1. Zdravotní a sociální problém, který se snažíme zlepšit Co je autismus, respektive PAS Epidemiologie...3

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Zdravotní a sociální problém, který se snažíme zlepšit...3. 1.1 Co je autismus, respektive PAS...3. 1.2 Epidemiologie...3"

Transkript

1

2 Obsah: 1. Zdravotní a sociální problém, který se snažíme zlepšit Co je autismus, respektive PAS Epidemiologie Náš přístup, používaná metoda ABA Úvodní slovo Poslání a cíle obecně prospěšné společnosti Přehled činnosti v roce Záměry organizace Hospodaření společnosti Účetní závěrka Struktura nákladů a výnosů Organizační struktura Kontakty...18 Příloha č.1 Certifikát o ukončení ABA výcviku...19 Příloha č.2 Certifikát o ukončení ABA výcviku

3 1. Zdravotním a sociálním problémem, který se snažíme zlepšit, je autismus, přesněji poruchy autistického spektra, neboli PAS. 1.1 Co je autismus Autismus, respektive PAS, je vrozená vývojová porucha některých mozkových funkcí, která se ne vždy musí projevit. V některých případech dochází k propuknutí PAS (porucha autistického spektra) až spouštěčem vyvolaným něčím z vnějšího prostředí. Jinými slovy, dítě se narodilo s predispozicí, která je aktivována nějakým vnějším vlivem. Propuknutí PAS způsobuje ztíženou schopnost dítěte porozumět tomu, co vidí, slyší, prožívá. U každého člověka žijícího s diagnózou PAS se projevují symptomy jiným způsobem, jejich závažnost a intenzita se výrazně liší u jednotlivých případů. Nicméně, u všech se projevují do větší či menší míry deficity v oblastech sociální komunikace, sociální interakce a sociální imaginace. Mnozí mají problémy s jakoukoli komunikací, smyslovou integrací, motorikou a jakoukoli hrou, a tak často dochází k uzavření se do svého vnitřního světa, k sebestimulaci a rigidní, stále se opakující činnosti a k problémovému chování. Autismus je také způsob bytí vnímání světa smysly, které mají špatně nastavený filtr, nervový systém nestíhající nebo neschopný zpracovávat přijímané vjemy a informace, neurotransmitery neposílající dostatečně rychle nebo vůbec signály z jedné části mozku do druhé. Svět se tak mnohdy stává pouhým shlukem osob, míst a událostí. 1.2 Epidemiologie Počet hlášených případů z nejasných důvodů narůstá. Na jedné straně se spekuluje o možné úloze škodlivých látek z prostředí, na druhé straně za tímto nárůstem může být větší povědomí lékařů o tomto onemocnění a větší pozornost, kterou rodiče svým dětem v dnešní době věnují. Srovnávací metastudie nicméně ukazují, že ani součet těchto vlivů nevysvětluje pandemický nárůst z posledních let - studie, kterou zveřejnila počátkem roku 2013 americká zdravotnická organizace CDC, konstatuje, že poměr autistických dětí ke zdravým je 1:50. V Evropě se obvykle uvádí poměr mezi 1:106 (Velká Británie 2009) a 1:150 (Francie 2010), avšak srovnání hodnot výskytu je nemožné, protože státy mají různé metodiky výpočtů, zahrnují do nich různé typy diagnóz a mají různě nastavené věkové hranice. 3

4 2. Náš přístup, používaná metoda ABA (aplikovaná behaviorální analýza) Při práci s klientem používají terapeuti zejména principy aplikované behaviorální analýzy (ABA), prvky z logopedie, ergoterapie a fyzioterapie. Zohledňují rodinné poměry, individualitu dítěte, jeho emoce a pohnutky. Do terapie začleňují rodiče a ostatní rodinné příslušníky, asistenty a učitele ve školách, aby se učené dovednosti generalizovaly do běžného života. Terapie ABA je prakticky ověřená dlouholetým používáním a rozvojem a její účinnost byla potvrzena i vědeckými studiemi. Například v Kalifornii je financována státem a/nebo zdravotními pojišťovnami a tomu samozřejmě odpovídá úroveň péče, výzkumu i vzdělávání odborníků. Jak konkrétně naše práce probíhá. Po úvodní schůzce s rodiči dítěte zahajujeme VSTUPNÍ ANALÝZU, čili ASSESMENT, kterou provádí terapeut supervizor. To znamená vyhodnocení a stanovení, kde se dítě nachází v oblasti kognitivní, komunikační, sociálně-emoční, adaptační a fyzické. Assesment zahrnuje pohovor s rodiči, pozorování doma, venku, ve škole/školce a interakce s terapeutem - plněni zadaných instrukcí a úkolů. Celý proces obnáší hodin. Na základě assesmentu se sestavuje velmi detailní INDIVIDUÁLNÍ TERAPEUTICKÝ PLÁN. Ten se skládá ze dvou částí. Behaviorálního a vzdělávacího plánu. Sestavují se v souladu s ABA strategiemi a dalšími intervencemi, které se prokazuji být účinnými nástroji v pomoci dětem s vývojovou poruchou. Jsou to přesně sestavená cvičení v oblasti kognitivní, komunikační, sociálně-emoční, adaptační a fyzické. Plán také říká, jak postupovat při nácviku dovedností a jak na ně navazovat, aby se plnily cíle, které si stanovíme (dlouhodobé a instrumentální). Určí se také problémové chování a postup při jeho eliminaci a náhradě za chování vhodné. Cíle jsou stanoveny pro dítě i pro rodiče. Během spolupráce se ihned 4

5 reaguje na nově vzniklé problémové chování, aby se podchytilo co nejdříve. Dítě se učí dvěma způsoby: a) Reakce okolí dítěti ukazují, kde jsou hranice, co si smí dovolit a co ne, co funguje a co ne. Pokud rodič něco říká a něco jiného dělá, tak vždy bude mít větší váhu to, co dělá. Dítě se nejvíce učí z praktických příkladů. b) S ohledem na kapacitu a inteligenci dítěte, jeho kognitivní funkce a verbální porozumění se aplikují kognitivně-behaviorální metody, sociálně-emoční nácviky a terapie hrou, kdy se problémové situace přehrávají a učí se alternativní chování a dovednosti (zatímco je dítě v bezpečí, v situaci bez emočního náboje). Součástí individuálního plánu může být i návrh na nákup či výrobu materiálů a pomůcek potřebných pro terapii a stažení či nákup aplikací na ipad s úkoly doplňující nácviky dovedností. Na základě plánu pak probíhá pravidelná TERAPIE. Její rozsah se stanoví po domluvě s rodiči (nejméně 1x - 2x týdně na 1-2 hodiny) a může probíhat v AUT Centru nebo i doma. Četnost terapeutických setkání závisí na potřebách dítěte, časových, kapacitních a finančních možnostech rodičů. Terapii provádí vyškolený terapeut, což může být i rodič a postupuje přesně podle plánu sestaveného terapeutem supervizorem. Terapeut pracuje s dítětem samostatně, s rodiči samostatně nebo se všemi společně. Nácviky a strategie by měly být procvičovány a aplikovány během celého týdne rodiči, učiteli nebo dalšími lidmi z prostředí dítěte. Průběžné vyhodnocování dat, které se sbírají během terapie a během běžného režimu doma a ve škole/ školce, umožňuje určit, jak jsou nastavené postupy a strategie efektivní. 5

6 Součástí terapeutického procesu je také spolupráce se školou/ školkou (popřípadě s dalšími odborníky, kteří s dítětem pracují) a konzultace asistence při řešení jakýchkoli problémů spojených s výchovou dítěte se speciálními potřebami. Zpravidla po 6 měsících proběhne EVALUACE, což je vyhodnocení dosavadní terapie, porovnání výsledků terapie s původním plánem. Na základě této evaluace se buď pokračuje v započaté terapii podle původního plánu, nebo se sestaví plán nový. 6

7 3. Úvodní slovo Vážení a milí, Právě čtete Výroční zprávu obecně prospěšné organizace AUT - Centrum o.p.s. za rok 2013, tedy za druhý rok naší činnosti. Společnost byla založena 8. března 2012 jako moje reakce na rozpor mezi stavem a možnostmi terapie poskytované v Česku dětem s diagnózou PAS (poruchy autistického spektra) a mými zkušenostmi s terapií poskytovanou dětem v Kalifornii, v USA, kde jsem několik let působila jako certifikovaný ABA terapeut ve specializovaném centru pro děti s autismem a vývojovými poruchami. Jsem šťastná, že se nám během dalšího roku pilné práce dařilo zařazovat do individuální péče nové klienty - děti s vývojovou poruchou autistického spektra a jejich rodiny, na které současná kapacita zdravotnických zařízení nedostačuje. Mám radost, když vidím zlepšení, kterého děti v naší péči dosáhly. Těší mě, že jsme se rozrostli o další spolupracovníky a zahájili formou stáží a praktického výcviku přípravu budoucích ABA terapeutů. Ráda bych také poděkovala všem, kdo nás podpořili. Čeká nás ještě mnoho práce, ale věřím, že se do budoucnosti ještě více rozrosteme a budeme moci nabídnout kvalitní péči co nejvíce dětem. S přáním krásných dnů, Mgr. Lucie Vaculíková, MSc. Ředitelka AUT - Centra o.p.s. 7

8 4. Poslání a cíle obecně prospěšné společnosti Posláním AUT - Centra o.p.s. je poskytovat dětem s poruchami autistického spektra, poruchami chování či s jakýmikoli problémy ve vývoji kvalitní ověřenou péči s celostním přístupem na celém území České republiky. Proto při práci s klientem používají terapeuti zejména principy aplikované behaviorální analýzy (ABA), prvky z logopedie, ergoterapie a fyzioterapie. Zohledňují rodinné poměry, individualitu dítěte, jeho emoce a pohnutky. Do terapie začleňují rodiče a ostatní rodinné příslušníky, asistenty a učitele ve školách, aby se učené dovednosti generalizovaly do běžného života. Cíle obecně prospěšné společnosti AUT Centrum o.p.s. jsou následující: Vytvořit a trvale udržet centrum s kvalitní terapeutickou péčí a podporou; Poskytovat psychologické poradenství a diagnostiku; Sestavovat a realizovat individuální interdisciplinární terapeutické programy pro osoby s poruchami autistického spektra (PAS) a poruchami chování, zejména děti, včetně jejich rodin a nejbližšího sociálního prostředí; Kontinuálně pořizovat a vytvářet pomůcky k terapii, strukturované úkoly a aplikace na ipady, které přispívají k rozvoji dětí; Vzdělávat terapeuty a poskytovat informace o současných metodách používaných při terapii osob s PAS a poruchami chování, především o aplikované behaviorální analýze (ABA); Poskytovat konzultace a poradenství pro odbornou veřejnost; Vytvořit síť odborníků různých specializací se zaměřením na potřeby dětí s PAS; Šířit osvětu o terapii ABA a celostním přístupu mezi odbornou i širší veřejností. 8

9 5. Přehled činnosti v roce 2013 a) Péče o klienty Našim klientům nabízíme terapii na úrovni srovnatelné se zeměmi patřícími v této oblasti mezi špičku, a to za ceny, které se pohybovaly mírně pod českým průměrem běžného placeného terapeutického sezení. Od začátku roku 2013 se postupně zvyšoval počet klientů přijatých do pravidelné terapeutické péče až na 15 evidovaných na konci roku. Všem klientům byla poskytována péče individuálním způsobem one to one jeden terapeut na jednoho klienta. AUT Centrum o.p.s. poskytnulo celkem 601 hodin přímé péče, z toho 118,5 hodiny připadalo na vstupní analýzu (tzv. assesment) a 482,5 hodiny na individuální ABA terapii. K přímé práci s klientem se váží i další časově náročné činnosti, jako je příprava individuálního terapeutického plánu (postupu) na každou terapeutickou jednotku, cestování do rodiny klienta (terapie je dle potřeby a možností poskytována i v domácím prostředí klienta), cestování do školy, školky, individuální příprava pomůcek na každou terapeutickou jednotku, nácviky pro rodiče, asistenty a další osoby terapeuticky pracující s dítětem, konzultace, psaní zpráv a podobně. Věková struktura přijatých klientů byla v rozpětí od 2,5 roku do 11 let. Nejvyšší počet hodin přímé terapeutické práce s jedním klientem realizovaný do konce roku 2013 činil 110 hodin. Kromě klientů s poruchami autistického spektra byl zařazen do péče i jeden klient s Downovým syndromem. b) Zahájení výběru a praktického výcviku dalších spolupracovníků - terapeutů, tvorba školicích materiálů V roce 2013 jsme zahájili výběr budoucích spolupracovníků - terapeutů a umožnili jim stáže. Důraz jsme kladli zejména na specifické kompetence potřebné k práci s klienty s poruchami autistického spektra. Ze zájemců byli vybráni tři budoucí spolupracovníci, respektive spolupracovnice, a bylo zahájeno jejich pravidelné vzdělávání. 9

10 Současně pokračovala příprava klinických a školících materiálů pro budoucí terapeuty a rodiny klientů. c) Pokračování budování centra Dokončovali jsme úpravy zázemí pro naši činnost na adrese Pod Brentovou 6/555, Praha 5, a rozšířili jsme jeho vybavení. d) Pomůcky Pořídili jsme další pomůcky, hračky a strukturované úkoly, které se používají při terapii k rozvoji dovednosti dětí. Pomůcky dětem a rodičům zapůjčujeme, doporučujeme ke koupi, nebo jsou v případě specifických potřeb klienta vyráběny na míru. Rovněž pro klienty programujeme aplikace a strukturované úlohy pro ipady. e) Informovanost Aktualizovali jsme webové stránky které obsahují užitečné informace o autismu, jeho prvních příznacích, druzích diagnóz, možnostech terapie, metodě ABA a další. Poskytovali jsme konzultace. Nabízíme asistenci a podporu školám a školkám, na základě zájmu školy jsme uspořádali přednášku. 10

11 6. Záměry organizace V krátkodobé perspektivě budeme: 1. Poskytovat terapie dalším novým klientům; 2. Vzdělávat prakticky i teoreticky další terapeuty; 3. Nabízet školení a kurzy pro rodiče, kteří si nemohou dovolit terapeuta v potřebné intenzitě nebo kteří chtějí terapii pod dohledem ABA supervizora vykonávat sami; 4. Vytvářet pomůcky k terapiím na míru jednotlivým dětem, včetně aplikací do ipadů; 5. Získávat další finanční nebo materiální podporu. Z dlouhodobějšího pohledu se zaměříme na: 1. Osvětu a školení rodiče, učitelé, speciální pedagogové, pediatři, psychologové, psychiatři a další odborníci, kteří přicházejí do styku s dětmi; 2. Vytvoření sítě spolupracujících odborníků z řady psychologů a psychiatrů, kteří se budou věnovat včasné diagnóze; 3. Vytvoření sítě odborníků fyzioterapeutů, ergoterapeutů, vizuálních terapeutů, logopedů, dietologů apod. - se zaměřením na specifické potřeby dětí s autismem; 4. Terapii pro rodiče individuální i skupinovou; 5. Získávání darů, dotací a podpory pro další rozvoj organizace; 6. Získání a vybavení dalších prostor pro terapii. 11

12

13

14 14

15 15

16 7.2. Struktura nákladů a výnosů k Náklady Spotřebované nákupy Spotřeba materiálu Vybavení kanceláře Kancelářské potřeby Didaktické pomůcky Spotřeba energie Služby Opravy a udržování Ostatní služby Telefon a internet Nájem Poštovné Účetní služby Osobní náklady Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Ostatní náklady Kursové ztráty Jiné ostatní náklady Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv Odpisy dlouhodobého nehmotného majetku Náklady celkem ,00 Kč ,00 Kč 63655,00 Kč 16209,00 Kč 48365,00 Kč 47295,00 Kč ,46 Kč 45133,00 Kč ,46 Kč 56429,00 Kč ,00 Kč 310,00 Kč 19540,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 61200,00 Kč 859,66 Kč 105,66 Kč 754,00 Kč ,00 Kč 15742,00 Kč ,12 Kč Výnosy Tržby za vlastní výkony a za zboží Tržby z prodeje služeb Ostatní výnosy Kurzové zisky Přijaté příspěvky Přijaté příspěvky (dary) Výnosy celkem ,00 Kč ,00 Kč 341,79 Kč 341,79 Kč ,33 Kč ,33 Kč ,12 Kč 16

17 8. Organizační struktura Správní rada nejvyšší orgán sdružení PaedDr. Jiří Rys - předseda správní rady Magdalena Kadlecová - členka Michal Hrdlička - člen Dozorčí rada Lukáš Vaculík - předseda dozorčí rady Vladimír Plachý - člen Monika Tomková - členka Ředitelka statutární orgán Mgr. Lucie Vaculíková, MSc., Výše stanovených/vyplacených odměn a funkčních požitků za účetní období členům statutárních, kontrolních nebo jiných orgánů určených statutem, stanovami nebo jinou zřizovací listinou, včetně ředitelky, z titulu jejich funkce 0. Zaměstnanci Mgr. Lucie Vaculíková, MSc. ředitelka, vedoucí terapeutka Spolupracovníci PaedDr. Jiří Rys - speciální pedagog, psychoterapeut, s AUT-Centrem spolupracuje vzhledem k jeho zaměření převážně s rodiči, či jinými dospělými, z rodin, které pečují o děti s diagnózou PAS; Ing. Petra Mendlová, příprava a výroba pomůcek, tvorba aplikací pro ipad, budoucí terapeutka ve výcviku; Kateřina Felcmanová - budoucí terapeutka ve výcviku; Monika Kubásková - budoucí terapeutka ve výcviku; Dana Bartošová - budoucí terapeutka ve výcviku. 17

18

19 Příloha č.1 Příloha č.2 19

CENTRUM ALMA, o. p. s.

CENTRUM ALMA, o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 CENTRUM ALMA, o. p. s. Vážení příznivci, kolegové, přátelé, spolupracovníci a klienti, Předkládáme Vám výroční zprávu, ve které jsme zachytili a ilustrovali naši práci v roce 2013.

Více

ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ

ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ K základním bodům dění v r. 2008 se tentokrát vyjádří oba členové řídícího tandemu Amalthey, Martina Pojmonová (výkonná ředitelka) a David Svoboda (odborný ředitel). Co považuješ za významné události minulého

Více

Výroční zpráva 2012. ASOCIACE POMÁHAJÍCÍ LIDEM S AUTISMEM APLA-JM o. s.

Výroční zpráva 2012. ASOCIACE POMÁHAJÍCÍ LIDEM S AUTISMEM APLA-JM o. s. Výroční zpráva 2012 ASOCIACE POMÁHAJÍCÍ LIDEM S AUTISMEM APLA-JM o. s. Výroční zpráva 2012 ASOCIACE POMÁHAJÍCÍ LIDEM S AUTISMEM APLA-JM o. s. Asociace pomáhající lidem s autismem APLA JM o.s registrovaná

Více

METODIKA PRÁCE S DOBROVOLNÍKY

METODIKA PRÁCE S DOBROVOLNÍKY METODIKA PRÁCE S DOBROVOLNÍKY Renata Janíčková, Vladimíra Zmeškalová Metodika práce s dobrovolníky Středisko náhradní rodinné péče o. s. Praha 2011 Tato publikace byla vydána v rámci projektu Náhradní

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Výroční zpráva za rok 2012 Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009 Vážení členové a přátelé občanského sdružení Autistický svět dětí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ALKA, o.p.s. KOMENTOVANÉ VÝSLEDKY

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ALKA, o.p.s. KOMENTOVANÉ VÝSLEDKY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ALKA, o.p.s. KOMENTOVANÉ VÝSLEDKY ALKA, o.p.s ALKA, o.p.s. je nezisková organizace, která dlouhodobě pečuje o děti i dospělé s kombinovaným postižením a usiluje o co nejvíce normální

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 AUTISTÉ JIHU, SPOLEK

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 AUTISTÉ JIHU, SPOLEK VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 AUTISTÉ JIHU, SPOLEK Auticentrum ZŠ a ZUŠ Bezdrevská, Bezdrevská 1036/3, České Budějovice, 370 11 Slovo úvodem Naše organizace vznikla v roce 2010 z iniciativy rodičů dětí s různými

Více

Metodika práce asistenta pedagoga žáků s poruchami autistického spektra

Metodika práce asistenta pedagoga žáků s poruchami autistického spektra Inovace činnosti SPC při posuzování speciálních vzdělávacích potřeb reg. č.: CZ.1.07/1.2.00/14.0020 Metodika práce asistenta pedagoga žáků s poruchami autistického spektra Tato publikace je pracovní verzí

Více

Spolupráce s asistentem pedagoga. Metodika

Spolupráce s asistentem pedagoga. Metodika 1 Spolupráce s asistentem pedagoga Metodika Spolupráce s asistentem pedagoga Metodika Název projektu: Centra podpory inkluzivního vzdělávání Registrační číslo projektu: CZ 1.07/4.1.00/06.0020 TENTO PROJEKT

Více

PRAHA A STŘEDNÍ ČECHY

PRAHA A STŘEDNÍ ČECHY Výroční zpráva 2009 PRAHA A STŘEDNÍ ČECHY Asociace pomáhající lidem s autismem APLA Praha, Střední Čechy, o.s. nejkomplexnější nabídka služeb pro lidi s PAS a jejich rodiny v České republice. Výroční

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 Dětské centrum Ostrůvek, U Dětského domova 269, 779 00 Obsah 1 Úvodní slovo ředitelky... 3 2 Základní údaje o organizaci... 4 3 Zdravotní péče... 7 4 Sociální činnost... 10 5

Více

Možnosti integrace a vzdělávání autistických dětí

Možnosti integrace a vzdělávání autistických dětí Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. Možnosti integrace a vzdělávání autistických dětí Sociální práce Vedoucí práce: Mgr. Jitka Havlíčková Vypracovala: Lenka Najmanová Čelákovice

Více

ŽIVOT S ASPERGEROVÝM SYNDROMEM

ŽIVOT S ASPERGEROVÝM SYNDROMEM Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT ŽIVOT S ASPERGEROVÝM SYNDROMEM Adriana Kavková Podještědské gymnázium, s.r.o. Sokolovská 328, 460 14 Liberec ANOTACE

Více

Inovovaná koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/

Inovovaná koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Inovovaná koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Zpracovala: PhDr. Jana Zapletalová, 2011 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM

Více

Změny: 1. Právní východiska

Změny: 1. Právní východiska Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Směrnice o poskytování poradenské služby pro základní školy Č.j.: 266/11 Účinnost od: 5. 9. 2011 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Obsah:

Více

Předčasné odchody ze vzdělávání v České republice ReferNet (2013)

Předčasné odchody ze vzdělávání v České republice ReferNet (2013) Předčasné odchody ze vzdělávání v České republice ReferNet (2013) OBSAH A. Předčasné odchody ze vzdělávání v České republice: definice a statistické údaje...2 A.1 Definice... 2 A.2 Statistické údaje...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje VÝROČNÍ ZPRÁVA Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje za rok 2008 OBSAH 1. 2. 3. 4. 5. Základní údaje o občanském sdružení Pracovníci sdružení Vznik a poslání sdružení Vize projektu

Více

PŘEDŠKOLNÍ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE A NA ISLANDU

PŘEDŠKOLNÍ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE A NA ISLANDU PŘEDŠKOLNÍ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE A NA ISLANDU METODIKA DENNÍ PÉČE O DĚTI V PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZEN ÍCH NÁVRH POSTUPU PRO ZLEPŠENÍ STÁVAJÍCÍ SIT UACE V ČR TATO METO DIK A VZNI KL A V RÁM CI PRO JEKTU VÝMĚNA

Více

Příručka o práci asistenta pedagoga

Příručka o práci asistenta pedagoga Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469350116 www.spzs-skutec.cz Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.29/01.0003 Název: Využívání nových metod a forem práce u žáků

Více

Sociální služby v České republice mají zajímavou historii. Zatímco tradiční. služby jako jsou ústavy sociální péče a některé domovy pro seniory pečují

Sociální služby v České republice mají zajímavou historii. Zatímco tradiční. služby jako jsou ústavy sociální péče a některé domovy pro seniory pečují PODĚKOVÁNÍ Sociální služby v České republice mají zajímavou historii. Zatímco tradiční služby jako jsou ústavy sociální péče a některé domovy pro seniory pečují o své klienty stejně po mnoho desetiletí,

Více

METODIKA PRÁCE SE ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE

METODIKA PRÁCE SE ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE METODIKA PRÁCE SE ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE Název projektu: Podpora žáků základních škol Prahy 14, CZ.2.17/3.1.00/36325, Operační program Praha Adaptabilita. Projekt

Více

RIAPS výroční zpráva 2013

RIAPS výroční zpráva 2013 RIAPS výroční zpráva 2013 1 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 3 RIAPS TRUTNOV REGIONÁLNÍ INSTITUT AMBULANTNÍCH PSYCHOSOCIÁLNÍCH SLUŽEB ANEB RYCHLÁ INTENZIVNÍ A PŘÁTELSKÁ SLUŽBA... 4 6 AMBULANCE.... 7 11 KONTAKTNÍ

Více

Sborník projektu Rozumíme penězům v Libereckém kraji

Sborník projektu Rozumíme penězům v Libereckém kraji Sborník projektu Rozumíme penězům v Libereckém kraji Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Obsah: 1. O PROJEKTU ROZUMÍME PENĚZŮM 3 2. STANDARDY

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Název školy: Sídlo: Základní škola a Mateřská škola Motýlek Kopřivnice, Smetanova 1122, příspěvková organizace Smetanova 1122, příspěvková organizace Adresa pro dálkový

Více

Metodika. Specifika práce s dětmi s ADHD a jejich rodinami

Metodika. Specifika práce s dětmi s ADHD a jejich rodinami Metodika Specifika práce s dětmi s ADHD a jejich rodinami vytvořená v rámci projektu Prohlubování klíčových kompetencí pedagogů, jiných odborníků a rodičů jako podpora vzdělávání dětí se syndromem ADHD

Více

www.navraty.info www.dilnytvorivosti.cz e-mail: info@navraty.info telefon: 241 083 273 mobil: 774 372 796

www.navraty.info www.dilnytvorivosti.cz e-mail: info@navraty.info telefon: 241 083 273 mobil: 774 372 796 www.navraty.info www.dilnytvorivosti.cz e-mail: info@navraty.info telefon: 0 mobil: Dílny tvořivosti 00 Dílny tvořivosti 00 Předmluva Milí pacienti, klienti, rodiče a blízcí, do rukou se Vám dostává Manuál

Více

Sociálně-psychiatrické centrum - Fénix, o. p. s.

Sociálně-psychiatrické centrum - Fénix, o. p. s. Sociálně-psychiatrické centrum - Fénix, o. p. s. Výroční zpráva 2013 OBSAH PROLOG ŘEDITELE... 3 PODPORUJÍ NÁS... 4 O ORGANIZACI A JEJÍ STRUKTUŘE... 5 DENNÍ STACIONÁŘ... 7 PSYCHOLOGICKÁ AMBULANCE... 12

Více

HESTIA, o. s. Na Poříčí 12, 110 00, Praha 1 224 872 075-7, fax: 224 872 076 e-mail: hestia@hest.cz, http://www.hest.cz

HESTIA, o. s. Na Poříčí 12, 110 00, Praha 1 224 872 075-7, fax: 224 872 076 e-mail: hestia@hest.cz, http://www.hest.cz HESTIA, o. s. Na Poříčí 12, 110 00, Praha 1 224 872 075-7, fax: 224 872 076 e-mail: hestia@hest.cz, http://www.hest.cz Manuál programu Pět P (Big Brothers Big Sisters) Štefánikova 21, 150 00 Praha 5 tel.:

Více

Školní podpůrný program

Školní podpůrný program Název projektu: Centra podpory inkluzivního vzdělávání Registrační číslo projektu: CZ 1.07/4.1.00/06.0020 Školní podpůrný program Plán inkluzivního rozvoje školy Základní škola, Chlumec nad Cidlinou, okres

Více

Návrh věcného záměru zákona o rehabilitaci osob se zdravotním postižením a o změně a doplnění některých dalších zákonů

Návrh věcného záměru zákona o rehabilitaci osob se zdravotním postižením a o změně a doplnění některých dalších zákonů III. Návrh věcného záměru zákona o rehabilitaci osob se zdravotním postižením a o změně a doplnění některých dalších zákonů A. Přehled dosavadní právní úpravy Jednotný systém poskytování komplexní rehabilitace

Více