním období. Současně děkuje i občanům za věrnost a vyjadřuje naději, že v dalších čtyřech letech se bude rozvíjet obec i její zpravodaj. Naši jubilanti Druhé letošní vítání občánků se uskutečnilo v sobotu 20. září Antonie Kadlčíková, Hr let Růžena Hrubošová, Hr let Anna Daňková, Lh let Jan a Jarmila Poláškovi, Hr let manželství Marie Šišáková, Lh let Vlasta Došková, Lh let Hradčovské listy, zpravodaj pro občany Hradčovic a Lhotky. Vydává Obec Hradčovice, odpovědní redaktoři Petr Zemek, Josef Hruboš a Pavel Moštěk za spolupráce Jany Chrástkové. Podepsané příspěvky zasílejte em na adresu nebo odevzdávejte v kanceláři obecního úřadu. 6

Z činnosti zastupitelstva obce

Z činnosti zastupitelstva obce 3. ČÍSLO ŘÍJEN 2013 MK ČR E 19419 DISTRIBUOVÁNO ZDARMA Sběrný dvůr Záměr vedení obce na další zkvalitnění sběru tříděného komunálního odpadu vyústil koncem září tohoto roku v otevření sběrného dvoru, který

Více

Stavba Dobrá roz ífiení spla kové kanalizace bude pokraãovat

Stavba Dobrá roz ífiení spla kové kanalizace bude pokraãovat Žehnání praporu hasičů a sochy sv. Floriána bylo spolu s Velkou doberskou největší událostí konce letošního léta.

Více

Přečtěte si: www.mesto-kunovice.cz. ROČNÍK 21 / ČÍSLO 8 SRPEN 2010 CENA 8 Kč

Přečtěte si: www.mesto-kunovice.cz. ROČNÍK 21 / ČÍSLO 8 SRPEN 2010 CENA 8 Kč ROČNÍK 21 / ČÍSLO 8 SRPEN 2010 CENA 8 Kč Přečtěte si: Z usnesení XXII. ZM str. 2 Noví pracovníci MěÚ str. 3 Vandalové na hřišti str. 4 Rozhovor s místostarostkou str. 5-7 Aktuálně ze škol str. 8-9 Přijetí

Více

l POZVÁNKA Přeji Vám všem klidné a pěkné babí léto i celý podzim. Ing. František Hajdůch, starosta obce

l POZVÁNKA Přeji Vám všem klidné a pěkné babí léto i celý podzim. Ing. František Hajdůch, starosta obce Vážení spoluobčané, prázdninové měsíce, které bychom letos mohli nazvat letními jen velmi těžko, máme už za sebou. Školáci už opět začínají vstřebávat nové učivo ve školních lavicích a my starší zase rekapitulujeme

Více

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / ŘÍJEN 2014

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / ŘÍJEN 2014 HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / ŘÍJEN 2014 Foto: Michal Šafus str. 3 DEN PRAHY 15 PŘEDÁNÍ HASIČSKÉHO VOZU Tisková zpráva Městské části Praha 15 ke kolapsu dopravy dne

Více

KŘIŽANOVICKÝ ZPRAVODAJ I/2007

KŘIŽANOVICKÝ ZPRAVODAJ I/2007 Akce na rok 2007 10. 2. Tradiční ostatky 9. 4. Velikonoční pomlázka 19. 5 Babské hody hrají Žadovjáci 25. 5. Nočník 2007 23. 6. Oslavy 80. výročí založení oddílu kopané a 110. výročí TJ Sokol v naší obci

Více

BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ

BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ NEJLEPŠÍ OBECNÍ ZPRAVODAJ ROKU 2013 VÍTĚZ CELOREPUBLIKOVÉ SOUTĚŽE O NEJLEPŠÍ OBECNÍ A MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ Milí spoluobčané, přijměte od nás, od celého zastupitelstva,

Více

říjen 2006 * ročník 12* číslo 2 qséj Vydává Obecní úřad v Batňovicích neprodejné

říjen 2006 * ročník 12* číslo 2 qséj Vydává Obecní úřad v Batňovicích neprodejné říjen 2006 * ročník 12* číslo 2 qséj Vydává Obecní úřad v Batňovicích neprodejné OHLÉDNUTÍ A už je to zase tady. Čtyři roky uplynuly jako voda a my občané - voliči zase půjdeme s volebními lístky zvolit

Více

3/2012 ČTVRTLETNÍK OBCE LUŽICE. Vesnice Jihomoravského kraje roku 2009 LUŽICKÝ ZPRAVODAJ

3/2012 ČTVRTLETNÍK OBCE LUŽICE. Vesnice Jihomoravského kraje roku 2009 LUŽICKÝ ZPRAVODAJ LUŽICKÝ ZPRAVODAJ 3/2012 ČTVRTLETNÍK OBCE LUŽICE Vesnice Jihomoravského kraje roku 2009 Slovo starosty ZNEČIŠŤOVÁNÍ KANALIZACE Foto na titulní stránce: Jana Králová Foto na této straně: Ing. Jaroslav Kreml

Více

Oucmanický zpravodaj leden 2014

Oucmanický zpravodaj leden 2014 Leden 24. 1. 2014 Kalendář akcí 1. pololetí 2014 Hasičský ples SDH Leden Přednáška o zdraví p. Opat Seniorský klub Únor Zpívání s harmonikou Seniorský klub Únor Beseda nad kronikou Seniorský klub Únor

Více

Liptál - vesnice roku 2006

Liptál - vesnice roku 2006 V dnešním čísle najdete: Červenec - Září 2010 Liptál - vesnice roku 2006 Z jednání zastupitelstva Závěrečná zpráva starosty Povodňová sbírka Kominické služby v obci Digitalizace České televize Slovo na

Více

ZPRÁVY Z BENÁTECKÉ RADNICE

ZPRÁVY Z BENÁTECKÉ RADNICE ZPRAVODAJ BENÁTECKA číslo 7 ročník: 33 cena: 10 Kč 8. července 2009 V tomto čísle najdete: Rozpočtový výhled str. 6 ZŠ, MŠ str. 8 12 MO ČRS 1919 2009 str. 20 21 Sport str. 28 32 Carborundum Electrite a.s.

Více

ROČNÍK XII. ČÍSLO 3 ČTVRTLETNÍK ZÁŘÍ 2010. Foto z posledního zasedání obecního zastupitelstva v tomto volebním období. J. Holek

ROČNÍK XII. ČÍSLO 3 ČTVRTLETNÍK ZÁŘÍ 2010. Foto z posledního zasedání obecního zastupitelstva v tomto volebním období. J. Holek ROČNÍK XII. ČÍSLO 3 ČTVRTLETNÍK ZÁŘÍ 2010 Foto z posledního zasedání obecního zastupitelstva v tomto volebním období. J. Holek SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2010 1 Vážení spoluobčané, čas podzimní nás, myslím,

Více

Bořetické LISTY. Veselo hody!

Bořetické LISTY. Veselo hody! Bořetické LISTY ČERVENEC 2015 Číslo 2 Veselo hody! 1. stárkovský pár: Michal Bureš a Marika Kobzová 2. stárkovský pár: Marek Herůfek a Aneta Petrásková 3. stárkovský pár: Tomáš Bukovský a Jana Dofková

Více

19 / X. 8. října 2010 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč OTÁZKY PRO VOLEBNÍ LÍDRY:

19 / X. 8. října 2010 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč OTÁZKY PRO VOLEBNÍ LÍDRY: 19 / X. 8. října 2010 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč REKORDNÍ Lanškroun má otevřeno! - str. 3 MARIONETY s.r.o. Nová premiéra studentského divadelního spolku Škeble - str. 13 SPOLEČENSKÁ

Více

časopis městské části Praha Slivenec

časopis městské části Praha Slivenec SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec Slivenecký vánoční jarmark 1 2013 V sobotu 15. 12. se Slivenec probudil do ledového království. Mrazivé dny první prosincové dekády vystřídalo

Více

Fryštácká čarodějnice ve svém věšteckém salónu

Fryštácká čarodějnice ve svém věšteckém salónu 6 vydává Město Fryšták ročník XIX číslo 6 červen 2009 cena 10 Kč Fryštácká čarodějnice ve svém věšteckém salónu / foto Pavel Nášel 1. červen Mezinárodní den dětí Přejeme všem dětem k jejich svátku radost,

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

7 8 / 2014. REDAKCE BRODSKÉHO ZPRAVODAJE PŘEJE SVÝM ČTENÁŘŮM KRÁSNÉ LÉTO foto: Elen Sladká

7 8 / 2014. REDAKCE BRODSKÉHO ZPRAVODAJE PŘEJE SVÝM ČTENÁŘŮM KRÁSNÉ LÉTO foto: Elen Sladká VYDÁVÁ MĚSTO UHERSKÝ BROD ČERVENEC A SRPEN 2014 ZDARMA WWW.UB.CZ 7 8 / 2014 BRODSKÝ ZPRAVODAJ REDAKCE BRODSKÉHO ZPRAVODAJE PŘEJE SVÝM ČTENÁŘŮM KRÁSNÉ LÉTO foto: Elen Sladká KULTURNÍ FOTOGALERIE Vlasta

Více

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Dům dětí a mládeže slavil čtyřicítku V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Informace k volbám. Gymnázium zve na oslavy výročí

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Dům dětí a mládeže slavil čtyřicítku V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Informace k volbám. Gymnázium zve na oslavy výročí V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d k v ě t e n 2 0 0 6 č í s l o 1 0 5 K č w w w. u b. c z BRODSKÝ ZPRAVODAJ V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Dům dětí a mládeže slavil čtyřicítku Informace k volbám Gymnázium

Více

Až penalty rozhodly o vítězi

Až penalty rozhodly o vítězi Co najdete v tomto čísle: o Usnesení z jednání zastupitelstva o Vypínání analogového zem. vysílání o 24. ročník Dětských folklórních dnů o Plán kulturních akcí v Liptále o Úspěchy našich občanů ROČNÍK

Více

Jankovská ročenka. rok 2011

Jankovská ročenka. rok 2011 Jankovská ročenka rok 2011 Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vás přivítal na stránkách nové Jankovské ročenky. Máme tu zimní období, venku je ještě velký nečas, a proto je vhodné zbilancovat si předešlý

Více

Výstava krojů Dolního Poolšaví

Výstava krojů Dolního Poolšaví ROČNÍK 24 10/2013 Výstava krojů Dolního Poolšaví CENA 10 Kč Území Mikroregionu Dolní Poolšaví nazývají obyvatelé hornatějších východních částí Slovácka uherskohradišťským Dolňáckem. Některými projevy tradiční

Více

Sníh se ztratil do neznáma, odnesl s sebou zimní čas, ptáčci jsou tu opět s námi, zázrak jara přijde zas. Hana Polášková

Sníh se ztratil do neznáma, odnesl s sebou zimní čas, ptáčci jsou tu opět s námi, zázrak jara přijde zas. Hana Polášková 3 vydává Město Fryšták ročník XVIII číslo 3 březen 2008 cena 10 Kč Jaro je tady... Má-li se člověk stát člověkem, musí se vzdělat. J. A. Komenský Jménem Zastupitelstva města Fryštáku i jménem svým přeji

Více

zima OBSAH RYCHLÉ INFORMACE www.obec-kunovice.cz MK ČR E 20196 04/2014 (výběr)

zima OBSAH RYCHLÉ INFORMACE www.obec-kunovice.cz MK ČR E 20196 04/2014 (výběr) zima 2014 MK ČR E 20196 04/2014 RYCHLÉ INFORMACE Vážení čtenáři, milí spoluobčané, jménem redakční rady, ale také jménem celého obecního úřadu a zastupitelstva, bychom Vám chtěli popřát krásné Vánoce,

Více

Panský dvůr v nové roli

Panský dvůr v nové roli ROČNÍK 22 / ČÍSLO 10 ŘÍJEN 2011 CENA 10 Kč Panský dvůr v nové roli Dnešní komplex pozdně renesančních budov v centru města představuje staleté tradice Kunovic, o nichž první písemná zmínka pochází z roku

Více

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ Ročník 7 / 2014 Číslo 1 VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ se budou konat: v pátek 10.10.2010 od 14.00 do 22.00 hodin v sobotu 11.10.2010 od 8.00 do 14.00 hodin v zasedací místnosti OÚ. DEBATA S KANDIDÁTY v

Více

prvňáčky letos otevíráme tři třídy. Doufám, že se jim u nás bude líbit, říká zástupkyně ředitele školy Iva Přasličáková.

prvňáčky letos otevíráme tři třídy. Doufám, že se jim u nás bude líbit, říká zástupkyně ředitele školy Iva Přasličáková. Kde najdete tu svou? Frýdlant nad Ostravicí Lhotka, Metylovice Baška Pržno Čeladná, Janovice Malenovice Pstruží Ostravice Kunčice p. O., Staré Hamry Bílá kultura Zpravodaj pro 13 obcí str. 2, 3 str. 4

Více

ROK 2011. S údery hodin oznamující příchod roku 2011 vstoupila do života lidí v Česku řada změn. A týkají se prakticky každého.

ROK 2011. S údery hodin oznamující příchod roku 2011 vstoupila do života lidí v Česku řada změn. A týkají se prakticky každého. ROK 2011 Jaké změny nás čekají v roce 2011? S údery hodin oznamující příchod roku 2011 vstoupila do života lidí v Česku řada změn. A týkají se prakticky každého. PLATY Od ledna se zásadně změnilo odměňování

Více

ČERVENEC SRPEN 7,8/2013. Ve Výstavním sále MKZ uvidíte: Česká krajina výstava obrazů Doc. Vladimíra Mencla do 31.7.

ČERVENEC SRPEN 7,8/2013. Ve Výstavním sále MKZ uvidíte: Česká krajina výstava obrazů Doc. Vladimíra Mencla do 31.7. z městského úřadu - Ohlédnutí za děním ve městě - ze základní školy - Ekokoutek - Léto v Bělé plné kultury - společenská rubrika - ze sportu a spolkové činnosti ČERVENEC SRPEN 7,8/2013 Ve Výstavním sále

Více